Άρθρο 90.

1. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 4238/ 2014 (Α'38) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος του πρώτου εδαφίου της παρούσας και ως τη συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας των συλλογικών υπηρεσιακών οργάνων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που προβλέπονται από το ν. 4316/2014 (Α'270), όπως ισχύει, τα όργανα διοίκησης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μπορούν να αναθέτουν προσωρινά καθήκοντα προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας σε υπαλλήλους του Οργανισμού που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα προς τούτο κατ' εξαίρεση των όσων ορίζονται στις διατάξεις της περίπτωσης 4 της παρ. 33 του ν. 3918/2011 (Α' 32), όπως ισχύει. Στους κατά τα άνω οριζόμενους Προϊσταμένους καταβάλλεται το επίδομα θέσεως ευθύνης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4024/2011 (Α'27) από το χρόνο ανάθεσης των σχετικών καθηκόντων. Οι ρυθμίσεις των δύο τελευταίων εδαφίων εφαρμόζονται αναδρομικά από το χρόνο δημοσίευσης του ν. 4238/2014 (Α' 38) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

2. Η περίπτωση α' της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 3918/2011 (Α'31) τροποποιείται ως εξής:
«α. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας συνιστώνται πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές ύστερα από πρόταση των Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών για την παραπομπή σε αυτές θεμάτων υγειονομικής περίθαλψης, με τις οποίες ορίζονται η συγκρότηση, οι αρμοδιότητές τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1397/1983 (Α'143) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Από τον ΕΟΠΥΥ η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται μόνο στους συμβεβλημένους με αυτόν παρόχους υγείας στη βάση ειδικών συμβάσεων, οι οποίες συνάπτονται στα πλαίσια της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας και η σύναψη και η ανανέωση αυτών υλοποιείται με Απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, έπειτα από έγκριση του σχεδίου αυτών από τον Υπουργό Υγείας.»

4. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καταρτίζει μνημόνια συνεργασίας με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας για την αξιολόγηση δεδομένων και εν γένει παροχή υπηρεσιών, υποστηρικτικών προς το έργο του.

5. Στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 3918/2011 (Α'31) προστίθεται περίπτωση ι' ως εξής:
«ι) έσοδα ιδίως από την αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών Πόρων, την αξιοποίηση της περιουσίας του Οργανισμού, την αξιοποίηση των δεδομένων του Οργανισμού και των δεδομένων που τηρεί για αυτόν η ΗΔΙΚΑ ή άλλοι φορείς, την αξιοποίηση εφαρμογών σχετικών με την υγεία οι οποίες θα αναπτυχθούν στον ιστοτόπο του οργανισμού ή σε διασυνδεόμενους ιστοτόπους, την αξιοποίηση παροχής αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας του σήματος του Οργανισμού, τη μεταφορά τεχνογνωσίας ανάπτυξης προδιαγραφών και ποιοτικών δεικτών παρόχων υγείας, τη μεταφορά τεχνογνωσίας παροχής ελέγχων δαπανών υγείας βασιζόμενης σε στατιστική μεθοδολογία, την αξιοποίηση διαφημίσεων στους χώρους ή στον ιστότοπο ή σε έντυπα και άλλα υλικά του οργανισμού, τη μεταβίβαση της αξίωσης των μη υπαιτίων ασφαλισμένων του εξαιτίας τροχαίων ατυχημάτων, την αξιοποίηση συμβάσεων υπηρεσιών προς άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, την αξιοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων υγείας, την ανάπτυξη προγραμμάτων ιατρικού τουρισμού, την ανάπτυξη συνεργειών με άλλους φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς.»

6. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εφαρμόζει ελέγχους προκειμένου να εντοπίσει και να αποτρέψει παραβατική συμπεριφορά εκ μέρους των παρόχων του. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται τόσο σε πραγματικό χρόνο με επιτόπιες επισκέψεις στους παρόχους και απομακρυσμένα με χρήση νέων τεχνολογιών όσο και εκ των υστέρων με έλεγχο των δικαιολογητικών και με χρήση νέων τεχνολογιών και στατιστικής μεθοδολογίας. Τα ποσά που προκύπτουν από ποινές ή εκπτώσεις βάσει των ελέγχων εισπράττονται ή συμψηφίζονται και εν συνεχεία κατανέμονται σε ειδικό ΚΑΕ ο οποίος, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δύναται να χρησιμοποιηθεί σε ετήσια βάση για αναπτυξιακούς σκοπούς του Οργανισμού. Συγκεκριμένα, σε ετήσια βάση:
α) ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) του ποσού, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ, διανέμεται στο προσωπικό του Οργανισμού, ανάλογα με τη θέση, το βαθμό του, καθώς και το βαθμό συμμετοχής του τόσο κατά το στάδιο του σχεδιασμού των νέων μεθοδολογιών ελέγχου όσο και κατά το στάδιο διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων,
β) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%), το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο εκατομμύρια ευρώ, αξιοποιείται για την προαγωγή προγραμμάτων ενημέρωσης προς τους ασφαλισμένους του Οργανισμού, αναφορικά με τους σκοπούς και τους στόχους του σε δεδομένη χρονική περίοδο,
γ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%), το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ, χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη των υποδομών του Οργανισμού τόσο σε νέες τεχνολογίες, που σχετίζονται με τον έλεγχο και τον εξορθολογισμό των δαπανών, καθώς και με την ανάπτυξη συστημάτων δημιουργίας νέων πηγών εσόδων, όσο και σε κτηριακές εγκαταστάσεις,
δ) ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) καλύπτει υποχρεώσεις του Οργανισμού προς την Π.Φ.Υ. των Δ.Υ.Πε. και
ε) ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) καλύπτει λοιπές υποχρεώσεις του Οργανισμού.

7. α. Από τη δημοσίευση του παρόντος, οι δαπάνες των παρόχων υγείας, πλην φαρμακοποιών, που πραγματοποιήθηκαν από την 1.1.2016 και υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εκκαθαρίζονται με δειγματοληψία, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αφορά ποσοστό μικρότερο του πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού των υποβαλλομένων δικαιολογητικών δαπανών ασφαλισμένων εκάστου παρόχου και κατ' ελάχιστο αριθμό 10 δικαιολογητικών δαπάνης. Σε περίπτωση που κατά την ανωτέρω εκκαθάριση εκάστου παρόχου διαπιστωθεί ποσοστό μη αποδεκτών δικαιολογητικών δαπανών ασφαλισμένων, το ποσοστό αυτό ανάγεται στο σύνολο της υποβληθείσας δαπάνης του παρόχου, με αντίστοιχη περικοπή στην πράξη τελικής εκκαθάρισης.
β. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να ελέγξει οριστικά και να εκ-καθαρίσει τις μη εκκαθαρισθείσες οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους παρόχους του, πλην φαρμακοποιών και νοσοκομείων Ε.Σ.Υ., που αφορούν τα έτη 2012-2015, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 1 του παρόντος. Από την εφαρμογή του παρόντος εξαιρούνται οι συμβεβλημένοι πάροχοι που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία του άρθρου 100 παρ. 6 του ν. 4172/2013 (Α'167).
γ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να αξιοποιεί τα δεδομένα που διαθέτει από τις υποβολές των παρόχων και των δεδομένων που τηρεί για αυτόν η ΗΔΙΚΑ ή άλλοι φορείς, προκειμένου με χρήση στατιστικής μεθοδολογίας να ελέγχει και να κατατάσσει, τους παρόχους του, σε κατηγορίες υπέρβασης, με βάση την απόκλισή τους από την τιμή αναφοράς και να επιβάλει εκπτώσεις και ποινές, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Ως απόκλιση νοείται η υπέρβαση του συνόλου των υποβολών συγκεκριμένης ιατρικής πράξης ή ΚΕΝ ή συνταγογραφικής οδηγίας από την τιμή αναφοράς για δεδομένη χρονική περίοδο. Ως τιμή αναφοράς ορίζεται το μέσο ποσοστό ή ο μέσος αριθμός της συγκεκριμένης ιατρικής πράξης ή ΚΕΝ ή συνταγογραφικής οδηγίας όπως υπολογίζεται από τα δεδομένα σε πανελλαδική βάση, για την ίδια χρονική περίοδο.
δ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

8. Το άρθρο 14 του ν. 4238/2014 (Α'38) αντικαθίσταται ως εξής:
«Στις Υγειονομικές Επιτροπές και το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4223/2013 (Α'287), σε όργανα ελέγχου, στα Φαρμακεία Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στο έργο των ελεγκτών ιατρών /οδοντιάτρων/ φαρμακοποιών μετέχουν ιατροί/οδοντίατροι/φαρμακοποιοί είτε με διάθεση από τις Δ.Υ.Πε. είτε συμβεβλημένοι με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με σύμβαση ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζεται η αμοιβή των συμβαλλόμενων ιατρών, οδοντιάτρων και φαρμακοποιών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»

9. α. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α' 167), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ποσό της επιστροφής που οφείλει ο πάροχος υπολογίζεται επί των νομίμων παραστατικών και συμψηφίζεται με το ποσό που οφείλει να καταβάλει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στον πάροχο, εντός του ίδιου ή/και του προηγούμενου ή/και των επόμενων ετών.»
β. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4172/ 2013 (Α' 167), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εντός προθεσμίας ενός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος τα πορίσματα ελέγχου εκάστου παρόχου γνωστοποιούνται υποχρεωτικά στον ΕΟΠΥΥ. Μετά την άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, επιβάλλεται στον πάροχο πρόστιμο ισόποσο με το 5 % της τιμολογηθείσας δαπάνης για κάθε μήνα καθυστέρησης. Το ανωτέρω πρόστιμο συμψηφίζεται με το ποσό που ο ΕΟΠΥΥ οφείλει να καταβάλει στον πάροχο.»

10. Το ποσό των 24 εκ. ευρώ που χορηγήθηκε στον ΕΟΠΥΥ με την αρ. πρωτ. 2/90406/9.12.2014 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και περιλαμβάνονται στο ταμειακό υπόλοιπο του προϋπολογισμού έτους 2016, διατίθεται, κατά παρέκκλιση των ορίων δαπανών του φορέα για το τρέχον οικονομικό έτος, ως εξής:
α) 12.000.000 ευρώ στα Διαγνωστικά Κέντρα,
β) 6.000.000 ευρώ στις Ιδιωτικές Ψυχιατρικές Κλινικές,
γ) 6.000.000 ευρώ στις Αμοιβές για Φυσικοθεραπευτές.