Κ.Υ.Α. Α 30116/1324/03.05.2019Τροποποίηση της 15732/13.11.2012 (Β’ 3053) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

Κ.Υ.Α. Α 30116/1324/2019
Τροποποίηση της 15732/13.11.2012 (Β’ 3053) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων».

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Η.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2013-2016» (Α’ 222), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 106 του ν. 4530/2018 (Α’ 59).
2. Το άρθρο 219Α του ν. 4512/2018 (Α’ 5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 130 του ν. 4549/2018 (Α’ 105) «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων - Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις».
3. Τον ν. 4530/2018 (Α’ 59) «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις».
4. Τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 «Ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις» (Α’ 118), όπως ισχύει.
5. To ν. 3270/2004 «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού» (ΦΕΚ 187 Α’), όπως ισχύει.
6. Την 16597/29.12.2010 (Β’ 2156) κοινή υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την 25760/11.12.2015 (Β’ 2737) όμοιά της.
7. Την 15732/13.11.2012 (Β’ 3053) κοινή υπουργική απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις εκμίσθωσης επιβατηγών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων με οδηγό από τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισμούς Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης αυτοκινήτων».
8. Την οικ. Α 80931/5842/2016 (Β’ 144) κοινή υπουργική απόφαση «Διακριτικά γνωρίσματα των εκμισθωμένων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτων με οδηγό της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.2. του άρθρου μόνου του ν. 4093/2012 (Α’ 222), όπως ισχύει.»
9. Την 12971/7.07.2016 (Β’ 2267) κοινή υπουργική απόφαση «Όροι και προϋποθέσεις για την εκμίσθωση κλασικών επιβατηγών οχημάτων (αντικών) από επιχειρήσεις εκμίσθωσης Ι.Χ. αυτοκινήτων».
10. Την οικ. Α 79574/5488/16/15.12.2017 (Β’ 4587) υπουργική απόφαση «Ιατρικό πιστοποιητικό της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) για τη χορήγηση ή ανανέωση ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου και την οδήγηση ολικώς εκμισθωμένου Επιβατηγού Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) αυτοκινήτου κατά το ν. 4093/2012 (Α’ 222)».
11. Την οικ. Α 46629/2215/18.06.2018 (Β’ 2311) υπουργική απόφαση «Καθορισμός κανόνων λειτουργίας για την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 219A του ν. 4512/2018 (Α’ 5), όπως ισχύει».
12. Την οικ. Α 53409/2551/22.08.2018 (Β’ 4065) υπουργική απόφαση «Διακριτικά γνωρίσματα των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) και εκμισθωμένων Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.), με οδηγό, αυτοκίνητων οχημάτων με τα οποία παρέχονται υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών κατόπιν ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής διαμεσολάβησης αδειοδοτημένου κατά τον ν. 4530/2018 (Α’ 59) φορέα».
13. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α’).
14. Το άρθρο 4 του π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
15. Το π.δ. 127/2017 (Α’ 157) «Οργανισμός Υπουργείου Τουρισμού».
16. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
17. Το π.δ. 23/2019 (Α’ 28) «Διορισμός Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργού».
18. Την ΔΝΣα/οικ.22494/ΦΝ 459/20.03.2019 (Β’ 1019) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Υποδομών και Μεταφορών Αθανάσιο Μωραΐτη», όπως ισχύει.
19. Την οικ. 20871/21-03-2017 (ΥΟΔΔ 153) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών «Διορισμός Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», όπως ισχύει.
20. Την ανάγκη διευκόλυνσης του έργου των αρμοδίων οργάνων ελέγχου της νόμιμης κυκλοφορίας των Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (Ε.Ι.Χ.) οχημάτων, με οδηγό, που εκμισθώνονται σύμφωνα με τη σχετική κείμενη νομοθεσία.
21. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, 

αποφασίζουμε:


1. Το εδάφιο α’ της παρ. 1 της 15732/2012/13.11.2012 (Β’ 3053) κοινής υπουργικής απόφασης, καταργείται.

2. Το εδάφια β’ της παρ. 1 της 15732/2012/13.11.2012 (Β’ 3053) κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Εμπίπτουν στην κατηγορία εκπομπών EURO 5 ή V ή και μεταγενέστερες αυτών».

3. Αντικαθίσταται η παρ. 2 της 15732/2012/13.11.2012 (Β’ 3053) κοινής υπουργικής απόφασης, ως εξής: «Τα Ε.Ι.Χ αυτοκίνητα της παραπάνω παραγράφου εκμισθώνονται με ολική μίσθωση μέσω προκρατήσεως με αντίστοιχη σύμβαση ελάχιστης διάρκειας τριών (3) ωρών απαγορευμένης της μεταφοράς επιβατών με κόμιστρο. Ειδικά για τα νησιά της χώρας, πλην των νησιών Κρήτης και Εύβοιας, η ελάχιστη διάρκεια της σύμβασης ολικής εκμίσθωσης με οδηγό μέσω προκρατήσεως ορίζεται σε μισή ώρα για την περίοδο από το μήνα Μάιο έως και το μήνα Αύγουστο, τηρούμενης της υποχρέωσης του άρθρου 20 του ν. 4530/2018».

4. Προστίθενται στην παρ. 3 της 15732/2012/13.11.2012 (Β’ 3053) κοινής υπουργικής απόφασης εδάφια δ’, ε’ και στ’, ως εξής:
«δ. Να έχουν καλή γνώση μιας γλώσσας πέραν της ελληνικής.
ε. Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον Λυκείου οποιουδήποτε τύπου ή αντίστοιχης εκπαιδευτικής βαθμίδας της αλλοδαπής.
στ. Να είναι ασφαλιστικά ενήμεροι».

 

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 


Αθήνα, 3 Μαΐου 2019

Οι Υπουργοί

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

 

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2018

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες που ισχύουν για το έτος 2018