Νόμοι - Έτος 2016

Ι) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, της Οδηγίας 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία και της Οδηγίας 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων,
II) λήψη αναγκαίων μέτρων συμμόρφωσης με τα άρθρα 22, 23, 30, 31 παρ. 1, 32 και 34 του Κανονισμού 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς και την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ, 2003/125 ΕΚ και 2004/72/ΕΚ και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/57/ΕΕ περί ποινικών κυρώσεων για την κατάχρηση αγοράς και της εκτελεστικής Οδηγίας 2015/2392,
III) ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/62 σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου και για την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου και
IV) Σύσταση Εθνικού Μηχανισμού Διερεύνησης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στα σώματα ασφαλείας και τους υπαλλήλους των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις.

Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 [MIOSJ μεταξύ
του Ομοσπονδιακού Υπουργού Άμυνας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Αυστρίας, και
του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άμυνας της Εσθονίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και
του Υπουργείου Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας και
του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και
του Υπουργείου Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας και του
Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και
του Υπουργείου Άμυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και
του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και
του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και
του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασι λείου της Μεγάλης Βρετανίας και
της Βόρειας Ιρλανδίας και
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας
σχετικά με το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR
(Ερευνητικού Προγράμματος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού-Military Implementation of Single European Sky Air Traffic Management Re search Programme)
και άλλες διατάξεις.

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Οδηγίας 2014/51/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών 2003/71/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ, και των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009, (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010, όσον αφορά τις εξουσίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (εφεξής ΕΑΑΕΣ) και της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών, καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Νοεμβρίου 2011, σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους ετερογενών δραστηριοτήτων και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις.

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2018

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες που ισχύουν για το έτος 2018