ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4393/2016 Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424[MIOS] μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργού Άμυνας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Αυστρίας, και του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας και του Υπουργείου Άμυνας της Εσθονίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας ...

 
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 106
06 Ιουνίου 2016
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘ. 4393
Κύρωση της Προγραμματικής Συμφωνίας (Programme Arrangement) Αριθ.Α-1424 [MIOSJ μεταξύ
του Ομοσπονδιακού Υπουργού Άμυνας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Αυστρίας, και
του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου του Βελγίου και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Κροατίας και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας και
του Υπουργείου Άμυνας της Εσθονίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και
του Υπουργείου Άμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας και
του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και
του Υπουργείου Άμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας και του
Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και
του Υπουργείου Άμυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και
του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας και
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβακίας και
του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και
του Υπουργείου Άμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και
του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασι λείου της Μεγάλης Βρετανίας και
της Βόρειας Ιρλανδίας και
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας
σχετικά με το «MIOS», τη Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR
(Ερευνητικού Προγράμματος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού-Military Implementation of Single European Sky Air Traffic Management Re search Programme)
και άλλες διατάξεις.
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος η Προγραμματική Συμφωνία (ΠΣ) Αριθ.Α-1424 [MIOS], Στρατιωτική Υλοποίηση του SESAR (Ερευνητικού Προγράμματος Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού- Military Implementation of Single European Sky Air Traffic Management Research Programme) η οποία υπογράφηκε διαδοχικά από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους
του Ομοσπονδιακού Υπουργού Αμυνας και Αθλητισμού της Δημοκρατίας της Αυστρίας (7.4.2014) και
του Υπουργού Αμυνας του Βασιλείου του Βελγίου (21.3.2014) και
του Υπουργείου Αμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας (4.4.2014) και
του Υπουργείου Αμυνας της Δημοκρατίας της Κροατίας (29.4.2014) και
του Υπουργείου Αμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας (28.3.2014) και
του Υπουργείου Αμυνας της Εσθονίας (23.5.2014) και
του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας (15.5.2014) και
του Υπουργείου Αμυνας της Δημοκρατίας της Φινλανδίας (25.3.2014) και
του Υπουργείου Αμυνας της Γαλλικής Δημοκρατίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Αμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (9.4.2014) και
του Υπουργείου Αμυνας της Ιταλικής Δημοκρατίας (20.6.2014) και
του Υπουργείου Αμυνας της Δημοκρατίας της Λετονίας (3.4.2014) και
του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας (24.3.2014) και
του Υπουργείου Αμυνας του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (22.4.2014) και
του Υπουργείου Αμυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας (8.1.2014) και
του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας (28.2.2014) και
του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας της Δημοκρατίας της Πορτογαλίας (13.5.2014) και
του Υπουργείου Αμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβακίας (31.1.2014) και
του Υπουργείου Αμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (22.4.2014) και
του Υπουργείου Αμυνας του Βασιλείου της Ισπανίας (29.4.2014) και
της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας και του Υπουργείου Αμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας (10.4.2014) και
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αμυνας
σε δύο αντίτυπα (στην αγγλική και γαλλική) της οποίας το κείμενο στην αγγλική και γαλλική και σε μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, έχει ως εξής: 

Προγραμματική Συμφωνία

1. α. Στην παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 4387/2016 (Α' 85), η φράση «καθώς και για τα πρόσωπα της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 4, περίπτωση α' της παραγράφου 1 του άρθρου 4» αντικαθίσταται με τη φράση «καθώς και για τα πρόσωπα της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 6».
β. Μετά το τέλος της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου προστίθεται φράση ως εξής:
«Η περίπτωση ε' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 (Α' 226), δεν έχει εφαρμογή στα πρόσωπα των περιπτώσεων β' και γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4387/2016 (Α' 85) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«3. Η παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 2084/1992, η παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2084/1992, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ορίζει διαφορετικά από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, καταργείται.»

3. Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4387/2016 (Α' 85) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Στο τέλος του άρθρου 10 του ν. 3865/2010, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1, ως ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη λαμβάνεται υπόψη εκείνο που ισχύει κάθε φορά.»»

4. α. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα' της περίπτωσης α' της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α' 85) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής, νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και τις 31.12.2013, εφόσον υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας. Ο ως άνω μέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η ως άνω προσαύξηση εφαρμόζεται από το επόμενο έτος μετά το καταληκτικό της ανωτέρω πενταετίας, έως και το έτος αποχώρησης από την υπηρεσία ή την εργασία. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από την ετήσια μεταβολή μισθών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1).»
β. Στο πρώτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης α' της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α' 85) η φράση «από το γινόμενο του εβδομήντα πέντε επί τοις εκατό (75%)» αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, με τη φράση «από το γινόμενο του εξήντα τοις εκατό (60%).»
γ. Στο δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης α' της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α' 85) η φράση «ως άνω ποσοστό (75%) θα αναπροσαρμόζεται» αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, με τη φράση «ως άνω ποσοστό (60%) αναπροσαρμόζεται».
δ. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της υποπερίπτωσης ββ' της περίπτωσης α' της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 (Α' 85) αντικαθίστανται, από τότε που ίσχυσαν, ως εξής:
«Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής νοείται ο μέσος όρος των ημών των ασφαλιστικών κατηγοριών, επί των οποίων υπεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου, κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και τις 31.12.2013, όπως οι εν λόγω τιμές είχαν διαμορφωθεί κατά το καταληκτικό της πενταετίας έτος. Ο ως άνω μέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά την ετήσια μεταβολή μισθών, η οποία υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η ως άνω προσαύξηση εφαρμόζεται από το επόμενο έτος μετά το καταληκτικό της ανωτέρω πενταετίας, έως και το έτος αποχώρησης από το επάγγελμα ή την εργασία. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από την ετήσια μεταβολή μισθών δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1).»
ε. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 6 του άρθρου 35 απαλείφονται.

5. Η παρ. 8 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α' 85) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι απαιτούμενες διαδικασίες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου σχετικά με τις εισφορές των κατά την παράγραφο 5 εξαιρούμενων κατηγοριών ασφαλισμένων, την ενσωμάτωση αυτών στα πληροφοριακά συστήματα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.»

6. α. Στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016 (Α' 85) προστίθεται νέα παράγραφος 14 ως εξής:
«14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι πόροι που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης β' του ν. 2326/1940, του άρθρου 27 παρ. 34 του ν. 2166/1993, του άρθρου 7 παρ. 1 της περίπτωσης ε' του ν. 2326/1940, των άρθρων 9, 10 και 14 του ν. 915/1979, του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης ιγ' του ν. 2326/1940, του άρθρου 11 του ν. 915/1979, του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης ιη' του ν.2326/1940, του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3232/2004, καθώς και του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 3655/2008.»
β. Οι παράγραφοι 14, 15, 16 και 17 αναριθμούνται σε 15, 16, 17 και 18.
γ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 18 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α' 85), πρώην 17 πριν από την αναρίθμησή της, δυνάμει της περίπτωσης β' της παρούσας παραγράφου, αντικαθίσταται ως εξής:
«18. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από γνώμη του ΔΣ του ΕΦΚΑ, εξειδικεύεται η εφαρμογή των κανόνων του παρόντος νόμου σχετικά με τις εισφορές κατηγοριών αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, οι οποίοι μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση άλλων Φορέων Κύριας Ασφάλισης, πλην ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ.»

7. α. Μετά την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4387/2016 (Α' 85) προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Μέχρι 31.12.2017 ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ενσωμάτωσης στη φορολογική διοίκηση όλων των λειτουργιών που σχετίζονται με την υποβολή των σχετικών δηλώσεων και τη διενέργεια των πληρωμών παντός είδους ασφαλιστικών εισφορών, τρεχουσών και ληξιπροθέσμων.»
β. Οι παράγραφοι 3 και 4 αναριθμούνται σε 4 και 5, αντιστοίχως.
γ. Στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου όπως προέκυψε από την αναρίθμηση, πρώην παράγραφος 4, η φράση «της παραγράφου 3» αντικαθίσταται από τη φράση «της παραγράφου 4».

8. Στην παρ. 1 του άρθρο 84 του ν. 4387/2016 (Α' 85) η φράση «καθορίζονται τα υπαγόμενα στην ασφάλιση πρόσωπα, οι ασφαλιστικές εισφορές και οι πόροι, ο χρόνος ασφάλισης, η αναγνώριση συντάξιμου χρόνου και ο τρόπος εξαγοράς του, τα δικαιούμενα επικουρική σύνταξη ή εφάπαξ παροχή πρόσωπα, οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή χορήγησης εφάπαξ παροχής, ο τρόπος υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης ή της εφάπαξ παροχής, η έναρξη και λήξη των παροχών,» αντικαθίσταται από τη φράση «κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο όλες οι ρυθμίσεις σχετικά με τα υπαγόμενα στην ασφάλιση πρόσωπα, τις ασφαλιστικές εισφορές και τους πόρους, το χρόνο ασφάλισης, την αναγνώριση συντάξιμου χρόνου και τον τρόπο εξαγοράς του, τα δικαιούμενα επικουρική σύνταξη ή εφάπαξ παροχή πρόσωπα, τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ή χορήγησης εφάπαξ παροχής, τον τρόπο υπολογισμού της επικουρικής σύνταξης ή της εφάπαξ παροχής, την έναρξη και λήξη των παροχών, όπως αυτές καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και κάθε άλλη σχετική διάταξη.»

9. α. Στο εδάφιο πρώτο της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α' 85) η φράση «Από 1.1.2016» αντικαθίσταται με τη φράση «Από 1.6.2016».
β. Η παρ. 4 του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α' 85) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εκδιδόμενη σε ετήσια βάση αναπροσαρμόζονται τα ποσά που αναφέρονται στα εισοδηματικά κριτήρια της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, καθώς και τα ποσά του επιδόματος που αναφέρονται στην παράγραφο 2. Με τις ανωτέρω αναπροσαρμογές, η σωρευτική εξοικονόμηση στον προϋπολογισμό του Ε.Φ.Κ.Α., για την αιτία αυτή, από το έτος 2016 έως και το έτος 2017 θα ανέλθει σε 570 εκ. ευρώ, από το έτος 2016 έως και το έτος 2018 σε 808 εκ. ευρώ και από το έτος 2016 έως και το έτος 2019 σε 853 εκ. ευρώ. Από 1.1.2020 η παροχή αυτή καταργείται. Η έκδοση της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης και ο έλεγχος των εισοδηματικών κριτηρίων χορήγησης του επιδόματος για κάθε έτος λαμβάνουν χώρα το αργότερο μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους έτσι ώστε από 1η Ιανουαρίου κάθε έτους να μη χορηγείται Ε.Κ.Α.Σ. σε μη δικαιούχους.»
γ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α' 85) απαλείφεται.
δ. Η παρ. 9 του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α' 85), όπως προστέθηκε με το άρθρο 235 του ν. 4389/2016 (Α' 94) καταργείται.
ε. Οι παρ. 10 και 11 του άρθρου 92 του ν. 4387/2016 (Α' 85), όπως αναριθμήθηκαν με το άρθρο 235 του ν. 4389/2016 (Α' 94), αναριθμούνται στο εξής σε 9 και 10.

10. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016 (Α' 85) απαλείφεται η φράση «από την 1.1.2018».
β. Στην παρ. 6 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016 (Α' 85) μετά τη φράση «και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» προστίθεται η φράση «καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού και επιπλέον».

11. α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 (Α' 41), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016 (Α'85) απαλείφεται η λέξη «απολύτως» και στο τέλος του εδαφίου αυτού προστίθενται οι λέξεις: «σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση της παραγράφου 4 του παρόντος».
β. Στην παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 (Α' 41), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016 (Α'85) η φράση «της παραγράφου 1» απαλείφεται.

12.α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 49 του π.δ. 422/1981, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4387/2016 (Α' 85), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για το 2016 ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) ισούται με 0,215%.»
β. Η παρ. 3 του άρθρου 49 του π.δ. 422/1981, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 του ν. 4387/2016 (Α' 85), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναπροσαρμόζεται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε έτους με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, αποτυπώνοντας το γινόμενο του ετήσιου συντελεστή αναπλήρωσης 0,215% επί το πηλίκο των εκτιμώμενων ετήσιων εσόδων αφαιρουμένων των διοικητικών εξόδων, προς τις αντίστοιχες παροχές τρέχοντος έτους, προκειμένου να αποφεύγεται η δημιουργία ετήσιων ελλειμμάτων σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση.»

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 135 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ετήσια ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας προς δημοπράτηση πρέπει να ισούται κατ' έτος, με τα ακόλουθα ποσοστά απομείωσης σε σχέση με τον Αύγουστο του 2015, του μεριδίου της ΔΕΗ Α.Ε. στη λιανική αγορά του διασυνδεδεμένου συστήματος, πολλαπλασιασμένο με το συνολικό όγκο στο διασυνδεδεμένο σύστημα τον προηγούμενο χρόνο:
(α) Για το έτος 2016: Οκτώ ποσοστιαίες μονάδες (8%).
(β) Για το έτος 2017: Δώδεκα ποσοστιαίες μονάδες (12%).
(γ) Για το έτος 2018: Δεκατρείς ποσοστιαίες μονάδες (13%).
(δ) Για το έτος 2019: Δεκατρείς ποσοστιαίες μονάδες (13%).»

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 135 του ν. 4389/2016 η φράση «προβαίνει» αντικαθίσταται από τη φράση «δύναται να προβαίνει».

3. Η παρ. 3 του άρθρου 136 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η ΡΑΕ και ο Λειτουργός της Αγοράς αναπτύσσουν και εφαρμόζουν κατάλληλους ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι προβλέπονται και εξειδικεύονται στον Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας, προς επίτευξη των οριζομένων στην παράγραφο 2 και προς διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά της ενέργειας.»

4. Στην περίπτωση β' της παρ. 2 του άρθρου 144 του ν. 4389/2016 η φράση «Εντός πέντε (5) μηνών» αντικαθίσταται από τη φράση «Εντός τεσσάρων (4) μηνών».

5. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παρ. 2 του άρθρου 144 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εντός δύο (2) εβδομάδων από την υποβολή δεσμευτικών προσφορών, η ΔΕΗ ΑΕ θα έχει λάβει γνωμοδότηση από διεθνή ανεξάρτητο εκτιμητή, όπως ιδίως διεθνή επενδυτική τράπεζα περί του δικαίου και ευλόγου του προσφερόμενου τιμήματος και περί της αντικειμενικότητας και διαφάνειας της διαγωνιστικής διαδικασίας (fairness opinion), προκειμένου να προβεί στη σύναψη αγοραπωλησίας μετοχών (share purchase agreement) με τον προτιμητέο στρατηγικό επενδυτή.»

6. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παρ. 2 του άρθρου 144 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού, που περιγράφεται στις περιπτώσεις α' έως στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 143, η ΑΔΜΗΕ ΑΕ, προβαίνει στις απαραίτητες καταστατικές τροποποιήσεις, ώστε να διασφαλίζεται μεταξύ άλλων ότι: αα) Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ θα είναι εννεαμελές.»

1. Από την υποπερίπτωση ββ' του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α' 176), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 παρ. 1 του ν. 4389/2016 (Α' 94), διαγράφεται η φράση «με οποιονδήποτε νομικό τύπο αποδεκτό για ιδρύματα που διέπονται από τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/36 (EEL 176/338/27.6.2013) και».

2. Η περίπτωση α' της παραγράφου 20 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α' 176), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 παρ. 1 του ν. 4389/2016 (Α' 94), αντικαθίσταται ως εξής:
«α. ότι η εταιρία έχει ήδη καταβάλλει σε μετρητά και σε τραπεζικό λογαριασμό ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος στην περίπτωση των εταιριών της υποπερίπτωσης αα) της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ή σε τραπεζικό λογαριασμό οποιουδήποτε πιστωτικού ιδρύματος κράτους-μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) στην περίπτωση των εταιριών της υποπερίπτωσης ββ) της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου το ποσό των τεσσάρων εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (4.500.000) ευρώ ως ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο.»

3. Στην παρ. 22 του άρθρου 1 του ν. 4354/2015 (Α' 176), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 παρ. 1 του ν. 4389/2016 (Α' 94), η φράση «Οι εταιρίες του παρόντος νόμου» αντικαθίσταται από τη φράση «Οι εταιρίες της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου».

4. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4354/2015, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 παρ. 1 του ν. 4389/2016 (Α' 94), προστίθεται το εδάφιο:
«Οι διατάξεις των άρθρων 4, 5, 6 παρ. 2 και 3, 8 και 10 του ν. 3758/2009 (Α' 68) εφαρμόζονται και στις εταιρίες του άρθρου 1 παράγραφος 1 περίπτωση α' του παρόντος.»

5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4354/2015 (Α' 176), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 παρ. 1 του ν. 4389/2016 (α' 94), αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που μεταβιβάζεται απαίτηση από εξυπηρετούμενο δάνειο ή πίστωση, για την εξυπηρέτηση του οποίου έχει συμφωνηθεί κυμαινόμενο επιτόκιο, ο εκδοχέας δεν επιτρέπεται να προσδιορίσει περιθώριο, επιπλέον του επιτοκίου αναφοράς, υψηλότερο εκείνου που είχε προσδιορίσει το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα κατά το χρόνο καταχώρισης της μεταβίβασης, εκτός εάν οι όροι που περιλαμβάνονται ή ενσωματώνονται στη δανειακή σύμβαση, προσδιορίζουν με ακρίβεια συγκεκριμένα και αντικειμενικά κριτήρια για τη μεταβολή του περιθωρίου.»

6. Πριν το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3Α του ν. 4354/2015 (Α' 176), το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 70 παρ. 2 του ν. 4389/2016 (Α' 94), προστίθενται τα παρακάτω εδάφια:
«Για κάθε καταχώρηση ή εγγραφή ή σημείωση σε οποιοδήποτε δημόσιο βιβλίο ή μητρώο που τηρείται σε υποθηκοφυλάκειο, ενεχυροφυλάκειο ή κτηματολόγιο της μεταβολής του δικαιούχου υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης ή ενέχυρου ή άλλου παρεπόμενου δικαιώματος ή προνομίου, με τα οποία ασφαλίζονται οι μεταβιβαζόμενες με τη σύμβαση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 απαιτήσεις, καταβάλλονται μόνο πάγια τέλη είκοσι (20) ευρώ, αποκλειόμενης οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης αμοιβής ή τέλους. Το ως άνω ποσό αναλύεται ως εξής:
α) Στην περίπτωση των έμμισθων υποθηκοφυλακείων, αποδίδονται δεκαεπτά (17) ευρώ στο Δημόσιο και τρία (3) ευρώ στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ..
β) Στην περίπτωση των άμισθων υποθηκοφυλακείων, αποδίδονται δέκατέσσερα (14) ευρώ στο Δημόσιο, τρία (3) ευρώ στο ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. και τρία (3) ευρώ στο άμισθο υποθηκοφυλάκειο.»

1. Στο τέλος του εδαφίου α' της παρ. 7 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 μετά τις λέξεις «όπως ισχύει» προστίθεται η φράση «και της κ.υ.α. 6686/ 17.11.2014 (Β' 3086) όπως ισχύει» και

2. στο εδάφιο β' της παρ. 7 του άρθρου δεύτερου του ν. 4388/2016 μετά τη λέξη «απαγορεύεται» και πριν τη φράση «η εγκατάσταση και λειτουργία νέων μετωπικών σταθμών διοδίων ....κ.λπ.» προστίθεται η φράση «, με την επιφύλαξη της κ.υ.α. 6686/17.11.2014 (Β' 3086),».

1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4389/2016 (Α' 94), η φράση «υποχρεούται να κινήσει» αντικαθίστανται με τη λέξη «κινεί».

2. Το γράμμα «γ.» στην αρχή της περίπτωσης γ' της παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4389/2016 διαγράφεται.

3. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013 (Α' 287), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 50 του ν. 4389/2016, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά, για τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως ορίζονται στις περιπτώσεις β' , δ' , ε', στ' και ζ' του άρθρου 3 του παρόντος, ο συμπληρωματικός ΕΝ.Φ.Ι.Α. ισούται με τρία και μισό τοις χιλίοις (3,5%ο) επί της συνολικής αξίας των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 για τα ακίνητα που δεν ιδιοχρησιμοποιούν.»

4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου ισχύουν από 27.5.2016. Οι διατάξεις της παραγράφου 3 ισχύουν από 1.1.2016.

1. Η περίπτωση ε' της παρ. 2 του άρθρου 233 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ποσό και το ποσοστό επί του ΑΕΠ των δημοσιονομικών μέτρων προσαρμογής σε καθαρή βάση, ήτοι μετά την αφαίρεση της δημοσιονομικής επίπτωσης επί των εσόδων του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με το εκάστοτε Τεχνικό Μνημόνιο Συνεργασίας (TMU).»

2. Στην περίπτωση α' της παρ. 9 του άρθρου 233 η φράση «ύστερα από ειδική διαβούλευση με τους Θεσμούς» αντικαθίσταται με τη φράση «κατόπιν συμφωνίας με τους Θεσμούς».

3. Διορθώνεται η απεικόνιση του τύπου της περίπτωσης β' της παρ. 10 του άρθρου 233 και μετά τη φράση «....υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:» τίθεται ο παρακάτω μαθηματικός τύπος:

Ποσοστό % Περιορισμού Εκτέλεσης Δαπανών =

(%Δημοσιονομικής επίπτωσης τυχόν μέτρων προσαρμογής που ληφθούν +
%Δημοσιονομικής Επίπτωσης των μέτρων επί των εσόδων) * ΑΕΠ του τρέχοντος έτους
(Σύνολο εγγεγραμμένων δαπανών τρέχοντος οικονομικού έτους -
Εξαιρέσεις της παρ.5 του παρόντος)

1. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 192, προστίθεται η φράση «,ο οποίος, αν κρίνει ότι τα παραπάνω χρήζουν προκαταρκτικής εξέτασης, την εκτελεί αυτοπροσώπως ή την αναθέτει σε έναν εκ των Αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου.»

2. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 196, οι λέξεις «εκτός του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο έχει αναθέσει», αντικαθίστανται με τη φράση «εκτός του Ελληνικού Δημοσίου και του EOT, το οποίο νομικό πρόσωπο έχει αναθέσει».

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 199, μετά τη λέξη «αντίστοιχα», προστίθεται η φράση «και το ΤΧΣ θα μεταφέρει τα ποσά απευθείας στο Ελληνικό Δημόσιο.».

4. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 213, οι λέξεις «του άρθρου 19» αντικαθίστανται με τις λέξεις «της παρ. 5 του άρθρου 202».

5. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 213 , προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2 αντικαθίστανται ως εξής:
«Η απόφαση καταχωρίζεται στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου της περιφέρειας του ακινήτου ή στο οικείο Κτηματολογικό Γραφείο, όπου αυτό λειτουργεί.»»

6. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 214, οι λέξεις «13 έως 16» αντικαθίστανται με τη φράση «13 έως 17».

1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο του άρθρου 236 του ν. 4389/2016 (Α' 94) αντικαθίστανται ως εξής:
«Η ως άνω διάταξη δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση που τα εμπλεκόμενα υπουργεία προσδιορίσουν δημοσιονομικές παρεμβάσεις ισοδύναμης καθαρής εξοικονόμησης δαπανών μόνιμου χαρακτήρα, οι οποίες θα εξειδικευθούν και νομοθετηθούν μέχρι 30.9.2016 και θα τεθούν σε εφαρμογή από την 1.1.2017.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 6 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (Α' 129), αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α. Κατ' εξαίρεση των οριζόμενων στις παραγράφους 1 και 2, ειδικά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και στο πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και μέχρι τη συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας της οικείας ΓΔΟΥ και όχι πέραν της 31 ης. 12.2017, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 ασκεί ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης και ο προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού, αντίστοιχα. Στο πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 δύνανται να ασκούνται και από Ανώτατους Αξιωματικούς των Σωμάτων, ενώ ειδικά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ασκούνται από Ανώτατους Αξιωματικούς του Οικονομικού Σώματος, οι οποίοι ορίζονται και τοποθετούνται ως προϊστάμενοι της οικείας Γενικής διεύθυνσης σύμφωνα με τις κείμενες, για αυτούς, διατάξεις. Στο πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 ασκεί ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, Διοικητικής Υποστήριξης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι Γενικοί Διευθυντές Εσωτερικής Λειτουργίας των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων έχουν τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των παραγράφων 4 και 5 και εφαρμόζονται αναλογικά για αυτούς οι παράγραφοι 6 και 7 του παρόντος άρθρου. Τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 ασκεί:
i. στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών,
ii. στις λοιπές ανεξάρτητες (αυτοτελείς) Δημόσιες Υπηρεσίες που υπάγονται στον Πρωθυπουργό και στην Προεδρία της Δημοκρατίας, ο προϊστάμενος της οικείας οικονομικής υπηρεσίας,
iii. στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, ο Προϊστάμενος Διοικητικού και iv. στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικών Υποθέσεων.
Οι ρυθμίσεις του πρώτου εδαφίου ως προς το πρώην Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και του τρίτου εδαφίου ως προς το πρώην Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης ισχύουν από 1.1.2015.
β. Στις Ανεξάρτητες Αρχές που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση (άρθρο 14, παρ. 1στ), οι αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5 ασκούνται από τον προϊστάμενο της οικείας οικονομικής υπηρεσίας. Ανεξάρτητες Αρχές, στις οποίες δεν λειτουργεί οργανική μονάδα με αρμοδιότητες αμιγώς οικονομικού ενδιαφέροντος, δύναται με κοινή απόφαση του οικείου Υπουργού και της Ανεξάρτητης Αρχής να εξυπηρετούνται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου, στον προϋπολογισμό του οποίου αποτελούν ειδικό φορέα, χωρίς αυτό να συνιστά παραβίαση της ανεξαρτησίας τους. Στην περίπτωση αυτή, ο Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του οικείου Υπουργείου έχει όλες τις αρμοδιότητες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των παραγράφων 4 και 5 επί των οικονομικών θεμάτων της Αρχής.
γ. Μέχρι την ολοκλήρωση εφαρμογής της διαδικασίας ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων του άρθρου 69ΣΤ, για δαπάνες που διενεργούνται από περιφερειακές υπηρεσίες υπουργείων και Ανεξάρτητων Αρχών, δύναται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του οικείου Υπουργού ή της Ανεξάρτητης Αρχής, αρμοδιότητες των παραγράφων 4 και 5, καθώς και των άρθρων 26, 66 και 69Γ να ασκούνται από τις κατά τόπον αρμόδιες Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (άρθρο 69Δ, παρ. 1).»

3. Η περίπτωση β' της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Σε περίπτωση συγχώνευσης Υπουργείων εφόσον διατηρούνται περισσότερες από μία Γενικές Διευθύνσεις Οικονομικών Υπηρεσιών, μία εξ αυτών ορίζεται ως Κύρια Κεντρική Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από πρόταση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται εντός δύο μηνών από τη συγχώνευση. Ειδικά για τα ήδη συγχωνευμένα Υπουργεία η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται εντός δύο μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας. Εφόσον εντός του ανωτέρω διαστήματος των δύο μηνών δεν υποβληθεί η σχετική πρόταση του αρμόδιου Υπουργού, η εν λόγω απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εκδίδεται χωρίς την πρόταση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. Η Κύρια Κεντρική Οικονομική Υπηρεσία του Υπουργείου έχει την ευθύνη της προετοιμασίας του Μ.Π.Δ.Σ. και του ετήσιου προϋπολογισμού για το σύνολο του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό φορέων, καθώς και για τη συγκέντρωση και διαβίβαση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κάθε είδους στοιχείων και πληροφοριών που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις. Με την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών της παρούσας περίπτωσης ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για τη διασφάλιση ομοιογένειας στις διαδικασίες και τη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»

4. Μετά την περίπτωση β' της παρ. 7 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 προστίθεται περίπτωση γ' ως εξής:
«γ. Για τους φορείς του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης α' , καθώς και τους φορείς της περίπτωσης β' της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου στο οποίο εντάσσονται ως ειδικοί φορείς, ορίζεται ως Κύρια Κεντρική Οικονομική Υπηρεσία και έχει τις ευθύνες που καθορίζονται στην προηγούμενη περίπτωση της παρούσας παραγράφου. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για τη διασφάλιση ομοιογένειας στις διαδικασίες και τη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης.»

5. Η παράγραφος 9 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Πέραν των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 αντίστοιχα, οι προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών των Υπουργείων και οι εξομοιούμενοι με αυτούς κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3, εκτελούν τα καθήκοντα και ασκούν τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 69Γ.»

6. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 69Γ αντικαθίσταται ως εξής:
«Μέχρι 1.1.2017 οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των Υπουργείων, οι εξομοιούμενοι με αυτούς κατά την παρ. 3 του άρθρου 24 και οι προϊστάμενοι οικονομικών υπηρεσιών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης καθίστανται αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις αρμοδιότητες που αφορούν στη δημοσιονομική διαχείριση του φορέα τους και ασκούνται κατά τη δημοσίευση του παρόντος από τις ΥΔΕ και το Ειδικό Λογιστήριο.»

1. Στο εδάφιο 1 της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 4354/2015, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 παρ. 1 του ν. 4389/2016 (Α' 94), οι λέξεις «των άρθρων 1 έως 3 του παρόντος νόμου» αντικαθίσταται από τις λέξεις: «του παρόντος άρθρου».

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 3 του ν. 4354/2015 (Α' 176), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 70 παρ. 1 του ν. 4389/2016 (Α' 94), διαγράφεται.

3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 196 μετά τη φράση «στο Ελληνικό Δημόσιο» προστίθεται η φράση «και τον ΕΟΤ».

4. Το άρθρο 211 του ν. 4389/2016 (Α' 94) καταργείται.

5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 214 του ν. 4389/2016 (Α' 94), μετά τις λέξεις «της παραγράφου 12» προστίθεται η φράση «, το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 3,».

Το προβλεπόμενο στο εδάφιο α' της παρ .1 του άρθρου 16 του ν. 4071/2012 (Α' 85), όπως ισχύει, διάστημα συγχώνευσης των υφιστάμενων ΦΟΔΣΑ στους Περιφερειακούς Συνδέσμους ΦΟΔΣΑ του άρθρου 13 του ανωτέρω νόμου, όπως ισχύει, παρατείνεται έως 15.8.2016. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 1.6.2016. 

Καταργείται το άρθρο 78 του ν. 4386/2016 (Α' 83) 11.5.2016, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του, και της Προγραμματικής Συμφωνίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 18 αυτής. Οι τροποποιήσεις της Προγραμματικής Συμφωνίας, κατ' άρθρο 11 αυτής, υπόκεινται στις ίδιες ως άνω προϋποθέσεις του άρθρου 18.

 


Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Εθνικής Άμυνας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2016

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021