Άρθρο 42. Διαχείριση Μηχανισμού «Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη» (ΔΣΕ/CEF) και Ταμείου Αλληλεγγύης

1. Τα καθήκοντα του προγραμματισμού, της διαχείρισης και της παρακολούθησης των έργων / δράσεων του Μηχανισμού «Διευκόλυνση Συνδέοντας την Ευρώπη», αναλαμβάνει η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ) της ΕΑΣ.

2. Οι διαδικασίες διαχείρισης και ελέγχου των έργων / δράσεων, που χρηματοδοτούνται από το Μηχανισμό, οι χρηματοδοτικές ροές, οι πληρωμές, η χρήση και εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο ΟΠΣ και κάθε σχετικό θέμα ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

3. Τα καθήκοντα της Αρχής Πιστοποίησης ασκεί η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων.

4. Τα καθήκοντα της Αρχής Ελέγχου, όπως αυτά ορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης του Μηχανισμού, αναλαμβάνει η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ).

5. Την αρμοδιότητα της υποβολής αιτημάτων κινητοποίησης του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ευθύνη συντονισμού, παρακολούθησης και κλεισίματος των χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Αλληλεγγύης, αναλαμβάνει η ΕΥΣΕ της ΕΑΣ.