Α.1118/21.05.2020 Αναστολή εφαρμογής των διατάξεων της υπ' αρ. απόφασης Α.1018/2020 «Εξειδίκευση και απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ Α΄: Φ.Π.Α

 

Α.1118/2020
Θέμα: Αναστολή εφαρμογής των διατάξεων της απόφασης Α.1018/2020 «Εξειδίκευση και απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 15 του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ (κύρωση με το ν. 2859/2000 -Α' 248/07.11.2000), όπως το ως άνω τελευταίο εδάφιο τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 άρθρου 49 ν. 4607/2019 (65/Α'/24.4.2019), σύμφωνα με το οποίο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του τυχόν συναρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εξειδικεύονται περαιτέρω τα κριτήρια χρήσης και εκμετάλλευσης που προβλέπονται στην παράγραφο 15 και ορίζεται ο τρόπος απόδειξης της πλήρωσης των κριτηρίων αυτών.
2. Τις διατάξεις της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών Α.1018/2020 (Β' 361/7-2-2020) «Εξειδίκευση και απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης στις εκμισθώσεις επαγγελματικών πλοίων αναψυχής».
3. Το π.δ. 142/2017 (Α' 181) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
4. Το π.δ. 83/2019 (Α' 121) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Την απόφαση του Πρωθυπουργού Υ2/9.7.2019 (Β' 2901) «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών».
6. Το άρθρο 1 του π.δ. 84/2019, με το οποίο συστάθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας.
7. Την 339/18.7.2019 (Β' 3051/26.7.2019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο».
8. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α' 94/ 27.5.2016) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.
9. Την Δ. ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017 απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε)» (Β' 968/22.03.2017), όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
10. Την αριθμ. 1 της 20.01.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18/20.1.2016) πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 41 του ν. 4389/2016, την 39/3 της 30-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ. 689/20.12.2017) απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Ανανέωση της θητείας του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» καθώς και την 5294 ΕΞ 17-01-2020 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 27/17.1.2020) με την οποία ανανεώθηκε εκ νέου η θητεία του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
11. Την ανάγκη αναστολής των διατάξεων της απόφασης Α.1018/2020 λόγω της εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19.
12. Την εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
13. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

 

1. Εξαιρετικά λόγω της επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιμετώπιση των αρνητικών οικονομικών συνεπειών που συνδέονται με την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 αναστέλλεται από την έναρξη ισχύος της, η απόφαση Α.1018/2020 (ΦΕΚ Β' 361/7.2.2020).

2. Από 24.4.2019 και εφεξής για την εξειδίκευση και την απόδειξη της πλήρωσης του κριτηρίου της χρήσης και εκμετάλλευσης και για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας στις ναυλώσεις πλοίων αναψυχής του ν. 4256/2014 εφαρμόζονται κατ' αναλογία τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία έως 24.4.2019, σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1156/1997.

3. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΕΣΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2020

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2020