Ομάδα 7η Έσοδα και κέρδη

Α.βαθμός Β.βαθμός Γ.βαθμός Περιγραφή
70     Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών
  70.01   Πωλήσεις εμπορευμάτων (καθαρές) σε μη συνδεδεμένες οντότητες
    70.01.01 Πωλήσεις εμπορευμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες
    70.01.02 Επιστροφές πωλήσεων εμπορευμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες
    70.01.03 Εκπτώσεις πωλήσεων εμπορευμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες
  70.02   Πωλήσεις εμπορευμάτων (καθαρές) σε συνδεδεμένες οντότητες
    70.02.01 Πωλήσεις εμπορευμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες
    70.02.02 Επιστροφές πωλήσεων εμπορευμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες
    70.02.03 Εκπτώσεις πωλήσεων εμπορευμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες
  70.03   Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών (καθαρές) σε μη συνδεδεμένες οντότητες
    70.03.01 Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών σε μη συνδεδεμένες οντότητες
    70.03.02 Επιστροφές πωλήσεων προϊόντων έτοιμων και ημιτελών σε μη συνδεδεμένες οντότητες
    70.03.03 Εκπτώσεις πωλήσεων προϊόντων έτοιμων και ημιτελών σε μη συνδεδεμένες οντότητες
  70.04   Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών (καθαρές) σε συνδεδεμένες οντότητες
    70.04.01 Πωλήσεις προϊόντων έτοιμων και ημιτελών σε συνδεδεμένες οντότητες
    70.04.02 Επιστροφές πωλήσεων προϊόντων έτοιμων και ημιτελών σε συνδεδεμένες οντότητες
    70.04.03 Εκπτώσεις πωλήσεων προϊόντων έτοιμων και ημιτελών σε συνδεδεμένες οντότητες
  70.05   Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων (καθαρές) σε μη συνδεδεμένες οντότητες
    70.05.01 Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες
    70.05.02 Επιστροφές πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες
    70.05.03 Εκπτώσεις πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων σε μη συνδεδεμένες οντότητες
  70.06   Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων (καθαρές) σε συνδεδεμένες οντότητες
    70.06.01 Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες
    70.06.02 Επιστροφές πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες
    70.06.03 Εκπτώσεις πωλήσεων λοιπών αποθεμάτων σε συνδεδεμένες οντότητες
  70.07   Πωλήσεις υπηρεσιών (καθαρές) σε μη συνδεδεμένες οντότητες
    70.07.01 Πωλήσεις υπηρεσιών σε μη συνδεδεμένες οντότητες
    70.07.02 Επιστροφές πωλήσεων υπηρεσιών σε μη συνδεδεμένες οντότητες
    70.07.03 Εκπτώσεις πωλήσεων υπηρεσιών σε μη συνδεδεμένες οντότητες
  70.08   Πωλήσεις υπηρεσιών (καθαρές) σε συνδεδεμένες οντότητες
    70.08.01 Πωλήσεις υπηρεσιών σε συνδεδεμένες οντότητες
    70.08.02 Επιστροφές πωλήσεων υπηρεσιών σε συνδεδεμένες οντότητες
    70.08.03 Εκπτώσεις πωλήσεων υπηρεσιών σε συνδεδεμένες οντότητες
       
71     Λοιπά συνήθη έσοδα
  71.01   Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων
  71.02   Επιχορηγήσεις τόκων
  71.03   Επιχορηγήσεις λοιπών εξόδων
  71.04   Άλλα λειτουργικά έσοδα
  71.05   Άλλα λειτουργικά έσοδα από συνδεδεμένες οντότητες
       
72     Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
  72.01   Πιστωτικοί τόκοι πωλήσεων
  72.02   Πιστωτικοί τόκοι δανείων και απαιτήσεων
  72.03   Πιστωτικοί τόκοι από συνδεδεμένες οντότητες
  72.04   Πιστωτικοί τόκοι άλλων επενδύσεων
       
73     Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές
  73.01   Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές από διακανονισμό
    73.01.01 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού εμπορικών απαιτήσεων και υποχρ/σεων
    73.01.02 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού δανείων
    73.01.03 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού λοιπών στοιχείων ισολογισμού
  73.02   Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές επιμέτρησης
    73.02.01 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης εμπορικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων
    73.02.02 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης δανείων
    73.02.03 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης λοιπών στοιχείων ισολογισμού
       
74     Έσοδα συμμετοχών
  74.01   Μερίσματα από συμμετοχές σε συγγενείς
  74.02   Μερίσματα από συμμετοχές σε θυγατρικές
  74.03   Μερίσματα από συμμετοχές σε κοινοπραξίες
  74.04   Μερίσματα από λοιπούς συμμετοχικούς τίτλους
       
75     Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
  75.01   Κέρδη από διάθεση ενσώματων παγίων
  75.02   Κέρδη από διάθεση άυλων πάγιων στοιχείων
  75.03   Κέρδη από διάθεση χρηματοοικονομικών στοιχείων
  75.04   Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων σε συνδεδεμένες οντότητες
       
76     Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων
  76.01   Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για εκκρεμοδικίες
  76.02   Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για δοσμένες εγγυήσεις
  76.03   Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για αποκατάσταση περιβάλλοντος
  76.04   Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος
  76.05   Κέρδη από αναστροφή άλλων προβλέψεων
  76.06   Κέρδη από αναστροφή απομείωσης ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)
  76.07   Κέρδη από αναστροφή απομείωσης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
  76.08   Κέρδη από αναστροφή απομείωσης άυλων παγίων
  76.09   Κέρδη από αναστροφή απομείωσης αποθεμάτων
  76.10   Κέρδη από αναστροφή απομείωσης χρηματοοικονομιικών στοιχείων
    76.10.01 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης πελατών
    76.10.02 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων
    76.10.03 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης διακρατούμενων μέχρι τη λήξη επενδύσεων
    76.10.04 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης συμμετοχών σε θυγατρικές
    76.10.05 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης συμμετοχών σε συγγενείς
    76.10.06 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης συμμετοχών σε κοινοπραξίες
  76.11   Κέρδη από αναστροφή απομείωσης λοιπών περιουσιακών στοιχείων
       
77     Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
  77.01   Κέρδη εύλογης αξίας ενσώματων πάγιων στοιχείων
  77.02   Κέρδη εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
  77.03   Κέρδη εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων
       
78     Φόρος εισοδήματος έσοδο
  78.01   Τρέχων φόρος περιόδου έσοδο
  78.02   Αναβαλλόμενος φόρος περιόδου έσοδο
  78.03   Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για διαφορές φορολογικού ελέγχου φόρου εισοδήματος
       
79     Ασυνήθη έσοδα και κέρδη
  79.01   Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από μη συνδεδεμένες οντότητες
  79.02   Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από συνδεδεμένες οντότητες
  79.03   Κέρδος από αγορά οντότητας σε τιμή ευκαιρίας
       

Σημείωση:
1) Οι πωλήσεις αναλύονται περαιτέρω σε πωλήσεις λιανικής και χονδρικής καθώς και πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, σύμφωνα με τις πληροφοριακές ανάγκες της διοίκησης και τις απαιτήσεις της φορολογικής αρχής ή άλλων δημόσιων αρχών.

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2020

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2020