NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 4468/2017 Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.

 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 61
28 Απριλίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4468
Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την επωνυµία στην ελληνική γλώσσα «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης» και το διακριτικό τίτλο «Ε.ΣΥ.Δ.» και στην αγγλική γλώσσα«Hellenic Accreditation System» και το διακριτικό τίτλο «ESYD». Έδρα αυτού ορίζεται ο Δήµος Καλλιθέας Αττικής. Με απόφαση του Διοικητικού του Συµβουλίου, που εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µπορεί να µεταφέρεται η έδρα του σε άλλο δήµο.

2. Η αυτοτελής λειτουργική µονάδα «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης Α.Ε.» της περίπτωσης β΄της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) αποσπάται από το Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «Εθνικό Σύστηµα Υποδοµών Ποιότητας Ε.Σ.Υ.Π.» και εντάσσεται στο συνιστώµενο µε το παρόν νοµικό πρόσωπο «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης».

3. Το Ε.ΣΥ.Δ. αποτελεί τον Εθνικό Οργανισµό Διαπίστευσης κατά την έννοια των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 (L 218/30), ανήκει στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, διαθέτει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης.

1. Στο Ε.ΣΥ.Δ. ανατίθεται η υλοποίηση, η εφαρµογή και η διαχείριση του Εθνικού Συστήµατος Διαπίστευσης.

2. Το Ε.ΣΥ.Δ. αποτελεί τον επίσηµο τεχνικό σύµβουλο της πολιτείας σε θέµατα διαπίστευσης και εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς οργανισµούς αρµόδιους για τα θέµατα αυτά.

3. Το Ε.ΣΥ.Δ. χορηγεί πιστοποιητικά διαπίστευσης σε φορείς πιστοποίησης, σε φορείς επιθεώρησης και ελέγχου, σε περιβαλλοντικούς επαληθευτές και σε εργαστήρια δοκιµών και εργαστήρια µετρολογίας, που έχουν την έδρα τους ή υποκαταστήµατά τους στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Επίσης, αποφασίζει για την απόρριψη, την ανάκληση ή την αναστολή της διαπίστευσης των ανωτέρω φορέων.

4. Το Ε.ΣΥ.Δ. δύναται να συµµετέχει σε Συµφωνίες Αµοιβαίας Αναγνώρισης, οι οποίες συνάπτονται µεταξύ Εθνικών Φορέων Διαπίστευσης.

5. Το Ε.ΣΥ.Δ. αναλαµβάνει συµβουλευτικές ή εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικές µε το αντικείµενο της διαπίστευσης.

1. Η λειτουργία του Ε.ΣΥ.Δ. υποβοηθείται:
α) Από το Εθνικό Συµβούλιο Διαπίστευσης, το οποίο συγκροτείται από δεκαπέντε (15) µέλη, που ορίζονται για τριετή θητεία µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µετά από πρόταση των φορέων που εκπροσωπούνται και η σύνθεσή του έχει ως εξής: ο Πρόεδρος, ένας εκπρόσωπος των Υπουργείων Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Υποδοµών και Μεταφορών, Υγείας, Εθνικής Άµυνας, του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος, της Επαγγελµατικής – Επιστηµονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών, της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών, του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών, του Ελληνικού Οργανισµού Τυποποίησης, ως αρµόδιου φορέα για τα θέµατα της τυποποίησης και ένας εκπρόσωπος των ενώσεων των εργαστηρίων, των φορέων πιστοποίησης και ένας κοινός εκπρόσωπος των ενώσεων καταναλωτών.
Τα µέλη του Εθνικού Συµβουλίου Διαπίστευσης πρέπει να είναι πρόσωπα κύρους, ευρείας επιστηµονικής κατάρτισης και να έχουν εµπειρία σε τοµείς εργαστηριακών δοκιµών, σε ελέγχους, σε συστήµατα διασφάλισης της ποιότητας και στην πιστοποίηση προϊόντων.
Το Εθνικό Συµβούλιο Διαπίστευσης γνωµοδοτεί στο Διοικητικό Συµβούλιο του Ε.ΣΥ.Δ. για θέµατα χορήγησης ή ανάκλησης της διαπίστευσης, για την καθιέρωση των κριτηρίων, των κανονισµών, των διαδικασιών διαπίστευσης, καθώς και για τις οικονοµικές υποχρεώσεις αυτών που διαπιστεύονται ή επιτηρούνται.
Με απόφαση του Εθνικού Συµβουλίου Διαπίστευσης µπορεί να συγκροτηθούν δύο επί µέρους τµήµατα του Συµβουλίου, τα οποία θα επεξεργάζονται αποκλειστικά τα θέµατα χορήγησης ή ανάκλησης της διαπίστευσης σε φορείς πιστοποίησης ή ελέγχου και σε εργαστήρια αντιστοίχως.
β) Από τους Αξιολογητές και τους Εµπειρογνώµονες. Με ευθύνη του Ε.ΣΥ.Δ. δηµιουργείται Μητρώο εξειδικευµένων στελεχών προερχόµενων από τον δηµόσιο, ευρύτερο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα, προκειµένου να υποβοηθούν το Ε.ΣΥ.Δ. στη λειτουργία του. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης ορίζονται οι λεπτοµέρειες για τη δηµιουργία και την τήρηση του Μητρώου, οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης σε αυτό, ο τρόπος επιλογής των στελεχών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

2. Σε περίπτωση που φορέας καθυστερήσει να ορίσει τον εκπρόσωπό του στο Εθνικό Συµβούλιο Διαπίστευσης, πέραν των δύο (2) µηνών, από της ηµεροµηνίας κατά την οποία ειδοποιήθηκε εγγράφως, το αντίστοιχο όργανο µπορεί να συγκροτείται και να λειτουργεί χωρίς τη συµµετοχή του εκπροσώπου του φορέα αυτού.

1. Το Ε.ΣΥ.Δ. διοικείται από επταµελές συµβούλιο, που αποτελείται από:
α) Τον Πρόεδρο, ο οποίος είναι πρόσωπο εγνωσµένου κύρους και επιστηµονικής κατάρτισης ή επαγγελµατικής εµπειρίας στα θεµατικά πεδία του φορέα,
β) τον Διευθύνοντα Σύµβουλο, ο οποίος είναι πρόσωπο εγνωσµένου κύρους και επιστηµονικής κατάρτισης ή επαγγελµατικής εµπειρίας στα θεµατικά πεδία του φορέα,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο του τοµέα Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
δ) έναν (1) καθηγητή Α.Ε.Ι., µε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε τα θεµατικά πεδία του φορέα,
ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), µε εµπειρία στα θέµατα του Ε.ΣΥ.Δ., ο οποίος υποδεικνύεται από τον ΣΕΒ,
στ) έναν (1) εκπρόσωπο του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) µε εµπειρία στα θέµατα του Ε.ΣΥ.Δ., ο οποίος υποδεικνύεται από τον ΣΒΒΕ,
ζ) έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζοµένων στο Ε.ΣΥ.Δ., ο οποίος υποδεικνύεται από τους εργαζόµενους αυτούς.

2. Η θέση του Διευθύνοντος Συµβούλου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Οι αποδοχές του Διευθύνοντος Συµβούλου καθορίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Οι ιδιότητες του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συµβούλου µπορεί να συµπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Η παράλληλη άσκηση καθηκόντων Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου από το ίδιο πρόσωπο δεν θεµελιώνει δικαίωµα για πρόσθετη αµοιβή. Στην περίπτωση αυτή, έβδοµο µέλος στο Διοικητικό Συµβούλιο ορίζεται πρόσωπο εγνωσµένου κύρους και επιστηµονικής κατάρτισης ή επαγγελµατικής εµπειρίας στα θεµατικά πεδία του Ε.ΣΥ.Δ..

3. Ο ορισµός των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, µετά από πρόταση των φορέων που εκπροσωπούν τα επιλεγόµενα µέλη στις περιπτώσεις ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 1. Η απόφαση αυτή δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αν οι παραπάνω φορείς δεν προτείνουν εκπρόσωπό τους για το Δ.Σ. µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από τη σχετική πρόσκληση, το Διοικητικό Συµβούλιο συµπληρώνεται από πρόσωπα που επιλέγονται από τον Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης, τα οποία έχουν εγνωσµένο κύρος και επιστηµονική κατάρτιση ή επαγγελµατική εµπειρία στα θεµατικά πεδία του Ε.ΣΥ.Δ.. Η αποζηµίωση των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύµβουλος και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου παύονται αζηµίως για το Δηµόσιο και το Ε.ΣΥ.Δ. µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης.

4. Η θητεία των µελών του Δ.Σ. είναι τριετής µε δυνατότητα ανανέωσης µία φορά για ισόποσο χρονικό διάστηµα. Σε περίπτωση που κάποιο από τα µέλη εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο ή απoλέσει την ιδιότητα βάση της οποίας ορίστηκε, το µέλος αυτό αντικαθίσταται για το υπόλοιπο της θητείας του µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Εάν το µέλος που αντικαθίσταται υπάγεται στις περιπτώσεις ε΄, στ΄ και ζ΄ της παραγράφου 1, για την αντικατάστασή του έχουν εφαρµογή τα οριζόµενα στην παράγραφο 3. Μέχρι το διορισµό του νέου µέλους, το Δ.Σ συνεδριάζει και αποφασίζει νόµιµα, για διάστηµα έως τρεις (3) µήνες, εφόσον τα υπόλοιπα µέλη επαρκούν για το σχηµατισµό απαρτίας, σύµφωνα µε τον Κανονισµό Λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Δ., όπως αυτός καταρτίζεται σύµφωνα µε το άρθρο 7.

Το Ε.ΣΥ.Δ. εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου ή από ειδικώς εξουσιοδοτηµένο για συγκεκριµένη περίπτωση πρόσωπο, που ορίζεται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. Στο πλαίσιο του παρόντος και σύµφωνα µε τον Κανονισµό, το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αναθέτει την εκπροσώπηση του Ε.ΣΥ.Δ. σε ένα ή περισσότερα µέλη του, σε υπαλλήλους του Ε.ΣΥ.Δ. ή σε άλλα πρόσωπα, παρέχοντας σε αυτούς ειδική εξουσιοδότηση. Το Ε.ΣΥ.Δ. αναλαµβάνει έγκυρα υποχρεώσεις απέναντι στους τρίτους µε την υπογραφή κάτω από την επωνυµία του εκπροσώπου του, σύµφωνα µε το παρόν άρθρο. Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να παράσχει δικαίωµα υπογραφής σε Συµβούλους, Διευθυντές ή υπαλλήλους του Ε.ΣΥ.Δ., καθορίζοντας τα πλαίσια, τους όρους και τα χρονικά όρια της εξουσίας τους.

1. Πόροι του συνιστώµενου νοµικού προσώπου είναι οι ακόλουθοι:
1.1. Τακτικοί Πόροι:
α) Οι πρόσοδοι από την περιουσία του Ε.ΣΥ.Δ..
β) Οι πάσης φύσεως πρόσοδοι από την παροχή υπηρεσιών προς τρίτους.
γ) Τα έσοδα από τα δικαιώµατα χορήγησης και διατήρησης των πιστοποιητικών που εκδίδει.
δ) Οι τακτικές ή έκτακτες εισφορές νοµικών ή φυσικών προσώπων ηµεδαπών ή αλλοδαπών.
ε) Η επιχορήγηση από τον Προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης, στο βαθµό που το επιτρέπουν οι εκάστοτε δηµοσιονοµικές συνθήκες.
1.2. Έκτακτοι πόροι:
α) Χρηµατοδοτήσεις από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων και τους προσαρτώµενους σε αυτό ειδικούς προϋπολογισµούς.
β) Ειδικές χρηµατοδοτήσεις από προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισµών.
γ) Πρόσθετες χρηµατοδοτήσεις, καταβαλλόµενες περιοδικώς ή εφάπαξ, για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που αναθέτει το Ελληνικό Δηµόσιο µε ειδικές πράξεις του στο Ε.ΣΥ.Δ..
δ) Επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονοµιές και κληροδοσίες νοµικών ή φυσικών προσώπων, ηµεδαπών ή αλλοδαπών.
ε) Κάθε άλλος νόµιµος πόρος.

2. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης µπορεί να ρυθµίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες και διαδικασίες για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµίας και Ανάπτυξης καταρτίζεται Κανονισµός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Δ., εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, µε τον οποίο ρυθµίζονται ιδίως:
α) οι κανόνες λειτουργίας του Διοικητικού Συµβουλίου και οι αρµοδιότητες αυτού,
β) η οργάνωση και διοικητική διάρθρωση των υπηρεσιών του Ε.ΣΥ.Δ.,
γ) ο αριθµός των θέσεων προσωπικού και η κατανοµή του στις υπηρεσίες του Ε.ΣΥ.Δ.,
δ) τα προσόντα και οι όροι πρόσληψης, εργασίας και εξέλιξης του κάθε φύσης προσωπικού, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις,
στ) το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού.

2. Η οργάνωση και λειτουργία του Ε.ΣΥ.Δ. υποστηρίζεται µε την καθιέρωση ενός συστήµατος διαχείρισης της ποιότητας, σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά και Διεθνή Πρότυπα που διέπουν την οργάνωση των φορέων διαπίστευσης.

3. Ο Κανονισµός Οργάνωσης και Λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Δ. τροποποιείται και συµπληρώνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµίας και Ανάπτυξης ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.ΣΥ.Δ..

4. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύµβασης έργου ή έµµισθης εντολής που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος υπηρετεί στο νοµικό πρόσωπο «Εθνικό Σύστηµα Υποδοµών Ποιότητας» (Ε.Σ.Υ.Π.), οργανικά ανήκει στην αυτοτελή λειτουργική µονάδα Ε.ΣΥ.Δ. και εξυπηρετεί τις ανάγκες αυτής, µεταφέρεται στο συνιστώµενο µε το παρόν νοµικό πρόσωπο (Ε.ΣΥ.Δ.) µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης, σύµφωνα µε τη διαδικασία της παραγράφου 6. Για τους υπαλλήλους της αυτοτελούς λειτουργικής µονάδας του Ε.Σ.Υ.Π.-Ε.ΣΥ.Δ. που είναι αποσπασµένοι από το Ε.Σ.Υ.Π.-Ε.ΣΥ.Δ. σε άλλους φορείς ή που υπηρετούν στη µονάδα µε απόσπαση από άλλους φορείς, οι αποσπάσεις αυτές παραµένουν σε ισχύ.

5. Οι θέσεις των ως άνω µεταφεροµένων προβλέπονται στον Κανονισµό Λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Δ.. Στις θέσεις αυτές κατατάσσεται το ανωτέρω προσωπικό µε διαπιστωτική πράξη του οργάνου διοίκησης.

6. Το προσωπικό της παραγράφου 4 οφείλει µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της πράξης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης για τη µεταφορά τους να παρουσιαστούν στο Ε.ΣΥ.Δ. για ανάληψη υπηρεσίας, διαφορετικά καταγγέλλεται η σύµβασή τους και καταβάλλεται η νόµιµη αποζηµίωση, αποκλειόµενης οποιασδήποτε άλλης καταβολής για την αποχώρησή τους.

7. Από την ανάληψη της υπηρεσίας, κατά τα ανωτέρω, το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από την έκδοση της πράξης µεταφοράς έως την ανάληψη υπηρεσίας θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στο Ε.Σ.Υ.Π..

8. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε στο Ε.Σ.Υ.Π., καθώς και ο χρόνος προϋπηρεσίας που αναγνωρίσθηκε από αυτό για τη µισθολογική, υπηρεσιακή και ασφαλιστική εξέλιξη του µεταφεροµένου προσωπικού θεωρείται ως χρόνος υπηρεσίας στο Ε.ΣΥ.Δ..

9. Με τον Κανονισµό της παραγράφου 1 ρυθµίζονται επίσης τα ειδικότερα θέµατα που αναφέρονται στη µεταφορά και ένταξη προσωπικού από το Ε.Σ.Υ.Π. στο νέο φορέα.

10. Το προσωπικό του Ε.ΣΥ.Δ. υπάγεται στις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και Ανάπτυξης καταρτίζεται Κανονισµός Οικονοµικής Διαχείρισης και Προµηθειών του Ε.ΣΥ.Δ.. Με τον Κανονισµό αυτόν ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα οικονοµικής διαχείρισης και προµηθειών του Ε.ΣΥ.Δ., όπως, ιδίως, θέµατα διαχείρισης, κατάρτισης και δηµοσίευσης του προϋπολογισµού, ισολογισµού και απολογισµού, θέµατα που αφορούν τις περιπτώσεις και τη διαδικασία καταβολής τελών, είσπραξης εσόδων και απόδοσης δαπανών, καθώς και θέµατα προµηθειών του Ε.ΣΥ.Δ..

1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η προβλεπόµενη στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) αυτοτελής λειτουργική µονάδα αποσπάται από το νοµικό πρόσωπο «Εθνικό Σύστηµα Υποδοµών Ποιότητας» (Ε.Σ.Υ.Π.) του άρθρου 6 του ν. 4109/2013 και εντάσσεται στο συνιστώµενο µε το παρόν νοµικό πρόσωπο (Ε.ΣΥ.Δ).

2. Με τη σύσταση του Ε.ΣΥ.Δ., σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, επέρχεται καθολική διαδοχή σε όλες τις έννοµες σχέσεις, σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που αφορούν την αυτοτελή λειτουργική µονάδα του Ε.Σ.Υ.Π.-Ε.ΣΥ.Δ.. Το Ε.ΣΥ.Δ. καθίσταται αποκλειστικός κύριος, νοµέας, κάτοχος και δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου της ως άνω αυτοτελούς λειτουργικής µονάδας του Ε.Σ.Υ.Π.-Ε.ΣΥ.Δ. και υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς καµιά άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώµατα, υποχρεώσεις και έννοµες σχέσεις της αυτοτελούς λειτουργικής µονάδας κατά την έννοια της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4109/2013.

3. Το Ε.ΣΥ.Δ. συνεχίζει τις µισθώσεις, καθώς και τις εκκρεµείς δίκες της αυτοτελούς λειτουργικής µονάδας του Ε.Σ.Υ.Π.–Ε.ΣΥ.Δ., χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται καµία άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους.

4. Η κυριότητα και κάθε άλλο εµπράγµατο δικαίωµα επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας της αυτοτελούς λειτουργικής µονάδας του Ε.Σ.Υ.Π.–Ε.ΣΥ.Δ. περιέρχονται, αυτοδικαίως, χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συµβολαίου και χωρίς αντάλλαγµα, στο Ε.ΣΥ.Δ..

5. Υπογραφείσες συµβάσεις, εκτελούµενα προγράµµατα και έργα και ο προϋπολογισµός της αυτοτελούς λειτουργικής µονάδας του Ε.Σ.Υ.Π.-Ε.ΣΥ.Δ. συνεχίζουν εφεξής να εκτελούνται σύµφωνα µε τους βάσει των συµβάσεων εγκεκριµένους προϋπολογισµούς τους από το Ε.ΣΥ.Δ..

6. Μέσα σε ένα (1) µήνα από την έναρξη ισχύος του παρόντος, το Διοικητικό Συµβούλιο του Ε.Σ.Υ.Π. συγκροτεί µε απόφασή του τριµελή επιτροπή, µε αντικείµενο τη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων περιουσιακών στοιχείων, που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείρισή του. Η έκθεση που συντάσσεται από την ανωτέρω επιτροπή εγκρίνεται, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ., µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Οικονοµίας και Ανάπτυξης ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε έργα, δράσεις και προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα ή χρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους Διεθνείς Οργανισµούς ή από εθνικούς πόρους, τα οποία υλοποιούνται από την αυτοτελή λειτουργική µονάδα και ιδίως θέµατα που αφορούν τη διαδοχή δικαιωµάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ανωτέρω πράξεις, δράσεις και προγράµµατα, καθώς και τους δικαιούχους των τραπεζικών λογαριασµών για τη χρηµατοδότησή τους. Στις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα αυτά περιλαµβάνονται και όσα προκύπτουν από αναληφθείσες συµβάσεις έργου µέχρι τη λήξη τους.

8. Όλα τα Πιστοποιητικά, τα οποία έχουν εκδοθεί κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων της εντασσόµενης στο Ε.ΣΥ.Δ., σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, αυτοτελούς λειτουργικής µονάδας, εξακολουθούν να ισχύουν έως τη λήξη τους. Τις προϋποθέσεις τήρησής τους αναλαµβάνει το Ε.ΣΥ.Δ.. Τα λογότυπα και τα σήµατα που κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχουν χρησιµοποιηθεί ή κατοχυρωθεί από την ανώνυµη εταιρεία του άρθρου 11 του ν. 3066/2002 (Α΄252) ή το Ε.Σ.Υ.Π. και αφορούν στον τοµέα ευθύνης της εντασσόµενης στο Ε.ΣΥ.Δ., σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, αυτοτελούς λειτουργικής µονάδας, µεταβιβάζονται αυτοδικαίως στο Ε.ΣΥ.Δ., χωρίς να απαιτείται η τήρηση οποιασδήποτε διαδικασίας.

Τα άρθρα 11 έως 17 και οι διατάξεις των παραγράφων 1, 3 και 4 του άρθρου 19 του ν. 3066/2002 περί σύστασης ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης Α.Ε.» καταργούνται, πλην των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ µέχρι τη σύσταση του Εθνικού Συµβουλίου Διαπίστευσης και τη δηµιουργία του Μητρώου Αξιολογητών, µε βάση τις διατάξεις του παρόντος. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού καταργείται οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Ε.ΣΥ.Δ.. 

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις εφαρµογής της παρούσας παραγράφου. Με διαπιστωτική πράξη του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού ή του Διοικητή ή του Προέδρου για τις Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές ορίζονται οι ανεξάρτητες επιχειρησιακές µονάδες των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που πληρούν τα κριτήρια, τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.»

1. Στο τελευταίο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης Α' της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17), µετά τη φράση «σε σχέση µε το σύνολο των υποψηφίων» προστίθεται η φράση «και πάντως όχι µικρότερο ποσοστού 20%.».

2. Στο ν. 4186/2013 (Α΄ 193) µετά το άρθρο 13 προστίθεται άρθρο 13Α, το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 13Α Επαναληπτικές εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση
1. Το Σεπτέµβριο εκάστου σχολικού έτους διενεργούνται επαναληπτικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε σχολές ή Τµήµατα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 3, στις οποίες έχουν δικαίωµα να συµµετέχουν οι υποψήφιοι γενικού και επαγγελµατικού λυκείου, εφόσον, είτε εξαιτίας σοβαρού λόγου υγείας είτε λόγω ψυχικής οδύνης συνεπεία θανάτου συγγενούς α΄ βαθµού εξ αίµατος σε ευθεία γραµµή ή β΄ βαθµού εξ αίµατος σε πλάγια γραµµή, ο οποίος επήλθε εντός του µήνα που προηγείται του µήνα έναρξης των εξετάσεων και µέχρι τη λήξη αυτών, δεν έλαβαν µέρος στην εξέταση ενός ή περισσότερων µαθηµάτων κατά τη διάρκεια της τακτικής εξεταστικής περιόδου.
2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται για τις προβλεπόµενες, από ειδικές διατάξεις, κατηγορίες εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαίδευση σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθµού εισακτέων. Οι υποψήφιοι των εσπερινών λυκείων, ανεξαρτήτως της κατηγορίας µε την οποία επέλεξαν να εξεταστούν στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου, µπορούν να συµµετέχουν στις επαναληπτικές εξετάσεις µαζί µε τους υποψηφίους των ηµερησίων λυκείων. Στην περίπτωση αυτή εξετάζονται στην ίδια ύλη και θέµατα µε τους υποψηφίους των ηµερησίων λυκείων και διεκδικούν τις ίδιες µε αυτούς θέσεις.
3. Οι υποψήφιοι εισάγονται στις σχολές ή Τµήµατα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης σε ποσοστό θέσεων επιπλέον του αριθµού εισακτέων της τακτικής εξεταστικής περιόδου και συγκεκριµένα:
α) οι υποψήφιοι των γενικών λυκείων εισάγονται σε ποσοστό θέσεων 0,5% επιπλέον του αριθµού εισακτέων ανά Τµήµα σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστηµιακού και Τεχνολογικού Τοµέα, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδηµίες και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και
β) οι υποψήφιοι των επαγγελµατικών λυκείων εισάγονται σε ποσοστό θέσεων 0,5% επιπλέον του αριθµού εισακτέων ανά Τµήµα σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα Τεχνολογικού Τοµέα (Τ.Ε.Ι., Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) και σε Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να προκύπτει τουλάχιστον µία (1) θέση ανά Τµήµα.
4. Προϋπόθεση για την εισαγωγή σε κάποια σχολή ή Τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση είναι να λάβουν οι εξεταζόµενοι στις επαναληπτικές αυτές εξετάσεις βαθµολογία τουλάχιστον ίση µε αυτήν του τελευταίου επιτυχόντα των πανελλαδικών εξετάσεων της τακτικής εξεταστικής περιόδου της αντίστοιχης κατηγορίας ηµερησίου λυκείου (ΓΕ.Λ. ΕΠΑ.Λ.) στη συγκεκριµένη σχολή, Τµήµα ή εισαγωγική κατεύθυνση.
5. Στις επαναληπτικές εξετάσεις οι υποψήφιοι εξετάζονται υποχρεωτικά στο σύνολο των µαθηµάτων στα οποία έχουν ήδη δηλώσει συµµετοχή µε την αίτηση-δήλωση που υπέβαλαν το Φεβρουάριο (Οµάδας Προσανατολισµού, Γενικής Παιδείας, Ειδικά Μαθήµατα και Μαθήµατα Ειδικότητας) και µε την επιφύλαξη των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 και όχι µόνο σε όποιο απουσίασαν.
6. Με την υποβολή της δήλωσης συµµετοχής στις επαναληπτικές εξετάσεις, η συµµετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις της τακτικής εξεταστικής περιόδου ακυρώνεται, όπως και η βαθµολογία και η επίδοσή του σε µαθήµατα και πρακτικές δοκιµασίες, στα οποία έχει ήδη εξεταστεί, και ο υποψήφιος λογίζεται ως µη εξετασθείς.
7. Όσον αφορά στα ατοµικά και συλλογικά όργανα που είναι αναγκαία για την οργάνωση, το συντονισµό, την εποπτεία και την οµαλή διεξαγωγή των επαναληπτικών εξετάσεων, καθώς και για τη βαθµολόγηση των γραπτών και την έκδοση των αποτελεσµάτων, εφαρµόζονται οι διατάξεις που αφορούν στην τακτική εξεταστική περίοδο µε την επιφύλαξη των δύο επόµενων εδαφίων. Η κεντρική επιτροπή εξετάσεων που συγκροτείται και λειτουργεί για τις επαναληπτικές εξετάσεις των ΓΕ.Λ. είναι αρµόδια και για τις εξετάσεις των υποψηφίων που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α' της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997. Η κεντρική επιτροπή εξετάσεων ειδικών µαθηµάτων για τις εξετάσεις των υποψηφίων, που υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες του εδαφίου α΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄188), είναι αρµόδια και για τις επαναληπτικές εξετάσεις των ειδικών µαθηµάτων των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.. Για τον καθορισµό της αποζηµίωσης των οργάνων της παρούσας παραγράφου, εφαρµόζεται η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33).
8. Οι υποψήφιοι καταθέτουν µηχανογραφικό µε τις προτιµήσεις τους, µαζί µε τους υποψηφίους (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.) της τακτικής εξεταστικής περιόδου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά τα λοιπά διατάξεις.
9. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων ορίζεται ο ακριβής χρόνος και τόπος διεξαγωγής, ειδικότεροι όροι, προϋποθέσεις και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για τη συµµετοχή και η προθεσµία υποβολής τους, το πρόγραµµα των επαναληπτικών
εξετάσεων, τα σχετικά µε την υποβολή µηχανογραφικού, ο τρόπος εξέτασης των µαθηµάτων, ο ορισµός εξεταστικών κέντρων και η κατανοµή των υποψηφίων σε αυτά, ο τρόπος διατύπωσης και διαβίβασης των θεµάτων, ο τρόπος ορισµού και οι υποχρεώσεις των επιτηρητών, οι υποχρεώσεις των µαθητών κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο τρόπος βαθµολόγησης και αναβαθµολόγησης των γραπτών, ο τρόπος φύλαξής τους, καθώς και ο τρόπος ορισµού των βαθµολογικών κέντρων και γνωστοποίησης των τελικών βαθµών των γραπτών, η συγκρότηση των αναγκαίων ατοµικών και συλλογικών οργάνων και ο καθορισµός των αρµοδιοτήτων τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια που αφορά στην εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»

Χορηγείται έντοκο δάνειο συνολικού ύψους µέχρι δέκα εκατοµµύρια (10.000.000,00) ευρώ από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προς τον Ενιαίο Δηµοσιογραφικό Οργανισµό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.), σε τέσσερις (4) ισόποσες µηνιαίες δόσεις, αρχής γενοµένης από το µήνα Μάιο έτους 2017, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν. 3586/2007 (Α΄ 151), όπως ισχύει. Το δάνειο θα αποπληρωθεί από τον Ενιαίο Δηµοσιογραφικό Οργανισµό Επικουρικής Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως (Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) εντόκως στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) µέχρι τις 31.12.2017. Το επιτόκιο, µε το οποίο βαρύνεται το δάνειο, αντιστοιχεί στο ποσοστό απόδοσης του «Κοινού Κεφαλαίου Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων» (Κοινό Κεφάλαιο) που διαχειρίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος, όπως αυτό διαµορφώνεται στο τέλος της τελευταίας διαχειριστικής χρήσης του Κοινού Κεφαλαίου.

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του α.ν. 380/1968 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η 1η Μαΐου καθορίζεται ως ηµέρα υποχρεωτικής αργίας.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µετατίθεται η αργία της 1ης Μαΐου σε άλλη εργάσιµη ηµέρα, εφόσον συµπίπτει µε Κυριακή, µε ηµέρα της Μεγάλης Εβδοµάδας ή µε τη Δευτέρα του Πάσχα.»

2. Το άρθρο 7 του ν. 74/1975 (Α΄ 139) καταργείται.

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 25 του π.δ. 368/1989 (Α΄163) προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
«ε) Τµήµα για την Αντιµετώπιση της Αδήλωτης Εργασίας».

2. Στο άρθρο 25 του π.δ. 368/1989, µετά την παράγραφο 7, προστίθεται παράγραφος 7Α ως εξής:
«7Α. Το Τµήµα για την Αντιµετώπιση της Αδήλωτης Εργασίας απαρτίζεται από:
α) τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως Πρόεδρο, ο οποίος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αναπληρώνεται από τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση,
β) τον Ειδικό Γραµµατέα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ο οποίος σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος αναπληρώνεται από τον Προϊστάµενο Διεύθυνσης του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας,
γ) έναν (1) υπάλληλο Επιθεωρητή Εργασίας, του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, µε τον αναπληρωτή του,
δ) έναν (1) σύµβουλο / συνεργάτη του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µε τον αναπληρωτή του,
ε) τέσσερις (4) εκπροσώπους των εργοδοτών, οι οποίοι υποδεικνύονται ανά ένας, µε τους αναπληρωτές τους, από το Σύνδεσµο Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την Ελληνική Συνοµοσπονδία Εµπορίου και Επιχειρηµατικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) και το Σύνδεσµο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.),
στ) τέσσερις (4) εκπροσώπους των εργαζοµένων, οι οποίοι υποδεικνύονται, µε ισάριθµα αναπληρωµατικά µέλη, από τη Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.).
Εισηγητής του Τµήµατος ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Γραµµατέας του Τµήµατος ορίζεται υπάλληλος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Στις συνεδριάσεις του Τµήµατος µπορεί να παρίσταται ως παρατηρητής ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Ασφάλισης Μισθωτών του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). Στις συνεδριάσεις µπορούν να προσκαλούνται και να συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου:
αα) εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων, όταν συζητούνται θέµατα της αρµοδιότητας των Υπουργείων αυτών,
ββ) εµπειρογνώµονες ή ειδικοί επιστήµονες ή άλλοι ειδικοί πάνω στα θέµατα που κάθε φορά εξετάζονται.
Ο πρόεδρος, τα µέλη, ο εισηγητής και ο γραµµατέας του Τµήµατος ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε διετή θητεία. Για τον ορισµό των µελών των υπό στοιχείων ε΄ και στ΄ αποστέλλεται πρόσκληση υπόδειξης εκπροσώπων προς τους αντίστοιχους φορείς.
Σε περίπτωση που δεν υποδειχθούν εντός είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική πρόσκληση, το Τµήµα συγκροτείται και λειτουργεί χωρίς τη συµµετοχή τους.

3. Στο άρθρο 25 του π.δ. 368/1989 προστίθεται παράγραφος 16 ως εξής:
«16. Στην αρµοδιότητα του Τµήµατος για την Αντιµετώπιση της Αδήλωτης Εργασίας ανήκει η εισήγηση και η υποβολή προτάσεων προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την υλοποίηση στοχευµένων µέτρων για την πάταξη της αδήλωτης εργασίας και ιδίως για:
α) την αποτελεσµατική εφαρµογή του Οδικού Χάρτη για την Αδήλωτη Εργασία 2017-2019 και των ειδικότερων δράσεων που σχετίζονται µε αυτόν, καθώς και την παρακολούθηση της εφαρµογής τους,
β) τη µελέτη ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών, την πρόληψη, την καταστολή της αδήλωτης, ανασφάλιστης και πληµµελώς δηλωµένης εργασίας και εισφοροδιαφυγής,
γ) την ενίσχυση του στελεχιακού δυναµικού και την αναβάθµιση του ρόλου, των µέσων και της αρµοδιότητας των ελεγκτικών µηχανισµών για την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση του φαινοµένου,
δ) τη διασύνδεση των πληροφοριακών συστηµάτων συναρµοδίων υπηρεσιών και Υπουργείων για τον έλεγχο της αδήλωτης εργασίας,
ε) τη διασφάλιση µέσω της νοµοθεσίας και των απαιτούµενων κανονιστικών πράξεων, της αποτελεσµατικής συνεργασίας των ελεγκτικών µηχανισµών, καθώς και των παραµετρικών αλλαγών σε ρυθµίσεις της εργατικής νοµοθεσίας που συµβάλλουν στην αύξηση του φαινοµένου της αδήλωτης ή και της µερικά δηλούµενης εργασίας,
στ) την ανταλλαγή στοιχείων, µε συναρµόδιους φορείς, την αλληλοενηµέρωση για επιµέρους υπηρεσιακά σχέδια, καθώς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, µεθόδων και εργαλείων ελέγχου, µε στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας των ελέγχων,
ζ) την αξιολόγηση των συστηµάτων διοικητικών κυρώσεων και εν γένει ποινών, την εξέταση παράλληλων ή εναλλακτικών µέσων συµµόρφωσης και τη δηµιουργία πλαισίου άµεσης και επιτόπιας επιβολής κυρώσεων στη βάση αντικειµενικών κριτηρίων,
η) τη θέσπιση ειδικών αντικειµενικών τεκµηρίων για την αντιµετώπιση της µη δήλωσης ή της πληµµελούς δήλωσης προσωπικού σε κλάδους δραστηριότητας µε υψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας,
θ) τη στρατηγική και την αποτελεσµατική εστίαση των ελέγχων, καθώς και τη συνεργασία για την κατάρτιση ειδικών επιχειρησιακών σχεδίων ελέγχων,
ι) την έγκαιρη και έγκυρη ανατροφοδότηση της πλατφόρµας της ΕΕ για την αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες του Τµήµατος για την Αντιµετώπιση της Αδήλωτης Εργασίας.

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζουν διαφορετικά οι επιµέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
 

 


Αθήνα, 28 Aπριλίου 2017

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΟΥΡΑΡΙΣ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Οικονομικών 
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 28 Aπριλίου 2017

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2018

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες που ισχύουν για το έτος 2018