ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 4532/2018 Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις.

 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 72
24 Απριλίου 2018
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4532
Eνσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1794 και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Με τις διατάξεις του παρόντος μέρους, ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία (ΕΕ) 2015/1794 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2015 (ΕΕ L 263/1, 8.10.2015), που τροποποιεί τις Οδηγίες 2008/94/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2008 περί προστασίας των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη (ΕΕ L 283/36, 28.10.2008), 2009/38/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας σε επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων κοινοτικής κλίμακας με σκοπό να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι και να ζητείται η γνώμη τους (EE L 122/28, 16.5.2009) και 2002/14/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Μαρτίου 2002 περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΕ L 80/29, 23.3.2002) και τις Οδηγίες 98/59/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Ιουλίου 1998 για προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που αφορούν τις ομαδικές απολύσεις (ΕΕ L 225/16, 12.8.1998) και 2001/23/ΕΚ του Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2001 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων (EE L 82/16, 22.3.2001), όσον αφορά τους ναυτικούς και άλλες διατάξεις.

Η υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης ΙΙ της παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 1/1990 (Α΄ 1), που προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του π.δ. 40/2017 (Α΄ 34), καταργείται και η υποπερίπτωση γ΄ αναριθμείται σε υποπερίπτωση β΄.

1. Η παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) καταργείται.

2. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4052/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν στους εργαζόμενους περιλαμβάνονται και ναυτικοί μέλη πληρώματος θαλασσοπλοούντων υπό ελληνική σημαία πλοίων, εκπρόσωποι των εργαζόμενων μπορεί να είναι και οι οριζόμενοι από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, η οποία λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των πρωτοβάθμιων οργανώσεών της.».

3. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 62 του ν. 4052/2012 προστίθεται η ακόλουθη φράση:
«και, εάν στους εργαζόμενους περιλαμβάνονται και ναυτικοί μέλη πληρώματος υπό ελληνική σημαία θαλασσοπλοούντων πλοίων, σύμφωνα και με το άρθρο 5 του π.δ. 190/2008 (Α΄ 248).».

4. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 64 του ν. 4052/2012 προστίθενται τα εξής εδάφια:
«Μέλος της Ειδικής Διαπραγματευτικής Ομάδας (Ε.Δ.Ο.) ή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εργαζομένων (Ε.Σ.Ε.), ή ο αναπληρωτής τους, που είναι μέλη πληρώματος θαλασσοπλοούντος υπό ελληνική σημαία πλοίου, δικαιούται να μετέχει σε συνεδρίαση της Ε.Δ.Ο. ή του Ε.Σ.Ε. ή σε οποιαδήποτε άλλη συνάντηση, κατά τις διαδικασίες που έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 56, αν, κατά την πραγματοποίηση της συνεδρίασης, το μέλος αυτό ή ο αναπληρωτής του δεν βρίσκεται εν πλω ή σε λιμένα κράτους διαφορετικού από εκείνο στο οποίο η ναυτιλιακή επιχείρηση έχει την έδρα της. Οι συνεδριάσεις, όπου είναι εφικτό, προγραμματίζονται, ώστε να διευκολύνουν τη συμμετοχή των μελών ή των αναπληρωτών τους, που είναι μέλη των πληρωμάτων θαλασσοπλοούντων πλοίων. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες, σύμφωνα με τα παραπάνω, ένα μέλος της Ε.Δ.Ο. ή του Ε.Σ.Ε. ή ο αναπληρωτής του, δεν μπορεί να παραστεί στη συνεδρίαση, εξετάζεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης, εφόσον είναι εφικτό, νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας.».

5. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 66 του ν. 4052/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν θίγουν τις διαδικασίες ενημέρωσης, σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 6 του π.δ. 190/2008 (Α΄ 248).».

6. Στο τέλος του άρθρου 70 του ν. 4052/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν στους εργαζόμενους περιλαμβάνονται και ναυτικοί μέλη πληρώματος υπό ελληνική σημαία θαλασσοπλοούντων πλοίων, στους εκπροσώπους των εργαζόμενων μπορεί να μετέχουν και οι οριζόμενοι από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, η οποία λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των πρωτοβάθμιων οργανώσεών της.».

7. Στο τέλος του άρθρου 75 του ν. 4052/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν στους εργαζόμενους και τους εκπροσώπους τους περιλαμβάνονται και ναυτικοί μέλη πληρώματος υπό ελληνική σημαία θαλασσοπλοούντων πλοίων, τα ανωτέρω στοιχεία γνωστοποιούνται εγγράφως εντός τριμήνου από την έναρξη λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εργαζομένων και στη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.».

1. Για την εφαρμογή των άρθρων 4 έως 8, ως «ομαδικές απολύσεις» νοούνται οι απολύσεις ναυτικών θαλασσοπλοούντος πλοίου εγγεγραμμένου στο ελληνικό νηολόγιο, οι οποίες πραγματοποιούνται από τον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή για έναν ή περισσότερους λόγους που δεν αφορούν στο πρόσωπο των απολυομένων και υπερβαίνουν, για περίοδο τριάντα (30) ημερών, τα όρια της επόμενης παραγράφου.

2. Τα όρια πέρα από τα οποία οι απολύσεις θεωρούνται ομαδικές καθορίζονται από τον αριθμό των ναυτικών που απασχολούνται στην αρχή του μήνα και είναι τα εξής:
α) Μέχρι έξι (6) ναυτικούς για πλοία, στα οποία απασχολούνται συνήθως είκοσι (20) έως εκατόν πενήντα (150) ναυτικοί.
β) Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των ναυτικών και μέχρι τριάντα (30) ναυτικούς για πλοία, στα οποία απασχολούνται συνήθως πάνω από εκατόν πενήντα (150) ναυτικοί.

3. Για τον υπολογισμό του αριθμού των απολύσεων που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, όλοι οι τρόποι λήξης της σύμβασης ναυτικής εργασίας που γίνονται με πρωτοβουλία του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή για έναν ή περισσότερους λόγους, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το πρόσωπο των ναυτικών, εξομοιώνονται με τις ανωτέρω απολύσεις, υπό τον όρο ότι οι απολύσεις είναι τουλάχιστον πέντε (5).

4. Για την εφαρμογή των άρθρων 4 έως 8, ως «εκπρόσωποι των ναυτικών» νοούνται οι οριζόμενοι από την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, η οποία λαμβάνει υπόψη τη γνώμη των οργανώσεών της, αναλόγως της ειδικότητας ναυτολόγησης των προς απόλυση ναυτικών. Ο αριθμός των οριζομένων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3) και μεγαλύτερος του αριθμού των ειδικοτήτων των προς απόλυση ναυτικών.

5. Τα άρθρα 4 έως 8 δεν εφαρμόζονται:
α) επί ομαδικών απολύσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο συμβάσεων εργασίας ναυτικών που έχουν συναφθεί για ορισμένο χρόνο ή κατά πλουν, εκτός εάν οι απολύσεις αυτές γίνουν πριν από τη λήξη των συμβάσεων αυτών ή την εκτέλεση του πλου,
β) επί των ναυτικών θαλασσοπλοούντων πλοίων που ανήκουν στο δημόσιο ή σε οργανισμούς δημοσίου δικαίου.

1. Όταν ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής προτίθεται να προβεί σε ομαδικές απολύσεις, υποχρεούται να πραγματοποιεί, εγκαίρως, διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των ναυτικών, με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας.

2. Οι διαβουλεύσεις αφορούν τουλάχιστον τις δυνατότητες αποφυγής ή μείωσης των ομαδικών απολύσεων, καθώς και τις δυνατότητες άμβλυνσης των συνεπειών, με προσφυγή σε συνοδευτικά κοινωνικά μέτρα που έχουν σκοπό τη βοήθεια για την επαναπασχόληση ή τον αναπροσανατολισμό των απολυόμενων ναυτικών.
Οι εκπρόσωποι των ναυτικών μπορούν να προσφεύγουν σε εμπειρογνώμονες.

3. Για να μπορέσουν οι εκπρόσωποι των ναυτικών να διατυπώσουν εποικοδομητικές προτάσεις, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής οφείλει, εγκαίρως, κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων:
α) να τους παρέχει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες και
β) να τους ανακοινώνει εγγράφως:
αα) τους λόγους του σχεδίου απολύσεων,
ββ) τον αριθμό και τις ειδικότητες των υπό απόλυση ναυτικών,
γγ) τον αριθμό και τις κατηγορίες των συνήθως απασχολούμενων ναυτικών,
δδ) την περίοδο κατά την οποία πρόκειται να γίνουν οι απολύσεις,
εε) τα προβλεπόμενα κριτήρια για την επιλογή των ναυτικών που θα απολυθούν, τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για τη σύνθεση του πληρώματος θαλασσοπλοούντων πλοίων,
στστ) την προβλεπόμενη μέθοδο υπολογισμού οποιασδήποτε ενδεχόμενης αποζημίωσης απόλυσης, εκτός εκείνης που απορρέει από την εθνική νομοθεσία ή και την πρακτική.
Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής οφείλει να διαβιβάζει στο Συμβούλιο Εμπορικού Ναυτικού (Σ.Ε.Ν.), που συστάθηκε στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με το άρθρο 118 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) αντίγραφο της γραπτής ανακοίνωσης της περίπτωσης β΄.

4. Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων, ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής μπορεί να θέσει υπόψη των ναυτικών κοινωνικό πλάνο για τους υπό απόλυση ναυτικούς, δηλαδή μέτρα άμβλυνσης των επιπτώσεων της απόλυσης, όπως ποσά για κάλυψη αυτασφάλισης, διαθέσιμα ποσά μέσω εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για κατάρτιση και συμβουλευτική για επανένταξη στην αγορά εργασίας, ενέργειες για την αξιοποίηση ειδικών προγραμμάτων αντιμετώπισης της επαπειλούμενης ανεργίας των υπό απόλυση ναυτικών, καθώς και δυνατότητες, μεθόδους και κριτήρια για την κατά προτεραιότητα επαναπρόσληψή τους.

5. Οι υποχρεώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 εφαρμόζονται ανεξάρτητα από το εάν η απόφαση για τις ομαδικές απολύσεις λαμβάνεται από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή από επιχείρηση που ελέγχει τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή.

6. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων ενημέρωσης, διαβούλευσης και κοινοποίησης που ορίζονται στο παρόν άρθρο και στο άρθρο 6, δεν λαμβάνεται υπόψη, ως δικαιολογία, το επιχείρημα του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή ότι η επιχείρηση που έλαβε την απόφαση για τις ομαδικές απολύσεις δεν του παρείχε τις αναγκαίες πληροφορίες.

1. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής κοινοποιεί εγγράφως στο Σ.Ε.Ν. κάθε σχεδιαζόμενη ομαδική απόλυση.
Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής υποχρεούται να κοινοποιήσει εγγράφως στο Σ.Ε.Ν., σχέδιο ομαδικών απολύσεων που προκαλούνται από τη διακοπή της δραστηριότητας του πλοίου, η οποία επέρχεται ύστερα από δικαστική απόφαση.
Η κοινοποίηση περιέχει κάθε χρήσιμη πληροφορία, σχετικά με τη σχεδιαζόμενη ομαδική απόλυση και τις διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των ναυτικών που προβλέπονται στο άρθρο 5, και ιδίως τους λόγους της απόλυσης, τον αριθμό των υπό απόλυση ναυτικών, τον αριθμό των συνήθως απασχολουμένων και την περίοδο μέσα στην οποία πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι απολύσεις.

2. Ο πλοιοκτήτης ή ο εφοπλιστής διαβιβάζει στους εκπροσώπους των ναυτικών και στους ναυτικούς αντίγραφο του κοινοποιούμενου, σύμφωνα με την παράγραφο 1, σχεδίου απολύσεων. Οι εκπρόσωποι των ναυτικών μπορούν να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους στο Σ.Ε.Ν..

1. Η προθεσμία των διαβουλεύσεων μεταξύ των ναυτικών και του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή είναι τριάντα (30) ημέρες και αρχίζει από την πρόσκληση του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή για διαβουλεύσεις στους εκπροσώπους των ναυτικών. Το αποτέλεσμα της διαβούλευσης διατυπώνεται σε πρακτικό που υποβάλλεται από τον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή στο Σ.Ε.Ν.. Οι εκπρόσωποι των ναυτικών μπορούν να καταθέσουν στο Σ.Ε.Ν. υπόμνημα επί των διαβουλεύσεων.

2. Αν υπάρξει συμφωνία των Μερών ακόμη και σε χρόνο προγενέστερο της προθεσμίας της παραγράφου 1, οι ομαδικές απολύσεις πραγματοποιούνται, σύμφωνα με το περιεχόμενο της συμφωνίας που διατυπώνεται στο πρακτικό διαβουλεύσεων και ισχύουν δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία υποβολής του πρακτικού διαβούλευσης στο Σ.Ε.Ν., υπό την επιφύλαξη έγγραφης δήλωσης των ναυτικών κατ’ επιλογήν τους που καταχωρείται σε παραπάνω πρακτικό για προ του ανωτέρω χρονικού διαστήματος έναρξης ισχύος των απολύσεων.

3. Αν δεν υπάρξει συμφωνία των Μερών, το Σ.Ε.Ν., εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του πρακτικού διαβούλευσης, με αιτιολογημένη απόφασή του διαπιστώνει αν τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή προς ενημέρωση και διαβούλευση με τους εκπροσώπους των ναυτικών, καθώς και η υποχρέωση κοινοποίησης των σχετικών εγγράφων, σύμφωνα με το άρθρο 5. Για το σκοπό αυτόν, το Σ.Ε.Ν. μπορεί να καλεί και να ακούει τόσο τους εκπροσώπους των ναυτικών και τον ενδιαφερόμενο πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή όσο και πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις πάνω σε επιμέρους τεχνικά θέματα. Αν το Σ.Ε.Ν. αποφασίσει ότι οι ανωτέρω υποχρεώσεις του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή τηρήθηκαν, οι απολύσεις ισχύουν είκοσι (20) ημέρες από την ανωτέρω αιτιολογημένη απόφαση, που κοινοποιείται και στον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σ.Ε.Ν. παρατείνει τις διαβουλεύσεις των Μερών ή τάσσει προθεσμία στον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, ώστε εκείνος να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς εκπλήρωση των ανωτέρω υποχρεώσεων. Αν το Σ.Ε.Ν., με νέα απόφαση, που κοινοποιείται και στον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή διαπιστώσει ότι τηρήθηκαν οι υποχρεώσεις του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, οι απολύσεις ισχύουν είκοσι (20) ημέρες από την έκδοση της απόφασης.
Σε κάθε περίπτωση, οι απολύσεις ισχύουν εξήντα (60) ημέρες από την κοινοποίηση του πρακτικού διαβούλευσης της παραγράφου 1, με την επιφύλαξη των διατάξεων που διέπουν τα κατά περίπτωση δικαιώματα ως προς την προθεσμία προειδοποίησης, σύμφωνα με τις παραγράφους 7, 8 και 9 του άρθρου 6 του Κανονισμού για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που εγκρίθηκε με την 3522.2.8.2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Ναυτιλίας και Αιγαίου (Β΄ 1671).

4. Το Σ.Ε.Ν. μεριμνά, κατά το χρονικό διάστημα των προθεσμιών του παρόντος άρθρου, για την εύρεση λύσεων στα προβλήματα που δημιουργούνται από τις σχεδιαζόμενες ομαδικές απολύσεις.

5. Σε ομαδικές απολύσεις που προκαλούνται από τη διακοπή της δραστηριότητας του πλοίου, κατόπιν δικαστικής απόφασης, δεν εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2 έως 4.

1. Ομαδικές απολύσεις που γίνονται κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4 έως 7 του παρόντος νόμου είναι άκυρες.

2. Στις ομαδικές απολύσεις εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις, οι σχετικές με την έγκυρη λύση της εργασιακής σχέσης και την καταβλητέα αποζημίωση.

3. Η ισχύς των διατάξεων της παρ. 1 αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

1. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 178/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το παρόν προεδρικό διάταγμα εφαρμόζεται σε μεταβίβαση θαλασσοπλοούντος πλοίου εγγεγραμμένου στο ελληνικό νηολόγιο, όταν αποτελεί μέρος μεταβίβασης επιχείρησης, εγκατάστασης ή τμήματος επιχείρησης ή εγκατάστασης κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2, με τον όρο ότι ο εκδοχέας έχει την έδρα του ή η μεταβιβασθείσα επιχείρηση ή η εγκατάσταση ή το τμήμα επιχείρησης ή εγκατάστασης παραμένει εντός του πεδίου εδαφικής εφαρμογής της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα, εφόσον το πλοίο παραμένει εγγεγραμμένο σε νηολόγιο κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το παρόν προεδρικό διάταγμα δεν εφαρμόζεται, όταν το αντικείμενο της μεταβίβασης αποτελείται αποκλειστικά από ένα ή περισσότερα θαλασσοπλοούντα πλοία.».

2. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του π.δ. 178/2002 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση μεταβίβασης θαλασσοπλοούντος πλοίου, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2, εκπρόσωποι των εργαζομένων νοούνται αυτοί που ορίζονται στην περίπτωση δ΄ του άρθρου 2 του π.δ. 190/2008 (Α΄ 248).».

3. Στο άρθρο 9 του π.δ. 178/2002 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Για κάθε παράβαση των διατάξεων του άρθρου 8 όσον αφορά μεταβίβαση θαλασσοπλοούντος πλοίου, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 2, επιβάλλονται από τη λιμενική αρχή του λιμένα νηολόγησης του πλοίου οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 45 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), άρθρο που έχει εφαρμογή και για την άσκηση προσφυγής.».

Τα μέλη της Ε.Δ.Ο., του Ε.Σ.Ε. που είναι μέλη πληρώματος και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων εμπορικών πλοίων που ασκούν τα καθήκοντά τους, στο πλαίσιο της διαδικασίας για την ενημέρωση και τη διαβούλευση της παρ. 3 του άρθρου 56 του ν. 4052/2012 απολαύουν, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, της ίδιας προστασίας που προβλέπεται στα άρθρα 26 έως 28 του ν. 330/1976 (Α΄ 129).

1. Τα άρθρα 4 έως 8 του παρόντος δεν εφαρμόζονται επί ομαδικών απολύσεων ναυτικών που πραγματοποιούνται, λόγω μη εκτέλεσης ή διακοπής πλόων πλοίων που εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων τρίτου έως και όγδοου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), και 168Α του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261) ή λόγω μη εκτέλεσης ή διακοπής πλόων τουριστικών πλοίων που δραστηριοποιούνται εποχιακά, καθώς και για τους λόγους που καθορίζονται στο άρθρο 29 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102) και στο άρθρο 68 του Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού Δικαίου.

2. Οι διατάξεις των άρθρων 4 έως 8 που αφορούν στις ομαδικές απολύσεις ναυτικών δεν θίγουν τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας περί καθορισμού οργανικής σύνθεσης στελέχωσης των πλοίων.

Στην παρ. 2 του άρθρου 118 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ) την έκδοση αποφάσεων, τη μέριμνα για την εξεύρεση λύσεων και τον έλεγχο σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που αφορούν στις ομαδικές απολύσεις ναυτικών.».

1. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις κε΄, κη΄ και κθ΄ στον εποπτεύοντα την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας εισαγγελικό λειτουργό της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών, ο οποίος επικουρείται προς τούτο από την οικεία υπηρεσία, καθώς και την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για τις δηλώσεις που αφορούν στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής,».

2. Στο άρθρο 83 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης που έχουν υποβληθεί μέχρι και την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος, στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, από υπόχρεους, οι οποίοι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος υποχρεούνται να τις υποβάλουν στη Γ΄ Μονάδα Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, διαβιβάζονται αρμοδίως.».

1. Η παρ. 1 του άρθρου 145 του ν. 4504/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στους σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) μεικτής φοίτησης χορηγείται ετήσιο επίδομα σίτισης, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες διαβίωσης που συνεπάγεται η φοίτηση στις εν λόγω Ακαδημίες.».

2. Η παρ. 7 του άρθρου 145 του ν. 4504/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται το ποσό, η διαδικασία, ο τρόπος πληρωμής του ανωτέρω επιδόματος, ο χρόνος πληρωμής του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η αρχή ή οι φορείς ελέγχου και εκκαθάρισης της δαπάνης, η αρχή ή οι φορείς πληρωμής αυτού, ο τρόπος λογιστικής τακτοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.».

3. Η παρ. 8 του άρθρου 145 του ν. 4504/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Οι προκαλούμενες δαπάνες βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και δύναται να προπληρωθούν από το Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.), μέσω των παγίων προκαταβολών Κ.Ν.Ε. των οικείων Α.Ε.Ν., κατά τα οριζόμενα στην κοινή απόφαση της παραγράφου 7 του παρόντος.».

4. Προστίθεται παράγραφος 9 στο άρθρο 145 του ν. 4504/2017 ως εξής:
«9. Το παρόν τίθεται σε ισχύ από το εκπαιδευτικό έτος 2017-2018.».

1. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 113 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) τη διαμεσολάβηση και επίλυση διαφορών μεταξύ χρηστών και φορέων διαχείρισης, τη διαιτησία, σύμφωνα με Κανονισμό που εκδίδει η Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, τη διαχείριση παραπόνων, και τη λήψη δεσμευτικών αποφάσεων επί αυτών σε εύλογο χρονικό διάστημα, σε κάθε θέμα αρμοδιότητάς της,».

2. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 114 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Δεν υπέχουν υποχρέωση παροχής πληροφοριών τα πρόσωπα που εξετάζονται σε ποινικές δίκες.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 114 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης παροχής των αιτούμενων κατά περίπτωση πληροφοριών ή σε περίπτωση παροχής πληροφοριών ανακριβών ή ελλιπών από επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, διευθυντές και υπαλλήλους τους, όπως και ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, η Ρ.Α.Λ. επιβάλλει πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ με ανώτατο όριο το 1% του κύκλου εργασιών, και για κάθε παράβαση.».

4. Το ένατο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 123 του ν. 4389/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων, είναι δυνατόν να διατίθεται ή να αποσπάται εκτός οργανικών θέσεων στη Ρ.Α.Λ. προσωπικό που υπηρετεί στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή και σε νομικά πρόσωπα εποπτείας του, συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και του π.δ. 33/2009 (Α΄ 50) αντίστοιχα.
Η διάθεση ή απόσπαση δημοσίων πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή υπαλλήλων νομικών προσώπων εποπτευομένων από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε., καθώς και η απόσπαση έως κατ’ ανώτατο όριο τριών (3) στελεχών του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, γίνεται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, με δυνατότητα ανανέωσης, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, χωρίς τη γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου οργάνου, είναι δε υποχρεωτική για την υπηρεσία τους. Για τη διακοπή απόσπασης απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Ρ.Α.Λ., σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4.».

1. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του β.δ. 160/1970 (Α΄ 44) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εισφορές από κρατήσεις ποσοστού 4,32% επί των μηνιαίων αποδοχών που καταβάλλονται στους μετόχους του Ταμείου και στις οποίες περιλαμβάνονται ο βασικός μισθός και το επίδομα ιδιαιτέρων συνθηκών.».

2. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 του β.δ. 160/1970 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Το παρεχόμενο στους ασφαλισμένους εφάπαξ βοήθημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, όπως ισχύει κάθε φορά, ορίζεται στα 56/100 των αποδοχών, στις οποίες περιλαμβάνονται ο βασικός μισθός και τα 50/100 του επιδόματος ιδιαιτέρων συνθηκών του τελευταίου μήνα πριν από την αποχώρηση του ασφαλισμένου από την Υπηρεσία, πολλαπλασιαζόμενων επί τα έτη, τους μήνες και τις ημέρες της πραγματικής στρατιωτικής του υπηρεσίας μόνο στο Λιμενικό Σώμα».

3. Οι πόροι της παραγράφου 1 και ο υπολογισμός του παρεχόμενου εφάπαξ βοηθήματος, σύμφωνα με την παράγραφο 2, δύνανται να τροποποιούνται, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

4. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από την 1η.1.2017.

Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α. Η εκτέλεση σύμβασης ναύλωσης, στην οποία ο τόπος παράδοσης και ο τόπος επαναπαράδοσης του πλοίου αναψυχής βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια, επιτρέπεται στα ακόλουθα πλοία αναψυχής:
α) υπό σημαία ελληνική ή άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., καθώς και
β) υπό σημαία κράτους εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., ολικού μήκους άνω των τριάντα πέντε (35) μέτρων, εφόσον είναι κατασκευασμένα κατά το μεγαλύτερο μέρος τους από μέταλλο ή πλαστικό.».

1. Οι εξουσιοδοτημένοι από την Αρχή οργανισμοί (νηογνώμονες) δύνανται να προβαίνουν στην έκδοση κυβερνητικών πιστοποιητικών, υπογεγραμμένων ηλεκτρονικά, για τα πλοία υπό ελληνική σημαία που πιστοποιούνται από αυτούς για λογαριασμό της Αρχής.

2. Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη χρήση και αποδοχή των ηλεκτρονικών πιστοποιητικών από τους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς, καθώς και τα σχετικά με τη διασφάλιση της αυθεντικότητας αυτών πρότυπα.

Στην παρ. 6 του άρθρου 9 του ν. 3409/2005 (Α΄ 273) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:
«Τα Πιστοποιητικά αυτοδυτών του Παραρτήματος της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών (Σ.Υ.Κ.) του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κ.Δ.Β.Μ.-2) του Κέντρου Εκπαίδευσης (Κ.Ε.) ΠΑΛΑΣΚΑΣ αναγνωρίζονται ως ισότιμα των πιστοποιητικών εκπαίδευσης για ερασιτέχνες αυτοδύτες επιπέδου 2, σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά πρότυπα καταδύσεων αναψυχής.».

1. Στο άρθρο 79 του ν. 4504/2017 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης της Σχολής Δόκιμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στην ανώτατη και ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.».
β) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 καθορίζονται και τα θέματα εισαγωγής για κάθε Σχολή αντίστοιχα, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η ένταξη των Σχολών σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος που αρχίζει μετά την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος.».
γ) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα ποσοστά ανά κατηγορία των υποψηφίων, το ποσοστό των προερχομένων υποχρεωτικά ισάριθμα ανά κατηγορία από τους εν ενεργεία μόνιμους Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφύλακες που εισάγονται στη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ., τα προσόντα, οι ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, οι προϋποθέσεις πρόσληψης και κατάταξης που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι, οι απαιτούμενες πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.».

2. Στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4504/2017 προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Αρχηγών Πολεμικού Ναυτικού και Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, κυρώνεται ο Κανονισμός Εκπαίδευσης της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.. Με απόφαση του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής κυρώνεται ο Κανονισμός Εκπαίδευσης της Σχολής Λιμενοφυλάκων.».

3. Προστίθεται παράγραφος 5 στο άρθρο 79 του ν. 4504/2017 ως εξής:
«5. Οι απόφοιτοι της Σχολής Λιμενοφυλάκων που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία (3) χρόνια στο βαθμό του Λιμενοφύλακα, έχουν τη δυνατότητα να προαχθούν στο βαθμό του Κελευστή του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω προαγωγικών εξετάσεων. Οι προϋποθέσεις διεξαγωγής των εξετάσεων, η διαδικασία, η εξεταστέα ύλη, το πρόγραμμα και η οργάνωση της εκπαίδευσής τους, η οποία θα είναι ταχύρρυθμη και διάρκειας τεσσάρων (4) εβδομάδων, θέματα που αφορούν στη διδακτέα ύλη, το διδακτικό προσωπικό, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εκπαιδευομένων, των εξετάσεων και του ελέγχου της επίδοσής τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με όμοια απόφαση, κατόπιν εισήγησης του Αρχηγού Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθορίζεται κάθε φορά ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων. Ο καταληκτικός βαθμός εν ενεργεία όσων προάγονται στο βαθμό του Κελευστή Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. μέσω των προαγωγικών εξετάσεων, είναι ο βαθμός που προβλέπεται για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις.».

4. Προστίθεται παράγραφος 6 στο άρθρο 79 του ν. 4504/2017 ως εξής:
«6. Από τη δημοσίευση του παρόντος, η βασική εκπαίδευση του προσωπικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. παρέχεται στις παραγωγικές Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.».

5. Προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο 79 του ν. 4504/2017 ως εξής:
«Παρέχεται το δικαίωμα εισαγωγής στις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4504/2017, και όπως αναλυτικά καθορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 αυτού, στις εξής ειδικές κατηγορίες υποψηφίων:
αα. Πολύτεκνοι και τα τέκνα τους, τέκνα των αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και των αναπήρων ή θυμάτων ειρηνικής περιόδου του προσωπικού του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. που είναι στην ενέργεια ή έχει συνταξιοδοτηθεί για το λόγο αυτόν, τέκνα των αναγνωρισμένων ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τρίτεκνοι και τα τέκνα τους.
ββ. Τέκνα αποβιώσαντος στρατιωτικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας αυτής, καθώς και τέκνα στρατιωτικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. που κατέστη ανάπηρος συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας σε ποσοστό άνω του 67% κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και εξαιτίας αυτής.
γγ. Ιδιώτες που έχουν συμμετάσχει ενεργά σε επιχειρήσεις, που συντονίζονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή και τις Λιμενικές Αρχές της χώρας, πλην υπαλλήλων Λιμένος, για διάσωση κινδυνεύοντων ατόμων στη θάλασσα ή στους χερσαίους χώρους αρμοδιότητας του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., εκθέτοντας αποδεδειγμένα τη ζωή τους σε κίνδυνο, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν τα προβλεπόμενα από τις οικείες διατάξεις προσόντα. Η συνδρομή των προαναφερόμενων προϋποθέσεων, οι οποίες θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, προκύπτει από πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.».

6. Από τον αριθμό των εισαγομένων στην οικεία Σχολή, ποσοστό μέχρι δέκα τοις εκατό (10%) συνολικά καλύπτεται από τις ειδικές κατηγορίες υποψηφίων των περιπτώσεων αα΄ και ββ΄, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό.
Από τον αριθμό των δοκίμων που εισάγονται στην οικεία Σχολή, ποσοστό μέχρι τέσσερα τοις εκατό (4%) καλύπτεται από την ειδική κατηγορία υποψηφίων της περίπτωσης γγ΄, με βάση τη σειρά επιτυχίας τους στο διαγωνισμό.
Κατά τον καθορισμό του αριθμού που αντιστοιχεί στο ποσοστό των ειδικών αυτών κατηγοριών δεν λαμβάνονται υπόψη τα κλασματικά υπόλοιπα.
Εάν το ποσοστό δεν καλυφθεί, ο αριθμός που υπολείπεται συμπληρώνεται από τους υποψηφίους επιλαχόντες της γενικής κατηγορίας.
Η χρήση του δικαιώματος για εισαγωγή στις Σχολές Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., από αυτούς που υπάγονται σε μία από τις κατηγορίες των περιπτώσεων αα΄γγ΄, γίνεται για μία μόνο από τις σχολές αυτές. Αν κάποιος εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό σε μία σχολή, δεν δικαιούται να κάνει χρήση του ίδιου δικαιώματος σε άλλη σχολή.

1. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), η οποία αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4504/2017, αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α. Οι Αξιωματικοί ειδικότητας Υγειονομικού (Ιατροί) προέρχονται:
αα) Από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων. Στη Σχολή αυτή εισάγονται, ειδικά για τον σκοπό αυτόν και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μαθητές, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται κάθε φορά, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τα έξοδα εκπαίδευσης, στρατωνισμού και συντήρησης των μαθητών αυτών βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και κανονισμών που αφορούν τους μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, εφαρμόζονται και για τους ανωτέρω, οι οποίοι αποφοιτούν από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων με το βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ. και εντάσσονται στην αντίστοιχη επετηρίδα. ββ) Από ιδιώτες ιατρούς πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής, με ειδικότητα και ηλικία μέχρι και τριάντα οκτώ (38) ετών. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει ή να εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται απευθείας στο Σώμα με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. ειδικότητας Υγειονομικού, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παρακολουθούν ταχύρρυθμη βασική εκπαίδευση, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι απαιτούμενες, κατά περίπτωση, ιατρικές ειδικότητες και τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων κατά ειδικότητα, η διαδικασία επιλογής, τα θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού ή της πρόσληψης με μοριοδότηση, που προκηρύσσεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την κατάταξη και εκπαίδευσή τους. Η διεξαγωγή του διαγωνισμού ή της πρόσληψης με μοριοδότηση προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
β) Οι Αξιωματικοί ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας με ειδικότητα Οδοντιάτρου προέρχονται:
αα) Από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων. Στη σχολή αυτή εισάγονται, ειδικά για τον σκοπό αυτόν και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μαθητές, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται κάθε φορά, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τα έξοδα εκπαίδευσης, στρατωνισμού και συντήρησης των μαθητών αυτών βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και κανονισμών που αφορούν τους μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, εφαρμόζονται και για τους ανωτέρω, οι οποίοι αποφοιτούν από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων με το βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ. και εντάσσονται στην αντίστοιχη επετηρίδα. ββ) Από ιδιώτες οδοντιάτρους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι και τριάντα οκτώ (38) ετών και να έχουν εκπληρώσει ή να εκπληρώνουν τις στρατιωτικούς τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται απευθείας στο Σώμα με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παρακολουθούν ταχύρρυθμη βασική εκπαίδευση, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, η διαδικασία επιλογής, τα θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή του διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την κατάταξη και εκπαίδευσή τους. Ο διαγωνισμός του προηγούμενου εδαφίου προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
γ) Οι Αξιωματικοί ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας με ειδικότητα Ψυχολόγου προέρχονται από ιδιώτες πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι και τριάντα οκτώ (38) ετών και να έχουν εκπληρώσει ή να εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται απευθείας στο Σώμα με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παρακολουθούν ταχύρρυθμη βασική εκπαίδευση, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, η διαδικασία επιλογής, τα θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή του διαγωνισμού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την κατάταξη και εκπαίδευσή τους. Ο διαγωνισμός του προηγούμενου εδαφίου προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.».

2. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3079/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) Οι διατελούντες σε χηρεία σύζυγοι του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που απεβίωσε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας, εφόσον έχουν στη ζωή ένα τουλάχιστον ανήλικο τέκνο, προσλαμβάνονται, μετά από αίτησή τους, ως διοικητικοί υπάλληλοι με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και σε θέση ανάλογη των προσόντων τους στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή στα εποπτευόμενα από αυτό Ν.Π.Δ.Δ.. Στην ίδια ρύθμιση και με τις ίδιες προϋποθέσεις υπάγονται και οι σύζυγοι προσωπικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. που καθίστανται ανάπηροι συνεπεία τραυματισμού ή ασθένειας σε ποσοστό άνω του 67% κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής. Η συνδρομή των προϋποθέσεων και των αιτιών της αναπηρίας στρατιωτικού Λ.Σ. προκύπτει από πόρισμα Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. Η αναπηρία διαπιστώνεται από την Ανωτάτη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή.
ββ) Εναλλακτικά, στις ανωτέρω περιπτώσεις, παρέχεται το δικαίωμα εισαγωγής στις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ν. 4504/2017 και όπως αναλυτικά καθορίζεται στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 αυτού.».

1. Η παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 4256/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Για την υποβολή αίτησης, μετά δικαιολογητικών, συμμετοχής σε διαγωνισμούς απευθείας κατάταξης προσωπικού στο Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., εξαιρουμένων των διαγωνισμών για εισαγωγή στις παραγωγικές Σχολές Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων, απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση παραβόλου ύψους δέκα (10) ευρώ. Τα ποσά που θα προκύψουν από την καταβολή των εν λόγω παραβόλων αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού. Το ποσό του παραβόλου μπορεί να αναπροσαρμόζεται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.».

2. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4186/2013 (A΄ 193) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων των Πανεπιστημίων, των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των Τ.Ε.Ι., των Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) και Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Λιμενοφυλάκων διεξάγονται σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής, που προκύπτουν αποκλειστικά από κεντρική επιτροπή εξετάσεων.».

3. Το δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Επίσης, απόφοιτοι όλων των τομέων των ΕΠΑΛ έχουν δικαίωμα εισαγωγής σε κοινή ομάδα που περιλαμβάνει Τμήματα Σχολών ΤΕΙ, Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστικής, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.».

Αναγνωρίζεται βαθμολογικά η υπηρεσία πενταετούς υποχρέωσης στις Ένοπλες Δυνάμεις, η οποία αποτέλεσε προσόν μοριοδότησης για την εισαγωγή στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και η οποία ήδη υπολογίζεται μισθολογικά.

Το άρθρο 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 157
Κυρώσεις κατά των παραβατών
1. Στους παραβάτες των διατάξεων των Γενικών και Ειδικών Κανονισμών Λιμένων που εκδίδονται κατά το προηγούμενο άρθρο επιβάλλεται, με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, πρόστιμο ύψους πενήντα (50) έως και εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Οι Κανονισμοί Λιμένων δύνανται να προβλέπουν συγκεκριμένα όρια έως του ανώτατου ορίου που καθορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο για κάθε διάταξή τους. Το ύψος των προβλεπόμενων στα προηγούμενα εδάφια προστίμων είναι ανάλογο με τη βαρύτητα της παράβασης, τις συνθήκες τέλεσής της, το βαθμό επανάληψής της και τη βλάβη που προκλήθηκε στο Δημόσιο.
2. Το προσωπικό Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. συντάσσει σχετική έκθεση βεβαίωσης που κοινοποιείται στον παραβάτη και ο ενδιαφερόμενος καλείται να εκθέσει τις απόψεις του εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της.
3. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης επιβολής προστίμου σε βάρος πλοιοκτήτη, εφοπλιστή, πλοιάρχου ή κυβερνήτη, μπορεί να απαγορευτεί ο απόπλους του πλοίου, εκτός εάν κατατεθεί ισόποση με το πρόστιμο εγγυητική επιστολή τράπεζας ή εάν συγκοινωνιακοί ή άλλοι λόγοι επιβάλλουν τον απόπλου κατά την κρίση του προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής.
4. Εκτός από το πρόστιμο της παραγράφου 1, στους παραβάτες μπορεί να επιβάλλεται και το διοικητικό μέτρο της αναστολής άσκησης της δραστηριότητάς τους για χρονικό διάστημα έως και εξήντα (60) ημέρες. Όσοι δεν τηρούν το μέτρο του προηγούμενου εδαφίου τιμωρούνται με ποινή φυλάκισης μέχρι ενός (1) έτους.
5. Στις περιπτώσεις που ο παραβάτης δεν διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), συντάσσεται βεβαίωση παράβασης από το αρμόδιο στέλεχος Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και αφαιρείται από τον παραβάτη το έγγραφο εθνικότητας ή το πιστοποιητικό κυριότητας και το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας του υπό την κυριότητα ή κατοχή του παραβάτη πλοίου. Εάν η παράβαση αφορά σε όχημα και ο παραβάτης δεν διαθέτει Α.Φ.Μ., αφαιρείται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες αυτού. Τα αφαιρούμενα έγγραφα των προηγούμενων εδαφίων αποδίδονται στον νόμιμο κάτοχό τους μετά την πληρωμή του προστίμου ή την έκδοση απαλλακτικής απόφασης ή την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής τράπεζας, εφόσον είναι ανέφικτη η καταβολή του προστίμου ή η κατάθεση εγγυητικής επιστολής τράπεζας.
6. Εάν από την παράβαση των διατάξεων των Κανονισμών Λιμένων, οι οποίοι εκδίδονται κατά το προηγούμενο άρθρο, δημιουργείται κίνδυνος για τη δημόσια τάξη ή την ασφάλεια ελλιμενιζόμενων πλοίων, εγκαταστάσεων, κτιρίων ή τη θαλάσσια συγκοινωνία και ο υπαίτιος δεν μεριμνά εγκαίρως και σε εξαιρετικώς κατεπείγουσες περιπτώσεις αμέσως για την εξάλειψη του σχετικού κινδύνου, ο προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής μπορεί να προβεί στις απαιτούμενες, προς το σκοπό αυτό, ενέργειες και να καταλογίσει τις καταβληθείσες δαπάνες σε βάρος του παραβάτη, οι οποίες εισπράττονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
7. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μπορεί να τροποποιείται το ανώτατο όριο ύψους προστίμου της παραγράφου 1 του παρόντος.
8. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μπορεί να καθορίζεται η διαδικασία διενέργειας των αστυνομικών ελέγχων από τα στελέχη του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., ο τρόπος διαπίστωσης των διοικητικών παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, ο τύπος και το περιεχόμενο των απαιτούμενων πράξεων βεβαίωσης, κλήσης του παραβάτη και απόφασης επιβολής προστίμου καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4256/2014, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 136 του ν. 4504/2017, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις, καθώς και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα τελωνειακή και φορολογική νομοθεσία, για κάθε άλλη παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 έως 16 του παρόντος νόμου, πλην των αναφερόμενων στις περιπτώσεις α΄ και β΄ ανωτέρω, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους από πέντε χιλιάδες (5.000) έως είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ. Ειδικότερα, σε περίπτωση μη εφοδιασμού ιδιωτικού πλοίου αναψυχής, υπό ελληνική σημαία ή σημαία άλλων κρατών μελών της Ε.Ε., με Δελτίο Κίνησης Πλοίου Αναψυχής (ΔΕ.Κ.Π.Α.), επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, ενώ σε περίπτωση μη ετήσιας θεώρησής του, πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ. Πλην των ως άνω αναφερομένων, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αριθμ. 3133.1/76888/2016/8.9.2016 (Β΄ 3061), επιβάλλεται πρόστιμο ύψους πεντακοσίων (500) ευρώ.».

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος Μέρους καταργούνται:
1. οι παράγραφοι 1 έως 6 του άρθρου 4 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311) και
2. οι περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 2 και η παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3079/2002.

Η θητεία των επικουρικών ιατρών του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄134), όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του με την παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236), που υπηρετούν σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και των οποίων η θητεία λήγει από 21.3.2018 έως 31.12.2018, παρατείνεται μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019. Κατά την παράταση αυτή, η μισθοδοσία των ιατρών του προηγούμενου εδαφίου θα καλύπτεται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Η ισχύς του παρόντος άρχεται αναδρομικά από 21.3.2018.

Στο τέλος της περίπτωσης Γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι οφειλές των παρόχων υπηρεσιών υγείας προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που εκκαθαρίζονται δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) και προέρχονται από το μηχανισμό του μηνιαίου κλιμακωτού ποσοστού εκπτώσεων (rebate) και το μηχανισμό αυτόματης επιστροφής (clawback) ή προκύπτουν από ελέγχους ιδιωτικών ελεγκτικών εταιρειών, δύναται να συμψηφίζονται με τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς αυτούς. Οι οφειλές του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να καταβάλλονται και σε δόσεις. Ο αριθμός των δόσεων, η διαδικασία καταβολής των οφειλών και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.».

Η ισχύς των προβλεπομένων στην παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4432/2016 (Α΄ 212) παρατείνεται μέχρι και τις 31.3.2018.

1. Η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η καταχώρηση ή η μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων ή η ανάληψη χορηγίας μετάδοσης εκπομπής ή η διάθεση χώρου σε έντυπο ή ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού χρόνου για τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων, πραγματοποιείται πάντοτε με προηγούμενη έγγραφη εντολή του διαφημιζόμενου ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν διαφημιστή προς το μέσο. Στην εντολή αναφέρεται η αξία της συναλλαγής σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του μέσου, συμπεριλαμβανομένων τυχόν εκπτώσεων, ο ακριβής καθορισμός του χώρου ή του χρόνου προβολής, καθώς και οι νόμιμες επιβαρύνσεις. Εφόσον μεσολαβεί διαφημιστής:
α) η εντολή δίδεται βάσει προϋφιστάμενης έγγραφης εξουσιοδότησης του διαφημιζόμενου προς το διαφημιστή, με διάρκεια που καλύπτει τουλάχιστον τη διάρκεια της εντολής, η οποία αποστέλλεται στο μέσο και με την οποία ο διαφημιστής εξουσιοδοτείται να συμβάλλεται με το μέσο στο όνομα και για λογαριασμό του διαφημιζόμενου με αναφορά στη σύμβαση μεταξύ του διαφημιστή και του διαφημιζόμενου και στη διάρκειά της, και
β) ο διαφημιζόμενος ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο με το διαφημιστή έναντι του μέσου για την εξόφληση του τελευταίου, εκτός αν ο διαφημιζόμενος έχει ήδη καταβάλει στον διαφημιστή το σύνολο της αξίας της συναλλαγής με το συγκεκριμένο μέσο και η καταβολή αυτή προκύπτει από νόμιμα παραστατικά, οπότε ευθύνεται έναντι του μέσου μόνο ο διαφημιστής.
Τυχόν εκπτώσεις κύκλου εργασιών (τζίρου), καθώς και κάθε άλλης μορφής εκπτώσεις βάσει στόχων, με πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται σε μεταγενέστερο χρόνο, πλην των περιπτώσεων που τα πιστωτικά τιμολόγια εκδίδονται προς διόρθωση σφαλμάτων, θα παρέχονται μόνο σύμφωνα με προηγούμενη έγγραφη σύμβαση μεταξύ του μέσου και του διαφημιζόμενου, και αν μεσολαβεί διαφημιστής, και του διαφημιστή, που θα έχει υποχρεωτικά συναφθεί πριν από την έκδοση των τιμολογίων της παραγράφου 2, επί των οποίων παρέχεται η έκπτωση ή εκδίδεται το πιστωτικό παραστατικό.».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Για όλες τις πράξεις της παραγράφου 1, το μέσο εκδίδει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Α΄251) «Ελληνικά λογιστικά πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», στο όνομα του διαφημιζόμενου τιμολόγιο, το οποίο αντιστοιχεί στην καταχώριση ή τη μετάδοση συγκεκριμένου αριθμού πράξεων της παραγράφου 1, συγκεκριμένης έκτασης ή χρονικής διάρκειας, για ένα συγκεκριμένο διαφημιζόμενο, σε συγκεκριμένη κατηγορία σελίδων ή ζώνης ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράμματος και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο (τουλάχιστον κάθε ημερολογιακό μήνα) και σε αυτό αναγράφονται η τιμή, η αξία της παρασχεθείσας υπηρεσίας και οι τυχόν εκπτώσεις που έχουν παρασχεθεί από το μέσο, καθώς και το ποσό του Φ.Π.Α. και τυχόν ειδικού φόρου που αναλογούν. Εφόσον για τις πράξεις της παραγράφου 1 έχει υπάρξει συμφωνία προαγοράς χώρου ή χρόνου, το τιμολόγιο εκδίδεται με βάση τα προβλεπόμενα στη συμφωνία προαγοράς. Εφόσον για τις πράξεις της παραγράφου 1 μεσολαβεί διαφημιστής, το τιμολόγιο εκδίδεται από το μέσο στο όνομα του διαφημιστή και αντιστοιχεί υποχρεωτικά στην καταχώριση ή τη μετάδοση διαφημιστικών μηνυμάτων ή πακέτων τους, για κάθε ένα διαφημιζόμενο ξεχωριστά, αντίγραφο δε του τιμολογίου το μέσο υποχρεούται να αποστέλλει και σε κάθε διαφημιζόμενο που αφορά μέχρι το τέλος του επόμενου από την έκδοσή του μήνα.».

3. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 διαγράφονται.

4. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Όλοι οι εφαρμοστέοι φόροι, περιλαμβανομένου του ειδικού φόρου της παρ. 12 του άρθρου πέμπτου του ν. 3845/2010 επί των τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων, υπολογίζονται για κάθε τιμολόγιο της παραγράφου 2 επί του ογδόντα τοις εκατό (80%) της αξίας που προκύπτει μετά την αφαίρεση των τυχόν χορηγούμενων εκπτώσεων, με την εξαίρεση μόνο του Φ.Π.Α., που υπολογίζεται για κάθε τιμολόγιο επί του εκατό τοις εκατό (100%) της αξίας που προκύπτει μετά την αφαίρεση των τυχόν χορηγούμενων εκπτώσεων.».

5. α) Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 διαγράφεται η φράση «οπότε δεν οφείλεται αγγελιόσημο».
β) Στο τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995, μετά τις λέξεις «επί των διαφημίσεων», διαγράφονται οι λέξεις «και του αγγελιοσήμου» και, μετά τη λέξη «απαλλάσσονται», διαγράφονται οι λέξεις «επίσης και».
γ) Στο έκτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995, μετά τη φράση «δεν θεωρείται διαφήμιση», διαγράφεται η φράση «, απαλλάσσεται της καταβολής αγγελιοσήμου».

6. Η παρ. 6 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Πιστωτικά τιμολόγια που εκδίδονται από τα μέσα προς τους πελάτες τους, μεταξύ άλλων και λόγω επίτευξης εκπτώσεων κύκλου εργασιών (τζίρου) κατά την παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), περιλαμβάνουν υποχρεωτικά αναφορά στους αριθμούς των σχετικών τιμολογίων της παραγράφου 2, στο Α.Φ.Μ. του διαφημιζόμενου, καθώς και του τυχόν διαφημιστή που μεσολαβεί, στο ποσό της έκπτωσης και στους πιστούμενους φόρους που αναλογούν, περιλαμβανομένου και του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων που αναλογεί.».

7. Η παρ. 7 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι δαπάνες των διαφημιζομένων που αφορούν σε πράξεις της παραγράφου 1 λογίζονται ως εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες του άρθρου 22 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), καθώς και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων, μόνο εφόσον οι σχετικές πράξεις υλοποιούνται κατά τις προβλέψεις του παρόντος άρθρου.».

8. Η παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Τα μέσα της παραγράφου 1 δικαιούνται να παρέχουν στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους επιβράβευση αποκλειστικά στους διαφημιστές, η οποία υπολογίζεται επί του συνόλου της διαφημιστικής δαπάνης που πραγματοποίησαν σε αυτά. Το ποσοστό της επιβράβευσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το τέσσερα τοις εκατό (4%) επί του συνόλου της ως άνω διαφημιστικής δαπάνης. Όλα τα παραστατικά, τα σχετικά με τον υπολογισμό και την καταβολή της επιβράβευσης αυτής, κοινοποιούνται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., η οποία χορηγεί αντίγραφο σε όποιον έχει έννομο συμφέρον. Διαφημιστής για την εφαρμογή του άρθρου αυτού θεωρείται μόνο η επιχείρηση που παρέχει διαφημιστικές υπηρεσίες στο σύνολο των πελατών της και συναλλάσσεται με τα μέσα ως συνέπεια αυτών των διαφημιστικών υπηρεσιών, κατόπιν έγγραφης επ’ αυτού εντολής των διαφημιζόμενων πελατών της. Δεν δικαιούνται επιβράβευσης οι επιχειρήσεις που μεσολαβούν μεταξύ διαφημιστών και μέσων και οι επιχειρήσεις που απλώς συμβάλλονται με τα μέσα χωρίς να παρέχουν εν τοις πράγμασι τις πιο πάνω διαφημιστικές υπηρεσίες. Μόνο η απλή αγορά χώρου και χρόνου (εντολή μετάδοσης ή καταχώρισης), έστω και κατόπιν έγγραφης εντολής του διαφημιζόμενου πελάτη, δεν συνιστά διαφημιστική υπηρεσία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η επιβράβευση δεν μπορεί να παρέχεται με τη μορφή ίσης αξίας διαφημιστικού χρόνου ή χώρου. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση καταβολή της ανωτέρω επιβράβευσης από τους διαφημιστές στους διαφημιζομένους. Εάν χορηγηθεί επιβράβευση ανώτερη από την προβλεπόμενη στον διαφημιστή από το μέσο ή υπάρξει καταβολή της επιβράβευσης αυτής από τον διαφημιστή στον διαφημιζόμενο, επιβάλλεται στον διαφημιστή ή και στον διαφημιζόμενο, εάν συντρέχει περίπτωση λήψης απ’ αυτόν επιβράβευσης κατά τα ανωτέρω, με πράξη της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. πρόστιμο ίσο με το πενταπλάσιο του ποσού αυτού. Εάν καταβληθούν οι μη επιτρεπόμενες επιβραβεύσεις από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, αυτές θεωρούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες και επιστρέφονται σε αυτόν που τις κατέβαλε. Ο έλεγχος της Δ.Ο.Υ. για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να επεκτείνεται στις επιχειρήσεις που μεσολαβούν για την πραγματοποίηση της διαφήμισης ή της καταχώρισης, καθώς και στις επιχειρήσεις που αφορά άμεσα η διαφήμιση ή καταχώριση.».

9.α) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995, μετά τις λέξεις «η κύρωση της διαγραφής από», οι λέξεις «την προβλεπόμενη στην» αντικαθίστανται από τις λέξεις «το μητρώο της» και, μετά τις λέξεις «παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007 (Α΄ 68)», διαγράφονται οι λέξεις «υπουργική απόφαση».
β) Η περίπτωση γ΄ της παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 καταργείται.

10. Οι παράγραφοι 9, 10, 11, 12, 13 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 καταργούνται και οι παράγραφοι 14, 15, 16, 17 αναριθμούνται σε 9, 10, 11, 12.

11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.2.2018.

1 .α) Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4487/2017 (Α΄ 116) οι λέξεις «καλωδιακού δικτύου ή δορυφορικού συστήματος, με ή χωρίς την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (ελεύθερης ή συνδρομητικής λήψης)» αντικαθίστανται από τις λέξεις «ελεύθερης λήψης, εθνικής εμβέλειας».
β) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4487/2017, μετά τη φράση «Στο νομικό αυτό πρόσωπο συμμετέχουν» οι λέξεις «ως εταίροι ή μέλη οι αντιπροσωπευτικοί φορείς των τηλεοπτικών οργανισμών, των διαφημιζομένων και των διαφημιστικών επιχειρήσεων» αντικαθίστανται από τις λέξεις «οι ακόλουθοι αντιπροσωπευτικοί φορείς: για τους τηλεοπτικούς οργανισμούς η Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας, για τους διαφημιζόμενους ο Σύνδεσμος Διαφημιζομένων Ελλάδος και για τις διαφημιστικές επιχειρήσεις η Ένωση Εταιρειών Διαφήμισης και Επικοινωνίας Ελλάδος,».
γ) Στο τέλος της παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4487/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στους σκοπούς του ανωτέρω νομικού προσώπου περιλαμβάνεται αναγκαίως ο κατά τα ως άνω σκοπός ίδρυσής του.».
δ) Μετά την παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4487/2017 προστίθεται νέα παράγραφος 10 ως εξής:
«10. «Υπεύθυνος λειτουργίας»: Το νομικό πρόσωπο που διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία, στο οποίο ο διαχειριστής δύναται να αναθέτει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση, την τεχνολογική υποστήριξη και τη λειτουργία του Συστήματος, καθώς και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του διαχειριστή. Τα στοιχεία του υπεύθυνου λειτουργίας γνωστοποιούνται από τον διαχειριστή στον ρυθμιστή ευθύς μετά την ανωτέρω.»
και αναριθμούνται οι παράγραφοι 10, 11, 12 σε 11, 12, 13.

2 .α) Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4487/2017 αριθμείται ως περίπτωση α΄και μετά τη φράση «Στο Σύστημα συμμετέχουν» οι λέξεις «όλοι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί τηλεοπτικοί οργανισμοί που λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια (εθνικής και περιφερειακής εμβέλειας)» αντικαθίσταται από τις λέξεις «οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί οργανισμοί».
β) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4487/2017 προστίθενται περιπτώσεις β΄ και γ΄ ως εξής:
«β) Στο Σύστημα δύνανται να συμμετέχουν οι πάροχοι υπηρεσιών τηλεοπτικού περιεχομένου, οι οποίοι λειτουργούν στην ελληνική επικράτεια και εκπέμπουν είτε μέσω επίγειου δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής, ελεύθερης λήψης, περιφερειακής εμβέλειας είτε μέσω καλωδιακού δικτύου ή δορυφορικού συστήματος ή του διαδικτύου, με την καταβολή οικονομικού ανταλλάγματος (συνδρομητικής λήψης), καθώς και η ΕΡΤ Α.Ε..
γ) Ο διαχειριστής συμβάλλεται με τα πρόσωπα των περιπτώσεων α΄και β΄. Η αποδοχή της δήλωσης βούλησης συμμετοχής στο Σύστημα των προσώπων αυτών είναι υποχρεωτική για τον διαχειριστή, εφόσον πληρούνται οι όροι της σύμβασης, που καθορίζονται από τον διαχειριστή για το σύνολο των συμβαλλομένων με αυτόν.»
γ) Στην παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4487/2017, μετά τις λέξεις «επαρκείς εγγυήσεις» προστίθεται η φράση «που καθορίζονται από έκαστο τηλεοπτικό οργανισμό».
δ) Στην παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 4487/2017 μετά τις λέξεις «Το κόστος λειτουργίας του Συστήματος» προστίθεται η φράση «το οποίο επιμερίζεται στο κόστος σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης του Συστήματος και στο κόστος ανά διαφημιστική συναλλαγή, για τη συντήρηση και λειτουργία του Συστήματος, καθορίζεται από τον διαχειριστή με ενιαία κριτήρια για τους συμμετέχοντες και» και, μετά τις λέξεις «καταβάλλεται από», οι λέξεις «τους συμμετέχοντες» αντικαθίστανται από τη λέξη «αυτούς».

3. Στο άρθρο 4 του ν. 4487/2017 η ημερομηνία «1.9.2018» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1.1.2019».

4. Στην παρ. 2 του άρθρο 5 του ν. 4487/2017, μετά τις λέξεις «περίπτωση δ΄ της παραγράφου 3, και» προστίθεται η φράση «κατόπιν απόφασης του διαχειριστή» και, μετά τις λέξεις «δύναται επιπλέον να περιλαμβάνει» προστίθεται η φράση «για τις συναλλαγές διάθεσης διαφημιστικού χρόνου και λοιπές εφαρμογές που αποφασίζει έκαστος τηλεοπτικός οργανισμός:».

5. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4487/2017 προστίθεται η φράση «ή τον υπεύθυνο λειτουργίας, εφόσον του ανατεθεί από τον διαχειριστή».

6 .α) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 του ν. 4487/2017, μετά τις λέξεις «Ο διαχειριστής του Συστήματος» προστίθεται η φράση «ή ο υπεύθυνος λειτουργίας για όσες λειτουργίες του ανατεθούν».
β) Στην περίπτωση ιδ΄ του άρθρου 7 του ν. 4487/2017, μετά τη λέξη «υποχρεούται» προστίθεται η φράση «στην τήρηση των διατάξεων περί προσωπικών δεδομένων και προστασίας των ευαίσθητων πληροφοριών των συμμετεχόντων στο Σύστημα, καθώς και».

7 .α) Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 10 του ν. 4487/2017 μετά τις λέξεις «ο ρυθμιστής αποφασίζει» προστίθεται η λέξη «αιτιολογημένα» και μετά τις λέξεις «έχοντος έννομο συμφέρον και» προστίθεται η φράση «μετά από ακρόαση του ενδιαφερομένου,».
β) Στην υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης Α΄του άρθρου 10 του ν. 4487/2017 οι λέξεις και ο αριθμός «πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ» αντικαθίστανται από τις λέξεις και τον αριθμό «εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ» και στη συνέχεια προστίθεται η φράση «και σε κάθε περίπτωση μέχρι του 2% του ποσού των ακαθάριστων εισπράξεων του διαχειριστή από τις πραγματοποιηθείσες χρεώσεις των συμμετεχόντων κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 3 κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση».
γ) Στο τέλος της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 10 του ν. 4487/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εάν υφίσταται υπεύθυνος λειτουργίας, το πρόστιμο επιβάλλεται σε αυτόν.».
δ) Στην περίπτωση β΄ του άρθρου 10 του ν. 4487/2017, η υποπερίπτωση α΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«α. σύσταση προς συμμόρφωση με προειδοποίηση επιβολής αυστηρότερων κυρώσεων» και η υποπερίπτωση β΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«β. πρόστιμο ποσού από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ».

8. Στο άρθρο 11 του ν. 4487/2017, μετά τις λέξεις «εκδίδεται ύστερα από» προστίθεται η λέξη «σύμφωνη».

9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

1. Το άρθρο 81 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η επιλογή του ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.), των Δημόσιων Σχολών Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.), καθώς και της Δημόσιας Σχολής Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων (Δ.Σ.Ε.Ν./ΜΕΤ./ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διενεργείται από τριμελείς επιτροπές που αποτελούνται από μόνιμο ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) εκπαιδευτικό προσωπικό των Α.Ε.Ν. ή των Κ.Ε.Σ.Ε.Ν., οι οποίες συγκροτούνται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που έχουν σχέση με τα ελάχιστα προσόντα του προς πρόσληψη προσωπικού της παραγράφου αυτής, τη διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης των θέσεων, τον τρόπο λειτουργίας των επιτροπών επιλογής και αναπομπής των πράξεων αυτής από τον Υπουργό, θέματα ενστάσεων υποψηφίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται η διαδικασία πρόσληψής του, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.), εκπαιδευτικού προσωπικού των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (Κ.Ε.Σ.Ε.Ν.), των Δημόσιων Σχολών Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων (Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ.), καθώς και της Δημόσιας Σχολής Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων (Δ.Σ.Ε.Ν./ΜΕΤ./ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΩΝ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που εξαιρείται της εφαρμογής των διατάξεων του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), ως τροποποιήθηκε και ισχύει. Με την ίδια απόφαση, ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που έχουν σχέση με τη διαδικασία προκήρυξης και πλήρωσης των θέσεων, συγκρότησης αρμοδίων Επιτροπών επιλογής, τον τρόπο λειτουργίας των επιτροπών και αναπομπής των πράξεων αυτών από τον Υπουργό, θέματα ενστάσεων υποψηφίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

3. Η περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 137 του ν. 4504/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«6.α) Ο Διευθυντής των Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Πλοιάρχων, Μηχανικών και ΡΗ/ΡΕ ορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της οικείας Σχολής, εκ του υπηρετούντος με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής, για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για μία μόνο φορά. Η πρόταση περιλαμβάνει εκπαιδευτικό ή εκπαιδευτικούς, ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ τάξεως Ε.Ν. για Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Π., ειδικότητας Μηχανικού Α΄ τάξεως Ε.Ν. ή κάτοχο διπλώματος Α.Ε.Ι., ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού, για Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Μ. και προκειμένου για Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./ΡΗ-ΡΕ, ειδικότητας Ραδιοτηλεγραφητή Α΄ τάξης Ε.Ν. κάτοχο διπλώματος Ραδιοηλεκτρονικού (REO) Β΄τάξεως ή Πιστοποιητικού G.O., και ελλείψει Πλοιάρχου, Α΄ τάξης Ε.Ν. κάτοχο Πιστοποιητικού G.O..
Αν εντός δεκαπενθημέρου δεν υποβληθεί πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της οικείας Σχολής ή η υποβληθείσα πρόταση δεν περιλαμβάνει υποψηφιότητα κατά τα ανωτέρω, τα καθήκοντα Διευθυντή ανατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε μόνιμο ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου εκπαιδευτικό των ως άνω κατά περίπτωση ειδικοτήτων, της οικείας ή άλλης μονάδας δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Ο Βοηθός Διευθυντή είναι εκπαιδευτικός, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εκ των υπηρετούντων στα Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Πλοιάρχων, Μηχανικών και ΡΗ/ΡΕ και ορίζεται, με απόφαση του Διοικητή, ύστερα από πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της οικείας Σχολής, για ένα (1) εκπαιδευτικό έτος. Ο Διοικητής μπορεί είτε να αναπέμψει τη σχετική πρόταση με ειδική αιτιολογία και να απέχει από την έκδοσή της μία και μόνο φορά είτε να την αποδεχτεί και να προχωρήσει στην έκδοση της απόφασης βάσει της πρότασης. Αν εντός δεκαπενθημέρου δεν υποβληθεί πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της οικείας Σχολής ή η υποβληθείσα πρόταση δεν περιλαμβάνει υποψηφιότητα κατά τα ανωτέρω, τα καθήκοντα Βοηθού Διευθυντή ανατίθενται, με απόφαση του Διοικητή, σε εκπαιδευτικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου της οικείας μονάδας δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.».

4. Η παρ. 27 του άρθρου 81 του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26) αντικαθίσταται ως εξής:
«27. Οι θέσεις του μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ανέρχονται συνολικά σε εκατόν εξήντα έξι (166), οι οποίες κατά βαθμίδα διακρίνονται ως εξής:
α) Η Βαθμίδα Καθηγητή περιλαμβάνει συνολικά είκοσι τέσσερις (24) θέσεις, από τις οποίες οι τέσσερις (4), μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπηρετούντων, μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις Επίκουρου Καθηγητή.
β) Η Βαθμίδα Αναπληρωτή Καθηγητή περιλαμβάνει δέκα (10) θέσεις.
γ) Η Βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή περιλαμβάνει συνολικά ογδόντα τέσσερις (84) θέσεις.
δ) Η Βαθμίδα Καθηγητή Εφαρμογών περιλαμβάνει συνολικά τριάντα μία (31) θέσεις.
ε) Η Βαθμίδα Επιμελητή περιλαμβάνει συνολικά εννέα (9) θέσεις, από τις οποίες έξι (6), μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπηρετούντων, μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις Αναπληρωτή Καθηγητή και τρεις (3) σε πάγιες οργανικές θέσεις Βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών.
στ) Η Βαθμίδα Καθηγητή Ειδικών Μαθημάτων περιλαμβάνει συνολικά οκτώ (8) θέσεις, οι οποίες, μετά την με οποιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπηρετούντων, μετατρέπονται σε πάγιες οργανικές θέσεις Βαθμίδας Καθηγητή Εφαρμογών.».

5. Η παρ. 28 του άρθρου 81 του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26) αντικαθίσταται ως εξής:
«28. Οι θέσεις του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.) των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) ανέρχονται συνολικά σε δεκατρείς (13).».

6. Η παρ. 2 του άρθρου 82 του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Κέντρων Επιμόρφωσης Στελεχών του Εμπορικού Ναυτικού και των Σχολών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων ανέρχονται συνολικά σε πενήντα τρεις (53), οι οποίες κατά κατηγορία διακρίνονται ως εξής: Διευθυντή Σπουδών τρεις (3) θέσεις, Καθηγητών Εκπαιδευτών σαράντα πέντε (45) θέσεις, Βοηθών Καθηγητών Εκπαιδευτών δύο (2) θέσεις και Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας τρεις (3) θέσεις.».

Η παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 253/1991 (Α΄ 95) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οίκου Ναύτου (Ο.Ν.), καθορίζεται κάθε χρόνο ο αριθμός των παιδιών που μπορεί να αποστέλλονται σε παιδικές κατασκηνώσεις, ο οποίος εξαρτάται άμεσα από τις πιστώσεις που έχει τη δυνατότητα ο Ο.Ν. να διαθέτει για το σκοπό αυτόν η διάρκεια του χρόνου παραμονής τους σε αυτές, η δυνατότητα συμμετοχής των ασφαλισμένων σε αυτές, η δαπάνη γενικά κατ’άτομο εκτός της περίπτωσης αποστολής σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Σε περίπτωση αποστολής σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις, το ύψος της δαπάνης κατ’ άτομο του ημερήσιου τροφείου είναι ίσο με αυτό που εκάστοτε καθορίζεται για τα τέκνα ασφαλισμένων των οργανισμών αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, που αποστέλλονται σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 περίπτωση β΄ του ν. 1276/1982 (Α΄ 100).».

1) Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 84 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) «Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» προστίθεται νέα περίπτωση ζ΄ και συμπληρώνεται η περίπτωση γ΄ ως εξής:
«ζ) Με την επιφύλαξη της ως άνω περίπτωσης α΄, σε εφαρμογή των παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του παρόντος ή μέχρι την υλοποίηση των υποδομών του οικείου ΤΟΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ, επιτρέπεται, εφόσον προβλέπεται από το οικείο Σχέδιο Δράσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η θαλάσσια μεταφορά σύμμεικτων ΑΣΑ (κωδικών ΕΚΑ 20 01), τα οποία δεν είναι επικίνδυνα απόβλητα, με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία, μόνον όταν αυτά εκτελούν πλόες εσωτερικού μεταξύ των εξυπηρετούμενων περιοχών αποστολής και παραλαβής των αποβλήτων εντός ορίων Περιφέρειας και υπό την προϋπόθεση ότι τα απόβλητα αυτά μεταφέρονται σε ανοικτό ή κλειστό χώρο οχημάτων εντός μονάδων κλειστού τύπου, όπως ορίζονται στην παρ. 13 του άρθρου 1 του π.δ. 405/1996 (Α΄ 272), οι οποίες δεν ξεπερνούν σε αριθμό τις δυο (2) ανά διαδρομή πλου. Για τις προαναφερόμενες μονάδες, στις οποίες μπορούν να συμπεριλαμβάνονται και απορριμματοφόρα οχήματα κλειστού τύπου, πρέπει να πληρούνται αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
i. το σύνολο της μεταφορικής τους ικανότητας να μην ξεπερνά τα πενήντα (50) κυβικά μέτρα,
ii. να είναι στεγανές και το υλικό κατασκευής τους να είναι κατάλληλο για μεταφορά αποβλήτων,
iii. εφόσον φέρουν εξαεριστικά, στα άκρα των σωληνώσεων αυτών να διατίθενται φλογοπαγίδες και φίλτρα οσμών του εκλυόμενου βιοαερίου,
iν. εφόσον φέρουν ανοίγματα για επιθεώρηση και δειγματοληψία, αυτά να στεγανοποιούνται πλήρως για την αποφυγή έκλυσης αερίων ή έκχυσης στραγγισμάτων,
v. να αναγράφεται επί αυτών σε εύκολα ορατό σημείο καθαρά η λέξη «ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ» στις κάθετες και οριζόντιες επιφάνειές τους,
vi. η φόρτωσή τους να γίνεται μετά την επιβίβαση των επιβατών και η εκφόρτωσή τους να προηγείται της αποβίβασης των επιβατών και
vii. να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή στοιβασία τους σε θέσεις όπου, αφενός ελαχιστοποιείται η όχληση των επιβατών και αφετέρου διατίθενται άμεσα επαρκή και κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης.»

2) Στην ίδια παράγραφο του άρθρου 6, στην περίπτωση γ΄προστίθεται η φράση:
«Αποκλίσεις σχετικές με την επιχορήγηση θαλάσσιων γραμμών μεταφοράς αποβλήτων είναι επιτρεπτές, σύμφωνα με το ειδικό καθεστώς που απολαμβάνουν οι λιγότερο ευνοημένες νησιωτικές περιοχές, σύμφωνα με τις συνταγματικές προβλέψεις και κατά το άρθρο 107 παράγραφοι 3α και γ΄της Συνθήκης της Ε.Ε..».

Μετά τη δέκατη τρίτη παράγραφο του άρθρου όγδοου του ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδομεταφορές Σύσταση Γενικής Γραμματείας Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής Μετατροπή Λιμενικών Ταμείων σε Ανώνυμες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 παρ. 1 του ν. 4331/2015 «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 69) και συμπληρώθηκε με το άρθρο 55 παρ. 2 του ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143) προστίθεται παράγραφος 13α ως εξής:
«13.α. Επιχορηγήσεις από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για την εκτέλεση δρομολογίων άγονων γραμμών της παρ. 4 του άρθρου δεύτερου του ν. 4079/2012 (Α΄ 180), όπως ισχύει, ναυτιλιακής εταιρείας η οποία βρίσκεται σε διαδικασία εξυγίανσης ή έχει κηρυχθεί έκπτωτη με κατάπτωση των εγγυητικών της επιστολών ή εταιρείας που ανήκει στον ίδιο όμιλο εταιρειών ή στην ίδια μητρική επιχείρηση ή σε άλλη ναυτική εταιρεία υπό κοινή διαχείριση, αποδίδονται στους εργαζομένους ξηράς της εταιρείας αυτής σε περίπτωση ύπαρξης ανεξόφλητων οφειλών της εταιρείας προς αυτούς (ενδεικτικά αναφερομένων μισθοδοσίας, επιδομάτων, αποζημίωσης λόγω απόλυσης, εργοδοτικών εισφορών) από συμβάσεις εργασίας, εμμίσθου εντολής και παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Από την παρούσα ρύθμιση εξαιρούνται απαιτήσεις μελών των Διοικητικών Συμβουλίων των ανωτέρω εταιρειών.
αα. Η απόδοση των ανεξόφλητων οφειλών στους εργαζομένους ξηράς καλύπτεται από το όριο του ποσοστού 70% των επιχορηγήσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 4 του δεύτερου άρθρου του ν. 4079/2012 (Α΄ 180), όπως ισχύει, λαμβανομένων υπόψη των βεβαιώσεων αποδοχών ανά εργαζόμενο ξηράς μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος TAXISNET της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, καταγγελιών των συμβάσεων εργασίας και εμμίσθου εντολής μεταξύ εργαζομένων και εταιρείας και εν ισχύ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας περί αναγνώρισης οφειλών προς τους εργαζομένους ξηράς, νομίμως υπογεγραμμένης, μετά της προσυπογραφής του Οικονομικού Διευθυντή της εταιρίας, στην οποία θα αναφέρονται αναλυτικά τα ανεξόφλητα ποσά ανά εργαζόμενο, καθώς και οι οφειλόμενες κρατήσεις στον ασφαλιστικό φορέα. Σε περίπτωση που το ποσοστό 70% δεν επαρκεί για την κάλυψη των ανεξόφλητων οφειλών των εργαζομένων ξηράς, η εξόφλησή τους είναι σύμμετρη.
ββ. Οι ανεξόφλητες οφειλές αποδίδονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των εργαζομένων ξηράς με παράλληλη καταβολή των αντίστοιχων κρατήσεων στον οικείο ασφαλιστικό φορέα, με την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο όνομα εκάστου εργαζομένου ξηράς. Σε περίπτωση καταβολής της εργοδοτικής εισφοράς από τον εργαζόμενο, απαιτείται προσκόμιση βεβαίωσης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα.
γγ. Σε περίπτωση που η απόδοση των οφειλών στους εργαζομένους ξηράς υπολείπεται του ορίου του ποσοστού 70%, το εναπομείναν ποσοστό μέχρι του ορίου του 70% αποδίδεται στην εταιρεία για την εκτέλεση δρομολογίων άγονων γραμμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 4 του δεύτερου άρθρου του ν. 4079/2012, όπως ισχύει.».

Η ισχύς:
α) των άρθρων 1 έως 9 αρχίζει από τη 10η Οκτωβρίου 2017, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις των άρθρων αυτών και
β) των λοιπών άρθρων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 


Αθήνα, 4 Aπριλίου 2018

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Ο Aντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Υφυπουργός Οικονομικών
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Υγείας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΣΚΑΣ

Εθνικής Άμυνας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 5 Aπριλίου 2018

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2020

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2020