Κ.Αλ.Ο. Εγκύκλιος 2/26.09.2018 Κοινοποίηση εγγράφου ΑΑΔΕ σχετικά με την απαλλαγή τέλους επιτηδεύματος για φορείς Κ.Αλ.Ο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

Εγκύκλιος 2/2018
Θέμα: Κοινοποίηση εγγράφου ΑΑΔΕ σχετικά με την απαλλαγή τέλους επιτηδεύματος για ΦΟΡΕΙΣ Κ.Αλ.Ο
Σχετ: Εγγραφό ΑΑΔΕ με αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ 1136426 ΕΞ 2018 (ΑΔΑ: Ψ6Π046ΜΠ3Ζ-ΥΧΕ )

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (diavgeia.gov.gr, ΑΔΑ: Ψ6Π046ΜΠ3Ζ-ΥΧΕ) έγγραφο της Α.Α.Δ.Ε σχετικά με την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για Φορείς Κ.Αλ.Ο.(Κοιν.Σ.Επ, Συνεταιρισμούς Εργαζομένων και ΚΟΙ.Σ.Π.Ε) (αρ.73 Ν.4430/2016).

Επισημαίνουμε ότι η συγκεκριμένη απαλλαγή αφορά αποκλειστικά τις Κοιν.Σ.Επ, τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων και τους Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε) και όχι τους άλλους Φορείς Κ.Αλ.Ο (π.χ Α.Μ.Κ.Ε, Σωματεία, Αστικούς ή Αγροτικούς Συνεταιρισμούς)

Με το συγκεκριμένο έγγραφο της ΑΑΔΕ διευκρινίζεται ότι:

1) Οι σχετικές διατάξεις για την εξαίρεση από την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, υπό τις ρητώς οριζόμενες μορφές ισχύουν από 31.10.2016, ήτοι για φορολογικά έτη 2016 και επόμενα. Η εξαίρεση για το εν λόγω φορολογικό έτος, αφορά στο συνολικό ποσό του τέλους επιτηδεύματος χωρίς να γίνεται αναλογική μείωσή του με βάση τους μήνες του φορολογικού έτους 2016 για τους οποίους ήταν σε ισχύ η σχετική διάταξη. 

Συνεπώς, τυχόν ποσά που βεβαιώθηκαν νια την χρήση 2016 θα διαγραφούν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στην παρ.4 γ του εγγράφου.

Επισημαίνουμε ότι η διαδικασία διαγραφής του τέλους επιτηδεύματος που αναφέρεται στην παρ.4.γ) αφορά την χρήση 2016. (Υποβολή φορολογικών δηλώσεων 2017)

Το δικαιολογητικό (της περ. κζ' της παρ. 3 του Κεφαλαίου Α' της ΠΟΛ.1030/2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε), το οποίο θα πρέπει να προσκομίσει ο Φορέας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ είναι η βεβαίωση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας (Ν.4019/2011) του αρ.11 της ΥΑ 2.2250/οικ. 4.105/2.2.2012 «Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α') «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις».

Για την χρήση 2017 (υποβολή φορολογικών δηλώσεων 2018), η Υπηρεσία μας έχει ενημερώσει την ΑΑΔΕ σχετικά με τους Φορείς Κ.Αλ.Ο που εντάσσονται στις διατάξεις του αρ.72.

2) Στους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που εξαιρούνται από την επιβολή τέλους επιτηδεύματος εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών τους περιλαμβάνονται, εκτός από τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που περιγράφονται στο άρθρο 14 του ν.4430/2016 και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων που περιγράφονται στο άρθρο 24 του ίδιου νόμου, και οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν.2716/1999, καθόσον με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.4430/2016 ορίζεται ρητά ότι οι εν λόγω Συνεταιρισμοί θεωρούνται αυτοδικαίως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης.

3) Η χρονική περίοδος των πέντε (5) ετών ξεκινάει από την ημερομηνία πρώτης έναρξης των εν λόγω προσώπων και για το φορολογικό έτος 2016 είναι αυτά που έκαναν έναρξη μετά την 31.10.2011. Ως ημερομηνία πρώτης έναρξης των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του ν.2716/1999 θεωρείται η ημερομηνία της αρχικής έναρξής τους, ανεξάρτητα από τη μεταγενέστερη εγγραφή τους στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ως Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ένταξης.
 
 


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΣΙΝΑΚΟΣ

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2017

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες που ισχύουν για το έτος 2017