Υποδείγματα ατομικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων


Υπόδειγμα Β.1.1
Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις -
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης)
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης
Σημείωση

20Χ1

20Χ0

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

Ενσώματα πάγια

 

 

Ακίνητα

X

X

Μηχανολογικός εξοπλισμός

X

X

Λοιπός εξοπλισμός

X

X

Επενδύσεις σε ακίνητα

X

X

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

X

X

Λοιπά ενσώματα στοιχεία

X

X

Σύνολο

X

X

Άυλα πάγια στοιχεία

 

 

Δαπάνες ανάπτυξης

X

X

Υπεραξία

X

X

Λοιπά άυλα

X

X

Σύνολο

X

X

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

X

X

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

X

X

Δάνεια και απαιτήσεις

X

X

Χρεωστικοί τίτλοι

X

X

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες

X

X

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

X

X

Λοιπά

X

X

Σύνολο

X

X

Αναβαλλόμενοι φόροι

X

X

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

X

X


Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

Αποθέματα

 

 

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα

X

X

Εμπορεύματα

X

X

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

X

X

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

X

X

Προκαταβολές για αποθέματα

X

X

Λοιπά αποθέματα

X

X

Σύνολο

X

X

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

 

 

Εμπορικές απαιτήσεις

X

X

Δουλευμένα έσοδα περιόδου

X

X

Λοιπές απαιτήσεις

X

X

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία

X

X

Προπληρωμένα έξοδα

X

X

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

X

X

Σύνολο

X

X

Σύνολο κυκλοφορούντων

X

X

Σύνολο ενεργητικού

X

X


Καθαρή θέση

 

 

Καταβλημένα κεφάλαια

 

 

Κεφάλαιο

X

X

Υπέρ το άρτιο

X

X

Καταθέσεις ιδιοκτητών

X

X

Ίδιοι τίτλοι

X

X

Σύνολο

X

X

Διαφορές εύλογης αξίας

X

X

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων

X

X

Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση

X

X

Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών

X

X

Σύνολο

X

X

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

 

 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

X

X

Αφορολόγητα αποθεματικά

X

X

Αποτελέσματα εις νέο

X

X

Σύνολο

X

X

Συναλλαγματικές διαφορές

X

X

Σύνολο καθαρής θέσης

X

X


Προβλέψεις

 

 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

X

X

Λοιπές προβλέψεις

X

X

Σύνολο

X

X

Υποχρεώσεις

 

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

Δάνεια

X

X

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

X

X

Κρατικές επιχορηγήσεις

X

X

Αναβαλλόμενοι φόροι

X

X

Σύνολο

X

X

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

X

X

Τραπεζικά δάνεια

 

 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων

X

X

Εμπορικές υποχρεώσεις

X

X

Φόρος εισοδήματος

X

X

Λοιποί φόροι και τέλη

X

X

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

X

X

Λοιπές υποχρεώσεις

X

X

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

X

X

Έσοδα επόμενων χρήσεων

X

X

Σύνολο

X

X

Σύνολο υποχρεώσεων

X

X

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

X

X


Κονδύλι Ισολογισμού
Λογαριασμοί σχεδίου λογαριασμών
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
 
Ενσώματα πάγια

Ακίνητα

10 Γη

11 Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση

12 Κτήρια - τεχνικά έργα

Μηχανολογικός εξοπλισμός

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός

Λοιπός εξοπλισμός

14 Μεταφορικά μέσα

15 Λοιπός εξοπλισμός

Επενδύσεις σε ακίνητα

16 Επενδύσεις σε ακίνητα

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

17 Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά ενσώματα στοιχεία

(εφόσον υπάρχει κάποια ιδιαίτερη κατηγορία)

Άυλα πάγια στοιχεία
 

Δαπάνες ανάπτυξης

18.01 Δαπάνες ανάπτυξης

Υπεραξία

18.02 Υπεραξία

Λοιπά άυλα

18.03 Λοιπά άυλα

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

50.03.01 Προκαταβολές σε προμηθευτές για μη κυκλοφορούντα στοιχεία - μη συνδεδεμένες οντότητες

50.04.01 Προκαταβολές σε προμηθευτές για μη κυκλοφορούντα στοιχεία - συνδεδεμένες οντότητες

18.01 Δαπάνες ανάπτυξης (μόνο το μέρος δαπανών υπό εξέλιξη)

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
 

Δάνεια και απαιτήσεις

30.1 Πελάτες - μη συνδεδεμένες οντότητες, πλην 30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών

30.2 Πελάτες - συνδεδεμένες οντότητες, πλην 30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών

31 Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων

32 Χορηγηθέντα δάνεια

33 Λοιπές απαιτήσεις

Σημείωση:
Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το μακροπρόθεσμο μέρος

Χρεωστικοί τίτλοι

34.01 Χρεωστικοί τίτλοι

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες

36.01 Συμμετοχές σε θυγατρικές

36.02 Συμμετοχές σε συγγενείς

36.03 Συμμετοχές σε κοινοπραξίες

Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

34.02 Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

Λοιπά

34.03 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία

35 Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση

Αναβαλλόμενοι φόροι

39 Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού

59 Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού

Σημείωση:
Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται το συμψηφιστικό υπόλοιπο των δύο λογαριασμών, όταν αυτό είναι χρεωστικό.

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
 
Αποθέματα
 

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα

21.04 Προϊόντα λήξης

23.02 Παραγωγή σε εξέλιξη λήξης

Εμπορεύματα

20.06 Εμπορεύματα λήξης

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

24.06 Αποθέματα λήξης πρώτων υλών και υλικών

25.06 Υλικά συσκευασίας λήξης

26.06 Ανταλλακτικά παγίων λήξης

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

22 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (κυκλοφορούντα)

Προκαταβολές για αποθέματα

50.03.02 Προκαταβολές σε προμηθευτές για αποθέματα -μη συνδεδεμένες οντότητες

50.04.02 Προκαταβολές για αποθέματα -συνδεδεμένες οντότητες

Λοιπά

27.06 Λοιπά αποθέματα λήξης

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προπληρωμές
 

Εμπορικές απαιτήσεις

30.1 Πελάτες - μη συνδεδεμένες οντότητες, πλην 30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών

30.2 Πελάτες - συνδεδεμένες οντότητες, πλην 30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών

31 Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων

Σημείωση:
Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος

Δουλευμένα έσοδα περιόδου

37.02 Δουλευμένα έσοδα περιόδου

Λοιπές απαιτήσεις

32 Χορηγηθέντα δάνεια

33 Λοιπές απαιτήσεις

50.03.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες

50.04.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές - συνδεδεμένες οντότητες

Σημειώσεις :
α) Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος των σχετικών λογαριασμών.
β) Ο λογαριασμός 50.03.03 και 50.04.03 μπορεί, αναλόγως του περιεχομένου του, να εμφανίζεται στο κονδύλι «Προπληρωμένα έξοδα»

Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία

34.01 Χρεωστικοί τίτλοι

34.02 Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι

34.03 Λοιπά χρηματοοικονομικά στοιχεία

Προπληρωμένα έξοδα

37.01 Προπληρωμένα έξοδα

50.03.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες

50.04.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές - συνδεδεμένες οντότητες

Σημείωση.
Ο λογαριασμός 50.03.03 και 50.04.03 μπορεί, αναλόγως του περιεχομένου του, να εμφανίζεται στο κονδύλι «Λοιπές απαιτήσεις»

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

38 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Καθαρή θέση
 
Καταβλημένο κεφάλαιο
 

Κεφάλαιο

40 Κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο

41 Υπέρ το άρτιο

Καταθέσεις ιδιοκτητών

42 Καταθέσεις ιδιοκτητών

Ίδιοι τίτλοι

43 Ίδιοι τίτλοι

Διαφορές εύλογης αξίας
 

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων

44.01 Διαφορές εύλογης αξίας ενσώματων παγίων

Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση

44.02 Διαφορές εύλογης αξίας διαθέσιμων για πώληση

Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών

44.03 Διαφορές εύλογης αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

46 Αποθεματικά νόμων

48 Αποθεματικά καταστατικού και λοιπά αποθεματικά

Αφορολόγητα αποθεματικά

47 Αφορολόγητα αποθεματικά

Αποτελέσματα εις νέο

49 Αποτελέσματα εις νέο

Συναλλαγματικές διαφορές

45 Συναλλαγματικές διαφορές

Προβλέψεις
 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

57.01 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

57.03 Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες

Λοιπές προβλέψεις

57.2 Λοιπές προβλέψεις

57.3 Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
 

Δάνεια

52 Τραπεζικά δάνεια

Σημείωση:
Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το μακροπρόθεσμο μέρος

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

50.1 Προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες

50.2 Προμηθευτές - συνδεδεμένες οντότητες

51 Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων

53 Λοιπές υποχρεώσεις

Σημείωση:
Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το μακροπρόθεσμο μέρος των σχετικών υποχρεώσεων

Κρατικές επιχορηγήσεις

58 Κρατικές επιχορηγήσεις

Αναβαλλόμενοι φόροι

39 Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού

59 Αναβαλλόμενοι φόροι - υποχρέωση

Σημείωση:
Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται το συμψηφιστικό υπόλοιπο των δύο λογαριασμών, όταν αυτό είναι πιστωτικό

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
 

Δάνεια

52 Τραπεζικά δάνεια

Σημείωση:
Στο κονδύλι αυτό εμφανίζονται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων

52 Τραπεζικά δάνεια

Σημείωση:
Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το σχετικό μέρος των δανείων

Εμπορικές υποχρεώσεις

50.1 Προμηθευτές (εκτός από συνδεδεμένες οντότητες)

50.2 Προμηθευτές - συνδεδεμένες οντότητες

51 Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων

Σημείωση:
Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος

Φόρος εισοδήματος

54.01 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος

Λοιποί φόροι και τέλη

54.2 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)

54.3 Παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος τρίτων

54.4 Τέλη χαρτοσήμου

54.5 Λοιποί φόροι, τέλη και εισφορές

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

55 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς

Λοιπές υποχρεώσεις

53 Λοιπές υποχρεώσεις

30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών

30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών

Σημειώσεις:
α) Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος των σχετικών λογαριασμών
β) Οι λογαριασμοί 30.01.03 και 30.02.03 μπορεί, αναλόγως του περιεχομένου τους, να εμφανίζονται στο κονδύλι «Έσοδα επόμενων χρήσεων»

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

56.01 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

Έσοδα επόμενων χρήσεων

56.02 Έσοδα επόμενων χρήσεων

30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών

30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών

Σημείωση:
Ο λογαριασμός 30.03 μπορεί, αναλόγως του περιεχομένου του, να εμφανίζεται στο κονδύλι «Λοιπές υποχρεώσεις».


Σημείωση
1. Τα ποσά των προβλέψεων που καθίστανται βραχυπρόθεσμες μεταφέρονται στο τμήμα των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, σε κατάλληλο κονδύλι.


Υπόδειγμα Β.1.2
Ισολογισμός – Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις -
(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στην εύλογη αξία)
Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης
Σημείωση

20Χ1

20Χ0

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

Ενσώματα πάγια

 

 

Ακίνητα

X

X

Μηχανολογικός εξοπλισμός

X

X

Λοιπός εξοπλισμός

X

X

Επενδύσεις σε ακίνητα

X

X

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

X

X

Λοιπά ενσώματα στοιχεία

X

X

Σύνολο

X

X

Άυλα πάγια στοιχεία

 

 

Δαπάνες ανάπτυξης

X

X

Υπεραξία

X

X

Λοιπά άυλα

X

X

Σύνολο

X

X

Προκαταβολές και μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

X

X

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία

X

X

Δάνεια και απαιτήσεις

X

X

Διακρατούμνες έως τη λήξη επενδύσεις

X

X

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες

X

X

Διαθέσιμα για πώληση

X

X

Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση

X

X

Σύνολο

X

X

Αναβαλλόμενοι φόροι

X

X

Σύνολο μη κυκλοφορούντων

X

X


Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

 

 

Αποθέματα

 

 

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα

X

X

Εμπορεύματα

X

X

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

X

X

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

X

X

Προκαταβολές για αποθέματα

X

X

Λοιπά αποθέματα

X

X

Σύνολο

X

X

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προκαταβολές

 

 

Εμπορικές απαιτήσεις

X

X

Δουλευμένα έσοδα περιόδου

X

X

Λοιπές απαιτήσεις

X

X

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο

X

X

Προπληρωμένα έξοδα

X

X

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

X

X

Σύνολο

X

X

Σύνολο κυκλοφορούντων

X

X

Σύνολο ενεργητικού

X

X


Καθαρή θέση

 

 

Καταβλημένα κεφάλαια

 

 

Κεφάλαιο

X

X

Υπέρ το άρτιο

X

X

Καταθέσεις ιδιοκτητών

X

X

Ίδιοι τίτλοι

X

X

Σύνολο

X

X

Διαφορές εύλογης αξίας

X

X

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων

X

X

Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση

X

X

Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών

X

X

Σύνολο

X

X

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο

 

 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

X

X

Αφορολόγητα αποθεματικά

X

X

Αποτελέσματα εις νέο

X

X

Σύνολο

X

X

Συναλλαγματικές διαφορές

X

X

Σύνολο καθαρής θέσης

X

X


Προβλέψεις

 

 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

X

X

Λοιπές προβλέψεις

X

X

Σύνολο

X

X

Υποχρεώσεις

 

 

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

 

Δάνεια

X

X

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

X

X

Κρατικές επιχορηγήσεις

X

X

Αναβαλλόμενοι φόροι

X

X

Σύνολο

X

X

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

X

X

Τραπεζικά δάνεια

 

 

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων

X

X

Εμπορικές υποχρεώσεις

X

X

Φόρος εισοδήματος

X

X

Λοιποί φόροι και τέλη

X

X

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

X

X

Λοιπές υποχρεώσεις

X

X

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

X

X

Έσοδα επόμενων χρήσεων

X

X

Σύνολο

X

X

Σύνολο υποχρεώσεων

X

X

Σύνολο καθαρής θέσης, προβλέψεων και υποχρεώσεων

X

X


Κονδύλι Ισολογισμού
Λογαριασμοί σχεδίου λογαριασμών
Μη κυκλοφορούντα στοιχεία
 
Ενσώματα πάγια

Ακίνητα

10 Γη

11 Διαμορφώσεις γης υποκείμενες σε απόσβεση

12 Κτήρια - τεχνικά έργα

Μηχανολογικός εξοπλισμός

13 Μηχανολογικός εξοπλισμός

Λοιπός εξοπλισμός

14 Μεταφορικά μέσα

15 Λοιπός εξοπλισμός

Επενδύσεις σε ακίνητα

16 Επενδύσεις σε ακίνητα

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

17 Πάγια βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

Λοιπά ενσώματα στοιχεία

(εφόσον υπάρχει κάποια ιδιαίτερη κατηγορία)

Άυλα πάγια στοιχεία
 

Δαπάνες ανάπτυξης

18.01 Δαπάνες ανάπτυξης

Υπεραξία

18.02 Υπεραξία

Λοιπά άυλα

18.03 Λοιπά άυλα

Προκαταβολές - μη κυκλοφορούντα στοιχεία υπό κατασκευή

50.03.01 Προκαταβολές σε προμηθευτές για μη κυκλοφορούντα στοιχεία - μη συνδεδεμένες οντότητες

50.04.01 Προκαταβολές σε προμηθευτές για μη κυκλοφορούντα στοιχεία - συνδεδεμένες οντότητες

18.01 Δαπάνες ανάπτυξης (μόνο το μέρος δαπανών υπό εξέλιξη)

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
 

Δάνεια και απαιτήσεις

30.1 Πελάτες - μη συνδεδεμένες οντότητες, πλην 30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών

30.2 Πελάτες - συνδεδεμένες οντότητες, πλην 30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών

31 Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων

32 Χορηγηθέντα δάνεια

33 Λοιπές απαιτήσεις

Σημείωση:
Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το μακροπρόθεσμο μέρος

Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις

34.01 Διακρατούμενες έως τη λήξη επενδύσεις

Συμμετοχές σε θυγατρικές, συγγενείς και κοινοπραξίες

36.01 Συμμετοχές σε θυγατρικές

36.02 Συμμετοχές σε συγγενείς

36.03 Συμμετοχές σε κοινοπραξίες

Διαθέσιμα για πώληση

34.02 Διαθέσιμα για πώληση

Στοιχεία προοριζόμενα για αντιστάθμιση

35. Χρηματοοικονομικά στοιχεία για αντιστάθμιση

Αναβαλλόμενοι φόροι

39 Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού

59 Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού

Σημείωση:
Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται το συμψηφιστικό υπόλοιπο των δύο λογαριασμών, όταν αυτό είναι χρεωστικό

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία
 
Αποθέματα
 

Έτοιμα και ημιτελή προϊόντα

21.04 Προϊόντα λήξης

23.02 Παραγωγή σε εξέλιξη λήξης

Εμπορεύματα

20.06 Εμπορεύματα λήξης

Πρώτες ύλες και διάφορα υλικά

24.06 Αποθέματα λήξης πρώτων υλών και υλικών

25.06 Υλικά συσκευασίας λήξης

26.06 Ανταλλακτικά παγίων λήξης

Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία

22 Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία (κυκλοφορούντα)

Προκαταβολές για αποθέματα

50.03.02 Προκαταβολές σε προμηθευτές για αποθέματα -μη συνδεδεμένες οντότητες

50.04.02 Προκαταβολές για αποθέματα -συνδεδεμένες οντότητες

Λοιπά

27.06 Λοιπά αποθέματα λήξης

Χρηματοοικονομικά στοιχεία και προπληρωμές
 

Εμπορικές απαιτήσεις

30.1 Πελάτες - μη συνδεδεμένες οντότητες, πλην 30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών

30.2 Πελάτες - συνδεδεμένες οντότητες, πλην 30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών

31 Αξιόγραφα εμπορικών απαιτήσεων

Σημείωση:
Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος

Δουλευμένα έσοδα περιόδου

37.02 Δουλευμένα έσοδα περιόδου

Λοιπές απαιτήσεις

32 Χορηγηθέντα δάνεια

33 Λοιπές απαιτήσεις

50.03.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες

50.04.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές - συνδεδεμένες οντότητες

Σημειώσεις :
α) Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος των σχετικών λογαριασμών.
β) Ο λογαριασμός 50.03.03 και 50.04.03 μπορεί, αναλόγως του περιεχομένου του, να εμφανίζεται στο κονδύλι «Προπληρωμένα έξοδα»

Εμπορικό χαρτοφυλάκιο

34.03 Εμπορικό χαρτοφυλάκιο

Προπληρωμένα έξοδα

37.01 Προπληρωμένα έξοδα

50.03.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες

50.04.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές - συνδεδεμένες οντότητες

Σημείωση.
Ο λογαριασμός 50.03.03 και 50.04.03 μπορεί, αναλόγως του περιεχομένου του, να εμφανίζεται στο κονδύλι «Λοιπές απαιτήσεις»

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

38 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα

Καθαρή θέση
 
Καταβλημένο κεφάλαιο
 

Κεφάλαιο

40 Κεφάλαιο

Υπέρ το άρτιο

41 Υπέρ το άρτιο

Καταθέσεις ιδιοκτητών

42 Καταθέσεις ιδιοκτητών

Ίδιοι τίτλοι

43 Ίδιοι τίτλοι

Διαφορές εύλογης αξίας
 

Διαφορές αξίας ενσωμάτων παγίων

44.01 Διαφορές εύλογης αξίας ενσώματων παγίων

Διαφορές αξίας διαθέσιμων για πώληση

44.02 Διαφορές εύλογης αξίας διαθέσιμων για πώληση

Διαφορές αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών

44.03 Διαφορές εύλογης αξίας στοιχείων αντιστάθμισης ταμειακών ροών

Αποθεματικά και αποτελέσματα εις νέο
 

Αποθεματικά νόμων ή καταστατικού

46 Αποθεματικά νόμων

48 Αποθεματικά καταστατικού και λοιπά αποθεματικά

Αφορολόγητα αποθεματικά

47 Αφορολόγητα αποθεματικά

Αποτελέσματα εις νέο

49 Αποτελέσματα εις νέο

Συναλλαγματικές διαφορές

45 Συναλλαγματικές διαφορές

Προβλέψεις
 

Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

57.01 Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους

57.03 Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες

Λοιπές προβλέψεις

57.2 Λοιπές προβλέψεις

57.3 Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
 

Δάνεια

52 Τραπεζικά δάνεια

Σημείωση:
Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το μακροπρόθεσμο μέρος

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

50.01 Προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες

50.02 Προμηθευτές - συνδεδεμένες οντότητες

51 Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων

53 Λοιπές υποχρεώσεις

Σημείωση:
Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το μακροπρόθεσμο μέρος των σχετικών υποχρεώσεων

Κρατικές επιχορηγήσεις

58 Κρατικές επιχορηγήσεις

Αναβαλλόμενοι φόροι

39 Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού

59 Αναβαλλόμενοι φόροι - υποχρέωση

Σημείωση:
Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται το συμψηφιστικό υπόλοιπο των δύο λογαριασμών, όταν αυτό είναι πιστωτικό

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
 

Δάνεια

52 Τραπεζικά δάνεια

Σημείωση:
Στο κονδύλι αυτό εμφανίζονται μόνο τα βραχυπρόθεσμα δάνεια

Βραχυπρόθεσμο μέρος μακροπροθέσμων δανείων

52 Τραπεζικά δάνεια

Σημείωση:
Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το σχετικό μέρος των δανείων

Εμπορικές υποχρεώσεις

50.01 Προμηθευτές (εκτός από συνδεδεμένες οντότητες)

50.02 Προμηθευτές - συνδεδεμένες οντότητες

51 Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων

Σημείωση:
Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος

Φόρος εισοδήματος

54.01 Φόρος εισοδήματος πληρωτέος

Λοιποί φόροι και τέλη

54.02 Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)

54.03 Παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος τρίτων

54.04 Τέλη χαρτοσήμου

54.05 Λοιποί φόροι, τέλη και εισφορές

Οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης

55 Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς

Λοιπές υποχρεώσεις

53 Λοιπές υποχρεώσεις

30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών

30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών

Σημειώσεις:
α) Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται μόνο το βραχυπρόθεσμο μέρος των σχετικών λογαριασμών
β) Οι λογαριασμοί 30.01.03 και 30.02.03 μπορεί, αναλόγως του περιεχομένου τους, να εμφανίζονται στο κονδύλι «Έσοδα επόμενων χρήσεων»

Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

56.01 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα

Έσοδα επόμενων χρήσεων

56.02 Έσοδα επόμενων χρήσεων

30.01.03 Προκαταβολές μη συνδεδεμένων πελατών

30.02.03 Προκαταβολές συνδεδεμένων πελατών

Σημείωση:
Ο λογαριασμός 30.03 μπορεί, αναλόγως του περιεχομένου του, να εμφανίζεται στο κονδύλι «Λοιπές υποχρεώσεις».


Σημείωση
1. Τα ποσά των προβλέψεων που καθίστανται βραχυπρόθεσμες μεταφέρονται στο τμήμα των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, σε κατάλληλο κονδύλι.

Υπόδειγμα Β.2.1
Κατάστασης Αποτελεσμάτων κατά λειτουργία
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

 

Σημείωση

20Χ1

20Χ0

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Χ

Χ

Κόστος πωλήσεων

X

X

Μικτό αποτέλεσμα
Χ
Χ

Λοιπά συνήθη έσοδα

X

X

 

Χ

Χ

Έξοδα διοίκησης

Χ

Χ

Έξοδα διάθεσης

Χ

Χ

Λοιπά έξοδα και ζημιές

Χ

Χ

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)

Χ

Χ

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

Χ

Χ

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

Χ

Χ

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων

Χ

Χ

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας

Χ

Χ

Λοιπά έσοδα και κέρδη

X

X

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Χ
Χ

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Χ

Χ

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

X

X

Αποτέλεσμα προ φόρων
Χ
Χ

Φόροι εισοδήματος

X

X

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

X

X

Κονδύλι Κατάστασης αποτελεσμάτων
Λογαριασμοί σχεδίου λογαριασμών

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

70 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Κόστος πωλήσεων

Προσδιορίζεται βάσει σχετικού αρχείου υπολογισμού (μπορεί να παρακολουθείται εντός ή εκτός του σχεδίου λογαριασμών). Στο κόστος πωληθέντων περιλαμβάνεται το αναλογούν, κατά περίπτωση, κόστος αναλώσεων και μέρος των παρακάτω λογαριασμών:

60 Παροχές σε εργαζόμενους

61.04 Απομείωση αποθεμάτων

64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα

65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

66 Αποσβέσεις

68.02 Προβλέψεις για δοσμένες εγγυήσεις

68.03 Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος

68.05 Άλλες προβλέψεις

68.06 Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες

76.02 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για δοσμένες εγγυήσεις

76.03 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για αποκατάσταση περιβάλλοντος

76.05 Κέρδη από αναστροφή άλλων προβλέψεων

76.09 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης αποθεμάτων

80.01 Παροχές σε εργαζόμενους σε ιδιοπαραγωγή

80.02 Αποσβέσεις σε ιδιοπαραγωγή

80.03 Άλλα λειτουργικά έξοδα σε ιδιοπαραγωγή

80.04 Χρηματοοικονομικά έξοδα σε ιδιοπαραγωγή

80.05 Προβλέψεις σε ιδιοπαραγωγή

Σημείωση:
Ο λογαριασμός 65 «Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα» μπορεί να επιβαρύνει το κόστος παραγωγής - κόστος πωληθέντων στην περίπτωση προϊόντων και υπηρεσιών μακράς περιόδου παραγωγής ή κατασκευής, κατά την επιλογή της οντότητας.

Λοιπά συνήθη έσοδα

71 Λοιπά συνήθη έσοδα

Έξοδα διοίκησης

Προσδιορίζεται βάσει σχετικού αρχείου υπολογισμού (εκτός εάν το σχετικό κονδύλι παρακολουθείται εντός του σχεδίου λογαριασμών). Στα έξοδα διοίκησης περιλαμβάνεται το αναλογούν μέρος των λογαριασμών:

60 Παροχές σε εργαζόμενους

64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα

66 Αποσβέσεις

68.04 Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου, πλην φόρου εισοδήματος

68.06 Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες

76.05 Κέρδη από αναστροφή άλλων προβλέψεων.

Έξοδα διάθεσης

Προσδιορίζεται βάσει σχετικού αρχείου υπολογισμού (εκτός εάν το σχετικό κονδύλι παρακολουθείται εντός του σχεδίου λογαριασμών). Στα έξοδα διάθεσης περιλαμβάνεται το αναλογούν μέρος των λογαριασμών:

60 Παροχές σε εργαζόμενους

66 Αποσβέσεις

64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα

Λοιπά έξοδα και ζημιές

62 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές

67 Ασυνήθη έξοδα και ζημιές

68.01 Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες

Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνεται επίσης το μέρος των παρακάτω λογαριασμών που δεν επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής - κόστος πωληθέντων ή άλλα κονδύλια της κατάστασης αποτελεσμάτων:

64.11 Φόροι και τέλη (πλην φόρου εισοδήματος)

68.03 Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος

68.04 Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος

68.05 Άλλες προβλέψεις

68.06 Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες

Σημείωση
Στο κονδύλι αυτό εμφανίζεται το μέρος του 64.11 που αφορά φόρους και τέλη που δεν ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος (π.χ. φόρος ακίνητης περιουσίας)

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)

61.01 Απομείωση ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)

61.02 Απομείωση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων

61.03 Απομείωση άυλων παγίων

61.05 Απομείωση χρηματοοικονομιικών στοιχείων

61.06 Απομείωση λοιπών περιουσιακών στοιχείων

76.06 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)

76.07 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων

76.08 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης άυλων παγίων

76.10 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων

76.11 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης λοιπών περιουσιακών στοιχείων

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

75 Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

63 Ζημιές από διάθεση-απόσυρση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

77 Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

61.07 Ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων

72.04 Πιστωτικοί τόκοι άλλων επενδύσεων

74 Έσοδα συμμετοχών

Κέρδος από την αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας

79.03 Κέρδος από την αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας

Λοιπά έσοδα και κέρδη

73 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές

76.01 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για εκκρεμοδικίες

79.01 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από μη συνδεδεμένες οντότητες

79.02 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από συνδεδεμένες οντότητες

Περιλαμβάνονται επίσης οι παρακάτω λογαριασμοί, στο βαθμό που δεν αφορούν το κόστος παραγωγής - κόστος πωληθέντων:

76.03 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για αποκατάσταση περιβάλλοντος

76.04 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος

76.05 Κέρδη από αναστροφή άλλων προβλέψεων

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

72.01 Πιστωτικοί τόκοι πωλήσεων

72.02 Πιστωτικοί τόκοι δανείων και απαιτήσεων

72.03 Πιστωτικοί τόκοι από συνδεδεμένες οντότητες

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

80.04 Χρηματοοικονομικά έξοδα σε ιδιοπαραγωγή

Σημείωση:
Το ποσό του λογαριασμού 65 «Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα» μπορεί να μειώνεται και με το ποσό που αφορά το κόστος κτήσης προϊόντων και υπηρεσιών μακράς περιόδου παραγωγής ή κατασκευής.

Φόροι εισοδήματος

78 Φόρος εισοδήματος (έσοδο)

69 Φόρος εισοδήματος (έξοδο)


Σημειώσεις:
1. Οι προβλέψεις εξόδων, όπως και οι αναστροφές αυτών, εμφανίζονται στα κονδύλια των λειτουργιών με τις οποίες σχετίζονται.

Υπόδειγμα Β.2.2
Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ’ είδος
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

 

Σημείωση

20Χ1

20Χ0

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Χ

Χ

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)

Χ

Χ

Λοιπά συνήθη έσοδα

Χ

Χ

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία

Χ

Χ

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών

Χ

Χ

Παροχές σε εργαζόμενους

Χ

Χ

Αποσβέσεις

Χ

Χ

Λοιπά έξοδα και ζημίες

Χ

Χ

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)

Χ

Χ

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

Χ

Χ

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

Χ

Χ

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων

Χ

Χ

Κέρδος από αγορά οντότητας ή τμήματος σε τιμή ευκαιρίας

Χ

Χ

Λοιπά έσοδα και κέρδη

X

X

Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων
Χ
Χ

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

Χ

Χ

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

X

X

Αποτέλεσμα προ φόρων
Χ
Χ

Φόροι εισοδήματος

X

X

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους

X

X

Κονδύλι Κατάστασης αποτελεσμάτων
Λογαριασμοί σχεδίου λογαριασμών

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

70 Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)

Ως διαφορά των σχετικών ποσών του Ισολογισμού (αποθέματα λήξης μείον αποθέματα έναρξης)

Λοιπά συνήθη έσοδα

71 Λοιπά συνήθη έσοδα

Ιδιοπαραχθέντα πάγια στοιχεία

80 Έξοδα σε ιδιοπαραγωγή

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών

Παρατίθεται το σύνολο των καθαρών αγορών της χρήσης:

20.02 Αγορές εμπορευμάτων χρήσης

20.03 Εκπτώσεις αγορών εμπορευμάτων

20.04 Επιστροφές αγορών εμπορευμάτων

24.02 Αγορές πρώτων υλών και υλικών χρήσης

24.03 Εκπτώσεις αγορών πρώτων υλών και υλικών

24.04 Επιστροφές αγορών πρώτων υλών και υλικών

25.02 Αγορές υλικών συσκευασίας χρήσης

25.03 Εκπτώσεις αγορών υλικών συσκευασίας

25.04 Επιστροφές αγορών υλικών συσκευασίας

26.02 Αγορές ανταλλακτικών παγίων χρήσης

26.03 Εκπτώσεις αγορών ανταλλακτικών παγίων

26.04 Επιστροφές αγορών ανταλλακτικών παγίων

27.02 Αγορές χρήσης λοιπών αποθεμάτων

27.03 Εκπτώσεις αγορών λοιπών αποθεμάτων

27.04 Επιστροφές αγορών λοιπών αποθεμάτων

Παροχές σε εργαζόμενους

60 Παροχές σε εργαζόμενους

Αποσβέσεις

66 Αποσβέσεις

Λοιπά έξοδα και ζημιές

62 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές

64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα

67 Ασυνήθη έξοδα και ζημιές

68.01 Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες

Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνεται επίσης το μέρος των παρακάτω λογαριασμών που δεν επιβάρυνε το κόστος παραγωγής - κόστος πωληθέντων:

68.03Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος

68.04Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος

68.05Άλλες προβλέψεις

68.06Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες

ΣημείωσηΣτο κονδύλι αυτό εμφανίζεται το μέρος του 64.11 που αφορά φόρους και τέλη που δεν ενσωματώνονται στο λειτουργικό κόστος (π.χ. φόρος ακίνητης περιουσίας)

Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων(καθαρό ποσό)

61.01 Απομείωση ενσώματων παγίων

61.02 Απομείωση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων

61.03 Απομείωση άυλων παγίων

61.05 Απομείωση χρηματοοικονομιικών στοιχείων

61.06 Απομείωση λοιπών περιουσιακών στοιχείων

76.6 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)

76.07 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων

76.08 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης άυλων παγίων

76.10 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων

76.11Κέρδη από αναστροφή απομείωσης λοιπών περιουσιακών στοιχείων

Κέρδη και ζημίες από διάθεση μη κυκλοφορούντων στοιχείων

75 Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

63 Ζημιές από διάθεση-απόσυρση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

Κέρδη και ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

61.07 Ζημίες από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

77 Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων

72.04 Πιστωτικοί τόκοι άλλων επενδύσεων

74 Έσοδα συμμετοχών

Κέρδος από την αγορά οντότητας σε τιμή ευκαιρίας

79.03 Κέρδος από την αγορά οντότητας σε τιμή ευκαιρίας

Λοιπά έσοδα και κέρδη

73 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές

76.01 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για εκκρεμοδικίες

79.01 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από μη συνδεδεμένες οντότητες

79.02 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από συνδεδεμένες οντότητες

Στο κονδύλι αυτό περιλαμβάνονται επίσης οι παρακάτωλογαριασμοί, στο βαθμό που δεν αφορούν το κόστοςπαραγωγής - κόστος πωληθέντων:

76.03 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για αποκατάσταση περιβάλλοντος

76.04 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος

76.05 Κέρδη από αναστροφή άλλων προβλέψεων

Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα

72.01 Πιστωτικοί τόκοι πωλήσεων

72.02 Πιστωτικοί τόκοι δανείων και απαιτήσεων

72.03 Πιστωτικοί τόκοι από συνδεδεμένες οντότητες

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα

80.04 Χρηματοοικονομικά έξοδα σε ιδιοπαραγωγή

Σημείωση
Το ποσό του λογαριασμού 65 «Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα» μπορεί να μειώνεται και με το ποσό που αφορά το κόστος κτήσης προϊόντων και υπηρεσιών μακράς περιόδου παραγωγής ή κατασκευής.

Φόροι εισοδήματος

78 Φόρος εισοδήματος (έσοδο)

69 Φόρος εισοδήματος (έξοδο)

 

Υπόδειγμα Β.3
Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης περιόδου
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

 

Κεφάλαιο
Υπέρ το άρτιο
Καταθέσεις Ιδιοκτητών
Ίδιοι Τίτλοι
Διαφορές εύλογης αξίας
Αποθεματικά νόμων και κατ/κού
Αφορολόγητα αποθεματικά
Αποτελέσματα εις νέο
Σύνολο
Υπόλοιπο 01.01.20Χ0
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών

 

 

 

 

 

 

 

Χ

Χ

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο

Χ

Χ

 

 

Χ

 

Χ

 

Χ

Εσωτερικές μεταφορές

 

 

 

 

 

 

Χ

Χ

0

Διανομές στους φορείς

 

 

 

 

 

 

 

Χ

Χ

Αποτελέσματα περιόδου

 

 

 

 

 

 

 

Χ

Χ

Υπόλοιπο 31.12.20Χ0
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Μεταβολές στοιχείων στην περίοδο

 

 

 

 

Χ

 

 

 

Χ

Εσωτερικές μεταφορές

 

 

 

 

 

 

 

 

0

Διανομές μερισμάτων

 

 

 

 

 

 

 

 

Χ

Αποτελέσματα περιόδου

 

 

 

 

 

 

 

Χ

Χ

Υπόλοιπο 31.12.20Χ1
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Υπόδειγμα Β.4
Κατάσταση Χρηματοροών
Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (έμμεση μέθοδος)

 

Σημείωση

20Χ1

20Χ0

Χρηματοροές από λειτουργικές δραστηριότητες

 

 

Αποτέλεσμα προ φόρων

Χ

Χ

Πλέον ή μείον προσαρμογές για:

 

 

Αποσβέσεις και απομειώσεις ενσώματων και άυλων πάγιων

Χ

Χ

Προβλέψεις

Χ

Χ

Κέρδη και ζημίες από διάθεση στοιχείων

Χ

Χ

Έσοδα συμμετοχών και επενδύσεων

Χ

Χ

Κέρδη και ζημίες από επιμέτρηση στοιχείων

Χ

Χ

Χρεωστικοί και πιστωτικοί τόκοι (καθαρό ποσό)

X

X

 

Χ

Χ

Πλέον ή μείον μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης

 

 

Μεταβολή αποθεμάτων

Χ

Χ

Μεταβολή απαιτήσεων

Χ

Χ

Μεταβολή υποχρεώσεων

X

X

 

Χ

Χ

Μείον:

 

 

Πληρωμές για χρεωστικούς τόκους

Χ

Χ

Πληρωμές για φόρο εισοδήματος

X

X

Σύνολο

Χ

Χ

Χρηματοροές από επενδυτικές δραστηριότητες

 

 

Πληρωμές (εισπράξεις) για απόκτηση (πώληση) παγίων στοιχείων

Χ

Χ

Χορηγηθέντα δάνεια (καθαρή μεταβολή)

Χ

Χ

Τόκοι εισπραχθέντες

Χ

Χ

Μερίσματα εισπραχθέντα

X

X

Σύνολο

Χ

Χ

Χρηματοροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

 

 

Εισπράξεις (πληρωμές) από αύξηση (μείωση) κεφαλαίου

Χ

Χ

Εισπράξεις (πληρωμές) από δάνεια

Χ

Χ

Μερίσματα πληρωθέντα

X

X

Σύνολο

Χ

Χ

Συμφωνία μεταβολής διαθεσίμων

 

 

Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της χρήσης

Χ

Χ

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της περιόδου

X

X

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της περιόδου

Χ

Χ


Υπόδειγμα Β.5
Ισολογισμός πολύ μικρών οντοτήτων
Περιουσιακά στοιχεία

 

20Χ1

 

20Χ0

Πάγια

 

Χ

 

Χ

Μείον: Αποσβεσμένα

Χ

 

Χ

Χ

Απομειωμένα

Χ

Χ

Χ

Χ

Αποθέματα

 

Χ

 

Χ

Απαιτήσεις

 

Χ

 

Χ

Προκαταβολές και έσοδα εισπρακτέα

 

Χ

 

Χ

Λοιπά

 

Χ

 

Χ

Σύνολο ενεργητικού

 

Χ

 

Χ

Καθαρή θέση και υποχρεώσεις

 

 

 

 

Κεφάλαια και αποθεματικά

 

Χ

 

Χ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

Χ

 

Χ

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

 

Χ

 

Χ

Σύνολο καθαρής θέσης και υποχρεώσεων

 

Χ

 

Χ


Υπόδειγμα Β.6
Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες
   

Κύκλος εργασιών (καθαρός)

Χ

Χ

Λοιπά συνήθη έσοδα

Χ

Χ

Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα, ημικατ/μένα)

Χ

Χ

Αγορές εμπορευμάτων και υλικών

Χ

Χ

Παροχές σε εργαζόμενους

Χ

Χ

Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άϋλων στοιχείων

Χ

Χ

Λοιπά έξοδα και ζημιές

Χ

Χ

Λοιπά έσοδα και κέρδη

Χ

Χ

Τόκοι και συναφή κονδύλια (καθαρό ποσό)

X

X

Αποτέλεσμα προ φόρων
Χ
Χ

Φόροι

X

X

Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους
X
X

Η κατάρτιση του προσαρτήματος των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ακολουθεί τις παρακάτω αρχές:  

 • Οι οντότητες που δεν υποχρεούνται να παρέχουν τις πληροφορίες μιας παραγράφου του παρόντος άρθρου δύνανται να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες προαιρετικά. Στην περίπτωση αυτή, οι οντότητες παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες σε πλήρη συμφωνία με τα οριζόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο αυτού του άρθρου.  
 • Οι πληροφορίες επί των κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων παρατίθενται με τη σειρά με την οποία τα κονδύλια αυτά παρουσιάζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.  
 • Όταν γίνεται χρήση συντομεύσεων, διαγραμμάτων ή συμβόλων στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, δίνονται με σαφήνεια οι απαιτούμενες για την κατανόησή τους πληροφορίες. Ειδικότερα, γνωστοποιείται η μονάδα μέτρησης και το επίπεδο στρογγυλοποίησης των παρατιθέμενων αριθμών.
 • Όταν πληροφορίες του παρόντος άρθρου παρατίθενται στους πίνακες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να μην επαναλαμβάνονται στο προσάρτημα.  

Το προσάρτημα περιλαμβάνει, κατ’ ελάχιστον, τις επεξηγηματικές πληροφορίες και αναλύσεις των παραγράφων 3 έως 34 του  άρθρου 29, εκτός και εάν προβλέπεται απαλλαγή βάσει του παρόντος νόμου (Ν.4308/2013).


παρ.3
Πληροφορίες σχετικά με:  

 • Την επωνυμία της οντότητας.  
 • Το νομικό τύπο της οντότητας.  
 • Την περίοδο αναφοράς.  
 • Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας.  
 • Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.  
 • Εάν η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.  
 • Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση.  
 • Την κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.  
 • Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.  

παρ.4
Εάν υπάρχουν παράγοντες που θέτουν σε κίνδυνο την προοπτική της οντότητας ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα, γνωστοποιείται η φύση αυτών των παραγόντων, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπισή τους. 


παρ.5
Συνοπτική αναφορά των λογιστικών πολιτικών
που ακολουθεί η οντότητα για τα επιμέρους στοιχεία των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων. Σε περίπτωση αλλαγών λογιστικών πολιτικών, αλλαγών λογιστικών εκτιμήσεων ή διόρθωσης λαθών, γίνεται αναφορά στο γεγονός, στους λόγους που οδήγησαν στην αλλαγή ή τη διόρθωση, και γνωστοποιούνται επαρκώς οι σχετικές επιπτώσεις στα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  


παρ.6
Όπου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η οντότητα έχει παρεκκλίνει από την εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου για να εκπληρώσει την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, η παρέκκλιση αυτή γνωστοποιείται και δικαιολογείται επαρκώς. Οι επιπτώσεις της παρέκκλισης στα περιουσιακά στοιχεία, στις υποχρεώσεις, στην καθαρή θέση και στα αποτελέσματα, παρατίθενται πλήρως στο προσάρτημα.


παρ.7
Όταν ένα περιουσιακό στοιχείο ή μία υποχρέωση σχετίζεται με περισσότερα από ένα κονδύλια του ισολογισμού, γνωστοποιείται η σχέση του στοιχείου αυτού με τα σχετιζόμενα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  


παρ.8
Πίνακα που παρουσιάζει για κάθε κονδύλι των ενσώματων και άυλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων:  

 • Το κόστος κτήσης ή το κόστος παραγωγής ή την εύλογη αξία (του άρθρου 24) σε περίπτωση που έχει εφαρμοστεί επιμέτρηση στην εύλογη αξία, στην αρχή και στο τέλος της περιόδου για κάθε κονδύλι.  
 • Τις προσθήκες, τις μειώσεις και τις μεταφορές μεταξύ των κονδυλίων των παγίων κατά τη διάρκεια της περιόδου.  
 • Τις αποσβέσεις και απομειώσεις αξίας που αφορούν την περίοδο.  
 • Τις σωρευμένες αποσβέσεις και απομειώσεις στην αρχή και στο τέλος της περιόδου.  
 • Τις λοιπές μεταβολές των σωρευμένων αποσβέσεων και απομειώσεων κατά τη διάρκεια της περιόδου.  
 • Το ποσό με το οποίο προσαυξήθηκε η αξία κτήσης πάγιων περιουσιακών στοιχείων λόγω κεφαλαιοποίησης τόκων στην περίοδο, σύμφωνα με την παράγραφο 2δ του άρθρου 18.  
 • Λοιπές μεταβολές.

παρ.9
Η φύση σημαντικών γεγονότων που προκύπτουν μετά το τέλος της περιόδου
, τα οποία δεν αντικατοπτρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων ή στον ισολογισμό της κλειόμενης περιόδου και τις χρηματοοικονομικές επιπτώσεις τους.  


παρ.10
Σε περίπτωση επιμέτρησης στην εύλογη αξία, σύμφωνα με το άρθρο 24, παρατίθεται
:  

 • Σαφής δήλωση ότι έχει γίνει χρήση της δυνατότητας επιμέτρησης στην εύλογη αξία, καθώς και τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που έχουν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία.  
 • Περιγραφή των σημαντικών υποθέσεων στις οποίες βασίζονται τα υποδείγματα και οι τεχνικές επιμέτρησης.  
 • Ανά κονδύλι στοιχείων του ισολογισμού:
  η εύλογη αξία,
  οι μεταβολές της που έχουν αναγνωριστεί στα αποτελέσματα, καθώς και
  οι μεταβολές αυτής που έχουν αναγνωριστεί απευθείας στην καθαρή θέση (διαφορές εύλογης αξίας).  
 • Πίνακας στον οποίο παρουσιάζεται η κίνηση των διαφορών εύλογης αξίας κατά τη διάρκεια της περιόδου, με ανάλυση σε μικτό ποσό και αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος, όταν αναγνωρίζεται αναβαλλόμενη φορολογία.  
 • Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοοικονομικών μέσων, πληροφορίες για την έκταση και τη φύση τους, συμπεριλαμβανόμενων των όρων και των συνθηκών που μπορεί να επηρεάσουν το ποσό, το χρόνο και την πιθανότητα μελλοντικών χρηματοροών.
 • Για πάγια στοιχεία, η λογιστική αξία των παγίων αυτών που θα αναγνωρίζονταν στον ισολογισμό, εάν τα εν λόγω στοιχεία δεν είχαν επιμετρηθεί στην εύλογη αξία τους, σύμφωνα με το άρθρο 24.  

παρ.11
Σε περίπτωση επιμέτρησης χρηματοπιστωτικών μέσων στην τιμή κτήσης:  

 • Για κάθε κατηγορία παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων:  
  • η εύλογη αξία των μέσων αυτών, εάν αυτή μπορεί να προσδιοριστεί, σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 24 του παρόντος νόμου, και  
  • πληροφορίες για την έκταση της χρήσης αυτών των μέσων και τη φύση τους.  
 • Για τα μη κυκλοφορούντα χρηματοοικονομικά στοιχεία τα οποία εμφανίζονται με ποσό που υπερβαίνει την εύλογη αξία τους:  
  • η λογιστική αξία και η εύλογη αξία είτε των επιμέρους περιουσιακών στοιχείων είτε των κατάλληλων ομάδων των επιμέρους αυτών στοιχείων και  
  • οι λόγοι για τη μη μείωση της λογιστικής αξίας, καθώς και η φύση των ενδείξεων που τεκμηριωμένα οδηγούν στην πεποίθηση για τη δυνατότητα ανάκτησης της λογιστικής αξίας.  

παρ.12
Για την καθαρή θέση της οντότητας:

 • Το κεφάλαιο που έχει εγκριθεί αλλά δεν έχει καταβληθεί.  
 • Ο αριθμός και η ονομαστική αξία των τίτλων καθαρής θέσης ή, όταν δεν υπάρχει ονομαστική, η λογιστική αξία κάθε κατηγορίας τίτλων.
 • Ο αριθμός και η ονομαστική αξία ή, όταν δεν υπάρχει ονομαστική αξία, η λογιστική αξία των τίτλων που αντιπροσωπεύουν το κεφάλαιο και εκδόθηκαν μέσα στη περίοδο, εντός των ορίων του εγκεκριμένου κεφαλαίου.  
 • Η ύπαρξη πιστοποιητικών συμμετοχής, μετατρέψιμων τίτλων, δικαιωμάτων αγοράς τίτλων, δικαιωμάτων προαίρεσης ή παρόμοιων τίτλων ή δικαιωμάτων, με μνεία του αριθμού τους, της αξίας τους και των δικαιωμάτων που παρέχουν. 
 • Ανάλυση κάθε αποθεματικού με σύντομη περιγραφή του σκοπού του και της κίνησης που παρουσίασε στην περίοδο, εφόσον η εν λόγω κίνηση δεν παρέχεται αναλυτικά στον Πίνακα Μεταβολών Καθαρής Θέσης.  
 • Ο αριθμός και η ονομαστική αξία των κατεχόμενων ιδίων τίτλων καθαρής θέσης ή, όταν δεν υπάρχει ονομαστική, η λογιστική αξία κάθε κατηγορίας τίτλων.  

παρ.13
Το συνολικό χρέος της οντότητας
που καλύπτεται με εξασφαλίσεις που παρέχονται από την οντότητα, με ένδειξη της φύσης και της μορφής της εξασφάλισης.


παρ.14
Τα ποσά των υποχρεώσεων της οντότητας
που καθίστανται απαιτητά μετά από πέντε (5) έτη από την ημερομηνία του ισολογισμού.  


παρ.15
Η φύση και ο επιχειρηματικός στόχος των διακανονισμών της οντότητας
, που δεν περιλαμβάνονται στον ισολογισμό, καθώς και οι χρηματοοικονομικές επιπτώσεις των διακανονισμών αυτών επί της οντότητας, εφόσον οι κίνδυνοι ή τα οφέλη των διακανονισμών αυτών είναι σημαντικά και εφόσον η δημοσιοποίηση των κινδύνων ή οφελών απαιτείται για τους σκοπούς της εκτίμησης της χρηματοοικονομικής θέσης της οντότητας.  


παρ.16
Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.  


παρ.17
Το ποσό και τη φύση των επιμέρους στοιχείων των εσόδων ή των εξόδων που είναι ιδιαίτερου ύψους ή ιδιαίτερης συχνότητας ή σημασίας.
Ιδιαίτερα, στην περίπτωση που από τον παρόντα νόμο προβλέπεται συμψηφισμός εσόδων και εξόδων γνωστοποιούνται τα σχετικά κονδύλια και οι αξίες αυτών προ του συμψηφισμού.  


παρ.18
Το ποσό τόκων
της περιόδου με το οποίο αυξήθηκε το κόστος απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 20.  


παρ.19
Η προτεινόμενη ή
, κατά περίπτωση, οριστική διάθεση των κερδών.  


παρ.20
Το ποσό μερισμάτων που καταβλήθηκε στην περίοδο. 


παρ.21
Ο λογιστικός χειρισμός των ζημιών της περιόδου
, όταν συντρέχει περίπτωση.  


παρ.22
Σε περίπτωση αναγνώρισης αναβαλλόμενων φόρων, το υπόλοιπο ισολογισμού στην αρχή και στο τέλος της περιόδου, καθώς και ανάλυση της κίνησής του κατά τη διάρκεια της περιόδου, με αναφορά των ποσών που επηρεάζουν τα αποτελέσματα της περιόδου και την καθαρή θέση. 


παρ.23
Για τους απασχολούμενους στην οντότητα κατά τη διάρκεια περιόδου παρέχονται οι εξής πληροφορίες:  

 • Ο μέσος όρος των απασχολούμενων.  
 • Ανάλυση του μέσου όρου των απασχολούμενων ανά κατηγορία.  
 • Αν δεν αναφέρονται χωριστά στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων οι δαπάνες για παροχές σε εργαζόμενους της περιόδου, γνωστοποιούνται αναλυτικά τα συνολικά ποσά των εξής κατηγοριών αυτών των δαπανών:  
  • Μισθοί και ημερομίσθια.  
  • Κοινωνικές επιβαρύνσεις.  
  • Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία.  

παρ.24
Το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών
με ανάλυση κατά κατηγορίες δραστηριότητας και κατά γεωγραφικές αγορές, εφόσον οι κατηγορίες και οι αγορές αυτές διαφέρουν ουσιωδώς μεταξύ τους από άποψη οργάνωσης των πωλήσεων και παροχής των υπηρεσιών.  


παρ.25
Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων
που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.  


παρ.26
Η επωνυμία, η έδρα και η νομική μορφή κάθε άλλης οντότητας, στην οποία η οντότητα είναι απεριόριστα ευθυνόμενος εταίρος.  


παρ.27
Η επωνυμία και η έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις του τελικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική, εάν συντρέχει περίπτωση.  


παρ.28
Η επωνυμία και η έδρα της οντότητας η οποία καταρτίζει ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις μερικού συνόλου επιχειρήσεων, μέρος του οποίου αποτελεί η οντότητα ως θυγατρική, και η οποία περιλαμβάνεται επίσης στο σύνολο των επιχειρήσεων του στοιχείου της παραγράφου 27.  


παρ.29
Ο τόπος στον οποίο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προμηθευτεί τις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις,
που αναφέρονται στις παραγράφους 27 και 28, στην περίπτωση που είναι διαθέσιμες. Εάν δεν είναι διαθέσιμες οι καταστάσεις αυτές γίνεται αναφορά του σχετικού γεγονότος.


παρ.30
Τα ποσά που δόθηκαν στην περίοδο για αμοιβές
σε μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων στα πλαίσια των καθηκόντων τους, καθώς και τις δεσμεύσεις που προέκυψαν ή αναλήφθηκαν για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία σε αποχωρήσαντα μέλη των εν λόγω συμβουλίων, συνολικά κατά κατηγορία συμβουλίου.  


παρ.31
Οι συναλλαγές που πραγματοποιεί η οντότητα με τα συνδεδεμένα μέρη, περιλαμβανομένου και του ποσού αυτών των συναλλαγών, τη φύση της σχέσης του συνδεδεμένου μέρους, καθώς και άλλα πληροφοριακά στοιχεία για τις συναλλαγές, τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της χρηματοοικονομικής θέσης της οντότητας. Ανάλογες πληροφορίες παρέχονται και για τα υπόλοιπα των σχετικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Οι πληροφορίες για τις επιμέρους συναλλαγές και τα υπόλοιπα μπορούν να συναθροίζονται ανάλογα με τη φύση τους, εκτός εάν απαιτούνται χωριστά πληροφοριακά στοιχεία για την κατανόηση των επιπτώσεων των συναλλαγών του συνδεδεμένου μέρους στη χρηματοοικονομική θέση της οντότητας.  


παρ.32
Οι συνολικές αμοιβές που χρεώθηκαν κατά την περίοδο από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο της οντότητας, για τον έλεγχο των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, για άλλες υπηρεσίες διασφάλισης, για συμβουλευτικές φορολογικές υπηρεσίες και για λοιπές μη ελεγκτικές υπηρεσίες, διακεκριμένα κατά κατηγορία.  


παρ.33
Η λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων και των συνδεόμενων με αυτά υποχρεώσεων, τα οποία η διοίκηση της οντότητας έχει ήδη λάβει απόφαση να διαθέσει στο προσεχές διάστημα, και οπωσδήποτε στους επόμενους 12 μήνες, εφόσον είναι σημαντικά.  


παρ.34
Οι πολύ μικρές οντότητες που κάνουν χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16, δηλώνουν τη συγκεκριμένη επιλογή που έχουν χρησιμοποιήσει.

Πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του Ν.4308/2014

 • Η ετερόρρυθμη εταιρεία,
 • η ομόρρυθμη εταιρεία,
 • η ατομική επιχείρηση και
 • κάθε άλλη οντότητα που υποχρεούται στην εφαρμογή αυτού του νόμου από φορολογική ή άλλη νομοθετική διάταξη.  

 


Οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 που κάνουν, σύμφωνα με το νόμο, χρήση της επιλογής της παραγράφου 8 του άρθρου 16:  
παρ.8 άρθρου 16
Οι πολύ μικρές οντότητες της παρ. 2(γ) του άρθρου 1 του παρόντος νόμου δύνανται, εναλλακτικά της παραγράφου 7, να καταρτίζουν μόνο την Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη νομοθεσία. 


 • Δύνανται να μην εφαρμόζουν τις παραγράφους 8 και 9 του άρθρου 3 περί σχεδίου λογαριασμών.

παρ.8 άρθρου 3:
Το σχέδιο των λογαριασμών του Παραρτήματος Γ΄ χρησιμοποιείται ως μέρος του λογιστικού συστήματος της οντότητας, σε ό,τι αφορά στην ονοματολογία, στο βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασμών, καθώς και στο περιεχόμενό τους, όπως αυτό καθορίζεται σε συνδυασμό με τους ορισμούς του Παραρτήματος Α΄ και τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Παραρτήματος Β΄. Η περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδίου λογαριασμών για την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών της οντότητας και την ευχερή εφαρμογή του παρόντος νόμου είναι ευθύνη της διοίκησης της οντότητας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την ανάγκη κάλυψης των απαιτήσεων της παρ. 10 του άρθρου 5. Ιδιαίτερα, οι τίτλοι των λογαριασμών δύναται να προσαρμόζονται, σύμφωνα με τις καθιερωμένες ονοματολογίες ευρύτερων κλάδων δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη και την παρ. 12 του άρθρου 16. 
παρ.9 άρθρου 3:
Εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασμών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, κάθε οντότητα που υπόκειται σε αυτόν το νόμο έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών, όπως ισχύει κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014.
 


 • Δύνανται να μην εφαρμόζουν τις παραγράφους 6 έως και 8 του άρθρου 4.  

παρ.6 άρθρου 4
Αρχείο λοιπών περιουσιακών στοιχείων. Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται αναλυτικά κατά είδος τα υπάρχοντα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, με σύντομη περιγραφή και αναφορά της ποσότητας, όπου συντρέχει περίπτωση, και της λογιστικής τους αξίας. 
παρ.7 άρθρου 4: 
Αρχείο λογαριασμών καθαρής θέσης. Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται αναλυτικά κατά είδος οι λογαριασμοί καθαρής θέσης. 
παρ.8 άρθρου 4:
Αρχείο λογαριασμών υποχρεώσεων. Στο αρχείο αυτό καταχωρούνται αναλυτικά κατά είδος οι υποχρεώσεις, με αναφορά της ποσότητας (όταν συντρέχει περίπτωση) και της λογιστικής τους αξίας. 

 


 • Δεν εφαρμόζουν τις παραγράφους 11 και 12 του άρθρου 16 περί απόκλισης από τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

παρ.11 άρθρου 16: 
Απόκλιση από τη δομή και το περιεχόμενο των υποδειγμάτων του Παραρτήματος Β΄ επιτρέπεται μόνο στις εξής περιπτώσεις:  
α) Περαιτέρω ανάλυση των κονδυλίων των χρηματοοικονομικών καταστάσεων υπό τον όρο ότι θα τηρείται η διάρθρωση των υποδειγμάτων.  
β) Νέα κονδύλια μπορούν να προστίθενται, υπό τον όρο ότι το περιεχόμενό τους δεν περιλαμβάνεται σε άλλο κονδύλι προβλεπόμενο στα υποδείγματα.  
γ) Τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μπορούν να συγχωνεύονται όταν:  
γ1) τα ποσά τους είναι ασήμαντα σε σχέση με τους σκοπούς της εύλογης παρουσίασης της παρ. 2 του άρθρου 16 ή και  
γ2) η συγχώνευση παρέχει μεγαλύτερη σαφήνεια.  
παρ.12 άρθρου 16: 
Η μορφή, το περιεχόμενο και η ονοματολογία των κονδυλίων και των λογαριασμών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων προσαρμόζονται εάν απαιτείται από την ιδιαίτερη φύση του κλάδου δραστηριότητας της οντότητας. 

 


 • Δύνανται να μην εφαρμόζουν την παράγραφο 6 του άρθρου 17 περί λογιστικής παρακολούθησης και παρουσίασης των συναλλαγών και γεγονότων λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική τους ουσία.  

παρ.6 άρθρου 17: 
Τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων παρακολουθούνται λογιστικά και παρουσιάζονται λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική ουσία των συναλλαγών ή γεγονότων.
 
 


 • Δύνανται να μην εφαρμόζουν την παράγραφο 9 του άρθρου 17 περί δυνατότητας απόκλισης από τις διατάξεις αυτού του νόμου για την επίτευξη της εύλογης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

παρ.9 άρθρου 17: 
Όπου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου έρχεται σε σύγκρουση με την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, επιβάλλεται παρέκκλιση από τη διάταξη αυτή προκειμένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση της εύλογης παρουσίασης. Αυτές οι εξαιρετικές περιπτώσεις αφορούν ασυνήθεις συναλλαγές ή γεγονότα.  

 


 • Δύνανται να μην εφαρμόζουν την παράγραφο 2γ του άρθρου 18 περί προσαύξησης, με έμμεσο κόστος, του κόστους κτήσης ιδιοπαραγόμενων πάγιων στοιχείων.  

παρ 2 άρθρου 18:
Ιδιοπαραγόμενα πάγια στοιχεία  
γ) Το κόστος ενός ιδιοπαραγόμενου παγίου περιλαμβάνει επίσης μια εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το εν λόγω πάγιο στοιχείο, στο βαθμό που τα ποσά αυτά αναφέρονται στην περίοδο κατασκευής. 

 


 • Χρησιμοποιούν τις μεθόδους απόσβεσης παγίων στοιχείων της φορολογικής νομοθεσίας και δεν εφαρμόζουν τις σχετικές ρυθμίσεις των παραγράφων 3(α)(1) έως και 3(α)(4) του άρθρου 18.  

παρ.3 άρθρου 18: 
Προσαρμογή αξιών  
α) Αποσβέσεις
α.1) Η αξία των παγίων περιουσιακών στοιχείων που έχουν περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκειται σε απόσβεση. Η απόσβεση αρχίζει όταν το περιουσιακό στοιχείο είναι έτοιμο για τη χρήση για την οποία προορίζεται και υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη ωφέλιμη οικονομική ζωή του.  
α.2) Η διοίκηση της οντότητας έχει την ευθύνη επιλογής της κατάλληλης μεθόδου απόσβεσης για τη συστηματική κατανομή της αξίας του παγίου στην ωφέλιμη οικονομική ζωή του.  
α.3) Η απόσβεση διενεργείται είτε με τη σταθερή μέθοδο είτε με τη φθίνουσα μέθοδο είτε με τη μέθοδο των παραγόμενων μονάδων.  
α.4) Η γη δεν υπόκειται σε απόσβεση. Ωστόσο, βελτιώσεις αυτής με περιορισμένη ωφέλιμη ζωή υπόκεινται σε απόσβεση.

 


 • Δεν εφαρμόζουν την παράγραφο 3(α)(6) του άρθρου 18 περί μη απόσβεσης της υπεραξίας και άλλων άυλων στοιχείων με απεριόριστη ωφέλιμη ζωή. Τα εν λόγω στοιχεία, εφόσον υπάρχουν, αποσβένονται με τον τρόπο που ορίζει η φορολογική νομοθεσία.

παρ.3 άρθρου 18:
Προσαρμογή αξιών  
α) Αποσβέσεις
α.6) Η υπεραξία και τα άυλα περιουσιακά στοιχεία με απεριόριστη ζωή δεν υπόκεινται σε απόσβεση. Στην περίπτωση αυτή τα εν λόγω στοιχεία υπόκεινται σε ετήσιο έλεγχο απομείωσης της αξίας τους.

 


 • Δεν εφαρμόζουν την παράγραφο 3β του άρθρου 18 περί απομείωσης των ενσώματων και άυλων πάγιων στοιχείων, αλλά ακολουθούν τις εκάστοτε ισχύουσες φορολογικές ρυθμίσεις.  

παρ.3 άρθρου 18:
β) Απομείωση  
β.1) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στο κόστος ή στο αποσβέσιμο κόστος υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης της αξίας τους, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις. Ζημίες απομείωσης προκύπτουν όταν η ανακτήσιμη αξία ενός παγίου καταστεί μικρότερη από τη λογιστική του αξία. Η αναγνώριση της ζημίας απομείωσης γίνεται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα.  
β.2) Ενδείξεις απομείωσης, μεταξύ άλλων, αποτελούν: (i) η μείωση της αξίας ενός στοιχείου πέραν του ποσού που θα αναμενόταν ως αποτέλεσμα του χρόνου ή της κανονικής χρήσης του, (ii) δυσμενείς μεταβολές στο τεχνολογικό, οικονομικό και νομικό περιβάλλον της οντότητας, (iii) η αύξηση των επιτοκίων της αγοράς ή άλλων ποσοστών αποδόσεων μιας επένδυσης που είναι πιθανόν να οδηγήσει σε σημαντική μείωση της ανακτήσιμης αξίας του στοιχείου και (iv) απαξίωση ή φυσική βλάβη ενός στοιχείου.  
β.3) Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα ως έξοδο.  
β.4) Οι ζημίες απομείωσης αναστρέφονται στα αποτελέσματα, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν παύουν να υφίστανται.  
β.5) Ειδικά, η απομείωση υπεραξίας δεν αναστρέφεται.  
β.6) Η λογιστική αξία ενός παγίου μετά την αναστροφή της ζημίας απομείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τη λογιστική αξία που θα είχε το πάγιο εάν δεν είχε αναγνωριστεί η ζημία απομείωσης.  

 


 • Αντιμετωπίζουν λογιστικά όλες τις συμβάσεις μίσθωσης, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.  
   

 • Δεν εφαρμόζουν την παράγραφο 3 του άρθρου 19 περί χρήσης της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου ή της σταθερής μεθόδου κατά την επιμέτρηση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων στο αποσβέσιμο κόστος.

παρ.3 άρθρου 19:
Ειδικότερα, μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης τα έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος με τη χρήση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου ή με τη σταθερή μέθοδο, αντί του κόστους της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, εάν η μέθοδος του αποσβέσιμου κόστους έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. H μέθοδος του αποσβέσιμου κόστους κτήσης χρησιμοποιείται μόνο κατά την επιμέτρηση έντοκων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Ως έντοκα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία θεωρούνται και τα στοιχεία εκείνα που τεκμαίρεται ότι εμπεριέχουν σημαντικά ποσά τόκων, έστω και εάν αυτό δεν ορίζεται ρητά.  

 


 • Αναγνωρίζουν ζημίες απομείωσης χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων με βάση τη φορολογική νομοθεσία και δεν εφαρμόζουν τις παραγράφους 4 έως και 8 του άρθρου 19.  

παρ.4 άρθρου 19: 
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης, όταν υπάρχουν σχετικές ενδείξεις.  
παρ.5 άρθρου 19: 
Ενδείξεις απομείωσης θεωρείται ότι υφίστανται όταν:  
α) Υπάρχουν προφανείς, σοβαρές χρηματοοικονομικές δυσκολίες του εκδότη ή του υπόχρεου των χρηματοοικονομικών στοιχείων ή  
β) η λογιστική αξία είναι σημαντικά υψηλότερη από την εύλογη αξία αυτών των στοιχείων (όταν η εύλογη αξία υπάρχει) ή  
γ) δυσμενείς τοπικές, εθνικές ή διεθνείς συνθήκες αυξάνουν την πιθανότητα αθέτησης βασικών δεσμεύσεων που απορρέουν από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.  
παρ.6 άρθρου 19: 
Ζημία απομείωσης προκύπτει όταν η λογιστική αξία του στοιχείου είναι μεγαλύτερη από το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από το στοιχείο αυτό.  
παρ.7 άρθρου 19: 
Το ποσό που η οντότητα εκτιμά ότι θα ανακτήσει από ένα χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο είναι το μεγαλύτερο από:  
α) Την παρούσα αξία του ποσού που εκτιμάται ότι θα ληφθεί από το περιουσιακό στοιχείο, υπολογιζόμενη με τη χρήση του αρχικού πραγματικού επιτοκίου ή  
β) την εύλογη αξία του στοιχείου, μειωμένη με το απαιτούμενο κόστος πώλησης.  
παρ.8 άρθρου 19: 
Οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων και αναστρέφονται ως κέρδη σε αυτή, όταν οι συνθήκες που τις προκάλεσαν πάψουν να υφίστανται. Αναστροφή γίνεται μέχρι της αξίας που θα είχε το στοιχείο, εάν δεν είχε αναγνωριστεί ζημία απομείωσης. Ειδικότερα, για τα χρηματοοικονομικά στοιχεία του μη κυκλοφορούντος ενεργητικού οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται όταν εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα. 

 


 • Δεν εφαρμόζουν τις παραγράφους 3β και 5 του άρθρου 20 περί προσαύξησης, με έμμεσο κόστος και τόκους, του κόστους παραγωγής αποθεμάτων.  

παρ.3 άρθρου 20:
Το κόστος παραγωγής προϊόντος ή υπηρεσίας προσδιορίζεται με μία από τις γενικά αποδεκτές μεθόδους κοστολόγησης και περιλαμβάνει:  
β) μία εύλογη αναλογία σταθερών και μεταβλητών εξόδων που σχετίζονται έμμεσα με το εν λόγω στοιχείο, στο βαθμό που τα έξοδα αυτά αναφέρονται στην περίοδο παραγωγής.  
παρ.5 άρθρου 20: 
Όταν απαιτείται σημαντική περίοδος χρόνου για να καταστούν τα αποθέματα έτοιμα για την προοριζόμενη χρήση ή πώλησή τους, το κόστος των αποθεμάτων μπορεί να επιβαρύνεται με τόκους εντόκων υποχρεώσεων, κατά το μέρος που οι τόκοι αυτοί αναλογούν στα εν λόγω αποθέματα και για την προαναφερθείσα περίοδο. 

 


 • Δεν εφαρμόζουν την παράγραφο 4 του άρθρου 22 περί χρήσης της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου ή της σταθερής μεθόδου κατά την επιμέτρηση χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων στο αποσβέσιμο κόστος.  

παρ.4 άρθρου 22:
Αντί της εφαρμογής των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο αποσβέσιμο κόστος με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου ή τη σταθερή μέθοδο, εάν η επιμέτρηση με τον κανόνα της παρούσας παραγράφου έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

 


 • Αναγνωρίζουν προβλέψεις, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και δεν εφαρμόζουν τις παραγράφους 11 έως και 14 του άρθρου 22.  

παρ.11 άρθρου 22: 
Προβλέψεις. Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στο ονομαστικό ποσό που αναμένεται να απαιτηθεί για το διακανονισμό τους.  
παρ.12 άρθρου 22:
Οι προβλέψεις αναγνωρίζονται αρχικά και επιμετρώνται μεταγενέστερα στην παρούσα αξία των ποσών που αναμένεται να απαιτηθούν για το διακανονισμό τους, αντί της επιμέτρησης της παραγράφου 11, εάν η επιμέτρηση με βάση την παρούσα αξία αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, έναντι της επιμέτρησης με βάση το ονομαστικό ποσό. 
παρ.13 άρθρου 22:
Ειδικότερα, οι προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους μετά την έξοδο από την υπηρεσία, αναγνωρίζονται και επιμετρώνται είτε στα προκύπτοντα από τη νομοθεσία ονομαστικά ποσά κατά την ημερομηνία του ισολογισμού είτε με βάση αποδεκτή αναλογιστική μέθοδο, εάν η αναλογιστική μέθοδος έχει σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις.  
παρ.14 του άρθρου 22:
Διαφορές που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίμησή είτε κατά το διακανονισμό των μη χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, αναγνωρίζονται ως κέρδη ή ζημίες της περιόδου στην οποία προκύπτουν.  

 


 • Αναγνωρίζουν τις κρατικές επιχορηγήσεις, σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία και δεν εφαρμόζουν τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 23.

παρ.1 άρθρου 23: 
Κρατικές επιχορηγήσεις περιουσιακών στοιχείων. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται με τα ποσά που εισπράττονται ή εγκρίνονται οριστικά. Μεταγενέστερα της αρχικής αναγνώρισης, οι κρατικές επιχορηγήσεις αποσβένονται με τη μεταφορά τους στα αποτελέσματα ως έσοδα, στην ίδια περίοδο και με τρόπο αντίστοιχο της μεταφοράς στα αποτελέσματα της λογιστικής αξίας του στοιχείου που επιχορηγήθηκε.  
παρ.2 άρθρου 23: 
Κρατικές επιχορηγήσεις εξόδων. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα αναγνωρίζονται αρχικά ως υποχρεώσεις στην περίοδο που εισπράττονται ή στην περίοδο που καθίσταται οριστική η έγκρισή τους και υπάρχει βεβαιότητα ότι θα εισπραχθούν. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν έξοδα μεταφέρονται στα αποτελέσματα ως έσοδα στην περίοδο στην οποία τα επιχορηγηθέντα έξοδα βαρύνουν τα αποτελέσματα.  

 


 • Δεν εφαρμόζουν τις παραγράφους 3 έως και 5 του άρθρου 23 περί δυνατότητας αναγνώρισης αναβαλλόμενης φορολογίας.  

παρ.3 άρθρου 23: 
Αναβαλλόμενοι φόροι.
Οι οντότητες δύνανται να αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο φόρο εισοδήματος στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους. Οι οντότητες που αναγνωρίζουν αναβαλλόμενο φόρο, πρέπει να αναγνωρίζουν όλες τις αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις. Αντίθετα, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται στο βαθμό που είναι σφόδρα πιθανό και τεκμηριωμένο ότι θα υπάρχουν φορολογητέα κέρδη έναντι των οποίων οι εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Χρεωστικά και πιστωτικά υπόλοιπα των αναβαλλόμενων φόρων υπόκεινται σε συμψηφισμό και τα αντίστοιχα καθαρά ποσά παρουσιάζονται στον ισολογισμό και στην κατάσταση αποτελεσμάτων.  
παρ. 4 άρθρου 23: 
Ο αναβαλλόμενος φόρος, είτε περιουσιακό στοιχείο είτε υποχρέωση, αναγνωρίζεται αρχικά και επιμετράται μεταγενέστερα στο ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του ισχύοντος φορολογικού συντελεστή σε κάθε προσωρινή διαφορά.  
παρ.5 άρθρου 23: 
Οι μεταβολές στο ποσό της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης ή υποχρέωσης του ισολογισμού που προκύπτουν από περίοδο σε περίοδο αναγνωρίζονται σε μείωση ή αύξηση αναλόγως του φόρου εισοδήματος της κατάστασης αποτελεσμάτων. Κατ’ εξαίρεση, οι διαφορές που προκύπτουν από περιουσιακά στοιχεία ή υποχρεώσεις των οποίων οι μεταβολές αναγνωρίζονται στην καθαρή θέση, αναγνωρίζονται ομοίως κατ’ ευθείαν στην καθαρή θέση, σε μείωση ή αύξηση αναλόγως του σχετικού κονδυλίου.  

 


 • Δεν εφαρμόζουν το άρθρο 24 του παρόντος νόμου περί επιμέτρησης στην εύλογη αξία.  

Άρθρο 24.Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία
 


 • Δύνανται να μην εφαρμόζουν τις παραγράφους 1 έως και 3 του άρθρου 28 περί αναδρομικής διόρθωσης των επιπτώσεων από αλλαγές λογιστικών πολιτικών και αναγνώριση λαθών και αναγνωρίζουν τις σχετικές επιπτώσεις στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην περίοδο που η αλλαγή λογιστικής πολιτικής πραγματοποιείται ή το λάθος εντοπίζεται.

παρ.1 άρθρου 28: 
Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση:  
α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για τη σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και  
β) των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.  
παρ.2 άρθρου 28: 
Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά. 
παρ.3 άρθρου 28: 
Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

 


 • Παρέχουν τις πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3 και 34 του άρθρου 29.  

παρ.3 άρθρου 29: 
Πληροφορίες σχετικά με:  
α) Την επωνυμία της οντότητας.  
β) Το νομικό τύπο της οντότητας.  
γ) Την περίοδο αναφοράς.  
δ) Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας.  
ε) Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.  
στ) Εάν η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.  
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση.  
η) Την κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.  
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.  
παρ.34 άρθρου 29: 
Οι πολύ μικρές οντότητες που κάνουν χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16, δηλώνουν τη συγκεκριμένη επιλογή που έχουν χρησιμοποιήσει. 

 


 • Εφόσον ο ετήσιος καθαρός κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ από πωλήσεις αγαθών, δύνανται να μην διενεργούν απογραφή των αποθεμάτων τους και να αντιμετωπίζουν τις αγορές της περιόδου ως έξοδο.  
   

 • Εφόσον επιλέγουν να διενεργήσουν απογραφή για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων μιας περιόδου, ενώ δεν διενεργούσαν, υποχρεούνται σε διενέργεια απογραφής για τις τρεις (3) τουλάχιστον επόμενες ετήσιες περιόδους.  
   

 • Όταν επιλέγουν να διενεργήσουν φυσική απογραφή στο τέλος της περιόδου, ενώ δεν διενεργούσαν, για τον υπολογισμό του κόστους πωληθέντων της ίδιας περιόδου το απόθεμα έναρξης θεωρείται μηδέν.
   

 • Όταν επιλέγουν σε μια περίοδο να παύσουν να διενεργούν φυσική απογραφή, ενώ διενεργούσαν, το απόθεμα τέλους της τελευταίας περιόδου δεν λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό των αποτελεσμάτων της πρώτης περιόδου στην οποία δεν διενεργείται απογραφή.  

Πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014

 • Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή : 
  • της ανώνυμης εταιρείας,
  • της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης,
  • της ετερόρρυθμης κατά μετοχές εταιρείας και
  • της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.  
 • Τα νομικά πρόσωπα που έχουν τη μορφή :
  • της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, όταν όλοι οι άμεσοι ή έμμεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισμένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου ή άλλου νομικού τύπου συγκρίσιμου με τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής.  

 


Οι πολύ μικρές οντότητες των παραγράφων 2α και 2β του άρθρου 1 του Ν.4308/2014 που κάνουν χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 του άρθρου 16:  
παρ.7 άρθρου 16: 
Οι πολύ μικρές οντότητες δύνανται, εναλλακτικά της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου, να καταρτίζουν συνοπτικό Ισολογισμό του υποδείγματος Β.5 και συνοπτική Κατάσταση Αποτελεσμάτων του υποδείγματος Β.6, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από άλλη νομοθεσία.  

 


 • Δεν εφαρμόζουν την παράγραφο 9 του άρθρου 17 περί δυνατότητας απόκλισης από τις διατάξεις αυτού του νόμου για την επίτευξη της εύλογης παρουσίασης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.  

παρ.9 άρθρου 17: 
Όπου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εφαρμογή μιας διάταξης του παρόντος νόμου έρχεται σε σύγκρουση με την υποχρέωση της παραγράφου 2 του άρθρου 16 περί εύλογης παρουσίασης, επιβάλλεται παρέκκλιση από τη διάταξη αυτή προκειμένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση της εύλογης παρουσίασης. Αυτές οι εξαιρετικές περιπτώσεις αφορούν ασυνήθεις συναλλαγές ή γεγονότα.  

 


 • Δεν εφαρμόζουν το άρθρο 24 του παρόντος νόμου περί επιμέτρησης στην εύλογη αξία.  

Άρθρο 24.Επιμέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία
 


 • Δύνανται να μην εφαρμόζουν τις παραγράφους 1 έως και 3 του άρθρου 28 περί αναδρομικής διόρθωσης των επιπτώσεων από αλλαγές λογιστικών πολιτικών και αναγνώριση λαθών και αναγνωρίζουν τις σχετικές επιπτώσεις στα ποσά των χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην περίοδο που η αλλαγή λογιστικής πολιτικής πραγματοποιείται ή το λάθος εντοπίζεται.

παρ.1 άρθρου 28: 
Οι μεταβολές των λογιστικών πολιτικών και οι διορθώσεις λαθών αναγνωρίζονται αναδρομικά με τη διόρθωση:  
α) Των λογιστικών αξιών των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης, για τη σωρευτική επίδραση της μεταβολής κατά την έναρξη και λήξη της συγκριτικής και της τρέχουσας περιόδου, και  
β) των εσόδων, κερδών, εξόδων και ζημιών, όσον αφορά την επίδραση επί των λογιστικών μεγεθών της συγκριτικής περιόδου.  
παρ.2 άρθρου 28: 
Οι μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία διαπιστώνεται ότι προκύπτουν και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και μελλοντικές περιόδους, κατά περίπτωση. Οι αλλαγές αυτές δεν αναγνωρίζονται αναδρομικά. 
παρ.33 άρθρου 28: 
Η διόρθωση των λαθών διενεργείται άμεσα κατά τον εντοπισμό τους.

 


 • Παρέχουν τις πληροφορίες μόνο των παραγράφων 3, 16, 25 και 34 του άρθρου 29.

Δύνανται να μην παρέχουν τις λοιπές πληροφορίες του άρθρου 29. 
παρ.3 άρθρου 29: 
Πληροφορίες σχετικά με:  
α) Την επωνυμία της οντότητας.  
β) Το νομικό τύπο της οντότητας.  
γ) Την περίοδο αναφοράς.  
δ) Τη διεύθυνση της έδρας της οντότητας.  
ε) Το δημόσιο μητρώο στο οποίο είναι εγγεγραμμένη η οντότητα ή αντίστοιχες πληροφορίες, κατά περίπτωση.  
στ) Εάν η οντότητα λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης δραστηριότητας.  
ζ) Εάν η οντότητα είναι υπό εκκαθάριση.  
η) Την κατηγορία της οντότητας (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη, δημοσίου συμφέροντος), σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.  
θ) Δήλωση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σε πλήρη συμφωνία με τον παρόντα νόμο.  
παρ. 16 άρθρου 29:
Το συνολικό ποσό των χρηματοοικονομικών δεσμεύσεων, εγγυήσεων ή ενδεχόμενων επιβαρύνσεων (ενδεχόμενες υποχρεώσεις) που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό, με ένδειξη της φύσης και της μορφής των σχετικών εξασφαλίσεων που έχουν παρασχεθεί. Κάθε δέσμευση που αφορά παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από τη υπηρεσία ή οντότητες ομίλου ή συγγενείς οντότητες, γνωστοποιείται ξεχωριστά.  
παρ. 25 άρθρου 29:
Τα ποσά προκαταβολών και πιστώσεων που χορηγήθηκαν στα μέλη διοικητικών, διαχειριστικών και εποπτικών συμβουλίων, με μνεία του επιτοκίου, των όρων χορήγησης και των ποσών που επιστράφηκαν, διαγράφηκαν ή δεν εισπράχθηκαν λόγω αποποίησης, καθώς και τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν για λογαριασμό τους, με οποιαδήποτε εγγύηση. Τα στοιχεία αυτά γνωστοποιούνται αθροιστικά για κάθε κατηγορία των προσώπων αυτών.  
παρ. 34 άρθρου 29:
Οι πολύ μικρές οντότητες που κάνουν χρήση της επιλογής της παραγράφου 7 ή της παραγράφου 8 του άρθρου 16, δηλώνουν τη συγκεκριμένη επιλογή που έχουν χρησιμοποιήσει.  

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2018

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες που ισχύουν για το έτος 2018