Α.Π. Τ.Κ.Ε.: 61/17.12.2019 Επιβολή ΦΠΑ στις ιατρικές υπηρεσίες - Διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη - Ιατρικός τουρισμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

Α.Π. Τ.Κ.Ε.: 61/2019
Θέμα: «Επιβολή ΦΠΑ στις ιατρικές υπηρεσίες - Διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη - Ιατρικός τουρισμός».
Σχετ.: Η με Α.Π. 2309/02.12.2019 Ερώτηση.

Προς: Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου Τμήμα Ερωτήσεων

Κοιν.: 1. Βουλευτή κ. Χριστόφορο-Εμμανουήλ Μπουτσικάκη
2.Υπουργείο Οικονομικών - Γρ. Υπουργού
3. Υπουργείο Υγείας - Γρ. Υπουργού

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου που κατέθεσε στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής κ. Χριστόφορος - Εμμανουήλ Μπουτσικάκης, και σε ό,τι εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουρισμού, σας ενημερώνουμε ότι η εθνική στρατηγική του Υπουργείου για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας έγκειται στην ανάδειξη της Ελλάδας σε κορυφαίο και ασφαλή πολυνησιακό προορισμό, ιδανικό για επίσκεψη 365 ημέρες το χρόνο, ο οποίος προσφέρει μοναδικές και ολοκληρωμένες ταξιδιωτικές εμπειρίες σε κάθε εσωτερικό προορισμό. Προς αυτήν την κατεύθυνση, το Υπουργείο δίνει έμφαση στην ανάπτυξη των ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρισμού, μέσω των οποίων προσφέρονται στον ταξιδιώτη αυθεντικές, βιωματικές και ολοκληρωμένες ταξιδιωτικές εμπειρίες σε κάθε σημείο της χώρας.

Ειδικότερα για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού / τουρισμού υγείας γίνονται ενέργειες για τη βελτίωση, επικαιροποίηση και ενεργοποίηση του πλαισίου για την πιστοποίηση των παρόχων που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του τουρισμού υγείας εδραιώνοντας έτσι τη θέση της Ελλάδος στον παγκόσμιο χάρτη του τουρισμού υγείας.

Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού, έχει προβεί σε μία σειρά δράσεων, όπως είναι η συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ για την κατάρτιση ηλεκτρονικού μητρώο παρόχων υπηρεσιών τουρισμού στο οποίο καταχωρίζονται συμβεβλημένοι και μη πάροχοι του ΕΟΠΥΥ, ιδίως:

α) ασφαλιστικοί πάροχοι υγείας,
β) εργαστήρια φυσικοθεραπείας, λογοθεραπείας και εργοθεραπείας,
γ) ιδιωτικές κλινικές,
δ) δημόσια νοσοκομεία,
ε) κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας,
στ) μονάδες ιαματικής θεραπείας, κέντρα ιαματικού τουρισμού - θερμαλισμού,
ζ) κέντρα θαλασσοθεραπείας,
η) κέντρα χρόνιας αιμοκάθαρσης,
θ) μονάδες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής,
ι) ιατρεία, πολυϊατρεία, οδοντιατρεία και εταιρείες διαγνωστικού ελέγχου.

Το ανωτέρω μητρώο του ΕΟΠΥΥ λειτουργεί ως δημόσια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που διασυνδέεται άμεσα με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Τουρισμού και αναρτάται σε ιστοσελίδα των υπηρεσιών τους.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Τουρισμού, ύστερα από γνώμη του διοικητικού συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την καταχώριση στο ανωτέρω μητρώο, εξειδικεύονται οι ανωτέρω κατηγορίες φορέων ή προστίθενται κατηγορίες νέων παρόχων τουρισμού υγείας και ορίζονται τα πεδία των πληροφοριών που θα εμπεριέχονται σε αυτό. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού καθορίζεται το ύψος του παραβόλου για την καταχώριση των παρόχων υπηρεσιών τουρισμού υγείας στο ανωτέρω μητρώο, η διαδικασία απόδοσης του παραβόλου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Το Υπουργείο Τουρισμού βρίσκεται στη διαδικασία κατάρτισης των ως άνω προδιαγραφών, προκειμένου να εκδοθούν οι αντίστοιχες κοινές υπουργικές αποφάσεις, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η σύσταση του μητρώου παρόχων υπηρεσιών τουρισμού υγείας.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η διαμόρφωση κινήτρων για επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού υγείας και η δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών ανάμεσα σε νοσοκομεία, ιατρικά κέντρα και ξενοδοχεία καθώς και οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα είναι κορυφαία προτεραιότητα στο στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Τουρισμού με στόχο την ενίσχυση της Ελλάδος ως προορισμού τουρισμού υγείας.

 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ (ΧΑΡΗΣ) ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Η Προϊσταμένη του Τμήματος
Σουζάνα Σαμιώτη

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2020

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2020