Άρθρο 9. Επείγουσες μισθολογικές διατάξεις

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 46 του ν. 3205/2003, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης Ι΄ της περίπτωσης 28 της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, αντικαθίστανται από 1.8.2012, ως εξής:
«1. Ο μηνιαίος βασικός μισθός όλων των βαθμών της ιεραρχίας των υπαλλήλων του διπλωματικού κλάδου του Υπουργείου Εξωτερικών, του επιστημονικού προσωπικού της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, των υπαλλήλων του κλάδου Εμπειρογνωμόνων, καθώς και του κλάδου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του ίδιου Υπουργείου, καθορίζεται με βάση το βασικό μισθό του Ακολούθου Πρεσβείας, ο οποίος πολλαπλασιάζεται με τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ:
α. Πρέσβης 1,79
β. Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ Τάξεως, Ειδικός Νομικός Σύμβουλος και Νομικός Σύμβουλος Α΄, Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Α΄ Τάξεως και Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ 1,67
γ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄ Τάξεως, Νομικός Σύμβουλος Β΄, Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Β΄ Τάξεως και Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ 1,56
δ. Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄ Τάξεως, Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος, Εμπειρογνώμονας Α΄ Τάξεως και Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ 1,44
ε. Σύμβουλος Πρεσβείας Β΄ Τάξεως, Εμπειρογνώμονας Β΄ Τάξεως και Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ 1,33
στ. Γραμματέας Πρεσβείας Α΄ τάξεως, Εισηγητής της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ 1,25
ζ. Γραμματέας Πρεσβείας Β΄ Τάξεως και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ 1,17
η. Γραμματέας Πρεσβείας Γ΄ Τάξεως και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ΄ 1,09
θ. Ακόλουθος Πρεσβείας και Ακόλουθος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 1,00.
2. Για τη διαμόρφωση των νέων βασικών μισθών της προηγούμενης παραγράφου ο μηνιαίος βασικός μισθός του Ακολούθου Πρεσβείας ορίζεται σε χίλια εξήντα ένα (1.061) ευρώ.»

2. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 47 του ν. 3205/2003, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ΙΙΙ της περίπτωσης 28 της υποπαραγράφου 1 της παραγράφου Γ΄ του ν. 4093/2012 αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως εξής:
«5. Ξενίας παράστασης και ξένων γλωσσών, οριζόμενο ως εξής:
α. Για το βαθμό του Ακολούθου Πρεσβείας και Ακολούθου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων διακόσια τριάντα ένα (231) ευρώ.
β. Για το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Γ΄ μέχρι και για το βαθμό του Γραμματέα Πρεσβείας Α΄, για το βαθμό του Εισηγητή της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας, καθώς και για το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ΄ μέχρι και το βαθμό του Γραμματέα Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, διακόσια τριάντα ένα (231) ευρώ.
γ. Για το βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Β΄, Εμπειρογνώμονα Β΄ τάξεως και Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄ διακόσια σαράντα επτά (247)
ευρώ.
δ. Για το βαθμό Συμβούλου Πρεσβείας Α΄, του Αναπληρωτή Νομικού Συμβούλου, του Εμπειρογνώμονα Α΄ τάξεως και Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, τριακόσια πέντε (305) ευρώ.
ε. Για το βαθμό του Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄, του Νομικού Συμβούλου Β΄, του Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή Συμβούλου Β΄, Γενικού Συμβούλου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄και για όλους τους ανώτερους βαθμούς τριακόσια δεκαοκτώ ευρώ (318) ευρώ.
6. Πάγια αποζημίωση, λόγω των ειδικών συνθηκών προσφοράς διπλωματικών ή επιστημονικών υπηρεσιών και της απασχόλησής τους πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, οριζόμενη κατά βαθμό ως εξής:
α. Ακόλουθος Πρεσβείας και Ακόλουθος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων εκατόν δώδεκα (112) ευρώ.
β. Γραμματέας Πρεσβείας Γ΄ τάξεως και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Γ΄, εκατόν δώδεκα (112) ευρώ.
γ. Γραμματέας Πρεσβείας Β΄ τάξεως και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄, εκατόν πενήντα τέσσερα (154) ευρώ.
δ. Γραμματέας Πρεσβείας Α΄ τάξεως, Εισηγητής της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας και Γραμματέας Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, εκατόν ενενήντα τέσσερα (194) ευρώ.
ε. Σύμβουλος Πρεσβείας Β΄ τάξεως, Εμπειρογνώμονας Β΄ τάξεως και Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄, διακόσια πενήντα έξι (256) ευρώ.
στ. Σύμβουλος Πρεσβείας Α΄ τάξεως, Αναπληρωτής Νομικός Σύμβουλος, Εμπειρογνώμονας Α΄ τάξεως και Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, τριακόσια δεκατρία (313) ευρώ.
ζ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄ τάξεως, Νομικός Σύμβουλος Β΄, Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Β΄ τάξεως και Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Β΄, τριακόσια ενενήντα τρία (393) ευρώ.
η. Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ τάξεως, Ειδικός Νομικός Σύμβουλος και Νομικός Σύμβουλος Α΄, Εμπειρογνώμονας Πρεσβευτής Σύμβουλος Α΄ τάξεως και Γενικός Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄, τετρακόσια εβδομήντα (470) ευρώ.
θ. Πρέσβης πεντακόσια πέντε (505) ευρώ.»

3. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 αρχίζει από 19.11.2012.

4. Από τη διάταξη της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ΄ του ν. 4093/2012 διαγράφονται οι λέξεις «το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών».

5. Η υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ΄ του ν. 4093/2012 διαγράφεται.

6. Η υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ΄ του ν. 4093/2012 αναριθμείται ως υποπερίπτωση β΄. Στο τέλος της υποπερίπτωσης αυτής προστίθενται οι φράσεις:
«Η ως άνω κοινή υπουργική απόφαση δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά φυλάσσεται στο ερμάριο ασφαλείας της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και επικυρωμένο αντίγραφο επιδίδεται μόνο στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στην ίδια την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση, οι διατάξεις του ν. 3205/2003 και της υπ’ αριθ. πρωτ.
2/49212/0022/31.7.2007 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Δημόσιας Τάξης, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία ψήφισης του ν. 4093/2012, δεν θίγονται είτε πριν είτε μετά την έκδοση της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης.»

7. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 4, 5 και 6 αρχίζει από 11.11.2012.

8. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Συνεργάτη Β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), όπως αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 23α της υπο παραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), ορίζεται σε εννιακόσια δέκα (910) ευρώ.

9. Οι αποδοχές του καλλιτεχνικού προσωπικού του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Από τα ανωτέρω εξαιρείται το μόνιμο καλλιτεχνικό προσωπικό της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.), της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.) και της Ορχή στρας της Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.), το οποίο εξακολουθεί να αμείβεται με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 3205/2003, όπως ισχύει.

10. Ο αριθμός «30» που αναφέρεται στο άρθρο 14 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, με τον αριθμό «29».

11. Στην περίπτωση 7γ της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, διαγράφεται η φράση «Εθνικής Άμυνας».

12. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 8, 9, 10 και 11 αρχίζει από 5.12.2012.

13. α. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) τροποποιείται, από 1.1.2013, ως εξής:
«δ) Οι υπάλληλοι της Βουλής, όσον αφορά τα μισθολογικά θέματά τους τροποποιουμένου αναλόγως του Κανονισμού της Βουλής, και το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας,».
β. Από 1.1.2013 για τους υπαλλήλους της Βουλής, κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, αναφορικά με το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδομάτων τους, καθώς και τον υπολογισμό και την καταβολή της υπερβάλλουσας μείωσης, που τυχόν προκύπτει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011, εξομοιώνονται με τους υπαλλήλους των κλάδων των Δημοσιονομικών και Εφοριακών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4024/2011 για το ενιαίο μισθολόγιο. Δεν καταβάλλεται καμία άλλη παροχή ή επίδομα ή αποζημίωση οιασδήποτε μορφής στους υπαλλήλους της Βουλής πλην της οριζόμενης υπερωριακής απασχόλησης στο επόμενο εδάφιο. Ο αριθμός των ωρών υπερωριακής απασχόλησης κατά τις απογευματινές και νυκτερινές ώρες, καθώς και της απασχόλησης κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες για τους υπαλλήλους της Βουλής εγκρίνεται με απόφαση του Προέδρου της Βουλής και η πραγματοποίησή τους βεβαιώνεται από τους αρμόδιους Προϊσταμένους και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα δύο (52) ώρες το μήνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν.4024/2011.