Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις - Φόροι από μισθωτή εργασία στις αμοιβές πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων - Πρώτη ανάρτηση: 25/11/2020

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις
Φόροι από Μισθωτή Εργασία στις αμοιβές πληρωμάτων των εμπορικών πλοίων.

1. Ε Μια διαχειρίστρια εταιρεία έχει 10 πλοία. Θα πρέπει να υποβάλλει 10 δηλώσεις;

Α Όχι. Θα υποβληθεί μια δήλωση η οποία θα περιλαμβάνει το σύνολο των πλοίων που έχει μια εταιρεία. Μετά την οριστικοποίηση της δήλωσης θα προκύψουν 10 ταυτότητες οφειλής μία για κάθε πλοίο.

 


2. Ε Πού μπορώ να αναφέρω τα στοιχεία του πλοιοκτήτη ή της πλοιοκτήτριας επιχείρησης για κάθε ένα πλοίο;

Α Στην υποβολή της δήλωσης υπάρχει η δυνατότητα να αναγραφούν τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου που υποβάλλει τη δήλωση (πλοιοκτήτριας ή διαχειρίστριας κατά περίπτωση).

 


3. Ε Πώς θα δημιουργήσω το αρχείο με τις αναλυτικές εγγραφές;

Α Το αρχείο με τις αναλυτικές εγγραφές αμοιβών πληρωμάτων ανά πλοίο είναι  ένα αρχείο τύπου CSV οι προδιαγραφές του οποίου αναφέρονται στο παράρτημα Β1 της Απόφασης.

 


4. Ε Μπορούν να καταχωρηθούν αρνητικά ποσά κατά τη δημιουργία του μηνιαίου αρχείου αναλυτικών εγγραφών για τις δηλώσεις παρακράτησης φόρου από μισθούς;

Α Όσον αφορά στη δημιουργία του μηνιαίου αρχείου αναλυτικών εγγραφών δε δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης αρνητικών ποσών.

 


5. Ε Έχω δημιουργήσει το αρχείο αλλά δεν έχω πάρει αριθμό πρωτοκόλλου. Μπορώ να υποβάλλω τη δήλωση;

Α Όχι. Η αυτόματη προ-συμπλήρωση της δήλωσης γίνεται μόνο εφόσον δοθεί αριθμός πρωτοκόλλου στο αρχείο και  αυτός εμφανιστεί στο πλαίσιο με το λεκτικό: Αρ.Πρωτ. Υποβληθέντος Αρχείου. Τότε μόνο μεταφέρονται αυτόματα στη δήλωση τα συγκεντρωτικά ποσά ανά πλοίο όπως αυτά έχουν δηλωθεί στο υποβληθέν αρχείο.

 


6. Ε Ποια είναι η τεχνική και φορολογική μεταχείριση του κωδικού 37 (αποζημίωση απόλυσης) της Α. 1099/2019 όπως ισχύει;
 
Α Όσον αφορά στο πώς θα δηλωθούν στο μηνιαίο αρχείο βεβαιώσεων αποδοχών τα ποσά του κωδικού αυτού διευκρινίζεται ότι: τα εισοδήματα του κωδικού αυτού φορολογούνται αυτοτελώς συνεπώς, ως ακαθάριστο ποσό θα αναγράφεται το ποσό της αποζημίωσης μείον τον φόρο, ανεξάρτητα από τον τρόπο δήλωσης του ακαθάριστου ποσού της αποζημίωσης στα βιβλία της επιχείρησης (ουσιαστικά απεικονίζεται η αποζημίωση απόλυσης, όπως περιγράφεται στον τίτλο της κατηγορίας 37). Δηλαδή, αν το συνολικό ποσό αποζημίωσης είναι π.χ. 1000€ και ο φόρος που αντιστοιχεί 200€, τότε στις Ακαθάριστες αμοιβές θα πρέπει να μπει το ποσό 800€ και στο ποσό του φόρου το ποσό των 200€. Στο Ε1 θα μεταφερθεί σωστά το ποσό των 800€.
Η φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης απόλυσης διευκρινίζεται στο έγγραφο της ΔΕΑΦ Α 1054386 ΕΞ 2016/5.4.2016.

 


7. Ε Πώς θα δηλωθεί ο αλλοδαπός ναυτικός μέλος πληρώματος που δεν έχει ΑΦΜ;
 
Α Στην περίπτωση αυτή θα δηλώσουμε το ονοματεπώνυμου του ναυτικού, τον αριθμό Διαβατηρίου και τη χώρα προέλευσης. Το πεδίο ΑΦΜ θα το αφήσουμε κενό.

 


8. Ε Τι πρέπει να γίνει προκειμένου να δοθεί πιστοποιητικό λόγω μεταβίβασης ή υποθήκευσης ενός πλοίου με βάση το άρθρο 19 του ν.27/1975 και με ποιο τρόπο θα υποβληθούν οι αντίστοιχες δηλώσεις;
 
Α Στην περίπτωση που μια επιχείρηση κάνει αίτηση για πιστοποιητικό του άρθρου 19 του ν.27/1975, κατά πάγια τακτική της Φορολογικής Αρχής από την εφαρμογή του ν.27/1975, ως χρόνος ισχύος του πιστοποιητικού λαμβάνεται διάστημα 45 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης. Επομένως, θα πρέπει να υποβληθούν δηλώσεις απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.27/1975 που παρακρατούνται στο εισόδημα από αμοιβές πληρωμάτων εμπορικού ναυτικού για τον τρέχον και τον επόμενο ένα ή δύο μήνες ανάλογα και να προπληρωθεί ο φόρος και η εισφορά που αναλογεί.
Για δεδουλευμένες αμοιβές μέχρι την 31.8.2020, ο παρακρατούμενος φόρος και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 αποδίδονται χειρόγραφα, ενώ για αμοιβές από 1.9.2020 και μετά με ηλεκτρονικό τρόπο αντίστοιχα.
Παράδειγμα:
Έστω ότι μια επιχείρηση στις 15.10.2020 κάνει αίτηση για μεταβίβαση ενός πλοίου. Το πιστοποιητικό του άρθρου 19 θα ισχύει μέχρι 31.11.2020. Επομένως θα πρέπει να έχουν υποβληθεί δηλώσεις απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43 του ν.27/1975 ανά πλοίο και με αναλυτικές εγγραφές ανά εργαζόμενο μέχρι 31.8.2020 χειρόγραφα και οι αντίστοιχες δηλώσεις από 1.9.2020 μέχρι 31.11.2020 ηλεκτρονικά καθώς επίσης και να έχουν εξοφληθεί οι φόροι και οι εισφορές.

 


9. Ε Αν δεν γνωρίζω το κωδικό Δ.Ο.Υ. που ανήκει ένας ναυτικός, τι κάνω;
 
Α Η στήλη κωδικός Δ.Ο.Υ. είναι προαιρετική. Αυτό σημαίνει ότι η στήλη συνεχίζει να υφίσταται αλλά δεν υποχρεούσαι να αναγράψεις κωδικό.

 


10. Ε Έχω υποβάλλει αρχική δήλωση για το μήνα Ιανουάριο του 2021 προκειμένου να μεταβιβαστεί ένα πλοίο. Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία διαπιστώθηκε ότι δεν αναλογούν αμοιβές πληρωμάτων για αυτόν το μήνα. Μπορώ να κάνω τροποποιητική;

Α Η υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων στις αμοιβές πληρωμάτων είναι διαθέσιμη. Σε αυτή τη περίπτωση προκειμένου να μηδενιστεί ένα πλοίο για το οποίο έχει αποδοθεί φόρος θα πρέπει υποχρεωτικά να αναγραφούν τα στοιχεία του πλοίου (όνομα πλοίου, ΙΜΟ κτλ) χωρίς άλλα δεδομένα. Μετά την οριστικοποίηση της τροποποιητικής το ποσό φόρου που είχε βεβαιωθεί θα επιστραφεί.

 


11. Ε Έχω υποβάλλει αρχική δήλωση για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο στη Δ.Ο.Υ. επειδή είχα υποχρέωση υποβολής για ένα πλοίο πριν την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής της δήλωσης. Πώς μπορώ να υποβάλλω τώρα δήλωση για το σύνολο των πλοίων της εταιρείας;
 
Α Εφόσον η αρχική δήλωση υποβλήθηκε στη Δ.Ο.Υ. για κάποιο/α πλοίο/α της εταιρείας, τότε σε περίπτωση τροποποιητικής δήλωσης για το συγκεκριμένο πλοίο/α, αυτή θα υποβληθεί υποχρεωτικά πάλι στη Δ.Ο.Υ. Για τα υπόλοιπα πλοία της εταιρείας θα υποβληθεί αρχική δήλωση μέσω TAXISnet.

 

Γενικότερες συχνές ερωτήσεις
 

12. Ε Τι συμβαίνει σε περίπτωση που η καταληκτική ημερομηνία είναι επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή;
 
Α Σε περίπτωση υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης, με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής επίσημη αργία, Σάββατο ή Κυριακή, τότε βάσει του αρθ.7 του Ν.4174/2013 η προθεσμία εκπλήρωσης της υποχρέωσης παρατείνεται μέχρι την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα για τη φορολογική διοίκηση.
Για παράδειγμα, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης παρακρατούμενου φόρου μηνός Μαρτίου 20xx έχει προθεσμία νόμιμης υποβολής και πληρωμής την 02/06/20xx (ημέρα Δευτέρα).

 


13. Ε Πότε ανοίγει η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης για μια υποβληθείσα δήλωση;
 
Α Η επιλογή της υποβολής τροποποιητικής δήλωσης για μια υποβληθείσα δήλωση ανοίγει το αργότερο 2 εργάσιμες μέρες από την ημέρα οριστικής υποβολής της προηγούμενης δήλωσης (αρχικής ή τροποποιητικής κατά περίπτωση).

 


14. Ε Τι συμβαίνει όταν παρέλθει η ημερομηνία πληρωμής (βάσει της Ταυτότητας Οφειλής) χωρίς να έχει καταβληθεί ο φόρος στην Τράπεζα;
 
Α Η ημερομηνία που αναγράφεται στην ταυτότητα οφειλής (ποσό δόσης της xx/xx/20xx) δεν είναι πλέον η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής, αλλά η ημερομηνία μέχρι την οποία δεν μεταβάλλεται το ποσό των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής και συνεπώς το σύνολο της οφειλής της δήλωσης μαζί με τις σχετικές επιβαρύνσεις. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής του οφειλόμενου ποσού πέραν της ως άνω ημερομηνίας, ο υπόχρεος πρέπει να επιλέξει από την «προσωποποιημένη πληροφόρηση» τα «στοιχεία οφειλών εκτός ρύθμισης», προκειμένου να ενημερωθεί για τις επιπλέον επιβαρύνσεις.   

 


15. Ε Θέλω να αποδώσω παρακρατούμενο φόρο ως υπόχρεος φυσικό πρόσωπο και δεν υπάρχει πλέον αυτή η κατηγορία. Τι πρέπει να κάνω;
 
Α Από 01/01/2014 δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση παρακράτησης φόρου από φυσικό πρόσωπο – ιδιώτη (όπως υπήρχε παλαιότερα για παράδειγμα για παρακρατούμενο φόρο σε αμοιβές υπηρετικού προσωπικού), βάσει του άρθρου 59 Ν.4172/2013.

 


16. Ε Το πεδίο «Ολική παύση απασχόλησης προσωπικού» σε ποιες περιπτώσεις συμπληρώνεται;
 
Α Από 01/01/2014 εργοδότες που παύουν να απασχολούν προσωπικό, υποχρεούνται να συμπληρώσουν την ειδική ένδειξη «ολική παύση απασχόλησης προσωπικού» στην τελευταία προσωρινή δήλωση που υποβάλλουν, προκειμένου να μην εκδοθεί σε βάρος τους πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου.

 


17. Ε Σε περίπτωση απουσίας του έμμισθου προσωπικού καθ’ όλη τη διάρκεια του μήνα, τι πρέπει να κάνω;
 

Α Σε περίπτωση που για κάποιο μήνα, ενώ απασχολείτε έμμισθο προσωπικό, δεν έχετε υποχρέωση καταβολής ακαθάριστων αποδοχών και παρακράτησης φόρου, λόγω απουσίας του προσωπικού σας (εξαιτίας ασθένειας για παράδειγμα) πρέπει να κάνετε μηδενική προσωρινή δήλωση Φ.Μ.Υ. με μόνη ένδειξη το πεδίο «προσωρινή απουσία προσωπικού».

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2020

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2020