ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4670/2020 Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις

Τελευταία ενημέρωση σύμφωνα με τον Ν.4764/23-12-2020
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 43
28 Φεβρουαρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4670
Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Στον ν. 4387/2016 (Α΄ 85) προστίθεται άρθρο 51Α ως εξής:
«Άρθρο 51Α
1. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» μετονομάζεται από την 1η.3.2020 σε «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης», αποκαλούμενος στο εξής «e-Ε.Φ.Κ.Α.». Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)», νοείται ο «Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α)».
2. Στον e-Ε.Φ.Κ.Α. εντάσσεται από την 1η.3.2020 το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) καταργείται και ο e-Ε.Φ.Κ.Α. καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού. Στον e-Ε.Φ.Κ.Α. εντάσσονται ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης και ο Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. με πλήρη οικονομική, λογιστική και περιουσιακή αυτοτέλεια έκαστος. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. έχει ως σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη όλων των υπακτέων στην ασφάλιση προσώπων του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., για τους ασφαλιστικούς κινδύνους που προβλέπονται από την οικεία νομοθεσία, και τη χορήγηση των παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..»

Στο άρθρο 53 του ν. 4387/2016, προστίθενται παράγραφοι 4 και 5 και το άρθρο 53 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 53
1. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτελείται από, έναν (1) κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών, στον οποίο εντάσσονται, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 51 του παρόντος, οι παρακάτω φορείς, με τους κλάδους, τομείς και λογαριασμούς τους, πλην των αναφερόμενων στο Κεφάλαιο ΣΤ΄, ως εξής:
Α. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ.).
α. Κλάδος κύριας σύνταξης.
αα. Κλάδος κύριας σύνταξης ΙΚΑ ΕΤΑΜ.
ββ. Τομέας Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ.
γγ. Λογαριασμός Ειδικού Κεφαλαίου ΙΚΑ ΕΤΑΜ (πρώην ΤΑΠ ΟΤΕ).
β. Κλάδος ασθένειας.
αα. Λογαριασμός παροχών σε χρήμα. γ. Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου.
δ. Τομέας Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
ε. Ειδικός Λογαριασμός Δώρου Εργατοτεχνιτών Οικοδόμων (ΕΛΔΕΟ).
B. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Τ.Α.Π. Μ.Μ.Ε.).
α. Κλάδος κύριας ασφάλισης.
αα. Τομέας σύνταξης Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
ββ. Τομέας ασφάλισης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
γγ. Τομέας ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου.
δδ. Τομέας ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου.
εε. Τομέας ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονοληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης.
στστ. Τομέας σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείου Αθηνών.
ζζ. Τομέας σύνταξης Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείου Θεσσαλονίκης.
ηη. Τομέας ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
θθ. Τομέας Ασφάλισης Τεχνικών Ραδιοφώνου και Τηλεόρασης (ΤΑΤΕ-ΡΤ).
β. Κλάδος ανεργίας και δώρου.
αα. Λογαριασμός Ανεργίας Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
ββ. Λογαριασμός Ανεργίας Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης.
γγ. Λογαριασμός Δώρου Εορτών Εφημεριδοπωλών.
γ. Κλάδος Υγείας.
αα. Τομέας Υγείας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου.
ββ. Τομέας Υγείας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών.
γγ. Τομέας Υγείας Τεχνικών Τύπου Αθηνών.
δδ. Λογαριασμός παροχών σε χρήμα Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε..
Γ. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.).
α. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης.
αα. Τομέας Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ), και η Ειδική Προσαύξηση.
ββ. Τομέας Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών (ΤΣΑΥ) και ο Κλάδος Μονοσυνταξιούχων.
γγ. Τομέας Ασφάλισης Νομικών και ο ειδικός κλάδος για τους δικαστικούς λειτουργούς και τους λειτουργούς του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έχει συσταθεί με το άρθρο 39 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89).
β. Κλάδος Υγείας.
αα. Τομέας Υγείας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.
ββ. Τομέας Υγείας Υγειονομικών.
γγ. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Αθηνών.
δδ. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Πειραιά.
εε. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης. στστ. Τομέας Υγείας Δικηγόρων Επαρχιών.
ζζ. Τομέας Υγείας Συμβολαιογράφων.
ηη. Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα Ε.Τ.Α.Α..
Δ. Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.).
α. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης.
αα. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε..
ββ. Τομέας Ασφάλισης Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτόρων.
β. Κλάδος Υγείας.
αα. Λογαριασμός παροχών σε χρήμα.
E. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), εκτός του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας.
α. Κλάδος Υποχρεωτικής Ασφάλισης του ν. 4169/1961 (Α΄ 81).
β. Κλάδος Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του ν. 2458/1997 (Α΄ 15).
γ. Κλάδος Υγείας.
δ. Λογαριασμός παροχών σε χρήμα.
ΣΤ. Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.), συμπεριλαμβανομένου του Κεφαλαίου Δυτών και του Κεφαλαίου Ανεργίας Ασθένειας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.).
Ζ. Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.).

α. Κλάδος Υγείας.
αα. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Ο.Τ.Ε. (Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.).
ββ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Η.Σ.Α.Π. (Τ.Α.Π.-Η.Σ.Α.Π.).
γγ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΗΛΠΑΠ (Τ.Α.Π.-ΗΛΠΑΠ).
δδ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Δ.Ε.Η. (Τ.Α.Π.-Δ.Ε.Η.).
εε. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΕΤΒΑ (Τ.Α.Π.ΕΤΒΑ).
στστ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος (Τ.Α.Π. Ε.Τ.Ε.).
ζζ. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές (Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε.).
ηη. Τομέας Ασθένειας Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρίας «ΕΘΝΙΚΗ» (Τ.Α.Π.Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ).
θθ. Λογαριασμός παροχών σε χρήμα Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω..
Η. Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.).
2. Στον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών περιέρχονται και οι εν γένει συνταξιοδοτικές αρμοδιότητες, οι οποίες ασκούνται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου από τη Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 4.
3. Στον ως άνω κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. περιέρχονται και οι αρμοδιότητες των φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών πρόνοιας που δεν εντάσσονται σε αυτόν και αφορούν σε παροχές σε χρήμα. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται το ποσό του πάγιου πόρου του άρθρου 34 του ν. 2773/1999 (Α΄ 286), όπως επικαιροποιήθηκε με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), καθώς και το ύψος του ποσού κάθε άλλου πόρου υπέρ του ΚΑΠΔΕΗ που διατηρήθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 44 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), το οποίο αποδίδεται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. έναντι των παροχών σε χρήμα του Τμήματος Παροχών Πρόνοιας Ασφαλισμένων του πρώην Κ.Α.Π.Δ.Ε.Η., τη χορήγηση των οποίων αναλαμβάνει, σύμφωνα με το παρόν, ο e-Ε.Φ.Κ.Α.. Η προσυνταξιοδοτική παροχή στους μέχρι τις 31.12.1992 ασφαλισμένους του πρώην Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.), καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, χορηγείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του άρθρου 61 περίπτωση β΄ του ν. 3371/2005 (Α΄ 178) εφόσον έχουν θεμελιώσει έως την έναρξη ισχύος του παρόντος το σχετικό δικαίωμα. Το άρθρο 30 του παρόντος νόμου εφαρμόζεται αναλογικά και στους μέχρι τις 31.12.1992 ασφαλισμένους του Ε.Τ.Α.Τ. που δεν έχουν θεμελιώσει, ως την έναρξη ισχύος του παρόντος, δικαίωμα λήψης της προσυνταξιοδοτικής παροχής ως προς τον τρόπο υπολογισμού της επικουρικής τους σύνταξης.
4. Ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. περιλαμβάνει:
α) το πρώην Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.),
β) τους πρώην τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιωτικού Τομέα (Τ.Ε.Α.Ι.Τ.),
γ) το πρώην Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Ε.Α.Δ.Υ.) και τους τομείς αυτού «ΤΕΑΠΟΚΑ» και «ΤΑΔΚΥ»,
δ) το πρώην Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.) ως προς την επικουρική ασφάλιση,
ε) τους πρώην τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.),
στ) τον πρώην Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η. του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. ως προς τους κατ’ επικουρική ασφάλιση ασφαλισμένους του,
ζ) τον πρώην Ειδικό Λογαριασμό «Κεφάλαιο Επικουρικής Σύνταξης Προσωπικού ΕΒΖ» και το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Υπαλλήλων Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (Τ.Α.Υ.Ε.Β.Ζ.),
η) τους πρώην τομείς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.), Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής (Τ.Ε.Α.Ε.Χ.) και Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.),
θ) τον πρώην Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε.,
ι) τον πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (Τ.Ε.Α.Α.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε.,
ια) τον πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (Τ.Ε.Α.Π.Υ.Κ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του Ο.Α.Ε.Ε.,
ιβ) τον πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.,
ιγ) τον πρώην Τομέα Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (Τ.Α.Σ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.,
ιδ) τον πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Τ.Ε.Α.Δ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α.,
ιε) τον πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.,
ιστ) τον πρώην Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ. Α.Π.-Μ.Μ.Ε.,
ιζ) τον πρώην Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.) του Ν.Α.Τ.,
ιη) το πρώην Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.).
5. Ο Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. περιλαμβάνει:
Α. Το πρώην Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων
(Τ.Π.Δ.Υ.) με τους Τομείς του:
α. Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων.
β. Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ..
γ. Τομέα Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος.
δ. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους.
ε. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών.
στ. Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.
Β. Το πρώην Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) με τους Τομείς του:
α. Τομέα Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου.
β. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων.
γ. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων.
δ. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών.
ε. Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων.
στ. Τομέα Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων.
ζ. Τομέα Πρόνοιας Λιμενεργατών.
η. Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς.
θ. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου.
ι. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης.
ια. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης.
Γ. Τον πρώην Κλάδο Πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Εργαζομένων στα Μ.Μ.Ε. (Ε.Τ.Α.Π.Μ.Μ.Ε.) με τους Τομείς του:
α. Τομέα Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου.
β. Τομέα Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών.
γ. Τομέα Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης.
Δ. Τον πρώην Κλάδο Πρόνοιας του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) με τους Τομείς του:
α. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Τ.Ε..
β. Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού Δ.ΕΗ. (Κ.Α.Π.-Δ.Ε.Η.).
γ. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Σ.Ε..
δ. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ε.Ρ.Τ. και Τουρισμού.
ε. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης. στ. Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής Τραπέζης.
Ε. Τον πρώην Κλάδο Πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) με τους Τομείς του:
α. Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.
β. Τομέα Πρόνοιας Υγειονομικών.
γ. Τομέα Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών.
δ. Τομέα Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών.
ε. Τομέα Πρόνοιας Συμβολαιογράφων.
στ. Τομέα Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.
ΣΤ. Το πρώην Ταμείο Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.).
Ζ. Το πρώην Ταμείο Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.).
Η. Τον πρώην Ειδικό Λογαριασμό Πρόνοιας προσωπικού του Ι.Κ.Α. Ε.Τ.Α.Μ..»

Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 56 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) τροποποιείται, στο άρθρο προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 και αυτό διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Πόρους του κλάδου κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτελούν:
α. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων και εργοδοτών, οι πρόσοδοι περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και των αποθεματικών, καθώς και κάθε άλλο έσοδο και πόρος που θεσμοθετείται υπέρ αυτού.
β. Τα έσοδα από τις προβλεπόμενες εισφορές υπέρ των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών που εντάσσονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με το άρθρο 53, οι πρόσοδοι περιουσίας, καθώς και η απόδοση των κεφαλαίων και των αποθεματικών αυτών και κάθε άλλο έσοδο και πόρος που προβλέπεται από διάταξη νόμου.
γ. Η επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για τη χρηματοδότηση της εθνικής σύνταξης.
2. Εισφορές και πάσης φύσεως πόροι που εισπράττονταν από τους εντασσόμενους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς του άρθρου 53 του παρόντος και αποδίδονταν σε τρίτους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, εξακολουθούν να εισπράττονται από τον eΕ.Φ.Κ.Α. και να αποδίδονται από αυτόν στους δικαιούχους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
3. Πόρους του κλάδου επικουρικής ασφάλισης και του κλάδου εφάπαξ παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτελούν τα έσοδα από τις προβλεπόμενες εισφορές υπέρ των αντίστοιχων κλάδων του ταμείου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., που εντάσσεται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., οι πρόσοδοι περιουσίας, καθώς και η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών και κάθε άλλο έσοδο και πόρος που προβλέπεται στην οικεία νομοθεσία και στα άρθρα 35 και 77 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) ή άλλες διατάξεις νόμων.
4. Εισφορές και πάσης φύσεως πόροι που εισπράττονταν από τους εντασσόμενους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς του άρθρου 53 του παρόντος μαζί με τους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και αποδίδονταν σε τρίτους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς εξακολουθούν να εισπράττονται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α και να αποδίδονται από αυτόν στους δικαιούχους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 77 του ν. 4387/2016 και κάθε άλλη σχετική διάταξη.»

Το άρθρο 57 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 57
1. Όργανα διοίκησης του e-Ε.Φ.Κ.Α. είναι: α) ο Διοικητής και β) το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).
2. Συνιστάται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. μία (1) θέση Διοικητή. Ο Διοικητής είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, με εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα ή σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Επιλέγεται με τη διαδικασία του άρθρου 49Α του Κανονισμού της Βουλής, όπως ισχύει, μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τετραετή θητεία, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης άπαξ κατά την ως άνω διαδικασία.
3. Συνιστώνται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. τέσσερις (4) θέσεις Υποδιοικητών, ιδίων προσόντων με τον Διοικητή, πλήρους απασχόλησης, οι οποίοι διορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τετραετή θητεία. Με τις αποφάσεις διορισμού ορίζονται οι Υποδιοικητές, οι οποίοι αναπληρώνουν τον Διοικητή ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο σε όλα τα καθήκοντά του, ως Διοικητή και Προέδρου Δ.Σ., κατά τη σειρά αναπλήρωσης που προβλέπεται σε αυτές.
4. Το Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 3 του α.ν. 1778/1951 (Α΄ 118) και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 37 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1), και αποτελείται από:
α. Τον Διοικητή, ως Πρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.
β. Τους δύο (2) πρώτους στη σειρά αναπλήρωσης του Διοικητή Υποδιοικητές, με αναπληρωτές τους άλλους δύο (2) Υποδιοικητές.
γ. Δύο (2) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται από τις Συμβουλευτικές Επιτροπές του άρθρου 58 του παρόντος, με τους αναπληρωτές τους.
δ. Έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων που υποδεικνύεται από κοινού από την Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Ε.Ε.), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΟΑΕΕ (Π.Ο.Σ.Ο.Α.Ε.Ε.), την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος ΙΚΑ και Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (Π.Ο.Π.Σ.), με τον αναπληρωτή του. Σε περίπτωση που δεν υποδειχθεί κοινός εκπρόσωπος, με τον αναπληρωτή του, εντός τριάντα (30) ημερών από τη σχετική έγγραφη πρόσκληση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ο Υπουργός επιλέγει μεταξύ των προτεινομένων από τα εν λόγω όργανα συλλογικής εκπροσώπησης συνταξιούχων.
ε. Έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), με τον αναπληρωτή του. στ. Έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του eΕ.Φ.Κ.Α., ο οποίος εκλέγεται από τους υπαλλήλους του e-Ε.Φ.Κ.Α., με τον αναπληρωτή του. Η επιλογή του εκπροσώπου των υπαλλήλων γίνεται από το σύνολο των υπαλλήλων με καθολική, άμεση και μυστική ψηφοφορία. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι διαδικασίες της ψηφοφορίας, σύμφωνα με το πνεύμα των διατάξεων του ν. 1264/1982 (Α΄ 79). Κατά την πρώτη συγκρότηση του Δ.Σ. του Φορέα και μέχρι την εκλογή του εκπρόσωπου των υπαλλήλων του Ταμείου, αυτός ορίζεται από την Πανελλήνια Ο-
μοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ (Π.Ο.Σ.Ε.-Ι.Κ.Α.).
ζ. Έναν (1) υπάλληλο προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με τον αναπληρωτή του.
η. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών, προϊστάμενο Τμήματος ή Διεύθυνσης, με τον αναπληρωτή του.
θ. Έναν (1) ειδικό επιστήμονα, εξειδικευμένο σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και προστασίας που ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με τον αναπληρωτή του, ίδιων προσόντων με αυτόν.
Το Δ.Σ. έχει νόμιμη σύνθεση ακόμη και χωρίς τη συμμετοχή των μελών της περίπτωσης γ΄, εφόσον αυτοί δεν ορισθούν.
5. Σε περίπτωση λήξης της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τον ορισμό νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από ένα τρίμηνο από τη λήξη της.
6. Ως εισηγητής χωρίς δικαίωμα ψήφου παρίσταται ο αρμόδιος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης και ο αρμόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης, ανάλογα με τη φύση του συζητούμενου θέματος ή ο αρμόδιος Προϊστάμενος Τμήματος σε περίπτωση που ελλείπει, απουσιάζει ή κωλύεται ο αρμόδιος Προϊστάμενος Διεύθυνσης. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., χωρίς δικαίωμα ψήφου και ανάλογα με το θέμα που εισάγεται προς συζήτηση, παρίσταται ο Πρόεδρος της αντίστοιχης Συμβουλευτικής Επιτροπής, στην οποία εκπροσωπείται ο οικείος κοινωνικός χώρος. Με απόφαση του Διοικητή ορίζονται κατά ανώτατο αριθμό δύο (2) υπάλληλοι του e-Ε.Φ.Κ.Α. με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι εκτελούν χρέη γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.
7. Μέλος του Δ.Σ. το οποίο απουσιάζει επί πέντε (5) συνεχείς συνεδριάσεις χωρίς σοβαρό λόγο, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.
8. Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Κατ΄ εξαίρεση δύνανται να συζητηθούν θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εφόσον είναι παρόντα όλα τα τακτικά μέλη και συμφωνούν για τη συζήτησή τους, πλην των περιπτώσεων, κατά τις οποίες τα παριστάμενα μέλη αναγνωρίσουν ότι πρόκειται περί επείγουσας ανάγκης και συμφωνούν για τη συζήτησή τους.
9. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. δεν εκτελούνται πριν από την επικύρωση των πρακτικών, πλην των περιπτώσεων κατά τις οποίες το Δ.Σ. αποφασίζει την άμεση επικύρωσή τους.
10. Το Δ.Σ. συγκαλείται και συνεδριάζει στην έδρα του e-Ε.Φ.Κ.Α., κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου, τουλάχιστον μία (1) φορά το μήνα, ή κατόπιν έγγραφης αίτησης τριών τουλάχιστον μελών αυτού. Συνεδριάζει σε απαρτία με την παρουσία τουλάχιστον έξι (6) μελών. Το Συμβούλιο αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η γνώμη του Προέδρου. Σε περίπτωση έλλειψης για οποιαδήποτε αιτία μέχρι πέντε (5) μελών του Δ.Σ., δύναται αυτό να συνεδριάζει και λαμβάνει εγκύρως αποφάσεις, όχι όμως για διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών από την έλλειψη του πέμπτου μέλους.
11. Το Δ.Σ. εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του ή οι αναπληρωτές τους και εφόσον συμφωνούν στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης.
12. Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.
13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών. Με όμοια απόφαση καθορίζεται και η μηνιαία αποζημίωση των προσώπων που συμμετέχουν στο Δ.Σ..»

Στον ν. 4387/2016 προστίθεται άρθρο 69 ΙΓ ως εξής:
«Άρθρο 69 ΙΓ
Μεταβατικές διατάξεις
1. Από την ένταξη του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στον e-Ε.Φ.Κ.Α. την 1η.3.2020 λήγει αζημίως για το Δημόσιο η θητεία του Διοικητή και των Υποδιοικητών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και καταργείται το Διοικητικό του Συμβούλιο.
2. Για τις αρμοδιότητες και για τους όρους λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α., του Διοικητή, των Υποδιοικητών και όλων των υπηρεσιών, γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων και τμημάτων, εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις του ν. 4387/2016, και του π.δ. 8/2019, όπως ισχύει. Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διοικητής του e-Ε.Φ.Κ.Α. ασκούν τις αρμοδιότητές τους, όπως προβλέπονται από τα άρθρα 59 και 60, επί όλων των υπηρεσιών, γενικών διευθύνσεων, διευθύνσεων, τμημάτων και προσωπικού και του εντασσόμενου φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Ο Διοικητής και οι Υποδιοικητές του Ε.Φ.Κ.Α. συνεχίζουν χωρίς διακοπή τη θητεία τους και μετά την προβλεπόμενη στο άρθρο 51Α μετονομασία του Ε.Φ.Κ.Α. σε e-Ε.Φ.Κ.Α. και την ένταξη σε αυτόν του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και διορίζονται δύο (2) νέοι Υποδιοικητές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57.
3. Μέχρι την τοποθέτηση των υπαλλήλων του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στις οργανικές μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α., όπως προβλέπονται στον Οργανισμό του (π.δ. 8/2019) και το αργότερο μέχρι 30.6.2020, οι υπηρεσίες του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξακολουθούν να λειτουργούν με την ίδια οργανωτική δομή, αρμοδιότητες, προσωπικό και προϊσταμένους οργανικών μονάδων υπό τον Διοικητή και το Διοικητικό Συμβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α..
4. Μέχρι τις 30.6.2020 οι ασφαλισμένοι και οι συνταξιούχοι εξακολουθούν να εξυπηρετούνται από τις υφιστάμενες υπηρεσίες του εντασσόμενου φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Η ιστοσελίδα και όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες πληροφορικής εξακολουθούν να λειτουργούν και συνεχίζει η έκδοση ξεχωριστού ειδοποιητηρίου εισφορών για τους μη μισθωτούς, μέχρι να καταστεί δυνατή η ενσωμάτωσή τους στις αντίστοιχες υπηρεσίες, την ιστοσελίδα και το ειδοποιητήριο του e-Ε.Φ.Κ.Α..
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.»

Στον ν. 4387/2016 προστίθεται άρθρο 70Α ως εξής:
«Άρθρο 70Α
1. Το σύνολο του ενεργητικού και του παθητικού που προέρχεται από τους εντασσόμενους στον e-Ε.Φ.Κ.Α. Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., οι πόροι που προβλέπονται υπέρ αυτών από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, περιέρχονται αυτοδίκαια στους αντίστοιχους αυτοτελείς κλάδους του, στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α., ως καθολικούς διαδόχους τους. Ο eΕ.Φ.Κ.Α. υπεισέρχεται στα πάσης φύσεως δικαιώματα και υποχρεώσεις των εντασσόμενων κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού. Για τη μεταβίβαση της κυριότητας των ακινήτων των εντασσόμενων κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., στους αντίστοιχους αυτοτελείς κλάδους του e-Ε.Φ.Κ.Α. εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, οι οποίες μεταγράφονται ατελώς στα βιβλία μεταγραφών των οικείων υποθηκοφυλακείων ή κτηματολογικών γραφείων. Η μεταβίβαση της εν γένει περιουσίας γίνεται χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου, οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων. Ειδικότερα, η μεταβίβαση της κινητής περιουσίας γίνεται χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου ή την ανάγκη οποιασδήποτε πράξης ή συμβολαίου. Η μεταβίβαση αυτή, εφόσον περιλαμβάνει κινητές αξίες με δικαιώματα ψήφου, δεν υπάγεται στις διατάξεις του ν. 3461/2006.
2. Το λογιστικό και οικονομικό έτος του κλάδου Επικουρικής ασφάλισης και του κλάδου Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. ταυτίζεται με το ημερολογιακό. Ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης και ο Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α. διατηρούν οικονομική, λογιστική και περιουσιακή αυτοτέλεια, συντάσσουν προϋπολογισμό και καταρτίζουν οικονομικές καταστάσεις.
3. Ο προϋπολογισμός του e-Ε.Φ.Κ.Α. περιλαμβάνει και τους αυτοτελείς προϋπολογισμούς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης και του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Με απόφαση του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. δύναται να μεταβιβάζεται δικαίωμα υπογραφής στους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του e-Ε.Φ.Κ.Α σε θέματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού.
4. Μέχρι τις 31.12.2020 εξακολουθούν να εκτελούνται ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Ε.Φ.Κ.Α., όπως κατατέθηκε προ της μετονομασίας του σε e-Ε.Φ.Κ.Α. και οι εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί των εντασσομένων κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., και οι προβλεπόμενες οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται για το ίδιο οικονομικό έτος. Από 1.1.2021 εγκρίνεται ο ενοποιημένος προϋπολογισμός του e-Ε.Φ.Κ.Α..
5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δύναται να ανατίθενται σε εξωτερικούς αναδόχους οι υπηρεσίες υποστήριξης τήρησης λογιστικών βιβλίων και κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
6. Μέχρι την έναρξη εφαρμογής του νέου λογιστικού πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης σύμφωνα με το π.δ. 54/2018 (Α΄ 103) οι οικονομικές υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. εφαρμόζουν το διπλογραφικό σύστημα για την τήρηση των λογιστικών βιβλίων, σύμφωνα με το π.δ. 80/1997 (Α΄ 68) και τις διατάξεις περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ..
7. Για τα θέματα οικονομικής οργάνωσης και λογιστικής λειτουργίας των Κλάδων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. που εντάσσονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. από την 1η.3.2020, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του e-Ε.Φ.Κ.Α..
8. Οι συμβάσεις τρίτων με το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. ή/και τους εντασσόμενους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης και του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξακολουθούν να ισχύουν έναντι του e-Ε.Φ.Κ.Α..
9. Εκκρεμείς δίκες που αφορούν διαφορές ή υποθέσεις του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π ή/και των εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. συνεχίζονται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α., χωρίς να επέρχεται διακοπή δίκης. Δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται ισχύουν έναντι του e-Ε.Φ.Κ.Α..
10. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στο άρθρο 46 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), ο e-Ε.Φ.Κ.Α. έχει τα ουσιαστικά, δικονομικά και οικονομικά προνόμια του Δημοσίου, απαλλάσσεται δε από κάθε τέλος, φόρο, παράβολο και κράτηση για την παράστασή του και εκπροσώπησή του ενώπιον παντός Δικαστηρίου και Αρχής, καθώς και για την άσκηση οποιουδήποτε ενδίκου βοηθήματος και μέσου ή άλλης διαδικαστικής πράξης ενώπιον τούτων. Το άρθρο 45 του ν. 4607/2019 (Α΄ 65) εφαρμόζεται και στον e-Ε.Φ.Κ.Α..
11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Στον ν. 4387/2016 προστίθεται άρθρο 71Α, ως εξής:
«Άρθρο 71Α Μεταβατική διάταξη
1. Το πάσης φύσεως προσωπικό και οι δικηγόροι με έμμισθη εντολή που υπηρετούν στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μεταφέρονται από την 1η.3.2020 στον e-Ε.Φ.Κ.Α με την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν από την ημερομηνία ένταξής τους. Όλες οι κενές οργανικές θέσεις του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μεταφέρονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α..
2. Οι συμβάσεις έργου ή παροχής υπηρεσιών φυσικών προσώπων που παρείχαν υπηρεσίες στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κατ’ αποκοπή συνεχίζονται και με τον e-Ε.Φ.Κ.Α., μέχρι τη λήξη τους.
3. Διαδικασίες για πλήρωση θέσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη στον εντασσόμενο φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. συνεχίζονται κανονικά για λογαριασμό του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό και οι αντίστοιχες οργανικές θέσεις μεταφέρονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α..
4. α. Για το προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση ή διάθεση στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., όπως και για το προσωπικό που τοποθετήθηκε σε πλαίσιο εφαρμογής ειδικών προγραμμάτων του Ο.Α.Ε.Δ., εφαρμόζεται αναλόγως η ρύθμιση της παραγράφου 1. Μετά τη μεταφορά, η απόσπαση, η διάθεση ή ο χρόνος παροχής υπηρεσίας αντίστοιχα εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την προβλεπόμενη λήξη τους, εκτός αν αποφασίσει τη διακοπή τους το Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Η υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση των υπαλλήλων αυτών διέπεται από το ισχύον εκάστοτε μισθολόγιο των υπηρεσιών από τις οποίες προέρχονται. Η δαπάνη της εν γένει μισθοδοσίας τους, καθώς και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη:
αα. όσον αφορά τους αποσπασμένους στον εντασσόμενο φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. από τη ΔΕΗ Α.Ε., τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και τον ΟΤΕ Α.Ε. βαρύνουν τις εταιρείες αυτές και ο e-Ε.Φ.Κ.Α. αποδίδει στις εταιρείες το ύψος της δαπάνης μισθοδοσίας τους που προκύπτει από την ανάλογη εφαρμογή του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 που αφορούν στο μισθολογικό κόστος των υπαλλήλων του άρθρου 1 του ίδιου νόμου και
ββ. όσον αφορά στους λοιπούς, βάσει της παραγράφου αυτής, υπηρετούντες με διάθεση υπαλλήλους βαρύνουν τους φορείς από τους οποίους προέρχονται. Οι ανωτέρω υπάλληλοι κατά τον χρόνο της υπηρεσίας τους στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και κατά την εκτέλεση αυτής υπέχουν τις ευθύνες δημοσίου υπαλλήλου.
β. Η απόσπαση υπαλλήλων του εντασσομένου στον e-Ε.Φ.Κ.Α. φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξακολουθεί να ισχύει μέχρι τη λήξη της.
5. Οι διατάξεις της υπ’ αρίθμ. Φ.10050/ οικ.20496/4067/4.8.2008 (Β΄ 1579) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας ισχύουν και στον e-Ε.Φ.Κ.Α. για το αποσπασμένο στον εντασσόμενο φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..
6. α. Μέχρι τις 30.6.2020 το πάσης φύσεως προσωπικό του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. τοποθετείται με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. στις θέσεις του Οργανισμού του eΕ.Φ.Κ.Α. (π.δ. 8/2019), όπως τροποποιείται με το παρόν και ισχύει και στις θέσεις υπηρεσιακών δομών που διατηρήθηκαν σε ισχύ με τις προβλεπόμενες από την παράγραφο 3 του άρθρου 51 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236) υπουργικές αποφάσεις.
β. Με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. τοποθετούνται ως προϊστάμενοι σε πάσης φύσεως οργανικές μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α. υπάλληλοι που υπηρετούσαν στον εντασσόμενο φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και ασκούσαν καθήκοντα προϊσταμένου του ίδιου επιπέδου, εφόσον έχουν επιλεγεί από το αρμόδιο Συμβούλιο. Οι προϊστάμενοι αυτοί ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την επιλογή νέων προϊσταμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αν δεν επαρκούν οι θέσεις προϊσταμένων οργανικής μονάδας του φορέα, οι υπάλληλοι τοποθετούνται ως προϊστάμενοι σε οργανική μονάδα του αμέσως κατώτερου επιπέδου. Σε περίπτωση που τα ίδια κριτήρια πληρούνται από περισσότερους υπαλλήλους, η επιλογή διενεργείται με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γ. Για τις τοποθετήσεις προϊσταμένων στις θέσεις του Οργανισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α. (π.δ. 8/2019), εφαρμόζεται το άρθρο 18 του ν. 4492/2017, όπως ισχύει. Όλες οι διατάξεις του Οργανισμού του e-Ε.Φ.Κ.Α. (π.δ. 8/2019) εφαρμόζονται και επί του προσωπικού του εντασσόμενου φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..
7. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. αποτελεί ενιαία αρχή κατά την έννοια του άρθρου 66 του Υπαλληλικού Κώδικα εντός των ορίων της ίδιας περιφερειακής ενότητας.
8. Από τις 30.6.2020 λήγει αυτοδίκαια η θητεία των μελών του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασής τους οι υπάλληλοι του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται στο Υπηρεσιακό και Πειθαρχικό Συμβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α..»

Στον ν. 4387/2016 προστίθεται άρθρο 94Α ως εξής:
«Άρθρο 94Α Μεταβατική διάταξη
1. Από την 1η.3.2020, όλα τα ασφαλιστέα πρόσωπα του εντασσόμενου ταμείου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 76, μεταφέρονται στον e-Ε.Φ.Κ.Α. και θεωρούνται ασφαλισμένοι αυτού. Οι ασφαλισμένοι του εντασσόμενου ταμείου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας αυτού, όπως κάθε φορά ισχύουν. Στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α.
μεταφέρονται αντίστοιχα όλα τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του εντασσόμενου ταμείου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους.
2. Οι όροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, ο καθορισμός του ποσού επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ και κάθε άλλη παροχή του εντασσόμενου ταμείου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., όπως και κάθε θέμα που δεν προβλέπεται ρητώς στο παρόν, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας αυτού, όπως ισχύουν και έχουν διαμορφωθεί μέχρι την έναρξη λειτουργίας του eΕ.Φ.Κ.Α. την 1η.3.2020. Η πρόβλεψη αυτή καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς αιτήσεις κατά τον χρόνο έναρξης της λειτουργίας του e-Ε.Φ.Κ.Α..
3. Χρόνος ασφάλισης για τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του eΕ.Φ.Κ.Α. είναι ο χρόνος για τον οποίο καταβάλλονται ή οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές υπέρ των ανωτέρω κλάδων αντιστοίχως από 1.3.2020 και εφεξής και ο χρόνος ασφάλισης του εντασσόμενου ταμείου του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., όπως προβλέπεται στο άρθρο 79.
4. Μέχρι την έκδοση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του e-Ε.Φ.Κ.Α., που θα περιλαμβάνει τον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης και τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του εντασσόμενου ταμείου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών και η γενικότερη νομοθεσία του εντασσόμενου ταμείου Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του παρόντος.
5. Μέχρι τη σύσταση των επιτροπών της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 52, συνεχίζουν να λειτουργούν οι Διοικητικές Επιτροπές του εντασσόμενου φορέα του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. του άρθρου 80 με τις ίδιες αρμοδιότητες και το ισχύον θεσμικό καταστατικό τους πλαίσιο, όπως έχει διαμορφωθεί μέχρι την 1η.3.2020. Τα ως άνω όργανα αποτελούν Διοικητικές Επιτροπές του eΕ.Φ.Κ.Α. και διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, εφαρμοζόμενες αναλόγως.»

Η παράγραφος 11 του άρθρου 70 του ν. 4387/2016 και η παράγραφος 8 του άρθρου 45Α του ν. 4052/2012, όπως προστέθηκε με το άρθρο 82 του ν. 4387/2016, καταργούνται από τότε που ίσχυσαν.

1. Για την εγγραφή άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένου στο μητρώο ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και τη μεταβολή ατομικών στοιχείων υποβάλλεται, κατόπιν ταυτοποίησης, αίτηση με ηλεκτρονικό τρόπο στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α και αντλούνται τα απαραίτητα στοιχεία από το μητρώο του «ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ», μέσω διαλειτουργικότητας των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 47 και 48 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134), με την επιφύλαξη εξαιρέσεων που προβλέπονται σε ειδικές ρυθμίσεις για αυτεπάγγελτη εγγραφή.
Σε περίπτωση που τα αντλούμενα ατομικά στοιχεία δεν είναι επικαιροποιημένα, απαιτείται διόρθωση αυτών στο πληροφοριακό σύστημα του «ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ».

2. Για την εγγραφή ή μεταβολή ατομικών στοιχείων των έμμεσα ασφαλισμένων μελών απαιτείται υποβολή αίτησης με ηλεκτρονικό τρόπο. Στις περιπτώσεις ανήλικων μελών η αίτηση υποβάλλεται από τον έναν γονέα και απαιτείται έγκριση με ηλεκτρονικό τρόπο από τον άλλο προκειμένου να οριστικοποιηθεί.

3. Έως την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ με τον e-Ε.Φ.Κ.Α., για τη χορήγηση στοιχείων στον e-Ε.Φ.Κ.Α., θα ακολουθείται η διαδικασία της ΠΟΛ. 1154/2018 (Β΄3253/ 08.08.2018) απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε..

4. Για κάθε νέα εγγραφή ή διαγραφή μέλους στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), στον οικείο Δικηγορικό, Ιατρικό και Φαρμακευτικό Σύλλογο καταχωρίζεται υποχρεωτικά ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ). Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και οι οικείοι Δικηγορικοί, Ιατρικοί και Φαρμακευτικοί Σύλλογοι αποστέλλουν μηνιαίως ηλεκτρονικό αρχείο με εγγραφές ή διαγραφές μελών στον e-Ε.Φ.Κ.Α, έως την ανάπτυξη απευθείας διασύνδεσης των πληροφοριακών τους συστημάτων με τον e-Ε.Φ.Κ.Α..

5. Όλες οι αναγκαίες διασυνδέσεις των πληροφοριακών συστημάτων, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 47 και 48 του ν. 4623/2019 (Α΄ 133).

6. Σε περίπτωση θανάτου άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένου, η διαγραφή από τον e-Ε.Φ.Κ.Α πραγματοποιείται αυτεπάγγελτα με την αναγγελία της ληξιαρχικής πράξης θανάτου μέσω του Συστήματος Αριάδνη του ν. 4144/2013 (Α΄ 23) και ισχύει από την ημερομηνία θανάτου.

7. Η απογραφή των ιδιωτικών οικοδομικών έργων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με αίτηση του ιδιοκτήτη στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την έκδοση της άδειας, για την οποία δεν απαιτείται η καταβολή προκαταβολής εισφορών στον e-Ε.Φ.Κ.Α. (π.χ. άδειες μικρής κλίμακας, σαρανταοκτάωρη άδεια), και σε κάθε περίπτωση πριν από την έναρξη των οικοδομικών εργασιών.
Η απογραφή των ιδιωτικών οικοδομικών έργων, για τα οποία απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση οικοδομικής άδειας είναι η καταβολή προκαταβολής και η έκδοση του εντύπου e-Ε.Φ.Κ.Α. «Σημείωμα κατάθεσης Εισφορών για Έκδοση Οικοδομικής Άδειας», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 39 του Κανονισμού του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, πραγματοποιείται στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. πριν από την έκδοση της άδειας.

8. Η απογραφή των νομικών προσώπων και των εκ του νόμου υπευθύνων γίνεται και από πιστοποιημένους χρήστες της πλατφόρμας Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ).
Στα στοιχεία των εκ του νόμου υπευθύνων του νομικού προσώπου περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α, ρυθμίζονται ο χρόνος εφαρμογής, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, της χορήγησης πληροφοριών, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, ο τύπος των αιτήσεων και προβεβαιώσεων, οι τυχόν εξαιρέσεις, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 7 του παρόντος άρθρου.

1. Το σύνολο των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που χορηγεί ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (e-Ε.Φ.Κ.Α.), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τις συναλλαγές των πολιτών με άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς, λαμβάνεται αυτόματα σε ηλεκτρονική μορφή μέσω απευθείας διασύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων στους οποίους υποβάλλονται , σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 48 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) και τον ν. 3979/2011 (Α΄ 138).

2. Μέχρι την ολοκλήρωση της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της παραγράφου 1 δημιουργείται στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΤΛΑΣ» υποσύστημα χορήγησης βεβαιώσεων. Χρήστες του υποσυστήματος είναι οι υπάλληλοι των φορέων, στους οποίους απαιτείται η υποβολή των βεβαιώσεων και οι οποίοι, κατόπιν πιστοποίησης, αντλούν υποχρεωτικά τις προβλεπόμενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά για λογαριασμό των συναλλασσόμενων.

3. Μετά την παρέλευση τριμήνου από την έναρξη χορήγησης βεβαιώσεων και πιστοποιητικών από το υποσύστημα της παραγράφου 2, διακόπτεται η έντυπη χορήγηση τούτων από τις υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., εκτός περιπτώσεων όπου υφίσταται τεχνικό πρόβλημα.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται ο χρόνος εφαρμογής, η διαδικασία πιστοποίησης, ο τύπος και ο τρόπος χορήγησης των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι τυχόν εξαιρέσεις, οι τεχνικές προϋποθέσεις και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

1. Με βάση τα στοιχεία των εμπρόθεσμων αρχικά υποβληθεισών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) επανελέγχεται αυτόματα κάθε μήνα η ασφαλιστική ικανότητα μισθωτών που δεν έλαβαν ασφαλιστική ικανότητα κατά την ετήσια χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας.

2. Από 1η Ιουλίου 2020 όλοι οι υπόχρεοι εργοδότες υποβολής ΑΠΔ είναι υπόχρεοι ηλεκτρονικής υποβολής ΑΠΔ.

3. Τα δεδομένα που καταχωρούνται στην ΑΠΔ διασταυρώνονται με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προ της οριστικής υποβολής της ΑΠΔ. Σε περίπτωση ασυμβατότητας, ενημερώνεται ο εργοδότης για την ανάγκη διόρθωσης και, εφόσον απαιτείται, εκδίδονται και επιδίδονται ηλεκτρονικά οι προβλεπόμενες πράξεις επιβολής και βεβαιώσεις.

4. Οι Πράξεις Επιβολής Εισφορών (ΠΕΕ), οι Πράξεις Επιβολής Προσθέτου Τέλους (ΠΕΠΤ),οι Πράξεις Επιβολής Πρόσθετης Επιβάρυνσης Εισφορών (ΠΕΠΕΕ) και οι Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ) που εκδίδονται κατά τον μηχανογραφικό έλεγχο δηλωθεισών και καταβληθεισών ασφαλιστικών εισφορών επιδίδονται ηλεκτρονικά μέσω ανάρτησης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του eΕ.Φ.Κ.Α., στις οποίες έχουν πρόσβαση με χρήση των προσωπικών τους κωδικών οι εργοδότες. Ως ημερομηνία γνωστοποίησης των Πράξεων θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής πρόσβασης του εργοδότη στην εφαρμογή, η οποία καταγράφεται ηλεκτρονικά και μπορεί να αποτυπωθεί εγγράφως.

5. Οι Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής (ΠΒΟ) Μη Μισθωτών εκδίδονται ηλεκτρονικά και αναρτώνται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-Ε.Φ.Κ.Α. στις οποίες οι ασφαλισμένοι έχουν πρόσβαση, με χρήση των προσωπικών τους κωδικών. Ως ημερομηνία γνωστοποίησης της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής θεωρείται η ημερομηνία ηλεκτρονικής πρόσβασης του ασφαλισμένου στην εφαρμογή, η οποία καταγράφεται ηλεκτρονικά και μπορεί να αποτυπωθεί εγγράφως.

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73), όπως ισχύει μετά τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4647/2019 (Α΄ 204), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι οφειλέτες που απώλεσαν ανυπαίτια τη ρύθμιση των άρθρων 2, 3, 4 και 5 του ν. 4611/2019, στην οποία είχαν ενταχθεί, δύνανται να επανενταχθούν σ’ αυτή μέχρι την 31η Μαρτίου 2020, υπό την προϋπόθεση καταβολής του συνόλου των δόσεων της ρύθμισης που έχουν καταστεί απαιτητές, καθώς και νέων βεβαιωμένων, εκτός ρύθμισης οφειλών. Η αίτηση για την επανένταξη στη ρύθμιση θα υποβάλλεται από τον οφειλέτη στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ.»

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται ο τρόπος διασταύρωσης με το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», ο τύπος των ηλεκτρονικών πράξεων, το όργανο που τις υπογράφει, η διαδικασία υποβολής ενστάσεων, ο χρόνος και οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

Το άρθρο 14 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14
Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων
1. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση των εργοδοτών που απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή κλάδων και λογαριασμών των Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και προβλέπεται από την παράγραφο 1 του ν. 2972/2001 (Α΄ 291), υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα του μήνα που έπεται του ημερολογιακού μήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
2. Η ΑΠΔ του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού υποβάλλεται μέσω διαδικτύου από την πρώτη έως την τελευταία ημέρα του μεθεπόμενου της μισθολογικής περιόδου απασχόλησης μήνα, ανεξαρτήτως του αριθμού μητρώου.
3. Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται η ημερομηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρισης στον δικτυακό τόπο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για μισθολογικές περιόδους από 1.1.2013 και εφεξής.
5. Οι ανωτέρω προθεσμίες υποβολής της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης και καταβολής των εισφορών δύνανται να μεταβάλλονται με απόφαση του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α..»

1. Οι ιατρικές βεβαιώσεις και γνωματεύσεις που απαιτούνται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για πιστοποίηση της ανικανότητας προς εργασία για τη χορήγηση αναρρωτικής άδειας, επιδόματος μητρότητας, επιδόματος ασθενείας είτε εξαιτίας νόσου είτε μετά από ατύχημα εργατικό ή μη και του επιδόματος εργατικού ατυχήματος, εκδίδονται υποχρεωτικά μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της εταιρείας Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.).

2. Στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης δημιουργείται ηλεκτρονικό υποσύστημα υποστήριξης των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Η λειτουργία του ηλεκτρονικού υποσυστήματος υποστηρίζει ενδεικτικά τη σύνταξη της γνωμάτευσης του εισηγητικού φακέλου από τον θεράποντα ιατρό, τον προγραμματισμό των ιατρικών επιτροπών πιστοποίησης (πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια), τον προγραμματισμό της εξέτασης των ασφαλισμένων στην επιτροπή, την παροχή πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο του εξεταζόμενου από την επιτροπή ή κατ΄ οίκον και την αυθημερόν έκδοση της απόφασης πιστοποίησης αναπηρίας.
Κάθε αντίθετη καταστατική διάταξη καταργείται μετά τη λειτουργία του ηλεκτρονικού υποσυστήματος.

3. Οι αποφάσεις των Ανωτάτων Υγειονομικών Επιτροπών που εκδίδονται με σκοπό να υποβληθούν στον eΕ.Φ.Κ.Α για τη χορήγηση παροχών και συντάξεων αναπηρίας καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

4. Με κοινή απόφαση των Yπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας ρυθμίζονται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι εξαιρέσεις, οι τεχνικές λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου, οι διαδικασίες χορήγησης των ιατρικών βεβαιώσεων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

1. Οι ασφαλισμένες του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την πληρωμή του επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) και του ειδικού επιδόματος μητρότητας του άρθρου 11 του π.δ. 176/1997 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2 παράγραφος 4 του π.δ. 41/2003. Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται, κατόπιν ταυτοποίησης εντός προθεσμίας οκτώ (8) μηνών από τη γέννηση του τέκνου.
Κάθε αντίθετη καταστατική διάταξη ως προς την προθεσμία και τον τρόπο υποβολής καταργείται.
Ο εργοδότης καταχωρεί ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α. την προβλεπόμενη βεβαίωση αποχής από την εργασία. Το επίδομα μητρότητας μισθωτής ασφαλισμένης καταβάλλεται σε τραπεζικό λογαριασμό που έχει καταχωρηθεί στο μητρώο ασφαλισμένου, κατόπιν ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης.
Η απαιτούμενη ιατρική βεβαίωση και η ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου ανακτώνται μέσω διασύνδεσης του e-Ε.Φ.Κ.Α. με το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και το Μητρώο Πολιτών, η οποία υλοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134).

2. Ο δικαιούχος επιδόματος ασθενείας υποβάλλει, κατόπιν ταυτοποίησης, ηλεκτρονική αίτηση στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α..
Σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης του μισθωτού, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρήσει τα στοιχεία που απαιτούνται για την επεξεργασία της αίτησης και ενδεικτικά την ημερομηνία πρόσληψης, την ειδικότητα, το χρονικό διάστημα της απουσίας από την εργασία λόγω ασθένειας και τις μικτές αποδοχές του μήνα απουσίας. Οι προβλεπόμενες ιατρικές βεβαιώσεις ανακτώνται από το Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης. Κατόπιν ελέγχου πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης, το επίδομα καταβάλλεται σε λογαριασμό του δικαιούχου.

3. Για την πληρωμή των εξόδων κηδείας, ο δικαιούχος υποβάλλει ηλεκτρονική αίτηση, κατόπιν ταυτοποίησης, στον δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ, στην οποία συμπληρώνονται ενδεικτικά ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντος, ο ΑΜΚΑ του θανόντος, ο ΑΦΜ της επιχείρησης που τέλεσε την τελετή και στοιχεία ταυτοποίησης του πιστοποιητικού εγγυτέρων συγγενών. Οι επιχειρήσεις που τελούν την τελετή για ασφαλισμένους ή συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ υποχρεούνται στην έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου προς τους δικαιούχους, το οποίο αναρτούν υποχρεωτικά στο τέλος κάθε μήνα στον δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ. Η πληρωμή πραγματοποιείται βάσει του αναγραφόμενου στο τιμολόγιο ποσού και έως το ύψος που προβλέπεται στις καταστατικές διατάξεις των επιμέρους φορέων, μέχρι την έκδοση του Ενιαίου Κανονισμού Ασφάλισης και Παροχών του e-ΕΦΚΑ. Η παρούσα υπερισχύει κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.

4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται ο χρόνος έναρξης και κάθε λεπτομερειακό θέμα σχετικά με το περιεχόμενο της αίτησης, τις διαδικασίες χορήγησης των επιδομάτων και της εφαρμογής του άρθρου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

1. Tο σύνολο των δεδομένων και ατομικών στοιχείων που βρίσκεται στα πληροφοριακά συστήματα των πρώην Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και αφορά στη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, την απονομή συντάξεων και τη μεταβίβαση συντάξεων αιτία θανάτου συγκεντρώνεται έως 31.05.2020 στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» του άρθρου 8 του ν. 4237/2014 (Α΄ 36).

2. Οι υπηρεσίες μισθοδοσίας του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα αποστέλλουν στην εταιρεία Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.) έως 31.7.2020, αρχείο με τα στοιχεία αποδοχών των υπαλλήλων τους από 1η.1.2002 ή από την ημερομηνία έναρξης της μηχανογράφησης, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που θέτει η ΗΔΙΚΑ Α.Ε..

3. Η Ενιαία Αρχή Πληρωμών αποστέλλει στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. έως τις 31.7.2020 αρχείο με τα στοιχεία αποδοχών των δημοσίων υπαλλήλων από την ημερομηνία λειτουργίας της, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται από την ΗΔΙΚΑ Α.Ε..

4. Κατόπιν ελέγχου πιστοποιούνται η ακρίβεια και η ορθότητα των δεδομένων και των ατομικών στοιχείων.
Τα πιστοποιημένα δεδομένα θεωρούνται έγκυρα και δεν απαιτείται καμία περαιτέρω επιβεβαίωση βάσει φυσικών παραστατικών για τη χρήση τους στη διαδικασία απονομής και μεταβίβασης σύνταξης.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι διαδικασίες συγκέντρωσης, ελέγχου και πιστοποίησης των δεδομένων σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα αποδεκτά ποσοστά αποκλίσεων για την πιστοποίηση της ακρίβειας και της ορθότητάς τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

1. Οι αιτήσεις για απονομή σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, καθώς και οι αιτήσεις χορήγησης επιδόματος τετραπληγίας ή απολύτου αναπηρίας υποβάλλονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο, κατόπιν ταυτοποίησης, στον δικτυακό τόπο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.). Στην αίτηση καταχωρείται υποχρεωτικά έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η οριστικοποίηση της αίτησης επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ασφαλισμένου για την ορθότητα των δεδομένων που υποβάλλει.

2. Ο ασφαλισμένος υποχρεούται να επικαιροποιήσει στο σύστημα «ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ», τον αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον αριθμό δελτίου αστυνομικής ταυτότητας πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση. Σε περίπτωση αλλοδαπού αιτούντος επικαιροποιούνται υποχρεωτικά τα στοιχεία του διαβατηρίου και, εφόσον προέρχεται από χώρα εκτός του χώρου της Συνθήκης Schengen, τα στοιχεία της άδειας παραμονής.

3. Σε περίπτωση ασφαλισμένου του Δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ο.Τ.Α., συμπληρώνεται το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ), το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την οριστική παραλαβή της αίτησης συνταξιοδότησης και της αίτησης απονομής εφάπαξ παροχής και την έναρξη της επεξεργασίας τους.
Το ΔΑΥΚ συμπληρώνεται ηλεκτρονικά από τον αρμόδιο υπάλληλο της υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί ο ασφαλισμένος, ο οποίος συγκεντρώνει και καταχωρεί στο ΔΑΥΚ και τα στοιχεία προϋπηρεσίας σε άλλους φορείς του Δημοσίου.
Το ΔΑΥΚ οριστικοποιείται από τον κατά περίπτωση προϊστάμενο του αρμόδιου υπαλλήλου.
Κατόπιν οριστικοποίησης του ΔΑΥΚ, δεν απαιτείται καμία επιπλέον επιβεβαίωση των δεδομένων από φυσικά παραστατικά για την έκδοση συνταξιοδοτικής απόφασης και απόφασης εφάπαξ παροχής.

4. Σε περίπτωση που ασφαλισμένος έχει στην κατοχή του φυσικά παραστατικά που αποδεικνύουν χρόνο ασφάλισης που δεν έχει ψηφιοποιηθεί ή πιστοποιηθεί ως έγκυρος και δεν αποτελεί δεδομένο του Πληροφοριακού Συστήματος «ΑΤΛΑΣ», υποχρεούται να καταχωρεί τον επιπλέον χρόνο στην ηλεκτρονική αίτηση και να προσκομίζει σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης τα φυσικά παραστατικά στο υποκατάστημα του τόπου κατοικίας για έλεγχο, πιστοποίηση και ψηφιοποίηση.
Σε περίπτωση μη προσκόμισης των φυσικών παραστατικών εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο επιπλέον χρόνος δεν λαμβάνεται υπόψη για την επεξεργασία της αίτησης.

5. Για την οριστικοποίηση της αίτησης με ηλεκτρονικό τρόπο της παραγράφου 1 απαιτείται προηγούμενη συγκατάθεση του αιτούντος για την επεξεργασία και χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τον eΕ.Φ.Κ.Α. σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 137). Για την εκτέλεση της επεξεργασίας της αίτησης, καθώς και κατά τη μετέπειτα διαδικασία ελέγχου των απονομών ο e-Ε.Φ.Κ.Α. διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου συντάξεων και επιδομάτων που αφορούν άμεσα συγγενικά πρόσωπα (γονείς, σύζυγο, τέκνα) του αιτούντος.

6. Σε περίπτωση που ασφαλισμένος αιτείται την αναγνώριση πλασματικού χρόνου, υποχρεούται να συμπληρώσει σε παράρτημα της ηλεκτρονικής αίτησης της παραγράφου 1 τον χρόνο, την κατηγορία εξαγοράς και τον αριθμό πρωτοκόλλου της αντίστοιχης βεβαίωσης ή πιστοποιητικού, από τα οποία προκύπτει το δικαίωμά του, προκειμένου αυτές να ανακτηθούν ηλεκτρονικά από τα συστήματα των φορέων που τα εκδίδουν. Για την εφάπαξ εξαγορά του πλασματικού χρόνου εκδίδεται από το σύστημα ειδοποιητήριο πληρωμής σε τράπεζα με μοναδικό κωδικό πληρωμής που ισχύει για έναν (1) μήνα.
Σε περίπτωση που δεν εξοφληθεί το ειδοποιητήριο εντός της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας, γίνεται επεξεργασία της αίτησης, χωρίς να ληφθεί υπόψη το αίτημα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου.

7. Η απόφαση συνταξιοδότησης εκδίδεται ηλεκτρονικά βάσει των διαθέσιμων ψηφιακών δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος ΑΤΛΑΣ, των δεδομένων του πληροφοριακού συστήματος των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), των δεδομένων που ψηφιοποιούνται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, και τυχόν πλασματικού χρόνου που εξαγοράζεται.

8. Η απόφαση απονομής σύνταξης γνωστοποιείται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει ο αιτών στην αίτησή του και δεν απαιτείται κοινοποίηση μέσω ταχυδρομείου.
Η απόφαση θεωρείται ότι κοινοποιήθηκε μετά την παρέλευση δέκα (10) εργασίμων ημερών από την αποστολή με ηλεκτρονικό τρόπο, όπως αυτή τηρείται στο σύστημα ΑΤΛΑΣ και αναγράφεται στην απόφαση. Η απόφαση αναρτάται επίσης στον ατομικό λογαριασμό του ασφαλισμένου στον δικτυακό τόπο του e-Ε.Φ.Κ.Α..
Η απόφαση φέρει μηχανική αποτύπωση της υπογραφής ή ηλεκτρονική υπογραφή του Διοικητή του eΕ.Φ.Κ.Α. ή αρμόδιου προς τούτο εξουσιοδοτημένου διοικητικού οργάνου, μηχανική αποτύπωση της σφραγίδας της υπηρεσίας ή την εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και κωδικό ταυτοποίησης για προστασία από πλαστογραφία και αποτελεί δημόσιο έγγραφο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον ν. 3979/2011 (Α΄ 138).

9. Ο ασφαλισμένος δύναται να ασκήσει προσφυγή κατά της συνταξιοδοτικής απόφασης που του κοινοποιήθηκε στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του και αναρτήθηκε στον ατομικό του λογαριασμό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

10. Για τις αποφάσεις της παραγράφου 5 που εκδίδονται ψηφιακά από το σύστημα ΑΤΛΑΣ πραγματοποιείται δειγματοληπτικός έλεγχος από τις υπηρεσίες απονομών του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραποίησης ή ψευδούς δήλωσης στοιχείων, αναστέλλεται η χορήγηση της σύνταξης, αναζητούνται τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά συντάξεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ, και εφαρμόζονται οι διατάξεις περί υποβολής ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης.

11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ο χρόνος εφαρμογής και οι τυχόν εξαιρέσεις του παρόντος για κάθε κατηγορία συντάξεων, ο τρόπος πιστοποίησης και πρόσβασης χρήστη για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απονομής ή μεταβίβασης σύνταξης, οι τύποι της ηλεκτρονικής αίτησης και της συνταξιοδοτικής απόφασης, η διαδικασία και ο τρόπος διενέργειας του δειγματοληπτικού ελέγχου, πιστοποίησης και ψηφιοποίησης των φυσικών παραστατικών σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται η διαδικασία υποστήριξης των ασφαλισμένων για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και την παραλαβή της απόφασης από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

1. Εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταχωρούνται υποχρεωτικά ως πεδία ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στις βεβαιώσεις και στα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις υπηρεσίες στρατολογίας για τη βεβαίωση του χρόνου στράτευσης και τις εφαρμογές του φοιτητολογίου των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη βεβαίωση του χρόνου σπουδών που δύνανται να αναγνωριστούν ως πλασματικός χρόνος για την απονομή σύνταξης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναπτύσσει τις αναγκαίες υποδομές διαλειτουργικότητας μεταξύ των εφαρμογών του Μητρώου Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, του Πληροφοριακού συστήματος της Στρατολογίας του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και των εφαρμογών των φοιτητολογίων των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την ηλεκτρονική πρόσβαση του συστήματος ΑΤΛΑΣ στα δεδομένα των βεβαιώσεων και πιστοποιητικών που απαιτούνται για την απονομή ή μεταβίβαση των συντάξεων.

Το άρθρο 1 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 1
Αντικείμενο Σκοπός
1. Αντικείμενο του νόμου είναι η ρύθμιση της έννομης σχέσης κοινωνικής ασφάλισης δημοσίου δικαίου, υποχρεωτικής για όλους τους εργαζόμενους, μισθωτούς, αυτοτελώς απασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ειδικές κατηγορίες για τους κινδύνους γήρατος, αναπηρίας, θανάτου, εργατικού ατυχήματος, κύριας και επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ και προνοιακών παροχών, καθώς και η ένταξη του ειδικού συνταξιοδοτικού συστήματος των δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών στον e-Ε.Φ.K.Α.. Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων για τους δημοσίους λειτουργούς, υπαλλήλους και στρατιωτικούς oι διατάξεις του παρόντος νόμου καταλαμβάνουν όλους όσους παρέχουν εξαρτημένη εργασία έναντι αμοιβής, καθώς και τους αυτοτελώς απασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους απασχολούμενους με το αγροτικό επάγγελμα.
Η έννομη σχέση της κοινωνικής ασφάλισης επέρχεται αυτοδικαίως με την έναρξη της μισθωτής εργασίας και υποχρεωτικά από την τήρηση των διαδικασιών, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για την έναρξη επαγγέλματος αυτοτελώς απασχολούμενου, ελεύθερου επαγγελματία και αγροτικού επαγγέλματος.
2. Σκοπός του νόμου είναι η εξασφάλιση της επάρκειας των συντάξεων και της βιωσιμότητας του εθνικού κοινωνικοασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος και του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.K.Α.).»

Στο άρθρο 1 του ν. 4387/2016 προστίθεται άρθρο 1Α ως ακολούθως:
«Άρθρο 1Α
Γενικές αρχές Εγγυητική ευθύνη του Κράτους
Το ασφαλιστικό σύστημα διέπεται από τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας, της αλληλεγγύης, της αναδιανομής, της υποχρεωτικότητας, της ανταποδοτικότητας, της ενότητας, της επάρκειας και της βιωσιμότητας του συστήματος.
Το Κράτος μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων, εγγυάται και διασφαλίζει την επάρκεια των παροχών κύριας και επικουρικής ασφάλισης και τη βιωσιμότητα του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Έχει εγγυητική υποχρέωση για το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών. Ειδικές διατάξεις σχετικές με την κρατική χρηματοδότηση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης καταργούνται».

Στον ν. 4387/2016 προστίθεται άρθρο 1Β ως ακολούθως:
«Άρθρο 1Β Πηγές και φύση κανόνων
1. Οι κανόνες κοινωνικής ασφάλισης αφορούν στο κοινωνικό (γενικό) συμφέρον και είναι αναγκαστικής εφαρμογής.
Οι κανόνες κοινωνικής ασφάλισης έχουν πρωταρχική πηγή το Σύνταγμα, θεσπίζονται με νόμο και με πράξεις κανονιστικού περιεχομένου κατ’ εξουσιοδότηση νόμου.
2. Οι κανόνες για την απονομή της σύνταξης των δημοσίων λειτουργών, υπαλλήλων και στρατιωτικών έχουν πρωταρχική πηγή το Σύνταγμα και θεσπίζονται με νόμο, κατόπιν διατύπωσης της προβλεπόμενης στο άρθρο 73 παράγραφος 2 του Συντάγματος γνωμοδότησης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
3. Οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο κανονιστικές πράξεις θεσπίζονται, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α.. Το Διοικητικό Συμβούλιο του e-Ε.Φ.Κ.Α. υποχρεούται να υποβάλλει εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη του εγγράφου σχετική γνώμη. Σε περίπτωση που η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο Υπουργός δύναται να εκδώσει τις σχετικές κανονιστικές πράξεις και χωρίς την ανωτέρω γνώμη.»

Το άρθρο 2 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 2
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως:
Ασφαλισμένοι: Τα πρόσωπα που υποχρεούνται να καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές από την παροχή εξαρτημένης εργασίας έναντι αμοιβής ή από την άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος ή αυτοαπασχόληση ή την άσκηση αγροτικού επαγγέλματος.
Έμμεσα ασφαλισμένοι: τα μέλη οικογένειας των ασφαλισμένων, καθώς και των συνταξιούχων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.
Εργοδότες: τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, για λογαριασμό των οποίων παρέχουν την εργασία τους οι μισθωτοί εργαζόμενοι.
Συνταξιούχοι: τα πρόσωπα τα οποία μετά τη συμπλήρωση των προβλεπομένων προϋποθέσεων λαμβάνουν σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου.
Κύρια σύνταξη: Το ποσό που καταβάλλεται μηνιαίως στους συνταξιούχους ως αναπλήρωση του εισοδήματος μετά την αποχώρησή τους από την ενεργό απασχόληση και αποτελείται από το άθροισμα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης. Ειδικώς για τους δημόσιους λειτουργούς, υπαλλήλους και στρατιωτικούς, σύνταξη είναι το ποσό που καταβάλλεται σε αυτούς, μετά την έξοδό τους από την υπηρεσία, ως συνέχεια της αμοιβής τους, το οποίο, για λόγους δημοσιονομικής βιωσιμότητας και λογιστικής ενότητας του συστήματος, υπολογίζεται σε αντιστοιχία με το άθροισμα της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης.
Εθνική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
-Ανταποδοτική σύνταξη: το ποσό της σύνταξης, που αντιστοιχεί στην καταβολή ασφαλιστικών εισφορών βάσει των συντάξιμων αποδοχών, του χρόνου ασφάλισης και του ποσοστού αναπλήρωσης.
-Επικουρική σύνταξη: το ποσό που καταβάλλεται μηνιαίως στους συνταξιούχους ως συμπληρωματική παροχή της κύριας σύνταξης μετά την αποχώρησή τους από την ενεργό απασχόληση κατόπιν καταβολής μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών ανεξάρτητων των εισφορών της κύριας σύνταξης.
-Εφάπαξ παροχή: το ποσό που καταβάλλεται άπαξ στους συνταξιούχους μετά την αποχώρησή τους από την ενεργό απασχόληση κατόπιν καταβολής ατομικών εισφορών πέραν των εισφορών κύριας και επικουρικής ασφάλισης.
Προαιρετική ασφάλιση: η συνέχιση της ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. μετά τη διακοπή της ασφαλιστέας απασχόλησης ή ιδιότητας.
Πολλαπλή καταβολή εισφορών: η υποχρεωτική καταβολή εισφορών μετά την 1η.1.2017 για την εκ παραλλήλου άσκηση: α) μισθωτής εργασίας σε περισσότερους του ενός εργοδότες ή β) μισθωτής εργασίας και αυτοτελούς ή ελεύθερου επαγγέλματος ή αγροτικής απασχόλησης και γ) αυτοτελούς και ελεύθερου επαγγέλματος ή αγροτικού επαγγέλματος.
Παράλληλη ασφάλιση: η ασφάλιση που έχει πραγματοποιηθεί πριν την 1η.1.2017 σε δύο ή περισσότερους φορείς λόγω παροχής μισθωτής εργασίας ή λόγω άσκησης εκ παραλλήλου μισθωτής και αυτοτελούς ή ελεύθερου επαγγέλματος ή αγροτικής απασχόλησης σε διαφορετικούς φορείς, τομείς ή λογαριασμούς που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α. έως την έναρξη λειτουργίας του.
-Πολλαπλή ασφάλιση: η παροχή εργασίας σε περισσότερους του ενός εργοδότες ή ασφάλιση με διαφορετικές ιδιότητες στον ίδιο φορέα ή το δημόσιο, εφόσον προβλέπονταν υποχρεωτική καταβολή περισσότερων της μιας ασφαλιστικών εισφορών.
Διαδοχική ασφάλιση: η ασφάλιση που έχει πραγματοποιηθεί έως την 1η.1.2017 σε διαδοχικά χρονικά διαστήματα και σε διαφορετικούς φορείς, τομείς ή λογαριασμούς που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α..
-Αυτοτελώς απασχολούμενοι: τα πρόσωπα που ασκούν ανεξάρτητο επάγγελμα για το οποίο υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων στην ασφάλιση του πρώην ΕΤΑΑ.
-Ελεύθεροι επαγγελματίες: τα πρόσωπα που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα για το οποίο υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ.
-Αγρότες: Τα πρόσωπα που ασκούν αγροτική απασχόληση και βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, με εξαίρεση τους εκμεταλλευτές φωτοβολταϊκών συστημάτων, τους εργάτες γης που αμείβονται με εργόσημο, τους επαγγελματοβιοτέχνες που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ με εισοδηματικά – πληθυσμιακά κριτήρια και τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων.»

Οι παράγραφοι 1, 2 και 4 του άρθρου 5 του ν. 4387/2016 τροποποιούνται και προστίθενται νέα παράγραφος 5 στο ίδιο άρθρο και νέα άρθρα 5Α και 5Β στον ν. 4387/2016. Τα άρθρα 5, 5Α και 5Β του ν. 4387/2016 διαμορφώνονται ως εξής:
«Άρθρο 5
Ενιαίοι κανόνες ασφάλισης παροχών υπαλλήλων Δημοσίου
1. Από 1.1.2017 το συνολικό ποσοστό εισφοράς κλάδου σύνταξης στον Ε.Φ.Κ.Α. ασφαλισμένου και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των συνταξίμων μηνιαίων αποδοχών των προσώπων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4, και κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
2. α) Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών, ορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων (6.500) ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο από την 1η.1.2023 έως 31.12.2024 κατ΄ έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγού-
μενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσό των ασφαλιστέων αποδοχών παραμένει στα επίπεδα του προηγουμένου έτους. Από 1η.1.2025 και εφεξής το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών προσαυξάνεται κατ΄έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη παράγραφο 4 του άρθρου 8.
β) Οι ασφαλιστικές εισφορές για τα πρόσωπα, που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3660/2008 (Α΄ 78), παραμένουν στο ύψος που προβλεπόταν μέχρι την 1η.1.2017.
3. Οι εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι απαιτούμενες διαδικασίες για τις προσαρμογές στα πληροφοριακά συστήματα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
5. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται ο Υπουργός Οικονομικών ως αρμόδιος για την έκδοση αποφάσεων επί συνταξιοδοτικών θεμάτων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), νοείται εφεξής ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, διατηρούμενης της συναρμοδιότητας του Υπουργού Οικονομικών επί θεμάτων εφαρμογής μισθολογικών διατάξεων επί συνταξιούχων του Δημοσίου.
Άρθρο 5Α
Ασφάλιση εξωκοινοβουλευτικών μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών, καθώς και μετακλητών υπαλλήλων
1. Τα μέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί που δεν είναι βουλευτές, καθώς και οι διοριζόμενοι σε οιαδήποτε θέση μετακλητού υπαλλήλου, ανεξαρτήτως σχέσεως εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, από την ημερομηνία διορισμού τους διατηρούν το καθεστώς ασφάλισης κύριας και επικουρικής ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης και εφάπαξ παροχής, στο οποίο υπάγονταν πριν από τον διορισμό τους. Ο σχετικός χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο καθεστώς αυτό.
2. α) Για την ασφάλισή τους, και για τους κλάδους στους οποίους προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης βάσει του προγενέστερου καθεστώτος, καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές:
αα) για κύρια ασφάλιση, μηνιαία εισφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 5,
αβ) για υγειονομική περίθαλψη, μηνιαία εισφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 41,
αγ) για επικουρική ασφάλιση, μηνιαία εισφορά εμμίσθων ασφαλισμένων βάσει του άρθρου 97,
αδ) για εφάπαξ παροχή, μηνιαία εισφορά εμμίσθων ασφαλισμένων βάσει του άρθρου 35.
β) Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των συνταξίμων μηνιαίων αποδοχών, όπως αυτές καθορίζονται για τα πρόσωπα που υπάγονται στο άρθρο 5 του παρόντος.
Η εισφορά ασφαλισμένου βαρύνει τα πρόσωπα της παραγράφου 1 και η εργοδοτική εισφορά, όπου προβλέπεται, το αρμόδιο Υπουργείο για τα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς ή τον φορέα στον οποίο γίνεται ο διορισμός για τους μετακλητούς υπαλλήλους.
Η εισφορά ασφαλισμένου παρακρατείται από τον εργοδότη, και αποδίδεται με την εργοδοτική εισφορά στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
γ) Η ασφαλιστική εισφορά που καταβάλλεται σύμφωνα με τα ανωτέρω θεωρείται εισφορά μισθωτού για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 17 και 36.
3. Εφόσον στο προγενέστερο καθεστώς ασφάλισης περιλαμβάνονται φορείς που δεν έχουν ενταχθεί στον Ε.Φ.Κ.Α. ή το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. καταβάλλονται οι προβλεπόμενες για τους φορείς αυτούς ασφαλιστικές εισφορές.
4. Εάν τα πρόσωπα της παραγράφου 1 κατά το αμέσως προηγούμενο πριν τον διορισμό τους δωδεκάμηνο δεν υπάγονταν στην ασφάλιση φορέα κύριας ασφάλισης της ημεδαπής, καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), και για επικουρική ασφάλιση στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.
5. Εάν τα πρόσωπα της παραγράφου 1 είναι συνταξιούχοι από ίδιο δικαίωμα, καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
6. Οι ρυθμίσεις των ανωτέρω παραγράφων εφαρμόζονται στα πρόσωπα της παραγράφου 1 που διορίζονται από την 1η.7.2019.
Σε περίπτωση που από την αναδρομική εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων προκύψουν ποσά προς επιστροφή, το επιπλέον ποσό που έχει καταβληθεί συμψηφίζεται,
μέχρι εξάλειψής του, με μελλοντικές καταβολές ασφαλιστικών εισφορών. Εάν προκύψει οφειλή, αυτή εξοφλείται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ίσες με τον αριθμό των
μηνών για τους οποίους προκύπτει διαφορά, χωρίς την επιβολή προστίμων καθυστέρησης εξόφλησης.
7. Στις ανωτέρω ρυθμίσεις μπορούν να υπαχθούν και πρόσωπα της παραγράφου 1 που έχουν διοριστεί μέχρι 30.6.2019 και εξακολουθούν να υπηρετούν στις θέσεις, εφόσον υποβάλλουν σχετική αίτηση εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται στις ρυθμίσεις του παρόντος από την 1η.7.2019.
Άρθρο 5Β Δικαιοδοσία Ελεγκτικού Συνεδρίου
Οι διαφορές που αναφύονται από την εφαρμογή των διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού εμπίπτουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, βάσει της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 98 του Συντάγματος, με την επιφύλαξη της ειδικής δικαιοδοσίας του Ειδικού Δικαστηρίου της παραγράφου 2 του άρθρου 88 του Συντάγματος. Καμιά διάταξη του νόμου αυτού δεν πρέπει να ερμηνευθεί ότι αφαιρεί ή θίγει τη δικαιοδοσία του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί των διαφορών από την απονομή συντάξεων στους δημόσιους λειτουργούς και υπαλλήλους και στους στρατιωτικούς. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 19 του ν. 4387/2016, όπως ισχύει, καταργείται.»

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 ο πίνακας των ποσοστών αναπλήρωσης αριθμείται σε πίνακα 1, αντικαθίσταται το εδάφιο πριν τον πίνακα 1, προστίθενται νέο εδάφιο και πίνακας 2 και το άρθρο 8 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 8
Ανταποδοτική σύνταξη
1. Οι υπάλληλοι και λειτουργοί του Δημοσίου, καθώς και οι στρατιωτικοί, οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, δικαιούνται ανταποδοτικό μέρος σύνταξης, που προκύπτει με βάση τις συντάξιμες αποδοχές της παραγράφου 2, τον χρόνο ασφάλισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 15 και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης, όπως αυτά προκύπτουν από τον πίνακα ο οποίος ενσωματώνεται στην παράγραφο 5, σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων παραγράφων.
2. α. Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης εξ ιδίου δικαιώματος, ανικανότητας ή κατά μεταβίβαση λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών διά του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου.
Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, προσαυξανόμενες σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με τις προϋποθέσεις των διατάξεων του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210), είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977 (Α΄ 164) είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές και ισχύον κάθε φορά είτε με βάση τις διατάξεις του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), ως συντάξιμες αποδοχές επί των οποίων θα υπολογιστεί το ποσοστό αναπλήρωσης των τριάντα πέντε (35) ετών λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια της συνολικής ασφάλισής του.
β. Για τον χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλασματικά, κατόπιν καταβολής του προβλεπόμενου ποσού εξαγοράς, ως συντάξιμες αποδοχές ορίζεται το ποσό που θα αποτελούσε τον ασφαλιστέο μηνιαίο μισθό εισόδημα αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που καταβλήθηκε για την εξαγορά κάθε μήνα ασφάλισης.
3. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης των προσώπων των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6, ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνεται υπόψη ο, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 2, μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών, όπως αυτές ισχύουν κατά περίπτωση με βάση τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου, που προκύπτει από το ασφαλιστικό έτος 2002 και έως την έναρξη καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου ή λειτουργού του Δημοσίου ή του στρατιωτικού.
Αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος), τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την 1η.1.2002 μέχρι την έναρξη καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου ή λειτουργού του Δημοσίου ή του στρατιωτικού, τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την 1η.1.2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση συνολικά έως πέντε (5) ετών ασφάλισης.
Για συντάξεις με έναρξη καταβολής από την 1η.1.2021, αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος), τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την 1η.1.2002 μέχρι την έναρξη καταβολής της σύνταξης του υπαλλήλου ή λειτουργού του Δημοσίου ή του στρατιωτικού, τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την 1η.1.2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση έως δέκα (10) ετών ασφάλισης.
4.α. Η αναπροσαρμογή των συνταξίμων αποδοχών, για το διάστημα έως και το 2024, διενεργείται κατά τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η προσαύξηση των συνταξίμων αποδοχών για το διάστημα από το 2025 και εφεξής διενεργείται με βάση τον δείκτη μεταβολής
μισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονομικών καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες και η διαδικασία της εφαρμογής του δείκτη μεταβολής μισθών της ΕΛΣΤΑΤ για την αναπροσαρμογή των συνταξίμων αποδοχών.
5. Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης, με βάση το ποσοστό αναπλήρωσης του κατωτέρω πίνακα, που προσαρτάται στο τέλος της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της. Το ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε έτος ασφάλισης εντός εκάστης κλίμακας ετών, αντιστοιχεί στο ποσοστό που αναγράφεται στην τρίτη στήλη του πίνακα.
Έως 30.09.2019 τα ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε επιμέρους περίοδο ασφάλισης αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα 1:

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

 

0

15

0,77%

15,01

18

0,84%

18,01

21

0,90%

21,01

24

0,96%

24,01

27

1,03%

27,01

30

1,21%

30,01

33

1,42%

33,01

36

1,59%

36,01

39

1,80%

39,01

42 και περισσότερα

2,00%

 

Από την 1η.10.2019 τα ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε επιμέρους περίοδο ασφάλισης αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα 2:

ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

 

0

15

0,77%

15,01

18

0,84%

18,01

21

0,90%

21,01

24

0,96%

24,01

27

1,03%

27,01

30

1,21%

30,01

33

1,98%

33,01

36

2,50%

36,01

40

2,55%

40,01 ΚΑΙ ΑΝΩ ΚΑΤ ΕΤΟΣ

0,50%

 

Το συνολικό ακαθάριστο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης, όπως αυτό προκύπτει σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ακαθάριστο ποσό των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3.
6. Πρόσωπα τα οποία είναι συνταξιούχοι των ενταχθέντων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων και κλάδων, κατά την ημερομηνία ένταξής τους στον Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον οι συντάξεις τους είναι της αυτής αιτίας, δικαιούνται από τον Ε.Φ.Κ.Α. σύνταξη ίση με το άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων από τους ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς και κλάδους. Αν οι συντάξεις προέρχονται από διαφορετικές αιτίες, ο Ε.Φ.Κ.Α. εξακολουθεί να καταβάλλει αυτές χωριστά.
7. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) και της παραγράφου 5 του άρθρου 55, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που παραπέμπει σε αυτές δεν έχουν εφαρμογή για τα πρόσωπα των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6.»

Στο άρθρο 14 του ν. 4387/2016 προστίθεται νέα παράγραφος 3, η υφιστάμενη παράγραφος 3 του άρθρου 14 του ν. 4387/2016 αναριθμείται σε 4 και τροποποιείται, και η υφιστάμενη παράγραφος 4 αναριθμείται σε 5. Το άρθρο 14 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 14
Αναπροσαρμογή συντάξεωνπροστασία καταβαλλόμενων συντάξεων
1. α. Σε εφαρμογή των ενιαίων κανόνων του Ε.Φ.Κ.Α. και των θεμελιωδών αρχών του άρθρου 1, οι ήδη καταβαλλόμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κύριες συντάξεις αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8, 13 και 14, βάσει των διατάξεων των επόμενων παραγράφων.
β. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλόμενων, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, συντάξεων, για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη, όπως αυτός είχε διαμορφωθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, με βάση τους κανόνες αναπροσαρμογής των συντάξιμων αποδοχών του Δημοσίου, που ίσχυαν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
2. α. Μέχρι τις 31.12.2018, οι συντάξεις της προηγούμενης παραγράφου συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά την 31.12.2014, σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά ο υπολογισμός της κράτησης υπέρ υγειονομικής περίθαλψης διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 30 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄ 80), όπως ισχύει.
β. Από την 1η.1.2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με την παράγραφο 1, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 4.
γ. Αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει της παραγράφου 1, τότε αυτό προσαυξάνεται, από την 1η.1.2019, κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε (5) ετών.
δ. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις περιπτώσεις β΄ και γ΄ αποτυπώνονται από την 1η.1.2018 για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα.
3. α. Από την 1η.10.2019 οι συντάξεις που έχουν απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, υπολογίζονται εκ νέου σύμφωνα με τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8. Από την 1η.10.2019, καταβάλλονται τυχόν προκύπτουσες αυξήσεις στη σύνταξη. Αν το ποσό των συντάξεων αυτών, όπως επανυπολογίζεται, είναι μικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το ποσό της διαφοράς που προκύπτει εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά.
β.α) Οι κύριες συντάξεις που έχουν απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 και έχουν επανυπολογισθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 υπολογίζονται εκ νέου από 1η.10.2019 σύμφωνα με τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8.
β.β) Από την 1η.10.2019 αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4α του παρόντος άρθρου.
β.γ) Από την 1η.10.2019 αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, τότε συνεχίζει να καταβάλλεται η προσωπική διαφορά με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και το ποσό των συντάξεων προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της τυχόν πρόσθετης διαφοράς που προκύπτει, για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και σταδιακά ισόποσα κατ’ έτος έως την 31η Δεκεμβρίου 2024. Στην περίπτωση που η προσωπική διαφορά που προκύπτει είναι μικρότερη από την προσωπική διαφορά που προέκυπτε από τον επανυπολογισμό της σύνταξης με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, ολοκληρώνεται η καταβολή της προσωπικής διαφοράς που προκύπτει με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και η διαφορά των δύο ποσών συμψηφίζεται κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή της με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4α του άρθρου 8.
γ. Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις περιπτώσεις α΄ και β΄ αποτυπώνονται από την 1η.1.2020 για κάθε ασφαλισμένο στο οικείο πληροφοριακό σύστημα.
4. α. Το συνολικό ποσό της σύνταξης αυξάνεται από την 1η.1.2023 κατ’ έτος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με βάση συντελεστή που προκύπτει από το άθροισμα του ετήσιου ποσοστού μεταβολής του ΑΕΠ συν το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους διαιρούμενου διά του δύο (2) και δεν υπερβαίνει το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή.
β. Οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου με τις οποίες προβλέπεται αναπροσαρμογή ή αύξηση των συντάξεων που καταβάλλονται από αυτό, κατά τρόπο διαφορετικό από τον οριζόμενο στην περίπτωση α΄ ή με βάση τις ισχύουσες κάθε φορά μισθολογικές διατάξεις, καταργούνται.
5. Από την 1η.1.2017 και ανά τριετία, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή εκπονεί υποχρεωτικά αναλογιστικές μελέτες, οι οποίες επικυρώνονται από την Επιτροπή Οικονο-
μικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αντικείμενο τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης της εθνικής συνταξιοδοτικής δαπάνης. Με ειδικό νόμο ανακαθορίζονται οι συντάξεις με στόχο τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος. Το ύψος των ανωτέρω δαπανών για την εθνική, την ανταποδοτική και την επικουρική σύνταξη, προβαλλόμενο έως το έτος 2060, δεν πρέπει να υπερβαίνει το περιθώριο αύξησης των 2,5 ποσοστιαίων μονάδων του ΑΕΠ, με έτος αναφοράς το 2009.»

Το άρθρο 19 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 19
Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης
1α. Η αίτηση συνταξιοδότησης που υποβάλλεται βάσει των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης εξετάζεται από την αρμόδια υπηρεσία του φορέα ή τομέα ή κλάδου ή λογαριασμού, στην οποία ασφαλισμένοι υπάγονταν, λόγω ιδιότητας ή απασχόλησης, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, σύμφωνα με τη νομοθεσία του τελευταίου αυτού φορέα.
Η διαδικασία εύρεσης των συνταξιοδοτικών προϋποθέσεων με τις οποίες θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα καθορίζεται ως ακολούθως:
Τα πρόσωπα, τα οποία ασφαλίστηκαν διαδοχικά σε περισσότερους από έναν ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α. ασφαλιστικούς οργανισμούς, δικαιούνται σύνταξη με τις προϋποθέσεις του ενταχθέντα φορέα ή τομέα ή κλάδου ή λογαριασμού που υπάγονταν κατά το χρόνο άσκησης της τελευταίας δραστηριότητας ή απασχόλησης, εφόσον πραγματοποίησαν στην ασφάλισή του:
αα) χίλιες (1.000) ημέρες ασφάλισης συνολικά από τις οποίες τριακόσιες (300) ημέρες την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης ή πριν τη διακοπή της ασφάλισης για την κρίση του δικαιώματος σε σύνταξη λόγω γήρατος.
αβ) εξακόσιες (600) ημέρες ασφάλισης οποτεδήποτε πριν τη διακοπή της δραστηριότητας ή απασχόλησης ή την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης ή την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου για τις συντάξεις λόγω αναπηρίας ή θανάτου.
β. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της περίπτωσης 1α΄ ή σε περίπτωση που πληρούνται, αλλά δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του φορέα ή τομέα ή κλάδου ή λογαριασμού όπου υπάγονταν κατά τον χρόνο άσκησης της τελευταίας δραστηριότητας ή απασχόλησης, δικαιούνται σύνταξη με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης της δραστηριότητας στην οποία πραγματοποίησαν τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης, στην οποία δεν περιλαμβάνεται η τελευταία, εφόσον:
βα) έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή είναι ανάπηρα με το ποσοστό αναπηρίας που προβλέπεται από τη νομοθεσία του φορέα που υπάγονταν κατά τον χρόνο άσκησης της τελευταίας δραστηριότητας ή απασχόλησης και
ββ) πληρούνται οι προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση που προβλέπει η νομοθεσία του φορέα της δραστηριότητας που διένυσαν τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης.
γ. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νομοθεσία του φορέα της δραστηριότητας ή απασχόλησης στην οποία πραγματοποίησαν τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης, σύμφωνα με την περίπτωση 1β΄ τότε το συνταξιοδοτικό δικαίωμα κρίνεται με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του φορέα της δραστηριότητας ή απασχόλησης κατά φθίνουσα σειρά αριθμού ημερών ασφάλισης.
δ. Σε περίπτωση που δεν συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νομοθεσία κάποιου από τους ενταχθέντες, πλην του τελευταίου, στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα ή τομέα ή κλάδου ή λογαριασμού, στους οποίους ασφαλίσθηκαν, τότε η αίτηση συνταξιοδότησης απορρίπτεται.
ε. Ως χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για την πλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων της περίπτωσης 1 της παραγράφου 1 λογίζεται ο χρόνος υποχρεωτικής ή προαιρετικής ασφάλισης. Ειδικά, για την πλήρωση των προϋποθέσεων του απαιτούμενου συνολικού χρόνου ασφάλισης (ήτοι χιλίων (1.000) ημερών ασφάλισης), καθώς και των εξακοσίων (600) ημερών ασφάλισης, δύναται να συνυπολογιστεί και ο χρόνος αναγνώρισης στρατιωτικής θητείας για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές στον αρμόδιο ενταχθέντα φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό.
στ. Ειδικές διατάξεις που αφορούν στην ύπαρξη ενεργού ασφαλιστικού δεσμού, στη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας σε δεδομένο χρόνο σε σχέση με τον χρόνο διακοπής της απασχόλησης, στην παραγραφή κ.λπ., δεν λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
2. Το ποσό της σύνταξης υπολογίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 28 με βάση τον συνολικό χρόνο που διανύθηκε στην ασφάλιση όλων των ενταχθέντων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών.
Ο παράλληλος χρόνος ασφάλισης έως 31.12.2016 σε περισσότερους του ενός φορείς, αξιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 17 και 36Α.
3. Ο ασφαλισμένος δύναται να επιλέξει τον συνυπολογισμό του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης στους ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, υπό την προϋπόθεση ότι μετά την ένταξή τους στον Ε.Φ.Κ.Α., δεν συνεχίζει να ασφαλίζεται για δραστηριότητα ή απασχόληση που υπάγεται στην ασφάλιση του αντίστοιχου φορέα, τομέα, κλάδου και λογαριασμού που δεν επιθυμεί την προσμέτρηση του χρόνου του. Δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνο μέρους του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε φορέα, τομέα, κλάδου και λογαριασμού.
4. Στις περιπτώσεις που έχει διανυθεί παράλληλος χρόνος ασφάλισης σε περισσότερους του ενός ενταχθέντες στον Ε.Φ.Κ.Α φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς έως 31.12.2016, ο ασφαλισμένος δύναται να επιλέξει τον χρόνο ασφάλισης που επιθυμεί να συνυπολογίσει σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης.
5. Στα πρόσωπα που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος με δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη ασφάλισης στο εξηκοστό έβδομο έτος της ηλικίας, με συνυπολογισμό διαδοχικού χρόνου ασφάλισης, χορηγείται σύνταξη από την Υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α. του τελευταίου φορέα ή τομέα ή κλάδου ή λογαριασμού στον οποίο υπαγόταν ο ασφαλισμένος, χωρίς να εξετάζεται η πλήρωση των προϋποθέσεων της παραγράφου 1.
6. Για τα πρόσωπα που προσλήφθηκαν για πρώτη φορά στο Δημόσιο πριν την 1η.1.1983 και έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης σε περισσότερους από έναν φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α., ισχύουν τα εξής:
α. Για αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί έως την 13η.5.2016, εφαρμόζονται τα άρθρα 1 έως 6 του ν. 1405/1983 (Α΄ 180).
β. Από 13.5.2016 εξακολουθούν να εφαρμόζονται τα άρθρα 1 έως 6 του ν. 1405/1983, μόνο για τα πρόσωπα για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη στο Δημόσιο.
γ. Για χρόνο ασφάλισης, για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές, εφαρμόζονται οι διατάξεις του παρόντος άρθρου περί συνυπολογισμού διαδοχικού χρόνου ασφάλισης και δεν απαιτείται αναγνώριση του χρόνου αυτού, εφόσον υποβληθεί η αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις 13.5.2016.
Το ίδιο ισχύει και για τις εκκρεμείς αιτήσεις αναγνώρισης κατά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4387/2016, σε οποιοδήποτε στάδιο έκδοσης της σχετικής πράξης αναγνώρισης, εφόσον υποβληθεί αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις 13.5.2016.
Πράξεις αναγνώρισης που έχουν εκδοθεί προ της 13ης.5.2016 και αφορούν χρόνο για τον οποίο είχαν καταβληθεί εισφορές, για πρόσωπα που υποβάλουν αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις 13.05.2016, παραμένουν ισχυρές, με την επιφύλαξη του άρθρου 66 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210).
7. Για τους φορείς, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς που χορηγούν εφάπαξ παροχές που εντάχθηκαν στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υποβάλλεται μία αίτηση χορήγησης εφάπαξ παροχής στην αρμόδια υπηρεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. στην οποία υπάγεται ο ασφαλισμένος, πριν τη διακοπή της ασφάλισης ή την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, κατά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου. Η αρμόδια υπηρεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξετάζει την αίτηση για το σύνολο του χρόνου που έχει διανυθεί σε όλους τους ενταχθέντες φορείς, τομείς, κλάδους ή λογαριασμούς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ν. 4387/2016.
Αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη λειτουργίας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. εξετάζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 από την αρμόδια Υπηρεσία του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..
8. Εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 4202/1961, όπως ισχύουν περί επίλυσης αμφισβητήσεων.
Ειδικότερα η επίλυση αμφισβητήσεων που αφορούν συντάξεις υπαλλήλων ή λειτουργών του Δημοσίου, καθώς και στρατιωτικών εξακολουθεί να υπάγεται στην αρμοδιότητα του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
9. Τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο ισχύουν για όλα τα πρόσωπα ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση και ανεξαρτήτως χρόνου που υπήχθησαν διαδοχικά για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα.
10.α. Αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί πριν από τις 13.05.2016, εξετάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 4202/1961 (Α΄ 175), όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τον ν. 4387/2016.
β. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται για αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και εφεξής, καθώς και για όσες εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο της διοικητικής διαδικασίας, των οποίων τα οικονομικά αποτελέσματα ανατρέχουν στην ημερομηνία της αρχικής αίτησης συνταξιοδότησης. Οι αιτήσεις, οι οποίες έχουν απορριφθεί, επανεξετάζονται κατόπιν όχλησης του ασφαλισμένου, με έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων από την έναρξη ισχύος του νόμου.
11. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..»

Το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 20
Απασχόληση συνταξιούχων
1.α. Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες κατά ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα.
Ειδικότερα για συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., αναστέλλεται πλήρως η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 61o έτος της ηλικίας τους έως και τις 28.2.2021 και το 62ο έτος από την 1η.3.2022 και εφεξής.
Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν αναλάβει πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εργασία ή είχαν αποκτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση η οποία συνεχίζεται και για τους οποίους προβλέπονταν εξαίρεση από το άρθρο 20 του ν. 4387/ 2016, καθώς και από τις προϊσχύουσες αυτού διατάξεις, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου από την 1η.3.2021.
β. Στο ποσό της ακαθάριστης σύνταξης/συντάξεων δεν συμπεριλαμβάνονται το εξωιδρυματικό επίδομα των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α΄ 68) όπως ισχύει, και το επίδομα ανικανότητας των διατάξεων του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210).
2. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των εντασσομένων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων.
3. α. Για το χρονικό διάστημα απασχόλησης του συνταξιούχου καταβάλλονται για τον μισθωτό συνταξιούχο και τον αυτοτελώς απασχολούμενο ή ελεύθερο επαγγελματία ή υπαγόμενο στη ασφάλιση του ΟΓΑ, με την επιφύλαξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές των άρθρων 38 ή 39 ή 40 αντιστοίχως.
β. Οι συνταξιούχοι πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου που είχαν αναλάβει ή αναλαμβάνουν δραστηριότητα για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλλουν την ασφαλιστική εισφορά του άρθρου 40.
4. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω ρυθμίσεων δεν μειώνεται το ποσόν της σύνταξης:
α. Των συνταξιούχων του ΟΓΑ εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.
β. Των ψυχικά ασθενών του άρθρου 23 του ν. 4488/2017 (Α΄ 176).
γ. Των συνταξιούχων με βάση τον ν. 612/1977 (Α΄ 164) και τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν.
δ. Των συνταξιούχων του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210).
ε. Όσων λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210).
στ. Των πολύτεκνων, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία,
ζ. Των προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016.
η. Των συνταξιούχων άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων δεν υπεβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
5. Ο συνταξιούχος που αναλαμβάνει μισθωτή εργασία ή αυταπασχολείται δύναται να αξιοποιήσει τον χρόνο της ασφάλισής του. Για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης του συνταξιούχου δύναται κατόπιν αιτήσεώς του να χορηγείται για την κύρια σύνταξη ποσό, που προκύπτει με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές των άρθρων 8 και 28 και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης ως συνταξιούχου. Για την επικουρική σύνταξη χορηγείται ποσό που προκύπτει με βάση τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 96.
6. Για τους απασχολούμενους συνταξιούχους κατά την 12η.5.2016, οι οποίοι συνέχισαν απασχολούμενοι χωρίς διακοπή και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) όλος ο χρόνος εργασίας ή η αυτοαπασχόληση ή μέρος αυτού αξιοποιείται σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον από τις προϊσχύουσες διατάξεις προβλέπονταν αξιοποίηση του χρόνου απασχόλησης.
7. Οι συνταξιούχοι της παραγράφου 1 υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να δηλώσουν τούτο στον φορέα κύριας ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου ποσού ίσου με το ύψος δώδεκα (12) μηνιαίων συντάξεων.
Το ποσό της οφειλής δύναται να αποπληρωθεί με παρακράτηση έως του ποσού του ενός τετάρτου από την κύρια σύνταξη και για την επικουρική σύμφωνα με το άρθρο 46 του παρόντος νόμου. Άλλως εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) (ν.δ. 356/1974 Α΄ 90).
8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ορίζονται οι προυποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία διασταύρωσης και ελέγχου στοιχείων μεταξύ του ΣΕΠΕ και του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.
9. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.»

Το άρθρο 28 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 28
Ανταποδοτική σύνταξη
1. Οι ασφαλισμένοι κύριας ασφάλισης του Κεφαλαίου αυτού, οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, δικαιούνται ανταποδοτικό μέρος σύνταξης, που προκύπτει με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, όπως ορίζονται στο άρθρο αυτό, τον χρόνο ασφάλισης, όπως ορίζεται στο άρθρο 34, και τα κατ’ έτος ποσοστά αναπλήρωσης υπολογιζόμενα επί των συντάξιμων αποδοχών του πίνακα 1 και 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, σύμφωνα με τις ειδικότερες ρυθμίσεις των επόμενων παραγράφων.
2. Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλισης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου λαμβάνονται υπόψη:
α. Για τους μισθωτούς, ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου του. Ο μέσος όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου διά του συνολικού χρόνου ασφάλισής του. Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου του.
β. Για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ ο μέσος όρος του μηνιαίου ασφαλιστέου εισοδήματος, το οποίο υπόκειται σε εισφορές καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού βίου του. Το μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδη-
μα υπολογίζεται ως εξής:
i. Για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2016 το ποσό που θα αποτελούσε το ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά, το ποσό που πράγματι καταβλήθηκε για κάθε μήνα ασφάλισης διά του συντελεστή 0,20.
Στο ανωτέρω ποσό συνυπολογίζονται με αναγωγή κατά κεφαλήν, τυχόν υφιστάμενοι μέχρι την ημερομηνία αυτή κοινωνικοί πόροι υπέρ των αντίστοιχων ταμείων και η ασφαλιστική εισφοράόπου υπήρχεπου έχει καταβληθεί από τον εργοδότη.
ii. Για το χρονικό διάστημα από την 1η.1.2017 έως 31.12.2018 το εισόδημα, το οποίο υπόκειται σε εισφορές, σύμφωνα με τα άρθρα 39 και 40 κατά το ως άνω χρονικό διάστημα.
iii. Για το χρονικό διάστημα από την 1η.1.2019 το ποσό που προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει καταβληθεί χωρίς τις μειώσεις του άρθρου 98 και του άρθρου 141 παράγραφος 2 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) διά του συντελεστή 0,20. Για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ και για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2019 εφαρμόζεται ο συντελεστής 0,18, για το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 έως 31.12.2020 ο συντελεστής 0,19 και για το χρονικό διάστημα από την 1η.1.2021 έως 31.12.2021 εφαρμόζεται ο συντελεστής 0,195.
3. Οι συντάξιμες αποδοχές των ασφαλισμένων για κάθε ημερολογιακό έτος που προκύπτουν με βάση τον υπολογισμό των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 προσαυξάνονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 8.
4. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης, για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα συνταξιοδοτούνται με βάση τον ν. 612/1977 (Α΄ 164), είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά είτε με βάση τον ν. 2084/1992 (Α΄ 165), ως συντάξιμες αποδοχές, επί των οποίων θα υπολογιστεί το ποσοστό αναπλήρωσης των τριάντα πέντε (35) ετών, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τη διάρκεια ασφάλισής του.
5. Για τους ασφαλισμένους για τους οποίους, από την 1η.1.2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38, καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά εργοδότη και ασφαλισμένου, αλλά έως την 31.12.2016 κατέβαλλαν ασφαλιστική εισφορά επί ασφαλιστικών κατηγοριών, ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης ορίζεται το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει καταβληθεί διά του συντελεστή 0,20.
6. Για τον χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλασματικά ύστερα από εξαγορά, ως συντάξιμες αποδοχές ορίζονται:
α. Για τους μισθωτούς οι μηνιαίες αποδοχές επί των οποίων καταβλήθηκαν οι εισφορές εξαγοράς του αναγνωριζόμενου χρόνου.
β. Για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ το ποσό, που αντιστοιχεί στο ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει καταβληθεί για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων δια του συντελεστή 0,20. Οι πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίστηκαν χωρίς εξαγορά δεν συνυπολογίζονται για τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης.
7. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη οι υπολογιζόμενες σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του παρόντος άρθρου από το έτος 2002 και έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.
Αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος), τουλάχιστον πέντε (5) ετών από την 1η.1.2002 και έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την 1η.1.2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση έως πέντε (5) ετών ασφάλισης.
Για αιτήσεις συνταξιοδότησης με έναρξη καταβολής της σύνταξης από την 1η.1.2021, αν δεν προκύπτει χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ασφάλισης ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος), τουλάχιστον δέκα (10) ετών από την 1η.1.2002 έως την έναρξη της συνταξιοδότησης, τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών αναζητείται χρόνος ασφάλισης (πραγματικός, πλασματικός, χρόνος προαιρετικής ή άλλος που λογίζεται ως συντάξιμος) και κατά το πριν την 1η.1.2002 χρονικό διάστημα και μέχρι τη συμπλήρωση έως δέκα (10) ετών ασφάλισης.
8. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ για χρόνο ασφάλισης διανυθέντα πριν από τη σύσταση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές προκειμένου για το χρονικό διάστημα
μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2458/1997 (Α΄ 15) ορίζεται το 70% του προβλεπόμενου κατώτατου βασικού μισθού άγαμου μισθωτού.
9. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης/χορηγίας των προσώπων που είχαν διατελέσει Δήμαρχοι, Πρόεδροι Κοινότητας ή Νομάρχες προ του 2002, ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα παράστασης του τελευταίου έτους πριν από τη λήξη της θητείας τους.
Στις περιπτώσεις που είχε ήδη εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι 31.12.2014, αλλά δεν καταβάλλεται η σύνταξη/χορηγία διότι δεν έχει συμπληρωθεί το ισχύον κατά περίπτωση ηλικιακό όριο, οι συντάξεις αυτές υπολογίζονται εκ νέου σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4387/2016. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, ως συντάξιμες απoδοχές λαμβάνονται υπόψη τα έξοδα παράστασης που ορίζονται στην πράξη αυτή. Σε κάθε περίπτωση προσκόμισης στοιχείων βάσει των οποίων οι συντάξιμες αποδοχές διαμορφώνονται αποδεδειγμένα υψηλότερες λαμβάνονται υπόψη αυτές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης.
10. Μετά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 4ε της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) προστίθενται δύο εδάφια ως εξής: «Στην περίπτωση αυτή ο γονέας, ο σύζυγος ή ο αδελφός του αναπήρου, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση συνταξιοδότησης. Το δικαίωμα συνταξιοδότησης κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αίτησης».
11. Επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από 13.5.2016 και εφεξής καταργούνται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), του άρθρου 64 του ν. 2676/1999 (Α΄ 1), της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν. 2084/1992, της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179), το πέμπτο εδάφιο του άρθρου 23 του π.δ. 913/1978 (Α΄ 220), της παραγράφου 4 του άρθρου 44 του π.δ. 284/1974 (Α΄ 101), της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της Υ.Α. Β2/54/3/236/76/οικ. 695/1977 (Β΄329), της παραγράφου 8α του άρθρου 46 του β.δ. 29/5/25.6.58 (Α΄ 96), της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του π.δ. 419/1983 (Α΄ 154), του άρθρου 17 του π.δ. 419/1980 (Α΄ 11), του άρθρου της 20 Υ.Α. 17481/1933 Α.Υ.Ε.Ο. (77/1933), της περίπτωσης ε της παραγράφου 1 του άρθρου 18 της Υ.Α. 31720/Σ.503/10.12.1962 (Β΄ 503), της Υ.Α. Φ.43/οικ.1135/1988 (Β΄ 404), του άρθρου 1 του π.δ. 460/1989 σε συνδυασμό με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 982/1979 (Α΄ 239), της Υ.Α. Φ.41/241/1996 (Β΄ 228), της
παραγράφου 2 του άρθρου 16 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48) σε συνδυασμό με την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 3029/2002 (Α΄ 160), της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του π.δ. 258/2005 (Α` 316), του άρθρου 9 του π.δ. 116/ 1988 (Α΄ 48), του άρθρου 6 του β.δ. 5/1955 (Α΄ 18), των άρθρων 97 και 110 του π.δ. 668/1981 (Α΄ 167), του άρθρου 1 του π.δ. 418/1985 (Α΄ 146) και του άρθρου 14 της Υ.Α. Φ.29/1455/1977 (Β΄ 1028).»

Στο άρθρο 33 του ν. 4387/2016 προστίθεται νέα παράγραφος 3, η παράγραφος 3 αναριθμείται σε 4 και το άρθρο 33 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 33
Αναπροσαρμογή συντάξεων-προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων
1. Οι ήδη καταβαλλόμενες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κύριες συντάξεις, πλην όσων χορηγούνται από τον ΟΓΑ, αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με την ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 14, σε συνδυασμό με τα άρθρα 7, 8, 27, 28, 30 και 12, βάσει των ειδικότερων ρυθμίσεων της επόμενης παραγράφου.
2. Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των καταβαλλόμενων, έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, συντάξεων, ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνεται υπόψη ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου υπολογίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη. Αν ο συντάξιμος μισθός συνδέεται με ασφαλιστικές κατηγορίες ή ασφαλιστικές κλάσεις ή με τεκμαρτά ποσά, αυτός υπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη η τρέχουσα τιμή τους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση ο συντάξιμος μισθός υπολογίζεται σε τρέχουσες τιμές με τη χρήση των ποσοστών αναπροσαρμογής των συντάξεων όλων των ετών που έχουν μεσολαβήσει από την ημερομηνία συνταξιοδότησης ως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα εφαρμογής της διάταξης αυτής.
3. α. Από την 1η.10.2019 οι συντάξεις πλην όσων χορηγούνται από τον ΟΓΑ, που έχουν απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, υπολογίζονται εκ νέου σύμφωνα με τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8. Από την 1η.10.2019, καταβάλλονται τυχόν προκύπτουσες αυξήσεις στη σύνταξη. Αν το ποσό των συντάξεων αυτών, όπως επανυπολογίζεται, είναι μικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το ποσό της διαφοράς που προκύπτει εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά.
β.α. Οι κύριες συντάξεις πλην όσων χορηγούνται από τον ΟΓΑ, που έχουν απονεμηθεί ή εκκρεμεί η απονομή τους πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 και έχουν επανυπολογισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου υπολογίζονται εκ νέου από την 1η.10.2019 σύμφωνα με τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8.
β.β. Από την 1η.10.2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4α του άρθρου 8.
β.γ. Από την 1η.10.2019, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, τότε συνεχίζει να καταβάλλεται η προσωπική διαφορά με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, και το ποσό των συντάξεων προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της τυχόν πρόσθετης διαφοράς που προκύπτει, για την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και σταδιακά ισόποσα κατ’ έτος έως την 31η Δεκεμβρίου 2024. Στην περίπτωση που η προσωπική διαφορά που προκύπτει είναι μικρότερη από την προσωπική διαφορά που προέκυπτε από τον επανυπολογισμό της σύνταξης με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8, ολοκληρώνεται η καταβολή της προσωπικής διαφοράς που προκύπτει με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και η διαφορά των δύο ποσών συμψηφίζεται κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή της με την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, όπως αυτή προκύπτει κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4α του άρθρου 8.
4. Ειδικά για τις περιπτώσεις του άρθρου 31, αν το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον επανυπολογισμό τους, τότε αυτό προσαυξάνεται κατά το ποσό της διαφοράς και καταβάλλεται, κατά παρέκκλιση της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 14, εξ ολοκλήρου στους δικαιούχους.»

Το άρθρο 34 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 34
Χρόνος ασφάλισης
1. Από την 1η.1.2020 χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. για τους ασφαλισμένους του Κεφαλαίου αυτού είναι:
α. Ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης, ήτοι ο χρόνος ασφαλιστέας απασχόλησης ή ιδιότητας στον Ε.Φ.Κ.Α. ή στους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς για τον οποίο έχουν καταβληθεί εισφορές. Για τους μισθωτούς ως χρόνος ασφάλισης αναγνωρίζεται και ο χρόνος για τον οποίο οφείλονται εισφορές, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
β. Ο λογιζόμενος χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας των πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, όπως αυτές ίσχυαν μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
γ. Οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), της παραγράφου 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), των άρθρων 39, 40 και 41 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), του άρθρου 6 παράγραφος 12 και του άρθρου 17 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120), καθώς και ο χρόνος άσκησης δικηγορίας σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 1090/1980 (Α΄ 263).
Όπου για την αναγνώριση των πλασματικών αυτών χρόνων ασφάλισης προβλέπεται καταβολή εισφοράς, η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου πλασματικού χρόνου ασφάλισης της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, στο ποσοστό που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς.
Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές του ασφαλισμένου κατά τον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησης πριν από την υποβολή της αίτησης εξαγοράς, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του άρθρου 38 και εφόσον έχει διακοπεί η απασχόληση, επί των αποδοχών του τελευταίου μήνα απασχόλησης προσαυξανόμενων κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8.
Σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία, αυτοτελώς απασχολούμενου ή ενός από τα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα ασφάλισης καταβάλλεται η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 39 και της παραγράφου 1 του άρθρου 40 ασφαλιστική εισφορά, την οποία έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος κατά το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.
Το συνολικό ποσό της κατά τα ανωτέρω εξαγοράς καταβάλλεται σε τόσες μηνιαίες δόσεις, όσοι είναι και οι μήνες που αναγνωρίζονται. Το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 2% για κάθε έτος εξαγοράς.
Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της κοινοποίησης της απόφασης. Καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται επιβάρυνσή της με τον εκάστοτε προβλεπόμενο τόκο καθυστέρησης.
Σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή προσαύξησης του ποσού της σύνταξης πριν από τον χρόνο εξόφλησης της εισφοράς εξαγοράς, παρακρατείται κάθε μήνα από τη σύνταξη και μέχρι την εξόφληση ποσό ίσο με το ένα τέταρτο του ποσού της σύνταξης.
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι ασφαλισμένοι που συνταξιοδοτούνται, σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), έχουν δικαίωμα να αναγνωρίζουν τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης των άρθρων 39, 40 και 41 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170).
δ. Ο χρόνος ασφάλισης που έχει αναγνωριστεί και εξαγοραστεί ή συνεχίζεται η εξαγορά του στους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία. Αναγνωρίσεις χρόνων, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί με την πλήρη εξόφληση του ποσού της εξαγοράς, συνεχίζονται στον Ε.Φ.Κ.Α. μέχρι την ολοκλήρωσή τους, βάσει των διατάξεων που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
Η αναγνώριση του χρόνου της παραγράφου 5 του άρθρου 53 του ν. 3518/2006 (Α΄ 272) εξακολουθεί να είναι σε ισχύ. Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν για κάθε αναγνωριζόμενο χρόνο την προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 40 ασφαλιστική εισφορά, την οποία έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος κατά το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται η διαδικασία καταβολής της ανωτέρω εισφοράς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ρύθμισης.
ε. Ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης κατά την παράγραφο 2.
2. Κάθε ασφαλισμένος του Ε.Φ.Κ.Α., εφόσον παύει να έχει την ασφαλιστέα στον Ε.Φ.Κ.Α. απασχόληση ή ιδιότητα, δικαιούται να συνεχίσει την ασφάλισή του στον Ε.Φ.Κ.Α. προαιρετικά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 18 και
37. Πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση των εντασσόμενων φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών συνεχίζουν αυτήν στον Ε.Φ.Κ.Α..
Οι ασφαλισμένοι που έχουν διαδοχικό χρόνο ασφάλισης στους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς δικαιούνται να συνεχίσουν την ασφάλισή τους στον Ε.Φ.Κ.Α. προαιρετικά στον κλάδο του τελευταίου εντασσόμενου φορέα υποχρεωτικής ασφάλισής τους. Το ίδιο ισχύει και για τα πρόσωπα που έχουν ήδη υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση των εντασσομένων φορέων, τομέων και κλάδων και συνεχίζουν αυτή στον Ε.Φ.Κ.Α.
3. α) αα) Ο χρόνος ασφάλισης μέχρι τις 31.12.2016 προσώπων που έχουν υπαχθεί καλόπιστα στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, λόγω απασχόλησης ή ιδιότητας, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις, και συνεχίζουν από την 1η.1.2017 να υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. λόγω της ίδιας απασχόλησης ή ιδιότητας, λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στον Ε.Φ.Κ.Α. και οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές δεν επιστρέφονται, εφόσον δεν έχει εκδοθεί απόφαση διαγραφής.
αβ) Από την ημερομηνία διαπίστωσης από τα αρμόδια όργανα της μη συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων υπαγωγής και συνέχισης της ασφάλισης, τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών βάσει της ασκούμενης δραστηριότητας ή της ιδιότητας.
αγ) Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που η διαπίστωση της μη συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων υπαγωγής έχει γίνει μέχρι τις 31.12.2019, τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω εδάφιο εφαρμόζονται από την 1η.1.2020.
β) Τα αναφερόμενα στην περίπτωση α΄ δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις ασφαλισμένων για τους οποίους έχει χωρήσει λανθασμένη υπαγωγή στην ασφάλιση από την 1η.1.2017 και εφεξής.
4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται το άρθρο 3 του ν. 1358/1983 (Α΄ 64), το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 40 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 10 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), καθώς και κάθε αντίθετη διάταξη.» 

Το άρθρο 35 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 35
Εφάπαξ παροχή
1. Από την 1η.1.2017 στην ασφάλιση του κλάδου εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται υποχρεωτικά τα πρόσωπα που είχαν ήδη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος υπαχθεί στην ασφάλιση των ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, σύμφωνα με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 76, καθώς και όσοι, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 76, αναλαμβάνουν εργασία ή απασχόληση ή αποκτούν ιδιότητα, η οποία, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των ως άνω ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεμελίωναν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση για εφάπαξ παροχή των εν λόγω ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών.
2. Από 1η.1.2017 πόροι του κλάδου εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. είναι:
α. Τα έσοδα από τις προβλεπόμενες εισφορές υπέρ των ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας που εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. του άρθρου 74 του νόμου αυτού, σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 75, οι πρόσοδοι περιουσίας, καθώς και η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών αυτών και κάθε άλλο έσοδο και πόρος που προβλέπεται στην οικεία νομοθεσία ή άλλες γενικές διατάξεις.
β. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων και των εργοδοτών, όπου προβλέπεται εργοδοτική εισφορά για τους μέχρι τις 31.12.1992 ασφαλισμένους μισθωτούς. Το ύψος και ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών των μέχρι τις 31.12.1992 ασφαλισμένων
μισθωτών, προσδιορίζονται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών προνοίας στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., με εξαίρεση τους μισθωτούς ασφαλισμένους στους τομείς προνοίας του πρώην ΕΤΑΠ ΜΜΕ, των οποίων τα ποσοστά εισφορών υπολογίζονται επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους για κύρια σύνταξη, όπως αυτές προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Από την 1η.1.2017 το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. των ασφαλισμένων από την 1η.1.1993 και εφεξής μισθωτών ορίζεται σε ποσοστό 4%, υπολογιζόμενο επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους για κύρια σύνταξη, όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 5 και 38. γ. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων αυτοτελώς απασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών και όλων των πριν και μετά την 1η.1.1993 ασφαλισμένων, έμμισθων δικηγόρων, μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών των οικείων τομέων του κλάδου πρόνοιας του πρώην Ε.Τ.Α.Α..
Για την καταβολή των ασφαλιστικών τους εισφορών, οι ανωτέρω ασφαλισμένοι του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., κατατάσσονται από την 1η.1.2020 σε τρείς (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, στις οποίες αντιστοιχεί το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, όπως εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα:

 

Ασφαλιστικές κατηγορίες

Ποσά εισφορών εφάπαξ παροχής σε ευρώ

1η κατηγορία

26

2η κατηγορία

31

3η κατηγορία

37

 

γα. Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία (1) από τις τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες. Η κατάταξη σε μία (1) από τις τρεις (3) είναι υποχρεωτική. Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη.
γβ. Ο ασφαλισμένος μπορεί, με αίτησή του, να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξει κατώτερη. H αίτηση επιλογής δύναται να υποβάλεται και ηλεκτρονικά.
Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλεται οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση, όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.
«Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία και επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν από την 1η.7.2020.»
γγ. Ειδικά για τους έμμισθους δικηγόρους τα ανωτέρω ποσά της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% για τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλισμένο.
γδ. Από την 1η.1.2023 έως 31.12.2024 τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσόν της εισφοράς παραμένει στα επίπεδα του προηγουμένου έτους. Από την 1η.1.2025 και εφεξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8.
δ. Τα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές των προσώπων, τα οποία από την 1η.1.2021 ασφαλίζονται προαιρετικά στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 76.
Το ποσό της μηνιαίας εισφοράς των προαιρετικά ασφαλισμένων μισθωτών ορίζεται σε ποσοστό 4%, υπολογιζόμενο επί των ασφαλιστέων αποδοχών τους για κύρια σύνταξη, όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 5 και 38.
Οι προαιρετικά ασφαλισμένοι, αυτοτελώς απασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ και έμμισθοι δικηγόροι, καταβάλλουν εισφορές βάσει του ανωτέρω Πίνακα.
3.α. Η εφάπαξ παροχή απονέμεται εφόσον ο ασφαλισμένος έλαβε κύρια σύνταξη λόγω γήρατος ή οριστικής αναπηρίας. Αν ο ασφαλισμένος λαμβάνει σύνταξη από ταμείο που χορηγεί προσυνταξιοδοτική παροχή, απονέμεται η εφάπαξ παροχή, εφόσον ο ασφαλισμένος έλαβε προσυνταξιοδοτική παροχή.
Οι καταστατικές διατάξεις των ταμείων, τομέων, κλάδων ή λογαριασμών του άρθρου 75, από τις οποίες προβλεπόταν ως προϋπόθεση για τη χορήγηση εφάπαξ παροχής η προηγούμενη συνταξιοδότηση από φορέα επικουρικής ασφάλισης καταργούνται.
Εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης της εφάπαξ παροχής, κρίνονται ως προς τις προϋποθέσεις απονομής βάσει των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
β. Δικαιούχοι της εφάπαξ παροχής σε περίπτωση ασφαλισμένου ο οποίος απεβίωσε πριν την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, γήρατος ή αναπηρίας είναι:
αα) Ο/η επιζών σύζυγος και τα τέκνα, ανάλογα με το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος.
αβ) Οι γονείς και τα αδέλφια, ανάλογα με το ποσοστό του κληρονομικού τους δικαιώματος, εφόσον δεν υπάρχουν τα πρόσωπα της ανωτέρω υποπερίπτωσης.
αγ) Εάν δεν υπάρχουν τα ανωτέρω πρόσωπα, η εφάπαξ παροχή χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής.
γ. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου, είτε πριν είτε μετά από την έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης, η εφάπαξ παροχή χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής.
δ. Δεν επιτρέπεται προκαταβολή της εφάπαξ παροχής και κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.
4. Από 13.5.2016 το ποσό της εφάπαξ παροχής με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 9, ισούται με το άθροισμα του τμήματος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης μέχρι την 31η.12.2013 και του τμήματος της εφάπαξ παροχής που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης από 1η.1.2014 και εφεξής.
α. Για χρόνο ασφάλισης που έχει διανυθεί έως και την 31η.12.2013:
αα. Για τους μισθωτούς:
Για τους μισθωτούς με εισφορά ύψους 4% επί των αποδοχών, η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το γινόμενο του εξήντα τοις εκατό (60%) των αποδοχών, επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, υπέρ του κλάδου επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης έως και την 31η.12.2013, με ακρίβεια δεύτερου δεκαδικού ψηφίου.
Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής, νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και τις 31.12.2013, εφόσον υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας.
Ο ως άνω μέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8. Ειδικότερα, ο μέσος ετήσιος γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής εφαρμόζεται από το επόμενο έτος μετά το καταληκτικό της ανωτέρω πενταετίας, έως και το προηγούμενο έτος της αποχώρησης από την υπηρεσία ή την εργασία. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από τους δείκτες της παραγράφου 4 του άρθρου 8 δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1).
Για τους μισθωτούς με εισφορά ύψους διάφορου του 4% ή με σταθερό ποσό εισφοράς, το ως άνω ποσοστό (60%) θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά ως προς το ύψος της εισφοράς, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα και κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
Στην περίπτωση αυτή το ως άνω ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%).
Στις περιπτώσεις που ο δικαιούμενος εφάπαξ παροχής έχει μισθοδοτηθεί για λιγότερο από πέντε (5) έτη, για τον υπολογισμό του μέσου όρου πενταετίας θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της πενταετίας ομοιοβάθμου του ή ασφαλισμένου με τα ίδια έτη ασφάλισης. Αν δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός πενταετίας, ο υπολογισμός γίνεται με βάση το σύνολο του χρόνου ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί.
Ειδικά για τους ασφαλισμένους του πρ. Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων και των φορέων πρόνοιας υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. που αποχώρησαν από την 1η.1.2014 έως τις 13.5.2016, ως αποδοχές για τον υπολογισμό του τμήματος αυτού της εφάπαξ παροχής νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη πριν από την αποχώρησή του, εφόσον καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ταμείου, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και αδείας.
Για τον υπολογισμό του τμήματος της εφάπαξ παροχής των ασφαλισμένων του πρ. Ταμείου Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΑΕΝ) και του πρ. Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΠΚΠΕΝ) για χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί έως και τις 31.12.2013, ως ποσοστό εισφοράς θεωρείται το ποσοστό 4% και το ποσοστό αναπλήρωσης καθορίζεται στο 60% επί τεκμαρτών συντάξιμων αποδοχών. Οι τεκμαρτές συντάξιμες αποδοχές προσδιορίζονται με τη χρήση εισφορών εικοσαετίας έως και τις 31.12.2013, οι οποίες αναπροσαρμόζονται με το επιτόκιο επιστροφής εισφορών όπως ισχύει την 31η.12.2013, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 2335/1995 (Α΄ 185) και στην υπουργική απόφαση Φ. 80000/οικ.26625/1319/2006 (Β΄ 1772), όπως ισχύουν. Ο μέσος όρος των τεκμαρτών αποδοχών αποτελεί τις συντάξιμες αποδοχές για τα έτη ασφάλισης έως και τις 31.12.2013. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώνεται εικοσαετής ασφάλιση για χορήγηση εφάπαξ, για τον υπολογισμό θα χρησιμοποιείται ο πραγματικός χρόνος ασφάλισης εντός του διαστήματος 1994-2013.
Μετά το έτος 2013 έως και το έτος αποχώρησης από την εργασία λόγω οριστικής συνταξιοδότησης, ο ως άνω μέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8. Ειδικότερα, ο μέσος ετήσιος γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής εφαρμόζεται από το επόμενο έτος μετά το καταληκτικό της ανωτέρω εικοσαετίας, έως και το προηγούμενο έτος της αποχώρησης από την εργασία. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από τους δείκτες της παραγράφου 4 του άρθρου 8 δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1).
αβ. Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους:
Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους με εισφορά ύψους 4%, η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το γινόμενο του εξήντα τοις εκατό (60%) των αποδοχών επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης έως και τις 31.12.2013, με ακρίβεια δευτέρου δεκαδικού ψηφίου.
Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους με εισφορά ύψους διάφορου του 4% ή με σταθερό ποσό εισφοράς, το ως άνω ποσοστό (60%) αναπροσαρμόζεται αναλογικά ως προς το ύψος της εισφοράς, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα και κατόπιν σύμφωνης γνώ-
μης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
Στην περίπτωση αυτή το ως άνω ποσοστό δεν μπορεί να υπερβαίνει το εκατό τοις εκατό (100%).
Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής νοείται ο μέσος όρος των τιμών των ασφαλιστικών κατηγοριών, επί των οποίων υπεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του κλάδου, κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και τις 31.12.2013, όπως οι εν λόγω τιμές είχαν διαμορφωθεί κατά το καταληκτικό της πενταετίας έτος.
Ο ως άνω μέσος όρος προσαυξάνεται ετησίως κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8. Ειδικότερα, ο μέσος ετήσιος γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής εφαρμόζεται από το επόμενο έτος μετά το καταληκτικό της ανωτέρω πενταετίας, έως και το προηγούμενο έτος της αποχώρησης από το επάγγελμα ή την εργασία. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από τους δείκτες της παραγράφου 4 του άρθρου 8 δεν μπορεί να είναι μικρότερος από ένα (1).
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, και ύστερα από οικονομική έκθεση, καθορίζονται οι ασφαλιστικές κατηγορίες για όσους αυτοτελώς απασχολούμενους η εισφορά τους δεν προκύπτει ως ποσοστό επί ασφαλιστικής κατηγορίας, καθώς και κάθε άλλο θέμα που απαιτείται για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής.
β. Για τον χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιείται από την 1η.1.2014 και εφεξής:
Για τους μισθωτούς και αυτοτελώς απασχολούμενους το τμήμα της εφάπαξ παροχής που αναλογεί στα έτη ασφάλισης από την 1η.1.2014 και εφεξής, υπολογίζεται με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση. Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από την 1η.1.2014 και εφεξής για κάθε ασφαλισμένο τηρούνται σε ατομικές μερίδες. Με βάση την αρχή της ισοδυναμίας το ποσό της εφάπαξ παροχής ισούται με τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία αποχώρησης. Η συσσώρευση των εισφορών θα γίνει με το πλασματικό ποσοστό επιστροφής, το οποίο προκύπτει από την ετήσια ποσοστιαία μεταβολή των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων.
γ. Για την εφαρμογή των ανωτέρω περιπτώσεων α΄ και β΄ ισχύουν τα εξής:
Το τμήμα της απονεμόμενης εφάπαξ παροχής για τα έτη ασφάλισης από την 1η.1.2014 και εφεξής προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:Όταν η εισφορά δεν προκύπτει ως ποσοστό επί μιας βάσης υπολογισμού εισφορών, πρέπει αυτή να μετατρέπεται ως ποσοστό επί βάσης εισφορών, ώστε αυτή η βάση εισφορών να λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του ετήσιου πλασματικού ποσοστού επιστροφής.
Για αυτούς που ασφαλίστηκαν πρώτη φορά πριν την 1η.1.2014 το ποσό της εφάπαξ παροχής αποτελείται από δύο τμήματα και προκύπτει από τον παρακάτω τύπο:
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.
5. Εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής για αποχωρήσεις από την υπηρεσία ή την εργασία ή το επάγγελμα από την 1η.9.2013 και εφεξής, σε όποιο στάδιο της διοικητικής διαδικασίας και αν ευρίσκονται κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κρίνονται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της παροχής βάσει των διατάξεων της παραγράφου 4.
6. Οι φορείς που χορηγούν εφάπαξ παροχή με το καθεστώς του ν. 103/1975 (Α΄ 167) για χρόνους ασφάλισης μέχρι 31.12.2005, εξακολουθούν να τα καταβάλλουν οι ίδιοι σύμφωνα με όσα ορίζονται στο παρόν άρθρο.
Για τους ασφαλισμένους στο καθεστώς του ν. 103/1975, μετέπειτα Κλάδο Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και Τομέα Πρόνοιας Ν.Π.Δ.Δ. του Τ.Π.Δ.Υ., δεν απαιτείται ελάχιστος χρόνος ασφάλισης για θεμελίωση δικαιώματος χορήγησης εφάπαξ παροχής με το καθεστώς του ν. 103/1975 (Α΄ 167) από τα Ν.Π.Δ.Δ..
Η εφάπαξ παροχή, την οποία δικαιούνται οι αποχωρούντες ασφαλισμένοι, υπολογίζεται με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 4α, για όλο τον χρόνο υπηρεσίας τους που έχει διανυθεί από 1.10.1975 έως 31.12.2013 και καταβάλλεται κατ’ αναλογία από το νομικό πρόσωπο, στο οποίο ετηρείτο ο λογαριασμός του ν. 103/1975 (Α΄ 167) και στον οποίο ήταν ασφαλισμένος ο υπάλληλος στις 31.12.2005 ή πριν την ημερομηνία αυτή σε περίπτωση μετάταξης/ μεταφοράς και το υπόλοιπο ποσό από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για το χρονικό διάστημα ασφάλισης έως 31.12.2013 σε οποιοδήποτε ταμείο, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό πρόνοιας που εντάσσεται σε αυτό.
Για το χρονικό διάστημα από την 1η.1.2014 και εφεξής η εφάπαξ παροχή υπολογίζεται και αποδίδεται από τον οικείο φορέα με βάση τα οριζόμενα στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4.
Σε περίπτωση ανεπάρκειας των σχηματιζόμενων κεφαλαίων του οικείου λογαριασμού του ν. 103/1975 για την καταβολή του αναλογούντος ποσού βοηθήματος, τούτο συμπληρώνεται κατά το ποσό που υπολείπεται από το ίδιο το Ν.Π.Δ.Δ. στο οποίο τηρείτο ο λογαριασμός και σε καμιά περίπτωση δεν βαρύνει το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Σε περίπτωση μετατροπής, κατάργησης ή συγχώνευσης του Ν.Π.Δ.Δ., η επιβάρυνση για την κάλυψη του ανωτέρω ποσού καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του διάδοχου εργασιακού φορέα ή τον Κρατικό Προϋπολογισμό σε περίπτωση μεταφοράς των υπαλλήλων στο Δημόσιο και σε καμία περίπτωση από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..
7. Στους μη δικαιούμενους εφάπαξ παροχής από υπηρεσία, εργασία ή επάγγελμα, για το οποίο ασφαλίστηκαν σε ταμείο, τομέα, κλάδο και λογαριασμό πρόνοιας ή σε περίπτωση θανάτου αυτών στους δικαιούχους τους, επιστρέφονται οι ατομικές τους εισφορές, χωρίς χρονικές προϋποθέσεις, ύστερα από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται μετά την επέλευση του ασφαλιστικού κινδύνου μαζί με τη συνταξιοδοτική απόφαση, θετική ή απορριπτική του φορέα κύριας ασφάλισης.
Για επιστροφή ατομικών εισφορών που καταβλήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις των οικείων καταστατικών για χρόνο ασφάλισης έως τις 31.12.2013 το επιστρεπτέο ποσό προκύπτει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 9 του ν. 2335/1995 (Α΄ 185) και την υπουργική απόφαση Φ.80000/οικ.26625/1319/17.11.2006 (Β΄ 1772), όπως ισχύουν. Για επιστροφή εισφορών χρονικών διαστημάτων από την 1η.1.2014 και εφεξής το ύψος του επιστρεπτέου ποσού προκύπτει από τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών στην ατομική μερίδα.
8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε άλλη γενική ή ειδική ή καταστατική διάταξη της νομοθεσίας που προβλέπει διαφορετικά από τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο καταργείται. Η παράγραφος 3 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) καταργείται από τότε που άρχισε να ισχύει.
9. Ειδικά, η εφάπαξ παροχή που καταβάλλεται στους δικαιούχους των Τομέων Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.), του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.), εφεξής «Ταμεία», και τους μετόχους των Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας Μετοχικών Ταμείων Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, εφεξής «Ειδικοί Λογαριασμοί», καταβάλλεται, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των οικείων καταστατικών διατάξεων και υπολογίζεται ως εξής:
α. Για όσους υπέβαλαν σχετική αίτηση έως την 31η.12.2014 υπολογίζεται, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις των Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών.
β. Για όσους υπέβαλαν ή υποβάλλουν σχετική αίτηση μετά την 1η.1.2015, υπολογίζεται αθροιστικά, για τον μεν χρόνο μετοχικής σχέσης έως την 31η.12.2014, σύμφωνα με τις οικείες καταστατικές διατάξεις των Ταμείων και των Ειδικών Λογαριασμών, για τον δε χρόνο μετοχικής σχέσης από την 1η.1.2015 και εφεξής, σύμφωνα με την τεχνική βάση διανεμητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC), κατά το μαθηματικό τύπο της παραγράφου 4γ.
10. Η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται από τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κατ’ απόλυτη προτεραιότητα: α) στους δικαιούχους που λόγω ασθένειας, χρόνιας πάθησης ή άλλης βλάβης έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50%, το οποίο αποδεικνύεται με γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ, β) στους δικαιούχους που είναι γονείς ή νόμιμοι κηδεμόνες ατόμων που έχουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 50% το οποίο αποδεικνύεται με γνωμάτευση ΚΕΠΑ ή ΑΣΥΕ, γ) στους δικαιούχους που συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του ν. 612/1977 (Α΄ 164) είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές και ισχύουν κάθε φορά ή με βάση τις διατάξεις που αναφέρονται στα πρόσωπα του τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 των άρθρων 1 και 26 π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) είτε με βάση τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτές όπως ισχύουν κάθε φορά και δ) στους δικαιούχους που λαμβάνουν επίδομα σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 1140/1981 (Α΄ 68).
Εφόσον δεν υπάρχουν δικαιούχοι που εμπίπτουν στις ως άνω περιπτώσεις, η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται από τον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. κατά προτεραιότητα σε περιπτώσεις: α) θανάτου του/της συζύγου ή τέκνου του δικαιούχου εφάπαξ παροχής και β) θανάτου του δικαιούχου εφάπαξ παροχής, στην/στον σύζυγο και στα τέκνα αυτού.
11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα που προκύπτει κατά την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

Το άρθρο 36 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται και προστίθεται άρθρο 36Α ως εξής:
«Άρθρο 36
Καταβολή εισφορών επί παράλληλης απασχόλησης και τρόπος υπολογισμού της σύνταξης επί παράλληλης απασχόλησης
1. Οι ασφαλισμένοι του Ε.Φ.Κ.Α. οι οποίοι ασκούν παράλληλα δύο ή περισσότερες επαγγελματικές δραστηριότητες, μισθωτού ή αυτοτελώς απασχολούμενου ή ελεύθερου επαγγελματία ή ασφαλισμένου στον πρώην ΟΓΑ, καταβάλλουν για κάθε ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα τις ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Ειδικότερα:
α) Σε περιπτώσεις μισθωτών που πραγματοποιούν παράλληλα περισσότερες της μίας μισθωτές απασχολήσεις σε διαφορετικούς εργοδότες, καταβάλλονται για κάθε μισθωτή απασχόληση οι εισφορές για κύρια σύνταξη που προβλέπονται στο άρθρο 38 και έως του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών της παραγράφου 2 του άρθρου 38, όπως ισχύει. Ως προς την εργοδοτική εισφορά το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών εφαρμόζεται χωριστά για κάθε εργοδότη. Στις περιπτώσεις αυτές, για όσους υποχρεούνται σε καταβολή εισφοράς επικουρικής ασφάλισης ή εφάπαξ παροχής, καταβάλλονται αντίστοιχα για κάθε μισθωτή απασχόληση οι εισφορές που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 97 ή οι εισφορές μισθωτών του άρθρου 35, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στα άρθρα αυτά.
β) Σε περιπτώσεις αυτοτελώς απασχολουμένων που παράλληλα ασκούν και ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλεται με ελεύθερη επιλογή του ασφαλισμένου μία ασφαλιστική εισφορά κύριας σύνταξης από τις προβλεπόμενες έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 39, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 39.
Σε περιπτώσεις αυτοτελώς απασχολουμένων που παράλληλα ασκούν και ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλεται με ελεύθερη επιλογή του ασφαλισμένου μία ασφαλιστική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης από τις προβλεπόμενες έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες της παραγράφου 3 ή της παραγράφου 6 του άρθρου 41 αντιστοίχως, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 5 του άρθρου 41.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις και εφόσον υποχρεούται ο ασφαλισμένος σε καταβολή εισφοράς επικουρικής ασφάλισης ή εφάπαξ παροχής, καταβάλλεται αντίστοιχα, με ελεύθερη επιλογή του ασφαλισμένου, μία ασφαλιστική εισφορά επικουρικής ασφάλισης από τις προβλεπόμενες τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες της παραγράφου 3 του άρθρου 97 σύμφωνα με τη παράγραφο 4 του άρθρου 97 και μία ασφαλιστική εισφορά εφάπαξ παροχής από τις προβλεπόμενες τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 35, σύμφωνα με τις περιπτώσεις γα΄ και γβ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 35.
Ειδικά στις περιπτώσεις ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), τα οποία λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016 δυναμικότητας έως και πέντε (5) δωματίων σε ολόκληρη την Επικράτεια, καθώς και όλων των τουριστικών καταλυμάτων τα οποία λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας, είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016 δυναμικότητας από 6 έως και 10 δωματίων σε όλη την Επικράτεια, που είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.), οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ για άλλη δραστηριότητα, καταβάλλεται κατ’ επιλογή του ασφαλισμένου μία ασφαλιστική εισφορά από τις προβλεπόμενες έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες της παραγράφου 1 του άρθρου 40. Ο χρόνος ασφάλισης θεωρείται ότι διανύθηκε στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.
γ) Για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλλεται για τις εισφορές της κύριας σύνταξης υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά του άρθρου 38, ως μηναία εισφορά
μισθωτού και εργοδότη και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό. Για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλεται για τις εισφορές της υγειονομικής περίθαλψης υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της παραγράφου 1 του άρθρου 41, ως μηναία εισφορά μισθωτού και εργοδότη και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό.
i. Η ανωτέρω συνολική μηνιαία εισφορά μισθωτού και εργοδότη για την κύρια σύνταξη του άρθρου 38 δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 39 για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή της παραγράφου 1 του άρθρου 40 για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ.
Η ανωτέρω εισφορά για υγειονομική περίθαλψη δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου 2 του άρθρου 41 για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα και της παραγράφου 6 του άρθρου 41 για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ.
Στην περίπτωση που η συνολική εισφορά κύριας σύνταξης του άρθρου 38, ως μηνιαία εισφορά μισθωτού και εργοδότη και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, υπολείπεται του ποσού της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 39 για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή της παραγράφου 1 του άρθρου 40 για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο.
Στην περίπτωση που η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης της παραγράφου 1 του άρθρου 41, ως μηναία εισφορά μισθωτού και εργοδότη και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, υπολείπεται του ποσού της δεύτερης ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου 2 του άρθρου 40 για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή της παραγράφου 6 του άρθρου 40 για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο.
Για τον υπολογισμό της ανωτέρω εισφοράς κύριας σύνταξης του άρθρου 38 και υγειονομικής περίθαλψης του άρθρου 41, υπολογίζονται οι συνολικές μηνιαίες εισφορές μισθωτού και εργοδότη, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται οι εισφορές μισθωτού και εργοδότη επί των δώρων και του επιδόματος αδείας των μισθωτών.
ii. Ειδικά για τους μισθωτούς που παράλληλα ασφαλίζονται για πρώτη φορά ως αυτοτελώς απασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες, η ανωτέρω συνολική μηνιαία εισφορά μισθωτού και εργοδότη για την κύρια σύνταξη του άρθρου 38 και για υγειονομική περίθαλψη του άρθρου 41 δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται αντιστοίχως και σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της προηγούμενης περίπτωσης i, του ποσού της εισφοράς της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου 1 του άρθρου 39 και της παραγράφου 2 του άρθρου 41. Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει για πέντε (5) έτη από την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος, κατόπιν υποβολής σχετικής αιτήσεως. Χρήση του ευεργετήματος αυτού είναι δυνατή μόνο μία φορά. Σε περίπτωση διακοπής της ασκήσεως του επαγγέλματος του ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολούμενου δεν είναι δυνατή η συνέχιση ή επανέναρξη του ως άνω ευεργετήματος. Η δυνατότητα καταβολής της ανωτέρω μειωμένης εισφοράς δεν αποτελεί ασφαλιστική οφειλή και δεν αναζητείται.
iii. Οι μισθωτοί που απασχολούνται παράλληλα ως αυτοτελώς απασχολούμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες ή σε επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν, κατόπιν αιτήσεως, υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία εισφορών κύριας σύνταξης της παραγράφου 1 του άρθρου 39 για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή της παραγράφου 1 του άρθρου 40 για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ από αυτήν την οποία υποχρεωτικά υπάγονται σύμφωνα με τις υποπεριπτώσεις i) και ii) της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Η παράγραφος 2 του άρθρου 39 και αντίστοιχα η παράγραφος 2 του άρθρου 40, σχετικά με τη διαδικασία και την υποβολή της αίτησης επιλογής ανώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας εφαρμόζονται και στην περίπτωση αυτή. Σε περίπτωση που η συνολική εισφορά του άρθρου 38 υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της εκάστοτε ασφαλιστικής κατηγορίας που επιλέγεται, καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλεται επιπλέον εισφορά υγειονομικής περίθαλψης των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 41 αντίστοιχα.
iv. Μισθωτοί που παράλληλα αμείβονται με δελτία παροχής υπηρεσιών από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο παρέχουν μισθωτή εργασία ή σε συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα κατά την έννοια της περίπτωσης ζ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), εφαρμόζονται αναλογικά ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου 38.
v. Για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και υποχρεούνται σε καταβολή εισφοράς επικουρικής ασφάλισης καταβάλλεται για τις εισφορές της επικουρικής ασφάλισης υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της παραγράφου 1 του άρθρου 97, ως μηναία εισφορά μισθωτού και εργοδότη και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό. Η εισφορά αυτή δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της παραγράφου 3 του άρθρου 97. Σε περίπτωση που υπολείπεται, καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο. Οι ασφαλισμένοι αυτοί διατηρούν τη δυνατότητα να επιλέγουν, κατόπιν αιτήσεως, υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία εισφορών επικουρικής ασφάλισης, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 97. Σε περίπτωση που η συνολική εισφορά της παραγράφου 1 του άρθρου 97 υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της εκάστοτε ασφαλιστικής κατηγορίας που επιλέγεται, καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο.
Για τους μισθωτούς που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και υποχρεούνται σε καταβολή εισφοράς εφάπαξ παροχής, καταβάλλεται για τις εισφορές της εφάπαξ παροχής υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά μισθωτών του άρθρου 35, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις και κατά τα ποσοστά που προβλέπονται στο άρθρο αυτό. Η εισφορά αυτή δεν είναι δυνατόν να υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 35. Σε περίπτωση που υπολείπεται, καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο. Οι ασφαλισμένοι αυτοί διατηρούν την δυνατότητα να επιλέγουν, κατόπιν αιτήσεως, υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία εισφορών εφάπαξ παροχής, σύμφωνα με τις περιπτώσεις γα΄ και γβ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 35. Σε περίπτωση που η συνολική εισφορά μισθωτών του άρθρου 35 υπολείπεται του ποσού της εισφοράς της εκάστοτε ασφαλιστικής κατηγορίας που επιλέγεται, καταβάλλεται η διαφορά από τον ασφαλισμένο.
vi. Όλες οι ανωτέρω ρυθμίσεις των υποπεριπτώσεων i έως v της περίπτωσης γ΄ εφαρμόζονται και για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή. Ειδικά για τους δικηγόρους με έμμισθη εντολή καταβάλλεται για τις εισφορές της επικουρικής ασφάλισης υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της παραγράφου 3 του άρθρου 97, σύμφωνα με την ειδική διάταξη της παραγράφου 4 του Άρθρου 97 και για τις εισφορές εφάπαξ παροχής υποχρεωτικά η ασφαλιστική εισφορά της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 35, σύμφωνα με την ειδική διάταξη της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 35.
2. Οι ασφαλισμένοι της παραγράφου 1.γ) για υγειονομική περίθαλψη υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του φορέα, κλάδου ή τομέα που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α. και καταβάλλουν την ασφαλιστική εισφορά του άρθρου 38.
3. α. Ασφαλισμένοι ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, για τους οποίους προέκυπτε βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως αυτές ίσχυαν έως την έναρξη του ν. 4387/2016 για κάθε φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό που εντάχθηκε στον Ε.Φ.Κ.Α., υποχρεωτική ασφάλιση σε δύο ή περισσότερους φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς για την αυτή απασχόληση, καταβάλλουν τις προβλεπόμενες στο άρθρο 38 ασφαλιστικές εισφορές.
β. Οι παλαιοί ασφαλισμένοι κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 2084/1992, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να έχουν προαιρετικά το δικαίωμα καταβολής δεύτερης εισφοράς στον Ε.Φ.Κ.Α., κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλουν το συνολικό ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 38.
4. α. Τα ανωτέρω οριζόμενα στη παράγραφο 3, εφαρμόζονται αντίστοιχα για την υγειονομική περίθαλψη, την επικουρική ασφάλιση και την εφάπαξ παροχή. Ειδικά για την εφάπαξ παροχή η παράγραφος 3β καταλαμβάνει και τους νέους ασφαλισμένους κατά την έννοια των διατάξεων του ν. 2084/1992.
β. Σε περίπτωση μισθωτών που παράλληλα αυτοαπασχολούνται ή ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλλονται υπέρ ΟΑΕΔ μόνο οι προβλεπόμενες για τους μισθωτούς εισφορές. Εάν δεν προβλέπεται η καταβολή εισφοράς υπέρ ΟΑΕΔ για τη μισθωτή εργασία ή την έμμισθη εντολή, καταβάλλεται η εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ του ελεύθερου επαγγελματία και υπέρ του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ.
5. Σε περίπτωση παράλληλης ασφάλισης για υγειονομική περίθαλψη αφενός σε εντασσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό και αφετέρου σε μη εντασσόμενο στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό, ο ασφαλισμένος διατηρεί το δικαίωμα να επιλέξει κατόπιν αιτήσεώς του, την ασφάλισή του για υγειονομική περίθαλψη στον φορέα εκτός Ε.Φ.Κ.Α. καταβάλλοντας την προβλεπόμενη εισφορά του φορέα που επιλέγει.
6. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλογικά και για τα πρόσωπα της παραγράφου 1α. του άρθρου 4 του ν. 4387/2016.
7. Καταργείται το άρθρο 39 του ν. 2084/1992, καθώς και κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα του παρόντος.
8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.
Άρθρο 36Α
Αξιοποίηση του χρόνου παράλληλης απασχόλησης και τρόπος υπολογισμού της σύνταξης
1. Χρονικά διαστήματα παράλληλης ασφάλισης που έχουν διανυθεί έως τις 31.12.2016 και για τα οποία έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται διακριτοί, αυτοτελείς χρόνοι κύριας ασφάλισης.
2. Χρονικά διαστήματα παράλληλης απασχόλησης μετά την 1η.1.2017 για τα οποία έχουν καταβληθεί περισσότερες της μιας ασφαλιστικές εισφορές θεωρούνται ενιαίος χρόνος ασφάλισης για κύρια σύνταξη.
3. Κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης απονομής κύριας σύνταξης, το χρονικό διάστημα που έχει διανυθεί μετά την 1η.1.2017 και για το οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές παράλληλης απασχόλησης προσμετράται κατ’ επιλογή του ασφαλισμένου στον ασφαλιστικό χρόνο ενός από τους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. πρώην φορείς, στον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές για την θεμελίωση αυτοτελούς συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
4. α. Η κύρια σύνταξη στις ανωτέρω περιπτώσεις υπολογίζεται ως ακολούθως:
Χρόνος ασφάλισης με τον οποίο θεμελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωμα, καθώς και χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί από την 1η.1.2017 και εντεύθεν, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 28 του παρόντος.
Για χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2016 που δεν έχει ληφθεί υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, χορηγείται επιπλέον παροχή για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, η οποία υπολογίζεται με ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή την περίπτωση προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επί πλέον εισφοράς.
β. Για τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης και της εφάπαξ παροχής, στις ανωτέρω περιπτώσεις εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 96 και 35 αντίστοιχα, του ν. 4387/2016, όπως ισχύει.
5. Ειδικότερα τα ποσοστά αναπλήρωσης των ειδικών κατηγοριών στρατιωτικών που προβλέπονται στο άρθρο 41 του α.ν. 1854/1951, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παράγραφοι 1-3 του ν. 148/1975 και συμπληρώθηκε στις παραγραφους 2 και 3 περίπτωση δ΄ με το άρθρο 2 του ν. 1282/1982, και με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 8 του ν. 2084/1992, καθώς και με τις διατάξεις του άρθρου 41 του π.δ. 169/2007, όπως ισχύει, προσαξαύνονται πέραν των ποσοστών του πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου 8 και κατά ποσοστό 1,5% επιπλέον για κάθε έτος μετά το τεσσαρακοστό πέμπτο.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.»

Το υπό γ) στοιχείο της παραγράφου 2 του άρθρου 37 του ν. 4387/2016 τροποποιείται, το υπό δ) στοιχείο της ίδιας παραγράφου καταργείται και η παράγραφος 3 του άρθρου 37 του ν. 4387/2016 τροποποιείται. Το άρθρο 37 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 37
Προαιρετική συνέχιση ασφάλισης
1. Το άρθρο 18 εφαρμόζεται αναλόγως και στους ασφαλισμένους του ιδιωτικού τομέα, με την επιφύλαξη των ακόλουθων παραγράφων.
2. α. Για την προαιρετική ασφάλιση των ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα καταβάλλεται μηνιαία εισφορά κατ’ αναλογία των προβλεπόμενων στα άρθρα 38, 39 και 40.
β. Ειδικότερα ο προαιρετικά ασφαλισμένος μισθωτός καταβάλλει μηνιαίως για τον κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών το συνολικό ποσοστό ασφαλιστικής εισφοράς εργαζόμενου εργοδότη στο ύψος που έχει διαμορφωθεί και ισχύει κατά τον χρόνο υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση.
Το ως άνω ποσοστό υπολογίζεται επί του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, αναπροσαρμοζόμενων κατά τον τρόπο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του παρόντος.
Για παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για παροχές σε χρήμα από τον Κλάδο Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α., ο προαιρετικά ασφαλισμένος μισθωτός καταβάλλει μηνιαίως εξ ολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη στο ύψος που εκάστοτε έχει διαμορφωθεί, υπολογιζόμενης αντιστοίχως επί των αποδοχών όπως προβλέπεται για την κύρια σύνταξη.
γ. Προκειμένου περί αυτοτελώς απασχολούμενων, ελευθέρων επαγγελματιών και των υπαγόμενων προσώπων στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καταβάλλεται μηνιαία εισφορά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 39 και της παραγράφου 1 του άρθρου 40 του παρόντος.
Τα πρόσωπα που συνεχίζουν προαιρετικά την ασφάλισή τους βάσει των διατάξεων του άρθρου 20 παράγραφος 4 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137) καταβάλλουν μηνιαία εισφορά σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του παρόντος.
Για παροχές ασθένειας σε είδος από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και για παροχές σε χρήμα από τον Κλάδο Παροχών του Ε.Φ.Κ.Α., ο προαιρετικά ασφαλισμένος καταβάλλει μηνιαίως εξ ολοκλήρου το σύνολο της εισφοράς στο ύψος που εκάστοτε έχει διαμορφωθεί.
3. Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και τα υπαγόμενα πρόσωπα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ μπορούν να υπαχθούν σε καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης εφόσον δεν υπάρχει οφειλή από οποιαδήποτε αιτία του ασφαλισμένου προς τον φορέα ή, σε περίπτωση οφειλής, έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης, της οποίας οι όροι τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της υπαγωγής στην προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης.
4. Οι διατάξεις των άρθρων 42 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), 41 του α.ν. 1846/1951 (Α΄ 179), 22 παράγραφος 1 του ν. 1654/1986 (Α΄ 177), 26 παράγραφος 14 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89), καθώς και κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται.»

Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 9 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) τροποποιούνται, η παράγραφος 4 του ιδίου άρθρου καταργείται και οι παράγραφοι 5, 6, 7, 8 και 9, όπως το τελευταίο τροποποιείται, και 10, αναριθμούνται σε 4, 5, 6, 7, 8, 9 αντίστοιχα και προστίθεται νέα παράγραφος 10. Το άρθρο 38 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 38
Εισφορές μισθωτών και εργοδοτών
1. Το συνολικό ποσοστό εισφοράς κύριας σύνταξης ασφαλισμένου μισθωτού και εργοδότη ορίζεται σε 20% επί των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας. Το ανωτέρω ποσοστό κατανέμεται κατά 6,67% σε βάρος των ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των εργοδοτών, συμπεριλαμβανομένων από την 1η.1.2017 και του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος.
Το ανωτέρω ποσοστό εργοδοτικής εισφοράς καταβάλλεται μειωμένο για τις περιπτώσεις εργοδοτών που εντάσσονται στο πρόγραμμα επιδότησης μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ηλικίας έως εικοσιπέντε (25) ετών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 86 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212) και της αρίθμ. Δ.15/Δ΄/3220/72/26.2.2019 κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β΄ 681).
2. Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών ορίζεται στο ποσό των έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ, αναπροσαρμοζόμενο από 1.1.2023 έως 31.12.2024 κατ’ έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού, το ποσόν των ασφαλιστέων αποδοχών παραμένει στα επίπεδα του προηγουμένου έτους. Από 1.1.2025 και εφεξής το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών προσαυξάνεται κατ’ έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8.
3. Καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο σύνταξης ποσοστού 20%, επιμεριζόμενη κατά ποσοστό 6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον εργοδότη, διατηρούμενου σε ισχύ του τεκμηρίου υπέρ της μισθωτής εργασίας της ρύθμισης του άρθρου 2 παράγραφος 1 του α.ν. 1846/1951, για τις ακόλουθες, ιδίως, κατηγορίες ασφαλισμένων:
α. Ασφαλισμένοι που υπάγονταν στην ασφάλιση του Τομέα Ασφάλισης Ναυτικών Πρακτόρων και Υπαλλήλων του ΟΑΕΕ ως έμμισθοι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση.
β. Ασφαλισμένοι που έως την έναρξη ισχύος του παρόντος υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ και παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση.
γ. Πρόσωπα που κατέχουν θέση διευθυντή, γενικού διευθυντή, εντεταλμένου, διευθύνοντος ή συμπράττοντος συμβούλου, διοικητή εταιρείας ή συνεταιρισμού, εφόσον συνδέονται με σχέση εξαρτημένης εργασίας για τις εισπραττόμενες αμοιβές, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζομένων επί του συνολικού ποσού των αμοιβών.
δ. Πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. και λαμβάνουν αμοιβή, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζομένων επί της αμοιβής κατ’ αποκοπή, καθώς και οι διαχειριστές όλων των νομικών μορφών των Εταιρειών πλην ΙΚΕ.
Ειδικά για τα ανωτέρω μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε., σε περίπτωση που η καταβληθείσα σύμφωνα με τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το ποσό εισφοράς επι του βασικού μισθού μισθωτού θεωρείται ότι ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει 25 ημέρες ασφάλισης κατά μήνα.
Εάν η καταβληθείσα σύμφωνα με τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά υπολείπεται του ως άνω ποσού εισφοράς επί του βασικού ποσού μισθωτού, ως χρόνος ασφάλισης κατά μήνα λαμβάνεται το πηλίκο της καταβληθείσας ασφαλιστικής εισφοράς δια του ποσού εισφοράς επί του βασικού μισθού μισθωτού, πολλαπλασιαζόμενο επί 25.
ε. Μέλη Δ.Σ. αγροτικών συνεταιρισμών εφόσον λαμβάνουν αμοιβή, των ανωτέρω ποσοστών υπολογιζομένων επί της αμοιβής.
Ειδικά για τα ανωτέρω μέλη Διοικητικού Συμβουλίου αγροτικών συνεταιρισμών ή σε περίπτωση που η καταβληθείσα σύμφωνα με τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το ποσό εισφοράς επι του βασικού μισθού μισθωτού θεωρείται ότι ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης κατά μήνα.
Εάν η καταβληθείσα σύμφωνα με τα ανωτέρω ασφαλιστική εισφορά υπολείπεται του ως άνω ποσού εισφοράς επί του βασικού ποσού μισθωτού, ως χρόνος ασφάλισης κατά μήνα λαμβάνεται το πηλίκο της καταβληθείσας ασφαλιστικής εισφοράς δια του ποσού εισφοράς επί του βασικού μισθού μισθωτού, πολλαπλασιαζόμενο επί 25.
στ. Δικηγόροι με έμμισθη εντολή, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής τους στην κοινωνική ασφάλιση, για το εισόδημα που προέρχεται από τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών.
ζ. Ασφαλισμένοι, οι οποίοι έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ ως μισθωτοί, ανειδίκευτοι εργάτες, μετακλητοί πολίτες τρίτων χωρών.
Ο σχετικός χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος ασφάλισης στο πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
η. Ασφαλισμένοι μισθωτοί, οι οποίοι, σύμφωνα με τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις εκάστου Τομέα, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, υπάγονταν στην ασφάλιση του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Εηνμέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), καταργούμενης κάθε άλλης διάταξης που ρυθμίζει διαφορετικά το θέμα.
Υπόχρεος για την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, για λογαριασμό του οποίου οι ασφαλισμένοι του παρόντος άρθρου παρέχουν τις υπηρεσίες τους περιοδικά έναντι παροχής. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται και στις κατηγορίες αυτές οι πάσης φύσεως διατάξεις περί εισφορών του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
4. Παραμένουν στο ύψος που προβλεπόταν μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι 23.10.2015 ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, που εμπίπτουν στις κατηγορίες που εξαιρέθηκαν από την αύξηση των ορίων ηλικίας της υποπαραγράφου Ε3 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Φ11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄ 2311), καθώς και των εργαζομένων που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως ισχύει, καθώς και όσων για την απασχόλησή τους δεν υπάγονταν στον κλάδο σύνταξης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αλλά υπάγονταν είτε αποκλειστικά και μόνο για τον κίνδυνο του ατυχήματος είτε εκτός αυτού και στον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος. Στο ίδιο ύψος παραμένουν και οι αντίστοιχες εργοδοτικές εισφορές.
5. Τα ποσοστά εισφορών των ασφαλισμένων που υπάγονται ή θα υπάγονταν βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο ΝΑΤ, υπολογίζονται μηνιαίως επί του βασικού μισθού που δεν μπορεί να είναι κατώτερος από τον προβλεπόμενο στην ισχύουσα ή την τελευταία ισχύσασα συλλογική σύμβαση εργασίας του κλάδου, πλέον των επιδομάτων που προβλέπονται στα άρθρα 84 και 85 του π.δ. 913/1978. Οι εισφορές καταβάλλονται ανά τρίμηνο.
6. Οι εισφορές δηλώνονται από τον εργοδότη στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση, σύμφωνα με την νομοθεσία του ΙΚΑΕΤΑΜ, ως ισχύει.
7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι απαιτούμενες διαδικασίες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου σχετικά με τις εισφορές των κατά την παράγραφο 4 εξαιρούμενων κατηγοριών ασφαλισμένων, την ενσωμάτωση αυτών στα πληροφοριακά συστήματα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
8. Από τις 15.9.2016 η εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος δ΄, στο άρθρο 4 παράγραφος γ΄ του ν.δ. 465/1941 (Α΄ 301), στο άρθρο 36 παράγραφος 2 του ν.δ. 158/1946 (Α΄ 318), στο άρθρο 3 παράγραφος Γ΄ του ν. 1872/1951 (Α΄ 202), στο άρθρο 4 παράγραφος 3 περίπτωση β΄ του ν. 4041/1960 (Α΄ 36), στο άρθρο 4 του ν.δ. 4547/1966 (Α΄ 192), στα άρθρα 11, 14 και 15 του α.ν. 248/1967 (Α΄ 243), στα άρθρα 2, 3 και 8 του ν. 1344/1973 (Α΄ 36), στο άρθρο 6 παράγραφος 5 του ν. 1866/1989 (Α΄ 222), στους ν. 248/1967, 1989/1991, καθώς και στην Φ. 146/1/10978/1969 καταργείται.
9. Από την 1η.7.2016 οι αποδοχές των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και οι ασφαλιστικές εισφορές και ο φόρος μισθωτών υπηρεσιών κατατίθενται από τους εργοδότες μέσω τραπεζικού λογαριασμού και μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από την οικεία τράπεζα στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών, των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δημοσίου.
Από την 1η.7.2019 οι αποζημιώσεις απόλυσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα και ο αντίστοιχος φόρος της παραγράφου 3 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) κατατίθενται από τους εργοδότες μέσω λογαριασμού πληρωμών και μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών και του Δημοσίου.
Για τον σκοπό αυτόν κάθε υπόχρεος εργοδότης υπογράφει σχετική σύμβαση με τράπεζα που επιλέγει. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
10. Οι διατάξεις του άρθρου 141 παράγραφος 2 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) εφαρμόζονται στις ασφαλισμένες που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.»

Το άρθρο 39 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 39
Εισφορές αυτοτελώς απασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών
1. Για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι του Ε.Φ.Κ.Α. κατατάσσονται από την 1η.1.2020 σε έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες, ως προς τις οποίες το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας σύνταξης αντιστοιχεί ως εμφαίνεται στον κατωτέρω πίνακα:

 

Ασφαλιστικές κατηγορίες

Ποσά εισφορών κύριας σύνταξης σε ευρώ

1η κατηγορία

155

2η κατηγορία

186

3η κατηγορία

236

4η κατηγορία

297

5η κατηγορία

369

6η κατηγορία

500

 

2. Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία από τις 6 (έξι) ασφαλιστικές κατηγορίες. Η κατάταξη σε μία από τις έξι είναι υποχρεωτική. Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, κατατάσσεται υποχρεωτικά στη πρώτη.
Ο ασφαλισμένος μπορεί, με αίτησή του, να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξει κατώτερη. H αίτηση επιλογής δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά.
Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.
Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι ασφαλισμένοι επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν, άλλως κατατάσσονται στη πρώτη ασφαλιστική κατηγορία και καταβάλλουν τις εισφορές του Ιανουαρίου 2020 για την επιλεγείσα κατηγορία μέχρι 20 Μαρτίου 2020.
3. Από την 1η.1.2020 θεσπίζεται ειδική ασφαλιστική κατηγορία για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, ως προς την οποία το ποσό της μηνιαίας εισφοράς αντιστοιχεί 

 

Ειδική ασφαλιστική κατηγορία

Ποσό εισφοράς σε ευρώ

 

93

 

4. Στην ειδική κατηγορία κατατάσσονται οι νέοι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι για πέντε (5) έτη από την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος κατόπιν αιτήσεώς τους. Χρήση του ευεργετήματος αυτού είναι δυνατή μόνο μία φορά. Σε περίπτωση διακοπής της ασκήσεως του επαγγέλματος του ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολούμενου, δεν είναι δυνατή η συνέχιση ή επανέναρξη του ως άνω ευεργετήματος. Η δυνατότητα καταβολής μειωμένης εισφοράς έως και μιας πενταετίας των νέων επαγγελματιών δεν αποτελεί ασφαλιστική οφειλή και δεν αναζητείται. Δεν αναζητείται επίσης ως ασφαλιστική οφειλή και η χρήση του ευεργετήματος των άρθρων 39 και 39Α για τους ασφαλισμένους της ανωτέρω κατηγορίας. Οι συνταξιούχοι που αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία στον Ε.Φ.Κ.Α. δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω ευεργετική διάταξη.
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν έχουν συμπληρώσει πέντε (5) έτη ασφάλισης και μέχρι τις 31.12.2019 δεν υπάγονταν σε καθεστώς καταβολής μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών, είναι δυνατή η εφαρμογή των ανωτέρω από την 1η.1.2020 και για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται της συμπλήρωσης πέντε (5) ετών.
5. Οι ανωτέρω ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά για τον κλάδο υγείας στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία που κατατάσσονται για τον κλάδο κύριας σύνταξης.
6. Από την 1η.1.2023 έως την 31.12.2024 τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσόν της εισφοράς παραμένει στα επίπεδα του προηγουμένου έτους. Από την 1η.1.2025 και εφεξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8.
7. Υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των παραγράφων 1-7 έχουν οι ασφαλισμένοι κατά το άρθρο 55 αυτοτελώς απασχολούμενοι και:
α. οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές, ειδικές και καταστατικές διατάξεις, ασφαλίζονται ή αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία στον πρώην Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).
β. Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), τα οποία λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016, καθώς και όλων των τουριστικών καταλυμάτων τα οποία λειτουργούν είτε βάσει Ειδικού Σήματος Λειτουργίας είτε έχουν υπαχθεί στο καθεστώς γνωστοποίησης του ν. 4442/2016, σε ολόκληρη την Επικράτεια, καθώς και το σύνολο των εταίρων σε περίπτωση ιδιοκτησίας ή εκμετάλλευσης τουριστικών καταλυμάτων από εταιρεία, οποιασδήποτε νομικής μορφής εκτός των ΙΚΕ, και σε περίπτωση Α.Ε. τα μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε. που είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον,
με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 1β) του άρθρου 36 του παρόντος. Ο ανωτέρω χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος ασφάλισης του πρώην ΟΑΕΕ. Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει αντίθετα το θέμα καταργείται.
γ. Οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι οποίοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές, ειδικές και καταστατικές διατάξεις και το άρθρο 20 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137), ασφαλίζονται ή αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία στο πρώην Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων (ΕΤΑΑ).
δ. Οι ασφαλισμένοι που αναφέρονται στην αριθ. Φ.11321/59554/2170/22.12.2016 (Β΄ 4569) απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
8. Οι παράγραφοι 1-7 εφαρμόζονται και: α) στους υγειονομικούς που αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση, β) στους δικηγόρους που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης δικηγορίας, γ) στους διαχειριστές των Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών (ΙΚΕ) που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων, δ) στον μοναδικό εταίρο Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.
9. Στους ασφαλισμένους της παραγράφου 1 που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την απασχόλησή τους σε έως δύο φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εφαρμόζονται αναλογικά, ως προς το ύψος, τον τρόπο υπολογισμού και τον υπόχρεο καταβολής της εισφοράς, οι διατάξεις του άρθρου 38.
Αν η υπαγωγή του ασφαλισμένου στη ρύθμιση της παρούσας παραγράφου αμφισβητείται, μπορούν να υποβληθούν αντιρρήσεις ενώπιον του Ε.Φ.Κ.Α. από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται η διαδικασία των αντιρρήσεων, ο τρόπος έκδοσης των σχετικών αποφάσεων, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
10. α. Ειδικά για τους δικηγόρους, καταβάλλεται υπέρ του Ε.Φ.Κ.Α. ποσοστό 20% επί της ελάχιστης αμοιβής ανά δικηγορική πράξη ή παράσταση, για την οποία προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία έκδοση γραμματίου προείσπραξης. Ο οικείος Δικηγορικός Σύλλογος αποστέλλει στον Ε.Φ.Κ.Α. τη σχετική συγκεντρωτική κατάσταση ανά δικηγόρο. Τα ποσά που έχουν καταβληθεί με την ανωτέρω διαδικασία, αφαιρούνται από τις εισφορές που οφείλει ο δικηγόρος για τον κλάδο σύνταξης, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής και υγειονομικής περίθαλψης. Ειδικά για τους δικηγόρους που απασχολούνται με έμμισθη εντολή, τα ποσά αυτά αφαιρούνται από την εισφορά του ασφαλισμένου.
β. Αν τα ποσά που καταβάλλονται βάσει των ανωτέρω ρυθμίσεων υπολείπονται της εισφοράς, ο ασφαλισμένος καταβάλλει τη διαφορά σε χρήμα.
γ. Αν τα ποσά που καταβλήθηκαν υπερβαίνουν τη μηνιαία εισφορά που οφείλεται, δεν επιστρέφονται, αλλά συμψηφίζονται με την ετήσια ασφαλιστική οφειλή του αντίστοιχου έτους. Εάν οι καταβληθείσες εισφορές από τα γραμμάτια προείσπραξης υπερβαίνουν την ετήσια εισφορά, τα αντίστοιχα ποσά είτε επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, είτε συμψηφίζονται με την επόμενη ή επόμενες χρήσεις.
11. α. Από 1η.7.2016 καταργούνται διατάξεις των άρθρων 10 του ν. 4114/1960 «Περί Κώδικος Ταμείου Νομικών» (Α΄ 164), 6 του Οργανισμού Ταμείου Ασφάλισης Συμβολαιογράφων (136/167/16.2/7.3.1988,(Β΄ 131) απόφαση Υπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων), 4 του Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του ΤΑΣ (π.δ. 113/1987, (Α΄ 65)), 4 του β.δ. της 6/22.9.1956 (Α΄ 209), 4 του α.ν. 2682/1940 (Α΄ 411), 37 του ν. 4507/1966 (Α΄ 71), 4 του π.δ. 73 της 18/29.2.1984 (Α΄ 24), 7 παράγραφος Ζ΄ του ν. 4043/2012 (Α΄ 25) και το π.δ. 197 της 6/14.4.1989 (Α΄ 93) που προβλέπουν ένσημα υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης για τους δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές και υποθηκοφύλακες. Ομοίως, καταργούνται οι πάσης φύσεως εισφορές των συμβολαιογράφων υπέρ των Τομέων Ασφάλισης Νομικών, Ασφάλισης, Πρόνοιας και Υγείας Συμβολαιογράφων του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ) επί των δικαιωμάτων τους από τη σύνταξη συμβολαίων και πράξεων. Ειδικώς, τα καταργούμενα ποσοστά επί των αναλογικών δικαιωμάτων στα κρατικά τραπεζικά συμβόλαια των άρθρων προσαυξάνουν αντιστοίχως τα ποσοστά υπέρ του οικείου Συμβολαιογραφικού Συλλόγου, προς τον οποίο αποδίδονται, προκειμένου να διανεμηθούν, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 120 του Κώδικα Συμβολαιογράφων (ν. 2830/2000, Α΄ 96).
β. Από την 1η.1.2017 καταργείται η εισφορά υπέρ του πρώην ΤΕΑΔ (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) επί του ενσήμου επικύρωσης της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του ν.δ. 4114/1960 (Α΄ 164), όπως προστέθηκε με την περίπτωση α΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 22 του ν. 1868/1989 (Α΄ 230).
12. Από την 1η.1.2017 ο Ε.Φ.Κ.Α. συνεισπράττει με τις ασφαλιστικές εισφορές και την εισφορά που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων Κλάδου ασφαλισμένων ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ ΜΜΕ, και υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξάρτητα Απασχολούμενων Κλάδου ασφαλισμένων ΕΤΑΑ, την οποία αποδίδει στον ΟΑΕΔ.
13. Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα που αυτές αφορούν. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. δύναται να παρατείνεται η καταληκτική ημερο-
μηνία σε ειδικές συνθήκες ή σε περιπτώσεις τεχνικών προβλημάτων που οδηγούν στη μη έγκαιρη ανάρτηση των ειδοποιητηρίων.
14. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 καταργούνται οι πόροι που προβλέπονται στις διατάξεις των περιπτώσεων β΄, ε΄, ιγ΄ και ιη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του ν. 2326/1940 (Α΄ 145), των άρθρων 9, 10, 11 και 14 του ν. 915/1979 (Α΄ 103), της παραγράφου 34 του άρθρου 27 του ν. 2166/1993 (Α΄ 137), της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48) και της παραγράφου 1 του άρθρου 150 του ν. 3655/2008 (Α΄ 5810).
15. ΟΙ διατάξεις του άρθρου 141 παράγραφος 2 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) εφαρμόζονται στις ασφαλισμένες που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.» 

Το άρθρο 40 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 40
Εισφορές ασφαλισμένων στον ΟΓΑ
1. Για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών οι ασφαλισμένοι του πρώην ΟΓΑ, κατατάσσονται από την 1η.1.2020 σε έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά για τον κλάδο κύριας σύνταξης αντιστοιχεί ως εξής:

 

Ποσά μηνιαίων εισφορών κλάδου σύνταξης σε ευρώ

Ασφαλιστικές κατηγορίες

Για το 2020

Για το 2021

Για το 2022

1η κατηγορία

87

89

91

2η κατηγορία

104

107

110

3η κατηγορία

132

136

139

4η κατηγορία

166

171

175

5η κατηγορία

207

212

218

6η κατηγορία

280

288

295

 

2. Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία από τις (έξι) ασφαλιστικές κατηγορίες. Η κατάταξη σε μία από τις έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες είναι υποχρεωτική. Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία, αυτός κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία.
Ο ασφαλισμένος μπορεί, με αίτησή του, να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξει κατώτερη αυτής ασφαλιστική κατηγορία. H αίτηση επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά.
Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλλεται οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως, η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.
Σε πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι ασφαλισμένοι επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν, άλλως κατατάσσονται στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία και καταβάλλουν τις εισφορές του Ιανουαρίου 2020 για την επιλεγείσα κατηγορία μέχρι 20 Μαρτίου 2020.
3. Οι ανωτέρω ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά για τον κλάδο υγείας στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία που κατατάσσονται για τον κλάδο κύριας σύνταξης.
4. Aπό την 1η.1.2023 έως την 31η.12.2024 τα κατά τις παραγράφους 1 και 6 ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσόν της εισφοράς παραμένει στα επίπεδα του προηγουμένου έτους. Από 1η.1.2025 και εφεξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8.
5. Υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών των παραγράφων 1-3 έχουν:
α. Οι ασφαλισμένοι κατά το άρθρο 55 του ν. 4387/2016, αγρότες και λοιπές κατηγορίες, οι οποίοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές, ειδικές και καταστατικές διατάξεις, ασφαλίζονται ή αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία στον πρώην Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ).
β. Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι, σύμφωνα με τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, και οι οποίοι απασχολούνται εποχικά για χρονικό διάστημα μέχρι 150 ημέρες ετησίως σε επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, οι οποίες μεταποιούν, τυποποιούν και διακινούν προϊόντα εδάφους, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοπονίας, θηραματοπονίας και κάθε είδους εκτροφών, και οι οποίοι συνεχίζουν να ασφαλίζονται ως αυτοτελώς απασχολούμενοι αγρότες, εξαιρούμενοι της ασφάλισής τους ως μισθωτοί για την απασχόλησή τους αυτή. Το συνολικό χρονικό διάστημα των 150 ημερών μπορεί να κατανεμηθεί κατά τη διάρκεια του έτους, σύμφωνα με τις ανάγκες της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης.
γ. Τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στο μέτρο της πρώιμης παύσης της γεωργικής δραστηριότητας σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) υπ’ αριθμ. 1096/88 του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 1988, σχετικά με την καθιέρωση κοινοτικού καθεστώτος για την ενθάρρυνση της παύσης της γεωργικής δραστηριότητας. Η ένταξη στο ανωτέρω μέτρο δεν αποτελεί λόγο διακοπής της ασφάλισης των αγροτών στον Ε.Φ.Κ.Α., τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τις συζύγους τους. Κατά τη διάρκεια εφαρμογής του μέτρου, και μέχρι συμπλήρωσης του εξηκοστού εβδόμου έτους της ηλικίας τους, οι εντασσόμενοι σε αυτό αγρότες και οι σύζυγοί τους, λογίζονται ως ενεργοί αγρότες σε ό,τι αφορά στα ασφαλιστικά τους δικαιώματα και την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. Τα ανωτέρω ισχύουν ακόμα και σε περίπτωση που το μέτρο λήξει πριν τη συμπλήρωση του εξηκοστού εβδόμου έτους ηλικίας των εντασσομένων σε αυτό.
δ. Οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχιστον για μία πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε), καθώς και στα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών, που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα συνολικής ισχύος μέχρι 100kW.
6. Από την 1η.1.2020 οι ασφαλισμένοι στον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας του ΟΓΑ, καταβάλλουν την ακόλουθη εισφορά:

 

Ποσά μηνιαίων εισφορών αγροτικής εστίας σε ευρώ

Ασφαλιστικές κατηγορίες

 

1η κατηγορία

2

2η κατηγορία

2

3η κατηγορία

3

4η κατηγορία

3

5η κατηγορία

4

6η κατηγορία

6

 

Η εισφορά υπέρ αγροτικής εστίας συνεισπράττεται με τις εισφορές για τον κλάδο σύνταξης.
7. Οι ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλονται σε μηνιαία βάση, με καταληκτική ημερομηνία καταβολής την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα που αυτές αφορούν κατά το άρθρο 39 παράγραφος 13 ως ισχύει. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Κ.Α. δύναται να παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία σε ειδικές συνθήκες ή σε περιπτώσεις τεχνικών προβλημάτων που οδηγούν στη μη έγκαιρη ανάρτηση των ειδοποιητηρίων.
8. Οι διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 1140/1981 (Α΄ 68), του άρθρου 2 του ν. 2458/1997 (Α΄ 15), καθώς και της παραγράφου 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.6 της παραγράφου ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), σε ό,τι αφορά στο ανώτατο όριο ηλικίας καταργούνται.
9. ΟΙ διατάξεις του άρθρου 141 παράγραφος 2 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58) εφαρμόζονται στις ασφαλισμένες που καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο.»

Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 41 του ν. 4387/2016 τροποποιούνται και προστίθενται νέοι παράγραφοι 5, 6 και 7. Το άρθρο 41 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 41
Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης
1. Από την 1η.1.2017, η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των μισθωτών και των λοιπών κατηγοριών που υπάγονται στον ΕΟΠΥΥ, των οποίων οι ασφαλιστικές εισφορές κλάδου σύνταξης υπολογίζονται κατά τα προβλεπόμενα του παρόντος νόμου, ορίζεται σε ποσοστό 7,10% επί των πάσης φύσεως αποδοχών και κατανέμεται κατά ποσοστό 6,45% για παροχές σε είδος, εκ του οποίου 2,15% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 4,30% βαρύνει τον εργοδότη, και ποσοστό 0,65% για παροχές σε χρήμα, εκ του οποίου 0,40% βαρύνει τον ασφαλισμένο και 0,25% βαρύνει τον εργοδότη.
2. Από την 1η.1.2020 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών κλάδου υγείας, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι και οι ανεξάρτητοι επαγγελματίες κατατάσσονται σε έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά αντιστοιχεί ως εξής:

 

Ποσά εισφορών σε ευρώ

Ασφαλιστικές κατηγορίες

ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

1η κατηγορία

5

50

2η κατηγορία

6

60

3η κατηγορία

6

60

4η κατηγορία

6

60

5η κατηγορία

6

60

6η κατηγορία

6

60

 

3. Από την 1η.1.2020 θεσπίζεται ειδική κατηγορία για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών της οποίας η μηνιαία ασφαλιστική εισφορά αντιστοιχεί ως εξής:

 

Ποσά εισφορών σε ευρώ

ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

3

30

 

Στην ειδική αυτή κατηγορία κατατάσσονται οι νέοι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι έως και πέντε (5) έτη από την έναρξη ασκήσεως του επαγγέλματος κατόπιν αιτήσεώς τους. Χρήση του ευεργετήματος αυτού είναι δυνατή μόνο μία φορά. Σε περίπτωση διακοπής της ασκήσεως του επαγγέλματος του ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοτελώς απασχολούμενου δεν είναι δυνατή η συνέχιση ή επανέναρξη του ως άνω ευεργετή-
ματος. Δυνατότητα καταβολής μειωμένης εισφοράς έως και μιας πενταετίας των νέων επαγγελματιών δεν αποτελεί ασφαλιστική οφειλή και δεν αναζητείται. Δεν αναζητείται επίσης ως ασφαλιστική οφειλή και η χρήση του ευεργετήματος των άρθρων 39 και 39 Α΄ για τους ασφαλισμένους κάτω πενταετίας του ν. 4387/2016. Οι συνταξιούχοι οι οποίοι αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία στον Ε.Φ.Κ.Α. δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω ευεργετική διάταξη.
4. Οι ασφαλισμένοι της παραγράφου 2 κατατάσσονται υποχρεωτικά για τον κλάδο υγείας στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία που επιλέγουν για τον κλάδο κύριας σύνταξης.
5. Από την 1η.1.2020 η ασφαλιστική εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ ορίζεται ως εξής:

 

Ασφαλιστικές κατηγορίες

ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ

1η κατηγορία

3

29

2η κατηγορία

3

35

3η κατηγορία

3

35

4η κατηγορία

3

35

5η κατηγορία

3

35

6η κατηγορία

3

35

 

6. Από την 1η.1.2020 έως την 31η.1.2024 τα κατά την προηγούμενη παράγραφο ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσό της εισφοράς παραμένει στα επίπεδα του προηγουμένου έτους. Από την 1η.1.2025 και εφεξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8.
7. Οι ασφαλισμένοι της παραγράφου 6 κατατάσσονται υποχρεωτικά για τον κλάδο υγείας στην ίδια ασφαλιστική κατηγορία που επιλέγουν για τον κλάδο κύριας σύνταξης.
8. Για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας και παροχών υγειονομικής περίθαλψης σε είδος από 1.1.2020 και εφεξής απαιτούνται για μεν τους μισθωτούς η πραγματοποίηση τουλάχιστον (50) ημερών εργασίας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου, για τους δε μη μισθωτούς η συμπλήρωση δύο (2) τουλάχιστον μηνών ασφάλισης κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ή κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την ημερομηνία προσέλευσης ή επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου και εφόσον έχουν καταβληθεί οι απαιτούμενες ασφαλιστικές εισφορές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4529/2018 (Α΄ 56). Κατ’ εξαίρεση κάθε αντίθετης διάταξης και των οριζομένων στο άρθρο αυτό, ειδικά για το έτος 2020, η ασφαλιστική ικανότητα των μη μισθωτών, που είναι ασφαλιστικά ικανοί την 28η Φεβρουαρίου 2020, παρατείνεται μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2019 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30ης Ιουνίου 2020.
9. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος. 

Το άρθρο 42 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 42
Εκκαθάριση οφειλών ασφαλιστικών εισφορών εργατών γης
Το άρθρο 22 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
1. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 περίπτωση Γ του άρθρου 20 του παρόντος υπάγονται στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην ΟΓΑ) ανεξαρτήτως των ημερών εργασίας τους ανά έτος.
2. Οι παρακρατούμενες εισφορές ορίζονται σε ποσοστό 10% επί της αξίας των καταβαλλόμενων αμοιβών και καλύπτουν την κύρια σύνταξη, την υγειονομική περίθαλψη και τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ). Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το ανωτέρω ποσοστό μπορεί να αυξομειώνεται.
3. Οι ημέρες εργασίας των προσώπων της παραγράφου 1 περίπτωση Γ του άρθρου 20 του παρόντος, υπολογίζονται ανά έτος με βάση τις αμοιβές τους και προκύπτουν από τη διαίρεση του συνόλου των καταβληθεισών εντός του έτους αμοιβών δια του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους σύμφωνα με την Ε.ΓΣ.Σ.Ε., όπως ισχύει για εργαζόμενους ηλικίας άνω των 25 ετών, και από την 1η.1.2019 διά του κατώτατου ημερομισθίου εργατοτεχνίτη που προβλέπεται στην υπ’ αριθμ. οικ. 4241/ 127/30.1.2019 υπουργική απόφαση (Β΄ 173).
Οι ως άνω προκύπτουσες ημέρες εργασίας θεωρείται ότι έχουν πραγματοποιηθεί κατά τον μήνα εξόφλησης των εργοσήμων.
Προκειμένου τα ανωτέρω πρόσωπα να τύχουν λοιπών παροχών από τον Λογαριασμό Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ), πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 150 ημέρες εργασίας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος ή το προηγούμενο δωδεκάμηνο.
4. Ημέρες εργασίας άνω των 300 κατά έτος, που έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διάταξη, δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν μεταφέρονται σε άλλο έτος.
5. Τα ανωτέρω πρόσωπα που έχουν πραγματοποιήσει 150 ημέρες εργασίας και άνω κατά έτος, ασφαλίζονται στον Ε.Φ.Κ.Α. (πρώην ΟΓΑ) για ολόκληρο το έτος.
Για όσους έχουν πραγματοποιήσει ημέρες εργασίας λιγότερες των 150 κατά έτος, ο χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται σε μήνες, όπως αυτοί προκύπτουν από τη διαίρεση του συνόλου των ημερών εργασίας δια του 25. Υπόλοιπο ημερών εργασίας άνω των δώδεκα, ανά έτος, λογίζεται ως μήνας.
6. α. Εάν από το εργόσημο προκύπτει χρόνος ασφάλισης για ολόκληρο το έτος (ημέρες εργασίας άνω των 150), ελέγχεται εάν οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές καλύπτουν την προβλεπόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 παράγραφος 2 του ν. 4387/2016, όπως ίσχυαν μέχρι 31.12.2019 ελάχιστη εισφορά για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και ΛΑΕ, αναγόμενη σε δωδεκάμηνη βάση.
Σε περίπτωση που οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές δεν καλύπτουν την ελάχιστη ετήσια εισφορά, η σχετική διαφορά αναζητείται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την ετήσια εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών.
Σε περίπτωση που οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές υπερκαλύπτουν την ελάχιστη ετήσια εισφορά, το επιπλέον ποσό δεν επιστρέφεται και λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη παροχών.
β. Εάν από το εργόσημο προκύπτει χρόνος ασφάλισης για μήνες ασφάλισης (ημέρες εργασίας κάτω των 150), ελέγχεται εάν οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές καλύπτουν την προβλεπόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 παράγραφος 2 του ν. 4387/2016, όπως ίσχυαν μέχρι τις 31.12.2019, ελάχιστη μηνιαία εισφορά για κύρια σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη και ΛΑΕ, για τους μήνες ασφάλισης που έχουν προκύψει σύμφωνα με τα ανωτέρω.
Σε περίπτωση που οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές δεν καλύπτουν την ελάχιστη εισφορά για το σύνολο των μηνών ασφάλισης, περιορίζεται ανάλογα ο χρόνος ασφάλισης, και τυχόν επιπλέον εισφορά επιμερίζεται ισομερώς στους μήνες ασφάλισης που προκύπτουν μετά τον ανωτέρω περιορισμό του χρόνου ασφάλισης.
Εναλλακτικά ο ασφαλισμένος μπορεί με αίτηση δήλωσή του, η οποία υποβάλλεται εντός διμήνου από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης, να ζητήσει την καταβολή της σχετικής διαφοράς, ώστε να μην περιοριστεί ο χρόνος ασφάλισής του. Η σχετική διαφορά αναζητείται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για την ετήσια εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών.
Σε περίπτωση που οι καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές υπερκαλύπτουν την ελάχιστη μηνιαία εισφορά για τους μήνες ασφάλισης, το επιπλέον ποσό δεν επιστρέφεται και λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη παροχών.
γ. Εάν τα πρόσωπα της παραγράφου 1 ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα, για την οποία βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ισχύουν, προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην ΟΓΑ, υπολογίζεται η ασφαλιστική εισφορά βάσει του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 40 και 41 παράγραφος 2 του ν. 4387/2016, όπως ίσχυαν μέχρι 31.12.2019, και σε αυτή προστίθεται η εισφορά που έχει καταβληθεί μέσω εργοσήμου.
Σε περίπτωση που το ως άνω άθροισμα των ασφαλιστικών εισφορών δεν καλύπτει την ελάχιστη εισφορά, ετήσια ή μηνιαία κατά περίπτωση, η σχετική διαφορά αναζητείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α΄ και β΄.
Σε περίπτωση που το ως άνω άθροισμα ασφαλιστικών εισφορών καλύπτει την ελάχιστη εισφορά, ετήσια ή μηνιαία κατά περίπτωση, το επιπλέον ποσό δεν επιστρέφεται και λαμβάνεται υπόψη για τη λήψη παροχών.
Μέχρι τον προσδιορισμό του χρόνου ασφάλισης από το εργόσημο, οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που προκύπτουν βάσει του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος ή την ελάχιστη προβλεπόμενη εισφορά, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 40 και 41 παράγραφος 2 του ν. 4387/2016, όπως ίσχυαν μέχρι 31.12.2019. Τυχόν επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί, πέραν των οφειλόμενων βάσει των ανωτέρω, από τον ασφαλισμένο μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκκαθάρισης, επιστρέφονται ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.
δ. Εάν τα πρόσωπα της παραγράφου 1 ασκούν παράλληλα και άλλη δραστηριότητα, μισθωτή ή μη μισθωτή, για την οποία βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων, όπως ισχύουν, προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης σε άλλον, πλην ΟΓΑ, πρώην φορέα ασφάλισης, έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις του άρθρου 36 παράγραφος 1 του ν. 4387/2016 όπως ίσχυε μέχρι τις 31.12.2019.
Για την εφαρμογή των ανωτέρω οι ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταβληθεί μέσω εργοσήμου επιμερίζονται στους μήνες ασφάλισης που προκύπτουν βάσει των αμοιβών με εργόσημο.
7. Η έναρξη πληρωμής των ανωτέρω προσώπων με εργόσημο, καθώς και κάθε ζήτημα ή αναγκαία λεπτομέρεια ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α..
Οι υπ’ αριθμ. 14913/343/Φ10034/27.6.2011 (Β΄ 1586) και Φ.10034/4148/133/5.3.2013 (Β΄ 540) υπουργικές αποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν.
8. Ειδικότερα οι διατάξεις της παραγράφου 6 εφαρμόζονται για περιόδους ασφάλισης που αφορούν τα έτη 2017, 2018 και 2019.» 

Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 30 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄ 80) προστίθεται τρίτο εδάφιο και το άρθρο 44 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 44
Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων
Η παράγραφος 31 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄ 80), η οποία με τις διατάξεις της περίπτωσης 2, υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) αναριθμήθηκε σε παράγραφο 30, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«30. α) Από την 1η.7.2016 η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης υπέρ ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθενείας σε είδος των συνταξιούχων καθορίζεται σε ποσοστό 6%, και υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).
Σε περίπτωση συρροής περισσότερων της μίας κύριων συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, το ως άνω ποσοστό ύψους 6% υπολογίζεται στο άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων, ανεξαρτήτως αιτίας και αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων του άρθρου 38 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), και των παραγράφων 11 και 12 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).
Για τους δικαιούχους σύνταξης που συγχρόνως λαμβάνουν εξωιδρυματικό επίδομα, ή απολύτου αναπηρίας ή τυφλότητας δεν υπολογίζεται εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί των ανωτέρω επιδομάτων.
Στην περίπτωση κατά την οποία συνταξιούχοι λαμβάνουν σύνταξη και αποδοχές από μισθωτή εργασία ή από άσκηση επαγγέλματος ή απασχόλησης, καταβάλλεται το προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης επί της συντάξεως που λαμβάνουν, καθώς και επί των πάσης φύσεως αποδοχών τους.
β) Από την 1η.1.2016 παρακρατείται εισφορά 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ από τις επικουρικές συντάξεις, των συνταξιούχων που καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος από τον ΕΟΠΥΥ, υπολογιζόμενη επί του καταβαλλόμενου ποσού επικουρικής σύνταξης αφού αφαιρεθεί το ποσό που αντιστοιχεί στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παραγράφου 13 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).
Σε περίπτωση συρροής περισσότερων συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο, εκ των οποίων η μία είναι επικουρική, το ως άνω ποσοστό ύψους 6% υπολογίζεται στο άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων, ανεξαρτήτως κατηγορίας και αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν στην Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης της παραγράφου 13 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).»

Στην παράγραφο 2 του άρθρου 48 του ν. 4387/2016, στην οποία εμπεριέχεται το άρθρο 40 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114), τροποποιείται η παράγραφος 4Α. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 48 του ν. 4387/2016, στην οποία εμπεριέχεται το άρθρο 44 του π.δ. 422/1981, τροποποιείται η παράγραφος 4. Τροποποιείται η παράγραφος 14 του άρθρου 48 του ν. 4387/2016. Το άρθρο 48 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 48
Διατάξεις Μ.Τ.Π.Υ.
1. Το άρθρο 49 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 49
1. Το μηνιαίο μέρισμα (Μ) των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) καθορίζεται ίσο με το άθροισμα (Μ = Μ.α + Μ.β):
α) του βασικού μισθού επί τον χρόνο συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόμενο σε έτη, επί τον ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ), σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: Υπομέρισμα Μ.α = ΒΜ * ΧΣ * Σ,
β) των λοιπών αποδοχών επί τον χρόνο συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., για τον οποίο διενεργήθηκε επί κάθε είδους των αποδοχών αυτών και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη κράτηση από την περίπτωση Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόμενο σε έτη, επί τον ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ), σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο, ο οποίος
μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα υπομερίσματα Μ.β ανάλογα με το κατά περίπτωση επίδομα ή αποζημίωση: Υπομέρισμα Μ.β = ΛΑ * ΧΣ * Σ.
Στους ανωτέρω τύπους νοούνται τα εξής: Μ = μηνιαίο μέρισμα, Μ.α = α΄ υπομέρισμα, Μ.β = β΄ υπομέρισμα, ΒΜ= βασικός μισθός, ΛΑ = λοιπές αποδοχές, ΧΣ = χρόνος συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., για τον οποίο διενεργήθηκε επί κάθε είδους αποδοχών και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη κράτηση από την περίπτωση Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόμενος σε έτη, Σ = ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης.
Για το 2016 ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) ισούται με 0,215%.
2. α) Ως βασικός μισθός (ΒΜ) για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται το τμήμα εκείνο των συντάξιμων αποδοχών για κύρια σύνταξη σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, το οποίο αφορά τον βασικό μισθό και το τυχόν επίδομα χρόνου υπηρεσίας βάσει των οποίων κανονίσθηκε το πρώτον νομίμως η σύνταξη κύριας ασφάλισης του μετόχου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
β) Ως λοιπές αποδοχές (ΛΑ) για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται το τμήμα εκείνο των συντάξιμων αποδοχών για κύρια σύνταξη σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, το οποίο αφορά τις επιπλέον του βασικού μισθού (ΒΜ), λοιπές αποδοχές (επιδόματα, αποζημιώσεις κ.λπ.), βάσει των οποίων κανονίσθηκε το πρώτον νομίμως η σύνταξη κύριας ασφάλισης του μετόχου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και με την προϋπόθεση ότι επί των αποδοχών αυτών διενεργήθηκε και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη κράτηση, σύμφωνα με την περίπτωση Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και για όσο χρόνο διενεργήθηκε και αποδόθηκε.
3. Ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναπροσαρμόζεται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε έτους με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, αποτυπώνοντας το γινόμενο του ετήσιου συντελεστή αναπλήρωσης 0,215% επί το πηλίκο των εκτιμώμενων ετήσιων εσόδων αφαιρουμένων των διοικητικών εξόδων, προς τις αντίστοιχες παροχές τρέχοντος έτους, προκειμένου να αποφεύγεται η δημιουργία ετήσιων ελλειμμάτων σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση.
4. Τα δικαιούμενα από το Μ.Τ.Π.Υ. μερίσματα όσων έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ., με βάση τον τύπο υπολογισμού του μερίσματος, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, και τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των μετόχων.
Τα οικονομικά αποτελέσματα της αναπροσαρμογής αυτής αρχίζουν από την 1η.1.2016. Η διαφορά μεταξύ του προκύπτοντος από την αναπροσαρμογή νέου μερίσματος και του αθροίσματος του προ της αναπροσαρμογής παλαιού μερίσματος και της προσωπικής διαφοράς της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3336/2005, η οποία δεν διατηρείται, με κανέναν τρόπο δεν αναζητείται από τους μερισματούχους και παραμένει στο Μ.Τ.Π.Υ. υπέρ των μελλοντικών γενεών μερισματούχων του.
Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία μέχρι και τις 19.4.2005, ως βασικός μισθός (ΒΜ) για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου νοείται ο βασικός μισθός και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, με βάση τα οποία πραγματοποιήθηκε νομίμως ανά μερισματούχο η προβλεπόμενη από την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 3336/2005 πρώτη αναπροσαρμογή των μερισμάτων τους.
Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία από τις 20.4.2005 μέχρι και τις 31.10.2011, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ως βασικός μισθός (ΒΜ) νοείται ο βασικός μισθός και το επίδομα χρόνου υπηρεσίας που έφερε νομίμως ο μέτοχος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία.
Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία από την 1η.11.2011 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου το υπομέρισμα Μ.α καθορίζεται ίσο με το άθροισμα των υπομερισμάτων Μ.α.1 και Μ.α.2, τα οποία φέρουν ως βασικό μισθό (ΒΜ), για το διάστημα υπηρεσίας έως 31.10.2011, τον βασικό μισθό και το τυχόν επίδομα χρόνου υπηρεσίας που έφερε νομίμως ο υπάλληλος την 31η.10.2011 και, για το διάστημα υπηρεσίας από 1η.11.2011 μέχρι και την έξοδο από την υπηρεσία, το βασικό μισθό και το τυχόν επίδομα χρόνου υπηρεσίας που έφερε νομίμως ο υπάλληλος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία, αντιστοίχως.
Για όσους εξήλθαν από την υπηρεσία μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ως λοιπές αποδοχές (ΛΑ) νοούνται οι λοιπές αποδοχές (επιδόματα, αποζημιώσεις κ.λπ.) επί των οποίων διενεργήθηκε και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη κράτηση, σύμφωνα με την περίπτωση Α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και για όσο χρόνο διενεργήθηκε και αποδόθηκε.
5. Αποκλείεται ο καθορισμός κατώτατου ορίου μερίσματος. Τα δικαιούμενα από το Μ.Τ.Π.Υ. μερίσματα όσων έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, τα οποία υπολογίστηκαν με βάση διατάξεις περί κατώτατου ορίου μερίσματος, αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 1 έως 4 του παρόντος άρθρου.»
2. Στο άρθρο 40 του π.δ. 422/1981, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:
«4.α. Εάν ο μέτοχος συνταξιοδοτηθεί προτού συμπληρώσει το ελάχιστο όριο συμμετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ. για απονομή μερίσματος, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, δικαιούται επιστροφή των ατομικών του κρατήσεων, εφόσον έχει ελάχιστο όριο συμμετοχής στο ταμείο τουλάχιστον τριών ετών, δεν έχει δικαίωμα να αναγνωρίσει ή να εξαγοράσει το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι συμπλήρωσης του ελάχιστου ορίου συμμετοχής και δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει την απονομή σύνταξης ή μερίσματος με την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, με το Μ.Τ.Π.Υ. είτε ως απονέμοντα είτε ως συμμετέχοντα οργανισμό.
β. Ο τρόπος υπολογισμού, καθώς και ο τρόπος καταβολής της εφάπαξ επιστροφής της προηγουμένης περίπτωσης καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
γ. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται σε μετόχους που απομακρύνονται από την υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, με εξαίρεση την περίπτωση του θανάτου, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.»
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το δικαίωμα προς απονομή μερίσματος αρχίζει:
α) Για τον μέτοχο από την επομένη της διακοπής της μισθοδοσίας του.
β) Για τον χήρο ή τη χήρα και τα ορφανά τέκνα του εν υπηρεσία αποβιώσαντος μετόχου, από την επομένη του θανάτου του ή της διακοπής της μισθοδοσίας του κατά περίπτωση.
γ) Για τον χήρο ή τη χήρα και τα ορφανά τέκνα του υπό μέρισμα μετόχου από την επομένη της παρόδου ενός (1) μηνός από την επέλευση του θανάτου του.»
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο χήρος/χήρα δικαιούται μέρισμα εφόσον έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά τον χρόνο θανάτου του μετόχου. Εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του/της κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται μέρισμα για διάστημα τριών (3) ετών, μετά την πάροδο των οποίων η καταβολή μερίσματος αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού εβδόμου έτους της ηλικίας του/της. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν εφαρ-
μόζονται εφόσον και για όσο χρόνο ο χήρος/χήρα, κατά τον ως άνω χρόνο, έχει τέκνο ή τέκνα που υπάγονται στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, ή είναι ανίκανος για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω. Η καταβολή του μερίσματος παύει αν ο χήρος/χήρα τελέσει νέο γάμο.»
5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Τα ορφανά τέκνα των μετόχων δικαιούνται μέρισμα, εφόσον είναι ανήλικα και άγαμα. Η ενηλικίωση επέρχεται με τη συμπλήρωση του δεκάτου ογδόου έτους της ηλικίας. Τα ορφανά τέκνα των μετόχων που φοιτούν σε ανώτατες και ανώτερες σχολές της ημεδαπής ή ισότιμες της αλλοδαπής δικαιούνται μέρισμα μέχρι το τέλος των σπουδών τους και πάντως όχι πέρα από τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου έτους της ηλικίας τους, εφόσον είναι άγαμα. Το μέρισμα καταβάλλεται με την προσκόμιση σε ετήσια βάση πιστοποιητικού της οικείας σχολής, από το οποίο προκύπτει η κανονική φοίτηση του σπουδαστή.»
6. Η παράγραφος 6 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με τα ανήλικα τέκνα εξομοιώνονται και τα ενήλικα άγαμα ορφανά, εφόσον είναι ανίκανα για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω.»
7. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του π.δ. 422/1981, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, αποκτούν δικαίωμα μερίσματος και τα ενήλικα τέκνα, εφόσον πληρούνται, ανάλογα με την περίπτωση, οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του προηγούμενου άρθρου.»
8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 46 του π.δ. 422/1981, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα μερίσματα των κατονομαζομένων στην παράγραφο 1 του προηγουμένου άρθρου δικαιούχων χήρου/ χήρας ή ορφανών ορίζονται στο ήμισυ του μερίσματος, το οποίο λάμβανε ή είχε δικαίωμα να λάβει ο αποβιώσας μέτοχος. Ορίζονται δε στα πέντε όγδοα αυτού για όσους έχουν ένα ανήλικο τέκνο και στα τρία τέταρτα αυτού για όσους έχουν περισσότερα του ενός ανήλικα τέκνα, καθώς και για περισσότερα του ενός ορφανά τέκνα.»
9. Η παράγραφος 2 του άρθρου 47 του π.δ. 422/1981, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο χήρος/η χήρα και τα ορφανά, στην πρώτη αίτησή τους για την απονομή μερίσματος, οφείλουν να επισυνάψουν πιστοποίηση της αρμόδιας αρχής για την ημέρα επέλευσης του θανάτου του δικαιούχου μετόχου, της ταυτότητας του αιτούντος, του ονόματος και της ηλικίας των επιζώντων τέκνων, καθώς και ότι ο χήρος/η χήρα δεν είχε διαζευχθεί.»
10. Στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 1395/1983 (Α΄ 125), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και στους υπαλλήλους μετόχους του Μ.Τ.Π.Υ. που έχουν υποβληθεί σε μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί), εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.»
11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 39 και η παράγραφος 4 του άρθρου 45 του π.δ. 422/1981, καθώς και κάθε άλλη καταστατική διάταξη που προβλέπει διαφορετικά από τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο, καταργούνται.
12. Αιτήσεις για κανονισμό ή μεταβίβαση μερίσματος του Μ.Τ.Π.Υ., οι οποίες έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, εξετάζονται με βάση τις προϊσχύουσες αυτού διατάξεις και στη συνέχεια τα μερίσματα αυτά αναπροσαρμόζονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 49 του π.δ. 422/1981, όπως αυτό αντικαθίσταται με τον παρόντα νόμο.
13. Στα πρόσωπα που έχουν καταστεί δικαιούχοι μερίσματος μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για απονομή μερίσματος, σύμφωνα με το π.δ. 422/1981, όπως αντικαθίσταται με το παρόν άρθρο, παύει να καταβάλεται μέρισμα από την πρώτη του μήνα που έπεται της έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου και εφεξής.
14. Οι μερισματούχοι του Ταμείου οι οποίοι στις 12.05.2016 έχουν ήδη διορισθεί ή όσοι διορίζονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής, σε οποιαδήποτε οργανική θέση μετακλητού υπαλλήλου δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ. και συνεχίζεται η καταβολή του δικαιούμενου μερίσματος.»

Προστίθεται νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 37 του ν. 4052/2012 και αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 37 του ν. 4052/2012. Το άρθρο 76 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 76
Το άρθρο 37 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 37
Ασφαλιστέα πρόσωπα
1. Στην ασφάλιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται υποχρεωτικά:
α. Οι ήδη ασφαλισμένοι των ταμείων, κλάδων και τομέων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).
β. Όσοι αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε φορέα κύριας ασφάλισης και δεν υπάγονται για την εργασία απασχόλησή τους αυτή ή την ιδιότητά τους στην ασφάλιση άλλου φορέα επικουρικής ασφάλισης ή επαγγελματικής υποχρεωτικής ασφάλισης, ή των εξομοιούμενων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας με αυτούς, ανεξαρτήτως νομικής μορφής.
2. Στην ασφάλιση του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται προαιρετικά:
α. Οι ήδη προαιρετικά ασφαλισμένοι των ταμείων, κλάδων και τομέων επικουρικής ασφάλισης που εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α. (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).
β. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 3655/2008 (Α΄ 58), καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που υπάγονταν στην ασφάλιση του πρ. ΕΤΕΑΜ με το π.δ. 284/1992 (Α΄ 145).
3. Από την 1η.1.2021 στην ασφάλιση του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται προαιρετικά, μετά από αίτησή τους, οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, καθώς και τα πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης νόμου εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Η προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση από την έναρξή της διέπεται από τους κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης.
4. Στην ασφάλιση του κλάδου εφάπαξ παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται υποχρεωτικά:
α. Οι ήδη ασφαλισμένοι των ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας που εντάσσονται στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και
β. όσοι για πρώτη φορά από την κατά τα ανωτέρω ένταξη των ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας αναλαμβάνουν εργασία απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα βάσει των γενικών ή ειδικών ή καταστατικών διατάξεων αυτών.
5. Στην ασφάλιση του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. υπάγονται, μετά από αίτησή τους, προαιρετικά:
α. Oι μισθωτοί, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και τα πρόσωπα που ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ, που από 1.1.2021 αναλαμβάνουν ασφαλιστέα εργασία απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα, για την οποία ασφαλίζονται υποχρεωτικά σε φορέα κύριας ασφάλισης και δεν υπάγονται για την εργασία απασχόλησή τους αυτή ή την ιδιότητά τους, στην ασφάλιση του Κλάδου Εφάπαξ Παροχών βάσει της ανωτέρω περίπτωσης 4β ή άλλου φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης για εφάπαξ παροχή ή των εξομοιούμενων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας με αυτούς, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, καθώς και τα πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης νόμου εξαιρούνται της υποχρεωτικής υπαγωγής στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Η προαιρετική υπαγωγή στην ασφάλιση από την έναρξή της διέπεται από τους κανόνες της υποχρεωτικής ασφάλισης.
β. Οι προσλαμβανόμενοι στην Ελληνική Αστυνομία και στο Πυροσβεστικό Σώμα, οι οποίοι είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι στον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών (ΤΠΑΣ), στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΠΥΑΠ) και στον Τομέα Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΤΠΥΠΣ) του ΤΕΑΠΑΣΑ, εφαρμοζομένων των διατάξεων που διέπουν τον πρώην Τομέα Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ).»

Το άρθρο 79 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 79
Χρόνος ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
Το άρθρο 40 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 40
Χρόνος ασφάλισης
1. Χρόνος ασφάλισης στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης είναι:
α. Ο χρόνος, για τον οποίο καταβάλλονται ή οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές από την έναρξη λειτουργίας του ΕΤΕΑ (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) και εφεξής.
β. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στα εντασσόμενα ταμεία, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του, καθώς και ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από οποιαδήποτε αιτία, λογίζεται ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του ΕΤΕΑ (νυν Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.).
γ. Ο χρόνος ασφάλισης, ο οποίος αναγνωρίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 40 και 47 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165), το άρθρο 20 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48), το άρθρο 41 παράγραφος 7 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), το άρθρο 15 παράγραφος 1 περίπτωση β΄ και το άρθρο 34 παράγραφος 1 περίπτωση γ΄ του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).
Στην περίπτωση θεμελίωσης δικαιώματος σε επικουρική σύνταξη με αναγνώριση, κατόπιν εξαγοράς, χρόνων ασφάλισης των ανωτέρω διατάξεων, το οφειλόμενο ποσό εξαγοράς, εφόσον δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, συμψηφίζεται ή παρακρατείται από το σύνολο των δικαιούμενων ποσών επικουρικής σύνταξης. Εφόσον το οφειλόμενο ποσό εξαγοράς υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, κατά το μέρος που υπερβαίνει τις τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ εξοφλείται εφάπαξ πριν την έκδοση της απόφασης συνταξιοδότησης, κατά δε το υπόλοιπο μέρος συμψηφίζεται ή παρακρατείται από το σύνολο των δικαιούμενων ποσών επικουρικής σύνταξης.
Ο ως άνω τρόπος εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού εξαγοράς εφαρμόζεται και επί αιτήσεων συνταξιοδότησης ή αναγνώρισης πλασματικού χρόνου ασφάλισης, περιλαμβανομένου του χρόνου προϋπηρεσίας, οι οποίες είναι εκκρεμείς ως την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Χρόνος ασφάλισης στον κλάδο εφάπαξ παροχών είναι:
α. Ο χρόνος, για τον οποίον καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές από την ένταξη των ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών πρόνοιας και εφεξής.
β. Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε στα εντασσόμενα ταμεία, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς πρόνοιας, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου που αναγνωρίστηκε και εξαγοράστηκε ή συνεχίζεται η εξαγορά του.
γ. Ασφαλισμένοι, οι οποίοι κατέβαλαν καλόπιστα εισφορές στον Κλάδο Εφάπαξ Παροχών του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) ή σε πρώην Ταμεία, Τομείς, Κλάδους και Λογαριασμούς Πρόνοιας, οι οποίοι έχουν ενταχθεί σε αυτόν, ενώ δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την υπαγωγή τους, δικαιούνται να συνεχίσουν την ασφάλισή τους, καταβάλλοντας οι ίδιοι τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές και υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.) εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη διαπίστωση της μη υποχρέωσης υπαγωγής τους ή από τη διακοπή της ασφάλισής τους ή τη δημοσίευση του παρόντος. Σε περίπτωση που δεν επιθυμούν την συνέχιση της ασφάλισής τους, δικαιούνται να λάβουν αχρεώστητα τις καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων περί παραγραφής, όπως ισχύουν, εφόσον υποβάλλουν αίτημα διαγραφής και επιστροφής εισφορών στο Ταμείο.» 

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 43 του ν. 4052/2012 προστίθεται δεύτερο εδάφιο. Το άρθρο 80 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 80
Διοίκηση του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
1. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 11 του άρθρου 43 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Το Ταμείο διοικείται από τον Διοικητή και το Διοικητικό Συμβούλιο.
2. Ο Διοικητής είναι κάτοχος πτυχίου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμου πτυχίου της αλλοδαπής, με διοικητική εμπειρία και κατάρτιση σε διοικητικά ή οικονομικά θέματα ή σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής. Είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Διορίζεται με τετραετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης άπαξ κατά την ως άνω διαδικασία.
Οι δύο (2) Υποδιοικητές του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ιδίων προσόντων με τον Διοικητή, πλήρους απασχόλησης, επιλέγονται και διορίζονται με τετραετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση διορισμού ορίζονται και οι Υποδιοικητές, ο οποίοι αναπληρώνουν τον Διοικητή, ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο σε όλα τα καθήκοντα του Διοικητή και Προέδρου Δ.Σ., κατά τη σειρά αναπλήρωσης που προβλέπεται σε αυτήν. Ο Διοικητής του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζει τις αρμοδιότητες των Υποδιοικητών.
3. Το Δ.Σ. είναι εννεαμελές, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και, αποτελείται από:
α. Τον Διοικητή του ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του,
β. δύο (2) εκπροσώπους των ασφαλισμένων, οι οποίοι προτείνονται από τη Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.), την Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.), την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (Π.Ν.Ο.), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών (Π.Ο.Ε.Σ.Υ.), τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.), το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) και τη Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, με τους αναπληρωτές τους,
γ. δύο (2) εκπροσώπους των εργοδοτών, οι οποίοι προτείνονται από τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β.), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.), την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών (Ε.Ε.Ε.), την Ελληνική Ένωση Τραπεζών (Ε.Ε.Τ.) και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), με τους αναπληρωτές τους,
δ. έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων, που προτείνεται από την Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Ε.Ε.), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ο.Α.Ε.Ε. (Π.Ο.Σ. Ο.Α.Ε.Ε.), την Ομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος Ι.Κ.Α. και Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων (Π.Ο.Π.Σ.), με τον αναπληρωτή του,
ε. έναν (1) εκπρόσωπο των υπαλλήλων του Ταμείου, ο οποίος κατά την πρώτη συγκρότηση του Δ.Σ. του Ταμείου και μέχρι την εκλογή του εκπροσώπου των υπαλλήλων του Ταμείου, προτείνεται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής (Π.Ο.Π.Ο.Κ.Π.), με τον αναπληρωτή του,
στ. έναν (1) ειδικό επιστήμονα με εμπειρία και κατάρτιση σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης ή κοινωνικής πολιτικής ή σε θέματα οικονομικά ή διοίκησης και οργάνωσης που ορίζεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , με τον αναπληρωτή του,
ζ. έναν (1) υπάλληλο που προέρχεται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.), Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή Τμήματος ή υπάλληλο ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίας με πενταετή υπηρεσία στη Γ.Γ.Κ.Α., με τον αναπληρωτή του.
Αν λήξει η θητεία των μελών του Δ.Σ., αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι του ορισμού νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από τρίμηνο από τη λήξη της.
Οι Υποδιοικητές του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου στις συνεδριάσεις του Δ.Σ..
4. Τα μέλη των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 επιλέγονται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατόπιν προτάσεων που υποβάλλονται από τις οικείες οργανώσεις μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας.
11. α. Η θητεία του Διοικητή, του κυβερνητικού επιτρόπου και των μελών του Δ.Σ. είναι τετραετής και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι του διορισμού νέων μελών, όχι όμως περισσότερο από τρεις μήνες από τη λήξη της.
β. Το Δ.Σ. μπορεί να συνεδριάζει και με χρήση ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη). Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του Δ.Σ. περιλαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.»
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών κατ’ αντιστοιχία με τις αποδοχές του Διοικητή και των Υποδιοικητών του Ε.Φ.Κ.Α..
3. α. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συνιστώνται στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, Διοικητικές Επιτροπές, με αρμοδιότητα, μεταξύ άλλων, την εξέταση ενδικοφανών και λοιπών διοικητικών προσφυγών. Η σύνθεση και οι λοιπές αρμοδιότητες των Επιτροπών αυτών καθορίζονται με την ίδια απόφαση. Η αποζημίωση των συμμετεχόντων στις εν λόγω Επιτροπές καθορίζεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4354/2015, όπως ισχύει.
β. Κατά των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών, παρέχεται στον αρμόδιο προϊστάμενο Διεύθυνσης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. το δικαίωμα άσκησης προσφυγής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, για τις υποθέσεις εκείνες των οποίων το αντικείμενο υπερβαίνει το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, καθώς και για τις υποθέσεις που δεν αποτιμώνται σε χρήμα, έχουν όμως οικονομικές συνέπειες.
4. α. Συνιστώνται στο γραφείο του Διοικητή και των Υποδιοικητών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. θέσεις ειδικών συμβούλων
συνεργατών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για κάθε γραφείο ως εξής:
α. τρεις (3) θέσεις στο γραφείο του Διοικητή και β. δύο (2) θέσεις για κάθε γραφείο Υποδιοικητή.
β. Για τα προσόντα, την πρόσληψη στις θέσεις αυτές, την αποχώρηση και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται αναλόγως οι ισχύουσες διατάξεις περί των ιδιαίτερων γραφείων των μελών της Κυβέρνησης.
γ. Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλου του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετήθηκε με την παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65), όπως ισχύει, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 46 και 47 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).» 

Το άρθρο 96 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 96
Παροχές Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος το άρθρο 42 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, η επικουρική σύνταξη των ασφαλισμένων στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. καθορίζεται ως εξής:
1. Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης διαμορφώνεται με βάση: α) τα δημογραφικά δεδομένα, τα οποία στηρίζονται σε εγκεκριμένους πίνακες θνησιμότητας και β) το πλασματικό ποσοστό επιστροφής που θα εφαρμόζεται στις συνολικά καταβληθείσες εισφορές και το οποίο θα προκύπτει από την ποσοστιαία μεταβολή των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων.
2. Σε περίπτωση ελλειμμάτων λειτουργεί αυτόματος μηχανισμός εξισορρόπησης, ο οποίος αποκλείει κάθε αναπροσαρμογή των συντάξεων σύμφωνα με την υπουργική απόφαση της παραγράφου 4. Κατά τη χρονική περίοδο αυξημένων εισφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 97, οι συντάξεις δεν αναπροσαρμόζονται στην περίπτωση που, εάν αφαιρεθούν τα έξοδα από τα έσοδα του Ταμείου, το αποτέλεσμα είναι είτε αρνητικό είτε μικρότερο από το 0,5% των εισφορών, λαμβάνοντας υπόψη τα απολογιστικά στοιχεία της προηγούμενης χρήσης.
3. Μετά την προαναφερόμενη περίοδο οι συντάξεις δεν θα αναπροσαρμόζονται σε περίπτωση που, αν αφαιρεθούν τα έξοδα από τα έσοδα, το αποτέλεσμα θα προκύπτει αρνητικό. Στη συνέχεια της προαναφερόμενης διαδικασίας και μόνο στην περίπτωση δημιουργίας ελλειμμάτων, θα γίνεται χρήση περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου της Επικουρικής Ασφάλισης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, καθορίζονται οι τεχνικές παράμετροι, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
5. α. Για τους ασφαλισμένους από την 1η.1.2014 και εφεξής το ποσό της επικουρικής σύνταξης υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού.
β. Για τους ασφαλισμένους μέχρι την 31η.12.2013, οι οποίοι καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης από την 1η.1.2015 και εφεξής και εφόσον συγχρόνως η καταβολή της σύνταξης αρχίζει από 1η.1.2015 και εφεξής, το ποσό της επικουρικής σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο τμημάτων:
βα. Το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί έως και τις 31.12.2014 υπολογίζεται με βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε έτος ασφάλισης αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,45% επί των συντάξιμων αποδοχών κάθε ασφαλισμένου που υπεβλήθησαν σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης.
Ως συντάξιμες αποδοχές νοούνται:
βαα. Για τους μισθωτούς, ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου από το έτος 2002 έως και το έτος 2014. Ο μέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου διά του χρόνου ασφάλισής του κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα. Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα. Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, αναπροσαρμοζόμενες σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016.
βαβ. Για τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, το εισόδημα, το οποίο υπόκειται σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης του ασφαλισμένου από το έτος 2002 έως και το έτος 2014. Ως εισόδημα νοείται το ποσό που θα αποτελούσε το ασφαλιστέο μηνιαίο εισόδημα αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που πράγματι καταβλήθηκε για κάθε μήνα ασφάλισης κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα. Στο ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που πράγματι καταβλήθηκε για κάθε ασφαλισμένο συνυπολογίζεται, όπου υπήρχε, και η ασφαλιστική εισφορά που έχει καταβληθεί από τον εργοδότη. Για τους ασφαλισμένους με ποσό εισφοράς υπέρ επικουρικής ασφάλισης, που προκύπτει ανάλογα με την αξία ή την ποσότητα επί των αγοραζομένων ή πωλουμένων προϊόντων, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος μηνιαίων τεκμαρτών αποδοχών που προκύπτουν από την αναγωγή των πραγματικά καταβληθεισών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, των ετών 2002 έως και 2014, θεωρώντας ως ποσοστό εισφοράς το 6%. Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, αναπροσαρμοζόμενο σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016.
βαγ. Αν για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών δεν προκύπτουν ασφαλιστικά στοιχεία από πραγματικό ή πλασματικό χρόνο ασφάλισης ή από προαιρετική ασφάλιση, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών από το έτος 2002 έως το έτος 2014, τότε για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών του τμήματος της επικουρικής σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης έως και το έτος 2014 αναζητούνται τα ασφαλιστικά στοιχεία και κατά το πριν το έτος 2002 χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση συνολικά πέντε (5) ετών.
βαδ. Για τον χρόνο ασφάλισης που αναγνωρίζεται πλασματικά, ύστερα από την καταβολή του προβλεπόμενου ποσού εξαγοράς, ως συντάξιμες αποδοχές ορίζεται το ποσό που θα αποτελούσε τον ασφαλιστέο μηνιαίο μισθό-εισόδημα, αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά το ποσό που καταβλήθηκε για την εξαγορά κάθε μήνα ασφάλισης. Οι πλασματικοί χρόνοι που αναγνωρίστηκαν χωρίς εξαγορά δεν συνυπολογίζονται για τον υπολογισμό του ποσού του ανωτέρω τμήματος της σύνταξης.
ββ. Το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισής τους από την 1η.1.2015 και εφεξής υπολογίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου αυτού.»
2. Οι διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 και της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34 για τους πλασματικούς χρόνους ασφάλισης, των άρθρων 17 και 36 για την παράλληλη απασχόληση, των άρθρων 18 και 37 για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, της παραγράφου 1 του άρθρου 30 για την προσαύξηση της σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές, της παραγράφου 2β του άρθρου 15 και της παραγράφου 3 του άρθρου 34 για την τυπική ασφάλιση, καθώς και του άρθρου 19 για τη διαδοχική ασφάλιση εφαρμόζονται αναλογικά και στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Ειδικά οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 30, της παραγράφου 5 του άρθρου 17 και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 36Α για την αξιοποίηση του χρόνου παράλληλης απασχόλησης έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί αιτήσεων συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. από την 1η.1.2015 έως και την 12.5.2016.
3. Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος κρίνονται, ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ίσχυε κατά τον χρόνο υποβολής τους.
4. Οι ήδη καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις έως 30 Σεπτεμβρίου 2019, που αφορούν αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2014, συνεχίζουν να καταβάλονται από 1η Οκτωβρίου 2019 στο ύψος του ποσού που είχαν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στις 31.12.2014. Ειδικά, ο υπολογισμός της κράτησης υπέρ υγειονομικής περίθαλψης διενεργείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 30 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄ 80), όπως ισχύει. Το καταβαλλόμενο προ φόρου ποσόν δεν μπορεί να υπολείπεται του προ φόρου καταβαλλόμενου ποσού στις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Τα προηγούμενα εδάφια έχουν αναλογική εφαρμογή και στις εκκρεμείς αιτήσεις που είχαν υποβληθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2014.
5. Από 13.5.2016 ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. χορηγεί αποκλειστικά την επικουρική σύνταξη, όπως ρυθμίζεται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού και καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία οι διατάξεις που προβλέπουν κατώτατα όρια επικουρικών συντάξεων ή χορήγηση άλλων παροχών ή επιδομάτων καταργούνται και η χορήγηση της επικουρικής σύνταξης γίνεται αποκλειστικά με τους όρους του παρόντος.
6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζεται η εργάσιμη ημέρα κατά την οποία καταβάλλεται η μηνιαία σύνταξη του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.» 

Το άρθρο 97 του ν. 4387/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 97
Εισφορές επικουρικής ασφάλισης
1. Από την 1η.6.2016 και μέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1η.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Από 1η.6.2019 και μέχρι τις 31.5.2022, το ποσό της μηνιαίας εισφοράς στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισμένων πριν και μετά την 1η.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισμένο και σε ποσοστό 3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζομένου, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 38. Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε στις 31.12.2015.
2. Η εισφορά της περίπτωσης β΄ του άρθρου 59 του ν. 3371/2005 (Α΄ 178) και η πρόσθετη ειδική εισφορά του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 4225/2014 (Α΄2), εξακολουθούν να καταβάλονται. Άλλες ειδικές εισφορές άπαξ καταβαλλόμενες από τους ασφαλισμένους εντασσόμενων στο Ε.Τ.Ε.Α. ταμείων, τομέων κλάδων και λογαριασμών, καθώς και άλλα επιπλέον έσοδα που προκύπτουν πέραν από τις ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισμένων και εργοδοτών παύουν να καταβάλλονται από την 1η.1.2018.
3. Από την 1η.1.2020 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι έμμισθοι δικηγόροι του οικείου τομέα του κλάδου επικουρικής ασφάλισης του πρώην Ε.Τ.Α.Α. κατατάσσονται σε τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων το ποσόν της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς αντιστοιχεί σε:

 

Ασφαλιστικές κατηγορίες

Ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ (από 1/1/2020 έως 31/5/2022)

Ποσά εισφορών επικουρικής σύνταξης σε ευρώ (από 1/6/2022)

1η κατηγορία

42

39

2η κατηγορία

51

47

3η κατηγορία

61

56

 

4. Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται με ελεύθερη επιλογή τους σε μία (1) από τις τρεις (3) ασφαλιστικές κατηγορίες. Η κατάταξη σε μία (1) από τις τρεις (3) είναι υποχρεωτική. Αν ο ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη.
Ο ασφαλισμένος μπορεί, με αίτησή του, να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία, να επιλέξει κατώτερη. H αίτηση επιλογής δύναται να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά.
Αίτηση για μεταβολή ασφαλιστικής κατηγορίας δύναται να υποβάλεται οποτεδήποτε, σε κάθε περίπτωση όμως η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία θα γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την υποβολή της αίτησης και θα ισχύει υποχρεωτικά για όλο το επόμενο έτος από την υποβολή της αίτησης.
Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία και επιλέγουν την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να υπαχθούν από την 1η.7.2020.
Ειδικά για τους έμμισθους δικηγόρους τα ανωτέρω ποσά της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς επιμερίζονται κατά 50% για τον εντολέα και κατά 50% για τον ασφαλισμένο.
5. Aπό την 1η.1.2023 έως 31.12.2024 τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσόν της εισφοράς παραμένει στα επίπεδα του προηγούμενου έτους. Από 1η.1.2025 και εφεξής τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών κατηγοριών προσαυξάνονται κατ’ έτος κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 8.
6. Τα πρόσωπα της παραγράφου 3 του άρθρου 76, που ασφαλίζονται από την 1η.1.2021 προαιρετικά, καταβάλλουν τις εισφορές της παραγράφου 1 σε περίπτωση μισθωτής απασχόλησης ή της παραγράφου 3 εφόσον είναι υγειονομικοί αυτοαπασχολούμενοι ή ασκούν επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.
7. Εισφορές που καταβλήθηκαν νόμιμα δεν επιστρέφονται.»

Οφειλές προς το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. των δικαιούχων επικουρικής σύνταξης ή εφάπαξ παροχής από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. αποσβένονται με συμψηφισμό με τις συντάξεις και την εφάπαξ παροχή που δικαιούνται από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Εάν ο οφειλέτης αποβιώσει, οι οφειλές του προς το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. συμψηφίζονται με τυχόν οφειλόμενες σε αυτόν και στους νόμιμους κληρονόμους του αναδρομικές παροχές, προς απομείωση του χρέους, ενώ το υπόλοιπο ποσό αναζητείται από αυτούς κατά την κληρονομική τους μερίδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Σε περίπτωση που μεταξύ των κληρονόμων υπάρχουν πρόσωπα, τα οποία έλκουν δικαίωμα σε σύνταξη ή εφάπαξ παροχή από τον οφειλέτη, το ανεξόφλητο ποσό της οφειλής παρακρατείται από το σύνολο των συντάξεων και της εφάπαξ παροχής που τους μεταβιβάζονται ή τους καταβάλλονται, κατά το ποσοστό της σύνταξης ή του εφάπαξ που δικαιούνται από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..

Το άρθρο 120 του ν. 4611/2019, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 120
1. Από την 1η.1.2020 στον ετήσιο κοινωνικό προϋπολογισμό εγγράφεται δαπάνη ύψους 0,5% του ΑΕΠ, από την οποία καλύπτεται κατά πρώτον η δαπάνη που δημιουργείται ετησίως σε εφαρμογή των υπ’ αριθμ. 1890/2019 και 1891/2019 αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και κατά δεύτερον καλύπτεται η δαπάνη πολιτικών πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης και υγείας. Η δαπάνη των πολιτικών αυτών χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον ετήσιο προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Για το έτος 2020 η δαπάνη της παραγράφου 1 καλύπτεται από τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του κοινωνικού προϋπολογισμού.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται πριν από την κατάθεση στη Βουλή του προσχεδίου του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις αναλογιστικές προβολές, τα στοιχεία εκτέλεσης του κοινωνικού προϋπολογισμού και τους ετήσιους δημοσιονομικούς στόχους, καθορίζεται ετησίως το ποσόν που διατίθεται για τη χρηματοδότηση των πολιτικών πρόνοιας, κοινωνικής αλληλεγγύης και υγείας της παραγράφου 1.»

Από την 1η Ιουνίου 2020 στις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης οι ασφαλιστικές εισφορές των μισθωτών μειώνονται κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες ως ακολούθως:
1. Κατά 0,75 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας. Η μείωση επιμερίζεται κατά 0,48 πμ στο ασφάλιστρο του εργοδότη και κατά 0,27 πμ στο ασφάλιστρο του εργαζομένου. Το συνολικό ασφάλιστρο υπέρ ανεργίας διαμορφώνεται σε 4,25 % και κατανέμεται 2,69 % στον εργοδότη και 1,56 % στον εργαζόμενο.
2. Κατά 0,15 ποσοστιαίες μονάδες (πμ) των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασμού για την εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) του άρθρου 34 παρ. 4 περίπτωση β΄ του ν. 4144/2013 (Α΄ 88), η οποία μειώνεται από την εισφορά που προβλέπεται στο άρθρο 7 παράγραφος 1, περίπτωση β΄, εδάφιο α΄ του ν.δ. 2963/1954 (Α΄ 195), και αφορά αποκλειστικά ασφάλιστρο του εργαζόμενου. Το αντίστοιχο ασφάλιστρο του εργαζομένου υπέρ ΕΛΕΚΠ διαμορφώνεται σε 1,20 % και κατανέμεται 0,85 % υπέρ πρώην ΟΕΚ (ν.δ. 2963/1954) και 0,35% υπέρ πρώην ΟΕΕ (ν. 678/1977, Α΄ 246 και άρθρο 7 του ν. 3144/2003, Α΄ 111). 

Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται εντός δύο (2) ετών από τη έναρξη ισχύος του παρόντος, μετά από πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κατόπιν γνώμης του Δ.Σ. του eΕ.Φ.Κ.Α., καταρτίζεται Ενιαίος Κανονισμός ανά κλάδο για την Κύρια ασφάλιση, για την Επικουρική Ασφάλιση και για την Εφάπαξ Παροχή του e-Ε.Φ.Κ.Α., στους οποίους καθορίζονται θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση, υπολογισμού και διαδικασίας χορήγησης των παροχών, προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση για παροχές ασθενείας σε είδος και σε χρήμα, η έκταση, το ύψος, οι δικαιούχοι, η διαδικασία χορήγησης των παροχών σε χρήμα, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα. 

Ο τίτλος του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οργανισμός Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης: e-Ε.Φ.Κ.Α.».

Το άρθρο 2 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Διάρθρωση Υπηρεσιών e-Ε.Φ.Κ.Α.
Ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης: e-Ε.Φ.Κ.Α. διαρθρώνεται ως εξής:
α) Οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος που υπάγονται κατευθείαν στον Διοικητή ως εξής:
αα) Διεύθυνση Διοίκησης.
αβ) Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων.
αγ) Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων.
αδ) Διεύθυνση Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών.
αε) Διεύθυνση Διευθέτησης Αναφορών.
β) Οργανικές μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης που υπάγονται στον Διοικητή ως εξής:
βα) Γενική Διεύθυνση Εισφορών.
ββ) Γενική Διεύθυνση Ελέγχων.
βγ) Γενική Διεύθυνση Συντάξεων.
βδ) Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας.
βε) Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας.
βστ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
βζ) Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης.
βη) Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
βθ) Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης.
βι) Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).
βια) Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα.
βιβ) Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών.
γ) Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υποδιοικητή, ως επικεφαλής των κλάδων Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχών, στον οποίο εκχωρείται η σχετική αρμοδιότητα.
δ) Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.).
ε) Γραφείο Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
στ) Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.»

Το άρθρο 3 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Διεύθυνση Διοίκησης
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διοίκησης είναι οι εξής:
α) Η λειτουργική υποστήριξη της Διοίκησης του e-Ε.Φ.Κ.Α..
β) Η προβολή της σημασίας της Κοινωνικής Ασφάλισης και η ανάδειξη του ρόλου του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γ) Ο εμπλουτισμός της γνώσης για την Κοινωνική Ασφάλιση μέσω, ιδίως, διεθνών συνεργασιών.
δ) Η πληροφόρηση για τη διεξαγωγή αναπτυξιακών προγραμμάτων και η συμμετοχή σε αυτά.
2. Η Διεύθυνση Διοίκησης διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος ως εξής:
α) Τμήμα Γραμματείας Διοικητή.
β) Τμήμα Γραμματείας A΄ Υποδιοικητή.
γ) Τμήμα Γραμματείας Β΄ Υποδιοικητή.
δ) Τμήμα Γραμματείας Γ΄ Υποδιοικητή.
ε) Τμήμα Γραμματείας Δ΄ Υποδιοικητή.
στ) Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.
ζ) Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας.
η) Τμήμα Διεθνών Προγραμμάτων.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διοίκησης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής: α) Τμήμα Γραμματείας Διοικητή με αρμοδιότητες ως εξής:
αα) Επιμέλεια της αλληλογραφίας και τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου του Διοικητή.
αβ) Οργάνωση της επικοινωνίας του Διοικητή με τις οργανικές μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α. και τους πολίτες.
αγ) Γραμματειακή υποστήριξη του Διοικητή και του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) του e-Ε.Φ.Κ.Α. και τήρηση πρακτικών.
β) Τμήματα Γραμματείας Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Υποδιοικητή με αρμοδιότητες ως εξής:
βα) Επιμέλεια της αλληλογραφίας και τήρηση πρωτοκόλλου και αρχείου των Υποδιοικητών.
ββ) Οργάνωση της επικοινωνίας των Υποδιοικητών με τις οργανικές μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α. και τους πολίτες.
βγ) Γραμματειακή υποστήριξη των Υποδιοικητών.
γ) Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου με αρμοδιότητες ως εξής:
γα) Συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. για διαχείριση του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.
γβ) Τήρηση αρχείου.
δ) Τμήμα Τύπου και Επικοινωνίας με αρμοδιότητες ως εξής:
δα) Διαχείριση πληροφοριών από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) και ενημέρωση της Διοίκησης για ζητήματα που αφορούν στην Κοινωνική Ασφάλιση και ειδικότερα τον e-Ε.Φ.Κ.Α..
δβ) Σύνταξη και προώθηση στα ΜΜΕ δελτίων τύπου και ανακοινώσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α..
δγ) Σύνταξη απαντήσεων σε δημοσιεύματα που αφορούν στον e-Ε.Φ.Κ.Α..
δδ) Επιμέλεια άρθρων και παρουσιάσεων της Διοίκησης και των στελεχών της.
δε) Ενημέρωση δημοσιογράφων και διαχείριση αιτημάτων για τη συλλογή και παρουσίαση ειδήσεων στα ΜΜΕ. δστ) Συγκέντρωση, επεξεργασία, ταξινόμηση και αξιοποίηση πληροφοριών που αφορούν τον e-Ε.Φ.Κ.Α. από
τα ΜΜΕ.
δζ) Επικοινωνιακό σχεδιασμό και προβολή του έργου του e-Ε.Φ.Κ.Α..
δη) Επιμέλεια διαφημιστικών και προωθητικών ενεργειών για λογαριασμό του e-Ε.Φ.Κ.Α..
δθ) Συνεργασία με τις οργανικές μονάδες του eΕ.Φ.Κ.Α. για θέματα που αφορούν στη δημόσια εικόνα του e-Ε.Φ.Κ.Α..
δι) Συγκέντρωση, επεξεργασία και ταξινόμηση υλικού που αφορά στην επικοινωνία και προβολή των οργανικών μονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α.,
δια) Διατύπωση απόψεων για τη διαμόρφωση του προς ανάρτηση πληροφοριακού υλικού στην ιστοσελίδα του e-Ε.Φ.Κ.Α. και στο εσωτερικό δίκτυο (Intranet).
διβ) Διαχείριση της παρουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
διγ) Ανάληψη δράσεων για την ενίσχυση των δημοσίων σχέσεων.
διδ) Διοργάνωση συνεντεύξεων τύπου, εκδηλώσεων και ημερίδων και επιμέλεια ενημερωτικού υλικού για την προβολή του e-Ε.Φ.Κ.Α..
διε) Δημοσιεύσεις, ιδίως, διαγωνισμών, πλειστηριασμών, δικογράφων στον Τύπο.
ε) Τμήμα Διεθνών Προγραμμάτων με αρμοδιότητες ως εξής:
εα) Άντληση πληροφόρησης από τις αρμόδιες αρχές για χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά, μορφωτικά, οικονομικά, οργανωτικά, τεχνικά και άλλα αναπτυξιακά προγράμματα.
εβ) Παρακολούθηση έκδοσης προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων έργων και ενημέρωση των αρμόδιων Διευθύνσεων της διοίκησης του e-Ε.Φ.Κ.Α..
εγ) Προτάσεις αξιοποίησης των προγραμμάτων της προηγούμενης υποπερίπτωσης εβ΄, σε συνεργασία με άλλους φορείς του δημοσίου τομέα.
εδ) Υποβολή των προγραμμάτων της υποπερίπτωσης εβ΄ στα αρμόδια όργανα των διεθνών οργανισμών και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
εε) Υποβολή προτάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων στο Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α., προετοιμασία φακέλων για την ένταξη των έργων και αποστολή των φακέλων στα αρμόδια όργανα.
εστ) Αποστολή της απόφασης ένταξης των προγραμμάτων στις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α. και παρακολούθηση της εφαρμογής των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές.
εζ) Παρακολούθηση των συγχρηματοδοτούμενων έργων σε όλα τα στάδια έως την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, καθώς και συγκέντρωση των στοιχείων και υποβολή τους στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή ή στον αρμόδιο Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης (Ε.Φ.Δ.).
εη) Παρακολούθηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. που απορρέουν από την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και ενημέρωση της Διοίκησης σε περιπτώσεις παρεκκλίσεων.
εθ) Αποστολή της Έκθεσης Ελέγχου στις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις, για να προβούν σε αναφερόμενες διορθωτικές ενέργειες ή σε διατύπωση αντιρρήσεων και παρακολούθηση της διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωσή της.
ει) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την ορθή διεκπεραίωση των υποθέσεων του Τμήματος.»

1. Το άρθρο 33 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 33
Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ)
1. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης λειτουργούν σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης και είναι οι ακόλουθες:
α) ΠΥΣΥ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης με έδρα την Κομοτηνή.
β) ΠΥΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα την Θεσσαλονίκη.
γ) ΠΥΣΥ Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη.
δ) ΠΥΣΥ Ηπείρου και Κέρκυρας με έδρα τα Ιωάννινα.
ε) ΠΥΣΥ Θεσσαλίας με έδρα τη Λάρισα.
στ) ΠΥΣΥ Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία.
ζ) ΠΥΣΥ Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας με έδρα την Πάτρα.
η) ΠΥΣΥ Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη.
θ) ΠΥΣΥ Αττικής με έδρα την Αθήνα.
ι) ΠΥΣΥ Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη. ια) ΠΥΣΥ Νοτίου Αιγαίου με έδρα την Ρόδο.
ιβ) ΠΥΣΥ Κρήτης με έδρα το Ηράκλειο.
2. Η χωρική αρμοδιότητα των ΠΥΣΥ διαμορφώνεται ως ακολούθως:
α) ΠΥΣΥ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, εντός των ορίων της Περιφέρειας Ανατολικής ΜακεδονίαςΘράκης.
β) ΠΥΣΥ Κεντρικής Μακεδονίας, εντός των ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
γ) ΠΥΣΥ Δυτικής Μακεδονίας, εντός των ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
δ) ΠΥΣΥ Ηπείρου και Κέρκυρας, εντός των ορίων της Περιφέρειας Ηπείρου και των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
ε) ΠΥΣΥ Θεσσαλίας, εντός των ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
στ) ΠΥΣΥ Στερεάς Ελλάδας, εντός των ορίων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ζ) ΠΥΣΥ Δυτικής Ελλάδας, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας και Λευκάδας εντός των ορίων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ζακύνθου, Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Λευκάδας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
η) ΠΥΣΥ Πελοποννήσου, εντός των ορίων της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
θ) ΠΥΣΥ Αττικής, εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής.
ι) ΠΥΣΥ Βορείου Αιγαίου, εντός των ορίων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
ια) ΠΥΣΥ Νοτίου Αιγαίου, εντός των ορίων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
ιβ) ΠΥΣΥ Κρήτης, εντός των ορίων της Περιφέρειας Κρήτης.
3. Ο επιχειρησιακός στόχος των ΠΥΣΥ είναι ο αποτελεσματικός συντονισμός και η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των Τοπικών Υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α..
4. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) συγκροτούνται από τις υπαγόμενες σε αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 34 του π.δ. 8/2019, Τοπικές Διευθύνσεις και από τα ακόλουθα Τμήματα:
α) Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης.
β) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης.
Ειδικά η ΠΥΣΥ Αττικής συγκροτείται από τις υπαγόμενες σε αυτή Τοπικές Διευθύνσεις και από τα ακόλουθα Τμήματα:
α) Τμήμα Συντονισμού.
β) Τμήμα Υποστήριξης.
γ) Τμήμα Α΄ Οικονομικής Διαχείρισης.
δ) Τμήμα Β΄ Οικονομικής Διαχείρισης.
5. Οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α) Τμήμα Συντονισμού
αα) Ο συντονισμός των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται στην ΠΥΣΥ για την υλοποίηση του επιχειρησιακού προγραμματισμού.
αβ) η παρακολούθηση της υλοποίησης του επιχειρησιακού προγραμματισμού και η λήψη μέτρων για την έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων.
αγ) Η συλλογή από τις Τοπικές Υπηρεσίες και η αξιολόγηση των δεδομένων που αφορούν στην αυτεπάγγελτη υπαγωγή στην ασφάλιση.
αδ) Η διαρκής παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσης των Τοπικών Υπηρεσιών, καθώς και η σύνταξη
μηνιαίων και εκτάκτων αναφορών προς τη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας με τα αποτελέσματα και σχετικές προτάσεις.
αε) Η μέριμνα για την καταγραφή και την αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν στην εξυπηρέτηση των πολιτών.
αστ) Η μέριμνα για την καταγραφή, ταξινόμηση και αποστολή στα Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα Ασφάλισης ή στις αρμόδιες Τοπικές Υπηρεσίες των εκκρεμών υποθέσεων.
αζ) Ο συντονισμός και η παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος Κατ’ Οίκον Φροντίδας Συνταξιούχων.
β) Τμήμα Υποστήριξης:
βα) Η μέριμνα για την αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
ββ) Ο χειρισμός όλων των θεμάτων που αφορούν στην απασχόληση του πάσης φύσεως προσωπικού της ΠΥΣΥ και των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή, κατά το υποχρεωτικό ωράριο και πέραν αυτού, καθώς και η αποστολή στοιχείων στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας σχετικά με τις αποδοχές, τις αποζημιώσεις υπερωριακής και πρόσθετης απασχόλησης, τις διαδικασίες έγκρισης και τα έξοδα κίνησης για τις μετακινήσεις εντός και εκτός έδρας του ανωτέρω προσωπικού.
βγ) Η γραμματειακή υποστήριξη της ΠΥΣΥ.
βδ) Η διενέργεια διαγωνισμών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. που βρίσκονται στη χωρική της αρμοδιότητα, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί προμηθειών.
βε) Η μέριμνα για τον εφοδιασμό της ΠΥΣΥ και των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή με αναλώσιμα υλικά και η διαχείριση αυτών.
βστ) Η μέριμνα για την καταγραφή των αναγκών και προβλημάτων των κτιριακών, των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, του μηχανογραφικού και του πάγιου εξοπλισμού του ΠΕΚΑ, του ΚΕΑΟ, της ΠΥΣΥ και των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή.
βζ) Η σύνταξη τριμηνιαίων και έκτακτων αναφορών προς τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών σχετικά με την κατάσταση των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του ΠΕΚΑ, του ΚΕΑΟ, της ΠΥΣΥ και των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή.
βη) Η μέριμνα για την καταγραφή των αναγκών και των προβλημάτων σε εφαρμογές, εξοπλισμό και υποδομές πληροφορικής και επικοινωνιών του ΠΕΚΑ, του ΚΕΑΟ, της ΠΥΣΥ και των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή, καθώς και η σύνταξη περιοδικών και έκτακτων αναφορών προς τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών σχετικά με την κατάσταση του ανωτέρω εξοπλισμού.
βθ) Η σύνταξη περιοδικών και έκτακτων αναφορών προς τη Διεύθυνση Προμηθειών σχετικά με την κατάσταση του πάγιου εξοπλισμού.
βι) Η τήρηση βιβλίου συντηρήσεως για κτιριακές, ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό (ηλεκτρικό, ηλεκτρονικό, μηχανογραφικό, μηχανήματα, αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες) του ΠΕΚΑ, του ΚΕΑΟ, της ΠΥΣΥ και των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή, και η διαβίβαση αντιγράφων του στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Ε.Φ.Κ.Α..
βια) Η διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας, η τήρηση του πρωτοκόλλου και του αρχείου της Διεύθυνσης.
βιβ) Η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και η επικύρωση αντιγράφων, όπου αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
βιγ) Η παρακολούθηση της τήρησης του ωραρίου προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού της Διεύθυνσης.
βιδ) Η μέριμνα για την έγκριση των πάσης φύσεως αδειών των Προϊσταμένων των Τοπικών Υπηρεσιών.
γ) Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης.
Το Τμήμα Συντονισμού και Υποστήριξης ασκεί τις αρμοδιότητες του Τμήματος Συντονισμού και του Τμήματος Υποστήριξης των παραγράφων 5α και 5β.
δ) Τμήματα Οικονομικής Διαχείρισης:
δα) Ο έλεγχος η εκκαθάριση και πληρωμή των πάσης φύσεως δαπανών του ΠΕΚΑ, του ΚΕΑΟ, της ΠΥΣΥ, και των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή. Στις δαπάνες αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας των φορέων κοινωνικών ασφάλισης που έχουν ενταχθεί στον Ε.Φ.Κ.Α..
δβ) Ο έλεγχος, η πληρωμή και εκκαθάριση των πάσης φύσεως δαπανών ιδιόκτητων μη ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων στα οποία στεγάζονται υπηρεσιακές μονάδες που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της ΠΥΣΥ.
δγ) Ο έλεγχος, η πληρωμή και εκκαθάριση των έκτακτων αμοιβών του προσωπικού του ΠΕΚΑ, του ΚΕΑΟ, της ΠΥΣΥ και των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή, καθώς και των αμοιβών των μελών επιτροπών κ.λπ..
δδ) Ο έλεγχος, η εκκαθάριση και πληρωμή των έκτακτων αμοιβών (αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης), των εξόδων των εκτός έδρας μετακινήσεων του προσωπικού του ΠΕΚΑ, του ΚΕΑΟ, της ΠΥΣΥ και των Τοπικών Υπηρεσιών που υπάγονται σε αυτή.
δε) Η κατανομή των κοινοχρήστων δαπανών των ακινήτων του τέως NAT, καθώς και η πρόσληψη και ασφάλιση του προσωπικού των.
δστ) Η βεβαίωση και εκκαθάριση πληρωμής δαπανών ή αμοιβών που αφορούν γενικά τεχνικής φύσεως εργασίες των ακινήτων του τέως NAT.
δζ) Η ταμειακή είσπραξη των εσόδων και οι πληρωμές των δαπανών, σε όλες τις περιπτώσεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω του τραπεζικού συστήματος και αφορούν σε όλες τις υπηρεσίες του Ε.Φ.Κ.Α. που ανήκουν στη χωρική αρμοδιότητα της ΠΥΣΥ.
δη) Η σύνταξη και αποστολή μηνιαίων αναφορών προς τη Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας με οικονομικά στοιχεία που αφορούν σε μισθώματα και δαπάνες σχετικές με κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις (λειτουργικές, συντήρησης και λοιπές δαπάνες), των κτιρίων χωρικής αρμοδιότητας της ΠΥΣΥ, συμπεριλαμβανομένων και των κτιρίων όπου στεγάζονται τα ΠΕΚΑ και το ΚΕΑΟ.
δθ) Τα τμήματα Οικονομικής Διαχείρισης, ως προς τις οικονομικές αρμοδιότητες, ελέγχονται και εποπτεύονται από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
ε) Χωρική αρμοδιότητα των Αυτοτελών Τμημάτων Α΄ και Β΄ Οικονομικής Διαχείρισης της ΠΥΣΥ Αττικής:
εα) Η χωρική αρμοδιότητα του Α΄ Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης αφορά στις Περιφερειακές και Τοπικές Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων του Κεντρικού και Βόρειου Τομέα Αθηνών.
εβ) Η χωρική αρμοδιότητα του Β΄ Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης αφορά στις Τοπικές Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων του Δυτικού και Νότιου Τομέα Αθηνών και των Περιφερειακών Ενοτήτων Ανατολικής Αττικής, Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων.»

Το άρθρο 7 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 7
Διεύθυνση Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών
1. Ο επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών είναι οι εξής:
α) Η ορθολογική διάρθρωση και λειτουργία των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
β) Η απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και η κατάργηση περιττών διατυπώσεων, σε συνεργασία με τις κατ' αντικείμενο αρμόδιες Υπηρεσίες.
γ) Η εισαγωγή σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρησιακών διαδικασιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
δ) Η συγκρότηση και η υποστήριξη της λειτουργίας των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων και επιτροπών.
2. Η Διεύθυνση Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος ως εξής:
α) Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης.
β) Τμήμα Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών.
γ) Τμήμα Υποστήριξης Συμβουλίων και Συλλογικών Οργάνων.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α) Τμήμα Διοικητικής Οργάνωσης:
αα) Ο χειρισμός θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. και η εισήγηση μέτρων ορθολογικής οργάνωσης, διάρθρωσης και λειτουργίας.
αβ) Η εισήγηση για την έκδοση πράξεων που αφορούν στη σύσταση, συγχώνευση και αναστολή λειτουργίας των υπηρεσιακών μονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και τη μεταφορά αρμοδιοτήτων μεταξύ των οργανικών μονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αγ) Ο χειρισμός θεμάτων σχετικών με τον καθορισμό της ασφαλιστικής περιοχής των Περιφερειακών Υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α., σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αδ) Η μέριμνα για την υλοποίηση του οργανογράμματος και την υποβολή προτάσεων για την τροποποίησή του.
αε) Η επιμέλεια και ο συντονισμός της κωδικοποίησης της νομοθεσίας και των διοικητικών οδηγιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
αστ) Η μέριμνα για την έκδοση αποφάσεων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής.
αζ) Η μέριμνα για την πιστοποίηση των προϊστάμενων και των νόμιμων αναπληρωτών τους, που υπογράφουν σε έγγραφα, τα οποία προσκομίζονται στις αρμόδιες αρχές για προξενική θεώρηση ή για την επίθεση σφραγίδας apostille.
αη) Η μέριμνα για τη χορήγηση και χρήση ψηφιακών υπογραφών στο προσωπικό του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αθ) Ο συντονισμός των αρμόδιων διευθύνσεων του eΕ.Φ.Κ.Α. για την ανάρτηση και επικαιροποίηση των αναγκαίων πληροφοριών στον δικτυακό τόπο του eΕ.Φ.Κ.Α..
αι) Η παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων για την εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας.
αια) Η μέριμνα και επιμέλεια για τη δημιουργία και λειτουργία εκθεσιακού χώρου με τον εξοπλισμό των ενταχθέντων φορέων κοινωνικής ασφάλισης που παρουσιάζει ιστορική αξία.
β) Τμήμα Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών:
βα) Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό διαδικασιών.
ββ) Ο καθορισμός των δικαιολογητικών που κατά περίπτωση απαιτείται να υποβάλλουν οι συναλλασσόμενοι με τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και ο εντοπισμός των δικαιολογητικών που μπορούν να λαμβάνονται αυτεπάγγελτα από πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων σε συνεργασία με τις κατ' αντικείμενο αρμόδιες υπηρεσίες.
βγ) Η επισκόπηση των χρησιμοποιούμενων εντύπων και η μέριμνα για τη βελτίωση και τυποποίησή τους, τη σχεδίαση νέων απλουστευμένων εντύπων και τη μετατροπή τους σε ηλεκτρονικές φόρμες.
βδ) Η μελέτη και εισήγηση μέτρων για την καθιέρωση προσφορότερων μεθόδων εργασίας και την ταχύτερη διεκπεραίωση των διοικητικών ενεργειών.
βε) Ο χειρισμός των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, καθώς και αυτών που αφορούν στην αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών.
βστ) Η συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την εφαρμογή των απαιτήσεων προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
βζ) Ο χειρισμός των θεμάτων του Κανονισμού Επικοινωνίας Δημοσίων Υπηρεσιών (ΚΕΔΥ) και ο χειρισμός των διαδικασιών που διεκπεραιώνονται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).
βθ) Η μέριμνα για την εκκαθάριση και ηλεκτρονική σάρωση των αρχείων των Υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γ) Τμήμα Υποστήριξης Συμβουλίων και Συλλογικών Οργάνων:
γα) Η μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων και επιτροπών.
γβ) Η μέριμνα για τη συγκρότηση και λειτουργία των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και ο χειρισμός των θεμάτων, σχετικά με την αμοιβή των μελών και των γραμματέων τους.
γγ) Η συγκρότηση ομάδων εργασίας και ο ορισμός εκπροσώπων του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε συλλογικά όργανα, επιτροπές και ομάδες εργασίας άλλων φορέων.
γδ) Η γραμματειακή υποστήριξη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του e-Ε.Φ.Κ.Α..»

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 7Α ως εξής:
«Άρθρο 7Α Διεύθυνση Διευθέτησης Αναφορών
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διευθέτησης Αναφορών είναι οι εξής:
α) Η συλλογή και αξιολόγηση των αναφορών των εργοδοτών, ασφαλισμένων και συνταξιούχων που υποβάλλονται στην κεντρική Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α..
β) Η παραλαβή και διαχείριση των εκθέσεων του Συνηγόρου του Πολίτη.
γ) Η μεσολάβηση στις αρμόδιες διοικητικές μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α. για τη συλλογή πληροφοριών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αναφέρθηκαν.
δ) Η επικοινωνία με εργοδότες, ασφαλισμένους, συνταξιούχους για την ενημέρωσή τους σε σχέση με τις υποβληθείσες αναφορές.
ε) Η ενημέρωση της Διοίκησης και η σύνταξη αναφοράς προς τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και τη Διοίκηση σε περίπτωση ανάγκης για περαιτέρω διερεύνηση. στ) Η υποβολή προτάσεων για βελτίωση των διαδικα-
σιών εξυπηρέτησης.
2. Η Διεύθυνση Διευθέτησης Αναφορών διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος ως εξής:
α) Τμήμα Διαχείρισης Αναφορών σε Θέματα Ασφάλισης, Εισφορών και Ελέγχων.
β) Τμήμα Διαχείρισης Αναφορών σε Θέματα Συντάξεων.
γ) Τμήμα Διαχείρισης Αναφορών σε Θέματα Παροχών σε Χρήμα και ΚΕΠΑ.
δ) Τμήμα Διαχείρισης Αναφορών σε Θέματα ΑμεΑ.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διευθέτησης Αναφορών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α) Τμήμα Διαχείρισης Αναφορών με Θέματα Ασφάλισης, Εισφορών και Ελέγχων με αρμοδιότητες ως εξής:
αα) Συλλογή και αξιολόγηση των αναφορών των εργοδοτών και ασφαλισμένων που υποβάλλονται στην Κεντρική Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α. και αφορούν στα αντικείμενα μητρώου, υπαγωγής στην ασφάλιση, είσπραξης εισφορών, διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών από το ΚΕΑΟ και διενέργειας ελέγχων από τα ΠΕΚΑ.
αβ) Παραλαβή και διαχείριση των εκθέσεων του Συνηγόρου του Πολίτη, με θέματα μητρώου, υπαγωγής στην ασφάλιση, είσπραξης εισφορών, διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών από το ΚΕΑΟ και διενέργειας ελέγχων από τα ΠΕΚΑ.
αγ) Μεσολάβηση στις αρμόδιες Διοικητικές Μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α. για τη συλλογή πληροφοριών και αντιμετώπιση των αναφορών με θέματα μητρώου, υπαγωγής στην ασφάλιση, είσπραξης εισφορών, διαχείρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών από το ΚΕΑΟ και διενέργειας ελέγχων από τα ΠΕΚΑ.
αδ) Επικοινωνία με εργοδότες και ασφαλισμένους για την ενημέρωσή τους σε σχέση τις υποβληθείσες αναφορές.
αε) Ενημέρωση της Διοίκησης και σύνταξη αναφοράς προς τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και τη Διοίκηση σε περίπτωση ανάγκης για περαιτέρω διερεύνηση.
αστ) Υποβολή προτάσεων για βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης εργοδοτών και ασφαλισμένων.
β) Τμήμα Β΄ Διαχείρισης Αναφορών με Θέματα Συντάξεων και Τμήμα Γ΄ Διαχείρισης Αναφορών με Θέματα Παροχών σε Χρήμα και ΚΕΠΑ με αρμοδιότητες ως εξής:
βα) Συλλογή και αξιολόγηση των αναφορών των ασφαλισμένων που υποβάλλονται στην Κεντρική Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α. και αφορούν στα αντικείμενα κάθε Τμήματος.
ββ) Παραλαβή και διαχείριση των σχετικών εκθέσεων του Συνηγόρου του Πολίτη.
βγ) Μεσολάβηση στις αρμόδιες Διοικητικές Μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α. για τη συλλογή πληροφοριών και αντιμετώπιση των αναφορών σε θέματα συντάξεων και παροχών.
βδ) Επικοινωνία με ασφαλισμένους και συνταξιούχους για την ενημέρωσή τους σε σχέση τις υποβληθείσες αναφορές.
βε) Ενημέρωση της Διοίκησης και σύνταξη αναφοράς προς τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και τη Διοίκηση σε περίπτωση ανάγκης για περαιτέρω διερεύνηση.
βστ) Υποβολή προτάσεων για βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης ασφαλισμένων και συνταξιούχων.
γ) Τμήμα Διαχείρισης Αναφορών με θέματα ΑμεΑ με αρμοδιότητες ως εξής:
γα) Συλλογή και αξιολόγηση των αναφορών των ασφαλισμένων που υποβάλλονται στην κεντρική Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α. και αφορούν σε θέματα προσβασιμότητας των φυσικών υποκαταστημάτων και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
γβ) Παραλαβή και διαχείριση των εκθέσεων του Συνηγόρου του Πολίτη, σε θέματα προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης των ΑμεΑ..
γγ) Μεσολάβηση στις αρμόδιες διοικητικές μονάδες του e-Ε.Φ.Κ.Α. για τη συλλογή πληροφοριών και την αντιμετώπιση των αναφορών ως προς θέματα προσβασιμότητας και εξυπηρέτησης των ΑμεΑ.
γδ) Επικοινωνία με ασφαλισμένους και συνταξιούχους για την ενημέρωσή τους σε σχέση με τις υποβληθείσες αναφορές.
γε) Ενημέρωση της Διοίκησης και σύνταξη αναφοράς προς τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και τη Διοίκηση σε περίπτωση ανάγκης για περαιτέρω διερεύνηση.
γστ) Υποβολή προτάσεων για βελτίωση των διαδικασιών εξυπηρέτησης ΑμεΑ.»

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 7Β ως εξής:
«Άρθρο 7Β
1. Οι αρμοδιότητες του αυτοτελούς γραφείου Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΥΠΔ) περιλαμβάνουν όλα τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες, που απονέμονται στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, ιδίως, εκείνες του άρθρου 39, καθώς και από άλλες ειδικές διατάξεις.
Ο ΥΠΔ έχει, ιδίως, τις εξής αρμοδιότητες:
α) Συμμετέχει, δεόντως και εγκαίρως, σε όλα τα θέματα τα οποία σχετίζονται με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ειδικότερα, διατυπώνει γνώμη για κάθε νομοθετικό μέτρο, το οποίο εισάγει περιορισμούς στο πεδίο εφαρμογής των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 23 και 9 παράγραφος 4 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
β) Ενημερώνει τον Διοικητή, τους Υποδιοικητές, τους Γενικούς Διευθυντές, τις αρμόδιες υπηρεσίες του eΕ.Φ.Κ.Α., τους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του e-Ε.Φ.Κ.Α. και τους υπαλλήλους που διενεργούν επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων και από άλλες διατάξεις είτε πρόκειται για ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε για εθνικές ρυθμίσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων.
γ) Παρακολουθεί και εποπτεύει:
γα) τη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων με άλλες διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με εθνικές ρυθμίσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων και με τις πολιτικές του e-Ε.Φ.Κ.Α. και τη συμμόρφωση των εκτελούντων την επεξεργασία για λογαριασμό του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γβ) Μεριμνά για την ανάθεση αρμοδιοτήτων, την εκπαίδευση, την ευαισθητοποίηση και την κατάρτιση των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας. γγ) Διενεργεί τους σχετικούς ελέγχους είτε στο εσωτερικό του e-Ε.Φ.Κ.Α. είτε σε εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό του e-Ε.Φ.Κ.Α..
δ) Παρέχει συμβουλές, όσον αφορά την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων και παρακολουθεί την υλοποίησή της, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
ε) Συνεργάζεται με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
στ) Ενεργεί ως σημείο επικοινωνίας με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και κάθε άλλη εποπτική Αρχή για θέματα που σχετίζονται με την επεξεργασία, περιλαμβανομένης της προηγούμενης διαβούλευσης που αναφέρεται στο άρθρο 36 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων και πραγματοποιεί διαβουλεύσεις για οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα.
ζ) Συνεργάζεται με τους Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων των εκτελούντων την επεξεργασία για λογαριασμό του e-Ε.Φ.Κ.Α..
2. Ο ΥΠΔ αναφέρεται απευθείας στον Διοικητή, ο οποίος διασφαλίζει ότι, ο ΥΠΔ δεν λαμβάνει εντολές για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο ΥΠΔ δεν απολύεται ούτε υφίσταται κυρώσεις οποιαδήποτε μορφής, επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά του.
3. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με τον ΥΠΔ για κάθε θέμα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα και με την άσκηση των δικαιωμάτων τους, δυνάμει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.
4. Ο ΥΠΔ δεσμεύεται από την τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα με το ενωσιακό δίκαιο ή τις οικείες εθνικές ρυθμίσεις.
5. Ο ΥΠΔ και ο αναπληρωτής του, μπορούν να επιτελούν και άλλα καθήκοντα και υποχρεώσεις. Ο e-Ε.Φ.Κ.Α. διασφαλίζει ότι, τα εν λόγω καθήκοντα και υποχρεώσεις δεν συνεπάγονται σύγκρουση συμφερόντων.» 

Το άρθρο 8 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
Γενική Διεύθυνση Εισφορών
1. Ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Εισφορών είναι ο σχεδιασμός, η προώθηση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση πολιτικών στους τομείς της ορθής εφαρμογής της νομοθεσίας, ως προς την ασφάλιση και την είσπραξη των εισφορών ασφάλισης.
2. Η Γενική Διεύθυνση Εισφορών διαρθώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης ως εξής:
α) Διεύθυνση Ασφάλισης.
β) Διεύθυνση Εισφορών Μισθωτών.
γ) Διεύθυνση Εισφορών Μη Μισθωτών.
δ) Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών Δημοσίου Τομέα.
ε) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.»

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 11Α ως εξής:
«Άρθρο 11Α
Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών Δημοσίου Τομέα
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών του Δημοσίου Τομέα είναι ο σχεδιασμός δράσεων και η λήψη των αναγκαίων μέτρων σχετικά με ζητήματα που άπτονται της ασφάλισης, καθώς και του καθορισμού και της είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών για την κύρια σύνταξη των δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1α του άρθρου 4 του ν. 4387/2016.
2. Η Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών Δημοσίου Τομέα διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος ως εξής:
α) Τμήμα Ασφάλισης και Καθορισμού Εισφορών Δημοσίου Τομέα.
β) Τμήμα Διαχείρισης Εσόδων και Είσπραξης Εισφορών Μισθωτών Δημοσίου Τομέα.
γ) Τμήμα Σχεδιασμού και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Εφαρμογών.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών Δημόσιου Τομέα κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α) Τμήμα Ασφάλισης και Καθορισμού Εισφορών Δημοσίου Τομέα με αρμοδιότητες ως εξής:
αα) Διαχείριση ζητημάτων σχετικά με την υπαγωγή ή μη στην ασφάλιση, καθώς και ζητημάτων αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης των δημοσίων υπαλλήλων.
αβ) Χειρισμός θεμάτων που αφορούν στον υπολογισμό των εισφορών των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα. αγ) Μέριμνα για την αντιμετώπιση αιτημάτων για τον επαναπροσδιορισμό και τη διόρθωση των ασφαλιστικών εισφορών.
αδ) Υποβολή νομοθετικών προτάσεων για τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών εισφορών των υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα.
αε) Έκδοση εγκυκλίων και παροχή οδηγιών για τον προσδιορισμό των εισφορών των μισθωτών του Δημοσίου Τομέα και επίλυση των προβλημάτων που ανακύπτουν.
β) Τμήμα Διαχείρισης Εσόδων και Είσπραξης Εισφορών Μισθωτών του Δημοσίου Τομέα με αρμοδιότητες ως εξής:
βα) Επιμέλεια διαχείρισης υποβολής και παραλαβής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ).
ββ) Παρακολούθηση της διαδικασίας είσπραξης των εισφορών των μισθωτών του δημόσιου τομέα και πραγματοποίηση ελέγχων για τον εντοπισμό σφαλμάτων.
βγ) Χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στη μη καταβολή ή στη μη εμπρόθεσμη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών των υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα.
βδ) Μέριμνα για την είσπραξη ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.
βε) Εντοπισμός και επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν κατά τον έλεγχο δηλωθεισών και καταβληθεισών εισφορών.
βστ) Υποβολή προτάσεων στη Διοίκηση του e-Ε.Φ.Κ.Α. για θέσπιση νομοθετικών διατάξεων, καθώς και συνεργασία με άλλους δημόσιους φορείς για την αύξηση των εσόδων και τη βελτίωση της εισπραξιμότητας.
βζ) Έκδοση εγκυκλίων και παροχή οδηγιών σχετικών με θέματα που αφορούν στην είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών, όπως ο τρόπος είσπραξης, η επιβολή πρόσθετων τελών, καθώς και η παραγραφή και η επιστροφή εισφορών.
βη) Διεκπεραίωση αιτημάτων επιστροφής εισφορών και διαχείριση θεμάτων καταβολής εισφορών μέχρι τις 31.12.2016.
γ) Τμήμα Σχεδιασμού και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Εφαρμογών με αρμοδιότητες ως εξής:
γα) Υποστήριξη των χρηστών της ΑΠΔ για τους υπαλλήλους του Δημοσίου Τομέα.
γβ) Έλεγχος της ορθής ροής των εν γένει μηχανογραφικών εφαρμογών και λήψη μέτρων για την πρόληψη ανακριβών δηλώσεων και εσφαλμένων καταχωρίσεων εν γένει.
γγ) Ένταξη στο λογισμικό νέων κωδικοποιημένων στοιχείων και τροποποιήσεών τους για τον καθορισμό του Κωδικού Πακέτου Κάλυψης στην ΑΠΔ και έλεγχος της ορθής ροής τους.
γδ) Ένταξη στο λογισμικό κανόνων ελέγχου ασφαλιστικών στοιχείων και υπολογισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
γε) Προσδιορισμός των απαιτήσεων για τον σχεδιασμό και την αναβάθμιση εφαρμογών πληροφορικής που αφορούν στις εισφορές των υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα.»

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 14Α ως εξής:
«Άρθρο 14Α
Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα
1. Ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα αναλύεται ως εξής:
α) Ορθή εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας στην απονομή κύριων και επικουρικών συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και συντάξεων λόγω θανάτου, καθώς και εφάπαξ παροχών στους δημοσίους υπαλλήλους.
β) Συνεχής βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών απονομής των κύριων και επικουρικών συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και των συντάξεων λόγω θανάτου, καθώς και των εφάπαξ παροχών στους δημόσιους υπαλλήλους, με στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μέσα από την έγκαιρη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους.
2. Η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης ως εξής:
α) Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου.
β) Διεύθυνση Α΄ Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα.
γ) Διεύθυνση Β΄ Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα.
δ) Διεύθυνση Γ΄ Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα.
ε) Διεύθυνση Δ΄ Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα.
στ) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.» 

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 14Β ως εξής:
«Άρθρο 14Β
Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου είναι οι εξής:
α) Η αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στις συντάξεις γήρατος και αναπηρίας και στις συντάξεις λόγω θανάτου, καθώς και των εφάπαξ παροχών των υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα.
β) Η ορθή εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας που αφορά στην απονομή των συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και στις συντάξεις λόγω θανάτου, καθώς και των εφάπαξ παροχών των υπαλλήλων του Δημοσίου τομέα.
2. Η Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος ως εξής:
α) Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Πολιτικών Υπαλλήλων.
β) Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας.
γ) Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Διαδοχικής Ασφάλισης.
δ) Τμήμα Διαδικασίας και Δειγματοληπτικών Ελέγχων.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α) Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Πολιτικών Υπαλλήλων με αρμοδιότητες ως εξής:
αα) Χειρισμό θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τις κύριες και επικουρικές συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και τις συντάξεις λόγω θανάτου των πολιτικών υπαλλήλων και των επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού, που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων.
αβ) Χειρισμό θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τις εφάπαξ παροχές των πολιτικών υπαλλήλων.
αγ) Μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση της νομοθεσίας απονομής συντάξεων γήρατος και αναπηρίας, καθώς και συντάξεων λόγω θανάτου των πολιτικών υπαλλήλων και των επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού, που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων.
αδ) Μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση της νομοθεσίας απονομής εφάπαξ παροχών των πολιτικών υπαλλήλων.
αε) Τυποποίηση των Δελτίων Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) και παροχή οδηγιών για την ορθή συμπλήρωσή τους.
αστ) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
β) Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας με αρμοδιότητες ως εξής:
βα) Χειρισμό θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τις κύριες και επικουρικές συντάξεις γήρατος και αναπηρίας, καθώς και τις συντάξεις λόγω θανάτου των στρατιωτικών και των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και των επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού, που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων.
ββ) Χειρισμό θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τις εφάπαξ παροχές των στρατιωτικών και των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και των επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού, που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων.
βγ) Μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση της νομοθεσίας απονομής συντάξεων γήρατος και αναπηρίας, καθώς και συντάξεων λόγω θανάτου των στρατιωτικών και των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και των επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού, που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων.
βδ) Μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση της νομοθεσίας απονομής εφάπαξ παροχών των στρατιωτικών και των υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας.
βε) Τυποποίηση των Δελτίων Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) και παροχή οδηγιών για την ορθή συμπλήρωσή τους.
βστ) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
γ) Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Διαδοχικής Ασφάλισης με αρμοδιότητες ως εξής:
γα) Εντοπισμό, μελέτη και αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για τη διαδοχική ασφάλιση, καθώς και έκδοση σχετικών οδηγιών.
γβ) Μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση της νομοθεσίας συντάξεων, διαδοχικής ασφάλισης, απονομής συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και συντάξεων λόγω θανάτου.
γγ) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
δ) Τμήμα Διαδικασίας και Δειγματοληπτικών Ελέγχων με αρμοδιότητες ως εξής:
δα) Σχεδιασμό και εφαρμογή μεθόδων δειγματοληψίας για την επιλογή των πράξεων συνταξιοδότησης και εφάπαξ που αποτελούν το δείγμα προς έλεγχο.
δβ) Διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας κατά την έκδοση των συνταξιοδοτικών πράξεων και εφάπαξ και των πάσης φύσεως μεταβολών στις συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και στις συντάξεις λόγω θανάτου.
δγ) Διενέργεια διασταυρώσεων με άλλα ηλεκτρονικά αρχεία με στόχο τον έλεγχο των καταβαλλόμενων συντάξεων.
δδ) Διατύπωση συστάσεων και προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την προσαρμογή και τη βελτίωση των διαδικασιών έκδοσης των συντάξεων και των εφάπαξ παροχών.
δε) Συγκέντρωση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δειγματοληπτικών ελέγχων, καθώς και σύνταξη ετήσιας έκθεσης με τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν.
δστ) Παρακολούθηση της μηνιαίας ροής των συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και των συντάξεων λόγω θανάτου και των επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού, του Δημόσιου Τομέα, καθώς και του ρυθμού εξυπηρέτησής τους, για τη διατύπωση προτάσεων καλύτερης και αποτελεσματικότερης οργάνωσης.
δζ) Προσδιορισμό των απαιτήσεων για τον σχεδιασμό και την αναβάθμιση εφαρμογών πληροφορικής που αφορούν στις συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και στις συντάξεις λόγω θανάτου, καθώς και στις εφάπαξ παροχές του Δημοσίου Τομέα.
δη) Συγκέντρωση και αξιολόγηση προβλημάτων και προτάσεων από τους χρήστες των εφαρμογών λογισμικού, καθώς και μέριμνα για την αντιμετώπισή τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
δθ) Παροχή πληροφοριών σε άλλους δημόσιους φορείς σχετικά με την κίνηση, τις μεταβολές και τις αποδοχές των συνταξιούχων.
δι) Σχεδιασμό και εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών απονομής των συντάξεων για τον εντοπισμό σφαλμάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που οφείλονται σε δόλο.
δια) Παρακολούθηση των οικονομικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων επικουρικής ασφάλισης του Δημοσίου που απορρέουν από τις διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης.»

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 14Γ ως εξής:
«Άρθρο 14Γ
Διευθύνσεις Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Διευθύνσεων Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημόσιου Τομέα είναι οι εξής:
α) Η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας κατά την απονομή των κύριων και επικουρικών συντάξεων, καθώς και παροχών εφάπαξ.
β) Η απονομή των συντάξεων και παροχών εφάπαξ.
γ) Η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσής τους.
2. Το αντικείμενο κάθε Διεύθυνσης προσδιορίζεται ως εξής:
α) Α΄Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημόσιου Τομέα με αρμοδιότητες ως εξής: Απονομές κύριας και επικουρικής σύνταξης, καθώς και εφάπαξ παροχών για δικαστικούς λειτουργούς, λοιπούς λειτουργούς ειδικών Μισθολογίων και πολιτικούς υπαλλήλους.
β) Β΄ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα: Απονομές κύριας και επικουρικής σύνταξης, καθώς και εφάπαξ παροχών για υπαλλήλους νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), λοιπών λειτουργών και ειδικών κατηγοριών.
γ) Γ΄ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δη-
μοσίου Τομέα: Απονομές κύριας και επικουρικής σύνταξης, καθώς και εφάπαξ παροχών για υπαλλήλους Ο.Τ.Α., υπαλλήλους νοσηλευτικών ιδρυμάτων, ιατρούς ΕΣΥ και αιρετούς.
δ) Δ΄ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα: Απονομές κύριας και επικουρικής σύνταξης, καθώς και εφάπαξ παροχής για στελέχη Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
3. Οι Διευθύνσεις Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα διαρθρώνονται σε οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος ως εξής:
α) Η Α΄ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα ως εξής:
αα) Α’ Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής -Τμήμα Πολιτικών Υπαλλήλων.
αβ) Β΄ Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής -Τμήμα Δικαστικών, λοιπών λειτουργών και ειδικών μισθολογίων.
αγ) Γ΄ Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής -Τμήμα Εκπαιδευτικών και Υπαλλήλων Υπουργείου Παιδείας.
αδ) Τμήμα Διενέργειας Μεταβολών. αε) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών.
β) Η Β΄ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα ως εξής:
βα) Α΄ Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής -Τμήμα Ν.Π.Δ.Δ..
ββ) Β΄ Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής -Τμήμα Ειδικών Κατηγοριών.
βγ) Τμήμα Διενέργειας Μεταβολών. βδ) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών.
γ) Η Γ΄ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα ως εξής:
γα) Α΄ Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής υπαλλήλων Ο.Τ.Α. και αιρετών.
γβ) Β΄ Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής υπαλλήλων νοσηλευτικών ιδρυμάτων-ιατρών ΕΣΥ.
γγ) Τμήμα Διενέργειας Μεταβολών. γδ) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών.
δ) Η Δ΄ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα ως εξής:
δα) Α΄ Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ παροχής – Τμήμα Στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων.
δβ) Β΄ Τμήμα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ παροχής – Τμήμα Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος.
δγ) Τμήμα Διενέργειας Μεταβολών. δδ) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών.
4. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα είναι οι εξής:
α) Ο κανονισμός των αντίστοιχων κύριων, επικουρικών συντάξεων και παροχών εφάπαξ. Η πληρωμή των αντίστοιχων κύριων και επικουρικών συντάξεων, καθώς και εφάπαξ παροχών μέχρι την ένταξη της διαδικασίας απονομής από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ε.Φ.Κ.Α..
β) Η έκδοση πράξεων αναγνώρισης ή περιορισμού συντάξιμης υπηρεσίας.
γ) Η έκδοση ανακλητικών και τροποιητικών πράξεων.
δ) Η έκδοση πράξεων διαδοχικής ασφάλισης.
ε) Η υποστήριξη της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών στην έκδοση πράξεων μεταφοράς ασφαλιστικών δικαιωμάτων από το εθνικό στο ειδικό συνταξιοδοτικό σύστημα υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλο αναγνωρισμένο ασφαλιστικό σύστημα (αναλογιστικό ισοδύναμο).
στ) Ο καθορισμός της συντάξιμης υπηρεσίας, όταν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, και η διαπίστωση του συντάξιμου της υπηρεσίας-προϋπηρεσίας εν ενεργεία υπαλλήλου.
ζ) Η αναπροσαρμογή των συντάξεων υπαλλήλων και λειτουργών, σύμφωνα με τις αρχές της κείμενης νομοθεσίας.
η) Η εκτέλεση και η εντολή πληρωμής των ανωτέρω πράξεων.
θ) Η εκτέλεση αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με τις οποίες κανονίζεται ή μεταβάλλεται ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη.
ι) Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
ια) Η παροχή πληροφοριών σε ερωτήματα φορέων σχετικά με τις κρατήσεις επί των αποδοχών των ασφαλισμένων αρμοδιότητας του Τμήματος για κύρια σύνταξη.
5. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ Δημοσίου Τομέα διαρθρώνονται σε οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος ως εξής:
α) Α΄, Β΄ Γ΄ Τμήματα Απονομής Κύριας Σύνταξης, Επικουρικής Σύνταξης και Εφάπαξ Παροχής με αρμοδιότητες ως εξής:
αα) Κανονισμό και πληρωμή των αντίστοιχων κύριων συντάξεων μέχρι την ένταξη της διαδικασίας απονομής από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ε.Φ.Κ.Α..
αβ) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών και διαβίβασή τους για πληρωμή.
αγ) Έκδοση αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ύστερα από έλεγχο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών.
αδ) Πραγματοποίηση των απαιτούμενων εργασιών και της αλληλογραφίας με τους ασφαλισμένους, τις υπηρεσίες και τους φορείς για τη διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων.
αε) Τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων.
αστ) Χειρισμό όλων των θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και εξαγορών πλασματικών χρόνων ασφάλισης.
αζ) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονομικών δικαιωμάτων, μετά την παροχή στοιχείων από το Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων.
β) Τμήμα Διενέργειας Μεταβολών με αρμοδιότητες ως εξής:
βα) Διαγραφή αποβιωσάντων συνταξιούχων του δημοσίου τομέα, αναζήτηση, με σχετική καταχώριση στο οικείο πληροφοριακό σύστημα, των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών από οποιαδήποτε αιτία και λόγω θανάτου του συνταξιούχου, στις περιπτώσεις που η σύνταξη δεν μεταβιβάζεται.
ββ) Χορήγηση ή διακοπή επιδομάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
βγ) Εκκαθάριση και διενέργεια μεταβολών στις καταβαλλόμενες συντάξεις του Δημοσίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
βδ) Αναστολή, περιορισμό, επαναχορήγηση και χωρισμό σύνταξης, καθώς και εκκαθάριση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
βε) Έλεγχο των μεταβολών συντάξεων ή επιδομάτων και απογραφή των δικαιούχων πολιτικών συντάξεων.
βστ) Καταλογισμούς των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύνταξης και επιδομάτων που διαπιστώνονται κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Τμήματος.
βζ) Διενέργεια παρακρατήσεων και κρατήσεων δανείων, καθώς και διενέργεια λοιπών κρατήσεων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
βη) Έγγραφη παραπομπή στη δικαιοσύνη συνδικαιούχων ή και κληρονόμων θανόντων συνταξιούχων στις περιπτώσεις μη δήλωσης θανάτου συνταξιούχου και ανάληψης των αχρεωστήτως καταβληθεισών συντάξεων από τον λογαριασμό του θανόντος επί μακρόν.
βθ) Διαβίβαση ενστάσεων των δικαιούχων για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, διατύπωση σχετικών απόψεων προς το Ελεγκτικό Συνέδριο και εκτέλεση πράξεών του.
βι) Συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος για την προσαρμογή των εφαρμογών πληροφορικής στις νέες νομοθετικές διατάξεις, την επίλυση προβλημάτων και την απλοποίηση των διαδικασιών.
γ) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών με αρμοδιότητες ως εξής:
γα) Μέριμνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και υλικού τεκμηρίωσης προς το Ελεγκτικό Συνέδριο ή τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ένδικου μέσου ή βοηθήματος για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
γβ) Διατύπωση των απόψεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί ένδικων βοηθημάτων και μέσων για θέματα που αφορούν στη νομοθεσία χορήγησης συντάξεων.
γγ) Συγκέντρωση, ταξινόμηση, στατιστική παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των αιτημάτων, των ενστάσεων και των προσφυγών.
γδ) Διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση θεμάτων για τα οποία υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.
6. Με την ολοκλήρωση της μετάπτωσης του λογισμικού πληρωμών στο ΟΠΣ η αρμοδιότητα της πληρωμής
μεταφέρεται στη Διεύθυνση Πληρωμής Συντάξεων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
7. Η χωρική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Απονομής Συντάξεων και Εφάπαξ δημοσίου τομέα εκτείνεται στην απονομή των συντάξεων των υπαλλήλων του δημόσιου τομέα για το σύνολο των περιφερειών της Χώρας.»

Το άρθρο 15 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 15
Γενική Διεύθυνση Συντάξεων
1. Ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων αναλύεται στα εξής:
α) Σχεδιασμός της πολιτικής των συντάξεων γήρατος και αναπηρίας, καθώς και των συντάξεων λόγω θανάτου,
με γνώμονα τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και την κοινωνική ευημερία, καθώς και αποτελεσματική υλοποίηση της πολιτικής στο πλαίσιο των εκάστοτε δημοσιονομικών συνθηκών.
β) Ορθή εφαρμογή της ασφαλιστικής νομοθεσίας στην απονομή συντάξεων γήρατος και αναπηρίας, καθώς και συντάξεων λόγω θανάτου.
γ) Συνεχής βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών απονομής των συντάξεων γήρατος και αναπηρίας, καθώς και των συντάξεων λόγω θανάτου, με στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μέσα από την έγκαιρη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους.
δ) Σχεδιασμός και εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών απονομής των συντάξεων με στόχο την πρόληψη της απάτης, της διαφθοράς και των σφαλμάτων.
2. Η Γενική Διεύθυνση Συντάξεων διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης ως εξής:
α) Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων.
β) Διεύθυνση Α΄ Απονομής Συντάξεων.
γ) Διεύθυνση Β΄ Απονομής Συντάξεων.
δ) Διεύθυνση Γ΄ Απονομής Συντάξεων.
ε) Διεύθυνση Δ΄ Απονομής Συντάξεων.
στ. Διεύθυνση E΄ Απονομής Συντάξεων.
ζ) Διεύθυνση ΣΤ΄ Απονομής Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης.
η) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.»

Το άρθρο 16 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 16
Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων είναι οι εξής:
α) Η αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στις συντάξεις γήρατος και αναπηρίας, καθώς και στις συντάξεις λόγω θανάτου μισθωτών και μη μισθωτών.
β) Η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στην απονομή των συντάξεων γήρατος και αναπηρίας, καθώς και στις συντάξεις λόγω θανάτου μισθωτών και μη μισθωτών.
2. Η Διεύθυνση Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος ως εξής:
α) Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Μισθωτών.
β) Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Μη Μισθωτών.
γ) Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Διαδοχικής Ασφάλισης.
δ) Τμήμα Διαδικασίας και Δειγματοληπτικών Ελέγχων.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νομοθεσίας και Συντονισμού Συντάξεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α) Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Μισθωτών με αρμοδιότητες ως εξής:
αα) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τις συντάξεις γήρατος και αναπηρίας, καθώς και τις συντάξεις λόγω θανάτου των μισθωτών και τα επιδόματα, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικό, που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων.
αβ) Μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση της νομοθεσίας απονομής συντάξεων γήρατος και αναπηρίας, καθώς και συντάξεων λόγω θανάτου των μισθωτών και των επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού, που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων.
αγ) Τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) Μισθωτών και παροχή οδηγιών για την ορθή συμπλήρωσή τους στις Τοπικές Διευθύνσεις του eΕ.Φ.Κ.Α..
αδ) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
β) Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Μη Μισθωτών με αρμοδιότητες ως εξής:
βα) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τις συντάξεις γήρατος και αναπηρίας, καθώς και τις συντάξεις λόγω θανάτου των μη μισθωτών και τα επιδόματα, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικό, που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων.
ββ) Μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση της νομοθεσίας απονομής συντάξεων γήρατος και αναπηρίας, καθώς και συντάξεων λόγω θανάτου των μη-μισθωτών και των επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού, που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων.
βγ) Τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) Μη Μισθωτών και παροχή οδηγιών για την ορθή συμπλήρωσή τους στις Τοπικές Διευθύνσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α..
βδ) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
γ. Τμήμα Νομοθεσίας Συντάξεων Διαδοχικής Ασφάλισης με αρμοδιότητες ως εξής:
γα) Εντοπισμός, μελέτη και αντιμετώπιση θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας για τη διαδοχική ασφάλιση.
γβ) Μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση και την τροποποίηση της νομοθεσίας συντάξεων, διαδοχικής ασφάλισης, απονομής συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και συντάξεων λόγω θανάτου.
γγ) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.
δ) Τμήμα Διαδικασίας και Δειγματοληπτικών Ελέγχων με αρμοδιότητες ως εξής:
δα) Διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας κατά την έκδοση των συνταξιοδοτικών πράξεων, καθώς και των πάσης φύσεως μεταβολών στις συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και τις συντάξεις λόγω θανάτου.
δβ) Σχεδιασμός και εφαρμογή μεθόδων για την επιλογή των πράξεων συνταξιοδότησης που θα αποτελούν το δείγμα προς έλεγχο.
δγ) Διατύπωση συστάσεων και προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την προσαρμογή και τη βελτίωση των διαδικασιών έκδοσης των συντάξεων.
δδ) Συγκέντρωση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δειγματοληπτικών ελέγχων, καθώς και σύνταξη ετήσιας έκθεσης με τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν.
δε) Παρακολούθηση της μηνιαίας ροής των συντάξεων γήρατος και αναπηρίας, καθώς και των συντάξεων λόγω θανάτου και των επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού, που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συντάξεων, και του ρυθμού εξυπηρέτησής τους, για τη διατύπωση προτάσεων καλύτερης και αποτελεσματικότερης οργάνωσης.
δστ) Προσδιορισμός των απαιτήσεων για τον σχεδιασμό και την αναβάθμιση εφαρμογών πληροφορικής που αφορούν στις συντάξεις γήρατος και στις συντάξεις λόγω θανάτου.
δη) Συγκέντρωση και αξιολόγηση προβλημάτων και προτάσεων από τους χρήστες των εφαρμογών συντάξεων και μέριμνα για την αντιμετώπισή τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
δη) Παροχή πληροφοριών σε άλλους δημόσιους φορείς σχετικά με την κίνηση, τις μεταβολές και τις αποδοχές των συνταξιούχων.
δθ) Σχεδιασμός και εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών απονομής των συντάξεων για τον εντοπισμό σφαλμάτων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που οφείλονται σε δόλο.
δι) Προσδιορισμός των απαιτήσεων για τον σχεδιασμό και την αναβάθμιση εφαρμογών πληροφορικής που αφορούν στις συντάξεις γήρατος και αναπηρίας, καθώς και στις συντάξεις λόγω θανάτου.
δια) Συγκέντρωση και αξιολόγηση προβλημάτων και προτάσεων από τους χρήστες των εφαρμογών συντάξεων και μέριμνα για την αντιμετώπισή τους σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών.»

Το άρθρο 17 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 17
Διευθύνσεις Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι των Διευθύνσεων Απονομής Συντάξεων είναι η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας κατά την απονομή των κύριων και επικουρικών συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου, η απονομή των συντάξεων αυτών και η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσής τους. Αντικείμενο των Διευθύνσεων είναι η απονομή συντάξεων μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών με εξαίρεση όσων οι συντάξεις απονέμονται από τις Δ΄ και Ε΄ Διευθύνσεις Απονομών. Αντικείμενο της Διεύθυνσης Α΄ Απονομής είναι η απονομή των συντάξεων των αγροτών και της Διεύθυνσης Β΄ Απονομής είναι η απονομή των συντάξεων των ναυτικών και του τ. ΤΑΝΠΥ.
2. Οι Διευθύνσεις Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων διαρθρώνονται σε οργανικές μονάδες επιπέδου Υποδιεύθυνσης και Τμήματος ως εξής:
α) Υποδιεύθυνση Απονομής Συντάξεων με Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος και Συντάξεων λόγω Θανάτου.
β) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών.
3. Οι αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α) Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ και Ε΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος και Συντάξεων λόγω Θανάτου με αρμοδιότητες ως εξής:
αα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος και λόγω θανάτου από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
αβ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονομής συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου.
αγ) Υπολογισμός των κύριων συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα, καθώς και των επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού, που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
αδ) Υπολογισμός των επικουρικών συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα και δεν εκδίδονται από τη Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, καθώς και των επιδομάτων που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
αε) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρμόδιων δικαστικών αρχών, με τις οποίες καθορίζεται ή μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη κύρια ή επικουρική σύνταξη γήρατος ή σύνταξη λόγω θανάτου.
αστ) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής, διακοπής ή στέρησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και λόγω θανάτου.
αζ) Αναστολή ή αναπροσαρμογή των κύριων και επικουρικών συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
αη) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
αθ) Αναζήτηση του χρόνου ασφάλισης και του ελέγχου των εισφορών από το κεντρικό αρχείο του αντίστοιχου πρώην ταμείου.
αι) Κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονομής που εκδίδονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα.
β) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών με αρμοδιότητες ως εξής:
βα) Μέριμνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και υλικού τεκμηρίωσης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του eΕ.Φ.Κ.Α., επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ένδικου μέσου ή βοηθήματος για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
ββ) Διατύπωση των απόψεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί ένδικων βοηθημάτων και μέσων για θέματα που αφορούν στη νομοθεσία χορήγησης συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου.
βγ) Σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και αποστολή τους στις καθ’ ύλην αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις.
βδ) Συγκέντρωση, ταξινόμηση, στατιστική παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των αιτημάτων, ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφάσεων των διοικητικών επιτροπών.
βε) Διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση θεμάτων για τα οποία υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.
4. Η χωρική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος είναι η εξής:
α) Η Διεύθυνση Α΄ Απονομής Συντάξεων, με έδρα την Αθήνα, απονέμει τις συντάξεις γήρατος και τις συντάξεις λόγω θανάτου για τους δήμους της αρμοδιότητας του Β΄ Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής-Αθηνών-Κεντρικού Τομέα εκτός του Δήμου Γλυφάδας.
β) Η Διεύθυνση Β΄ Απονομής Συντάξεων, με έδρα τον Πειραιά, απονέμει τις συντάξεις γήρατος και τις συντάξεις λόγω θανάτου για τους δήμους αρμοδιότητας του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Αττικής Πειραιώς-Νήσων, του Δήμου Γλυφάδας, τις συντάξεις του τ. ΝΑΤ και του τ. ΤΑΝΠΥ.» 

Το άρθρο 18 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 18
Διεύθυνση Γ΄ Απονομής Συντάξεων
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Γ΄ Απονομής Συντάξεων είναι η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας κατά την απονομή των συντάξεων γήρατος και των συντάξεων λόγω θανάτου, η απονομή των συντάξεων αυτών και η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσής τους.
2. Η Διεύθυνση Γ΄ Απονομής Συντάξεων διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου Υποδιεύθυνσης και Τμήματος ως εξής:
α) Α΄ Υποδιεύθυνση Απονομής Συντάξεων με Τμήματα Α΄, Β΄ και Γ΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος και Συντάξεων λόγω Θανάτου.
β) Β΄ Υποδιεύθυνση Απονομής Συντάξεων με Τμήματα Δ’ Απονομής Συντάξεων Αγροτών και Ε΄ Απονομής Συντάξεων Αυτοτελώς Απασχολούμενων και Ασφαλισμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
γ) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Γ΄ Απονομής Συντάξεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α) Τμήματα Α΄, Β΄ και Γ΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος και Συντάξεων λόγω Θανάτου με αρμοδιότητες ως εξής:
αα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος και λόγω θανάτου από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
αβ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονομής συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου.
αγ) Υπολογισμός των κύριων συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα, καθώς και των επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού, που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
αδ) Υπολογισμός των επικουρικών συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα και δεν εκδίδονται από τη Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, καθώς και των επιδομάτων που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
αε) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρμόδιων δικαστικών αρχών, με τις οποίες καθορίζεται ή μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη κύρια ή επικουρική σύνταξη γήρατος ή σύνταξη λόγω θανάτου.
αστ) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής, διακοπής ή στέρησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και λόγω θανάτου.
αζ) Αναστολή ή αναπροσαρμογή των κύριων και επικουρικών συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
αη) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
αθ) Κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονομής που εκδίδονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα.
Στο Α΄ Τμήμα Απονομής Συντάξεων Γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου περιλαμβάνεται η επιμέλεια των θεμάτων ασφάλισης και παροχών εφάπαξ βοηθήματος των ασφαλισμένων των τέως Τομέων Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Υδρεύσεως Θεσσαλονίκης (ΟΥΘ) και Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ).
β) Τμήμα Δ΄ Απονομής Συντάξεων Αγροτών με αρμοδιότητες ως εξής:
βα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
ββ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονομής συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου.
βγ) Υπολογισμός των κύριων συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα, καθώς και των επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού, που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
βδ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρμόδιων δικαστικών αρχών με τις οποίες καθορίζεται ή μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη γήρατος ή σύνταξη λόγω θανάτου.
βε) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής, διακοπής ή στέρησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και λόγω θανάτου.
βστ) Αναστολή ή αναπροσαρμογή των συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
βζ) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
βη) Κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονομής που εκδίδονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα.
γ) Τμήμα Ε΄ Απονομής Συντάξεων Αυτοτελώς Απασχολούμενων και Ασφαλισμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) με αρμοδιότητες ως εξής:
γα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
γβ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονομής συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου.
γγ) Αναζήτηση του χρόνου ασφάλισης από το κεντρικό αρχείο του αντίστοιχου πρώην ταμείου.
γδ) Υπολογισμός των κύριων συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα, καθώς και των επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού, που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
γε) Υπολογισμός των επικουρικών συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα και δεν εκδίδονται από τη Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, καθώς και των επιδομάτων που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
γστ) Υπολογισμός της εφάπαξ παροχής για όσους ασφαλισμένους προβλέπεται από τη νομοθεσία.
γζ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρμόδιων δικαστικών αρχών, με τις οποίες καθορίζεται ή μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη κύρια ή επικουρική σύνταξη γήρατος ή σύνταξη λόγω θανάτου.
γη) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής, διακοπής ή στέρησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και λόγω θανάτου.
γθ) Αναστολή ή αναπροσαρμογή των κύριων και επικουρικών συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
γι) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
για) Κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονομής που εκδίδονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα.
δ) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών με αρμοδιότητες ως εξής:
δα) Μέριμνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και υλικού τεκμηρίωσης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του eΕ.Φ.Κ.Α., επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ένδικου μέσου ή βοηθήματος για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
δβ) Διατύπωση των απόψεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί ένδικων βοηθημάτων και μέσων για θέματα που αφορούν στη νομοθεσία χορήγησης συντάξεων γήρατος.
δγ) Σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και αποστολή τους στις καθ’ ύλην αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις.
δδ) Συγκέντρωση, ταξινόμηση, στατιστική παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των αιτημάτων, ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφάσεων των διοικητικών επιτροπών.
δε) Διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση θεμάτων, για τα οποία υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.
4. Η χωρική αρμοδιότητα της Γ΄ Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων με έδρα τη Θεσσαλονίκη είναι η εξής: Απονέμει συντάξεις μισθωτών, μη μισθωτών και αγροτών για τους δήμους αρμοδιότητας του Περιφερειακού Υποκαταστήματος Μισθωτών Θεσσαλονίκης και αυτοτελώς απασχολουμένων και ασφαλισμένων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Ηπείρου, καθώς και του Αγίου Όρους που αποτελεί αυτοδιοίκητο τμήμα του Ελληνικού Κράτους.»

Το άρθρο 19 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 19
Διεύθυνση Δ΄ Απονομής Συντάξεων
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Δ΄ Απονομής Συντάξεων είναι η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας κατά την απονομή των συντάξεων των αυτοτελώς απασχολουμένων (τ. ΕΤΑΑ) και των ασφαλισμένων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης (τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), η απονομή των συντάξεων αυτών και η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσής τους.
2. Η Δ΄ Διεύθυνση Απονομής Συντάξεων διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες ως εξής:
α) Υποδιεύθυνση Απονομών με Τμήματα Α΄ Απονομής Συντάξεων Νομικών, Β΄ Απονομής Συντάξεων Υγειονομικών, Γ΄ Απονομής Συντάξεων Μηχανικών Δ΄ Απονομής Συντάξεων Ασφαλισμένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
β) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δ΄ Απονομής Συντάξεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α) Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος και Συντάξεων λόγω Θανάτου με αρμοδιότητες ως εξής:
αα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
αβ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονομής συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου.
αγ) Αναζήτηση του χρόνου ασφάλισης και του ελέγχου των εισφορών από το κεντρικό αρχείο του αντίστοιχου πρώην ταμείου.
αδ) Υπολογισμός των κύριων συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα, καθώς και των επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού, που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
αε) Υπολογισμός των επικουρικών συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου που δεν υπολογίζονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα και δεν εκδίδονται από τη Γενική Διεύθυνση Επικουρικών Συντάξεων και Εφάπαξ, καθώς και των επιδομάτων που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
αστ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρμόδιων δικαστικών αρχών, με τις οποίες καθορίζεται ή μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη κύρια ή επικουρική σύνταξη γήρατος ή σύνταξη λόγω θανάτου.
αζ) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής, διακοπής ή στέρησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και λόγω θανάτου.
αη) Αναστολή ή αναπροσαρμογή των κύριων και επικουρικών συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
αθ) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
αι) Κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονομής που εκδίδονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα.
δ) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών με αρμοδιότητες ως εξής:
δα) Μέριμνα για την παροχή κάθε πληροφορίας και υλικού τεκμηρίωσης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του eΕ.Φ.Κ.Α., επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ένδικου μέσου ή βοηθήματος για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
δβ) Διατύπωση των απόψεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί ένδικων βοηθημάτων και μέσων για θέματα που αφορούν στη νομοθεσία χορήγησης συντάξεων γήρατος.
δγ) Σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και αποστολή τους στις καθ’ ύλην αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις.
δδ) Συγκέντρωση, ταξινόμηση, στατιστική παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των αιτημάτων, ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφάσεων των διοικητικών επιτροπών.
δε) Διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση θεμάτων για τα οποία υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.
5. Η χωρική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Δ΄ Απονομής Συντάξεων Τομέα είναι η εξής:
Απονέμει τις συντάξεις γήρατος και τις συντάξεις λόγω θανάτου για το σύνολο των περιφερειών της Χώρας, εκτός όσων απονέμονται από το Τμήμα Ε της Διεύθυνσης Γ΄ Απονομής Συντάξεων.»

Το άρθρο 20 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 20
Διεύθυνση Ε΄ Απονομής Συντάξεων
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ε΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος και Συντάξεων λόγω Θανάτου είναι οι εξής:
α) Η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας κατά την απονομή των συντάξεων των συγχωνευθέντων και ενταχθέντων ταμείων στο τ. Ι.Κ.Α.,
β) η απονομή των συντάξεων και η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσής τους.
2. Η Διεύθυνση Ε΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος και Συντάξεων λόγω Θανάτου διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου υποδιεύθυνσης και τμήματος ως εξής:
α) Α΄ Υποδιεύθυνση Απονομών με Τμήματα Α΄, Β΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος και λόγω Θανάτου ασφαλισμένων τέως ΤΣΠ-ΑΤΕ,ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΙΛΤ και ΤΑΠΑΕ-ΕΘΝΙΚΗ.
β) Β΄ Υποδιεύθυνση Απονομών με Τμήματα Γ΄ και Δ΄ Απονομής Συντάξεων ασφαλισμένων ΔΕΗ, ΟΤΕ, τ. ΤΣΕΑΠΓΣΟ και τ. ΤΣΠ-ΗΣΑΠ.
γ) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών.
3. Οι αρμοδιότητες της Ε΄ Διεύθυνσης Απονομής Συντάξεων Γήρατος και Συντάξεων λόγω Θανάτου κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως εξής:
α) Τμήματα Α΄, Β΄ Γ΄ και Δ΄ Απονομής Συντάξεων Γήρατος και Συντάξεων λόγω Θανάτου με αρμοδιότητες ως εξής:
αα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
αβ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονομής συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου.
αγ) Αναζήτηση του χρόνου ασφάλισης από το κεντρικό αρχείο του αντίστοιχου πρώην ταμείου.
αδ) Υπολογισμό των κύριων συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου, που δεν υπολογίζονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα, και των επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού, που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, καθώς και έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
αε) Υπολογισμός των επικουρικών συντάξεων γήρατος και συντάξεων λόγω θανάτου, που δεν υπολογίζονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα και δεν εκδίδονται από τη Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης Εφάπαξ Παροχών, και των επιδομάτων που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, καθώς και έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
αστ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών με τις οποίες καθορίζεται ή μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη κύρια ή επικουρική σύνταξη γήρατος ή σύνταξη λόγω θανάτου.
αζ) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής, διακοπής, ή στέρησης συνταξιοδότησης λόγω γήρατος και λόγω θανάτου.
αη) Αναστολή ή αναπροσαρμογή των κύριων και επικουρικών συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου.
αθ) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
αι) Κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονομής που εκδίδονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα.
β) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών με αρμοδιότητες ως εξής:
βα) Παροχή κάθε πληροφορίας και υλικού τεκμηρίωσης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ένδικου μέσου ή βοηθήματος για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
ββ) Διατύπωση των θέσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων για θέματα που αφορούν στη νομοθεσία χορήγησης συντάξεων λόγω θανάτου.
βγ) Σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και αποστολή τους στις καθ’ ύλην αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις.
βδ) Συγκέντρωση, ταξινόμηση, στατιστική παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των αιτημάτων, ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών.
βε) Διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων για τα οποία υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.»

Το άρθρο 21 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 21
Διεύθυνση ΣΤ΄ Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης ΣΤ΄ Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης είναι οι εξής:
α) Η αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στις συντάξεις αναπηρίας και ατυχημάτων των κατοίκων της Ελλάδας.
β) Η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά στην απονομή των συντάξεων αναπηρίας και ατυχημάτων των κατοίκων της Ελλάδας.
2. Η Διεύθυνση Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α) Υποδιεύθυνση Αναπηρίας, η οποία διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος ως εξής:
αα) Τμήμα Α΄ Απονομής Συντάξεων Αναπηρίας.
αβ) Τμήμα Β΄ Απονομής Συντάξεων Αναπηρίας.
αγ) Τμήμα Γ΄ Απονομής Συντάξεων Αναπηρίας.
β) Υποδιεύθυνση Ατυχημάτων, η οποία διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος ως εξής:
βα) Τμήμα Α΄Απονομής Συντάξεων Ατυχημάτων.
ββ) Τμήμα Β΄Απονομής Συντάξεων Ατυχημάτων.
γ) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών.
δ) Τμήμα Μητρώου, Παρακολούθησης και Αποκατάστασης.
ε) Υποδιεύθυνση Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης Συντάξεων με έδρα τη Θεσσαλονίκη και χωρική αρμοδιότητα τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, η οποία διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος ως εξής:
εα) Τμήμα Α΄ Απονομής Συντάξεων Αναπηρίας.
εβ) Τμήμα Β΄ Απονομής Συντάξεων Ατυχημάτων.
εγ) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α) Τμήματα Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Απονομής Συντάξεων Αναπηρίας με αρμοδιότητες ως εξής:
αα) Παραλαβή από τις Τοπικές Διευθύνσεις των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω αναπηρίας των κατοίκων της Ελλάδας.
αβ) Υπολογισμός των συντάξεων αναπηρίας, των επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού, που αφορούν στις εν λόγω κατηγορίες συνταξιούχων, καθώς και έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
αγ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών, με τις οποίες καθορίζεται ή μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη αναπηρίας.
αδ) Έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων συνταξιοδότησης.
αε) Αναπροσαρμογή των συντάξεων.
αστ) Αναστολή ή διακοπή της σύνταξης αναπηρίας.
αζ) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
αη) Κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονομής που εκδίδονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα.
β) Τμήματα Α΄,Β΄ και Γ΄ Απονομής Συντάξεων Ατυχημάτων με αρμοδιότητες ως εξής:
βα) Παραλαβή από τις Τοπικές Υπηρεσίες των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω ατυχήματος των κατοίκων της Ελλάδας.
ββ) Υπολογισμός των συντάξεων ατυχημάτων και των επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού, που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων, καθώς και έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
βγ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών, με τις οποίες καθορίζεται ή μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη ατυχήματος.
βδ) Έκδοση τροποποιητικών και ανακλητικών πράξεων συνταξιοδότησης.
βε) Αναπροσαρμογή των συντάξεων.
βστ) Αναστολή ή διακοπή της σύνταξης λόγω ατυχήματος.
βζ) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
βη) Κατασταλτικός έλεγχος των αποφάσεων απονομής που εκδίδονται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα.
γ) Τμήματα Α΄ και Β΄ Ενστάσεων και Προσφυγών με αρμοδιότητες ως εξής:
γα) Παροχή κάθε πληροφορίας και υλικού τεκμηρίωσης, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ενδίκου μέσου ή βοηθήματος για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
γβ) Διατύπωση των θέσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί ενδίκων βοηθημάτων και μέσων για θέματα που αφορούν στη νομοθεσία χορήγησης συντάξεων αναπηρίας και ατυχημάτων.
γγ) Σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και αποστολή τους στις καθ’ ύλην αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις.
γδ) Συγκέντρωση, ταξινόμηση, στατιστική παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των αιτημάτων, των ενστάσεων και των προσφυγών που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών.
γε) Διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων, για τα οποία υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.
δ) Τμήμα Μητρώου, Παρακολούθησης και Αποκατάστασης με αρμοδιότητες ως εξής:
δα) Δημιουργία, τήρηση και ενημέρωση Μητρώου Αναπήρων και Ανίκανων προς εργασία λόγω επαγγελματικής ασθένειας ή εργατικού ατυχήματος.
δβ) Προγραμματισμός για την επαγγελματική αποκατάσταση των ατόμων με αναπηρία.
δγ) Συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε θέματα επαγγελματικής αποκατάστασης των αναπήρων ή των ανίκανων προς εργασία.
δδ) Παρακολούθηση και αξιολόγηση των συνταξιούχων λόγω ατυχήματος ή αναπηρίας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συντρέχουν λόγοι συνέχειας της συνταξιοδότησης.
δε) Τήρηση και επεξεργασία στατιστικών και άλλων στοιχείων.
4. Η χωρική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Συντάξεων Αναπηρίας, Ατυχημάτων και Αποκατάστασης εκτείνεται στο σύνολο της Χώρας.»

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 21Α ως εξής:
«Άρθρο 21Α
Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών
1. Ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Διεθνών Συνεργασιών αναλύεται στα εξής:
α. Παρακολούθηση και συντονισμός της εθνικής νομοθεσίας με τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και τις Διακρατικές Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ), καθώς και η εφαρμογή τους.
β. Σχεδιασμός δράσεων και λήψη των αναγκαίων μέτρων σχετικά με ζητήματα διακρατικής κοινωνικής ασφάλισης.
γ. Διασφάλιση της επικοινωνίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. με την Ε.Ε., με τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ και με Διεθνείς Οργανισμούς για θέματα κοινωνικής ασφάλισης.
δ. Διάχυση των αρχών, των πολιτικών και των κανονιστικών κειμένων των Διεθνών Οργανισμών, της Ε.Ε. και των ΔΣΚΑ σε εθνικό επίπεδο, καθώς και επιστημονική τεκμηρίωση και προώθηση των θέσεων του φορέα στους ως άνω Οργανισμούς.
ε. Ορθή εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διμερών συμβάσεων στην απονομή συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.
στ. Βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών απονομής των συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, με στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μέσα από την έγκαιρη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους.
2. Η Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου διεύθυνσης και τμήματος ως εξής:
α) Διεύθυνση Νομοθεσίας Ε.Ε. και Διεθνών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ).
β) Διεύθυνση Α΄ Απονομής Διεθνών Συντάξεων.
γ) Διεύθυνση Ασφάλισης και Απονομής Διεθνών Συντάξεων Βορείου Ελλάδος.
δ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.»

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 21Β ως εξής:
«Άρθρο 21Β
Διεύθυνση Νομοθεσίας Ε.Ε. και Διεθνών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ)
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Νομοθεσίας Ε.Ε. και ΔΣΚΑ είναι οι εξής:
α) Η παρακολούθηση και ο συντονισμός της εθνικής νομοθεσίας με τους Κανονισμούς και τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και τις Διακρατικές Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ).
β) Ο σχεδιασμός δράσεων και η λήψη των αναγκαίων μέτρων σχετικά με ζητήματα της διακρατικής κοινωνικής ασφάλισης.
γ) Η διασφάλιση της επικοινωνίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. με την Ε.Ε., με τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ και με Διεθνείς Οργανισμούς για θέματα κοινωνικής ασφάλισης.
δ) Η διάχυση των αρχών, των πολιτικών και των κανονιστικών κειμένων των Διεθνών Οργανισμών, της Ε.Ε. και των ΔΣΚΑ σε εθνικό επίπεδο, καθώς και η επιστημονική τεκμηρίωση και προώθηση των θέσεων του φορέα στους ως άνω Οργανισμούς.
2. Η Διεύθυνση Νομοθεσίας Ε.Ε. και ΔΣΚΑ διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος ως εξής:
α) Τμήμα Ασφάλισης, Συντάξεων και Παροχών Ασθένειας Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).
β) Τμήμα Διακρατικών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ).
γ) Τμήμα Ηλεκτρονικών Ανταλλαγών και Ασφαλιστικού Ιστορικού.
δ) Τμήμα Αναλογιστικού Ισοδύναμου και Διεθνών Οργανισμών.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Νομοθεσίας Ε.Ε. και ΔΣΚΑ κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α) Τμήμα Ασφάλισης, Συντάξεων και Παροχών Ασθένειας Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) με αρμοδιότητες ως εξής:
αα) Χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή της νομοθεσίας της Ε.Ε. σχετικά με τις συντάξεις και τις παροχές ασθένειας σε χρήμα.
αβ) Παρακολούθηση της νομοθεσίας και της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ε.Ε. και προετοιμασία των θέσεων της Διοίκησης του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε θέματα ερμηνείας, εφαρμογής ή τροποποίησης της νομοθεσίας της Ε.Ε. σχετικά με τις συντάξεις και τις παροχές ασθένειας σε χρήμα.
αγ) Διατύπωση απόψεων και προτάσεων προς τις αρμόδιες ελληνικές αρχές επί της ενωσιακής νομοθεσίας για θέματα εφαρμοστέας νομοθεσίας, συντάξεων, παροχών ασθένειας σε χρήμα, καθώς και για θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες της Διοικητικής Επιτροπής Κοινωνικών Ασφαλίσεων Διακινούμενων Εργαζομένων (ΔΕΚΑΔΕ).
αδ) Μελέτη και διατύπωση των θέσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. στο πλαίσιο προσφυγών, προδικαστικών αποφάσεων ή άλλων υποθέσεων ενώπιον των ευρωπαϊκών δικαιοδοτικών οργάνων για θέματα εφαρμοστέας νομοθεσίας, συντάξεων και παροχών ασθένειας σε χρήμα.
αε) Εκπόνηση προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ του e-Ε.Φ.Κ.Α. και των ασφαλιστικών φορέων της Ε.Ε.,
με σκοπό την ενημέρωση των ασφαλισμένων και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων των φορέων για την επίλυση ζητημάτων συντονισμού των διαφορετικών νομοθεσιών στον τομέα των συντάξεων.
αστ) Συντονισμός των υποθέσεων σχετικών με την αναγκαστική είσπραξη μεταξύ της Ελλάδας και των κρατών της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και της Ελβετίας.
αζ) Κοινοποίηση των σχετικών διατάξεων και έκδοση εγκυκλίων και ερμηνευτικών οδηγιών εφαρμογής προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αη) Τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) και των Απογραφικών Δελτίων Παροχών (ΑΔΠ), καθώς και παροχή οδηγιών για την ορθή συμπλήρωσή τους στις Τοπικές Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του eΕ.Φ.Κ.Α..
αθ) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την ορθή διεκπεραίωση των υποθέσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος.
β) Τμήμα Διακρατικών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ) με αρμοδιότητες ως εξής:
βα) Χειρισμός των θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων των Διακρατικών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ) που έχει συνάψει η Ελλάδα με άλλες χώρες αναφορικά με την εφαρμοστέα νομοθεσία, τις συντάξεις καθώς και τις λοιπές παροχές σε χρήμα.
ββ) Εκπόνηση προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ του e-Ε.Φ.Κ.Α. και των κρατών, με τα οποία έχουν συναφθεί ΔΣΚΑ.
βγ) Σύνταξη εισηγητικών εκθέσεων προς τις αρμόδιες ελληνικές αρχές και την προετοιμασία των θεμάτων των διαπραγματεύσεων, με σκοπό τη σύναψη ή την τροποποίηση των ΔΣΚΑ στον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλισης.
βδ) Τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) και των Απογραφικών Δελτίων Παροχών (ΑΔΠ) και την παροχή οδηγιών για την ορθή συμπλήρωσή τους στις Τοπικές Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α..
βε) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την ορθή διεκπεραίωση των υποθέσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος.
γ) Τμήμα Ηλεκτρονικών Ανταλλαγών και Ασφαλιστικού Ιστορικού με αρμοδιότητες ως εξής:
γα) Ηλεκτρονική ανταλλαγή και διαχείριση πληροφοριών μεταξύ ασφαλιστικών φορέων των κρατών-μελών της Ε.Ε., του ΕΟΧ και της Ελβετίας, που αφορούν όλους τους κλάδους Κοινωνικής Ασφάλισης του e-Ε.Φ.Κ.Α. (Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI).
γβ) Ηλεκτρονική ανταλλαγή και διαχείριση πληροφοριών όλων των κλάδων κοινωνικής ασφάλισης του eΕ.Φ.Κ.Α., που αφορούν σε διεθνείς οργανισμούς και χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ.
γγ) Χειρισμός θεμάτων σχετικών με το ασφαλιστικό ιστορικό των διακινούμενων ασφαλισμένων εντός της Ε.Ε., του ΕΟΧ, της Ελβετίας και των χωρών ΔΣΚΑ και τα δικαιώματα αυτών για αναγνώριση περιόδων ασφάλισης.
γδ) Διατύπωση απόψεων και προτάσεων για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Τμήματος στην Τεχνική Επιτροπή της Ε.Ε..
γε) Υποβολή προτάσεων προς τις αρμόδιες αρχές για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των εφαρμογών σχετικά με την ηλεκτρονική διακίνηση πληροφοριών σε συνεργασία με τη συναρμόδια Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής.
γστ) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την ορθή διεκπεραίωση των υποθέσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος.
δ) Τμήμα Αναλογιστικού Ισοδύναμου και Διεθνών Οργανισμών με αρμοδιότητες ως εξής:
δα) Χειρισμός θεμάτων σχετικών με το ιδιαίτερο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων των Υπηρεσιών και Οργάνων της Ε.Ε., καθώς και των υπαλλήλων των συντονισμένων Διεθνών Οργανισμών και τη μεταφορά αναλογιστικού ισοδύναμου.
δβ) Παροχή στοιχείων σε Διεθνείς Οργανισμούς, ξένους ασφαλιστικούς φορείς και διπλωματικές αντιπροσωπείες, σχετικά με το εθνικό σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης.
δγ) Μέριμνα για θέματα που σχετίζονται με τη Διεθνή Ένωση Κοινωνικής Ασφάλισης (ISSA) και άλλα συναφή διεθνή όργανα.
δδ) Εκπόνηση προγραμμάτων συνεργασίας μεταξύ του e-Ε.Φ.Κ.Α. και των ασφαλιστικών φορέων της Ε.Ε. και Διεθνών Οργανισμών, καθώς και τη διοργάνωση και επιμέλεια των επισκέψεων κλιμακίων Διεθνών Οργανισμών, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης.
δε) Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση των διακινούμενων εργαζομένων, καθώς και προγραμμάτων συνεργασίας και συνομιλιών, ιδίως με φορείς και πρεσβείες.
δστ) Έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για την ορθή διεκπεραίωση των υποθέσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Τμήματος.»

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 21Γ ως εξής:
«Άρθρο 21Γ
Διεύθυνση Α΄ Απονομής Διεθνών Συντάξεων
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Α΄ Απονομής Διεθνών Συντάξεων είναι οι εξής:
α) Η αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στις συντάξεις λόγω γήρατος, αναπηρίας και λόγω θανάτου των κατοίκων χωρών της Ε.Ε., του ΕΟΧ, της Ελβετίας, των υπαλλήλων των Υπηρεσιών και Οργάνων της Ε.Ε., των υπαλλήλων των συντονισμένων Διεθνών Οργανισμών και των κατοίκων χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ.
β) Η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας κατά την απονο-
μή των εν λόγω συντάξεων, η απονομή τους και η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσής τους.
2. Η Διεύθυνση Α΄ Απονομής Διεθνών Συντάξεων διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος ως εξής:
α) Τμήματα Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων Ε.Ε. και Διεθνών Οργανισμών.
β) Τμήματα Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων ΔΣΚΑ. γ) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Α΄ Απονομής Διεθνών Συντάξεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α) Τμήματα Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων Ε.Ε. και Διεθνών Οργανισμών με αρμοδιότητες ως εξής:
αα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος, αναπηρίας και λόγω θανάτου των κατοίκων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΕΟΧ και της Ελβετίας, των υπαλλήλων των Υπηρεσιών και Οργάνων της Ε.Ε., καθώς και των υπαλλήλων των Διεθνών Οργανισμών από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
αβ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονομής συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και συντάξεων λόγω θανάτου.
αγ) Υπολογισμός των συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και λόγω θανάτου, καθώς και των επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού, που αφορούν την εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων και έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
αδ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών, με τις οποίες καθορίζεται ή μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη γήρατος ή και λόγω θανάτου.
αε) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής, διακοπής, ή στέρησης συνταξιοδότησης γήρατος, αναπηρίας ή και λόγω θανάτου.
αστ) Αναστολή ή αναπροσαρμογή της σύνταξης γήρατος, αναπηρίας ή και λόγω θανάτου.
αζ) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
β) Τμήματα Α΄ και Β΄ Απονομής Συντάξεων ΔΣΚΑ με αρμοδιότητες ως ακολούθως:
βα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος, αναπηρίας και λόγω θανάτου για τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
ββ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονομής συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και συντάξεων λόγω θανάτου.
βγ) Υπολογισμός των συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και λόγω θανάτου για τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ, καθώς και των επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού, που αφορούν την εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων και έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
βδ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών, με τις οποίες καθορίζεται ή μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη γήρατος, αναπηρίας ή και λόγω θανάτου.
βε) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής, διακοπής, ή στέρησης συνταξιοδότησης γήρατος, αναπηρίας ή και λόγω θανάτου.
βστ) Αναστολή ή αναπροσαρμογή της σύνταξης γήρατος, αναπηρίας ή και λόγω θανάτου.
βζ) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
γ) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών με αρμοδιότητες ως εξής:
γα) Παροχή κάθε πληροφορίας και υλικού τεκμηρίωσης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ενδίκου βοηθήματος και μέσου για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
γβ) Διατύπωση των θέσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων, για θέματα που αφορούν στη νομοθεσία χορήγησης συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και λόγω θανάτου για τις χώρες της Ε.Ε. και τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ.
γγ) Σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και αποστολή τους στις καθ’ ύλην αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις.
γδ) Συγκέντρωση, ταξινόμηση, στατιστική παρακολούθηση και αξιολόγηση των αιτημάτων, ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών.
γε) Διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων, για τα οποία υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.
4. Η χωρική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Α΄ Απονομής Διεθνών Συντάξεων εκτείνεται στις περιφέρειες Αττικής, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.»

(Βορείου Ελλάδος) 
Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 21Δ ως εξής:
«Άρθρο 21Δ
Διεύθυνση Ασφάλισης και Απονομής Διεθνών Συντάξεων (Βορείου Ελλάδος)
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ασφάλισης και Απονομής Διεθνών Συντάξεων Βορείου Ελλάδος είναι οι εξής:
α) Η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων της Βορείου Ελλάδος για θέματα ασφάλισης και παροχών που προσδιορίζονται από Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και Διακρατικές Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ).
β) Η αποτελεσματική διαχείριση των θεμάτων που αφορούν στις συντάξεις λόγω γήρατος, αναπηρίας και λόγω θανάτου των κατοίκων χωρών της Ε.Ε., του ΕΟΧ, της Ελβετίας, των υπαλλήλων των Υπηρεσιών και Οργάνων της Ε.Ε., των υπαλλήλων των συντονισμένων Διεθνών Οργανισμών και των κατοίκων χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ.
γ) Η ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας κατά την απονομή των εν λόγω συντάξεων, η απονομή τους και η επιτάχυνση της διαδικασίας έκδοσής τους.
2. Η Διεύθυνση Ασφάλισης και Β΄ Απονομής Διεθνών Συντάξεων Βορείου Ελλάδος διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος ως εξής:
α) Τμήμα Ασφάλισης Διεθνών Συμβάσεων.
β) Τμήμα Απονομής Συντάξεων Ε.Ε. και Διεθνών Οργανισμών.
γ)Τμήμα Απονομής Συντάξεων ΔΣΚΑ.
δ) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ασφάλισης και Απονομής Διεθνών Συντάξεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α) Τμήμα Ασφάλισης Διεθνών Συντάξεων με αρμοδιότητες ως εξής:
αα) Χειρισμός θεμάτων σχετικών με το ασφαλιστικό ιστορικό και την αναγνώριση περιόδων ασφάλισης των διακινούμενων ασφαλισμένων εντός της Ε.Ε., της ΕΟΧ, της Ελβετίας και χωρών ΔΣΚΑ.
αβ) Χειρισμός θεμάτων σχετικών με το ιδιαίτερο ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς των υπαλλήλων των Υπηρεσιών και Οργάνων της Ε.Ε., καθώς και των υπαλλήλων των συντονισμένων Διεθνών Οργανισμών.
αγ) Παροχή πληροφοριών στους ασφαλισμένους για θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων.
αδ) Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων με σκοπό την ενημέρωση των διακινούμενων εργαζομένων.
β) Τμήμα Απονομής Συντάξεων Ε.Ε. και Διεθνών Οργανισμών με αρμοδιότητες ως εξής:
βα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος, αναπηρίας και λόγω θανάτου των κατοίκων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΕΟΧ και της Ελβετίας, των υπαλλήλων των Υπηρεσιών και Οργάνων της Ε.Ε., καθώς και των υπαλλήλων των διεθνών οργανισμών από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
ββ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονομής συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και συντάξεων λόγω θανάτου.
βγ) Υπολογισμός των εν λόγω συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και λόγω θανάτου, καθώς και των επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού, που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων και έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
βδ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών, με τις οποίες καθορίζεται ή μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη γήρατος ή και λόγω θανάτου.
βε) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής, διακοπής, ή στέρησης συνταξιοδότησης γήρατος ή και λόγω θανάτου.
βστ) Αναστολή ή αναπροσαρμογή της σύνταξης γήρατος ή και λόγω θανάτου.
βζ) Η έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
γ) Τμήμα Απονομής Συντάξεων ΔΣΚΑ με αρμοδιότητες ως εξής:
γα) Παραλαβή των Απογραφικών Δελτίων Συνταξιοδότησης (ΑΔΣ) λόγω γήρατος, αναπηρίας και λόγω θανάτου για τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ από τις Τοπικές Υπηρεσίες.
γβ) Ανάκτηση των ηλεκτρονικά υποβληθεισών αιτήσεων απονομής συντάξεων γήρατος, αναπηρίας και συντάξεων λόγω θανάτου.
γγ) Υπολογισμός των συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου, για τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ, καθώς και των επιδομάτων, απολύτου αναπηρίας και εξωιδρυματικού, που αφορούν στην εν λόγω κατηγορία συνταξιούχων και έκδοση και κοινοποίηση αποφάσεων συνταξιοδότησης.
γδ) Εκτέλεση των αποφάσεων των αρμοδίων δικαστικών αρχών, με τις οποίες καθορίζεται ή μεταβάλλεται η ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη γήρατος ή και λόγω θανάτου.
γε) Έκδοση πράξεων τροποποίησης, ανάκλησης, μείωσης, αναστολής, διακοπής ή στέρησης συνταξιοδότησης γήρατος ή και λόγω θανάτου.
γστ) Αναστολή ή αναπροσαρμογή της σύνταξης γήρατος ή και λόγω θανάτου.
γζ) Έκδοση καταλογιστικών πράξεων και αποφάσεων παρακράτησης.
δ) Τμήμα Ενστάσεων και Προσφυγών με αρμοδιότητες ως εξής:
δα) Παροχή κάθε πληροφορίας και υλικού τεκμηρίωσης προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, προσφυγών και κάθε ένδικου βοηθήματος και μέσου για θέματα αρμοδιότητας της Διεύθυνσης.
δβ) Διατύπωση των θέσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. επί ενδίκων μέσων ή βοηθημάτων για θέματα που αφορούν στη νομοθεσία χορήγησης συντάξεων γήρατος και λόγω θανάτου για τις χώρες της Ε.Ε. και τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ.
δγ) Σύνταξη εισηγήσεων επί ενστάσεων και αποστολή τους στις καθ’ ύλην αρμόδιες Τοπικές Διευθύνσεις.
δδ) Συγκέντρωση, ταξινόμηση, στατιστική παρακολούθηση και αξιολόγηση όλων των αιτημάτων, ενστάσεων και προσφυγών που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των αποφάσεων των Διοικητικών Επιτροπών.
δε) Διατύπωση προτάσεων για την πρόληψη και την αντιμετώπιση θεμάτων, για τα οποία υποβάλλονται ενστάσεις και προσφυγές.
4. Η χωρική αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Ασφάλισης και Απονομής Διεθνών Συντάξεων Βορείου Ελλάδος εκτείνεται στις Περιφέρειες Ανατολικής ΜακεδονίαςΘράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, και στο αυτοδιοίκητο τμήμα του Αγίου Όρους.»

Το άρθρο 22 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 22
Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας
1. Ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Παροχών και Υγείας αναλύεται στα εξής:
α) Σχεδιασμός της πολιτικής των παροχών σε χρήμα, με γνώμονα τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος και την κοινωνική ευημερία, καθώς και υλοποίηση της πολιτικής στο πλαίσιο των εκάστοτε δημοσιονομικών συνθηκών.
β) Ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας που διέπει τις παροχές σε χρήμα.
γ) Βελτίωση των διοικητικών διαδικασιών απονομής των παροχών σε χρήμα, με στόχο την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μέσα από την έγκαιρη διεκπεραίωση των αιτημάτων τους.
δ) Σχεδιασμός και εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών απονομής των παροχών σε χρήμα, με στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς και την αποφυγή σφαλμάτων.
2. Η Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου διεύθυνσης και τμήματος ως εξής:
α) Διεύθυνση Α΄ Παροχών.
β) Διεύθυνση Β΄ Παροχών.
γ) Διεύθυνση Γ΄ Παροχών.
δ) Διεύθυνση Ιατρικής Αξιολόγησης
ε) Τμήμα Νομοθεσίας Παροχών.
στ) Τμήμα Δειγματοληπτικών Ελέγχων Παροχών.
ζ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.
3. Η χωρική αρμοδιότητα των Διευθύνσεων Παροχών έχει ως εξής:
α) Οι Διευθύνσεις Α΄ Παροχών, Β΄ Παροχών με έδρα την Αθήνα, απονέμουν τα επιδόματα και παροχές εν γένει για τις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, Αττικής, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης.
β) Η Διεύθυνση Γ΄ Παροχών με έδρα τη Θεσσαλονίκη, απονέμει επιδόματα και παροχές εν γένει για τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, καθώς και για το αυτοδιοίκητο τμήμα του Αγίου Όρους.
4. Με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α., κατόπιν γνώμης του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. μπορεί να μεταφέρεται η αρμοδιότητα χορήγησης των παροχών από τις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας σε Τοπικές Διευθύνσεις.» 

Το άρθρο 27 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 27
Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Νομοθεσίας Παροχών
1. Ο χειρισμός θεμάτων σχετικά με τα επιδόματα μητρότητας και ασθένειας, τα έξοδα κηδείας και τις λοιπές παροχές σε χρήμα.
2. Η μελέτη και υποβολή προτάσεων για τη συμπλήρωση ή την τροποποίηση της νομοθεσίας απονομής των εν γένει παροχών.
3. Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων για τον σχεδιασμό και την αναβάθμιση εφαρμογών πληροφορικής που αφορούν στις εν γένει παροχές.
4. Η μέριμνα για την τυποποίηση των Απογραφικών Δελτίων Παροχών (ΑΔΠ), καθώς και η παροχή οδηγιών για την ορθή συμπλήρωση αυτών στις Τοπικές Υπηρεσίες.
5. Η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης.»

Το άρθρο 28 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 28 Αρμοδιότητες Αυτοτελούς Τμήματος Δειγματοληπτικών Ελέγχων Παροχών
1. Η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας κατά την έκδοση των αποφάσεων επιδομάτων μητρότητας και ασθένειας, εξόδων κηδείας και των λοιπών παροχών.
2. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μεθόδων για την ορθή επιλογή των δειγμάτων προς έλεγχο.
3. Η διατύπωση συστάσεων και προτάσεων προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την προσαρμογή και τη βελτίωση των διαδικασιών που αφορούν στην έκδοση των αποφάσεων επιδομάτων μητρότητας και ασθένειας, εξόδων κηδείας και των εν γένει παροχών.
4. Η συγκέντρωση και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των δειγματοληπτικών ελέγχων, καθώς και η σύνταξη ετήσιας έκθεσης με τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν.
5. Η παρακολούθηση της μηνιαίας ροής των ανωτέρω εργασιών, καθώς και του ρυθμού εξυπηρέτησής τους, για τη διατύπωση προτάσεων αποτελεσματικότερης οργάνωσης.
6. Ο προσδιορισμός των απαιτήσεων για τον σχεδιασμό και την αναβάθμιση εφαρμογών πληροφορικής που αφορούν στις ανωτέρω εργασίες.»

Το άρθρο 29 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 29
Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
1. Ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών είναι η εποπτεία, ο προγραμματισμός και ο συντονισμός της λειτουργίας των οργανικών μονάδων που τη συγκροτούν, καθώς και η παρακολούθηση του έργου τους, με σκοπό την αποτελεσματική λειτουργία του Ταμείου σε θέματα επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών.
2. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών είναι οι εξής:
α) Η εφαρμογή, εξειδίκευση, συγκριτική ανάλυση και αξιολόγηση της ακολουθούμενης πολιτικής των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ στον τομέα ευθύνης της και η διατύπωση εναλλακτικών προτάσεων προς τα υπερκείμενα όργανα.
β) Ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων και της δράσης των οργανικών μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης, καθώς και ο συντονισμός της λειτουργίας τους και η αξιολόγηση του κόστους και της ποιότητας των αποτελεσμάτων τους.
γ) Ο συντονισμός και η βελτίωση της λειτουργίας των οργανικών μονάδων, καθώς και η εποπτεία ως προς τη νόμιμη, παραγωγική και αποτελεσματική λειτουργία τους και την εφαρμογή των κείμενων διατάξεων και εγκυκλίων οδηγιών.
δ) Η εξασφάλιση συνεργασίας, συντονισμού και επικοινωνίας με άλλα Υπουργεία και λοιπούς φορείς.
ε) Η αξιολόγηση των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων που υπάγονται σε αυτήν.
στ) Η προσυπογραφή εγγράφων που υπογράφονται από τα υπερκείμενα όργανα.
ζ) Η παράστασή του στο Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α., ανάλογα με τη φύση του θέματος.
3. Η Γενική Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών διαρθρώνεται ως εξής:
α) Α΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών Δημοσίου Τομέα.
β) Β΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων.
γ) Γ΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων.
δ) Δ΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων.
ε) Ε΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων.
στ) ΣΤ΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων.
ζ) Α΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών.
η) Β΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών.
θ) Γ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών.
ι) Αυτοτελές τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.» 

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 29Α ως εξής:
«Άρθρο 29Α
Α΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών Δημοσίου Τομέα
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Α΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ του Δημοσίου Τομέα είναι οι εξής:
α) Ο καθορισμός και η είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών για την επικουρική σύνταξη και την εφάπαξ παροχή των δημοσίων υπαλλήλων.
β) Η επιμέλεια των θεμάτων επικουρικής ασφάλισης των ασφαλισμένων του τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΤΕΑΥΑΠ), Ελληνικής Χωροφυλακής (Τ.Ε.Α.Ε.Χ.), Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.), του τέως Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων στα Σώματα Ασφαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ), του τέως Τομέα Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) και του τέως Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΤΕΑΠΟΚΑ).
γ) Η επιμέλεια των ασφαλιστικών θεμάτων εφάπαξ παροχών των τομέων Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, Πρόνοιας Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., Πρόνοιας Ορθόδοξου Εφημεριακού Κλήρου της Ελλάδος, Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικών, Βιομηχανικών, Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων του Κράτους, Πρόνοιας Προσωπικού Ταμείου Νομικών, Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του τέως Ταμείου Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων (Τ.Π.Δ.Υ.), καθώς και του Ειδικού Λογαριασμού Πρόνοιας προσωπικού του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..
2. Η Α΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Παροχών Εφάπαξ του Δημοσίου Τομέα διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος ως εξής:
α) Τμήμα Ασφάλισης.
β) Τμήμα Εσόδων.
γ) Τμήμα Σχεδιασμού και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Εφαρμογών.
3. Οι αρμοδιότητες της Α΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του Δημοσίου Τομέα κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων ως εξής:
α. Τμήμα Ασφάλισης με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση κάθε ασφαλιζόμενου σύμφωνα με τον νόμο.
αβ) Χειρισμός θεμάτων για την τήρηση, τον έλεγχο και την εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων.
αγ) Ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων με τις ασφαλιστικές εισφορές.
αδ) Επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων για τη χορήγηση βεβαιώσεων σχετικών με την ασφάλιση και την ασφαλιστική ενημερότητα στους ασφαλισμένους.
αε) Σύνταξη στατιστικών πινάκων και μελετών σχετικά με τον αριθμό των ασφαλισμένων.
β) Τμήμα Εσόδων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
βα) Είσπραξη των εσόδων και των καθυστερούμενων εισφορών.
ββ) Διεκπεραίωση της υπαγωγής οφειλετών σε ρυθμίσεις, έλεγχος των καταβολών και καταλογισμός προστίμων.
βγ) Διαβίβαση στο ΚΕΑΟ όλων των απαιτούμενων στοιχείων για την εφαρμογή του ΚΕΔΕ.
βδ) Συμφωνία ατομικών λογαριασμών εργοδοτών και βεβαίωση των εσόδων από εισφορές μετά από έλεγχο.
βε) Επιμέλεια για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.
βστ) Έλεγχος της καταβολής των εισφορών από τους εργοδότες.
γ) Τμήμα Σχεδιασμού και Επιχειρησιακής Υποστήριξης Εφαρμογών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
γα) Υποστήριξη των χρηστών των εφαρμογών.
γβ) Έλεγχος της ορθής ροής των εν γένει μηχανογραφικών εφαρμογών και λήψη μέτρων για την πρόληψη ανακριβών δηλώσεων και εσφαλμένων καταχωρίσεων.
γγ) Ένταξη νέων κωδικοποιημένων στοιχείων και τυχόν τροποποιήσεών τους στο λογισμικό, για τον καθορισμό του Κωδικού Πακέτου Κάλυψης στην ΑΠΔ και έλεγχος ορθής ροής αυτών.
γδ) Ένταξη κανόνων ελέγχου ασφαλιστικών στοιχείων και υπολογισμού στο λογισμικό.
γε) Προσδιορισμός των απαιτήσεων για τον σχεδιασμό και την αναβάθμιση εφαρμογών πληροφορικής που αφορούν στις εισφορές των δημοσίων υπαλλήλων.
γστ) Έκδοση εγκυκλίων και παροχή οδηγιών για θέματα αρμοδιότητας του Τμήματος.»

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 29Β ως εξής:
«Άρθρο 29Β
Β΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Β΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων είναι η επιμέλεια των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων των ασφαλισμένων του τέως Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων (ΤΕΑΥΕΚ).
2. Η Β΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος ως εξής:
α) Τμήμα Ασφάλισης.
β) Τμήμα Εσόδων.
γ) Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης.
3. Οι αρμοδιότητες της Β΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:
α) Τμήμα Ασφάλισης με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: αα) Μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση.
αβ) Τήρηση, έλεγχος και εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων.
αγ) Ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων.
αδ) Επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων και χορήγηση βεβαιώσεων σχετικών με την ασφάλιση και την ασφαλιστική ενημερότητα.
β) Τμήμα Εσόδων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: βα) Είσπραξη των εσόδων και των εισφορών.
ββ) Διεκπεραίωση της υπαγωγής οφειλετών σε ρυθμίσεις, έλεγχος των καταβολών και καταλογισμός προστίμων.
βγ) Διαβίβαση στο Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικού και Πληρωμών των απαιτούμενων στοιχείων για την εφαρμογή του ΚΕΔΕ.
βδ) Συμφωνία ατομικών λογαριασμών εργοδοτών και βεβαίωση των εσόδων από εισφορές μετά από έλεγχο.
βε) Επιμέλεια για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.
βστ) Έλεγχος της καταβολής των εισφορών από τους εργοδότες.
γ) Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
γα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης.
γβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων.
γγ) Τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων.
γδ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και εξαγορών πλασματικών χρόνων ασφάλισης.
γε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονομικών δικαιωμάτων, μετά την παροχή στοιχείων από το Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων και αποστολή τους στο Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης αυτοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ.»

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 29Γ ως εξής:
«Άρθρο 29Γ
Γ΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Γ΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων είναι η επιμέλεια των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων των ασφαλισμένων του τ. Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (τ. ΕΤΕΑΜ), των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου και Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας (τ. ΕΛΕΜ), του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως (τ. ΤΑΠΤΠ) και του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση.
2. Η Γ΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος ως εξής:
α) Τμήμα Ασφάλισης.
β) Τμήμα Εσόδων.
γ) Α΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης.
δ) Β΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης.
3. Οι αρμοδιότητες της Γ΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:
α) Τμήμα Ασφάλισης με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) Μέριμνα για την υπαγωγή στην ασφάλιση.
αβ) Καταμέτρηση του χρόνου ασφάλισης και έκδοση αναγνωριστικών αποφάσεων.
αγ) Χειρισμός θεμάτων για την τήρηση, τον έλεγχο και την εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων.
αδ) Ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων.
αε) Επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων για τη χορήγηση στους ασφαλισμένους κάθε είδους βεβαιώσεων σχετικών με την ασφάλιση και την ασφαλιστική ενημερότητα.
αστ) Διεκπεραίωση της υπαγωγής στην προαιρετική ασφάλιση μισθωτών και αυτοτελώς απασχολούμενων.
αζ) Μελέτη και αντιμετώπιση ασφαλιστικών θεμάτων σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης Ασφάλισης και Παροχών.
β) Τμήμα Εσόδων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: βα) Είσπραξη των εσόδων και των εισφορών.
ββ) Διεκπεραίωση της υπαγωγής οφειλετών σε ρυθμίσεις, έλεγχος των καταβολών και καταλογισμός προστίμων.
βγ) Διαβίβαση στο Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικού και Πληρωμών των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εφαρμογή του ΚΕΔΕ.
βδ) Συμφωνία ατομικών λογαριασμών εργοδοτών και βεβαίωση των εσόδων από εισφορές, μετά από έλεγχο.
βε) Διενέργεια τακτικών, εκτάκτων και ειδικών ελέγχων, με σκοπό τη συγκέντρωση στοιχείων για την ασφάλιση των απασχολουμένων και την καταβολή εισφορών. βστ) Έλεγχος της καταβολής των εισφορών από τους εργοδότες.
γ) Α΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης με αρμοδιότητες που αφορούν τους ασφαλισμένους του τ. Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (τ. ΕΤΕΑΜ) και των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου και Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσσαλονίκης του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΕΤΑΠ-ΜΜΕ), ως εξής:
γα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης.
γβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων.
γγ) Τήρηση και ενημέρωση του μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων.
γδ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και εξαγορών πλασματικών χρόνων ασφάλισης.
γε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονομικών δικαιωμάτων.
δ) Β΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης με αρμοδιότητες που αφορούν τους ασφαλισμένους του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού της Αγροτικής Τράπεζας (τ. ΕΛΕΜ), του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως (τ. ΤΑΠΤΠ) του Ενιαίου Τα-
μείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) ως προς την επικουρική ασφάλιση, ως ακολούθως:
δα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης.
δβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων.
δγ) Τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων.
δδ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και εξαγορών πλασματικών χρόνων ασφάλισης.
δε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονομικών δικαιωμάτων.»

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 29Δ ως εξής:
«Άρθρο 29Δ
Δ΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Δ΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων είναι η επιμέλεια των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων των ασφαλισμένων των τ. Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ, ΕΛΤΑ και ΕΤΒΑ και των τ. Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, ΕΡΤ και Τουρισμού.
2. Η Δ΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος ως εξής:
α) Τμήμα Ασφάλισης.
β) Τμήμα Εσόδων.
γ) Α΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης.
δ) Β΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης.
3. Οι αρμοδιότητες της Δ΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:
α) Τμήμα Ασφάλισης με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) Υπαγωγή κάθε ασφαλιζόμενου σε ασφάλιση.
αβ) Τήρηση, έλεγχος και εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων.
αγ) Ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων.
αδ) Επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων για τη χορήγηση βεβαιώσεων σχετικών με την ασφάλιση και την ασφαλιστική ενημερότητα στους ασφαλισμένους.
β) Τμήμα Εσόδων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
βα) Είσπραξη των εσόδων και των εισφορών.
ββ) Διεκπεραίωση της υπαγωγής οφειλετών σε ρυθμίσεις, έλεγχος των καταβολών και καταλογισμός προστίμων.
βγ) Διαβίβαση των απαιτούμενων στοιχείων για την εφαρμογή του ΚΕΔΕ στο Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικού και Πληρωμών.
βδ) Συμφωνία ατομικών λογαριασμών εργοδοτών και βεβαίωση των εσόδων από εισφορές μετά από σχετικό έλεγχο.
βε) Επιμέλεια για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.
βστ) Έλεγχος καταβολής των εισφορών εκ μέρους τους των εργοδοτών.
γ) Α΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης με αρμοδιότητες που αφορούν τους ασφαλισμένους των τέως Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, και ΕΤΒΑ, ως εξής:
γα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης.
γβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων.
γγ) Τήρηση και ενημέρωση του μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων.
γδ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και εξαγορών πλασματικών χρόνων ασφάλισης.
γε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονομικών δικαιωμάτων.
δ) Β΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης με αρμοδιότητες που αφορουν τους ασφαλισμένους των τέως Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ, ΕΡΤ και Τουρισμού, ως εξής:
δα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης.
δβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων.
δγ) Τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων.
δδ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και εξαγορών πλασματικών χρόνων ασφάλισης.
δε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονομικών δικαιωμάτων.»

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 29Ε ως εξής:
«Άρθρο 29Ε
Ε΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Ε΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων είναι η επιμέλεια των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων των ασφαλισμένων του τέως Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ, των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (ΤΕΑΑ) και Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ και των Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ) και Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ.
2. Η Ε΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος ως εξής:
α) Τμήμα Ασφάλισης.
β) Τμήμα Εσόδων.
γ) Α΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης.
δ) Β΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης.
3. Οι αρμοδιότητες της Ε΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:
α) Τμήμα Ασφάλισης με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) Υπαγωγή κάθε ασφαλιζόμενου στην ασφάλιση.
αβ) Τήρηση, έλεγχος και εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων.
αγ) Ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων.
αδ) Επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων για τη χορήγηση βεβαιώσεων σχετικών με την ασφάλιση και την ασφαλιστική ενημερότητα στους ασφαλισμένους.
β) Τμήμα Εσόδων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: βα) Είσπραξη των εσόδων και των εισφορών.
ββ) Διεκπεραίωση της υπαγωγής οφειλετών σε ρυθμίσεις, έλεγχος των καταβολών και καταλογισμός προστίμων.
βγ) Διαβίβαση των απαιτούμενων στοιχείων για την εφαρμογή του ΚΕΔΕ στο Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικού και Πληρωμών.
βδ) Συμφωνία ατομικών λογαριασμών εργοδοτών και βεβαίωση των εσόδων από εισφορές μετά από έλεγχο.
βε) Επιμέλεια για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.
βστ) Έλεγχος για την καταβολή των εισφορών των εργοδοτών.
γ) Α΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης με αρμοδιότητα τους ασφαλισμένους του τέως Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ και των τέως Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών (ΤΕΑΑ) και Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του ΟΑΕΕ ως εξής:
γα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης.
γβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων.
γγ) Τήρηση και ενημέρωση του μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων.
γδ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και εξαγορών πλασματικών χρόνων ασφάλισης.
γε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονομικών δικαιωμάτων.
δ) Β΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης με αρμοδιότητα τους ασφαλισμένους των τέως Τομέων Επικουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Συμβολαιογράφων (ΤΑΣ) και Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΑΑ ως εξής:
δα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης.
δβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων.
δγ) Τήρηση και ενημέρωση του μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων.
δδ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και εξαγορών πλασματικών χρόνων ασφάλισης.
δε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονομικών δικαιωμάτων.»

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 29ΣΤ ως εξής:
«Άρθρο 29ΣΤ
ΣΤ΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της ΣΤ΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων είναι η επιμέλεια των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων των ασφαλισμένων του τέως Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΤΕΑΕΙΓΕ), του τέως Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ανώνυμων Εταιρειών Οινοποιίας Ζυθοποιίας και Οινοπνευματοποιίας (ΤΕΑΠΟΖΟ), του τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (τ. ΤΕΑΧ), του τέως Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων (ΤΕΑΥΝΤΠ), του τέως Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ) και του τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ).
2. Η ΣΤ΄ Διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος ως εξής:
α) Τμήμα Ασφάλισης.
β) Τμήμα Εσόδων.
γ) Α΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης.
δ) Β΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης.
ε) Γ΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης.
3. Οι αρμοδιότητες της ΣΤ΄ Διεύθυνσης Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:
α) Τμήμα Ασφάλισης με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) Υπαγωγή κάθε ασφαλιζόμενου στην ασφάλιση.
αβ) Τήρηση, έλεγχος και εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων.
αγ) Ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων.
αδ) Επεξεργασία των ασφαλιστικών στοιχείων για τη χορήγηση βεβαιώσεων σχετικών με την ασφάλιση και την ασφαλιστική ενημερότητα στους ασφαλισμένους.
β) Τμήμα Εσόδων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
βα) Είσπραξη των εσόδων και των εισφορών.
ββ) Διεκπεραίωση της υπαγωγής οφειλετών σε ρυθμίσεις, έλεγχος των καταβολών και καταλογισμός προστίμων.
βγ) Διαβίβαση στο Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικού και Πληρωμών όλων των απαιτούμενων στοιχείων για την εφαρμογή του ΚΕΔΕ.
βδ) Συμφωνία ατομικών λογαριασμών εργοδοτών και βεβαίωση των εσόδων από εισφορές μετά από έλεγχο.
βε) Επιμέλεια για την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών.
βστ) Έλεγχος καταβολής των εισφορών των εργοδοτών.
γ) Α΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης με αρμοδιότητα τους ασφαλισμένους του τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Χημικών (ΤΕΑΧ) και του τέως Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Ναυτικών και Τουριστικών Πρακτορείων (ΤΕΑΥΝΤΠ) ως εξής:
γα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης.
γβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων.
γγ) Τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων.
γδ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και εξαγορών πλασματικών χρόνων ασφάλισης.
γε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονομικών δικαιωμάτων.
δ) Β΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης με αρμοδιότητα τους ασφαλισμένους του τέως Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΤΕΑΕΙΓΕ) και του τέως Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ανώνυμων Εταιρειών Οινοποιίας Ζυθοποιίας και Οινοπνευματοποιίας (ΤΕΑΠΟΖΟ):
δα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης.
δβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων.
δγ) Τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων.
δδ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και εξαγορών πλασματικών χρόνων ασφάλισης.
δε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονομικών δικαιωμάτων.
ε) Γ΄ Τμήμα Απονομής Επικουρικής Σύνταξης με αρμοδιότητα τους ασφαλισμένους του τέως Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ναυτικών (ΚΕΑΝ) και του τέως Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυμάτων Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ) ως εξής:
εα) Έκδοση αποφάσεων παροχών επικουρικής σύνταξης.
εβ) Διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών θεμάτων.
εγ) Τήρηση και ενημέρωση του μητρώου και των ατομικών φακέλων των συνταξιούχων.
εδ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας, προαιρετικής ασφάλισης και εξαγορών πλασματικών χρόνων ασφάλισης.
εε) Έκδοση αποφάσεων χορήγησης κληρονομικών δικαιωμάτων.»

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 29Ζ ως εξής:
«Άρθρο 29Ζ Α΄Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Α΄ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών είναι η επιμέλεια των θεμάτων ασφάλισης και εφάπαξ παροχών του τέως Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) και ειδικότερα των τομέων Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων, Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων, Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών, Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων, Πρόνοιας Ξενοδοχουπαλλήλων, Πρόνοιας Λιμενεργατών, Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου.
2. Η Α΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος ως εξής:
α) Τμήμα Ασφάλισης Εσόδων.
β) Α΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ.
γ) Β΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ.
δ) Γ΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ.
Οι αρμοδιότητες της Α΄ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:
α) Τμήμα Ασφάλισης Εσόδων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) Υπαγωγή κάθε ασφαλιζομένου στην ασφάλιση.
αβ) Μέριμνα για την είσπραξη των εσόδων της Διεύθυνσης και λήψη μέτρων για την είσπραξη των εισφορών και λοιπών απαιτήσεων.
αγ) Διαβίβαση των απαιτούμενων στοιχείων για την εφαρμογή του ΚΕΔΕ στο Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικού και Πληρωμών.
αδ) Υπολογισμός και επιβολή πρόσθετων τελών, λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών.
αε) Τήρηση, έλεγχος και εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων και εργοδοτών.
αστ) Ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων.
αζ) Σύνταξη στατιστικών πινάκων και μελετών σχετικά με τον αριθμό των ασφαλισμένων.
αη) Έλεγχος καταβολής των εισφορών εκ μέρους των εργοδοτών.
β) Α΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ με αρμοδιότητα τους ασφαλισμένους των Τομέων Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων, Πρόνοιας Προσωπικού Ιπποδρομιών και Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου του τέως Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) ως εξής:
βα) Έκδοση αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος.
ββ) Τήρηση και ενημέρωση του μητρώου και των ατομικών φακέλων των βοηθηματούχων.
βγ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.
βδ) Διαβίβαση των αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος στο Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης αυτοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ.
γ) Β΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ με αρμοδιότητα τους ασφαλισμένους των Τομέων Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου, Πρόνοιας Λιμενεργατών, Πρόνοιας Υπαλλήλων Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς του τέως Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) ως εξής:
γα) Έκδοση αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος.
γβ) Τήρηση και ενημέρωση του μητρώου και των ατομικών φακέλων των βοηθηματούχων.
γγ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.
γδ) Διαβίβαση των αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος στο Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης αυτοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ.
δ) Γ΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ με αρμοδιότητα τους ασφαλισμένους των Τομέων Πρόνοιας Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων, Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντων και Πρόνοιας Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων, του τέως Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα (ΤΑΠΙΤ) ως εξής:
δα) Έκδοση αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος.
δβ) Τήρηση και ενημέρωση του μητρώου και των ατομικών φακέλων των βοηθηματούχων.
δγ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.
δδ) Διαβίβαση των αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος στο Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης αυτοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ.»

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 29Η ως εξής:
«Άρθρο 29Η
Β΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Β΄ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών είναι η επιμέλεια των θεμάτων ασφάλισης και εφάπαξ παροχών του κλάδου πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Εργαζομένων στα Μ.Μ.Ε. (Ε.Τ.Α.Π.Μ.Μ.Ε.) με τους Τομείς του, ήτοι τον Τομέα Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, τον Τομέα Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών, τον Τομέα Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης, του κλάδου πρόνοιας του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) με τους Τομείς του, ήτοι τον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Τ.Ε., τον Κλάδο Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η. (ΚΑΠ Δ.Ε.Η.), τον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Σ.Ε., τον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ε.Ρ.Τ. και Τουρισμού, τον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης, τον Τομέα Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής-Λαϊκής Τραπέζης, του τέως Ταμείου Πρόνοιας Αξιω-
ματικών Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.) και του τέως Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.).
2. Η Β΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος ως εξής:
α) Τμήμα Ασφάλισης Εσόδων.
β) Α΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ.
γ) Β΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ.
δ) Γ΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ.
ε) Δ΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ.
3. Οι αρμοδιότητες της Β΄ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:
α) Τμήμα Ασφάλισης Εσόδων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) Υπαγωγή κάθε ασφαλιζομένου στην ασφάλιση.
αβ) Είσπραξη των εσόδων της Διεύθυνσης και λήψη κάθε μέτρου για την είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών και λοιπών απαιτήσεων.
αγ) Διαβίβαση των απαιτούμενων στοιχείων για την εφαρμογή του ΚΕΔΕ στο Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικού και Πληρωμών.
αδ) Υπολογισμός και επιβολή πρόσθετων τελών λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών.
αε) Τήρηση, έλεγχος και εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων και εργοδοτών.
αστ) Ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων.
αζ) Σύνταξη στατιστικών πινάκων και μελετών σχετικά με τον αριθμό των ασφαλισμένων.
αη) Έλεγχος καταβολής των εισφορών εκ μέρους των εργοδοτών.
β) Α΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ με αρμοδιότητες που αφορούν τους ασφαλισμένους των Τομέων Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Τ.Ε., Πρόνοιας Προσωπικού Ο.Σ.Ε., Πρόνοιας Προσωπικού Ε.Ρ.Τ. και Τουρισμού, του κλάδου πρόνοιας του τέως Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) ως εξής:
βα) Έκδοση αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος.
ββ) Τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των βοηθηματούχων.
βγ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.
βδ) Διαβίβαση των αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος αποφάσεων στο Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης αυτοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ.
γ) Β΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ με αρμοδιότητες που αφορούν τους ασφαλισμένους του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού Δ.Ε.Η. (ΚΑΠ Δ.Ε.Η.) και των Τομέων Πρόνοιας Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης, Πρόνοιας Προσωπικού Ιονικής Λαϊκής Τραπέζης του κλάδου πρόνοιας του τέως Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.) ως ακολούθως:
γα) Έκδοση αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος.
γβ) Τήρηση και ενημέρωση του μητρώου και των ατομικών φακέλων των βοηθηματούχων.
γγ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.
γδ) Διαβίβαση των αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος στο Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης αυτοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ.
δ) Γ΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ με αρμοδιότητες που αφορούν τους ασφαλισμένους των Τομέων Πρόνοιας Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών, Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης του κλάδου πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Εργαζομένων στα Μ.Μ.Ε. (Ε.Τ.Α.Π.Μ.Μ.Ε.) ως εξής:
δα) Έκδοση αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος.
δβ) Τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των βοηθηματούχων.
δγ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.
δδ) Διαβίβαση των αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος στο Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης αυτοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ.
ε) Δ΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ με αρμοδιότητες που αφορούν τους ασφαλισμένους του τέως Ταμείου Πρόνοιας Αξιωματικών Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Α.Ε.Ν.) και του τέως Ταμείου Πρόνοιας Κατωτέρων Πληρωμάτων Εμπορικού Ναυτικού (Τ.Π.Κ.Π.Ε.Ν.) ως εξής:
εα) Έκδοση αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος.
εβ) Τήρηση και ενημέρωση του μητρώου και των ατομικών φακέλων των βοηθηματούχων.
εγ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.
εδ) Διαβίβαση των αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος στο Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης αυτοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ.»

1. Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 29Θ ως εξής:
«Άρθρο 29Θ
Γ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Γ΄ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών είναι η επιμέλεια των θεμάτων ασφάλισης και εφάπαξ παροχών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) και ειδικότερα των Τομέων Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, Πρόνοιας Υγειονομικών, Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών, Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών, Πρόνοιας Συμβολαιογράφων, Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.
2. Η Γ΄ Διεύθυνση Εφάπαξ Παροχών διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος ως εξής:
α) Τμήμα Ασφάλισης Εσόδων.
β) Α΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ.
γ) Β΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ.
δ) Γ΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ.
3. Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Γ΄ Διεύθυνσης Εφάπαξ Παροχών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:
α) Τμήμα Ασφάλισης Εσόδων με αρμοδιότητες ως εξής:
αα) Υπαγωγή κάθε ασφαλιζομένου στην ασφάλιση.
αβ) Μέριμνα για την είσπραξη των εσόδων της Διεύθυνσης και λήψη κάθε μέτρου για την είσπραξη των εισφορών και λοιπών απαιτήσεων.
αγ) Διαβίβαση στο Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικού και Πληρωμών των απαιτούμενων στοιχείων για την εφαρμογή του ΚΕΔΕ στο Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικού και Πληρωμών.
αδ) Υπολογισμός και επιβολή πρόσθετων τελών, λόγω καθυστέρησης καταβολής των εισφορών.
αε) Τήρηση, έλεγχος και εκκαθάριση του μητρώου ασφαλισμένων και εργοδοτών.
αστ) Ενημέρωση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων.
αζ) Σύνταξη στατιστικών πινάκων και μελετών σχετικά με τον αριθμό των ασφαλισμένων.
αη) Έλεγχος καταβολής των εισφορών εκ μέρους των εργοδοτών.
β) Α΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ με αρμοδιότητες που αφορούν τους ασφαλισμένους των Τομέων Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και Πρόνοιας Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του κλάδου πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) ως εξής:
βα) Έκδοση αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος.
ββ) Τήρηση και ενημέρωση του μητρώου και των ατομικών φακέλων των βοηθηματούχων.
βγ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.
βδ) Επιμέλεια της διαβίβασης των αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος στο Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης αυτοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ.
γ) Β΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ με αρμοδιότητες που αφορούν τους ασφαλισμένους του Τομέα Πρόνοιας Υγειονομικών του κλάδου πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) ως εξής:
γα) Έκδοση αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος.
γβ) Τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου και των ατομικών φακέλων των βοηθηματούχων.
γγ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.
γδ) Επιμέλεια της διαβίβασης των αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος στο Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης αυτοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ.
δ) Γ΄ Τμήμα Απονομής Εφάπαξ με αρμοδιότητες που αφορούν τους ασφαλισμένους των Τομέων Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών, Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών και Πρόνοιας Συμβολαιογράφων του κλάδου πρόνοιας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) ως εξής:
δα) Έκδοση αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος.
δβ) Τήρηση και ενημέρωση του μητρώου και των ατομικών φακέλων των βοηθηματούχων.
δγ) Χειρισμός θεμάτων που προκύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, αναγνώρισης χρόνου προϋπηρεσίας και εξαγοράς στρατιωτικής θητείας.
δδ) Επιμέλεια της διαβίβασης των αποφάσεων απονομής παροχών εφάπαξ βοηθήματος στο Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης αυτοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ.»


2. Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 34Α ως εξής:
«Άρθρο 34Α
Αρμοδιότητες Τοπικών Διευθύνσεων στην Απονομή Συντάξεων
1. Τα Τμήματα συντάξεων στις Τοπικές Διευθύνσεις, τα οποία θα προκύψουν από Υποκαταστήματα Μισθωτών που απονέμουν συντάξεις, έχουν την αρμοδιότητα της απονομής των συντάξεων.
2. Με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α., κατόπιν γνώμης του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α., δύναται να μεταφέρεται η αρμοδιότητα της απονομής των συντάξεων από τις Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και σε άλλες Τοπικές Διευθύνσεις.» 

Το άρθρο 36 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 36
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
1. Ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών αναλύεται στα εξής:
α) Εφαρμογή των αρχών της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της οικονομικής στρατηγικής του e-Ε.Φ.Κ.Α., όπως αυτή αποτυπώνεται στο εκάστοτε ισχύον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) και στον ετήσιο Προϋπολογισμό του e-Ε.Φ.Κ.Α..
β) Αποτελεσματικός συντονισμός, καθοδήγηση και εποπτεία των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α., σχετικά με την ορθή και ενιαία οικονομική λειτουργία και διαχείριση.
γ) Αποτελεσματική διαχείριση των διαδικασιών πληρωμής των υποχρεώσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και διασφάλιση της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών του eΕ.Φ.Κ.Α..
δ) Ορθολογική αξιοποίηση των πόρων και της κινητής περιουσίας του φορέα, βάσει των γενικών αρχών και κανόνων της δημοσιονομικής διαχείρισης.
2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος ως εξής:
α) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Αυτοτελών Κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ.
β) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης και Δημοσιονομικών Αναφορών.
γ) Διεύθυνση Παρακολούθησης και Εκτέλεσης Δαπανών.
δ) Διεύθυνση Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων.
ε) Διεύθυνση Εκκαθάρισης και Πληρωμής Παροχών.
στ) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.»

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 36Α ως εξής:
«Άρθρο 36Α
Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Αυτοτελών Κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης Αυτοτελών Κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ είναι η ενιαία οικονομική διαχείριση και ο έλεγχος των οικονομικών υποθέσεων και λειτουργιών των κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ, σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης.
2. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης Αυτοτελών Κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος ως εξής:
α) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης.
β) Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών.
γ) Τμήμα Εσόδων.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης Αυτοτελών κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως εξής:
α) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) Κατάρτιση των ετήσιων προϋπολογισμών των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α. και μέριμνα για την εκτέλεσή τους.
αβ) Κατάρτιση των ετήσιων ισολογισμών – απολογισμών των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ.
αγ) Σχεδιασμός και αναμόρφωση του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΜΠΣΔ) των αυτοτελών κλάδων επικουρικής και εφάπαξ.
αδ) Τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ.
αε) Καταμερισμός κοινών δαπανών στους προϋπολογισμούς των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ.
αστ) Τήρηση και ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ.
αζ) Εποπτεία των τραπεζικών καταθέσεων, καθώς και των αποθεματικών και της ταμειακής διαχείρισης.
αη) Λογιστική καταγραφή και παρακολούθηση των πάσης φύσεως δαπανών των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ, καθώς και των εσόδων τους.
αθ) Υποστήριξη στη σύνταξη της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
αι) Φύλαξη όλων των λογιστικών βιβλίων και τήρηση αρχείου όλων των παραστατικών οικονομικής διαχείρισης.
αια) Μέριμνα για την εναρμόνιση και τυποποίηση του λογιστικού σχεδίου των κλάδων επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ, καθώς και των λογιστικών μεθόδων και διαδικασιών και τυχόν τροποποιήσεών τους.
αιβ) Διενέργεια πάσης φύσεως συμψηφιστικών εγγραφών και έλεγχος των παραστατικών.
αιγ) Τήρηση του βιβλίου Μητρώου Παγίων και μέριμνα για την εκποίηση ή την καταστροφή του.
β) Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
βα) Μέριμνα για τη διαδικασία πραγματοποίησης των δαπανών και των εν γένει υποχρεώσεων των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ σε συνεργασία με το Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης, για την επάρκεια των Ταμειακών Διαθεσίμων.
ββ) Έκδοση των ενταλμάτων πληρωμής.
βγ) Έκδοση βεβαιώσεων ετησίων αποδοχών συνταξιούχων και δικαιούχων των αυτοτελών κλάδων και αποστολή τους στην ΑΑΔΕ.
βδ) Καταβολή πάσης φύσεως παροχών, μηνιαίων επικουρικών συντάξεων και εφάπαξ βοηθημάτων μετά από τη διαβίβαση των εκκαθαρισμένων καταστάσεων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις.
βε) Εκκαθάριση και επιμέλεια καταβολής των κληρονομικών δικαιωμάτων.
βστ) Απόδοση κρατήσεων και φόρων και σύνταξη περιοδικών και ετήσιων δηλώσεων απόδοσης φόρων από τις καταβαλλόμενες παροχές των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ.
βζ) Τήρηση αρχείου των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής και των συνοδευτικών δικαιολογητικών τους.
βη) Εξόφληση των πάσης φύσεως θεωρημένων χρηματικών ενταλμάτων από τους τραπεζικούς λογαριασμούς του Ταμείου.
Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της περίπτωσης ββ) δεν μπορεί να συμπτίπτει στο ίδιο πρόσωπο που ασκεί τις αρμοδιότητες της περίπτωσης βη) του Τμήματος αυτού.
γ) Τμήμα Εσόδων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
γα) Παρακολούθηση των διαδικασιών για την είσπραξη των εσόδων των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ, συγκεντρωτική καταγραφή αυτών και ενημέρωση των αρμόδιων Τμημάτων Ασφάλισης και Εσόδων των Διευθύνσεων Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών, όταν απαιτείται.
γβ) Λήψη μέτρων για την είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΚΕΔΕ.
γγ) Έκδοση πάσης φύσεως συγκεντρωτικών στατιστικών στοιχείων για την πορεία εφαρμογής αναγκαστικών μέτρων για την είσπραξη των καθυστερούμενων εισφορών, σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΚΕΔΕ.
γδ) Σχεδιασμός και υποβολή προτάσεων για τη μεγιστοποίηση της εισπραξιμότητας των απαιτήσεων των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ.
γε) Αναζήτηση των πάσης φύσεως απαιτήσεων των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ που δεν αφορούν σε οφειλές εργοδοτών, όπως οι αχρεωστήτως καταβληθείσες συντάξεις ή παροχές πρόνοιας, οι αποδοχές υπαλλήλων των δύο κλάδων και οι οφειλές ενοικίων.
γστ) Έκδοση βεβαιώσεων για τις πάσης φύσεως εισπράξεις από απαιτήσεις των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ που αφορούν σε εξαγορές αναγνωρίσεως χρόνων, κληρονομικών δικαιωμάτων, ενοικίων και λοιπών οφειλών και δημιουργία των σχετικών ηλεκτρονικών αρχείων για την αποστολή τους στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.»

Το άρθρο 39 του π.δ. 8/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 39
Διεύθυνση Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων είναι οι εξής:
α. Η εκκαθάριση και πληρωμή των συντάξεων γήρατος, των συντάξεων λόγω θανάτου και των συντάξεων ΕΕ, ΕΟΧ και Ελβετίας, Διεθνών Οργανισμών και ΔΣΚΑ.
β. Η τήρηση και η ενημέρωση του Μητρώου Συνταξιούχων.
2. Η Διεύθυνση Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων διαρθώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος ως εξής:
α) Τμήμα Α΄ Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων Γήρατος.
β) Τμήμα Β΄ Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων Γήρατος.
γ) Τμήμα Γ΄ Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων Γήρατος.
δ) Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων λόγω Θανάτου.
ε) Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων ΕΕ και ΔΣΚΑ.
στ) Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμής Επικουρικών Συντάξεων και Παροχών Εφάπαξ.
ζ) Τμήμα Μητρώου Συνταξιούχων.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α) Τμήματα Α΄, Β΄ και Γ΄ Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων Γήρατος με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) Εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και πληρωμή των συντάξεων γήρατος.
αβ) Ενημέρωση των τηρούμενων ανά κατηγορία συνταξιούχων ατομικών μερίδων με τις εκάστοτε μεταβολές της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης.
αγ) Διαχείριση θεμάτων που αφορούν στην είσπραξη ή στον συμψηφισμό συντάξεων γήρατος που έχουν χορηγηθεί αχρεωστήτως, μέριμνα για την ορθή εκτέλεση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων, καθώς και αναζήτηση, βεβαίωση και είσπραξη των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως.
αδ) Διενέργεια παρακρατήσεων φόρων και εισφορών, κρατήσεων δανείων, καθώς και λοιπών κρατήσεων.
αε) Λήψη δικαστικών μέτρων σε βάρος των κατά νόμο υπόχρεων στις περιπτώσεις μη δήλωσης θανάτου του δικαιούχου σύνταξης.
β) Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων λόγω Θανάτου με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
βα) Εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και πληρωμή των συντάξεων λόγω θανάτου.
ββ) Ενημέρωση των τηρούμενων κατά κατηγορία ατομικών μερίδων των συνταξιούχων με τις εκάστοτε μεταβολές της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης.
βγ) Διαχείριση θεμάτων που αφορούν στην είσπραξη ή τον συμψηφισμό συντάξεων λόγω θανάτου που έχουν χορηγηθεί αχρεωστήτως, μέριμνα για την ορθή εκτέλεση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων, καθώς και αναζήτηση, βεβαίωση και είσπραξη των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως.
βδ) Διενέργεια παρακρατήσεων φόρων και εισφορών, κρατήσεων δανείων και λοιπών κρατήσεων.
βε) Λήψη δικαστικών μέτρων σε βάρος των κατά νόμο υπόχρεων σε περιπτώσεις μη δήλωσης του θανάτου του δικαιούχου σύνταξης.
γ) Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμής Συντάξεων ΕΕ και ΔΣΚΑ με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
γα) Εκκαθάριση και εκτέλεση των συνταξιοδοτικών αποφάσεων και πληρωμή των συντάξεων γήρατος ή λόγω θανάτου για τις χώρες της ΕΕ, ΕΟΧ, Ελβετίας, τις χώρες με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει ΔΣΚΑ, καθώς και για τους υπαλλήλους διεθνών οργανισμών.
γβ) Ενημέρωση των τηρούμενων ανά κατηγορία συνταξιούχων ατομικών μερίδων με τις εκάστοτε μεταβολές της συνταξιοδοτικής τους κατάστασης.
γγ) Διαχείριση θεμάτων που αφορούν στην είσπραξη ή στον συμψηφισμό συντάξεων ΕΕ, ΕΟΧ, Ελβετίας και ΔΣΚΑ που έχουν χορηγηθεί αχρεωστήτως, μέριμνα για την ορθή εκτέλεση των σχετικών καταλογιστικών πράξεων, καθώς και αναζήτηση, βεβαίωση και είσπραξη των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως.
γδ) Διενέργεια παρακρατήσεων φόρων και εισφορών, κρατήσεων δανείων και λοιπών κρατήσεων.
γε) Λήψη δικαστικών μέτρων σε βάρος των κατά νόμο υπόχρεων σε περιπτώσεις μη δήλωσης θανάτου του δικαιούχου σύνταξης.
δ) Τμήμα Μητρώου Συνταξιούχων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
δα) Τήρηση, ενημέρωση, έλεγχος και εκκαθάριση του Μητρώου Συνταξιούχων.
δβ) Προσδιορισμός των απαιτήσεων για τον σχεδιασμό και την αναβάθμιση εφαρμογών πληροφορικής που αφορούν το Μητρώο Συνταξιούχων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
δγ) Τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων που αφορούν την κίνηση και τις μεταβολές των συνταξιούχων, καθώς και έκδοση περιοδικών δελτίων κίνησης συνταξιούχων, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης.
δδ) Έκδοση φύλλων μεταβολών προς τους συνταξιούχους.
δε) Παροχή πληροφοριών σε δημόσιους φορείς σχετικά με την κίνηση, τις μεταβολές και τις αποδοχές συνταξιούχων.
δστ) Παροχή οδηγιών για τη χορήγηση των πάσης φύσεως βεβαιώσεων που αφορούν σε συνταξιοδοτικά θέματα.
ε) Τμήμα Εκκαθάρισης και Πληρωμής Επικουρικών Συντάξεων και Παροχών Εφάπαξ με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
εα) Καταβολή των παροχών των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ και διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων εργασιών.
εβ) Τήρηση δεδομένων πληρωμών.
εγ) Ενσωμάτωση των αρχείων αναστολών, των ανεκτέλεστων και ανείσπρακτων επικουρικών συντάξεων στο σύστημα πληρωμών.
εδ) Συγκέντρωση στοιχείων και δημιουργία αρχείου για την αναζήτηση οφειλών από επικουρικές συντάξεις και αποστολή στο Τμήμα Εσόδων της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης Αυτοτελών Κλάδων Επικουρικής και Εφάπαξ.
εε) Εισαγωγή οφειλών συνταξιούχων στο σύστημα πληρωμών και παρακολούθηση της εξόφλησής τους.
εστ) Παροχή στις αρμόδιες Διευθύνσεις στοιχείων πληρωμών που αφορούν σε κληρονομικά δικαιώματα από μη εισπραχθείσες συντάξεις.
εζ) Παραμετροποίηση των αιτημάτων για την παροχή πάσης φύσεως στατιστικών στοιχείων που ανάγονται στη διαδικασία καταβολής των παροχών, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών. εη) Αποστολή των μεταβολών στους πιστωτικούς οργανισμούς, για την εκτέλεση των αποφάσεων απονομής επικουρικής σύνταξης.
εθ) Συγκέντρωση όλων των στοιχείων για την έκδοση των ετησίων βεβαιώσεων εισοδήματος των συνταξιούχων των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ, έκδοση και αποστολή τους στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.»

Το άρθρο 41 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 41
Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης
1. Ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης αναλύεται στα εξής:
α) Αναβάθμιση της διοικητικής και λειτουργικής ικανότητας των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στην υλοποίηση της αποστολής του e-Ε.Φ.Κ.Α..
β) Επαγγελματική ανάπτυξη, ορθολογική και αποτελεσματική διαχείριση και αποδοτική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γ) Στέγαση των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε κτιριακές εγκαταστάσεις με την κατάλληλη υποδομή και ποιοτική αναβάθμιση αυτών.
δ) Συστηματική καταγραφή και αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του eΕ.Φ.Κ.Α..
ε) Εξοικονόμηση πόρων μέσω της εγκατάστασης των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε κτίρια ιδιοκτησίας του.
στ) Εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων και προμηθειών για την ενίσχυση των υπηρεσιών.
2. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης ως εξής:
α) Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού.
β) Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
γ) Διεύθυνση Στέγασης.
δ) Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας.
ε) Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
στ) Διεύθυνση Προμηθειών.
ζ) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.
η) Αυτοτελές Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου.» 

Το άρθρο 43 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 43
Διεύθυνση Εκπαίδευσης
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης είναι οι εξής:
α) Η διαρκής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του e-Ε.Φ.Κ.Α., με την επιτυχή διάχυση της γνώσης και της πληροφορίας σε θέματα αρμοδιότητας του φορέα.
β) Ο σχεδιασμός της στρατηγικής εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού του e-Ε.Φ.Κ.Α., στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου και των επιχειρησιακών σχεδίων αυτού.
γ) Η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, ενημέρωσης, επιμόρφωσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού του e-Ε.Φ.Κ.Α..
δ) Η συμβολή στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην εκπαίδευση σε βέλτιστες πρακτικές και πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί επιτυχώς, η οργάνωση προγραμμάτων και δράσεων ενημέρωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πληροφοριών, η υλοποίηση προγραμμάτων της ΕΕ ή διακρατικών συμφωνιών παροχής τεχνικής βοήθειας, καθώς και ανταλλαγής και εκπαίδευσης υπαλλήλων.
ε) Η ανάθεση της συγγραφής εγχειριδίων και εκπαιδευτικού υλικού σε συναφή με τον σκοπό του e-Ε.Φ.Κ.Α. αντικείμενα και δράσεις που αναπτύσσει, καθώς και η πραγματοποίηση εκδόσεων.
στ) Η διοργάνωση ειδικών εκπαιδευτικών δράσεων για υπαλλήλους του e-Ε.Φ.Κ.Α., σε σύμπραξη με εκπαιδευτικούς φορείς και ιδρύματα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα.
ζ) Η διοργάνωση συνεδρίων, διαλέξεων και συναφών δράσεων, που προάγουν τους σκοπούς του e-Ε.Φ.Κ.Α..
η) Η λειτουργία βιβλιοθήκης.
2. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης διαρθρώνεται από οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος ως εξής:
α) Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου.
β) Τμήμα Υλοποίησης και Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου.
γ) Τμήμα Εκπαίδευσης Βορείου Ελλάδος.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α) Τμήμα Προγραμματισμού Ανάπτυξης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου με αρμοδιότητες ως εξής:
αα) Σχεδιασμός της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού του e-Ε.Φ.Κ.Α., σε εφαρμογή του στρατηγικού σχεδίου και των ετήσιων επιχειρησιακών σχεδίων.
αβ) Διαμόρφωση των κανόνων και των διαδικασιών της εκπαιδευτικής λειτουργίας, σύμφωνα με τις αρχές διαχείρισης ποιότητας.
αγ) Τήρηση Μητρώου διδακτικού προσωπικού.
αδ) Ανίχνευση των εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις, καθώς και ανάλυση και αξιολόγηση αυτών.
αε) Κατάρτιση και επικαιροποίηση του προγραμματισμού εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού του eΕ.Φ.Κ.Α. σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και παρακολούθηση της υλοποίησής του.
αστ) Σχεδιασμός και κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης που αφορούν στην εξειδίκευση, κατάρτιση, επιμόρφωση και ενημέρωση για το ανθρώπινο δυναμικό του e-Ε.Φ.Κ.Α., για μέλη επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων της χώρας, για ιδιώτες, καθώς και για υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών και φορέων του δημόσιου τομέα, σε θέματα αρμοδιότητας του φορέα.
αζ) Πιστοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και τροποποίηση και επικαιροποίησή τους, εφόσον αυτό απαιτείται.
αη) Υποβολή προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης για έγκριση και πιστοποίηση στο ΕΚΔΔΑ.
αθ) Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των εκπαιδευτικών προγραμμάτων ως προς τον βαθμό επίτευξης των στόχων, καθώς και τον βαθμό μεταφοράς της γνώσης στο εργασιακό περιβάλλον και υποβολή σχετικών προτάσεων βελτίωσης στο Τμήμα Υλοποίησης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
αι) Δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για κάθε πρόγραμμα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.
αια) Οργάνωση της εισαγωγικής εκπαίδευσης και της δια βίου επαγγελματικής κατάρτισης του προσωπικού, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αιβ) Συντονισμός των Υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. όσον αφορά τη διαχείριση προγραμμάτων ανταλλαγής τεχνογνωσίας της ΕΕ, καθώς και την εκπροσώπηση του φορέα σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες της ΕΕ και των διεθνών οργανισμών.
αιγ) Οργάνωση συμμετοχής του προσωπικού σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, εκμάθησης ξένων γλωσσών, καθώς και σε επιμορφωτικά προγράμματα, συνέδρια και σεμινάρια για θέματα συναφή προς τα αντικείμενα του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αιδ) Συνεργασία με εκπαιδευτικούς φορείς και ιδρύματα του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή με πρόσωπα αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, με σκοπό τη διοργάνωση εκπαιδευτικών δράσεων και τη συμμετοχή σε αυτές.
αιε) Υπολογισμός πάσης φύσεως δαπανών που αφορούν στο εκπαιδευτικό έργο της Διεύθυνσης και υποβολή προτάσεων στην αρμόδια Διεύθυνση.
αιστ) Δημιουργία στατιστικών αναφορών και εξαγωγή δεδομένων και στατιστικών στοιχείων εκπαίδευσης σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης.
β) Τμήμα Υλοποίησης και Υποστήριξης Εκπαιδευτικού Έργου με αρμοδιότητες ως εξής:
βα) Υλοποίηση των προγραμμάτων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, εξειδίκευσης και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων.
ββ) Επιλογή και αξιολόγηση των εκπαιδευομένων.
βγ) Εξασφάλιση του αναγκαίου εκπαιδευτικού υλικού και των αναγκαίων υποδομών και υπηρεσιών για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων.
βδ) Οργάνωση και λειτουργία βιβλιοθήκης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, εφοδιασμός της με τα απαραίτητα βιβλία και έντυπα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, εφοδιασμός της με οπτικοακουστικό υλικό σε συνεργασία με τις αρμόδιες Γενικές Διευθύνσεις, καθώς και διασύνδεσή της με βιβλιοθήκες άλλων εγχώριων και διεθνών φορέων.
βε) Διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις εγκαταστάσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή σε κατάλληλες δομές του φορέα ή σε πιστοποιημένους χώρους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή σε κάθε άλλο πρόσφορο χώρο που πληροί τις εκπαιδευτικές ανάγκες.
βστ) Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη της Διεύθυνσης και της εκπαιδευτικής της λειτουργίας εν γένει.
βζ) Προγραμματισμός των αναγκών για πάγιο, μηχανολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την προμήθεια, τη συντήρηση και επισκευή τους.
βη) Εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των χώρων εκπαίδευσης και διασφάλιση της υγιεινής των κτιριακών εγκαταστάσεων.
βθ) Μελέτη και ανάλυση των απαιτήσεων των εφαρμογών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που αφορούν θέματα εκπαίδευσης και εισήγηση για την ανάπτυξη νέων, τη βελτίωση των υφιστάμενων, καθώς και για την υποστήριξη των υφιστάμενων εφαρμογών στην αρμόδια Υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α..
βι) Τεχνική υποστήριξη των υποδομών πληροφορικής και των εκπαιδευτικών δράσεων της Διεύθυνσης.
γ) Τμήμα Εκπαίδευσης Βορείου Ελλάδος με αρμοδιότητες ως εξής:
γα) Υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης, επιμόρφωσης, εξειδίκευσης και λοιπών εκπαιδευτικών δράσεων.
γβ) Γραμματειακή υποστήριξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας.
γγ) Συγκέντρωση των απαιτούμενων οικονομικών στοιχείων και δικαιολογητικών των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και αποστολή τους στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία.
γδ) Εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία των χώρων εκπαίδευσης και διασφάλιση της υγιεινής των κτιριακών εγκαταστάσεων.
γε) Διεξαγωγή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις εγκαταστάσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α. ή σε κατάλληλες δομές του φορέα ή σε πιστοποιημένους χώρους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή σε κάθε άλλο πρόσφορο χώρο που πληροί τις εκπαιδευτικές ανάγκες.
γστ) Τεχνική υποστήριξη των υποδομών πληροφορικής και των εκπαιδευτικών δράσεων του Τμήματος.
4. Έδρα του Τμήματος Εκπαίδευσης Βορείου Ελλάδος είναι η Θεσσαλονίκη και η χωρική του αρμοδιότητα εκτείνεται στις Περιφέρειες Ανατολικής ΜακεδονίαςΘράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Θεσσαλίας.»

Το άρθρο 44 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 44
Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας είναι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α..
2. Η Διεύθυνση Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος ως εξής:
α) Τμήμα Μητρώου.
β) Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας e-Ε.Φ.Κ.Α..
γ) Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσία τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π..
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α) Τμήμα Μητρώου με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) Τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αβ) Τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου ακίνητης περιουσίας του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.
αγ) Τήρηση και ενημέρωση του Μητρώου στέγασης υπηρεσιών e-Ε.Φ.Κ.Α..
αδ) Εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας περί ακινήτων.
αε) Δήλωση των ακινήτων στα αρμόδια κτηματολογικά γραφεία και υποθηκοφυλακεία.
αστ) Συμπλήρωση εντύπων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία σχετικά με την ακίνητη περιουσία του e-Ε.Φ.Κ.Α. και χειρισμός σχετικών με τα έντυπα ζητημάτων.
αζ) Τήρηση, παρακολούθηση και ενημέρωση βάσης δεδομένων παγίων εξόδων, έκτακτων δαπανών και δαπανών συντήρησης ιδιόκτητων κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
αη) Συγκέντρωση τριμηνιαίων αναφορών λειτουργικών εξόδων των κτιρίων των υπηρεσιών του φορέα.
αθ) Έκδοση ετήσιων καταστάσεων λειτουργικών δαπανών και δαπανών τεχνικών εργασιών ανά κτίριο.
αι) Διατήρηση φυσικού αρχείου ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α. και φύλαξη των τίτλων ιδιοκτησίας των ακινήτων.
αια) Διασφάλιση της κυριότητας, της νομής και κατοχής της ακίνητης περιουσίας του e-Ε.Φ.Κ.Α..
β) Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας e-Ε.Φ.Κ.Α. με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
βα) Εκπόνηση και αναθεώρηση του πενταετούς προγράμματος και του μακροπρόθεσμου προγράμματος στέγασης των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας του.
ββ) Υποβολή του πενταετούς προγράμματος, του μακροπρόθεσμου προγράμματος καθώς και της αναθεώρησης αυτών στο Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α. για έγκριση, συνοδευόμενη από αναλυτική τοποθέτηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών επ’ αυτού.
βγ) Διαβίβαση των προγραμμάτων στέγασης και αξιοποίησης στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών για υλοποίηση.
βδ) Σύνταξη εξαμηνιαίων αναφορών παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης του πενταετούς και του μακροπρόθεσμου προγράμματος.
βε) Δημιουργία δεικτών απόδοσης των ιδιόκτητων ακινήτων, σε όρους κόστους.
βστ) Δημιουργία δεικτών ορθολογικής χρήσης των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και μηχανημάτων, σε όρους κόστους.
βζ) Περιοδική εκτίμηση των ακινήτων, ώστε να αποτυπώνεται η τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου.
βη) Εκτίμηση της εμπορικής αξίας των ακινήτων, καθώς και των μισθωτικών αποδόσεων των ακινήτων.
βθ) Εκπόνηση μελετών αξιοποίησης και ανάθεση εκπόνησης μελετών σε τρίτους.
βι) Διενέργεια διαγωνισμών εκμίσθωσης, εκποίησης και αγοράς, ανταλλαγής και παραχώρησης ακινήτων με αντιπαροχή, κατ’ εκτέλεση του εγκεκριμένου προγράμματος στέγασης και αξιοποίησης.
βια) Αξιοποίηση ακινήτων μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
βιβ) Αποδοχή των δωρεών και παρακολούθηση των διαδικασιών απαλλοτριώσεων ακινήτων υπέρ του eΕ.Φ.Κ.Α..
βιγ) Εκτίμηση της ακίνητης περιουσίας των οφειλετών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
βιδ) Παρακολούθηση και διαχείριση των εκμισθώσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γ) Τμήμα Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
γα) Εκτίμηση των ακινήτων του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ώστε να αποτυπώνεται η τρέχουσα αξία του χαρτοφυλακίου.
γβ) Εκτίμηση της εμπορικής αξίας των ακινήτων του τ. Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., καθώς και των μισθωτικών αποδόσεων των ακινήτων.
γγ) Εκπόνηση μελετών αξιοποίησης και ανάθεση εκπόνησης μελετών σε τρίτους.
γδ) Αξιοποίηση ακινήτων μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
γε) Αποδοχή δωρεών και παρακολούθηση των διαδικασιών απαλλοτριώσεων ακινήτων υπέρ του e-Ε.Φ.Κ.Α..»

Στο π.δ. 8/2019 προστίθεται άρθρο 44Α ως εξής:
«Άρθρο 44Α Διεύθυνση Στέγασης
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Στέγασης είναι η στέγαση των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α. και η διαχείριση και συντήρηση των ακινήτων του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των ακινήτων που έχουν παραχωρηθεί για χρήση στις οικείες Δ.Υ.Π.Ε..
2. Η Διεύθυνση Στέγασης διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος ως εξής:
α) Τμήμα Διαχείρισης Ακίνητων.
β) Τμήμα Στέγασης.
γ) Τμήμα Συντήρησης.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Στέγασης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α) Τμήμα Διαχείρισης Ακινήτων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) Εφαρμογή των διατάξεων του κανονισμού πολυκατοικίας για την εύρυθμη λειτουργία αυτής.
αβ) Ταυτοποίηση των πάσης φύσεως λειτουργικών δαπανών για την περιοχή της Αττικής και διαβίβασή τους στην αρμόδια Υπηρεσία για έλεγχο, εκκαθάριση και πληρωμή.
αγ) Κατανομή των κοινόχρηστων δαπανών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αδ) Παρακολούθηση, τήρηση και ενημέρωση βάσης δεδομένων πάγιων εξόδων και κάθε είδους δαπανών που προκύπτουν από τη στέγαση των υπηρεσιών.
αε) Παρακολούθηση και διαχείριση των ακινήτων όπου στεγάζονται ή συστεγάζονται Υγειονομικές Υπηρεσίες και τα οποία ακίνητα παραχωρήθηκαν προς χρήση άνευ ανταλλάγματος στις οικείες Δ.Υ.ΠΕ. σύμφωνα με τον ν. 4238/2014 (Α΄38).
β) Τμήμα Στέγασης με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
βα) Σύνταξη κτιριολογικών προγραμμάτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Κεντρικές Υπηρεσίες, έλεγχος των αντίστοιχων προγραμμάτων που συντάσσονται από τρίτους, καθώς και μέριμνα για την έγκρισή τους.
ββ) Διενέργεια διαγωνισμών μίσθωσης σε εκτέλεση του προγράμματος στέγασης, σύνταξη των απαιτούμενων προδιαγραφών, σύνταξη και υπογραφή των σχετικών συμφωνητικών.
βγ) Συντονισμός για την υλοποίηση της εγκατάστασης των μονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους χώρους.
βδ) Λήψη μέτρων τεχνικού χαρακτήρα που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας των χώρων και των συνθηκών εργασίας.
βε) Καταγραφή και επίλυση υφιστάμενων προβλημάτων προσβασιμότητας όσον αφορά άτομα με αναπηρίες (ΑμΕΑ).
βστ) Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμΕΑ στα κτίρια και βελτίωση της ποιότητας των συνθηκών εξυπηρέτησής τους.
βζ) Παρακολούθηση και διαχείριση των μισθώσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α..
βη) Διατήρηση και διαχείριση του φυσικού αρχείου των μισθώσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γ) Τμήμα Συντήρησης με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
γα) Συντήρηση και φύλαξη των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γβ) Εκτέλεση και επίβλεψη πάσης φύσεως εργασιών με σκοπό τη συντήρηση και επισκευή των κτηριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, οχημάτων και συσκευών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γγ) Εγκατάσταση, απεγκατάσταση, μεταφορά, συντήρηση και υποστήριξη της λειτουργίας υποδομών και εξοπλισμού σταθερής τηλεφωνίας, όπως τηλεφωνικές γραμμές και τηλεφωνικές συσκευές, του εξοπλισμού αυτοματισμού γραφείου, όπως φαξ, φωτοαντιγραφικά, αριθμομηχανές, καθώς και εκτέλεση σχετικών εργασιών και επίβλεψή τους.
4. Η Διεύθυνση Στέγασης μπορεί να λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Το προσωπικό της υποχρεούται σε υπερωριακή εργασία κατά τις ημέρες αργιών και εορτών, ανάλογα με τις ανάγκες και με σκοπό την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας e-Ε.Φ.Κ.Α. και των υποδομών στέγασης των υπηρεσιών του φορέα.»

Το άρθρο 45 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 45
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών είναι η εξασφάλιση των κατάλληλων υποδομών στο σύνολο των κτιρίων της Επικράτειας που στεγάζουν υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. και η διαρκής συντήρηση, βελτίωση και ο εκσυγχρονισμός των κτιρίων ιδιοκτησίας του.
2. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου Υποδιεύθυνσης και Τμήματος ως εξής:
α) Τμήμα Προγραμματισμού και Δημοπρατήσεων.
β) Τμήμα Μελετών.
γ) Τμήμα Κατασκευών.
δ) Υποδιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών με έδρα τη Θεσσαλονίκη και χωρική αρμοδιότητα τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου, η οποία διαρθρώνεται περαιτέρω από οργανικές μονάδες επιπέδου τμήματος ως εξής:
δα) Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών.
δβ) Τμήμα Κατασκευών.
δγ) Τμήμα Συντήρησης.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α) Τμήμα Προγραμματισμού και Δημοπρατήσεων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) Συγκέντρωση όλων των πρωτογενών αιτημάτων που αφορούν σε κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και μηχανήματα των ιδιόκτητων ακινήτων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και των μισθωμένων χώρων όπου στεγάζονται υπηρεσίες.
αβ) Διαχωρισμός των αιτημάτων σε όσα χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και σε όσα μπορούν να συμπεριληφθούν σε πενταετές πρόγραμμα ή μακροπρόθεσμο πρόγραμμα στέγασης και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας.
αγ) Ενημέρωση των Διευθύνσεων Στέγασης και Αξιοποίησης Ακίνητης Περιουσίας για τα έκτακτα τεχνικά θέματα που απαιτούν επέμβαση κατά προτεραιότητα.
αδ) Διαβίβαση των αιτημάτων τεχνικής φύσης στα αρμόδια τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να υλοποιηθούν.
αε) Σύνταξη των τευχών δημοπράτησης και έγκρισή τους, καθώς και έγκριση της πίστωσης από τα αρμόδια όργανα του e-Ε.Φ.Κ.Α. και του εποπτεύοντος Υπουργείου.
αστ) Διενέργεια της διαδικασίας διαγωνισμών τεχνικών έργων και μελετών και κατακύρωση των αποτελεσμάτων.
αζ) Κατάρτιση συμβάσεων για τη μελέτη και την κατασκευή τεχνικών έργων.
αη) Έλεγχος των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων (ΑΠ), των Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) και των λογαριασμών των εργοληπτών, καθώς και έλεγχος της αμοιβής των μελετητών.
αθ) Τήρηση και επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων που αφορούν στα αντικείμενα και τις δραστηριότητες της Διεύθυνσης.
αι) Συντονισμός του συνόλου των θεμάτων τεχνικής φύσης σε όλη την επικράτεια, παρακολούθηση της πραγματοποίησης των δράσεων, της τήρησης των σχετικών χρονοδιαγραμμάτων, καθώς και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
αια) Συγκρότηση και γραμματειακή υποστήριξη του Ανώτατου Τεχνικού Συμβουλίου και άλλων επιτροπών της Διεύθυνσης.
β) Τμήμα Μελετών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
βα) Εκπόνηση μελετών για την κατασκευή, επισκευή, διαρρύθμιση και τον εξωραϊσμό κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, έκδοση των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων, σύνταξη προδιαγραφών αρχιτεκτονικών, στατικών, τοπογραφικών, γεωτεχνικών και ηλεκτρομηχανολογικών μελετών.
ββ) Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των συμβάσεων με τους αναδόχους εκπόνησης μελετών, αξιολόγηση των μελετών και παραλαβή των συμβάσεων.
βγ) Επίβλεψη και παραλαβή οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.
βδ) Διενέργεια αυτοψιών και σύνταξη πραγματογνωμοσυνών.
βε) Έλεγχος κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ιδιόκτητων, μισθωμένων και προς μίσθωση κτιρίων.
βστ) Έλεγχος και διασφάλιση των συνθηκών ασφάλειας και λειτουργικότητας των υποδομών στέγασης.
βζ) Σύνταξη και έλεγχος των τευχών δημοπράτησης για την κατασκευή, επισκευή, διαρρύθμιση και τον εξωραϊσμό κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
βη) Σύνταξη προδιαγραφών κατασκευών, όπως του οικοδομικού υλικού και της ανάλυσης χώρων, τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, πλην του ηλεκτρονικού.
βθ) Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού αυτοματισμού γραφείου, υποδομών και εξοπλισμού σταθερής τηλεφωνίας και μεταφορικών μέσων.
βι) Κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος σε συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών του οργανισμού σε μεταφορικά μέσα.
βια) Αγορά, επισκευή, συντήρηση και καλή λειτουργία των μεταφορικών μέσων του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γ) Τμήμα Κατασκευών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: γα) Εκτέλεση, επίβλεψη και παραλαβή έργων κατασκευής νέων κτιρίων, εκσυγχρονισμού, ανακαίνισης και διαρρύθμισης υφιστάμενων κτιρίων.
γβ) Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των συμβάσεων με τους αναδόχους εκτέλεσης τεχνικών έργων.
γγ) Παρακολούθηση τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων από τους αναδόχους εκτέλεσης τεχνικών έργων.
γδ) Διαχείριση νομικών θεμάτων που προκύπτουν κατά την υλοποίηση των έργων, σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία.
γε) Διενέργεια αυτοψιών και σύνταξη πραγματογνωμοσυνών.
γστ) Παροχή γνωμοδοτήσεων για τον καθορισμό Ποσοστού Εργατικής Δαπάνης δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.
γζ) Σύνταξη των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων (ΑΠ) και των Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ).
4. Οι αρμοδιότητες της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α) Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) Συγκέντρωση όλων των πρωτογενών αιτημάτων που αφορούν σε κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις ιδιόκτητων ακινήτων του e-Ε.Φ.Κ.Α. και μισθωμένων χώρων όπου στεγάζονται υπηρεσίες.
αβ) Διαχωρισμός των αιτημάτων σε όσα χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης και σε όσα μπορούν να συμπεριληφθούν σε μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο πρόγραμμα στέγασης ή αξιοποίησης.
αγ) Διαβίβαση των αιτημάτων τεχνικής φύσης στα αρμόδια τμήματα της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, προκειμένου να υλοποιηθούν.
αδ) Συντονισμός για την εγκατάσταση των μονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α. σε ιδιόκτητους ή μισθωμένους χώρους σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ακίνητης Περιουσίας.
αε) Εκπόνηση μελετών για την επισκευή, διαρρύθμιση και τον εξωραϊσμό κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, έκδοση των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων, σύνταξη προδιαγραφών αρχιτεκτονικών, στατικών, τοπογραφικών, γεωτεχνικών, ηλεκτρομηχανολογικών μελετών.
αστ) Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των συμβάσεων με τους αναδόχους εκπόνησης μελετών, αξιολόγηση των μελετών και παραλαβή των συμβάσεων.
αζ) Επίβλεψη και παραλαβή οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.
αη) Διενέργεια αυτοψιών και σύνταξη πραγματογνωμοσυνών.
αθ) Έλεγχος κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ιδιόκτητων, μισθωμένων και προς μίσθωση κτιρίων.
αι) Έλεγχος και διασφάλιση των συνθηκών ασφάλειας και της λειτουργικότητας των υποδομών στέγασης.
αια) Σύνταξη και έλεγχος των τευχών δημοπράτησης για την επισκευή, διαρρύθμιση και τον εξωραϊσμό κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.
αιβ) Σύνταξη προδιαγραφών κατασκευών, όπως για το οικοδομικό υλικό και την ανάλυση χώρων, τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, πλην του ηλεκτρονικού.
β) Τμήμα Κατασκευών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
βα) Εκτέλεση, επίβλεψη και παραλαβή έργων κατασκευής νέων κτιρίων, εκσυγχρονισμού, ανακαίνισης και διαρρύθμισης υφιστάμενων κτιρίων.
ββ) Παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των συμβάσεων με τους αναδόχους εκτέλεσης τεχνικών έργων.
βγ) Παρακολούθηση τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων από τους αναδόχους εκτέλεσης τεχνικών έργων.
βδ) Διενέργεια αυτοψιών και σύνταξη πραγματογνωμοσυνών.
βε) Παροχή γνωμοδοτήσεων για τον καθορισμό Ποσοστού Εργατικής Δαπάνης δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων.
βστ) Σύνταξη των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων (ΑΠ) και των Πρωτοκόλλων Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ).
γ) Τμήμα Συντήρησης με τις ακόλουθες αρμοδιότητες: γα) Εκτέλεση και επίβλεψη πάσης φύσεως εργασιών για τη συντήρηση και επισκευή των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, οχημάτων και συσκευών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γβ) Εκτέλεση και επίβλεψη των εργασιών για εγκατάσταση, απεγκατάσταση, μεταφορά, συντήρηση και υποστήριξη της λειτουργίας υποδομών και εξοπλισμού σταθερής τηλεφωνίας, όπως τηλεφωνικές γραμμές και τηλεφωνικές συσκευές, καθώς και του εξοπλισμού αυτοματισμού γραφείου, όπως φαξ, φωτοαντιγραφικά, αριθμομηχανές, καθώς και εκτέλεση των σχετικών εργασιών και επίβλεψή τους.
5. Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών δύναται να λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας. Το προσωπικό της υποχρεούται σε υπερωριακή εργασία κατά τις ημέρες αργιών και εορτών, ανάλογα με τις ανάγκες και με σκοπό την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων και εγκαταστάσεων που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες του φορέα.»

Το άρθρο 48 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 48
Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών
1. Ο στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών αναλύεται στα εξής:
α) Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον eΕ.Φ.Κ.Α., βασισμένη στις βέλτιστες πρακτικές και μεθοδολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών.
β) Ανάπτυξη και παροχή ποιοτικών και με ασφάλεια υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών στις υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. και στους πολίτες.
2. Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών διαρθρώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης και Τμήματος ως εξής:
α) Διεύθυνση Σχεδιασμού, Συντονισμού και Ασφάλειας.
β) Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
γ) Διεύθυνση Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
δ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
ε) Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας.
3. Η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών δύναται να λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας και κατά τις ημέρες αργιών και εορτών, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και με σκοπό την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων και εγκαταστάσεων που υποστηρίζουν τις υπηρεσίες του φορέα.»

Το άρθρο 49 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 49
Διεύθυνση Σχεδιασμού, Συντονισμού και Ασφάλειας
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Συντονισμού και Ασφάλειας είναι οι εξής:
α) Ο γενικός σχεδιασμός των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
β) Ο συντονισμός των ενεργειών και των εργασιών των υπολοίπων υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης για την προμήθεια εξοπλισμού, εφαρμογών και υπηρεσιών Πληροφορικής και επικοινωνιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γ) Η ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
2. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού, Συντονισμού και Ασφάλειας διαρθρώνεται από οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος ως εξής:
α) Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού.
β) Τμήμα Προδιαγραφών, Προμήθειας και Μητρώου Εξοπλισμού και Λογισμικού.
γ) Τμήμα Ασφάλειας Συστημάτων και Εφαρμογών.
δ) Τμήμα Ασφάλειας από Κυβερνοεπιθέσεις.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδιασμού, Συντονισμού και Ασφάλειας κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α) Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) Προσδιορισμός, ανάλυση και σχεδιασμός του έργου του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αβ) Σύνταξη μελετών και προτάσεων για θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών.
αγ) Παρακολούθηση, προγραμματισμός, προετοιμασία και διαχείριση έργων μέσω αναπτυξιακών προγραμμάτων και λοιπών ευρωπαϊκών στρατηγικών σχεδίων.
αδ) Έρευνα και σχεδιασμός για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.
αε) Συγκέντρωση των εισηγήσεων των χρηστών και καταγραφή των αναγκών για θέματα πληροφορικής και επικοινωνιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αστ) Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικασιών ελέγχου και εντοπισμού προβλημάτων στη λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αζ) Συντονισμός των ενεργειών και των εργασιών των υπολοίπων υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης για την προμήθεια εξοπλισμού, εφαρμογών και υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αη) Συντονισμός των Περιφερειακών Τμημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών σε θέματα λειτουργίας και υποστήριξης εξοπλισμού και λογισμικού.
αθ) Σύνταξη και επικαιροποίηση του στρατηγικού σχεδίου πληροφορικής και επικοινωνιών.
β) Τμήμα Προδιαγραφών, Προμήθειας και Μητρώου Εξοπλισμού και Λογισμικού με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
βα) Προσδιορισμός και σύνταξη των προδιαγραφών σχετικά με την προμήθεια εξοπλισμού, εφαρμογών, υπηρεσιών και αναλωσίμων πληροφορικής και επικοινωνιών.
ββ) Παρακολούθηση των ενεργειών διαβούλευσης, δημοσίευσης και αξιολόγησης των διαγωνισμών εξοπλισμού, εφαρμογών, υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών και αναλωσίμων.
βγ) Παρακολούθηση της υλοποίησης των συμβάσεων
με τους αναδόχους εκτέλεσης έργων και προμήθειας αναλώσιμων που αφορούν σε εξοπλισμό και εφαρμογές πληροφορικής και επικοινωνιών.
βδ) Παρακολούθηση τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων από τους εξωτερικούς συνεργάτες.
βε) Τήρηση και ενημέρωση Μητρώου εξοπλισμού, λογισμικού και εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών.
γ) Τμήμα Ασφάλειας Συστημάτων και Εφαρμογών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
γα) Παρακολούθηση και ενημέρωση όσον αφορά την εξέλιξη των τεχνολογιών σε θέματα ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών.
γβ) Εκπόνηση μελετών και διατύπωση προτάσεων για τη διαμόρφωση της πολιτικής και του σχεδίου ασφάλειας που εφαρμόζεται από τον e-Ε.Φ.Κ.Α..
γγ) Παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου ασφάλειας και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του.
γδ) Σχεδιασμός και εφαρμογή διαδικασιών εναρμόνισης των πληροφοριακών συστημάτων του e-Ε.Φ.Κ.Α. με εθνικά και διεθνή πρότυπα ασφάλειας.
γε) Σύνταξη περιοδικών αναφορών και εκθέσεων ασφάλειας, καθώς και ετήσιας απολογιστικής έκθεσης σχετικά με την αποτελεσματικότητα του σχεδίου ασφάλειας.
γστ) Επιμέλεια για την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και γενικά των διαβαθμισμένων πληροφοριών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων και το Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων για σχετικά ζητήματα.
δ) Τμήμα Ασφάλειας από Κυβερνοεπιθέσεις με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
δα) Εκτίμηση και ανάλυση κινδύνου επί των εφαρμογών του e-Ε.Φ.Κ.Α. από κυβερνοεπιθέσεις.
δβ) Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στο πεδίο της ασφάλειας από κυβερνοεπιθέσεις.
δγ) Σχεδιασμός εφαρμογών και διατάξεων ασφαλείας κατά κυβερνοεπιθέσεων.
δδ) Σύνταξη προδιαγραφών για την προμήθεια εφαρμογών και διατάξεων ασφαλείας κατά κυβερνοεπιθέσεων.
δε) Σύνταξη του μέρους του σχεδίου ασφαλείας που αφορά στην προστασία από κυβερνοεπιθέσεις.
δστ) Συντονισμός με το Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την εφαρμογή των απαιτήσεων προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
δζ) Σύνταξη περιοδικών αναφορών και εκθέσεων, καθώς και ετήσιας απολογιστικής έκθεσης σχετικά με την αποτελεσματικότητα της προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις.»

Το άρθρο 51 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 51
Διεύθυνση Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι οι εξής:
α) Ο γενικός σχεδιασμός, η επιλογή και η ανάπτυξη εφαρμογών πληροφορικής για την υποστήριξη των λειτουργιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
β) Η διαχείριση και η υποστήριξη των εφαρμογών πληροφορικής, καθώς και η αξιοποίηση της τεχνολογίας για την εξασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γ) Η υποστήριξη του προσωπικού του e-Ε.Φ.Κ.Α. και η αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη λειτουργία των εφαρμογών.
2. Η Διεύθυνση Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών διαρθώνεται σε οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος ως εξής:
α) Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εσωτερικών Εφαρμογών Πληροφορικής.
β) Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας Κεντρικών Συστημάτων.
γ) Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Εφαρμογών Πληροφορικής και Επικοινωνιών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α. Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Εσωτερικών Εφαρμογών Πληροφορικής με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) Προσδιορισμός, ανάλυση, σχεδιασμός, ανάπτυξη εσωτερικών εφαρμογών και πρόταση για την προμήθεια έτοιμων εμπορικών πακέτων λογισμικού που απαιτούνται για την υποστήριξη του έργου του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αβ) Συντήρηση, βελτίωση και επικαιροποίηση των εσωτερικών εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών.
αγ) Σχεδιασμός και υλοποίηση μεταπτώσεων από παλαιά συστήματα.
αδ) Εφαρμογή περιοδικών, τακτικών και έκτακτων, ελέγχων για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων.
αε) Συντονισμός με το Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την εφαρμογή των αρχών και προτύπων ασφάλειας από εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους για τα προσωπικά δεδομένα.
αστ) Συνεργασία, καθοδήγηση και έλεγχος των εξωτερικών συνεργατών.
αζ) Ενημέρωση του υλικού τεκμηρίωσης όλων των εφαρμογών πληροφορικής και επικοινωνιών.
αη) Έκδοση περιοδικών και έκτακτων τυποποιημένων αναφορών και στατιστικών πινάκων σχετικών με το έργο των υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
β) Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας Κεντρικών Συστημάτων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
βα) Μέριμνα για την αδιάλειπτη και απρόσκοπτη λειτουργία των κεντρικών συστημάτων πληροφορικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Διαχείρισης Κεντρικών Υποδομών.
ββ) Προετοιμασία, επεξεργασία, έλεγχος και εισαγωγή δεδομένων στις βάσεις δεδομένων του e-Ε.Φ.Κ.Α..
βγ) Εφαρμογή περιοδικών, τακτικών και έκτακτων, ελέγχων για την ποιότητα και την ακεραιότητα των δεδομένων.
βδ) Ένταξη και ενσωμάτωση των δεδομένων άλλων φορέων στις βάσεις δεδομένων του e-Ε.Φ.Κ.Α..
βε) Υποστήριξη, ενημέρωση και καθοδήγηση των χρηστών, καθώς και καταγραφή και αξιολόγηση των προβλη-
μάτων και των παρατηρήσεων που γίνονται από τους χρήστες.
βστ) Εφαρμογή περιοδικών, τακτικών και έκτακτων, ελέγχων για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων.
βζ) Καθορισμός των κανόνων ανταλλαγής των δεδομένων, προετοιμασία και σύναψη συμφωνιών ανταλλαγής δεδομένων με άλλους φορείς.
βη) Προσδιορισμός των δικαιωμάτων πρόσβασης σε εφαρμογές και δεδομένα, καθώς και πιστοποίηση των χρηστών.
βθ) Προσδιορισμός, ανάλυση και μέριμνα για την ανάπτυξη εφαρμογών.
βι) Διαχείριση και υποστήριξη της ηλεκτρονικής ανταλλαγής και διαχείρισης πληροφοριών που αφορούν στην κοινωνική ασφάλιση (Electronic Exchange of Social Security Information, EESSI), μεταξύ ασφαλιστικών φορέων των κρατών-μελών της ΕΕ, του ΕΟΧ, της Ελβετίας και των χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει Διακρατικές Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλισης (ΔΣΚΑ).
βια) Εφαρμογή αρχών και προτύπων για την ασφάλεια των δεδομένων από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές και κινδύνους.
γ) Τμήμα Υποστήριξης Χρηστών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
γα) Υποδοχή των αναφορών βλαβών και προβλημάτων που υποβάλλονται μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή εγγράφων από τους εσωτερικούς χρήστες των Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών του φορέα και καταγραφή αυτών σε σύστημα υποστήριξης και διαχείρισης βλαβών και προβλημάτων του ΟΠΣ του φορέα.
γβ) Παροχή υποστήριξης πρώτου επιπέδου στους εσωτερικούς χρήστες των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών του φορέα, επίλυση όσων προβλημάτων μπορούν να επιλυθούν στο επίπεδο του Τμήματος και ολοκλήρωση των αναφορών για τα προβλήματα που επιλύονται σε επίπεδο Τμήματος στο σύστημα υποστήριξης και διαχείρισης βλαβών και προβλημάτων του ΟΠΣ του φορέα.
γγ) Αναγνώριση των βλαβών και των προβλημάτων που δεν μπορούν να επιλυθούν σε επίπεδο Τμήματος, ιεράρχηση προτεραιότητας και προώθηση στην αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών, ανάλογα με την κατηγορία και τη σπουδαιότητα του προβλήματος.
γδ) Παρακολούθηση της πορείας επίλυσης των προβλημάτων και των βλαβών από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
γε) Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις βλάβες, τα προβλήματα και τις ανάγκες υποστήριξης των εσωτερικών χρηστών των Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών του φορέα.
γστ) Υποβολή προτάσεων για τη βελτιστοποίηση της επίλυσης των προβλημάτων και την παροχή υποστήριξης στους εσωτερικούς χρήστες των Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών του φορέα.» 

Το άρθρο 52 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 52
Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι οι εξής:
α) Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), για τη βελτίωση της απόδοσης της λειτουργίας του e-Ε.Φ.Κ.Α..
β) Ο γενικός σχεδιασμός, η επιλογή και η ανάπτυξη ηλεκτρονικών διαδικτυακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
γ) Η υποστήριξη λειτουργίας των διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών για την εξασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας τους.
δ) Η διαχείριση και συντήρηση του δικτυακού τόπου του e-Ε.Φ.Κ.Α..
ε) Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη διασυνδέσεων με άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου για την άντληση και αποστολή πληροφοριών, με σκοπό τον περιορισμό των διοικητικών βαρών των ασφαλισμένων και των εργοδοτών.
2. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης διαρθρώνεται σε οργανωτικές μονάδες επιπέδου Τμήματος ως εξής:
α) Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
β) Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας Ιστότοπου και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.
γ) Τμήμα Σχεδιασμού και Προώθησης Διαλειτουργικότητας.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α) Τμήμα Ανάπτυξης και Συντήρησης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) Ανίχνευση, καταγραφή, σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών εξυπηρέτησης των πολιτών, των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των εργοδοτών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αβ) Συντήρηση, βελτίωση και επικαιροποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
αγ) Διαμόρφωση, υλοποίηση και εφαρμογή κανόνων και συνθηκών ασφαλούς πρόσβασης των ασφαλισμένων, εργοδοτών και συνταξιούχων.
αδ) Εφαρμογή περιοδικών, τακτικών και έκτακτων, ελέγχων για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων.
αε) Συντονισμός με το Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την εφαρμογή αρχών και προτύπων ασφάλειας από εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους για τα δεδομένα.
αστ) Συνεργασία, καθοδήγηση και έλεγχος των εξωτερικών συνεργατών.
β) Τμήμα Παραγωγικής Λειτουργίας Ιστότοπου και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες ως εξής:
βα) Υποστήριξη της αδιάλειπτης λειτουργίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
ββ) Διαρκή ενημέρωση του υλικού τεκμηρίωσης όλων των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
βγ) Καταγραφή και αξιολόγηση των παρατηρήσεων των πολιτών που υποβάλλονται μέσω του ιστότοπου του e-Ε.Φ.Κ.Α., με σκοπό τη διαρκή βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
βδ) Ανάρτηση πληροφοριακού και ενημερωτικού υλικού, καθώς και κατά περίπτωση οδηγιών στην ιστοσελίδα.
βε) Εφαρμογή περιοδικών, τακτικών και έκτακτων, ελέγχων για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων.
βζ) Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με την επισκεψιμότητα του ιστότοπου και τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
βη) Συνεργασία με το Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων.
γ) Τμήμα Σχεδιασμού και Προώθησης Διαλειτουργικότητας με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
γα) Συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών για την επικοινωνία με άλλους φορείς του δημοσίου, με σκοπό την ηλεκτρονική διασύνδεση και την ανάπτυξη διαλειτουργικότητας για την αυτόματη λήψη πληροφορίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γβ) Λήψη και επεξεργασία αιτημάτων φορέων για την παροχή πληροφόρησης από τα συστήματα του eΕ.Φ.Κ.Α. μέσω διαλειτουργικότητας, με σκοπό τη μείωση του διοικητικού βάρους των πολιτών και των επιχειρήσεων.
γγ) Σχεδιασμός, ανάπτυξη, συντήρηση και βελτίωση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών διαλειτουργικότητας.
γδ) Συντονισμός με το Αυτοτελές Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων του e-Ε.Φ.Κ.Α. για την εφαρμογή αρχών και προτύπων ασφάλειας από εσωτερικούς και εξωτερικούς κινδύνους για τα προσωπικά δεδομένα.
γε) Συνεργασία, καθοδήγηση και έλεγχος των εξωτερικών συνεργατών.
γστ) Εφαρμογή περιοδικών, τακτικών και έκτακτων, ελέγχων για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση προβλημάτων.
γζ) Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για το πλήθος των συναλλαγών.»

Το άρθρο 55 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 55
Διεύθυνση Μελετών
1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Μελετών είναι οι εξής:
α) Η πραγματοποίηση μελετών και αναλύσεων για τη βελτίωση της λειτουργίας του e-Ε.Φ.Κ.Α., η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και η αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των ανθρώπινων και υλικών πόρων.
β) Η μελέτη, αξιολόγηση και αξιοποίηση διεθνών πρακτικών στο πλαίσιο της λειτουργίας του e-Ε.Φ.Κ.Α..
2. Η Διεύθυνση Μελετών διαρθρώνεται σε οργανικές
μονάδες επιπέδου Τμήματος ως εξής:
α) Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών.
β) Τμήμα Στατιστικών και Οικονομικών Αναλύσεων.
γ) Τμήμα Δεδομένων.
δ) Τμήμα Στατιστικών και Μελετών Επικουρικής και Εφάπαξ.
3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Μελετών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως εξής:
α) Τμήμα Αναλογιστικών Μελετών με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
αα) Εκπόνηση ερευνών, μελετών και αναλύσεων για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος βάσει αρχών, όπως κόστους-οφέλους, με σκοπό την επισήμανση προβλημάτων, τη διερεύνηση αιτιών, την ανάλυση δυνατοτήτων και προοπτικών ανάπτυξης του ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος.
αβ) Κατάρτιση αναλογιστικών μελετών, σχετιζομένων προς την οικονομική πορεία του e-Ε.Φ.Κ.Α. γενικά, καθώς και προς την κατά κλάδους ή τομείς δραστηριότητά του.
αγ) Ειδική επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων των πάσης φύσεως παροχών που χορηγεί ο e-Ε.Φ.Κ.Α στους ασφαλισμένου., παρακολούθηση των ασφαλιστικών μεγεθών και υπολογισμός σχετικών δεικτών.
αδ) Προβλέψεις και εκτιμήσεις ασφαλιστικών μεγεθών και σύνταξη συναφών εκθέσεων.
αε) Ανάπτυξη αναλογιστικού μοντέλου και παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του σε ετήσια βάση.
αστ) Εκπόνηση αναλογιστικών μελετών και αναλύσεων για θέματα συντάξεων και ασφάλισης.
β) Τμήμα Στατιστικών και Οικονομικών Αναλύσεων με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
βα) Συγκέντρωση, επεξεργασία, τεκμηρίωση και ενημέρωση των γεωγραφικών, δημογραφικών, οικονομικών, κοινωνικών και άλλων στοιχείων που αφορούν στην εφαρμογή του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού συστήματος και παροχή της αναγκαίας τεκμηρίωσης και πληροφόρησης.
ββ) Παροχή επιστημονικής υποστήριξης στα όργανα διοίκησης του e-Ε.Φ.Κ.Α..
βγ) Κατάρτιση μελετών και προβλέψεων με τη χρησιμοποίηση των στατιστικών στοιχείων απασχόλησης, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και σύνταξη συναφών εκθέσεων.
βδ) Ειδική επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων δημογραφικής κίνησης, αναπαραγωγής, νοσηρότητας, θνησιμότητας, εργατικών ατυχημάτων των ασφαλισμένων και κατάρτιση συναφών εκθέσεων.
βε) Κατάρτιση οικονομικών μελετών σχετιζομένων προς την οικονομική πορεία του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και προς την κατά κλάδους και τομείς δραστηριότητά του. βστ) Διενέργεια τακτικών και έκτακτων μετρήσεων που αφορούν στο επίπεδο ικανοποίησης των πολιτών από τις προσφερόμενες υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης.
βζ) Εκπόνηση στατιστικών και οικονομικών μελετών και αναλύσεων για θέματα συντάξεων και ασφάλισης.
γ) Τμήμα Δεδομένων με αρμοδιότητες ως εξής:
γα) Συλλογή, εξαγωγή και τήρηση στατιστικών στοιχείων για την εφαρμοζόμενη ασφαλιστική και συνταξιοδοτική πολιτική και ανάπτυξη και διαχείριση συστήματος ανάλυσης πληροφοριών και δεδομένων.
γβ) Συγκέντρωση, ανταλλαγή δεδομένων και ανάπτυξη εφαρμογών διαλειτουργικότητας, σε συνεργασία με όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνείς οργανισμούς, φορείς άλλων Κρατών εκτός ΕΕ, ημεδαπά και αλλοδαπά κέντρα τεκμηρίωσης.
γγ) Συγκέντρωση, επικαιροποίηση, επεξεργασία, ταξινόμηση, αποθήκευση και διανομή όλων των στοιχείων, δεδομένων και πληροφοριών που χρειάζονται για την παραγωγή του έργου των Κεντρικών Υπηρεσιών της Διοίκησης.
γδ) Καθορισμός των κανόνων ανταλλαγής δεδομένων, καθώς και σύναψη συμφωνιών ανταλλαγής δεδομένων.
δ) Τμήμα Στατιστικών και Μελετών Επικουρικής και Εφάπαξ με τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
δα) Συγκέντρωση και παροχή οικονομικών και στατιστικών στοιχείων για τους κλάδους επικουρικής και εφάπαξ.
δβ) Σύνταξη στατιστικών πινάκων και μελετών, σχετικά με τον αριθμό των ασφαλισμένων, των εργοδοτών, των συνταξιούχων και των δικαιούχων εφάπαξ παροχών στους κλάδους επικουρικής και εφάπαξ.
δγ) Σύνταξη αναλογιστικών μελετών ή επιμέλεια για την παροχή όλων των απαιτούμενων στοιχείων στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή για τους κλάδους επικουρικής και εφάπαξ.
δδ) Παρακολούθηση του δείκτη βιωσιμότητας των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ.
δε) Κάλυψη των αναγκών πληροφόρησης σε οικονομικά και στατιστικά στοιχεία όλων των υπηρεσιών και των ελεγκτικών μηχανισμών και παραγωγή και σύνταξη αναφορών που απαιτούνται για τους κλάδους επικουρικής και εφάπαξ.
δστ) Παροχή οδηγιών στις υπηρεσίες των κλάδων επικουρικής και εφάπαξ για τον τρόπο και τον χρόνο συγκέντρωσης στατιστικών στοιχείων.»

Το άρθρο 72 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 72
Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας
1. Στις Διευθύνσεις και Υποδιευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
α. Στη Διεύθυνση Νομικών Υποθέσεων που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του e-Ε.Φ.Κ.Α., προΐσταται ο εκάστοτε Προϊστάμενος αυτού.
β. Στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και στην Υποδιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης, προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων ή υπάλληλοι ΤΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων.
γ. Στις Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας TE κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής.
δ. Στις Διεύθυνσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνηση Διεθνών Συνεργασιών προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλος κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού. Ο Προϊστάμενος πρέπει να είναι κάτοχος τίτλου σπουδών άριστης γνώσης ξένης γλώσσας.
ε. Στις Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Δημοσιονομικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας ΔιοικητικούΛογιστικού ή ΤΕ Δημοσιονομικών.
στ. Στις Διευθύνσεις που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού, κάτοχοι τίτλου σπουδών Οικονομικής κατεύθυνσης.»

Το άρθρο 73 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 73
Προϊστάμενοι Τμημάτων των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας
1. Σε όλα τα Τμήματα που υπάγονται στη Διεύθυνση Διοίκησης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Μηχανικών και ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων.
2. Τμήματα Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων.
α. Στο Τμήμα Μισθωτών προΐσταται ένας εκ των υπηρετούντων στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του eΕ.Φ.Κ.Α., Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, ο οποίος ορίζεται από τον Προϊστάμενο του Γραφείου αυτού και στον οποίο δύναται να εκχωρηθεί η αρμοδιότητα ανάθεσης των υποθέσεων στους δικηγόρους του Τμήματος αυτού.
β. Στα Τμήματα μη Μισθωτών προΐσταται Νομικός Σύμβουλος ή Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή έμμισθος δικηγόρος, υπό την προϋπόθεση ότι είχε διατελέσει Νομικός Σύμβουλος ενταχθέντος φορέα. Οι προϊστάμενοι των Τμημάτων αυτών ορίζονται από τον Προϊστάμενο του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του e-Ε.Φ.Κ.Α..
γ. Στο Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, κατά προτίμηση κάτοχος πτυχίου Νομικής Σχολής.
3. Σε όλα τα Τμήματα που υπάγονται στις Διευθύνσεις Εσωτερικού Ελέγχου και Έλεγχου Εσωτερικών Υποθέσεων, Οργάνωσης, Απλούστευσης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Διαδικασιών, καθώς και Διευθέτησης Αναφορών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Μηχανικών.
4. Σε όλα τα Τμήματα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Διεθνών Συνεργασιών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού.
5. Σε όλα τα Τμήματα των Διευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Εισφορών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων.
6. Σε όλα τα Τμήματα των Διευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων.
7. Στα Τμήματα που υπάγονται στις Γενικές Διευθύνσεις Συντάξεων, Συντάξεων Δημοσίου Τομέα, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας ΔιοικητικούΟικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Δημοσιονομικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή ΤΕ Δημοσιονομικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων ή ΔΕ Δημοσιονομικών.
8. Στα Τμήματα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών, ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων.
9. Στα Τμήματα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων.
10. Στα Τμήματα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων.
11. Στα Τμήματα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Λογιστικού και ελλείψει αυτών υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων, εκτός:
α. Των Τμημάτων των Διευθύνσεων Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας και Στέγασης, όπου προΐστανται και υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων ή υπάλληλοι κλάδου ΤΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων.
β. Των Τμημάτων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Θεσσαλονίκης, όπου προΐστανται υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων ή υπάλληλοι ΤΕ Μηχανικών όλων των ειδικοτήτων.
12. Στα Τμήματα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή κατηγορίας TE κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.
13. Στα Τμήματα που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Μηχανικών και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
14. Σε όλα τα Τμήματα Διοικητικής Μέριμνας που υπάγονται απευθείας στις Γενικές Διευθύνσεις προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Μηχανικών και, ελλείψει αυτών, υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.»

1. Το άρθρο 75 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 75
Προϊστάμενοι Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ)
1. Ως προϊστάμενοι στις ΠΥΣΥ επιλέγονται και τοποθετούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Μηχανικών.
2. Στα Τμήματα Συντονισμού και Υποστήριξης των ΠΥΣΥ προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων.
3. Στα Τμήματα Οικονομικής Διαχείρισης προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού Οικονομικού ή ΠΕ Αναλογιστών ή κατηγορίας TE κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων.»


2. Το άρθρο 76 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 76
Προϊστάμενοι Τοπικών Διευθύνσεων
1. Στις Τοπικές Διευθύνσεις προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Μηχανικών ή κατηγορίας TE κλάδου/ ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού.
2. Σε όλα τα Τμήματα των Τοπικών Διευθύνσεων προΐστανται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Οικονομικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή ΠΕ Αναλογιστών ή ΠΕ Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικού-Λογιστικού ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Πληροφορικής ή υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ του κλάδου/ειδικότητας Μηχανικών ή υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ κλάδου/ειδικότητας Διοικητικών Γραμματέων.»

Το άρθρο 87 του π.δ. 8/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 87
Έναρξη λειτουργίας Υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μετά από πρόταση του Διοικητή του eΕ.Φ.Κ.Α., καθορίζεται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας των Περιφερειακών και Τοπικών Υπηρεσιών του e-Ε.Φ.Κ.Α., ως εξής:
α) Των Περιφερειακών Ελεγκτικών Κέντρων Ασφάλισης (ΠΕΚΑ) εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
β) Των Περιφερειακών Υπηρεσιών του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
γ) Των Περιφερειακών Υπηρεσιών Συντονισμού και Υποστήριξης (ΠΥΣΥ) εντός τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Από την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της κάθε ΠΥΣΥ υπάγονται σε αυτή όλες οι Τοπικές Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. που ανήκουν στη χωρική της αρμοδιότητα.
δ) Των Τοπικών Διευθύνσεων Ροδόπης, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Κιλκίς, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Άρτας, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Ευρυτανίας, Φωκίδας, Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου, Αρκαδίας, Λακωνίας, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Α΄, Β΄, Γ΄ Κυκλάδων, Α΄, Β΄, Γ΄ Δωδεκανήσου, εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
ε) Των Τοπικών Διευθύνσεων Α΄, Β΄ Έβρου, Α΄, Β΄ Ημαθίας, Α΄, Β΄ Πέλλας, Α΄, Β΄ Κοζάνης, Α΄, Β΄ Ιωαννίνων, Α΄, Β΄ Λάρισας, Α΄, Β΄ Μαγνησίας, Α΄, Β΄ Φθιώτιδας, Α΄, Β΄ Βοιωτίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Εύβοιας, Α΄, Β΄, Γ΄ Αχαΐας, Α΄, Β΄, Γ΄ Αιτωλοακαρνανίας, Α΄,Β΄ Ηλείας, Αργολίδας, Α΄, Β΄ Κορινθίας, Α΄, Β΄ Μεσσηνίας, Α΄, Β΄, Γ΄ Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων, εντός οκτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
στ) Των Τοπικών Διευθύνσεων που έχουν την έδρα τους στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης εντός δέκα (10) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
ζ) Των Τοπικών Διευθύνσεων που έχουν την έδρα τους στην Περιφέρεια Αττικής εντός δώδεκα (12) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
η) Όλες οι περιφερειακές και τοπικές Υπηρεσίες του eΕ.Φ.Κ.Α., καθώς και η Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ διατηρούν την αρμοδιότητα της εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και πληρωμής των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των ενταχθέντων φορέων κοινωνικής ασφάλισης στον e-Ε.Φ.Κ.Α., έως τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των Τοπικών Διευθύνσεων του eΕ.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
θ) Τα Τμήματα που περιγράφονται στην με αριθμ. οικ. 11317/3547/9.3.2017 (Β΄ 1643) κοινή απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, συνεχίζουν να λειτουργούν και υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας με τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην ως άνω απόφαση. Η λειτουργία των Τμημάτων αυτών παύει με τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των Τοπικών Διευθύνσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και το σύνολο των αρμοδιοτήτων τους μεταφέρεται στις Τοπικές Διευθύνσεις του e-Ε.Φ.Κ.Α..
ι) Με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α. που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του e-Ε.Φ.Κ.Α., μπορούν να συγχωνεύονται Υπηρεσιακές Μονάδες των περιπτώσεων η΄ και θ΄ και να μεταφέρονται αρμοδιότητες μεταξύ των Υπηρεσιακών Μονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α. των περιπτώσεων αυτών σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, έως τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των Τοπικών Διευθύνσεων του e-Ε.Φ.Κ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»

1. Η από 09.04.2012 Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την ονομασία Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την ονομασία Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), η οποία κατόπιν αποφάσεων των διοικητικών συμβουλίων των δύο φορέων ίσχυε τροποποιημένη έως τις 31.12.2018, παρατείνεται αυτοδικαίως από τη λήξη της έως την ημερομηνία υπογραφής της νέας συμφωνίας που θα συναφθεί μεταξύ των δύο φορέων.
Η παράταση του προηγούμενου εδαφίου δεν δύναται να εκτείνεται πέραν της 30ής.6.2020.

2. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των επιστημονικών συλλόγων δικηγόρων, ιατρών, φαρμακοποιών, μηχανικών και των επιμελητηρίων, δύναται να διατίθεται στον e-ΕΦΚΑ προσωπικό των οικείων επιστημονικών συλλόγων και των επιμελητηρίων. Το προτεινόμενο προσωπικό τοποθετείται με απόφαση του Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ κατ’ επιλογή και απασχολείται προσωρινά είτε στην υλοποίηση υποστηρικτικών διαδικασιών ή προπαρασκευαστικών εργασιών των Περιφερειακών Διευθύνσεων των τομέων Νομικών, Υγειονομικών, Μηχανικών και Ε.Δ.Ε. είτε στην εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης, τον κανονισμό και πληρωμή των συντάξεων. Με απόφαση του Δ.Σ. του e-ΕΦΚΑ ρυθμίζονται η διαδικασία, οι κατηγορίες των θέσεων, η κατανομή, ο αριθμός, ο χρόνος απασχόλησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.
Η δαπάνη της μισθοδοσίας και οι αμοιβές των διατιθέμενων με την παρ. 1 βαρύνουν τον φορέα προέλευσης.

3. Στις συνιστώμενες με τον παρόντα νόμο οργανωτικές μονάδες, στις ΠΥΣΥ και στις μονάδες του π.δ. 8/2019 που με τον παρόντα νόμο τροποποιούνται η αρμοδιότητα και το αντικείμενό τους, δύναται να τοποθετηθούν σε θέσεις προϊσταμένου υπάλληλοι προερχόμενοι από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Οι υπάλληλοι τοποθετούνται με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4492/2017, μέχρι την επιλογή νέων προϊσταμένων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ειδικά στις οργανικές μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα των άρθρων 59, 60 και 61 του παρόντος νόμου δύναται να τοποθετούνται σε θέσεις προϊσταμένων, υπάλληλοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4492/2017 (Α΄156) και του άρθρου 395 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), όπως ισχύει.

4. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 12 του ν. 4578/2018 (Α΄ 200) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως ακολούθως: «δ) διασταυρωθεί η μη ύπαρξη εκχώρησης του τιμολογίου σε πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες πρακτόρευσης και δικαιούχους φυσικά ή νομικά πρόσωπα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο επόμενο εδάφιο. Μέχρι τις 31.3.2020 τα πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες πρακτόρευσης και δικαιούχοι-φυσικά ή νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να αποστείλουν στον e-Ε.Φ.Κ.Α. με μαγνητικό μέσο τα στοιχεία τιμολογίων που αφορούν τις ρυθμιζόμενες με το άρθρο αυτό υποχρεώσεις, που τους έχουν εκχωρηθεί. Με απόφαση του Διοικητή του e-Ε.Φ.Κ.Α καθορίζονται τα στοιχεία των τιμολογίων και η διαδικασία υποβολής. Ο eΕ.Φ.Κ.Α. δεν ευθύνεται με οιονδήποτε τρόπο έναντι πιστωτικού ιδρύματος, εταιρείας πρακτόρευσης και δικαιούχου-φυσικού ή νομικού προσώπου που παρέλειψε να αποστείλει τα στοιχεία του προηγούμενου εδαφίου, ακόμα και αν σε οποιονδήποτε χρόνο είχε προηγηθεί επίδοση εκχώρησης.»

5. Ο Διοικητής μπορεί, με απόφασή του, να μεταβιβάζει στους Υποδιοικητές ή σε Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α. αρμοδιότητές του ή το δικαίωμα να υπογράφουν κατά περίπτωση «με εντολή Διοικητή». Οι Υποδιοικητές δύνανται στην περίπτωση μεταβίβασης σε αυτούς αρμοδιοτήτων του Διοικητή να προβαίνουν σε περαιτέρω μεταβίβασή τους σε Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του e-Ε.Φ.Κ.Α..

Στο άρθρο 72 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) προστίθεται παράγραφος 51 ως εξής:
«51. Οφειλές από πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκαν μέχρι την 31η.12.2019 με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση και αφορούν αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του 2013 καθίστανται ληξιπρόθεσμες 

Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά ως προς την εκπεμπόμενη μάζα διοξειδίου του άνθρακα, έως 31.12.2020 λαμβάνονται υπόψη οι τιμές, σύμφωνα με τον νέο ευρωπαϊκό κύκλο οδήγησης (NEDC), ενώ από 1.1.2021 και εφεξής, οι τιμές σύμφωνα με την παγκοσμίως εναρμονισμένη διαδικασία δοκιμής ελαφρών οχημάτων (WLTP).»

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου Τεχνική Υπηρεσία, η οποία αποτελεί οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης και υπάγεται απευθείας στον Υπουργό.


2. Στην αρμοδιότητα της Τεχνικής Υπηρεσίας ανήκουν η ανάθεση και επιτήρηση έργων κατασκευής, συντήρησης, μετατροπής και λειτουργίας κάθε τύπου Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων ασύλου, προσφύγων και μεταναστών, καθώς και των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών μόνον όταν αυτά ανεγείρονται σε κοινό ενιαίο γεωτεμάχιο με κάθε είδους άλλη δομή του παρόντος, και συναφών υποδομών και εγκαταστάσεων, κτιριακών υποδομών κάθε υπηρεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς και η ανάθεση και εκπόνηση σχετικών μελετών και η παροχή σχετικών υπηρεσιών.


3. Στην Τεχνική Υπηρεσία μεταφέρεται το σύνολο των αρμοδιοτήτων, των οργανικών θέσεων και του προσωπικού που υπηρετεί στο Τμήμα Μελετών και Κατασκευών της Διεύθυνσης Τεχνικής Υποστήριξης και Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 9/2020 (Α΄9) και στο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της περίπτωσης η΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 (Α΄51). Το Τμήμα Μελετών και Κατασκευών και το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης του ανωτέρω εδαφίου καταργούνται.


4. Της Τεχνικής Υπηρεσίας προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Μηχανικών. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η θέση προϊσταμένου μπορεί να πληρούται από: (α) δημόσιο υπάλληλο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί σε υπηρεσίες, κεντρικές, αποκεντρωμένες ή περιφερειακές του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο φορέων Γενικής Κυβέρνησης με τοποθέτηση, μετακίνηση ή βάσει των διατάξεων περί αναπλήρωσης του Υπαλληλικού Κώδικα με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, εφόσον ο υπάλληλος ανήκει οργανικά στον φορέα ή με απόσπαση με κοινή απόφαση των Υπουργών Μετανάστευσης και Ασύλου, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις για δύο (2) έτη και με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης, ή (β) με διορισμό μετακλητού υπαλλήλου, ο οποίος διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου. Η διάρκεια διορισμού του μετακλητού υπαλλήλου δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου 2021. Για τα προσόντα και τις αποδοχές των μετακλητών υπαλλήλων εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 48 του ν. 4622/2019 (Α΄133).


5. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου συνιστώνται τρεις (3) επιπλέον θέσεις προσωπικού ως ακολούθως: μία (1) ΠΕ Μηχανικών, μία (1) ΠΕ Γεωλόγων και μία (1) θέση κλητήρα ΥΕ. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται με το παρόν στην Τεχνική Υπηρεσία.


6. Οι οργανικές θέσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας δύνανται να καλύπτονται από δημόσιο υπάλληλο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου με απόσπαση υπαλλήλου, μονίμου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετεί σε υπηρεσίες κεντρικές, αποκεντρωμένες ή και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, η οποία διαρκεί δύο (2) έτη με δυνατότητα ανανέωσης και πραγματοποιείται είτε με μετακίνηση με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είτε με απόσπαση με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Μετανάστευσης και Ασύλου, Εσωτερικών και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργείου κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις για δύο (2) έτη και με δυνατότητα ισόχρονης παράτασης.


7. Στην Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις μετακλητών υπαλλήλων εκ των οποίων η μία (1) ΠΕ Γεωλόγων και οι υπόλοιπες ΠΕ και ΤΕ Μηχανικών, οι οποίες πληρούνται με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου με την οποία ανατίθενται και τα ειδικότερα καθήκοντά τους. Οι ως άνω θέσεις μετακλητών καταργούνται αυτοδικαίως την 31η Δεκεμβρίου 2021. Για τα προσόντα και τις αποδοχές των μετακλητών υπαλλήλων εφαρμόζεται αναλογικά το άρθρο 48 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

1. Στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ανήκουν ο σχεδιασμός, η ανάθεση και η επίβλεψη έργων κατασκευής, συντήρησης, μετατροπής και λειτουργίας κάθε είδους δομών υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μεταναστών, των συναφών υποδομών και εγκαταστάσεων, καθώς και των υποδομών στέγασης των κάθε είδους υπηρεσιών του.

2. Μέχρι τον διορισμό Υπηρεσιακού Γραμματέα κατά την έννοια του άρθρου 36 του ν. 4622/2019, στα έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου καθήκοντα Προϊσταμένης Αρχής ασκεί ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Καθήκοντα Διευθύνουσας Υπηρεσίας ασκεί η Τεχνική Υπηρεσία που συστάθηκε με το προηγούμενο άρθρο του παρόντος.

3. Στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου συνιστάται Τεχνικό Συμβούλιο, το οποίο γνωμοδοτεί για τα θέματα που ορίζει η οικεία νομοθεσία ως προς τα έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου. Το Τεχνικό Συμβούλιο αποτελείται από:
α) τον Γενικό Γραμματέα Υποδοχής Αιτούντων Άσυλο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, ο οποίος αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, ως Πρόεδρο,
β) έναν (1) μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του ίδιου Υπουργείου, κατηγορίας ΠΕ, με αναπληρωτή μηχανικό της ίδιας Υπηρεσίας,
γ) τον Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως μέλος και
δ) δύο (2) εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΤΕΕ), που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ως μέλη.
Το Τεχνικό Συμβούλιο λειτουργεί και χωρίς τον ορισμό των εκπροσώπων του ΤΕΕ, εάν αυτοί δεν ορισθούν μέσα σε έναν (1) μήνα από την περιέλευση του σχετικού ερωτήματος στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΤΕΕ.

4. Το Τεχνικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.

5. Στα μέλη του Τεχνικού Συμβουλίου δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

1. Το Πρώτο, το Δεύτερο και Τέταρτο Μέρος τίθεται σε ισχύ από την 1η.3.2020.

2. Το Τρίτο Μέρος τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

 


Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2020

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ
Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ
Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ
Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Τουρισμού
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2020
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021