Άρθρο 71.

Ως χρόνος κατά τον οποίο εξετάζεται η συνδρομή ή μη του κωλύματος της μη εκπληρώσεως της στρατιωτικής υπηρεσίας των περιληφθέντων σε πίνακες διοριστέων εκ-παιδευτικών του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού θεωρείται η ημερομηνία της ορκομωσίας και ανάληψης υπηρεσίας. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και εφαρμόζεται αναδρομικά και για τους περιληφθέντες στους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ παρελθόντων ετών.