Άρθρο 62.

Η περίπτωση α' της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου Γ' του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α'176) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Για τους υπαλλήλους, καθώς και την προσωπική ασφάλεια και τους οδηγούς, που είναι αποσπασμένοι ή διατίθενται ή διορίζονται στην Προεδρία της Δημοκρατίας, στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, στο γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, στα γραφεία των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών και των Υφυπουργών στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Κυβέρνησης και στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού, συνολικά το μήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως:».