NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4467/2017 Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 56
13 Απριλίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4467
Τροποποιήσεις διατάξεων της δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

1. Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Όταν η έκταση στην οποία πραγµατοποιείται η επέµβαση είναι µικρότερη ή ίση µε τέσσερα (4) στρέµµατα, ο δικαιούχος της επέµβασης υποχρεούται να καταβάλει τη δαπάνη για την υλοποίηση της αναδάσωσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα επόµενα εδάφια και δεν απαιτείται η σύνταξη της σχετικής µελέτης. Το ποσό της δαπάνης αναδάσωσης κατατίθεται υπέρ του Πράσινου Ταµείου στον ειδικό κωδικό Ειδικός Φορέας Δασών και διατίθεται αποκλειστικά για σκοπούς αναδάσωσης ή δάσωσης.»

2. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση µη εξεύρεσης έκτασης προς αναδάσωση ή δάσωση, ο δικαιούχος της επέµβασης, κατόπιν συντάξεως µελέτης µε δαπάνη του ιδίου εγκεκριµένη από τη δασική υπηρεσία, είναι υποχρεωµένος να προβεί σε δασοκοµικές εργασίες ή στην εκτέλεση ειδικών δασοτεχνικών έργων επί των εκτάσεων που θα υποδειχθούν από τη δασική υπηρεσία, µε σκοπό τη βελτίωση ή και προστασία τους.»

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 998/1979 (Α΄ 289) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εντός των ως άνω εκτάσεων επιτρέπονται κατασκευές που εξυπηρετούν τη γεωργική εκµετάλλευση, όπως δεξαµενές νερού, γεωτρήσεις, µετρητές Δ.Ε.Η., υπόστεγα κατ΄ εφαρµογή της σχετικής περί των κατασκευών αυτών νοµοθεσίας.»

2. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 998/1979 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εντός των ως άνω εκτάσεων επιτρέπονται κατασκευές που εξυπηρετούν τη γεωργική εκµετάλλευση, όπως δεξαµενές νερού, γεωτρήσεις, µετρητές Δ.Ε.Η., υπόστεγα κατ΄ εφαρµογή της σχετικής περί των κατασκευών αυτών νοµοθεσίας.»

3. Η παρ. 7 του άρθρου 47 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Για την κατοχή του ακινήτου λαµβάνονται υπόψη ιδίως πράξεις αποδοχής κληρονοµιάς, ιδιωτικά συµφωνητικά µε βέβαιη χρονολογία, ένορκες βεβαιώσεις, καθώς και άδειες των δασικών υπηρεσιών για χρήσεις που προβλέπονται από τη δασική νοµοθεσία. Μόνη η ένορκη βεβαίωση δεν επαρκεί για την απόδειξη της κατοχής , µπορεί να συνεκτιµηθεί όµως µε την παράλληλη προσκόµιση και άλλων εγγράφων, ιδίως δηλώσεων στη Δ.Ο.Υ., στο Κτηµατολόγιο, στον Ο.Γ.Α. ή τον ΕΛΓΑ.»

4. Η παρ. 8 του άρθρου 47 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Το τίµηµα εξαγοράς ορίζεται στο 1/4 της αντικειµενικής αξίας και όπου δεν έχει καθορισθεί αντικειµενική αξία της αγοραίας αξίας όπως αυτή θα εκτιµηθεί από την οικεία Δ.Ο.Υ. και µπορεί να καταβάλλεται και σε µηνιαίες δόσεις, που δεν υπερβαίνουν τις εκατό (100). Σε κάθε περίπτωση το ύψος κάθε δόσης δεν µπορεί να είναι µικρότερο των τριάντα (30) ευρώ. Το τίµηµα κατατίθεται υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταµείου και διατίθεται αποκλειστικά για την ανάπτυξη και προστασία των δασών.»

5. Στο άρθρο 47 του ν. 998/1979 προστίθενται παράγραφοι 13 και 14 ως εξής:
«13. Αν ο ενδιαφερόµενος δεν επιθυµεί την εξαγορά, µπορεί να ζητήσει την έκδοση απόφασης έγκρισης επέµβασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 47Β΄΄.
14. Μετά την έκδοση απόφασης έγκρισης είτε της εξαγοράς είτε της επέµβασης, ο κάτοχος έχει υποχρέωση εντός ενός (1) έτους να υποβάλει δήλωση στο ΟΣΔΕ (Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου), αντίγραφο της οποίας κατατίθεται στην οικεία δασική υπηρεσία, προκειµένου να συµπληρωθεί ο φάκελος. Στις περιπτώσεις που έχει κατατεθεί δήλωση στο ΟΣΔΕ οφείλεται η συµπλήρωση του φακέλου.»

1. Ο τίτλος του άρθρου 47Α του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
«Λοιπές εκµεταλλεύσεις πρωτογενούς τοµέα».

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 47Α του ν. 998/1979, µετά τη λέξη «µελισσοκοµείων» προστίθενται οι λέξεις «χερσαίων εγκαταστάσεων µονάδων υδατοκαλλιέργειας µετά των απαιτουµένων συνοδευτικών και υποστηρικτικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργική ικανότητα της δραστηριότητας,».

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 47Α του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
«Απαγορεύεται η εγκατάσταση των µονάδων της παρ. 1 σε εκτάσεις των περιπτώσεων β΄ και δ΄ της παραγράφου 1, καθώς και της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 4.»

4. Η παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε δηµόσιες εκτάσεις των περίπτώσεων α΄ και β΄της παραγράφου 5 του άρθρου 3 και, ελλείψει αυτών, σε δασικές εκτάσεις των κατηγοριών της παραπάνω παραγράφου, επιτρέπεται η εγκατάσταση µονάδων µεταποίησης γεωργικών προϊόντων που παράγονται στην περιοχή, τυροκοµικών µονάδων επεξεργασίας γάλακτος, οινοποιείων, αποσταγµατοποιείων, ποτοποιείων, εµφιαλωτηρίων, ελαιοτριβείων και σφαγείων. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται η µετεγκατάσταση νοµίµως λειτουργούντων ελαιοτριβείων, λόγω ένταξης των περιοχών λειτουργίας τους σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, σε δάση των κατηγοριών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ως και η επέκταση, κατόπιν της έγκρισης της παραγράφου 2 του άρθρου 45, νοµίµως λειτουργουσών µονάδων µεταποίησης γεωργικών προϊόντων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, στις οποίες έχει διενεργηθεί µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου επέµβαση ανεξαρτήτως της έκδοσης σχετικών πράξεων από την οικεία δασική αρχή.»

5. Στο άρθρο 57 του ν. 998/1979 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις και υποδοµές αστεροσκοπείων ιδιοκτησίας του Δηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή άλλων φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, καθώς και η κατασκευή των απαραίτητων συνοδών έργων αυτών σε δάση, δασικές εκτάσεις και δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3.»

6. Υφιστάµενες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου εγκαταστάσεις και υποδοµές αστεροσκοπείων ιδιοκτησίας του Δηµοσίου, νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή άλλων φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, καθώς και τα υφιστάµενα συνοδά αυτών έργα, χωρίς άδεια της δασικής υπηρεσίας, σε δάση, δασικές εκτάσεις και δηµόσιες εκτάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, οφείλουν να λάβουν, εντός χρονικού διαστήµατος τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, τις προβλεπόµενες από το άρθρο 45 του ν. 998/1979 εγκρίσεις ή πράξεις. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσµίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίµων κατεδάφισης και κήρυξης των εκτάσεων ως αναδασωτέων, που τυχόν έχουν εκδοθεί, οι οποίες µετά την έκδοση των προβλεπόµενων από τη δασική νοµοθεσία εγκρίσεων ή πράξεων του άρθρου 45 του ν. 998/1979, παύουν να ισχύουν.

1.Το άρθρο 47Β του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 47Β
1. Δάση, δασικές εκτάσεις, καθώς και εκτάσεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3, που εκχερσώθηκαν για γεωργική εκµετάλλευση χωρίς άδεια της οικείας δασικής αρχής µετά την 11η Ιουνίου 1975 και έως την 7η Μαρτίου 2007, υπό την προϋπόθεση ότι διατηρούν τη χρήση αυτή µέχρι σήµερα και εφόσον πληρούνται για τις εκτάσεις αυτές οι προϋποθέσεις της παραγράφου 12 του άρθρου 47, µπορεί να λάβουν έγκριση επέµβασης σύµφωνα µε το άρθρο 45 και την παρ. 2 του άρθρου 47, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα από τον ενδιαφερόµενο. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και εκτάσεις κηρυγµένες ως αναδασωτέες. Η έγκριση επέµβασης χορηγείται αποκλειστικά για γεωργική και δενδροκοµική καλλιέργεια.
Μέσα στις ανωτέρω εκτάσεις επιτρέπονται οι κατασκευές που εξυπηρετούν τη γεωργική εκµετάλλευση, όπως δεξαµενές νερού, γεωτρήσεις, µετρητές Δ.Ε.Η., υπόστεγα κατ΄ εφαρµογή της σχετικής περί των κατασκευών αυτών νοµοθεσίας.
2. Οι κάτοχοι των εκτάσεων της παραγράφου 1 υποχρεούνται στην καταβολή χρηµατικού ανταλλάγµατος για την απώλεια του φυσικού αγαθού από την αλλαγή χρήσης της έκτασης κατ΄ εφαρµογή της παραγράφου 8 του άρθρου 45 και αντισταθµιστικής δαπάνης για να υλοποιηθεί αναδάσωση ή δάσωση. Το οριζόµενο συνολικό τίµηµα (αντάλλαγµα χρήσης και δαπάνη αναδάσωσης) ειδικά για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις του παρόντος άρθρου µπορεί να προσδιορίζεται και να αναπροσαρµόζεται µε βάση την κοινή υπουργική απόφαση που ορίζεται στο άρθρο 45 παράγραφος 8 και δεν µπορεί να είναι ίσο ή µικρότερο του ανταλλάγµατος χρήσης που καθορίζεται στην ίδια κοινή υπουργική απόφαση για τις εκτάσεις των παραγράφων 5 έως 13 του άρθρου 47 του παρόντος νόµου. Το τίµηµα αυτό µπορεί να καταβάλλεται σε µηνιαίες δόσεις, µη δυνάµενες να υπερβούν τον αριθµό των εκατό (100) και υπό την προϋπόθεση ότι το ύψος έκαστης δόσης δεν είναι µικρότερο των τριάντα (30) ευρώ. Η καταβολή του τιµήµατος αυτού αποτελεί προϋπόθεση για τη νοµιµοποίηση της αλλαγής χρήσης της έκτασης. Το ποσό της δαπάνης αναδάσωσης κατατίθεται υπέρ του Πράσινου Ταµείου στον ειδικό κωδικό Ειδικός Φορέας Δασών και διατίθεται αποκλειστικά για σκοπούς αναδάσωσης ή δάσωσης. Μετά την εξόφληση του ανωτέρω ανταλλάγµατος εκδίδεται από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης και έως ότου διορισθεί, του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης, διαπιστωτική πράξη αλλαγής χρήσης της έκτασης. Η ανωτέρω διαπιστωτική πράξη µεταγράφεται στα Βιβλία Μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου ή καταχωρείται στο Κτηµατολογικό Βιβλίο του οικείου Κτηµατολογικού Γραφείου, ατελώς. Η χρήση της έκτασης µπορεί να µεταβιβάζεται από τον κάτοχο αυτής, µετά την εξόφληση του ανταλλάγµατος χρήσης. Για τη µεταβίβαση της χρήσης της έκτασης εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 1033 Α.Κ.. Για τη µεταγραφή στο οικείο Υποθηκοφυλάκειο ή την καταχώριση στο οικείο Κτηµατολογικό Γραφείο της πράξης µεταβίβασης κατά το προηγούµενο εδάφιο καταβάλλονται µόνον τα πάγια τέλη της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 3226/2004, αξίας εννέα (9) ευρώ.
3. Κατ΄ εξαίρεση των οριζοµένων στην παράγραφο 2 του άρθρου 47, για τις εκτάσεις της παραγράφου 1 που αποδεικνύεται ότι είναι ενταγµένες στο ΟΣΔΕ δεν απαιτείται σύνταξη οικονοµοτεχνικής µελέτης, αλλά αντί αυτής συντάσσεται σχετική γνωµοδότηση από την αρµόδια δασική αρχή, στην οποία επαληθεύονται τα στοιχεία της έκτασης ως προς τα όρια, τις πλευρικές διαστάσεις, τη θέση, την περιφέρεια, το εµβαδόν και την κλίση του εδάφους. Επίσης, αναφέρονται τυχόν διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί για την προστασία της έκτασης και υπολογίζεται το αντάλλαγµα χρήσης της παραγράφου 8 του άρθρου 45.
Επί των εκτάσεων της παραγράφου 1 δεν εκδίδεται πράξη χαρακτηρισµού. Για τον υπολογισµό του ανταλλάγµατος χρήσης αρκεί η διαπίστωση από τη δασική υπηρεσία της µορφής που είχε η έκταση πριν την εκχέρσωση.
Η έγκριση επέµβασης διαρκεί για όσο χρόνο χρησιµοποιείται η έκταση αποκλειστικά και µόνο για γεωργική ή δενδροκοµική καλλιέργεια. Τυχόν µεταβολή του σκοπού της επέµβασης συνεπάγεται την ανάκληση της απόφασης έγκρισης επέµβασης του άρθρου 45 και την επιβολή των ποινικών κυρώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 71, µε διπλασιασµό της προβλεπόµενης στο άρθρο αυτό χρηµατικής ποινής.
4. Έως την εξόφληση του ανταλλάγµατος χρήσης διοικητικές πράξεις και πρωτόκολλα που έχουν εκδοθεί για την προστασία των εκτάσεων της παραγράφου 1 αναστέλλονται. Μετά την εξόφλησή του, οι ανωτέρω διοικητικές πράξεις ανακαλούνται. Τυχόν καταβληθέντα ποσά δεν επιστρέφονται ούτε συµψηφίζονται µε το ποσό που έχει οριστεί ως αντάλλαγµα χρήσης.
5. Μετά την έκδοση απόφασης χορήγησης έγκρισης επέµβασης ο κάτοχος έχει υποχρέωση εντός ενός (1) έτους να υποβάλει δήλωση στο ΟΣΔΕ, αντίγραφο της οποίας πρέπει να κατατεθεί στην οικεία δασική υπηρεσία, προκειµένου να ολοκληρωθεί ο φάκελος.
Αν έχει κατατεθεί δήλωση στο ΟΣΔΕ οφείλεται η συµπλήρωση του φακέλου µε την παρούσα έγκριση επέµβασης.
Η αλλαγή του σκοπού της έγκρισης επέµβασης συνεπάγεται ανάκληση της έγκρισης της παραγράφου 1 του άρθρου 47Β΄, καθώς και την επιβολή των ποινικών κυρώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 71 µε διπλασιασµό της προβλεπόµενης στο άρθρο αυτό χρηµατικής ποινής. Επιπλέον, τυχόν αλλαγή του σκοπού της έγκρισης επέµβασης µετά τη χορήγηση της ανωτέρω διαπιστωτικής πράξης εκ µέρους του αρχικού ή του εκάστοτε χρήστη της έκτασης, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη ακυρότητα της σχετικής διαπιστωτικής πράξης ή της σχετικής πράξης µεταβίβασης της χρήσης, ως προς το τµήµα που άλλαξε χρήση και την υπαγωγή του τµήµατος αυτού στις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας.
6. Αναστέλλεται η λήψη και εφαρµογή διοικητικών πράξεων και πρωτοκόλλων για την προστασία των εκτάσεων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου από την ηµεροµηνία κατάθεσης αίτησης υπαγωγής στο παρόν άρθρο και έως την οριστική γνωµοδότηση των αρµοδίων υπηρεσιών. Αναστέλλεται επίσης η κήρυξη των αιτούµενων εκτάσεων ως αναδασωτέων έως το ως ανωτέρω αναφερόµενο χρονικό διάστηµα. Η εφαρµογή της παρούσας διάταξης έχει εφαρµογή και για όσες αιτήσεις έχουν ήδη κατατεθεί µέχρι 23.12.2016.»

2. Στις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπάγονται και οι εκκρεµείς υποθέσεις του άρθρου 47Β΄ του ν. 998/ 1979, όπως αυτό προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4315/2014 και ίσχυε πριν την αντικατάστασή του µε τις διατάξεις του παρόντος.

3. Η παρ. 6 του άρθρου 78 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης της έγκρισης γεωργικής εκµετάλλευσης, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, οι υποχρεώσεις του δικαιούχου και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των άρθρων 47 και 47Β΄.»

4. Η παρ. 7 του άρθρου 78 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται ο τύπος του τίτλου κυριότητας της παραγράφου 11 του άρθρου 47 και ο τύπος της διαπιστωτικής πράξης της παραγράφου 2 του άρθρου 47Β.»

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 998/1979 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Για τις επεµβάσεις του παρόντος Κεφαλαίου απαιτείται η έκδοση πράξης χαρακτηρισµού. Σε όσες περιοχές υπάρχει θεωρηµένος ή αναρτηµένος δασικός χάρτης λαµβάνεται υπόψη ο χαρακτήρας ή η µορφή που απεικονίζεται στο χάρτη.»

2. Στην παρ. 7 του άρθρου 13 του ν. 3889/2010 (Α΄182), µετά το τρίτο εδάφιο προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Δασών στο ως άνω έργο, µπορεί κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων, να προσλαµβάνεται από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. προσωπικό των ιδίων ειδικοτήτων µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου, εφόσον έχει γίνει η σχετική πρόβλεψη της δαπάνης µισθοδοσίας στον εκάστοτε προϋπολογισµό του εν λόγω φορέα.
Οι εν λόγω συµβάσεις συνάπτονται από την εταιρεία κατόπιν προηγούµενης απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας µε την οποία καθορίζεται η συγκεκριµένη ειδικότητα, ο αριθµός του προσωπικού και ο χρόνος διάρκειας των συµβάσεων. Η επιλογή του προσωπικού γίνεται από την Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. κατόπιν προκήρυξης, βάσει αντικειµενικών προσόντων που υπαγορεύονται από τη φύση και το σκοπό των παρεχόµενων υπηρεσιών, ενώ εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 8 έως 10, 11Β,13 και 20 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύουν, ως προς τη διαδικασία που ακολουθείται για τις προσλήψεις µε το άρθρο αυτό µε έλεγχο από το Α.Σ.Ε.Π.. Απαγορεύεται η µετατροπή των συµβάσεων αυτών σε αορίστου χρόνου. Το ως άνω προσωπικό δύναται να διατίθεται στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανάλογα µε τις ειδικές ανάγκες της κάθε οργανικής µονάδας.»

3.α. Στο άρθρο 17 του ν. 3889/2010 (Α΄182) προστίθεται παράγραφος 10, ως εξής:
«10. Για τις εκτάσεις που στον αναρτηµένο δασικό χάρτη προσδιορίζονται ως µη διεπόµενες από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας σύµφωνα µε τη φωτοερµηνεία της πλησιέστερης προς το χρόνο κατάρτισής του αεροφωτογραφίας και, συγχρόνως, ως διεπόµενες από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας στην παλαιότερη διαθέσιµη αεροφωτογραφία, και οι οποίες είναι ενταγµένες στο Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις τού παρόντος άρθρου, εφόσον υποβληθεί αίτηµα, εντός της προθεσµίας της παραγράφου 1 του άρθρου 15, για την υπαγωγή τους στις διατάξεις των παραγράφων 5 έως 14 του άρθρου 47 και στο άρθρο 47Β του ν. 998/1979. Η ως άνω εξαίρεση από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου χορηγείται για όσο διάστηµα απαιτείται για την έκδοση της διοικητικής πράξης έγκρισης εξαγοράς ή επέµβασης που προβλέπεται από τα ανωτέρω άρθρα, η οποία εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας έξι (6) µηνών από το πέρας της προθεσµίας της παραγράφου 1 του άρθρου 15.»
β. Στις περιπτώσεις όπου η προθεσµία της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 για την υποβολή αντιρρήσεων, λήγει σε διάστηµα µικρότερο των δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η προθεσµία αυτή παρατείνεται έως τη συµπλήρωση δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 3208/2003 (Α΄ 303) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Μέχρι την κατάρτιση και τήρηση Δασολογίου συστήνεται Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας στην έδρα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µε αρµοδιότητα τον, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, ειδικότερο χαρακτηρισµό των περιλαµβανοµένων στον αναρτηµένο δασικό χάρτη, περιοχών δασικού χαρακτήρα.»

5. Στην παρ. 2 του άρθρου 155 του ν. 4389/2016 (Α΄94) προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ) οι περιοχές της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3889/2010, εφόσον έχουν υποδειχθεί, από τις τεχνικές υπηρεσίες των οικείων Ο.Τ.Α., µέχρι τη λήξη της, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 15 του ιδίου νόµου, προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων του αναρτηµένου δασικού χάρτη, εξαιρούνται της θεώρησης και κύρωσης του άρθρου 17 οµοίως, νοούµενες ως µη αναρτηθείσες, εφαρµοζόµενων των διατάξεων της δασικής νοµοθεσίας. Οι αντιρρήσεις που εκκρεµούν κατά του δασικού χάρτη, που αφορούν στις ανωτέρω περιοχές, θεωρούνται ως µη υποβληθείσες και το ειδικό τέλος που έχει καταβληθεί, επιστρέφεται στους δικαιούχους.»

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 67 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Εκτάσεις που εµφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945, ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του 1960, µε αγροτική µορφή που δασώθηκαν µεταγενέστερα, ανεξάρτητα από τη µορφή που απέκτησαν αργότερα, επί των οποίων το Δηµόσιο δεν θεµελιώνει δικαιώµατα κυριότητας βάσει τίτλου, αναγνωρίζονται ως ιδιωτικές µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης µετά από εισήγηση του αρµοδίου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στο νοµό, εφόσον ο ιδιώτης προσκοµίσει τίτλους ιδιοκτησίας, οι οποίοι ανάγονται πριν από την 23η Φεβρουαρίου 1946 και έχουν µεταγραφεί.
Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που έχουν εκδοθεί για τις ανωτέρω εκτάσεις ανακαλούνται ακόµη και αν τελεσιδίκησαν δικαστικά.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 67 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο ειδικότερος χαρακτηρισµός της έκτασης ως δάσους ή δασικής, προκειµένης της εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου αυτού, διενεργείται, εάν µεν υπάρχει αναρτηµένος δασικός χάρτης από την Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας της παρ. 5 του άρθρου 26 του ν. 3889/2010, άλλως µε πράξη χαρακτηρισµού, κατά τη διαδικασία του άρθρου 14, η οποία εκδίδεται ακόµη και αν η συγκεκριµένη έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα. Εκτάσεις για τις οποίες ισχύουν τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισµού του άρθρου 14 και πληρούν τις προϋποθέσεις της παρούσας διάταξης µπορεί να υπαχθούν στην παράγραφο 1 εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα από τον ενδιαφερόµενο.
Ο κατά τα ανωτέρω χαρακτηρισµός διενεργείται κατόπιν εξέτασης από τον Δασάρχη ή αν δεν υφίσταται δασαρχείο, από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Δασών του νοµού, των τίτλων ιδιοκτησίας του ενδιαφεροµένου και των συνυποβληθέντων από αυτόν σχετικών πιστοποιητικών µεταγραφής και τοπογραφικού διαγράµµατος. Εάν η έκταση χαρακτηρισθεί ως µη υπαγόµενη στην παράγραφο 1 του άρθρου 3, η σχετική πράξη αναδάσωσης ανακαλείται.»

3. Στην παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 998/1979 µετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 µπορεί να υπαχθούν και τα κοινόχρηστα ακίνητα δασικού χαρακτήρα που διατέθηκαν ως κληροτεµάχια, τα οποία εµφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945, ή εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς του 1960, µε αγροτική µορφή που δασώθηκαν µεταγενέστερα.»

4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 67 του ν. 998/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εκκρεµείς υποθέσεις του άρθρου 14 στον Δασάρχη ή στις Επιτροπές του άρθρου 10 εξετάζονται, εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτηµα, από τον ενδιαφερόµενο.»

5. Στο άρθρο 52 του ν. 4280/2014 (Α΄159) προστίθεται παράγραφος 22 ως εξής:
«22. Μέχρι την κατάρτιση των δασικών χαρτών, για τις εκτάσεις που έχουν χαρακτηρισθεί τελεσιδίκως ως υπαγόµενες στις παραγράφους 6β ή 6γ του άρθρου 3 του ν. 998/1979 και ρυθµίζονταν, σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 3 του ίδιου νόµου πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4280/2014, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από την οικεία δασική αρχή, κατόπιν αιτήµατος οποιουδήποτε έχοντος έννοµο συµφέρον ή αυτεπαγγέλτως από τον οικείο Δασάρχη, προκειµένου να προσδιορισθούν εννοιολογικά οι ανωτέρω εκτάσεις και να διακριθούν αντιστοίχως, σύµφωνα µε το άρθρο 5 του π.δ. 32/2016. Η διαπιστωτική πράξη, εντός δέκα (10) ηµερών από την έκδοσή της, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του εδαφίου 3 της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 998/1979. Με την ανάρτηση της πράξης στον ειδικό αυτό τόπο, η οποία αντιστοιχεί µε επιβαλλόµενη από το νόµο δηµοσίευση, τεκµαίρεται η πλήρης γνώση για κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο, προκειµένου να ασκήσει οποιοδήποτε ένδικο βοήθηµα.
Η υποβολή της αίτησης που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο, η διαδικασία έκδοσης της ανωτέρω πράξης του Δασάρχη, καθώς και η προθεσµία άσκησης και η άσκηση ενδίκων βοηθηµάτων και µέσων κατ΄ αυτής δεν αναστέλλει την πρόοδο της κατάρτισης, θεώρησης και κύρωσης των δασικών χαρτών, εφαρµοζοµένων ως προς την αναµόρφωση του οικείου δασικού χάρτη των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3889/2010 (Α΄182).»

Στους δασικούς υπαλλήλους κατά την έννοια του άρθρου 39 του ν. 1845/1989 (Α΄ 102), οι οποίοι διανυκτερεύουν στην ύπαιθρο για την εξυπηρέτηση της δασοπροστασίας και οποιωνδήποτε ειδικών προγραµµάτων αυτής που εκτελούνται από τις Δασικές Υπηρεσίες, καταβάλλεται ολόκληρη η ηµερήσια αποζηµίωση της παρ. 1 του άρθρου 11 της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), µε ανώτατο όριο τις σαράντα πέντε (45) διανυκτερεύσεις κατ’ έτος.
Δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν για τους προαναφερόµενους σκοπούς από 1.1.2016 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται ως νοµίµως τελεσθείσες.

Το Ελληνικό Δηµόσιο αναγνωρίζει στο Δήµο Ιωαννιτών το δικαίωµα πλήρους κυριότητας, νοµής και κατοχής επί δύο (2) συνεχόµενων γεωτεµαχίων ευρισκόµενων στη θέση «Τοπ Αλτί» ή «Μπονίλα» της κτηµατικής περιφέρειας του Δήµου Ιωαννιτών, µε την ειδικότερη ονοµασία Πάρκο Πυρσινέλλα ή Γιαννιώτικο Σαλόνι και συγκεκριµένα: α) ενός γεωτεµαχίου, µε Κωδικό Αριθµό Εθνικού Κτηµατολογίου (ΚΑΕΚ) 201195401019/0/0, µε ολική έκταση 193.358 τ.µ. και β) ενός γεωτεµαχίου µε Κωδικό Αριθµό Εθνικού Κτηµατολογίου (ΚΑΕΚ) 201195701011/0/0, το οποίο έχει ολική έκταση 80.409 τ.µ.. Η διαχείριση των ως άνω γεωτεµαχίων διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του ν. 998/1979. Η παρούσα διάταξη επέχει θέση τίτλου ιδιοκτησίας και το σχετικό ΦΕΚ καταχωρίζεται ατελώς στο Κτηµατολογικό Γραφείο Ιωαννίνων.

1. Η παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), όπως προστέθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4123/ 2013 (Α΄ 43) και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο τέταρτο του ν. 4296/2014 (Α΄214), αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Απαλλάσσεται από τη χρέωση ΥΚΩ το σύνολο των καταναλώσεων των δικαιούχων του τιµολογίου Πολυτέκνων και του Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου (Κ.Ο.Τ.) έως τα όρια τετραµηνιαίας κατανάλωσης που ισχύουν για κάθε κατηγορία δικαιούχων, καθώς και το τµήµα τετραµηνιαίας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ηµέρας έως και 10.000 kWh για τους δικαιούχους Τιµολογίου Υπηρεσιών Αλληλεγγύης.»

2. Η απαλλαγή της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζεται από την έναρξη ισχύος της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία τροποποιεί σχετικά την υπ΄ αριθµ. Δ5,− ΗΛ/Β/Φ29/ 16027/6.8.2010 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής «Εφαρµογή Κοινωνικού Οικιακού Τιµολογίου» (Β΄ 1403), όπως τροποποιήθηκε µε τις υπ΄ αριθµ. Δ5ΗΛ / Β / Φ 29/ οικ .26884/15.12.2010( Β΄ 1963), Δ 5ΗΛ / Β / Φ 29/ οικ .2036/31.1.2011( Β΄ 302), Δ 5ΗΛ / Β / Φ 29/ o ικ .4541/28.2.2011( Β΄ 322), Δ 5ΗΛ / Β / Φ 29/ οικ .6713/24.3.2011( Β΄ 475), Δ 5ΗΛ / Β / Φ 29/ οικ .29891/29.12.2011( Β΄ 3254), Δ 5ΗΛ / Β / Φ .1.20/ οικ .878/17.1.2013( Β΄ 94), Δ 5ΗΛ/Β/Φ29/οικ.21235/20.11.2013 (Β΄ 2957) αποφάσεις του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, την Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.23823/23.12.2013 (Β΄ 3274) απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και την Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/οικ.10205/12.6.2014 (Β΄ 1657) του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.

1. Οι παράγραφοι 11 και 12 του άρθρου 3 του ν. 4414/ 2016 (Α΄ 149) αντικαθίστανται ως εξής:
«11. Οι κάτοχοι σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν υπογράψει Σύµβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου του 2015, δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος και αποζηµιώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), εφόσον οι σταθµοί τους έχουν τεθεί ή θα τεθούν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική) µέχρι και:
α) την 31η Μαρτίου 2019, αν πρόκειται για αιολικούς, µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθµούς και σταθµούς που αξιοποιούν βιοµάζα ή βιοαέριο ή,
β) την 31η Δεκεµβρίου 2017, αν πρόκειται για λοιπούς σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α..
12. Οι κάτοχοι σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν υπογράψει Σύµβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύµφωνα µε το άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου του 2015 και εφόσον οι σταθµοί τους δεν τεθούν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική) µέχρι και:
α) την 31η Μαρτίου 2019, αν πρόκειται για αιολικούς, µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθµούς και σταθµούς που αξιοποιούν βιοµάζα ή βιοαέριο ή,
β) την 31η Δεκεµβρίου 2017 αν πρόκειται για λοιπούς σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. µεταπίπτουν υποχρεωτικά σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης του παρόντος.
Οι κάτοχοι των σταθµών των περιπτώσεων α΄ και β΄ εξαιρούνται από την υποχρέωση συµµετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία εφόσον οι σταθµοί τους τεθούν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιµαστική) µέχρι την 30ή Σεπτεµβρίου 2019.»

Η φράση «έως και την 13η Απριλίου 2017» του άρθρου τρίτου του ν. 4448/2017 (Α΄1) αντικαθίσταται από τη φράση «έως και την 30ή Ιουνίου 2017».

Για το τρέχον οικονοµικό έτος χορηγούνται προθεσµίες: α) έως 30 Απριλίου 2017 για την έκδοση συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων, τακτικών και προπληρωµής, δηµοσίων επενδύσεων, σύµφωνα µε την περίπτωση ι΄ της παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 31 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129) και την παρ. 1 του άρθρου 104 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και β) έως 30 Ιουνίου 2017 για την απόδοση λογαριασµού των ΧΕΠ που θα εκδοθούν, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 104 του ν. 4270/2014.

Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 15 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Σε περίπτωση ανέγερσης αθλητικών εγκαταστάσεων µε χωρητικότητα άνω των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) θεατών, για την κατασκευή ή τη λειτουργία των οποίων απαιτούνται διανοίξεις ή διαµορφώσεις οδών και λοιπά συνοδά έργα, οι αρµοδιότητες της έγκρισης κυκλοφοριακών και λοιπών σχετικών τεχνικών και υποστηρικτικών µελετών, της έγκρισης υψοµετρικής µελέτης οδών και της έκδοσης σχετικών βεβαιώσεων που απαιτούνται για την έκδοση της οικοδοµικής άδειας ή και της κατασκευής και επίβλεψης των αντίστοιχων έργων, ασκούνται από το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών. Η διάταξη εφαρµόζεται και επί εκκρεµών, κατά την έναρξη ισχύος της, αιτήσεων έγκρισης των απαιτούµενων µελετών των περιπτώσεων του ανωτέρω εδαφίου.»

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 142 του ν. 4389/2016 (Α΄94) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο έλεγχος επί της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. θα ασκείται από διαφορετικό φορέα του Δηµοσίου σε σχέση µε τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή άλλη επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, σύµφωνα µε το άρθρο 110 του ν. 4001/2011 (A΄ 179).»

2. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 142 του ν. 4389/2016 (Α΄94) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η διαµόρφωση της νέας σύνθεσης του µετοχικού κεφαλαίου γίνεται µέσω: α) της πώλησης και µεταβίβασης, µε µία ή περισσότερες συναλλαγές, µετοχών εκδόσεως της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του µετοχικού κεφαλαίου αυτής από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. σε εταιρεία της οποίας µοναδικός µέτοχος θα είναι το Ελληνικό Δηµόσιο (στο εξής «Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.»), β) της πώλησης και µεταβίβασης µετοχών εκδόσεως της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) του µετοχικού κεφαλαίου αυτής από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. σε στρατηγικό επενδυτή και γ) της µεταβίβασης µετοχών εκδόσεως της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., που αντιστοιχούν σε ποσοστό πενήντα ένα τοις εκατό (51%) του µετοχικού κεφαλαίου αυτής από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. σε εταιρεία συµµετοχών (Holding Co, στο εξής «Εταιρεία Συµµετοχών»), η οποία πρόκειται να συσταθεί µε επιµέλεια και δαπάνη της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και να εισαχθεί σε οργανωµένη αγορά και της οποίας µοναδικός µέτοχος αρχικώς θα είναι η Δ.Ε.Η. Α.Ε. και εν συνεχεία οι µέτοχοι της Δ.Ε.Η. Α.Ε., εκ των οποίων το Ελληνικό Δηµόσιο και το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.) θα µεταβιβάσουν το σύνολο των µετοχών τους επί της Εταιρείας Συµµετοχών στη Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε..»

3. Ο τίτλος του άρθρου 145 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σύσταση και ενέργειες της Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. στο πλαίσιο του ιδιοκτησιακού διαχωρισµού της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.».

4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 145 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. αποκτά από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. µετοχές εκδόσεως της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του µετοχικού κεφαλαίου αυτής, σύµφωνα µε το στοιχείο αα΄ της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 143.»

5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 145 του ν. 4389/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αµέσως µετά την εις είδος διανοµή από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. στους µετόχους της των µετοχών που κατέχει η Δ.Ε.Η. Α.Ε. στην Εταιρεία Συµµετοχών, σύµφωνα µε το στοιχείο ββ΄ της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 143, η Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε, Α.Ε. αποκτά το σύνολο των µετοχών έκδοσης της Εταιρείας Συµµετοχών που θα κατέχουν το Ελληνικό Δηµόσιο και το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.).»

6. Η παρ. 4 του άρθρου 145 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το µετοχικό κεφάλαιο της Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. ορίζεται κατά την ίδρυσή της σε διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, το οποίο καταβάλλεται από το Ελληνικό Δηµόσιο άπαξ σε µετρητά. Μετά την ολοκλήρωση της αποτίµησης του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του µετοχικού κεφαλαίου της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. σύµφωνα µε την παράγραφο 2, το µετοχικό κεφάλαιο της Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. θα αυξηθεί περαιτέρω είτε άπαξ είτε διαδοχικά έως του ποσού που θα ισούται µε το ποσό της ως άνω αποτίµησης και θα καλυφθεί είτε µε καταβολή µετρητών είτε µε εισφορά εις είδος είτε µε συνδυασµό των δύο. Η ως άνω εισφορά εις είδος δύναται να πραγµατοποιηθεί µέσω εκχώρησης απαιτήσεων του Ελληνικού Δηµοσίου, οι οποίες ενδεικτικώς δύνανται να περιλαµβάνουν γεννηµένες ή σε περίπτωση διαδοχικών αυξήσεων του µετοχικού κεφαλαίου και µελλοντικές φορολογικές απαιτήσεις έναντι της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.. Σε περίπτωση εκχώρησης φορολογικών απαιτήσεων, το ύψος αυτών έναντι έκαστης εκ των Δ.Ε.Η. Α.Ε. και Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. δεν δύναται να υπερβαίνει το φόρο εισοδήµατος που θα αντιστοιχούσε σε έκαστη εκ των Δ.Ε.Η. Α.Ε. και Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. αν το φορολογητέο εισόδηµά της περιοριζόταν στο εισόδηµα από την εκτέλεση του Σχεδίου Διαχωρισµού. Το Ελληνικό Δηµόσιο, για την άσκηση των µετοχικών του δικαιωµάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του.»

7. Η παρ. 7 του άρθρου 145 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Στις περιπτώσεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 145, η Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. ορίζεται ως ο νόµιµος εκδοχέας των φορολογικών απαιτήσεων του Ελληνικού Δηµοσίου έναντι της Δ.Ε.Η. Α.Ε. και της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., που προκύπτουν από την εκτέλεση του Σχεδίου Διαχωρισµού έως του ποσού που απαιτείται για την απόκτηση του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του µετοχικού κεφαλαίου της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.. Τέτοιες φορολογικές απαιτήσεις αποτελούν ιδίως οι απαιτήσεις φόρου υπεραξίας από την πώληση των µετοχών της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε., καθώς και οι απαιτήσεις από την κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε.. Τις απαιτήσεις αυτές δύναται η Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. να ενεχυριάζει αποκλειστικά προς ασφάλεια τυχόν χρηµατοδότησης που λαµβάνει προς το σκοπό εξόφλησης του τιµήµατος για την απόκτηση των µετοχών της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. ή να τις συµψηφίζει µε το οφειλόµενο τίµηµα από την πώληση των µετοχών. Η Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. δύναται, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, να χρηµατοδοτείται από το Ελληνικό Δηµόσιο προς το σκοπό εξόφλησης του τιµήµατος για την απόκτηση των µετοχών της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε., η Δ.Ε.Σ. Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. και επιστρέφει το προϊόν της είσπραξης των ανωτέρω φορολογικών απαιτήσεων στο Ελληνικό Δηµόσιο. Τυχόν υπερβάλλον ποσό χρησιµοποιείται για την αποπληρωµή ληξιπρόθεσµων χρεών του Ελληνικού Δηµοσίου προς τη Δ.Ε.Η. Α.Ε.. Τυχόν ελλείπον ποσό συµπληρώνεται από τα διανεµόµενα µερίσµατα της Α.Δ.Μ.Η.Ε. Α.Ε. που αναλογούν στο Ελληνικό Δηµόσιο.»

8. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 146 του ν. 4389/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η εισαγωγή της Εταιρείας Συµµετοχών στην οργανωµένη αγορά κινητών αξιών του Χ.Α.Α. διενεργείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, του ν. 3371/2005 (Α΄ 178), των κανονισµών και αποφάσεων του Χ.Α.Α., καθώς και οποιωνδήποτε άλλων εφαρµοστέων διατάξεων. Ως αρχική τιµή για την εισαγωγή της µετοχής της στην οργανωµένη αγορά κινητών αξιών του Χ.Α.Α., ορίζεται η τιµή ανά µετοχή που προκύπτει από τον προσδιορισµό του ποσού της µείωσης του µετοχικού κεφαλαίου της Δ.Ε.Η. Α.Ε. που διενεργείται σύµφωνα µε το στοιχείο ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 143 του ν. 4389/2016

1. Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α. Η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, έναντι ανταλλάγµατος, κατόπιν δηµοπρασίας, η οποία µπορεί να διεξάγεται και ηλεκτρονικά. Η διαδικασία δηµοπρασίας, οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την παραχώρηση ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Η διάρκεια της δια δηµοπρασίας παραχώρησης της απλής χρήσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη. Σε δηµοτικές ανώνυµες εταιρείες του άρθρου 266 του ν. 3463/2006 η παραχώρηση µπορεί να γίνει και απευθείας µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος, η παραχώρηση της παρούσας παραγράφου γίνεται πάντοτε µε αντάλλαγµα.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα τεχνικά θέµατα, οι όροι και οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την παραχώρηση απλής χρήσης, καθώς και τυχόν ειδικότεροι όροι σε θέσεις που ευρίσκονται σε περιοχές που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, ιδίως σε περιοχές που ευρίσκονται µέσα στα όρια ή γειτνιάζουν µε προστατευόµενες από την περιβαλλοντική νοµοθεσία.
γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης απευθείας, µε ή χωρίς αντάλλαγµα, σε Ν.Π.Δ.Δ. και φορείς διαχείρισης προστατευόµενων περιοχών, µε σκοπό την έρευνα και µελέτη του οικοσυστήµατος των ακτών, εφόσον αυτό προβλέπεται στην ιδρυτική τους πράξη ή αν η παραχώρηση κρίνεται απαραίτητη για την άσκηση των συναφών προς τον, ανωτέρω σκοπό αρµοδιοτήτων τους. Στην απόφαση του προηγούµενου εδαφίου συµπράττει και ο Υπουργός Τουρισµού, εάν η παραχώρηση συνδέεται µε την πραγµατοποίηση τουριστικών επενδύσεων.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Είναι δυνατή η παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόµενους ή την αναψυχή του κοινού, ιδίως για εκµίσθωση θαλάσσιων µέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισµάτων, οµπρελών, λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου, µε τη διαδικασία και τους όρους της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στις όµορες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εν γένει, κάµπινγκ, κέντρα αναψυχής ή ναυταθλητικά σωµατεία εποπτευόµενα από τη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού µπορεί να παραχωρείται µε αντάλλαγµα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2, χωρίς δηµοπρασία, για χρονικό διάστηµα µέχρι τρία (3) έτη και για τους σκοπούς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου.»

4. Η παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Επιτρέπεται η απευθείας παραχώρηση µε ή χωρίς αντάλλαγµα της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης σε δήµους για την άσκηση των δραστηριοτήτων της παραγράφου 3. Για την παραχώρηση εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην οποία συµπεριλαµβάνονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και όλα τα θέµατα που ρυθµίζονται στην κοινή απόφαση της παραγράφου 2β. Η περαιτέρω εκµίσθωση χώρων του παρόντος άρθρου σε τρίτους, επιτρέπεται µε τη διαδικασία που προβλέπεται στην ίδια απόφαση.»

5. Στο τέλος του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Σε ό,τι αφορά αιγιαλό και παραλία που περιβάλλει ή εντός του οποίου βρίσκονται αρχαιολογικοί χώροι, µνηµεία και ιστορικοί τόποι, απαραίτητη προϋπόθεση για την παραχώρηση της απλής χρήσης του αποτελεί η σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού.»

1 .α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η δήλωση υποβάλλεται µέχρι και την 30ή Ιουνίου του αµέσως επόµενου φορολογικού έτους.»
β. Η διάταξη της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει για τα εισοδήµατα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγµατοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουάριου 2016 και µετά.

2 .α. Τα δυο τελευταία εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 αντικαθίστανται ως εξής:
«Η καταβολή του φόρου γίνεται σε έξι (6), κατ’ ανώτατο όριο, ισόποσες µηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του επόµενου µήνα από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες πέντε (5) µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των πέντε (5) επόµενων, µηνών. Για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες που έχουν λυθεί ή έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση η καταβολή του φόρου γίνεται εφάπαξ και όχι αργότερα από την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από την υποβολή της δήλωσης.»
β. Οι διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης ισχύουν για τα εισοδήµατα που αποκτώνται από την 1η Ιανουάριου 2016 και µετά.

3.α. Στην παρ. 12 του άρθρου 41 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά, για την πρώτη εφαρµογή, οι δηλώσεις έναρξης ή µεταβολών για την υποχρεωτική ένταξη στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. από 1.1.2017, σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου, υποβάλλονται έως και 12.5.2017. Εξαιρετικά, όσοι εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. από 1.1.2017, αλλά πληρούν τις προϋποθέσεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, µπορούν να προβούν σε δήλωση µεταβολής µετάταξης στο ειδικό καθεστώς των αγροτών έως και 12.5.2017.»
β. Πρόστιµα εκπρόθεσµης υποβολής που τυχόν επιβλήθηκαν στις δηλώσεις έναρξης ή µεταβολών για την υποχρεωτική ένταξη αγροτών από 1.1.2017 στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., σύµφωνα µε τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 41 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), όπως ισχύει, οι οποίες υποβάλλονται µε τις διατάξεις του παρόντος έως και 12.5.2017, διαγράφονται ή επιστρέφονται, κατά περίπτωση.
γ. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 2859/ 2000 προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:
«Ειδικά, για το φορολογικό έτος 2017, στον προσδιορισµό του ορίου των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ από επιδοτήσεις που έλαβαν οι αγρότες κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος, λαµβάνονται υπόψη τα ποσά των επιδοτήσεων που αφορούν µόνο το έτος 2016.»

4. Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 (Α΄ 181), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξαιρετικά, δίνεται εναλλακτικά η δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχήµατος αυτοκινήτου ή µοτοσικλέτας ιδιωτικής χρήσης του πρώτου εδαφίου της παρούσας, άπαξ, εντός του έτους 2017, µε καταβολή των τελών κυκλοφορίας του έτους αυτού πριν την άρση ακινησίας, ως εξής:
α) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας ενός (1) µηνός, καταβάλλονται τα δύο δωδέκατα (2/12) του ποσού των αναλογούντων στο όχηµα ετησίων τελών κυκλοφορίας,
β) για άρση ακινησίας χρονικής διάρκειας τριών (3) µηνών, καταβάλλονται τα τέσσερα δωδέκατα (4/12) του ποσού των αναλογούντων στο όχηµα ετησίων τελών κυκλοφορίας,
γ) για άρση ακινησίας για το υπόλοιπο διάστηµα του έτους και µέχρι το τέλος αυτού, καταβάλλονται τα δωδέκατα του ποσού των αναλογούντων στο όχηµα ετησίων τελών κυκλοφορίας που αποµένουν έως τις 31.12.2017 συν (+) δύο δωδέκατα (2/12) των ετησίων τελών κυκλοφορίας.»

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 


Αθήνα, 13 Απριλίου 2017

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ


Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ


Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Υφυπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 13 Απριλίου 2017
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2018

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες που ισχύουν για το έτος 2018