Άρθρο 77. Ορισμός αρμοδίων αρχών για την εφαρμογή του Κανονισμού ΕΕ 514/2014 και των ειδικών Κανονισμών ΕΕ 513,515,516/2014

1. Αρμόδιες Αρχές για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ)514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-βουλίου σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων κατά την έννοια του άρθρου 25 αυτού και των ειδικών Κανονισμών 513/2014, 515/2014 και 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης των κρίσεων τη θέσπιση στο πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, του μέσου χρηματοδοτικής στήριξης στον τομέα των εξωτερικών συνόρων και των θεωρήσεων και τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και των οριζομένων στο άρθρο 5 του κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1042/2014 της Επιτροπής ορίζονται οι εξής:
α. Η Ε.Υ. ΣΥ. Δ. Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ως Υπεύθυνη Αρχή κατά τα ανωτέρω οριζόμενα στο άρθρο 2 του παρόντος.
β. Η Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (Ε.Δ.ΕΛ.) της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής Γραμματείας, Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ως Αρχή Ελέγχου για την περίοδο 2014-2020. Οι αρμοδιότητες της Αρχής Ελέγχου ασκούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) 514/2014, και τις διατάξεις του ν. 4314/2014, του άρθρου 9 παρ. 11β του ν. 4332/2015 και του Π.δ. 111/2014.
γ. Η Ειδική Υπηρεσία Αρχή Πιστοποίησης και Εξακρίβωσης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων (εφεξής Αρχή Πιστοποίησης) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ως Εντεταλμένη Αρχή, η οποία αναλαμβάνει την άσκηση αρμοδιοτήτων πιστοποίησης δαπανών στο πλαίσιο των προγραμμάτων του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020.
δ. Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.ΔΕ.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως Εντεταλμένη Αρχή, η οποία αναλαμβάνει την άσκηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για μέρος του προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του προγράμματος του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014-2020.
ε. Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως Εντεταλμένη Αρχή μέρους η οποία αναλαμβάνει την άσκηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για μέρος του προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.