ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4496/2017 Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.

 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 170
8 Νοεμβρίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4496
Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Το άρθρο 1 του ν. 2939/2001 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σκοπός του παρόντος είναι:
α) Η κατά προτεραιότητα πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24),
β) η κατά προτεραιότητα προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 4042/2012,
γ) ο καθορισμός στόχων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας από την οποία προκύπτουν σαφή περιβαλλοντικά, οικονομικά και κοινωνικά οφέλη, καθώς και η διασφάλιση ότι πολύτιμα υλικά ανακτώνται προοδευτικά και αποτελεσματικά μέσω της ορθής διαχείρισης των αποβλήτων, σύμφωνα με την ιεράρχηση των μεθόδων διαχείρισής τους, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα αξιοποιήσιμα υλικά που περιέχονται στα απόβλητα διοχετεύονται ξανά στην οικονομία, συμβάλλοντας έτσι στην κυκλική οικονομία,
δ) η ανάκτηση, άλλου είδους, ως δευτερεύουσα επιλογή και εφόσον έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες εφαρμογής των ανώτερων ιεραρχικά δράσεων και εργασιών διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4042/2012,
ε) ο περιορισμός των συνολικών επιπτώσεων της χρήσης των πόρων και η βελτίωση της αποδοτικότητάς της, με την ανάκτηση δευτερογενών πρώτων υλών,
στ) η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των φορέων που εμπλέκονται στον κύκλο ζωής των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
ζ) η εφαρμογή της αρχής της διευρυμένης ευθύνης των παραγωγών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4042/2012, ώστε να επιτυγχάνεται η προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, σύμφωνα με το πλαίσιο των κανόνων και των απαιτήσεων του άρθρου 29 του ν. 4042/2012, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην αειφόρο ανάπτυξη.
2. Ειδικότερα, με τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού επιδιώκεται:
α) Η υλοποίηση της στρατηγικής, της πολιτικής, των στόχων, των δράσεων και των μέτρων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) που κυρώθηκε με την 51373/4684/25.11.2015 (Β΄ 2706) κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και εγκρίθηκε με την 49/15.12.2015 (Α΄ 174) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143),
β) η πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκε με την 51373/4684/25.11.2015 (B΄ 2706) κοινή υπουργική απόφαση και εγκρίθηκε με την 49/15.12.2015 (A΄ 174) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4342/2015 (A΄ 143),
γ) η μείωση της τελικής διάθεσης των αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων με την ενθάρρυνση κατά προτεραιότητα της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίησή τους, καθώς και της ανάκτησης υλικών και ανακύκλωσής τους, ώστε να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και πρωτογενών πρώτων υλών. Η ανάκτηση ενέργειας αποτελεί δευτερεύουσα επιλογή και μόνο εφόσον έχει τηρηθεί αυστηρά η ιεράρχηση των εργασιών διαχείρισης αποβλήτων,
δ) ο καθορισμός ποσοτικών στόχων για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση και τις άλλες εργασίες ανάκτησης των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
ε) ο σχεδιασμός και η καθιέρωση προγραμμάτων επιστροφής (εγγυοδοσίας), συλλογής και ανάκτησης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών,
στ) η ενθάρρυνση πρωτοβουλιών συμμετοχής της κοινωνικής οικονομίας και η ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των τοπικών κοινωνιών και των εμπλεκόμενων φορέων στη διαχείριση αποβλήτων με σκοπό την κοινωνική συμμετοχή, τον κοινωνικό έλεγχο και την επίτευξη κοινωνικών συναινέσεων,
ζ) η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) με τη θέσπιση όρων που αποσκοπούν στη διαφάνεια, τον καλύτερο έλεγχο και τον εξορθολογισμό του κόστους των αντίστοιχων υπηρεσιών, καθώς και η προώθηση οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων, ώστε να προκύπτει ανταποδοτικό όφελος προς τον πολίτη από την ανακύκλωση,
η) ο καθορισμός των βασικών απαιτήσεων ως προς τη σύνθεση και τη φύση της επαναχρησιμοποιήσιμης και αξιοποιήσιμης συσκευασίας και άλλων προϊόντων συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης,
θ) ο διαχωρισμός των αποβλήτων στην πηγή, ως ο πλέον δόκιμος τρόπος συλλογής, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο ανακύκλωσης και ανάκτησης υλικών,
ι) ο περιορισμός των συνολικών επιπτώσεων της χρήσης των πόρων και η βελτίωση της αποδοτικότητάς της, με την ανάκτηση δευτερογενών πρώτων υλών και την ανάπτυξη της αντίστοιχης αγοράς,
ια) η υιοθέτηση προτύπων τυποποίησης των συσκευασιών,
ιβ) η πρόβλεψη μέτρων και όρων για τη συμμετοχή στην ευθύνη των παραγωγών συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
ιγ) η καθιέρωση προγραμμάτων ενημέρωσης του καταναλωτή για την προσαρμογή της στάσης και της συμπεριφοράς του κατά τη διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
ιδ) η καθιέρωση διαδικασίας πληροφόρησης του κοινού στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών.
3. Οι ρυθμίσεις του νόμου αυτού ως προς τις συσκευασίες και τα απόβλητα των συσκευασιών εναρμονίζονται με τις διατάξεις της Οδηγίας 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1994 «για τις συσκευασίες και τα απόβλητα της συσκευασίας» (EE L 365/10/31.12.1994).».

1. Οι παράγραφοι 4 έως 28 του άρθρου 2 του ν. 2939/ 2001, όπως το άρθρο 2 τροποποιήθηκε με το άρθρο 46 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24) και συμπληρώθηκε με την υ.α. 9268/4069/2007 (Β΄ 286), αντικαθίστανται ως εξής:
«4. «Άλλα προϊόντα»: τα προϊόντα τα οποία μετά τη χρήση τους και αφού καταστούν απόβλητα, επικίνδυνα ή μη, υπόκεινται σε διαχείριση σύμφωνα με την ιεράρχηση των εργασιών όπως προβλέπεται στο άρθρο 29 του ν. 4042/2012 και πρωτίστως σε προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση. Στα άλλα προϊόντα περιλαμβάνονται ιδίως οχήματα, λάστιχα, καταλύτες οχημάτων, απόβλητα έλαια, ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, είδη επίπλωσης, έντυπο υλικό, ρουχισμός, στρώματα ύπνου. Στα «άλλα προϊόντα» μπορεί να περιλαμβάνονται και απόβλητα, όπως τα βιοαπόβλητα, τα Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ), μικρές ποσότητες επικίνδυνων αποβλήτων οικιακής χρήσης.
5. «Πρόληψη συσκευασίας»: η μείωση της ποσότητας και της ζημιογόνου για το περιβάλλον δράσης:
α) των περιεχομένων υλικών και ουσιών στις συσκευασίες και τα απόβλητα συσκευασίας,
β) των συσκευασιών ή των αποβλήτων σε επίπεδο παραγωγικών διαδικασιών και στα στάδια της εμπορίας, διανομής, χρήσης και εξάλειψης, ιδίως με την ανάπτυξη «καθαρών» προϊόντων και τεχνολογιών.
6. «Απόβλητα συσκευασίας»: η συσκευασία ή το υλικό συσκευασίας που καλύπτεται από τον ορισμό του αποβλήτου του άρθρου 11 του ν. 4042/2012, εξαιρουμένων των καταλοίπων παραγωγής.
7. «Επαναχρησιμοποίηση συσκευασίας»: η διεργασία, με την οποία οι συσκευασίες πολλαπλής χρήσης επαναπληρούνται ή χρησιμοποιούνται για τον ίδιο σκοπό για τον οποίο έχουν σχεδιαστεί με ή χωρίς την υποστήριξη βοηθητικών προϊόντων που υπάρχουν στην αγορά και που επιτρέπουν την επαναπλήρωση των συσκευασιών αυτών.
8. «Εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων»: οι εργασίες συλλογής, στις οποίες περιλαμβάνεται και η εγγυοδοσία, καθώς και οι εργασίες μεταφοράς, μεταφόρτωσης, αποθήκευσης, προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωσης και κάθε άλλο είδος ανάκτησης των χρησιμοποιημένων συσκευασιών πολλαπλής χρήσης ή των αποβλήτων των συσκευασιών και άλλων προϊόντων.
9. «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ)»: η οργάνωση σε ατομική ή συλλογική βάση της εναλλακτικής διαχείρισης των χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή των αποβλήτων των συσκευασιών και άλλων προϊόντων με σκοπό την κατά προτεραιότητα προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ανακύκλωση και, εφόσον εξαντληθούν οι δυνατότητες των δράσεων αυτών, για άλλου είδους ανάκτηση των αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων. Τα ΣΕΔ εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς δημόσιου συμφέροντος.
10. «Οικονομικοί παράγοντες σε σχέση με τις συσκευασίες»: οι προμηθευτές υλικών συσκευασίας, οι παραγωγοί και μετατροπείς συσκευασιών, τα εμφιαλωτήρια, οι χρήστες, οι εισαγωγείς, οι έμποροι, οι διανομείς, οι δημόσιες αρχές και οι δημόσιοι οργανισμοί, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι oργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης.
11. «Σύστημα εγγυοδοσίας»: το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών, κατά το οποίο ο αγοραστής συσκευασμένου προϊόντος καταβάλλει στον πωλητή χρηματικό αντίτιμο (εγγυοδοτικό αντίτιμο), το οποίο του αποδίδεται κατά την επιστροφή της συσκευασίας, μίας ή πολλαπλής χρήσης με σκοπό την εναλλακτική διαχείρισή της.
12. «Πρώτη ύλη»: το προϊόν που αντλείται πρωτότυπα από το φυσικό περιβάλλον.
13. «Πρωτογενές υλικό»: το υλικό το οποίο είναι προϊόν επεξεργασίας πρώτων υλών ανεξάρτητα από το στάδιο της επεξεργασίας έως και το τελικό προϊόν.
14. «Δευτερογενές υλικό»: το υλικό το οποίο είναι προϊόν επεξεργασίας πρωτογενών υλικών, τα οποία φέρουν την ιδιότητα του αποβλήτου.
15. Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.): το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε με το άρθρο 24 του παρόντος με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και μετονομάστηκε σε Ε.Ο.ΑΝ. με την παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24). Ο Ε.Ο.ΑΝ. έχει την ευθύνη για την υλοποίηση των στόχων του νόμου αυτού.
16. «Παραγωγός συσκευασιών»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο:
α) συσκευάζει προϊόντα ή αναθέτει σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων με σκοπό να διαθέσει τα συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγορά,
β) εισάγει συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά,
γ) κατασκευάζει ή εισάγει συσκευασίες με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά.
17. «Διακινητής συσκευασμένων προϊόντων»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκθέτει στην αγορά συσκευασμένα προϊόντα ή χρησιμοποιεί συσκευασίες για πλήρωση σε σημεία πώλησης, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ή να καταναλωθούν από το κοινό.
18. «Διακινητής άλλων προϊόντων»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διακινεί στην αγορά προϊόντα από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 εξειδικεύεται το περιεχόμενο του όρου διακινητής άλλων προϊόντων για κάθε συγκεκριμένο προϊόν.
19. «Παραγωγός ή διαχειριστής άλλων προϊόντων»: ο παραγωγός ή ο διαχειριστής των προϊόντων που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Το περιεχόμενο του όρου «παραγωγός ή διαχειριστής άλλων προϊόντων» εξειδικεύεται για κάθε συγκεκριμένο προϊόν με την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 17 παράγραφος 1 ή με τα προγράμματα που εκπονεί ο Ε.Ο.ΑΝ. και εγκρίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών σύμφωνα με το άρθρο 15.
20. «Εθελοντική συμφωνία»: η επίσημη συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ των αρμόδιων δημόσιων αρχών και των ενδιαφερομένων τομέων δραστηριότητας, η οποία πρέπει να είναι ανοικτή σε όλα τα μέρη που επιθυμούν να συμμορφωθούν με τους όρους της συμφωνίας προκειμένου να συμβάλουν στην εκπλήρωση των στόχων του παρόντος νόμου.
21. «Φορέας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ)»: το νομικό πρόσωπο που λειτουργεί υπό τον τύπο ανώνυμης εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας ή αστικής εταιρείας και έχει ως αποκλειστικό σκοπό την οργάνωση και λειτουργία εγκεκριμένου από τον Ε.Ο.ΑΝ. ΣΕΔ σε συλλογική βάση (ΣΣΕΔ).
22. «Φορέας Ατομικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης ΣΕΔ»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι παραγωγός συσκευασιών ή παραγωγός ή διαχειριστής άλλων προϊόντων και οργανώνει και λειτουργεί για τα απόβλητά του εγκεκριμένου από τον Ε.Ο.ΑΝ. ΣΕΔ σε ατομική βάση (ΑΣΕΔ).
23. «Πλαστικό υλικό»: το πολυμερές σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 του Κανονισμού 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 396), στο οποίο ενδεχομένως έχουν προστεθεί πρόσθετα ή άλλες ουσίες και το οποίο μπορεί να αποτελέσει κύριο δομικό στοιχείο των σακουλών μεταφοράς.
24. «Πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: οι σακούλες μεταφοράς, με ή χωρίς λαβή, από πλαστικό υλικό, οι οποίες διατίθενται στους καταναλωτές στο σημείο πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων.
25. «Οξοδιασπώμενες πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς από πλαστικά υλικά, στα οποία περιλαμβάνονται πρόσθετα που καταλύουν τη διάσπαση των πλαστικών υλικών σε μικροτμήματα.
26. «Λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μικρότερο των 50 μικρομέτρων (μm),
27. «Πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 15 μικρόμετρα (μm) που χρησιμοποιούνται για λόγους υγιεινής ή παρέχονται ως πρωτογενής συσκευασία χύδην τροφίμων, όταν η χρήση τους συμβάλλει στην αποφυγή σπατάλης τροφίμων,
28. «Επαναχρησιμοποιήσιμες σακούλες ή τσάντες μεταφοράς»: οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων με πάχος τοιχώματος μεγαλύτερο ή ίσο των 50 μικρομέτρων (μm), που είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με το πρότυπο UNE 53942 ή άλλο ισοδύναμο πρότυπο, καθώς επίσης οι πλαστικές σακούλες/ τσάντες μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων με μεγαλύτερες διαστάσεις από αυτές που καλύπτει το ανωτέρω πρότυπο και οι τσάντες από κάθε άλλο είδος υλικού, που έχουν σχεδιασθεί με σκοπό την επαναχρησιμοποίησή τους (σακούλες ή τσάντες πολλαπλών χρήσεων). Οι επαναχρησιμοποιήσιμες σακούλες ή τσάντες μεταφοράς υπάγονται στην έννοια της συσκευασίας της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2.».

2. Στο άρθρο 2 του ν. 2939/2001 προστίθενται παράγραφοι 29 έως 33 ως εξής:
«29. «Βιοαποδομήσιμες (ή βιοαποικοδομήσιμες)/ λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς»: οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς οι οποίες, στο πλαίσιο τήρησης των απαιτήσεων της παρ. 1 (περίπτωση γ.3 και γ.4) του άρθρου 6 του ν. 2939/2001, υπόκεινται σε ανακύκλωση μέσω βιοαποδόμησης ή λιπασματοποίησης, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13432 «Απαιτήσεις για συσκευασία ανακτήσιμη μέσω λιπασματοποίησης και βιοαποικοδόμησης — Σχήμα δοκιμής και κριτήρια αξιολόγησης για την τελική αποδοχή της συσκευασίας» ή με άλλο Ευρωπαϊκό Πρότυπο.
30. «Σημεία πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων»: οριοθετημένος και διαμορφωμένος χώρος, όπου ασκείται λιανικό εμπόριο εμπορευμάτων ή προϊόντων, στα οποία περιλαμβάνονται τα τρόφιμα και ποτά.
31. «Έμπορος»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή επιχείρηση λιανικού εμπορίου, συμπεριλαμβανομένου του ηλεκτρονικού εμπορίου που, στο πλαίσιο της άσκησης της εμπορικής του δραστηριότητας, παρέχει στους καταναλωτές, κατά την πώληση εμπορευμάτων ή προϊόντων, πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Στην έννοια του εμπόρου περιλαμβάνονται και οι επαγγελματίες πωλητές που δραστηριοποιούνται σε ακάλυπτους δημόσιους, δημοτικούς, ιδιωτικούς ή εκκλησιαστικούς χώρους και γενικά χώρους που δεν αποτελούν επαγγελματική στέγη αλλά επιτρέπεται σε αυτούς η άσκηση εμπορικής δραστηριότητας (υπαίθριο εμπόριο).
32. «Παραγωγός πλαστικής σακούλας μεταφοράς»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εισάγει ή κατασκευάζει πλαστικές σακούλες μεταφοράς οι οποίες, μέσω των διακινητών/διανομέων ή των εμπόρων, προορίζονται να καταλήξουν στον καταναλωτή για τη μεταφορά εμπορευμάτων ή προϊόντων.
33. «Διακινητής/διανομέας πλαστικών σακουλών μεταφοράς»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, το οποίο διαθέτει στο λιανικό εμπόριο πλαστικές σακούλες μεταφοράς. Ο διακινητής/διανομέας πλαστικών σακουλών μεταφοράς μπορεί να είναι και παραγωγός κατά την έννοια της παραγράφου 32.».
Οι όροι «απόβλητα», «επικίνδυνα απόβλητα», «διαχείριση αποβλήτων», «συλλογή», «χωριστή συλλογή», «πρόληψη», «επαναχρησιμοποίηση», «επεξεργασία», «ανάκτηση», «προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση», «ανακύκλωση» και «διάθεση» έχουν την έννοια που προβλέπεται στο άρθρο 11 του ν. 4042/2012.».

Το άρθρο 4 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης των απόβλητων συσκευασιών και άλλων προϊόντων
Κατά την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων τηρούνται οι ακόλουθες αρχές:
α) της ιεράρχησης των δράσεων και εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων, με προτεραιότητα στην προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, στην ανακύκλωση και, εφόσον έχουν εξαντληθεί τα περιθώρια αυτών, την άλλου είδους ανάκτηση, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4042/2012,
β) της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4042/2012,
γ) ο ρυπαίνων πληρώνει,
δ) της ευθύνης όλων των εμπλεκόμενων οικονομικών παραγόντων, δημόσιων και ιδιωτικών,
ε) της δημοσιότητας των μέτρων που λαμβάνονται για την εφαρμογή του παρόντος προς τους χρήστες και καταναλωτές, προκειμένου να αναδειχθεί ο καθοριστικός ρόλος και η συμβολή των χρηστών και καταναλωτών στην εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων.».

Μετά το άρθρο 4 του ν. 2939/2001 προστίθενται άρθρα 4Α, 4Β και 4Γ ως εξής:
«Άρθρο 4Α
Ρυθμίσεις για τους Φορείς ΣΣΕΔ και ΑΣΕΔ
1. Οι φορείς ΣΣΕΔ έχουν ως αποκλειστικό σκοπό την οργάνωση και λειτουργία ΣΣΕΔ εγκεκριμένου από τον Ε.Ο.ΑΝ. Επιτρέπεται η λειτουργία περισσοτέρων του ενός φορέων ΣΣΕΔ για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας ή για κάθε ρεύμα αποβλήτων άλλων προϊόντων.
2. Μέτοχοι ή εταίροι φορέα ΣΣΕΔ μπορούν να είναι αποκλειστικά:
α) οι παραγωγοί συσκευασίας ή οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων ή τα νομικά πρόσωπα, τα οποία οργανώνονται αποκλειστικά από παραγωγούς συσκευασίας ή παραγωγούς ή διαχειριστές άλλων προϊόντων με σκοπό την οργάνωση φορέα ΣΣΕΔ και για τα οποία ισχύουν κατ’ αντιστοιχία οι όροι και περιορισμοί των παραγράφων 3, 4, 5, 7 και 8 που ισχύουν για τους φορείς ΣΣΕΔ,
β) οι Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με τους παραγωγούς ή διαχειριστές της περίπτωσης α΄. Οι μετοχές του φορέα ΣΣΕΔ που λειτουργεί υπό τον τύπο ανώνυμης εταιρείας είναι υποχρεωτικά ονομαστικές.
3. Η ιδιότητα του μετόχου ή εταίρου φορέα ΣΣΕΔ είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μετόχου, του μέλους οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης και προΐσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση επιχείρησης, η οποία εκτελεί εργασίες επεξεργασίας ή συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων ή εν γένει εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων. Το ασυμβίβαστο του προηγουμένου εδαφίου δεν ισχύει:
α) για τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και την ΚΕΔΕ,
β) για τις περιπτώσεις μετόχου ή εταίρου φορέα ΣΣΕΔ, στις οποίες το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης αφορά δραστηριότητες που τον καθιστούν υπόχρεο παραγωγό.
4. Απαγορεύεται η κατοχή μετοχών ή μερίδων φορέα ΣΣΕΔ από πρόσωπα που:
α) τελούν σε πτώχευση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή αναστολή εργασιών ή έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστικής διαχείρισης, αναστολής εργασιών ή παρόμοια διαδικασία,
β) έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για αδίκημα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43) ή του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) ή του άρθρου 157 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) ή του άρθρου 405 του Ποινικού Κώδικα ή για παράβαση των διατάξεων που προστατεύουν από τον αθέμιτο ανταγωνισμό ή προστατεύουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό ή για αδίκημα της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4042/2012 ή του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160).
5. Το ασυμβίβαστο της παραγράφου 3 και τα κωλύματα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 ισχύουν και για την ιδιότητα μέλους του διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης και προΐσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση του φορέα ΣΣΕΔ. Το ασυμβίβαστο της παραγράφου 3 για μέλη διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης και προΐσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση φορέα ΣΣΕΔ ισχύει και όταν σύζυγος ή συγγενής εξ αίματος σε ευθεία γραμμή και σε πλάγια γραμμή μέχρι και δευτέρου βαθμού ή εξ αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού των ανωτέρω προσώπων είναι και μέτοχος, μέλος οργάνου διοίκησης ή στέλεχος που κατέχει θέση ευθύνης και προΐσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση επιχείρησης, η οποία αναλαμβάνει εργασίες επεξεργασίας ή συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων. Η εξαίρεση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 δεν ισχύει για τα ασυμβίβαστα της παρούσας παραγράφου.
6. Αν συντρέξει κάποιο από τα ασυμβίβαστα της παραγράφου 3 ή από τα κωλύματα της παραγράφου 4 στο πρόσωπο μετόχου ή εταίρου φορέα ΣΣΕΔ, το πρόσωπο αυτό υποχρεούται να μεταβιβάσει τις μετοχές ή τα μερίδια που κατέχει σε πρόσωπα των περιπτώσεων α΄ ή β΄ της παραγράφου 2, τα οποία εκδηλώνουν σχετικό ενδιαφέρον, μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από το χρόνο που γεννάται το ασυμβίβαστο ή το κώλυμα. Αν συντρέξει κάποιο από τα ασυμβίβαστα ή τα κωλύματα της παραγράφου 5 στο πρόσωπο μέλους διοικητικού συμβουλίου ή άλλου οργάνου διοίκησης ή διευθυντικού στελέχους ή στελέχους με θέση ευθύνης που προΐσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση φορέα ΣΣΕΔ, ο φορέας ΣΣΕΔ οφείλει μέσα σε ένα (1) μήνα να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για τη συμμόρφωσή του με τις παραγράφους 3, 4 και 5. Για τους υφιστάμενους φορείς οι προθεσμίες των προηγούμενων εδαφίων ξεκινούν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
7. Οι φορείς ΣΣΕΔ απαγορεύεται να εκτελούν οι ίδιοι εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης και να διαθέτουν σχετικές για το σκοπό αυτόν άδειες. Αν εξαιτίας έλλειψης επιχειρηματικού ενδιαφέροντος από τον ιδιωτικό ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα καθίσταται αδύνατη η συλλογή-μεταφορά ή η επεξεργασία αποβλήτων, η εκτέλεση τέτοιων εργασιών επιτρέπεται ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ. Η έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ. δίνεται με απόφαση του Δ.Σ. μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας το αίτημα θεωρείται εγκεκριμένο. Εξαιρούνται της απαγόρευσης τα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), τα οποία έχουν υλοποιηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
8. Η διανομή κερδών από τον φορέα ΣΣΕΔ στους μετόχους ή τους εταίρους του απαγορεύεται.
9. Με την επιφύλαξη της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), η προμήθεια αγαθών, η λήψη ή η ανάθεση υπηρεσιών και η ανάθεση έργων και μελετών από τους φορείς ΣΣΕΔ διενεργούνται σύμφωνα με Κανονισμό Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών του φορέα, ο οποίος καταρτίζεται σύμφωνα με κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδει ο Ε.Ο.ΑΝ.. Οι κατευθυντήριες οδηγίες αναρτώνται στο διαδικτυακό τόπο του Ε.Ο.ΑΝ. και διέπονται από τις αρχές της δημοσιότητας, της διαφάνειας και της ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερομένων.
Οι φορείς ΣΣΕΔ έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν προς έγκριση στον Ε.Ο.ΑΝ. τον Κανονισμό Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων και Μελετών, το αργότερο μέσα σε δύο (2) μήνες από την ανάρτηση των ανωτέρω κατευθυντήριων οδηγιών, καθώς και ύστερα από κάθε σχετική τροποποίησή τους. Η έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ. δίνεται με απόφαση του Δ.Σ. μέσα σε δύο (2) μήνες από την υποβολή του Κανονισμού Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών. Αν ο Ε.Ο.ΑΝ. δεν απαντήσει εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας, ο Κανονισμός θεωρείται εγκεκριμένος. Μέχρι την κατάρτιση των ανωτέρω κατευθυντήριων οδηγιών από τον Ε.Ο.ΑΝ., οι φορείς ΣΣΕΔ οφείλουν να εφαρμόζουν Κανονισμό Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων και Μελετών που καταρτίζουν οι ίδιοι, ο οποίος εγκρίνεται από τον Ε.Ο.ΑΝ. μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή του, άλλως θεωρείται εγκεκριμένος.
10. Ο φορέας ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ υποχρεούται να υποβάλει στον Ε.Ο.ΑΝ. για αξιολόγηση έκθεση ετήσιου προγραμματισμού για το επόμενο έτος, στην οποία περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο αναλυτικός προϋπολογισμός, προγραμματισμός των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης, σε εθνικό και περιφερειακό ή και τοπικό επίπεδο. Η έκθεση ως προς τον προγραμματισμό των εργασιών περιλαμβάνει τουλάχιστον τις δράσεις, το σκοπό, τα μέσα υλοποίησης και τον προϋπολογισμό του κόστους. Στην έκθεση του φορέα ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ περιλαμβάνεται, για αξιολόγηση από τον Ε.Ο.ΑΝ., αναλυτικό ετήσιο πρόγραμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τις δράσεις, το σκοπό, τα μέσα υλοποίησης και τον προϋπολογισμό του κόστους. Επιτρέπεται υπέρβαση του κόστους του προγράμματος μέχρι ποσοστού 10% επί του προϋπολογισμένου ποσού εφόσον αυτό αιτιολογείται. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να αξιώσει την από κοινού διεξαγωγή ενημερωτικών δράσεων και προγραμμάτων ευαισθητοποίησης με άλλους φορείς ΣΣΕΔ, λαμβάνοντας υπόψη τις ενδεχόμενες συνέργειες ή επικαλύψεις με άλλα προγράμματα ενημέρωσης ή ευαισθητοποίησης. Η έκθεση υποβάλλεται στον Ε.Ο.ΑΝ. έως την 30ή Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους. Το ειδικότερο περιεχόμενο της έκθεσης, ο τρόπος αξιολόγησης και δημοσιοποίησής της και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας ρυθμίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
11. Ο φορέας ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ υποχρεούται να υποβάλει στον Ε.Ο.ΑΝ. για αξιολόγηση λεπτομερή ετήσια έκθεση σχετικά με τη λειτουργία του, τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του, καθώς και αναλυτικά οικονομικά στοιχεία στα οποία περιλαμβάνονται τα αντίστοιχα στοιχεία του επιχειρησιακού σχεδίου που συνοδεύει την έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας του. Η έκθεση υποβάλλεται στον Ε.Ο.ΑΝ. έως την 30ή Απριλίου του επόμενου έτους με βάση τα έως τότε διαθέσιμα οικονομικά στοιχεία. Με την οριστικοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων του φορέα, υποβάλλονται αμελλητί στον Ε.Ο.ΑΝ. και τα οικονομικά αυτά στοιχεία. Η έκθεση, μετά την αξιολόγηση, δημοσιεύεται χωρίς καθυστέρηση στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.. Το ειδικότερο περιεχόμενο της έκθεσης, ο τρόπος αξιολόγησης και δημοσιοποίησής της
και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας ρυθμίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
12. Ο φορέας ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ υποχρεούται να υποβάλει αληθή και τεκμηριωμένα στοιχεία στον Ε.Ο.ΑΝ. αναφορικά με τις ποσότητες αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων, ανά είδος και κατηγορία αυτών, που οδηγήθηκαν προς επεξεργασία στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, καθώς και τη μεθοδολογία συγκέντρωσης των στοιχείων αυτών.
13. Ο Ε.Ο.ΑΝ. ελέγχει το διοικητικό κόστος λειτουργίας των φορέων ΣΣΕΔ κατά την εξέταση των επιχειρησιακών τους σχεδίων, κατά τη διαδικασία έγκρισης, ανανέωσης ή τροποποίησης των ΣΣΕΔ, καθώς και κατά την υποβολή των ετήσιων εκθέσεων των φορέων. Ως διοικητικό κόστος θεωρείται ιδίως το κόστος της μισθοδοσίας, η αποζημίωση μελών του διοικητικού συμβουλίου, τα μισθώματα και τα κοινόχρηστα, το κόστος αναλωσίμων, τα αναγκαία έξοδα υποδοχής και φιλοξενίας, καθώς και το κόστος λήψης αναγκαίων υπηρεσιών, όπως υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης, νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, ο έλεγχος του φορέα ΣΣΕΔ από τρίτους και η φύλαξη και ο καθαρισμός των εγκαταστάσεών του. Το διοικητικό κόστος λειτουργίας των φορέων ΣΣΕΔ δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει το 10% των εσόδων του φορέα ΣΣΕΔ από εισφορές, μέσα στην προηγούμενη χρήση, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Ε.Ο.ΑΝ. με την οποία εγκρίνεται αιτιολογημένο αίτημα του φορέα ΣΣΕΔ, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή του αιτήματος, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας το αίτημα θεωρείται εγκεκριμένο. Στο ως άνω ποσοστό δεν περιλαμβάνεται το έκτακτο κόστος για δικαστικές υποθέσεις, το κόστος των σχετικών δικηγορικών αμοιβών, καθώς και το κόστος για ελέγχους σε τρίτους.
Οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου δεν εφαρμόζονται κατά τα τρία (3) πρώτα χρόνια λειτουργίας των φορέων ΣΣΕΔ, καθώς και για φορείς ΣΣΕΔ των οποίων το κόστος λειτουργίας είναι μόνο διοικητικό, όπως αυτό περιγράφεται ανωτέρω. Διαρκείς υποχρεώσεις του φορέα ΣΣΕΔ, που συνιστούν διοικητικό κόστος λειτουργίας του, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο δεύτερο εδάφιο, και έχουν αναληφθεί κατά τα τρία (3) πρώτα έτη λειτουργίας του, δεν συνιστούν νόμιμη αιτία υπέρβασης του ποσοστού που ορίζεται στο τρίτο εδάφιο της παρούσας.
14. Το κατά το άρθρο 5 του ν. 3220/2004 (Α΄ 15) ειδικό αποθεματικό φορέα ΣΣΕΔ, ο οποίος έχει συμπληρώσει τριετή λειτουργία, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατά το τέλος του έτους το 35% των εσόδων του τρέχοντος έτους λειτουργίας, χωρίς προηγούμενη απόφαση του Ε.Ο.ΑΝ., με την οποία εγκρίνεται αιτιολογημένο αίτημα του φορέα μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή του αιτήματος, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας το αίτημα θεωρείται εγκεκριμένο. Αν το ειδικό αποθεματικό υπερβαίνει το ανωτέρω ποσοστό χωρίς προηγούμενη έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ., ο φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να το χρησιμοποιήσει για τους σκοπούς και σύμφωνα με τους όρους και το χρονοδιάγραμμα που καθορίζει ο Ε.Ο.ΑΝ. με απόφασή του.
15. Οι φορείς ΣΣΕΔ υποχρεούνται να ελέγχουν αν οι παραγωγοί αποβλήτων συσκευασίας ή οι παραγωγοί ή διαχειριστές αποβλήτων άλλων προϊόντων τηρούν τους όρους των συμβάσεων ένταξής τους στο ΣΣΕΔ.
16. Ο φορέας ΣΣΕΔ λύεται και τίθεται σε εκκαθάριση, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπεται από τη νομοθεσία, ανάλογα με τη νομική μορφή του και όταν ανακληθεί ή δεν ανανεωθεί η απόφαση έγκρισης λειτουργίας ΣΣΕΔ ή όταν αφαιρεθεί η έγκριση λειτουργίας του από τον Ε.Ο.ΑΝ.. Μετά το πέρας της εκκαθάρισης το κεφάλαιο που έχει καταβληθεί από τους μετόχους ή τους εταίρους αποδίδεται σε αυτούς και το προϊόν που έχει απομείνει περιέρχεται στον Ε.Ο.ΑΝ., ο οποίος υποχρεούται να το διαθέσει αντίστοιχα σε ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων ανάλογα με το ΣΣΕΔ που έχει τεθεί σε εκκαθάριση, για εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων που εμπίπτουν στο αντικείμενο λειτουργίας του φορέα ΣΣΕΔ που εκκαθαρίστηκε και να καθορίσει τους ειδικότερους όρους της διάθεσης, ώστε να επιτευχθούν αποτελέσματα αντίστοιχα του ΣΣΕΔ που εκκαθαρίστηκε.
17. Οι παράγραφοι 3, 5, 9 και 13 δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση των φορέων ΣΣΕΔ αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).

Άρθρο 4Β
Διατάξεις γενικής εφαρμογής για τα ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ
1. Οι παραγωγοί συσκευασιών, οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, υποχρεούνται να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να λειτουργούν σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
2. Σε οργάνωση ΑΣΕΔ ή σε συμμετοχή σε ΣΣΕΔ υποχρεούνται:
α) οι παραγωγοί οι οποίοι:
αα) συσκευάζουν προϊόντα ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων, με σκοπό να τα διαθέσουν στην ελληνική αγορά, εκτός της συσκευασίας σε πλαστικές σακούλες μεταφοράς,
ββ) εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά,
β) οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς και
γ) οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, όπως το περιεχόμενο του όρου «άλλα προϊόντα» εξειδικεύεται για κάθε συγκεκριμένο προϊόν με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 17 παράγραφος 1.
3. Αν το ΣΣΕΔ δεν περιλαμβάνει το σύνολο των κατηγοριών ή υλικών ή ειδών συσκευασίας ή άλλου προϊόντος, οι παραγωγοί της παραγράφου 2 υποχρεούνται να συμμετέχουν και σε άλλο κατάλληλο ΣΣΕΔ ως προς την κατηγορία, το υλικό, το είδος της συσκευασίας ή την κατηγορία ή το είδος του άλλου προϊόντος, που δεν περιλαμβάνεται στο ΣΣΕΔ στο οποίο έχουν ενταχθεί. Αν το ΑΣΕΔ δεν περιλαμβάνει το σύνολο των κατηγοριών ή υλικών ή ειδών συσκευασίας ή άλλου προϊόντος, οι παραγωγοί της παραγράφου 2 υποχρεούνται να συμμετέχουν σε άλλο κατάλληλο ΣΣΕΔ ως προς την κατηγορία, το υλικό, το είδος της συσκευασίας ή την κατηγορία ή το είδος του άλλου προϊόντος, που δεν περιλαμβάνεται στο ΑΣΕΔ που έχουν οργανώσει.
4. Η συμμετοχή των υπόχρεων της παραγράφου 2 σε ΣΣΕΔ πραγματοποιείται με την υπογραφή σχετικής σύμβασης με το φορέα ΣΣΕΔ. Η συμμετοχή σε ΣΣΕΔ:
α) συνεπάγεται την υποχρέωση καταβολής στο φορέα ΣΣΕΔ χρηματικής εισφοράς για κάθε συσκευασία ή άλλο προϊόν που διαθέτει ο υπόχρεος στην αγορά, στην οποία περιλαμβάνεται και το ποσοστό επί της εν λόγω εισφοράς που αποδίδεται στον Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με το άρθρο 24Ε,
β) παρέχει το δικαίωμα στον υπόχρεο να χρησιμοποιεί σήμανση με την ένδειξη που περιγράφεται στη σύμβαση ως απόδειξη της ένταξής του στο ΣΣΕΔ,
γ) απαλλάσσει τους υπόχρεους από την ευθύνη της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων.
5. Οι χρηματικές εισφορές που καταβάλλουν στους φορείς ΣΣΕΔ οι υπόχρεοι της παραγράφου 2, οι οποίοι εντάσσονται σε αυτά, διατίθενται αποκλειστικά για την κάλυψη του κόστους της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων με σκοπό την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί. Οι χρηματικές εισφορές πρέπει να καλύπτουν το συνολικό κόστος της διαχείρισης αποβλήτων για τα προϊόντα τα οποία διαθέτουν στην αγορά, στο οποίο περιλαμβάνονται ιδίως:
α) το κόστος της χωριστής συλλογής και μεταφοράς, διαλογής και επεξεργασίας που απαιτείται για την επίτευξη των στόχων διαχείρισης των αποβλήτων, αφού αφαιρεθούν τα έσοδα από την επαναχρησιμοποίηση ή τις πωλήσεις δευτερογενών πρώτων υλών των συνεργαζόμενων με τα ΣΣΕΔ Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού ή φορέων διαχείρισης αποβλήτων,
β) το κόστος παροχής επαρκούς πληροφόρησης στους κατόχους αποβλήτων σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα,
γ) το κόστος ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και τη χωριστή συλλογή,
δ) το κόστος συγκέντρωσης στοιχείων και υποβολής εκθέσεων,
ε) οι δαπάνες αυτοέλεγχου των ΣΣΕΔ και οι δαπάνες των τακτικών ανεξάρτητων ελέγχων που υποστηρίζουν τους αυτοελέγχους,
στ) το διοικητικό κόστος.
Ο προσδιορισμός του ύψους των χρηματικών εισφορών γίνεται με βάση το πραγματικό κόστος στο τέλος του κύκλου ζωής των επιμέρους προϊόντων ή ομάδων παρόμοιων προϊόντων, αφού ληφθεί υπόψη η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσής τους και βασίζεται στο βελτιστοποιημένο κόστος των υπηρεσιών που παρέχονται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δημόσιες επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων είναι υπεύθυνες για την εκπλήρωση μέρους των λειτουργικών υποχρεώσεων. Τα ΣΣΕΔ, κατά τον προσδιορισμό της χρηματικής εισφοράς, λαμβάνουν υπόψη το κριτήριο της παρούσας παραγράφου, καθώς και την υποχρέωση δημιουργίας κινήτρων οικολογικού σχεδιασμού των προϊόντων με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόληψης επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης και τη συνεισφορά στην αποδοτικότητα των πόρων.
6. Κάθε ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ πρέπει να σχεδιάζεται, να οργανώνεται και να λειτουργεί ούτως ώστε να:
α) αποφεύγεται η διάκριση σε βάρος των εισαγόμενων προϊόντων, καθώς και εμπόδια στο εμπόριο ή στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, σύμφωνα με το εθνικό και ενωσιακό δίκαιο,
β) λαμβάνονται κατά κύριο λόγο υπόψη οι απαιτήσεις σε θέματα προστασίας:
αα) του περιβάλλοντος και της υγείας,
ββ) της υγιεινής και της ασφάλειας των καταναλωτών,
γγ) των δικαιωμάτων βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου,
γ) επιλέγεται η πλέον ενδεδειγμένη μέθοδος εναλλακτικής διαχείρισης της προετοιμασίας επαναχρησιμοποίησης, συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, ανάκτησης και ανακύκλωσης των αποβλήτων, σύμφωνα με την ιεράρχηση των δράσεων και εργασιών διαχείρισης αποβλήτων του άρθρου 29 του ν. 4042/2012 και κατ’ εφαρμογή των προγραμμάτων του άρθρου 5 του παρόντος,
δ) δημιουργούνται κίνητρα οικολογικού σχεδιασμού των προϊόντων με σκοπό τη διευκόλυνση της πρόληψης επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης και τη συνεισφορά στην αποδοτικότητα των πόρων,
ε) προσδιορίζεται με σαφήνεια το γεωγραφικό επίπεδο και το είδος του προϊόντος που αφορά,
στ) διατίθενται τα αναγκαία λειτουργικά και οικονομικά μέσα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στο πλαίσιο της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού,
ζ) εφαρμόζεται επαρκής μηχανισμός αυτοελέγχου που υποστηρίζεται από τακτικούς ανεξάρτητους ελέγχους για την αξιολόγηση της οικονομικής διαχείρισης του φορέα και της ποιότητας των στοιχείων που συλλέγονται και υποβάλλονται στον Ε.Ο.ΑΝ.,
η) τίθενται στη διάθεση του κοινού πληροφορίες σχετικά με την ιδιοκτησία του φορέα, τους παραγωγούς ή διαχειριστές που έχουν ενταχθεί στο ΣΣΕΔ και τον αριθμό Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ) αυτών, το ύψος των χρηματικών εισφορών που καταβάλλονται συνολικά από αυτούς, αλλά και πληροφορίες για τις επιχειρήσεις διαχείρισης αποβλήτων, όπως είναι τα στοιχεία της επιχείρησης που κάνει τη διαχείριση των αποβλήτων, το είδος των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης που υλοποιεί, η περιβαλλοντική αδειοδότηση αυτών, οι κωδικοί Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ) που διαχειρίζεται, καθώς και ο αριθμός Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) των επιχειρήσεων και των Ο.Τ.Α. που συνεργάζονται με το φορέα ΣΣΕΔ ή ΑΣΕΔ.
7. Οι παραγωγοί υποχρεούνται να υποβάλλουν στον Ε.Ο.ΑΝ. και στα ΣΣΕΔ αληθή στοιχεία για τις ποσότητες συσκευασιών και άλλων προϊόντων που διαθέτουν στην αγορά.
8. Οι κατασκευαστές και οι εισαγωγείς συσκευασιών με σκοπό τη διάθεση στην ελληνική αγορά έχουν υποχρέωση να παραλαμβάνουν το δευτερογενές υλικό, όπως ορίζεται στην παράγραφο 14 του άρθρου 2 και προέρχεται από την επεξεργασία αποβλήτων συσκευασίας, και να το χρησιμοποιούν για την παραγωγή νέων προϊόντων.
9. Για την οργάνωση και λειτουργία κάθε ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ απαιτείται η προηγούμενη έκδοση απόφασης έγκρισης του ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ από το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ., η οποία τίθεται σε ισχύ με τη δημοσίευσή της στο διαδικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Η έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ. δίνεται με απόφαση του Δ.Σ. μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την υποβολή του αιτήματος, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας το αίτημα θεωρείται εγκεκριμένο. Στην περίπτωση αυτή, ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί πάντως και μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας να ζητήσει, εάν το περιεχόμενο του επιχειρησιακού σχεδίου αποκλίνει από τους στόχους της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και της παραγράφου 1 του άρθρου 17 ή έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, την τροποποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, να προβεί σε ανάκληση της έγκρισης. Για την έκδοση απόφασης έγκρισης ή ανανέωσης απαιτείται καταβολή από τον φορέα στον Ε.Ο.ΑΝ. ανταποδοτικού τέλους, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε περίπτωση:
α) ΑΣΕΔ:
αα) πανελλαδικής κλίμακας σε 19.500 ευρώ,
ββ) Αττικής σε 9.000 ευρώ,
γγ) Θεσσαλονίκης σε 6.000 ευρώ,
δδ) υπολοίπων Περιφερειακών Ενοτήτων (ΠΕ), συμπεριλαμβανομένων των ΠΕ της Κρήτης σε 3.000 ευρώ και
εε) των νησιών, εκτός Κρήτης σε 1.500 ευρώ,
β) ΣΣΕΔ:
αα) πανελλαδικής κλίμακας σε 36.000 ευρώ,
β) Αττικής σε 18.000 ευρώ,
γγ) Θεσσαλονίκης σε 12.000 ευρώ,
δδ) υπολοίπων ΠΕ, συμπεριλαμβανομένων των ΠΕ της Κρήτης, σε 4.500 ευρώ και
εε) νησιών, εκτός Κρήτης, σε 1.500 ευρώ.
Στην περίπτωση που το ΣΕΔ δεν είναι πανελλαδικής εμβέλειας το ύψος του ανταποδοτικού τέλους το οποίο καταβάλλεται προκύπτει αθροιστικά ανάλογα με τις ΠΕ ή τα νησιά που δραστηριοποιείται και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο ανταποδοτικό τέλος της πανελλαδικής εμβέλειας για ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ αντίστοιχα.
10. Η απόφαση έγκρισης ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ ισχύει για έξι (6) έτη και μπορεί να ανανεώνεται με τροποποίηση ή αναθεώρηση του επιχειρησιακού σχεδίου, εφόσον απαιτείται. Η απόφαση έγκρισης ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ ανακαλείται από τον Ε.Ο.ΑΝ., αν διαπιστωθεί ότι δεν συνέτρεχαν οι όροι και οι προϋποθέσεις με τους οποίους έχει εγκριθεί. Η διαδικασία και οι ειδικότερες προϋποθέσεις ανανέωσης, τροποποίησης ή ανάκλησης της έγκρισης, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας, μπορεί να ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ..
11. Ο Ε.Ο.ΑΝ. τηρεί το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ), στο οποίο καταχωρίζονται υποχρεωτικά οι υπόχρεοι παραγωγοί συσκευασιών και οι υπόχρεοι παραγωγοί άλλων προϊόντων της παραγράφου 2. Από την υποχρέωση καταχώρισης στο μητρώο εξαιρούνται οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της 36259/1757/2010 (Β΄ 1312) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης του μητρώου, η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο και τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώριση.
12. Η τήρηση των υποχρεώσεων των παραγράφων 2 και 11 αποτελούν ειδικό όρο εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν. 4412/2016.
13. Η παράγραφος 5 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση των φορέων ΣΣΕΔ αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).
14. Οι υπόχρεοι παραγωγοί της παραγράφου 2 υποχρεούνται να αναγράφουν τον αριθμό του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών Συσκευασιών και άλλων προϊόντων στα παραστατικά πώλησης, τα οποία αναφέρονται στα άρθρα 8 έως 14 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251).

Άρθρο 4Γ
Εποπτεία και διαφάνεια των ΣΣΕΔ
1. Κάθε φορέας ΣΣΕΔ υποχρεούται να τηρεί και να διαθέτει, ύστερα από αίτημα υπόχρεου της παραγράφου 2 του άρθρου 4β που συμμετέχει ή συνεργάζεται με αυτόν, πληροφορίες σχετικά με τους παραγωγούς που έχουν ενταχθεί στο εν λόγω ΣΣΕΔ, τις χρηματικές εισφορές που καταβάλλονται συνολικά στο ΣΣΕΔ, τα στοιχεία των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας, καθώς και των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με το φορέα ΣΣΕΔ, τα σημεία και κέντρα συλλογής αποβλήτων, καθώς και το σύνολο των ποσοτήτων, των οποίων η διαχείριση έλαβε χώρα με ευθύνη του εν λόγω ΣΣΕΔ.
2. Οι φορείς ΣΣΕΔ υποχρεούνται να δέχονται κάθε αίτημα συμμετοχής υπόχρεης κατά κύρια δραστηριότητα επιχείρησης στη μετοχική ή εταιρική τους σύνθεση, οφείλουν δε το αργότερο μέσα σε ένα (1) έτος από την υποβολή σχετικού αιτήματος να προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες με βάση τη νομική μορφή υπό την οποία λειτουργούν, προκειμένου να καταστεί δυνατή η συμμετοχή του υπόχρεου. Η υποχρέωση καλύπτεται με τη συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα νομικά πρόσωπα της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4Α.
3. Στο επιχειρησιακό σχέδιο κάθε φορέα ΣΣΕΔ περιλαμβάνεται υποχρεωτικά πρόταση συγκρότησης και λειτουργίας εποπτικού οργάνου που απαρτίζεται από υπόχρεους της παραγράφου 2 του άρθρου 4Β, οι οποίοι συνεργάζονται με αυτόν, ο αριθμός και τα μέλη του εποπτικού οργάνου, ο τρόπος επιλογής και η θητεία αυτών, καθώς και οι αναγκαίες λεπτομέρειες της λειτουργίας του. Το εποπτικό όργανο είναι αρμόδιο για την παρακολούθηση της λειτουργίας του φορέα ΣΣΕΔ σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας. Αν πιθανολογείται η τέλεση παράβασης, το εποπτικό όργανο υποβάλει σχετική αναφορά στον Ε.Ο.ΑΝ.. Αν υποβληθεί αναφορά στον Ε.Ο.ΑΝ. από το εποπτικό όργανο διενεργείται έλεγχος και συντάσσεται έκθεση ελέγχου μέσα σε τρεις (3) μήνες από την υποβολή της.
4. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση των φορέων ΣΣΕΔ αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ).».

Το άρθρο 5 του ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο της 9268/469/2007 (Β΄ 268) κοινής υπουργικής απόφασης, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασίας
1. Ο Ε.Ο.ΑΝ. εκπονεί και εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών. Τα προγράμματα αυτά αναφέρονται στην πρόληψη των ζημιογόνων για το περιβάλλον δράσεων που προέρχονται από τις συσκευασίες και τη διαχείριση των αποβλήτων των συσκευασιών και στη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων, σύμφωνα με τις γενικές αρχές του άρθρου 4.
2. Τα προγράμματα:
α) καθορίζουν με σαφή τρόπο τους ρόλους, τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις των συντελεστών που εμπλέκονται στην εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, περιλαμβανομένων των παραγωγών και των εισαγωγέων, καθώς και των ΣΕΔ που αυτοί έχουν συστήσει, των οικονομικών παραγόντων σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 2 και των συντελεστών της κοινωνικής οικονομίας,
β) διασφαλίζουν την ίση μεταχείριση μεταξύ των παραγωγών,
γ) περιλαμβάνουν μέτρα για την ενθάρρυνση:
αα) της επαναχρησιμοποίησης των συσκευασιών, εφόσον, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του συσκευαζόμενου προϊόντος, η επαναχρησιμοποίηση είναι οικολογικά συμφέρουσα, τεχνολογικά και οικονομικά εφικτή,
ββ) της χρήσης υλικών που προέρχονται από ανακυκλωμένα απόβλητα συσκευασίας για την παραγωγή συσκευασιών και λοιπών προϊόντων, βελτιώνοντας τις συνθήκες της αγοράς για τα εν λόγω υλικά,
γγ) του περιορισμού ή και της απαγόρευσης χρήσης υλικών για την κατασκευή συσκευασιών άλλων προϊόντων,
δ) περιλαμβάνουν:
αα) μέτρα για την καθιέρωση προγραμμάτων χωριστής συλλογής των αποβλήτων, με υποχρεωτική τη συμμετοχή σε αυτά του τελικού χρήστη ή καταναλωτή,
ββ) μεθόδους για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 7,
γγ) μέτρα για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων σύμφωνα με το άρθρο 10,
δδ) κατευθυντήριες γραμμές για την οργάνωση προγραμμάτων επιστροφής, συλλογής και ανάκτησης σύμφωνα με το άρθρο 7,
εε) γενικές προδιαγραφές για τη χορήγηση εγκρίσεων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με το άρθρο 7,
στστ) μέτρα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του καταναλωτή ή άλλου τελικού χρήστη, κατ’ εφαρμογή του παρόντος,
ζζ) παροχή κινήτρων στους κατόχους αποβλήτων, ώστε να συμμετέχουν στα υφιστάμενα συστήματα χωριστής συλλογής,
ηη) τεχνικά μέτρα για την αντιμετώπιση δυσκολιών που ανακύπτουν κατά την εφαρμογή του παρόντος, κυρίως στις πρωτογενείς συσκευασίες ιατρικών βοηθημάτων και φαρμακευτικών προϊόντων, στις μικρές συσκευασίες, καθώς και στις συσκευασίες πολυτελείας, όπως τα μέτρα αυτά καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 20 της Οδηγίας 94/62/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 1 της Οδηγίας 2004/12/ΕΚ,
θθ) τη λήψη πρόσθετων μέτρων πρόληψης για το μέγιστο δυνατό περιορισμό της περιβαλλοντικής επίπτωσης της συσκευασίας, χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι θεμελιώδεις λειτουργίες της.
Στα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνεται και η εκπόνηση περιβαλλοντικού δείκτη σχετικά με τη συσκευασία, ο οποίος να καθιστά την πρόληψη των αποβλήτων της απλούστερη και περισσότερο αποτελεσματική.
3. Στα προγράμματα εναλλακτικής διαχείρισης είναι δυνατό να προβλέπεται ευθύνη του παραγωγού της συσκευασίας, ως πρόσθετο μέτρο πρόληψης, προκειμένου να ελαχιστοποιούνται περαιτέρω οι ζημιογόνες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των συσκευασιών.
4. Τα προγράμματα εγκρίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών.».

Μετά το άρθρο 6 του ν. 2939/2001 προστίθεται άρθρο 6Α ως εξής:
«Άρθρο 6Α
Μέτρα διαχείρισης των πλαστικών σακουλών μεταφοράς
1. Οι παραγωγοί των πλαστικών σακουλών μεταφοράς υποχρεούνται να διαθέτουν στην αγορά τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς με σήμανση, η οποία φέρει τον τόπο και την ημερομηνία παραγωγής και τον Αριθμό Εθνικού Μητρώου Παραγωγού (ΕΜΠΑ), με ευκρινή τρόπο ήτοι με χαρακτήρες μεγέθους τουλάχιστον 1,2 χιλιοστών και σε εμφανή θέση στο σώμα της πλαστικής σακούλας.
2. Από την 1η Ιανουαρίου 2018 επιβάλλεται στους καταναλωτές η καταβολή περιβαλλοντικού τέλους ανά τεμάχιο λεπτής πλαστικής σακούλας μεταφοράς, με εξαίρεση τις πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς της παραγράφου 27 του άρθρου 2 και τις βιοαποδομήσιμες (ή βιοαποικοδομήσιμες)/λιπασματοποιήσιμες πλαστικές σακούλες μεταφοράς της παραγράφου 29 του ίδιου άρθρου. Το τέλος ορίζεται από την 1 Ιανουαρίου του 2018 στα τρία (3) λεπτά και από την 1η Ιανουαρίου 2019 στα επτά (7) λεπτά. Το ποσό του περιβαλλοντικού τέλους αναγράφεται με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο στα παραστατικά πώλησης προ του ΦΠΑ. Το περιβαλλοντικό τέλος έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα και τα έσοδα από αυτό αποτελούν δημόσιο έσοδο, το οποίο εισπράττεται από την Α.Α.Δ.Ε. και στη συνέχεια αποδίδεται υπέρ του Ε.Ο.ΑΝ..
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ.:
α) καθορίζονται:
αα) οι πλαστικές σακούλες μεταφοράς, για τις οποίες δεν επιτρέπεται η δωρεάν διάθεση ανάλογα με το είδος τους και το πάχος του τοιχώματός τους,
ββ) ύστερα και από γνώμη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής, είσπραξης και απόδοσης του περιβαλλοντικού τέλους που αναφέρεται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου,
γγ) οι δράσεις ανταποδοτικού χαρακτήρα που χρηματοδοτούνται από τα περιβαλλοντικά τέλη, οι φορείς διαχείρισης και ο τρόπος διάθεσης των εσόδων από τα περιβαλλοντικά τέλη,
δδ) οι υποχρεώσεις των εμπόρων, των παραγωγών πλαστικών σακουλών μεταφοράς, των διακινητών και διανομέων πλαστικών σακουλών μεταφοράς για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου,
εε) τα σημεία πώλησης στα οποία εφαρμόζονται τα ως άνω μέτρα,
στστ) οι έλεγχοι και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις για την παράβαση των μέτρων,
β) ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διαχείριση των πλαστικών σακουλών μεταφοράς για την εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2015/720/ΕΕ, όπως ο τρόπος παρακολούθησης και αξιολόγησης της εφαρμογής των μέτρων, η πρόβλεψη της δυνατότητας επιβολής πρόσθετων περιορισμών εμπορίας ή απαγόρευσης της εμπορίας,
γ) ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη σήμανση των σακουλών και την παροχή κινήτρων στους παραγωγούς βιοαποδομήσιμων και λιπασματοποιήσιμων πλαστικών σακουλών.
Μέχρι την έκδοση της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης διατηρείται σε ισχύ η 180036/952/ 10.8.2017 (Β΄ 2812) κοινή υπουργική απόφαση, εκτός αν έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
3. Οι Ο.Τ.Α. υποχρεούνται κατά την κατάρτιση των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) να μεριμνούν για την υλοποίηση των εθνικών μέτρων μείωσης της χρήσης των λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς από τους καταναλωτές και να τοποθετούν στα Πράσινα Σημεία υποδοχείς προσωρινής αποθήκευσης πλαστικών σακουλών.».

Το άρθρο 7 του ν. 2939/2001, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Ειδικές διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ απόβλητων συσκευασιών
1. Τα ΑΣΕΔ και τα ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών λαμβάνουν υπόψη, εκτός απ’ όσα ορίζονται στο άρθρο 4Β, και τις απαιτήσεις σε θέματα προστασίας της ποιότητας, της γνησιότητας και των τεχνικών χαρακτηριστικών των συσκευασμένων αγαθών και των χρησιμοποιούμενων υλικών και αποβλέπουν:
α) στη συλλογή αποβλήτων συσκευασίας από τον καταναλωτή ή άλλο τελικό χρήστη ή από τη ροή των αποβλήτων, προκειμένου να διοχετεύονται προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων,
β) στην προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και στην ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασίας με τη χρησιμοποίηση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών,
γ) στην επίτευξη των ποσοτικών στόχων που τους τίθενται σύμφωνα με το άρθρο 10.
2. Τα ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών είναι ανοικτά στη συμμετοχή των λοιπών οικονομικών παραγόντων.
3. Η οργάνωση από τους φορείς ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών της χωριστής συλλογής των επιμέρους υλικών συσκευασίας, από γυαλί, πλαστικό, μέταλλα και χαρτί, είναι υποχρεωτική σύμφωνα με τις προβλέψεις του οικείου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης και του οικείου εγκεκριμένου Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ).
4. Για την έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας κάθε ΑΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών απαιτείται ο παραγωγός να καταθέσει στον Ε.Ο.ΑΝ. επιχειρησιακό σχέδιο και στοιχεία από τα οποία:
α) αποδεικνύεται ότι ο παραγωγός διαθέτει την απαιτούμενη οικονομική και τεχνική υποδομή για την εφαρμογή του ΑΣΕΔ,
β) αποδεικνύεται ότι το ΑΣΕΔ ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 4Β,
γ) προσδιορίζονται οι στόχοι και οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης με ειδικές προβλέψεις για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές. Οι στόχοι που υποχρεούται να επιτύχει κάθε ΑΣΕΔ προκύπτουν με αναγωγή των στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 10 και αφορούν στο σύνολο των συσκευασιών που διατίθενται στην εγχώρια αγορά, στις ποσότητες των συσκευασιών που διαθέτει ο παραγωγός που οργανώνει το ΑΣΕΔ στην εγχώρια αγορά,
δ) προκύπτει το ποσό του εγγυοδοτικού αντιτίμου, εφόσον προτείνεται η εφαρμογή συστήματος εγγυοδοσίας.
Το ειδικότερο περιεχόμενο του ανωτέρω επιχειρησιακού σχεδίου περιλαμβάνεται στο Παράρτημα του παρόντος.
5. Για την έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας κάθε ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών ο φορέας ΣΣΕΔ απαιτείται:
α) να καταθέσει στον Ε.Ο.ΑΝ. επιχειρησιακό σχέδιο και στοιχεία από τα οποία:
αα) αποδεικνύεται ότι ο φορέας ΣΣΕΔ πληροί τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως και 15 του άρθρου 4Α, διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική υποδομή και οικονομική κατάσταση για τη λειτουργία του ΣΣΕΔ και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του άρθρου 4Β,
ββ) προσδιορίζεται το ποσό της χρηματικής εισφοράς που καταβάλλουν στο φορέα ΣΣΕΔ οι παραγωγοί που εντάσσονται στο ΣΣΕΔ. Η εισφορά πρέπει να προσδιορίζεται με την εφαρμογή διαφανών, αντικειμενικών και ευχερώς ελέγξιμων κριτηρίων, όπως το είδος, ο όγκος και το βάρος της συσκευασίας, η ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων, το ρυπαντικό φορτίο και το κόστος διαχείρισης των συγκεκριμένων αποβλήτων,
γγ) καθορίζονται το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής, το είδος των συσκευασιών, οι στόχοι, το χρονοδιάγραμμα επίτευξής τους και οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές. Οι στόχοι που υποχρεούται να επιτύχει το ΣΣΕΔ είναι αυτοί που προκύπτουν με αναγωγή των στόχων που προβλέπονται στο άρθρο 10 και αφορούν στο σύνολο των συσκευασιών που διατίθενται στην εγχώρια αγορά, στις ποσότητες των συσκευασιών που διαθέτουν οι συμμετέχοντες στο ΣΣΕΔ παραγωγοί στην εγχώρια αγορά,
δδ) προσδιορίζεται το ποσό του εγγυοδοτικού αντιτίμου, εφόσον εφαρμόζεται σύστημα εγγυοδοσίας,
εε) προκύπτει ότι διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή των επιμέρους υλικών συσκευασίας σύμφωνα με την παράγραφο 3,
β) να διασφαλίζει τη δυνατότητα ένταξης χωρίς διακρίσεις στο ΣΣΕΔ των ενδιαφερόμενων παραγωγών συσκευασιών και να προσδιορίζει το πλαίσιο των συμβάσεων ένταξης των παραγωγών στο ΣΣΕΔ με περιγραφή των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών,
γ) να διασφαλίζει την κατάρτιση συμβάσεων συνεργασίας του φορέα ΣΣΕΔ με τους Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού ή με τους φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, σύμφωνα με το άρθρο 8, και να προσδιορίζει το πλαίσιο των συμβάσεων αυτών.
Το ειδικότερο περιεχόμενο του ανωτέρω επιχειρησιακού σχεδίου για την περίπτωση α΄ περιλαμβάνεται στο Παράρτημα του παρόντος.
6. Με την απόφαση έγκρισης της οργάνωσης και λειτουργίας κάθε ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ συσκευασιών επιβάλλονται όροι που αφορούν ιδίως:
α) τον προσδιορισμό των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων εναλλακτικής διαχείρισης και τις αντίστοιχες προθεσμίες για την επίτευξή τους,
β) την εφαρμοστέα βασική μέθοδο για τη συλλογή των αποβλήτων συσκευασιών, με την οποία επιτυγχάνονται οι ποσοτικοί στόχοι του ΑΣΕΔ ή του ΣΣΕΔ, καθώς και τις μεθόδους με τις οποίες επιτυγχάνονται άλλοι στόχοι, οι οποίοι καταγράφονται χωριστά,
γ) τον τρόπο επιβεβαίωσης των ποσοτήτων αποβλήτων συσκευασίας που ανακυκλώνονται,
δ) την υποχρέωση παρακολούθησης, σε τακτά διαστήματα, των αποτελεσμάτων των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων που έχουν επιτευχθεί στις καθορισμένες προθεσμίες και τη γνωστοποίησή τους στον Ε.Ο.ΑΝ.,
ε) τη μη υπέρβαση του ανώτατου ύψους αποθεματικού που ορίζεται στην παράγραφο 14 του άρθρου 4A,
στ) την υποχρέωση δημοσιοποίησης, μέσω του τύπου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο εξίσου προσιτό στο κοινό, της δράσης του ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ, των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων που επιδιώκει και των αποτελεσμάτων της παρακολούθησης και
ζ) τον προσδιορισμό της χρηματικής εισφοράς που καταβάλλουν στο φορέα ΣΣΕΔ οι παραγωγοί που εντάσσονται στο ΣΣΕΔ και τον τρόπο και τις προϋποθέσεις αναπροσαρμογής της σε τακτά διαστήματα.
7. Η έγκριση του Ε.Ο.ΑΝ. παρέχεται με απόφαση του Δ.Σ., η οποία εκδίδεται μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την υποβολή του σχετικού αιτήματος με πλήρη φάκελο. Μετά την πάροδο άπρακτης της πιο πάνω προθεσμίας το αίτημα θεωρείται εγκεκριμένο. Στην περίπτωση αυτή, ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί πάντως και μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας να ζητήσει, εάν το περιεχόμενο του επιχειρησιακού σχεδίου αποκλίνει από τους στόχους της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και της παραγράφου 1 του άρθρου 17 ή έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, την τροποποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, να προβεί σε ανάκληση της έγκρισης.».

Το άρθρο 8 του ν. 2939/2001, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
Όροι και προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών
1. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) Α΄ Βαθμού φέρουν την ευθύνη της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 2.
2. Ειδικότερα, η οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών πραγματοποιείται από:
α) τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού ή
β) τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού σε συνεργασία με τους φορείς ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών ή και τους φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας του άρθρου 3 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205), εφόσον αυτό προβλέπεται στα Τοπικά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ) ή υπάρχει έγγραφη συμφωνία αυτών με τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στα διοικητικά όρια της περιφερειακής ενότητας ή των όμορων ΟΤΑ.
3. Για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών από ΟΤΑ Α΄ βαθμού, όταν πραγματοποιείται μόνο από τον οικείο ΟΤΑ, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2, ο ΟΤΑ υποβάλλει στον Ε.Ο.ΑΝ. αίτηση που συνοδεύεται από το σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών για έγκριση. Το σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης αναφέρει και εξειδικεύει τη διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών με βάση και το οικείο ΤΣΔΑ και περιλαμβάνει φάκελο και στοιχεία ώστε κατ’ ελάχιστο να:
α) καθορίζεται το είδος των αποβλήτων συσκευασιών, οι στόχοι, το χρονοδιάγραμμα επίτευξής τους και η μέθοδος εναλλακτικής διαχείρισης που θα ακολουθηθεί. Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές. Οι στόχοι που υποχρεούται να επιτύχει ο ΟΤΑ προκύπτουν με αναγωγή στους στόχους που προβλέπονται από το άρθρο 10 και αφορούν στο σύνολο των αποβλήτων συσκευασιών, στις ποσότητες των δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας του ΟΤΑ Α΄ βαθμού,
β) προκύπτει ότι διασφαλίζεται η χωριστή συλλογή των επιμέρους αποβλήτων υλικών συσκευασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 και
γ) αποδεικνύεται ότι ο ΟΤΑ διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και οικονομική υποδομή για την εφαρμογή και τη βιώσιμη λειτουργία του.
Η απόφαση έγκρισης του Ε.Ο.ΑΝ. εκδίδεται μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης με το σχέδιο εναλλακτικής διαχείρισης και πλήρη φάκελο, εφόσον πληρούνται οι στόχοι, οι όροι και οι προϋποθέσεις του παρόντος νόμου, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας το αίτημα θεωρείται εγκεκριμένο. Στην περίπτωση αυτή, ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί πάντως και μετά την πάροδο της ως άνω προθεσμίας να ζητήσει, εάν το περιεχόμενο του επιχειρησιακού σχεδίου αποκλίνει από τους στόχους της παραγράφου 1 του άρθρου 10 και της παραγράφου 1 του άρθρου 17 ή έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, την τροποποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου και, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, να προβεί σε ανάκληση της έγκρισης. Αν η αίτηση απορριφθεί, ο ΟΤΑ υποχρεούται να συνεργαστεί για την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών άμεσα με φορέα ΣΣΕΔ απόβλητων συσκευασιών.
4. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2, οι ΟΤΑ, εφόσον οργανώνουν αυτοτελώς την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών, υποχρεούνται να καταρτίζουν και να υποβάλουν στον Ε.Ο.ΑΝ., μέχρι τις 30 Απριλίου κάθε έτους, λεπτομερή έκθεση σχετικά με τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους, καθώς και αναλυτικά οικονομικά και ποσοτικά στοιχεία για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Επιπλέον, υποβάλλουν έκθεση για τον προγραμματισμό των ενεργειών τους για το επόμενο ημερολογιακό έτος, σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 4Α.
5. Για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών από τα ΣΣΕΔ καταρτίζονται εξαετείς συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ:
α) των φορέων ΣΣΕΔ και των ΟΤΑ Α΄ βαθμού,
β) των φορέων ΣΣΕΔ και των φορέων κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας του άρθρου 3 του ν. 4430/2016, εφόσον οι τελευταίοι προβλέπονται στα ΤΣΔΑ ή υπάρχει σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Με τη σύμβαση καθορίζονται ιδίως:
αα) τα επιχειρησιακά σχέδια της εναλλακτικής διαχείρισης που περιλαμβάνουν ιδίως τις εργασίες διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών, τις οποίες αναλαμβάνουν τα συμβαλλόμενα μέρη, τους ποσοτικούς στόχους, το χρονοδιάγραμμα επίτευξής τους και τις προδιαγραφές των ανακτώμενων υλικών,
ββ) το πλαίσιο, οι όροι και τα κριτήρια υπολογισμού του ανταλλάγματος που καταβάλλεται από το φορέα ΣΣΕΔ στους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και στους φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας. Το αντάλλαγμα συνίσταται στην παροχή εξοπλισμού ή και χρηματικού ανταλλάγματος. Το χρηματικό αντάλλαγμα πρέπει να ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος της συνολικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών, στο οποίο συνυπολογίζεται η μείωση των δαπανών των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού λόγω της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών,
γγ) τα μέτρα που λαμβάνονται και οι συνέπειες που επέρχονται στην περίπτωση αθέτησης των συμβατικών υποχρεώσεων των μερών.
6. Αν διαπιστώνεται αδυναμία συμφωνίας μεταξύ υπόχρεων φορέων διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων και διαχειριστών των συσκευασιών για τους όρους σύναψης της σύμβασης συνεργασίας, το θέμα παραπέμπεται με μέριμνα ενός των ενδιαφερόμενων μερών στο διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς. Τα μέρη δύνανται να αποδεχθούν τη συμβιβαστική λύση που προτείνεται για την επίλυση της διαφοράς. Η τήρηση της διαδικασίας αυτής αποτελεί υποχρεωτική προδικασία πριν την προσφυγή στα αρμόδια δικαστήρια.
7. Οι φορείς ΑΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών μπορούν επίσης να οργανώνουν την εναλλακτική διαχείριση δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών που αφορά τη δραστηριότητά τους.
8. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 εφαρμόζονται και για τις υποχρεώσεις των ΟΤΑ Α΄ βαθμού που προκύπτουν είτε από την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων συσκευασιών είτε από την εκτέλεση της σύμβασης συνεργασίας με φορέα ΣΣΕΔ. Οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της εναλλακτικής διαχείρισης. Τα μέτρα αυτά αναφέρονται κυρίως στην εφαρμογή συστημάτων επιστροφής και συλλογής των αποβλήτων συσκευασιών με υποχρεωτική τη συμμετοχή του καταναλωτή ή του τελικού χρήστη. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του ΟΤΑ Α΄ Βαθμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να εξειδικεύονται τα μέτρα του προηγούμενου εδαφίου και να προβλέπεται η επιβολή προστίμου από είκοσι (20) έως πεντακόσια (500) ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης, σε βάρος του καταναλωτή ή του τελικού χρήστη που δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα αυτά.
9. Με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται το ειδικότερο περιεχόμενο της έκθεσης της παραγράφου 4, τα ελάχιστα μέτρα που λαμβάνονται για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία της εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με την παράγραφο 5, και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.
10. Δεν αποκλείεται η δραστηριότητα των ατόμων που ευκαιριακά ασχολούνται με τη συλλογή ανακυκλώσιμων χρησιμοποιημένων υλικών, των σχολείων, των προσκόπων και των οικολογικών οργανώσεων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με την προϋπόθεση ότι δεν παρακωλύεται το έργο των εγκεκριμένων συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης. Οι ΟΤΑ α΄ βαθμού ενθαρρύνουν και δύνανται να συμμετέχουν σε πρωτοβουλίες σύνδεσης της ανακύκλωσης με δραστηριότητες ιδίως αθλητικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές, όπως το οικολογικό εισιτήριο.».

Το άρθρο 9 του ν. 2939/2001, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
1. Οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ), κατά τη διαμόρφωση του κανονισμού τιμολόγησης, προσδιορίζουν τα τέλη που καταβάλλονται από τους ΟΤΑ ανά παρεχόμενη υπηρεσία σε συνάρτηση με την απόδοση της διαλογής στην πηγή, την εκτροπή οργανικών αποβλήτων από την υγειονομική ταφή, τη συλλογή αποβλήτων συσκευασιών ανά κάτοικο και την πραγματοποιηθείσα ανακύκλωση σε σύνδεση με τους στόχους ανά ΟΤΑ, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει του Τοπικού Σχεδίου και του οικείου ΠΕΣΔΑ.
2. Στην περίπτωση των νησιωτικών ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, εφαρμόζονται κίνητρα και αντικίνητρα από τα ΣΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών ανάλογα με την επίτευξη των στόχων, τα οποία προβλέπονται υποχρεωτικά στα επιχειρησιακά σχέδια που εγκρίνονται από τον Ε.Ο.ΑΝ..
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η διαμόρφωση του κανονισμού τιμολόγησης των ΦοΔΣΑ για την εφαρμογή της παραγράφου 1.».

Το άρθρο 10 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
Ποσοτικοί στόχοι για την ανακύκλωση των απόβλητων συσκευασιών και την επαναχρησιμοποίηση
1. Οι φορείς ΣΣΕΔ και ΑΣΕΔ αποβλήτων συσκευασιών υποχρεούνται στη σταδιακή επίτευξη των ποσοτικών στόχων του ΕΣΔΑ που εγκρίθηκε με την 49/15.12.2015 Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου με αναγωγή στις ποσότητες συσκευασιών των παραγωγών που έχουν ενταχθεί σε αυτά.
2. Ο Ε.Ο.ΑΝ. παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των στόχων ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασιών και θέτει τους κατάλληλους όρους και προϋποθέσεις κατά την έγκριση, τροποποίηση ή ανανέωση των επιχειρησιακών σχεδίων των ΣΕΔ. Για το σκοπό αυτόν ο Ε.Ο.ΑΝ. εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τη λήψη των αναγκαίων μέτρων στο πλαίσιο εφαρμογής του σχετικού προγράμματος, σύμφωνα με το άρθρο 5. Αν δεν έχει καταρτισθεί το πρόγραμμα αυτό, ο Ε.Ο.ΑΝ. εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σύμφωνα με τις γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης που προβλέπονται στο άρθρο 4.
3. Τα απόβλητα συσκευασιών που εξάγονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1013/2006 υπολογίζονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και στόχων της παραγράφου 1. Στην περίπτωση μεταφοράς των αποβλήτων συσκευασιών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ο εξαγωγέας πρέπει να αποδεικνύει ότι η ανακύκλωση πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες ισοδύναμες με εκείνες που ορίζει η εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.
4. Τα μέτρα και οι στόχοι που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 δημοσιεύονται από τον Ε.Ο.ΑΝ. και αποτελούν αντικείμενο ενημερωτικής εκστρατείας προς το ευρύ κοινό και τους οικονομικούς παράγοντες σε συνδυασμό με το άρθρο 19.
5. Για να εκτιμηθεί κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που ορίζονται στην παράγραφο 1 λαμβάνονται υπόψη:
α) ως βάρος των αποβλήτων συσκευασίας που ανακυκλώθηκαν νοείται το βάρος των εισερχόμενων αποβλήτων στην τελική διεργασία ανακύκλωσης (εισροή),
β) ως βάρος των αποβλήτων συσκευασίας που προετοιμάστηκαν για επαναχρησιμοποίηση, νοείται το βάρος των αποβλήτων συσκευασίας που έχουν υποβληθεί στις αναγκαίες εργασίες ελέγχου, καθαρισμού και επισκευής, ώστε να καταστεί δυνατή η επαναχρησιμοποίησή τους χωρίς περαιτέρω διαλογή και προεπεξεργασία,
γ) προϊόντα και συστατικά προετοιμασμένα για επαναχρησιμοποίηση από αναγνωρισμένους φορείς προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση ή συστήματα παρακράτησης ποσού έναντι επιστροφής.».

Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2939/2001, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για λόγους αναγνώρισης και κατάταξης η επιχείρηση που προβαίνει σε προμήθεια ή κατασκευή της συσκευασίας μπορεί να αναγράφει επί της συσκευασίας τη φύση των χρησιμοποιημένων υλικών συσκευασίας. Η αρίθμηση και οι συντομογραφίες, στις οποίες βασίζεται το σύστημα αναγνώρισης περιλαμβάνονται στην απόφαση της Επιτροπής 97/129/ΕΚ της 28ης Ιανουαρίου 1997 (L 50).».

Το άρθρο 12 του ν. 2939/2001, το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο δέκατο τέταρτο του ν. 4296/2014 (Α΄ 214), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
Υποχρεώσεις διακινητών συσκευασίας και φορέων λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης και υπηρεσιών του Δημοσίου
1. Οι διακινητές συσκευασμένων προϊόντων υποχρεούνται να μην διακινούν προϊόντα των οποίων οι παραγωγοί δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραγράφους 2 και 11 του άρθρου 4Β.
2. Μέσα σε ένα (1) έτος από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι φορείς λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, όπως κινηματογράφοι, θέατρα, αθλητικές εγκαταστάσεις με κερκίδες, εμπορικά κέντρα, συνεδριακά κέντρα, τουριστικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις εκπαίδευσης, νοσοκομεία, κλινικές, αεροδρόμια, λιμάνια, κεντρικοί σιδηροδρομικοί σταθμοί, επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία, λιμάνια, πανεπιστήμια, συναυλιακοί χώροι, τράπεζες, καθώς και οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος, κατά την έννοια της παρ. 5Δ του άρθρου 2 της 47829/ 23.6.2017 (Β΄ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, με δυνατότητα άνω των 100 εξυπηρετούμενων ατόμων, όπως αυτή υπολογίζεται στην ανωτέρω υγειονομική διάταξη, υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των επιμέρους υλικών συσκευασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7. Ως φορέας λειτουργίας νοείται ο κάτοχος της αντίστοιχης άδειας λειτουργίας.
3. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, καθώς και οι ΟΤΑ, υποχρεούνται να διασφαλίζουν τη χωριστή συλλογή των επιμέρους υλικών συσκευασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 7.».

Το άρθρο 15 του ν. 2939/2001, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 15
Προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης άλλων προϊόντων
1. Ο Ε.Ο.ΑΝ. εκπονεί και εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης για τα άλλα προϊόντα. Τα προγράμματα αυτά περιλαμβάνουν κατευθυντήριες γραμμές και μέτρα, σύμφωνα με το άρθρο 4 και το εκάστοτε ισχύον Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων και Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, τα οποία έχουν εγκριθεί με την 49/15.12.2015 (Α΄174) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου.
2. Το περιεχόμενο των προγραμμάτων για κάθε προϊόν είναι ανάλογο με τα προγράμματα για την πρόληψη και εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 εκτός εάν ισχύουν ειδικότερες προβλέψεις από τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για ορισμένα προϊόντα, όπως για τις ηλεκτρικές στήλες, τους συσσωρευτές, τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Τα προγράμματα εγκρίνονται με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών.».

Το άρθρο 16 του ν. 2939/2001, το οποίο τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 και την παρ. 1α του άρθρου 10 του ν. 3854/2010 (Α΄ 94), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 16
Όροι και προϋποθέσεις για τη διάθεση στην αγορά των άλλων προϊόντων
1. Οι διακινητές άλλων προϊόντων υποχρεούνται να μην διακινούν προϊόντα οι παραγωγοί των οποίων δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4Β.
2. Για τη διακίνηση στην αγορά των προϊόντων αυτών εφαρμόζονται ευρωπαϊκά, διεθνή ή εθνικά πρότυπα που αναφέρονται στις απαιτήσεις ως προς τη σύνθεση και την επαναχρησιμοποιήσιμη και την ανακτήσιμη φύση τους. Τα πρότυπα διαχείρισης άλλων προϊόντων που έχουν εγκριθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) μπορεί να καθίστανται υποχρεωτικά με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομίας και Ανάπτυξης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ..»

Το άρθρο 17 του ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του ν. 3854/2010, την παρ. 9 του άρθρου 46 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24) και την παρ. 2 του δέκατου πέμπτου άρθρου του ν. 4296/ 2014 (Α΄ 214), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 17
Ειδικές διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ αποβλήτων άλλων προϊόντων
1. Με κριτήρια ιδίως τις ιδιότητες, τη χρήση και την εμπορία των άλλων προϊόντων εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από εισήγηση του Ε.Ο.ΑΝ., με την οποία:
α) καθορίζονται τα άλλα προϊόντα για τα οποία η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων τους γίνεται με οργάνωση και λειτουργία ΑΣΕΔ ή με συμμετοχή σε ΣΣΕΔ,
β) καθορίζονται τα άλλα προϊόντα για τα οποία δεν απαιτείται να γίνεται με οργάνωση ΑΣΕΔ ή με συμμετοχή σε ΣΣΕΔ,
γ) εξειδικεύεται το περιεχόμενο του όρου παραγωγός ή διαχειριστής άλλου προϊόντος της παραγράφου 19 του άρθρου 2 και του όρου διακινητής άλλων προϊόντων της παραγράφου 18 του άρθρου 2 για κάθε συγκεκριμένο προϊόν και
δ) καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για την οργάνωση και λειτουργία των ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ ή για την με άλλο τρόπο οργάνωση της διαχείρισης αποβλήτων, οι υποχρεώσεις των παραγωγών ή διαχειριστών και κάθε θέμα σχετικό με την εναλλακτική διαχείριση ή τη διαχείριση των αποβλήτων άλλων προϊόντων, όπως οι ποσοτικοί στόχοι συλλογής και ανάκτησης, ανακύκλωσης, το πρόγραμμα και η οργάνωση των εργασιών της εναλλακτικής διαχείρισης, οι ειδικότεροι όροι συμμετοχής σε ΣΣΕΔ, οι τεχνικές προδιαγραφές και τα προγράμματα, οι μέθοδοι και τα μέτρα που θα χρησιμοποιούνται, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις έγκρισης των ΣΕΔ από τον Ε.Ο.ΑΝ.
2. Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί, καθώς και οι ΟΤΑ οργανώνουν τη συλλογή των αποβλήτων των άλλων προϊόντων που προέρχονται από τη δραστηριότητά τους, σε συνεργασία με τα ΣΣΕΔ αποβλήτων άλλων προϊόντων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 1.».

Το άρθρο 19 του ν. 2939/2001, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 19
Εθνικό σύστημα πληροφόρησης του κοινού
Ο Ε.Ο.ΑΝ. οργανώνει εθνικό σύστημα πληροφόρησης για τους χρήστες των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, τους καταναλωτές και κάθε ενδιαφερόμενο ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα, το οποίο αφορά ιδίως στα προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων, στις μεθόδους επιστροφής, συλλογής και ανακύκλωσης, στο ρόλο των χρηστών καταναλωτών ως παραγόντων συμβολής, στην αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων και την ουσιαστική συμμετοχή τους στην επιστροφή και τη συλλογή/διαλογή, στην πηγή των χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή των αποβλήτων συσκευασίας και άλλων προϊόντων και στη σημασία των σημάνσεων στις συσκευασίες που διακινούνται στην αγορά.».

Μετά το άρθρο 19 του ν. 2939/2001 προστίθεται άρθρο 19Α ως εξής:
«Άρθρο 19Α
Έλεγχοι
1. Ο Ε.Ο.ΑΝ. οργανώνει και διενεργεί ελέγχους σχετικά με:
α) την τήρηση και εφαρμογή των προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρα 5 και 15),
β) τη λειτουργία των ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ στο σύνολό τους, την τήρηση και εφαρμογή του εγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου, τα τεχνικά και οικονομικά στοιχεία και την αξιοπιστία των παρεχόμενων από τους φορείς ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ δεδομένων,
γ) την τήρηση της υποχρέωσης των παραγωγών συσκευασιών ή των παραγωγών/διαχειριστών άλλων προϊόντων για την οργάνωση και λειτουργία ΑΣΕΔ ή την ένταξη τους σε ΣΣΕΔ,
δ) τις πληροφορίες που παρέχονται στον Ε.Ο.ΑΝ. από τους υπόχρεους παραγωγούς, σχετικά με τις διακινούμενες στην ελληνική αγορά ποσότητες συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
ε) τη νόμιμη διακίνηση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
στ) τη νόμιμη διακίνηση των αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
ζ) τη νόμιμη χρήση της σήμανσης,
η) την τήρηση από τους φορείς διαχείρισης αποβλήτων των προϋποθέσεων, όρων και υποχρεώσεών τους για την εναλλακτική διαχείριση, που απορρέουν από το νόμο ή από σύμβαση με ΣΣΕΔ συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
θ) την τήρηση από τους ΟΤΑ των όρων και υποχρεώσεων που ορίζονται στον παρόντα και
ι) την τήρηση κάθε άλλης υποχρέωσης που απορρέει από τον παρόντα.
2. Οι έλεγχοι διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους. Οι τακτικοί έλεγχοι διενεργούνται με βάση ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων που εκπονείται από τον Ε.Ο.ΑΝ.. Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται οποτεδήποτε, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν καταγγελίας.
3. Ο Ε.Ο.ΑΝ., κατά τη διενέργεια μέρους ή του συνόλου των ελέγχων, επιτρέπεται να υποβοηθείται από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και τα οποία θα συνάπτουν σχετική σύμβαση με τον Ε.Ο.ΑΝ.
4. Κατά τη διενέργεια των ελέγχων ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να ζητά τη συνδρομή του Σώματος Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, των αρμόδιων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση της εγκατάστασης αρχών, των περιβαλλοντικών ελεγκτών του άρθρου 20 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των διωκτικών οικονομικών αρχών της χώρας, της Ειδικής Γραμματείας Σ.Δ.Ο.Ε., της ΕΛΤΕ, των ελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, καθώς και κάθε άλλης δημόσιας αρχής. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού μπορεί να καθορίζεται ο τρόπος συνδρομής των ανωτέρω αρχών στον ελεγκτικό ρόλο του Ε.Ο.ΑΝ..
5. Οι δημόσιες υπηρεσίες, οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθμών και κάθε διοικητική αρχή υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη από τον Ε.Ο.ΑΝ. συνδρομή για την εκτέλεση των ελέγχων.
6. Οι ελεγχόμενοι από τον Ε.Ο.ΑΝ. είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση για την ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των ελέγχων. Στις διευκολύνσεις αυτές περιλαμβάνονται ιδίως η ελεύθερη πρόσβαση στους χώρους, η παροχή αδαπάνως κάθε στοιχείου ή πληροφορίας που θα ζητηθεί, καθώς και η διευκόλυνση δειγματοληψιών. Σε περίπτωση άρνησης ελέγχου ο Ε.Ο.ΑΝ. ζητά την εισαγγελική εντολή για τη συνδρομή αστυνομικής αρχής.
7. Ύστερα από κάθε έλεγχο συντάσσεται έκθεση ελέγχου, στην οποία καταγράφονται μεταξύ άλλων ο σκοπός και τα ευρήματα του ελέγχου και ιδίως οι παραβάσεις που διαπιστώθηκαν. Αν διαπιστωθούν παραβάσεις, η έκθεση ελέγχου κοινοποιείται στον ελεγχόμενο, ο οποίος καλείται να υποβάλει εγγράφως τις απόψεις του μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της έκθεσης ελέγχου. Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, το διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ., εφόσον διαπιστώσει την τέλεση παράβασης, εκδίδει απόφαση βεβαίωσης παράβασης και επιβάλλει το διοικητικό πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 20Α. Η απόφαση του Δ.Σ. επιδίδεται στον παραβάτη.».

1. Το άρθρο 20 του ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του ν. 3854/2010 (Α΄ 94), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 20
Ποινικές κυρώσεις
1. Οι νόμιμοι εκπρόσωποι και οι διευθύνοντες σύμβουλοι των φορέων ΣΣΕΔ, τα οποία παραβιάζουν την απαγόρευση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 4Α, τιμωρούνται με φυλάκιση τριών (3) μηνών έως τριών (3) ετών ή χρηματική ποινή από τρεις χιλιάδες (3.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ή και με τις δύο (2) αυτές ποινές.
2. Όποιος παραβιάζει τα ασυμβίβαστα των παραγράφων 3, 4 και 5 του άρθρου 4Α τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών ή χρηματική ποινή από χίλια (1.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ή και με τις δύο (2) αυτές ποινές.
3. Όποιος από πρόθεση δηλώνει στον Ε.Ο.ΑΝ. άλλες από τις πραγματικές ποσότητες ή παραλείπει να δηλώσει τις πραγματικές ποσότητες αποβλήτων που οδηγήθηκαν προς επεξεργασία, παραβαίνοντας σχετική υποχρέωση που απορρέει από τις διατάξεις του παρόντος, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους ή χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ ή και με τις δύο αυτές ποινές, στην περίπτωση δε των ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ στην ποινή υπόκεινται ο νόμιμος εκπρόσωπος και ο διευθύνων σύμβουλος.
4. Όποιος παρεμποδίζει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποφεύγει τη διενέργεια ελέγχων που αποφασίστηκαν από τον Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με το άρθρο 19Α, καθώς και όποιος αρνείται την παροχή στοιχείων ή πληροφοριών κατά τη διενέργεια των ελέγχων αυτών ή παρέχει ψευδείς πληροφορίες ή στοιχεία, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών ή χρηματική ποινή από χίλια (1.000) έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ ή και με τις δύο (2) αυτές ποινές, στην περίπτωση δε των φορέων ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ στην ποινή υπόκεινται ο νόμιμος εκπρόσωπος και ο διευθύνων σύμβουλος.».

2. Μετά το άρθρο 20 του ν. 2939/2001 προστίθεται άρθρο 20Α ως εξής:
«Άρθρο 20Α
Διοικητικές Κυρώσεις
1. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων που παραβαίνει την παράγραφο 2 του άρθρου 4Β επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο των χρηματικών εισφορών που είχε την υποχρέωση να καταβάλει σε ΣΣΕΔ κατά το χρονικό διάστημα που είχε διαρκέσει η παράβαση.
2. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων που παραβαίνει την παράγραφο 11 του άρθρου 4Β επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από εκατό (100) έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ.
3. Στο διακινητή συσκευασμένων προϊόντων που παραβαίνει την παράγραφο 1 του άρθρου 12 και στον διακινητή άλλων προϊόντων που παραβαίνει την παράγραφο 1 του άρθρου 16 επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
4. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό άλλων προϊόντων που παραβαίνει την υποχρέωση της παρ. 14 του άρθρου 4B επιβάλλεται πρόστιμο από εκατό (100) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
5. Στους φορείς ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ που παραβαίνουν τις παραγράφους 1,2, 6, και 8 έως 14 του άρθρου 4Α ή όρο που έχει τεθεί στην απόφαση έγκρισης ή ανανέωσης ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ, επιβάλλεται, πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης, την υποτροπή και το βαθμό υπαιτιότητας του φορέα.
6. Στους φορείς ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ που δεν εξοφλούν το τιμολόγιο προς τον Ε.Ο.ΑΝ., μέσα σε δύο (2) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του, επιβάλλεται προσαύξηση 10% επί του οφειλόμενου ποσού.
7. Για τους φορείς ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει δύο (2) ημερολογιακά έτη λειτουργίας και δεν έχουν επιτύχει τους ποσοτικούς στόχους που είχαν την υποχρέωση να επιτύχουν στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος, επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) με κριτήρια ιδίως την απόκλιση από τους τιθέμενους στόχους και το ύψος των χρηματικών εισφορών του έτους αναφοράς. Στους φορείς ΑΣΕΔ μπορεί επιπλέον να επιβληθεί η υποχρέωση να ενταχθούν σε ΣΣΕΔ, μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να αφαιρέσει την έγκριση λειτουργίας του ΑΣΕΔ.
8. Για τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 8 επιβάλλεται πρόστιμο από χίλια (1000) έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η μέθοδος επιμέτρησης του επιβαλλόμενου προστίμου λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της παραγράφου 13, καθώς και άλλα σχετικά κριτήρια και ιδίως δημογραφικά, γεωμορφολογικά, διοικητικά, οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά.
9. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων που, από πρόθεση, δεν δηλώνει προς το ΣΣΕΔ και τον Ε.Ο.ΑΝ. τις πραγματικές ποσότητες συσκευασιών ή άλλων προϊόντων επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.
10. Στον παραγωγό συσκευασιών και στον παραγωγό ή διαχειριστή άλλων προϊόντων, στο διακινητή συσκευασιών ή στον διακινητή άλλων προϊόντων, καθώς και στο φορέα ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ που παρεμποδίζει ή με οποιονδήποτε τρόπο αποφεύγει τη διενέργεια ελέγχων που αποφασίστηκαν από τον Ε.Ο.ΑΝ., σύμφωνα με το άρθρο 19Α, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πεντάκόσια (500) έως ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ.
11. Στους φορείς διαχείρισης αποβλήτων, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4042/2012, που δεν τηρούν τους όρους και υποχρεώσεις για την εναλλακτική διαχείριση, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από πεντακόσια (500) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.
12. Στον έμπορο που παραβαίνει τις υποχρεώσεις του που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6α επιβάλλεται πρόστιμο από διακόσια (200) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ.
13. Οι κυρώσεις επιβάλλονται από το διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ., ύστερα από κλήση του καθ’ ου να εκθέσει τις απόψεις του μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η παράβαση βεβαιώθηκε στα πλαίσια ελέγχου, σύμφωνα με το άρθρο 19Α, η σχετική έκθεση κοινοποιείται στον ελεγχόμενο μαζί με την κλήση του σε απολογία. Για την επιμέτρηση της κύρωσης λαμβάνονται υπόψη κυρίως η σοβαρότητα της παράβασης, η συμμόρφωση ή μη στις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων μετά τη διαπίστωση της παράβασης, οι παρόμοιες παραβάσεις στο παρελθόν και ο βαθμός υπαιτιότητας, το όφελος που έχει αποκομίσει ο παραβάτης από την παράβαση και τα οικονομικά του μεγέθη. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 8, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ., που αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο που τηρεί ο Ε.Ο.ΑΝ., μπορεί να καθορίζονται αναλυτικές μεθοδολογίες προσδιορισμού των διοικητικών κυρώσεων ανά διαφορετική κατηγορία παραβάτη του ν. 2939/2001 και ανά είδος παράβασης, με βάση κατ’ ελάχιστο τα προαναφερόμενα κριτήρια.
14. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τον παρόντα, βεβαιώνονται από τον Ε.Ο.ΑΝ., εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ και αποδίδονται στον Ε.Ο.ΑΝ.. Ειδικά, στην περίπτωση μη καταβολής του περιβαλλοντικού τέλους του άρθρου 6Α το ποσό του τέλους που δεν καταβλήθηκε και του προστίμου βεβαιώνεται από τον Ε.Ο.ΑΝ. στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του υπόχρεου και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ).
15. Αν διαπιστωθεί από την αξιολόγηση της ετήσιας έκθεσης της παραγράφου 11 του άρθρου 4Α ή ύστερα από διενέργεια ελέγχου του άρθρου 19Α ότι ο φορέας ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ παρουσιάζει ουσιαστική απόκλιση από το επιχειρησιακό σχέδιο και τους όρους έγκρισής του, ο Ε.Ο.ΑΝ. θέτει ειδικούς όρους με προθεσμία συμμόρφωσης και αν επί δύο (2) φορές το ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ δεν συμμορφώνεται, ο Ε.Ο.ΑΝ. αφαιρεί την έγκριση οργάνωσης και λειτουργίας του ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ.».

1. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 2939/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο Ε.Ο.ΑΝ. εδρεύει στην Αθήνα, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 3854/ 2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σκοπός του Ε.Ο.ΑΝ. είναι η εφαρμογή της πολιτικής για την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασιών και των άλλων προϊόντων, καθώς και η εισήγηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το σχεδιασμό της πολιτικής αυτής. Για την επίτευξη του σκοπού του ο Ε.Ο.ΑΝ., εκτός από όσα αναφέρονται στον παρόντα, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) Γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα παραπέμπεται σε αυτόν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.
β) Καταρτίζει και υποβάλλει στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων,
αα) ετήσια έκθεση προγραμματισμού σχετικά με την πρόβλεψη για τους στόχους που πρέπει να επιτευχθούν ανά ρεύμα αποβλήτου σύμφωνα με το ΕΣΔΑ καθώς και το σχεδιασμό του Ε.Ο.ΑΝ. για την επίτευξη αυτών, τα προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης που πρόκειται να εκπονηθούν και να εφαρμοστούν εκ μέρους του Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 15, τα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού που πρόκειται να εκτελέσει καθώς και τον οικονομικό προϋπολογισμό του επόμενου έτους και
ββ) ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος, η οποία περιλαμβάνει, αναφορικά με το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ιδίως τα εξής θέματα: την επίτευξη ή μη των εθνικών στόχων κατά την κρίσιμη χρονική περίοδο, την παρουσίαση των αιτίων τυχόν αποκλίσεων από αυτούς, καθώς και προτάσεις για την επίτευξή τους μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, τα προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και άλλων προϊόντων που εισηγήθηκε ή εκπόνησε ή εφάρμοσε ο Ε.Ο.ΑΝ. σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 15, την αξιολόγηση των ΣΕΔ με βάση τις σχετικές ετήσιες εκθέσεις τους, αναφορικά με την επίτευξη των στόχων τους και τη διαχείριση των πόρων τους, την έγκριση νέων ΣΕΔ ή την ανανέωση υφιστάμενων, τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν, τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν και τα πρόστιμα που εισπράχθηκαν, τις ενέργειες για την αντιμετώπιση μη ένταξης παραγωγών σε ΣΕΔ, την εκπόνηση ή ανάθεση μελετών και ερευνών, τα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, τον οικονομικό απολογισμό του προηγούμενου έτους. Η οικεία έκθεση προγραμματισμού υποβάλλεται έως τις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους για το επόμενο έτος και η έκθεση απολογισμού υποβάλλεται έως τις 15 Σεπτεμβρίου κάθε έτους για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και περίληψη αυτών αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.ΑΝ.. Το περιεχόμενο της έκθεσης μπορεί να εξειδικεύεται περαιτέρω με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
γ) Εκπονεί ή αναθέτει μελέτες και χρηματοδοτεί έρευνες που εξυπηρετούν το σκοπό του.
δ) Εκτελεί και εφαρμόζει κάθε είδους εθνικά ή κοινοτικά προγράμματα που του ανατίθενται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υλοποίηση των στόχων του παρόντος, με παράλληλη ανάληψη, απορρόφηση και διαχείριση των σχετικών κονδυλίων της Ε.Ε..
ε) Συντονίζει τη δραστηριότητα των άλλων αρμόδιων φορέων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το σχεδιασμό και την εφαρμογή σχεδίων και προγραμμάτων εναλλακτικής διαχείρισης και παρέχει τη συνδρομή του όταν απαιτείται.
στ) Συνάπτει συμφωνίες με φορείς ΣΣΕΔ ή ΑΣΕΔ για την επίτευξη των σκοπών του παρόντος.
ζ) Συνεργάζεται με όργανα ή οργανισμούς άλλων χωρών, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς για ανταλλαγή πληροφοριών και κατάρτιση κοινών προγραμμάτων.
η) Οργανώνει συνέδρια και εκπαιδευτικά προγράμματα και
θ) βεβαιώνει τα τέλη και τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τα άρθρα 6Α και 20Α.».

3. Η παρ. 10 του άρθρου 24 του ν. 2939/2001, αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Ο Ε.Ο.ΑΝ. έχει τα δικονομικά προνόμια του Δημοσίου. Τα προνόμια του Δημοσίου έχει και στην αναγκαστική εκτέλεση και ιδίως εκείνα που αφορούν κατάταξη σε πλειστηριασμό ή πτώχευση.».

Μετά το άρθρο 24 του ν. 2939/2001 προστίθενται άρθρα 24Α, 24Β, 24Γ, 24Δ, 24Ε, 24ΣΤ, 24Ζ, 24Η, 24Θ, 24Ι, 24ΙΑ, 24ΙΒ, 24ΙΓ, 24ΙΔ, 24ΙΕ, 24ΙΣΤ, 24ΙΖ, 24ΙΗ, 24ΙΘ, 24Κ, 24ΚΑ, 24ΚΒ, 24ΚΓ, ως εξής:
«Άρθρο 24Α
1. Όργανα διοίκησης του Ε.Ο.ΑΝ. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος.
2. Τα όργανα διοίκησης:
α) εισηγούνται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας την πολιτική της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων και της εναλλακτικής διαχείρισης των συσκευασιών και των άλλων προϊόντων και
β) μεριμνούν για την επίτευξη των στόχων του παρόντος.
3. Το διοικητικό συμβούλιο του Ε.Ο.ΑΝ. συγκροτείται από εκπροσώπους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, αιρετούς εκπροσώπους των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, καθώς και εκπροσώπους συλλογικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας ορίζεται η αμοιβή του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Ο.ΑΝ., καθώς και η αποζημίωση των μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ..

Άρθρο 24Β
Διοικητικό Συμβούλιο
1. Το διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) του Ε.Ο.ΑΝ. είναι ενδεκαμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και εννέα (9) τακτικά μέλη, συγκροτείται δε με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, και πέντε (5) τακτικά μέλη, μαζί με τα αναπληρωματικά τους, επιλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33). Τα υπόλοιπα τέσσερα (4) τακτικά μέλη του Δ.Σ. ορίζονται, μαζί με τα αναπληρωματικά τους, ως ακολούθως: ένα (1) μέλος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ένα μέλος (1) υποδεικνύεται από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), ένα (1) μέλος υποδεικνύεται από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και ένα (1) μέλος προτείνεται, πλειοψηφικά, από τις περιβαλλοντικές Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) που έχουν προσκληθεί από τον Υπουργό.
Μέχρι τη συγκρότηση του Δ.Σ., σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας, το Δ.Σ. συγκροτείται ως ακολούθως: ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, μαζί με τους αναπληρωματικούς τους, και τέσσερα (4) τακτικά μέλη, μαζί με τα αναπληρωματικά τους, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα υπόλοιπα πέντε (5) τακτικά μέλη, μαζί με τα αναπληρωματικά τους, ορίζονται ως ακολούθως: ένα (1) μέλος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, ένα (1) μέλος ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, ένα (1) μέλος προτείνεται από την Κ.Ε.Δ.Ε., ένα (1) μέλος από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και ένα μέλος (1) προτείνεται πλειοψηφικά από τις περιβαλλοντικές Μ.Κ.Ο. που έχουν προσκληθεί από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Οι φορείς που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. υποχρεούνται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους με τους αναπληρωτές τους. Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται από τα λοιπά μέλη μέχρι την υπόδειξη και το διορισμό των υπό κρίση εκπροσώπων. Αν παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών χωρίς κάποιος φορέας, που εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο, να έχει υποδείξει τον εκπρόσωπό του, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί με απόφασή του να ορίσει αυτός το μέλος του Δ.Σ.
3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 7 και 8 του ν. 4369/ 2016, η θητεία των μελών του Δ.Σ. ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη και παρατείνεται αυτοδίκαια έως τον ορισμό νέου Δ.Σ.. Κατ’ εξαίρεση η πρώτη θητεία του Διευθύνοντος Συμβούλου λήγει με τη λήξη της θητείας του πρώτου Δ.Σ. που ορίζεται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε περίπτωση θανάτου, αποβολής της ιδιότητας με την οποία διορίστηκαν ως μέλη, συνδρομής στα πρόσωπά τους λόγου που συνεπάγεται αντικειμενική αδυναμία άσκησης των καθηκόντων τους και παραίτησης, τα μέλη αντικαθίστανται για το υπόλοιπο της θητείας τους με τη διαδικασία των παραγράφων 1 και 2. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, η θητεία μέλους του Δ.Σ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δύο συνεχόμενες θητείες.
4. Τα μέλη του Δ.Σ. πρέπει να έχουν γνώσεις και εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος ή εναλλακτικής διαχείρισης. Η ιδιότητα μέλους του Δ.Σ. είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μετόχου ή εταίρου, μέλους οργάνου διοίκησης ή στελέχους που κατέχει θέση ευθύνης και προΐσταται σε τμήμα, διεύθυνση ή γενική διεύθυνση, του φορέα ΣΣΕΔ ή επιχείρησης, η οποία εκτελεί εργασίες επεξεργασίας ή συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων ή εν γένει εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων συσκευασιών ή άλλων προϊόντων. Τα ασυμβίβαστα του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και για τους συζύγους και τους συγγενείς των μελών του Δ.Σ. εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και δευτέρου βαθμού.
5. Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρό του και συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα. Το Δ.Σ. μπορεί να συγκληθεί εκτάκτως από τον Πρόεδρό του ή ύστερα από έγγραφο αίτημα προς τον Πρόεδρο τριών (3) τουλάχιστον μελών του. Στο αίτημα καθορίζεται και το προς συζήτηση θέμα. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και καθορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
6. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. παρίσταται, εφόσον ζητηθεί από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας του Ε.Ο.ΑΝ., καθώς και εκπρόσωπος της αρμόδιας Διεύθυνσης του Ε.Ο.ΑΝ., κατά την παρουσίαση εισηγήσεων αρμοδιότητάς της. Μπορεί επίσης να προσκληθεί εκπρόσωπος των εργαζομένων του Ε.Ο.ΑΝ., όταν συζητούνται εργασιακά θέματα. Στις συνεδριάσεις καλούνται και παρίστανται, εφόσον το επιθυμούν, τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου. Μπορεί, επίσης, να καλούνται και οι εκπρόσωποι των εγκεκριμένων ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ, όταν συζητούνται θέματα που τους αφορούν.

Άρθρο 24Γ
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου
1. Το Δ.Σ. χαράζει την πολιτική του Ε.Ο.ΑΝ. και καθορίζει τα μέσα εφαρμογής της για την πληρέστερη εκπλήρωση των σκοπών του. Ειδικότερα, το Δ.Σ.:
α) Εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας:
αα) τα προγράμματα πρόληψης και εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 15,
ββ) την υποχρεωτική εφαρμογή των προτύπων που έχουν εγκριθεί από τον ΕΛΟΤ για τις συσκευασίες και τα άλλα προϊόντα, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 16,
γγ) τον επιμερισμό των υποχρεώσεων των παραγωγών συσκευασιών, σύμφωνα με το άρθρο 7,
δδ) παρεκκλίσεις από τους ποσοτικούς στόχους που προβλέπονται στο άρθρο 10,
εε) την έκδοση κανονισμών σχετικά με τη διαδικασία χορηγήσεων, ανανεώσεων, τροποποιήσεων, αναστολών ή ανακλήσεων των εγκρίσεων των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης που προβλέπονται στο άρθρο 4Β,
στστ) την τροποποίηση του ποσού των ανταποδοτικών τελών που προβλέπονται στο άρθρο 4Β,
ζζ) τη σήμανση των συσκευασιών σύμφωνα με το άρθρο 11,
ηη) τον καθορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 17,
θθ) ποσοτικούς στόχους για εναλλακτική διαχείριση άλλων προϊόντων σύμφωνα με το άρθρο 17,
ιι) την απαγόρευση ή τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων υλικών, την επιβολή χρήσης κάποιας συγκεκριμένης σύνθεσης υλικών ή επαναχρησιμοποίηση ή εγγυοδοσία,
ιαια) τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων του παρόντος,
ιβιβ) προγράμματα επενδύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, προκειμένου να γίνει σχετική χρηματοδότηση από το Δημόσιο ή διεθνείς οργανισμούς και
ιγιγ) την τροποποίηση των άρθρων 24Ι έως και 24Κ.
β) Χορηγεί, ανανεώνει, τροποποιεί ή ανακαλεί τις εγκρίσεις των ατομικών ή συλλογικών συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, σύμφωνα με τα άρθρα 4Α και 4Β.
γ) Στις περιπτώσεις υπέρβασης του ειδικού αποθεματικού κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 14 του άρθρου 4Α στους φορείς ΣΣΕΔ, θέτει όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση του ποσού της υπέρβασης.
δ) Αποφασίζει για τη μεταβίβαση στον Ε.Ο.ΑΝ. της έκτακτης εισφοράς, σύμφωνα με την παράγραφο 16 του άρθρου 4Α.
ε) Εγκρίνει την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης από τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8.
στ) Απευθύνει προς τα ΣΕΔ και τους παραγωγούς, είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από αίτημα των οικονομικών παραγόντων ή τρίτου, οδηγίες ή συστάσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος και υποβάλλει προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προτάσεις σχετικές με θέματα πολιτικής αναφορικά με την πρόληψη και την εναλλακτική διαχείριση.
ζ) Επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 20A.
η) Εντέλλεται, ύστερα από εισήγηση του Προέδρου, τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στον παρόντα νόμο.
θ) Γνωμοδοτεί για οποιοδήποτε θέμα παραπέμπεται σε αυτό από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος.
ι) Υποβάλλει εκθέσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την εφαρμογή του ν. 2939/2001.
ια) Αναθέτει μελέτες και χρηματοδοτεί έρευνες που εξυπηρετούν το σκοπό του.
ιβ) Συνάπτει συμφωνίες με ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασίας άλλων προϊόντων για την επίτευξη των σκοπών του Ε.Ο.ΑΝ.
ιγ) Αποφασίζει για τη διενέργεια προμηθειών και μισθώσεων, τη σύναψη συμβάσεων και την εκτέλεση έργων, τη διενέργεια κάθε δαπάνης που υπερβαίνει το ποσό της απευθείας ανάθεσης, όπως ορίζεται από τις κείμενες διατάξεις και τον οργανισμό του Ε.Ο.ΑΝ.
ιδ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον ισολογισμό και τον απολογισμό του Ε.Ο.ΑΝ.
ιε) Ορίζει τους προϊσταμένους Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων.
ιστ) Αποφασίζει για κάθε υπηρεσιακό και πειθαρχικό θέμα του προσωπικού του Οργανισμού και επιλαμβάνεται για κάθε σχετικό θέμα.
ιζ) Αποφασίζει για θέματα που παραπέμπονται σε αυτό από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.ΑΝ. ή τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να αναθέτει την άσκηση μέρους των αρμοδιοτήτων του στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.
3. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον Ε.Ο.ΑΝ. δικαστικώς και εξωδίκως. Αν απαιτείται από το νόμο αυτοπρόσωπη παρουσία του Προέδρου για εκπροσώπηση του Ε.Ο.ΑΝ. ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρχής, ο Πρόεδρος μπορεί να εξουσιοδοτεί ειδικά μέλος του Δ.Σ. ή δικηγόρο του Ε.Ο.ΑΝ.
4. Το Δ.Σ. ορίζει ως γραμματέα του υπάλληλο του Οργανισμού με τον αναπληρωτή του.

Άρθρο 24Δ
Αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου
1. Ανώτατο εκτελεστικό όργανο του Ε.Ο.ΑΝ. είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος. Έχει το δικαίωμα να αποφασίζει για κάθε ζήτημα το οποίο, κατά τον παρόντα ή σύμφωνα με άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, δεν έχει υπαχθεί στην αρμοδιότητα του Δ.Σ.. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται για το εκτελεστικό του έργο από τον αρχαιότερο διευθυντή.
2. Ειδικότερα, ο Διευθύνων Σύμβουλος:
α) προΐσταται των υπηρεσιών και του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ., διευθύνει και ελέγχει το έργο τους και λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για την ομαλή λειτουργία τους,
β) εισηγείται στο Δ.Σ. τον ορισμό των προϊσταμένων Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων και αποφασίζει για την τοποθέτηση των υπαλλήλων σε Διευθύνσεις, Τμήματα και Γραφεία ύστερα από συνεργασία με τους προϊσταμένους των Διευθύνσεων,
γ) αποφασίζει τη χορήγηση άδειας απουσίας και μετακίνησης του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ. εκτός έδρας, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό,
δ) είναι πειθαρχικός προϊστάμενος του προσωπικού και μπορεί να επιβάλει σε αυτό τις ποινές της επίπληξης και του προστίμου ίσου με τις αποδοχές ενός (1) μισθού, ενώ για την επιβολή ανώτερης ποινής εισηγείται σχετικά στο Δ.Σ.,
ε) έχει την ευθύνη της υλοποίησης των αποφάσεων του Δ.Σ., καθώς και του εγκεκριμένου από το Δ.Σ. επιχειρησιακού σχεδίου του Οργανισμού, δίνοντας έμφαση στην εκτέλεση των προγραμμάτων και στην επίτευξη των στόχων. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία δεν μπορεί να υπερβαίνουν το τρίμηνο, υποβάλλει αναφορά στο Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. για την πορεία των προγραμματισμένων δράσεων και τα αποτελέσματα των ενεργειών που έχουν υλοποιηθεί,
στ) είναι αρμόδιος για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Ε.Ο.ΑΝ.,
ζ) εισηγείται στο Δ.Σ. προς έγκριση θέματα αρμοδιότητας των υπηρεσιών του Ε.Ο.ΑΝ. αλλά και οποιοδήποτε άλλο θέμα κρίνει ότι απαιτείται,
η) μπορεί να παραπέμπει στο Δ.Σ. θέματα αρμοδιότητάς του για λήψη απόφασης,
θ) με απόφασή του μπορεί να αναθέτει στους διευθυντές του Οργανισμού να ασκούν παράλληλα με αυτόν ορισμένες από τις αρμοδιότητές του,
ι) αποφασίζει για τη διενέργεια προμηθειών και μισθώσεων, τη σύναψη, τροποποίηση και λύση συμβάσεων για προμήθεια αγαθών και για μισθώσεις, εκτέλεση έργων ή παροχή υπηρεσιών της στενότερης εποπτείας του, μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, καθώς και για χορήγηση πάγιων προκαταβολών μέχρι του ποσού αυτού, εφόσον έχουν προβλεφθεί στον εγκεκριμένο από το Δ.Σ. προϋπολογισμό,
ια) αποφασίζει για την εκποίηση ή την καταστροφή άχρηστου υλικού, καθορίζοντας και τον τρόπο πραγματοποίησής του,
ιβ) εντέλλεται τη διενέργεια έκτακτων και επειγόντων ελέγχων,
ιγ) ζητά τη συνδρομή των ελεγκτικών οργάνων άλλων φορέων του Δημοσίου για τη διενέργεια ελέγχων, σύμφωνα με τον παρόντα στο πλαίσιο των κοινών αρμοδιοτήτων τους με τον Ε.Ο.ΑΝ.,
ιδ) ύστερα από καταγγελία εκ μέρους οικονομικών παραγόντων, όπως αυτοί ορίζονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 2 ή τρίτων ή και αυτεπαγγέλτως, μετά τη διενέργεια ελέγχου, καλεί τους παραβάτες να συμμορφωθούν με τις διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 24Ε
Πόροι του Ε.Ο.ΑΝ.
1. Πόροι του Ε.Ο.ΑΝ. είναι οι Ετήσιες Εισφορές ΣΕΔ υπέρ Ε.Ο.ΑΝ., οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής:
α) Τα ΑΣΕΔ και ΣΣΕΔ, που δεν προβλέπουν χρηματικές εισφορές από υπόχρεους, αποδίδουν στον Ε.Ο.ΑΝ. ετησίως ποσό ίσο με 4.000 ευρώ ανά περιφέρεια που περιλαμβάνεται στο πεδίο εφαρμογής τους και έως το ανώτατο ποσό των 20.000 ευρώ.
β) Τα ΣΣΕΔ, στα οποία οι υπόχρεοι παραγωγοί συσκευασιών και άλλων προϊόντων έχουν την υποχρέωση καταβολής χρηματικών εισφορών, αποδίδουν ετησίως στον Ε.Ο.ΑΝ. ποσό ίσο με το 2% αυτών των ετήσιων χρηματικών εισφορών, όπως αυτές τιμολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ετήσιας διαχειριστικής περιόδου.
2. Το ετήσιο ποσό που αποδίδουν τα ΣΕΔ στον Ε.Ο.ΑΝ. καταβάλλεται στο σύνολό του το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους:
α) ανταποδοτικά τέλη για την έγκριση των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης,
β) τα πρόστιμα από διοικητικές κυρώσεις,
γ) έσοδα που μπορεί να προκύψουν από την επιβολή οικονομικών μέτρων σχετικών με την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης,
δ) ενωσιακοί πόροι που διατίθενται για την εκπόνηση προγραμμάτων μελετών και ερευνών σχετικά με θέματα που ανάγονται στους σκοπούς του Ε.Ο.ΑΝ.,
ε) πρόσοδοι από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων από επιχορηγήσεις ελληνικών και ξένων οργανισμών και από δωρεές ή κληρονομιές,
στ) ειδικές εισφορές και χρηματοδοτήσεις από δημόσιες επιχειρήσεις, άλλους δημόσιους φορείς, διεθνείς οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιώτες,
ζ) οι εισπράξεις από εκδόσεις και εν γένει δραστηριότητες του Ε.Ο.ΑΝ.. Οι πόροι του Ε.Ο.ΑΝ. διατίθενται για τις δαπάνες λειτουργίας του και για τη μερική ή ολική χρηματοδότηση μελετών, προγραμμάτων, έργων ή δραστηριοτήτων Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού και δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων για την επίτευξη των στόχων του παρόντος.

Άρθρο 24ΣΤ
Ανάληψη υποχρεώσεων, αναγνώριση, εκκαθάριση και εντολή πληρωμής εξόδων
Για τη λήψη απόφασης και την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης του Ε.Ο.ΑΝ. που υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ απαιτείται έγκριση του Δ.Σ.. Δεν απαιτείται έγκριση για δαπάνες που προβλέπονται από τα εγκεκριμένα προγράμματα προμηθειών, καθώς και για πάγιες δαπάνες, όπως αποδοχές προσωπικού και μισθώματα.

Άρθρο 24Ζ
Επιτροπή Διαβούλευσης
1. Συνιστάται επιτροπή μη αμειβόμενη για τη διαβούλευση επί θεμάτων εναλλακτικής διαχείρισης με τους κοινωνικούς εταίρους και τους επαγγελματικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εναλλακτική διαχείριση αποβλήτων, η οποία αποτελείται από:
α) τον Πρόεδρο του Ε.Ο.ΑΝ., ως πρόεδρο,
β) ένα μέλος του Δ.Σ. ως αναπληρωτή προέδρου,
γ) έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
δ) τον προϊστάμενο του Τμήματος Διαχείρισης Αστικών, Βιομηχανικών και Συναφών Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ε) έναν εκπρόσωπο της Κ.Ε.Δ.Ε.,
στ) δύο εκπροσώπους συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, οι οποίοι εναλλάσσονται ανά διετία,
ζ) έναν εκπρόσωπο των επιχειρήσεων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
η) έναν εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών,
θ) έναν εκπρόσωπο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος,
ι) έναν εκπρόσωπο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας,
ια) δύο εκπροσώπους των οικολογικών οργανώσεων,
ιβ) δύο εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων,
ιγ) δύο εκπροσώπους των φορέων κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας,
ιδ) έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στον κλάδο της ανακύκλωσης και της διαχείρισης των αποβλήτων,
ιε) έναν εκπρόσωπο των εργαζομένων στους Ο.Τ.Α. στον κλάδο της καθαριότητας.
Αν δεν υφίσταται επαγγελματική ένωση ή δευτεροβάθμια οργάνωση των φορέων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας καλεί τους φορείς να υποδείξουν τους εκπροσώπους τους και, σε περίπτωση αδυναμίας ορισμού εκπροσώπου, οι φορείς συμμετέχουν εκ περιτροπής κατ’ έτος στις συνεδριάσεις της Επιτροπής.
2. Όταν συζητείται θέμα που αφορά συγκεκριμένο ρεύμα αποβλήτων που υπόκειται σε εναλλακτική διαχείριση, στις συνεδριάσεις καλείται και εκπρόσωπος των ΣΕΔ που δραστηριοποιούνται σε αυτό το ρεύμα αποβλήτων, εφόσον δεν υπάρχει ήδη εκπρόσωπός τους.
3. Ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να ζητά τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαβούλευσης, ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ., για θέματα που αφορούν τη ρύθμιση, οργάνωση, λειτουργία και τα αποτελέσματα της εναλλακτικής διαχείρισης στο πλαίσιο του παρόντος.
4. Τα μέλη της επιτροπής υποδεικνύονται από τους φορείς που εκπροσωπούν και η Επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με την ίδια διαδικασία αντικαθίστανται τα μέλη της επιτροπής. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εκτέλεση του έργου της επιτροπής. Η επιτροπή συγκαλείται κάθε τρεις (3) μήνες με μέριμνα του προέδρου της ή εκτάκτως εφόσον το ζητήσει ο πρόεδρος της επιτροπής ή το 1/3 των μελών.

Άρθρο 24Η
Ειδικές οικονομικές διατάξεις
1. Η διαχειριστική περίοδος αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου.
2. Ο Ε.Ο.ΑΝ. τηρεί τα λογιστικά του βιβλία κατά τη διπλογραφική μέθοδο, σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του ν. 4308/2014.
3. Η ταμειακή διαχείριση του Ε.Ο.ΑΝ. γίνεται μέσω τήρησης έντοκων τραπεζικών λογαριασμών.

Άρθρο 24Θ
Αποφάσεις διενέργειας διαγωνισμών
Για την έγκριση σύναψης συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, έργων και μελετών του Ε.Ο.ΑΝ., μπορεί να συντάσσεται συνοπτικό τεχνικό δελτίο από το αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη τμήμα, το οποίο περιλαμβάνει τουλάχιστον τη σκοπιμότητα και το γενικό αντικείμενο, το χαρακτηρισμό της δημοπρατούμενης προμήθειας, τον ενδεικτικό προϋπολογισμό, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., την επιλεγείσα διαδικασία ανάθεσης και την προβλεπόμενη διάρκεια της σύμβασης.

Άρθρο 24Ι
Οργανωτική Διάρθρωση του Ε.Ο.ΑΝ.
1. Στον Ε.Ο.ΑΝ. συνιστώνται τέσσερις (4) Διευθύνσεις:
α) Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής,
β) Διεύθυνση Εναλλακτικής Διαχείρισης,
γ) Διεύθυνση Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας,
δ) Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων.
2. Συνιστώνται στον Ε.Ο.ΑΝ. Νομική Υπηρεσία, Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας, καθώς και γραφείο Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 24ΙΑ
Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής
1. Η Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την υποστήριξη των οικονομικών, διαχειριστικών και διοικητικών διαδικασιών που απαιτούνται για τη λειτουργία του Ε.Ο.ΑΝ.. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της:
α) έχει την ευθύνη της σύνταξης του προϋπολογισμού, τον οποίο εισηγείται για έγκριση στο Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.,
β) μεριμνά για την παροχή έγκαιρων και αξιόπιστων στοιχείων για τον προϋπολογισμό του φορέα στο εποπτεύον Υπουργείο, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στο Υπουργείο Οικονομικών,
γ) μεριμνά για την πιστή τήρηση των στόχων ισοζυγίου, των ανωτάτων ορίων Ε.Ο.ΑΝ. του προϋπολογισμού και του Μ.Π.Δ.Σ., για τη μη συσσώρευση ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και για την ανάληψη υποχρεώσεων από τον Ε.Ο.ΑΝ., ώστε να διενεργούνται δαπάνες μόνον εφόσον υπάρχει αντίστοιχη πίστωση στον οικείο προϋπολογισμό,
δ) υπογράφει αρμοδίως τις βεβαιώσεις επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης,
ε) υποβάλλει αρμοδίως τις εκθέσεις προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) όπως ισχύει και των διατάξεων του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145),
στ) υποβάλλει αρμοδίως τις εκθέσεις επί διαφωνιών με τον διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και την υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014,
ζ) υποβάλλει αρμοδίως τις εκθέσεις προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου,
η) παρέχει υποστήριξη για την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Ε.Ο.ΑΝ. βάσει των γενικών αρχών και κανόνων για τη δημοσιονομική διαχείριση του ν. 4270/2014 με εισήγησή του στο Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.,
θ) διενεργεί τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις,
η) εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Οργανισμού,
ι) έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λογιστική και ταμειακή διαχείριση,
ια) έχει την ευθύνη για τη διαχείριση και την αξιολόγηση του ανθρώπινου δυναμικού,
ιβ) έχει την ευθύνη για το σχεδιασμό και την εκτέλεση των αναγκαίων προμηθειών,
ιγ) έχει την ευθύνη για τη διοικητική υποστήριξη των Υπηρεσιακών Μονάδων,
ιδ) έχει την ευθύνη της διοικητικής μέριμνας,
ιε) έχει την ευθύνη του προσδιορισμού, του σχεδιασμού και της κάλυψης των αναγκών του οργανισμού σε πληροφοριακά συστήματα, βάσεις δεδομένων και διαδικτυακές εφαρμογές,
ιστ) έχει την ευθύνη της παροχής τεχνικής υποστήριξης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης στους χρήστες των υπηρεσιών πληροφορικής του Οργανισμού,
ιζ) έχει την ευθύνη της λειτουργίας του δικτυακού τόπου του Ε.Ο.ΑΝ..
2. Η Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής διαρθρώνεται σε πέντε τμήματα:
α) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και εκτέλεσης Προϋπολογισμού,
β) Τμήμα Εσόδων και Πληρωμών,
γ) Τμήμα Προμηθειών,
δ) Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών και
ε) Τμήμα Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου των Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ.).
3. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης και εκτέλεσης Προϋπολογισμού υπάγονται:
α) η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και η καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων,
β) ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και η σύνταξη βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης,
γ) η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και των διατάξεων του π.δ. 80/2016,
δ) η συλλογή όλων των απαραίτητων και νόμιμων δικαιολογητικών πληρωμής των δαπανών (εκτός αυτών που διαβιβάζονται από το Τμήμα Προμηθειών), ο έλεγχος νομιμότητας και κανονικότητας, η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις και η εκκαθάριση όλων των δαπανών με βάση πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά,
ε) η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων για την πληρωμή των δαπανών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο,
στ) η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με τον διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και η υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στο Γ.Λ.Κ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4270/2014,
ζ) η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου,
η) η εισήγηση για τον καταλογισμό δημοσίων υπολόγων και αχρεωστήτως λαβόντων,
θ) η εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα και κοινοποίηση στη Δ.Υ.Ε.Ε. των δικαστικών αποφάσεων,
ι) η έκδοση ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων σε δευτερεύοντες διατάκτες,
ια) η παροχή βεβαίωσης επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του Ε.Ο.ΑΝ. για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του,
ιβ) η παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών αναφορικά με αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λπ., για το πάσης φύσεως προσωπικό του Ε.Ο.ΑΝ.,
ιγ) η τήρηση μισθολογικών Μητρώων, καθώς και στοιχείων για τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης πάσης φύσεως προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ.,
ιδ) η παροχή οικονομικών στοιχείων για τη συνταξιοδότηση υπαλλήλων,
ιε) η παρακολούθηση της εργατικής, ασφαλιστικής και φορολογικής νομοθεσίας,
ιστ) η συνεργασία με τα Τμήματα και τις Διευθύνσεις του Ε.Ο.ΑΝ. για την κατάρτιση του ενοποιημένου προϋπολογισμού του οργανισμού.
4. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Εσόδων και Πληρωμών υπάγονται:
α) η παραγωγή ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς τις Τράπεζες για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων,
β) η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών,
γ) η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων,
δ) η παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της συγκέντρωσης εσόδων του Ε.Ο.ΑΝ.,
ε) ο έλεγχος των δικαιολογητικών και των υποστηρικτικών στοιχείων των εσόδων, η έκδοση των νόμιμων παραστατικών και η αποστολή τους στους δικαιούχους,
στ) η ενημέρωση της Διεύθυνσης Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής για διαφορές ή αποκλίσεις μεταξύ των δικαιολογητικών και των υποστηρικτικών στοιχείων των εσόδων και των εισπρακτέων και η σύνταξη εισήγησης για τη διενέργεια ελέγχων,
ζ) η σύνταξη εισήγησης για την καλύτερη εκμετάλλευση των ιδίων πόρων του Ε.Ο.ΑΝ.
5. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Προμηθειών υπάγονται:
α) η έγκαιρη συγκέντρωση αιτημάτων αναγκών προμηθειών από το σύνολο των υπηρεσιών του Ε.Ο.ΑΝ. και η κατάρτιση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών πάσης φύσεως υλικών, εξοπλισμού και εφοδίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών και για τη συντήρηση και αποκατάσταση κάθε είδους εξοπλισμού (ηλεκτρονικού, μηχανολογικού και εξοπλισμού πληροφορικής),
β) ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των τακτικών και έκτακτων προμηθειών και η άμεση και έγκαιρη παροχή στοιχείων στη Διεύθυνση για την κατάρτιση του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού,
γ) η διενέργεια των απαραίτητων διαδικασιών για τη σύναψη και εποπτεία εκτέλεσης συμβάσεων προμήθειας ειδών και παροχής υπηρεσιών/έργων, που αφορούν στις υπηρεσίες του Ε.Ο.ΑΝ. κατόπιν σχετικού αιτήματος από τις κατά περίπτωση αρμόδιες οργανικές μονάδες του Ε.Ο.ΑΝ. και σύμφωνα με τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες απαραίτητα συνοδεύουν το αίτημα των αρμόδιων υπηρεσιών,
δ) η συγκέντρωση και ο έλεγχος της πληρότητας των νόμιμων δικαιολογητικών των ανωτέρω δαπανών, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών, και η διαβίβαση τους στο τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης και εκτέλεσης Προϋπολογισμού για εκκαθάριση και πληρωμή,
ε) η τήρηση και επεξεργασία ηλεκτρονικού αρχείου με τα στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας και των συμβάσεων, η διαχείριση και παρακολούθηση συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση,
στ) η συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα για την ενημέρωση του Μητρώου Δεσμεύσεων,
ζ) η μέριμνα για την παραλαβή, διαχείριση, αποθήκευση και διακίνηση υλικών για την τήρηση σχετικού αρχείου καθώς και για την καταστροφή και εκποίηση του άχρηστου υλικού και άλλων περιουσιακών στοιχείων του Ε.Ο.ΑΝ.,
η) η παρακολούθηση και ενημέρωση για τις αναλώσεις και την ανάγκη ανανέωσης των αποθεμάτων του Ε.Ο.ΑΝ. και ο ορισμός διαχειριστών αναλωσίμου και μη υλικού,
θ) η συγκέντρωση και ο έλεγχος της πληρότητας των νόμιμων δικαιολογητικών όλων των λειτουργικών δαπανών του Ε.Ο.ΑΝ., συμπεριλαμβανομένων ιδίως της ύδρευσης, του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου, των μισθωμάτων, των τηλεπικοινωνιακών τελών, των κοινόχρηστων δαπανών των υπηρεσιών, των ταχυδρομικών τελών, της κίνησης και κυκλοφορίας των υπηρεσιακών αυτοκινήτων, και η διαβίβασή τους στο τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης για εκκαθάριση και πληρωμή,
ι) η μέριμνα για τη συντήρηση, την επισκευή και την ασφάλεια κτιρίων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού (ηλεκτρολογικές, υδραυλικές και λοιπές εργασίες συντήρησης, λήψη αναφορών βλαβών και επισκευή αυτών), την καθαριότητα, τη φύλαξη των χώρων του Ε.Ο.ΑΝ., υπηρεσιακών αυτοκινήτων/δικύκλων, καθώς και τη λειτουργία του ιατρείου,
ια) η εισήγηση για τον ορισμό υπευθύνων για θέματα ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων και πυρασφάλειας των κτιρίων,
ιβ) η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και λοιπών διευκολύνσεων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στους χώρους λειτουργίας του Ε.Ο.ΑΝ.,
ιγ) η υλοποίηση των απαραίτητων διαδικασιών μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση των υπηρεσιών του Ε.Ο.ΑΝ., παρακολούθησης των σχετικών συμβάσεων και λύσης της μίσθωσης και οι διαδικασίες μετεγκατάστασης.
6. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών υπάγονται:
α) η παρακολούθηση και τήρηση της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία και της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία του Οργανισμού σε ό,τι αφορά θέματα μισθοδοσίας και προμηθειών,
β) η τήρηση των διαδικασιών που σχετίζονται με θέματα προσλήψεων, αποσπάσεων, μετατάξεων, μεταφορών, απολύσεων συνταξιοδότησης και γενικότερα κάθε είδους υπηρεσιακών μεταβολών του προσωπικού,
γ) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση εκπαιδευτικών ενεργειών διαρκούς επιμόρφωσης του προσωπικού του Οργανισμού, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες, όπως διαμορφώνονται και καταγράφονται από τις αρμόδιες διευθύνσεις και τμήματα και σε συνεργασία με αυτές,
δ) η διεκπεραίωση θεμάτων διοικητικής μέριμνας, τα οποία περιλαμβάνουν θέματα υγείας και ασφάλειας εργαζομένων, πυρασφάλειας, καθαριότητας και φύλαξης των χώρων,
ε) η τήρηση του κεντρικού πρωτοκόλλου των εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων του Οργανισμού, η εσωτερική διακίνηση των εγγράφων, η διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και η έκδοση ακριβών αντιγράφων των εξερχόμενων εγγράφων,
στ) η τήρηση αρχείου και ηλεκτρονικής βάσης με τα στοιχεία του υπηρετούντος ανθρώπινου δυναμικού του Ε.Ο.ΑΝ. και η έκδοση κάθε είδους βεβαιώσεων, πιστοποιητικών, πράξεων και στοιχείων που δύναται να χορηγηθούν με βάση τις αρμοδιότητες και τα τηρούμενα αρχεία του Τμήματος,
ζ) ο χειρισμός όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου του υπηρετούντος ανθρώπινου δυναμικού του Ε.Ο.ΑΝ.,
η) η αναγνώριση προϋπηρεσίας του ανθρώπινου δυναμικού του Ε.Ο.ΑΝ.,
θ) οι διαδικαστικές ενέργειες για την επιλογή και τοποθέτηση των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων του Ε.Ο.ΑΝ.,
ι) ο χειρισμός θεμάτων για την πρακτική άσκηση στον Ε.Ο.ΑΝ. σπουδαστών ΤΕΙ και ΑΕΙ,
ια) η μέριμνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανασχεδίαση περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας, οργάνωσης των υπηρεσιών και η επεξεργασία στοιχείων για την εκτίμηση των αναγκών του Ε.Ο.ΑΝ.,
ιβ) η εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Ε.Ο.ΑΝ.,
ιγ) η συγκρότηση των προβλεπόμενων συλλογικών οργάνων, ομάδων εργασίας και επιτροπών του Ε.Ο.ΑΝ. και ο ορισμός εκπροσώπων του Ε.Ο.ΑΝ. σε συλλογικά όργανα, ομάδες εργασίας και επιτροπές Υπουργείων και άλλων φορέων,
ιδ) η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή,
ιε) η χορήγηση πάσης φύσεως αδειών και ο χειρισμός κάθε συναφούς θέματος σχετικά με τις παρουσίες των υπαλλήλων καθώς και η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων μετακίνησης εντός και εκτός επικράτειας των υπαλλήλων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας.
7. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπάγονται:
α) ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η διατήρηση και η αναβάθμιση των πληροφοριακών συστημάτων και των βάσεων δεδομένων που απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών του Οργανισμού, όπως αυτές προσδιορίζονται από τις λοιπές διευθύνσεις και τμήματα,
β) ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η διατήρηση και αναβάθμιση των διαδικτυακών υπηρεσιών και εφαρμογών του Οργανισμού, όπως ο ιστότοπος και οι λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης του Ε.Ο.ΑΝ., σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες διευθύνσεις και τμήματα,
γ) η διαχείριση των υπηρεσιών διαδικτύου του Ε.Ο.ΑΝ., όπως internet και e-mail, καθώς και του δικτύου πληροφορικής και επικοινωνιών του Οργανισμού,
δ) η παροχή τεχνικής υποστήριξης, συμβουλών, ενημέρωσης και εκπαίδευσης στους χρήστες των υπηρεσιών πληροφορικής σε όλο το εύρος των υπηρεσιών του Ε.Ο.AN.,
ε) η διασφάλιση της ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του Οργανισμού,
στ) η μέριμνα για την ορθή λειτουργία, τη συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του εξοπλισμού πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών,
ζ) η μέριμνα για την τηλεφωνική (σταθερή και κινητή) και τηλεπικοινωνιακή εξυπηρέτηση του Ε.Ο.ΑΝ., καθώς και η διακοπή συνδέσεων, επανασυνδέσεων γραμμών, κ.λπ..

Άρθρο 24ΙΒ
Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης
1. Η Διεύθυνση Εναλλακτικής Διαχείρισης έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων εναλλακτικής διαχείρισης του παρόντος,
β) έχει την ευθύνη της παρακολούθησης της επίτευξης των ποσοτικών στόχων που τίθενται από τον παρόντα,
γ) εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. τη χορήγηση έγκρισης, τροποποίησης, ανανέωσης, καθώς και την αναστολή ή την ανάκληση της έγκρισης των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης,
δ) έχει την εποπτεία της λειτουργίας των ΣΕΔ, ε) έχει την ευθύνη:
αα) της σύνταξης των κανονισμών σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης, ανανέωσης, τροποποίησης, αναστολής και ανάκλησης της έγκρισης των ΣΕΔ, τους οποίους εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.,
ββ) της σύνταξης των οδηγών της ετήσιας έκθεσης που κατατίθεται από τους φορείς ΣΣΕΔ και ΑΣΕΔ, καθώς και τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού όπου απαιτείται, σχετικά με τον απολογισμό των δράσεων του προηγούμενου έτους και τον προγραμματισμό του αμέσως επόμενου έτους, τους οποίους εισηγείται για έγκριση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
γγ) της σύνταξης των προδιαγραφών αξιολόγησης των επιχειρησιακών σχεδίων και των ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων των ΣΕΔ, καθώς και των ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, τις οποίες εισηγείται για έγκριση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
δδ) της τήρησης του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ),
εε) της τήρησης άλλων βάσεων δεδομένων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εναλλακτικής διαχείρισης, όπως του μητρώου χώρων που χρήζουν αποκατάστασης,
στστ) της παρακολούθησης της επίδοσης των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και των ΦοΔΣΑ αλλά και των λιμένων και λιμενικών ταμείων στην ανακύκλωση αποβλήτων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση,
ζζ) της παρακολούθησης της επίδοσης των Υπόχρεων Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων που συνεργάζονται με φορείς ΣΣΕΔ ή ΑΣΕΔ μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ),
ηη) της κατάρτισης εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης και της αποστολής τους προς τις εποπτεύουσες αρχές,
στ) εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο:
αα) για τροποποίηση του ποσού των ανταποδοτικών τελών,
ββ) για παρεκκλίσεις από τους ποσοτικούς στόχους,
γγ) σχετικά με τη σήμανση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων.
2. Η Διεύθυνση Εναλλακτικής Διαχείρισης συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης,
β) Τμήμα Υπόχρεων Παραγωγών και Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων,
γ) Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
3. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης υπάγονται:
α) η αξιολόγηση των επιχειρησιακών σχεδίων των Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης και η προετοιμασία του σχεδίου απόφασης αρχικής έγκρισης, ανανέωσης, τροποποίησης, αναστολής ή ανάκλησης,
β) η εποπτεία της λειτουργίας των ΣΕΔ, στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η παρακολούθηση της τήρησης των όρων χορήγησης των εγκρίσεων τους και των εγκεκριμένων επιχειρησιακών τους σχεδίων, η παρακολούθηση των ποσοτικών στόχων, καθώς και η αξιολόγηση των ετήσιων απολογιστικών τους εκθέσεων και γενικότερα όποιων άλλων στοιχείων καταθέτουν τα ΣΕΔ ή ζητούνται από τον Ε.Ο.ΑΝ.,
γ) η προετοιμασία της εισήγησης για τροποποίηση των επιχειρησιακών σχεδίων των εγκεκριμένων ΣΕΔ, με πρωτοβουλία του Ε.Ο.ΑΝ., λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως η υποχρέωση μείωσης του ειδικού αποθεματικού, η μη επίτευξη των στόχων και άλλα θέματα που προκύπτουν κατά την εποπτεία λειτουργίας των ΣΕΔ,
δ) η σύνταξη των κανονισμών σχετικά με τη διαδικασία έγκρισης, ανανέωσης, τροποποίησης, αναστολής και ανάκλησης της έγκρισης των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης,
ε) η σύνταξη του οδηγού της ετήσιας έκθεσης που κατατίθεται από τους φορείς ΣΣΕΔ και ΑΣΕΔ σχετικά με τον απολογισμό των δράσεων του προηγούμενου έτους και τον προγραμματισμό του αμέσως επόμενου έτους,
στ) η σύνταξη προδιαγραφών αξιολόγησης των επιχειρησιακών σχεδίων και των ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων,
ζ) η κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με την εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης,
η) η αξιολόγηση της ανάγκης τροποποίησης του ύψους των ανταποδοτικών τελών των ΣΕΔ,
θ) η αξιολόγηση της ανάγκης παρέκκλισης από τους ποσοτικούς στόχους,
ι) η εισήγηση για τον καθορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
ια) η εισήγηση για τη λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των στόχων του παρόντος,
ιβ) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και νομοθετικών εξελίξεων που αφορούν τη δραστηριότητα του τμήματος και εισήγηση στη Διεύθυνση για λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων.
4. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Υπόχρεων Παραγωγών και Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων υπάγονται:
α) η τήρηση του Εθνικού Μητρώου Παραγωγών (ΕΜΠΑ) προϊόντων ενταγμένων στην εναλλακτική διαχείριση,
β) η ευθύνη για θέματα που αφορούν τη σήμανση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων,
γ) η τήρηση άλλων βάσεων δεδομένων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εναλλακτικής διαχείρισης, όπως μητρώο χώρων που χρήζουν αποκατάστασης,
δ) η παρακολούθηση της επίδοσης των Φορέων Διαχείρισης Αποβλήτων που συνεργάζονται με φορείς ΣΣΕΔ ή ΑΣΕΔ μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ),
ε) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και νομοθετικών εξελίξεων που αφορούν τη δραστηριότητα του τμήματος και η εισήγηση στη Διεύθυνση για λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων.
5. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπάγονται:
α) η παρακολούθηση της επίδοσης των ΟΤΑ Α΄ βαθμού και των ΦοΔΣΑ στην ανακύκλωση αποβλήτων που εντάσσονται στην εναλλακτική διαχείριση, αξιοποιώντας και την πληροφορία που εισάγεται στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), η παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων για βελτιστοποίηση της ανακύκλωσης, η παρακολούθηση της απόδοσης πράσινων σημείων, η καταγραφή και παρακολούθηση της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση,
β) η σύνταξη του οδηγού της ετήσιας έκθεσης που κατατίθεται από τους ΟΤΑ Α΄ βαθμού ή τους ΦοΔΣΑ, σχετικά με τον απολογισμό των δράσεων του προηγούμενου έτους και τον προγραμματισμό του αμέσως επόμενου έτους,
γ) η σύνταξη προδιαγραφών αξιολόγησης των ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων που υποβάλλουν οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού ή οι ΦοΔΣΑ,
δ) η αξιολόγηση των εκθέσεων που υποβάλλουν οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού ή οι ΦοΔΣΑ για τα απόβλητα συσκευασίας σε εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2939/ 2001,
ε) η εισήγηση της προσφορότερης δυνατής συμβιβαστικής λύσης αν διαπιστώνεται ασυμφωνία μεταξύ των ΣΕΔ και των ΟΤΑ Α΄ βαθμού ή των ΦοΔΣΑ ή των φορέων κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας του άρθρου 3 του ν. 4430/2016, αναφορικά με τους όρους σύναψης της σύμβασης συνεργασίας,
στ) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και νομοθετικών εξελίξεων που αφορούν τη δραστηριότητα του τμήματος και η εισήγηση στη Διεύθυνση για λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων.

Άρθρο 24ΙΓ
Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας
1. Η Διεύθυνση Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. τον ετήσιο προγραμματισμό ερευνητικών δράσεων και μελετών του Οργανισμού,
β) έχει την ευθύνη για τη διερεύνηση και ένταξη του οργανισμού σε ερευνητικές δράσεις, καθώς και για το συντονισμό της υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών,
γ) εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο σχέδιο προγραμμάτων πρόληψης για την έκδοση σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων σε εφαρμογή των άρθρων 5 και 15,
δ) έχει την ευθύνη, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της παρακολούθησης της εφαρμογής των ενεργειών πρόληψης σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, τις εθνικές πολιτικές και τις γενικότερες κατευθύνεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
ε) έχει την ευθύνη της σύνταξης οδηγών αξιολόγησης της επίδοσης των δράσεων πρόληψης τους οποίους εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ε.Ο.ΑΝ.,
στ) εισηγείται στο Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. τον ετήσιο προγραμματισμό των δράσεων επικοινωνίας, δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης του Ε.Ο.ΑΝ.,
ζ) έχει την ευθύνη της δημιουργίας συστημάτων πληροφόρησης του κοινού, της παραγωγής ενημερωτικού υλικού και της υλοποίησης δράσεων και εκδηλώσεων για την προβολή της δραστηριότητας του οργανισμού στους εμπλεκόμενους φορείς και το κοινό,
η) έχει την ευθύνη του περιεχομένου του δικτυακού τόπου του Ε.Ο.ΑΝ.,
θ) έχει την ευθύνη της σύνταξης και αποστολής των δελτίων τύπου του E.O.AN..
2. Η Διεύθυνση Έρευνας, Πρόληψης και Επικοινωνίας συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Έρευνας και Πρόληψης.
β) Τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.
3. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Έρευνας και Πρόληψης υπάγονται:
α) η καταγραφή των αναγκών του Οργανισμού για μελέτες και ερευνητικά προγράμματα, σε συνεργασία με τα λοιπά τμήματα του Οργανισμού,
β) η διερεύνηση και υποβολή προτάσεων, καθώς και η ένταξη του οργανισμού σε ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με το αντικείμενο του Οργανισμού,
γ) ο συντονισμός των δράσεων υλοποίησης των εγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων και μελετών,
δ) η παρακολούθηση της εφαρμογής των ενεργειών πρόληψης για την εναλλακτική διαχείριση, όπως η απαγόρευση ή ο περιορισμός της χρήσης ορισμένων υλικών, η επιβολή χρήσης κάποιας συγκεκριμένης σύνθεσης υλικών ή η επιβολή υποχρέωσης επαναχρησιμοποίησης ή εγγυοδοσίας,
ε) η παρακολούθηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων,
στ) η σύνταξη οδηγών αξιολόγησης της επίδοσης των δράσεων πρόληψης,
ζ) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και νομοθετικών εξελίξεων που αφορούν τη δραστηριότητα του τμήματος και εισήγηση στη Διεύθυνση για λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων.
4. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων υπάγονται:
α) η προετοιμασία του ετήσιου προγράμματος των δράσεων επικοινωνίας, δημοσιότητας και ευαισθητοποίησης του Ε.Ο.ΑΝ. σε συνεργασία με τα άλλα τμήματα του Οργανισμού,
β) η παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού για την προβολή της δραστηριότητας και των υπηρεσιών του Οργανισμού,
γ) ο συντονισμός και η οργάνωση συνεδρίων, ενημερωτικών δράσεων, εκδηλώσεων και προγραμμάτων ευαισθητοποίησης των εμπλεκόμενων φορέων και του κοινού σε συνεργασία με την καθ’ύλη αρμόδια διεύθυνση ή το αρμόδιο τμήμα,
δ) η σύνταξη και αποστολή δελτίων τύπου,
ε) η μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της εξυπηρέτησης των πολιτών με τις υπηρεσίες του Οργανισμού,
στ) η μέριμνα για την ορθή χρήση του σήματος και των συμβόλων του Οργανισμού,
ζ) η μέριμνα για την καθημερινή αποδελτίωση του Τύπου σχετικά με θέματα που αφορούν τον Οργανισμό.

Άρθρο 24ΙΔ
Διάρθρωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Επιθεωρήσεων και Ελέγχων
1. Η Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) εισηγείται στον Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. προς έγκριση το ετήσιο πρόγραμμα των τακτικών επιθεωρήσεων και ελέγχων σε φορείς ΑΣΕΔ ή ΣΣΕΔ, υπόχρεους φορείς διαχείρισης αποβλήτων, υπόχρεους παραγωγούς και διαχειριστές αποβλήτων,
β) εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο για κάθε έκτακτο ή επείγοντα έλεγχο που προκύπτει κατά τη διάρκεια του έτους,
γ) εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο τα κριτήρια και τη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης επιθεωρητών και ελεγκτών,
δ) έχει την ευθύνη της σύνταξης των προδιαγραφών επιθεωρήσεων και ελέγχου, τις οποίες εισηγείται για έγκριση στον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
ε) έχει την ευθύνη της διενέργειας των τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων και ελέγχων και της τελικής αποτίμησης των αποτελεσμάτων τους,
στ) εισηγείται στον Πρόεδρο την επιβολή κυρώσεων, όπου απαιτείται,
ζ) εισηγείται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο τις μεθοδολογίες υπολογισμού προστίμων για τις διάφορες κατηγορίες παραβάσεων και παραβατών με βάση τα κριτήρια που ορίζονται από τη νομοθεσία,
η) προετοιμάζει αναφορά προς τον Διευθύνοντα Σύμβουλο σχετικά με την επίδοση και τα αποτελέσματα των ενεργειών της Διεύθυνσης, τουλάχιστον σε ετήσια βάση ή και όποτε άλλοτε ζητηθεί ή κριθεί απαραίτητο.
2. Η Διεύθυνση Επιθεωρήσεων και Ελέγχων συγκροτείται από τα εξής Τμήματα:
α) Τμήμα Διενέργειας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων.
β) Τμήμα Υποστήριξης Επιθεωρήσεων και Ελέγχων.
3. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Διενέργειας Επιθεωρήσεων και Ελέγχων υπάγονται:
α) η προετοιμασία του ετήσιου προγράμματος των τακτικών επιθεωρήσεων και ελέγχων, καθώς και ο προγραμματισμός των έκτακτων επιθεωρήσεων και ελέγχων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του έτους, σε συνεργασία με τα τμήματα της Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης και με το Τμήμα Έρευνας και Πρόληψης για τα επιμέρους θέματα που αφορούν κάθε συνεργαζόμενο τμήμα,
β) η σύνταξη των προδιαγραφών επιθεωρήσεων και ελέγχων, σε συνεργασία με τα τμήματα της Διεύθυνσης Εναλλακτικής Διαχείρισης και με το Τμήμα Έρευνας και Πρόληψης, για τα επιμέρους θέματα που αφορούν κάθε συνεργαζόμενο τμήμα,
γ) η ευθύνη της διενέργειας των τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων και ελέγχων και της σύνταξης έκθεσης ελέγχου των αποτελεσμάτων,
δ) η προετοιμασία της μεθοδολογίας υπολογισμού προστίμων για τις διάφορες κατηγορίες παραβάσεων και παραβατών,
ε) η εισήγηση στο Δ.Σ. της έκθεσης ελέγχου και η εισήγηση της επιβολής κυρώσεων.
4. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Υποστήριξης Επιθεωρήσεων και Ελέγχων υπάγονται:
α) η ευθύνη της έκδοσης και παρακολούθησης των εντολών μετακίνησης των επιθεωρητών/ελεγκτών και των συναφών με αυτές ενεργειών διεκπεραίωσης,
β) η παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων,
γ) η τήρηση αρχείου διενεργηθέντων ελέγχων και επιθεωρήσεων,
δ) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών πολιτικών και νομοθετικών εξελίξεων που αφορούν τη δραστηριότητα του τμήματος και η εισήγηση στη Διεύθυνση για λήψη των αναγκαίων νομοθετικών και διοικητικών μέτρων.

Άρθρο 24ΙΕ
Νομική Υπηρεσία
1. Στην αρμοδιότητα της Νομικής Υπηρεσίας υπάγονται ιδίως:
α) η μέριμνα για την εξώδικη λύση των διαφορών του Οργανισμού με τρίτους και τους εργαζόμενους στον Ε.Ο.ΑΝ., καθώς και ο δικαστικός χειρισμός κάθε υπόθεσης, στα πλαίσια της εξασφάλισης των συμφερόντων του Ε.Ο.ΑΝ.,
β) η υποβολή εκθέσεων στο Δ.Σ. σχετικά με την έκβαση δικαστικής ή διοικητικής υπόθεσης,
γ) η γνωμοδότηση και παροχή νομικών συμβουλών για κάθε θέμα που κρίνει σκόπιμο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος. Για το σκοπό αυτόν συνεργάζεται με τις υπηρεσίες του Ε.Ο.ΑΝ., οι όποιες υποχρεούνται να του χορηγούν τα αναγκαία για το σκοπό αυτόν στοιχεία,
δ) η ευθύνη για την ενημέρωση των υπηρεσιών σχετικά με νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν ή και ενδιαφέρουν τον Ε.Ο.ΑΝ.,
ε) η ευθύνη για την τήρηση και ενημέρωση αρχείου των δικαστικών υποθέσεων και γνωμοδοτήσεων και τη φύλαξή τους,
στ) η επιμέλεια των συμβάσεων που συνάπτει ο Ε.Ο.ΑΝ. με τρίτα μέρη,
ζ) η συμβολή στη νομοτεχνική επεξεργασία των προτεινόμενων από τον Ε.Ο.ΑΝ. νομοθετικών και διοικητικών ρυθμίσεων.
2. Στη Νομική Υπηρεσία παρέχεται γραμματειακή υποστήριξη από τις υπηρεσίες του Οργανισμού.

Άρθρο 24ΙΣΤ
Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας
Στις αρμοδιότητες του Γραφείου Διαχείρισης Ποιότητας υπάγονται:
α) η εφαρμογή των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και η μελέτη και εισήγηση μέτρων προτυποποίησης των διοικητικών διαδικασιών, βάσει σύγχρονων διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών προτύπων για συστήματα διαχείρισης,
β) η μελέτη, η εισήγηση και η παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων,
γ) η εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας των υπηρεσιών του Οργανισμού,
δ) η σύνταξη και περιγραφή των θέσεων εργασίας και των καθηκόντων του προσωπικού σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις και Τμήματα, καθώς και η εισήγηση προς έγκριση από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Άρθρο 24ΙΖ
Γραφείο Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου
Το Γραφείο Προέδρου και Διοικητικού Συμβουλίου είναι αρμόδιο για τη διοικητική υποστήριξη του Προέδρου στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του, καθώς και για τη γραμματειακή υποστήριξη της λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ.. Το Γραφείο υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο του Ε.Ο.ΑΝ.. Η υποστήριξη περιλαμβάνει:
α) την προετοιμασία των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων, σε συνεργασία με τις κάθε φορά αρμόδιες Υπηρεσιακές Μονάδες του Ε.Ο.ΑΝ.,
β) τη σύνταξη και την κοινοποίηση της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων στα μέλη του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.,
γ) την πρόσκληση των μελών για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις,
δ) την τήρηση των πρακτικών κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων,
ε) την επιμέλεια σύνταξης των πρακτικών, καθώς και τη μέριμνα για την υπογραφή και τη δημοσίευσή τους,
στ) την έκδοση των επίσημων αντιγράφων των πρακτικών ή αποσπασμάτων τους,
ζ) τη διαβίβαση των αποφάσεων του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. στις εμπλεκόμενες Υπηρεσιακές Μονάδες,
η) την τήρηση των βιβλίων αποφάσεων και γνωμοδοτήσεων του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.,
θ) την τήρηση του βιβλίου καταχώρησης των προσκλήσεων των συνεδριάσεων,
ι) την τήρηση του αρχείου των εισηγήσεων, των πρακτικών και των αποφάσεων του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.,
ια) τη διοικητική υποστήριξη των μελών του Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.,
ιβ) τη μέριμνα για τη γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του Προέδρου.

Άρθρο 24ΙΗ
Προσόντα διορισμού
Τα προσόντα διορισμού του πάσης φύσεως προσωπικού του Οργανισμού, καθορίζονται σύμφωνα με το π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), για το προσοντολόγιο των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα. Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων μπορεί να καθορίζονται πρόσθετα προσόντα διορισμού κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα.

Άρθρο 24ΙΘ
Οργανικές θέσεις
1. Συνιστώνται οι κατωτέρω οργανικές θέσεις τακτικού προσωπικού του Οργανισμού, το οποίο θα απασχολείται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, και κατανέμονται στις ακόλουθες κατηγορίες και ειδικότητες ανά κλάδο:
Είκοσι (20) θέσεις ΠΕ Μηχανικών
Δέκα (10) θέσεις ΠΕ Περιβάλλοντος
Δύο (2) θέσεις ΠΕ Γεωτεχνικών
Μία (1) θέση ΤΕ Μηχανικών
Εννέα (9) θέσεις ΠΕ Διοικητικού− Οικονομικού
Δύο (2) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής
Μία (1) θέση ΤΕ Διοικητικού−Λογιστικού
Μία (1) θέση ΤΕ Πληροφορικής
Πέντε (5) θέσεις ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
Στις ανωτέρω οργανικές θέσεις δεν συμπεριλαμβάνεται η θέση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου, δύο (2) θέσεις Νομικών Συμβούλων και μία (1) θέση Δικηγόρου.
2. Με την προκήρυξη πλήρωσης θέσεων καθορίζεται ο αριθμός των υπαλλήλων που επιλέγονται για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων της παραγράφου 1. Με απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, ύστερα από πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου, κατανέμονται οι θέσεις στις διευθύνσεις και τα τμήματα του Οργανισμού.

Άρθρο 24Κ
Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Τμημάτων
1. Στις θέσεις Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Προϊσταμένων των Τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών και Πληροφορικής τοποθετούνται υπάλληλοι του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ., που ανήκουν στην κατηγορία ΠΕ με ειδικότητες Διοικητικού−Οικονομικού. Στη θέση προϊσταμένου του Τμήματος Πληροφορικής και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης τοποθετούνται υπάλληλοι κατηγορίας και ειδικότητας ΠΕ Πληροφορικής.
2. Στις θέσεις Προϊσταμένων Διεύθυνσης και Προϊστάμενων των Τμημάτων των λοιπών Διευθύνσεων του Οργανισμού τοποθετούνται υπάλληλοι του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ., που ανήκουν στις κατηγορίες και ειδικότητες ΠΕ Μηχανικών και ΠΕ Περιβάλλοντος.

Άρθρο 24ΚΑ
Οι δαπάνες για την εκπλήρωση του σκοπού του Ε.Ο.ΑΝ. πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον οικονομικό κανονισμό του που καταρτίζεται από τον Ε.Ο.ΑΝ. και εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Οικονομικός Κανονισμός ρυθμίζει τα σχετικά με την κατάρτιση, τροποποίηση και εκτέλεση του προϋπολογισμού, την αντιμετώπιση τυχών έκτακτων δαπανών, τον τρόπο και το περιεχόμενο της εισήγησης για την εκτέλεση δαπανών εκ μέρους του, καθώς και την παρακολούθηση της εκτέλεσης και πληρωμής των δαπανών.

Άρθρο 24ΚΒ
1. Το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ. μεριμνά για την κατάρτιση Κανονισμού Προσωπικού, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2. Ο Κανονισμός Προσωπικού ρυθμίζει τα σχετικά με την εξέλιξη του προσωπικού και την επιλογή και τοποθέτηση αυτών σε θέση ευθύνης, την αξιολόγηση του προσωπικού, τα περιγράμματα θέσεων, το ωράριο απασχόλησης, την εξειδίκευση των αρμοδιοτήτων κάθε τμήματος, τον τρόπο αίτησης και χορήγησης κανονικών και έκτακτων αδειών, το πειθαρχικό δίκαιο των υπαλλήλων του Ε.Ο.ΑΝ., με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 103 έως 146 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και κάθε άλλο συναφές θέμα.

Άρθρο 24ΚΓ
1. Οι θέσεις του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ. καλύπτονται με προσλήψεις υπαλλήλων μέσω διαγωνισμού που διενεργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄28), είτε μέσω του ενιαίου συστήματος κινητικότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α΄ 224).
2. Για τις αποδοχές του προσωπικού του Ε.Ο.ΑΝ. εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Στο προσωπικό του Ε.Ο.ΑΝ. καταβάλλονται δαπάνες μετακίνησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4336/2015 (Α΄ 94). Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στον Ε.Ο.ΑΝ. από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τους άλλους φορείς του δημόσιου τομέα δικαιούνται τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, με τις προϋποθέσεις καταβολής τους. Υπόχρεος στην καταβολή των ως άνω δαπανών είναι ο Ε.Ο.ΑΝ.».

Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί να τροποποιούνται τα άρθρα 24ΣΤ έως 24ΚΒ του ν. 2939/2001 σχετικά με τη συγκρότηση και τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης του Ε.Ο.ΑΝ., την οργανωτική διάρθρωση κατά τομέα δράσης του Ε.Ο.ΑΝ., την κατάσταση του προσωπικού, την οικονομική διαχείριση, τις προμήθειες, τα θέματα διοικητικής μέριμνας, τα θέματα οργάνωσης των υπηρεσιών και των αρμοδιοτήτων τους, τον αριθμό των οργανικών θέσεων του προσωπικού και την κατανομή του σε ειδικότητες, καθώς και τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για την κάλυψη των θέσεων αυτών.

Η παρ. 1 του άρθρου 130 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Άρθρο 130
1. Οι αναθέτουσες αρχές επιβάλλουν τον όρο ότι κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄. Ειδικά:
α) στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης, περιλαμβάνονται, επιπλέον του όρου του πρώτου εδαφίου, τα στοιχεία που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ έως στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς και ο ειδικός όρος της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου και
β) στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου του πρώτου εδαφίου περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 2939/2001.
Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του προηγούμενου εδαφίου έχει τις συνέπειες της παραγράφου 5 του άρθρου 105. Οι όροι της παρούσας παραγράφου αναφέρονται ήδη στα έγγραφα της σύμβασης.».

1. Μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος τα ΣΣΕΔ και ΑΣΕΔ υποχρεούνται να υποβάλουν αναθεωρημένο επιχειρησιακό σχέδιο προκειμένου να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις του παρόντος. Η απόφαση έγκρισης εκδίδεται από τον Ε.Ο.ΑΝ. εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την υποβολή πλήρους φακέλου.

2. Με την έναρξη ισχύος του παρόντος και με την επιφύλαξη των αναφερομένων στην παράγραφο 7 του άρθρου 4Α, λήγει η ισχύς των αδειών συλλογής και μεταφοράς που διαθέτει φορέας ΣΣΕΔ, ενώ λοιπές διοικητικές άδειες για την εκτέλεση εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης λήγουν ένα χρόνο μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος.

3. Μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι φορείς ΣΣΕΔ που εμπίπτουν στην παρ. 14 του άρθρου 4Α του ν. 2939/2001, υποβάλλουν στον Ε.Ο.ΑΝ. επιχειρησιακό σχέδιο μείωσης του ειδικού αποθεματικού με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την αξιοποίηση του ειδικού αποθεματικού για την προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων που εμπίπτουν στους σκοπούς λειτουργίας τους, με την ανάπτυξη έργων και υποδομών κυρίως για τους δήμους όπου απαιτείται. Το επιχειρησιακό σχέδιο εγκρίνεται με απόφαση του Ε.Ο.ΑΝ.

4. Οι φορείς ΣΣΕΔ που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος και οι μέτοχοι ή μεριδιούχοι των φορέων αυτών οφείλουν να συμμορφωθούν με τις παραγράφους 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 4Α του ν. 2939/ 2001, μέσα σε προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

5. Τα καταστατικά των φορέων ΣΣΕΔ που λειτουργούν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος προσαρμόζονται στις διατάξεις των παρόντος μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη ισχύος του. Αν παραλειφθεί η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλεται με απόφαση του Ε.Ο.ΑΝ. πρόστιμο 1.000 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής, σε βάρος του φορέα ΣΣΕΔ. Για διοικητικές παραβάσεις που προβλέπονται στο ν. 2939/2001 και τελέσθηκαν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι σχετικές κυρώσεις επιβάλλονται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.ΑΝ.

6. Η υποχρέωση των παραγωγών πλαστικών σακουλών μεταφοράς να διαθέτουν στην αγορά πλαστικές σακούλες μεταφοράς με σήμανση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6Α, αρχίζει να εφαρμόζεται μετά την εξάντληση των αποθεμάτων και πάντως όχι πέραν από τις 10.6.2018.

7. Προκειμένου για την πρώτη κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, ο Ε.Ο.ΑΝ. μπορεί να προσλαμβάνει προσωπικό με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για τις προσλήψεις αυτές, εκδίδεται προκήρυξη από τον Ε.Ο.ΑΝ. μετά από έλεγχο νομιμότητας που διενεργεί το ΑΣΕΠ και περιλαμβάνει τον αριθμό ανά ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί καθώς και σύντομη περιγραφή των απαιτήσεων. Για την έκδοση της προκήρυξης, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση της επιτροπής της 33/27.12.2006 (Α΄ 280) Π.Υ.Σ.. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. και του ΑΣΕΠ, καθώς και σε δύο εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας των Αθηνών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών καθορίζονται:
α) τα απαιτούμενα ανά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά)
β) τα κριτήρια κατάταξης,
γ) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων και ο τρόπος υποβολής τους,
δ) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά,
ε) καθώς και κάθε θέμα σχετικό με τα ανωτέρω.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον Ε.Ο.ΑΝ., ο οποίος τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες αποκλειομένων, πίνακες κατάταξης και πίνακες επιλεγομένων, τους οποίους δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του, αποστέλλοντας ταυτόχρονα στο ΑΣΕΠ τους σχετικούς πίνακες για έλεγχο νομιμότητας. Εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση, οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν ένσταση στο ΑΣΕΠ κατά των προσωρινών πινάκων. Το ΑΣΕΠ διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας, καθώς και τον κατ’ένσταση έλεγχο των πινάκων μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία υποβολής των πινάκων και εν συνεχεία ενημερώνει τον Ε.Ο.ΑΝ., προκειμένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων.

8. Η παράγραφος 12 του άρθρου 4Β και το άρθρο 22 του παρόντος νόμου εφαρμόζονται σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των άρθρων αυτών, η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, σύμφωνα με τα άρθρα 61 και 120 του ν. 4412/2016, λαμβάνει χώρα μετά την 1η.1.2018.

9. Οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς υπέχουν την υποχρέωση της παρ. 2 του άρθρου 4Β του ν. 2939/2001 από 1.1.2018.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται η παρ. 5 του άρθρου 6 και οι παράγραφοι 4 έως 9, 11, 12 του άρθρου 24 του ν. 2939/2001 (Α΄ 179), τα άρθρα 1 έως 9 του π.δ. 99/2008 (Α΄ 154) και το π.δ. 170/2008 (Α΄ 228).

Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του ν. 2939/2001 το Παράρτημα. Το Παράρτημα μπορεί να τροποποιείται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Α. Για τα Ατομικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών
1. Κατάθεση από πλευράς του ενδιαφερόμενου φακέλου, ο οποίος περιλαμβάνει πέραν των στοιχείων που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τα ακόλουθα κατ' ελάχιστο στοιχεία:
α) αίτηση του παραγωγού με τα πλήρη στοιχεία αυτού, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού του νομικού προσώπου που οργανώνει το σύστημα,
β) στοιχεία που αφορούν τον παραγωγό συσκευασιών.
Συγκεκριμένα:
αα) πλήρη στοιχεία του,
ββ) είδος και ετήσιες ποσότητες συσκευασιών που έθετε στην αγορά για την τελευταία τριετία,
γγ) εμπειρία σε θέματα εναλλακτικής διαχείρισης, εφόσον υπάρχει.

2. Σκοπός - στόχοι του ατομικού συστήματος:
Αναλύεται ο σκοπός, αναφέρονται ποσοτικοποιημένοι οι στόχοι του συστήματος και γίνεται συνοπτική αναφορά στις μεθόδους οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η επίτευξη των στόχων του προτεινόμενου συστήματος εκτιμάται κατά πόσο συνεισφέρει στην επίτευξη των Εθνικών στόχων για την ανάκτηση - ανακύκλωση αποβλήτων συσκευασίας.

3. Εμβέλεια του συστήματος:
Δίδονται στοιχεία για το πεδίο εφαρμογής του συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τουλάχιστον πρέπει να γίνει αναφορά στο γεωγραφικό εύρος του, τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται και την πυκνότητά του κ.ά., καθώς και στο χρονοδιάγραμμα επέκτασης του.

4. Επιλογή/περιγραφή των μεθόδων εναλλακτικής διαχείρισης:
Η μεθοδολογία του συστήματος πρέπει να περιγράφεται λεπτομερώς και η επιλογή της ή των συγκεκριμένων μεθόδων διαχείρισης (χωριστής συλλογής αποβλήτων υλικών συσκευασίας, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και ανάκτησης - ανακύκλωσης) πρέπει να τεκμηριώνεται με αξιόπιστα οικονομικά, περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και κοινωνικά κριτήρια. Πρέπει να περιγράφονται συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας.

5. Τεχνικοοικονομική μελέτη του συστήματος, η οποία πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει:
α) τη σκοπιμότητα του έργου (των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης),
β) τα αναμενόμενα αποτελέσματα,
γ) τη μεθοδολογία υλοποίησης,
δ) την υπάρχουσα τεχνική υποδομή για πς ανάγκες της εναλλακτικής διαχείρισης - τον εξοπλισμό,
ε) την απαιτούμενη υποδομή για τις ανάγκες του συστήματος/επέκταση υπάρχουσας υποδομής - εξοπλισμού,
στ) το υπάρχον/απαιτούμενο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος - νέες θέσεις εργασίας, 
ζ) το περιβαλλοντικό όφελος από την εναλλακτική διαχείριση και την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η διάθεση υπολειμμάτων επεξεργασίας,
η) την περιγραφή του συστήματος εγγυοδοσίας, εφόσον προτείνεται,
θ) τα οικονομικά στοιχεία.

6. Εκτιμώμενος προϋπολογισμός, ο οποίος κατ' ελάχιστο πρέπει να περιλαμβάνει:
α) την εκτίμηση των εσόδων που προκύπτουν από τις ποσότητες των ανακυκλούμενων αποβλήτων και της συσκευασίας ανά είδος υλικού,
β) τις εκτιμώμενες δαπάνες και την κατανομή τους,
γ) τη χρηματοδότηση πιθανών ζημιών.

7. Αντίγραφα προσυμφώνων του συστήματος με τρίτα μέρη (εκτός συστήματος) που συμμετέχουν στον κύκλο εργασιών διαχείρισης, όπως οι αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, ανάκτησης και ανακύκλωσης.

8. Προγράμματα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης χρηστών και κοινού, τα οποία προτίθεται να οργανώσει το σύστημα.

B. Για τα Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Συσκευασιών
1. Κατάθεση από πλευράς των ενδιαφερομένων φακέλου, ο οποίος περιλαμβάνει πέραν των στοιχείων που προκύπτουν από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και τα ακόλουθα κατ' ελάχιστον στοιχεία:
α) αίτηση του συστήματος με τα πλήρη στοιχεία αυτού, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού του νομικού προσώπου που οργανώνει το σύστημα και την μετοχική σύνθεση,
β) στοιχεία που αφορούν τους παραγωγούς.
Συγκεκριμένα:
αα) πλήρη στοιχεία τους,
ββ) είδος και ετήσιες ποσότητες συσκευασιών που έθεταν στην αγορά για την τελευταία τριετία,
γγ) εμπειρία σε θέματα εναλλακτικής διαχείρισης, εφόσον υπάρχει.

2. Σκοπός - στόχοι του συλλογικού συστήματος:
Αναλύεται ο σκοπός, αναφέρονται ποσοτικοποιημένοι οι στόχοι του συστήματος και γίνεται συνοπτική αναφορά στις μεθόδους οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών. Εκτιμάται κατά πόσο η επίτευξη των στόχων του προτεινόμενου συστήματος συνεισφέρει στην επίτευξη των Εθνικών στόχων ανάκτησης - ανακύκλωσης συσκευασιών. Περιλαμβάνεται διακριτή και αναλυτική αναφορά στην απόδοση και στο βαθμό επίτευξης των στόχων στη βάση της επιλεγόμενης μεθόδου, σύμφωνα με την παρ, 4 κατωτέρω, σε σχέση με τυχόν καταγραφόμενες εκ μέρους του ποσότητες αποβλήτων συσκευασίας οι οποίες ανακτώνται - ανακυκλώνονται στο πλαίσιο επιχειρηματικής δραστηριότητας.

3. Εμβέλεια του συστήματος:
Δίδονται στοιχεία για το πεδίο εφαρμογής του συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τουλάχιστον πρέπει να γίνεται αναφορά στο γεωγραφικό εύρος του, τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται και την πυκνότητά του κ,ά. καθώς και στο χρονοδιάγραμμα επέκτασής του.

4. Επιλογή/περιγραφή των μεθόδων εναλλακτικής διαχείρισης:
Η μεθοδολογία του συστήματος πρέπει να περιγράφεται λεπτομερώς και η επιλογή της ή των συγκεκριμένων μεθόδων διαχείρισης (χωριστής συλλογής αποβλήτων, υλικών συσκευασίας, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας και ανάκτησης - ανακύκλωσης) πρέπει να τεκμηριώνεται με αξιόπιστα οικονομικά, περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και κοινωνικά κριτήρια. Πρέπει να περιγράφονται συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας.

5. Τεχνικοοικονομική μελέτη του συστήματος, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:
α) τη σκοπιμότητα του έργου (των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης),
β) τα αναμενόμενα αποτελέσματα,
γ) τη μεθοδολογία υλοποίησης,
δ) την υπάρχουσα τεχνική υποδομή για τις ανάγκες της εναλλακτικής διαχείρισης - εξοπλισμός,
ε) την απαιτούμενη υποδομή για τις ανάγκες του συστήματος/επέκταση υπάρχουσας υποδομής - εξοπλισμού,
στ) το υπάρχον/απαιτούμενο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος,
ζ) τις νέες θέσεις εργασίας,
η) το περιβαλλοντικό όφελος από την εναλλακτική διαχείριση - αντιμετώπιση προβλημάτων, όπως η ασφαλής διάθεση καταλοίπων επεξεργασίας, εκτίμηση των επιπτώσεων στη δημόσια υγιεινή,
θ) την περιγραφή συστήματος εγγυοδοσίας, εφόσον προτείνεται,
ι) τα οικονομικά στοιχεία.

6. Εκτιμώμενος προϋπολογισμός, ο οποίος να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο:
α) τις μεθόδους υπολογισμού των χρηματικών εισφορών που καλύπτουν το κόστος της εναλλακτικής διαχείρισης που βαρύνει το ΣΕΔ, επιμερισμένες ανά υλικό,
β) τους όρους και τη διαδικασία αναπροσαρμογής των εισφορών,
γ) τη δημιουργία τυχόν αποθεματικών με σκοπό τη διασφάλιση της μελλοντικής εύρυθμης λειτουργίας του ΣΕΔ (κάλυψη μελλοντικών ζημιών), με την επιφύλαξη της παρ.14 του άρθρου 4Α,
δ) τις εκτιμώμενες δαπάνες και την κατανομή τους,
ε) τη χρηματοδότηση πιθανών ζημιών.

7. Το πλαίσιο των συμβάσεων συνεργασίας του ΣΣΕΔ με παραγωγούς, δήμους, φορείς κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, φορείς διαχείρισης αποβλήτων.

8. Αντίγραφα προσυμφώνων συνεργασίας του συστήματος με τρίτα μέρη (εκτός ΣΕΔ) που συμμετέχουν στον κύκλο εργασιών διαχείρισης (αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, ανάκτησης, ανακύκλωσης, συλλογής - μεταφοράς κλπ.).

9. Αντίγραφα προσυμφώνων συνεργασίας των συμμετεχόντων παραγωγών συσκευασιών στο υπό έγκριση σύστημα.

10. Προγράμματα ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης χρηστών - κοινού, τα οποία προτίθεται να οργανώσει το σύστημα».

Κατά παρέκκλιση της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α΄ 200):
α) σε αγροτεμάχια, που βρίσκονται σε περιοχές της Επικράτειας εκτός Αττικής και χαρακτηρίζονται από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, η εγκατάσταση σταθμών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορρευστά, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι οι απαιτούμενες ποσότητες πρώτης ύλης προέρχονται από αγροτικές ή κτηνοτροφικές ή δασικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) χιλιομέτρων,
β) σε αγροτεμάχια, που βρίσκονται σε περιοχές της Επικράτειας εκτός Αττικής και έχουν ήδη καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριμένες Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν. 1337/1983 (Α΄ 33), η εγκατάσταση σταθμών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ή βιοαέριο εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος έως και 500 kW, επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι:
αα) οι απαιτούμενες ποσότητες πρώτης ύλης προέρχονται από αγροτικές ή κτηνοτροφικές ή δασικές εκμεταλλεύσεις που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) χιλιομέτρων και
ββ) οι σταθμοί ανήκουν σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγγεγραμμένα στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 (Α΄ 151) και είναι εγκατεστημένοι εντός της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκονται οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις τους, όπως αυτές ορίζονται στο ν. 3874/2010.
Η τήρηση των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ εξετάζεται κατά το στάδιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης των σταθμών. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν και για αιτήματα έκδοσης ή τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που έχουν υποβληθεί και δεν έχει εκδοθεί απόφαση μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος.

Στην παρ. 1 του άρθρου 60 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Στο Ν.Π.Ι.Δ. «Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας Αντώνης Τρίτσης» μεταβιβάζονται οι πάσης φύσεως οφειλές μισθών, εισφορών, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσαυξήσεων, καθώς και λοιπές υποχρεώσεις προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης που αφορούν το προσωπικό, του οποίου οι εργασιακές σχέσεις μεταβιβάστηκαν σε αυτό, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου. Η ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από 9.8.2016.»

1.α) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4339/2015 (Α΄ 133), μετά τη φράση «προγράμματος ενημερωτικού» προστίθεται η φράση «γενικού περιεχομένου», μετά τη φράση «ή μη ενημερωτικού» προστίθεται η λέξη «περιεχομένου» και διαγράφεται η παρατιθέμενη εν συνεχεία φράση «είδος περιεχομένου σε περίπτωση ενημερωτικού προγράμματος (γενικού ή θεματικού περιεχομένου),».
β) Στην παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4339/2015 μετά τη φράση «το είδος προγράμματος (ενημερωτικού» προστίθεται η φράση «γενικού περιεχομένου», μετά τις λέξεις «ή μη» προστίθεται η λέξη «ενημερωτικού», μετά τη φράση «σε περίπτωση που η υποβαλλόμενη αίτηση αφορά τη χορήγηση άδειας παρόχου» διαγράφεται η φράση «θεματικού περιεχομένου ή» και μετά τη φράση «μη ενημερωτικού» προστίθεται η λέξη «περιεχομένου».
γ) Μετά την παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 4339/2015 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Οι τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις της αδειοδότησης και της λειτουργίας των παρόχων περιεχομένου, καθώς και οι όροι ανάκλησης των σχετικών αδειών διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, οι δε συναφείς υποθέσεις υπάγονται αποκλειστικά στα ελληνικά δικαστήρια.»

2. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4339/2015, μετά τη φράση «εταιρίες της ημεδαπής ή» αντικαθίσταται η φράση «της αλλοδαπής» από τη φράση «κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ. που υπάγονται στη δικαιοδοσία του ελληνικού κράτους, σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 109/2010 (ενσωμάτωση άρθρου 2 της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ)».

3. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4339/2015, μετά τη φράση «προγράμματος γενικού περιεχομένου» αντικαθίσταται το σημείο στίξης «,» με τη λέξη «και» και μετά το γράμμα «β)» διαγράφεται η φράση «το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ για τη χορήγηση άδειας παρόχου περιεχομένου ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου και γ)».

4.α) Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4339/2015, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ίδια υποχρέωση επιβάλλεται και στις ανώνυμες εταιρίες μετόχους των υποψηφίων, καθώς και στις ανώνυμες εταιρίες μετόχους αυτών, διαδοχικώς μέχρι φυσικού προσώπου.»
β) Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4339/2015 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε τελικό βαθμό, οι μετοχές των μετόχων εταιριών των υποψηφίων καταλήγουν υποχρεωτικώς σε φυσικά πρόσωπα.»
γ) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4339/2015, μετά τη φράση «κατά το δίκαιο» αντικαθίσταται η φράση «άλλου κράτους, εντός ή εκτός» από τη φράση «κράτους-μέλους», μετά τη φράση «της Ευρωπαϊκής Ένωσης» προστίθεται η φράση «και του Ε.Ο.Χ.» και μετά τη φράση «μέχρι φυσικού προσώπου» διαγράφεται η φράση «, με σκοπό τον έλεγχο της συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από τη διαγωνιστική διαδικασία αδειοδότησης του παρόντος».
δ) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4339/2015, μετά τη φράση «δραστηριότητάς τους ή για» αντικαθίστανται οι λέξεις «συγκεκριμένη δραστηριότητα» με τη φράση «δραστηριότητα σχετικά με Μ.Μ.Ε.».
ε) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4339/2015 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση που δεν προβλέπεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το ανωτέρω δίκαιο, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου.»
στ) Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4339/2015 διαγράφεται.
ζ) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4339/2015, η φράση «Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυμη» αντικαθίσταται από τη φράση «Η υποψήφια», μετά τη φράση «στο Ε.Σ.Ρ.» η φράση «κατάσταση των μετόχων της» αντικαθίσταται από τη φράση «υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της στην οποία θα αναφέρονται οι πραγματικοί μέτοχοι της εταιρίας διαδοχικώς μέχρι φυσικού προσώπου», μετά τη φράση «που κατέχουν» προστίθεται η φράση «ή ελέγχουν», μετά τη φράση «δικαιωμάτων ψήφου» διαγράφεται η φράση «της εταιρίας» και η φράση «ή των πραγματικών δικαιούχων κατά την έννοια» αντικαθίσταται από τη φράση «εφαρμοζομένων των διατάξεων».
η) Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4339/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τον έλεγχο εκπλήρωσης της υποχρέωσης αυτής, τηρείται σε κάθε περίπτωση η αρχή της αναλογικότητας.»

5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4339/2015, όπως ισχύει, μετά τη φράση «που λειτουργούν στην ημεδαπή,» διαγράφεται η φράση «εφόσον αυτοί αποκτούν εισόδημα στην ημεδαπή,» και μετά τη φράση «του άρθρου 5 του ν. 3592/2007» προστίθεται η φράση «, τηρουμένων των ενωσιακών κανόνων για την ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων και την ελευθερία εγκατάστασης και παροχής υπηρεσιών».

6 .α) Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4339/2015, μετά τη φράση «παρόχους περιεχομένου» διαγράφεται η φράση «ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου ή».
β) Στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4339/2015, μετά τη φράση «ποσοστό τουλάχιστον» η φράση «τριάντα τοις εκατό (30%)» αντικαθίσταται από τη φράση «πενήντα τοις εκατό (50%)» και μετά τη φράση «αφορά σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος,» η φράση «ισομερώς κατανεμημένο μεταξύ των νομών της περιφέρειας» αντικαθίσταται από τη φράση «που αφορούν το σύνολο των γεωγραφικών και διοικητικών ενοτήτων».
γ) Στην περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4339/2015, μετά τη φράση «αφορούν σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος» η φράση «ισομερώς κατανεμημένες μεταξύ των νομών της περιφέρειας» αντικαθίσταται από τη φράση «που αφορούν το σύνολο των γεωγραφικών και διοικητικών ενοτήτων».
δ) Στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4339/2015, μετά τη φράση «εμβέλειας παρόχου περιεχομένου» διαγράφεται η φράση «ενημερωτικού προγράμματος θεματικού περιεχομένου ή».

7 .α) Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 4339/2015, μετά τη φράση «προγράμματος (ενημερωτικού» διαγράφεται το σημείο στίξης «,», μετά τη λέξη «γενικού» διαγράφεται η φράση «ή θεματικού» και μετά τη φράση «ή μη ενημερωτικού» προστίθεται η λέξη «περιεχομένου».
β) Στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4339/2015, μετά τη φράση «γενικού περιεχομένου» το σημείο στίξης «,» αντικαθίσταται από τη λέξη «και».
γ) Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4339/2015, όπως ισχύει, καταργείται.
δ) Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4339/2015, όπως ισχύει, το αλφαβητικό στοιχείο «γ» αντικαθίσταται από το αλφαβητικό στοιχείο «β».

8. α) Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015, μετά τη φράση «του προηγούμενου εδαφίου» προστίθεται η φράση «, ενώ καταπίπτει και η τυχόν προβλεπόμενη από την Προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. εγγυητική επιστολή συμμετοχής του στη διαγωνιστική διαδικασία».
β) Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015, όπως ισχύει, μετά τη φράση «ο επόμενος πλειοδότης» προστίθεται η φράση «, ενώ καταπίπτει και η τυχόν προβλεπόμενη από την Προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ. εγγυητική επιστολή συμμετοχής του στη διαγωνιστική διαδικασία».
γ) Η παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στην περίπτωση που ο αριθμός των προεπιλεγέντων συμμετεχόντων είναι ίσος ή μικρότερος του αριθμού των δημοπρατούμενων αδειών, κάθε ένας από αυτούς ανακηρύσσεται αυτοδικαίως προσωρινός υπερθεματιστής για τη χορήγηση μίας άδειας στην ορισθείσα τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας. Τυχόν εναπομένουσες άδειες επαναπροκηρύσσονται υποχρεωτικά από το Ε.Σ.Ρ. με την ίδια τιμή εκκίνησης για την ίδια κατηγορία αδειών, εφόσον μέχρι τη δημοσίευση της επόμενης προκήρυξης για τη χορήγηση άλλης κατηγορίας αδειών παρόχων περιεχομένου εκδηλωθεί έμπρακτο ενδιαφέρον από έναν τουλάχιστον υποψήφιο με την κατάθεση στο Ε.Σ.Ρ. σχετικής αίτησης που συνοδεύεται από εγγυητική επιστολή, ισόποση με εκείνη που είχε οριστεί για τη συμμετοχή στην προηγούμενη αδειοδοτική διαδικασία. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης του παραπάνω χρονικού ορίου, τυχόν εναπομένουσες άδειες αποδεσμεύονται για την προκήρυξη άλλης κατηγορίας αδειών παρόχων περιεχομένου. Η διαδικασία των προηγούμενων δύο εδαφίων τηρείται αναλόγως και στην περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού, λόγω μηδενικής προσέλευσης υποψηφίων. Τα ανωτέρω ισχύουν αναλόγως και σε περίπτωση οριστικής παύσης της λειτουργίας αδειούχου παρόχου περιεχομένου, για οποιονδήποτε λόγο.».
δ) Μετά την παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 4339/2015 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Μετά τη χορήγηση όλων των προκηρυχθεισών αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, δεν επιτρέπεται η προκήρυξη επιπλέον αδειών της ίδιας παραπάνω κατηγορίας για όλη τη χρονική ισχύ των χορηγηθεισών αδειών, με την εξαίρεση της περίπτωσης οριστικής παύσης λειτουργίας αδειούχου παρόχου ή ανάκλησης της άδειας λειτουργίας αυτού.».

9 .α) Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4339/2015, μετά τη φράση «ο Αριθμός Προγράμματος (Logical Channel Number LCN)», προστίθεται η φράση «η απόδοση του οποίου γίνεται με τον τρόπο που προβλέπεται στην Προκήρυξη του Ε.Σ.Ρ.,».
β) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 4339/2015, μετά τη φράση «Επιτρέπεται η» η φράση «δικτύωση παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας με όχι περισσότερους από δύο παρόχους» αντικαθίσταται από τη φράση «αναμετάδοση μέσω δικτύωσης του προγράμματος παρόχου περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας από έναν μόνο πάροχο» και μετά τη φράση «του Ε.Σ.Ρ., στο οποίο» η λέξη «υποβάλουν» αντικαθίσταται από τη λέξη «υποβάλλεται».
γ) Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 4339/2015 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο συμφωνίας δικτύωσης πρόγραμμα, το οποίο ο πάροχος περιεχομένου αναμεταδίδει μέσω δικτύωσης από έτερο πάροχο περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας.».
δ) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 14 του ν. 4339/2015, η φράση «Οι πάροχοι περιεχομένου που δικτυώνονται μπορούν να μεταδίδουν το πρόγραμμα του παρόχου ή των παρόχων με τους οποίους τελούν» αντικαθίσταται από τη φράση «Ο πάροχος περιεχομένου που δικτυώνεται μπορεί να μεταδίδει το πρόγραμμα του παρόχου με τον οποίο τελεί».

10. Μετά το άρθρο 14 του ν. 4339/2015 προστίθεται άρθρο 14Α ως εξής:
«Άρθρο 14Α
Λειτουργούντες πάροχοι περιεχομένου
1. Οι λειτουργούντες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, πάροχοι περιεχομένου που δεν θα συμμετάσχουν παραδεκτώς σε προκηρυχθείσα αδειοδότηση για την εμβέλεια και τον τύπο προγράμματος που αφορά η ενεστώσα λειτουργία τους μπορούν να συνεχίσουν να εκπέμπουν έως τρεις (3) μήνες κατ’ανώτατο όριο μετά τη δημοσίευση της προκήρυξης. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, τερματίζεται η λειτουργία τους με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. που κοινοποιείται για την εφαρμογή της στην Ε.Ε.Τ.Τ. και τον αρμόδιο πάροχο δικτύου.
2. Οι λειτουργούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, πάροχοι περιεχομένου που θα συμμετάσχουν ανεπιτυχώς σε προκηρυχθείσα αδειοδότηση για την εμβέλεια και τον τύπο προγράμματος που αφορά η ενεστώσα λειτουργία τους, μπορούν να συνεχίσουν να εκπέμπουν έως τρεις (3) μήνες κατ’ ανώτατο όριο από την ανακήρυξη των οριστικών υπερθεματιστών. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, τερματίζεται η λειτουργία τους με απόφαση του Ε.Σ.Ρ. που κοινοποιείται για την εφαρμογή της στην Ε.Ε.Τ.Τ. και τον αρμόδιο πάροχο δικτύου.
3. Οι λειτουργούντες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου πάροχοι περιεχομένου που θα ανακηρυχθούν οριστικοί υπερθεματιστές σε προκηρυχθείσα αδειοδότηση για την εμβέλεια και τον τύπο προγράμματος που αφορά η ενεστώσα λειτουργία τους, συνεχίζουν την εκπομπή τους μέχρι την έναρξη της λειτουργίας τους ως αδειούχοι πάροχοι περιεχομένου σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος νόμου.
4. Απαγορεύεται η εκτός αδειοδοτικής διαδικασίας μεταβολή της φυσιογνωμίας προγράμματος και της εμβέλειας εκπομπής των λειτουργούντων, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, παρόχων περιεχομένου.».

11. Στην παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4339/2015, μετά τη φράση «Σε περίπτωση ανάκλησης άδειας κατά τα ανωτέρω, το Ε.Σ.Ρ.» η φράση «δύναται να την επαναπροκηρύξει» αντικαθίσταται από τη φράση «την επαναπροκηρύσσει σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 13».

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 52 του ν. 4280/2014 (Α΄159) η φράση «με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 998/1979, εκδίδεται και επί εκτάσεων της κατηγορίας β΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 998/1979» αντικαθίσταται από τη φράση «εκδίδεται και επί εκτάσεων της κατηγορίας α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 998/1979, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 15 του άρθρου 45 του ν. 998/1979».

Στις περιπτώσεις που η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (Α΄182) έληξε στις 25 Σεπτεμβρίου 2017, οι προθεσμίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3889/2010 παρατείνονται μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου 2017.

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 325/2000 (Α΄ 266) αντικαθίστανται οι λέξεις «ορισμένου χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών, που μπορεί να ανανεώνεται» με τις λέξεις «αορίστου χρόνου».

2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 325/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Πέντε (5) θέσεις ειδικού επιστημονικού προσωπικού κατά την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 1943/1991 (Α΄ 50), 8 θέσεις ΠΕ Μηχανικών, 5 θέσεις ΠΕ Περιβάλλοντος και 2 θέσεις ΠΕ Γεωτεχνικών.».

Οι διατάξεις του παρόντος αρχίζουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 


Αθήνα, 7 Νοεμβρίου 2017

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Toυρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2017

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2018

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες που ισχύουν για το έτος 2018