Λογ/σμός 14 - Έπιπλα και Λοιπός Εξοπλισμός

Α.βαθμός Β.βαθμός Γ.βαθμός Περιγραφή
14     ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
  14.00   Έπιπλα
  14.01   Σκεύη
  14.02   Μηχανές γραφείων
  14.03   Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα
  14.04   Μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς
  14.05   Επιστημονικά όργανα
  14.06   Ζώα για πάγια εκμετάλλευση (γεωργικών και κτηνοτροφικών επιχ/σεων)
  14.07   .................................................
  14.08   Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών
  14.09   Λοιπός εξοπλισμός
  14.10   Έπιπλα εκτός εκμεταλλεύσεως
  14.11   Σκεύη εκτός εκμεταλλεύσεως
  14.12   Μηχανές γραφείων εκτός εκμεταλλεύσεως
  14.13   Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα εκτός εκμεταλλεύσεως
  14.14   Μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς εκτός εκμεταλλεύσεως
  14.15   Επιστημονικά όργανα εκτός εκμεταλλεύσεως
  14.16   Ζώα για πάγια εκμετάλλευση εκτός εκμεταλλεύσεως
  14.17   ...........................................
  14.18   Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών εκτός εκμεταλλεύσεως
  14.19   Λοιπός εξοπλισμός εκτός εκμεταλλεύσεως
  ........    
  14.90   Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός στον ΟΔΔΥ για εκποίηση
      (Γνωμ. 253/2243/1995)
  ........    
  14.99   Αποσβεσμένα έπιπλα και αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός
    14.99.00 Αποσβεσμένα έπιπλα
    01 Αποσβεσμένα σκεύη
    02 Αποσβεσμένες μηχανές γραφείων
    03 Αποσβεσμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αποσβεσμένα ηλεκτρονικά συγκροτήματα
    04 Αποσβεσμένα μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς
    05 Αποσβεσμένα επιστημονικά όργανα
    06 Αποσβεσμένα ζώα για πάγια εκμετάλλευση
    07 ...........................................
    08 Αποσβεσμένος εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών
    09 Αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός
    10 Αποσβεσμένα έπιπλα εκτός εκμεταλλεύσεως
    11 Αποσβεσμένα σκεύη εκτός εκμεταλλεύσεως
    12 Αποσβεσμένες μηχανές γραφείων εκτός εκμεταλλεύσεως
    13 Αποσβεσμένοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και αποσβεσμένα ηλεκτρονικά συγκροτήματα εκτός εκμεταλλεύσεως
    14 Αποσβεσμένα μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς εκτός εκμεταλλεύσεως
    15 Αποσβεσμένα επιστημονικά όργανα εκτός εκμεταλλεύσεως
    16 Αποσβεσμένα ζώα για πάγια εκμετάλλευση εκτός εκμεταλλεύσεως
    17 ...........................................
    18 Αποσβεσμένος εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών εκτός εκμεταλλεύσεως
    19 Αποσβεσμένος λοιπός εξοπλισμός εκτός εκμεταλλεύσεως
    14.99.20 ............................................
    ..............  
    14.99.99  
       

 
2.2.108 Λογαριασμός 14 «Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός»
 

1. Στους οικείους υπολογαριασμούς του 14 παρακολουθούνται τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός των διαφόρων κτιριακών χώρων της οικονομικής μονάδας (π.χ.  γραφείων, εργοστασίων, εργαστηρίων, καταστημάτων ή αποθηκών).


2. Στον υπολογαριασμό 14.00 «έπιπλα» παρακολουθούνται τα κινητά αντικείμενα ή εκείνα που είναι εγκαταστημένα αλλά είναι δυνατό να αποχωριστούν εύκολα, και τα οποία προορίζονται για τη συμπλήρωση ή τον καλλωπισμό των κτιριακών χώρων και χρησιμοποιούνται, κατά κανόνα, από το προσωπικό της οικονομικής μονάδας στην οποία ανήκουν.


3. Στον υπολογαριασμό 14.01 «σκεύη» παρακολουθούνται τα διάφορα είδη εστιάσεως, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση αναγκών εστιατορίων, κυλικείων, ξενοδοχείων κλπ. (π.χ. ψύκτες νερού, ψυγεία, ηλεκτρικοί φούρνοι ή σκεύη κουζίνας).


4. Στον υπολογαριασμό 14.02 «μηχανές γραφείων» παρακολουθούνται οι κάθε είδους μηχανικές μηχανές γραφείων (π.χ. λογιστικές, αριθμομηχανές ή γραφομηχανές) της οικονομικής μονάδας.


5. Στον υπολογαριασμό 14.03 «ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συστήματα» παρακολουθούνται τα κάθε είδους ηλεκτρονικά μηχανήματα που εξυπηρετούν τις ανάγκες της οικονομικής μονάδας, όπως π.χ. οι διερευνητές, οι ηλεκτρονικές λογιστικές μηχανές, οι ηλεκτρονικές οθόνες, οι διατρητικές μηχανές.


6. Στον υπολογαριασμό 14.04 «μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς» παρακολουθούνται τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται ως μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς, έχουν παραγωγική ζωή μεγαλύτερη από ένα έτος και αποσβένονται τμηματικά (π.χ. δεξαμενές, δοχεία, σιλό, κοντέινερ ή παλέτες).


7. Στον υπολογαριασμό 14.05 «επιστημονικά όργανα» παρακολουθούνται τα φορητά μέσα με τα οποία εξασφαλίζονται οι αναγκαίες αναλύσεις, μετρήσεις και δοκιμές πάνω σε υλικά, δυνάμεις και διάφορες μορφές ενέργειας (π.χ. αντιδραστήρες, αποστακτήρες, ζυγοί ακριβείας, μετρητές αντοχής υλικού σε κρούσεις, εφελκυσμό ή θραύσεις, συσκευές τεχνητής δημιουργίας διαφόρων συνθηκών περιβάλλοντος ή συσκευές δημιουργίας κενού).


8. Στον υπολογαριασμό 14.06 «ζώα για πάγια εκμετάλλευση» παρακολουθούνται τα ζώα τα οποία προορίζονται για πάγια εκμετάλλευση, ιδίως από τις γεωργικές και κτηνοτροφικές οικονομικές μονάδες (π.χ. άλογα, βόδια, που χρησιμοποιούνται π.χ.  για το όργωμα αγρών ή για μεταφορές, αγελάδες που παρέχουν π.χ. τα νεογέννητα μοσχάρια ή το γάλα).


9. Στον υπολογαριασμό 14.08 «εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών» παρακολουθούνται τα κάθε είδους φορητά ή εγκαταστημένα μέσα τηλεπικοινωνιών (π.χ. τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνικές συσκευές ή συσκευές τέλεξ).

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021