ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4455/2017 Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις.

 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 22
23 Φεβρουαρίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4455
Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

1.α. Oι φορτοεκφορτωτικές εργασίες διακίνησης φορτίου Λιµένα ή Ξηράς, ανεξάρτητα από το νοµικό καθεστώς της χρήσης του τόπου φόρτωσης και εκφόρτωσης των εµπορευµάτων ή άλλων κινητών πραγµάτων, διενεργούνται από πρόσωπα που είναι εφοδιασµένα µε τη βεβαίωση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3.
β. Ως φορτοεκφορτωτικές εργασίες διακίνησης φορτίου στο Λιµένα, νοούνται η οργάνωση και διακίνηση των φορτίων µεταξύ των πλοίων που µεταφέρουν το φορτίο και της ξηράς, είτε πρόκειται για εισαγωγή και εξαγωγή είτε για διαµετακόµιση του φορτίου, στην οποία συµπεριλαµβάνεται η επεξεργασία, διακίνηση και προσωρινή αποθήκευση του φορτίου στον αντίστοιχο τερµατικό σταθµό µεταφοράς φορτίου και η οποία σχετίζεται άµεσα µε τη µεταφορά του φορτίου, µε την εξαίρεση της αποθήκευσης, της αποσυσκευασίας, της ανασυσκευασίας ή κάθε άλλης υπηρεσίας προστιθέµενης αξίας που σχετίζεται µε το διακινούµενο φορτίο (αποθηκευτικοί χώροι των εταιρειών).
γ. Ως φορτοεκφορτωτικές εργασίες διακίνησης των φορτίων στην Ξηρά, νοούνται η οργάνωση και διακίνηση των εξειδικευµένων και ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων από το σηµείο εναπόθεσης ή αποθήκευσης προς τα µεταφορικά µέσα και από τα µεταφορικά µέσα στους χώρους εναπόθεσης και αποθηκευσης (Κεντρικές αγορές, Εµπορευµατικοί Σταθµοί), µε την εξαίρεση της αποθήκευσης, της αποσυσκευασίας, της ανασυσκευασίας ή κάθε άλλης υπηρεσίας προστιθέµενης αξίας που σχετίζεται µε το διακινούµενο φορτίο (αποθηκευτικοί χώροι των εταιρειών).

2. Στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 1 δεν περιλαµβάνονται:
α. Οι λιµενικές ζώνες Πειραιώς και Θεσσαλονίκης.
β. Φορτώσεις ή εκφορτώσεις από νοµικά πρόσωπα που παρείχαν πριν τη δηµοσίευση του ν. 4093/2012, ως παραχωρησιούχοι ή πάροχοι αυτών, λιµενικές υπηρεσίες φορτοεκφόρτωσης, εφόσον διατίθεται και συνεχίζει να υφίσταται σύστηµα εκπαίδευσης σε θέµατα υγείας και ασφάλειας του µόνιµου προσωπικού ή τυχόν συνεργαζόµενων µε σύµβαση έργου, που διενεργείται από αναγνωρισµένο φορέα. Οι εργαζόµενοι των παραπάνω νοµικών προσώπων και µόνον εφόσον διατηρείται σε ισχύ σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή σύµβαση έργου, θεωρούνται κατά περίπτωση ισοδύναµοι µε πρόσωπα που είναι εφοδιασµένα µε τη βεβαίωση της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 για την άσκηση της εταιρικής δραστηριότητας χωρίς γεωγραφικούς περιορισµούς.
γ. Φορτώσεις ή εκφορτώσεις γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, λιπασµάτων, γεωργικών εφοδίων ή άλλων ειδών που ανήκουν στους παραγωγούς από και προς τους τόπους παραγωγής και από και προς τους χώρους αποθήκευσης για λογαριασµό των παραγωγών.
δ. Φορτώσεις ή εκφορτώσεις ειδών σε χώρους βιοµηχανικής παραγωγής, βιοτεχνικής δραστηριότητας, εµπορευµατικά πάρκα και επιχειρηµατικά πάρκα, καθώς και σε κέντρα αποθήκευσης και διανοµής.

3. Όλες οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες της παραγράφου 1 καθορίζονται και εξειδικεύονται από το εκάστοτε ισχύον Επαγγελµατικό Περίγραµµα Φορτοεκφορτωτή Λιµένα και Ξηράς µε απόφαση του Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

4. Οι φορτοεκφορτωτές µπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους είτε µέσω ατοµικής άσκησης επαγγέλµατος είτε µέσω οµάδων ή ενώσεων ή επιχειρήσεων φορτοεκφορτώσεων είτε να απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας. Για τους φορτοεκφορτωτές που δεν απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας η αµοιβή τους συµφωνείται ελευθέρως µε τον φορτοπαραλήπτη. Σε κάθε άλλη περίπτωση εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης εργατικής νοµοθεσίας. Οι κανονισµοί διεξαγωγής των φορτοεκφορτωτικών εργασιών καταρτίζονται µε Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν Σ.Σ.Ε., για µεν τα λιµάνια, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για δε την ξηρά, µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Οι φορτοεκφορτωτές ασφαλίζονται στον Ε.Φ.Κ.Α. σύµφωνα µε την οικεία νοµοθεσία και τους κανονισµούς αυτού.

1. Το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών (Ε.Μ.Φ.) που συστάθηκε µε το ν. 4093/2012 περιλαµβάνει δύο (2) επίπεδα:
α. Το Μητρώο Α΄ (Εισαγωγικό).
β. Το Μητρώο Β΄, το οποίο υποδιαιρείται στα ακόλουθα Μητρώα:
αα. Μητρώο Β΄ Φορτοεκφορτωτών Λιµένα,
ββ. Μητρώο Β΄ Φορτοεκφορτωτών Ξηράς και
γγ. Μητρώο Β΄Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανηµάτων Έργου.

2.α. Το Μητρώο Α΄ αφορά στα πρόσωπα που εκτελούν τις φορτοεκφορτωτικές εργασίες της παραγράφου 1 του άρθρου 1, µε την εξαίρεση του χειρισµού µηχανηµάτων και οχηµάτων φορτοεκφόρτωσης, του χειρισµού ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων και της διενέργειας εξειδικευµένων φορτοεκφορτωτικών εργασιών, οι οποίες εκτελούνται από τους εγγεγραµµένους στο Μητρώο Β΄ φορτοεκφορτωτές.
β. Το Μητρώο Β΄ Φορτοεκφορτωτών Λιµένα αφορά στα πρόσωπα που εκτελούν τις πάσης φύσεως εξειδικευµένες φορτοεκφορτωτικές εργασίες Λιµένα ή την φορτοεκφόρτωση ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων στο Λιµένα.
γ. Το Μητρώο Β΄ Φορτοεκφορτωτών Ξηράς, αφορά στα πρόσωπα εκείνα που εκτελούν τις πάσης φύσεως εξειδικευµένες ή τις ειδικές ή επικίνδυνες φορτοεκφορτωτικές εργασίες Ξηράς.

3. Οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Β΄ Λιµένα, Ξηράς και στο Μητρώο Β΄ Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανηµάτων Έργου, εκτελούν τις «εξειδικευµένες φορτοεκφορτωτικές εργασίες» και διακινούν τα «ειδικά ή επικίνδυνα φορτία» κατά περίπτωση, όπως εξειδικεύονται παρακάτω:
α. Ως «εξειδικευµένες φορτοεκφορτωτικές εργασίες» νοούνται οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες που πραγµατοποιούνται σε µεγάλο ύψος, οι εργασίες κύτους πλοίου, οι εργασίες σύνδεσης/αποσύνδεσης φορτοεκφόρτωσης σε γερανούς, η καθοδήγηση χειριστών γερανού, η εργασία σηµειωτή φορτίων και λοιπές εργασίες που συνδέονται µε τη φορτοεκφόρτωση που ενέχουν υψηλό κίνδυνο πρόκλησης ατυχήµατος ή ρύπανσης, συµπεριλαµβανοµένης της καβόδεσης πλοίων και σκαφών.
β. Ως «ειδικά ή επικίνδυνα φορτία» νοούνται τα φορτία που για τη διακίνησή τους απαιτείται η λήψη ιδιαίτερων
µέτρων ασφαλείας, η εφαρµογή ειδικών τεχνικών ή/και η χρήση εξειδικευµένου εξοπλισµού για το χειρισµό τους κατά τη µεταφορά, τη φορτοεκφόρτωση και τη στοιβασία τους, προκειµένου να διασφαλίζονται οι απαιτήσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας και των Διεθνών Κανονισµών περί ασφάλειας των µεταφορών, προστασίας της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, όπως ισχύουν κάθε φορά. Επικίνδυνα θεωρούνται τα φορτία που ορίζονται ως τέτοια από την ισχύουσα νοµοθεσία και τους Διεθνείς Κανονισµούς που διέπουν τον τοµέα των εµπορευµατικών µεταφορών και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

4.α. Για την εγγραφή στο Μητρώο Α΄ απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπο του αιτούντος οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα. Είναι Έλληνας πολίτης ή οµογενής ή πολίτης κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοος τρίτης χώρας που εντάσσεται στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συµβουλίου της 25ης Νοεµβρίου 2003 και στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια διαµονής µε δικαίωµα εργασίας.
ββ. Έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. γγ. Είναι υγιής, βάσει ιατρικής βεβαίωσης από δηµόσια υπηρεσία ή ιατρό δηµόσιου νοσοκοµείου ή ιδιώτη ιατρό συµβεβληµένο µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και
δδ. δεν έχει καταδικαστεί ή δεν διώκεται ποινικά για τα αδικήµατα της λαθρεµπορίας, της ληστείας, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της σωµατεµπορίας, της εµπορίας και διακίνησης ναρκωτικών και του εµπρησµού.
β. Οι εκτελούντες φορτοεκφορτωτικές εργασίες Λιµένα εγγράφονται υποχρεωτικά στο Μητρώο Α΄. Οι εκτελούντες φορτοεκφορτωτικές εργασίες Ξηράς, εγγράφονται προαιρετικά στο Μητρώο Α΄, εφόσον το επιθυµούν.

5.α. Προκειµένου να εγγραφεί στο Μητρώο Β΄ Λιµένα, ο αιτών πρέπει να διαθέτει:
αα. Επαγγελµατική εµπειρία, που αποδεικνύεται µε ασφάλιση που αντιστοιχεί σε εκατόν ογδόντα (180) ένσηµα, µε οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας σε συνδυασµό µε τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.) του φορτοεκφορτωτή Λιµένα, ή
ββ. επαγγελµατική εµπειρία, που αποδεικνύεται µε ασφάλιση που αντιστοιχεί σε ενενήντα (90) ένσηµα, µε οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας του φορτοεκφορτωτή Λιµένα, σε συνδυασµό µε τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.), και πιστοποίηση δεξιοτήτων φορτοεκφορτωτή Λιµένα, από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή άλλο διαπιστευµένο φορέα από το Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης (Ε.Σ.Υ.Δ.), κατά ISO/IEC 17024, η οποία χορηγείται µετά την παρακολούθηση προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του εκάστοτε ισχύοντος πιστοποιηµένου Επαγγελµατικού Περιγράµµατος των Φορτοεκφορτωτών Λιµένα, όπως έχει εγκριθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
β. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Β΄ Λιµένα που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ ισχύουν και για τα πρόσωπα που είναι ήδη εγγεγραµµένα στο Μητρώο Α΄ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

6.α. Προκειµένου να εγγραφεί στο Μητρώο Β΄ Ξηράς, ο αιτών πρέπει να διαθέτει:
αα. Επαγγελµατική εµπειρία, που αποδεικνύεται µε ασφάλιση που αντιστοιχεί σε ογδόντα (80) ένσηµα, µε οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας του φορτοεκφορτωτή Ξηράς σε συνδυασµό µε τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ.), ή
ββ. επαγγελµατική εµπειρία, που αποδεικνύεται µε ασφάλιση που αντιστοιχεί σε σαράντα (40) ένσηµα, µε οριστική εγγραφή στον Ε.Φ.Κ.Α., στον αντίστοιχο Κωδικό Ειδικότητας του φορτοεκφορτωτή Ξηράς, σε συνδυασµό µε τον Κωδικό Πακέτου Κάλυψης (Κ.Π.Κ), και πιστοποίηση δεξιοτήτων φορτοεκφορτωτή Ξηράς από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή άλλο διαπιστευµένο φορέα από το Ε.Σ.Υ.Δ., κατά ISO/IEC 17024, η οποία χορηγείται µετά την παρακολούθηση προγράµµατος επαγγελµατικής κατάρτισης, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του εκάστοτε ισχύοντος Πιστοποιηµένου Επαγγελµατικού Περιγράµµατος των Φορτοεκφορτωτών Ξηράς, όπως έχει εγκριθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
β. Οι µη εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Α΄, προκειµένου να ενταχθούν στο Μητρώο Β΄ Ξηράς, πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών, προσκοµίζουν και τα δικαιολογητικά της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4.
γ. Οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Β΄ Ξηράς που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ ισχύουν και για τα πρόσωπα που είναι ήδη εγγεγραµµένα στο Μητρώο Α΄ κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

7. Οι εφοδιασµένοι µε Άδεια Χειριστή Μηχανηµάτων Έργου εν ισχύ, ανεξαρτήτως του χρόνου απόκτησής της, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, οι οποίοι επιθυµούν να εκτελούν φορτοεκφορτωτικές εργασίες ως Χειριστές Μηχανηµάτων ή/και Οχηµάτων Φορτοεκφόρτωσης, εγγράφονται απευθείας στο Μητρώο Β΄ Κατόχων Άδειας Χειριστή Μηχανηµάτων Έργου και παρέχουν τις υπηρεσίες τους τόσο στο Λιµένα όσο και στην Ξηρά.

8. Δηµιουργείται Υποµητρώο Πιστοποιηµένων Φορτοεκφορτωτών Λιµένα και Ξηράς του Μητρώου Β΄, όπου µπορούν να εγγράφονται οι πιστοποιηµένοι φορτοεκφορτωτές Λιµένα ή Ξηράς από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ή άλλο διαπιστευµένο φορέα από το Ε.Σ.Υ.Δ., κατά ISO/IEC 17024. Στο πρόγραµµα κατάρτισης και πιστοποίησης δεξιοτήτων Λιµένα ή Ξηράς µπορούν να συµµετέχουν οι φορτοεκφορτωτές που είναι εγγεγραµµένοι στο Ε.Μ.Φ., στους οποίους περιλαµβάνονται και οι ήδη εγγεγραµµένοι φορτοεκφορτωτές του Μητρώου Β΄ Λιµένα ή Ξηράς, µε σκοπό την βελτίωση των τεχνικών τους δεξιοτήτων και την προσαρµογή τους στις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, την τεχνογνωσία τους σε θέµατα υγείας και ασφάλειας της εργασίας και την αναβάθµιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας.

1.α. Η λειτουργία του Ε.Μ.Φ. ανήκει στην αρµοδιότητα του Τµήµατος Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών της Διεύθυνσης Αµοιβής Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης («υπηρεσία»).
β. Η αίτηση εγγραφής στο Ε.Μ.Φ. υποβάλλεται στην υπηρεσία σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή.

2.α. Σε περίπτωση αίτησης εγγραφής σε έντυπη µορφή, η υπηρεσία εξετάζει την πληρότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών και, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις, εγγράφει τον αιτούντα είτε στο Μητρώο Α΄ είτε σε µία (1) ή περισσότερες από τις κατηγορίες του Μητρώου Β΄ του Ε.Μ.Φ.. Εντός αποκλειστικής δεκαήµερης προθεσµίας από την ηµέρα υποβολής των δικαιολογητικών εκδίδεται Βεβαίωση Συνδροµής των Νοµίµων Προϋποθέσεων για την Άσκηση του Επαγγέλµατος του Φορτοεκφορτωτή (βεβαίωση), η οποία ισχύει για πέντε (5) έτη από την ηµέρα έκδοσής της.
β. Με την υποβολή των δικαιολογητικών στην υπηρεσία για την εγγραφή στο Ε.Μ.Φ. η υπηρεσία ενηµερώνει άµεσα τον αιτούντα ότι δεν µπορεί να ασκήσει νόµιµα το επάγγελµα του φορτοεκφορτωτή Λιµένα ή Ξηράς πριν τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης ή την άπρακτη παρέλευση της δεκαήµερης αποκλειστικής προθεσµίας.
γ. Σε περίπτωση µη συνδροµής των σχετικών προϋποθέσεων, η υπηρεσία ενηµερώνει αιτιολογηµένα τον αιτούντα, εντός δεκαήµερης προθεσµίας, ότι δεν µπορεί να του χορηγηθεί η σχετική βεβαίωση και, εποµένως, εκείνος δεν µπορεί να ασκήσει νόµιµα το επάγγελµα του φορτοεκφορτωτή Λιµένα ή Ξηράς.

3 .α. Σε περίπτωση αίτησης εγγραφής σε ηλεκτρονική µορφή, η πλήρωση των προϋποθέσεων εγγραφής δηλώνεται ηλεκτρονικά από τον αιτούντα µε επιλογή και αποδοχή των σχετικών υποχρεωτικών πεδίων του ηλεκτρονικού συστήµατος.
β. Οι κατά τα ανωτέρω δηλώσεις πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής υπέχουν θέση Υπεύθυνης Δήλωσης επισύροντας τις έννοµες συνέπειες, κατά την κείµενη νοµοθεσία, σε περίπτωση δήλωσης αναληθών ή ανακριβών στοιχείων.
γ. Μετά τη συµπλήρωση όλων των σχετικών υποχρεωτικών πεδίων, η εγγραφή γίνεται αυτοµατοποιηµένα και εκδίδεται η βεβαίωση.

4.α. Ο αιτών υποχρεούται να έχει συγκεντρώσει όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για την εγγραφή του µέχρι την ηµέρα υποβολής τους στην υπηρεσία ή µέχρι την ηµέρα υποβολής των δηλώσεών του περί πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής του µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος.
β. Τα δικαιολογητικά έγγραφα εκδίδονται υποχρεωτικά εντός του τελευταίου τριµήνου πριν την ηµέρα υποβολής τους στην υπηρεσία ή πριν την ηµέρα των δηλώσεων πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος.
γ. Ειδικά οι εγγεγραµµένοι µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος υποχρεούνται να φυλάσσουν τα απαιτούµενα δικαιολογητικά από τα οποία προκύπτει η πλήρωση των προϋποθέσεων εγγραφής τους επί πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία εγγραφής και έκδοσης της βεβαίωσης.
δ. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκοµίζονται υποχρεωτικά, εντός τεθείσας προθεσµίας, στην υπηρεσία, εφόσον ζητηθούν για έλεγχο της νοµιµότητας εγγραφής λόγω αρµοδιότητας, δειγµατοληπτικού ελέγχου, καταγγελίας ή εισαγγελικής εντολής.
ε. Σε περίπτωση µη πλήρωσης των προϋποθέσεων εγγραφής, µη υποβολής τους εµπρόθεσµα ή σε περίπτωση αδυναµίας υποβολής τους για οποιονδήποτε λόγο (ενδεικτικά: απώλεια, καταστροφή, κλοπή, ληστεία, αδυναµία επικοινωνίας λόγω απροειδοποίητης αλλαγής στοιχείων επικοινωνίας – διεύθυνση κατοικίας, αριθµού τηλεφώνου, ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, στοιχεία εκπροσώπων ή πληρεξουσίων – και λοιποί λόγοι), ο ελεγχόµενος διαγράφεται και παύει η ισχύς της χορηγηθείσας βεβαίωσης.

5. Ο ενδιαφερόµενος δύναται να εγγραφεί εκ νέου στο Ε.Μ.Φ., µε νέα αυτοτελή διαδικασία εγγραφής, εφόσον, πέρα από τις ως άνω προϋποθέσεις εγγραφής, αποδεδειγµένα δεν διώκεται ή δεν καταδικάστηκε για τα εγκλήµατα της ψευδούς δήλωσης, ψευδούς βεβαίωσης, πλαστογραφίας, νόθευσης εγγράφων και λοιπά συναφή εγκλήµατα που αφορούν την νοµιµότητα των υποβληθέντων δικαιολογητικών εγγράφων της προηγούµενης εγγραφής του. Η νέα βεβαίωση η οποία εκδίδεται ισχύει επί πέντε (5) έτη από την ηµέρα έκδοσής της.

6. Η ανανέωση της εγγραφής στο Ε.Μ.Φ. µετά την πάροδο της πενταετούς διάρκειας ισχύος της βεβαίωσης γίνεται µε την υποβολή από τον αιτούντα προς την υπηρεσία σχετικής Υπεύθυνης Δήλωσης ότι πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις εγγραφής στο Ε.Μ.Φ. και ότι συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπό του οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Είναι Έλληνας πολίτης ή οµογενής ή πολίτης κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοος τρίτης χώρας που εντάσσεται στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 2003/109/ΕΚ του Συµβουλίου της 25ης Νοεµβρίου 2003 και στον οποίο έχει χορηγηθεί άδεια διαµονής µε δικαίωµα εργασίας.
β. Είναι υγιής, βάσει ιατρικής βεβαίωσης από δηµόσια υπηρεσία ή ιατρό δηµόσιου νοσοκοµείου ή ιδιώτη ιατρό συµβεβληµένο µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
γ. Δεν έχει καταδικαστεί ή δεν διώκεται ποινικά για τα αδικήµατα της λαθρεµπορίας, της ληστείας, της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της σωµατεµπορίας, της εµπορίας και διακίνησης ναρκωτικών και του εµπρησµού.

7. Το Ε.Μ.Φ. λειτουργεί ως δηµόσιος κόµβος πιστοποίησης των προϋποθέσεων για τη νόµιµη άσκηση του επαγγέλµατος του φορτοεκφορτωτή, καθώς και ενηµέρωσης των ενδιαφεροµένων για την απασχόληση στον κλάδο, παρέχοντας ποσοτικά στοιχεία για τις εγγραφές ανά επίπεδο και ανά κατηγορία εγγραφών (Μητρώο Α΄, Μητρώο Β΄ Υποκατηγορίες, Υποµητρώο).

8. Το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας διεξάγει µέσω των περιφερειακών υπηρεσιών Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία τακτικούς και έκτακτους ελέγχους σε επιχειρήσεις και χώρους εργασίας όπου απασχολούνται φορτοεκφορτωτές.

9. Η Διεύθυνση Υγείας και Ασφάλειας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ενηµερώνει τους φορτοεκφορτωτές και τους φορτοπαραλήπτες σχετικά µε τα µέτρα πρόληψης, ασφάλειας και προστασίας της υγείας των φορτοεκφορτωτών και της δηµόσιας υγείας, καθώς και για τις προφυλάξεις που πρέπει να λαµβάνουν για την προστασία αυτών.

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδίδεται µέσα σε ένα (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, έπειτα από εισήγηση της Διεύθυνσης Αµοιβής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ρυθµίζονται όλα τα ειδικότερα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Μ.Φ., η διαδικασία και τα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά για την εγγραφή, το περιεχόµενο και ο τύπος των χορηγουµένων βεβαιώσεων, η λειτουργία του Υποµητρώου πιστοποιηµένων φορτοεκφορτωτών Λιµένα και Ξηράς, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα και λεπτοµέρεια. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι λεπτοµέρειες µε τις οποίες δύνανται να ενταχθούν, στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, οι εργαζόµενοι στις εξαιρούµενες φορτοεκφορτωτικές εργασίες των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εκδίδεται µέσα σε ένα (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται οι λεπτοµέρειες που αφορούν τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία της πιστοποίησης, καθώς και το περιεχόµενο, τη διάρκεια, τις διαδικασίες υλοποίησης και κάθε άλλο θέµα που αφορά στην υλοποίηση προγραµµάτων επαγγελµατικής κατάρτισης που µπορούν να οδηγήσουν στη λήψη της πιστοποίησης δεξιοτήτων του φορτοεκφορτωτή Λιµένα ή Ξηράς από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή άλλο διαπιστευµένο φορέα από το Ε.Σ.Υ.Δ., κατά ISO/IEC 17024.

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας των διαδικασιών ελέγχου, ο τύπος και το περιεχόµενο των εντύπων και οδηγιών ενηµέρωσης του ΣΕΠΕ και της Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας του Υπουργείου, οι επιβαλλόµενες κυρώσεις, και όποιο άλλο σχετικό θέµα αφορά στην εφαρµογή της ελληνικής και ενωσιακής νοµοθεσίας σε ζητήµατα υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία ή την απασχόληση των φορτοεκφορτωτών. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες εισόδου των λιµενεργατών στους λιµενικούς χώρους, ο έλεγχος από τις λιµενικές αρχές για τη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά στην ασφάλεια των λιµένων και της ναυσιπλοΐας.

4. Τα τυχόν πάσης φύσεως δικαιώµατα, αµοιβές και αποζηµιώσεις υπέρ φορέων διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένων µε τα οποία επιβαρύνονται τα φορτία και πλοία κατά τις φορτοεκφορτώσεις στα λιµάνια δύνανται να καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι Βεβαιώσεις Συνδροµής Νοµίµων Προϋποθέσεων για την Άσκηση του Επαγγέλµατος του Φορτοεκφορτωτή, που χορηγήθηκαν στους εγγεγραµµένους στο Μητρώο Β΄ του Ε.Μ.Φ., σύµφωνα µε το άρθρο 3 παράγραφος 2, ii)ε) της µε αριθµ. 9944/734/28.3.2014 κ.υ.α. (Β΄1104), εξακολουθούν να ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι οι φορτοεκφορτωτές που επιθυµούν την παραµονή τους στο Ε.Μ.Φ. – Μητρώο Β΄ θα υποβάλλουν µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, λογαριασµό ή βεβαίωση ασφαλισµένου από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα, µε οριστική εγγραφή, από την οποία να προκύπτει ότι διαθέτουν την απαιτούµενη επαγγελµατική εµπειρία, σύµφωνα µε τους όρους είτε των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 είτε των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 2. Η µη προσκόµιση του παραπάνω δικαιολογητικού µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, έχει ως αποτέλεσµα την αυτοδίκαιη διαγραφή των πιο πάνω εγγεγραµµένων από το Ε.Μ.Φ..
Η παραµονή στο Μητρώο Β΄ είτε ως φορτοεκφορτωτή Λιµένα είτε ως φορτοεκφορτωτή Ξηράς, πραγµατοποιείται κατ’ αντιστοιχία µε την ήδη χορηγηθείσα Βεβαίωση Συνδροµής Νοµίµων Προϋποθέσεων για την Άσκηση του Επαγγέλµατος του Φορτοεκφορτωτή, η οποία, εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, εξακολουθεί να ισχύει επί πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης.

1. Οι παράγραφοι 1 έως 8 και 10 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 της παρ. ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) καταργούνται.

2. Οι υπουργικές αποφάσεις 9944/734 (Β΄1104), 460/15662 (Β΄1225), 15107/437 (Β΄1230), 9296/300 (Β΄749) καταργούνται και αντικαθίστανται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος.

3. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη µε τις διατάξεις του παρόντος καταργείται.

1. Τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως φιλανθρωπικά σωµατεία, κοινωφελή ιδρύµατα, αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.), αναγνωρισµένοι µε ειδική νοµοθετική ρύθµιση φορείς, παραρτήµατα διεθνών Μ.Κ.Ο., που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2646/1998 (Α΄ 245), όπως ισχύει, υπάγονται στην εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Συνιστάται και λειτουργεί στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) του ν. 3607/2007 (Α΄245) Εθνικό Μητρώο ιδιωτικών φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Εθνικό Μητρώο), που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.

3. Οι φορείς της παραγράφου 1 υποχρεούνται να εγγράφονται ως χρήστες του Εθνικού Μητρώου. Κατά την εγγραφή τους δηλώνουν τις κάτωθι πληροφορίες:
α. ταυτότητα του φορέα, όπως επωνυµία, γεωγραφική εµβέλεια δράσης,
β. στοιχεία νόµιµου εκπροσώπου στην Ελλάδα, όπου απαιτείται,
γ. παρεχόµενες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας,
δ. αριθµός ωφελούµενων – ληπτών υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας,
ε. αριθµός και ειδικότητες εργαζοµένων και προσωπικού παροχής εθελοντικών υπηρεσιών,
στ. οικονοµικά στοιχεία, όπως πόροι χρηµατοδότησης, στοιχεία ισολογισµού και απολογισµού,
ζ. ακίνητη και κινητή περιουσία, η. δυναµικότητα θέσεων, κλινών.
Οι εγγεγραµµένοι φορείς υποχρεούνται να ενηµερώνουν σε πραγµατικό χρόνο το ηλεκτρονικό Εθνικό Μητρώο για οποιαδήποτε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων.

4 .α. Υπεύθυνος επεξεργασίας των τηρούµενων στο Εθνικό Μητρώο στοιχείων ορίζεται η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Έως τη δηµοσίευση των αποφάσεων τοποθέτησης Προϊσταµένου και Προϊσταµένων Τµηµάτων στις οργανικές µονάδες της ανωτέρω Διεύθυνσης, υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης.
β. Πρόσβαση στα τηρούµενα στοιχεία της παραγράφου 3 έχουν ο Γενικός Γραµµατέας Πρόνοιας, ο Γενικός Διευθυντής Πρόνοιας και εξουσιοδοτηµένο προσωπικό της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής στο πλαίσιο άσκησης των αρµοδιοτήτων τους, όπως προβλέπονται στις οικείες διατάξεις.

5 .α. Στους φορείς της παραγράφου 1, στους οποίους χορηγείται, βάσει ειδικών διατάξεων, άδεια ίδρυσης και, µεταγενέστερα, άδεια λειτουργίας παροχής οργανωµένων κοινωνικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 2345/1995 (Α΄213), όπως ισχύει, η άδεια αυτή χορηγείται, εφόσον έχουν προηγουµένως εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο.
β. Σε περίπτωση έκδοσης ενιαίας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, η άδεια αυτή χορηγείται, εφόσον έχει προηγηθεί η εγγραφή του οικείου φορέα στο Εθνικό Μητρώο.

6. Με ευθύνη του αρµόδιου οργάνου χορήγησης άδειας λειτουργίας παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, κατά το άρθρο 1 του ν. 2345/1995, η απόφαση έγκρισης ή απόρριψης της σχετικής αίτησης κοινοποιείται στη Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εντός µηνός από την έκδοσή της, προκειµένου να οριστικοποιηθεί η εγγραφή ή µη του αιτούντος φορέα στο Εθνικό Μητρώο.

7. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής οφείλει, όπως εντός µηνός από τη διαπίστωση της παράλειψης ενηµέρωσης ή της πληµµελούς ενηµέρωσης του Εθνικού Μητρώου εκ µέρους των φορέων της παραγράφου 1, να ενηµερώνει εγγράφως τις διοικήσεις αυτών, τάσσοντας προθεσµία συµµόρφωσης, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες. Μετά το πέρας του διµήνου ανακαλείται η άδεια λειτουργίας του φορέα.

8. Οι φορείς της παραγράφου 1, που ήδη λειτουργούν και παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, υποχρεούνται εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 10 να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσµίας, ανακαλείται η άδεια λειτουργίας.

9.α. Σε κάθε περίπτωση επεξεργασίας, όπως ορίζεται στην περίπτωση δ΄του άρθρου 2 του ν. 2472/1997 (Α΄50), όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς του παρόντος άρθρου οφείλουν να λαµβάνουν τα κατάλληλα προληπτικά µέτρα, ώστε να µην είναι δυνατή η παραβίαση του απορρήτου των στοιχείων. Σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των στοιχείων, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2472/1997.
β. Ο χρόνος τήρησης των δεδοµένων του Εθνικού Μητρώου από τον υπεύθυνο επεξεργασίας διέπεται από τις κείµενες διατάξεις περί τήρησης αρχείου δηµοσίων υπηρεσιών.

10. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις του Εθνικού Μητρώου, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ηλεκτρονικής εγγραφής των ιδιωτικών φορέων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ζητήµατα απευθείας ενηµέρωσης του Εθνικού Μητρώου, η διαδικασία όχλησης από τις αρµόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση παράλειψης ενηµέρωσης ή πληµµελούς ενηµέρωσης από τους υπόχρεους, οργανωτικά και τεχνικά θέµατα απορρήτου και πολιτικής ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδοµένων του παρόντος άρθρου, όπως δικαίωµα πρόσβασης και χρήσης, κρυπτογράφηση δεδοµένων, ασφάλεια επικοινωνιών, εµπιστευτικότητα, χρήση τεχνικών ανωνυµοποίησης, και κάθε άλλο θέµα συναφές µε την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

Η θητεία του επικουρικού προσωπικού, που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος υπηρετεί στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) του π.δ. 265/1997 (Α΄ 74) και του οποίου οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου λήγουν κατά το χρονικό διάστηµα από 9.2.2017 έως και 23.5.2017, παρατείνεται µέχρι τις 30.9.2017, υπό τον όρο της κάλυψης της ανωτέρω δαπάνης από τον προϋπολογισµό του Κ.Ε.Α.Τ..

Το άρθρο 11 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι κατά περίπτωση αρµόδιες αρχές του ν. 4314/2014 συνεργάζονται µε τις υπηρεσίες της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 για την εκατέρωθεν διαβίβαση δεδοµένων και αναφορών για συγχρηµατοδοτούµενες δράσεις κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής προστασίας, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19.»

1. Η διάταξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (Κεφάλαιο Α΄ του άρθρου πέµπτου του ν. 3607/2007, Α΄245) αντικαθίσταται, ως εξής:
«α) Η υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Υγείας σε θέµατα Συστηµάτων Πληροφορικής, σε όλους τους τοµείς αρµοδιοτήτων τους, καθώς και η µελέτη, ανάπτυξη, λειτουργία, εκµετάλλευση, διοίκηση, διαχείριση και συντήρηση Συστηµάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών, εξοπλισµού, λογισµικού και υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και των λοιπών φορέων υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής πολιτικής.»

2. Η διάταξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (Κεφάλαιο Α΄ του άρθρου πέµπτου του ν. 3607/2007) αντικαθίσταται, ως εξής:
«α) αναπτύσσει έναντι αµοιβής Συστήµατα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και παρέχει συµβουλευτικές υπηρεσίες στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο Υπουργείο Υγείας, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και στους λοιπούς φορείς υγείας και πρόνοιας,».

3. Η διάταξη της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (Κεφάλαιο Α΄ του άρθρου πέµπτου του ν. 3607/2007) αντικαθίσταται, ως εξής:
«β) διενεργεί, για το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Υπουργείο Υγείας, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τους λοιπούς φορείς υγείας και πρόνοιας ή σε συνεργασία µε αυτούς, τους διαγωνισµούς για τη µελέτη, ανάπτυξη, λειτουργία, εκµετάλλευση, διαχείριση και συντήρηση Συστηµάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών σύµφωνα µε τα παραπάνω,».

4. Η διάταξη της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (Κεφάλαιο Α΄ του άρθρου πέµπτου του ν. 3607/2007) αντικαθίσταται, ως εξής:
«α) έσοδα από αµοιβές υπηρεσιών, που παρέχει στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο Υπουργείο Υγείας, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στους λοιπούς φορείς υγείας και πρόνοιας ή και σε άλλους φορείς του Δηµοσίου, καθώς και σε οιασδήποτε νοµικής µορφής φορείς αλλοδαπού Δηµοσίου.»

5. Η διάταξη του εδαφίου α΄ της παρ. 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. (Κεφάλαιο Α΄ του άρθρου πέµπτου του ν. 3607/2007) αντικαθίσταται, ως εξής:
«3. Η Εταιρεία συνάπτει σύµβαση µε το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το Υπουργείο Υγείας, τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και µε το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), τον ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκοµεία, καθώς και µε φορείς που υπάγονται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στο Υπουργείο Υγείας για τις παρεχόµενες προς αυτούς υπηρεσίες, µε απευθείας ανάθεση, χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού.»

Η προθεσµία που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 57 του ν. 4430/2016 (Α΄205) παρατείνεται µέχρι και την 30ή Ιουνίου του έτους 2017. 

1. Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καταρτίζει, συντονίζει και εποπτεύει διατροφικό πρόγραµµα υπό τον τίτλο «Σχολικά Γεύµατα» (Πρόγραµµα).

2. Το Πρόγραµµα έχει ως περιεχόµενο την εξυπηρέτηση αναγκών σίτισης µαθητών σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας δηµόσιας εκπαίδευσης µε την κατάρτιση δηµοσίων συµβάσεων, σύµφωνα µε τα άρθρα 107 έως 110 του ν. 4412/2016 (Α΄147).

3. Η εφαρµογή του Προγράµµατος τελεί υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Έως τη δηµοσίευση των αποφάσεων τοποθέτησης Προϊσταµένου και Προϊσταµένων Τµηµάτων στις οργανικές µονάδες της ανωτέρω Διεύθυνσης, η αρµοδιότητα εποπτείας και ελέγχου παραµένει στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης.

4. Οι συµβάσεις µε αντικείµενο τη δωρεάν παροχή σχολικών γευµάτων του Προγράµµατος προκηρύσσονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι προδιαγραφές, οι γενικοί κανόνες, τα κριτήρια αξιολόγησης και κάθε αναγκαία διαδικασία και λεπτοµέρεια υλοποίησης του Προγράµµατος ορίζονται στην προκήρυξη της παρούσας παραγράφου. Για τις ανάγκες πιλοτικής εφαρµογής και αξιολόγησης του Προγράµµατος και την καλύτερη εξειδίκευση των όρων της ανωτέρω προκήρυξης είναι δυνατή, για χρονικό διάστηµα τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 118 του ν. 4412/2016, όταν η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α., είναι κατώτερη από τα όρια της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 5 του ν. 4412/2016.

5. Οι δαπάνες για τις δράσεις του Προγράµµατος καλύπτονται από πιστώσεις είτε του τακτικού προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είτε του εθνικού σκέλους του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων του ως άνω Υπουργείου.

Μετά την παρ. 19 του άρθρου 15 του ν. 3938/2011 (Α΄61) προστίθεται παράγραφος 20, ως εξής:
«20. Μεταβατική διάταξη. Παρατείνεται, υπό τους όρους και προϋποθέσεις των επόµενων εδαφίων, για τρία (3) έτη, εκτός εάν ορισθεί µικρότερο χρονικό διάστηµα µε την κοινή απόφαση του πέµπτου εδαφίου, η θητεία των προσληφθέντων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, πυροσβεστών πενταετούς θητείας, οι οποίοι κρίθηκαν επιτυχώς από τα αρµόδια Συµβούλια προκειµένου να ενταχθούν στο µόνιµο πυροσβεστικό προσωπικό δυνάµει της παραγράφου 8 του παρόντος. Μετά το πέρας της παράτασης του προηγούµενου εδαφίου ολοκληρώνεται αυτοδικαίως η διαδικασία ένταξης στο µόνιµο πυροσβεστικό προσωπικό, χωρίς να απαιτείται νέα κρίση. Οι εντασσόµενοι καταλαµβάνουν οργανικές θέσεις, οι οποίες συνιστώνται µε προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, µε ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθµων οργανικών θέσεων της ειδικής κατηγορίας πυροσβεστών πενταετούς θητείας. Με όµοιο διάταγµα απονέµεται ο βαθµός του πυροσβέστη, για όλες τις συνέπειες σε σχέση µε την επετηρίδα και τις βαθµολογικές προαγωγές, µε αναδροµική ισχύ από την 9η Φεβρουάριου 2017.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης είναι δυνατή η κατά τα ανωτέρω ένταξη και πριν την παρέλευση τριετίας.
Με όµοια απόφαση µπορεί να ρυθµίζεται και κάθε λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των προηγούµενων εδαφίων.
Οι υπαγόµενοι στη ρύθµιση της παρούσας παραγράφου αποκτούν το δικαίωµα συµµετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις των παραγωγικών σχολών του Σώµατος, εφόσον διαθέτουν τα προσόντα που απαιτεί ο νόµος για τους πυροσβέστες.
Μέχρι την ένταξή τους στο µόνιµο πυροσβεστικό προσωπικό, οι υπαγόµενοι στη ρύθµιση της παρούσας παραγράφου που αποτελούν ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικό, µπορούν να απασχολούνται µε υπερωρίες, κατά τις νυχτερινές ώρες, καθώς και τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, µε πλήρη καθήκοντα για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Σώµατος, µε τις αποζηµιώσεις που προβλέπονται στις παραγράφους Α΄ και Β΄ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος, κατά τις ανάγκες της υπηρεσίας, µπορεί να διενεργούνται µεταθέσεις και αποσπάσεις και γι’ αυτήν την κατηγορία προσωπικού, σύµφωνα µε τον κανονισµό µεταθέσεων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής διάταξης.»

Στην παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται περίπτωση γ΄, ως εξής:
«γ. Η επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 5 του άρθρου 2.»
Η ανωτέρω περίπτωση γ΄ ισχύει από 1.1.2017. 

Στο άρθρο 73 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως εξής:
«4. Το Ν.Α.Τ. και ο Ο.Γ.Α. επιχορηγούνται για τη µισθοδοσία του προσωπικού τους, τη λειτουργία τους και την άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.»
Η ανωτέρω παράγραφος 4 ισχύει από 1.1.2017.

Η παρ. 8 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89) αντικαθίσταται ως εξής:
«8.α. Το Ελληνικό Δηµόσιο, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, δύναται να χορηγεί χρηµατικές προκαταβολές σε προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας έναντι των ληξιπρόθεσµων οφειλών ή και λοιπών οφειλών της εκάστοτε τρέχουσας χρήσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται µε την παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), προς τους προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και µέχρι την εξόφλησή τους. Οι προκαταβολές αυτές επιστρέφονται ή συµψηφίζονται κατά το µέρος και το χρόνο εξόφλησης των οφειλών αυτών.
β. Προκειµένου να προσδιοριστεί το ύψος των χρηµατικών προκαταβολών, το συνολικό ύψος των κατά την προηγούµενη υποπαράγραφο οφειλών βεβαιώνεται είτε µε επίσηµα έγγραφα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης είτε µε επίσηµα έγγραφα των προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είτε µε επίσηµα αντίγραφα τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών το Ελληνικό Δηµόσιο δύναται να χορηγεί χρηµατικές προκαταβολές σε προµηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας έναντι των συνολικών ετήσιων υποχρεώσεων της εκάστοτε τρέχουσας χρήσης για δαπάνη εξόφλησης λογαριασµών ηλεκτρικού ρεύµατος των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και µέχρι του ύψους της αντίστοιχης συνολικής δαπάνης του προηγούµενου οικονοµικού έτους. Οι προκαταβολές αυτές επιστρέφονται µετά την εξόφληση των υποχρεώσεων από τους φορείς και σε κάθε περίπτωση µέχρι το τέλος της οικονοµικής χρήσης κατά την οποία καταβλήθηκαν.
δ. Προκειµένου να προσδιοριστεί το ύψος των χρηµατικών προκαταβολών, το συνολικό ύψος των κατά την προηγούµενη παράγραφο υποχρεώσεων βεβαιώνεται είτε από τα επίσηµα στοιχεία των φορέων της Κεντρικής Διοίκησης είτε µε επίσηµα έγγραφα των προµηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας.»

Η ισχύς του παρόντος ξεκινά από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 


Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2017

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ Ν. ΚΟΝΤΟΝΗΣ

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2018

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες που ισχύουν για το έτος 2018