Εξαίρεση υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος [διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4577/2018]

24/12/2018

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4577/2018 (ΦΕΚ Α' 199), τροποποιήθηκε το άρθρο 31 του ν.3986/2011 αναφορικά με το τέλος επιτηδεύματος.

Από το φορολογικό έτος 2018 και μετά εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος

  • οι αγρότες - μέλη αγροτικών συνεταιρισμών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ν.4384/2016,
  • οι αγροτικοί συνεταιρισμοί,
  • οι σχολικοί συνεταιρισμοί του άρθρου 46 του ν.1566/1985,
  • οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων, καθώς και
  • οι επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικής μορφής που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια.
    Σε περίπτωση που η αδράνεια δεν καταλαμβάνει ολόκληρο το φορολογικό έτος εφαρμόζεται αναλογικά η παράγραφος 2 του άρθρου 31 του ν.3986/2011.

Με τις ανωτέρω διατάξεις καταργείται, για λόγους νομοτεχνικούς, η περ.ε' της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.3986/2011, σχετικά με την υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος 500 ευρώ.

 


www.taxhorizon.gr

 

 

banner-forologia 2