Άρθρο 55.

Η προβλεπόµενη στη σύµβαση παραχώρησης του Έργου «Μελέτη Κατασκευή Χρηµατοδότηση Λειτουργία Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Έργου «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος Τρίπολη Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο Σπάρτη»», που κυρώθηκε µε το ν. 3559/2007 (Α΄102), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε τους νόµους 4354/2015 (Α΄ 176) και 4368/2016 (Α΄ 21), δαπάνη της επιδότησης λειτουργίας και της πρόσθετης επιδότησης λειτουργίας του παραχωρησιούχου που καταβάλλεται κατά τη συµβατική περίοδο επιδοτούµενης λειτουργίας και την περίοδο πρόσθετης επιδότησης λειτουργίας, αντίστοιχα, δύναται να βαρύνει το εθνικό σκέλος του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών.