ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4461/2017 Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις.

 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 38
28 Μαρτίου 2017
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4461
Μεταρρύθμιση της Διοικητικής Οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, Κέντρα Εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων, τροποποίηση συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων του ν. 4387/2016 και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Οι παράγραφοι 6 έως 8 του άρθρου 3 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96), όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 10 του ν. 4272/2014 (Α΄145), καθώς και οι παράγραφοι 9 έως 10 του ίδιου άρθρου 3 του ν. 2716/1999, αντικαθίστανται ως εξής:
«6. Σε κάθε Τοµέα Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.) συστήνεται Τοµεακή Επιστηµονική Επιτροπή Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε.). Σε κάθε περιοχή ευθύνης των υφιστάµενων Τοµεακών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Τ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) και των αντίστοιχων Τοµέων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Το.Ψ.Υ.Π.Ε.), όπου υφίστανται, συστήνεται Τοµεακή Επιστηµονική Επιτροπή Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Τ.ΕπΕ.Ψ.Υ.Π.Ε.).
7. Οι Τοµεακές Επιστηµονικές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και αποτελούνται:
α) Η Τοµεακή Επιστηµονική Επιτροπή Ψυχικής Υγείας ενηλίκων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε.) από:
αα) Έναν (1) εκπρόσωπο των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Λ.Υ.Ψ.Υ.), µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι κληρώνονται µεταξύ των εκπροσώπων που προτείνουν η Οµοσπονδία, οι Σύλλογοι και οι Ενώσεις Λ.Υ.Ψ.Υ. που έχουν την έδρα τους στο συγκεκριµένο Τοµέα Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.) και δεν συµµετέχουν σε άλλα όργανα του παρόντος άρθρου, µε τον αναπληρωτή του. Η κλήρωση διενεργείται δηµόσια από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
ββ) Eναν (1) εκπρόσωπο δευτεροβάθµιου οργάνου των συλλόγων οικογενειών ατόµων µε ψυχικές διαταραχές που έχουν την έδρα τους στο συγκεκριµένο Τοµέα Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.) και δεν συµµετέχουν σε άλλα όργανα του παρόντος άρθρου, µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι κληρώνονται µεταξύ των εκπροσώπων που προτείνουν οι σύλλογοι αυτοί. Η κλήρωση διενεργείται δη µόσια από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
γγ) Έναν (1) ιδιώτη ψυχίατρο, ο οποίος είναι εγγεγραµµένος στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο και ασκεί την ιατρική στο συγκεκριµένο Τοµέα Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.), µε τον αναπληρωτή του, ή έναν ψυχίατρο ή άλλο επαγγελµατία της ψυχικής υγείας των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Ν.Π.Ι.Δ. του κερδοσκοπικού τοµέα του άρθρου 12 του ν. 4272/2014 που εντάσσονται στον οικείο Το.Ψ.Υ.. Το µέλος αυτό µε τον αναπληρωτή του ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας µετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η επιλογή γίνεται µε βάση το επιστηµονικό έργο και την απασχόληση, ιδίως στην κοινοτική ψυχιατρική, καθώς και την κοινωνική προσφορά.
δδ) Έναν (1) Γενικό Ιατρό ή Παθολόγο που υπηρετεί σε Κ.Υ. Υπαίθρου ή Κ.Υ. Αστικού τύπου ή σε Π.Ε.Δ.Υ. από την περιοχή ευθύνης του αντίστοιχου Το.Ψ.Υ., µε τον αναπληρωτή του, ο οποίος εκλέγεται µετά από µυστική ψηφοφορία από όλους τους Γενικούς Ιατρούς και Παθολόγους των όµορων Κ.Υ. και Π.Ε.Δ.Υ..
εε) Έναν (1) εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε τον νόµιµο αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από το µεγαλύτερο Δήµο της περιοχής ευθύνης του Τοµέα Ψυχικής Υγείας.
στστ) Έξι (6) αιρετά µέλη, µε τους αναπληρωτές τους, από τα οποία τα δύο (2) τακτικά µέλη και οι αναπληρωτές τους είναι υποχρεωτικά ψυχίατροι των Μ.Ψ.Υ. που παρέχουν πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια φροντίδα ψυχικής υγείας. Τα αιρετά µέλη, τακτικά και αναπληρωτές, εκλέγονται µετά από µυστική ψηφοφορία από όλους ανεξαιρέτως τους επαγγελµατίες ψυχικής υγείας που απασχολούνται στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.) ενηλίκων των δηµοσίων φορέων ψυχικής υγείας και των Ν.Π.Ι.Δ., µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 του Το.Ψ.Υ., ως εξής:
ααα) δύο (2) µέλη, µε τους αναπληρωτές τους, από τα οποία το ένα τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά ψυχίατροι, από τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας, τις Κινητές Μονάδες και τα Π.Ε.Δ.Υ.,
βββ) δύο (2) µέλη, µε τους αναπληρωτές τους, από τα οποία το ένα τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά ψυχίατροι, από τα Ψυχιατρικά Τµήµατα Γενικών Νοσοκοµείων ή Ειδικών Νοσοκοµείων ή Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων και
γγγ) δύο (2) µέλη, µε τους αναπληρωτές τους, από τις Μ.Ψ.Υ. που παρέχουν υπηρεσίες επανένταξης-αποκατάστασης (Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης-Στεγαστικές δοµές, Κέντρα Ηµέρας, Κοι.Σ.Π.Ε. κ.α.).
β) Η Τοµεακή Επιστηµονική Επιτροπή Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) από:
αα) Έναν (1) εκπρόσωπο των Γονέων ή Κηδεµόνων των Παιδιών και Εφήβων Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι κληρώνονται µεταξύ των εκπροσώπων που προτείνουν τα δευτεροβάθµια όργανα συλλόγων οικογενειών ή αδελφών ατό µων µε ψυχικές διαταραχές. Η κλήρωση διενεργείται δηµόσια από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
ββ) Έναν (1) ιδιώτη παιδοψυχίατρο, ο οποίος είναι εγγεγραµµένος στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο και ασκεί την ιατρική στην περιοχή ευθύνης της Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., µε τον αναπληρωτή του, ή έναν παιδοψυχίατρο ή άλλο επαγγελµατία της ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Ν.Π.Ι.Δ. του κερδοσκοπικού τοµέα του άρθρου 12 του ν. 4272/2014 που εντάσσονται στην περιοχή ευθύνης της Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.. Το µέλος αυτό µε τον αναπληρωτή του ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας µετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η επιλογή γίνεται µε βάση το επιστηµονικό έργο και την απασχόληση, ιδίως στην κοινοτική παιδοψυχιατρική, καθώς και την κοινωνική προσφορά. γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
µε τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από το µεγαλύτερο Δήµο της περιοχής ευθύνης της Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε..
δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Πρωτοβάθµιας ή Δευτεροβάθµιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης µε τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται από την αντίστοιχη Διεύθυνση της περιοχής ευθύνης της Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε..
εε) Έξι (6) αιρετά µέλη, µε τους αναπληρωτές τους, από τα οποία τα δύο τακτικά µέλη και οι αναπληρωτές τους είναι υποχρεωτικά παιδοψυχίατροι των Μ.Ψ.Υ. παιδιών και εφήβων που παρέχουν πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια φροντίδα ψυχικής υγείας. Τα αιρετά µέλη, τακτικά και αναπληρωτές, εκλέγονται µετά από µυστική ψηφοφορία από όλους ανεξαιρέτως τους επαγγελµατίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων που απασχολούνται στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας παιδιών και εφήβων των δηµοσίων φορέων ψυχικής υγείας και των Ν.Π.Ι.Δ. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 των Τοµέων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Το.Ψ.Υ.Π.Ε.) που ανήκουν στην αντίστοιχη Τοµεακή Επιτροπή Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Τ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.), ως εξής:
ααα) δύο (2) µέλη, µε τους αναπληρωτές τους, από τα οποία το ένα τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά παιδοψυχίατροι, από τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων, τις Κινητές Μονάδες και τις Ειδικές Διαγνωστικές Μονάδες,
βββ) δύο (2) µέλη, µε τους αναπληρωτές τους, από τα οποία το ένα τακτικό µέλος και ο αναπληρωτής του είναι υποχρεωτικά παιδοψυχίατροι, από τα Παιδοψυχιατρικά Τµήµατα Γενικών Νοσοκοµείων ή Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων και
γγγ) δύο (2) µέλη, µε τους αναπληρωτές τους, από τις Μ.Ψ.Υ. παιδιών και εφήβων που παρέχουν υπηρεσίες επανένταξης-αποκατάστασης (Κέντρα Ηµέρας, Ειδικά Κέντρα Επανένταξης παιδιών και εφήβων κ.α.).
Την εκλογική διαδικασία της υποπερίπτωσης δδ΄ της περίπτωσης α΄ και της υποπερίπτωσης εε΄ της περίπτωσης β΄ οργανώνει και διεκπεραιώνει ο Διοικητής της Υ.Πε., στην οποία ανήκει ο αντίστοιχος Το.Ψ.Υ., σύµφωνα
µε τις εγκύκλιες κατευθύνσεις του Υπουργείου Υγείας. Υποψήφιοι για τη θέση του εκπροσώπου από τις Μ.Ψ.Υ. στις Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. µπορεί να είναι πτυχιούχοι Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (ΑΕΙ) ή Τεχνολογικών Ιδρυµάτων (ΤΕΙ), έχουν πενταετή τουλάχιστον εµπειρία σε δοµές ψυχικής υγείας και έχουν κατά προτίµηση καλή γνώση Η/Υ.
Τα πρόσωπα των υποπεριπτώσεων αα΄ και γγ΄ των περιπτώσεων α΄ και β΄ ορίζονται από τους αντίστοιχους φορείς µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την αποστολή σχετικής πρόσκλησης του Υπουργού Υγείας για τον ορισµό τους και ανακαλούνται ελευθέρως.
Εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθµός προσώπων για τη στελέχωση των Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. και των Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., ο Υπουργός Υγείας ορίζει πρόσωπα µε κύρος και εµπειρία στην ψυχική υγεία από τους αντίστοιχους Το.Ψ.Υ. και Το.Ψ.Υ.Π.Ε..
Πρόεδρος της Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. και της Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. εκλέγεται, µε τον αναπληρωτή του, από τα µέλη των αντίστοιχων επιτροπών ένας από τους εκλεγµένους ψυχιάτρους ή παιδοψυχιάτρους αντιστοίχως.
Οι Πρόεδροι των Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. συντονίζουν και οργανώνουν τις Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., µεριµνούν για την κατανοµή των εργασιών των επιτροπών, ελέγχουν την πρόοδό τους, προσαρµόζουν τη συµµετοχή των µελών στις εργασίες των Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. ανάλογα µε τις δυνατότητές τους, φροντίζουν ώστε τα µέλη των Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. να ασκούν το έργο τους σύµφωνα µε τις επιταγές των περιγραφόµενων αρµοδιοτήτων, τηρώντας το νόµο και τη δεοντολογία και, όπου κρίνεται απαραίτητο, φροντίζουν ώστε τα µέλη των επιτροπών να λαµβάνουν την απαραίτητη στήριξη και εκπαίδευση. Συντάσσουν, επίσης, µε την υποστήριξη των µελών των επιτροπών, εξάµηνη απολογιστική ενηµέρωση των πεπραγµένων των Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. βάσει της οποίας αξιολογείται ο ρόλος τους και η συνολική λειτουργία των Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε..
Οι Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. συνεδριάζουν τουλάχιστον µία (1) φορά το µήνα στην έδρα της Μονάδας Ψυχικής Υγείας από την οποία προέρχεται ο Πρόεδρος και υποστηρίζονται από διοικητικό υπάλληλο της οικείας Δ.Υ.Πε.. Η θητεία των µελών Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. είναι τριετής, µε την επιφύλαξη όσων ορίζονται παραπάνω. Η θητεία των Προέδρων των Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί για µια ακόµα τριετία. Οι θέσεις των
µελών και των Προέδρων των Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. είναι τιµητικές και άµµισθες. Εάν οι Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. δεν συνεδριάσουν επί δύο συνεχόµενους µήνες λόγω έλλειψης απαρτίας, ο Υπουργός αντικαθιστά τα µέλη τους από τους επιλαχόντες των τελευταίων εκλογών.
8. Οι Πρόεδροι των Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. και ο Πρόεδρος της Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. της οικείας Περιφερειακής Διοίκησης Τοµέων Ψυχικής Υγείας (Πε.Δι.Το.Ψ.Υ.) εκλέγουν ανά έτος τον εκπρόσωπό τους και τον αναπληρωτή του στο Περιφερειακό Διατοµεακό Συµβούλιο του άρθρου 3.
9. Μέχρι την πλήρη ανάπτυξη υπηρεσιών παιδιών και εφήβων σε όλη την επικράτεια, οι υπηρεσίες παιδιών και εφήβων των περιοχών στις οποίες δεν υπάρχει πλήρης ανάπτυξη αντίστοιχων υπηρεσιών αντιπροσωπεύονται στο Περιφερειακό Διατοµεακό Συµβούλιο από τους παιδοψυχιάτρους και τους άλλους επαγγελµατίες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων των οικείων Το.Ψ.Υ.Π.Ε. οι οποίοι συµµετέχουν στο Περιφερειακό Διατοµεακό Συµβούλιο.
10. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας των Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε., καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.»

Οι Τοµεακές Επιστηµονικές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων και Παιδιών και Εφήβων ασκούν τις εξής αρµοδιότητές τους εντός των Τοµέων Ψυχικής Υγείας (Το.Ψ.Υ.) και Τοµέων Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Το.Ψ.Υ.Π.Ε.):
α) προάγουν την ψυχική υγεία του πληθυσµού της περιοχής ευθύνης τους βάσει των αρχών της κοινοτικής ψυχιατρικής, της συνέχειας της φροντίδας, της εξατοµικευµένης θεραπείας και του σεβασµού των δικαιωµάτων των ατόµων µε ψυχικές διαταραχές και των διατάξεων του άρθρου 1 του ν. 2716/1999,
β) προωθούν τη συνεργασία µε τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας, τις οικογένειες και τους φροντιστές τους και γενικότερα προάγουν τη συνηγορία και την καταπολέµηση του στίγµατος εντός της περιοχής ευθύνης τους,
γ) υποστηρίζουν την έρευνα και εποπτεύουν τη συλλογή επιδηµιολογικών στοιχείων χρήσης των Μ.Ψ.Υ. του Το.Ψ.Υ. και του Το.Ψ.Υ.Π.Ε.,
δ) συντονίζουν τις υπηρεσίες µεταξύ τους και προωθούν τη συνεργασία του προσωπικού των Μ.Ψ.Υ. του Το.Ψ.Υ. και του Το.Ψ.Υ.Π.Ε., σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Υγείας,
ε) µεριµνούν για την ανάπτυξη δικτύου υπηρεσιών των Μ.Ψ.Υ. του Το.Ψ.Υ. και του Το.Ψ.Υ.Π.Ε. µε την Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.), τις υπηρεσίες Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη Δικαιοσύνη, ιδιαίτερα όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών στα καταστήµατα κράτησης του Το.Ψ.Υ., όπου υπάρχουν, και στην παρακολούθηση της συνέχειας στη φροντίδα των αποφυλακισµένων ασθενών, καθώς και άλλες αρχές ή φορείς στην περιοχή ευθύνης τους,
στ) µεριµνούν για την εφαρµογή του εσωτερικού κανονισµού των Μ.Ψ.Υ. και του καθηκοντολογίου και εισηγούνται στο Περιφερειακό Διατοµεακό Συµβούλιο και άλλα αρµόδια όργανα τη δηµιουργία εσωτερικού κανονισµού, όπου δεν υφίσταται,
ζ) µεριµνούν για τη συνεργασία δοµών, υπηρεσιών, φορέων για την εφαρµογή του Ατοµικού Θεραπευτικού Πλάνου για κάθε άτοµο µε ψυχική διαταραχή, όπου ενδείκνυται,
η) µεριµνούν για την εφαρµογή από τις Μ.Ψ.Υ. των Το.Ψ.Υ. και Το.Ψ.Υ.Π.Ε. του επιχειρησιακού σχεδίου αντιµετώπισης κρίσεων, εκτάκτων αναγκών και µαζικών καταστροφών,
θ) εισηγούνται στο Περιφερειακό Διατοµεακό Συµβούλιο την ανάπτυξη από τις Μ.Ψ.Υ. του Το.Ψ.Υ. και του Το.Ψ.Υ.Π.Ε. δράσεων και προγραµµάτων αγωγής ψυχικής υγείας, πρόληψης, αντιµετώπισης της κρίσης, νοσηλείας, θεραπείας στην κοινότητα, ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και επαγγελµατικής ένταξης,
ι) εισηγούνται στο Περιφερειακό Διατοµεακό Συµβούλιο την υλοποίηση προγραµµάτων δια βίου εκπαίδευσης του προσωπικού στην κοινοτική ψυχιατρική και στην αποϊδρυµατοποίηση σε συνεργασία µε άλλους φορείς τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, εθνικούς, διακρατικούς και ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισµούς,
ια) εισηγούνται και µεριµνούν για την οµαλή διεξαγωγή των κλινικών εποπτειών εντός του Το.Ψ.Υ. και του Το.Ψ.Υ.Π.Ε. και την εξωτερική κλινική εποπτεία µε κλινικούς επόπτες από άλλους Το.Ψ.Υ. και Το.Ψ.Υ.Π.Ε.ή και άλλες Πε.Δι.Το.Ψ.Υ.,
ιβ) εισηγούνται προς το Περιφερειακό Διατοµεακό Συµβούλιο σχέδιο προγράµµατος για τη βελτίωση της λειτουργίας των εφηµεριών των ψυχιατρικών και παιδοψυχιατρικών τµηµάτων των γενικών και ειδικών νοσοκοµείων και πανεπιστηµιακών κλινικών του Το.Ψ.Υ. και του Το.Ψ.Υ.Π.Ε.,
ιγ) εισηγούνται και προάγουν µέτρα για την ανάπτυξη καινοτόµων οµάδων παρέµβασης κατ’ οίκον, τη διαµόρφωση συστήµατος ηλεκτρονικής θεραπευτικής παρακολούθησης και παραποµπής, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων ανάρρωσης, αποκατάστασης, ένταξης, ενδυνάµωσης και συνηγορίας, την κατανοµή των ειδικευόµενων ιατρών στις Μ.Ψ.Υ σύµφωνα µε το πρόγραµµα της ειδικότητάς τους και µε βάση την αρχή της κυκλικής εκπαίδευσης σε όλες της Μ.Ψ.Υ του Το.Ψ.Υ. και του Το.Ψ.Υ.Π.Ε.,
ιδ) µεριµνούν για την ανάπτυξη της συνεργατικής φροντίδας µε την ανάπτυξη µονάδων ΣυµβουλευτικήςΔιασυνδετικής Ψυχιατρικής στα Γενικά Νοσοκοµεία και την ανάπτυξη συνεργασιών και συλλειτουργίας µεταξύ των ψυχιατρικών υπηρεσιών του Το.Ψ.Υ. και του Το.Ψ.Υ.Π.Ε. και των υπηρεσιών Π.Φ.Υ.,
ιε) εισηγούνται στο Περιφερειακό Διατοµεακό Συµβούλιο για τη µετακίνηση, απόσπαση, µετάταξη του προσωπικού των Μ.Ψ.Υ του Το.Ψ.Υ. και του Το.Ψ.Υ.Π.Ε. ανάλογα µε τις ανάγκες και µε γνώµονα την προώθηση της παροχής κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας,
ιστ) εισηγούνται ή γνωµοδοτούν, κατά περίπτωση, όταν τους ζητηθεί από το Περιφερειακό Διατοµεακό Συµβούλιο ή από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ή τον Υπουργό Υγείας, για τη σύσταση, µείωση, συγχώνευση ή
µεταφορά Μ.Ψ.Υ. του Το.Ψ.Υ. και του Το.Ψ.Υ.Π.Ε. ή την ανάπτυξη προγραµµάτων παροχής υπηρεσιών υγείας στην περιοχή ευθύνης τους, καθώς και για την πολιτική ψυχικής υγείας ιδίως στην περιοχή ευθύνης τους,
ιζ) γνωµοδοτούν για τη σύσταση νέων Κοι.Σ.Π.Ε.,
ιη) δύνανται µε γραπτές προσκλήσεις να προσκαλούν σε συνεδριάσεις των επιτροπών φορείς της κοινότητας, των προγραµµάτων Βοήθειας στο Σπίτι, των Αστυνοµικών και Δικαστικών αρχών, της Οµοσπονδίας και των συλλόγων ή των ενώσεων των Λ.Υ.Ψ.Υ., των δευτεροβάθµιων οργάνων των συλλόγων οικογενειών ατόµων
µε ψυχικές διαταραχές ή όποιων άλλων εκπροσώπων φορέων κρίνουν απαραίτητο για την ολοκληρωµένη αντιµετώπιση των προβληµάτων που ανακύπτουν στο έδαφος της εφαρµογής των αρχών της κοινοτικής ψυχιατρικής,
ιθ) αποφαίνονται περί της κινητικότητας ενός ασθενούς εντός των Μ.Ψ.Υ. του Το.Ψ.Υ. όταν δεν µεριµνά η αρµόδια Μ.Ψ.Υ. περί της κινητικότητας του ασθενούς,
κ) αποστέλλουν ετησίως προς το Περιφερειακό Διατοµεακό Συµβούλιο σχέδιο προγραµµατισµού δράσεων, εκτίµησης των αναγκών και χρησιµοποίησης των υπηρεσιών,
κα) αποστέλλουν ετησίως προς το Περιφερειακό Διατοµεακό Συµβούλιο απολογισµό και αξιολόγηση του έργου τους, καθώς και του έργου των Μ.Ψ.Υ. ή προγραµµάτων της περιοχής ευθύνης τους,
κβ) παρέχουν κάθε στοιχείο ή πληροφορία που ζητείται από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και το Διατοµεακό Περιφερειακό Συµβούλιο για θέµατα του Το.Ψ.Υ. και του Το.Ψ.Υ.Π.Ε..

1. Στις Διοικήσεις Υγειονοµικών Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) συστήνονται, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας που εκδίδεται εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, Περιφερειακές Διοικήσεις Τοµέων Ψυχικής Υγείας (Πε.Δι.Το.Ψ.Υ.). Σε κάθε Δ.Υ.Πε. υπάγονται δύο Πε.Δι.Το.Ψ.Υ. µε την εξαίρεση της 5ης και της 7ης Δ.Υ.Πε. σε κάθε µία από τις οποίες υπάγεται µια Πε.Δι.Το.Ψ.Υ..

2. Στις Πε.Δι.Το.Ψ.Υ., µε την απόφαση του Υπουργού Υγείας της παραγράφου 1, εντάσσονται, µε κριτήρια γεωγραφικά, πληθυσµιακά, αριθµού Μ.Ψ.Υ και προσβασιµότητας των ληπτών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, οι Τοµείς Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (Το.Ψ.Υ.) και οι Τοµείς Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Το.Ψ.Υ.Π.Ε.). Μέχρι την πλήρη οργάνωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων σε όλη την επικράτεια και την πλήρη αντιστοίχιση των Το.Ψ.Υ. και Το.Ψ.Υ.Π.Ε. µε βάση τα ανωτέρω κριτήρια, ως περιοχές ευθύνης των Τοµεακών Επιστηµονικών Επιτροπών Παιδιών και Εφήβων νοούνται οι περιοχές ευθύνης των Τ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. ως υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.

1. Οι Περιφερειακές Διοικήσεις Τοµέων Ψυχικής Υγείας (Πε.Δι.Το.Ψ.Υ.) διοικούνται από Περιφερειακά Διατοµεακά Συµβούλια, τα οποία συνιστώνται σε αυτές.
Τα Περιφερειακά Διατοµεακά Συµβούλια είναι επταµελή και συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από γνώµη του Κε.Σ.Υ., µέσα σε πέντε (5) µήνες από την έναρξη ισχύος της απόφασης σύστασης των Πε.Δι.Το.Ψ.Υ. και ένταξης των Το.Ψ.Υ. και Το.Ψ.Υ.Π.Ε.. Η γνώµη του Κε.Σ.Υ. εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας σαράντα πέντε (45) ηµερών από την κοινοποίηση της πρότασης του Υπουργού Υγείας. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία ή εάν δεν υπάρχει επαρκής αριθµός προσώπων, ο Υπουργός Υγείας ορίζει πρόσωπα µε κύρος και εµπειρία στην ψυχική υγεία κατά προτεραιότητα από τους Το.Ψ.Υ. και Το.Ψ.Υ.Π.Ε. της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ.. Η θητεία των µελών των Περιφερειακών Διατοµεακών Συµβουλίων είναι τριετής και µπορεί να ανανεωθεί για µια επιπλέον τριετία. Τα µέλη των Περιφερειακών Διατοµεακών Συµβουλίων µπορεί να παυθούν και να αντικατασταθούν πριν τη λήξη της θητείας τους για σπουδαίο λόγο.

2. Τα Περιφερειακά Διατοµεακά Συµβούλια, απαρτίζονται από τους εξής:
α) τον Διοικητή της Υ.Πε., ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή του τον αρµόδιο για θέµατα ψυχικής υγείας Υποδιοικητή της Υ.Πε.,
β) έναν (1) ψυχίατρο, συντονιστή Διευθυντή Ε.Σ.Υ. ή διευθυντή Ε.Σ.Υ.ή καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επιστηµονικά υπεύθυνο ενός Κ.Ψ.Υ. ή άλλων Μ.Ψ.Υ. ενηλίκων της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2716/1999 ή Διευθυντή Ε.Σ.Υ.ή καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επιστηµονικά υπεύθυνο ψυχιατρικών τµηµάτων των νοσοκοµείων του ν.δ. 2592/1953 (Α΄ 254) και του ν. 1397/1983 (Α΄143) των Το.Ψ.Υ. της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ. ή Πανεπιστηµιακής Ψυχιατρικής Κλινικής, µε τον νόµιµο αναπληρωτή του,
γ) έναν (1) παιδοψυχίατρο, συντονιστή διευθυντή Ε.Σ.Υ.ή Διευθυντή Ε.Σ.Υ.ή καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επιστηµονικά υπεύθυνο ενός Κέντρου Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων ή άλλων Μ.Ψ.Υ. για παιδιά και εφήβους της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2716/1999 ή έναν Διευθυντή Ε.Σ.Υ.ή καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επιστηµονικά υπεύθυνο ψυχιατρικών τµηµάτων παιδιών και εφήβων των νοσοκοµείων του ν.δ. 2592/1953 και του ν. 1397/1983 των Το.Ψ.Υ.Π.Ε. της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ. ή Πανεπιστηµιακής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής, µε τον αναπληρωτή του. Εάν δεν υπάρχουν µονάδες ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων στους τοµείς της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ., µέλος του αντίστοιχου Περιφερειακού Διατοµεακού Συµβουλίου ορίζεται επαγγελµατίας ψυχικής υγείας (ψυχολόγος ή κοινωνικός λειτουργός ή λογοθεραπευτής ή εργοθεραπευτής ή επισκέπτης υγείας ή νοσηλευτής µε ψυχιατρική ειδικότητα ή σε περίπτωση έλλειψης νοσηλευτής ή παιδαγωγός ή εκπαιδευτικός), ο οποίος υπηρετεί στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας των νοσοκοµείων του ν.δ. 2592/1953 και του ν. 1397/1983 ή κατά περίπτωση στις Πανεπιστηµιακές Ψυχιατρικές Κλινικές, µε τον αναπληρωτή του,
δ) έναν (1) επαγγελµατία, που παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας (ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό ή λογοθεραπευτή ή ειδικό παιδαγωγό ή εργοθεραπευτή ή επισκέπτη υγείας ή νοσηλευτή µε ψυχιατρική ειδικότητα και σε περίπτωση έλλειψης αυτού νοσηλευτή, ή φυσικοθεραπευτή), ο οποίος υπηρετεί στις Μονάδες Ψυχικής Υγείας της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 2716/1999 ή των νοσοκοµείων του ν.δ. 2592/1953 και του ν. 1397/1983 των Το.Ψ.Υ. και Το.Ψ.Υ.Π.Ε. της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ. ή κατά περίπτωση στις Πανεπιστηµιακές Ψυχιατρικές ή Παιδοψυχιατρικές Κλινικές, µε τον αναπληρωτή του,
ε) έναν (1) ψυχίατρο ή παιδοψυχίατρο ή άλλο επαγγελµατία ψυχικής υγείας, ο οποίος υπηρετεί σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας των Ν.Π.Ι.Δ. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999 που εντάσσονται στους Το.Ψ.Υ. και Το.Ψ.Υ.Π.Ε. της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ., µε τον αναπληρωτή του,
στ) έναν (1) από τους Προέδρους των Τοµεακών Επιστηµονικών Επιτροπών Ενηλίκων, Παιδιών και Εφήβων, ο οποίος ορίζεται από τους Προέδρους των Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. και συµµετέχει στο Περιφερειακό Διατοµεακό Συµβούλιο µε ετήσια θητεία, µε τον αναπληρωτή του. Ο εκάστοτε εκπρόσωπος των Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. Πρόεδρος εισηγείται στο Περιφερειακό Διατοµεακό Συµβούλιο της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ. για όλα τα θέµατα που έχουν εισηγηθεί Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.,
ζ) έναν (1) εκπρόσωπο των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Λ.Υ.Ψ.Υ.) µε αναπληρωτή του έναν (1) εκπρόσωπο δευτεροβάθµιου οργάνου συλλόγων οικογενειών ατόµων µε ψυχικές διαταραχές που έχουν την έδρα τους στο συγκεκριµένο Πε.Δι.Το.Ψ.Υ. και ορίζονται από αυτούς.

3. Τα µέλη των περιπτώσεων β΄ έως και ε΄ της παραγράφου 2 ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας από το ειδικό µητρώο υποψηφίων µελών για το Περιφερειακό Διατοµεακό Συµβούλιο της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ., το οποίο δηµιουργείται και τηρείται στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να υποβάλει βιογραφικό σηµείωµα στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας, µετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

4. Η Επιτροπή Ψυχικής Υγείας του Κε.Σ.Υ. εισηγείται στον Υπουργό για τα µέλη των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 2, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία σαράντα πέντε (45) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτήν από τη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας των βιογραφικών των υποψηφίων. Η επιλογή γίνεται µε βάση τη διοικητική εµπειρία, το επιστηµονικό έργο και την απασχόληση, ιδίως στην κοινοτική ψυχιατρική, καθώς και την κοινωνική προσφορά. Αν παρέλθει άπρακτη η παραπάνω προθεσµία, ο Υπουργός Υγείας ορίζει τα µέλη των Περιφερειακών Διατοµεακών Συµβουλίων µετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

5. Οι θέσεις των µελών στο Περιφερειακό Διατοµεακό Συµβούλιο είναι τιµητικές και άµισθες. Τα µέλη του Περιφερειακού Διατοµεακού Συµβουλίου και των Τοµεακών Επιστηµονικών Επιτροπών προσφέρουν τις υπηρεσίες τους παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά τους.

6. Τα Περιφερειακά Διατοµεακά Συµβούλια συνεδριάζουν στην έδρα της αντίστοιχης Δ.Υ.Πε. ή στην Περιφερειακή της έδρα κατά περίπτωση. Στα πρακτικά των συνεδριάσεων αναφέρεται αναλυτικά η απόφαση της πλειοψηφίας και η γνώµη της µειοψηφίας. Για τις δαπάνες κίνησης των µετακινούµενων µελών των Περιφερειακών Διατοµεακών Συµβουλίων ισχύουν οι κείµενες διατάξεις για τη µετακίνηση µε εντολή του Δηµοσίου για εκτέλεση υπηρεσίας. Ο Πρόεδρος εκδίδει τις σχετικές εντολές µετακίνησης. Οι συνεδριάσεις µπορεί να πραγµατοποιούνται και µε τηλεδιάσκεψη.

7. Τα Περιφερειακά Διατοµεακά Συµβούλια των Πε.Δι.Το.Ψ.Υ. συνεδριάζουν τουλάχιστον µία (1) φορά το µήνα και οι αποφάσεις τους λαµβάνονται µε πλειοψηφία των 3/5 των µελών τους. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει απαρτία όταν παρίστανται τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη του. Εάν το Περιφερειακό Διατοµεακό Συµβούλιο δεν συνεδριάσει επί δύο (2) συνεχόµενους µήνες λόγω έλλειψης απαρτίας, ο Υπουργός Υγείας αντικαθιστά τα µέλη του, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της Υ.Πε..

8. Τριµελής αντιπροσωπεία, που ορίζεται από κάθε Περιφερειακό Διατοµεακό Συµβούλιο, συµµετέχει σε κοινή συνάντηση όλων των αντιπροσωπειών µε τον Υπουργό Υγείας, περιοδικά, ανά εξάµηνο, για ενηµέρωση, διαβούλευση και σχεδιασµό της περιφερειακής στρατηγικής για θέµατα ψυχικής υγείας.

9. Τα µέλη των Περιφερειακών Διατοµεακών Συµβουλίων και των Τοµεακών Επιστηµονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας, καθώς και οι γραµµατείς των Τοµεακών Επιστηµονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας µπορεί να λαµβάνουν ετησίως δεκαπενθήµερη εκπαιδευτική άδεια στο πλαίσιο της συνεχόµενης εκπαίδευσης επιπροσθέτως των αδειών που δικαιούνται από την υπηρεσία τους, για επικαιροποίηση των γνώσεών τους και της εµπειρίας τους σε διοικητικά θέµατα, καθώς και του επιστηµονικού αντικειµένου τους και ειδικότερα της κοινοτικής ψυχιατρικής. Μπορεί να χορηγηθούν εκπαιδευτικές άδειες εξωτερικού αν συµπεριλαµβάνουν επισκέψεις σε υπηρεσίες κοινοτικής ψυχικής υγείας ή οµάδες εργασίας ευρωπαϊκών ή διεθνών οργανισµών και επιστηµονικών εταιρειών µε αντικείµενο την κοινοτική ψυχιατρική ή την οργάνωση και διοίκηση υπηρεσιών υγείας.

10. Η Διοικητική Υποστήριξη των Τοµεακών Επιστηµονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας και των Περιφερειακών Διατοµεακών Συµβουλίων παρέχεται από υπαλλήλους των Δ.Υ.Πε., που ορίζονται µε απόφαση του Διοικητή των Υ.Πε. και απασχολούνται αποκλειστικά µε τον τοµέα της ψυχικής υγείας. 

1. Συνιστάται, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, τριµελές Συντονιστικό Όργανο των Περιφερειακών Διοικήσεων Τοµέων Ψυχικής Υγείας. Τα µέλη του εκλέγονται από τα µέλη των Περιφερειακών Συµβουλίων των Πε.Δι.Το.Ψυ.. Ο τρόπος και η διαδικασία της εκλογής τους ορίζονται στην ίδια παραπάνω απόφαση του Υπουργού Υγείας.

2. Το Συντονιστικό Όργανο των Πε.Δι.Το.Ψυ. εκπροσωπεί τις Πε.Δι.Το.Ψυ. και συµµετέχει σε υπουργικές και διυπουργικές επιτροπές ή όπου κληθεί για το σχεδιασµό της κεντρικής στρατηγικής για θέµατα ψυχικής υγείας.

Τα Περιφερειακά Διατοµεακά Συµβούλια έχουν τις εξής αρµοδιότητες:
α) διαµορφώνουν και εγκρίνουν την εφαρµογή της διατοµεακής ιατρικής, νοσηλευτικής, διοικητικής, επιστηµονικής, εκπαιδευτικής και λειτουργικής διασύνδεσης των Μονάδων Ψυχικής Υγείας των Πε.Δι.Το.Ψ.Υ. µε κριτήριο την ποιοτική παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας µε βάση τις αρχές της κοινοτικής ψυχιατρικής, της συνέχειας της φροντίδας και του σεβασµού των δικαιωµάτων των ατόµων µε ψυχικές διαταραχές, σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας,
β) συντονίζουν και παρακολουθούν την εφαρµογή και εκτέλεση των αποφάσεων του Υπουργείου Υγείας σε θέµατα αρµοδιότητάς τους,
γ) γνωµοδοτούν ετησίως προς το Υπουργείο Υγείας για τη στρατηγική και το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης σχετικά µε την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ. και εγκρίνουν και παρακολουθούν την εφαρµογή και εκτέλεση του επιχειρησιακού σχεδίου δράσης της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ..
δ) εισηγούνται µέτρα ψυχικής υγείας στα αρµόδια όργανα για το επιχειρησιακό σχέδιο αντιµετώπισης κρίσεων, εκτάκτων αναγκών και µαζικών καταστροφών και διαχειρίζονται τις τοπικές κρίσεις σε επίπεδο ψυχικής υγείας,
ε) εγκρίνουν τον ετήσιο αναλυτικό προϋπολογισµό προµηθειών των Μ.Ψ.Υ. της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ.,
στ) γνωµοδοτούν στον Υπουργό Υγείας για θέµατα ανάπτυξης των πολιτικών ψυχικής υγείας της περιοχής τους και ασκούν το συντονισµό των Διοικήσεων των παντός είδους Νοσοκοµείων σχετικά µε θέµατα ψυχικής υγείας, όπως και των λοιπών Μ.Ψ.Υ. της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ.,
ζ) εισηγούνται στον Υπουργό Υγείας για την τροποποίηση των Οργανισµών των ψυχιατρικών νοσοκοµείων και των γενικών νοσοκοµείων ως προς τις Μ.Ψ.Υ.,
η) εισηγούνται στον Υπουργό Υγείας µετά από εισήγηση των Τ.Επ.Ψ.Υ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. για την ανάπτυξη και οργάνωση Μ.Ψ.Υ. στην κοινότητα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10 και 11 του ν. 2716/1999 µε σκοπό την αποϊδρυµατοποίηση, ψυχοκοινωνική αποκατάσταση, καθώς και κοινωνική και επαγγελµατική επανένταξη ατόµων µε χρόνιες ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήµατα που νοσηλεύονται στα ψυχιατρικά νοσοκοµεία ή άλλες Μ.Ψ.Υ.,
θ) εισηγούνται στο Υπουργείο Υγείας ετήσιο πρόγραµµα εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ. µετά από γνωµοδότηση των Τ.Επ.Ε. Ψ.Υ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.,
ι) αποφασίζουν για την αδειοδότηση και εισηγούνται στο Υπουργείο Υγείας για την κατάργηση, συγχώνευση ή µεταφορά Μ.Ψ.Υ. ή τµηµάτων της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ., µετά από γνωµοδότηση των Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.,
ια) αποφασίζουν µέτρα για την ανάπτυξη και βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας των Το.Ψ.Υ., καθώς και το συντονισµό, διασύνδεση και δικτύωση των Μ.Ψ.Υ κάθε Το.Ψ.Υ., ύστερα από εισήγηση των Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.,
ιβ) εγκρίνουν προγράµµατα δια βίου εκπαίδευσης και συνεχιζόµενης κατάρτισης για την ενηµέρωση των ψυχιάτρων, παιδοψυχιάτρων ή άλλων επαγγελµατιών ψυχικής υγείας ή διοικητικών ή άλλων εργαζοµένων στην κοινοτική ψυχιατρική, που εισηγούνται οι Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.,
ιγ) εισηγούνται προς τον Υπουργό Υγείας, ύστερα από εισήγηση των Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. για το συνολικό ετήσιο προγραµµατισµό προσλήψεων των Μ.Ψ.Υ. κάθε Το.Ψ.Υ. της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ.,
ιδ) αποφασίζουν το συνολικό ετήσιο προγραµµατισµό των προσλήψεων των Μ.Ψ.Υ. κάθε Το.Ψ.Υ. και Το.Ψ.Υ.Π.Ε., µε εξαίρεση τα νοσοκοµεία, για τα οποία εισηγούνται προς τα αρµόδια όργανα,
ιε) εισηγούνται για τη µετακίνηση, απόσπαση, µετάταξη του προσωπικού των δηµόσιων Μ.Ψ.Υ. των Το.Ψ.Υ. και Το.Ψ.Υ.Π.Ε. της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ. ανάλογα µε τις ανάγκες και µε γνώµονα την προώθηση της παροχής κοινοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας,
ιστ) εισηγούνται στα αρµόδια όργανα τον κατάλογο των Μονάδων Ψυχικής Υγείας που εφηµερεύουν και το πρόγραµµα εφηµεριών αυτών, µε σκοπό σε κάθε Περιφερειακή Διοίκηση Τοµέων Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων, καθώς και Παιδιών και Εφήβων, να εφηµερεύουν Μονάδες Ψυχικής Υγείας σε εικοσιτετράωρη βάση,
ιζ) συντονίζουν και παρακολουθούν τη συγκρότηση συνεκτικού δικτύου παροχής υπηρεσιών για τη διασφάλιση της συνέχειας στη φροντίδα και την εξατοµικευµένη θεραπεία του κάθε συγκεκριµένου ασθενούς,
ιη) συντάσσουν ύστερα από γνωµοδότηση των Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε. και Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε. κατευθυντήριες οδηγίες για την εύρυθµη µετάβαση στην τοµεοποιηµένη λειτουργία των µονάδων ψυχικής υγείας (Μ.Ψ.Υ.), οι οποίες ανανεώνονται ανά τριετία,
ιθ) προωθούν και εποπτεύουν την ανάπτυξη δικτύου συνεργατικής φροντίδας µέσα στα Γενικά Νοσοκοµεία (Μονάδες Συµβουλευτικής-Διασυνδετικής Ψυχιατρικής) και στην Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας (Κέντρα Υγείας, Π.Ε.Δ.Υ., υπηρεσίες των Δήµων-Βοήθεια στο Σπίτι κ.α.), σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργού Υγείας,
κ) διασφαλίζουν την εγκατάσταση και οµαλή λειτουργία του συστήµατος καταγραφής και παρακολούθησης της πορείας των ασθενών µέσα στο δίκτυο υπηρεσιών κάθε Το.Ψ.Υ. και Το.Ψ.Υ.Π.Ε. και ελέγχουν εάν τηρείται το αρχείο από κάθε Μ.Ψ.Υ.,
κα) διασφαλίζουν την υλοποίηση του προγράµµατος ειδίκευσης των ειδικευόµενων ιατρών στις Μ.Ψ.Υ σύµφωνα µε το πρόγραµµα της ειδικότητάς τους και µε βάση την αρχή της κυκλικής εκπαίδευσης και τις δυνατότητες κάθε Πε.Δι.Το.Ψ.Υ., σύµφωνα µε τις αποφάσεις του Κε.Σ.Υ. και του Υπουργείου Υγείας, σε όλες τις µονάδες του δικτύου, µετά από εισήγηση των Τ.Επ.Ψ.Υ.Ε. και Τ.Επ.Ε. Ψ.Υ.Π.Ε. και ελέγχουν την πλήρη εφαρµογή της,
κβ) εποπτεύουν την οµαλή διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραµµάτων εντός του κάθε Το.Ψ.Υ.,
κγ) αξιολογούν, ετησίως, στην περιοχή αρµοδιότητάς τους την αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας που παρέχονται από τις Μ.Ψ.Υ.. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια µε τα οποία αξιολογείται η αποτελεσµατικότητα και αποδοτικότητα των Μ.Ψ.Υ. Ν.Π.Δ.Δ., των Μ.Ψ.Υ. των Ν.Π.Ι.Δ. µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 11 του ν. 2716/1999 και των Μ.Ψ.Υ. των Ν.Π.Ι.Δ. του κερδοσκοπικού τοµέα του άρθρου 12 του ν. 4272/2014 που εντάσσονται στους Το.Ψ.Υ. και Το.Ψ.Υ.Π.Ε. της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ.,
κδ) υποβάλλουν, εγγράφως, στον Υπουργό Υγείας ετήσιες εκθέσεις για το έργο τους. Οι εκθέσεις αυτές υποβάλλονται εντός τριµήνου από τη λήξη κάθε έτους. 

1. Σε κάθε Περιφερειακή Διοίκηση Τοµέων Ψυχικής Υγείας (Πε.Δι.Το.Ψ.Υ.) συνιστάται επταµελής Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Η Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ελέγχει και παρακολουθεί στην περιοχή ευθύνης της Πε.Δι.Το.Ψ.Υ. την προστασία των δικαιωµάτων των ατόµων µε ψυχικές διαταραχές και την καλή λειτουργία των Μονάδων Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.).

2. Τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ορίζονται για µία (1) τριετία και απαρτίζονται από έναν ψυχίατρο ή ψυχολόγο ή, κατά περίπτωση, παιδοψυχίατρο, µε τον αναπληρωτή του, έναν κοινωνικό λειτουργό, µε τον αναπληρωτή του, έναν νοσηλευτή ψυχικής υγείας, µε τον αναπληρωτή του, έναν επισκέπτη υγείας, µε τον αναπληρωτή του, έναν νοµικό, µε τον αναπληρωτή του, έναν εκπρόσωπο ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, µε τον αναπληρωτή του και έναν εκπρόσωπο δευτεροβάθµιου οργάνου συλλόγων οικογενειών ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας, µε τον αναπληρωτή του. Τα µέλη της Επιτροπής δεν συµµετέχουν σε άλλα όργανα του παρόντος νόµου. Η θητεία τους µπορεί να ανανεωθεί για µία (1) τριετία. Η θέση του µέλους της Τοµεακής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας είναι τιµητική και άµισθη.

3. Η Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας:
α) δέχεται παράπονα, αναφορές και καταγγελίες, πραγµατοποιεί τακτικές και έκτακτες επισκέψεις στις Μ.Ψ.Υ. του Το.Ψ.Υ., διεξάγει αυτεπάγγελτες έρευνες σε Μ.Ψ.Υ. του Το.Ψ.Υ. και δ ενηµερώνει µε κάθε πρόσφορο τρόπο τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τις οικογένειές τους για τα δικαιώµατά τους και την τοπική κοινωνία για τα δικαιώµατα των ατόµων µε ψυχικές διαταραχές και το σεβασµό τους,
β) παρακολουθεί την τήρηση των διαδικασιών και των προθεσµιών των διατάξεων των νόµων περί ακούσιας νοσηλείας και επιλαµβάνεται θεµάτων προστασίας των νοσηλευοµένων από κατάχρηση µέτρων περιορισµού,
γ) διασφαλίζει την τήρηση της διαδικασίας έκφρασης παραπόνων και καταγγελιών.

4. Η Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας υπάγεται διοικητικά στην όµορη Πε.Δι.Το.Ψ.Υ. και διασυνδέεται µε την Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωµάτων των Ατόµων µε Ψυχικές Διαταραχές, η οποία έχει συσταθεί στο Υπουργείο Υγείας. Ενηµερώνει την Ειδική αυτή Επιτροπή σε τακτά χρονικά διαστήµατα και της υποβάλλει ετήσια έκθεση. Επίσης, ετήσια έκθεση υποβάλλει στο Περιφερειακό Τοµεακό Συµβούλιο, στον Διοικητή της Υ.Πε. και στη Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται τα µέλη των Τοµεακών Επιτροπών Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, η έδρα τους, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4272/2014 (Α΄ 145), διαγράφεται η φράση «που υπηρετεί».

2. Η παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4052/2012, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4272/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται µετά από εισήγηση του διοικητή της αρµόδιας Υγειονοµικής Περιφέρειας, οι θέσεις του ιατρικού προσωπικού στα καταργούµενα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µεταφέρονται στο Ψυχιατρικό Τµήµα του Ψυχιατρικού Τοµέα του νοσοκοµείου υποδοχής ή στο αντίστοιχο Κέντρο Ψυχικής Υγείας µε τις λοιπές αποκεντρωµένες µονάδες ψυχικής υγείας που υπάγονται σε αυτό. Με όµοια απόφαση, που εκδίδεται µετά από εισήγηση του διοικητή της αρµόδιας Υγειονοµικής Περιφέρειας, οι παραπάνω µεταφερόµενες θέσεις καλύπτονται από το προσωπικό που ήδη υπηρετεί, µε την ίδια εργασιακή σχέση, θέση, κλάδο, βαθµό και ειδικότητα που κατείχαν στο καταργούµενο νοµικό πρόσωπο.»

3. Η παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4052/ 2012, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4272/2014, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται µετά από εισήγηση του διοικητή της αρµόδιας Υγειονοµικής Περιφέρειας, οι θέσεις του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού στα καταργούµενα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µεταφέρονται στο νοσοκοµείο υποδοχής ή στο αντίστοιχο Κέντρο Ψυχικής Υγείας µε τις λοιπές αποκεντρωµένες µονάδες ψυχικής υγείας που υπάγονται σε αυτό. Με όµοια απόφαση, που εκδίδεται µετά από εισήγηση του διοικητή της αρµόδιας Υγειονοµικής Περιφέρειας, οι παραπάνω µεταφερόµενες θέσεις καλύπτονται από το προσωπικό που ήδη υπηρετεί, µε την ίδια εργασιακή σχέση, θέση, κλάδο, βαθµό και ειδικότητα που κατείχαν στο καταργούµενο νοµικό πρόσωπο.»

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισµοί:
1. Ως πολύ εξειδικευµένη υγειονοµική περίθαλψη νοείται η υγειονοµική περίθαλψη συγκεκριµένης νόσου ή πάθησης ή οµάδας συναφών νοσηµάτων µε µεγάλη πολυπλοκότητα όσον αφορά στη διάγνωση, τη θεραπευτική αντιµετώπιση ή τη διαχείριση και το υψηλό κόστος της αγωγής και των πόρων που απαιτούνται.
2. Ως πολύπλοκη νόσος ή πάθηση νοείται η συγκεκρι µένη νόσος ή πάθηση που συνδυάζει αριθµό παραγόντων, συµπτωµάτων ή σηµείων, η οποία απαιτεί πολυεπιστηµονική προσέγγιση και καλά σχεδιασµένη οργάνωση των υπηρεσιών µέσα στον χρόνο διότι συνεπάγεται µία ή περισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις: µεγάλο αριθµό πιθανών διαγνώσεων ή δυνατοτήτων διαχείρισης και συννοσηρότητα, δύσκολη ερµηνεία των δεδοµένων των κλινικών και διαγνωστικών ευρηµάτων, µεγάλο κίνδυνο επιπλοκών και αυξηµένη θνητότητα ή θνησιµότητα που συνδέονται είτε µε το πρόβληµα είτε µε τη διαγνωστική διαδικασία είτε µε τη διαχείριση του προβλήµατος.
3. Ως πολυεπιστηµονική οµάδα υγειονοµικής περίθαλψης νοείται η οµάδα επαγγελµατιών της υγείας από διάφορους τοµείς υγειονοµικής περίθαλψης, οι οποίοι συνδυάζουν δεξιότητες και πόρους, καθένας από τους οποίους παρέχει ειδικές υπηρεσίες και οι οποίοι συνεργάζονται για την ίδια υπόθεση και συντονίζουν την υγειονοµική περίθαλψη που πρέπει να παρασχεθεί στον ασθενή.
4. Ως Κέντρο Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων νοείται η δηµόσια µονάδα παροχής υγειονοµικής περίθαλψης που κατέχει πολύ υψηλή τεχνογνωσία και εµπειρογνωµοσύνη στο πεδίο δράσης της για την παροχή ολοκληρωµένης και υψηλής ποιότητας διάγνωσης και φροντίδας υγείας, σε ασθενείς που πάσχουν από νοσήµατα που απαιτούν ιδιαίτερη συγκέντρωση τεχνικών και τεχνολογικών πόρων, γνώσης και εµπειρίας λόγω του χαµηλού επιπολασµού της νόσου, της πολυπλοκότητας της διάγνωσης ή της θεραπείας ή και του υψηλού κόστους και είναι ικανή να προσφέρει επίσης ειδική µετεκπαίδευση, καθώς και να διεξάγει επιστηµονική έρευνα στα αντίστοιχα επιστηµονικά πεδία.
Το Κέντρο Εµπειρογνωµοσύνης µπορεί να απαρτίζεται από µία ή περισσότερες κλινικές ή µονάδες, κατά προτίµηση του ιδίου φορέα παροχής υγειονοµικής περίθαλψης του Δηµοσίου, και να περιλαµβάνει τα απαραίτητα εξειδικευµένα διαγνωστικά εργαστήρια ή να συνεργάζεται µε αυτά.
Το πεδίο δράσης του Κέντρου Εµπειρογνωµοσύνης
µπορεί να περιλαµβάνει µία ή περισσότερες σπάνιες νόσους, ή και πολύπλοκες νόσους, ή παθήσεις χαµηλού επιπολασµού.
5. Ως Εξειδικευµένα Διαγνωστικά Εργαστήρια σπάνιων ή πολύπλοκων νοσηµάτων νοούνται τα διαγνωστικά εργαστήρια του δηµόσιου τοµέα που διαθέτουν αποδεδειγµένη υψηλή εξειδίκευση και εµπειρογνωµοσύνη στην εργαστηριακή διάγνωση µίας ή περισσοτέρων σπανίων νόσων ή πολύπλοκων νόσων ή παθήσεων χαµηλού επιπολασµού στο πεδίο δράσης τους, όπως µοριακής γενετικής, βιοχηµικής γενετικής, κυτταρογενετικής κ.α..
6. Ως σπάνια νόσος νοείται η νόσος η οποία εµφανίζει όριο επιπολασµού που δεν υπερβαίνει τις πέντε περιπτώσεις ανά δέκα χιλιάδες (10.000) άτοµα.

Τα Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων έχουν ως σκοπό:
α) τη σωστή διαχείριση ασθενών που πάσχουν από σπάνια νοσήµατα ή πολύπλοκες νόσους ή παθήσεις χα µηλού επιπολασµού, την παροχή εξειδικευµένων οδηγιών και την εφαρµογή καλών πρακτικών στη διάγνωση και φροντίδα των ασθενών,
β) την ενίσχυση και βελτίωση της πρόληψης, της διάγνωσης και της παροχής υγειονοµικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας, προσβάσιµης για όλους τους ασθενείς που πάσχουν από ασθένεια για την οποία απαιτείται ιδιαίτερη συγκέντρωση ειδικών γνώσεων σε τοµείς της ιατρικής όπου σπανίζει η εµπειρογνωµοσύνη,
γ) τη διασφάλιση της πρόσβασης των ασθενών σε πολυεπιστηµονικές οµάδες επαγγελµατιών υγείας, οι οποίες δύνανται να καλύψουν τις διαφορετικές πτυχές του προβλήµατος υγείας τους,
δ) την ενοποίηση των γνώσεων όσον αφορά στη διαχείριση των νόσων του πεδίου εµπειρογνωµοσύνης τους,
ε) τη µεγιστοποίηση της αποδοτικότητας στη χρήση των πόρων µε τη συγκέντρωσή τους, όπου είναι σκόπιµο,
στ) την ενίσχυση της έρευνας, της επιδηµιολογικής επιτήρησης, της µετεκπαίδευσης και της κατάρτισης στους επαγγελµατίες της υγείας,
ζ) την προώθηση της ανταλλαγής της εµπειρογνωµοσύνης, εικονικής και υλικής, και την ανάπτυξη και διάδοση πληροφοριών, γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών,
η) την εφαρµογή συγκριτικής αξιολόγησης σε θέµατα ποιότητας και ασφάλειας των ασθενών,
θ) τη συνεργασία και δικτύωση µε άλλα Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή και διεθνές επίπεδο, καθώς και µε συλλόγους ασθενών του πεδίου δράσης τους.

Τα Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων πρέπει:
α) να διαθέτουν γνώσεις και εµπειρογνωµοσύνη για τη διάγνωση, περίθαλψη, παρακολούθηση και διαχείριση ασθενών,
β) να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισµό ή να έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτόν,
γ) να ενσωµατώνουν στη λειτουργία τους πολυεπιστη µονική οµάδα µε εµπειρία και υψηλά προσόντα στο πεδίο δράσης τους,
δ) να παρέχουν υψηλό επίπεδο εµπειρογνωµοσύνης και να έχουν την ικανότητα παροχής κατευθυντήριων γραµµών για ορθές πρακτικές και υλοποίησης µετρήσεων των αποτελεσµάτων και ελέγχων ποιότητας,
ε) να δέχονται ασθενείς κατόπιν παραποµπής από τους φορείς παροχής της δευτεροβάθµιας ή και της πρωτοβάθµιας φροντίδας και υγειονοµικής περίθαλψης,
στ) να διαθέτουν προτυποποιηµένες διαδικασίες επικοινωνίας µε τις υπηρεσίες των φορέων της δευτεροβάθµιας ή και της πρωτοβάθµιας φροντίδας και υγειονο µικής περίθαλψης, που ενδέχεται να διαχειριστούν τους ασθενείς µετά τη χορήγηση εξιτηρίου και να συντονίζουν τις απαραίτητες διαδικασίες που διασφαλίζουν τη συνέχεια της παροχής φροντίδας υγείας στους ασθενείς, ιδίως µε την παροχή κατευθυντήριων οδηγιών προς τις προαναφερόµενες υπηρεσίες και τη λήψη σχετικής ενηµέρωσης από αυτές,
ζ) να συµβάλλουν στην προώθηση της έρευνας,
η) να εφαρµόζουν διαφανείς και ρητούς κανόνες και πρακτικές οργάνωσης και διαχείρισης,
θ) να διαθέτουν συστήµατα ενηµέρωσης και εργαλεία ηλεκτρονικής υγείας,
ι) να διεξάγουν δράσεις µετεκπαίδευσης και κατάρτισης,
ια) να διασφαλίζουν ότι η περίθαλψη έχει ως επίκεντρο τον ασθενή,
ιβ) να συνεργάζονται µε άλλα κέντρα και δίκτυα σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, καθώς και µε συλλόγους ασθενών του πεδίου δράσης τους,
ιγ) να εκθέτουν δηµόσια και σε ετήσια βάση τα αποτελέσµατα των δραστηριοτήτων τους,
ιδ) να συµµορφώνονται πλήρως µε τα γενικά και ειδικά κριτήρια που αποτέλεσαν τη βάση της αναγνώρισής τους.

Α. Οι δηµόσιες µονάδες που ζητούν την αναγνώρισή τους ως Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια και προϋποθέσεις:
1. Γενικά κριτήρια:
α) Όσον αφορά στην ενδυνάµωση των ασθενών και την ασθενοκεντρική περίθαλψη και εν γένει φροντίδα υγείας:
αα) να έχουν καταρτίσει στρατηγικές που να διασφαλίζουν ότι η περίθαλψη έχει ως επίκεντρο τον ασθενή,
ββ) να παρέχουν σαφή και διαφανή ενηµέρωση σχετικά µε τις διαδικασίες καταγγελίας, υποβολής παραπόνων και τα διαθέσιµα µέσα προσφυγής και αποκατάστασης για τους ηµεδαπούς και για τους αλλοδαπούς ασθενείς,
γγ) να εξασφαλίζουν την παρακολούθηση της εµπειρίας των ασθενών και την αξιολόγηση της εµπειρίας αυτής µε σκοπό τη βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών, δδ) να εφαρµόζουν κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδοµένων και να διασφαλίζουν την πρόσβαση στα ιατρικά αρχεία και τις κλινικές πληροφορίες
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2472/1997 (Α΄ 50),
εε) να µεριµνούν ώστε η συναίνεση του ασθενούς σχετικά µε τη χρήση και ανταλλαγή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και των δεδοµένων που αφορούν την υγεία συµµορφώνεται µε το ν. 2472/1997,
στστ) να διασφαλίζουν τη διαφάνεια, συµπεριλαµβανοµένης της ενηµέρωσης, σχετικά µε τα κλινικά αποτελέσµατα, τις δυνατότητες των διαφορετικών θεραπειών και τα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας.
β) Όσον αφορά στην οργάνωση, διαχείριση και λειτουργική συνέχεια:
αα) να εφαρµόζουν διαφανείς και ρητούς κανόνες και πρακτικές οργάνωσης και διαχείρισης,
ββ) να διασφαλίζουν τη διαφάνεια του κόστους που απορρέει από την περίθαλψη του ασθενούς,
γγ) να διαθέτουν σχέδιο λειτουργικής συνέχειας για ένα συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα,
δδ) να εξασφαλίζουν το συντονισµό µεταξύ των συνεργαζόµενων µονάδων του Κέντρου και την εύκολη πρόσβαση σε άλλους πόρους ή ειδικές µονάδες ή υπηρεσίες αναγκαίες για τη διαχείριση των ασθενών,
εε) να έχουν πρόσβαση σε χώρους περίθαλψης και νοσηλείας υψηλών προδιαγραφών,
στστ) να διαθέτουν προτυποποιηµένες διαδικασίες επικοινωνίας µε τους φορείς που παρέχουν υγειονοµική φροντίδα και περίθαλψη στους ασθενείς µετά τη χορήγηση εξιτηρίου, καθώς και για τις περιπτώσεις που απαιτείται διασυνοριακή επικοινωνία και συνεργασία.
γ) Όσον αφορά στην ικανότητα έρευνας και κατάρτισης:
αα) να έχουν την ικανότητα να παρέχουν εξειδικευµένη κατάρτιση, σε συνεργασία µε ακαδηµαϊκούς φορείς και πανεπιστηµιακά ιδρύµατα,
ββ) να έχουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναµικό και τους απαιτούµενους πόρους για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων εκπαίδευσης και κατάρτισης,
γγ) να διαθέτουν την ικανότητα διεξαγωγής έρευνας και αποδεδειγµένη ερευνητική εµπειρία ή συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα στον τοµέα εµπειρογνωµοσύνης τους, σε εθνικό, ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο,
δδ) να διενεργούν διδακτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες που συνδέονται µε τον τοµέα εµπειρογνωµοσύνης, µε σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων και της τεχνικής ικανότητας των φορέων υγειονοµικής περίθαλψης που συµµετέχουν στην ίδια αλυσίδα περίθαλψης εντός και εκτός του κέντρου.
δ) Όσον αφορά στην ανταλλαγή εµπειρογνωµοσύνης, συστήµατα ενηµέρωσης και εργαλεία ηλεκτρονικής υγείας:
αα) να µπορούν να ανταλλάσσουν εµπειρογνωµοσύνη
µε επαγγελµατίες υγείας άλλων φορέων υγειονοµικής περίθαλψης ή/και να τους παρέχουν συµβουλευτική υποστήριξη,
ββ) να διαθέτουν καθιερωµένες διαδικασίες και πλαίσιο που να διασφαλίζει τη διαχείριση, τη διαφύλαξη και την ανταλλαγή ιατρικών δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των αποτελεσµάτων µετρήσεων, των δεικτών διαδικασίας και των µητρώων ασθενών για το συγκεκριµένο τοµέα εµπειρογνωµοσύνης, σύµφωνα µε τις διατάξεις για την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ν. 2472/1997, και την εν επιγνώσει συναίνεση,
γγ) να µπορούν να προωθούν τη χρήση της τηλεϊατρικής και άλλων εργαλείων ηλεκτρονικής υγείας εντός και εκτός των εγκαταστάσεών τους, εκπληρώνοντας τις ελάχιστες απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, σύµφωνα µε τις νοµικές απαιτήσεις που απορρέουν από την εθνική και την ενωσιακή νοµοθεσία,
δδ) να χρησιµοποιούν προτυποποιηµένο σύστηµα ενηµέρωσης και κωδικοποίησης, σύµφωνα µε συστήµατα αναγνωρισµένα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, όπως η Διεθνής Ταξινόµηση των Νόσων και συµπληρωµατικές ταξινοµήσεις, εφόσον είναι σκόπιµο.
ε) Όσον αφορά στην εµπειρογνωµοσύνη, τις καλές πρακτικές, την ποιότητα, την ασφάλεια των ασθενών και την αξιολόγηση:
αα) να διαθέτουν σύστηµα διασφάλισης ή διαχείρισης της ποιότητας και αντίστοιχα σχέδια, συµπεριλαµβανοµένης της διοίκησης και της αξιολόγησης του συστήµατος,
ββ) να διαθέτουν σχέδιο ασφάλειας των ασθενών,
γγ) να δεσµεύονται ότι χρησιµοποιούν τις βέλτιστες τεχνολογίες υγείας και πρωτόκολλα θεραπείας, που βασίζονται σε τεκµηριωµένες γνώσεις και σε στοιχεία,
δδ) να εκπονούν ή να συµµετέχουν στην εκπόνηση και να χρησιµοποιούν κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες και πρωτόκολλα στον τοµέα της εµπειρογνωµοσύνης.
2 .Ειδικά κριτήρια και προϋποθέσεις:
α) Όσον αφορά στην ικανότητα, την εµπειρία και τα αποτελέσµατα της περίθαλψης:
αα) να τεκµηριώνουν την ικανότητα, την εµπειρία και τη δραστηριότητα, σύµφωνα µε αναγνωρισµένα επαγγελµατικά και τεχνικά πρότυπα ή συστάσεις,
ββ) να παρέχουν τεκµηριωµένη ορθή κλινική περίθαλψη και αποτελέσµατα µε βάση τα διαθέσιµα πρότυπα, τους δείκτες και την υπάρχουσα τεχνογνωσία και να αποδεικνύουν ότι τα παρεχόµενα θεραπευτικά σχήµατα είναι αναγνωρισµένα από τη διεθνή ιατρική επιστήµη όσον αφορά στην ασφάλεια, στην αξία και στα κλινικά αποτελέσµατα.
β) Όσον αφορά στους απαιτούµενους ανθρώπινους, διαρθρωτικούς πόρους, τον εξοπλισµό και την οργάνωση της περίθαλψης:
αα) να τεκµηριώνουν τα χαρακτηριστικά των απαιτούµενων ανθρώπινων πόρων,
ββ) να τεκµηριώνουν τα χαρακτηριστικά, την οργάνωση και τη λειτουργία της ειδικής πολυεπιστηµονικής οµάδας υγειονοµικής περίθαλψης,
γγ) να τεκµηριώνουν την ύπαρξη του απαραίτητου ειδικού εξοπλισµού εντός του κέντρου ή την εύκολη πρόσβαση σε αυτόν.

Β. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα αντίστοιχα µέτρα εκπλήρωσης των παραπάνω γενικών και ειδικών κριτηρίων.

1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας αναγνωρίζονται τα Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων. Κάθε δηµόσια µονάδα παροχής υγειονοµικής περίθαλψης προκειµένου να αναγνωριστεί ως Κέντρο Εµπειρογνωµοσύνης πρέπει να υποβάλει αίτηµα αναγνώρισης, ύστερα από τη θετική γνώµη του Επιστηµονικού Συµβουλίου και την έγκριση του Διοικητικού Συµβουλίου του νοσοκοµείου ή των αρµόδιων οργάνων του φορέα στον οποίο ανήκει. To αίτηµα και ο σχετικός φάκελος υποβάλλονται από τη διοίκηση του νοσοκοµείου ή του φορέα στην οικεία Δ.Υ.Πε. και, εφόσον εγκριθούν από αυτήν, διαβιβάζονται στο Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού του Υπουργείου Υγείας. Το Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού του Υπουργείου Υγείας προωθεί το αίτηµα στην Εθνική Επιτροπή για τα Σπάνια Νοσήµατα – Παθήσεις (Ε.Ε.ΣΠ.Ν. – Π.) του Κε.Σ.Υ., η οποία και το εξετάζει κατ’ ουσίαν.
Η Εθνική Επιτροπή για τα Σπάνια Νοσήµατα – Παθήσεις (Ε.Ε.ΣΠ.Ν. – Π.) αξιολογεί το αίτηµα µε βάση τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12.
Το Τµήµα Έρευνας και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασµού του Υπουργείου Υγείας µεριµνά για την έκδοση της υπουργικής απόφασης αναγνώρισης του κάθε Κέντρου Εµπειρογνωµοσύνης, τηρεί ενηµερωµένο µητρώο των αναγνωρισµένων Κέντρων και δηµοσιεύει το σχετικό κατάλογο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
Τα αναγνωρισµένα Κέντρα Εµπειρογνωµοσύνης υποχρεούνται σε επαναξιολόγησή τους από την Εθνική Επιτροπή για τα Σπάνια Νοσήµατα – Παθήσεις (Ε.Ε.ΣΠ.Ν. – Π.), ανά πενταετία από την αρχική αναγνώρισή τους. Αν κάποιο Κέντρο δεν πληροί ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια βάσει των οποίων αναγνωρίστηκε, η Επιτροπή του αποστέλλει προτάσεις διορθωτικών ενεργειών συµ µόρφωσης. Αν το Κέντρο δεν συµµορφωθεί εντός εξαµήνου από την αποστολή των συστάσεων, παύει να ισχύει η αναγνώρισή του και εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Υγείας.

2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται η διαδικασία και το σύστηµα αξιολόγησης των υποψήφιων Κέντρων για την αναγνώρισή τους και την επαναξιολόγησή τους, καθώς και τα στοιχεία του υποβαλόµενου φακέλου.

Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4213/2013 (Α΄261), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 24 του ίδιου νόµου, αντικαθίσταται ως εξής:
«4.α) Στο Κεντρικό Συµβούλιο Υγείας (Κε.Σ.Υ.) συγκροτείται «Εθνική Επιτροπή για τα Σπάνια ΝοσήµαταΠαθήσεις (Ε.Ε.Σ.Ν-Π.)», η οποία έχει πάγιο και διαρκή χαρακτήρα, είναι ενδεκαµελής και απαρτίζεται από:
αα) τρεις (3) επιστήµονες του χώρου της υγείας, µε τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι προτείνονται από το Κε.Σ.Υ. και πρέπει να διαθέτουν συναφές αποδεδειγµένο επιστηµονικό έργο, εµπειρία διοίκησης και λειτουργίας µονάδων παροχής εξειδικευµένων υπηρεσιών, συµ µετοχή σε συναφή ευρωπαϊκά προγράµµατα και δίκτυα, αποδεδειγµένη εµπειρία αξιολόγησης φορέων, επιστη µόνων, επιστηµονικών δράσεων, πρωτοκόλλων και συµ µετοχή σε συναφείς ελληνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς επιτροπές. Για την περίπτωση αναγνώρισης των Κέντρων Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, οι ανωτέρω τρεις (3) επιστήµονες προτείνονται από το Κε.Σ.Υ. κάθε φορά ανάλογα µε το πεδίο ε µπειρογνωµοσύνης που αιτείται να αναγνωρισθεί το υποψήφιο Κέντρο,
ββ) τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στην Οµάδα εµπειρογνωµόνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα σπάνια νοσήµατα, µε τον αναπληρωτή του,
γγ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Δηµόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, µε τον νόµιµο αναπληρωτή του,
δδ) δύο (2) εκπρόσωπους των ασθενών, µε τους αναπληρωτές τους, που προτείνονται ο µεν ένας, µε τον αναπληρωτή του, από την Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων (Π.Ε.Σ.ΠΑ.), ο δε άλλος, µε τον αναπληρωτή του, από την Ελληνική Οµοσπονδία Συλλόγων Σπανίων Νοσηµάτων Παθήσεων (Ε.Ο.Σ. –ΣΠΑ.ΝΟ.ΠΑ.),
εε) τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στην Οµάδα Εµπειρογνωµόνων Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ασφάλεια των Ασθενών και την Ποιότητα στην Υγειονοµική Περίθαλψη, µε τον νόµιµο αναπληρωτή του,
στστ) έναν (1) προϊστάµενο Τµήµατος Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας των Δ.Υ.Πε., µε τον αναπληρωτή του, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας,
ηη) έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισµού Φαρ µάκων (Ε.Ο.Φ.), µε τον αναπληρωτή του,
θθ) έναν (1) εκπρόσωπο του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), µε τον αναπληρωτή του.
Τα µέλη της Επιτροπής διορίζονται, µε τους αναπληρωτές τους, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, µε τριετή θητεία, η οποία µπορεί να ανανεωθεί για µία φορά. Αποκλείονται από µέλη της επιτροπής πρόσωπα τα οποία διατηρούν υπαλληλική σχέση ή είναι µέτοχοι σε φαρµακευτικές εταιρείες. Μέλος της επιτροπής, το οποίο σχετίζεται µε οποιονδήποτε τρόπο µε υποψήφιο ή επαναξιολογούµενο Κέντρο ή και µε τους αιτούντες επιστήµονες, δεν µπορεί να µετέχει της διαδικασίας αξιολόγησης/επαναξιολόγησης αυτού και εξαιρείται. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται και οι Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό µε τη λειτουργία της θέµα.
Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, αναλόγως του συζητούµενου θέµατος, δύναται να καλείται και να συµµετέχει, χωρίς δικαίωµα ψήφου, εκπρόσωπος αντίστοιχου συλλόγου ασθενών.
β) Αρµοδιότητες της Επιτροπής είναι:
αα) η διαµόρφωση πρότασης αναφορικά µε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Σπάνια Νοσήµατα µε στόχο την προώθηση των αναγκαίων νοµοθετικών ρυθµίσεων,
ββ) ο συντονισµός και η παρακολούθηση της υλοποίησης των προτεινοµένων δράσεων του παραπάνω Εθνικού Σχεδίου,
γγ) η αξιολόγηση των υποβλητέων αιτηµάτων αναγνώρισης των υποψηφίων Κέντρων Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων, σύµφωνα µε τα κριτήρια και προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόµο,
δδ) η ανά πενταετία επαναξιολόγηση των αναγνωρισµένων Κέντρων Εµπειρογνωµοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσηµάτων.
γ) Η Επιτροπή συνέρχεται σε συνεδριάσεις ύστερα από πρόσκληση και υπό τη διεύθυνση του Προέδρου της ή, σε περίπτωση κωλύµατος αυτού, του Αντιπροέδρου. Οι συνεδριάσεις της καταγράφονται σε πρακτικά. Υπάρχει απαρτία αν στη συνεδρίαση παρίστανται τουλάχιστον τα 2/3 των µελών της και οι αποφάσεις της λαµβάνονται µε την πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.
Η Επιτροπή µπορεί να οργανώνεται σε υποεπιτροπές και οµάδες εργασίας και να συνεργάζεται, ύστερα από έγκριση του Υπουργού Υγείας, µε εξωτερικούς εµπειρογνώµονες, στα πεδία στα οποία διαπιστώνει έλλειψη ε µπειρογνωµοσύνης, προκειµένου να ασκεί µε επάρκεια τις αρµοδιότητες που της έχουν ανατεθεί.
δ) Τα µέλη υποβάλλουν στην Επιτροπή δήλωση δραστηριοτήτων για τα τελευταία τρία (3) έτη.
ε) Τη γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής αναλαµβάνει η Διεύθυνση Διοικητικής και Γραµµατειακής Υποστήριξης του Κε.Σ.Υ..
στ) Το Κε.Σ.Υ. τηρεί µητρώο των επιστηµόνων της περίπτωσης αα΄. Η εγγραφή στο µητρώο γίνεται µε αίτηση του ενδιαφερόµενου και αξιολόγησή του από την ολοµέλεια του Κε.Σ.Υ..»

Υφιστάµενα Κέντρα, τα οποία εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου, ανεξαρτήτως της ονοµασίας τους, επαναξιολογούνται από την Εθνική Επιτροπή για τα Σπάνια Νοσήµατα-Παθήσεις (Ε.Ε.ΣΠ.Ν.-Π), σύµφωνα µε τα κριτήρια και τις διαδικασίες που ορίζονται από τον παρόντα νόµο, εντός τριετίας από την έναρξη ισχύος του. Οι διοικήσεις των νοσοκοµείων, στα οποία υπάγονται υφιστάµενα κέντρα, οφείλουν να τα συνδράµουν προκειµένου να εναρµονιστούν µε τα τεθέντα κριτήρια και να επαναξιολογηθούν.

Τα διαγνωστικά εργαστήρια προκειµένου να αναγνωριστούν ως «Εξειδικευµένα Διαγνωστικά Εργαστήρια Σπάνιων και Πολύπλοκων Νοσηµάτων» µπορεί να υποβάλουν το σχετικό αίτηµα, είτε µέσω υποψήφιου Κέντρου Εµπειρογνωµοσύνης είτε ανεξάρτητα, και αξιολογούνται από την Εθνική Επιτροπή για τα Σπάνια Νοσήµατα-Παθήσεις (Ε.Ε.ΣΠ.Ν.-Π), σύµφωνα µε τα άρθρα 12 και 13.

1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία για τη δηµιουργία δικτύων Κέντρων Εµπειρογνωµοσύνης.

2. Το άρθρο 11 του ν. 4213/2013 (Α΄ 261) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11
Η Ελλάδα, µέσω του Υπουργείου Υγείας, συµµετέχει στα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς που αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο µε τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µεταξύ παρόχων υγειονοµικής περίθαλψης και κέντρων εµπειρογνωµοσύνης των κρατών µελών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. 2014/286/ΕΕ κατ’ εξουσιοδότηση Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2014 (EE L 147 της 17.5.2014) και την υπ’ αρίθµ. 2014/287/ΕΕ Εκτελεστική Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 10ης Μαρτίου 2014 (EE L 147 της 17.5.2014).
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση έγκρισης συµµετοχής ενδιαφεροµένων παρόχων υγειονοµικής περίθαλψης ως υποψηφίων µελών στα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς. Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τον ορισµό παρόχων υγειονοµικής περίθαλψης ως «συνδεδεµένων» ή «συνεργατικών» εθνικών κέντρων ή εθνικών κόµβων µε τα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς.»

1. Η περιπτώσεις II. 8, Ζ΄ Υγείας, της παρ. ΙΙ του άρθρου 186 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η επιχορήγηση και οι, κατά την παρ. 8 του άρθρου 25 του ν. 3613/2007 (Α΄ 263), ετήσιες εισφορές των Ο.Τ.Α. σε αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των οποίων είναι µέλη, που είχε ιδρύσει η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση ή µετείχε σε αυτές ή ιδρύει η Περιφέρεια ή µετέχει σε αυτές, εφόσον ο σκοπός τους αναφέρεται στην αντιµετώπιση προβληµάτων, που αφορούν τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και εφόσον η πραγµατοποίηση του σκοπού τους ασκείται, κατά διαδοχή, από την Περιφέρεια.»

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 196 του ν. 3852/2010 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, οι περιφέρειες δύνανται να συµµετέχουν, µετά από απόφαση του περιφερειακού συµβουλίου, σε περισσότερες της µιας αστικές εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύουν εντός των ορίων της αρµοδιότητάς τους και έχουν ως σκοπό την αντιµετώπιση προβληµάτων που αφορούν στη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και θέµατα πρόληψης αυτών.»

Το Εθνικό Κέντρο Τεκµηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.) λειτουργεί ως µονάδα του Ερευνητικού Πανεπιστηµιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) κατά εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 1920/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Δεκεµβρίου 2006 (ΕΕ Ι 376 της 27.12.2006), σχετικά µε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικοµανίας (αναδιατύπωση).
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών καθορίζονται οι όροι λειτουργίας του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν., ο σκοπός, τα καθήκοντα, τα θέµατα χρηµατοδότησης, ο κώδικας συνεργασίας µεταξύ του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. και των συνεργαζό µενων φορέων/ προγραµµάτων, καθώς και µεταξύ του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. και των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3370/2005 (Α΄ 176) προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Η καταγραφή των κρουσµάτων καρκίνου στο Εθνικό Αρχείο Νεοπλασιών από το κατά περίπτωση αρµόδιο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό των νοσοκοµείων και ιδιωτικών κλινικών είναι υποχρεωτική.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ειδικότερες αρµοδιότητες του Ε.Α.Ν., η στελέχωσή του, ο τρόπος τήρησης και λειτουργίας του, το αρµόδιο προσωπικό των νοσοκοµείων και κλινικών, η διασύνδεση του Αρχείου µε τις Ογκολογικές Επιτροπές των Νοσοκοµείων και Ιδιωτικών Κλινικών (ΟΕΝ), µε τους λοιπούς αρµόδιους φορείς, µε την αξιολόγηση της ποιότητας, αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια της υλοποίησης µε την επιφύλαξη των διατάξεων για το ιατρικό απόρρητο και την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα.
Η µη τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και την πιο πάνω απόφαση του Υπουργού Υγείας, ανεξαρτήτως των τυχόν ποινικών ευθυνών των φυσικών προσώπων, συνιστά:
α) για το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό των δηµόσιων νοσοκοµείων, συµπεριλαµβανοµένων και των Διοικητών αυτών, πειθαρχικό παράπτωµα, για το οποίο επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε την πειθαρχική νοµοθεσία που ισχύει για κάθε κατηγορία,
β) για τις ιδιωτικές κλινικές, λόγο ανάκλησης, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, της άδειας/βεβαίωσης λειτουργίας τους για διάστηµα από έξι (6) έως δώδεκα (12) µήνες,
γ) για τις συµβεβληµένες µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τους εν γένει ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία κλινικές, αρµοδιότητας της Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λόγο άµεσης οριστικής διακοπής όλων των συµβάσεών τους µε τους ασφαλιστικούς φορείς,
δ) για τις µη συµβεβληµένες κλινικές, λόγο αποκλεισµού κάθε συνεργασίας τους µε τους ασφαλιστικούς οργανισµούς.
Η απόφαση για διακοπή των συµβάσεων, καθώς και για αποκλεισµό κάθε µελλοντικής συνεργασίας εκδίδεται από το Γενικό Επιθεωρητή της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.) και είναι δεσµευτική για τις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Φορέων. Στην περίπτωση που η διαπίστωση της µη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν άρθρο έχει γίνει από τον ίδιο τον Ασφαλιστικό Φορέα, ο Ασφαλιστικός Φορέας οφείλει να ενηµερώσει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α..
Σε κάθε περίπτωση, οι παραβάσεις των ιατρών γνωστοποιούνται από τον ελέγξαντα φορέα, εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από τη σύνταξη του σχετικού πορίσµατος, και στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο, προκειµένου να διερευνήσει την υπόθεση και να επιβάλει τις προβλεπόµενες πειθαρχικές κυρώσεις.»

1. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3172/2003 (Α΄197) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το Εθνικό Συµβούλιο Δηµόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.) είναι ενδεκαµελές και αποτελείται από τους:
α) τον Γενικό Γραµµατέα Δηµόσιας Υγείας, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή του τον Αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου,
β) τον Πρόεδρο του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιµώξεων και Πρόληψης Νοσηµάτων (Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο.), µε αναπληρωτή του ένα µέλος του Δ.Σ. του Κ.Ε.Ε.Λ.Π.Ν.Ο.,
γ) τον Κοσµήτορα της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Υγείας (Ε.Σ.Δ.Υ.), µε αναπληρωτή του καθηγητή της ίδιας σχολής,
δ) τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, µε αναπληρωτή του ένα µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου του ίδιου Ιατρικού Συλλόγου,
ε) έναν εκπρόσωπο των Ιατρικών Σχολών της χώρας, µε τον αναπληρωτή του,
στ) τον Διευθυντή της Σχολής Δηµόσιας και Κοινοτικής Υγείας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, µε τον αναπληρωτή του,
ζ) τον Γενικό Διευθυντή του Γενικού Χηµείου του Κράτους, µε το νόµιµο αναπληρωτή του,
η) τον Γενικό Διευθυντή Δηµόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, µε τον αναπληρωτή του,
θ) έναν εκπρόσωπο των Οδοντιατρικών Σχολών της χώρας,
ι) έναν εκπρόσωπο των ιατρών Δηµόσιας Υγείας, που υπηρετούν στις αντίστοιχες διευθύνσεις των Περιφερειών της χώρας, µε τον αναπληρωτή του, και
ια) έναν εκπρόσωπο του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίµων (ΕΦΕΤ), µε τον αναπληρωτή του.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 3172/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η θητεία των µελών του Ε.ΣΥ.Δ.Υ. είναι τετραετής και µπορεί να ανανεωθεί µία φορά ακόµη. Η συγκρότησή του γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, στην οποία ορίζεται και ο/η Γραµµατέας του Συµβουλίου. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης µέλους του Ε.ΣΥ.Δ.Υ., για το υπόλοιπο της θητείας διορίζεται νέο µέλος.
Στην πρώτη συνεδρίαση του Ε.ΣΥ.Δ.Υ. εκλέγεται ο Αντιπρόεδρος, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός κωλύεται, απουσιάζει ή ελλείπει.
Οι θέσεις όλων των µελών του Ε.ΣΥ.Δ.Υ., συµπεριλαµβανοµένων και των θέσεων του Προέδρου και Αντιπροέδρου, είναι άµισθες και τιµητικές.
Κατά περίπτωση το Ε.ΣΥ.Δ.Υ. δύναται να προσκαλεί σε συµµετοχή στις εργασίες του εµπειρογνώµονες ή ειδικούς επιστήµονες.»

3. Στην παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3172/2003 οι λέξεις «επιστηµονικό, γνωµοδοτικό και συµβουλευτικό όργανο» αντικαθίσταται από τις λέξεις: «εποπτικό, επιστηµονικό, συντονιστικό, γνωµοδοτικό και διαιτητικό όργανο».

4. Η παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3172/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το Εθνικό Συµβούλιο Δηµόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.) επεξεργάζεται, εισηγείται ή γνωµοδοτεί, κατά περίπτωση, σε θέµατα Δηµόσιας Υγείας, αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν ερωτήµατος του Υπουργού Υγείας.»

5. Η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 3172/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το Ε.ΣΥ.Δ.Υ. έχει τις παρακάτω αρµοδιότητες:
α) Ασκεί την επιστηµονική εποπτεία των φορέων Δη µόσιας Υγείας, που εποπτεύονται διοικητικά από τον Υπουργό Υγείας, µε βάση επιστηµονικώς τεκµηριωµένα κριτήρια αξιολόγησης και εναρµονίζει, επιστηµονικά, το προγραµµατικό έργο όλων των φορέων που σχετίζονται µε τη Δηµόσια Υγεία µέσα στο πλαίσιο και τις προτεραιότητες που θέτει ο εθνικός στρατηγικός σχεδιασµός για τη Δηµόσια Υγεία. Σε περίπτωση αµφισβητήσεων σχετικά µε θέµατα δηµόσιας υγείας, διευθετεί προβλήµατα που προκύπτουν από την επικάλυψη αρµοδιοτήτων φορέων Δηµόσιας Υγείας.
β) Σχεδιάζει, σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες και τους συναρµόδιους φορείς Δηµόσιας Υγείας, την Εθνική Στρατηγική για τη Δηµόσια Υγεία, καθορίζει τους σκοπούς, τις προτεραιότητες και τις στρατηγικές παρέµβασης, την εξειδίκευσή τους σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και τους χώρους πραγµατοποίησης και αξιολόγησης των παρεµβάσεων. Σε συνεργασία µε τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας εκπονεί το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δηµόσια Υγεία. Σε κάθε περίπτωση η Εθνική Στρατηγική, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης και το σύνολο των παρεµβάσεων εγκρίνονται µε αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και αποτελούν κατευθυντήριο οδηγό για τη δραστηριότητα όλων των υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας.
γ) Γνωµοδοτεί σε θέµατα αξιολόγησης κινδύνων της Δηµόσιας Υγείας.
δ) Ασκεί εποπτεία σε περιπτώσεις κρίσεων.
ε) Διαµορφώνει προτάσεις σε θέµατα στρατηγικής για τη Δηµόσια Υγεία.
στ) Γνωµοδοτεί για τα σχέδια αξιολόγησης ποιότητας, αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας.
ζ) Γνωµοδοτεί και εισηγείται προτάσεις για τις ερευνητικές προτεραιότητες για τη Δηµόσια Υγεία.
η) Διαµορφώνει τη µεθοδολογία και τα κριτήρια ποιοτικού ελέγχου και τεκµηριωµένης αξιολόγησης του επιστηµονικού έργου των εποπτευόµενων φορέων και των υπηρεσιών Δηµόσιας Υγείας στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης των δραστηριοτήτων τους.
θ) Διαµορφώνει κριτήρια για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των δραστηριοτήτων κατάρτισης στη Δηµόσια Υγεία.
ι) Συντάσσει ετήσια αναφορά για την κατάσταση της υγείας του ελληνικού πληθυσµού, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας και στη Βουλή των Ελλήνων.
ια) Συνεργάζεται µε αντίστοιχα ευρωπαϊκά όργανα, διεθνείς οργανισµούς και ιδρύµατα, σε ζητήµατα που άπτονται των αρµοδιοτήτων του και εισηγείται, σχετικά, στον Υπουργό Υγείας.
ιβ) Καθορίζει, σε συνεργασία µε το ΚΕ.ΕΛ.Π.Ν.Ο. και την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας, τα στοιχεία και τους δείκτες που συλλέγονται από το Χάρτη Υγείας του άρθρου 18, σχετικά µε την υγεία των πολιτών και τη χρήση και ποιότητα των υπηρεσιών υγείας, ενώ, παράλληλα, ελέγχει και διασφαλίζει την ποιότητά τους, και συλλέγει και αξιοποιεί επιδηµιολογικές µελέτες.
ιγ) Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγµένων, η οποία υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας.»

1. Η, ανά περιφερειακή ενότητα των αιρετών αυτοδιοικητικών περιφερειών, Γενική Συνέλευση των ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ. των παθολογικών, χειρουργικών συ µπεριλαµβανοµένων στις χειρουργικές και των οδοντιάτρων-, εργαστηριακών και ψυχιατρικών ειδικοτήτων, οι οποίοι υπηρετούν στα αντίστοιχα Κέντρα Υγείας και τις Μονάδες ΠΕΔΥ της οικείας Δ.Υ.Πε., αποτελεί το Συµβούλιο αξιολόγησης για την εξέλιξη των ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας.
Η Συνέλευση συγκαλείται από τον Διοικητή της οικείας Υ.Πε. ή το νόµιµο αναπληρωτή του δύο (2) φορές το χρόνο, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως εφόσον παρίσταται τουλάχιστον το 50% των ιατρών που έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε αυτήν.
Σε περίπτωση µη επίτευξης απαρτίας, η Συνέλευση συνέρχεται εκ νέου σε πρώτη επαναληπτική Συνέλευση εντός επτά (7) ηµερών από την ηµεροµηνία της συνεδρίασης που µαταιώθηκε. Η απαρτία που απαιτείται για την έγκυρη συνεδρίαση της πρώτης επαναληπτικής Συνέλευσης είναι η παράσταση σε αυτήν τουλάχιστον του 30% των ιατρών που έχουν δικαίωµα συµµετοχής σε αυτήν.
Εάν δεν υπάρχει απαρτία και στην πρώτη επαναληπτική Συνέλευση, αυτή συνέρχεται σε δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση την έβδοµη ηµέρα µετά τη µαταιωθείσα συνεδρίαση, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως οποιοσδήποτε και εάν είναι ο αριθµός των παρόντων ιατρών. Εάν η έβδοµη ηµέρα του προηγουµένου εδαφίου είναι µη εργάσιµη ή αργία, η δεύτερη επαναληπτική Συνέλευση συνέρχεται την αµέσως εποµένη εργάσιµη ηµέρα.

2. Η ψηφοφορία για τη λήψη των αποφάσεων στη Συνέλευση είναι φανερή. Η ατοµική αξιολόγηση θεωρείται θετική όταν συγκεντρώνει το 50% + 1 των ψήφων των παρόντων.

3. Αξιολογήσεις γίνονται δύο φορές το χρόνο.

4. Οι εισηγητές για κάθε ειδικότητα είναι δύο. Ο πρώτος εισηγητής, µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι είναι µέλη του οικείου Συµβουλίου Αξιολόγησης, ορίζονται το πρώτο δεκαπενθήµερο κάθε έτους από το Επιστηµονικό Συµβούλιο Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας κάθε Δ.Υ.Πε.. Δεύτερος εισηγητής είναι ο εκάστοτε Υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας ή της Μονάδας Υγείας, όπου υπηρετεί ο αξιολογούµενος ιατρός, µε τον αναπληρωτή του, και, εάν ελλείπει, ο αρχαιότερος ιατρός του οικείου Συµβουλίου Αξιολόγησης.

5. Οι εισηγητές, µέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους, παραλαµβάνουν τους φακέλους των υποψηφίων της πρώτης των αξιολογήσεων του έτους. Μέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία της παραλαβής των φακέλων υποχρεούνται να καταθέσουν την εισήγησή τους στη Γραµµατεία της οικείας Δ.Υ.Πε.. Η Γραµµατεία, µέσα σε πέντε (5) ηµερολογιακές ηµέρες, επιδίδει τις εισηγήσεις στους υποψηφίους ιατρούς, οι οποίοι δικαιούνται να υποβάλουν ένσταση µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από την επίδοση. Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας των ενστάσεων, συγκαλείται το αντίστοιχο Συµβούλιο αξιολόγησης, το οποίο αφού ακούσει τις εισηγήσεις, τις τυχόν ενστάσεις και τις απαντήσεις από τους εισηγητές, καθώς και κάθε σχετική διευκρίνιση, αποφασίζει αιτιολογη µένα.
Έως το τέλος Ιουλίου κάθε έτους, οι εισηγητές παραλαµβάνουν τους φακέλους των υποψηφίων της δεύτερης των αξιολογήσεων του έτους και ακολουθεί η ίδια παραπάνω διαδικασία.

Στο τέλος του άρθρου 7 του ν. 3754/2009 (Α΄43), όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 31 του ν. 3868/2010 (Α΄129), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τη µονιµοποίηση απαιτείται η έκδοση απόφασης του Διοικητή της οικείας Υ.Πε..»

1. Στους ειδικευµένους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. των αποκεντρωµένων µονάδων και των αποκεντρωµένων οργανικών µονάδων των Δ.Υ.Πε., χορηγείται, µε απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., εκπαιδευτική άδεια σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.2071/1992 (Α΄123), όπως ισχύει.

2. Κάθε επικουρικός ιατρός, κατά τη διάρκεια ισχύος της σύµβασής του, δικαιούται δεκαπέντε (15) ηµέρες το χρόνο άδεια µε αποδοχές για παρακολούθηση επιστηµονικών συνεδρίων. Η παρακολούθηση πιστοποιείται αµέσως µετά τη λήξη του συνεδρίου. Σε αντίθετη περίπτωση παρακρατούνται οι αντίστοιχες αποδοχές. 

1. Ιατροί χωρίς ειδικότητα, οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητικό γενικής ιατρικής, σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 22 του π.δ. 84/1986 (Α΄ 31), όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 9 του π.δ. 38/2004 (Α΄ 35), και το άρθρο 30 του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78), και, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπηρετούν στις Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, εντάσσονται, λόγω κεκτηµένου δικαιώµατος, στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ.: α) ως Επιµελητές Β΄, µε χρόνο προϋπηρεσίας µέχρι δεκαπέντε (15) έτη, β) ως Επιµελητές Α΄, µε χρόνο προϋπηρεσίας από δεκαπέντε (15) µέχρι είκοσι πέντε (25) έτη και γ) ως Διευθυντές, µε χρόνο προϋπηρεσίας άνω των είκοσι πέντε (25) ετών.

2. Για την ένταξη των ιατρών της προηγούµενης παραγράφου στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ., απαιτείται προηγούµενη σχετική αίτηση των ενδιαφεροµένων και αξιολόγησή τους από το οικείο Συµβούλιο αξιολόγησης του άρθρου 22.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται ο χρόνος και ο τόπος κατάθεσης των αιτήσεων των ιατρών, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, ο χρόνος και ο τρόπος της αξιολόγησής τους, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο για την εφαρµογή του άρθρου αυτού θέµα.

1. Οι ιατροί και οδοντίατροι των άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014 (Α΄38), που παρέχουν προσωρινά τις υπηρεσίες τους στις Δ.Υ.Πε., δυνάµει σχετικών προσωρινών διαταγών ή δικαστικών αποφάσεων, ή για τους οποίους έχουν εκδοθεί προσωρινές διαταγές ή δικαστικές αποφάσεις που δεν εφαρµόστηκαν από τις Δ.Υ.Πε., εφόσον δεν έχουν καταταγεί σε θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. ή δεν έχουν αξιολογηθεί ή δεν έχουν υποβάλει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4238/2014 (Α΄ 38), δύνανται, µέχρι τις 30.9.2017, ακόµη και εάν έχει εκδοθεί για αυτούς διαπιστωτική πράξη απόλυσης ή οι αποφάσεις ασφαλιστικών µέτρων, δυνάµει των οποίων παρέχουν προσωρινά τις υπηρεσίες τους, απώλεσαν εκ των υστέρων την ισχύ τους, να επανυποβάλουν/υποβάλουν στις αρµόδιες υπηρεσίες των οικείων Δ.Υ.Πε. αίτηση ένταξής τους στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ. σε οργανικές θέσεις πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, συσταθείσες ήδη ή συνιστώµενες για το σκοπό αυτό στις Δ.Υ.Πε. σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288) είτε συνεχίζουν να ασκούν παράλληλα το ελευθέριο επάγγελµά τους είτε όχι. Οι ρυθµίσεις της παρ. 18 του άρθρου 32 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) λαµβάνονται υπ’ όψιν.

2. α) Οι ιατροί και οδοντίατροι των άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014, οι οποίοι, από τη µεταφορά/µετάταξή τους στις Δ.Υ.Πε. συνέχισαν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτές, ασκώντας παράλληλα το ελευθέριο επάγγελµά τους, παρά την ύπαρξη σχετικών απορριπτικών δικαστικών αποφάσεων ή προσωρινών διαταγών και αποφάσεων ασφαλιστικών µέτρων που εκ των υστέρων απώλεσαν την ισχύ τους, για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απόλυσης, έχουν επίσης τη δυνατότητα επανυποβολής/υποβολής της αίτησης της παραγράφου 1 του παρόντος, µέσα στην ίδια παραπάνω προθεσµία.
β) Στους ιατρούς και οδοντιάτρους της περίπτωσης α΄, για το χρονικό διάστηµα από τη µεταφορά/µετάταξή τους µέχρι τις 30.9.2017, δεν εφαρµόζονται οι περί αυτοδίκαιης απόλυσης διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4238/2014. Περαιτέρω, αυτοί, για την απασχόληση και την παροχή των υπηρεσιών τους στις Δ.Υ.Πε., για ολόκληρο το παραπάνω χρονικό διάστηµα, αµείβονται µε τις αποδοχές ιατρού/οδοντιάτρου Π.Ε..
γ) Όσοι από τους ιατρούς και οδοντιάτρους της παραγράφου αυτής δεν επανυποβάλουν/υποβάλουν µέχρι τις 30.9.2017 την κατά την παράγραφο 1 του παρόντος αίτηση ένταξης απολύονται αυτοδικαίως. Τα καταβληθέντα ή καταβληθησόµενα έως την απόλυση από τις Δ.Υ.Πε. σε αυτούς ποσά δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

3. α) Οι ιατροί και οδοντίατροι των παραγράφων 1 και 2, οι οποίοι επανυποβάλουν/υποβάλουν την αίτηση ένταξης σε οργανικές θέσεις της παραγράφου 1, εφόσον δεν έχουν κριθεί, αξιολογούνται και κατατάσσονται σε θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. που εντάσσονται στο ΠΕΔΥ, µέχρι τις 31.12.2018. Μέχρι την κατάταξή τους, αµείβονται µε τις αποδοχές ιατρού/οδοντιάτρου Π.Ε..
β) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας συνιστάται και συγκροτείται σε κάθε Δ.Υ.Πε., µέχρι τις 30.4.2017, πενταµελές Συµβούλιο αξιολόγησης των ιατρών/οδοντιάτρων, το οποίο αποτελείται από τον Διοικητή της Υ.Πε., ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή του τον αρµόδιο για θέµατα ΠΦΥ Υποδιοικητή της Υ.Πε., και τέσσερα (4) µέλη, µε τους αναπληρωτές τους, που είναι ιατροί µε βαθµό Διευθυντή και έχουν την ίδια ή συναφή ειδικότητα µε αυτήν του /των κάθε φορά αξιολογούµενου/νων. Εφόσον πρόκειται για αξιολόγηση οδοντιάτρου/ων δύο (2) από τα τέσσερα (4) µέλη, µε τους αναπληρωτές τους, είναι οδοντίατροι µε βαθµό Διευθυντή και, ελλείψει αυτών, µε βαθµό Επιµελητή Α΄. Οι ιατροί και οδοντίατροι αυτοί επιλέγονται µε κλήρωση αντιστοίχως από τον κατάλογο των Διευθυντών Ε.Σ.Υ. της ειδικότητας και τον κατάλογο των οδοντιάτρων Διευθυντών και Επιµελητών Α΄, οι οποίοι υπηρετούν στα νοσοκοµεία και τα ΚΥ/ΜΥ ΠΕΔΥ της Δ.Υ.Πε.. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο γραµµατέας του Συµβουλίου από τους υπαλλήλους Π.Ε. της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναµικού της Δ.Υ.Πε.. Η θητεία του Συµβουλίου λήγει στις 30.11.2018.
γ) Οι κατατασσόµενοι στις θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ., κατά τα παραπάνω, υποχρεούνται:
αα) το αργότερο µέχρι τις 31.12.2018 να προβούν σε διακοπή της δραστηριότητας του ελευθέριου επαγγέλ µατός τους,
ββ) εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την αίτησή τους της διακοπής της δραστηριότητας του ελευθέριου επαγγέλµατός τους στην αρµόδια φορολογική αρχή, να προσκοµίσουν στην αρµόδια υπηρεσία της οικείας Δ.Υ.Πε.:
ααα) βεβαίωση διακοπής της δραστηριότητας του ελευθέριου επαγγέλµατός τους και, εφόσον αυτό δεν είναι δυνατόν, αντίγραφο της αίτησης διακοπής της δραστηριότητας προς την αρµόδια Δ.Ο.Υ., µε την υποχρέωση της κατάθεσης της βεβαίωσης διακοπής της δραστηριότητας εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την προσκόµιση της προαναφερόµενης αίτησης, και
βββ) επικυρωµένο αντίγραφο παραίτησής τους από το δικόγραφο και το δικαίωµα αίτησης, αγωγής, προσφυγής ή ένδικου µέσου που έχουν ασκήσει ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, πολιτικού ή διοικητικού, από και λόγω της εφαρµογής των άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014, καθώς και από αξιώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί ή θα εκδοθεί δικαστική απόφαση.
Μέχρι την προσκόµιση των παραπάνω εγγράφων από τους υπόχρεους, η έκδοση/εφαρµογή της διαπιστωτικής πράξης κατάταξής τους αναστέλλεται και αυτοί εξακολουθούν να διέπονται ως προς την υπηρεσιακή τους σχέση από τις σχετικές διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα για την κατηγορία υπαλλήλων Π.Ε., και να αµείβονται µε τις οικείες αποδοχές ιατρού / οδοντιάτρου Π.Ε..
Σε περίπτωση µη προσκόµισης των παραπάνω εγγράφων εντός των προαναφεροµένων χρόνων και προθεσµιών, αυτοί απολύονται αυτοδικαίως και αζηµίως.

4. Τα οριζόµενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 ισχύουν και εφαρµόζονται και στους ιατρούς και οδοντιάτρους των άρθρων 16 και 17 του ν. 4238/2014, για τους οποίους έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη κατάταξης και οι οποίοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις Δ.Υ.Πε., ασκώντας παράλληλα το ελευθέριο επάγγελµά τους, δυνάµει προσωρινών διαταγών ή δικαστικών αποφάσεων.

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 και των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 3 εφαρµόζονται αναλόγως στους ιατρούς/οδοντιάτρους της υποπαραγράφου ΙΖ.1 της παρ. ΙΖ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), οι οποίοι υπηρετούν σε δηµόσια νοσοκοµεία και παρέχουν προσωρινά τις υπηρεσίες τους σε αυτά, δυνάµει προσωρινών διαταγών ή δικαστικών αποφάσεων είτε συνεχίζουν να ασκούν παράλληλα το ελευθέριο επάγγελ µά τους είτε όχι. Η αξιολόγηση και κατάταξη του προσωπικού αυτού στον κλάδο ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ. πραγµατοποιείται από το Συµβούλιο Αξιολόγησης Ιατρών της παραγράφου Δ2 της υποπαραγράφου ΙΖ.1 της παρ. ΙΖ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, το οποίο συγκροτείται, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, µέχρι τις 30.4.2017, µε θητεία µέχρι τις 30.11.2018.

1. Ο χρόνος προϋπηρεσίας ειδικευµένων ιατρών, καθώς και οδοντιάτρων σε οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, οποτεδήποτε και εάν διανύθηκε, αναγνωρίζεται για την πρόσληψή τους στο Ε.Σ.Υ. και υπολογίζεται για τη βαθµολογική και µισθολογική τους εξέλιξη (χορήγηση επιδόµατος χρόνου υπηρεσίας) ως χρόνος προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ., εφαρµοζόµενης της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 4368/2016 (Α΄21).

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 ισχύει και για τους ειδικευµένους ιατρούς και οδοντιάτρους, οι οποίοι, κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, υπηρετούν στο Ε.Σ.Υ..

3. α) Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 25 του ν. 3868/2010 (Α΄129) µετά τις λέξεις «σε νοσοκοµεία του Ι.Κ.Α.» προστίθεται η φράση «,καθώς και ο χρόνος εργασίας σε οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης».
β) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 32 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α΄150) µετά τις λέξεις «σε Νοσοκοµείο του ΙΚΑ» και πριν την τελεία προστίθεται η φράση «,καθώς και ο χρόνος προϋπηρεσίας του σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα».

Η παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο Διοικητής της οικείας Υ.Πε. ή ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ είναι αρµόδιος για έγκριση της χορήγησης και τη χορήγηση στους ιατρούς Ε.Σ.Υ: α) της κανονικής άδειας απουσίας χωρίς αποδοχές µέχρι τριάντα (30) ηµέρες συνολικά εντός του ηµερολογιακού έτους και β) της άδειας απασχόλησης εκτός ωραρίου.»

1. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 1759/1988 (Α΄50) αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Ειδικευµένοι ιατροί και οδοντίατροι κλάδου Ε.Σ.Υ.,
µετά τη συµπλήρωση πέντε (5) συνολικά ετών πραγµατικής υπηρεσίας σε νοσοκοµεία ή σε αποκεντρωµένες οργανικές µονάδες των Δ.Υ.Πε. άγονων Α΄ περιοχών, µετατίθενται υποχρεωτικά ένα (1) έτος µετά την υποβολή σχετικής αίτησής τους, διατηρώντας το βαθµό που κατέχουν στην προηγούµενη θέση τους, σε νοσοκοµείο, αποκεντρωµένη µονάδα ή αποκεντρωµένη οργανική µονάδα των Δ.Υ.Πε. οποιασδήποτε Περιφερειακής Ενότητας της χώρας, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέση.
Η µετάθεση γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ειδικώς, για τις Περιφερειακές Ενότητες: Κεντρικού Τοµέα Αθηνών, Βορείου Τοµέα Αθηνών, Δυτικού Τοµέα Αθηνών, Νοτίου Τοµέα Αθηνών, Δυτικής Αττικής, Ανατολικής Αττικής, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, η µετάθεση γίνεται σε κενή οργανική θέση σε νοσοκοµείο, αποκεντρωµένη µονάδα ή αποκεντρωµένη οργανική µονάδα των Δ.Υ.Πε., η οποία προσδιορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., στην οποία ζητεί ο ενδιαφερόµενος να µετατεθεί.
Οι κενούµενες, λόγω της κατά τα παραπάνω µετάθεσης των ιατρών, θέσεις των νοσοκοµείων, αποκεντρωµένων µονάδων και των αποκεντρωµένων µονάδων των Δ.Υ.Πε. δύνανται να προκηρύσσονται αµέσως µετά την υποβολή της σχετικής αίτησης του ιατρού για µετάθεση.»

2. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 1759/1988, όπως αυτό προστέθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 40 του ν. 4368/2014 (Α΄21), µετά τις λέξεις µέσα σε παρένθεση «(πολυδύναµα ή µονοθέσια)», διαγράφονται οι λέξεις «άγονων Α΄ και Β΄ περιοχών».

1. Στους ιατρούς παθολόγους, οι οποίοι υπηρετούν ως Επιµελητές Ε.Σ.Υ. σε αναγνωρισµένα ογκολογικά τµή µατα και έχουν συµπληρώσει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου τρία (3) έτη υπηρεσίας, χορηγείται ο τίτλος της ιατρικής ειδικότητας της Παθολογικής Ογκολογίας, κατόπιν εξετάσεων.

2. Οι θέσεις παθολογίας των Παθολογικών – Ογκολογικών Τµηµάτων των γενικών και ογκολογικών δηµόσιων νοσοκοµείων, που κατέχονται από ιατρούς παθολόγους Ε.Σ.Υ., οι οποίοι έχουν αποκτήσει ή αποκτούν τον τίτλο της ιατρικής ειδικότητας της Παθολογικής Ογκολογίας, σύµφωνα µε την παρ. 29 του άρθρου 13 του ν. 2955/2001 (Α΄256) ή την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, µετατρέπονται αυτοδικαίως, µε την απόκτηση του τίτλου, σε θέσεις παθολογικής ογκολογίας.

Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1609/1986 (Α΄86), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 (Α΄164), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι ιατροί αυτοί, εφόσον στο νοσοκοµείο ειδίκευσής τους δεν υπάρχει κενή οργανική θέση ειδικευόµενου ιατρού στον Παθολογικό ή Χειρουργικό Τοµέα, δύνανται,
µετά από αίτησή τους στη Δ.Υ.Πε. όπου υπάγεται το νοσοκοµείο ειδίκευσής τους και έγκριση της παράτασης της σύµβασής τους από τον Διοικητή της Υ.Πε., να παρατείνουν τη σύµβασή τους, µε τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις και µε τις ίδιες αποδοχές και µέχρι τη συµπλήρωση τεσσάρων (4) συνεχών εξαµήνων κατ’ ανώτατο όριο, σε οποιοδήποτε άλλο νοσοκοµείο αρµοδιότητας της ίδιας Δ.Υ.Πε., στο οποίο υπάρχει αντίστοιχη κενή οργανική θέση ειδικευόµενου στον Παθολογικό ή Χειρουργικό Τοµέα.»

Για την κατάληψη θέσεων ειδικευµένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), απαιτείται η κατοχή του τίτλου µιας από τις ειδικότητες της παθολογίας ή της καρδιολογίας ή της αναισθησιολογίας ή της πνευµονολογίας-φυµατιολογίας ή χειρουργικής ή νεφρολογίας και η συνδροµή των προϋποθέσεων του άρθρου 84 του ν. 2071/1992.
Τα παραπάνω ισχύουν και για όσες προκηρύξεις έχουν εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος.

1. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3370/2005 (Α΄176), µετά τη φράση «από το Υπουργείο Υγείας» και πριν το κόµµα προστίθεται η φράση «ή σε άλλα Υπουργεία ή Ν.Π.Δ.Δ. εποπτευόµενα από αυτά».

2. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3370/2005 προστίθεται υποπερίπτωση γγ΄ ως εξής:
«γγ) στον κλάδο Ιατρών Δηµόσιας Υγείας ΕΣΥ, διατηρώντας το βαθµό που κατέχουν, σε προσωποπαγή θέση, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.»

Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81) προστίθενται εδάφια ως εξής:
« Οι υπάλληλοι των Φ.Π.Υ.Υ. που έχουν επιλεγεί ή επιλέγονται ως διοικητές ή αναπληρωτές διοικητές ή πρόεδροι των Φ.Π.Υ.Υ. και των εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας Νοµικών Προσώπων, µε την τοποθέτησή τους, αποσπώνται αυτοδίκαια στο φορέα για τον οποίο έχουν επιλεγεί. Μετά τη λήξη ή τη διακοπή της θητείας τους, επανέρχονται στο φορέα όπου υπηρετούσαν και στη θέση που κατείχαν. Για όσο διάστηµα είναι αυτοδικαίως αποσπασµένοι, η θέση τους στο φορέα όπου υπηρετούσαν, εφόσον ήταν προϊστάµενοι οποιουδήποτε επιπέδου, καλύπτεται µε τη διαδικασία του άρθρου 87 του ν. 3528/2007 (Α΄26). Ο χρόνος της θητείας τους ως διοικητών, αναπληρωτών διοικητών και προέδρων θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην οργανική θέση τους και συνεκτιµάται ως προσόν για την υπηρεσιακή εξέλιξή τους, εφόσον έχει διαρκέσει τουλάχιστον ένα (1) έτος.»

1. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 και στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 50 του ν. 4368/2016 (Α΄21) στη φράση «µετά από σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων υπηρεσιακών συµβουλίων» διαγράφεται η λέξη «σύµφωνη».

2. Επιτρέπεται η µετάταξη και η απόσπαση του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού, πλην του διοικητικού, προσωπικού των Φ.Π.Υ.Υ. των Δ.Υ.Πε., µε σκοπό τη συνυπηρέτηση µε σύζυγο που υπηρετεί σε Φ.Π.Υ.Υ. της ίδιας ή άλλης Δ.Υ.Πε., µετά από αίτηση του ενδιαφερό µενου υπαλλήλου, χωρίς να απαιτείται η γνώµη των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων. Κατά τα λοιπά, για τη διενέργεια των εν λόγω µετατάξεων και αποσπάσεων εφαρµόζεται η διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 50 του ν. 4368/2016 και στην Α2β/Γ.Π.οικ.22225/22.3.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας (Β΄839), όπως η απόφαση αυτή συµπληρώθηκε µε την Α2β/Γ.Π.οικ.34879/17.5.2016 κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας.

3. Για τη µετάταξη του νοσηλευτικού, παραϊατρικού και λοιπού, πλην του διοικητικού, προσωπικού των Φ.Π.Υ.Υ. σε υπηρεσίες παραµεθορίων περιοχών απαιτείται απλή έγγραφη βεβαίωση της διοίκησης του φορέα προέλευσης, µε την οποία θα πιστοποιείται ότι η εν λόγω µετάταξη δεν επιφέρει δυσµενή συνέπεια στη λειτουργία του φορέα.

1. Το έκτο εδάφιο της περίπωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄134) αντικαθίσταται ως εξής:
«Τακτικός υπάλληλος και υπάλληλος Ι.Δ.Α.Χ. δηµοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), που κατέχει οργανική ή προσωποπαγή θέση και είναι σύζυγος επικουρικού/ής ιατρού που τοποθετείται ή έχει τοποθετηθεί σε άγονη, νησιωτική, προβληµατική ή αποµακρυσµένη περιοχή, επιτρέπεται να αποσπάται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων σε υπηρεσία του στενού ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή των Ο.Τ.Α., στην περιοχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγός του/της.»

2. Η παρ. 4 του άρθρου 2 της Α2α/Γ.Π.οικ.42875/2015 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β΄1078) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι σύζυγοι των επικουρικών ιατρών που τοποθετούνται στις ανωτέρω περιοχές και είναι τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι Ι.Δ.Α.Χ. δηµοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), που κατέχουν οργανικές ή προσωποπαγείς θέσεις, επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή των Ο.Τ.Α., στην περιοχή όπου υπηρετεί ο/η σύζυγός του/της.»

Οι Μηχανικοί ΠΕ και ΤΕ, που είχαν τεθεί σε διαθεσιµότητα µε την υπ’ αριθµ. Γ30/74/8.4.2014 διαπιστωτική πράξη του Διοικητή ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κλάδου Μηχανικών (ΑΔΑ: ΒΙΗΤ4691ΩΓ-Κ14), και υπηρετούν στις Δ.Υ.Πε. σε θέσεις κλάδου µηχανικών, οι οποίες συστάθηκαν στις 7.5.2014 µε την οικ. 59440/2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας (Β΄1888), δικαιούνται των νοµίµων εργασιακών αποδοχών τους και για το χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε από τις 7.5.2014 έως την ηµεροµηνία της ανάληψης των καθηκόντων τους στις Δ.Υ.Πε.. Το εν λόγω χρονικό διάστηµα αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας τους στις Δ.Υ.Πε..

Στο τέλος του άρθρου 36 του ν. 2778/1999 (Α΄ 295), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 του ν. 3730/2008 (Α΄ 262), προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Οι δαπάνες που έχουν γίνει από την 1.1.2015 και µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατ’ εφαρµογή της 62008/ΕΓΔΕΚΟ/1992/2008 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 2657) είναι νόµιµες, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται στους δικαιούχους σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ των εγκεκριµένων προϋπολογισµών έτους 2017 των νοσοκοµείων, υπό την προϋπόθεση οι δαπάνες αυτές να είναι εγγεγραµµένες στους προϋπολογισµούς του έτους αναφοράς.» 

Η περίπτωση β΄ της παρ. 9 του άρθρου 43 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η µισθοδοσία και η δαπάνη εφηµεριών των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. που διορίζονται στο ΝΙΜΤΣ και των ειδικευοµένων ιατρών Ε.Σ.Υ. που απασχολούνται σε αυτό βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Υγείας. Η δαπάνη που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση του τακτικού (µόνιµου) πολιτικού προσωπικού του ΝΙΜΤΣ που διορίσθηκε πριν την 1.1.1994 βαρύνει εφεξής τις πιστώσεις του ΕΦΚΑ. Ειδικά για το οικονοµικό έτος 2017, το Υπουργείο Υγείας αποδίδει στο Μετοχικό Ταµείο Στρατού το ποσό που εγγράφεται στον Φ 210 ΚΑΕ 2364 του Προϋπολογισµού Εξόδων του αντίστοιχου οικονοµικού έτους.»

1. Ιατροί του κλάδου Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν στο Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), τουλάχιστον επί πέντε (5) συνεχή έτη, µπορούν, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και σύµφωνη γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Ε.Κ.Α.Β. και του Διοικητή της αρµόδιας Υ.Πε., να µετατάσσονται σε νοσοκοµεία της Δ.Υ.Πε. όπου υπηρετούν, εφόσον υπάρχει αντίστοιχη κενή οργανική θέση.

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α΄83), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επίσης, δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου οι µετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσεως προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.).»
Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1.1.2016.

Η πληρωµή των δεδουλευµένων εφηµεριών και υπερωριών του ιατρικού και λοιπού προσωπικού του Γ.Ν. Νίκαιας-Πειραιά «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ», που αφορούν τους µήνες Δεκέµβριο 2009 και Ιανουάριο 2010 και έγιναν σε βάρος των ιδίων εσόδων του νοσοκοµείου, είναι νόµιµες, συµπεριλαµβάνονται στις πληρωµές των αντίστοιχων ετών, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και τα αντίστοιχα ποσά δεν αναζητούνται από τους δικαιούχους ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.

1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 235/2000 (Α΄ 199) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την τροποποίηση της αναθεωρηµένης άδειας ίδρυσης των ιδιωτικών κλινικών που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), εφαρµό
ζονται οι διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10, 11 και 12 του π.δ. 247/1991 (Α΄ 93), µε τους όρους και τις προϋποθέσεις, οι οποίες καθορίζονται στο Παράρτηµα του παρόντος. Όπου από τις διατάξεις του παρόντος προεδρικού διατάγµατος δεν καθορίζονται προδιαγραφές και λειτουργικά θέµατα των ιδιωτικών κλινικών, έχουν εφαρµογή οι αντίστοιχες διατάξεις των προεδρικών διαταγµάων 247/1991 και 517/1991 (Α΄ 202).»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του π.δ. 235/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για την τροποποίηση της αναθεωρηµένης άδειας λειτουργίας των ιδιωτικών κλινικών της παραγράφου 1 απαιτούνται, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιολογητικά:
α) αίτηση, που αναφέρει την επωνυµία της κλινικής και αντίγραφο ποινικού µητρώου του ιδιοκτήτη, στην περίπτωση δε κατά την οποία η αίτηση υποβάλλεται από νο µικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, απαιτείται αντίγραφο ποινικού µητρώου του νόµιµου εκπροσώπου του,
β) αντίγραφο της ισχύουσας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής, εξαιρουµένων των ιδιωτικών κλινικών που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), καθώς και αντιγράφου της οικοδοµικής άδειας του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται,
γ) έκθεση περιγραφής των δεδοµένων οργάνωσης και λειτουργίας της κλινικής, θεωρηµένη από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας ως προς το προτεινόµενο λειτουργικό σχήµα και τη σύνθεση του προσωπικού της κλινικής,
δ) αντίγραφο καταστατικού, εάν πρόκειται περί εταιρείας και τίτλος κτήσεως οικοπέδου ή κτιρίου, άλλως έγγραφο περί της νόµιµης κατοχής του οικοπέδου ή του κτιρίου, όπως µισθωτήριο συµβόλαιο,
ε) κατάλογος του ιατρικού προσωπικού που απασχολείται στην κλινική κατά κατηγορία και ειδικότητα, πιστοποιητικό του ιατρικού συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραµµένοι, πτυχίο, άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος και άδεια χρησιµοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας,
στ) δήλωση µε την οποία ορίζονται ο Διοικητικός Διευθυντής, ο Επιστηµονικός Διευθυντής και οι Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι των τµηµάτων της κλινικής,
ζ) κατάλογος του πάσης φύσεως λοιπού προσωπικού, κατά κατηγορία,
η) εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας της κλινικής, θ) κατάλογος από τον οποίο προκύπτει ο εξοπλισµός
της κλινικής,
ι) βεβαίωση διπλωµατούχου ηλεκτρολόγου µηχανολόγου, ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 16, για τις ηλεκτρολογικές µηχανολογικές εγκαταστάσεις της κλινικής,
ια) πιστοποιητικό της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, για την ύπαρξη των επιβαλλοµένων µέτρων πυρασφάλειας,
ιβ) γραµµάτιο είσπραξης του Δηµοσίου Ταµείου 17,61 ευρώ για κάθε κλίνη.»

3. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του π.δ. 235/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στην απόφαση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας, πρέπει να αναγράφεται ο συνολικός αριθµός κλινών της κλινικής, τα τµήµατα, οι ειδικές µονάδες, o αριθµός των κλινών τους, τα εργαστήρια, το συγκρότηµα χειρουργείων, οι Επιστηµονικοί Υπεύθυνοι, ξεχωριστά για κάθε τµήµα, εργαστήριο ή ειδική µονάδα και η κατανοµή των κλινών κατά θέσεις.»

4. Η περίπτωση γ΄της παρ. 1 του άρθρου 14 του π.δ. 247/1991 (Α΄ 93) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Κατάλογος των ιατρών που θα απασχοληθούν στην κλινική και πιστοποιητικά από τα οποία προκύπτει ότι αυτοί είναι εγγεγραµµένοι σε οποιονδήποτε ιατρικό σύλλογο της χώρας, πτυχίο, άδεια άσκησης επαγγέλµατος και τίτλος ιατρικής ειδικότητας.»

5. Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 28 του π.δ. 247/1991 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Να είναι εγγεγραµµένοι σε οποιονδήποτε ιατρικό σύλλογο της χώρας.»

Η περίπτωση 2 της υποπαραγράφου ΙΒ.3 της παρ. ΙΒ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Βεβαίωση λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου χορηγείται όχι µόνο σε όσους έχουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος αλλά και σε φυσικά πρόσωπα και εταιρείες µε οποιαδήποτε νοµική µορφή, µε την προϋπόθεση να ορίζεται επιστηµονικά υπεύθυνος πτυχιούχος ΑTΕΙ Οδοντικής Τεχνολογίας (Οδοντοτεχνίτης ΑΤΕΙ) ή κάτοχος άδειας ή βεβαίωσης άσκησης επαγγέλµατος οδοντοτεχνίτη του ν.1666/1986 (Α΄200). Τα οδοντοτεχνικά εργαστήρια, τα οποία λειτουργούν µέχρι σήµερα
µε νόµιµες άδειες που είχαν ληφθεί πριν από την έναρξη ισχύος και εφαρµογής του ν. 4316/2014 (Α΄270), εξακολουθούν να λειτουργούν νοµίµως µε τις ίδιες άδειες.»

Το άρθρο 39 του ν. 3370/2005 (Α΄ 176) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 39
Επιτρέπεται η δωρεάν παραχώρηση της χρήσης ακινήτων ιδιοκτησίας του Υπουργείου Υγείας και των Δ.Υ.Πε., σε δηµόσιες υπηρεσίες και σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου εποπτευόµενα από το Υπουργείο Υγείας. Η παραχώρηση της χρήσης πραγµατοποιείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υπουργού Οικονοµικών, εφόσον δεν αντίκειται σε απαγορευτικούς όρους διαθήκης ή πράξης δωρεάς ή στις διατάξεις του ν. 4182/2013 (Α΄ 185). Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτων ιδιοκτησίας των Δ.Υ.Πε. απαιτείται και απόφαση του οργάνου διοίκησης αυτών. Με την απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται η διάρκεια της παραχώρησης της χρήσης και οι υποχρεώσεις του φορέα προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση.»

Η παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 1233/1981 (Α΄ 306) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όσοι κατέχουν τις θέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 αποτελούν το Σύλλογο των Καθηγητών της Σχολής.»

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 4 του άρθρο 20 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου και αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..»

2. Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3918/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξο µοιώνονται µισθολογικά, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, αντίστοιχα, µε το Διοικητή και τον Υποδιοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).»

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 3918/2011 προστίθεται το εξής εδάφιο:
«Αν ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχουν την ιδιότητα µέλους ΔΕΠ ΑΕΙ ή ΤΕΙ εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄195).»

4. Στο άρθρο 30 του ν. 3918/2011 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ως αναθέτουσα αρχή, δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ν. 3580/2007 (Α΄134) αλλά στις κοινές διατάξεις περί προµηθειών αγαθών ή υπηρεσιών των Ν.Π.Δ.Δ..»

1. Στο άρθρο 3 του ν. 3293/2004 (Α΄ 231) προστίθενται περιπτώσεις ι΄ και ια΄ ως εξής:
«ι) Η ανάληψη συνέχισης λειτουργίας Μονάδων Ψυχικής Υγείας που έχουν τη µορφή Ν.Π.Ι.Δ..
ια) Η παροχή φροντίδας υγείας, η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη και η ψυχοκοινωνική διάγνωση και στήριξη των προσώπων που διαβιούν στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών. Για την υλοποίηση των στόχων αυτών η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. µπορεί να συνεργάζεται µε κεντρικές ή αποκεντρωµένες υπηρεσίες Υπουργείων, µε Ο.Τ.Α., µε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή άλλους φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. υλοποιεί τους ανωτέρω στόχους παρέχοντας και υπηρεσίες διερµηνείας και µετάφρασης στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών προς διευκόλυνση της επικοινωνίας του προσωπικού της µε τους κρατουµένους. Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. συντονίζει και υλοποιεί χρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. προγράµµατα στους τοµείς του Ασύλου, της Μετανάστευσης και της Ένταξης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας είναι δυνατόν να ανατίθενται στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. αρµοδιότητες υπογραφής συµβάσεων µε κεντρικές ή αποκεντρωµένες υπηρεσίες Υπουργείων ή
µε νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα για την υλοποίηση των ως άνω δράσεων, οι οποίες συγχρη µατοδοτούνται από Ευρωπαϊκά Προγράµµατα.»

2. Η περίπτωση ζ΄ του άρθρου 3 του ν. 3293/2004 αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Η επιµόρφωση και εκπαίδευση του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού που εργάζεται στον ευρύτερο τοµέα της υγείας. Προς τούτο δύναται να ιδρύει ή να συµµετέχει, µε οποιαδήποτε ιδιότητα, και να λειτουργεί Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο (Κε.Δι.Βι.Μ2.).»

3. Η «Ανώνυµη Εταιρεία Μονάδων Υγείας» µε το διακριτικό τίτλο «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.», που έχει ιδρυθεί µε το ν. 3293/2004, δύναται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης, σε οποιαδήποτε περίπτωση ανάληψης της συνέχισης λειτουργίας Μονάδας Ψυχικής Υγείας που έχουν τη µορφή Ν.Π.Ι.Δ., να συνάπτει απευθείας ατοµικές συµβάσεις µίσθωσης έργου µε τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνταν στη Μονάδα αυτή. Για τη σύναψη των ανωτέρω συµβάσεων απαιτείται απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.) της «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.». Σε επείγουσα περίπτωση που η σύγκληση του Δ.Σ. δεν είναι δυνατή, προκειµένου για την άµεση συνέχιση λειτουργίας της Μονάδας, η σύµβαση συνάπτεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.» και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο (Δ.Σ.) εντός προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την υπογραφή της. Τα φυσικά πρόσωπα, που συνάπτουν σύµβαση µίσθωσης έργου σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο, συνεχίζουν να ασφαλίζονται στον ίδιο ασφαλιστικό φορέα, στον οποίο ήταν ασφαλισµένοι στη Μονάδα που απασχολούνταν. Οι συµβάσεις αυτές είναι ορισµένου χρόνου, µε διάρκεια µέχρι ένα (1) έτος. Μετά τη λήξη της διάρκειας των συµβάσεων αυτών, οι ανάγκες παροχής υπηρεσιών για τη συνέχιση λειτουργίας της παραπάνω Μονάδας Ψυχικής Υγείας πρέπει να καλύπτονται από την «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.» είτε µε την πρόσληψη ή απόσπαση προσωπικού κατά τις κείµενες διατάξεις είτε µε τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας µέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση νέων συµβάσεων έργου ή µίσθωσης έργου, οι οποίες επίσης συνάπτονται κατά παρέκκλιση κάθε άλλης ειδικής ή γενικής διάταξης.

4. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων του δηµόσιου τοµέα στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε..

Το άρθρο έβδοµο του ν. 4286/2014 (Α΄ 194) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο έβδοµο
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ και καλύπτεται ολόκληρο από το Ελληνικό Δηµόσιο, το οποίο για την άσκηση των µετοχικών του δικαιωµάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Υγείας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κάθε µελλοντικής αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου.»

1. Στο ΕΚΕΑ δηµιουργείται Ιατρική Υπηρεσία, επιπέδου Διεύθυνσης, για το συνολικό συντονισµό του επιστηµονικού έργου που παρέχεται από τις υπηρεσίες του.

2. Για την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή, ο οποίος είναι και ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του ΕΚΕΑ, συνιστάται µία οργανική θέση κλάδου ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ., ειδικότητας αιµατολογίας ή ιατρικής βιοπαθολογίας ή παθολογίας.
Η κάλυψη της παραπάνω θέσης γίνεται µε ανοιχτή προκήρυξη, σε βαθµό Συντονιστή Διευθυντή.
Στον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του ΕΚΕΑ καταβάλλεται, πέραν των αποδοχών του συντονιστή, και επίδοµα θέσης ευθύνης, αντίστοιχο µε το καταβαλλόµενο επίδοµα θέσης ευθύνης στους Συντονιστές Διευθυντές και σε όσους Διευθυντές ασκούν χρέη Συντονιστή στα νοσοκοµεία Ε.Σ.Υ..
Η εξειδίκευση των αρµοδιοτήτων του Διευθυντή καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία πρόσληψης και τα λοιπά θέµατα που σχετίζονται µε την κάλυψη των θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. του ΕΚΕΑ, καθώς και τα θέµατα εξέλιξής τους.

4. Μέχρι την κάλυψη της θέσης του Διευθυντή µε την παραπάνω διαδικασία της προκήρυξης, η θέση µπορεί να καλύπτεται από ειδικευµένο ιατρό του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ., ειδικότητας αιµατολογίας ή ιατρικής βιοπαθολογίας ή παθολογίας, βαθµού συντονιστή Διευθυντή ή Διευθυντή, που υπηρετεί σε νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ. του Νο µού Αττικής και αποσπάται, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, για το σκοπό αυτό στο ΕΚΕΑ, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών περί αποσπάσεων διατάξεων. Στον αποσπασµένο ιατρό καταβάλλεται το επίδοµα θέσης ευθύνης, για όσο διάστηµα ασκεί τα συγκεκριµένα καθήκοντα, και η δαπάνη αυτή βαραίνει τον προϋπολογισµό του ΕΚΕΑ.
Μέχρι την κάλυψη των λοιπών θέσεων του κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. του ΕΚΕΑ, µπορεί να αποσπώνται σε αυτό ειδικευµένοι ιατροί Ε.Σ.Υ. αντίστοιχων ειδικοτήτων.

5. Η θέση του Διευθυντή, που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3402/2005 (Α΄58) καταργείται. 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Υγείας, µπορεί να αποσπώνται υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας και των εποπτευόµενων από αυτό φορέων στον Εθνικό Οργανισµό Μεταµοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων. Η µισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων βαρύνει το φορέα υποδοχής.

2. Στους αναφερόµενους στην παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3984/2011 (Α΄150), Κεντρικούς Συντονιστές Μεταµοσχεύσεων του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.), που για την εκπλήρωση του σκοπού του, βρίσκονται σε ετοιµότητα επί εικοσιτετραώρου και τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ηµέρες το χρόνο, καταβάλλεται εφηµερία ετοιµότητας, κατ’ αντιστοιχία µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 42 του ν. 4368/2016.

1. Οι ιατρικοί σύλλογοι υποχρεούνται να διασυνδέονται ηλεκτρονικά σε σύστηµα ενιαίας λειτουργίας µε τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.).

2. Με ευθύνη των διοικητικών συµβουλίων των κατά τόπους ιατρικών συλλόγων εγκαθίστανται, όπου δεν υφίστανται, εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατάλληλα συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών και διακοµιστών µε δυνατότητα διασύνδεσης στο διαδίκτυο, τα οποία διασυνδέονται ηλεκτρονικά, σε πραγµατικό χρόνο, µε τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.) µε λογισµικό που ο τελευταίος τούς παρέχει και στα οποία θα αναγράφονται σε βάση δεδοµένων προσωπικά δεδοµένα των γιατρών-µελών τους. Στα εν λόγω προσωπικά δεδοµένα περιλαµβάνονται, υποχρεωτικά, ονοµατεπώνυµο, ηµεροµηνία γέννησης, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, διευθύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, αριθµός δελτίου ταυτότητας, αριθµός µητρώου εγγραφής, άλλοι αριθµοί ταυτοποίησης που διατίθενται από το κράτος, καθώς και ηµεροµηνίες εγγραφής και διαγραφής από ιατρικούς συλλόγους, ηµεροµηνίες εγγραφής σε ειδικά µητρώα ιατρικών συλλόγων, ενηµερότητα εισφορών προς τους ιατρικούς συλλόγους και τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, συµβάσεις µε ασφαλιστικούς οργανισµούς, εργασιακή κατάσταση σε οποιοδήποτε τοµέα απασχόλησης, όπως Ε.Σ.Υ., Α.Ε.Ι.-µέλη Δ.Ε.Π., Π.Ε.Δ.Υ., στρατιωτικοί γιατροί, γιατροί υπηρεσίας υπαίθρου, λήψη πτυχίων ηµεδαπής ή αλλοδαπής, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, ειδικότητα αν υπάρχει, νόµιµες εξειδικεύσεις, καθώς και κάθε πειθαρχική ποινή ή οποιαδήποτε άλλη µεταβολή του γιατρού καθ’ όλη τη διάρκεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος.

3. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.) παρέχει, µετά από αίτηµα του ιατρού, πιστοποιητικά ορθής άσκησης του ιατρικού επαγγέλµατος (goodstanding) στους ιατρούς αλλά και προς ιατρικούς συλλόγους της αλλοδαπής.

4. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος µπορεί, για την ενηµέρωση των πολιτών, να αναρτά στο διαδίκτυο κατάλογο µε τους ιατρούς που ασκούν το ιατρικό επάγγελµα στη χώρα. Ο κατάλογος περιλαµβάνει το ονοµατεπώνυ µο, τη διεύθυνση, τα τηλέφωνα επικοινωνίας του ιατρού (µε εξαίρεση κινητά τηλέφωνα και τηλέφωνα ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. και όσων δεν επιτρέπεται να ασκούν ελεύθερο επάγγελµα στον ιδιωτικό τοµέα) και την ειδικότητα.

5. Απαγορεύεται η χρήση των στοιχείων για διαφηµιστικούς λόγους.

6. Το αρχείο δηλώνεται στην Αρχή Προστασίας Δεδο µένων Προσωπικού Χαρακτήρα και εφαρµόζονται οι διατάξεις περί προστασίας προσωπικών δεδοµένων.

7. Η βάση δεδοµένων ενηµερώνεται εντός το πολύ δεκαπέντε (15) ηµερών.

8. Η µη εµπρόθεσµη ενηµέρωση του Αρχείου επιφέρει για τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα του αντίστοιχου ιατρικού συλλόγου τις κυρώσεις του άρθρου 5 παρ. 1 του β.δ. 11.10/7.11.1957 (Α΄225).

1. Στο άρθρο 1 του ν. 3599/2007 (Α΄176) προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Ο Π.Σ.Φ. δεν χρηµατοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό και έχει δική του περιουσία, οικονοµική, διοικητική και διαχειριστική αυτονοµία και αυτοτέλεια.»

2. Στο άρθρο 2 του ν. 3599/2007 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Ο Π.Σ.Φ., για τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του και την επιµόρφωση των µελών του δύναται να ιδρύει νοµικά πρόσωπα µε εταιρική ή µη µορφή.»

3. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3599/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η διαχείριση και η αξιοποίηση της περιουσίας του Π.Σ.Φ., καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος των οικονοµικών και διαχειριστικών πράξεών του ανήκει αποκλειστικά στο Κεντρικό Διοικητικό Συµβούλιο, στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων και στην Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή.»

4. Στην παρ. 4 του άρθρου 9 της Υ7γ/ΓΠ/62030/2011 απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 2743) προστίθεται περίπτωση ια΄ ως εξής :
«ια) προσλαµβάνει προσωπικό για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Π.Σ.Φ..».

1. Στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 22 του ν. 4208/2013 (Α΄ 252) όπου αναφέρεται το αρκτικόλεξο «Ε.Ο.Π.Υ.Υ.» αντικαθίσταται από το αρκτικόλεξο «Π.Ε.Δ.Υ.».

2. Το εδάφιο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 2082/1992 (Α΄ 158) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Κατ’ εξαίρεση το δικαίωµα αυτό διατηρείται για το προσωπικό που εργάζεται στα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα και στις µονάδες αυτών όταν εφηµερεύουν.»

1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ» (Π.Σ.Ο.), το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας.

2. Έδρα του Π.Σ.Ο. ορίζεται η Αθήνα. Ο Σύλλογος έχει Περιφερειακά Τµήµατα, τα οποία εδρεύουν στην έδρα των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας και συνιστώνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

3. Ο Π.Σ.Ο. δεν χρηµατοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Έχει δική του περιουσία, οικονοµική, διοικητική και διαχειριστική αυτονοµία και αυτοτέλεια. Μπορεί, για τη βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση της περιουσίας του, να ιδρύει νοµικά πρόσωπα µε εταιρική ή µη µορφή.

1. Σκοπός του Συλλόγου είναι η προαγωγή και ανάπτυξη της οδοντοτεχνικής ως ανεξάρτητης και αυτόνοµης επιστήµης και τέχνης, καθώς και η παροχή υπηρεσιών υψηλής στάθµης στο κοινωνικό σύνολο.

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, στο Σύλλογο ανήκει ιδίως:
α) η έρευνα, ανάλυση και µελέτη των οδοντοτεχνικών θεµάτων και η εκπόνηση επιστηµονικών µελετών για ζητήµατα που αφορούν την οδοντοτεχνική,
β) η σύνταξη εισηγήσεων επί οδοντοτεχνικών θεµάτων είτε µε πρωτοβουλία του Συλλόγου είτε κατόπιν προσκλήσεως από τον Υπουργό Υγείας,
γ) η σύνταξη εισηγήσεων σε θέµατα εκπαίδευσης, µετεκπαίδευσης, συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και επιµόρφωσης στον οδοντοτεχνικό κλάδο, καθώς και η αξιοποίηση για το σκοπό αυτόν υποτροφιών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων,
δ) η συµµετοχή στην υλοποίηση προγραµµάτων που επιχορηγούνται από εθνικούς ή και κοινοτικούς πόρους και αφορούν την οδοντοτεχνική,
ε) η έκδοση των απαιτούµενων πιστοποιητικών για την απόκτηση και την ανανέωση της άδειας/βεβαίωσης άσκησης επαγγέλµατος από τα µέλη του, η τήρηση των µητρώων του και η λήψη των απαραίτητων µέτρων για την καταπολέµηση και την εξάλειψη της αντιποίησης άσκησης του επαγγέλµατος του οδοντοτεχνίτη,
στ) η συµµετοχή στα αρµόδια όργανα για τη νόµιµη άσκηση του επαγγέλµατος του οδοντοτεχνίτη,
ζ) η συµµετοχή σε επιτροπές ελέγχου για τη νόµιµη άσκηση του επαγγέλµατος του οδοντοτεχνίτη,
η) η συµµετοχή στα αρµόδια όργανα για τη χάραξη της πολιτικής υγείας στη χώρα,
θ) η εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς του οδοντοτεχνικού κλάδου,
ι) η έκδοση ενηµερωτικού περιοδικού για τον κλάδο και συγγραµµάτων που τον αφορούν,
ια) η λήψη των απαραίτητων µέτρων για τη νόµιµη και απρόσκοπτη άσκηση του επαγγέλµατος του οδοντοτεχνίτη,
ιβ) η σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων στα αρµόδια όργανα για τον καθορισµό των οδοντοτεχνικών πράξεων και την τιµολόγησή τους,
ιγ) ο έλεγχος τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας Οδοντοτεχνιτών και η διαφύλαξη των χρηστών ηθών κατά την άσκηση του οδοντοτεχνικού επαγγέλµατος από τα µέλη του,
ιδ) η µελέτη υγειονοµικών θεµάτων και η διοργάνωση επιστηµονικών συνεδρίων,
ιε) η καλλιέργεια συναδελφικού πνεύµατος µεταξύ των µελών του και η φροντίδα για την επιστηµονική πρόοδο αυτών,
ιστ) η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης, µε τη δηµιουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης,
ιζ) η διοργάνωση και εποπτεία εκπαιδευτικών και επιστηµονικών προγραµµάτων και εκδηλώσεων στο πλαίσιο της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης.

1. Τα µέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιµα.

2. Τακτικά µέλη του Συλλόγου είναι οι πτυχιούχοι οδοντοτεχνίτες που είναι απόφοιτοι: α) των πρώην Οδοντοτεχνικών Σχολών Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και Κ.Α.Τ.Ε., β) των Τµηµάτων Oδοντικής Tεχνολογίας των Σχολών Επιστηµών Υγείας Πρόνοιας των Τ.Ε.Ι., γ) των Σχολών ή Τµηµάτων της αλλοδαπής των οποίων τα πτυχία έχουν αναγνωριστεί ως ισότιµα µε τα πτυχία οδοντοτεχνίτη της ηµεδαπής κατά την κείµενη νοµοθεσία, δ) οι κάτοχοι άδειας επαγγέλµατος οδοντοτεχνίτη, σύµφωνα µε το ν. 1666/1986 (Α΄ 200). Όλοι οι υπό στοιχεία α΄, β΄, γ΄ και δ΄ οδοντοτεχνίτες υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύλλογο σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος.

3. Όσοι κατά τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου εγκαθίστανται στην Ελλάδα για να ασκήσουν το επάγγελ µα του οδοντοτεχνίτη, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύλλογο και αποκτούν τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε τα άλλα τακτικά µέλη του Συλλόγου.

4. Επίτιµα µέλη του Συλλόγου γίνονται πρόσωπα που έχουν συµβάλει στην ανάπτυξη και προαγωγή της οδοντοτεχνικής ως και οδοντοτεχνίτες που έχουν συνταξιοδοτηθεί. Τα επίτιµα µέλη ορίζονται µε απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συµβουλίου (Κ.Δ.Σ.) που επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Τα επίτιµα µέλη δεν έχουν τα δικαιώµατα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

1. Κάθε οδοντοτεχνίτης υποχρεούται να υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Περιφερειακό Τµήµα της περιοχής όπου ασκεί ή πρόκειται να ασκήσει το επάγγελµά του. Η αίτηση εγγραφής συνοδεύεται από δύο φωτογραφίες του αιτούντος και αντίγραφο του πτυχίου του προηγού µενου άρθρου. Κάθε οδοντοτεχνίτης εγγράφεται σε ένα µόνο Περιφερειακό Τµήµα, το οποίο τηρεί ατοµικό φάκελο για κάθε εγγραφή. Για την εγγραφή απαιτείται η καταβολή εφάπαξ ποσού τριάντα (30) ευρώ.

2. Κάθε οδοντοτεχνίτης υποχρεούται έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε χρόνου να υποβάλει στο Περιφερειακό Τµήµα, στο οποίο είναι µέλος, δήλωση, σε ενιαίο τύπο δηλώσεων, στην οποία αναφέρει: όνοµα, επώνυµο, όνο µα και επώνυµο πατέρα, όνοµα και επώνυµο µητέρας, τόπο και ηµεροµηνία γέννησης, ιθαγένεια, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση κατοικίας και εργασίας, αριθ µό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας. Μαζί µε τη δήλωση υποχρεούται να υποβάλει αντίγραφο της άδειας/βεβαίωσης άσκησης επαγγέλµατος οδοντοτεχνίτη και υπεύθυνη δήλωση πραγµατικής άσκησης του επαγγέλµατος. Το έντυπο της δήλωσης αποστέλλεται σε όλα τα µέλη από το Περιφερειακό Τµήµα στο οποίο ανήκουν ή αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Σ.Ο.. Το Κεντρικό Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου µπορεί µε απόφασή του να τροποποιήσει τη µορφή και το περιεχόµενο της δήλωσης. Η δήλωση καταχωρείται στο µητρώο του Περιφερειακού Τµήµατος και τον ατοµικό φάκελο του οδοντοτεχνίτη. Η ετήσια εισφορά κάθε οδοντοτεχνίτη στο Σύλλογο ορίζεται µε απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συµβουλίου και καταβάλλεται µε την υποβολή της ετήσιας δήλωσης. Τα επίτιµα µέλη δεν υποχρεούνται να καταβάλουν τα ποσά της ετήσιας εισφοράς και της εγγραφής. Επίσης, το Κεντρικό Διοικητικό Συµβούλιο είναι δυνατόν να αποφασίζει την πλήρη απαλλαγή τους από την καταβολή ετήσιας εισφοράς.

3. Εντός µηνός από την εγγραφή µελών στα Περιφερειακά Τµήµατα, οι Διοικούσες Επιτροπές των Περιφερειακών Τµηµάτων υποχρεούνται να αποστείλουν αντίγραφα των δικαιολογητικών των µελών αυτών στο Κεντρικό Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου για την τήρηση του ενιαίου µητρώου µελών του Συλλόγου.

4. Σε κάθε οδοντοτεχνίτη, που υποβάλλει εµπρόθεσµα τη δήλωση της παραγράφου 2 και καταβάλλει την ετήσια συνδροµή, χορηγείται δελτίο ταυτότητας που φέρει και τη φωτογραφία του, το οποίο ισχύει µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόµενου έτους. Το δελτίο αυτό υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα του Περιφερειακού Τµήµατος και τον κάτοχό του και σφραγίζεται µε τη σφραγίδα του Περιφερειακού Τµήµατος. Η ισχύς του ανανεώνεται κάθε χρόνο. Η υποβολή εκπρόθεσµης ή ανειλικρινούς δήλωσης αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα.

5. Το ήµισυ των εισφορών των τακτικών µελών αποδίδεται υποχρεωτικά, έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους, από τα Περιφερειακά Τµήµατα στο Κεντρικό Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου. Η ευθύνη για την έγκαιρη καταβολή βαρύνει αποκλειστικά τον Πρόεδρο και τον Ταµία κάθε Περιφερειακού Τµήµατος. Το ποσοστό των εισφορών που τα Περιφερειακά Τµήµατα αποδίδουν στο Κεντρικό Διοικητικό Συµβούλιο, µπορεί να µεταβληθεί µε απόφαση που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των µελών του Κεντρικού Διοικητικού Συµβουλίου και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων.

6. Κάθε οδοντοτεχνίτης υποχρεούται να αναρτά στην είσοδο του εργαστηρίου του την ένδειξη «Νόµιµο Εργαστήριο Οδοντοτεχνικής», η οποία χορηγείται από το Σύλλογο και συνοδεύεται από τον αριθµό και την ηµεροχρονολογία της εγκριτικής απόφασης εγγραφής του στο Σύλλογο.

1. Πόροι του Συλλόγου είναι:
α) Τα έσοδα από την εγγραφή νέων µελών.
β) Η ετήσια εισφορά των τακτικών µελών.
γ) Τα δικαιώµατα από την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων.
δ) Έκτακτες εισφορές των τακτικών µελών, µετά από απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συµβουλίου που λαµβάνεται µε πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των µελών του και επικυρώνεται από τη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων.
ε) Επιχορηγήσεις από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. στ) Δωρεές ή κληροδοτήµατα.
ζ) Έσοδα από την υλοποίηση προγραµµάτων που επιχορηγούνται από εθνικούς ή και κοινοτικούς πόρους.
η) Έσοδα από την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων για την προαγωγή των σκοπών του.
θ) Έσοδα από τις διαφηµιστικές καταχωρήσεις στο περιοδικό, τα ενηµερωτικά έντυπα και την ιστοσελίδα του Συλλόγου.
ι) Κάθε ποσό που εισπράττεται από το Σύλλογο για νό µιµη αιτία και προκειµένου να προαχθούν οι καταστατικοί σκοποί του.

2. Η διαχείριση και η αξιοποίηση της περιουσίας του Π.Σ.Ο., καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος των οικονοµικών και διαχειριστικών πράξεών του ανήκει αποκλειστικά στο Κεντρικό Διοικητικό Συµβούλιο, τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων και την Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή.

1. Ο Σύλλογος συγκροτείται από την Κεντρική Διοίκηση που εδρεύει στην Αθήνα και τα Περιφερειακά Τµήµατα. Όργανα διοίκησης του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων και το Κεντρικό Διοικητικό Συµβούλιο. Στο Σύλλογο λειτουργεί επίσης Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο και Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή. Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου. Το Κεντρικό Διοικητικό Συµβούλιο εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων και διοικεί το Σύλλογο.

2. Όργανα διοίκησης κάθε Περιφερειακού Τµήµατος είναι αντιστοίχως η Περιφερειακή Συνέλευση και η Διοικούσα Επιτροπή. Σε κάθε Περιφερειακό Τµήµα λειτουργεί Εξελεγκτική Επιτροπή και Πειθαρχικό Συµβούλιο.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται µετά από εισήγηση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, ορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος ίδρυσης των Περιφερειακών Τµηµάτων, καθώς και τα ζητήµατα σχέσεων και κατανοµής αρµοδιοτήτων µεταξύ αυτών και της Κεντρικής Διοίκησης. Με την παραπάνω απόφαση καθορίζονται επίσης η συγκρότηση και οι ειδικότερες αρµοδιότητες των οργάνων, η διαδικασία εκλογής τους, ο τρόπος λειτουργίας και λήψης των αποφάσεών τους και τα σχετικά µε την κατάσταση, τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες των επιµέρους µελών τους.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται µετά από εισήγηση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, καταρτίζεται ο Κανονισµός Λειτουργίας των Περιφερειακών Τµηµάτων, ο οποίος είναι ενιαίος για όλα τα Περιφερειακά Τµήµατα. Ο Κανονισµός τροποποιείται µε όµοια απόφαση, που εκδίδεται µετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων. Με τον Κανονισµό ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τη σύγκληση, την απαρτία, τις αρµοδιότητες και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων από τις Περιφερειακές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Τµηµάτων, τη σύγκληση έκτακτης Περιφερειακής Συνέλευσης, τη σύγκληση, τις αρµοδιότητες και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων από τη Διοικούσα Επιτροπή κάθε Περιφερειακού Τµήµατος, την εκλογή και τις αρµοδιότητες των µελών της Διοικούσας Επιτροπής κάθε Περιφερειακού Τµήµατος, την εκλογή των µελών και τη συγκρότηση της Εξελεγκτικής Επιτροπής κάθε Περιφερειακού Τµήµατος, καθώς και την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αντιπροσώπων κάθε προσυνεδριακής Περιφερειακής Συνέλευσης στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων.

1. Τα Πειθαρχικά όργανα είναι: α) το Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο στην έδρα κάθε Περιφερειακού Τµήµατος, αρµόδιο σε πρώτο βαθµό για τα πειθαρχικά παραπτώµατα των µελών του οικείου Περιφερειακού Τµήµατος και β) το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο, µε έδρα την Αθήνα.

2. Το Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο είναι πεντα µελές, µε ισάριθµους αναπληρωµατικούς, και συγκροτείται από οδοντοτεχνίτες, µέλη του οικείου Περιφερειακού τµήµατος, που κληρώνονται δηµόσια εντός του µηνός Δεκεµβρίου κάθε δεύτερου έτους, στην έδρα του Περιφερειακού Τµήµατος, µε ευθύνη της Διοικούσας Επιτροπής. Η θητεία των µελών είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του εποµένου της κλήρωσης έτους. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί το µέλος µε τα περισσότερα έτη άσκησης του επαγγέλµατος του οδοντοτεχνίτη.

3. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και αποτελείται από πέντε (5) µέλη και ισάριθµα αναπληρωµατικά, από τα οποία ένας Εφέτης Πολιτικών Δικαστηρίων, µε τον αναπληρωτή του, και τέσσερα (4) µέλη του Π.Σ.Ο., µε τους αναπληρωτές τους. Τα µέλη του Π.Σ.Ο. και οι αναπληρωτές τους κληρώνονται δηµόσια εντός του µηνός Νοεµβρίου κάθε δεύτερου έτους από το Κεντρικό Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου από κατάλογο δεκαπλασίου του προς κλήρωση αριθµού, ο οποίος συντάσσεται µε απόφασή του. Υποψήφια µέλη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου µπορούν να είναι οδοντοτεχνίτες µε δεκαετή τουλάχιστον συνεχή άσκηση του επαγγέλµατος. Ο Εφέτης, ο οποίος είναι και ο Πρόεδρος του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου, καθώς και ο αναπληρωτής του, που ορίζονται από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών επίσης, εντός του µηνός Νοεµβρίου κάθε διετίας. Η θητεία των µελών του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου. Χρέη Γραµµατέα εκτελεί ο Γραµµατέας του Διοικητικού Συµβουλίου του Π.Σ.Ο., ο οποίος τηρεί τα πρακτικά της συνεδρίασης. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο εκδικάζει σε δεύτερο βαθµό τα πειθαρχικά παραπτώµατα των µελών του Π.Σ.Ο. µετά από παραποµπή ή έφεση. Επίσης, είναι αρµόδιο για την εκδίκαση των πειθαρχικών παραπτωµάτων των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του Π.Σ.Ο. και των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Συµβουλίων. Στην περίπτωση αυτή δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθµό. Οι αποφάσεις του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των
µελών του.

1. Τα µέλη που παραβιάζουν τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των Αντιπροσώπων, τις αποφάσεις των Περιφερειακών Συνελεύσεων ή επιδεικνύουν διαγωγή αντίθετη προς το συµφέρον και το κύρος του Συλλόγου και µη συνάδουσα µε το επάγγελµα του οδοντοτεχνίτη, ελέγχονται πειθαρχικά, ανεξάρτητα από ενδεχόµενη ποινική ευθύνη τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

2. Πειθαρχικό παράπτωµα αποτελεί ιδίως κάθε υπαίτια παράβαση των καθηκόντων και των υποχρεώσεων που προβλέπονται για τους οδοντοτεχνίτες από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, του Κώδικα Δεοντολογίας Οδοντοτεχνιτών, του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του Συλλόγου, των αποφάσεων του κεντρικού Διοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου και της Διοικούσας Επιτροπής του οικείου Περιφερειακού Τµήµατος. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των παραπτωµάτων των οδοντοτεχνιτών γίνεται από το αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο. Κάθε κακούργηµα, τελούµενο από οδοντοτεχνίτη, αποτελεί και αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωµα. Κάθε πληµ µέληµα, που η διάπραξή του και η σχετική καταδίκη είναι ασυµβίβαστες µε την άσκηση του επαγγέλµατος του οδοντοτεχνίτη, αποτελεί αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωµα.

3. Οι επιβαλλόµενες από το αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο ποινές είναι: α) έγγραφη επίπληξη, β) πρόστιµο, γ) προσωρινή παύση εξασκήσεως του επαγγέλµατος του οδοντοτεχνίτη από δεκαπέντε (15) ηµέρες έως έξι (6) µήνες και δ) οριστική παύση εξασκήσεως του επαγγέλµατος του οδοντοτεχνίτη. Το πρόστιµο περιέρχεται στα οικεία Περιφερειακά Τµήµατα και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.
Οι ποινές της επίπληξης και του προστίµου µπορεί να επιβληθούν σωρευτικά.
Η ποινή της οριστικής παύσης ασκήσεως του επαγγέλ µατος του οδοντοτεχνίτη µπορεί να επιβληθεί εάν ο οδοντοτεχνίτης: α) τιµωρηθεί εντός τριετίας από το αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο µε δύο (2) τουλάχιστον πειθαρχικές ποινές προσωρινής παύσης εξασκήσεως του επαγγέλµατος του οδοντοτεχνίτη, β) καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κακούργηµα, γ) καταδικασθεί µε δύο (2) τουλάχιστον αποφάσεις για πληµµέληµα κατά την άσκηση ή µε αφορµή την άσκηση του επαγγέλµατός του.

1. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα παραγράφονται µετά από πέντε (5) έτη από την τέλεσή τους. Πειθαρχικό παράπτωµα που συνιστά και ποινικό αδίκηµα δεν παραγράφεται πριν την παρέλευση του χρόνου της παραγραφής του ποινικού αδικήµατος. Η προθεσµία της παραγραφής αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η πειθαρχική ή η ποινική διαδικασία. Διακοπή της παραγραφής πειθαρχικού παραπτώµατος επέρχεται µε την τέλεση άλλου πειθαρχικού παραπτώµατος που αποσκοπεί στη συγκάλυψη του προηγούµενου ή στη µαταίωση έγερσης πειθαρχικής διαδικασίας ή ποινικής δίωξης.

2. Ο Γραµµατέας κάθε ποινικού δικαστηρίου αποστέλλει στο Σύλλογο αντίγραφα των σχετικών βουλευµάτων και αποφάσεων, εντός δέκα (10) ηµερών από την έκδοσή τους.

1. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το οικείο Πειθαρχικό Συµβούλιο, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν απόφασης ή παραγγελίας της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τµήµατος ή κατόπιν έγγραφης αναφοράς ή ανακοίνωσης δηµόσιας αρχής ή ύστερα από αίτηση κάθε ενδιαφεροµένου.

2. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου ορίζει µε απόφασή του ένα µέλος του Συµβουλίου ως εισηγητή. Ο εισηγητής υποχρεούται να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση, να καλέσει και να εξετάσει ενόρκως µάρτυρες και να ενεργήσει κάθε απαραίτητη κατά την κρίση του πράξη για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.

3. Μετά το τέλος της προκαταρκτικής εξέτασης, ο εισηγητής συντάσσει και υποβάλλει στο Πειθαρχικό Συµβούλιο το πόρισµά του. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο αφού εκτιµήσει τα στοιχεία του φακέλου αποφαίνεται µε αιτιολογηµένη απόφασή του είτε για τη θέση της υπόθεσης στο αρχείο, οπότε και ενηµερώνει εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης τον εγκαλούµενο οδοντοτεχνίτη και τον εγκαλούντα, είτε παραγγέλλει στον εισηγητή της υπόθεσης να συντάξει κατηγορητήριο.

4. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συµβουλίου υποχρεούται, επί ποινή ακυρότητας της διώξεως και της ποινής που τυχόν επιβληθεί, να καλέσει µε δικαστικό επιµελητή τον οδοντοτεχνίτη, που διώκεται πειθαρχικά, να λάβει ενυπόγραφα γνώση του κατηγορητηρίου και των εγγράφων της υπόθεσης και να απολογηθεί.

5. Η προθεσµία που δίνεται στον οδοντοτεχνίτη που διώκεται πειθαρχικά, προκειµένου να λάβει γνώση του κατηγορητηρίου και να απολογηθεί, δεν µπορεί να είναι µικρότερη από πέντε (5) ηµέρες και µεγαλύτερη από δέκα (10) από την επίδοση της κλήσης.

6. Μετά την απολογία του οδοντοτεχνίτη ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου ή την υποβολή έγγραφου απολογητικού υποµνήµατος ή την πάροδο της ταχθείσας για το σκοπό αυτόν προθεσµίας, το Πειθαρχικό Συµβούλιο εκδίδει την απόφασή του το αργότερο µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την ηµέρα συνεδρίασης. Κατά τη διαδικασία ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου ο οδοντοτεχνίτης µπορεί να παρίσταται µε τον πληρεξούσιο δικηγόρο του.

7. Η απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα και πρέπει να είναι αιτιολογηµένη. Επιδίδεται εντός οκτώ (8) ηµερών από την έκδοσή της στον οδοντοτεχνίτη.

8. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο έχει την εξουσία επιβολής των ποινών της έγγραφης επίπληξης και του προστίµου. Τις ποινές της προσωρινής ή της οριστικής παύσης εξασκήσεως του επαγγέλµατος του οδοντοτεχνίτη µπορεί να επιβάλει µόνο το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο. Αν το Πειθαρχικό Συµβούλιο κρίνει ότι πρέπει να επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της παύσης εξασκήσεως του επαγγέλµατος του οδοντοτεχνίτη παραπέµπει την υπόθεση στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο.

1. Η απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου υπόκειται σε έφεση, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών από την επίδοσή της. Δικαίωµα έφεσης έχει: α) ο οδοντοτεχνίτης που τιµωρήθηκε, β) ο εγκαλών και γ) η Διοικούσα Επιτροπή του οικείου Περιφερειακού Τµήµατος, εφόσον η δίωξη ασκήθηκε µετά από απόφαση ή παραγγελία της. Η έφεση εκδικάζεται από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο.

2. Η έφεση κατατίθεται στον Γραµµατέα του Πειθαρχικού Συµβουλίου που εξέδωσε την εκκαλούµενη απόφαση. Ο Γραµµατέας συντάσσει πράξη κατάθεσης, η οποία υπογράφεται από τον ίδιο και τον εκκαλούντα και αποστέλλεται εντός δέκα (10) ηµερών, µε τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα στη Γραµµατεία του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου. Η προθεσµία και η άσκηση της έφεσης έχουν ανασταλτική ισχύ.
Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο µπορεί, µε αιτιολογηµένη απόφασή του, να απορρίψει την έφεση ή να µεταρρυθµίσει υπέρ του εκκαλούντος ή να εξαφανίσει την εκκαλουµένη απόφαση. Για το σκοπό αυτόν µπορεί να εξετάσει κάθε πρόσφορο αποδεικτικό µέσο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφασίζει αµετάκλητα και εκδίδει την απόφασή του εντός τριµήνου από την εποµένη της διαβίβασης της υπόθεσης σε αυτό. Η απόφασή του διαβιβάζεται άµεσα στον Πρόεδρο του οικείου Περιφερειακού Τµήµατος και κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο οδοντοτεχνίτη.

1. Οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας για την εξαίρεση δικαστών ισχύουν κατ’ αναλογία και για τα µέλη των Πειθαρχικών Συµβουλίων.

2. Η αίτηση εξαίρεσης επιδίδεται στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου.

3. Όταν ζητείται η εξαίρεση ολόκληρου του Πειθαρχικού Συµβουλίου ή τόσων από τα µέλη του, ώστε να µην καθίσταται εφικτή η νόµιµη συγκρότησή του, η αίτηση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου στο Κεντρικό Διοικητικό Συµβούλιο του Π.Σ.Ο. και το Πειθαρχικό Συµβούλιο αναστέλλει την ενέργειά του µέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αιτήσεως.

4. Σε περίπτωση παραδοχής της αίτησης και αν δεν υπολείπεται επαρκής αριθµός για την ανασυγκρότηση του Πειθαρχικού Συµβουλίου, η υπόθεση παραπέµπεται από το Κεντρικό Διοικητικό Συµβούλιο του Π.Σ.Ο. στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο.

5. Οδοντοτεχνίτης που διώκεται πειθαρχικά µπορεί να ζητήσει την εξαίρεση των µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου µία φορά µόνο κατά βαθµό δικαιοδοσίας. 

Το Κεντρικό Διοικητικό Συµβούλιο και οι Διοικούσες Επιτροπές των Περιφερειακών Τµηµάτων µπορούν να καταρτίζουν επιτροπές εργασίας για την υλοποίηση των καταστατικών σκοπών του Συλλόγου και την προαγωγή του επιστηµονικού έργου του. Οι όροι λειτουργίας των επιτροπών αυτών καθορίζονται µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του Συλλόγου.

1. Στα υποβαλλόµενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας/βεβαίωσης άσκησης οδοντοτεχνικού επαγγέλµατος από τις προς τούτο αρµόδιες υπηρεσίες, οι οδοντοτεχνίτες υποχρεούνται να συµπεριλάβουν και τη βεβαίωση εγγραφής τους στο οικείο Περιφερειακό Τµήµα του Συλλόγου. Αντίγραφο της άδειας/βεβαίωσης άσκησης επαγγέλµατος οδοντοτεχνίτη κατατίθεται, αµέσως µετά την παραλαβή της, από κάθε οδοντοτεχνίτη στο Περιφερειακό Τµήµα του Συλλόγου, στο οποίο ανήκει.

2. Εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος υποχρεούνται όλοι οι οδοντοτεχνίτες να εγγραφούν στα Μητρώα του Συλλόγου.

3. Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διαγραφής οδοντοτεχνίτη από το Σύλλογο, αναστέλλεται αυτοδικαίως η ισχύς της άδειας/βεβαίωσης άσκησης επαγγέλµατος ή αυτή αντιστοίχως ανακαλείται.

4. Όποιος ασκεί το επάγγελµα του οδοντοτεχνίτη χωρίς να έχει άδεια/βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος διώκεται ποινικά σύµφωνα µε το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα.

Η σφραγίδα του Συλλόγου αποτελείται από τρεις (3) επάλληλους και οµόκεντρους κύκλους, ο εξωτερικός των οποίων έχει διάµετρο 0,04 του µέτρου. Στο εσωτερικό του υπάρχει το έµβληµα της Ελληνικής Δηµοκρατίας, ενώ γύρω από αυτό αναγράφονται κυκλικά οι λέξεις «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΤΩΝ». Προκειµένου για Περιφερειακό Τµήµα, η σφραγίδα συµπληρώνεται µε τις λέξεις «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ….». Στον εξωτερικό κύκλο αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ». 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας κυρώνεται ο Κώδικας Δεοντολογίας Οδοντοτεχνιτών που συντάσσεται από την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή. Με όµοια απόφαση κυρώνονται και οι τροποποιήσεις του Κώδικα, µετά από πρόταση του Κεντρικού Διοικητικού Συµβουλίου του Π.Σ.Ο..

1. Μέχρι την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου, σύµφωνα µε τις παρούσες διατάξεις, ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Σωµατείου «Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργαστηριούχων Οδοντοτεχνιτών», ενδεκαµελής Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Συλλόγου. Η θητεία της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής δεν µπορεί να υπερβεί το ένα (1) ηµερολογιακό έτος από την ηµεροχρονολογία διορισµού της. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να κινήσει αµέσως τις διαδικασίες ανάδειξης των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου. Παράταση της χρονικής διάρκειας της θητείας της είναι εφικτή µόνο µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και µόνο για το διάστηµα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου.

2. Μέχρι την ανάδειξη του πρώτου Κεντρικού Διοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει τις εξής αρµοδιότητες:
α) Την ενηµέρωση των οδοντοτεχνιτών σε όλη τη χώρα.
β) Τη µέριµνα για την εγγραφή όλων των οδοντοτεχνιτών στο Σύλλογο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.
γ) Τη σύγκληση Περιφερειακών Συνελεύσεων σε όλα τα Περιφερειακά Τµήµατα και τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησής τους και αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων.
δ) Την ενοποίηση Περιφερειακών Τµηµάτων που αριθ µούν λιγότερα από πενήντα (50) µέλη και συνορεύουν γεωγραφικώς.

3. Μετά την ανάδειξη του πρώτου Κεντρικού Διοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή παύει να υφίσταται.

4. Τα µέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, εφόσον εργάζονται στο Δηµόσιο και στον ευρύτερο Δη µόσιο τοµέα, καθ’ όσο χρόνο είναι µέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, διατηρούν όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από την υπαλληλική τους ιδιότητα.

5. Τα έξοδα της µετακίνησης, διαµονής και διατροφής των µελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, στις περιοδείες τους στην Περιφέρεια, για τις ανάγκες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του πρώτου Κεντρικού Διοικητικού Συµβουλίου, καλύπτονται από το Σύλλογο, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών.

6. Έδρα της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται η Αθήνα.

7. Δεν επιτρέπεται η χρήση της επωνυµίας «Πανελλήνιος Σύλλογος Οδοντοτεχνιτών» από άλλο νοµικό πρόσωπο.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών συνιστώνται στην Κεντρική Διοίκηση του Π.Σ.Ο. και στα Περιφερειακά Τµήµατα αυτού, κατά κλάδο, οι αναγκαίες για τη λειτουργία του οργανικές θέσεις προσωπικού, τα απαιτούµενα για την κάθε θέση προσόντα, καθώς και οι αντίστοιχες αρµοδιότητες. Οι αποδοχές, αποζηµιώσεις και έξοδα των υπαλλήλων καλύπτονται από τους ίδιους πόρους του Συλλόγου και δεν βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισµό.

1. Συνιστάται νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ» (Π.Σ.Ε.), το οποίο υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Υγείας.

2. Έδρα του Π.Σ.Ε. ορίζεται η Αθήνα. Ο Σύλλογος έχει Περιφερειακά Τµήµατα, τα οποία συστήνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου.

3. Ο Π.Σ.Ε. δεν χρηµατοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό και έχει δική του περιουσία, οικονοµική, διοικητική και διαχειριστική αυτονοµία και αυτοτέλεια. 

1. Σκοπός του Συλλόγου είναι η προαγωγή και ανάπτυξη της εργοθεραπείας ως ανεξάρτητης και αυτόνοµης επιστήµης, καθώς και η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στο κοινωνικό σύνολο.

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού, στο Σύλλογο ανήκει ιδίως:
α) η έρευνα, ανάλυση και µελέτη των εργοθεραπευτικών θεµάτων και η εκπόνηση επιστηµονικών µελετών για ζητήµατα που αφορούν την εργοθεραπεία,
β) η σύνταξη εισηγήσεων επί εργοθεραπευτικών θεµάτων είτε µε πρωτοβουλία του Συλλόγου είτε κατόπιν προσκλήσεως από τον Υπουργό Υγείας,
γ) η σύνταξη εισηγήσεων σε θέµατα εκπαίδευσης, µετεκπαίδευσης, συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και επιµόρφωσης στον εργοθεραπευτικό κλάδο, καθώς και η αξιοποίηση για το σκοπό αυτόν υποτροφιών και εκπαιδευτικών προγραµµάτων,
δ) η συµµετοχή στην υλοποίηση προγραµµάτων που επιχορηγούνται από εθνικούς ή και κοινοτικούς πόρους και αφορούν την εργοθεραπεία και συναφή πεδία,
ε) η έκδοση των απαιτούµενων πιστοποιητικών για την απόκτηση και την ανανέωση της άδειας/βεβαίωσης άσκησης επαγγέλµατος από τα µέλη του, η τήρηση των µητρώων του και η λήψη των απαραίτητων µέτρων για την καταπολέµηση και την εξάλειψη της παράνοµης άσκησης του επαγγέλµατος του εργοθεραπευτή,
στ) η συµµετοχή στα αρµόδια όργανα για τη νόµιµη άσκηση του επαγγέλµατος του εργοθεραπευτή,
ζ) η συµµετοχή σε επιτροπές ελέγχου για τη νόµιµη άσκηση του επαγγέλµατος του εργοθεραπευτή,
η) η συµµετοχή στα αρµόδια θεσµικά όργανα για τη χάραξη της πολιτικής υγείας στη χώρα,
θ) η εκπροσώπηση της χώρας σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισµούς του εργοθεραπευτικού κλάδου,
ι) η έκδοση ενηµερωτικού περιοδικού για τον κλάδο και συγγραµµάτων που τον αφορούν,
ια) η λήψη των απαραίτητων µέτρων για τη νόµιµη και απρόσκοπτη άσκηση του επαγγέλµατος του εργοθεραπευτή,
ιβ) η σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων στα αρµόδια θεσµικά όργανα για τον καθορισµό των εργοθεραπευτικών πράξεων και την τιµολόγησή τους,
ιγ) ο έλεγχος τήρησης του Κώδικα Δεοντολογίας Εργοθεραπευτών και η διαφύλαξη των χρηστών ηθών κατά την άσκηση του εργοθεραπευτικού επαγγέλµατος από τα µέλη του,
ιδ) η µελέτη υγειονοµικών θεµάτων και η διοργάνωση επιστηµονικών συνεδρίων,
ιε) η καλλιέργεια συναδελφικού πνεύµατος µεταξύ των µελών του και η φροντίδα για την επιστηµονική πρόοδο αυτών,
ιστ) η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόµενης εκπαίδευσης και επαγγελµατικής κατάρτισης, µε τη δηµιουργία Κέντρων Δια Βίου Μάθησης,
ιζ) η διοργάνωση και εποπτεία εκπαιδευτικών και επιστηµονικών προγραµµάτων και εκδηλώσεων στο πλαίσιο της συνεχιζόµενης εκπαίδευσης.

1. Τα µέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιµα.

2. Τακτικά µέλη του Συλλόγου είναι οι εργοθεραπευτές που είναι απόφοιτοι: α) των πρώην Σχολών Εργοθεραπείας Κ.Α.Τ.Ε.Ε., β) των Τµηµάτων Εργοθεραπείας των Σχολών Επιστηµών Υγείας Πρόνοιας των Τ.Ε.Ι., γ) των Σχολών ή Τµηµάτων Εργοθεραπείας της αλλοδαπής των οποίων τα πτυχία έχουν αναγνωριστεί ως ισότιµα µε τα πτυχία εργοθεραπευτή της ηµεδαπής κατά την κείµενη νοµοθεσία. Όλοι οι υπό στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ εργοθεραπευτές υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύλλογο σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος.

3. Όσοι κατά τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου εγκαθίστανται στην Ελλάδα για να ασκήσουν το επάγγελ µα του εργοθεραπευτή, υποχρεούνται να εγγραφούν στο Σύλλογο και αποκτούν τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις µε τα άλλα τακτικά µέλη του Συλλόγου.

4. Επίτιµα µέλη του Συλλόγου γίνονται πρόσωπα που έχουν συµβάλει στην ανάπτυξη και προαγωγή της εργοθεραπείας. Τα επίτιµα µέλη ορίζονται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Π.Σ.Ε. που επικυρώνεται από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων. Τα επίτιµα µέλη δεν έχουν τα δικαιώµατα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

1. Κάθε εργοθεραπευτής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Περιφερειακό Τµήµα της περιοχής όπου ασκεί ή πρόκειται να ασκήσει το επάγγελµά του. Η αίτηση εγγραφής συνοδεύεται από δύο (2) φωτογραφίες του αιτούντος και αντίγραφο του πτυχίου του προηγού µενου άρθρου. Κάθε εργοθεραπευτής εγγράφεται σε ένα µόνο Περιφερειακό Τµήµα, το οποίο τηρεί ατοµικό φάκελο για κάθε εγγραφή. Για την εγγραφή απαιτείται η καταβολή εφάπαξ ποσού τριάντα (30) ευρώ.

2. Κάθε εργοθεραπευτής υποχρεούται έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε χρόνου να υποβάλει στο Περιφερειακό Τµήµα στο οποίο ανήκει δήλωση µε τα εξής στοιχεία: όνοµα, επώνυµο, όνοµα και επώνυµο πατέρα, όνοµα και επώνυµο µητέρας, τόπο και ηµεροµηνία γέννησης, ιθαγένεια, Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση κατοικίας και εργασίας, αριθµό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας. Το έντυπο της δήλωσης αποστέλλεται σε όλα τα µέλη από το Περιφερειακό Τµήµα στο οποίο ανήκουν ή αναρτάται στην ιστοσελίδα του Π.Σ.Ε.. Το Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου µπορεί µε απόφασή του να τροποποιήσει τη µορφή και το περιεχό µενο της δήλωσης. Η δήλωση καταχωρείται στο µητρώο του Περιφερειακού Τµήµατος και τον ατοµικό φάκελο του εργοθεραπευτή. Η ετήσια εισφορά κάθε εργοθεραπευτή στο Σύλλογο ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ και καταβάλλεται µε την υποβολή της ετήσιας δήλωσης. Τα επίτιµα µέλη δεν υποχρεούνται να καταβάλουν τα ποσά της ετήσιας εισφοράς και της εγγραφής.

3. Τα ποσά της ετήσιας εισφοράς και της εγγραφής µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των Αντιπροσώπων.

4. Εντός µηνός από την εγγραφή µελών στα Περιφερειακά Τµήµατα, τα Περιφερειακά Συµβούλια των Περιφερειακών Τµηµάτων υποχρεούνται να αποστείλουν αντίγραφα των δικαιολογητικών των µελών αυτών στο Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου για την τήρηση του ενιαίου µητρώου µελών του Συλλόγου.

5. Σε κάθε εργοθεραπευτή που υποβάλλει εµπρόθεσµα τη δήλωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και καταβάλλει την ετήσια συνδροµή χορηγείται δελτίο ταυτότητας, που φέρει και τη φωτογραφία του, το οποίο ισχύει µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόµενου έτους. Το δελτίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα του Περιφερειακού Τµήµατος και τον κάτοχό του και σφραγίζεται µε τη σφραγίδα του Περιφερειακού Τµήµατος. Η ισχύς του ανανεώνεται κάθε χρόνο. Η υποβολή εκπρόθεσµης ή ανειλικρινούς δήλωσης αποτελεί πειθαρχικό παράπτωµα.

6. Το ήµισυ των εισφορών των τακτικών µελών αποδίδεται υποχρεωτικά, έως την 30ή Απριλίου κάθε έτους, από τα Περιφερειακά Τµήµατα στο Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου. Η ευθύνη για την έγκαιρη καταβολή βαρύνει αποκλειστικά τον Πρόεδρο και τον Ταµία κάθε Περιφερειακού Τµήµατος. Το ποσοστό των εισφορών που τα Περιφερειακά Τµήµατα αποδίδουν στο Διοικητικό Συµβούλιο, µπορεί να µεταβληθεί µε απόφαση που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και επικυρώνεται από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων.

7. Κάθε εργοθεραπευτής υποχρεούται να αναρτά στην είσοδο του εργαστηρίου του την ένδειξη «Νόµιµο Εργαστήριο Εργοθεραπείας», η οποία θα χορηγείται από το Σύλλογο και θα συνοδεύεται από τον αριθµό και την ηµεροχρονολογία της εγκριτικής απόφασης εγγραφής του στο Σύλλογο.

1. Πόροι του Π.Σ.Ε. είναι:
α) τα έσοδα από την εγγραφή νέων µελών,
β) η ετήσια εισφορά των τακτικών µελών,
γ) τα δικαιώµατα από την έκδοση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων,
δ) έκτακτες εισφορές των τακτικών µελών, µετά από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου που λαµβάνεται µε πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των µελών του και επικυ ρώνεται από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων,
ε) επιχορηγήσεις από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, στ) δωρεές ή κληροδοτήµατα,
ζ) έσοδα από την υλοποίηση προγραµµάτων που επιχορηγούνται από εθνικούς ή και κοινοτικούς πόρους,
η) έσοδα από την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων για την προαγωγή των σκοπών του,
θ) έσοδα από τις διαφηµιστικές καταχωρήσεις στο περιοδικό, τα ενηµερωτικά έντυπα και την ιστοσελίδα του Συλλόγου,
ι) κάθε ποσό που εισπράττεται από το Σύλλογο για νό µιµη αιτία και προκειµένου να προαχθούν οι καταστατικοί σκοποί του.

2. Η διαχείριση και η αξιοποίηση της περιουσίας του Π.Σ.Ε., καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος των οικονοµικών και διαχειριστικών πράξεών του ανήκει αποκλειστικά στο Διοικητικό Συµβούλιο, τη Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων και την Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή.

1. Ο Π.Σ.Ε. συγκροτείται από:
α) την Κεντρική Διοίκηση που εδρεύει στην Αθήνα,
β) το 1ο Περιφερειακό Τµήµα Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Νήσων Αιγαίου και Κρήτης, µε έδρα την Αθήνα,
γ) το 2ο Περιφερειακό Τµήµα Μακεδονίας και Θράκης, µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και
δ) το 3ο Περιφερειακό Τµήµα Ηπείρου, Αιτωλοακαρνανίας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου, µε έδρα την Πάτρα.

2. Όργανα διοίκησης του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων και το Διοικητικό Συµβούλιο. Στο Σύλλογο λειτουργεί επίσης Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο και Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή. Η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων είναι το ανώτατο όργανο του Συλλόγου. Το Διοικητικό Συµβούλιο εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων και διοικεί το Σύλλογο.

3. Όργανα διοίκησης κάθε Περιφερειακού Τµήµατος είναι η Περιφερειακή Συνέλευση και το Περιφερειακό Συµβούλιο. Σε κάθε Περιφερειακό Τµήµα λειτουργεί Εξελεγκτική Επιτροπή και Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο.

4. Η θητεία των µελών της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, του Διοικητικού Συµβουλίου και των Περιφερειακών Συµβουλίων είναι τριετής.

5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται µετά από εισήγηση της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, ορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος ίδρυσης των Περιφερειακών Τµηµάτων, καθώς και τα ζητήµατα σχέσεων και κατανοµής αρµοδιοτήτων µεταξύ αυτών και της Κεντρικής Διοίκησης. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται επίσης η συγκρότηση και οι ειδικότερες αρµοδιότητες των οργάνων του Συλλόγου, η διαδικασία εκλογής τους, ο Κανονισµός Λειτουργίας τους, καθώς και τα σχετικά µε την κατάσταση, τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες των επιµέρους µελών τους.
Ο Κανονισµός Λειτουργίας τροποποιείται µε όµοια απόφαση, που εκδίδεται µετά από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων. Με τον Κανονισµό ρυθ µίζονται θέµατα που αφορούν τη σύγκληση, την απαρτία, τις αρµοδιότητες και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων από τις Περιφερειακές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Τµηµάτων, τη σύγκληση έκτακτης Περιφερειακής Συνέλευσης, τη σύγκληση, τις αρµοδιότητες και τον τρόπο λήψης των αποφάσεων από το Περιφερειακό Συµβούλιο κάθε Περιφερειακού Τµήµατος, την εκλογή και τις αρµοδιότητες των µελών αυτού, την εκλογή των µελών και τη συγκρότηση της Εξελεγκτικής Επιτροπής κάθε Περιφερειακού Τµήµατος, καθώς και την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αντιπροσώπων κάθε προσυνεδριακής Περιφερειακής Συνέλευσης στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων.

Το Διοικητικό Συµβούλιο του Π.Σ.Ε. και τα Περιφερειακά Συµβούλια των Περιφερειακών Τµηµάτων έχουν το δικαίωµα να καταρτίζουν επιτροπές αποτελούµενες από ένα (1) µέλος αυτών ως Πρόεδρο και δύο (2) ή περισσότερα µέλη. Οι επιτροπές συνιστώνται για συγκεκριµένο έργο ή συγκεκριµένη περίοδο, προκειµένου να συµβάλλουν στη µελέτη και επίλυση ειδικής φύσεως υφιστάµενων ή εκτάκτως εµφανιζόµενων στον Π.Σ.Ε. θεµάτων, απαρτίζονται δε από µέλη που έχουν ειδικότητα που σχετίζεται µε τα υπό µελέτη θέµατα. Το Διοικητικό Συµβούλιο και τα Περιφερειακά Συµβούλια µπορούν να συνεδριάζουν από κοινού µε την εκάστοτε αρµόδια επιτροπή για την καλύτερη ενηµέρωσή τους επί του υπό κρίση θέ µατος. Με τις ίδιες διαδικασίες µπορούν να δηµιουργούνται οµάδες εργασίας ή ερευνητικές οµάδες µε συγκεκριµένο σκοπό

1. Τα Πειθαρχικά όργανα είναι: α) το Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο στην έδρα κάθε Περιφερειακού Τµήµατος, αρµόδιο σε πρώτο βαθµό για τα πειθαρχικά παραπτώµατα των µελών του οικείου Περιφερειακού Τµήµατος και β) το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο, µε έδρα την Αθήνα.

2. Το Πρωτοβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο είναι πεντα µελές, µε ισάριθµους αναπληρωµατικούς, και συγκροτείται από εργοθεραπευτές µέλη του οικείου Περιφερειακού Τµήµατος, που κληρώνονται δηµόσια εντός του µηνός Νοεµβρίου κάθε δεύτερου έτους, στην έδρα του Περιφερειακού Τµήµατος, µε ευθύνη του Περιφερειακού Συµβουλίου. Η θητεία των µελών είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του εποµένου της κλήρωσης έτους. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί το µέλος µε τα περισσότερα έτη άσκησης του επαγγέλµατος του εργοθεραπευτή.

3. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και αποτελείται από πέντε (5) µέλη και ισάριθµα αναπληρωµατικά, από τα οποία ένας Εφέτης Πολιτικών Δικαστηρίων, µε τον αναπληρωτή του, και τέσσερα (4) µέλη του Π.Σ.Ε., µε τους αναπληρωτές τους. Τα µέλη του Π.Σ.Ε. και οι αναπληρωτές τους κληρώνονται δηµόσια εντός του µηνός Νοεµβρίου κάθε δεύτερου έτους από το Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου από κατάλογο δεκαπλασίου του προς κλήρωση αριθµού, ο οποίος συντάσσεται µε απόφασή του. Υποψήφια µέλη του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου µπορούν να είναι εργοθεραπευτές µε δεκαετή τουλάχιστον συνεχή άσκηση του επαγγέλµατος. Ο Εφέτης, ο οποίος είναι και ο Πρόεδρος του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου, καθώς και ο αναπληρωτής του, ορίζονται από τον Πρόεδρο του Τριµελούς Συµβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Αθηνών εντός του µηνός Νοεµβρίου κάθε διετίας. Η θητεία των µελών του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου. Χρέη Γραµµατέα εκτελεί ο Γραµµατέας του Διοικητικού Συµβουλίου του Π.Σ.Ε., ο οποίος τηρεί τα πρακτικά της συνεδρίασης. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο εκδικάζει σε δεύτερο βαθµό τα πειθαρχικά παραπτώµατα των µελών του Π.Σ.Ε. µετά από παραποµπή ή έφεση. Επίσης, είναι αρµόδιο για την εκδίκαση των πειθαρχικών παραπτωµάτων των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του Π.Σ.Ε. και των Διοικουσών Επιτροπών των Περιφερειακών Συµβουλίων. Στην περίπτωση αυτή δικάζει σε πρώτο και τελευταίο βαθµό. Οι αποφάσεις του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του.

1. Πειθαρχικά παραπτώµατα είναι ιδίως:
α) η παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεων που προβλέπονται για τους εργοθεραπευτές από τις διατάξεις του παρόντος, η παράβαση του Κώδικα Εργοθεραπευτικής Δεοντολογίας, του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του Π.Σ.Ε., των αποφάσεων του Διοικητικού Συµβουλίου και του Περιφερειακού Συµβουλίου του Περιφερειακού Τµήµατος στο οποίο ανήκει ο εργοθεραπευτής,
β) η αποδεδειγµένη αµέλεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του εργοθεραπευτή,
γ) κάθε κακούργηµα, τελούµενο από εργοθεραπευτή, είναι και αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωµα. Κάθε πληµ µέληµα, που η διάπραξή του και η σχετική καταδίκη είναι ασυµβίβαστες µε την άσκηση του επαγγέλµατος του εργοθεραπευτή αποτελεί αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωµα,
δ) η αναξιοπρεπής και εν γένει απρεπής συµπεριφορά του εργοθεραπευτή.
Το παράπτωµα κρίνεται και τιµωρείται από το Πειθαρχικό Συµβούλιο µε πειθαρχική ποινή, ανεξάρτητα από ενδεχόµενη ποινική ευθύνη ή άλλη συνέπεια σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

2. Τα πειθαρχικά παραπτώµατα παραγράφονται πέντε (5) έτη µετά την τέλεσή τους. Πειθαρχικό παράπτωµα, που συνιστά και ποινικό αδίκηµα, δεν παραγράφεται πριν την παρέλευση του χρόνου της παραγραφής του ποινικού αδικήµατος. Η παραγραφή πειθαρχικού παραπτώµατος διακόπτεται µε την τέλεση άλλου πειθαρχικού παραπτώµατος που έχει σκοπό τη συγκάλυψη του προηγού µενου ή τη µαταίωση έγερσης ποινικής δίωξης. 

Οι ποινές που επιβάλλονται για τα προβλεπόµενα από τα προηγούµενα άρθρα πειθαρχικά παραπτώµατα από το Πειθαρχικό Συµβούλιο και το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο είναι οι ακόλουθες:
α) επίπληξη,
β) πρόστιµο, που καταβάλλεται στο Περιφερειακό Τµή µα στο οποίο ανήκει ο εργοθεραπευτής και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΕΔΕ,
γ) προσωρινή διαγραφή από µέλος και προσωρινή παύση εξάσκησης του επαγγέλµατος του εργοθεραπευτή, η οποία δεν µπορεί να υπερβεί τους έξι (6) µήνες,
δ) οριστική διαγραφή και οριστική παύση εξάσκησης του επαγγέλµατος, εφόσον ο εργοθεραπευτής είτε τι µωρηθεί εντός τριετίας από το αρµόδιο Πειθαρχικό Συµβούλιο µε δύο (2) τουλάχιστον πειθαρχικές ποινές προσωρινής παύσης εξασκήσεως του επαγγέλµατος, είτε καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κακούργηµα, είτε καταδικασθεί µε δύο (2) τουλάχιστον αποφάσεις για πληµµέληµα κατά την άσκηση ή µε αφορµή την άσκηση του επαγγέλµατός του.
Οι ποινές της επίπληξης και του προστίµου µπορεί να επιβληθούν και σωρευτικά. 

1. Η πειθαρχική εξουσία ασκείται από το οικείο Πειθαρχικό Συµβούλιο αυτεπάγγελτα ή κατόπιν απόφασης ή παραγγελίας του Περιφερειακού Συµβουλίου του Περιφερειακού Τµήµατος ή µε έγγραφη ή προφορική αναφορά ή ανακοίνωση Δηµόσιας Αρχής ή µετά από αίτηση κάθε ενδιαφεροµένου.

2. Σε διάστηµα τριών (3) µηνών το αργότερο από την έναρξη της πειθαρχικής δίωξης το Πειθαρχικό Συµβούλιο οφείλει να εκδώσει οριστική απόφαση.

3. Εάν για την ίδια πράξη έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του εργοθεραπευτή, το Πειθαρχικό Συµβούλιο δεν εµποδίζεται να εξετάσει την ίδια πράξη και δικαιούται να αναστείλει, κατά την κρίση του, την πειθαρχική δίωξη µέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης από τα ποινικά δικαστήρια. Η αθωωτική ή καταδικαστική απόφαση του δικαστηρίου συνεκτιµάται αλλά δεν αποτελεί δεδικασµένο για το Πειθαρχικό Συµβούλιο.

4. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο κατόπιν υποβολής σε αυτό καταγγελίας κατά εργοθεραπευτή ή µε τη διαπίστωση οποιουδήποτε παραπτώµατος αποφαίνεται αιτιολογηµένα µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες αν θα ασκηθεί πειθαρχική δίωξη ή όχι. Σε καταφατική περίπτωση το Πειθαρχικό Συµβούλιο ασκεί πρωτοβάθµια πειθαρχική δικαιοδοσία.

5. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο ενεργεί κάθε αναγκαία εξέταση µε κάποιο από τα µέλη του που ορίζεται ως εισηγητής. Ο εισηγητής έχει την εξουσία να καλεί και να εξετάζει µάρτυρες ενόρκως.

6. Πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται πριν απολογηθεί ή κληθεί εµπρόθεσµα προς απολογία και δεν εµφανιστεί ο εργοθεραπευτής που διώκεται πειθαρχικά. Στην κλήση σε απολογία, η οποία επιδίδεται µε απόδειξη, περιγράφεται σαφώς το αποδιδόµενο παράπτωµα. Η προθεσµία για απολογία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη των δέκα (10) ηµερών και µικρότερη των πέντε (5) από την επίδοση της κλήσης.

7. Μετά την υποβολή έγγραφου απολογητικού υποµνήµατος ή την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εφόσον έχει ολοκληρωθεί η ανάκριση, ο εισηγητής ενηµερώνει τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου, ο οποίος ορίζει την ηµέρα και ώρα συνεδρίασης του Πειθαρχικού Συµβουλίου.

8. Η προθεσµία για κλήση σε παράσταση ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου είναι δέκα (10) ηµέρες. Εάν το Συµβούλιο θεωρεί αναγκαία τη συµπλήρωση των στοιχείων του ανακριτικού υλικού, καλεί µέσα στην ίδια προθεσµία τον εγκαλούµενο σε συµπληρωµατική απολογία.

9. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο κατά την ηµέρα που έχει προσδιορίσει µπορεί να εξετάζει µάρτυρες κατά την κρίση του και, µετά την απολογία του διωκοµένου πειθαρχικά ή εάν αυτός δεν εµφανίζεται, αφού διαπιστωθεί ότι αυτός έχει νόµιµα κληθεί, εκδίδει απόφαση. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, µπορεί να διατάξει τη συµπλήρωση του κατηγορητηρίου και της ανάκρισης. Σε κάθε περίπτωση ο διωκόµενος δικαιούται να παρίσταται µε πληρεξούσιο δικηγόρο.

10. Το Πειθαρχικό Συµβούλιο εκδίδει την οριστική απόφαση το αργότερο µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την η µέρα συνεδρίασης.

11. Η απόφαση πρέπει να είναι αιτιολογηµένη, συντάσσεται από τον εισηγητή και υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραµµατέα και κοινοποιείται µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες από την έκδοσή της στον εργοθεραπευτή.

1. Η απόφαση του Πειθαρχικού Συµβουλίου υπόκειται σε έφεση, εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών από την επίδοσή της. Δικαίωµα έφεσης έχει: α) ο εργοθεραπευτής που τιµωρήθηκε, β) ο εγκαλών και γ) το Περιφερειακό Συµβούλιο του Περιφερειακού Τµήµατος, εφόσον η δίωξη ασκήθηκε µετά από απόφαση ή παραγγελία του. Η έφεση εκδικάζεται από το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο.

2. Η έφεση κατατίθεται στον Γραµµατέα του Πειθαρχικού Συµβουλίου που εξέδωσε την εκκαλούµενη απόφαση. Ο Γραµµατέας συντάσσει πράξη κατάθεσης, η οποία υπογράφεται από τον ίδιο και τον εκκαλούντα και αποστέλλεται εντός δέκα (10) ηµερών, µε τα συνοδευτικά αυτής έγγραφα στη Γραµµατεία του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου. Η προθεσµία και η άσκηση της έφεσης έχουν ανασταλτική ισχύ. Για το παραδεκτό της έφεσης απαιτείται η καταβολή του ποσού των δέκα (10) ευρώ ως έξοδα έφεσης, εκτός εάν εκκαλών είναι το Περιφερειακό Συµβούλιο. Η απόδειξη καταβολής εκδίδεται από το Περιφερειακό Τµήµα και αποδίδεται στον εκκαλούντα σε περίπτωση παραδοχής της έφεσης.

3. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο µε αιτιολογηµένη απόφασή του µπορεί να απορρίψει την έφεση ή να µεταρρυθµίσει υπέρ του εκκαλούντος ή να εξαφανίσει την εκκαλουµένη απόφαση. Για το σκοπό αυτόν µπορεί να εξετάσει κάθε πρόσφορο αποδεικτικό µέσο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.

4. Το Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο αποφασίζει αµετάκλητα και εκδίδει την απόφασή του εντός τριµήνου από την εποµένη της διαβίβασης της υπόθεσης σε αυτό. Η απόφασή του διαβιβάζεται άµεσα στον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συµβουλίου του οικείου Περιφερειακού Τµήµατος και κοινοποιείται χωρίς καθυστέρηση στον ενδιαφερόµενο εργοθεραπευτή.
Κατά της απόφασης του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου επιτρέπεται προσφυγή στα διοικητικά δικαστήρια, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.

1. Οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας για την εξαίρεση δικαστών ισχύουν αναλογικά και για τα µέλη του Πειθαρχικού Συµβουλίου.

2. Η αίτηση εξαίρεσης επιδίδεται στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου.

3. Όταν ζητείται η εξαίρεση ολόκληρου του Πειθαρχικού Συµβουλίου ή τόσων από τα µέλη του, ώστε να µην καθίσταται εφικτή η νόµιµη συγκρότησή του, η αίτηση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συµβουλίου στο Διοικητικό Συµβούλιο του Π.Σ.Ε., το δε Πειθαρχικό Συµβούλιο αναστέλλει την ενέργειά του µέχρι την έκδοση της απόφασης επί της αιτήσεως.

4. Σε περίπτωση παραδοχής της αιτήσεως, αν δεν υπολείπεται επαρκής αριθµός για την ανασυγκρότηση του Πειθαρχικού Συµβουλίου, τότε η υπόθεση παραπέµπεται από το Διοικητικό Συµβούλιο του Π.Σ.Ε. στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συµβούλιο.

5. Εργοθεραπευτής που διώκεται πειθαρχικά µπορεί να ζητήσει την εξαίρεση των µελών του Πειθαρχικού Συµβουλίου µία (1) φορά µόνο κατά βαθµό δικαιοδοσίας.

1. Στα δικαιολογητικά που υποβάλλονται για την έκδοση άδειας/βεβαίωσης άσκησης εργοθεραπευτικού επαγγέλµατος από τις προς τούτο αρµόδιες υπηρεσίες, οι εργοθεραπευτές υποχρεούνται να συµπεριλάβουν και τη βεβαίωση εγγραφής τους στο οικείο Περιφερειακό Τµή µα του Π.Σ.Ε.. Αντίγραφο της άδειας/βεβαίωσης άσκησης επαγγέλµατος εργοθεραπευτή κατατίθεται αµέσως µετά την παραλαβή της από κάθε εργοθεραπευτή στο Περιφερειακό Τµήµα στο οποίο ανήκει.

2. Εντός έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος υποχρεούνται όλοι οι εργοθεραπευτές να εγγραφούν στα Μητρώα του Συλλόγου. Μετά την πάροδο αυτού του χρονικού διαστήµατος η άσκηση του επαγγέλµατος χωρίς εγγραφή στον Π.Σ.Ε. συνιστά πειθαρχικό παράπτωµα.

3. Σε περίπτωση προσωρινής ή οριστικής διαγραφής εργοθεραπευτή από το Σύλλογο, αντιστοίχως αναστέλλεται αυτοδικαίως η ισχύς της άδειας/βεβαίωσης ασκήσεως επαγγέλµατος ή αυτή ανακαλείται.

4. Όποιος ασκεί το επάγγελµα του εργοθεραπευτή χωρίς να έχει άδεια/βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος διώκεται ποινικά, σύµφωνα µε το άρθρο 458 του Ποινικού Κώδικα. Καταγγελία για παράνοµη άσκηση του εργοθεραπευτικού επαγγέλµατος µπορεί να κάνει οποιοσδήποτε ιδιώτης στα Περιφερειακά Συµβούλια ή στο Διοικητικό Συµβούλιο του Π.Σ.Ε., το οποίο στη συνέχεια υποχρεούται να γνωστοποιήσει το γεγονός στις αρµόδιες δικαστικές αρχές.

Η σφραγίδα του Συλλόγου αποτελείται από τρεις (3) επάλληλους και οµόκεντρους κύκλους, ο εξωτερικός των οποίων έχει διάµετρο 0,04 του µέτρου. Στο εσωτερικό του υπάρχει το έµβληµα της Ελληνικής Δηµοκρατίας, ενώ γύρω από αυτό αναγράφονται κυκλικά οι λέξεις «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΏΝ». Προκει µένου για Περιφερειακό Τµήµα, η σφραγίδα συµπληρώνεται µε τις λέξεις «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ...». Στον εξωτερικό κύκλο αναγράφονται οι λέξεις «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

1. Μέχρι την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Συλλόγου «Σύλλογος Ελλήνων Εργοθεραπευτών», εννεαµελής Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Π.Σ.Ε.. Η θητεία της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής δεν µπορεί να υπερβεί το ένα (1) ηµερολογιακό έτος από την ηµεροχρονολογία διορισµού της. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή υποχρεούται να κινήσει αµέσως τις διαδικασίες ανάδειξης των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου. Παράταση της χρονικής διάρκειας της θητείας της είναι εφικτή µόνο µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και µόνο για το διάστηµα που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάδειξης των οργάνων διοίκησης του Συλλόγου.

2. Μέχρι την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες:
α) την ενηµέρωση των εργοθεραπευτών σε όλη τη χώρα,
β) τη µέριµνα για την εγγραφή όλων των εργοθεραπευτών στο Σύλλογο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος,
γ) τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης σε όλα τα Περιφερειακά Τµήµατα µε σκοπό τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησής τους και αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων,
δ) την ενοποίηση Περιφερειακών Τµηµάτων που αριθ µούν λιγότερα από πενήντα (50) µέλη και συνορεύουν γεωγραφικώς.

3. Μετά την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου, η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή παύει να υφίσταται. Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή µετά την ανάδειξη των µελών κάθε Περιφερειακού Συµβουλίου παραδίδει σε αυτό το µητρώο του Περιφερειακού Τµήµατος µαζί µε το 50% των εισπράξεων από τις εγγραφές που έγιναν στη συγκεκριµένη Περιφέρεια.

4. Τα µέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, εφόσον εργάζονται στο Δηµόσιο και στον ευρύτερο Δη µόσιο τοµέα, καθ’ όσο χρόνο είναι µέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, διατηρούν όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από την υπαλληλική τους ιδιότητα.

5. Τα έξοδα της µετακίνησης, διαµονής και διατροφής των µελών της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, στις περιοδείες τους στην Περιφέρεια, για τις ανάγκες διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συµβουλίου, καλύπτονται από το Σύλλογο, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.

6. Έδρα της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται η Αθήνα.

7. Δεν επιτρέπεται η χρήση της επωνυµίας «Πανελλήνιος Σύλλογος Εργοθεραπευτών» από άλλο νοµικό πρόσωπο.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών, συνιστώνται στην Κεντρική Διοίκηση του Π.Σ.Ε. και στα Περιφερειακά Τµήµατα αυτού, κατά κλάδο, οι αναγκαίες για τη λειτουργία του οργανικές θέσεις προσωπικού, ορίζονται τα απαιτούµενα για την κάθε θέση προσόντα και καθορίζονται οι αντίστοιχες αρµοδιότητες και αµοιβές. Οι αποδοχές, αποζηµιώσεις και έξοδα των υπαλλήλων καλύπτονται από τους ίδιους πόρους του Συλλόγου και δεν βαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισµός.

Έως τη σύσταση των Πε.Δι.Το.Ψ.Υ. και των Περιφερειακών Διατοµεακών Συµβουλίων των άρθρων 3 και 4 εξακολουθούν να λειτουργούν οι Τοµεακές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας (Τ.Ε.Ψ.Υ. ή Τ.Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) του ν. 2716/1999.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται: α. οι παράγραφοι 5,6,7,8 και 9 του άρθρου 5 του ν. 3172/2003 (Α΄197),
β. το τρίτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 3172/2003,
γ. το άρθρο 26 του ν. 4238/2014,
δ. η παρ. 6 του άρθρου 43 του ν. 1759/1988 (Α΄ 50),
ε. η περίπτωση κ΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010,
στ. η παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 3907/2011.

1. Ο τίτλος του άρθρου 64 του ν. 4430/2016 (Α΄205) αναδιατυπώνεται ως εξής: «Ένταξη οµάδων ανέργων σε προγράµµατα απασχόλησης».

2. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 64 του ν. 4430/2016 (Α΄205) αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών και µετά από εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.), είναι δυνατή η ένταξη οµάδων ανέργων, µε προτεραιότητα στους µακροχρόνια ανέργους και τις ευπαθείς οµάδες ανέργων, εγγεγραµµένων στα µητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., σε ειδικά προγράµµατα απασχόλησης στο δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός οριοθετείται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101)

3. Η περίπτωση ιθ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄28), ως ισχύει, αναδιατυπώνεται ως εξής:
«Το προσωπικό που προσλαµβάνεται σε Δήµους, Περιφέρειες ή άλλες δηµόσιες υπηρεσίες σε εκτέλεση Προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα / απασχόλησης ο µάδων ανέργων, που καταρτίζεται από τον ΟΑΕΔ.»

Άνεργοι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.), που πραγµατοποίησαν ως και εβδοµήντα (70) ηµεροµίσθια ανά δωδεκάµηνο, µπορούν µε αίτησή τους προς τον Ο.Α.Ε.Δ. να βεβαιώνουν συνεχή χρόνο ανεργίας, αφαιρουµένου του ως άνω χρόνου εργασίας τους και κάθε χρονικού διαστήµατος κατά το οποίο δεν ήταν εγγεγραµµένοι άνεργοι.

Η προθεσµία της 31.3.2017 που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 66 του ν. 4430/2016 (Α΄205) παρατείνεται µέχρι και τις 31.7.2017. 

1. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Για τον υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών λαµβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισµένου για κάθε ηµερολογιακό έτος, προσαυξανόµενες σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4.»

2. Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 αναριθµούνται, από τότε που ίσχυσε, σε 5, 6 και 7 αντίστοιχα, και από την ίδια ηµεροµηνία προστίθεται στο ίδιο άρθρο παράγραφος 4 ως εξής:
«4.α. Η αναπροσαρµογή των συντάξιµων αποδοχών, για το διάστηµα έως και το 2020, διενεργείται κατά τη µεταβολή του µέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η προσαύξηση των συντάξιµων αποδοχών για το διάστηµα από το 2021 και εφεξής διενεργείται µε βάση το δείκτη µεταβολής µισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες και η διαδικασία της εφαρµογής του δείκτη µεταβολής µισθών της ΕΛΣΤΑΤ για την αναπροσαρµογή των συντάξιµων αποδοχών.»

3. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται επί των συντάξιµων αποδοχών του ασφαλισµένου κατά το µήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς και, εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση, επί των αποδοχών του τελευταίου µήνα απασχόλησης, αναπροσαρµοζόµενων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος.»

4. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Το ως άνω ποσοστό υπολογίζεται επί του µέσου όρου των µηνιαίων αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν από την αποχώρηση από την υπηρεσία, προσαυξανόµενων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος.»

5. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Για τον υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών λαµβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισµένου για κάθε ηµερολογιακό έτος, προσαυξανόµενες κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος.»

6. Το τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Για τον υπολογισµό των συντάξιµων αποδοχών λαµβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισµένου για κάθε ηµερολογιακό έτος, προσαυξανόµενες κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος.»

7. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται µε βάση τις αποδοχές του ασφαλισµένου κατά τον τελευταίο µήνα πλήρους απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης εξαγοράς, σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 38 και εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση, επί των αποδοχών του τελευταίου µήνα απασχόλησης προσαυξανόµενων κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος.»

8. Το τρίτο, τέταρτο και πέµπτο εδάφια της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 αντικαθίστανται ως εξής:
«Ο ως άνω µέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος. Ειδικότερα, ο µέσος ετήσιος γενικός δείκτης τιµών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής εφαρµόζεται από το επόµενο έτος µετά το καταληκτικό της ανωτέρω πενταετίας, έως και το προηγούµενο έτος της αποχώρησης από την υπηρεσία ή την εργασία. Ο σωρευµένος συντελεστής που προκύπτει από τους δείκτες της παραγράφου 4 του άρθρου 8 δεν µπορεί να είναι µικρότερος από ένα (1).»

9. Το πέµπτο, έκτο και έβδοµο εδάφια της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 αντικαθίστανται ως εξής:
«Ο ως άνω µέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 8 του παρόντος. Ειδικότερα, ο µέσος ετήσιος γενικός δείκτης τιµών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής εφαρµόζεται από το επόµενο έτος µετά το καταληκτικό της ανωτέρω πενταετίας, έως και το προηγούµενο έτος της αποχώρησης από το επάγγελµα ή την εργασία. Ο σωρευµένος συντελεστής που προκύπτει από τους δείκτες της παρ. 4 του άρθρου 8 δεν µπορεί να είναι µικρότερος από ένα (1).»

10. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το ως άνω ποσοστό υπολογίζεται επί του µέσου όρου των µηνιαίων αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, αναπροσαρµοζόµενων κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος.»

11. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η εισφορά προαιρετικής ασφάλισης υπολογίζεται βάσει του µέσου όρου του µηνιαίου εισοδήµατος επί του οποίου καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές, το τελευταίο δωδεκάµηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, αναπροσαρµοζόµενου κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος.»

12. Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στην περίπτωση των ασφαλισµένων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος, το συνολικό ποσό που υπολείπεται του ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) µηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κατά τα πέντε (5) πρώτα έτη ασφάλισης αποτελεί ασφαλιστική οφειλή υπολογιζόµενη επί του µηνιαίου εισοδήµατος, σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο, προσαυξανόµενου κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος.»

1. Στο τέλος της παρ. 1Α του άρθρου 31 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι ασφαλισµένοι του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και τα µέλη οικογένειάς τους, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 33, για την περίοδο από 1.3.2017 έως 28.2.2018 ασφαλίζονται στον ΕΦΚΑ και καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εφόσον έχουν πραγµατοποιήσει τουλάχιστον πενήντα (50) ηµέρες ασφάλισης είτε το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάµηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ηµέρες που πραγµατοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ηµερολογιακό τρίµηνο του δεκαπενταµήνου.»

2. Στους ασφαλισµένους των περιπτώσεων A΄, Β΄ και Γ΄ της υποπαραγράφου Α.3. της παρ. Α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄85), της παρ. 7 του άρθρου 30 του ν. 4320/2015 (Α΄29), καθώς και στα προστατευόµενα µέλη αυτών, παρατείνεται το δικαίωµα παροχών ασθένειας σε είδος µέχρι 28.2.2018 µε τις ίδιες προϋποθέσεις που ορίζονται από τις ανωτέρω διατάξεις.

3. Η ασφάλιση για ιατροφαρµακευτική περίθαλψη σε είδος από τον ΕΦΚΑ των ασφαλισµένων του τ. Ο.Α.Ε.Ε., ηλικίας από τριάντα (30) έως εξήντα πέντε (65) ετών που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλµατός τους, έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α΄65) και παραµένουν άνεργοι και ανασφάλιστοι, παρατείνεται µέχρι τις 28.2.2018, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν οφειλές προς τον τ. Ο.Α.Ε.Ε. ή έχουν ρυθµίσει τις οφειλές τους και τηρείται η ρύθµιση.

4. Η ασφάλιση από τον ΕΦΚΑ των ανέργων που έχουν κάνει χρήση των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 (Α΄273), της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), της παρ. Α2 του άρθρου 138 του ν. 4052/2012 (Α΄41), της παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 4144/2013 (Α΄88), της παρ. 1Β του άρθρου 18 του ν. 4242/2014 (Α΄50) και της παρ. 4 του άρθρου 30 του ν. 4320/2015 (Α΄29), παρατείνεται µέχρι τις 28.2.2018. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα αναφερόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2768/1999 και ο Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να καταβάλει την προβλεπόµενη εισφορά στον ΕΦΚΑ.

5. Στο τέλος της παρ. 1Β του άρθρου 31 του α.ν. 1846/1951 (Α΄179), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι εργαζόµενοι της επιχείρησης µε την επωνυµία «Ε ΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.», καθώς και
τα µέλη οικογένειάς τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33, για την περίοδο από 1.3.2017 έως 28.2.2018 καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση της συµπλήρωσης των απαιτούµενων ηµερών ασφάλισης.
Οι εργαζόµενοι των Ναυπηγείων Σκαραµαγκά, καθώς και τα µέλη οικογένειάς τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33, για την περίοδο από 1.3.2017 έως 28.2.2018 καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση της συµπλήρωσης των απαιτούµενων ηµερών ασφάλισης.
Οι εργαζόµενοι της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάµατος και των Ναυπηγείων Ελευσίνας, καθώς και τα µέλη οικογένειάς τους που αναφέρονται στο άρθρο 33, για τη χρονική περίοδο από 1.3.2017 έως 28.2.2018 καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος, χωρίς την προϋπόθεση της συµπλήρωσης απαιτούµενων ηµερών ασφάλισης.
Οι πωλητές Λαϊκού Λαχείου, οι οποίοι υπάγονται στο κεφάλαιο ΙΓ΄ του Κανονισµού Ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καθώς και τα µέλη οικογένειάς τους, που αναφέρονται στο άρθρο 33, για τη χρονική περίοδο από 1.3.2017 έως 28.2.2018 καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος χωρίς την προϋπόθεση της συµπλήρωσης των απαιτούµενων ηµερών ασφάλισης.»

6. Στο άρθρο 2 του ν. 4338/2015 (Α΄131) προστίθεται παράγραφος 18 ως εξής:
«18. Οι αναβάτες ιπποδροµιών, οι µαθητευόµενοι αναβάτες και οι προπονητές δροµώνων ίππων, καθώς και τα µέλη οικογένειάς τους, για τη χρονική περίοδο από 1.3.2017 έως 28.2.2018 καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος χωρίς την προϋπόθεση της συµπλήρωσης απαιτούµενων ηµερών ασφάλισης.»

Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισµένων και των εργοδοτών, όπου προβλέπεται εργοδοτική εισφορά για τους µέχρι 31.12.1992 ασφαλισµένους µισθωτούς. Από 1.1.2017 το ποσό της µηνιαίας εισφοράς στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. των ασφαλισµένων από 1.1.1993 και εφεξής µισθωτών και όλων των πριν και µετά την 1.1.1993 ασφαλισµένων αυτοτελώς απασχολούµενων, ορίζεται σε ποσοστό 4%, υπολογιζόµενο για τους µισθωτούς επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους, όπως προσδιορίζονται στα άρθρα 5 και 38, και για τους αυτοτελώς απασχολούµενους επί του εισοδήµατός τους, όπως ειδικότερα προσδιορίζεται στο άρθρο 39, εφαρµοζοµένου και του άρθρου 98. Για το ύψος και τον τρόπο υπολογισµού των εισφορών των µέχρι 31.12.1992 ασφαλισµένων µισθωτών, εφαρµόζονται οι επιµέρους καταστατικές διατάξεις των εντασσόµενων ταµείων, τοµέων, κλάδων και λογαριασµών προνοίας στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., µε εξαίρεση τους µισθωτούς ασφαλισµένους στους τοµείς προνοίας του τ. ΕΤΑΠ ΜΜΕ, των οποίων τα ποσοστά εισφορών υπολογίζονται επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38 του παρόντος. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει το θέµα διαφορετικά καταργείται.»

1. Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας µπορεί να προβαίνει µε ίδια µέσα και προσωπικό σε αναδιαµόρφωση και επισκευή ακινήτων της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας και των εποπτευόµενων φορέων της και εγκατάσταση εξοπλισµού σε αυτά, µε αποκλειστικό σκοπό τη στέγαση και φιλοξενία ανηλίκων που χρήζουν ιδιαίτερης και επείγουσας κοινωνικής προστασίας, ιδίως απροστάτευτων τέκνων και ασυνόδευτων ανηλίκων. Για τον ίδιο σκοπό, το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας µπορεί να συνάπτει µε τρίτους συµβάσεις εκτέλεσης έργων και προµήθειας αγαθών.

2. Οι δαπάνες για τις δράσεις που αναλαµβάνονται σύµφωνα µε το παρόν άρθρο καλύπτονται από πιστώσεις του Ταµείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης του Κανονισµού (ΕΕ) υπ’ αριθµ. 516/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (L 150/168, Επίσηµη Εφηµερίδα ΕΕ, 20.5.2014), σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 75 του ν. 4375/2016 (Α΄51).

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Μεταναστευτικής Πολιτικής προσδιορίζεται η ταυτότητα των ακινήτων της παραγράφου 1 και ρυθµίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.

Στο άρθρο 30 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 171 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:
«6. Στα Υπηρεσιακά Συµβούλια των φορέων αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας ορίζονται ως µέλη και Υποδιευθυντές των οικείων φορέων.
7. Τα µέλη των Υπηρεσιακών Συµβουλίων των νοσοκοµείων, που λειτουργούν µε ενιαίο κανονισµό ή συµµετέχουν σε κοινό υπηρεσιακό συµβούλιο, ορίζονται από τους υπαλλήλους που πληρούν τις προϋποθέσεις για να οριστούν µέλη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου και προέρχονται από κάθε οργανική µονάδα που συγκροτεί το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. ή συµµετέχει σε κοινό Υπηρεσιακό Συµβούλιο.»

1 .α. Στην περίπτωση 17 του άρθρου 1 του π.δ. 415/1994 (Α΄236), από την ονοµασία της ιατρικής ειδικότητας «Ιατρική Βιοπαθολογία (Μικροβιολογία)» διαγράφεται η εντός της παρενθέσεως λέξη «Μικροβιολογία».
β. Στην παρ. 5.1.3. του κεφαλαίου V1 του Παραρτήµατος V του π.δ. 38/2010 (Α΄78), η ειδικότητα «Ιατρική Βιοπαθολογία» διαγράφεται από τον Πίνακα µε τη γενική ονοµασία «Μικροβιολογία-Βακτηριολογία» και καταχωρίζεται στους Πίνακες µε τη γενική ονοµασία «Κλινική Βιολογία» και «Βιολογική Χηµεία».

2 .α. Ιατροί Βιοπαθολόγοι, οι οποίοι κατά τη δηµοσίευση του παρόντος υπηρετούν επί τετραετία σε Μικροβιολογικά τµήµατα νοσοκοµείων του ΕΣΥ ή του Πανεπιστη µίου, ως ιατροί του ΕΣΥ ή ως µέλη ΔΕΠ, µπορούν να αποκτήσουν την εξειδίκευση της Κλινικής Μικροβιολογίας χωρίς εξετάσεις, µετά από σύµφωνη γνώµη του ΚΕΣΥ. Συγκεκριµένα, ο τίτλος εξειδίκευσης στην Κλινική Μικροβιολογία απονέµεται σε ειδικευµένους ιατρούς Βιοπαθολόγους, οι οποίοι κατά την προθεσµία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών πληρούν σωρευτικά τα παρακάτω:
αα) έχουν βαθµό διευθυντή ΕΣΥ ή συντονιστή διευθυντή ΕΣΥ ή αποτελούν µέλη ΔΕΠ µε θέση µόνιµου επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή καθηγητή πρώτης βαθµίδος,
ββ) υπηρετούν σε Μικροβιολογικά τµήµατα νοσοκοµείου ΕΣΥ ή Πανεπιστηµιακού νοσοκοµείου, το οποίο δίνει την πλήρη ειδικότητα της Βιοπαθολογίας και διαθέτει τουλάχιστον Παθολογική ή Παιδιατρική Κλινική, Χειρουργική Κλινική και Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών ή Παίδων, και
γγ) είναι τοποθετηµένοι σε Μικροβιολογικό τµήµα των παραπάνω αναφερόµενων νοσοκοµείων κατά τα τέσσερα (4) τελευταία χρόνια τουλάχιστον, µέχρι τη λήξη υποβολής των αιτήσεων. Τα παραπάνω ισχύουν επίσης για τους υπηρετούντες σε Στρατιωτικά νοσοκοµεία, καθώς και στο νοσοκοµείο Παπαγεωργίου.
β. Στους ιατρούς κλάδου ΕΣΥ, οι οποίοι κατέχουν τίτλο ειδικότητας Ιατρικής Βιοπαθολογίας (πρώην Μικροβιολογίας) και κατά τη δηµοσίευση του παρόντος έχουν συµπληρώσει υπηρεσία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στα Μικροβιολογικά τµήµατα των Νοσοκοµείων που έχουν αναγνωρισθεί ως κέντρα κατάλληλα για την εξειδίκευση στην Κλινική Μικροβιολογία και οι οποίοι µπορούν να λάβουν πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Κλινική Μικροβιολογία, περιλαµβάνονται και οι επικουρικοί ιατροί µε τις ίδιες προϋποθέσεις.
γ. Αναφορικά µε την προθεσµία υποβολής αιτήσεων για απόκτηση του τίτλου εξειδίκευσης χωρίς εξετάσεις, ισχύουν τα εξής:
αα) η προθεσµία υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών είναι εξάµηνη και αρχίζει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος και
ββ) όσοι ιατροί Βιοπαθολόγοι συµπληρώνουν τα παραπάνω αναφερόµενα προσόντα εντός της εξάµηνης προθεσµίας υποβολής των απαραίτητων δικαιολογητικών, µπορούν επίσης να διεκδικήσουν την απόκτηση της εξειδίκευσης µε µεταβατική διάταξη χωρίς εξετάσεις.
δ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζεται η σύσταση επιτροπής αξιολόγησης για τη χορήγηση της εξειδίκευσης της Κλινικής Μικροβιολογίας χωρίς εξετάσεις και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.

1. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 84/2001 (Α΄70) µετά τις λέξεις «ή παθολογοανατοµικής» προστίθενται οι λέξεις «ή αιµατολογίας».

2. Δεν επιτρέπεται η καθ’ οιονδήποτε τρόπο λειτουργία χώρων διενέργειας αιµοληψιών ή και προσωρινής φύλαξης δειγµάτων αίµατος (αιµοληπτηρίων) εκτός της εγκατάστασης των ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων βιολογικών υλικών. Οι κατά τόπον Ιατρικοί Σύλλογοι δεν επιτρέπεται να χορηγούν αποφάσεις έγκρισης για τη λειτουργία χώρων αιµοληψίας αιµοληπτηρίων εκτός διαγνωστικών εργαστηρίων βιολογικών υλικών. Μέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος, οι υφιστάµενοι χώροι αιµοληψίας παύουν να λειτουργούν.
Οι επιτροπές ελέγχου των Ιατρικών Συλλόγων διενεργούν αυτοψία και επιτόπιο έλεγχο, προκειµένου να διαπιστώσουν τη διακοπή λειτουργίας των χώρων αιµοληψίας και συντάσσουν σχετική έκθεση, η οποία κοινοποιείται στην αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Υγείας.

1. Η υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 4375/2016, όπως αναριθµήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 86 του ν. 4399/2016, αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) την παροχή νοµικής υποστήριξης στην Αρχή Προσφυγών για ζητήµατα που άπτονται του αντικειµένου της, όπως η σύνταξη απόψεων σχετικά µε ένδικα µέσα ή βοηθήµατα που ασκούνται κατά αποφάσεων των Επιτροπών Προσφυγών, τη συµβολή στην προετοιµασία και κατάρτιση των απαραίτητων σχεδίων νοµοθετικών και εν γένει κανονιστικών κειµένων, τη σύνταξη εγκυκλίων και εσωτερικών οδηγιών και, εφόσον είναι αναγκαίο, αναλυτικής και εµπεριστατωµένης έκθεσης που περιέχει καταγραφή και επεξεργασία του πραγµατικού της υπόθεσης και των προβαλλόµενων από τον προσφεύγοντα ισχυρισµών, καθώς και αντιστοίχιση των ισχυρισµών αυτών µε τις πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής, η οποία τίθεται στη δικαιοδοτική κρίση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών.»

2. Οι παράγραφοι 6 και 7 του άρθρου 62 του ν. 4375/2016, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 16 του άρθρου 86 του ν. 4399/2016, αναριθµούνται σε 7 και 8, αντίστοιχα, και µετά την παράγραφο 5 προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:
«6. Σε περίπτωση υποβολής µεγάλου αριθµού προσφυγών, οι Ανεξάρτητες Επιτροπές Προσφυγών δύνανται να επικουρούνται στο έργο τους, πέραν από το ήδη υπάρχον προσωπικό, και από προσωπικό, «βοηθούς εισηγητές» «rapporteurs» και γραµµατείς, που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO). Οι βοηθοί εισηγητές: (α) µελετούν τον ατοµικό φάκελο του προσφεύγοντος και ιδίως την αίτηση διεθνούς προστασίας, το πρακτικό της συνέντευξης, την πρωτοβάθµια απόφαση, το περιεχόµενο της προσφυγής και τυχόν υποβληθέντος υποµνήµατος, καθώς και οποιαδήποτε άλλη προσκοµισθείσα πληροφορία ή στοιχείο, (β) διεξάγουν έρευνα σε επικαιροποιηµένες και έγκυρες πηγές πληροφόρησης, (γ) συντάσσουν αναλυτική και ε µπεριστατωµένη έκθεση στην ελληνική γλώσσα που περιέχει καταγραφή και επεξεργασία του πραγµατικού της υπόθεσης και των προβαλλόµενων από τον προσφεύγοντα ισχυρισµών, καθώς και αντιστοίχιση των ισχυρισµών αυτών µε τις πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής, η οποία τίθεται στη δικαιοδοτική κρίση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών.»

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 24 της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄94), όπως προστέθηκε µε το άρθρο 54 παρ. 5 του ν. 4368/2016 (Α΄21), αντικαθίσταται ως εξής:
«Από τη ρύθµιση αυτή εξαιρείται, για τα έτη 2016 και 2017, η χορηγούµενη αποζηµίωση για την προµήθεια στολής στους Διασώστες, Πληρώµατα Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/ 2011 (Α΄226), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 20.Β του ν. 4354/2015 (Α΄176) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ωριαία αποζηµίωση των υπαλλήλων που απασχολούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ορίζεται ως εξής: α) για εργασία νυκτερινή εργάσιµων ηµερών ίση µε το εξήντα τοις εκατό (60%) του ωροµισθίου, β) για εργασία ηµερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες ίση µε το εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ωροµισθίου.» Η ισχύς της διάταξης αρχίζει από 1.1.2017.

3. Η ισχύς των προβλεποµένων στην παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4432/2016 (Α΄212) παρατείνεται µέχρι και την 28η Φεβρουάριου 2017.

4. Στο άρθρο 11 του ν. 3402/2005 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ όλων των βαθµών, καθώς και οι φαρµακοποιοί, χηµικοί, βιοχηµικοί, κλινικοί χηµικοί, βιολόγοι, φυσικοί νοσοκοµείων ακτινοφυσικοί που υπηρετούν στο Ε.ΚΕ.Α., υποχρεούνται σε εφηµερία στο Ε.ΚΕ.Α. σύµφωνα µε τις ανάγκες των τµηµάτων, εργαστηρίων και εν γένει σύµφωνα µε τις ανάγκες για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ε.ΚΕ.Α.. Στους ιατρούς και τους λοιπούς ως άνω επιστήµονες καταβάλλεται αποζη µίωση για υπερωριακή απασχόληση που καθορίζεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Η διάταξη 1α και 1β του άρθρου 12 του ν. 4316/2014, όπως ισχύει, καταλαµβάνει και το προσωπικό των ειδικοτήτων του πρώτου εδαφίου, που υπηρετεί στο Ε.ΚΕ.Α.. Η διάταξη ισχύει αναδροµικά από 1.1.2014.»

1.α. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄134) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Ο χρόνος διάρκειας της σύµβασης των επικουρικών ιατρών που τοποθετούνται σε νοσηλευτικά ιδρύµατα, εκτός των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης, δύναται να είναι έως δύο (2) έτη.»
β. Μετά το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο χρόνος διάρκειας της σύµβασης των επικουρικών ιατρών που τοποθετούνται σε Κέντρα Υγείας, Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία, Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία, Τοπικά Ιατρεία και Μονάδες Υγείας ΠΕΔΥ, δύναται να είναι έως δύο (2) έτη.»

2. Οι διατάξεις της περίπτωσης ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007, όπως αντικαταστάθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 (Α΄164), εφαρµόζονται και για τους επικουρικούς ιατρούς που τοποθετούνται σε Ακτινοθεραπευτικά τµήµατα, σε Μονάδες Μεσογειακής Αναιµίας και στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (ΕΚΑ) ΓΝΑ ΚΑΤ. Η διάταξη αυτή ισχύει από 4.12.2015, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 4351/2015.

Η παρ. 3 του άρθρου 129 του ν. 4389/2016 (Α΄94) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Δ.Α.Λ. έχει υποχρέωση να συντάσσει προϋπολογισµό για το οικονοµικό έτος 2017 και για κάθε επόµενο οικονοµικό έτος, ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι πόροι της Δ.Α.Λ. κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασµό µε τίτλο «Λογαριασµός Δ.Α.Λ.», η σύσταση και διαχείριση του οποίου γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως εκάστοτε ισχύει. Μέχρι την έγκριση του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2017, η µισθοδοσία του Διοικητή της Δ.Α.Λ. και του προσωπικού, καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες της Δ.Α.Λ. βαρύνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για την κάλυψη των αναγκών της, η Δ.Α.Λ. θα υποστηρίζεται από τις οικονοµικές και διοικητικές υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Διατάκτης ορίζεται ο Διοικητής Δ.Α.Λ.. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της έκτης παραγράφου του άρθρου 130 του παρόντος νόµου, οι οικονοµικές αρµοδιότητες ασκούνται κατ’ αναλογική εφαρµογή του ν. 4270/2014 (Α΄143). Με την κοινή υπουργική απόφαση της πέµπτης παραγράφου του παρόντος άρθρου ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.»

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 11 του άρθρου 74 του ν. 4445/2016 (Α΄236) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Από τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) εξαιρούνται οι υπάλληλοι των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3370/2005 (Α΄176), οι ιατροί Δηµόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., οι ιατροί και οδοντίατροι κλάδου Π.Ε. των Δ.Υ.Πε. και των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) του Ε.Σ.Υ., καθώς και το νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των φορέων αυτών και των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας. Οι διατάξεις που ρυθµίζουν την κινητικότητα των προσώπων του προηγουµένου εδαφίου διατηρούνται σε ισχύ.»

2. Τακτικοί υπάλληλοι που είχαν εξαιρεθεί από τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), δυνάµει της παρ.11 του άρθρου 74 του ν. 4445/2016 (Α΄236) και υπάγονται πλέον στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 4440/2016 (Α΄224), όπως ισχύει, έχουν το δικαίωµα να υποβάλουν την αίτηση µετάταξης, που προβλέπεται στην προαναφερόµενη διάταξη, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.

1. Για την υποστήριξη του έργου που παρέχουν οι δηµόσιες δοµές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. και οι αποκεντρωµένες µονάδες τους συγκροτούνται, µε απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας, Τοπικές Οµάδες Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) αποτελούµενες από προσωπικό έως δώδεκα (12) ατόµων.

2. Έργο των Τ.ΟΜ.Υ. είναι η παροχή υπηρεσιών Π.Φ.Υ. (προαγωγή, πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία). Με την απόφαση συγκρότησης κάθε Τ.ΟΜ.Υ. καθορίζεται η περιοχή ευθύνης της, ο πληθυσµός της οποίας κυµαίνεται από 10.000 έως 12.000 κατοίκους. Σε ειδικές περιπτώσεις, ιδίως σε περιοχές µε πληθυσµιακές, ηλικιακές, γεωγραφικές ιδιαιτερότητες (νησιά, ορεινοί πληθυσµοί) ή/και πολλαπλή νοσηρότητα, ο πληθυσµός ευθύνης των Τ.ΟΜ.Υ. µπορεί να είναι µεγαλύτερος ή µικρότερος από 10.000 έως 12.000 κατοίκους.

3. Οι Τ.ΟΜ.Υ. στελεχώνονται από επαγγελµατίες υγείας και λοιπό προσωπικό, των παρακάτω ειδικοτήτων και κλάδων, µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου:
α) Ιατροί µε ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, Παθολογίας και Παιδιατρικής
β) ΠΕ Νοσηλευτικής
γ) ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών
δ) ΠΕ Διοικητικού/ Οικονοµικού
ε) ΤΕ Νοσηλευτικής
στ) ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
ζ) ΤΕ Επισκεπτών/τριών Υγείας
η) ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
θ) ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών
ι) ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων.
Κάθε Τ.ΟΜ.Υ. αποτελείται κατ’ ελάχιστον από έναν (1) ιατρό Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής, έναν (1) Νοσηλευτή ή Επισκέπτη Υγείας και έναν απασχολούµενο ως διοικητικό προσωπικό.

4 .α) Η πρόσληψη του προσωπικού της παραγράφου 3 γίνεται µε απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας, µετά από προκήρυξη των αντίστοιχων θέσεων. Για τις προσλήψεις αυτές δεν απαιτείται η εγκριτική απόφαση της τριµελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει.
β) Η προκήρυξη των θέσεων για την πρόσληψη του προσωπικού της παραγράφου 3 εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας και εγκρίνεται από το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά οι Τ.ΟΜ.Υ., η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, ο αριθµός και οι κλάδοι του προσωπικού που προσλαµβάνεται και τα καθήκοντά τους. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα κριτήρια κατάταξης, ο τρόπος µοριοδότησης, τα απαιτούµενα τυπικά προσόντα και τυχόν πρόσθετα προσόντα κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετιζόµενο µε τη διαδικασία της πρόσληψης του προσωπικού.

5.α) Το προσωπικό που προσλαµβάνεται µε τη διαδικασία της παραγράφου 4 συνάπτει µε τη Διοίκηση της οικείας Υ.Πε. σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διετούς διάρκειας, η οποία δύναται να ανανεώνεται µέχρι τη λήξη του προγράµµατος. Για τον καθορισµό των αποδοχών του προσλαµβανόµενου προσωπικού εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
β) Το ωράριο εργασίας του προσωπικού στις Τ.ΟΜ.Υ. είναι επτάωρο και πενθήµερο. Οι Τ.ΟΜ.Υ. παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε δύο (2) βάρδιες.

6. Οι Τ.ΟΜ.Υ. δύνανται να στεγάζονται σε δοµές του Π.Ε.Δ.Υ. και των αποκεντρωµένων µονάδων τους ή σε άλλα κτήρια του Δηµοσίου ή των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή άλλων φορέων που παραχωρούνται για χρήση και, ελλείψει των ανωτέρω, σε κτήρια που µισθώνονται για το σκοπό αυτόν. Στις ανωτέρω συµβάσεις δωρεάν παραχώρησης χρήσης ακινήτου ή συµβάσεις εκµίσθωσης ακινήτου συµβαλλόµενη για τον τοµέα υγείας είναι η οικεία Δ.Υ.Πε..

7. Η µισθοδοσία του προσλαµβανόµενου µε βάση την παρούσα διάταξη προσωπικού, τα µισθώµατα, τα έξοδα για εγκατάσταση και λειτουργία καλύπτονται από ενωσιακούς πόρους, υπό τους όρους των Κανονισµών για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία, στο πλαίσιο τετραετούς συγχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος µε αξιοποίηση πόρων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο. Δικαιούχοι των Πράξεων για συγχρηµατοδούµενα έργα ορίζονται η Επιτελική Δοµή του Υπουργείου Υγείας ή οι Δ.Υ.Πε.. Για έργα προαπαιτούµενων µικροδιαµορφώσεων παραχωρούµενων ακινήτων, ως δικαιούχος δύναται να ορίζεται ο φορέας παραχώρησης. Ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν τους όρους χρηµατοδότησης, ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και κατά περίπτωση µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονοµίας και Ανάπτυξης.

1. Για την εφαρµογή του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (Α΄205) σε νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε µορφής που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, υπό την ευθύνη των οποίων λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν χώροι παροχής πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας φροντίδας υγείας, ισχύουν, τηρουµένων των λοιπών προβλέψεων του ανωτέρω άρθρου, τα ακόλουθα:
α) Στη διαδικασία επιλογής των προσώπων δύνανται να συµµετέχουν και αλλοδαποί, υπήκοοι τρίτων χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον διαθέτουν νοµιµοποιητικά έγγραφα διαµονής που τους παρέχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Η προϋπόθεση της παρ.3 του άρθρου 2 του ν. 2431/1996 (Α΄175) λογίζεται ότι πληρούται και στις περιπτώσεις που ο αλλοδαπός αποδεικνύει εργασιακή εµπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στην Ελλάδα, εντός των τελευταίων οκτώ (8) ετών πριν την υποβολή της αίτησης.
β) Κατ’ εξαίρεση της παρ. 11Α του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄28): i) η ανεργία µοριοδοτείται µε διακόσιες (200) µονάδες κατ’ ανώτατο όριο για τέσσερις (4) συνεχείς µήνες ανεργίας και µόνον εφόσον κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης είναι άνεργος ο υποψήφιος, ii) κάθε ανήλικο τέκνο του υποψηφίου µοριοδοτείται µε τριάντα (30) µονάδες, αποκλειόµενης της ειδικής µοριοδότησης των υποπαραγράφων 1, 2, 3 και 4 της παραγράφου 11Α του άρθρου 21 του ανωτέρω νόµου, iii) οµοειδής εργασιακή εµπειρία σε χώρους παροχής πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας φροντίδας υγείας στον ιδιωτικό τοµέα µοριοδοτείται µε επτά (7) µονάδες ανά µήνα, για συνολική εµπειρία µέχρι εκατόν είκοσι (120) µήνες και οµοειδής εργασιακή εµπειρία σε χώρους παροχής πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας ή τριτοβάθµιας φροντίδας υγείας του δηµόσιου τοµέα µοριοδοτείται µε εννέα (9) µονάδες ανά µήνα, για συνολική εµπειρία µέχρι εκατόν είκοσι (120) µήνες.

2. Στην παρ.4 του άρθρου 63 του ν. 4430/2016 (Α΄205) διαγράφονται οι λέξεις «αποκλειστικής», όπου αναφέρονται. Η παρούσα παράγραφος ισχύει αναδροµικά από την έναρξη ισχύος του ν. 4430/2016 (Α΄205).

3. Οι αρµόδιοι φορείς της παραγράφου 1, προκειµένου να υπαχθούν στην εφαρµογή του παρόντος άρθρου, δύνανται να ανακαλέσουν ανακοινώσεις που εκδόθηκαν δυνάµει της παρ. 8 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄28), εφόσον δεν έχουν αναρτηθεί πίνακες κατάταξης υποψηφίων της παρ.11Β του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).

1. α. Για την αποζηµίωση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και του αναλωσίµου υγειονοµικού υλικού, το οποίο αναγράφεται στην υπ’ αριθµ. Φ. 90380/25916/ 3294/3.11.2011 (Β΄2456) κοινή υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και εγκεκριµένων από τον ΕΟΦ σκευασµάτων-τροφίµων για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς (FSMPs), τροφίµων για αντιµετώπιση
µεταβολικών νοσηµάτων, σκευασµάτων µε χαµηλή περιεκτικότητα πρωτεϊνών, προϊόντων για αντιµετώπιση της κοιλιοκάκης, της κυστικής ίνωσης ή ειδών τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των συµπληρωµάτων διατροφής, καθώς και των ειδών πρόσθετης περίθαλψης και θεραπευτικών µέσων, όπως καθορίζονται στο άρθρο 15 της ανωτέρω κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2456), απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόµιση στον ΕΟΠΥΥ πρόσθετης υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 από τον εισαγωγέα κατασκευαστή-αντιπρόσωπο, στην οποία θα δηλώνεται: αα) η καταχώρηση των ειδών στα µητρώα του ΕΟΦ και του ΕΚΑΠΤΥ-ΕΟΠΥΥ και στο Παρατηρητήριο Τι µών, αν το προϊόν έχει καταχωρηθεί σε αυτό και ββ) ότι το προϊόν διατίθεται σε τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τουλάχιστον. Η ισχύς του προηγούµενου εδαφίου αρχίζει από 1.1.2017. Σε ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά, δηλώνονται οι τρεις χαµηλότερες τιµές αγοράς του συγκεκριµένου είδους (αναλώσιµο υγειονοµικό υλικό ή διατροφικό σκεύασµα ή είδη πρόσθετης περίθαλψης, εξαιρουµένων των τεχνητών µελών και θεραπευτικών µέσων), µε τις οποίες αυτό (µε τη συγκεκριµένη περιεκτικότητα και συσκευασία) κοστολογείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τιµή του προϊόντος προκύπτει από το µέσο όρο των τριών χαµηλότερων τιµών αγοράς σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί η δήλωση των προηγούµενων εδαφίων ο Οργανισµός απέχει από τον καθορισµό και την καταβολή αποζηµίωσης για το οικείο προϊόν. Ο ΕΟΠΥΥ διασυνδέεται µε ευρωπαϊκά δίκτυα τι µολόγησης και αποζηµίωσης και ευρωπαϊκούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης µε σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέµατα καθορισµού αποζηµίωσης. Όσα από τα προϊόντα του πρώτου εδαφίου, τα οποία είναι αποκλειστικά παραγόµενα ή κυκλοφορούν στην Ελλάδα και σε λιγότερες από τρεις ευρωπαϊκές χώρες, δεν δύνανται να αντιστοιχηθούν ακριβώς ως προς τη µορφή ή την περιεκτικότητα µε προϊόντα, υλικά και είδη αναφοράς που κυκλοφορούν στην εγχώρια αγορά υγείας, χαρακτηρίζονται «εγχωρίως παραγόµενα» ή «εγχωρίως κυκλοφορούντα» και λαµβάνουν τιµή, η οποία καθορίζεται βάσει κοστολογίου που εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΠΥΥ, αφού ληφθούν υπόψη τα δηλούµενα υπό αα΄ και ββ΄ στοιχεία της εγγύτερης κατηγορίας. Για διάστηµα τριών (3) µηνών από την ολοκλήρωση της διαπραγµάτευσης και την υπογραφή και ανάρτηση στο δικτυακό τόπο του ΕΟΠΥΥ της πρώτης σύµβασης ανά κατηγορία παρόχων της οικείας κατηγορίας συµβάσεων, είναι δυνατή η κατ’ εξαίρεση αποζηµίωση απευθείας των ασφαλισµένων για παροχές που λαµβάνουν σύµφωνα µε τις διατάξεις του ισχύοντος ΕΚΠΥ.
β. Δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν από 1.1.2017 έως 28.2.2017 και αφορούν είδη που χορηγήθηκαν σε ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ από παρόχους που σύναψαν σύµβαση µε τον Οργανισµό έως 28.2.2017 θεωρούνται νόµι µες και εκκαθαρίζονται.

2. Η αποζηµίωση που καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ για συνεδρίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και ψυχοθεραπείας που πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τον Ενιαίο Κανονισµό Παροχών Υγείας ΕΚΠΥ, όπως ισχύει κάθε φορά, ορίζεται στο ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ.

3.α. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 13 του ν.δ. 96/1973 (Α΄172) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Αντικείµενο της κατά τα ανωτέρω συλλογικής σύµβασης δύνανται να αποτελούν τα προβλεπόµενα στο άρθρο 1.β του π.δ. 312/1992 (Α΄157) προϊόντα, οπότε η συλλογική σύµβαση συνυπογράφεται και από τον Υπουργό Υγείας. Οι κατευθυντήριες γραµµές ορθής πρακτικής διανοµής των προϊόντων αυτών καθορίζονται αποκλειστικά από τις διατάξεις του διατάγµατος. Η ισχύς του προηγούµενου εδαφίου αρχίζει στις 2.1.2017.»
β. Για την παροχή υπηρεσιών φυσικοθεραπείας στους ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ, ο Οργανισµός συνάπτει ατοµικές συµβάσεις ή συλλογική σύµβαση µε τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών (ΠΣΦ), της οποίας οι όροι δεσµεύουν όλους τους φυσικοθεραπευτές που διατηρούν εργαστήριο φυσικοθεραπείας ή ασκούν το επάγγελµα κατ’ οίκον, κατόπιν της από µέρους τους υποβολής θετικής δήλωσης προσχώρησης στη σύµβαση. Η σύµβαση περιλαµβάνει όλους τους όρους και τις λεπτοµέρειες για την παροχή των υπηρεσιών φυσικοθεραπείας µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία. Η συλλογική σύµβαση είναι αόριστου χρόνου και καταγγέλλεται µόνο για σπουδαίο λόγο, αναγόµενο σε απρόοπτη µεταβολή των συνθηκών ή σε αντισυµβατική συµπεριφορά του αντισυµβαλλόµενου. Προ της καταγγελίας επιχειρείται η συµβιβαστική επίλυση της διαφοράς και αν αυτή αποτύχει, το ενδιαφερόµενο µέρος κοινοποιεί στον αντισυµβαλλόµενο δήλωση καταγγελίας, η οποία ισχύει µετά την πάροδο δύο (2) µηνών από την κοινοποίησή της. Μετά τη σύναψη της συλλογικής σύµβασης παύουν να ισχύουν οι προγενέστερες ατοµικές συµβάσεις που είχαν συναφθεί µεταξύ του ΕΟΠΥΥ και των φυσικοθεραπευτών. Μέχρι να υπογραφεί η συλλογική σύµβαση τα παραπεµπτικά εκτελούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Ο ΠΣΦ αναλαµβάνει το έργο της συγκέντρωσης των παραστατικών και λοιπών δικαιολογητικών όλων των µελών του. Εντός των πρώτων είκοσι (20) ηµερών κάθε µήνα ο ΠΣΦ υποβάλλει συγκεντρωτικά τα παραπάνω δικαιολογητικά των µελών του στον ΕΟΠΥΥ, µέσα σε κλειστό φάκελο, όπου εµπεριέχεται σχετική αίτηση του φυσικοθεραπευτή προς τον ΕΟΠΥΥ, διαβιβαστικό έγγραφο του ΠΣΦ, συγκεντρωτικές καταστάσεις και βεβαιώσεις ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας. Τα παραπάνω δύναται να υποβάλλονται και ηλεκτρονικά. Η εξόφληση των λογαριασµών των φυσικοθεραπευτών δύναται να ενεργείται µε κατάθεση σε ειδικό προς τούτο Διανεµητικό Λογαριασµό του ΠΣΦ και εν συνεχεία επιµερισµό και διανοµή των αναλογούντων ποσών στα µέλη, µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό που υποδεικνύουν τα µέλη. Για την κάλυψη του διοικητικού κόστους της παραπάνω διαδικασίας ο ΠΣΦ παρακρατεί ποσοστό επί των µηνιαίως υποβαλλόµενων τιµολογίων των µελών του, το ύψος του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συµβουλίου. Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να συνάπτει συλλογικές συµβάσεις, σύµφωνα µε τους ανωτέρω όρους µε θεσµικά όργανα των παρόχων του που λειτουργούν σε πανελλαδικό επίπεδο υπό τη µορφή Ν.Π.Δ.Δ..

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας, διαγράφονται οι απαιτήσεις του Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που προέρχονται από υπηρεσίες που παρασχέθηκαν σε ασφαλισµένους του και τιµολογήθηκαν έως 31.12.2015 (εισπρακτέα νοσήλια), καθώς και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ προς το ανωτέρω Νοσηλευτικό Ίδρυµα που προέρχονται από τις προαναφερόµενες υπηρεσίες.

5.α. Στην παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α΄167) προστίθενται εδάφια γ΄ και δ΄ ως εξής:
«Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΕΟΠΥΥ διαπιστώνεται η συνδροµή λόγων ανωτέρας βίας που αίρει την εκπρόθεσµη υποβολή δαπανών του προηγούµενου εδαφίου. Διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί από τις 23.7.2013 µε τις οποίες διαπιστώνεται η συνδροµή λόγων ανωτέρας βίας που δικαιολογούν την εκπρόθεσµη υποβολή εγκρίνονται αναδροµικώς.»
β. Τα εδάφια γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 αναριθµούνται σε ε΄ και στ΄ αντίστοιχα.

6. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 90 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ καθορίζεται το κατά τα ανωτέρω διανεµόµενο στο προσωπικό ποσό, οι προϋποθέσεις λειτουργίας των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της περίπτωσης δ΄ της παρούσας παραγράφου. Η ισχύς του προηγούµενου εδαφίου αρχίζει στις 28.2.2017.»

Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4018/2011 (Α΄215) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι σε ευθεία γραµµή κατιόντες όσων αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, δυνάµει της παραγράφου 1, καθώς και οι σε ευθεία γραµµή κατιόντες πολιτών Ισραήλ ή άλλων χωρών, εβραϊκής καταγωγής αποδεικνυόµενης
µε δηµόσια έγγραφα, που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ως την 9η Μαΐου 1945 και απεβίωσαν προτού ανακτήσουν την ελληνική ιθαγένεια, µπορούν να αιτηθούν την πολιτογράφησή τους ως καταγόµενοι από Έλληνα πολίτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.» 

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 


Αθήνα, 28 Μαρτίου 2017

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Εθνικής Άμυνας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΘΕΑΝΩ ΦΩΤΙΟΥ

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Υγείας
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Μεταναστευτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΥΖΑΛΑΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2017

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΝΤΟΝΗΣ

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2018

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες που ισχύουν για το έτος 2018