Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 (παροχές σε είδος)

01/02/2018

Με την υπ' αριθμ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1017521 ΕΞ 01.02.2018 δόθηκαν πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4172/2013 που αφορά τις παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού και συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ ανά φορολογικό έτος.

 

Δείτε την σχετικές διευκρινίσεις εδώ  >>>>

 

www.taxhorizon.club

 

 

banner-forologia 2