ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.2.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΦΑΣ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΥΟ Π 2070/1987 ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 6 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρετικά για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων από αντιπρόσωπο (παραγγελιοδόχο) για λογαριασμό παραγωγού φυσικού προσώπου (παραγγελέα), εκδίδεται εκκαθάριση κατά εντολέα, το αργότερο μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους των συμβαλλομένων. »

2. Καταργούνται οι διατάξεις της υπ' αριθ. Π.2070/20.3.1987 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β' 189/1987), η οποία κυρώθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 48 του ν. 1731/1987 (Α' 161).

3. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 4223/2013 μετά τη λέξη «απόσβεση», προστίθενται οι λέξεις «στα έτη της συμβατικής περιόδου», μετά την λέξη «εφόσον» προστίθενται οι λέξεις «δεν έχει ή» και στο τέλος του ίδιου εδαφίου προστίθενται οι λέξεις «ή εντός πενταετίας».
β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 18 του ν. 4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου αφορά δαπάνες αποσβέσεων καθώς και τυχόν αναπόσβεστο υπόλοιπο που μεταφέρεται στα αποτελέσματα κατά τις χρήσεις των ετών 2011, 2012 και 2013 και καταλαμβάνει και ελεγχθείσες υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί ενώπιον διοικητικού δικαστηρίου.»

4. Στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 2238/1994 (Α' 151) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Οι δικηγορικές εταιρείες, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 152/2000, ως παράρτημα δικηγορικής εταιρείας, που είναι εγκατεστημένη και λειτουργεί νόμιμα σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για εισοδήματα που έχουν αποκτήσει ή αποκτούν στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια ισχύος των διατάξεων του ν. 2238/1994, όπως εκάστοτε ισχύουν φορολογούνται όπως οι αντίστοιχες ελληνικές δικηγορικές εταιρείες.»

5. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 2963/2001 (Α' 268) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με την επιφύλαξη της εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4172/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η εισφορά του προηγούμενου εδαφίου, ως εισφορά ειδικού σκοπού, δεν υπολογίζεται ως φορολογητέο εισόδημα.»

6. Οι διατάξεις των άρθρων 13 έως και 17 του ν. 3296/2004 (Α' 253), όπως ισχύουν καταργούνται από την 1.1.2014.

7. α. Από 1.1.2013 και μετά το ειδικό επίδομα τρίτεκνων και πολύτεκνων του άρθρου 40 του ν. 4141/2013 (Α'81) δεν προσμετράται στο καθαρό ετήσιο, οικογενειακό εισόδημα και απαλλάσσεται από το φόρο εισοδήματος.
β. Απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011, το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων της υποπαραγράφου ΙΑ 2 της παραγράφου ΙΑ του ν. 4093/2012 και το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυτέκνων του άρθρου 40 του ν. 4141/2013, από την έναρξη χορήγησής τους.

8. Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του ν. 2238/1994, όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Α' 14) παρατείνεται και για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές της χρήσης του έτους 2013.

9. α. Στο τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 16 του άρθρου 11 του ν. 4110/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την περίπτωση α' της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 4223/2013 (Α' 287) οι λέξεις «του ν. 3627/ 2008» αντικαθίστανται με τις λέξεις «του ν. 3728/2008».
β. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του άρθρου 18 του ν. 4223/2013 (Α' 287) καταργείται από την ημερομηνία δημοσίευσής της.
γ. Στο πρώτο εδάφιο και πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 5 καθώς και στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (Α' 179) οι λέξεις «της παραγράφου 5 του άρθρου 39 Α» αντικαθίστανται με τις λέξεις «της παραγράφου 4 του άρθρου 39Α ».

10. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 (Α' 40) προστίθεται δεύτερο εδάφιο μετά τον πίνακα, ως εξής:
«Ειδικότερα από τον ως άνω φόρο πολυτελείας εξαιρούνται τα εγχωρίως παραγόμενα γουνοποιητικά προϊόντα που πωλούνται χονδρικώς στο εσωτερικό της χώρας μεταξύ των επιχειρήσεων.»