ΠΟΛ.1177/19.9.2018 Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστηριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
2. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Α. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - ΤΜΗΜΑ Α΄: Φ.Π.Α
Β. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ
Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ ΚΑΙ Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ Ε΄: Φ.Π.Α ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
Γ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ.
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (Δ.ΗΛΕ.Δ.)
ΤΜΗΜΑΤΑ: Β΄, Η΄
3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 

ΠΟΛ.1177/2018
ΘΕΜΑ: Όροι και προϋποθέσεις για τη διενέργεια δραστη­ριότητας των πλοίων κυρίως στην ανοιχτή θά­λασσα για σκοπούς χορήγησης απαλλαγών από το φόρο προστιθέμενης αξίας

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 27 παράγραφος 1 περίπτω­ση α του ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα ΦΠΑ» (ΦΕΚ Α' 248/07 .11.2000), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις της οδηγίας αριθμ. 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα του φόρου προστιθεμένης άξιας (L 347 /11.12.2006), όπως ισχύει και ιδίως του άρθρου 148.
3. Τις διατάξεις του Κανονισμού 2658/87 του Συμ­βουλίου, όπως ισχύει, για τη δασμολογική και στατιστι­κή ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (L 256 της 07/09/1987).
4. Τις διατάξεις του ν. 2321/1995 «Κύρωση της Σύμβα­σης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και της συμφωνίας που αφορά την εφαρμογή του Μέρους ΧΙ της Σύμβασης», όπως ισχύει,(ΦΕΚ Α' 136/23.06.1995).
5. Τις διατάξεις του α.ν. 230/1936 περί καθορισμού αι­γιαλίτιδας ζώνης της Ελλάδος (ΦΕΚ Α' 450/13.10.1936).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 139 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου ν.δ. 187/1973 (ΦΕΚ Α'261/3.10.1973).
7. Τις διατάξεις του π.δ. 49/2005 «Ενσωμάτωση της οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δημιουργία κοινοτικού συστήματος πα­ρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέ­ρωση» (ΦΕΚ Α' 66/11.3.2005), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
8. Τις διατάξεις του ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 92/14.1.2014).
9. Την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουρ­γού Οικονομικών ΥΠΟΙΚ 0010218 ΕΞ 2016/14.11.2016 (ΦΕΚ Β'3696/ 15.11.2016) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου».
10. Τις διατάξεις του Π.Δ.142/2017 (ΦΕΚ Α' 181/ 23.11.2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα νομοθε­σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98/22.4.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
12. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρ­τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρ­μογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και δι­αρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α'94/27.5.2016) και ειδικότερα των άρθρων 1, 2, 13, 14, 17 και 41, όπως ισχύουν.
13. Την ανάγκη εξειδίκευσης κριτηρίων για τον προσδι­ορισμό της έννοιας «διενέργεια δραστηριότητας κυρίως στην ανοικτή θάλασσα».
14. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρα­τικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον προσδιορισμό της έννοιας «διενέργεια δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θά­λασσα» ως αναγκαίας προϋπόθεσης για την απαλλαγή από το ΦΠΑ της παράδοσης και εισαγωγής πλοίων που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν στην ναυσιπλοία ανοιχτής θαλάσσης, καθώς και της παράδοσης και ει­σαγωγής αντικειμένων και υλικών που προορίζονται να ενσωματωθούν ή να χρησιμοποιηθούν στα πλοία αυτά κατά τον εφοδιασμό τους.

 

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής

1. Για τα πλοία που εκτελούν μεταφορά επιβατών με κόμιστρο ή με τα οποία ασκείται εμπορική, ή βιομηχανι­κή, ή αλιευτική δραστηριότητα, τυγχάνουν εφαρμογής οι απαλλαγές των περιπτώσεων α', γ', δ' και ε' της παρ. 1 του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ, εφόσον διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση, καθώς και τις λοιπές προϋποθέσεις της περ. α' της παρ. 1 του ίδιου άρθρου σχετικά με τα πλοία αυτά.

2. Ως εμπορική ή βιομηχανική ή αλιευτική δραστηριό­τητα νοείται και η επαγγελματική χρήση του πλοίου για ιδία χρήση χωρίς την ύπαρξη αντιπαροχής για το έργο που εκτελεί το πλοίο.

 

Άρθρο 2
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης νοούνται ως:

1. «Ανοιχτή θάλασσα»: Θαλάσσιος χώρος πέραν των 6 ναυτικών μιλίων από τη φυσική ακτογραμμή της ηπει­ρωτικής ή νησιωτικής Χώρας- εύρος αιγιαλίτιδας ζώνης της Ελλάδας.

2. «Προκαθορισμένος πλους»: Ταξίδι για το οποίο ο λι­μένας άφιξης έχει προσδιοριστεί πριν την έναρξη αυτού.

3. «Δρομολογημένο πλοίο»: Πλοίο που δραστηριοποι­είται αποκλειστικά σε τακτική ή έκτακτη γραμμή εσωτε­ρικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2932/2001, όπως ισχύει.

4. «Ταξίδι στην ανοιχτή θάλασσα»: Προκαθορισμένος πλους εσωτερικού που η διανυθείσα απόσταση μεταξύ του λιμένα αναχώρησης και του λιμένα άφιξης, ή μεταξύ δύο διαδοχικών λιμένων στην περίπτωση που μεσολαβούν εν­διάμεσοι λιμένες, είναι μεγαλύτερη των 12 ναυτικών μιλίων.
Ειδικά στην περίπτωση δρομολογημένων πλοίων ή ημερόπλοιων του ν. 4256/2014 θεωρείται ως ταξίδι στην ανοιχτή θάλασσα ο πλους που η διανυθείσα απόσταση από το λιμένα αναχώρησης έως και την επιστροφή του σε αυτόν είναι μεγαλύτερη των 24 ναυτικών μιλίων, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ενδιάμεσων λιμένων.
Τα ανωτέρω ισχύουν, εφόσον το πλοίο δεν παραμένει για το σύνολο της διανυθείσας απόστασης στα εγχώρια ύδατα. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που ο λιμένας αναχώρησης και ο λιμένας άφιξης και όλοι οι τυχόν εν­διάμεσοι λιμένες βρίσκονται στην ηπειρωτική Ελλάδα, ή στο ίδιο νησί.
Για πλόες που ο λιμένας αναχώρησης και ο λιμένας άφιξης και όλοι οι τυχόν ενδιάμεσοι λιμένες βρίσκονται στην ηπειρωτική Ελλάδα, ή στο ίδιο νησί, τα ανωτέρω ισχύουν, μόνο εάν το πλοίο εξέρχεται για μέρος της διανυθείσας απόστασης στην ανοιχτή θάλασσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2.».

 

Άρθρο 3
Διενέργεια δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα

1. Τα πλοία που εκτελούν αποκλειστικά προκαθορι­σμένους πλόες θεωρείται ότι διενεργούν δραστηριό­τητα κυρίως στην ανοικτή θάλασσα για μια συγκεκρι­μένη ημερολογιακή περίοδο, εφόσον εκτελούν ταξίδια στην ανοιχτή θάλασσα και σε διεθνείς προορισμούς, σε ποσοστό άνω του 70% 60% των συνολικών ταξιδιών τους για την περίοδο αυτή, χωρίς να εξετάζεται καμία άλλη προϋπόθεση αναφορικά με το σύνολο των μιλίων που διανύονται στην ανοιχτή θάλασσα.

2. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 4256/2014 ως πλοία που δεν πραγματοποιούν προκαθορισμένους ναύλους, θεωρείται ότι διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, για μία συγκεκριμένη ημερολογιακή περίοδο, εφόσον άνω του 50% 60% της συνολικά διανυό­μενης απόστασης για την εν λόγω περίοδο, βάσει των ναύλων που πραγματοποιούν, διενεργείται στην ανοιχτή θάλασσα σε χωρικά ύδατα άλλου κράτους σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2, ή πέραν των 6 ναυτικών μιλίων από τη φυσική ακτογραμμή της ηπειρωτικής Χώρας εάν ο λιμένας αναχώρησης βρίσκεται στην ηπειρωτική Χώρα, ή πέραν των 6 ναυτικών μιλίων από τη φυσική ακτογραμμή του νησιού που βρίσκεται ο λιμένας αναχώρησης.
Στην περίπτωση που τα πλοία αυτά χρησιμο­ποιούνται και ως επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια, βάσει του ίδιου νόμου, στον ανωτέρω υπολογισμό λαμ­βάνονται υπόψη και οι διανυόμενες αποστάσεις που διενεργούνται από την δραστηριότητά τους αυτή.

3. Θεωρείται ότι διενεργούν σε κάθε περίπτωση δρα­στηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα τα πλοία που διενεργούν κυρίως διεθνείς πλόες (εξωτερικού) καθώς και τα αλιευτικά πλοία.

4. Θεωρείται ότι δεν διενεργούν δραστηριότητα κυρί­ως στην ανοιχτή θάλασσα:
α) Τα πλοία που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά ως ημερόπλοια του ν. 4256/2014. Κατ' εξαίρεση, με την επιφύλαξη της παρ. 1 του άρθρου 3 και του άρθρου 4 της παρούσας, τα πλοία αυτά θεωρείται ότι μπορεί να διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θά­λασσα, εάν από τη δήλωση της περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4256/2014 προκύπτει ότι διενεργούν πλόες στην ανοιχτή θάλασσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 4 του άρθρου 2.
Για πλόες που ο λιμένας αναχώρησης και ο λιμένας άφιξης και όλοι οι τυχόν ενδιάμεσοι λιμένες βρίσκονται στην ηπειρωτική Ελλάδα, ή στο ίδιο νησί, τα ανωτέρω ισχύουν, μόνο αν το πλοίο εξέρχεται για μέρος της διανυθείσας απόστασης στην ανοικτή θάλασσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. 1 του άρθρου 2.
β) Οι λέμβοι (λάντζες) του Γεν. Κανονισμού Λιμένα αρ. 17.
γ) Οι βυθοκόροι και τα συναφή με αυτά πλοία.
δ) Τα πλωτά εφοδιαστικά μέσα, ανεξαρτήτως χωρη­τικότητας, καυσίμων, λιπαντικών και πετρελαιοειδών αποβλήτων, που δραστηριοποιούνται εντός και πέριξ λιμένων.
ε) Τα θαλάσσια ταξί του Γεν. Κανονισμού Λιμένα αρ. 16.
στ) Τα πλοία που χρησιμοποιούνται σε λίμνες ή πο­τάμια.
ζ) Τα οστρακοκαλλιεργητικά πλοία καθώς και τα πλοία υποστήριξης ιχθυοκαλλιεργιών και βατραχοτροφίας.
η) Τα φουσκωτά σκάφη ανεξαρτήτως μήκους, πλην των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής του ν.4256/2014.
θ) Τα πλοία αναψυχής εκτός των επαγγελματικών πλοί­ων αναψυχής του ν. 4256/2014, τα πλοία που χρησιμο­ποιούνται για αναψυχή ή αθλητισμό, τα εκπαιδευτικά πλοία που ανήκουν σε ναυτικούς ομίλους, ναυτικά σω­ματεία ή άλλες ενώσεις που προωθούν την ναυσιπλοία αναψυχής, καθώς και τα συναφή με αυτά.

5. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου λαμβάνο­νται υπόψη οι πλόες που διενεργούνται για ιδία επαγγελματική χρήση του πλοίου χωρίς την ύπαρξη αντιπαροχής για το έργο που εκτελεί, ενώ δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα οι πλόες που πραγματοποιού­νται για ιδιωτική χρήση ή για τις ανάγκες μετακίνησης, επισκευής, συντήρησης, κατασκευής ή άλλων εργασιών που κρίνονται αναγκαίες για την ασφαλή πλεύση και λει­τουργία του πλοίου.

 

Άρθρο 4
Απόδειξη της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα

1. Η απόδειξη πραγματοποίησης ταξιδιού ή χρήσης του πλοίου στην ανοιχτή θάλασσα πραγματοποιείται
α) με χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων αυτόματης ανα­γνώρισης (AIS) (κατηγορίας Α), το οποίο ανταποκρίνε­ται στα πρότυπα απόδοσης του ΙΜΟ, όπως αναφέρεται στα άρθρα 6 και 6α της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ, η οποία έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με το π.δ. 49/2005 (ΦΕΚ Α' 66), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύε, ή
β) με χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής που προβλέπεται στο άρθρο 8 της παρούσας, εφόσον δεν έχουν υποχρέωση χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων της περιπτ. α.

2. Οι υποκείμενοι στο φόρο που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, έχουν υποχρέωση εγκατάστα­σης, σε κάθε πλοίο που εκμεταλλεύονται, συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης (AIS) σύμφωνα με τα οριζόμε­να στην παράγραφο 1 προκειμένου να αποδεικνύεται η πραγματοποίηση δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, ανεξάρτητα εάν εμπίπτουν ή όχι στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 49/2005, εφόσον δεν κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής της περιπτ. β’ της παρ. 1.
Το AIS πρέπει να διατηρείτε πάντοτε σε λειτουργία, εκτός από τις περιπτώσεις για τις οποίες διεθνείς συμφωνίες, κανόνες ή πρότυπα προ­βλέπουν την προστασία των σχετικών με τη ναυσιπλοία πληροφοριών ή την ασφάλεια από έκνομες ενέργειες.

3. Υπό την επιφύλαξη τήρησης των προβλέψεων τή­ρησης της εμπιστευτικότητας σύμφωνα με το άρθρο 24 του π.δ. 49/2005 (ΦΕΚ Α' 66) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στα πλαίσια αρμοδιοτήτων του ως Εθνική Αρμόδια Αρχή για το SafeSeaNet, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 22a και το Παράρτημα 111 του ανωτέρω διατάγματος, πα­ρέχει πρόσβαση στα στοιχεία της παραγράφου 1 στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων η οποία αποθη­κεύει και επεξεργάζεται τα στοιχεία αυτά σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή αποθήκευσης και επεξεργασίας των στοιχείων της παραγράφου 1, προ­κειμένου για την διαπίστωση της διενέργειας δραστη­ριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 3, ανά ημερολογιακή περίοδο. Η εφαρμογή χρησιμο­ποιείται από τις αρμόδιες φορολογικές, τελωνειακές και ελεγκτικές αρχές της Α.Α.Δ.Ε. για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της δραστηριότητας αυτής.

Άρθρο 5
Διαλειτουργική Πλατφόρμα Ανταλλαγής Δεδομένων

Για την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 4 χρησιμο­ποιείται από την Α.Α.Δ.Ε., πέραν από τα συστήματα αυτόματης αναγνώρισης (AIS) και η Διαδικτυακή Πλατφόρμα Ανταλλαγής Δεδομένων (IMDatE- lntergrated Maritime Data Environment) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), ως περιγράφεται στην παρ. 2.2 του Παραρτήματος 111 του π.δ. 49/2005 (ΦΕΚ Α' 66), όπως ισχύει, κατόπιν χορήγησης παροχής πρόσβασης από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Άρθρο 6
Διαδικασία απόδειξης της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα

1. Ο υποκείμενος που κάνει χρήση των απαλλαγών του άρθρου 1 της παρούσας για μια συγκεκριμένη ημε­ρολογιακή περίοδο, έχει υποχρέωση να υποβάλλει στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δήλωση, απολογιστικά, για κάθε πλοίο, με την οποία δηλώνει ότι για την εν λόγω ημερολογιακή περίοδο πραγματοποίησε δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, σύμφω­να με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1, 2 ,3 και  του άρ­θρου 3. Εξαιρούνται από την ανωτέρω υποχρέωση οι μη εγκατεστημένοι στο εσωτερικό της Χώρας υποκείμενοι στο φόρο οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση απόκτησης ΑΦΜ/ΦΠΑ για την διενεργούμενη δραστηριότητά τους στο εσωτερικό της Χώρας.
Ειδικά στις περιπτώσεις πλοίων για τα οποία η διενέργεια δραστηριότητας θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημερολογιακή περίοδο από αυτή που χορηγήθηκαν οι απαλλαγές, ή συντρέχει καταστροφή ή απώλεια ή κλοπή την τελευταία ημέρα της ημερολογιακής περιόδου που χορηγήθηκαν οι απαλλαγές, ή βρίσκονται υπό επισκευή ή μετασκευή ή συντήρηση για το σύνολο της ημερολογιακής περιόδου, ο υποκείμενος έχει υποχρέωση δήλωσης της κατάστασης αυτής στην ανωτέρω δήλωση.
Από την δήλωση αυτή πρέπει να προκύπτει εάν για ολόκληρη την ημερολογιακή περίοδο το σκάφος χρη­σιμοποιήθηκε με τον ίδιο τρόπο ή αντίστοιχα προέκυψε διαφορετική χρήση του σκάφους σύμφωνα με τα οριζό­μενα στις παραγράφους 1, 2, 3 και  του άρθρου 3.

2. Ειδικά για τα πλοία της παρ. 3 του άρθρου 3 της παρούσας που πραγματοποιούν κυρίως διεθνείς πλόες συνυποβάλλεται με την ανωτέρω δήλωση αντίγραφο του ΦΕΚ της εγκριτικής πράξης νηολόγησης των πλοίων που έχουν νηολογηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.δ. 2687/1953 (Α'317) ή, σχετική βεβαί­ωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής όσον αφορά πλοία τα οποία φέρονται διαχειριζόμενα από γραφεία εταιρειών εγκατεστημένων στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 27/1975 (Α'77) ή τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας διεθνών πλόων, ενώ για τα αλιευτικά πλοία συνυποβάλλεται η σχετική άδεια αλι­είας με τη διάκριση εάν αφορά υπερπόντια αλιεία.
Ως πλοία που ενεργούν κυρίως διεθνείς πλόες θεω­ρούνται τα πλοία τα οποία νηολογούνται με εγκριτική πράξη (κοινή υπουργική απόφαση) βάση του αρ. 13 του ν.δ. 2687/1953 (Α' 317) ή διαχειρίζονται από γραφεία εταιριών εγκατεστημένων στην Ελλάδα βάσει του αρ. 25 του ν. 27/1975 (Α '77), τα οποία διενεργούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες, καθώς και τα πλοία που έχουν εφοδια­σθεί με όλα τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας διεθνών πλόων, βάσει των αντίστοιχων Διεθνών Συμβάσεων (SOLAS, MARPOL, Load Lines) τα οποία διενεργούν αποκλειστικά διεθνείς πλόες.
Ως πλοία υπερπόντιας αλιείας θεωρούνται τα αλιευτικά πλοία που διαθέτουν άδειες αλίευσης εκτός χωρικών υδάτων του άρθρου 59 του ν. 4235/2014 (Α’ 32)  και της κοινής υπουργικής απόφασης 4023/64557/16.5.2014 (Β’ 1307).
Από την ανωτέρω βεβαίωση, την εγκριτική πράξη, τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας, καθώς και την άδεια αλιείας ή υπερπόντιας αλιείας πρέπει να προκύπτει η ημερομηνία που αυτά αφορούν.

3. Ειδικά για τα πλοία της παρ. 1 του άρθρου 3 συνυ­ποβάλλεται με την ανωτέρω δήλωση «κατάσταση πραγ­ματοποιηθέντων ταξιδιών» για ολόκληρη την ημερολο­γιακή περίοδο, στην οποία θα αναγράφονται, ανά ταξίδι, η ημερομηνία, ο λιμένας αναχώρησης, ο λιμένας προο­ρισμού και η διανυθείσα απόσταση, ενώ για το σύνολο της ημερολογιακής περιόδου θα αναγράφονται το σύ­νολο των ταξιδιών που πραγματοποιήθηκαν καθώς και ο αριθμός αυτών που πραγματοποιήθηκαν στην ανοιχτή θάλασσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2.
Τα πλοία αυτά εάν διενεργούν αποκλειστικά δραστη­ριότητα βάσει συμβατικών υποχρεώσεων τους αντί της ανωτέρω κατάστασης συνυποβάλλουν τα παραστατικά που εκδίδονται ή τις συμβάσεις συμβολαίων - ναυλο­συμφώνων που συνάπτονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους αυτών. Ειδικά τα επιβατηγά και επι­βατηγά - οχηματαγωγά πλοία τα οποία είναι δρομολογη­μένα, αντί της ανωτέρω κατάστασης συνυποβάλλουν τη δήλωση δρομολόγησής τους καθώς και τυχόν σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας.
Ειδικά τα ημερόπλοια του ν. 4256/2014 υποβάλλουν τη/τις δήλωση/δηλώσεις της περίπτ. δ’ της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4256/2014, όπως ισχύουν για ολόκληρη την ημερολογιακή περίοδο.

4. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του άρθρου 27 του Κώδικα ΦΠΑ, μεταξύ των οποίων ο τρόπος, ο χρό­νος και η διαδικασία υποβολής των ανωτέρω δηλώσεων και καταστάσεων, η ημερολογιακή περίοδος που αυτές αφορούν, καθώς και ο τρόπος ελέγχου της διενεργού­μενης δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, ορίζονται με απόφαση του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.
Ειδικά για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής του ν. 4256/2014 και έως την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της παρ. 2.α. του άρθρου 7 του ν. 4256/2014, συνυποβάλλεται με την ανωτέρω δήλωση «κατάσταση πραγματοποιηθέντων ναύλων» για ολόκληρη την ημερολογιακή περίοδο, στην οποία αναγράφονται, ανά ναύλο, η ημερομηνία έναρξης και λήξης αυτού, καθώς και ο λιμένας αναχώρησης.

 

Άρθρο 7
Μεταβατικές Διατάξεις

1. Για το ημερολογιακό έτος 2018, προκειμένου για την απόδειξη της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, λαμβάνεται υπόψη η δραστηριότητα που πραγματοποιείται από κάθε πλοίο από την έναρξη ισχύος της παρούσας και έως την 31 η Δεκεμβρίου 2018. Ο υποκείμενος ωστόσο έχει δικαίωμα να συνυπολογίσει το σύνολο της δραστηριότητάς που πραγματοποίησε από την έναρξη του ημερολογιακού έτους και έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, εφόσον είναι σε θέση να αποδείξει την διενέργεια της δραστηριότη­τάς του κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

2. Ειδικά για το ημερολογιακό έτος 2018 τα πλοία της παραγράφου 2 του άρθρου 3 τα οποία δεν έχουν υπο­χρέωση χρησιμοποίησης ηλεκτρονικών συστημάτων αυτόματης αναγνώρισης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας, θεωρείται ότι διενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα για το ημερολογιακό έτος αυτό, εφό­σον προσκομίζουν αναφορές, ανά ναύλο, από ηλεκτρο­νικά συστήματα αυτόματης αναγνώρισης θαλάσσιου στίγματος (AIS) άλλων από αυτών του άρθρου 4, ή λοι­πά στοιχεία, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι, το 70% των πραγματοποιηθέντων ναύλων έχει διενεργηθεί στην ανοιχτή θάλασσα, ήτοι για καθένα από τους ναύλους αυτούς έχει διενεργηθεί ταξίδι στην ανοιχτή θάλασσα.

3. Για την ημερολογιακή περίοδο από 1.4.2018 έως την έναρξη ισχύος της παρούσας και 31.12.2018 και για τις χορηγηθείσες απαλλαγές του άρθρου 27 παρ. 1 περ. α' υποπερ. αα εντός της περιόδου αυτής θεωρούνται ως πλοία που δι­ενεργούν δραστηριότητα κυρίως στην ανοιχτή θάλασσα τα πλοία της περίπτωσης (i) της παραγράφου 1 του άρ­θρου 27 που διενήργησαν πλόες στην ανοιχτή θάλασσα.

 

Άρθρο 8
Χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής για την απόδειξη της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοικτή θάλασσα

1. Έως την 31.5.2019 δημιουργείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) ηλεκτρονική εφαρμογή για την παρακολούθηση των πλοίων/σκαφών που δεν έχουν υποχρέωση να διαθέτουν ηλεκτρονικά συστήματα της περίπτ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 4 στην οποία καταχωρίζονται, η άφιξη του πλοίου/σκάφους στους λιμένες που προσεγγίζει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του καθώς και οι γεωγραφικές συντεταγμένες των λιμένων αυτών, προκειμένου για την απόδειξη της διενέργειας δραστηριότητας κυρίως στην ανοικτή θάλασσα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας.

2. Η επιβεβαίωση των στοιχείων στην ηλεκτρονική εφαρμογή της παρ. 1 πραγματοποιείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν υποβολής έντυπης ή ηλεκτρονικής μέσω της εφαρμογής δήλωσης άφιξης.

3. Αρμόδιες Υπηρεσίες ορίζονται οι Λιμενικές Αρχές και έδρες Ναυτιλιακών Ακολούθων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπό τον συντονισμό, την καθοδήγηση και την παροχή οδηγιών της Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Επενδύσεων και Θαλασσίου Τουρισμού της Γενικής Διεύθυνσης Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

4. Η δήλωση άφιξης υποβάλλεται από τον πλοίαρχο ή τον κυβερνήτη του σκάφους. Στη δήλωση καταχωρίζονται η ημερομηνία άφιξης, τα στοιχεία του πλοίου/ σκάφους καθώς και τα στοιχεία του πλοιάρχου ή του κυβερνήτη αυτού. Στην περίπτωση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής δηλώνονται και τα στοιχεία του ναυλοσύμφωνου, βάσει του οποίου διενεργείται η δραστηριότητα στην ανοικτή θάλασσα.

5. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες κατά την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής της παρ. 1 πιστοποιούνται, καταχωρίζοντας τα στοιχεία πρόσβασης των υπηρεσιακών χρηστών καθώς και των διευθύνσεων «IP» των Η/Υ που θα χρησιμοποιούνται για την καταχώριση στοιχείων στην εφαρμογή.

6. Έως την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής της παρ. 1 του παρόντος άρθρου οι δηλώσεις άφιξης υποβάλλονται εντύπως και θεωρούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της παρ. 3. Οι θεωρημένες δηλώσεις άφιξης ή αντίγραφα αυτών συνυποβάλλονται με τη δήλωση της παρ. 1 του άρθρου 6 στην Α.Α.Δ.Ε. για την απόδειξη της διενέργειας δραστηριότητας στην ανοικτή θάλασσα.

 

Άρθρο 8 9
Λοιπά θέματα

Η αποθήκευση των δεδομένων που απαιτούνται για την απόδειξη της χρήσης στην ανοιχτή θάλασσα, σύμ­φωνα με τα άρθρα 4 και 5 της παρούσας, πραγματοποι­είται για χρονική περίοδο που δεν μπορεί να υπερβαίνει αυτή του χρόνου παραγραφής της αξίωσης του Δημοσί­ου για τη βεβαίωση του φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

 

Άρθρο 9 10
Έναρξη ισχύος

Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΦΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

 


Σημείωση : Η ΠΟΛ.1177/19.09.2018 όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1240/27.12.2018

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2017

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες που ισχύουν για το έτος 2017