Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 και καθεστώτα ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων


Με βάση τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (L 187/1 26-6-2014) στα πλαίσια των κανόνων κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, θεσπίζεται θεσμικό πλαίσιο για την σύσταση καθεστώτων ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων. Στόχος είναι η περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας με την εφαρμογή του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν. 4399/2016.

► Καθεστώτα ενίσχυσης

Η διαδικασία διαβούλευσης ολοκληρώθηκε την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2016 και τα καθεστώτα ενίσχυσης τα οποία προκηρύσσονται με άμεση έναρξη υποβολής αιτήσεων στις 19 Οκτωβρίου 2016 είναι τα εξής:

1. Γενική Επιχειρηματικότητα

Αφορά όλα τα επενδυτικά σχέδια που ορίζονται στις διατάξεις του νόμου

2. Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ

Αφορά επιχειρήσεις υπό  ίδρυση ή νεοσύστατες οι οποίες συστάθηκαν εντός της τελευταίας επταετίας από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

3. Ενίσχυση μηχανολογικού εξοπλισμού

Αφορά όλα τα επενδυτικά σχέδια που ορίζονται στις διατάξεις του νόμου και επιχορηγεί την αγορά και εγκατάσταση καινούριων μηχανημάτων ή μεταχειρισμένων όχι παλαιότερων των επτά ετών, την χρηματοδοτική μίσθωση μηχανημάτων και την αγορά μεταφορικών μέσων για χρήση εντός της επιχείρησης.

4. Επενδύσεις μείζονος μεγέθους

Αφορά όλες τις νομικές μορφές επιχειρήσεων που αναφέρονται στους κοινούς κανόνες δικαίου οι οποίες πρόκειται να υλοποιήσουν επενδυτικά σχέδια άνω των 20 εκ. ευρώ και δημιουργούν 2 τουλάχιστον θέσεις εργασίας ανά 1 εκ. ευρώ επιλέξιμου κόστους επένδυσης. Η ενίσχυση που παρέχεται αφορά την σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων κατά την αίτηση υπαγωγής για 12 έτη από την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου. Εναλλακτικά μπορεί να γίνει χρήση της φορολογικής απαλλαγής με ποσοστό ενίσχυσης 10% του ενισχυόμενου κόστους επένδυσης ανεξάρτητα μεγέθους επιχείρησης και έως του ποσού των 5 εκ. ευρώ. 

► Ποιοι είναι οι Δικαιούχοι;

Δικαιούχοι είναι όλες οι νομικές μορφές που αναφέρονται στις διατάξεις του νόμου. Ατομική επιχείρηση, εμπορικές εταιρείες (ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), Συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. του Ν. 4019/2011 (Α’ 216), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του Ν. 4384/2016 (Α’ 78), υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, Κοινοπραξίες που έχουν καταχωρηθεί στο ΓΕΜΗ, δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και οι θυγατρικές τους υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

► Επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενίσχυσης

Στα καθεστώτα ενίσχυσης του παρόντος νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των τομέων της οικονομίας με τις επιφυλάξεις του νόμου.

Στον κλάδο του τουρισμού, υπάγονται επενδυτικά σχέδια τα οποία αφορούν:

 • Ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων τουλάχιστον τριών (3) αστέρων.
 • Εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων που ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον τριών (3) αστέρων αφού παρέλθει πενταετία από την έναρξη λειτουργίας ή από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της προηγούμενης επένδυσης.
 • Ίδρυση, επέκταση ή εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής τουριστικών οργανωμένων κατασκηνώσεων (camping) τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 3 αστέρων.
 • Ίδρυση και εκσυγχρονισμός ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακών μονάδων εντός χαρακτηριζόμενων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτηρίων τα οποία ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2 αστέρων.
 • Σύνθετα τουριστικά καταλύματα όπως ορίζονται στον Ν. 4276/2014 (Α’ 155) εκτός του μέρους αυτού που αφορά σε προς μεταβίβαση ή μακροχρόνια μίσθωση κτήρια και εγκαταστάσεις. Με την προϋπόθεση ότι κατατίθενται ως ενιαία επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο των διατάξεων του νόμου.
 • Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής (συνεδριακά κέντρα, γήπεδα γκολφ, τουριστικοί λιμένες, χιονοδρομικά κέντρα, θεματικά πάρκα, εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, κέντρα αθλητικού τουρισμού, ορειβατικά καταφύγια) όπως ορίζονται στον Ν. 4276/2014 (Α’ 155).
 • Εγκαταστάσεις Αγροτουρισμού και Οινοτουρισμού όταν υποβάλλεται από επιχειρηματικές συστάδες (clusters).
 • Ίδρυση ξενώνων φιλοξενίας νέων υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρει ο νόμος.

► Επενδυτικά σχέδια σχετικά με τον κλάδο της ενέργειας:

 • Μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί (μέχρι 15 MW)
 • Μονάδες συμπαραγωγής ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ
 • Υβριδικοί σταθμοί ΑΠΕ στα Μη διασυνδεδεμένα Νησιά (μέχρι 5 MW)
 • Παραγωγή θερμότητας και ψύξης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
 • Ενεργειακά αποδοτικά συστήματα τηλεθέρμανσης και τηλεψύξης.
 • Παραγωγή αειφόρων βιοκαυσίμων καθώς και παραγωγή υφιστάμενων μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων, υπό όρους.

► Άλλα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα  καθεστώτα ενίσχυσης είναι:

 • Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων
 • Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια
 • Γεωργία 

► Επιχορηγούμενες Δαπάνες

Στα καθεστώτα ενίσχυσης Γενική Επιχειρηματικότητα και Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ οι δαπάνες που επιχορηγούνται αφορούν:

 • Δαπάνες για ενσώματα στοιχεία ενεργητικού. Αυτά είναι η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων, τεχνικά έργα, μηχανήματα – τεχνολογικές εγκαταστάσεις και λοιπός εξοπλισμός, αγορές παγίων, κτλ.
 • Δαπάνες για άυλα στοιχεία ενεργητικού. Ασώματες ακινητοποιήσεις, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκμετάλλευσης, δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συστήματα διασφάλισης ποιότητας. Σε ποσοστό 50% για μεγάλες επιχειρήσεις και 75% για ΜΜΕ.
 • Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων εργασίας για 2 έτη από την δημιουργία της θέσης.
 • Δαπάνες για μελέτες και συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 • Δαπάνες εκκίνησης.
 • Δαπάνες για μέτρα ενεργειακής απόδοσης.
 • Δαπάνες για συμπαραγωγή ενέργειας υψηλής απόδοσης από ΑΠΕ.
 • Δαπάνες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.
 • Δαπάνες για εγκατάσταση αποδοτικών συστημάτων τηλεψύξης  και τηλεθέρμανσης.

► Είδη ενισχύσεων

 Η επιχορήγηση που παρέχουν τα καθεστώτα αφορά τα ακόλουθα είδη ενίσχυσης:

 • Φορολογική απαλλαγή επί των προ φόρων κερδών η οποία υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας ενίσχυσης.
 • Επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης.
 • Επιδότηση του κόστους δημιουργούμενης απασχόλησης.
 • Χρηματική επιχορήγηση για ειδικές κατηγορίες ενισχύσεων όπως αυτές ορίζονται στις διατάξεις του νόμου.

► Ελάχιστο ύψος επενδυτικού σχεδίου

Ορίζεται ελάχιστο ύψος επένδυσης με βάση το μέγεθος του φορέα που πρόκειται να υλοποιήσει το επενδυτικό σχέδιο και έχει ως εξής: 

ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΟΡΕΑ

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Μεγάλες επιχειρήσεις

500.000 €

Μεσαίες επιχειρήσεις

250.000 €

Μικρές επιχειρήσεις

150.000 €

Πολύ μικρές επιχειρήσεις

100.000 €

ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ., Συνεταιρισμοί, κτλ.

  50.000 €

 

► Ποσοστά επιχορήγησης

Η επιχορήγηση είναι ένα ποσοστό επί της επένδυσης το οποίο κυμαίνεται από 10% και φθάνει έως 45% ανάλογα το μέγεθος της επιχείρησης και την περιφέρεια δραστηριοποίησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις ειδικών επενδυτικών δαπανών (δαπάνες εκκίνησης, συμβουλευτικές υπηρεσίες, δαπάνες καινοτομίας, κτλ) η χρηματοδότηση μπορεί να φθάσει έως και το 80% επί των επιλέξιμων δαπανών.

Η κατανομή κατά περιφέρεια και ανά μέγεθος φορέα έχει ως εξής:


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΓΕΘΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΜΙΚΡΗ

ΜΕΣΑΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ

Αν. Μακεδονία και Θράκη

45%

35%

25%

Κεντρική Μακεδονία

45%

35%

25%

Δυτική Μακεδονία

35%

25%

15%

Θεσσαλία

45%

35%

25%

Ήπειρος

45%

35%

25%

Δυτική Ελλάδα

45%

35%

25%

Πελοπόννησος

45%

35%

25%

Β. Αιγαίο

45%

35%

25%

Ιόνια Νησιά

35%

25%

15%

Στερεά Ελλάδα

35%

25%

15%

Ευρυτανία

35%

25%

15%

Κρήτη

35%

25%

15%

Βοιωτία

30%

20%

10%

Φθιώτιδα

30%

20%

10%

Εύβοια

30%

20%

10%

Φωκίδα

30%

20%

10%

Αττική

30%

20%

10%

Ν. Αιγαίο

30%

20%

10%

 

► Ανώτατο ποσό ενίσχυσης

Το ανώτατο ποσό ενίσχυσης για κάθε επενδυτικό σχέδιο δεν μπορεί να υπερβεί τα 5 εκ. ευρώ (5.000.000 €), με την επιφύλαξη του νόμου στο άρθρο 67. Για συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί σωρευτικά το ποσό των 10 εκ. ευρώ (10.000.000 €) για μεμονωμένη επιχείρηση και για όμιλο επιχειρήσεων τα 20 εκ. ευρώ (20.000.000 €). 

► Χρηματοδοτικό σχήμα του επιλέξιμου επενδυτικού σχεδίου

Ο Δικαιούχος συνεισφέρει στο επενδυτικό του σχέδιο  σε ποσοστό τουλάχιστον 25% επί του συνολικού επιλέξιμου κόστους της επένδυσης, με ίδια κεφάλαια ή με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ή από νέες εισφορές σε μετρητά ή με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών υπό την προϋπόθεση της επαρκούς ρευστότητας. Για το υπόλοιπο κόστος της επένδυσης πλην της κρατικής επιχορήγησης μπορεί να υπάρξει χρηματοδότηση με τραπεζικό δανεισμό. 

► Καταβολή ενισχύσεων

Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται είτε εφάπαξ με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγική ς λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου είτε σταδιακά και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος. Συγκεκριμένα, για την φορολογική απαλλαγή θα πρέπει να έχει ελεγχθεί και να έχει πιστοποιηθεί η υλοποίηση του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου υπό την προϋπόθεση της κάλυψης του συνόλου της ιδιωτικής συμμετοχής του δικαιούχου. Κατά ανάλογο τρόπο και η επιχορήγηση καταβάλλεται με την υλοποίηση του 50% του κόστους του επενδυτικού σχεδίου μετά από πιστοποίηση από το αρμόδιο όργανο ελέγχου. Η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης καταβάλλεται μετά από την πιστοποίηση του  αρμόδιου οργάνου  ελέγχου για εγκατάσταση στη μονάδα του μισθωμένου εξοπλισμού σύμφωνα με την σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Η επιδότηση του μισθολογικού κόστους καταβάλλεται μετά από την πιστοποίηση του αρμόδιου οργάνου ελέγχου για την δημιουργία της νέας θέσης εργασίας που συνδέεται με το επενδυτικό σχέδιο.

► Χρονικό διάστημα υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου

Η υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός 3 ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης υπαγωγής. Ο φορέας υλοποίησης μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου και την πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής δραστηριότητας θα πρέπει να διατηρεί τις μακροχρόνιες υποχρεώσεις του για διάστημα 3 ετών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης, για τις μικρές επιχειρήσεις, 5 ετών για τις μεσαίες και 7 ετών για τις μεγάλες.

► Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου

Στα δύο πρώτα καθεστώτα ενίσχυσης, Γενική επιχειρηματικότητα και Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ, τα επενδυτικά σχέδια αξιολογούνται με την μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης και διενεργείται επιτόπιος έλεγχος.  Στην ενίσχυση μηχανολογικού εξοπλισμού αξιολογούνται με την μέθοδο της άμεση αξιολόγησης και διενεργείται διοικητικός έλεγχος ενώ για το 20% των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων πραγματοποιούνται και επιτόπιοι έλεγχοι σε τυχαίο δείγμα. Στο καθεστώς των επενδύσεων μείζονος μεγέθους η αξιολόγηση γίνεται από την Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και ιδιωτικών επενδύσεων με την μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης. Στα επενδυτικά σχέδια διενεργείται και επιτόπιος έλεγχος μετά την ολοκλήρωσης και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

► Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων ανά καθεστώς ενίσχυσης

Γενική επιχειρηματικότητα και Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ: Από 19 Οκτωβρίου 2016 έως 20 Δεκεμβρίου 2016.

Ενίσχυση Μηχανολογικού εξοπλισμού και Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους: Από 19 Οκτωβρίου 2016 έως 28 Απριλίου 2017.

 


Η ομάδα μας παρέχει πλήρη συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη σχετικά με  τον σχεδιασμό του επενδυτικού σας σχεδίου και αναλαμβάνει υπεύθυνα όλη την προετοιμασία για την υποβολή αίτησης  στα καθεστώτα ενίσχυσης του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την συμβουλευτική ομάδα του Τaxhorizon.     

 

   

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2020

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2020