Ομάδα 5η Υποχρεώσεις

Α.βαθμός Β.βαθμός Γ.βαθμός Περιγραφή
50     Προμηθευτές
  50.01   Προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες
  50.02   Προμηθευτές - συνδεδεμένες οντότητες
  50.03   Προκαταβολές σε προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες
    50.03.01 Προκαταβολές σε προμηθευτές για μη κυκλοφορούντα στοιχεία - μη συνδεδεμένες οντότητες
    50.03.02 Προκαταβολές σε προμηθευτές για αποθέματα - μη συνδεδεμένες οντότητες
    50.03.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές - μη συνδεδεμένες οντότητες
  50.04   Προκαταβολές σε προμηθευτές - συνδεδεμένες οντότητες
    50.04.01 Προκαταβολές σε προμηθευτές για μη κυκλοφορούντα στοιχεία - συνδεδεμένες οντότητες
    50.04.02 Προκαταβολές σε προμηθευτές για αποθέματα - συνδεδεμένες οντότητες
    50.04.03 Λοιπές προκαταβολές σε προμηθευτές - συνδεδεμένες οντότητες
       
51     Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων
  51.01   Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων - μη συνδεδεμένες οντότητες
  51.02   Αξιόγραφα εμπορικών υποχρεώσεων - συνδεδεμένες οντότητες
       
52     Τραπεζικά δάνεια
  52.01   Τραπεζικά δάνεια - μη συνδεδεμένες οντότητες
  52.02   Τραπεζικά δάνεια - συνδεδεμένες οντότητες
       
53     Λοιπές υποχρεώσεις
  53.01   Δάνεια από μη συνδεδεμένες οντότητες
  53.02   Δάνεια από συνδεδεμένες οντότητες
  53.03   Αποδοχές προσωπικού πληρωτέες
  53.04   Υποχρεώσεις προς ιδιοκτήτες και διευθυντικό προσωπικό
  53.05   Μερίσματα, προμερίσματα και άλλα ποσά συναφούς φύσης πληρωτέα
  53.06   Άλλες υποχρεώσεις προς μη συνδεδεμένες οντότητες
  53.07   Άλλες υποχρεώσεις προς συνδεδεμένες οντότητες
       
54     Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη
  54.01   Φόρος εισοδήματος πληρωτέος
    54.01.01 Φόρος εισοδήματος ετήσιας δήλωσης
    54.01.02 Παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος της οντότητας (αντίθετος)
    54.01.03 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος (αντίθετος)
  54.02   Φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)
    54.02.01 ΦΠΑ εκροών
    54.02.02 ΦΠΑ εισροών
    54.02.03 Καταβληθείς ΦΠΑ
  54.03   Παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος τρίτων
    54.03.01 Παρακρατούμενος φόρος από μισθωτή εργασία και συντάξεις
    54.03.02 Παρακρατούμενος φόρος από επιχειρηματική δραστηριότητα
    54.03.03 Παρακρατούμενος φόρος διανεμομένων μερισμάτων
    54.03.04 Λοιποί παρακρατούμενοι φόροι εισοδήματος
  54.04   Τέλη χαρτοσήμου
  54.05   Λοιποί φόροι, τέλη και εισφορές
       
55     Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς
  55.01   Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης
  55.02   Υποχρεώσεις σε ασφαλιστικούς οργανισμούς επικουρικής ασφάλισης
       
56     Δουλευμένα έξοδα και έσοδα επομένων χρήσεων
  56.01   Έξοδα χρήσεως δουλευμένα
    56.01.01 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα - μη συνδεδεμένες οντότητες
    56.01.02 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα - συνδεδεμένες οντότητες
  56.02   Έσοδα επόμενων χρήσεων
    56.02.01 Έσοδα επόμενων χρήσεων - μη συνδεδεμένες οντότητες
    56.02.02 Έσοδα επόμενων χρήσεων - συνδεδεμένες οντότητες
       
57     Προβλέψεις
  57.01   Προβλέψεις για παροχές σε εργαζομένους
  57.02   Λοιπές προβλέψεις
    57.02.01 Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες
    57.02.02 Προβλέψεις για δοσμένες εγγυήσεις
    57.02.03 Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος
    57.02.04 Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου
    57.02.05 Άλλες προβλέψεις
  57.03   Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες
       
58     Κρατικές επιχορηγήσεις
       
59     Αναβαλλόμενοι φόροι παθητικού
       

Σημείωση
1. Οι λογαριασμοί 54.01.02 «Παρακρατούμενος φόρος εισοδήματος (αντίθετος)» και 54.01.03 «Προκαταβολή φόρου εισοδήματος (αντίθετος)», μπορούν να εμφανίζονται και ως υπολογαριασμοί του 33 «Λοιπές απαιτήσεις», στο ενεργητικό.
2. Για τους λογαριασμούς 54.02.01 «ΦΠΑ εκροών» και 54.02.02 «ΦΠΑ εισροών» παρέχεται η ακόλουθη ή άλλη κατάλληλη ανάλυση για την κάλυψη των απαιτήσεων της φορολογικής νομοθεσίας: α) ανά βασική κατηγορία λογαριασμών, και συγκεκριμένα «Ενσώματα και άυλα πάγια
περιουσιακά στοιχεία», «Αποθέματα», «Έξοδα» και «Έσοδα», οι αξίες από τις οποίες προκύπτει ο φόρος.
β) η υπό (α) ανάλυση γίνεται ξεχωριστά για κάθε γεωγραφική περιοχή προέλευσης ή προορισμού των συναλλαγών, και συγκεκριμένα: «Συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας», «Ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις», «Συναλλαγές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης». γ) η υπό (α) και (β) ανάλυση θα γίνεται ξεχωριστά ανά συντελεστή ΦΠΑ.
Ανάλογη ανάλυση ως ανωτέρω (α έως γ) παρέχεται και στους σχετικούς λογαριασμούς αγορών, εξόδων και εσόδων.

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2020

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2020