Σύσταση ΙΚΕ μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μίας Στάσης (e-YMΣ)

Δημοσιεύτηκε: 05/04/2021

Σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.4712/2020 θεσπίζεται η δυνατότητα σύστασης της ΙΚΕ αποκλειστικά ηλεκτρονικά, εκτός από τις περιπτώσεις που απαιτείται από διάταξη νόμου ή επιλέγεται, ο συμβολαιογραφικός τύπος.

Οι ΙΚΕ συστήνονται αποκλειστικά μέσω της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας μίας Στάσης (e-YMΣ), όταν δεν απαιτείται συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Η (e-ΥΜΣ) η οποία θεσμοθετήθηκε με το άρθρο 8 του ν.4441/2016, είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία ο ενδιαφερόμενος κάνει ο ίδιος τη σύσταση της εταιρείας του, χωρίς να απαιτείται να επιεσκεφθεί οποιαδήποτε δημόσια Υπηρεσία

Στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μίας Στάσης (e-YMΣ), η σύσταση εταιρείας πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά,μέσω του διαδικτυακού τόπου του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. 

Η ηλεκτρονική σύσταση πραγματοποιείται είτε με τη χρήση του πρότυπου καταστατικού που φέρει το ελέχιστο υποχρεωτικό περιεχόμενο το οποίο θα πρέπει να ακολουθείται πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση, είτε με τη χρήση του πρότυπου καταστατικού με πρόσθετο περιεχόμενο, που αφορούν την λειτουργία της επιχείρησης και θα πρέπει επίσης να ακολουθείται πιστά και χωρίς καμία παρέκκκλιση.

Το πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο αφορά σε συνδυασμό του περιεχομένου του πρότυπου καταστατικού με την ταυτόχρονη δυνατότητα προσθήκης επιπλέον άρθρων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιούν ή δεν αναιρούν τα στοιχεία του ελάχιστα υποχρεωτικού περιεχομένου και δεν παραβιάζουν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου

Η προσθήκη άθρων με πρόσθετο περιεχόμενο, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός πληρέστερου και αρτιότερου καταστατικού κατά βούληση των ιδρυτών.

Με τον τρόπο αυτό οι ιδρυτές, αποκτούν μεγαλύτερη ελευθερία επιλογών, ώστε η μεταξύ τους καταστατική σύμβαση να αντικατοπτρίζει πλήρως τη βούλησή τους, αυξάνεται ο βαθμός της ευθύνης τους, καθώς η επιλογή των πρόσθετων καταστατικών διατάξεων (άρθρων) θα πρέπει να πραγματοποιείται με εξαιρετική προσοχή.

 

Πρότυπο καταστατικό για  ΙΚΕ με πρόσθετο περιεχόμενο    >>>

Σχετική διάταξη : Αριθμ. 109491/20.10.2020 Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση ΙΚΕ   >>>

Σχετική διάταξη :  Η με Αριθ. 31637/ 20.03.2017 Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε αντικαταστάθηκε από την με.Αριθμ. 11026/19.02.2020 Πρότυπα καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε και Ε.Ε.  >>>

Ηλεκτρονική Υπηρεσία μίας Στάσης (e-YMΣ)   >>>

Σχετική διάταξη : Αριθμ. 63577/21.06.2018 Καθορισμός διαδικασιών, Προϋποθέσεων, Τεχνικών Λεπτομερειών και λοιπών θεμάτων σχετικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών μιας στάσης για τη σύσταση εταιριών  >>>


www.taxhorizon.gr