Άρθρο 12. Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών νομικών προσώπων κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι απαλλαγές από το φόρο εισοδήματος που προβλέπο­νται με γενικές ή ειδικές διατάξεις όλων των νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, που προβλέπο­νται στο άρθρο 101 του Κ.Φ.Ε., με εξαίρεση:
α) τις απαλλαγές που προβλέπονται στο άρθρο 103 του Κ.Φ.Ε.,
β) τις απαλλαγές που προβλέπονται για τον Οργανι­σμό Ηνωμένων Εθνών, την Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρο­τήσεως και Αναπτύξεως και τους αλλοδαπούς οργανι­σμούς, από διεθνή σύμβαση η οποία έχει κυρωθεί με νό­μο,
γ) τις απαλλαγές που προβλέπονται από διμερείς συμ­φωνίες για την αποφυγή διπλής φορολογίας οι οποίες έ­χουν κυρωθεί με νόμο,
δ) τις απαλλαγές που προβλέπονται από αναπτυξια­κούς νόμους για την πραγματοποίηση επενδύσεων ή το μετασχηματισμό επιχειρήσεων,
ε) τις απαλλαγές που ορίζονται:
αα) με το άρθρο 103 του νόμου για τους ΟΣΕΚΑ,
ββ) με το άρθρο 39 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178 Α') για τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου,
γγ) με τα άρθρα 20 και 31 του ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 Α') για τα αμοιβαία κεφάλαια ακινήτων και τις εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία,
δδ) με το άρθρο 7 του ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α') για τα αμοιβαία κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών,
εε) με το άρθρο 8 του ν. 2367/1995 (ΦΕΚ 261 Α') για τις εταιρείες κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών,
στστ) με το άρθρο 14 του ν. 3156/2003 (ΦΕΚ 157 Α'),
ζζ) με το άρθρο 5 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15 Α') για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν ως «Σύστημα Εναλλακτι­κής Διαχείρισης»,
ηη) με το άρθρο 28 του ν. 2843/2000 (ΦΕΚ 219 Α') για το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας,
θθ) με το άρθρο 10 του ν. 2628/1998 (ΦΕΚ 151 Α') για τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους,
ιι) με το άρθρο 7 του ν. 2364/1995 (ΦΕΚ 252 Α') για τις εταιρείες διανομής φυσικού αερίου και τις εταιρείες πα­ροχής αερίου,
κκ) με το άρθρο 14 του ν. 1545/1985 (ΦΕΚ 191 Α') για τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού και το άρθρο 1 παρ. 5 του ν. 2434/1996 (ΦΕΚ 188 Α'),
λλ) με το άρθρο 9 του ν. 2343/1995 (ΦΕΚ 211 Α') για τη Σχολή Επιμόρφωσης Υπαλλήλων του Υπουργείου Οι­κονομικών,
μμ) με το άρθρο 73 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο κυρώθηκε με το ν. 3424/1927 (ΦΕΚ 298 Α'),
νν) με το άρθρο 9 του ν. 4171/1961 (ΦΕΚ 93 Α') για τε­χνικές επιχειρήσεις.
ξξ) με τα άρθρα 25 και 26 του ν. 27/1975 (ΦΕΚ 77 Α'), όπως ισχύουν.
Ειδικά για το φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βά­ση τη δήλωση του άρθρου 107 του Κ.Φ.Ε., η κατάργηση καταλαμβάνει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2011 και επόμενα.

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Το Ελληνικό Δημόσιο, στο οποίο περιλαμβάνο­νται και οι αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες, οι ο­ποίες λειτουργούν ως ειδικά ταμεία, οι δήμοι και οι κοι­νότητες, τα δημοτικά και κοινοτικά ιδρύματα και τα λοι­πά δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δι­καίου, οι σύνδεσμοι δήμων και κοινοτήτων, οι δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης απορριμμάτων και τηλεθέρμανσης, η Κεντρι­κή Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας, οι Τοπι­κές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων, οι Νομαρχιακές Αυ­τοδιοικήσεις, η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, καθώς και τα νοσοκομεία, βρεφοκομεία, κέ­ντρα παιδικής μέριμνας και γηροκομεία που συνιστώνται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, καθώς και τα Ανώ­τατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που λειτουρ­γούν με τη μορφή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με εξαίρεση τα εισοδήματά τους από κινητές αξίες. Τα εισοδήματα από κινητές αξίες φορολογούνται με τις γε­νικές διατάξεις εκτός από αυτά που προέρχονται από τό­κους καταθέσεων και δάνεια του Ελληνικού Δημοσίου. Ει­δικά για το Ελληνικό Δημόσιο, η απαλλαγή ισχύει και για τα εισοδήματα που προέρχονται από κινητές αξίες, επί των οποίων δεν ενεργείται ούτε παρακράτηση φόρου.»

3. Οι περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 1 του άρ­θρου 103 του Κ.Φ.Ε. καταργούνται.

4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 109 του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«Επίσης, τα εισοδήματα που αποκτούν από την εκμί­σθωση οικοδομών και γαιών οι Ιεροί Ναοί, οι Ιερές Μη­τροπόλεις, οι Ιερές Μονές, οι Ιερές Μονές του Αγιου Ό­ρους, η Ιερά Μονή Πάτμου, η Ιερά Μονή Σινά, η Αποστο­λική Διακονία, ο Πανάγιος Τάφος, το Οικουμενικό Πα­τριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, τα Πατριαρχεία Ιερο­σολύμων και Αλεξανδρείας, η Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύ­πρου και οι Ιερές Σταυροπηγιακές Μονές Κύπρου, τα η­μεδαπά νομικά πρόσωπα που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν αποδεδειγμένα κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα ημεδαπά κοινωφελή ιδρύματα, φορολογούνται με συντελεστή είκοσι τοις ε­κατό (20%). Για εισοδήματα του προηγούμενου εδαφίου δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και για τα εισοδήματα που αποκτούν στην Ελλάδα αντίστοιχα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα, καθώς και φορείς ξένων θρησκευμάτων ή δογμάτων.»

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου αυτού ισχύουν για εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2010 και μετά.