Άρθρο 29. Διάταξη για ιδιώτες μέλη Επιτροπών του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 2286/1995 (Α΄ 19)

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά, για τους ιδιώτες μέλη των συλλογικών οργάνων του άρθρου 6 παρ. 6 του ν. 2286/1995 (Α΄ 19), τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν δυνάμει του άρθρου 376 παρ. 3 του ν. 4412/2016 (Α΄ 174), η απόφαση της παρούσας παραγράφου δύναται να εκδοθεί με αναδρομική ισχύ έως και τεσσάρων (4) ετών.».