Άρθρο 32. Τροποποιήσεις του άρθρου 52 ΚΦΕ

1. Η παρ. 3 του άρθρου 52 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως η παράγραφος αυτή τροποποιήθηκε µε την περιπτωση δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) και την παρ. 3 του άρθρου 99 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η λήπτρια εταιρεία δεν αποδίδει στα εισφερόµενα περιουσιακά στοιχεία φορολογητέα αξία µεγαλύτερη από την αξία που είχαν στην εισφέρουσα, αµέσως πριν από την εισφορά ενεργητικού.»

2. Η παρ. 7 του άρθρου 52 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Κατά την εφαρµογή του παρόντος άρθρου, η εισφέρουσα εταιρεία απαλλάσσεται οριστικά από το φόρο για την τυχόν υπεραξία που προκύπτει λόγω της εισφοράς ενεργητικού. Η εισφέρουσα εταιρεία αποτιµά τους τίτλους που λαµβάνει από τη λήπτρια εταιρεία στην αγοραία τους αξία, κατά το χρόνο της εισφοράς ενεργητικού.
Εξαιρετικά, εάν η εισφέρουσα εταιρία µεταβιβάσει τους αποκτώµενους τίτλους εντός τριετίας από την ολοκλήρωση της εισφοράς ενεργητικού, ως τιµή κτήσης των τίτλων αυτών λαµβάνεται η αξία που είχαν τα εισφερόµενα περιουσιακά στοιχεία αµέσως πριν από την εισφορά.»

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 52 του ν. 4172/2013, όπως το εδάφιο αυτό τροποποιήθηκε µε την περίπτωση στ΄ της παρ. 6 του άρθρου 23 του ν. 4223/2013, καταργείται.