Αλληλέγγυα ευθύνη προσώπων για την καταβολή εισφορών - Κατάργηση δυνατότητας ανακοπής των απαιτήσεων ΦΚΑ


 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ  ΕΥΘΥΝΗ   ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΕΙΣΦΟΡΩΝ
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ  ΑΝΑΚΟΠΗΣ  ΤΩΝ  ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ  ΦΚΑ
ΑΡΘΡΑ  31 – 32   Ν 4321/2015

 

Κατά  την  διάλυση  ή  συγχώνευση  νομικού  προσώπου  ευθύνονται  προσωπικά  αλληλεγγύως  και  εις  ολόκληρο, τα  φυσικά  πρόσωπα,  τα  οποία  την  χρονική  στιγμή  της  διάλυσης  ή  συγχώνευσης,  είναι  πρόεδροι,  διευθύνοντες  ή  εντεταλμένοι  σύμβουλοι,  διαχειριστές  ή  εκκαθαριστές,  ανεξάρτητα  από  τον  χρόνο  πρόκυψης  των  οφειλών.

Κατά  την  συγχώνευση  νομικού  προσώπου,  ευθύνονται  προσωπικά  αλληλεγγύως  και  εις  ολόκληρο, τα  φυσικά  πρόσωπα του  νέου  νομικού  προσώπου  ή  του  προερχομένου  εκ  μετατροπής  του  παλαιού  νομικού  προσώπου  ή  οντότητας.

Καθ’  όλην  την  διάρκεια  ζωής  νομικού  προσώπου  ή  οντότητας  ευθύνονται  προσωπικά  αλληλεγγύως  και  εις  ολόκληρο, τα  φυσικά  πρόσωπα που  διετέλεσαν  στις  αντίστοιχες  θέσεις.

Μέτοχοι  ή  εταίροι  κεφαλαιουχικών  εταιρειών  ( Α.Ε, ΕΠΕ,  Ι.Κ.Ε )  με  ποσοστό  συμμετοχής  τουλάχιστον  10%  και  άνω,  ευθύνονται  προσωπικά  αλληλεγγύως  και  εις  ολόκληρο, για  οφειλές  προς  ΦΚΑ,  κατά  το  χρόνο  διάλυσης  του  νομικού  προσώπου  ή  οντότητας  ή  κατά  την  λειτουργία  αυτού,  για  το  διάστημα  που  έιχαν  την  συγκεκριμένη  ιδιότητα.  Η  παρούσα  ρύθμιση  δεν  ισχύει  για  νομικά  πρόσωπα  ή  οντότητες  εισηγμένες  σε  Χρηματιστήριο.

Ολα  τα  ανωτέρω  πρόσωπα  μπορούν  να  εξοφλήσουν  τις  οφειλές  του  νομικού  προσώπου  ή  οντότητας,  που  υπήρχαν  κατά  την  διάρκεια  ανάληψης  των  καθηκόντων  και  εκείνων  που  δημιουργήθηκαν  το  διάστημα  που  διατηρούσαν  την  συγκεκριμένη  ιδιότητα,  ανεξάρτητα  από  το  χρόνο  βεβαίωσης  αυτών. Με  την  εξόφληση  των  οφειλών  παύει  η  λήψη  οιουδήποτε  μέτρου  κατ’  αυτών.

Ολα  τα  ανωτέρω  πρόσωπα  μπορούν  να  ασκήσουν  όλα  τα  νόμιμα  μέτρα,  που  θα  είχε  το  νομικό  πρόσωπο  ή  οντότητα.

Η  διάταξη  αυτού  του  άρθρου  ισχύει

1)  από  την  01/01/2014  για  τα  πρόσωπα  της  κατωτέρω  διάταξης  του  άρθρου  4  παρ.  4  Ν 2556/1997:

"4. Οι διατάξεις του άρθρου 115 του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α), όπως ισχύουν κάθε φορά, που αναφέρονται στην ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα για την καταβολή των φόρων που οφείλουν στο Δημόσιο τα πρόσωπα αυτά, εφαρμόζονται κατ` αναλογία και για την καταβολή των οφειλόμενων στο ΙΚΑ ασφαλιστικών εισφορών".
Όπως ισχύει τροποποιημένη  ως άνω με την παρ. 2    άρθρ.69 .2676/ 1999 ( ΦΕΚ Α 1/1.5.1999)
"Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου, κατ εξαίρεση, είναι δυνατό να εξοφλήσουν αυτοτελώς τις οφειλές του νομικού προσώπου προς το ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, που ανέλαβαν ή δημιούργησαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών, κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ρύθμισης οφειλών. Στην περίπτωση αυτή αναστέλλεται η λήψη ή η εκτέλεση κάθε αναγκαστικού μέτρου σε βάρος τους και χορηγείται σε αυτούς αποδεικτικό ενημερότητας για κάθε χρήση".
Οπως τα ανωτέρω εδάφια προστέθηκαν  με το άρθρο 25 παρ.2 του Ν. 4075/2012   (ΦΕΚ Α 89/11.4.2012)

2)  από  την  21/03/2015  για  όλα  τα  λοιπά  πρόσωπα.

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  32  Ν 4321/2015,  εφαρμόζεται  και  στις  απαιτήσεις  των  ΦΚΑ  η  διάταξη  για  την  ανακοπή  κατά  του  πίνακα  κατάταξης  δανειστών,  προκειμένης  της  εφαρμογής  των  αναγκαστικών  μέτρων  είσπραξης  των  απαιτήσεων  αυτών. 

Με  το  άρθρο  33  παρ.  3  Ν 4141/2013  καταργήθηκε  το  δεύτερο  εδάφιο  της  διάταξης  του  άρθρου  58  παρ.  1  ΚΕΔΕ ( ΝΔ 356/1974 )  και  αντικαταστάθηκε  με  επόμενα  εδάφια:

«Κατ’ εξαίρεση, αν δικαιούχος των αμφισβητούμενων απαιτήσεων είναι το Δημόσιο, καταβάλλεται αμέσως  το σύνολο της καταταγείσης απαίτησής του, η οποία  επιστρέφεται ατόκως στον υπάλληλο του πλειστηριασμού μέσα σε δύο μήνες από την επίδοση στη Δ.Ο.Υ. της  τελεσίδικης απόφασης που απέβαλε από τον πίνακα την  εισπραχθείσα απαίτηση του Δημοσίου. Η διάταξη του  προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και στους πίνακες  κατάταξης δανειστών, που συντάχθηκαν πριν από την  έναρξη της ισχύος της. Ο χρόνος μεταξύ της είσπραξης  και της επαναβεβαίωσης της απoβληθείσης απαίτησης  του Δημοσίου δεν προσμετράται στην προθεσμία παραγραφής της. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων  εφαρμόζονται, αναλόγως, και στις πτωχευτικές διανομές, καθώς και σε κάθε άλλη διαδικασία κατάταξης δανειστών, ανεξάρτητα από τις διατάξεις που τη διέπουν.» Τα  προηγούμενα  εδάφια  εφαρμόζονται  και  στις  απαιτήσεις  των  ΦΚΑ,  όπως  προαναφέρθηκε,  σύμφωνα με  το  άρθρο  32  Ν 4321/2015.

Κατά  την  αιτιολογική έκθεση  του  νόμου  4321/2015,  οι  ανωτέρω  διατάξεις  ίσχυαν  για  τις  απαιτήσεις  του  Δημοσίου,  για  τις  πτωχευτικές  διανομές  και  γενικά  στις  διαδικασίες  κατάταξης  των  δανειστών.  Οι  υποβαλλόμενες  ανακοπές  αποσκοπούσαν  στην  καθυστέρηση  της  όλης  διαδικασίας  και  είχαν  ως  επακόλουθο  την  καθυστερημένη  είσπραξη  των  δημοσίων  εσόδων.  Επειδή  η  καθυστέρηση  είσπραξης  των  εισφορών  των  ΦΚΑ  είναι  εξ  ίσου  επιζήμια,  για  τον  λόγο  αυτό,  με  την  συγκεκριμένη  διάταξη  του  άρθρου  32  Ν 4321/2015  προβλέφθηκε  η  αναλογική  εφαρμογή  και  στις  απαιτήσεις  των  ΦΚΑ.

 


Γιάννης  Καραφάς
Φορολογικός  αναλυτής
Φορολογικός  σύμβουλος  επιχειρήσεων

 

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2018

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες που ισχύουν για το έτος 2018