Αριθμ. 126904 ΕΞ 27.11.2019 Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των παραγράφων 3α, 3β, 3γ και 3δ του άρθρου 48 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

 

Αριθμ. 126904 ΕΞ 2019
(ΦΕΚ Β' 4289/27-11-2019)
ΘΕΜΑ: Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής των παραγράφων 3α, 3β, 3γ και 3δ του άρθρου 48 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση και άλλα επείγοντα ζητήματα»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) «Ηλεκτρονική Ταυτοποίηση, Κέντρο Δεδομένων, Κυβερνητικό Νέφος και Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δημοσίου και ειδικότερα των παραγράφων 3α, 3β, 3γ και 3δ του άρθρου 48 σε συνδυασμό με τα άρθρα 28, 31 και 32 του ιδίου νόμου.
2. Του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων».
3. Του π.δ. 83/2019 (Α’121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
4. Της υπ. αρ. Υ6/2019 (Β’ 2902) απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας».
5. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», που με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 96)».

Β. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε: 


Άρθρο 1
Σκοπός και πεδίο εφαρμογής

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες, καθώς και η επιμέρους διαδικασία για την εφαρμογή των παρ. 3α, 3β,3γ και 3δ του άρθρου 48 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α΄ 134) και συγκεκριμένα:
1. Η υποχρεωτική εγκατάσταση έως την 1.1.2022 στις κεντρικές υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud), που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, όλων των υφισταμένων κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων των Φορέων που αναφέρονται στην παρ. 3α του άρθρου 48 του ν. 4623/2019.
2. Η προμήθεια νέου εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού από τους Φορείς που αναφέρονται στην παρ. 3β του άρθρου 48 του ν. 4623/2019.
3. Η διαχείριση των έργων προμηθειών των Φορέων που αναφέρονται στην παρ. 3β του άρθρου 48 του ν. 4623/2019 και βρίσκονται σε στάδιο διαγωνιστικής διαδικασίας πριν από την δημοσίευση του ανωτέρω νόμου.

 

Άρθρο 2
Διαδικασία υποχρεωτικής εγκατάστασης υφισταμένων συστημάτων στην υποδομή Κυβερνητικού Νέφους

1. Για τον καθορισμό των κεντρικών ηλεκτρονικών εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων των Φορέων, που αναφέρονται στην παρ. 3α του άρθρου 48 του ν. 4623, οι εν λόγω Φορείς υποχρεούνται εντός 6 μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης να καταγράψουν τις εφαρμογές και τα συστήματα που λειτουργούν παραγωγικά και να αποτυπώσουν λεπτομερώς την ισχύουσα κατάσταση στο πληροφοριακό σύστημα που αναφέρεται και περιγράφεται στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης.
Εν συνεχεία, προσδιορίζονται από κοινού και συνυπογράφονται οι διαδικασίες και ο χρονοπρογραμματισμός μεταφοράς των συστημάτων και εφαρμογών στις υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud).

2. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης παρέχει και συνάπτει Συμφωνητικό Παροχής Υπηρεσιών με τους Φορείς που μεταφέρουν ή/και εγκαθιστούν τις εφαρμογές και τα πληροφοριακά τους συστήματα στις υποδομές του Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud).

3. Με την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης δύναται να προταθούν από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνέργειες υλοποίησης κοινών ηλεκτρονικών εφαρμογών μεταξύ των Φορέων, με σκοπό τόσο την αποδοτικότερη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων όσο και το συνολικό όφελος του Δημοσίου.

 

Άρθρο 3
Προμήθεια νέου εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού

1. Για την εφαρμογή των παρ. 3β και 3γ του άρθρου 48 του ν. 4623/2019, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης μεριμνά για τη σύναψη κεντρικών συμφωνιών, που αφορούν σε προμήθεια πλατφόρμας λογισμικού για την κάλυψη των Φορέων Δημοσίου Τομέα και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4623/2019. Οι Φορείς ενημερώνονται με σχετική έγγραφη ή ηλεκτρονική γνωστοποίηση για κάθε συμφωνία, που συνάπτεται, καθώς επίσης και για τα είδη που αυτή αφορά, ούτως ώστε στη συνέχεια να πραγματοποιείται η οποιαδήποτε προμήθεια μέσω της συμφωνίας αυτής.

2. Οι Φορείς υποχρεούνται να γνωστοποιούν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης την πρόθεση προμήθειας αδειών λογισμικού ή/και νέου εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών για τη φιλοξενία των Πληροφοριακών Συστημάτων τους.
Για τον σκοπό αυτό, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης παρέχει πληροφοριακό σύστημα «Υποβολής Αιτημάτων Προμήθειας Εξοπλισμού και Αδειών Λογισμικού».
Στο ανωτέρω σύστημα, οι Φορείς, μέσω πιστοποιημένης διαδικασίας, υποβάλλουν τα αιτήματά τους και καταχωρούν τις αντίστοιχες πληροφορίες, που αφορούν, κατ’ελάχιστον, τα στοιχεία του Φορέα, το Εποπτεύον Υπουργείο, το είδος του λογισμικού ή/και του υλικού με τις προτεινόμενες προδιαγραφές, την αρχιτεκτονική, εκτιμώμενα στοιχεία χρήσης, τον αριθμό των αδειών λογισμικού και τον σκοπό που εξυπηρετεί η συγκεκριμένη προμήθεια.
Αρμόδια για τον ακριβή καθορισμό των στοιχείων αυτών είναι η Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών και Κυβερνητικού Νέφους της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

3. Η είσοδος στο πληροφοριακό σύστημα «Υποβολής Αιτημάτων Προμήθειας Εξοπλισμού και Αδειών Λογισμικού» πραγματοποιείται από τους εκάστοτε εξουσιοδοτημένους από τον Φορέα αρμοδίους υπαλλήλους.
Η διαχείριση εξουσιοδοτήσεων αποτελεί ευθύνη του Φορέα και υλοποιείται μέσω ειδικής «Εφαρμογής Εξουσιοδοτήσεων», που παρέχεται από τη ΓΓΠΣΔΔ.
Σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιούνται τα διαπιστευτήρια του TAXISnet, τόσο για την πρόσβαση του Φορέα όσο και την πρόσβαση ενός εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου στην εφαρμογή. Αναλυτικές οδηγίες χρήσης για τις ανωτέρω εφαρμογές παρέχονται στον ιστότοπο της ΓΓΠΣΔΔ (www.gsis.gr).

4. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης εξετάζει τη δυνατότητα διάθεσης αδειών λογισμικού ή/και το εφικτό της παροχής φιλοξενίας στην υποδομή G-Cloud και έχει το δικαίωμα είτε τεκμηριωμένης μη αποδοχής του αιτήματος, είτε έκφρασης παρατηρήσεων εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, πέραν της οποίας, εάν δεν υπάρξει οποιαδήποτε ενέργεια από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης θεωρείται ότι υπάρχει σύμφωνη γνώμη για τη συνέχιση της διαδικασίας προμήθειας.

 

Άρθρο 4
Έργα Φορέων που βρίσκονται σε διαγωνιστική διαδικασία

Από τις διατάξεις της παρ. 3β του άρθρου 48 του ν. 4623/2019 δεν επηρεάζονται οι προμήθειες εξοπλισμού και λογισμικού, οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο διαγωνιστικής διαδικασίας κατά την δημοσίευση του ανωτέρω νόμου.
Για τις προμήθειες αυτές, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης θα πρέπει να ενημερωθεί άμεσα από τον εκάστοτε Φορέα με σχετική επιστολή, στην οποία θα πρέπει κατ’ ελάχιστον να αναφέρεται το είδος της προμήθειας, η περιγραφή τόσο του υλικού όσο και του λογισμικού, το κόστος, ο σκοπός, οι προδιαγραφές, ο χρόνος υλοποίησης και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαγωνιστική διαδικασία.

 

Άρθρο 5
Έναρξη ισχύος-Μεταβατικές διατάξεις

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 


Αθήνα, 11 Νοεμβρίου 2019

Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2020

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2020