Άρθρο 8. Επιδότηση για τη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας

1. Ο ΟΑΕΔ μπορεί να επιδοτεί νέες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις των ΟΤΑ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 29 του ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70).

2. Ο ΟΑΕΔ μπορεί να επιδοτεί ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά, εφόσον συνεχίζουν την απασχόληση εργαζομένων και κατά την περίοδο περιορισμού ή αναστολής της δραστηριότητάς τους. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις υποβάλλουν σχετική αίτηση στον ΟΑΕΔ, ο οποίος ανάλογα με την περιοχή όπου λειτουργούν, τον αριθμό του προσωπικού που απασχολούν την κατηγορία στην οποία υπάγονται και άλλα συναφή κριτήρια καταρτίζει πίνακα των επιχειρήσεων που, σύμφωνα και με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, κρίνει ότι πρέπει να επιδοτηθούν. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, που εκδίδονται μετά γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του ΟΑΕΔ καθορίζονται οι επιχειρήσεις που θα επιδοτηθούν, οι όροι, οι προυποθέσεις, η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή των επιδοτήσεων, το ύψος της επιδότησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Το ύψος της επιδότησης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τα ποσά των επιδομάτων ανεργίας που θα κατέβαλλε ο ΟΑΕΔ στους εργαζομένους στην επιχείρηση, αν έπαυαν να απασχολούνται κατά τη διάρκεια του περιορισμού ή της αναστολής της δραστηριότητας της επιχείρησης.

3. Οι επιδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλη χαρτοσήμου και γενικά από κρατήσεις για το δημόσιο και τρίτους.