ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 4534/2018 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αρμόδιας Αρχής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής.

 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 77
30 Απριλίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4534
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αρμόδιας Αρχής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και διατάξεις εφαρμογής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αρμόδιας Αρχής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα, που υπογράφηκε στο Όσλο στις 27 Σεπτεμβρίου 2017, της οποίας το κείμενο, σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, έχει ως εξής:

Σύμβαση   >>>

Για τους σκοπούς του παρόντος, οι επόμενοι όροι έχουν το περιεχόμενο που αναφέρεται κατωτέρω:
α) Ο όρος «Τελική Μητρική Οντότητα» σημαίνει τη Συνιστώσα Οντότητα του Ομίλου ΠΕ, η οποία πληροί σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:
αα) κατέχει άμεσα ή έμμεσα επαρκές μετοχικό κεφάλαιο σε μία ή περισσότερες άλλες Συνιστώσες Οντότητες του εν λόγω Ομίλου ΠΕ, ώστε να απαιτείται να συντάσσει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, σύμφωνα με τις αρχές λογιστικής που εφαρμόζονται γενικά στη δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της, ή θα υπήρχε αυτή η απαίτηση εάν το μετοχικό της κεφάλαιο αποτελούσε αντικείμενο συναλλαγής σε χρηματιστήριο στη δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της και
αβ) δεν υπάρχει άλλη Συνιστώσα Οντότητα του εν λόγω Ομίλου ΠΕ, που να κατέχει άμεσα ή έμμεσα μετοχικό κεφάλαιο, όπως περιγράφεται στην υποπερίπτωση αα' στην πρώτη αναφερόμενη Συνιστώσα Οντότητα.

β) Ο όρος «Εξαιρούμενος Όμιλος ΠΕ» σημαίνει τον Όμιλο, ο οποίος δεν υποχρεούται να υποβάλει την ΕαΧ, επειδή ο ετήσιος ενοποιημένος κύκλος εργασιών που έχει πραγματοποιήσει κατά το αμέσως προηγούμενο φορολογικό έτος από το Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων, όπως αποτυπώνεται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του για το προηγούμενο αυτό φορολογικό έτος, είναι κατώτερος των επτακοσίων πενήντα εκατομμυρίων (750.000.000) ευρώ.

γ) Ο όρος «Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων» σημαίνει εκείνο το Φορολογικό Έτος, τα οικονομικά και επιχειρησιακά αποτελέσματα του οποίου αντικατοπτρίζονται στην ΕαΧ, που αναφέρεται στο άρθρο τρίτο.

δ) Ο όρος «Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις» σημαίνει τις οικονομικές καταστάσεις ενός Ομίλου ΠΕ, στις οποίες τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, τα έσοδα, τα έξοδα και οι ταμειακές ροές της Τελικής Μητρικής Οντότητας και των Συνιστωσών Οντοτήτων εμφανίζονται ως εάν επρόκειτο για ενιαία οικονομική οντότητα.

ε) Ο όρος «Αρμόδια Αρχή της Ελληνικής Δημοκρατίας», που ενεργεί ως ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Υπουργού Οικονομικών, σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της κυρούμενης Συμφωνίας για τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) του ν. 4389/2016 (Α' 94), σημαίνει την Αρμόδια Αρχή κατά την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013 (Α'163), με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Αρμόδια Αρχή για τις γνωστοποιήσεις της Ελληνικής Δημοκρατίας προς την Αρμόδια Αρχή των Η.Π.Α. δυνάμει των παραγράφων 1 και 3 του Τμήματος 8 της κυρούμενης Συμφωνίας είναι ο Υπουργός Οικονομικών κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.
Ως αρμόδια κατ' ανάθεση αρχή για την υποδοχή και την αποστολή πληροφοριών στο πλαίσιο της αυτόματης ανταλλαγής των ΕαΧ για τους σκοπούς της εφαρμογής των διατάξεων της κυρούμενης Συμφωνίας ορίζεται το «Τμήμα Διασύνδεσης» κατά την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 4170/2013.

1. Κάθε Τελική Μητρική Οντότητα ενός Ομίλου ΠΕ, που έχει τη φορολογική της κατοικία στην Ελλάδα, υποβάλλει ενώπιον της ελληνικής φορολογικής διοίκησης την ΕαΧ, σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο, για το Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων πριν ή κατά την ημερομηνία που ορίζεται στο άρθρο τέταρτο.

2. Ως προς το περιεχόμενο και την καταχώριση στην ΕαΧ των πληροφοριών σχετικά με τον Όμιλο ΠΕ, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου πέμπτου του ν. 4490/2017 (Α' 150). Η υποβολή των ΕαΧ γίνεται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής υποβολής αυτών, που λειτουργεί στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε.

Η ΕαΧ υποβάλλεται στην ελληνική φορολογική διοίκηση εντός δώδεκα (12) μηνών από την τελευταία ημέρα του Φορολογικού Έτους Υποβολής Εκθέσεων του Ομίλου ΠΕ. Ειδικά, για το πρώτο έτος εφαρμογής, η ΕαΧ υποβάλλεται στην ελληνική φορολογική διοίκηση μέχρι την 31η Μαΐου 2018.

1. Σε περίπτωση μη υποβολής ΕαΧ, εκ μέρους των κατά τις ανωτέρω διατάξεις υποχρέων, επιβάλλεται πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ενώ σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς ΕαΧ επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

2. Ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. είναι αρμόδιος για την έκδοση των πράξεων επιβολής των προστίμων της προηγούμενης παραγράφου. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α' 170) και ιδίως, αυτές που αφορούν στο φορολογικό έλεγχο, την επιβολή του προστίμου και την είσπραξη, εφαρμόζονται αναλόγως και για τις πράξεις της παραγράφου 1.

Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. μπορεί να καθορίζονται οι διοικητικές διαδικασίες και τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της τήρησης των ειδικότερων όρων που περιλαμβάνονται στην κυρούμενη Συμφωνία, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλο συναφές θέμα σχετικά με την εφαρμογή της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών που προβλέπεται σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων του τρόπου και χρόνου υλοποίησής της, καθώς επίσης και θέματα αξιολόγησης και αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της κυρούμενης Συμφωνίας μεταξύ των δύο Αρμόδιων Αρχών, από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του Τμήματος 8 αυτής.
Η πρώτη υποβολή των ΕαΧ θα αφορά στο Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων με έναρξη την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2016.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 


Αθήνα, 27 Απριλίου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2020

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2020