Παροχές σε είδος - Τεκμαρτό φορολογητέο εισόδημα από τη χρήση ΕΙΧ

Με το άρθρο 99 παρ. 1 του Ν 4446/2016 καταργούνται όλα τα ανωτέρω, σχετικά με την φορολόγηση των χρηστών ΕΙΧ, που ανήκουν σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Η μεταβολή της διάταξης ισχύει από την 01/01/2016. Επομένως, η αύξηση σε 80% επί των δαπανών που είχε τεθεί με το άρθρο 44 παρ. 1 Ν 4389/2016, ουδόλως θα λειτουργήσει στο φορολογικό σύστημα.

Επανερχόμενοι, για τον υπολογισμό του φορολογητέου εισοδήματος του χρήστη ΕΙΧ ανήκοντος σε νομικό ή φυσικό πρόσωπο, θα πρέπει να γνωρίζουμε την Λιανική Τιμή Προ Φόρων αυτού (ΛΤΠΦ), καθώς και την παλαιότητα του ΕΙΧ.

Σύμφωνα με την Πολ.1045/24.03.2017 Δ. ΑΑΔΕ, η ΛΤΠΦ κυμαίνεται κατά τύπο, παραλλαγή και έκδοση μάρκας αυτοκινήτου και είναι η τιμή που προκύπτει από τους υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή, από τους επίσημους αντιπροσώπους/διανομείς της συγκεκριμένης μάρκας αυτοκινήτου. Στην ανωτέρω τιμή συμπεριλαμβάνεται και η αξία του προαιρετικού εξοπλισμού, προ ΦΠΑ και λοιπών φόρων.

Με βάση τα δεδομένα αυτά ο επίσημος αντιπρόσωπος /διανομέας εκδίδει την «Βεβαίωση Ανώτατης προτεινόμενης ΛΤΠΦ». Εάν δεν είναι δυνατόν να εκδοθεί η ανωτέρω βεβαίωση, τότε η ΛΤΠΦ προκύπτει από τα παραστατικά πώλησης/αγοράς  του αυτοκινήτου.

Σύμφωνα με την ιδία Πολ. 1045/24.03.2017 Δ. ΑΑΔΕ, οι συντελεστές του κατωτέρω πίνακα υπολογίζονται επί της συνολικής αξίας και όχι κλιμακωτά.

Στην περίπτωση χρήσης του ΕΙΧ για διάστημα μικρότερο του έτους, η αξία της παροχής υπολογίζεται σε δωδεκατημόρια, ανάλογα με τους μήνες χρήσης του. Διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών υπολογίζεται ως μήνας, ενώ αντίθετα, μικρότερο των 15 ημερών δεν υπολογίζεται.

Επί της ΛΤΠΦ εφαρμόζουμε τον οικείο συντελεστή, ώστε να έχουμε το φορολογητέο ποσό. Το ποσό αυτό ισχύει για ένα μόνο πρόσωπο ετησίως και ανεξάρτητα από το χρόνο χρήσης του ΕΙΧ. Με άλλα λόγια ,για το ίδιο χρονικό διάστημα δεν μπορεί να γίνει επιμερισμός σε περισσότερα πρόσωπα, αλλά όλα τα πρόσωπα βαρύνονται στο ακέραιο.


ΛΤΠΦ ΕΩΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΩΣ

0 – 12.000€

                 4%

            480€

12.001 -17.000€

                 7%

           1190€

17.001 – 20.000€

                14%

           2800€

20.001 -25.000€

                18%

           4500€

25.001€ και άνω*

                22%

5500€  και άνω*


* για την ΛΤΠΦ> 25.000€ εφαρμόζεται το φορολογητέο εισόδημα και στην μίσθωση του ΕΙΧ, χωρίς την μεσολάβηση νομικού προσώπου.

Οι ανωτέρω αξίες μειώνονται κατα τα ακόλουθα ποσοστά, λόγω παλαιότητας.


ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΙΩΣΗ

    0 – 2 έτη

              0%

    3  - 5  έτη

             10%

    6  -  9 έτη

             25%

     10 έτη και άνω

              50%  


Η παλαιότητα υπολογίζεται από την ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας του ΕΙΧ, διεθνώς, σύμφωνα με την Πολ.1045/24.03.2017 Δ. ΑΑΔΕ.

Της εφαρμογής αυτής της διάταξης εξαιρούνται τα ΕΙΧ που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς επαγγελματικούς της επιχείρησης, εφ’ όσον η ΛΤΠΦ είναι μέχρι 12.000€

Η χρήση για επαγγελματικούς λόγους περιλαμβάνει τις ακόλουθες δράσεις, σύμφωνα με την Πολ.1045/24.03.2017 Δ. ΑΑΔΕ.

1) οχήματα παρεχόμενα σε πωλητές, τεχνικούς, πλασιέ κτλ, των οποίων η εργασία συνίσταται σε συνεχείς μετακινήσεις. Δεν απαλλάσσονται τα παρεχόμενα σε διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης.

2) οχήματα δοκιμών (test – drive ) των επιχειρήσεων πώλησης αυτοκινήτων

3) οχήματα μεταφοράς προσωπικού (π.χ mini –bus)

4) οχήματα μεταφοράς καλεσμένων ή πελατών (π.χ από ξενοδοχειακές ή τουριστικές επιχειρήσεις ).

5) οχήματα παρεχόμενα από συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, σε πελάτες αυτών, εις προσωρινή αντικατάσταση του επισκευαζόμενου αυτοκινήτου τους.

6) οχήματα πίστας αεροπορικών εταιρειών ή οχήματα μεταφοράς προσωπικού ή πελατών VIPS.

Οι ανωτέρω εξαιρέσεις ισχύουν, αυστηρά, για αυτοκίνητα με ΛΤΠΦ κάτω των 12.000€

Αντίθετα, δεν ισχύουν για αυτοκίνητα με ΛΤΠΦ 12.000€ ή μεγαλύτερης, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 2 του ΚΦΕ, όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 99 του Ν 4446/2016.

Η διάταξη του τεκμαρτού προσδιορισμού του κόστους κάθε οχήματος ισχύουν και εφαρμόζονται για την εξεύρεση του εισοδήματος του χρήστη αυτών.

Οι πραγματικές δαπάνες της επιχείρησης από τα παραχωρούμενα οχήματα, παραμένουν εκπιπτόμενες κατά 100% από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, κατά περίπτωση, σύμφωνα, βέβαια, με τα άρθρο 22 και  23 του ΚΦΕ και τις λοιπές διατάξεις.

 


Γιάννης  Καραφάς
Φορολογικός  αναλυτής
Φορολογικός  σύμβουλος  επιχειρήσεων

 

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021