Άρθρο 53. Αναδιάρθρωση Ειδικών Υπηρεσιών και συγχώνευση Μονάδων Ειδικών Υπηρεσιών ΕΣΠΑ 2007-2013

1. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση», η οποία συστάθηκε με την κ.υ.α. 41637/ΔΙΟΕ 769 (Β' 150) όπως ισχύει, αναλαμβάνει αρμοδιότητες και επιτελικής δομής στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην κ.υ.α. σύστασης για το ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 2007-2013 και στις τυχόν αποφάσεις εκχώρησης αρμοδιοτήτων Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης.

2. Η διαχείριση του ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» ασκείται από Μονάδα της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

3. Οι αρμοδιότητες της Μονάδας Ε της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού της Εθνικής Αρχής Συντονισμού σχετικά με τη διαχείριση των Περιφερειακών ΕΠ 2007 - 2013 εξακολουθούν να ασκούνται από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Εφαρμογής της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης Λοιπών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων που είχε συσταθεί με την απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών αριθμ. 31405/ΔΔ και ΠΚΠ 2317/20.9.2001 (Β' 1270) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσία Διαχείρισης και Παρακολούθησης Ταμείου Συνοχής», σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2860/2000», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις της Ειδικής Υπηρεσίας, σε ό,τι αφορά στον ΕΟΧ, μεταφέρονται στο αυτοτελές τμήμα ΕΟΧ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, από έναρξη ισχύος του π.δ. 116/2014 (Α'185). Οι Μονάδες Β και Γ συγχωνεύονται με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, στην οποία μεταφέρεται και το σύνολο του προσωπικού της καταργούμενης Ειδικής Υπηρεσίας, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αυτής.

5. Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ), η οποία συστάθηκε με την κ.υ.α. 107900/16.3.2001 (Β' 599), υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και αποτελεί Ειδική Υπηρεσία της ΕΑΣ.

6. Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), η οποία συστάθηκε με την κ.υ.α. 15137/30.7.2008 (Β΄ 1540), όπως ισχύει, δύναται, με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ή του οικείου Περιφερειάρχη, να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους τομεακού ή περιφερειακού ΕΠ αντιστοίχως, ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω ΕΠ για δράσεις κρατικών ενισχύσεων στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας για την ΠΠ 2014-2020, επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στην κοινή υπουργική απόφαση σύστασης και στις τυχόν αποφάσεις εκχώρησης αρμοδιοτήτων Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης για την ΠΠ 2007-2013.