Εγχειρίδιο για τις Απαλλαγές Τελωνειακού Χαρακτήρα κατά τη Μεταφορά Συνήθους Κατοικίας στην Ελλάδα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΉ ΔΙΕΎΘΎΝΣΉ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. 
Διεύθυνση Δασμολογικών Θεμάτων, Ειδικών Καθεστώτων και Απαλλαγών

 

Εγχειρίδιο
ΑΘΉΝΑ,  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020
ΘΕΜΑ: Εγχειρίδιο  για τις Απαλλαγές  Τελωνειακού Χαρακτήρα  κατά τη Μεταφορά  Συνήθους Κατοικίας  στην Ελλάδα

 

Εγχειρίδιο    >>>

 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ  

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ  

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ  
1.1 Ορισμός «συνήθους κατοικίας» στην Ελλάδα  
1.2 Πρόσωπα που θεμελιώνουν δικαίωμα απαλλαγής λόγω μετοικεσίας  

2. ΕΥΡΟΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  

3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  
3.1 Προσωπικά είδη  
3.2 Μέσα μεταφοράς  

4. ΟΡΟΙ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ (ΤΤ) ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  

5. ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΙΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  

6. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΤΕΛΗ ΤΕΛΩΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ  

7. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  
7.1  Αγορά καινούργιου ΙΧΕ αυτοκινήτου  
7.2 Πρόσωπα που φοιτούν ή αποκτούν ειδικότητα στην αλλοδαπή  
7.3 Έκδοση δεύτερου συμπληρωματικού πιστοποιητικού μετοικεσίας  
7.4  Απαγόρευση ταξινόμησης ΙΧ αυτοκινήτου EURO 1, 2, 3  

8. ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΟΙΚΕΣΊΑΣ  

9. ΝΟΜΙΚΟ – ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  
9.1 Νομικό Πλαίσιο  
9.2 Κανονιστικό Πλαίσιο  
9.3 Συναφές Κανονιστικό Πλαίσιο σχετικά με το περιβαλλοντικό τέλος  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΜΕΤΟΙΚΕΣΙΑΣ 

 

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2020

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2020