ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4623/2019 Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα

 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 134
09 Αυγούστου 2019
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4623
Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 73 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133), αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Δύο ή περισσότερες δημοτικές παρατάξεις μπορούν να συμπράττουν, εφόσον μια από αυτές είναι η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο δήμαρχος. Το πρακτικό για τη σύμπραξη υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της θητείας της δημοτικής αρχής και δεν ανακαλείται, συνυπογράφεται δε τουλάχιστον από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών κάθε παράταξης που συμπράττει και κατατίθεται στον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Εάν δεν έχει εκλεγεί προεδρείο, το πρακτικό υποβάλλεται στον σύμβουλο του συνδυασμού με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος και που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Η επικύρωση του πρακτικού συντελείται αμελλητί από τον πρόεδρο του συμβουλίου ή, σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί πριν από την εκλογή προεδρείου, από τον σύμβουλο του συνδυασμού με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος και που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Από την κατάθεση του πρακτικού, οι συμπράττουσες παρατάξεις λογίζονται ενιαία παράταξη, η οποία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμπραττουσών παρατάξεων και λογίζεται ως η παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Σε περίπτωση αναπλήρωσης δημοτικού συμβούλου, ο οποίος ανήκει σε παράταξη η οποία συνέπραξε, τη θέση του καταλαμβάνει κατά τη διαδικασία του άρθρου 55 του ν. 3852/2010, ο επόμενος κατά σειρά αναπληρωματικός δημοτικός σύμβουλος του ιδίου συνδυασμού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο, ο οποίος και καθίσταται αυτοδικαίως μέλος της νέας παράταξης».

2. Η παράγραφος 12 του άρθρου 168 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 101 του ν. 4555/2018 (A΄ 133), αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Δύο ή περισσότερες περιφερειακές παρατάξεις μπορούν να συμπράττουν, εφόσον μια από αυτές είναι η παράταξη με την οποία έχει εκλεγεί ο περιφερειάρχης. Το πρακτικό για τη σύμπραξη υποβάλλεται οποτεδήποτε εντός της θητείας της περιφερειακής αρχής και δεν ανακαλείται, συνυπογράφεται δε τουλάχιστον από την απόλυτη πλειοψηφία των μελών κάθε παράταξης που συμπράττει και κατατίθεται στον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου. Εάν δεν έχει εκλεγεί προεδρείο, το πρακτικό υποβάλλεται στον σύμβουλο του συνδυασμού με τον οποίο εξελέγη ο περιφερειάρχης και που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Η επικύρωση του πρακτικού συντελείται αμελλητί από τον πρόεδρο του συμβουλίου ή, σε περίπτωση που η αίτηση υποβληθεί πριν από την εκλογή προεδρείου, από τον σύμβουλο του συνδυασμού με τον οποίο εξελέγη ο περιφερειάρχης και που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Από την κατάθεση του πρακτικού οι συμπράττουσες παρατάξεις λογίζονται ενιαία παράταξη η οποία υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμπραττουσών παρατάξεων και λογίζεται ως η παράταξη με την οποία εξελέγη ο περιφερειάρχης, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων. Σε περίπτωση αναπλήρωσης περιφερειακού συμβούλου, ο οποίος ανήκει σε παράταξη η οποία συνέπραξε, τη θέση του καταλαμβάνει κατά τη διαδικασία του άρθρου 157 του ν. 3852/2010, ο επόμενος κατά σειρά αναπληρωματικός περιφερειακός σύμβουλος του ιδίου συνδυασμού της ίδιας εκλογικής περιφέρειας, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο, ο όποιος και καθίσταται αυτοδικαίως μέλος της νέας παράταξης».

1. Το άρθρο 74 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 74
Συγκρότηση και εκλογή οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής
1. Η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελούνται από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιδήμαρχο ως πρόεδρο, από δύο (2) ακόμη αντιδημάρχους ως μέλη οριζόμενα από τον δήμαρχο και από τέσσερα (4) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και είκοσι επτά (27) μέλη, έξι (6) μέλη, αν το συμβούλιο έχει έως και σαράντα πέντε (45) μέλη και οκτώ (8) μέλη, αν το συμβούλιο έχει πάνω από σαράντα πέντε (45) μέλη. Τα μη οριζόμενα μέλη των επιτροπών εκλέγονται από το δημοτικό συμβούλιο. Από τα εκλεγόμενα μέλη των επιτροπών, τουλάχιστον ένα (1) μέλος στις επταμελείς, δύο (2) μέλη στις εννεαμελείς και τρία (3) μέλη στις ενδεκαμελείς επιτροπές προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη με την οποία εξελέγη ο δήμαρχος.
2. Η θητεία της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής είναι διετής. Το δημοτικό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 64 και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων.
3. Για τον υπολογισμό των μελών κάθε παράταξης στην οικονομική επιτροπή και στην επιτροπή ποιότητας ζωής διαιρείται ο συνολικός αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου με τον αριθμό των εκλεγόμενων μελών και ο αριθμός αυτός, έως δεύτερου δεκαδικού ψηφίου, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Στη συνέχεια διαιρείται ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων κάθε παράταξης με το εκλογικό μέτρο και η κάθε παράταξη εκλέγει στις επιτροπές αριθμό μελών ίσο με το ακέραιο μέρος της διαίρεσης. Για τη διαδικασία αυτή, τυχόν ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι λογίζονται αθροιστικά ως μια ενιαία παράταξη. Εφόσον το άθροισμα των μελών που έχουν εκλεγεί κατ’ εφαρμογή του ανωτέρω εδαφίου υπολείπεται του συνόλου του αριθμού των μελών που εκλέγονται στην επιτροπή, οι παρατάξεις εκλέγουν ανά μια, ακόμα και εάν δεν έχουν εκλέξει μέλος κατά τα ανωτέρω, ένα μέλος με βάση το μεγαλύτερο υπόλοιπο της ανωτέρω διαίρεσης και μέχρι συμπλήρωσης των μελών που εκλέγονται συνολικά. Σε περίπτωση ίσου υπολοίπου προηγείται ο συνδυασμός που έχει λάβει μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στις δημοτικές εκλογές.
4. Σε περίπτωση που ο συνδυασμός του εκλεγέντος δημάρχου δεν έχει εκλέξει τον ελάχιστο αριθμό μελών που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1, τότε ο αριθμός των μελών που εκλέγει προσαυξάνεται μέχρι του αριθμού αυτού αφαιρουμένων ισάριθμων εδρών ανά μία από τις παρατάξεις που έλαβαν τον μικρότερο αριθμό ψήφων στις δημοτικές εκλογές, εφόσον έχουν εκλέξει μέλος στην επιτροπή.
5. Η εκλογή των μελών γίνεται με ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά παράταξη με μυστική ψηφοφορία. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφονται το όνομα της παράταξης και ακολούθως τα ονόματα των υποψηφίων μελών της επιτροπής. Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να εκφράσει την προτίμησή του σε τόσους υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους, όσος ο αριθμός των συμβούλων που εκλέγονται συνολικά. Ψηφοδέλτιο με μεγαλύτερο αριθμό επιτρεπόμενων σταυρών προτίμησης δεν λαμβάνεται υπόψη. Ως μέλη των επιτροπών εκλέγονται οι πρώτοι σε αριθμό σταυρών υποψήφιοι κάθε παράταξης και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των μελών που δικαιούται αυτή στην επιτροπή. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε παράταξης θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη αυτής. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.
6. Αν δημοτική παράταξη η οποία δικαιούται μέλος στην επιτροπή δεν υποδείξει υποψήφιο ή υποψήφιους, τότε τη θέση του ή τις θέσεις τους καταλαμβάνουν ανά μία υποψήφιοι των παρατάξεων με τον μεγαλύτερο αριθμό δημοτικών συμβούλων και, σε περίπτωση ίσου αριθμού, η παράταξη που έλαβε περισσότερες ψήφους στις δημοτικές εκλογές.
7. Τα αναπληρωματικά μέλη, με τη σειρά της εκλογής τους, καταλαμβάνουν τις θέσεις των εκλεγέντων με το ίδιο ψηφοδέλτιο τακτικών μελών που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της διετίας. Σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών ή σε περίπτωση που παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει μεμονωμένος σύμβουλος που έχει εκλεγεί μέλος επιτροπής, διενεργείται νέα εκλογή, για την κάλυψη των κενών εδρών της επιτροπής, με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων. Όταν τα μέλη που εκπροσωπούν τις λοιπές παρατάξεις, πλην αυτής του δημάρχου, παραιτηθούν κατά τη διάρκεια της διετίας και δεν υπάρχει αντικαταστάτης τους, τη θέση τους καταλαμβάνουν τα μέλη της παράταξης του δημάρχου.
8. Η διαδικασία εκλογής των παραγράφων 1 έως 6 διενεργείται πρώτα για την εκλογή των μελών της οικονομικής επιτροπής και στη συνέχεια για την εκλογή των μελών της επιτροπής ποιότητας ζωής.
9. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται εκείνοι που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση ανακήρυξης ανάλογα με τον αριθμό εδρών που δικαιούται κάθε παράταξη σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 6.
10. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Επόπτη Ο.Τ.Α., ο οποίος, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιον του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.
11. Οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ των μελών τους, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.
12. Όταν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής, συμπεριλαμβανομένων και των αντιδημάρχων, παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλη των αντίστοιχων δημοτικών παρατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως από την οικονομική επιτροπή ή την επιτροπή ποιότητας ζωής και αντικαθίστανται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου αυτού.»

2. Το άρθρο 175 του ν. 3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 103 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 175
Οικονομική επιτροπή περιφερειών
1. Η οικονομική επιτροπή αποτελείται από τον περιφερειάρχη ή τον οριζόμενο από αυτόν αντιπεριφερειάρχη ως πρόεδρο, δύο ακόμη αντιπεριφερειάρχες ως μέλη οριζόμενα από τον περιφερειάρχη και έξι (6) μέλη στις περιφέρειες με πληθυσμό έως 300.000 κατοίκους, οκτώ (8)
μέλη στις περιφέρειες έως 800.000 κατοίκους και δέκα (10) μέλη στις περιφέρειες με πληθυσμό άνω των 800.000 κατοίκων. Τα μη οριζόμενα μέλη της οικονομικής επιτροπής εκλέγονται από το περιφερειακό συμβούλιο. Από τα εκλεγόμενα μέλη, τουλάχιστον δύο (2) μέλη στις εννεαμελείς, τρία (3) μέλη στις ενδεκαμελείς και τέσσερα (4) μέλη στις δεκατριμελείς επιτροπές προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη που εξελέγη ο περιφερειάρχης.
2. Η θητεία της οικονομικής επιτροπής είναι διετής. Το περιφερειακό συμβούλιο, μετά την εκλογή του προεδρείου κατά τις ημερομηνίες που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 165 και κατά τη διάρκεια της ίδιας συνεδρίασης, εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τα μέλη της οικονομικής επιτροπής, με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων.
3. Για τον υπολογισμό των μελών κάθε παράταξης στην οικονομική επιτροπή διαιρείται ο συνολικός αριθμός των μελών του περιφερειακού συμβουλίου με τον αριθμό των εκλεγομένων μελών και ο αριθμός αυτός, συμπεριλαμβανομένου του δεκαδικού μέρους, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Στη συνέχεια διαιρείται ο αριθμός των περιφερειακών συμβούλων κάθε παράταξης με το εκλογικό μέτρο και η κάθε παράταξη εκλέγει στις επιτροπές αριθμό μελών ίσο με το ακέραιο μέρος της διαίρεσης. Για τη διαδικασία αυτή, τυχόν ανεξάρτητοι περιφερειακοί σύμβουλοι λογίζονται αθροιστικά ως μια ενιαία παράταξη. Εφόσον το άθροισμα των μελών που έχουν εκλεγεί με το ανωτέρω εδάφιο υπολείπεται του συνόλου των αριθμού των μελών που εκλέγονται στην επιτροπή, οι παρατάξεις εκλέγουν ανά μια, ακόμη και αν δεν έχουν εκλέξει μέλος κατά τα ανωτέρω, ένα μέλος με βάση το μεγαλύτερο υπόλοιπο της ανωτέρω διαίρεσης και μέχρι συμπλήρωσης των μελών που εκλέγονται συνολικά. Σε περίπτωση ίσου υπολοίπου προηγείται ο συνδυασμός που έχει λάβει μεγαλύτερο αριθμό ψήφων στις περιφερειακές εκλογές.
4. Σε περίπτωση που η παράταξη του εκλεγέντος περιφερειάρχη δεν έχει εκλέξει τον ελάχιστο αριθμό μελών που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1, τότε ο αριθμός των μελών που εκλέγει προσαυξάνεται μέχρι του αριθμού αυτού αφαιρουμένων ισάριθμων εδρών ανά μία από τις παρατάξεις που έλαβαν το μικρότερο αριθμό ψήφων, εφόσον έχουν εκλέξει μέλος στην επιτροπή.
5. Η εκλογή των μελών γίνεται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά παράταξη με μυστική ψηφοφορία. Στο ψηφοδέλτιο αναγράφεται το όνομα της παράταξης και ακολούθως τα ονόματα των υποψηφίων μελών της επιτροπής. Κάθε περιφερειακός σύμβουλος μπορεί να εκφράσει τη προτίμησή του σε τόσους υποψηφίους περιφερειακούς συμβούλους, όσος ο αριθμός των συμβούλων που εκλέγονται συνολικά. Ψηφοδέλτιο με μεγαλύτερο αριθμό επιτρεπόμενων σταυρών προτίμησης δεν λαμβάνεται υπόψη. Ως μέλη των επιτροπών εκλέγονται οι πρώτοι σε αριθμό σταυρών υποψήφιοι κάθε παράταξης και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των μελών που δικαιούται αυτή στην επιτροπή. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι κάθε παράταξης θεωρούνται αναπληρωματικά μέλη αυτής. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου.
6. Αν περιφερειακή παράταξη η οποία δικαιούται μέλος στην επιτροπή, δεν υποδείξει υποψήφιο ή υποψήφιους, τότε τη θέση του ή τις θέσεις τους καταλαμβάνουν ανά μία υποψήφιοι των παρατάξεων με τον μεγαλύτερο αριθμό περιφερειακών συμβούλων και σε περίπτωση ίσου αριθμού, η παράταξη που έλαβε περισσότερες ψήφους στις περιφερειακές εκλογές.
7. Τα αναπληρωματικά μέλη, με τη σειρά της εκλογής τους, καταλαμβάνουν τις θέσεις των εκλεγέντων με το ίδιο ψηφοδέλτιο τακτικών μελών που μένουν κενές κατά τη διάρκεια της διετίας. Σε περίπτωση που έχει εξαντληθεί ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών ή σε περίπτωση που παραιτηθεί ή για οποιονδήποτε λόγο εκλείψει μεμονωμένος σύμβουλος που έχει εκλεγεί μέλος επιτροπής, διενεργείται νέα εκλογή, για την κάλυψη των κενών εδρών της επιτροπής, με τη διαδικασία των προηγούμενων παραγράφων. Όταν τα μέλη που εκπροσωπούν τις λοιπές παρατάξεις, πλην αυτής του περιφερειάρχη, παραιτηθούν κατά τη διάρκεια της διετίας και δεν υπάρχει αντικαταστάτης τους, τη θέση τους καταλαμβάνουν τα μέλη της παράταξης του περιφερειάρχη.
8. Δεν επιτρέπεται να εκλεγεί μέλος της οικονομικής επιτροπής ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου.
9. Αν δεν επιτευχθεί εκλογή για οποιονδήποτε λόγο ή η συνεδρίαση ματαιωθεί επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την επόμενη Κυριακή και εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6. Αν και στη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί εκλογή ή η συνεδρίαση ματαιωθεί, επειδή δεν σχηματίστηκε απαρτία, θεωρείται ότι εκλέγονται εκείνοι που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης, σύμφωνα με τη δικαστική απόφαση ανακήρυξης ανάλογα με τον αριθμό εδρών που δικαιούται κάθε παράταξη σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 6.
10. Τα πρακτικά της εκλογής διαβιβάζονται μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής στον Επόπτη Ο.Τ.Α., ο οποίος, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη ενώπιον του, η οποία ασκείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη διενέργεια της εκλογής, αποφαίνεται, μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο αφότου παρέλαβε τα πρακτικά, για τη νομιμότητα της εκλογής.
11. Η επιτροπή στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή της εκλέγει μεταξύ των μελών της, με φανερή ψηφοφορία, τον αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο πρόεδρος της επιτροπής.
12. Όταν τα μέλη της οικονομικής επιτροπής παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλη των αντίστοιχων περιφερειακών παρατάξεων, εκπίπτουν αυτοδικαίως από την οικονομική επιτροπή και αντικαθίστανται, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου αυτού.»

3. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 75 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4555/2018, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατά τις συνεδριάσεις των επιτροπών δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας δημοτικός σύμβουλος από κάθε παράταξη που δεν εξέλεξε μέλος σε αυτές κατά το άρθρο 74.»

4. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 177 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατά τις συνεδριάσεις της οικονομικής επιτροπής δύναται να παρίσταται χωρίς δικαίωμα ψήφου ένας περιφερειακός σύμβουλος από κάθε παράταξη που δεν εξέλεξε μέλος σε αυτές κατά το άρθρο 175.». 

1. Το άρθρο 72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 72
Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων
1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:
α) Συντάσσει και εισηγείται το σχέδιο του προϋπολογισμού.
β) Ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.
γ) Προελέγχει τον απολογισμό.
δ) Αποφασίζει για την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του δημάρχου, των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, εκτός της έδρας του Δήμου για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος ή μέλος του δημοτικού συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση, αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
στ) Αποφασίζει το ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας.
ζ) Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το πολυετές σχέδιο διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.
η) Αποφασίζει αιτιολογημένα τροποποίηση άπαξ έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.
θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.
ι) Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας της.
ια) Μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων, τον καθορισμό των όρων τους και την υποβολή της σχετικής εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ιβ) Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 60.1 ευρώ, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.
ιγ) Αποφασίζει για την καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες έλη επιτροπών ή ομάδων εργασίας ή ομάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή ή τον Δήμαρχο για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).
ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση.
ιε) Εισηγείται για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
ιστ) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων του δήμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 73 παρ.1Bv) και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.
ιζ) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές.
ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά.
ιθ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια και καθορίζει την αμοιβή τους. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του δήμου και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές, η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ.
κ) Αποφασίζει για:
i. τη διαγραφή χρεών και την απαλλαγή από προσαυξήσεις κατά το άρθρο 174 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
ii. τη διευκόλυνση οφειλετών για ποσά άνω των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ κατά το άρθρο 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
iii. την απευθείας ανάθεση σε νομικά πρόσωπα και δημοτικές επιχειρήσεις κατά το άρθρο 12 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147),
iv. τη χρηματοδότηση κοινωφελών επιχειρήσεων κατά το άρθρο 259 παρ. 1 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και για την έγκριση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης για είσπραξη εύλογης αποζημίωσης κατά την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου.
v. την παραχώρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων προς τις κοινωφελείς επιχειρήσεις κατά το άρθρο 259 παρ. 4 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
vi. την έγκριση των προϋπολογισμών των ισολογισμών, των ετησίων προγραμμάτων δράσης και των εκθέσεων πεπραγμένων των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων του δήμου.
κα) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.
2. Για τις περιπτώσεις ιζ΄, ιη΄, ιθ΄ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ της περίπτωσης ιβ’ της προηγούμενης παραγράφου.
3. Η οικονομική επιτροπή, με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητας της στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του».

2. Το άρθρο 176 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 176
Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών
1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο και όργανο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας της περιφέρειας. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:
α) Συντάσσει και εισηγείται τον προϋπολογισμό της περιφέρειας.
β) Ελέγχει την πρόοδο υλοποίησης του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το περιφερειακό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων της περιφέρειας. Η έκθεση αυτή, στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου.
γ) Προελέγχει τον απολογισμό.
δ) Αποφασίζει για την έγκριση της αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης του περιφερειάρχη, των αντιπεριφερειαρχών και των περιφερειακών συμβούλων, εκτός της έδρας τους για εκτέλεση υπηρεσίας. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις επιτρέπεται να μετακινηθεί εκτός έδρας ο περιφερειάρχης, ο αντιπεριφερειάρχης ή μέλος του περιφερειακού συμβουλίου χωρίς προηγούμενη απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές, η επιτροπή αποφασίζει χωρίς καθυστέρηση, αν η μετακίνηση ήταν επιβεβλημένη ή όχι.
ε) Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού.
στ) Εισηγείται το ετήσιο πρόγραμμα προσλήψεων προσωπικού κάθε κατηγορίας.
ζ) Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο το πολυετές σχέδιο διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας της περιφέρειας και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του.
η) Αποφασίζει αιτιολογημένα τροποποίηση άπαξ έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων στη βάση της ισχύουσας νομοθεσίας. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.
θ) Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε
μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους.
ι) Καταρτίζει τον κανονισμό λειτουργίας της.
ια) Μελετά την ανάγκη σύναψης δανείων, τον καθορισμό των όρων τους και την υποβολή της σχετικής εισήγησης στο περιφερειακό συμβούλιο.
ιβ) Αποφασίζει τον συμβιβασμό ή την κατάργηση δίκης που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Όταν το αντικείμενο είναι άνω των 60.000 ευρώ, τότε εισηγείται τη λήψη απόφασης από το περιφερειακό συμβούλιο. Δεν επιτρέπεται συμβιβασμός ή κατάργηση δίκης για απαιτήσεις μισθών, επιδομάτων, αποζημιώσεων, εξόδων παράστασης, εξόδων κίνησης και γενικά μισθολογικών παροχών οποιασδήποτε μορφής, εξαιρουμένων εκείνων για τις οποίες το νομικό ζήτημα έχει επιλυθεί με απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου.
ιγ) Αποφασίζει για την καταβολή εξόδων κίνησης και ημερήσιας αποζημίωσης, σε ιδιώτες μέλη επιτροπών ή ομάδων εργασίας ή Ομάδων διοίκησης έργου, που συγκροτούνται από την Εκτελεστική Επιτροπή ή τον περιφερειάρχη για μετακινήσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, οι οποίες γίνονται για εκτέλεση υπηρεσίας, σχετικής με το έργο τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).
ιδ) Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του περιφερειάρχη για την απευθείας ανάθεση.
ιε) Εισηγείται για ζητήματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
ιστ) Εισηγείται στο περιφερειακό συμβούλιο τα σχέδια κανονιστικών αποφάσεων της περιφέρειας, και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.
ιζ) Αποφασίζει για την υποβολή προσφυγών στις διοικητικές αρχές.
ιη) Αποφασίζει για την άσκηση ή μη όλων των ένδικων βοηθημάτων και των ένδικων μέσων, καθώς και για την παραίτηση από αυτά.
ιθ) αποφασίζει για την αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών.
κβ) Αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσες περιφέρειες, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια. Μπορεί επίσης να αναθέτει την παροχή γνωμοδοτήσεων, μόνο εφόσον δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία. Με απόφασή της είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η ανάθεση σε δικηγόρο, εξώδικου ή δικαστικού χειρισμού, ανά υπόθεση, ζητημάτων, τα οποία έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα της περιφέρειας και απαιτούν εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία. Στις περιπτώσεις αυτές η αμοιβή του δικηγόρου ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ΚΔΚ.
2. Για τις περιπτώσεις ιζ’ και ιη’ της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση λαμβάνεται ύστερα από γνωμοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Η παρούσα ρύθμιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το περιφερειακό συμβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειμένου των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ της περίπτωσης ιβ’ της προηγούμενης παραγράφου.
3. Η οικονομική επιτροπή, με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο θέμα της αρμοδιότητάς της στο περιφερειακό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του.»

1. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 60 του ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 69 του ν. 4555/2018, τροποποιείται ως εξής:
«1. Αν η θέση του δημάρχου μείνει κενή για οποιονδήποτε λόγο, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου κενώθηκε η θέση, οι σύμβουλοι της παράταξης του εκλεγέντος δημάρχου συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού αυτού, που έχει εκλεγεί με τους περισσότερους σταυρούς προτιμήσεως και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος, κατά σειρά, στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των συμβούλων του συνδυασμού, έναν από αυτούς, ως δήμαρχο. Στη συνεδρίαση προεδρεύει εκείνος που συγκάλεσε το συμβούλιο. Η πρόσκληση επιδίδεται με οποιοδήποτε όργανο του δήμου ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ακόμη και την παραμονή της συνεδριάσεως.»
β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 60 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία κανένας σύμβουλος δεν συγκεντρώσει την πλειοψηφία που απαιτείται στην παράγραφο 1, διενεργείται και τρίτη ψηφοφορία, κατά την οποία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει σχετική πλειοψηφία.»
γ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 60 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 69 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής :
«4. Κάθε απόφαση σχετική με την εκλογή του δημάρχου υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία δύο (2) ημερών στον Επόπτη Ο.Τ.Α., ο οποίος, αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από προσφυγή δημότη δήμου, ελέγχει τη νομιμότητά της και εκδίδει απόφαση μέσα σε πέντε (5) ημέρες το αργότερο, αφότου την έλαβε. Αν ο Επόπτης Ο.Τ.Α. ακυρώσει την εκλογή του δημάρχου, οι σύμβουλοι συνέρχονται πάλι για να εκλέξουν τον δήμαρχο, πέντε (5) ημέρες μετά την περιέλευση της ακυρωτικής αποφάσεως στον δήμο.»

2.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 162 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 95 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 161, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών αφότου κενώθηκε η θέση, οι σύμβουλοι της παράταξης του εκλεγέντος περιφερειάρχη, αποτελούντες για το σκοπό αυτόν ειδικό εκλεκτορικό σώμα συνέρχονται σε ειδική συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού αυτού, που έχει εκλεγεί με τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης στην πολυπληθέστερη περιφερειακή ενότητα και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος, κατά σειρά, στην απόφαση του δικαστηρίου και εκλέγουν, με μυστική ψηφοφορία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του εκλεκτορικού σώματος, έναν από αυτούς, ως περιφερειάρχη. Στη συνεδρίαση προεδρεύει εκείνος που συγκάλεσε το συμβούλιο. Η πρόσκληση επιδίδεται με οποιοδήποτε δημόσιο όργανο ή όργανο της περιφέρειας, ακόμη και την παραμονή της συνεδρίασης».
β. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 162 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν ο Επόπτης Ο.Τ.Α. ακυρώσει την εκλογή του Περιφερειάρχη, το ειδικό εκλεκτορικό σώμα της παραγράφου 1 συνέρχεται εκ νέου για να εκλέξει Περιφερειάρχη την πρώτη Κυριακή μετά την πάροδο τριών ημερών από την περιέλευση της ακυρωτικής απόφασης στην Περιφέρεια και τηρείται η προβλεπόμενη κατά τα ανωτέρω διαδικασία.»

1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 160 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 94 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται, ως εξής:
«Οι θέσεις των χωρικών αντιπεριφερειαρχών καλύπτονται υποχρεωτικά με ορισμό από τον περιφερειάρχη μεταξύ των περιφερειακών συμβούλων της παράταξής του με την απόφαση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1.»

2.α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 160 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η θητεία των αντιπεριφερειαρχών δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους οι αντιπεριφερειάρχες δεν μπορούν να εκλεγούν μέλη του προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου. Η ανάκληση του αντιπεριφερειάρχη είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του περιφερειάρχη.»
β. Η παράγραφος 8 του άρθρου 160 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Στις περιφερειακές ενότητες που είναι πρώην νησιωτικά επαρχεία, ορίζεται έπαρχος. Με απόφαση του περιφερειάρχη, ο έπαρχος ορίζεται μεταξύ όλων των περιφερειακών συμβούλων, με την απόφαση της παραγράφου 1. Ο έπαρχος ασκεί τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζει ο περιφερειάρχης με την ίδια απόφαση. Ο έπαρχος λαμβάνει αντιμισθία, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 181.»
γ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68 του ν. 4555/2018, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους, οι αντιδήμαρχοι δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου.»
δ. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68 του ν. 4555/2018, προστίθενται εδάφια, ως εξής:
«Η ανωτέρω έγκριση δεν ανακαλείται. Αντιδήμαρχος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα αυτό.»
ε. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στους δήμους που αναλαμβάνουν τη φιλοξενία του θεσμού "Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης" μπορεί να ορίζεται ένας αντιδήμαρχος, επιπλέον των οριζομένων σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια, ειδικά για θέματα πολιτισμού και της εν γένει προετοιμασίας της διοργάνωσης και έως το τέλος του έτους της διοργάνωσης του θεσμού.»
στ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 207 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στη δημοτική κοινότητα που εκτείνεται στην εδαφική περιφέρεια ενός νησιού, ο δήμαρχος ορίζει αντιδήμαρχο σύμβουλο της πλειοψηφίας, ο οποίος έχει εκλεγεί στην εκλογική περιφέρεια όπου ανήκει η νησιωτική δημοτική κοινότητα και σε περίπτωση που δεν υπάρχει στην πλησιέστερη εκλογική περιφέρεια.»
ζ. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 211 του ν. 3852/2010 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Σε περίπτωση κωλύματος, ο Πρόεδρος αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Αντιπρόεδρο της εκτελεστικής επιτροπής. Στις συνεδριάσεις της εκτελεστικής επιτροπής αναπληρώνεται από αναπληρωματικό μέλος που προέχεται από τους εκπροσώπους της περιφέρειας, που συμμετέχει ως μέλος στη συνεδρίαση. Η θητεία των συλλογικών οργάνων του συνδέσμου ισχύει για όλη τη δημοτική και περιφερειακή περίοδο και παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τη συγκρότηση των νέων οργάνων, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών και περιφερειακών αρχών. Μέχρι τη συγκρότηση των νέων συλλογικών οργάνων, σε αυτά προεδρεύει ο νέος Περιφερειάρχης ή ο Αντιπεριφερειάρχης που αυτός θα ορίσει».

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 68 του ν. 4555/2018, ισχύουν αναλόγως και για το περιφερειακό συμβούλιο.

4. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 242 του ν. 3852/2010 καταργείται.

5. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 55 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 42 του ν. 4555/2018, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«5. Στην περίπτωση θέσης σε αργία μελών δημοτικών συμβουλίων ή συμβουλίων κοινοτήτων, περιλαμβανομένων και των προέδρων συμβουλίων κοινοτήτων άνω των 300 κατοίκων, εάν ο αριθμός των μελών που απομένουν είναι μικρότερος από τον αριθμό των μελών που απαιτείται για την απαρτία, ο δήμαρχος, για τον μέχρι τη λήξη της αργίας χρόνο, καλεί αναπληρωματικούς συμβούλους της ίδιας εκλογικής περιφέρειας ή της ίδιας κοινότητας από τον συνδυασμό στον οποίο ανήκουν αυτοί που έχουν τεθεί σε αργία με τη σειρά της εκλογής τους. Σε περίπτωση θέσης σε αργία προέδρων κοινοτήτων έως 300 κατοίκους, ο δήμαρχος για τον μέχρι λήξης της αργίας χρόνο καλεί τους αναπληρωματικούς τους.
6. Αν μείνουν κενές έδρες δημοτικών συμβούλων ή συμβούλων κοινοτήτων των συνδυασμών και δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί κανενός συνδυασμού, ο Περιφερειάρχης προκηρύσσει, σε δύο (2) μήνες το αργότερο, την εκλογή τόσων συμβούλων όσες είναι οι κενές έδρες και ισάριθμων αναπληρωματικών.»

6.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 64 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου εκλέγεται για διετή θητεία το πρώτο και το τρίτο έτος της δημοτικής περιόδου. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του έτους έναρξης της δημοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του τρίτου έτους αυτής, το δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται προς τούτο, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού του εκλεγέντος δημάρχου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, ο οποίος αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους του δήμου. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παραγράφου γ΄ της περίπτωσης 4 του άρθρου 9, η κατά τα προηγούμενα εδάφια σύγκληση του συμβουλίου λαμβάνει χώρα την επόμενη Κυριακή από την εγκατάσταση των δημοτικών αρχών.»
β. Προ του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 64 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 71 του ν. 4555/2018, προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Στην περίπτωση ενός μόνο υποψηφίου για κάποιο από τα αξιώματα του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, αυτός είναι ο υποψήφιος που προτείνεται από την παράταξη.»

7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 83 του ν. 3852/2010, προστίθεται περίπτωση ιδ΄, ως ακολούθως:
«ιδ. αποφασίζει για την παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής.»

8. Όπου στον ν. 3852/2010, αναφέρεται «Ελεγκτής Νομιμότητας» ή «Επόπτης», μέχρι την έναρξη λειτουργίας των Αυτοτελών Υπηρεσιών Εποπτείας Ο.Τ.Α. του άρθρου 215 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 109 του ν. 4555/2018, νοείται ο «Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης.»

9. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 79 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας άνω των τριακοσίων (300) κατοίκων ορίζεται ο σύμβουλος του πρώτου κατά σειρά συνδυασμού που έλαβε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού του, σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο πρωτοδικείο. Η μη αποδοχή του αξιώματος του προέδρου, δεν οδηγεί σε απώλεια της ιδιότητας μέλους του συμβουλίου της κοινότητας.»
β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 79 του ν. 3852/2010 καταργείται και οι επόμενες παράγραφοι αναριθμούνται αναλόγως.
γ. Η αναριθμηθείσα παράγραφος 4 του άρθρου 79 του ν. 3852/2010 τροποποιείται ως εξής:
«4. Αν η θέση του προέδρου του συμβουλίου της κοινότητας κενωθεί λόγω θανάτου ή παραίτησης ή έκπτωσης από το αξίωμα ή εξαιτίας οποιουδήποτε άλλου λόγου, πρόεδρος ορίζεται ο επόμενος κατά σειρά σταυρών προτίμησης σύμβουλος του πρώτου σε εκλογική δύναμη συνδυασμού και αν εξαντληθούν οι σύμβουλοι του πρώτου συνδυασμού, πρόεδρος ορίζεται ο πρώτος σε σταυρούς προτίμησης μεταξύ των συμβούλων του δεύτερου συνδυασμού και ούτω καθεξής.»
δ. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 82 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) εισηγείται για την κατανομή του αναλογούντος στην κοινότητα ποσοστού των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 259,»
ε. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 83 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) εισηγείται ποια έργα και δράσεις θα εκτελεστούν στην κοινότητα, από το ποσοστό των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου, που της αναλογούν, σύμφωνα με την παράγραφο 4Α του άρθρου 259,».
στ. Η παράγραφος 4 του άρθρου 40 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από το άρθρο 63 του ν. 4604/2019 (Α΄ 50), καταργείται.

10. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 165 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«1. Το προεδρείο του περιφερειακού συμβουλίου αναδεικνύεται για διετή θητεία το πρώτο και το τρίτο έτος της περιφερειακής περιόδου. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του έτους έναρξης της περιφερειακής περιόδου, το περιφερειακό συμβούλιο συνέρχεται, προς τούτο, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού του εκλεγέντος περιφερειάρχη που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, ο οποίος αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραμματέα του συμβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους της περιφέρειας. Την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου του τρίτου έτους αυτής, το περιφερειακό συμβούλιο συνέρχεται για την ανάδειξη νέου προεδρείου, ύστερα από πρόσκληση του προέδρου του, ενώ καθήκοντα ειδικού γραμματέα ασκεί ο γραμματέας του περιφερειακού συμβουλίου. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παραγράφου γ’ της περίπτωσης 4 του άρθρου 9, η κατά τα προηγούμενα εδάφια σύγκληση του συμβουλίου λαμβάνει χώρα την επόμενη Κυριακή από την εγκατάσταση των περιφερειακών αρχών». β. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 165 του ν.
3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Στην περίπτωση ενός μόνο υποψήφιου για κάποιο από τα αξιώματα του προεδρείου του περιφερειακού συμβουλίου, αυτός είναι ο υποψήφιος που προτείνεται από την παράταξη.»

11. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 160 του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Η ανωτέρω έγκριση δεν ανακαλείται.»

12. Στο άρθρο 160 του ν.3852/2010 προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:
«9. Αντιπεριφερειάρχης ή έπαρχος που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του, εκπίπτει αυτοδικαίως από το αξίωμα αυτό.»

13. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι αποφάσεις που αφορούν την κυκλοφορία λαμβάνονται από την επιτροπή ποιότητας ζωής του δήμου και υποβάλλονται για έγκριση και εκτελούνται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 52 του ν. 2696/1999 (Α΄ 57).»
β. Η παράγραφος 3 του άρθρου 82 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής :
«3. Οι παραβάτες των αποφάσεων της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 2696/1999.»

14. Η παράγραφος 1 του άρθρου 181 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες και οι πρόεδροι των περιφερειακών συμβουλίων δικαιούνται αντιμισθίας, η οποία καταβάλλεται από την περιφέρεια. Ο περιφερειακός σύμβουλος των νησιωτικών περιφερειακών ενοτήτων, εξαιρουμένων εκείνων που ήταν έδρες τέως νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων και της περιφερειακής ενότητας νήσων της περιφέρειας Αττικής, στον οποίο ο περιφερειάρχης έχει μεταβιβάσει αρμοδιότητές του, δικαιούται αντιμισθίας. Η εφαρμογή του προηγουμένου εδαφίου περιορίζεται σε έναν μόνο περιφερειακό σύμβουλο ανά περιφερειακή ενότητα. Έως δύο (2) από τους περιφερειακούς συμβούλους κάθε περιφέρειας, στους οποίους ο περιφερειάρχης έχει μεταβιβάσει αρμοδιότητες, δικαιούνται αντιμισθίας, ίσης με την αντιμισθία που λαμβάνει ο πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου κατά την παράγραφο 3.»

15. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν. 3870/2010 (Α΄ 138) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται σε εξήντα (60) ημέρες.»

16. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 267 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τις αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στις οποίες το μεγαλύτερο ποσοστό του εταιρικού κεφαλαίου τους κατέχει ένας από τους φορείς της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, είναι δυνατή η συνέχιση της λειτουργίας τους και μετά τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους πράξη, με κατάλληλη τροποποίηση του καταστατικού τους. Η ισχύς των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει την 1.7.2019. Σε περίπτωση που οι εταιρείες αυτές έχουν τεθεί σε εκκαθάριση, η εταιρεία αναβιώνει σύμφωνα με τα ισχύοντα».

17. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 56 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107), προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Εφόσον κατά το χρόνο λήξης της διετούς παράτασης δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες έκδοσης νέας πράξης παραχώρησης ή κατάργησης της θέσης και ο μισθωτής εξακολουθεί να βρίσκεται στο μίσθιο, η μίσθωση δύναται να ανανεωθεί έως την ολοκλήρωση των προηγούμενων διαδικασιών και πάντως όχι πέραν του εξαμήνου.»

18. Όπου σε διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, ορίζεται ως αρμόδιο όργανο το δημοτικό συμβούλιο σχετικά με αρμοδιότητες, οι οποίες με τον παρόντα νόμο έχουν μεταβιβαστεί στην οικονομική επιτροπή ή στην επιτροπή ποιότητας ζωής, εφεξής αρμόδια όργανα για τη λήψη απόφασης ή έγκρισης θα είναι η οικονομική επιτροπή ή η επιτροπή ποιότητας ζωής.

19. Στις περιφέρειες, ως «αρμόδια υπηρεσία» κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α΄147) για ποσά έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, νοείται ο περιφερειάρχης και σε κάθε άλλη περίπτωση η οικονομική επιτροπή.

20. Υφιστάμενοι ορισμοί ληξιάρχων θεωρούνται ισχυροί έως τον ορισμό νέων κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 344/1976 (Α΄ 143).

1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα (3/5) των μελών, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, με τους αναπληρωτές τους, υποδεικνύονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και τα δύο πέμπτα (2/5) από τις λοιπές παρατάξεις.

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (Α΄191) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ΔΕΥΑ που συνιστάται από έναν (1) μόνο Δήμο διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο με τους αναπληρωτές του και αποτελείται από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο ως Πρόεδρο και έξι (6) ακόμη αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) ανήκουν στην παράταξη του επιτυχόντος συνδυασμού. Εκτός από τους αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται ακόμη, με τους αναπληρωτές τους, ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, που υποδεικνύεται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στην επιχείρηση ή, εφόσον ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση, τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για τον σκοπό αυτόν, ένα (1) μέλος ως εκπρόσωπος περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα της περιοχής, κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης και δύο (2) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης. Ο καθορισμός του περιβαλλοντικού ή κοινωνικού φορέα του προηγούμενου εδαφίου και η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων στο πρόσωπο του προτεινόμενου από αυτόν μέλους, γίνεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Ο Αντιπρόεδρος ορίζεται κατά τη πρώτη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου με ψηφοφορία μεταξύ των μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.»

3. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε περίπτωση συμμετοχής στην επιχείρηση περισσότερων του ενός δήμων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προσαυξάνονται ανάλογα, με την υπόδειξη, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, τριών (3) αιρετών εκπροσώπων, με τους αναπληρωτές τους, από κάθε δημοτικό συμβούλιο, εκ των οποίων οι δύο (2) ανήκουν στην παράταξη του δημάρχου. Σε περίπτωση που προκύπτει άρτιος συνολικός αριθμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου της έδρας της επιχείρησης υποδεικνύει έναν (1) επιπλέον αιρετό εκπρόσωπό του. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της διαδημοτικής επιχείρησης είναι ο δήμαρχος της έδρας της επιχείρησης ή ο οριζόμενος από αυτόν σύμβουλος. Ο περιβαλλοντικός ή κοινωνικός φορέας υποδεικνύει εκπρόσωπό του, ο οποίος ορίζεται από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου της έδρας της επιχείρησης. Ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο δήμαρχος του μεγαλύτερου σε πληθυσμό δήμου που συμμετέχει στην επιχείρηση, πλην του δήμου της έδρας της επιχείρησης, ή ο οριζόμενος από αυτόν σύμβουλος.»

4. Τα άρθρα 91 και 106 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) καταργούνται.

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 156 του ν.4600/2019 (Α΄43) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι κοινωφελείς επιχειρήσεις των καταργούμενων δήμων, από την έναρξη λειτουργίας των συνιστώμενων δήμων και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4, για όσο χρόνο διαρκεί ο διαδημοτικός χαρακτήρας των επιχειρήσεων αυτών, διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από τον δήμαρχο της έδρας της επιχείρησης ή τον οριζόμενο από αυτόν σύμβουλο ως Πρόεδρο και τρεις (3) αιρετούς εκπροσώπους, με τους αναπληρωτές τους, από κάθε δημοτικό συμβούλιο εκ των οποίων οι δύο (2) ανήκουν στην παράταξη του δημάρχου. Σε περίπτωση που προκύπτει άρτιος συνολικός αριθμός μελών του διοικητικού συμβουλίου, το δημοτικό συμβούλιο του δήμου της έδρας της επιχείρησης υποδεικνύει έναν (1) επιπλέον αιρετό εκπρόσωπο. Ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται, ακόμη, ένας (1) εκπρόσωπος των εργαζομένων στην επιχείρηση, αν αυτή απασχολεί περισσότερους από είκοσι (20) εργαζόμενους, υποδεικνυόμενος από τη γενική συνέλευση αυτών, ή εφόσον ελλείπει τέτοια, από το σύνολο των εργαζομένων στην επιχείρηση τους οποίους ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί σε γενική συνέλευση για τον σκοπό αυτόν, ένας (1) εκπρόσωπος κοινωνικού φορέα της περιοχής κάτοχος πτυχίου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής και δύο (2) δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι με αποδεδειγμένη εμπειρία ή γνώσεις συναφείς με το αντικείμενο της επιχείρησης. Τα ανωτέρω μη αιρετά μέλη ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το δημοτικό συμβούλιο του δήμου της έδρας της επιχείρησης. Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος του μεγαλύτερου σε πληθυσμό δήμου που συμμετέχει στην επιχείρηση, εκτός από τον δήμο της έδρας της επιχείρησης ή ο οριζόμενος από αυτόν σύμβουλος.»

1. Τα άρθρα 152 έως 174 του ν. 4555/2018 καταργούνται και επαναφέρονται σε ισχύ τα άρθρα 77 και 179 του ν. 3852/2010, όπως είχαν τροποποιηθεί με την παράγραφο 2 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118). Όπου στις διατάξεις του ν. 4555/2018 αναφέρεται Δημοτικός Διαμεσολαβητής ή Περιφερειακός Διαμεσολαβητής, νοούνται ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης και ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης, αντίστοιχα.

2. Το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 77 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στους δήμους άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων, καθώς και στους νησιωτικούς δήμους, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιλέγεται, κατόπιν προκηρύξεως που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήμου, πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας, ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης.»

3. Το δεύτερο εδάφιο της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 77 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται με απόφαση, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου.»

4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 179 ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των τριών πέμπτων (3/5) των παρόντων μελών του, επιλέγεται πολίτης που αποτελεί προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους ως περιφερειακός συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης.»

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 77 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες του δήμου, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή. Κατά την εξέταση καταγγελιών, ο συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών του δήμου, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 28/2015 (Α’ 34) για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες του δήμου για την αποτροπή επανάληψής τους.»

6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 179 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο συμπαραστάτης δέχεται ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών της περιφέρειας, των νομικών της προσώπων και των επιχειρήσεών της και ασκεί διαμεσολάβηση προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερομένους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους. Ο συμπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες της περιφέρειας, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να παρέχουν κάθε δυνατή συνδρομή. Κατά την εξέταση καταγγελιών, ο συμπαραστάτης μπορεί να αιτηθεί και να λάβει στοιχεία από το αρχείο των υπηρεσιών της περιφέρειας, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του π.δ. 28/2015 (Α΄ 34) για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Εφόσον, ύστερα από εξέταση καταγγελίας, προκύψουν φαινόμενα κακοδιοίκησης, ο συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις προς τις υπηρεσίες της περιφέρειας για την αποτροπή επανάληψής τους.»

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 208 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), τροποποιείται ως εξής:
«5. Η συζήτηση και η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος των δήμων πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του δήμου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και το εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.»

2. Το άρθρο 268Α του ν. 3852/2010 τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 268Α Συζήτηση και ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Περιφερειών
Η συζήτηση και η ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος των περιφερειών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας της περιφέρειας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του περιφερειακού συμβουλίου συνιστά και το εγκεκριμένο Τεχνικό Πρόγραμμα. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του περιφερειακού συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.»

Η συζήτηση και η ψήφιση του επιχειρησιακού προγράμματος των δήμων και των περιφερειών πραγματοποιούνται σύμφωνα με το σχέδιο της εκτελεστικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις επιχειρησιακού προγράμματος που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου συνιστά και το εγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων. 

Η συζήτηση και η ψήφιση του ετησίου προγράμματος διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας των δήμων και των περιφερειών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις προγράμματος διαχείρισης και αξιοποίησης που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση των αρμοδίων υπηρεσιών. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου συνιστά και το εγκεκριμένο πρόγραμμα. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.

Ο κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του ν. 3852/2010 ορισμός φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών πραγματοποιείται σύμφωνα με το σχέδιο της οικονομικής επιτροπής και τις τυχόν εναλλακτικές προτάσεις που συντάσσονται και κατατίθενται από τους επικεφαλής των παρατάξεων. Οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις συνοδεύονται από εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Ως εγκεκριμένη θεωρείται η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.

1 α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄167) αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων, που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9.»
β. Η παράγραφος 9 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Εναλλακτικές προτάσεις προϋπολογισμού κατατίθενται είτε στην οικονομική επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού, είτε στο δημοτικό συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού. Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιούν κωδικούς αριθμούς εσόδων και δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκέλιση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα  οριζόμενα στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων».

2. α. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 78 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η συζήτηση και η ψήφιση του προϋπολογισμού διεξάγεται επί της εισήγησης της οικονομικής επιτροπής και επί των εναλλακτικών προτάσεων των παρατάξεων που τυχόν υποβλήθηκαν. Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 6.»
β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 78 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Εναλλακτικές προτάσεις προϋπολογισμού κατατίθενται είτε στην οικονομική επιτροπή κατά το στάδιο σύνταξης του σχεδίου του προϋπολογισμού, είτε στο περιφερειακό συμβούλιο κατά την πρώτη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού. Οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες παρατάξεις ή τους προτείνοντες συμβούλους, συνοδεύονται από αιτιολογική έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας της περιφέρειας, συζητούνται διακριτά και τίθενται σε ψηφοφορία κατά την ίδια συνεδρίαση που συζητείται το σχέδιο που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση που τροποποιούν κωδικούς αριθμούς εσόδων και δαπανών, θα πρέπει να διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκέλιση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2. Κατά τη σύνταξη των προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας παρέχουν κάθε σχετικό στοιχείο. Η πρόταση που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του περιφερειακού συμβουλίου συνιστά τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του περιφερειακού συμβουλίου, τότε η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και θεωρείται εγκεκριμένη η πρόταση που λαμβάνει τις περισσότερες ψήφους επί των παρόντων.»

1. Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του π. δ. 99/2017 (Α΄ 141) ως προς το πιστοποιητικό πυρασφάλειας της περίπτωσης α΄ της ανωτέρω διάταξης, παρατείνεται, από τη λήξη της έως τις 31.12.2019, για τις εξής περιπτώσεις:
α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής άδειας μετά τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης μετά την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους μερικά ή ολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε΄ – Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α΄ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.γ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018,
β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης για έκδοση οικοδομικής άδειας πριν τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο ανέγερσης πριν από την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους συνολικά, προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε΄–Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α΄ και του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ. 41/ 2018 ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.1.δ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ και στον πίνακα 1 του π.δ. 41/2018.

2. Η προθεσμία της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, ως προς τα δικαιολογητικά της περίπτωσης β΄ και ως προς την απόφαση παραχώρησης των χώρων ή το παραχωρητήριο της περίπτωσης γ΄, παρατείνεται, από τη λήξη της έως τις 31.12.2019.

3. Σε περίπτωση μη προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας, της οικοδομικής άδειας ή άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης νομιμοποίησης του κτιρίου ή της απόφασης παραχώρησης ή παραχωρητηρίου μέσα στην αποκλειστική προθεσμία των παραγράφων 1 και 2, η άδεια που εκδόθηκε, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017, ανακαλείται.

4. Η προθεσμία των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ως προς τη συμμόρφωση των σταθμών στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του άρθρου 4 του π.δ. 99/2017, παρατείνεται από τη λήξη της έως τις 31.12.2019. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των σταθμών στις ως άνω διατάξεις, μέσα στην ανωτέρω αποκλειστική προθεσμία, η άδειά τους ανακαλείται. 

1. Το άρθρο 3 της αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 (B΄ 272) υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Οι υποψήφιοι για τις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες θέσεων θα πρέπει να κατέχουν την ιδιότητά τους, όπως αυτή αποδεικνύεται από τα απαιτούμενα ως άνω δικαιολογητικά, κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη.»

2. Οι διατάξεις του άρθρου 3 της αρ. ΔΙΠΑΑΔ/ Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824/3.2.2017 υπουργικής απόφασης, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ισχύoυν και για όσες προκηρύξεις έχουν εκδοθεί οριστικοί πίνακες διοριστέων και εκκρεμεί, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο διορισμός τους.

3. Κατ’ εξαίρεση, η προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών διορισμού για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2, παρατείνεται έως 30.8.2019.

1 .α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 161 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
1. «Δήμοι και σύνδεσμοι δήμων που έχουν ανάλογη οικονομική δυνατότητα, μπορούν με τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας να συνιστούν θέση μετακλητού Γενικού Γραμματέα. Κατά την πρώτη θητεία των δημοτικών αρχών στους δήμους που συνιστώνται με την παράγραφο 1 του άρθρου 154 του ν. 4600/2019 (Α’ 43), μπορεί να διορισθεί Γενικός Γραμματέας ακόμα και αν δεν προβλέπεται θέση στον Μεταβατικό Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 161 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Η απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό του Γενικού Γραμματέα οργάνου ισχύει από την υπογραφή της, για όλες τις συνέπειες.»

2 .α. Η παράγραφος 5 του άρθρου 163 του ν.3584/2007, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών και Επιστημονικών Συνεργατών μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του ν. 1256/1982, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού. Η διάρκεια της απόσπασης είναι ίση με τη διάρκεια της θητείας του δημάρχου ή του προέδρου του Συνδέσμου για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, και εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου και γνώμη του αρμοδίου προς διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης, καθώς και γνώμη του αρμοδίου διοικητικού συμβουλίου ή του αρμόδιου διοικητή, όπου αυτό υπάρχει. Η κατά τα προηγούμενα εδάφια απόσπαση δύναται να παραταθεί και μετά την εγκατάσταση νέων δημοτικών αρχών, εφόσον ο νέος δήμαρχος ή πρόεδρος του συνδέσμου δηλώσει τη συγκατάθεσή του για τη διατήρηση των αποσπασμένων, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 9. Για την παράταση της απόσπασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο του Συνδέσμου. Η μισθοδοσία των ανωτέρω υπαλλήλων καταβάλλεται από την υπηρεσία υποδοχής. Οι αποσπασμένοι κατά τον χρόνο απόσπασής τους εξακολουθούν να υπάγονται στους φορείς ασφάλισης στους οποίους είναι ασφαλισμένοι. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνουν και το ήδη υπηρετούν προσωπικό σε θέσεις Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών των Ο.Τ.Α..»
β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007, αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Η σύμβαση εργασίας των Ειδικών Συμβούλων, των Επιστημονικών Συνεργατών και των Ειδικών Συνεργατών λύεται με τον θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την καταγγελία της, ή την πάροδο πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του δημάρχου ή του προέδρου του Συνδέσμου, εφόσον οι αντικαταστάτες τους δεν εκδηλώσουν με πράξη τους τη συγκατάθεσή τους για τη διατήρησή τους.».

3.α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 242 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Η απόφαση του αρμοδίου για τον διορισμό του Εκτελεστικού Γραμματέα οργάνου ισχύει από την υπογραφή της, για όλες τις συνέπειες.»
β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για την πλήρωση των θέσεων της παραγράφου 1 απαιτούνται:
α. τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για το μόνιμο προσωπικό του Δημοσίου και
β. πτυχίο ή δίπλωμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής τους ή
γ. ειδίκευση σε επαγγελματικό τομέα αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που αποδεικνύεται με αξιόλογη επαγγελματική απασχόληση ή επαρκείς γνώσεις και σημαντική εμπειρία, ανάλογη με τα αντικείμενα στα οποία θα απασχοληθούν. Επίσης, η ειδίκευση ή η εμπειρία μπορεί να αποδεικνύεται και από την ιδιότητα των προσλαμβανομένων ως επαγγελματιών ειδικής εμπειρίας ή από την ιδιότητά τους ως πρώην αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Για τους Επιστημονικούς Συνεργάτες, απαιτείται επιπλέον και διδακτορικό δίπλωμα ή τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών Σχολής Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή αξιόλογες ειδικές μελέτες, σχετιζόμενα με το αντικείμενο της απασχόλησής τους. Για τους ειδικούς συνεργάτες της περίπτωσης γ΄ απαιτείται τουλάχιστον απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.»
β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η πλήρωση των θέσεων Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών μπορεί να γίνει και με απόσπαση υπαλλήλων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με τις διατάξεις του ν. 1256/1982, συμπεριλαμβανομένων και των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού. Η διάρκεια της απόσπασης είναι ίση με τη διάρκεια της θητείας του περιφερειάρχη ή του αντιπεριφερειάρχη, για την επικουρία του οποίου έχουν προσληφθεί. Η απόσπαση διενεργείται με κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου, κατά περίπτωση, Yπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου υπαλλήλου, γνώμη του αρμόδιου προς διορισμό οργάνου του φορέα προέλευσης, καθώς και γνώμη του αρμοδίου διοικητικού συμβουλίου ή του αρμόδιου διοικητή, όπου υπάρχει. Η κατά τα προηγούμενα εδάφια απόσπαση δύναται να παραταθεί και μετά την εγκατάσταση νέων περιφερειακών αρχών, εφόσον ο νέος περιφερειάρχης ή αντιπεριφερειάρχης του συνδέσμου δηλώσει τη συγκατάθεσή του για τη διατήρηση των αποσπασμένων, εντός της προθεσμίας της παραγράφου 9. Για την παράταση της απόσπασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον περιφερειάρχη ή τον αντιπεριφειάρχη. Η μισθοδοσία των αποσπώμενων υπαλλήλων καταβάλλεται από την υπηρεσία υποδοχής. Οι αποσπασμένοι, κατά το χρόνο της απόσπασής τους, εξακολουθούν να υπάγονται στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, στους οποίους είναι ασφαλισμένοι. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου καταλαμβάνουν και το ήδη υπηρετούν με απόσπαση προσωπικό σε θέσεις Ειδικών Συμβούλων, Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών των περιφερειών.»
γ. Η παράγραφος 9 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Η σύμβαση εργασίας των Ειδικών Συμβούλων, των Επιστημονικών Συνεργατών και των Ειδικών Συνεργατών λύεται με τον θάνατο, την έκπτωση, την παραίτηση και την καταγγελία της ή την πάροδο πέντε (5) ημερών από την αποχώρηση του περιφερειάρχη ή του αντιπεριφερειάρχη για την επικουρία του οποίου προσλήφθηκαν, εφόσον οι αντικαταστάτες τους δεν εκδηλώσουν με πράξη τους τη συγκατάθεση για τη διατήρησή τους.»

Το άρθρο 2 του π.δ. 497/1991 (Α΄180) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
Στοιχεία Δημοτολογίου
Στο δημοτολόγιο αναγράφονται ο αριθμός της οικογενειακής μερίδας, ο αύξων αριθμός εγγραφής κάθε μέλους στην οικογενειακή μερίδα, η χρονολογία εγγραφής, το επώνυμο, το κύριο όνομα, το όνομα του πατέρα, το όνομα της μητέρας, η χρονολογία γέννησης, η κατοικία, το θρήσκευμα, ο τρόπος και η χρονολογία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας και της ιδιότητας του δημότη, το έτος και ο τρόπος εγγραφής στα μητρώα αρρένων, η χρονολογία διαγραφής και η αιτιολογία αυτής, ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο που προβλέπει ο τύπος των φύλλων του δημοτολογίου. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται οι αναγκαίες τεχνικές προσαρμογές του πληροφοριακού συστήματος του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α΄107), ο τύπος και το περιεχόμενο των εκδιδόμενων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, καθώς και ο χρόνος έναρξης εφαρμογής της παρούσας ρύθμισης.»

Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η διεξαγωγή των δομημένων συνεντεύξεων των προϊσταμένων της παρούσας παραγράφου πραγματοποιείται από το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.) του άρθρου 248 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).»

1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 155 του ν. 4600/2019 (Α΄43), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στους ΟΕΥ προβλέπονται τουλάχιστον οι θέσεις προσωπικού των μεταβατικών ΟΕΥ της παραγράφου 4, στις οποίες κατατάσσεται το κατανεμημένο προσωπικό, με απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με μέριμνα του Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.»

2. Ο ορκωτός ελεγκτής που ορίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 157 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43), παραδίδει στην Επιτροπή Κατανομής Περιουσίας του Καταργούμενου δήμου (εφεξής Επιτροπή) έως την 10η Αυγούστου τρέχοντος έτους την έκθεση απογραφής αποτίμησης της περιουσίας του καταργούμενου δήμου, ανεξαρτήτως του σταδίου κατάρτισής της.

3. Με βάση την έκθεση της προηγούμενης παραγράφου, η Επιτροπή πραγματοποιεί την κατανομή της περιουσίας στους νέους δήμους με απόφασή της, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χωρίς να απαιτείται έγκρισή της από το δημοτικό συμβούλιο του καταργούμενου δήμου.

4. Ο καταργούμενος δήμος συνεχίζει να πραγματοποιεί εισπράξεις και πληρωμές έως την 31η Αυγούστου τρέχοντος έτους.

5. Το έργο του ορκωτού ελεγκτή λήγει με την κατάθεση συμπληρωματικής έκθεσης στην Επιτροπή μετά την 31η Αυγούστου, σε εύλογο χρόνο και πάντως όχι πέραν του διμήνου, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει τις μεταβολές που έγιναν έως την ημερομηνία αυτή, συνεπικουρούμενος από την οικονομική υπηρεσία του νέου δήμου που αποτελούσε την έδρα του καταργηθέντος ομοίου. Σε περίπτωση όπου, από τη συμπληρωματική έκθεση του ορκωτού, προκύπτει ανάγκη ανακατανομής της περιουσίας, η Επιτροπή επιλαμβάνεται άμεσα με τροποποιητική – συμπληρωματική πράξης της, ανεξαρτήτως εάν τα πρόσωπα που τη συνθέτουν απώλεσαν την ιδιότητα του αιρετού, ή το αξίωμά τους. Η πράξη αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οπότε και ολοκληρώνεται το έργο της Επιτροπής. Εάν προκύπτει ανάγκη επιμερισμού διαθεσίμων, λαμβάνεται ως μοναδικό κριτήριο το μέγεθος του πληθυσμού των δήμων και καταβάλλονται τα αναλογούντα ποσά, από τους προϊστάμενους των οικονομικών υπηρεσιών των δήμων.

6. Τα στοιχεία της απόφασης της Επιτροπής, λαμβάνονται υπόψη και για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του νέου δήμου, καθώς και για την απογραφή έναρξης. Ειδικότερα, για την απογραφή έναρξης, απαιτείται η συγκρότηση Επιτροπής Απογραφής με απόφαση του οικείου δημάρχου. Οποιεσδήποτε διαφορές στις ποσότητες και αξίες της απογραφής που τυχόν θα προκύψουν σε μεταγενέστερο έλεγχο της απογραφής, ή/και διαφορές της αρχικής απογραφής και αποτίμησης σε σχέση με τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων, εγκρίνονται και καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς κατόπιν αποδοχής από το δημοτικό συμβούλιο.

7. Για την χρήση από 1.1.2019 έως 31.8.2019, καθώς και για τυχόν προηγούμενες χρήσεις για τις οποίες δεν έχουν συνταχθεί οικονομικές καταστάσεις, αυτές συντάσσονται από τον δήμο που αποτελούσε την έδρα του καταργηθέντος. Μετά τον έλεγχό τους από ορκωτό ελεγκτή, ο οποίος ορίζεται από τον εν λόγω δήμο, η αμοιβή του οποίου βαρύνει όλους τους δήμους, οι οικονομικές καταστάσεις εγκρίνονται μόνο από το δημοτικό συμβούλιο του ανωτέρω δήμου.

8. Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 157 του ν. 4600/2019, ο δήμος που αποτελούσε την έδρα του καταργηθέντος, διατηρεί τους λογαριασμούς σε πιστωτικά ιδρύματα ή/και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και είναι ο καθολικός διάδοχος αυτού, προκειμένου να υλοποιήσει όλες τις ενεργές συμβάσεις και να εισπράξει και να καταβάλλει όλες τις απαιτήσεις και τις αντίστοιχες υποχρεώσεις. Υποβάλλει οποιαδήποτε φορολογική δήλωση ή δήλωση σε ασφαλιστικό φορέα, εφόσον απαιτείται. Τα ποσά που εισπράχθηκαν ή/και καταβλήθηκαν, επιμερίζονται, στο σύνολο των νέων δήμων.

9. Τα ανταλλακτικά, είδη συντήρησης, καύσιμα, γραφική ύλη και κάθε είδους διαθέσιμα υλικά κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2019, που δεν έχουν αναλωθεί από τον καταργούμενο δήμο, ή ακόμη δεν έχουν παραληφθεί έως την παραπάνω ημερομηνία και προορίζονταν για την επικράτεια του δήμου, τα διαχειρίζεται ο δήμος που αποτελούσε την έδρα του καταργηθέντος και αφορούν στην εξυπηρέτηση, τουλάχιστον για το τρέχον έτος, ή για το χρόνο που προβλέπεται κατά περίπτωση από ενεργή σύμβαση με προμηθευτή, του συνόλου των νέων δήμων, οι ανάγκες των οποίων είχαν εκτιμηθεί και συνυπολογιστεί κατά τη διενέργεια των προμηθειών.

10. Η διαδικασία εκκαθάρισης και καταβολής της μισθοδοσίας των εργαζομένων σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου του ν. 4600/2019 αφορά και στην ενταλματοποίηση και πληρωμή των σχετικών δαπανών από τον οικείο δήμο.

11. Για την εφαρμογή των παραγράφων 6 έως 9 του παρόντος συνάπτονται προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ του δήμου που αποτελούσε την έδρα του καταργούμενου και των λοιπών εμπλεκομένων δήμων. Σε αυτές καθορίζονται μεταξύ άλλων οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις των συμβαλλόμενων φορέων, ο τρόπος καταβολής και είσπραξης των ποσών που τους αφορούν, ο τρόπος απασχόλησης του προσωπικού αυτών εφόσον απαιτείται, καθώς και οι επιτροπές παρακολούθησης για την υλοποίηση των όρων της σύμβασης. Εφόσον προκύπτει οικονομική επιβάρυνση, ή/και έσοδο για τους δήμους, που δεν συνυπολογίστηκαν στην κατανομή των περιουσιακών στοιχείων και αφορούν τουλάχιστον δύο δήμους, επιμερίζονται από τον προϊστάμενο της οικονομικής υπηρεσίας του εν λόγω δήμου, με μοναδικό κριτήριο το μέγεθος του πληθυσμού τους. Η δαπάνη μισθοδοσίας, αφορά στο σύνολό της αποκλειστικά τον δήμο που απασχολεί το αντίστοιχο προσωπικό.

12. Η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις προβλέψεις του π.δ. 315/1999 (Α΄ 302). Για τα αποθέματα, στην περίπτωση που δεν υφίσταται οργανωμένη αποθήκη, ή τα πάσης φύσεως έπιπλα και τον εξοπλισμό για τα οποία δεν είναι δυνατόν να ανευρεθούν σχετικά στοιχεία, αρκεί κατά τη σύνταξη της έκθεσης της παραγράφου 1 του παρόντος, μια ενδεικτική περιγραφή του είδους και των ποσοτήτων τους ανά χώρο αποθήκευσης ή θέσης που βρίσκονται, που πραγματοποιείται με τη συνδρομή των υπηρεσιών του δήμου.

13. Έως ότου αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός για το τετράμηνο από 1.9.2019 έως 31.12.2019, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Οκτωβρίου τρέχοντος έτους, ισχύει για όλους τους νέους δήμους ο προϋπολογισμός του καταργούμενου δήμου που έχει λήξει, ως προς τις δαπάνες που τους αφορούν. Μετά την πάροδο του μήνα απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό του καταργούμενου δήμου, πλην αυτών που αφορούν τις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και κάθε είδους δαπάνες που αφορούν σε έκτακτες και απρόβλεπτες ανάγκες.

14. Τα έπιπλα γραφείου, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και εκτυπωτές, καθώς και ο εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών, συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται από τους διοικητικούς υπαλλήλους στους δήμους που κατατάσσονται από την 1.9.2019.

15. Για την παράδοση – παραλαβή των κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων, υλικών, αρχείων κ.λπ. συντάσσονται σχετικά πρωτόκολλα από τις αντίστοιχες επιτροπές που έχουν συσταθεί γι’ αυτόν τον σκοπό από τους οικείους δημάρχους.

16. Η γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής γίνεται από υπαλλήλους της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τηρούνται συνοπτικά πρακτικά.

17. Κατά την ανάληψη καθηκόντων των νέων Δημάρχων και πριν την έκδοση της πράξης κατάταξης του προσωπικού, τοποθετούνται οι υπάλληλοι των οικονομικών υπηρεσιών και οι προϊστάμενοι των αντίστοιχων οργανικών μονάδων που ορίζονται κατά τις διατάξεις του άρθρου 100 του ν. 3584/2007.

18. Οι διατάξεις του άρθρου 157 του ν. 4600/2019, οι οποίες δεν είναι αντίθετες με τις ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου, εξακολουθούν να ισχύουν.

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Αυτοτελές Γραφείο Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Data Protection OfficerDPO), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου του 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, EL L119, στο εξής «Γ.Κ.Π.Δ.»).

2. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO) εποπτεύει όλες τις πράξεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και διασφαλίζει την προστασία προσωπικών δεδομένων εντός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Έχει, ιδίως, τις εξής αρμοδιότητες: (α) Ενημερώνει και συμβουλεύει τον, κατά την έννοια των περιπτώσεων 7 και 8 του άρθρου 4 του Γ.Κ.Π.Δ., υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία, αντίστοιχα και τους υπαλλήλους του Γραφείου που εκτελούν την επεξεργασία για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Γ.Κ.Π.Δ. και από άλλες διατάξεις της εθνικής ή της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. (β) Παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τον Γ.Κ.Π.Δ. και με άλλες διατάξεις της εθνικής ή της ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και με τις πολιτικές του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία σε σχέση με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων της ανάθεσης αρμοδιοτήτων, της ευαισθητοποίησης της κατάρτισης των υπαλλήλων που συμμετέχουν στις πράξεις επεξεργασίας και της διενέργειας των σχετικών ελέγχων. (γ) Παρέχει συμβουλές, όταν ζητείται για την εκτίμηση αντικτύπου σχετικά με την προστασία των δεδομένων και παρακολουθεί την υλοποίησή της σύμφωνα με το άρθρο 35 του Γ.Κ.Π.Δ.. (δ) Είναι το πρώτο σημείο επαφής για την εποπτική αρχή και τα υποκείμενα των δεδομένων για ζητήματα που σχετίζονται με την επεξεργασία αυτών, περιλαμβανομένης της διενέργειας προηγούμενης διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Γ.Κ.Π.Δ., αλλά και για οποιοδήποτε άλλο θέμα. (ε) Συνεργάζεται με την εποπτική αρχή.

3. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DΡΟ), διευκολύνει τη συμμόρφωση του υπευθύνου επεξεργασίας και του εκτελούντος την επεξεργασία με τις διατάξεις του Γ.Κ.Π.Δ. και της εθνικής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μεσολαβεί μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων, όπως εποπτικής αρχής και υποκειμένων των δεδομένων. Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός και δεν φέρει προσωπική ευθύνη για τη μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό. Δεν απολύεται ούτε υφίσταται κυρώσεις από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία επειδή επιτέλεσε τα καθήκοντά του και λογοδοτεί απευθείας στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 38 του Γ.Κ.Π.Δ.. Υπεύθυνος να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον Γ.Κ.Π.Δ. και την εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τον Γ.Κ.Π.Δ. και την εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στον Γ.Κ.Π.Δ. και την εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι υπάλληλοι του Γραφείου δεσμεύονται, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, από την τήρηση του απορρήτου ή της εμπιστευτικότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις της εθνικής και της ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

5. Το Γραφείο στελεχώνεται από υπαλλήλους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης οι οποίοι τοποθετούνται σε αυτό με απόφαση του οικείου Υπουργού.

1. Στο άρθρο 53 του ν. 4314/2014 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής: «7. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνίσταται Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕΤΠΕ), η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η Ειδική Υπηρεσία έχει τις αρμοδιότητες του άρθρου 17 του παρόντος και δύναται, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους τομεακού Ε.Π. ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω Ε.Π. όσον αφορά σε δράσεις ΤΠΕ πέραν των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 17. Η ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, διαρθρώνεται σε τέσσερις μονάδες, ως εξής: (α) Μονάδα Α: Προγραμματισμού, Αξιολόγησης και Επιλογής Πράξεων, (β) Μονάδα Β : Διαχείρισης Πράξεων, (γ) Μονάδα Γ: Υλοποίησης Δράσεων, (δ) Μονάδα Δ: Οργάνωσης και Διοικητικής Υποστήριξης.

2. Η Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (ΕΔΟΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης καταργείται. Το πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί με απόσπαση στις οργανικές μονάδες της ΕΔΟΤΠΕ που καταργείται με το προηγούμενο εδάφιο μεταφέρεται στην ΕΥΔΕ-ΤΠΕ και υπηρετεί σε αυτήν έως τη λήξη της απόσπασής του.

3. Προϊστάμενος στην ΕΥΔΕ-ΤΠΕ και προϊστάμενοι στις νέες οργανικές μονάδες της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ τοποθετούνται με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπάλληλοι, οι οποίοι ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου του ιδίου επιπέδου στην ΕΔΟΤΠΕ κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.

4. Η παύση λειτουργίας της ΕΔΟΤΠΕ και η έναρξη της πλήρους λειτουργίας της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ πραγματοποιείται μετά την τοποθέτηση των προϊσταμένων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 και όχι αργότερα από τις 15.9.2019 και διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο οργανισμός και οι αρμοδιότητες της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ και των μονάδων της. Μετά την έκδοση της ανωτέρω κ.υ.α. προκηρύσσεται η πλήρωση των θέσεων ευθύνης της ΕΥΔΕ-ΤΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

6. Συγχρηματοδοτούμενες από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 πράξεις, καθώς και πράξεις χρηματοδοτούμενες από το εθνικό ΠΔΕ, που υλοποιούνται από την ΕΔΟΤΠΕ που καταργείται με την παράγραφο 2, συνεχίζουν να υλοποιούνται από την ΕΥΔΕΤΠΕ, η οποία θεωρείται καθολικός διάδοχος ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που απορρέουν από τις πράξεις αυτές. Η ΕΥΔΕ-ΤΠΕ αναλαμβάνει τυχόν ενέργειες που προκύπτουν ως απόρροια της άσκησης των αρμοδιοτήτων της ΕΔΟΤΠΕ κατά την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.

1. Η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης των Διαδικασιών που συστάθηκε με το π.δ. 84/2019 (Α’ 123) διαρθρώνεται ως εξής:
(α) Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας,
(β) Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών.

2. Από το πεδίο εφαρμογής των επόμενων άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου εξαιρούνται:
(α) τα διαβαθμισμένα συστήματα επικοινωνιών και πληροφορικής του δημόσιου τομέα,
(β) τα συστήματα επικοινωνιών και πληροφορικής (Σ.Ε.Π.) της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.).

To Αυτοτελές Τμήμα Επικοινωνίας είναι υπεύθυνο για:
(α) την σύνταξη και εφαρμογή πλάνου επικοινωνίας για όλες τις πολιτικές και δράσεις της Γενικής Γραμματείας και τη διάχυση των θετικών συνεπειών τους στους πολίτες και την κοινωνία ευρύτερα, με τρόπο προσβάσιμο σε όλους,
(β) τον σχεδιασμό δράσεων ευαισθητοποίησης της κοινωνίας για κάθε θέμα που άπτεται των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας,
(γ) την οργάνωση θεματικών διαβουλεύσεων για θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας με κοινωνικούς φορείς και εταίρους εκπροσώπους.
Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, το Τμήμα συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας, με το Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης του Υπουργείου και με κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που σχετίζεται με τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας.

1. Στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, συστήνεται Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, στρατηγικοί στόχοι της οποίας είναι οι εξής:
(α) η σύνταξη της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την ψηφιακή πολιτική και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η διασφάλιση της συνοχής της κατά την εφαρμογή της από όλους τους φορείς του Δημοσίου,
(β) ο σχεδιασμός και η εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για τον ανασχεδιασμό και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών προς πολίτες, επιχειρήσεις και το Δημόσιο,
(γ) η βελτίωση της εμπειρίας του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες σε ό,τι αφορά στις συναλλαγές του με αυτό.

2. Η Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών αποτελείται από τις παρακάτω Διευθύνσεις:
(α) Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής και Καινοτομίας,
(β) Διεύθυνση Υλοποίησης Ψηφιακών Πολιτικών,
(γ) Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών,
(δ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών.

1. Η Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής και Καινοτομίας συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
(α) Τμήμα Ψηφιακής Στρατηγικής και Καινοτομίας,
(β) Τμήμα Αξιολόγησης Έργων,
(γ) Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαλειτουργικότητας,
(δ) Τμήμα Προτύπων.

2. Στο Τμήμα Ψηφιακής Στρατηγικής και Καινοτομίας περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:
(α) η κατάρτιση πενταετούς σχεδίου για τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού που αντικαθιστά την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική (Ε.Ψ.Σ.), λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις κάθε εμπλεκόμενου, δημόσιου ή ιδιωτικού, φορέα, καθώς και τον αντίστοιχο σχεδιασμό της Ε.Ε. και διεθνών οργανισμών,
(β) η εποπτεία της υλοποίησης της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, μέσω της κατάρτισης επιμέρους σχεδίων δράσης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και η έκδοση δεσμευτικών οδηγιών για την υλοποίησή του,
(γ) η ανά έτος αποτίμηση της εφαρμογής της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, καθώς και των όποιων σχετικών σχεδίων δράσης για την ψηφιακή ανάπτυξη και τη μέριμνα για την αναμόρφωσή τους με βάση την αποτίμηση ή και σε κάθε άλλη περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο,
(δ) η παρακολούθηση των ευρωπαϊκών και διεθνών εξελίξεων στους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομίας, η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με άλλα κράτη, εκπροσωπώντας τη χώρα, για την εκπόνηση στρατηγικών σχεδίων για τη ψηφιακή πολιτική, καθώς και η ενσωμάτωση της στρατηγικής αυτής στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού,
(ε) ο συντονισμός των κατά περίπτωση εμπλεκομένων φορέων για τη διαμόρφωση των εθνικών θέσεων σε σχέση με τη Ψηφιακή Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής για τη Ψηφιακή Ενιαία Αγορά για θέματα του Τμήματος,
(στ) η συμμετοχή και εκπροσώπηση της χώρας σε διακρατικά δίκτυα, ομάδες εργασίας καθώς και σε καινοτόμα προγράμματα, εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε θέματα καλών και καινοτόμων πρακτικών για θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού,
(ζ) η παρακολούθηση των σχετικών ευρωπαϊκών και διεθνών δεικτών μέτρησης, της ψηφιακής οικονομίας, κοινωνίας και καινοτομίας και η συνεργασία με τις αρμόδιες ευρωπαϊκές και διεθνείς υπηρεσίες για τη διαχείρισή τους σε εθνικό επίπεδο,
(η) η διαμόρφωση πολιτικών για την προσέλκυση επενδύσεων στον χώρο της πληροφορικής και η συνεργασία με τους αρμόδιους, εθνικούς και διεθνείς, φορείς για την υλοποίησή τους.

3. Στο Τμήμα Αξιολόγησης Έργων περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:
(α) ο συντονισμός της διαδικασίας αποτύπωσης των αναγκών και προτεραιοτήτων των φορέων του Δημοσίου σε τομεακά, εξειδικευμένα και σε έργα τεχνολογικής αναβάθμισης και διασύνδεσης υφιστάμενων συστημάτων Τ.Π.Ε., για την επίτευξη των στόχων της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού,
(β) η αξιολόγηση των προτάσεων έργων και δράσεων Τ.Π.Ε., που υποβάλλουν οι φορείς του Δημοσίου στους ανωτέρω τομείς και η εξειδίκευση του φυσικού τους αντικειμένου, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του Δημοσίου, η κοστολόγηση και προτεραιοποίηση και η εισήγηση προς έγκριση,
(γ) στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), η προέγκριση των τεχνικών δελτίων των φορέων πρότασης, εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή τους, πριν την κατάθεσή τους στην αρμόδια Διαχειριστική Αρχή. Με την παρέλευση της σχετικής προθεσμίας τα τεχνικά δελτία των φορέων πρότασης θεωρούνται εγκεκριμένα από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών,
(δ) η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των έργων ψηφιακής πολιτικής με τη χρήση δεικτών, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή πρότυπα.

4. Στο Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαλειτουργικότητας περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:
(α) σε εναρμόνιση με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, η εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού πολιτικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα πεδία των υποδομών, της χρήσης Τ.Π.Ε., των υποδομών υπολογιστικού νέφους και των τηλεπικοινωνιών της Δημόσιας Διοίκησης,
(β) η ανάπτυξη και διαχείριση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Δημόσιας Διοίκησης,
(γ) η μέριμνα για τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης σχετικά με τις μεταξύ τους συναλλαγές (G2G), σε οργανωτικό, θεσμικό, σημασιολογικό και τεχνολογικό επίπεδο και η δημιουργία ενός πλαισίου ενιαίας λειτουργίας και συνεργασίας μεταξύ τους, μοντελοποιώντας και αναλύοντας τις διαδικασίες για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του δημόσιου τομέα,
(δ) η κατάρτιση του Ελληνικού Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τα Πρότυπα Διαλειτουργικότητας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας (EIF), ο συντονισμός και η εποπτεία της υλοποίησής του και η επικαιροποίηση των αρχών, προτύπων, διαδικασιών και κανόνων του, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
(ε) η προώθηση συμφωνιών συνεργασίας (διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης μητρώων) μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα,
(στ) η συμμετοχή και η εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς και όργανα ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών και διεθνών οργανισμών για την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων που προωθούν τη διαλειτουργικότητα σε συνεργασία με τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
(ζ) η αξιολόγηση και διαμόρφωση πολιτικών για τα συστήματα της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης σε ό,τι αφορά τη διαλειτουργικότητα και το σχεδιασμό δράσεων για την εφαρμογή της αρχής «Μόνο μία φορά» (Once Only),
(η) ο σχεδιασμός των απαραίτητων τεχνικών μέτρων, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας και το Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας, που απαιτούνται για την προστασία των προς επεξεργασία, διακίνηση και αποθήκευση πληροφοριών, δηλαδή την προστασία της ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας και διαθεσιμότητάς τους, και την προστασία της πληροφοριακής ιδιωτικότητας,
(θ) η συνεργασία με τις Ανεξάρτητες και Ρυθμιστικές Αρχές που αφορούν στο αντικείμενό της (ενδεικτικά: ΕΕΤΤ, ΑΠΔΠΧ, ΑΔΑΕ),
(ι) η σύνταξη απαιτήσεων και προδιαγραφών κανόνων και πολιτικών διαλειτουργικότητας μεταξύ των νέων προτεινόμενων και υφιστάμενων υποδομών Τ.Π.Ε. και η επίβλεψη του υπόλοιπου κύκλου των νέων έργων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με αυτούς,
(ια) η τήρηση στατιστικών και άλλων δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τα συστήματα και εργαλεία Τ.Π.Ε. που είναι σε λειτουργία, τα οποία οι αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς οφείλουν να αποστέλλουν αμελλητί.

5. Στο Τμήμα Προτύπων περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:
(α) η συνεργασία με την αρμόδια Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. για την κατάρτιση προτύπων προσκλήσεων, προκηρύξεων και συμβάσεων για έργα και δράσεις ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής, καθώς και για προμήθειες υπηρεσιών, εξοπλισμού, λογισμικού, δικτύων και υλικού Τ.Π.Ε., τα οποία χρησιμοποιούνται ως οδηγός από το σύνολο των φορέων του Δημοσίου,
(β) ο ορισμός προτύπων και κανόνων δημιουργίας και διατήρησης αποθετηρίων εφαρμογών και η εποπτεία στην υλοποίησή τους, με σκοπό την επαναξιοποίησή τους μέσω της δημιουργίας και ανάπτυξης προτύπων, δομικών μονάδων λογισμικού που απαρτίζουν τα πληροφοριακά συστήματα της δημόσιας διοίκησης,
(γ) η εκπόνηση μελετών για τη βέλτιστη λειτουργία και αξιοποίηση των εφαρμογών, συστημάτων και υποδομών πληροφορικής και επικοινωνιών για τους φορείς του δημόσιου τομέα, η φροντίδα για την προώθηση των κατάλληλων ενεργειών και για την εφαρμογή των απαραίτητων μέτρων,
(δ) η παρακολούθηση των διεθνών προτύπων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η προσαρμογή και ενσωμάτωσή τους στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και στις εθνικές πολιτικές Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η προώθηση και εποπτεία της εφαρμογής τους στον Δημόσιο Τομέα,
(ε) η δημιουργία πρότυπου μοντέλου κοστολόγησης έργων και δράσεων Τ.Π.Ε. με σκοπό την απλοποίηση των υφιστάμενων διαδικασιών,
(στ) η συνδιαμόρφωση με τις λοιπές οργανικές μονάδες του Υπουργείου ενός σύγχρονου πλαισίου παραγωγής έργων, ο καθορισμός της διαδικασίας υποβολής των σχετικών προτάσεων των φορέων του Δημοσίου Τομέα στη Γενική Γραμματεία για έγκριση και η έκδοση σχετικών προκηρύξεων,
(ζ) η μελέτη και εισήγηση της μετάπτωσης υπηρεσιών, υποδομών και εφαρμογών Τ.Π.Ε. φορέων του Δημοσίου, σε κεντρικές υποδομές, με σκοπό τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας δεδομένων και υπηρεσιών, την ενίσχυση της ασφάλειας και εμπιστευτικότητας και τη μείωση του κόστους υποστήριξης και λειτουργίας τους σε συνεργασία με τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
(η) ο συντονισμός της αποτύπωσης των αναγκών βασικού εξοπλισμού Τ.Π.Ε. του Δημοσίου, που μπορούν να ικανοποιηθούν από κεντρικές προμήθειες, καθώς και την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής, δικτύωσης και ευρείας χρήσης κατηγοριών εξοπλισμού Τ.Π.Ε. που δύναται να προκηρυχθούν σε εθνικό επίπεδο.

1. Η Διεύθυνση Υλοποίησης Ψηφιακών Πολιτικών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
(α) Τμήμα Παρακολούθησης Ψηφιακών Πολιτικών,
(β) Τμήμα Οριζόντιων και Πιλοτικών Έργων,
(γ) Τμήμα Ψηφιακής Οικονομίας και Ψηφιακών Δεξιοτήτων,
(δ) Τμήμα Προσβασιμότητας.

2. Στο Τμήμα Παρακολούθησης Ψηφιακών Πολιτικών περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:
(α) η ενημέρωση από τους φορείς του δημοσίου τομέα για την πορεία σχεδιασμού και υλοποίησης των σχετικών δράσεων υλοποίησης της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού, όποτε αυτή ζητηθεί,
(β) η καθοδήγηση για την ωρίμανση των εγκεκριμένων προς υλοποίηση έργων Τ.Π.Ε. και η επιβολή, σε επίπεδο απαιτήσεων και προδιαγραφών, των κανόνων και των πολιτικών διαλειτουργικότητας με τα υφιστάμενα συστήματα και η εφαρμογή προτύπων και διαδικασιών συμπεριλαμβανομένων των προτύπων προσβασιμότητας, στις επιμέρους φάσεις του κύκλου ζωής τους,
(γ) στην περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων και δράσεων Τ.Π.Ε., μετά την έγκρισή τους από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, η συνεργασία με τα Υπουργεία, τις Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ των Υπουργείων και τις Περιφέρειες για τη διαμόρφωση των αντίστοιχων Προσκλήσεων, από τις Διαχειριστικές Αρχές των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, σύμφωνων με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, οι οποίες χρηματοδοτούνται μέσω των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Με την ίδια διαδικασία καταρτίζεται ο Ετήσιος Προγραμματισμός Προσκλήσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ο οποίος επικαιροποιείται όποτε απαιτείται,
(δ) η συμμετοχή, με δικαίωμα ψήφου, στην Επιτροπή Παρακολούθησης ΕΣΠΑ 2014-2020, στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση του Δημόσιου Τομέα», και στις Επιτροπές Παρακολούθησης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων,
(ε) η παρακολούθηση και ο συντονισμός των δράσεων και των έργων ψηφιακής ανάπτυξης και στρατηγικής όλων των φορέων του δημοσίου τομέα κατά τη φάση της υλοποίησής τους, ώστε να διασφαλίζεται η εναρμόνισή τους με τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, ο εντοπισμός καθυστερήσεων και η υπόδειξη λύσεων,
(στ) η καταγραφή καλών πρακτικών και καινοτόμων δράσεων για ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων.

3. Στο Τμήμα Οριζόντιων και Πιλοτικών Έργων περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:
(α) η εισήγηση της ανάπτυξης οριζόντιων εφαρμογών και συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών στους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και της ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών και συστημάτων σε συνεργασία με τους κατά περίπτωση συναρμόδιους φορείς,
(γ) η σχεδίαση και υλοποίηση έργων και δράσεων τεχνικής βοήθειας και η εκτέλεση οριζόντιων πράξεων (έργων και υποέργων), ως δικαιούχος, στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για την ανάπτυξη και υποστήριξη των αντίστοιχων πολιτικών, οι οποίες σχεδιάζονται ενιαία και σε συνάφεια με τα έργα και τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα,
(δ) η υλοποίηση πιλοτικών έργων σε καινοτόμα θέματα για την υιοθέτηση νέων πρακτικών στον τομέα της συνδιαμόρφωσης νέων υπηρεσιών σε συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες, εφόσον απαιτείται,
(ε) η συμμετοχή σε κοινοπραξίες με άλλες χώρες για την υλοποίηση των πιλοτικών έργων σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο,
(στ) η υλοποίηση βραχυπρόθεσμων δράσεων στο πλαίσιο της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού,
(ζ) η συνεργασία με όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα για την παρακολούθηση της εφαρμογής των οριζόντιων πολιτικών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, αλλά και για την εφαρμογή τομεακών και εξειδικευμένων σχεδίων δράσης,
(η) ο συντονισμός όλων των δράσεων και έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Δημόσιου Τομέα, υποστηρίζοντας τις επιμέρους δομές του κράτους και παρέχοντας συμβουλευτική υποστήριξη.

4. Στο Τμήμα Ψηφιακής Οικονομίας και Ψηφιακών Δεξιοτήτων περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:
(α) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων Τ.Π.Ε. για το Υπουργείο ή τους φορείς του Δημοσίου σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες του Υπουργείου, εφόσον αυτό απαιτείται,
(β) η συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και το ΕΚΔΔΑ για την οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων σχετικών με την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των υπαλλήλων του δημοσίου τομέα,
(γ) η οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Συμμαχίας για τις ψηφιακές δεξιότητες όπως αυτή εκάστοτε ισχύει,
(δ) η σχεδίαση, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες των συναρμόδιων Υπουργείων και η εισήγηση των δράσεων κρατικών ενισχύσεων, των προγραμμάτων εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης και των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας που αφορούν σε Τ.Π.Ε. και διαδικασίες και η παρακολούθηση της υλοποίησής τους,
(ε) η υποστήριξη λύσεων λογισμικού και εφαρμογών που παρέχονται από νεοφυείς επιχειρήσεις και οργανισμούς για τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης,
(στ) η οργάνωση διαγωνισμών για νεανικές επιχειρηματικές δραστηριότητες και πρωτοβουλιών για λύσεις που βελτιώνουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τη Δημόσια Διοίκηση μέσα από δράσεις Τ.Π.Ε.,
(ζ) η γνωμοδότηση σχετικά με την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίνονται προσκλήσεις δράσεων κρατικών ενισχύσεων για τη ψηφιακή ανάπτυξη,
(η) η επιχειρησιακή υποστήριξη φορέων και νεοφυών επιχειρήσεων σε θέματα προώθησης των λύσεών τους και δημοσίευσής τους σε σχετικά αποθετήρια λογισμικού,
(θ) η αναζήτηση χρηματοδοτήσεων και η σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων για την προώθησή τους στη δημόσια διοίκηση,
(ι) η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ φορέων δημόσιου, ιδιωτικού τομέα και πανεπιστημίων για παροχή νέων λύσεων λογισμικού και εφαρμογών που άπτονται της δημόσιας διοίκησης και νεανικής επιχειρηματικότητας.

5. Στο Τμήμα Προσβασιμότητας περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:
(α) η παρακολούθηση της εφαρμογής πολιτικών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και όργανα ή υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για την προώθηση της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας, τόσο της υλικοτεχνικής υποδομής και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών, όσο και του περιεχομένου, καθώς και τη συμβατότητα των Τ.Π.Ε. με τις υποστηρικτικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούν τα άτομα με αναπηρία, καθώς και άλλες ομάδες πληθυσμού,
(β) η παρακολούθηση της εφαρμογής του άρθρου 9 του ν. 4074/2012 «Προσβασιμότητα» της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ (Α’ 88) ως προς τις Τ.Π.Ε. και η ενημέρωση του σημείου αναφοράς για την παρακολούθηση της εφαρμογής της Σύμβασης και του συντονιστικού μηχανισμού για τη διευκόλυνση των σχετικών με αυτήν δράσεων,
(γ) η ανάπτυξη μεθοδολογίας πιστοποίησης και μηχανισμού παρακολούθησης της εφαρμογής του τηρουμένου επιπέδου ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και η πραγματοποίηση ελέγχων ως προς την εφαρμογή των τεχνικών προδιαγραφών ηλεκτρονικής προσβασιμότητας στα ψηφιακά έργα του Δημοσίου και η πιστοποίηση του τηρούμενου επιπέδου ηλεκτρονικής προσβασιμότητας των υπηρεσιών και εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης βάσει των προδιαγραφών που ορίζει το Παράρτημα Ι Ενότητα 7 «Προσβασιμότητα», Κ.Υ. 49 και Κ.Π. 27 της υπουργικής απόφασης Φ.40.4/1/989 «Κύρωση Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» (Β΄ 1301),
(δ) η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού ως προς την εφαρμογή της ηλεκτρονικής προσβασιμότητας με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών και καταναλωτών με αναπηρία ή άλλες ομάδες πληθυσμού και η εισήγηση της λήψης των απαραίτητων μέτρων τα οποία προτείνει προς ένταξη στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού ενσωματώνοντας τα αποτελέσματα των ελέγχων,
(ε) η συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.) και άλλους αρμόδιους φορείς, προκειμένου να ενημερώνεται για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και καταναλωτές με αναπηρία ή άλλες ομάδες πληθυσμού από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου και τα προϊόντα και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.

1. Η Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
(α) Τμήμα Σχεδιασμού Απλούστευσης Διαδικασιών,
(β) Τμήμα Αξιολόγησης Διαδικασιών,
(γ) Τμήμα Μητρώου Διαδικασιών,
(δ) Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιών Μιας Στάσης,
(ε) Τμήμα Διοικητικών Κωδικοποιήσεων – Ραπτάρχης.

2. Στο Τμήμα Σχεδιασμού Απλούστευσης Διαδικασιών περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:
(α) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της στρατηγικής για την απλούστευση των διαδικασιών σε όλον τον δημόσιο τομέα σε συνεργασία με κάθε εμπλεκόμενο φορέα, δημόσιο ή ιδιωτικό,
(β) η εισήγηση για τομεακές ή θεματικές πολιτικές και δράσεις απλούστευσης διαδικασιών,
(γ) η μελέτη και παρακολούθηση βέλτιστων πρακτικών, ευρωπαϊκών και άλλων χωρών, στον τομέα της ελληνική δημόσια διοίκηση,
(δ) η προτυποποίηση και πιστοποίηση των διοικητικών διαδικασιών βάσει ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων,
(στ) ο ανασχεδιασμός και η απλούστευση των διαδικασιών των δημόσιων υπηρεσιών και φορέων, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες τους,
(ε) η έρευνα και εισήγηση για την τροποποίηση νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων,
(στ) η διαμόρφωση επιχειρησιακών διαδικασιών για τη συμπαραγωγή υπηρεσιών με άλλους φορείς του Δημοσίου, με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις,
(ζ) η ανάπτυξη και η διαχείριση των προτύπων παροχής υπηρεσιών από τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και του σχετικού κανονιστικού πλαισίου,
(η) ο εθνικός συντονισμός του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2018/1724, σχετικά με τη δημιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης στα θέματα πληροφορίας και εν γένει η παρακολούθηση και ο συντονισμός των δημόσιων φορέων για την παροχή πληροφορίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ενωσιακής νομοθεσίας,
(θ) ο συντονισμός και η παρακολούθηση των αρμόδιων φορέων για την απλούστευση των διαδικασιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2006/123/Ε.Κ., σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά.

3. Στο Τμήμα Αξιολόγησης Διαδικασιών περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:
(α) η κάθε είδους μέτρηση και αξιολόγηση των διοικητικών διαδικασιών του δημοσίου με σύγχρονα εργαλεία και μεθοδολογίες μέτρησης,
(β) η μέτρηση της ικανοποίησης των χρηστών των υπηρεσιών που παρέχονται από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης και η διατύπωση μέτρων ενίσχυσης της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους φορείς της,
(γ) η εκπόνηση μεθοδολογιών και εργαλείων για την απλούστευση διαδικασιών και η διάχυσή τους στον δημόσιο τομέα,
(δ) η υποβολή ετήσιας έκθεσης απολογισμού της αποτελεσματικότητας των μέτρων που εφαρμόστηκαν για την ουσιαστική εξυπηρέτηση των πολιτών και την άμβλυνση μορφών κακοδιοίκησης,
(ε) η αξιολόγηση των υπηρεσιών του Κεντρικού Συστήματος Παροχής Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα και των επί μέρους υπηρεσιών που παρέχονται από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης με ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια (χρόνος εξυπηρέτησης, απαίτηση για φυσική παρουσία, κανάλια επικοινωνίας και διάθεσης υπηρεσιών, υπηρεσίες μιας στάσης, προσβασιμότητα σε άτομα με αναπηρία, κ.λπ.),
(στ) η υποδοχή και αξιολόγηση βελτιωτικών προτάσεων πολιτών, επιχειρήσεων και φορέων, με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

4. Στο Τμήμα Μητρώου Διαδικασιών περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:
(α) η τήρηση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Διαδικασιών Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και η συνεχής και αποκλειστική ενημέρωσή του με τις μεταβολές απλούστευσης και/ή ψηφιοποίησης που υφίστανται στο σύνολό τους οι διοικητικές διαδικασίες της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης,
(β) η καταγραφή, η αποτύπωση και η μοντελοποίηση των υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών των δημοσίων υπηρεσιών και φορέων, καθώς και η καταγραφή των απαιτούμενων υποστηρικτικών εγγράφων, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες τους,
(γ) η συνεχής βελτίωση και επικαιροποίηση του Μητρώου και η διασφάλιση της φιλικότητας και προσβασιμότητας προς τους χρήστες,
(δ) η εισήγηση, σε συνεργασία με τις αρμόδιες καθ’ ύλην υπηρεσίες, κατευθυντήριων ερμηνευτικών κανόνων ή θετικών ενεργειών, ώστε η δράση της Δημόσιας Διοίκησης να διασφαλίζει την ακώλυτη άσκηση των δικαιωμάτων των πολιτών,
(ε) η συστηματική και τακτική συνεργασία με τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης καθώς και με το Τμήμα Σχεδιασμού και Απλούστευσης Διαδικασιών για τη διαμόρφωση και διάθεση διοικητικών εντύπων,
(στ) ο συντονισμός και η παρακολούθηση των φορέων του Δημοσίου για την οργάνωση και αποτελεσματική διαχείριση της παρεχόμενης από αυτούς πληροφορίας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ενωσιακής νομοθεσίας.

5. Στο Τμήμα Οργάνωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιών Μιας Στάσης περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:
(α) ο σχεδιασμός και η εφαρμογή στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής για την απλούστευση των διαδικασιών, πολιτικών και δράσεων για τη δημιουργία, βελτίωση, σύνδεση, αναβάθμιση των υπηρεσιών μιας στάσης του Ελληνικού Δημοσίου,
(β) η αξιολόγηση των υπηρεσιών μιας στάσης ως προς ζητήματα που αφορούν τις υποδομές τους, την εξυπηρέτηση των πολιτών, την προσβασιμότητα στους πολίτες με αναπηρία και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών και η παροχή οδηγιών προς τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις, για την επίλυση προβλημάτων εξυπηρέτησης.
(γ) ο έλεγχος, η παρακολούθηση και ο συντονισμός της λειτουργίας των Κ.Ε.Π., καθώς και η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους,
(δ) η υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας τους με την παροχή οδηγιών για την αντιμετώπιση και επίλυση πάσης φύσεως ζητημάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία τους και αφορούν οικονομικά, διοικητικά θέματα, καθώς και θέματα κατάστασης προσωπικού τους,
(ε) η μελέτη και εισήγηση για την ίδρυση ή διακοπή της λειτουργίας Κ.Ε.Π., καθώς και η εισήγηση για την επιχειρησιακή διασύνδεση με καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων της δημόσιας διοίκησης,
(στ) η τήρηση σχετικών στατιστικών στοιχείων, η ανάλυση αυτών και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση τυχόν δυσλειτουργιών των Κ.Ε.Π.,
(ζ) η οργάνωση και η λειτουργία των δομών του Κεντρικού Συστήματος Παροχής Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα σε συνεργασία με τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εφόσον αυτό απαιτείται,
(η) η βελτίωση της παροχής δημόσιων υπηρεσιών σε συνεργασία με τους συναρμόδιους, κατά περίπτωση, φορείς,
(θ) η εξέταση αιτημάτων, διαμαρτυριών ή προσφυγών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κάθε πολίτη, που εκτιμά ότι η υπηρεσία μιας στάσης με την οποία συναλλάσσεται δεν λειτούργησε, σύμφωνα με την αποστολή της και το γενικότερο συμφέρον, με αποτέλεσμα τη μη εξυπηρέτησή του.

6. Στο Τμήμα Διοικητικών Κωδικοποιήσεων Ραπτάρχης περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:
(α) η εισήγηση και υλοποίηση δράσεων διοικητικής κωδικοποίησης και βελτίωσης της νομοθεσίας και των κανονιστικών πράξεων,
(β) η εισήγηση και υλοποίηση δράσεων που συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της πολυνομίας και της κακονομίας,
(γ) η σύνταξη νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων που σχετίζονται με την απλούστευση των διαδικασιών που έχουν εγκριθεί,
(δ) η διαχείριση, η αναβάθμιση, ο μετασχηματισμός και κάθε περαιτέρω εξέλιξη της δομής και του περιεχομένου της νομικής βάσης δεδομένων «Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας – Ραπτάρχης» και της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων (ethemis.gov.gr), λαμβανομένων υπόψη των όρων της μεταβίβασης του Έργου προς το Ελληνικό Δημόσιο,
(ε) η επεξεργασία και παροχή κωδικοποιημένης ή μη νομικής πληροφορίας από το Έργο «Διαρκής Κώδικας Νομοθεσίας – Ραπτάρχης», προς χρήση των υπηρεσιών του Υπουργείου, των φορέων που εκτελούν έργα κωδικοποίησης και αναμόρφωσης νομοθεσίας και κάθε ενδιαφερομένου,
(στ) ο καθορισμός, η κατάρτιση, η ενημέρωση και η εν γένει διαχείριση, ως αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα της Δημόσιας Διοίκησης, του καθολικού νομικού θεματικού ευρετηρίου για την ταξινόμηση των κανόνων δικαίου και τη λογική διασύνδεση μεταξύ τους,
(ζ) η επιστημονική και νομική υποστήριξη επί ερωτημάτων και διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου, η παρακολούθηση και επίβλεψη δραστηριοτήτων και δράσεων του Υπουργείου στο πλαίσιο της κανονιστικής συμμόρφωσης,
(η) η παροχή τεχνικής και νομικής υποστήριξης προς τον Γενικό Γραμματέα επί θεμάτων αρμοδιότητας του Τμήματος και ιδίως επί των πρωτοβουλιών και δράσεων κωδικοποίησης, αναμόρφωσης και αποκάθαρσης νομοθεσίας,
(θ) η ανάπτυξη ίδιας μεθοδολογίας και νομοπαραγωγικής τεχνογνωσίας για τις αναγκαίες κατά περίπτωση δράσεις κωδικοποίησης, αναμόρφωσης και αποκάθαρσης νομοθεσίας, η διάχυσή της και η παροχή συγκεκριμένων εργαλείων εφαρμογής σε θεσμούς, συλλογικά όργανα, πρωτοβουλίες και δράσεις για την κωδικοποίηση και αναμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας,
(ι) η συμμετοχή ως αρμόδιας υπηρεσιακής μονάδας της Δημόσιας Διοίκησης σε έργα, πρωτοβουλίες και δράσεις κωδικοποίησης και αναμόρφωσης νομοθεσίας, καλής νομοθέτησης, βελτίωσης των νομοπαραγωγικών διαδικασιών, και αξιολόγησης έργων κωδικοποίησης, και η πρόταση, υποστήριξη και διαχείριση συμβάσεων και εν γένει συνεργασιών του Υπουργείου με φορείς του δημόσιου τομέα, νομικά και φυσικά πρόσωπα επί θεμάτων κωδικοποίησης και αναμόρφωσης νομοθεσίας,
(ια) η επιστημονική υποστήριξη επί νομικών και κανονιστικών θεμάτων κατά τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης της εκάστοτε Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού για την Κωδικοποίηση και Αναμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας,
(ιβ) η συμμετοχή και υποστήριξη πρωτοβουλιών και δράσεων ηλεκτρονικής και πληροφορικής του δικαίου, με έμφαση στην τυποποίηση των διαδικασιών παραγωγής νομοθετικών ρυθμίσεων και της προκοινοβουλευτικής νομοπαραγωγικής διαδικασίας, στη μοντελοποίηση των κανόνων δικαίου, στον λειτουργικό συσχετισμό τους και στη διαχείριση των ενημερώσεων σε βάθος χρόνου, στη διασύνδεση των ποικίλων βάσεων νομικών δεδομένων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
(ιγ) η εκπόνηση προτάσεων προς τους αρμόδιους φορείς για την τροποποίηση, αναμόρφωση ή απλούστευση της σχετικής νομοθεσίας, προκειμένου να υλοποιηθεί ο ανασχεδιασμός, η απλοποίηση και ο ψηφιακός μετασχηματισμός διαδικασιών με στόχο τη βελτίωση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

1. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
(α) Τμήμα Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης Πολιτών,
(β) Τμήμα Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης,
(γ) Τμήμα Ανοικτής Διακυβέρνησης.

2. Στο Τμήμα Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης Πολιτών περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:
(α) η επιχειρησιακή διαχείριση και εκμετάλλευση σε συνεργασία με τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης των οριζόντιων συστημάτων εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων (π.χ. Πύλη ΕΡΜΗΣ, Πύλη gov.gr) και των συστημάτων Διαχείρισης Υποθέσεων Πολιτών,
(β) ο έλεγχος, η εκμετάλλευση και ο συντονισμός των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν το έργο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Κ.Ε.Π.-Ε.Κ.Ε.), καθώς και των πληροφοριακών υποσυστημάτων διαλειτουργικότητας των συστημάτων των Κ.Ε.Π. (ΕΡΜΗΣΚ.Ε.Π.-Ε.Κ.Ε.) με φορείς του Δημόσιου Τομέα, σε συνεργασία με το τμήμα Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών καθώς και με τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
(γ) ο έλεγχος, η εκμετάλλευση και ο συντονισμός των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2018/1724 σχετικά με τη δημιουργία της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης σε συνεργασία με την εξέταση αιτημάτων, διαμαρτυριών ή προσφυγών, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, κάθε πολίτη, που εκτιμά ότι η υπηρεσία μιας στάσης με την οποία συναλλάσσεται δεν λειτούργησε, σύμφωνα με την αποστολή της και το γενικότερο συμφέρον, με αποτέλεσμα τη μη εξυπηρέτησή του από τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (δ) η παροχή ετήσιων στατιστικών στοιχείων που αφορούν διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων.

3. Στο Τμήμα Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες: Μεριμνά για την παροχή υπηρεσιών εμπιστοσύνης όπως:
α) την επιχειρησιακή αξιοποίηση του κόμβου eIDAS σε συνεργασία με το Τμήμα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Διαλειτουργικότητας,
β) τις υπηρεσίες για τη δημιουργία και επικύρωση ψηφιακών υπογραφών σε συνεργασία με τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
γ) τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την προώθηση της ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και τη συστημένη ηλεκτρονική αλληλογραφία,
δ) τη λειτουργία και επιχειρησιακή αξιοποίηση κόμβων για συστημένη ηλεκτρονική αλληλογραφία,
ε) την προώθηση των τεχνολογικών προδιαγραφών για την ψηφιοποίηση αρχείων Δημόσιας Διοίκησης και τα ηλεκτρονικά αρχεία,
στ) τον καθορισμό του κανονιστικού πλαισίου για την εγγραφή, ταυτοποίηση και ηλεκτρονική αναγνώριση πολιτών και επιχειρήσεων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα σε συνεργασία με τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
ζ) την επιχειρησιακή διαχείριση και εκμετάλλευση οριζόντιων συστημάτων ταυτοποίησης και ηλεκτρονικής αναγνώρισης πολιτών και επιχειρήσεων σε συνεργασία με τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
η) την επιχειρησιακή διαχείριση της Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού του Δημόσιου Τομέα και της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ),
θ) την υποστήριξη των χρηστών (πολιτών και δημοσίων υπαλλήλων), την παροχή οδηγιών και τη μέριμνα για την αντιμετώπιση και επίλυση πάσης φύσεως ζητημάτων που προκύπτουν και αφορούν λειτουργικά θέματα σχετικά με τις διαδικασίες έκδοσης ψηφιακών υπογραφών,
ι) τον προσδιορισμό του απαραίτητου θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου για τις ψηφιακές υπογραφές,
ια) το μοναδικό σημείο επαφής της χώρας, για τον συντονισμό, την εφαρμογή και την παρακολούθηση του ευρωπαϊκού κανονισμού eIDAS, καθώς και την προσαρμογή, την ενσωμάτωση, την προώθηση και την εποπτεία της εφαρμογής του στον Δημόσιο Τομέα σε συνεργασία με το Τμήμα Ψηφιακών Υπογραφών σε συνεργασία με τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

4. Στο Τμήμα Ανοικτής Διακυβέρνησης περιλαμβάνονται οι κάτωθι αρμοδιότητες:
α) η εφαρμογή πολιτικών για θέματα ανοικτής διακυβέρνησης και ανοικτών δεδομένων και η προώθηση των απαραίτητων κανονιστικών ρυθμίσεων για την υλοποίησή τους,
β) η καταγραφή και αξιοποίηση καλών πρακτικών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο στα σχετικά θέματα,
γ) η παρακολούθηση και διαρκής βελτίωση της εφαρμογής των προτύπων για την ανοικτή διακυβέρνηση και τα ανοικτά δεδομένα, από τους φορείς του Δημόσιου Τομέα,
δ) η επιχειρησιακή διαχείριση του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,
ε) η υποβολή και προώθηση της εφαρμογής προτάσεων για τη βελτιστοποίηση του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στ) η αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν οργανωτικά, τεχνικά, νομικά και επιχειρησιακά θέματα της ανοικτής διακυβέρνησης, των ανοικτών δεδομένων και του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,
ζ) η αξιολόγηση προτάσεων πολιτών και υπαλλήλων,
η) η παρακολούθηση και ο συντονισμός ζητημάτων που αφορούν τη συμμετοχή της Ελλάδας στην «Πρωτοβουλία για την Ανοικτή Διακυβέρνηση» (Open Government Partnership Initiative),
θ) η συνεργασία με τη Μονάδα Τεκμηρίωσης και Καινοτομιών του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) σε θέματα ανοιχτής διακυβέρνησης και η προς το ΕΚΔΔΑ εισήγηση της οργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με τις αρμοδιότητές του, (ι) η παρακολούθηση του Κανονισμού 2018/1807 που αφορά στην Ελεύθερη Ροή Δεδομένων.

1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, όπως αυτή οργανώθηκε με τα άρθρα 19 έως 28 του π.δ. 142/2017 (Α΄181) και μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το π.δ. 81/2019 (Α΄119), μετονομάζεται σε Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και αναδιαρθρώνεται σύμφωνα με το παρόν και τα κάτωθι άρθρα.

2. Αποστολή της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραγωγική λειτουργία και η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και της Δημόσιας Διοίκησης. Η ΓΓΠΣΔΔ διαχειρίζεται τα πληροφοριακά συστήματα όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και φιλοξενεί τα συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σε εφαρμογή του άρθρου 37 του ν. 4389/2016 (Α΄94), καθώς και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με αυτούς. Επιπλέον, μεριμνά για την εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη Δημόσια Διοίκηση μέσω των κεντρικών, περιφερειακών και εφεδρικών υπολογιστικών υποδομών και εφαρμογών της και της εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας, προστασίας υποδομών, λογισμικών και δεδομένων για την αποφυγή κακόβουλων επιθέσεων.

3. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. έχει, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
(α) όλες τις αρμοδιότητες που ασκούσε η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τα άρθρα 19 έως 28 του π.δ. 142/2017 (Α΄181), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 έως 43 του ν. 4389/2016 (Α΄94) και εξακολουθεί να σχεδιάζει, αναπτύσσει και λειτουργεί παραγωγικά όλα τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του,
(β) την παραγωγική λειτουργία του συνόλου των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη έργων για την επίτευξη των σκοπών του Υπουργείου. Για τον σκοπό αυτόν η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. δύναται να διεκπεραιώνει τις απαιτούμενες διαδικασίες με τις Διαχειριστικές Αρχές λειτουργώντας ως φορέας υλοποίησης,
(γ) τις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του ν. 3979/2011 (Α΄138) για λογαριασμό του Υπουργείου Οικονομικών και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
(δ) τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγική λειτουργία και τη φιλοξενία πληροφοριακών συστημάτων άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης στις υποδομές της, όπως θα εξειδικεύεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Για τον σκοπόν αυτό η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. δύναται να διεκπεραιώνει τις απαιτούμενες διαδικασίες με τις Διαχειριστικές Αρχές λειτουργώντας ως φορέας υλοποίησης,
(ε) τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την επέκταση και την παραγωγική λειτουργία κεντρικών υποδομών Κυβερνητικού Νέφους συνολικά για τη Δημόσια Διοίκηση, συντονίζοντας τη λειτουργία των υπαρχουσών υποδομών των φορέων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο την ανάπτυξη, την επέκτασή τους και τη φιλοξενία όλων των εφαρμογών στις κεντρικές υποδομές Κυβερνητικού Νέφους της Δημόσιας Διοίκησης,
(στ) την εφεξής διοίκηση και τη διαχείριση των κεντρικών υποδομών και λοιπών υποδομών υποστήριξης Κυβερνητικού Νέφους της ΚτΠ Α.Ε.,
(ζ) την αποκλειστική υλοποίηση και παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής ταυτοποίησης πολιτών και του e-gov portal για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Δημόσιας Διοίκησης σχεδιάζοντας, αναπτύσσοντας και λειτουργώντας παραγωγικά τα απαραίτητα πληροφοριακά συστήματα,
(η) την αρμοδιότητα της αποκλειστικής παροχής Ψηφιακών Πιστοποιητικών προς το σύνολο των Δημοσίων Φορέων είτε μέσω συμβάσεων, συμφωνιών και συνεργασιών που υφίσταντο κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος είτε μέσω των οργανωτικών δομών της,
(θ) τη σχεδίαση και την ανάπτυξη του πλαισίου ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων του τομέα αρμοδιότητάς της και ιδίως του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και των πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται στις υπολογιστικές υποδομές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το πλαίσιο ασφάλειας και ο τρόπος εφαρμογής του συνδιαμορφώνονται σε συνεργασία με αρμόδιες οργανικές μονάδες ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων των συνεργαζόμενων φορέων,
(ι) τον καθορισμό των εκπαιδευτικών αναγκών σε θέματα Τ.Π.Ε. των στελεχών της, καθώς και των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων που λειτουργεί παραγωγικά,
(ια) την αποκλειστική υλοποίηση της συνολικής διαλειτουργικότητας μεταξύ των φορέων Δημόσιας Διοίκησης, της διατομεακής διαλειτουργικότητας και της διαλειτουργικότητας των επιμέρους μητρώων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, ως μοναδικός αρμόδιος φορέας της, την ανάπτυξη και την παραγωγική λειτουργία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας και τον συντονισμό και την υλοποίηση όλων των σχετικών δράσεων σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς,
(ιβ) τον σχεδιασμό δράσεων και τη μέριμνα για την κεντρικοποίηση διαχείρισης αδειών χρήσης εμπορικού λογισμικού του συνόλου των Δημοσίων Φορέων, συνάπτοντας κεντρικοποιημένες κυβερνητικές συμφωνίες με τις εταιρίες παροχής τέτοιου είδους λογισμικού, με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων και την οικονομία κλίμακος, αναφορικά με το κόστος απόκτησης και συντήρησής τους καθώς επίσης και τον ορισμό και την υλοποίηση πολιτικών με σκοπό την αντιμετώπιση της πειρατείας λογισμικού,
(ιγ) τον συντονισμό των τεχνολογικών κατευθύνσεων και επιλογών αξιοποίησης του Ενιαίου Δημοσίου Τηλεπικοινωνιακού Δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σχεδιασμού πληροφοριακών συστημάτων της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης,
(ιδ) την ανάπτυξη και τη διαχείριση του ενιαίου συστήματος παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών υπηρεσιών και προμήθειας των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων με τον τίτλο «Δίκτυο Δημόσιου Τομέα (ΔΔΤ)», σύμφωνα με το άρθρο 39 του ν. 3979/2011 (Α΄138),
(ιε) τη λειτουργία ως το μοναδικό σημείο υποδοχής τιμολογίων για τις Δημόσιες Συμβάσεις και Προμήθειες και ως ο κόμβος δρομολόγησης των στοιχείων τους στα πληροφοριακά συστήματα των αρμοδίων φορέων μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας,
(ιστ) κάθε άλλη ενέργεια που είναι απαραίτητη στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της,
(ιζ) το συνολικό σχεδιασμό των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων για τους τομείς αρμοδιότητάς της.

4. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ορίζεται ως Εθνική Αρχή PEPPOL (PEPPOL Authority) με αρμοδιότητα να διευκολύνει τις ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο εντός της Ευρώπης (ΕΟΧ), καθορίζοντας σε εθνικό επίπεδο την πολιτική ηλεκτρονικής τιμολόγησης στους κανόνες ανταλλαγής τιμολογίων και στον καθορισμό των σχετικών τεχνικών προτύπων.

5. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. λειτουργεί καθημερινά και όλο το εικοσιτετράωρο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης κυρώνεται λεπτομερής κανονισμός λειτουργίας και υποστήριξης των πληροφοριακών συστημάτων αρμοδιότητάς της.

6. H Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αποτελείται από τις παρακάτω Υπηρεσίες:
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Γενικό Γραμματέα:
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων,
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας,
(β) Γενικές Διευθύνσεις:
(αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης,
(ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Τομέα,
(γγ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης.

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων είναι οι εξής:
(α) η εισήγηση για τον προσδιορισμό της στρατηγικής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και ο σχεδιασμός συγχρηματοδοτούμενων και μη πράξεων/έργων και προγραμμάτων,
(β) ο συντονισμός της αναπτυξιακής δράσης της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, ο καθορισμός των τακτικών στόχων και η παρακολούθηση της επίτευξης αυτών, για τη λειτουργία των οργανικών μονάδων αυτής,
(γ) η σύναψη και η παρακολούθηση των συμφωνιών συνεργασίας με άλλες οργανικές μονάδες των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, Ανεξαρτήτων Αρχών, φορέων της Δημόσιας Διοίκησης ή διεθνών φορέων και οργανισμών και η παρακολούθηση εκπλήρωσης των αμοιβαίων υποχρεώσεων,
(δ) η παρακολούθηση της συνολικής προόδου των πράξεων/έργων που υλοποιούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό και ειδικότερα των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων των Επιχειρησιακών Σχεδίων του Υπουργείου Οικονομικών και των συνεργαζόμενων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, συνεργαζόμενο με τους αρμόδιους εγκριτικούς φορείς, με τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, Υπηρεσίες και Ανεξάρτητες Αρχές για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται. Επίσης παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των δεικτών των πράξεων αυτών που συμβάλλουν στους στόχους των Υπουργείων και συντάσσει περιοδικές εκθέσεις προόδου που τις υποβάλλει στον καθ’ ύλην αρμόδιο Γενικό Γραμματέα στις οποίες περιλαμβάνονται και μέτρα αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων,
(ε) η υποστήριξη των υπηρεσιών και των εποπτευόμενων φορέων των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών κατά τον σχεδιασμό πράξεων/δράσεων/έργων που εναρμονίζονται με το Επιχειρησιακό Σχέδιο των εν λόγω Υπουργείων στον τομέα της πληροφορικής και επικοινωνιών. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει και εισηγείται τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ωρίμανσης και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών των απαιτούμενων προϋποθέσεων υλοποίησης των πράξεων/δράσεων/έργων που προωθούνται προς υλοποίηση σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών,
(στ) η εισήγηση προτάσεων για τη διαμόρφωση του απαραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση αυτών των πράξεων/δράσεων/έργων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών,
(ζ) η διεκπεραίωση διαδικασιών με τις Διαχειριστικές Αρχές συγχρηματοδοτούμενων πράξεων/έργων και η τήρηση των φακέλων αυτών, καθώς και η μέριμνα για τις κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις από τους εκάστοτε αρμόδιους φορείς για την έναρξη των διαδικασιών προμηθειών από τις αρμόδιες Διευθύνσεις,
(η) η εκπόνηση μελετών για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των συστημάτων και των υπηρεσιών που παρέχει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης προς τις υπηρεσίες των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, Ανεξάρτητων Αρχών ή διεθνών φορέων και οργανισμών, καθώς και η παρακολούθηση εκπλήρωσης των αμοιβαίων υποχρεώσεων,
(θ) ο χρονικός, οικονομικός και λειτουργικός προγραμματισμός όλων των δράσεων και των πράξεων/έργων πληροφορικής και επικοινωνιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, με σκοπό την καλύτερη διαχείριση και ενσωμάτωσή τους σε λειτουργία, καθώς και η μέριμνα για την ευθυγράμμιση τόσο των νέων πράξεων/έργων με τους στρατηγικούς σκοπούς αυτής όσο και των αιτημάτων όλων των δράσεων, σε συνεργασία με τις κατά λόγο αρμοδιότητας Υπηρεσίες της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., με τον εκάστοτε συμφωνημένο προγραμματισμό της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. πριν την έναρξη των διαδικασιών προμηθειών από τις αρμόδιες Διευθύνσεις,
(ι) η διερεύνηση των αναγκών, η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), ο σχεδιασμός και ο συντονισμός της υλοποίησης των εκπαιδευτικών δράσεων του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και των πράξεων/έργων Πληροφορικής, Επικοινωνιών των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών και των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων που φιλοξενούνται στις υποδομές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον τομέα πληροφορικής και επικοινωνιών,
(ια) η μέριμνα για εισήγηση σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών Ομάδων Διοίκησης Έργων, όπου απαιτούνται, των πράξεων/έργων, στην αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου,
(ιβ) η παρακολούθηση της πορείας των διαδικασιών διαβούλευσης, δημοσίευσης, αξιολόγησης των διαγωνισμών και η εκτέλεση των αναγκαίων ενεργειών για την ομαλή ολοκλήρωσή τους, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες,
(ιγ) η καταγραφή των δυνατοτήτων της βέλτιστης αξιοποίησης του έτοιμου λογισμικού και του εξοπλισμού και η παρακολούθηση των συμβάσεων συντήρησης αυτών,
(ιδ) η υποστήριξη και τήρηση αρχείων/φακέλων των Επιτροπών των πράξεων/έργων.

Οι αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Ασφάλειας είναι οι εξής:
(α) η μέριμνα για τη σχεδίαση και ανάπτυξη του πλαισίου ασφαλείας πληροφοριακών συστημάτων των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, καθώς και των πληροφοριακών συστημάτων άλλων φορέων που φιλοξενούνται στις κεντρικές υπολογιστικές υποδομές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με τους οποίους υπάρχει συμφωνία συνεργασίας/επιπέδου εξυπηρέτησης ή άλλο κείμενο στο οποίο προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, το πλαίσιο ασφάλειας και ο τρόπος εφαρμογής του συνδιαμορφώνονται σε συνεργασία με αρμόδιες οργανικές μονάδες ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων των φορέων αυτών,
(β) η μέριμνα για τη σχεδίαση κατευθυντήριων γραμμών για το πλαίσιο ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και τη λήψη των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία των δεδομένων, σε συνεργασία και με τις άλλες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
(γ) η καθοδήγηση και υποστήριξη των οργανικών μονάδων των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, καθώς και των Ομάδων και Επιτροπών για την ορθή εφαρμογή του πλαισίου ασφαλείας. Εφόσον προβλέπεται από θεσμικό/κανονιστικό πλαίσιο ή σχετική συμφωνία συνεργασίας, παρέχεται καθοδήγηση και υποστήριξη αρμοδίων οργανικών μονάδων ασφαλείας φορέων των οποίων τα πληροφοριακά συστήματα φιλοξενούνται και υποστηρίζονται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
(δ) η διαχείριση περιστατικών ασφαλείας που καταγράφονται και γνωστοποιούνται στα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών. Για περιστατικά ασφαλείας τα οποία άπτονται αρμοδιότητας φορέων που φιλοξενούνται και υποστηρίζονται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης (συμπεριλαμβανομένης της Α.Α.Δ.Ε.), η έρευνα και διαχείριση των περιστατικών διενεργείται από τις αρμόδιες οργανικές μονάδες ασφαλείας αυτών, ενώ η τελική αναφορά περιστατικού συντάσσεται από το Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας,
(ε) η σχεδίαση και έγκριση διαδικασιών και λοιπών μέτρων ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών και μέτρων φυσικής ασφάλειας, που απαιτούνται από το εφαρμοζόμενο πλαίσιο ασφάλειας, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες οργανικές μονάδες των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών ή με τις οργανικές μονάδες ασφάλειας άλλων φορέων στην περίπτωση φιλοξενούμενων πληροφοριακών συστημάτων,
(στ) η αποκλειστική παροχή πληροφοριών που προκύπτουν από τα αρχεία καταγραφής των πληροφοριακών συστημάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών σε αρμόδια άτομα ή Αρχές στα οποία επιτρέπεται βάσει του ισχύοντος νομικού πλαισίου η αποκάλυψη τέτοιων πληροφοριών στο πλαίσιο υπηρεσιακών τους υποθέσεων. Ομοίως, η αποκλειστική συνδρομή σε θέματα ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων και δεδομένων σε αρμόδιες οργανικές μονάδες φορέων που φιλοξενούνται και υποστηρίζονται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικών ασφαλείας ή διενέργειας εσωτερικών ελέγχων,
(ζ) η μέριμνα για τη σχεδίαση και ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πλαίσιο ασφάλειας των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών. Για την εφαρμογή των ως άνω προγραμμάτων στο προσωπικό των Υπουργείων, θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία και με τις αρμόδιες Υπηρεσίες εκπαίδευσης των Υπουργείων. Για εξειδικευμένα προγράμματα εκπαιδεύσεων ασφαλείας τα οποία άπτονται αρμοδιότητας φορέων που φιλοξενούνται και υποστηρίζονται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, (συμπεριλαμβανομένης της Α.Α.Δ.Ε.), οι δράσεις αυτές συντονίζονται σε συνεργασία με αρμόδιες οργανικές μονάδες ασφαλείας ή και με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες εκπαίδευσης των φορέων αυτών,
(η) η μέριμνα για την τήρηση του πλαισίου ασφάλειας στο πλαίσιο διενέργειας αλλαγών στα συστήματα αρμοδιότητας των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, καθώς και η συμμόρφωση των σχετικών σχεδιαζόμενων τεχνικών λύσεων που προτείνονται από οργανικές μονάδες των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εφαρμοζόμενο πλαίσιο ασφάλειας,
(θ) η παρακολούθηση και ο συντονισμός δράσεων ανάλυσης επικινδυνότητας και αξιολόγησης ασφάλειας συστημάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, που εκτελούνται από εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες,
(ι) ο κεντρικός συντονισμός δράσεων των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών με αρμόδιες ελεγκτικές και εποπτικές αρχές ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς και η εκπροσώπηση των Υπουργείων σε οριζόντιες δράσεις ασφαλείας με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς,
(ια) ο κεντρικός συντονισμός έργων μεγάλης κρισιμότητας ως προς την ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, πρωτίστως έργων αναβάθμισης της ασφάλειας των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών συμπεριλαμβανομένου του έργου προετοιμασίας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. για λήψη πιστοποίησης ISO 27001, καθώς και έργων που διενεργούνται στο πλαίσιο υλοποίησης διεθνών συνεργασιών και συμφωνιών των Υπουργείων με υψηλές απαιτήσεις ασφάλειας συμπεριλαμβανόμενων των FATCA, EU DAC/DAC2, ΟΟΣΑ CRS.

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης είναι ο αποτελεσματικός συντονισμός, η καθοδήγηση και η εποπτεία των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης σχετικά με την ορθή και ενιαία λειτουργία τους, και η διασφάλιση της χρήσης των βέλτιστων πρακτικών, μεθοδολογιών και τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

2. Η Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δημόσιας Διοίκησης διαρθρώνεται σε δυο Διευθύνσεις, ως εξής:
(α) Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών – Κυβερνητικού Νέφους,
(β) Διεύθυνση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών.

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών Κυβερνητικού Νέφους είναι οι ακόλουθοι:
(α) ο γενικός σχεδιασμός και η επιλογή των τεχνολογιών και της αρχιτεκτονικής των υπολογιστικών περιβαλλόντων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και Ανεξάρτητων Αρχών που φιλοξενούνται στις υποδομές που διαχειρίζεται η Διεύθυνση,
(β) ο σχεδιασμός, η κατάρτιση απαιτήσεων και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια, την παρακολούθηση/εποπτεία, τη συντήρηση και τη διατήρηση της εύρυθμης και αδιάλειπτης λειτουργίας των κεντρικών, των περιφερειακών και εφεδρικών υπολογιστικών συστημάτων (υλικού και λογισμικού συστήματος), των συστημάτων διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, του Λογισμικού Διάχυσης Εφαρμογών, των συστημάτων περιμετρικής ασφάλειας, καθώς και των Δικτυακών και Τηλεπικοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και λοιπών φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασίας,
(γ) η ορθή εφαρμογή μέτρων προστασίας υποδομών, λογισμικών και δεδομένων, από επίβουλες και κακόβουλες επεμβάσεις,
(δ) η παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας και διαχείρισης των κεντρικών υπολογιστικών και τηλεπικοινωνιακών υποδομών στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών καθώς και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και Ανεξαρτήτων Αρχών εφόσον έχουν εγκατεστημένες εφαρμογές ή/και πληροφοριακά συστήματα στις εν λόγω κεντρικές υποδομές.

2. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών– Κυβερνητικού Νέφους διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως εξής:
α) Τμήμα Α΄Διαχείρισης Κεντρικών Υποδομών και Λειτουργικών Συστημάτων,
β) Τμήμα Β’ – Διαχείρισης Δικτύων και Επικοινωνιών,
γ) Τμήμα Γ΄Διαχείρισης Διαδικτυακών Υπηρεσιών, Εφαρμογών και Βάσεων Δεδομένων, δ) Τμήμα Δ΄Διαχείρισης Περιφερειακού Τερματικού Εξοπλισμού και Λογισμικού, εντός του οποίου λειτουργεί Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Περιφερειακού Τερματικού Εξοπλισμού και Λογισμικού.

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Υπολογιστικών Υποδομών – Κυβερνητικού Νέφους κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:
(α) Τμήμα Α΄Διαχείρισης Κεντρικών Υποδομών και Λειτουργικών Συστημάτων με αρμοδιότητες:
(αα) τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, τη συντήρηση και την παραμετροποίηση του κεντρικού υπολογιστικού εξοπλισμού, καθώς και περιφερειακών servers, του κεντρικού εξοπλισμού αποθήκευσης (SAN, NAS), και του εξοπλισμού αντιγράφων ασφαλείας, τόσο για τα κύρια κεντρικά υπολογιστικά του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης όσο και του αντίστοιχου εξοπλισμού των υπολογιστικών κέντρων ανάκαμψης από καταστροφές (disaster recovery sites),
(ββ) τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, τη συντήρηση και την παραμετροποίηση του λογισμικού κεντρικής διαχείρισης των συστημάτων, του λογισμικού της εικονικοποίησης των συστημάτων, του λογισμικού λειτουργικών συστημάτων, του λογισμικού της διαχείρισης των κεντρικών αποθηκευτικών διατάξεων και αντιγράφων ασφαλείας, της τήρησης σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές αντιγράφων ασφαλείας σε επίπεδο αρχείων, και ολόκληρων υπολογιστικών μηχανών (file systems και full system backup),
(γγ) τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, τη συντήρηση και την παραμετροποίηση του κεντρικού δικτυακού εξοπλισμού και του δικτυακού εξοπλισμού ασφάλειας και δομημένης καλωδίωσης της έδρας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.,
(δδ) τον σχεδιασμό (σε συνεργασία με το Τμήμα Δ΄ της ίδιας Διεύθυνσης) του λογισμικού κεντρικής διαχείρισης των περιφερειακών δικτυακών συσκευών και συσκευών ασφάλειας (NMS), των λογισμικών των δικτυακών συσκευών καθώς και της διαχείρισης δικτυακών συσκευών ασφαλείας, διαχείρισης συστημάτων και δικτύων, των δικτυακών υπηρεσιών,
(εε) τη διαχείριση και συντήρηση του κεντρικού εξοπλισμού και λογισμικού τηλεφωνίας του κτιρίου της έδρας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ..

(β) Τμήμα Β΄ – Διαχείρισης Δικτύων και Επικοινωνιών με αρμοδιότητες:
(αα) Την ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση των δικτύων τηλεπικοινωνιών της Δημόσιας Διοίκησης (ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ΔΔΤ, κ.α.),
(ββ) την ανάπτυξη και διαχείριση του κανονιστικού πλαισίου για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην Δημόσια Διοίκηση, σε συνεργασία με τις άλλες οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
(γγ) την παρακολούθηση ένταξης όλων των φορέων του δημοσίου στο Δίκτυο Δημοσίου Τομέα, (δδ) την παρακολούθηση των τάσεων της αγοράς τηλεπικοινωνιών και την εισήγηση για την ενσωμάτωση νέων χαρακτηριστικών και υπηρεσιών στο Δίκτυο Δημοσίου Τομέα,
(εε) την ανάπτυξη και διαχείριση ηλεκτρονικών εφαρμογών που υποστηρίζουν το Δίκτυο Δημοσίου Τομέα,
(στστ) την παρακολούθηση και την τεχνική διαχείριση των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ασφάλειας που παρέχονται από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ για το σύνολο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, εφόσον προβλέπεται από σχετικό θεσμικό/κανονιστικό πλαίσιο ή σχετική συμφωνία συνεργασίας.

(γ) Τμήμα Γ΄Διαχείρισης Διαδικτυακών Υπηρεσιών, Εφαρμογών και Βάσεων Δεδομένων με αρμοδιότητες:
(αα) Τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση, την διαχείριση, την παραμετροποίηση και την παρακολούθηση του λογισμικού διάχυσης εφαρμογών (Middleware) που αφορά στον WEB και στον Application server, στο λογισμικό LDAP, στο λογισμικό Διαδικτυακής Πύλης (Portal), στο Λογισμικό Software Distribution αλλά και κάθε άλλο middleware λογισμικό,
(ββ) τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εγκατάσταση, τη διαχείριση, την παραμετροποίηση και την παρακολούθηση των Συστημάτων Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων (DBMS), του λογισμικού δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας Βάσεων Δεδομένων και του λογισμικού διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων.

(δ) Τμήμα Δ΄ Διαχείρισης Περιφερειακού Τερματικού Εξοπλισμού και Λογισμικού με αρμοδιότητες:
(αα) την κατανομή, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διαχείριση περιφερειακού τερματικού εξοπλισμού (ενδεικτικά, προσωπικών υπολογιστών, εκτυπωτών) τόσο σε κεντρικό όσο και περιφερειακό επίπεδο υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών,
(ββ) την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και διαχείριση περιφερειακού τερματικού εξοπλισμού (ενδεικτικά, προσωπικών υπολογιστών, εκτυπωτών) τόσο σε κεντρικό όσο και περιφερειακό επίπεδο Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη μέσω του θεσμικού/κανονιστικού πλαισίου ή σχετικής συμφωνίας συνεργασίας,
(γγ) τον σχεδιασμό, διαχείριση, συντήρηση και παραμετροποίηση του περιφερειακού δικτυακού εξοπλισμού,
(δδ) τον σχεδιασμό, διαχείριση, συντήρηση και παραμετροποίηση των περιφερειακών servers (σε συνεργασία με το Τμήμα Α΄ της ίδιας Διεύθυνσης),
(εε) τη σύνταξη προδιαγραφών δομημένης καλωδίωσης ασθενών και ισχυρών ρευμάτων (παθητικά στοιχεία εξοπλισμού) και δικτυακού εξοπλισμού (switches) περιφερειακών κτιρίων των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την ομαλή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων,
(στστ) τον σχεδιασμό (σε συνεργασία με το Τμήμα Α΄ της ίδιας Διεύθυνσης), διαχείριση, συντήρηση και παραμετροποίηση του λογισμικού κεντρικής διαχείρισης των περιφερειακών δικτυακών συσκευών και συσκευών ασφάλειας (NMS), των λογισμικών των δικτυακών συσκευών καθώς και της διαχείρισης δικτυακών συσκευών ασφαλείας, διαχείρισης συστημάτων και δικτύων, των δικτυακών υπηρεσιών,
(ζζ) τον σχεδιασμό και τη διαχείριση υποδομής Active Directory,
(ηη) τη διαχείριση συστήματος παρακολούθησης παγίων εξοπλισμού (asset Management) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και των συνεργαζόμενων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και των Ανεξάρτητων Αρχών, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη μέσω του θεσμικού/κανονιστικού πλαισίου ή σχετικής συμφωνίας συνεργασίας,
(θθ) την εγκατάσταση υποστηρικτικών εφαρμογών θέσεων εργασίας,
(ιι) τη διαχείριση και συντήρηση του εξοπλισμού και λογισμικού τηλεφωνίας των κτιρίων των περιφερειακών υποδομών των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών, (ιαια) την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου στις περιφερειακές υποδομές των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών,
(ιβιβ) την τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη τρίτου επιπέδου στις περιφερειακές υποδομές των Υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών, (ιγιγ) την επίλυση προβλημάτων και την παροχή τεχνικής υποστήριξης στις περιφερειακές υποδομές των υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών και την επιτόπια εκπαίδευση του χρήστη,
(ιδιδ) τη σύνταξη προδιαγραφών για τον περιφερειακό εξοπλισμό (PC, printers, plotters, fax, πολυμηχανήματα, δομημένη καλωδίωση, περιφερειακού δικτυακού εξοπλισμού),
(ιειε) Την επιτόπια επισκόπηση και τη σύνταξη εκθέσεων αποτύπωσης δομημένης καλωδίωσης. Στο Τμήμα Διαχείρισης Περιφερειακού Τερματικού Εξοπλισμού και Λογισμικού υπάγεται το Γραφείο Τεχνικής Υποστήριξης Περιφερειακού Τερματικού Εξοπλισμού και Λογισμικού, το οποίο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και υποστηρίζει το Τμήμα στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του στις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, μετά από εντολή του Προϊσταμένου του Τμήματος.

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, είναι οι ακόλουθοι:
(α) η παροχή υποστήριξης στις υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών, ή σε άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης ή/και Ανεξάρτητων Αρχών, εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασίας, μέσω σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας, σε τεχνικά θέματα,
(β) ο σχεδιασμός, η επιτύπωση, η εκτύπωση, η εμφακέλωση, η διακίνηση και η εν γένει διαχείριση των εντύπων και των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των αξιών του Ελληνικού Δημοσίου,
(γ) η υποστήριξη εν γένει της λειτουργίας της Γενικής Διεύθυνσης,
(δ) η ψηφιοποίηση δεδομένων των Υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., μέσω συστημάτων εισαγωγής και καταγραφής δεδομένων,
(ε) η παροχή υποστήριξης στους συναλλασσομένους με τη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. μέσω σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας, σε θέματα χρήσης των παρεχόμενων υπηρεσιών,
(στ) η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών και των λοιπών συστημάτων λογισμικού όλων των εφαρμογών του Υπουργείου Οικονομικών που δεν εξυπηρετούνται από κεντρικά πληροφοριακά συστήματα αρμοδιότητας άλλων Διευθύνσεων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ..

2. Η Διεύθυνση Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών διαρθρώνεται σε πέντε (5) Τμήματα, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α΄Λειτουργίας Οριζόντιων Εφαρμογών Υπουργείου Οικονομικών,
β) Τμήμα Β΄Λειτουργικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικών,
γ) Τμήμα Γ΄ Προγραμματισμού Εκτυπώσεων, Σχεδιασμού Εντύπων, Βιβλιοδεσίας και Εμφακέλωσης,
δ) Τμήμα Δ΄ – Υποστήριξης Χρηστών,
ε) Τμήμα Ε΄ – Λειτουργικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης.

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της ως ακολούθως:
(α) Τμήμα Α΄Λειτουργίας Οριζόντιων Εφαρμογών Υπουργείου Οικονομικών με αρμοδιότητες που αφορούν στις εφαρμογές των λειτουργιών ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου, ηλεκτρονικής διαχείρισης εγγράφων, χρήσης ψηφιακών υπογραφών, διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού, διαχείρισης αποθηκών, παγίων, οικονομικών υπηρεσιών, και όλων των σχετικών εφαρμογών του Υπουργείου Οικονομικών που δεν εξυπηρετούνται από κεντρικά πληροφοριακά συστήματα αρμοδιότητας άλλων Διευθύνσεων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και συγκεκριμένα:
(αα) τη θέση σε παραγωγική λειτουργία των εφαρμογών και των τροποποιήσεων αυτών,
(ββ) την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των εφαρμογών,
(γγ) την ενσωμάτωση της νομοθεσίας στις εφαρμογές και την ενημέρωσή τους με νέες εκδόσεις και νέες λειτουργίες, με παράλληλη ενημέρωση του Τμήματος Δ΄, όπου απαιτείται,
(δδ) την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών, με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις,
(εε) την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους, με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες συμβάσεις,
(στστ) τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών για τον σχεδιασμό νέων εφαρμογών/πληροφοριακών συστημάτων που καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών σε οριζόντια συστήματα,
(ζζ) την υλοποίηση όλων των αναγκαίων προγραμμάτων εφαρμογών για τη δημιουργία αναφορών, καταστάσεων και εκτυπώσεων προς τη διοίκηση και την πολιτική ηγεσία, (ηη) Την τηλεφωνική και εξ’ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ΄.

(β) Τμήμα Β΄ Λειτουργικής Μέριμνας και Διαχείρισης Υλικών με αρμοδιότητες:
(αα) τη διαχείριση, παρακολούθηση και διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων υποδομών των Γενικών Διευθύνσεων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (όπως, ενδεικτικά υποδομές Data Center, Gcloud, disaster site),
(ββ) τη μέριμνα για την ομαλή λειτουργία των κτηρίων όπου στεγάζονται οι οργανικές μονάδες των Γενικών Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., όπως, ενδεικτικά για την ασφάλεια κτηρίων, την καθαριότητα, την υποδοχή, το τηλεφωνικό κέντρο,
(γγ) Την ενεργειακή διαχείριση και διασφάλιση βάσει προτύπων των εγκαταστάσεων πληροφορικής (ΙΤ) και των κτιρίων Γενικών Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.,
(δδ) Τη λειτουργία του γραφείου κίνησης,
(εε) Τη διαχείριση (προμήθεια αποθήκευση διανομή) των υλικών της αποθήκης και του πάγιου εξοπλισμού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών,
(στστ) Την οργάνωση των αποθηκών και την ενημέρωση του σχετικού πληροφοριακού συστήματος αποθηκών με τα απαιτούμενα στοιχεία/δεδομένα για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Οικονομικών,
(ζζ) Τη χρεοπίστωση του υλικού που διαχειρίζεται σε υπαλλήλους των Γενικών Διευθύνσεων και των Αυτοτελών Τμημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., (ηη) Τη διαχείριση αξιών και εντύπων,
(θθ) Τη διαχείριση συστήματος access control για την έκδοση ή την ακύρωση κάρτας εισόδου του προσωπικού της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. καθώς και των επισκεπτών ή λοιπών συστεγαζόμενων στο κτίριο της έδρας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.

(γ) Τμήμα Γ΄ Προγραμματισμού Εκτυπώσεων, Σχεδιασμού Εντύπων, Βιβλιοδεσίας και Εμφακέλωσης με αρμοδιότητες:
(αα) τον προγραμματισμό εργασιών εκτυπώσεων,
(ββ) τη σχεδίαση, μοντάζ, εκτύπωση και βιβλιοδεσία εντύπων και βιβλίων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και άλλων φορέων του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των Ανεξάρτητων Αρχών,
(γγ) την παραγωγή δοκιμίων,
(δδ) την παραγωγή φίλμς,
(εε) τις ηλιοτυπίες όταν πρόκειται για βιβλία,
(στστ) τις τελικές διορθώσεις στο μοντάζ,
(ζζ)τη φωτομεταφορά της εργασίας σε τσίγκους,
(ηη) την προετοιμασία μηχανών,
(θθ) την εκτύπωση εντύπων σε προτυπωμένο χαρτί,
(ιι) τη διαχείριση εκτυπώσεων σε προτυπωμένα έντυπα,
(ιαια) την κοπή και εμφακέλωση εντύπων,
(ιβιβ) τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση του λογισμικού κατασκευής φορμών εκτύπωσης.

(δ) Τμήμα Δ΄ Υποστήριξης Χρηστών με αρμοδιότητες:
(αα) Την άμεση και συνεχή εξυπηρέτηση των πολιτών μέσω σύγχρονων μεθόδων ηλεκτρονικής επικοινωνίας, προσβάσιμες σε όλους τους πολίτες χωρίς αποκλεισμούς,
(ββ) Την ενημέρωση χρηστών σε σχέση με τεχνικά θέματα κατά τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών,
(γγ) Την υποδοχή παραπόνων των χρηστών σε θέματα προσβάσεων στις ηλεκτρονικές εφαρμογές και τις ενέργειες για την αντιμετώπισή τους,
(δδ) Την παρακολούθηση του χρόνου απόκρισης στα ερωτήματα των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων που διαχειρίζεται η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. και λοιπών στατιστικών στοιχείων – δεδομένων καλής λειτουργίας και εξυπηρέτησης, καθώς και τις εισηγήσεις για τη βελτίωσή τους,
(εε) Την οργάνωση τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης, την εκπόνηση εισηγήσεων και την εύρεση λύσεων για την ομαλή λειτουργία αυτού και την εξυπηρέτηση των χρηστών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις,
(στστ) Την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη του πρώτου επιπέδου των χρηστών κατά την παραγωγική λειτουργία εφαρμογών και συστημάτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών, ή/και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης ή/και Ανεξάρτητων Αρχών, εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασίας,
(ζζ) Την ψηφιοποίηση δεδομένων των υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., μέσω συστημάτων εισαγωγής και καταγραφής δεδομένων, (ηη) Την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη πρώτου επιπέδου στις περιφερειακές υποδομές των υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών,
(θθ) Την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη πρώτου επιπέδου στις εφαρμογές των υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών,
(ιι) Την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη πρώτου επιπέδου στις περιφερειακές υποδομές των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων,
(ιαια) Την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη πρώτου επιπέδου στις περιφερειακές υποδομές υπηρεσιών ή/και εφαρμογών άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης ή/και Ανεξάρτητων Αρχών εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία συνεργασίας.

(ε) Τμήμα Ε΄ – Λειτουργικής Μέριμνας και Τεχνικής Υποστήριξης με αρμοδιότητες:
(αα) Τα θέματα ανάπτυξης, εγκατάστασης, συντήρησης, αποκατάστασης βλαβών και δυσλειτουργιών, επέκτασης, αναβάθμισης και εν γένει διαχείρισης υποδομών δικτύων, εφαρμογών επικοινωνίας και του αντίστοιχου τεχνικού εξοπλισμού της έδρας του Υπουργείου,
(ββ) Τον έλεγχο της πληρότητας, λειτουργικότητας και αποδοτικότητας του υλικού και λογισμικού των συστημάτων και δικτύων της έδρας του Υπουργείου, την καλή και ασφαλή λειτουργία τους, τη μέριμνα για τον διαρκή εκσυγχρονισμό και βελτίωσή τους,
(γγ) Την εφαρμογή της πολιτικής ασφαλείας σχετικά με τη χρήση του δικτύου της έδρας του Υπουργείου,
(δδ) Τη συντήρηση δικτυακού εξοπλισμού της έδρας του Υπουργείου και τη μέριμνα για διαρκή διαθεσιμότητα αυτού,
(εε) Τη διαχείριση δικτύου της έδρας του Υπουργείου, καθώς και τη μέριμνα για διαρκή διαθεσιμότητα αυτών,
(στστ) Τη διαχείριση των δικτύων της έδρας του Υπουργείου με παρακολούθηση και ανάλυση της απόδοσης με στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων και εντοπισμό πιθανών ανεπιθύμητων εισβολέων,
(ζζ) Τη συντήρηση υλικού εξυπηρετητών που στεγάζονται στην έδρα του Υπουργείου και τη μέριμνα για τη διαρκή διαθεσιμότητα αυτών,
(ηη) Την εγκατάσταση και συντήρηση λειτουργικών συστημάτων εξυπηρετητών που στεγάζονται στην έδρα του Υπουργείου, καθώς και ομάδων χρηστών και δικαιωμάτων,
(θθ) Τη μέριμνα λήψης και τήρησης αντιγράφων ασφαλείας της κατάστασης των εξυπηρετητών που στεγάζονται στην έδρα του Υπουργείου, καθώς και των αρχείων των σκληρών δίσκων,
(ιι) Τη μέριμνα για διαθεσιμότητα εφεδρικών εξυπηρετητών για την υποδομή που στεγάζεται στην έδρα του Υπουργείου και την υλοποίηση σχεδίου θέσης τους σε παραγωγική λειτουργία, καθώς και την εφαρμογή σχεδίου αποκατάστασης και επαναφοράς εξυπηρετητών που τίθενται εκτός λειτουργίας,
(ιαια) Την υποστήριξη υλικού προσωπικών υπολογιστών, περιφερειακών και δικτυακών εκτυπωτών της έδρας του Υπουργείου,
(ιβιβ) Την εγκατάσταση και υποστήριξη λειτουργικών συστημάτων και λογισμικού προσωπικών υπολογιστών χρηστών της έδρας του Υπουργείου,
(ιγιγ) Την εγκατάσταση και υποστήριξη δικτυακών δίσκων της έδρας του Υπουργείου,
(ιδιδ) Την τεχνική υποστήριξη χρηστών της έδρας του Υπουργείου.

Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Τομέα είναι ο αποτελεσματικός συντονισμός, η καθοδήγηση και η εποπτεία όλων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης σχετικά με τον ενιαίο σχεδιασμό και την αποτελεσματική λειτουργία τους με τη χρήση των βέλτιστων πρακτικών, μεθοδολογιών και τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικού Τομέα διαρθρώνεται σε δύο Διευθύνσεις, ως εξής:
(α) Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα,
(β) Διεύθυνση Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών.

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στις εφαρμογές των λειτουργιών Προϋπολογισμού, Δαπανών, Θησαυροφυλακίου, Δημοσιονομικών Ελέγχων, και στις υπόλοιπες εφαρμογές της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους),
(β) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στις εφαρμογές της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής (Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους) και χρησιμοποιούνται από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

2. Η Διεύθυνση Υποστήριξης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημοσιονομικού Τομέα διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α΄Υποστήριξης Λειτουργίας Προϋπολογισμού, Θησαυροφυλακίου και Δαπανών,
β) Τμήμα Β΄Υποστήριξης Λειτουργίας Δημοσιονομικών Ελέγχων,
γ) Τμήμα Γ΄Οικονομικών Στοιχείων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:
(α) Τμήμα Α΄Υποστήριξης Λειτουργίας Προϋπολογισμού, Θησαυροφυλακίου και Δαπανών με αρμοδιότητες που αφορούν στις εφαρμογές των λειτουργιών Προϋπολογισμού, Θησαυροφυλακίου, Δαπανών και Δημοσιονομικής Πολιτικής, μητρώου δεσμεύσεων καθώς και όλων των σχετικών εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την αρμόδια οργανική μονάδα αυτής, και συγκεκριμένα:
(αα) Τη θέση σε παραγωγική λειτουργία των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των τροποποιήσεων αυτών,
(ββ) Την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
(γγ) Την ενσωμάτωση της νομοθεσίας στις εφαρμογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και την ενημέρωσή τους με νέες εκδόσεις και νέες λειτουργίες, με παράλληλη ενημέρωση του Τμήματος Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται,
(δδ) Την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις,
(εε) Την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους, με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες συμβάσεις,
(στστ) Τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών για τον σχεδιασμό νέων εφαρμογών/πληροφοριακών συστημάτων/νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών σε συστήματα αρμοδιότητας του Τμήματος,
(ζζ) Την υλοποίηση όλων των αναγκαίων προγραμμάτων-εφαρμογών για τη δημιουργία αναφορών, καταστάσεων και εκτυπώσεων προς τη διοίκηση και την πολιτική ηγεσία,
(ηη) Την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ΄ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών.

(β) Τμήμα Β΄Υποστήριξης Λειτουργίας Δημοσιονομικών Ελέγχων που ασκεί τις αρμοδιότητες αα) έως ηη) του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης αναφορικά με τις εφαρμογές των λειτουργιών Δημοσιονομικών Ελέγχων, Διαχείρισης Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων, καθώς και όλων των σχετικών εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την αρμόδια οργανική μονάδα αυτής.

(γ) Τμήμα Γ΄-Οικονομικών Στοιχείων Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που ασκεί τις αρμοδιότητες αα) έως ηη) του Τμήματος Α΄ της Διεύθυνσης αναφορικά με τις εφαρμογές των λειτουργιών Προϋπολογισμού, Θησαυροφυλακίου, Δαπανών και Δημοσιονομικής Πολιτικής, καθώς και όλων των σχετικών εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, σε συνεργασία με την αρμόδια οργανική μονάδα αυτής, που χρησιμοποιούνται από τους λοιπούς Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς επίσης (ββ) Τη διαχείριση, λειτουργία και υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.), όπως αυτό λειτουργεί παραγωγικά, (γγ) Τη διαχείριση, λειτουργία και υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος των Δημοσίων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΚΟ) (ΟΠΣ-ΔΕΚΟ), όπως αυτό λειτουργεί παραγωγικά.

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών, είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στις εφαρμογές της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής,
(β) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στις εφαρμογές της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας,
(γ) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στις εφαρμογές της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.),
(δ) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στις εφαρμογές Συντάξεων ΕΦΚΑ και Γ.Λ.Κ. και του Πόθεν Έσχες.

2. Η Διεύθυνση Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α΄Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικής Πολιτικής και Ελέγχων, εντός του οποίου λειτουργεί το Γραφείο Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων για την Ιχνηλασιμότητα καπνικών προϊόντων,
β) Τμήμα Β΄Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων,
γ) Τμήμα Γ΄Λειτουργίας Εφαρμογών και Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών.

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:
(α) Τμήμα Α΄Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικής Πολιτικής και Ελέγχων με αρμοδιότητες που αφορούν στις εφαρμογές των λειτουργιών διοικητικής Πληροφόρησης, μισθοδοσίας, ηλεκτρονικών πληρωμών, Οικονομικού Εγκλήματος, παρακολούθησης μεταφοράς καυσίμων-GPS καθώς και όλων των εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής (εξαιρουμένων των λειτουργιών Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων), της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας όσον αφορά τα θέματα των ελέγχων (πρώην Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος) και της φορολογικής πολιτικής και της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες οργανικές μονάδες αυτών, και συγκεκριμένα:
(αα) Τη θέση σε παραγωγική λειτουργία των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των τροποποιήσεων αυτών,
(ββ) Την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
(γγ) Την ενσωμάτωση της νομοθεσίας στις εφαρμογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και την ενημέρωσή τους με νέες εκδόσεις και νέες λειτουργίες, με παράλληλη ενημέρωση του Τμήματος Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται,
(δδ) Την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις,
(εε) Την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους, με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες συμβάσεις,
(στστ) Τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών για τον σχεδιασμό νέων εφαρμογών/πληροφοριακών συστημάτων/νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών σε συστήματα αρμοδιότητας του Τμήματος,
(ζζ) Την υλοποίηση όλων των αναγκαίων προγραμμάτων-εφαρμογών για τη δημιουργία αναφορών, καταστάσεων και εκτυπώσεων προς τη διοίκηση και την πολιτική ηγεσία,
(ηη) Την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ΄ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών.
Στο Τμήμα Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Οικονομικής Πολιτικής και Ελέγχων υπάγεται το Γραφείο Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων για την Ιχνηλασιμότητα καπνικών προϊόντων, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα και έχει τις εξής αρμοδιότητες: (α) Τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία των Πληροφοριακών Συστημάτων που αφορούν στην Ιχνηλασιμότητα καπνικών προϊόντων, (β) Τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία των συστημάτων που αφορούν στην πάταξη της λαθρεμπορίας προϊόντων που σχετίζεται με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Το Γραφείο έχει επταμελή σύνθεση, αποτελούμενο από τέσσερις (4) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ κλάδου Πληροφορικής, έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΤΕ κλάδου Πληροφορικής και δύο (2) υπαλλήλους κατηγορίας ΔΕ κλάδου Προσωπικού Η/Υ.

(β) Τμήμα Β΄Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείρισης Γεωχωρικών Δεδομένων με αρμοδιότητες που αφορούν στις εφαρμογές των λειτουργιών Γεωχωρικών Δεδομένων, Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων, Δημόσιας Περιουσίας, καθώς και όλων των εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας όσον αφορά τα θέματα Δημόσιας Περιουσίας, σε συνεργασία με την αρμόδια οργανική μονάδα αυτής, και συγκεκριμένα:
(αα) Τη θέση σε παραγωγική λειτουργία των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των τροποποιήσεων αυτών,
(ββ) Την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
(γγ) Την ενσωμάτωση της νομοθεσίας στις εφαρμογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και την ενημέρωσή τους με νέες εκδόσεις και νέες λειτουργίες, με παράλληλη ενημέρωση του Τμήματος Δ΄ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται,
(δδ) Την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, (εε) Την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους, με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες συμβάσεις,
(στστ) Την συνεργασία με τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών για τον σχεδιασμό νέων εφαρμογών/πληροφοριακών συστημάτων/νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών σε συστήματα αρμοδιότητας του Τμήματος,
(ζζ) Την υλοποίηση όλων των αναγκαίων προγραμμάτων-εφαρμογών για τη δημιουργία αναφορών, καταστάσεων και εκτυπώσεων προς τη διοίκηση και την πολιτική ηγεσία,
(ηη) Την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ΄ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, (θθ) οι αρμοδιότητες που αναφέρονται στις παραγράφους 3β και 3γ του άρθρου 127 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105).

(γ) Τμήμα Γ΄Λειτουργίας Εφαρμογών και Συστημάτων Οικονομικών Λειτουργιών με αρμοδιότητες που αφορούν στις εφαρμογές των λειτουργιών βεβαίωσης Συντάξεων ΕΦΚΑ και Γ.Λ.Κ. και πληρωμής αυτών, πληρωμής δικαστικών αντιπροσώπων και γραμματέων σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και Πόθεν Έσχες, και συγκεκριμένα:
(αα) Τη θέση σε παραγωγική λειτουργία των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των τροποποιήσεων αυτών,
(ββ) Την υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών,
(γγ) Την ενσωμάτωση της νομοθεσίας στις εφαρμογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και την ενημέρωσή τους με νέες εκδόσεις και νέες λειτουργίες, με παράλληλη ενημέρωση του Τμήματος Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται,
(δδ) Την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις,
(εε) Την ανατροφοδότηση των σχεδιαστών και αναλυτών των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που έχουν αναπτυχθεί από τρίτους, με τις αναγκαίες αλλαγές και τροποποιήσεις, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες συμβάσεις,
(στστ) Τη συνεργασία με τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών για σχεδιασμό νέων εφαρμογών/πληροφοριακών συστημάτων/νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που καλύπτουν τις αναγκαίες λειτουργικές απαιτήσεις του Υπουργείου Οικονομικών σε συστήματα αρμοδιότητας του Τμήματος,
(ζζ) Την υλοποίηση όλων των αναγκαίων προγραμμάτων-εφαρμογών για τη δημιουργία αναφορών, καταστάσεων και εκτυπώσεων προς τη διοίκηση και την πολιτική ηγεσία,
(ηη) Την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών,
(θθ) Τη διαχείριση, λειτουργία και υποστήριξη του Δελτίου Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ), όπως αυτό λειτουργεί παραγωγικά.

1. Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης είναι ο αποτελεσματικός συντονισμός, η καθοδήγηση και η εποπτεία όλων των Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης σχετικά με τον ενιαίο σχεδιασμό και την αποτελεσματική λειτουργία τους με τη χρήση των βέλτιστων πρακτικών, μεθοδολογιών και τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

2. Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης διαρθρώνεται σε Διευθύνσεις, ως εξής:
(α) Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών,
(β) Διεύθυνση Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης,
(γ) Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών είναι οι εξής:
(α) Η ανάλυση απαιτήσεων, η σχεδίαση, η υλοποίηση, η τεκμηρίωση και ο έλεγχος των μηχανογραφημένων εφαρμογών, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των λοιπών συστημάτων λογισμικού του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και φορέων Δημόσιας Διοίκησης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες,
(β) Η ανάλυση απαιτήσεων, η σχεδίαση, η υλοποίηση, η τεκμηρίωση και ο έλεγχος νέων πληροφοριακών συστημάτων και διαδικτυακών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες,
(γ) Η συνεχής αναβάθμιση και η βελτίωση των εφαρμογών διαχείρισης των ιστοτόπων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέσα από τη συνεργασία με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες, για την ανανέωση και επικαιροποίησή τους, ώστε να είναι φιλικοί προς τον χρήστη και άρτιοι ως προς την πληροφόρηση που παρέχουν,
(δ) Η συντήρηση και η διαχείριση ηλεκτρονικού γενικού Μητρώου συναλλασσομένων,
(ε) Η εποπτεία, η δημιουργία προτύπων και η καταγραφή των διενεργούμενων ηλεκτρονικών συναλλαγών του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
(στ) Ο συντονισμός των δράσεων και η έκδοση προτύπων διαλειτουργικότητας δεδομένων, που ανταλλάσσονται μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και άλλων φορέων του δημόσιου τομέα,
(ζ) Η υιοθέτηση, η ανάπτυξη και η τήρηση προτύπων ανάλυσης απαιτήσεων, σχεδιασμού, υλοποίησης, τεκμηρίωσης και ελέγχου των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των λοιπών συστημάτων λογισμικού του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
(η) Η διαχείριση σχεδίου ποιότητας για όλες τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων, των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και των λοιπών συστημάτων λογισμικού του Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
(θ) Η συνεχής αναβάθμιση και η βελτίωση των εφαρμογών διαχείρισης των ιστοτόπων του Υπουργείου Οικονομικών, μέσα από τη συνεργασία με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες, για την ανανέωση και επικαιροποίησή τους, ώστε να είναι φιλικοί προς τον χρήστη και άρτιοι ως προς την πληροφόρηση που παρέχουν,
(ι) οι διαδικασίες παροχής και ελέγχου πρόσβασης στις εφαρμογές πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και οι διαδικασίες εφαρμογής και χρήσης ψηφιακών υπογραφών,
(ια) η διερεύνηση, καταγραφή, ανάλυση και τεκμηρίωση αναγκών και απαιτήσεων της υπηρεσίας στον τομέα των ψηφιακών εφαρμογών,
(ιβ) η υποστήριξη των χρηστών σε κεντρικές διαδικτυακές εφαρμογές του Υπουργείου, (ιγ) η παρακολούθηση της εκτέλεσης των συμβάσεων με εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής.

2. Η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών διαρθρώνεται σε τρία (3) Τμήματα, ως εξής:
α) Τμήμα Α΄Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών,
β) Τμήμα Β΄ – Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, γ) Τμήμα Γ΄Προτύπων, Μεθοδολογιών και Διαχείρισης Ποιότητας.

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων της, ως ακολούθως:
(α) Τμήμα Α΄ – Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εφαρμογών με αρμοδιότητες:
(αα) Την ανάλυση απαιτήσεων, τον σχεδιασμό και την εσωτερική ανάπτυξη νέων εφαρμογών Οικονομικού Τομέα και Δημόσιας Διοίκησης,
(ββ) Τον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών των εφαρμογών,
(γγ) Την ανάπτυξη των νέων εφαρμογών με την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών και σύγχρονων εργαλείων υλοποίησης,
(δδ) Τον έλεγχο των εφαρμογών, σύμφωνα με τις λειτουργικές απαιτήσεις και σε συνεργασία με τους χρήστες αυτών,
(εε) Τον καθορισμό των αναγκών για την προμήθεια έτοιμων εφαρμογών για τις οργανικές μονάδες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών, ανάλογα με τις ανάγκες,
(στστ) Την τεκμηρίωση των εφαρμογών και των εκδόσεών τους και την επιτόπια εκπαίδευση των τελικών χρηστών,
(ζζ) Την τήρηση βιβλιοθήκης για την επαναχρησιμοποίηση εργαλείων και εφαρμογών,
(ηη) Την αναβάθμιση και βελτίωση των υπαρχόντων εφαρμογών/πληροφοριακών συστημάτων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., εφόσον αυτά έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά από το Τμήμα.

(β) Τμήμα Β΄ – Διαλειτουργικότητας και Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών με αρμοδιότητες:
(αα) Την εφαρμογή πλαισίου, εργαλείων γενικής εφαρμογής και οριζόντιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, προκειμένου να εξασφαλίσουν την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών,
(ββ) Τον σχεδιασμό και την παραγωγική λειτουργία όλων των διαδικτυακών υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και των Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης,
(γγ) Τη δημιουργία ενός πλαισίου ενιαίας λειτουργίας και συνεργασίας μεταξύ των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης,
(δδ) Τις συναλλαγές μεταξύ των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης (G2G),
(εε) Τη διασφάλιση της διαλειτουργικότητας σε οργανωτικό, σημασιολογικό και τεχνολογικό επίπεδο, για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του δημόσιου τομέα,
(στστ) Τη δημιουργία και διαχείριση Μητρώου για την καταχώρηση των παρεχόμενων υπηρεσιών από φορείς της Δημόσιας Διοίκησης (Μητρώο Διαλειτουργικότητας),
(ζζ) Την τεχνική, επιχειρησιακή και θεσμική υποστήριξη και διαχείριση του «Κέντρου Διαλειτουργικότητας – ΚΕ.Δ.» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του ενιαίου περιβάλλοντος (υποδομή) για την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων των φορέων του δημόσιου τομέα,
(ηη) Την τήρηση μητρώου διαλειτουργικότητας για όλες τις διαδικτυακές υπηρεσίες του «Κέντρου Διαλειτουργικότητας – ΚΕ.Δ.» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
(θθ) Τη συνεργασία με κάθε ενδιαφερόμενο εξωτερικό φορέα που επιθυμεί να του παρασχεθεί πρόσβαση στα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών, όπως επίσης και με φορείς στα πληροφοριακά συστήματα των οποίων επιθυμεί να έχει πρόσβαση το ίδιο το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Οικονομικών,
(ιι) Την προώθηση της διαλειτουργικότητας και της διασυνδεσιμότητας εντός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εντός του Υπουργείου Οικονομικών και στο σύνολο των φορέων του Δημοσίου,
(ιαια) Τον καθορισμό των προδιαγραφών, των μεθοδολογιών και των κατευθυντήριων γραμμών της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Οικονομικών, είτε αυτή αφορά σε διαλειτουργικότητα με συστήματα άλλων φορέων, είτε σε αλληλεπίδραση των συστημάτων του Υπουργείου,
(ιβιβ) Τον σχεδιασμό νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών, (ιγιγ) Την ανάπτυξη, διαχείριση και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας των οριζόντιων συστημάτων εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων (π.χ. Πύλη ΕΡΜΗΣ, e-gov Portal),
(ιδιδ) Τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση των ιστοτόπων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών, μέσα από τη συνεργασία με όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες, για την ανανέωση και επικαιροποίησή τους,
(ιειε) Τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, για θέματα διαλειτουργικότητας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
(ιστιστ) Τον σχεδιασμό και την εφαρμογή οριζόντιων λύσεων για την υποστήριξη πιστοποίησης χρηστών/συστημάτων στα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Οικονομικών και όλης της Δημόσιας Διοίκησης,
(ιζιζ) Την εγγραφή, ταυτοποίηση και ηλεκτρονική αναγνώριση πολιτών και επιχειρήσεων σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του δημόσιου τομέα,
(ιηιη) Τον σχεδιασμό, ανάπτυξη, διαχείριση και εκμετάλλευση οριζόντιων συστημάτων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και ηλεκτρονικής αναγνώρισης πολιτών και επιχειρήσεων,
(ιθιθ) Τη διαχείριση πιστοποίησης χρηστών ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης,
(κκ) Τη μέριμνα για την ουσιαστική και απόλυτη ταυτοποίηση του μητρώου χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών με το γενικό μητρώο,
(κακα) Τη διαχείριση λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης και τη διαχείριση του περιεχομένου, τη γενική εποπτεία, τη φροντίδα και έγκαιρη ενημέρωση των διαδικτυακών τόπων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών,
(κβκβ) Τη χρήση κατάλληλων ηλεκτρονικών μέσων και συστημάτων, για την αποτελεσματικότερη καταγραφή και παρακολούθηση των συναλλαγών που σχετίζονται με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους.

(γ) Τμήμα Γ΄ Προτύπων, Μεθοδολογιών και Διαχείρισης Ποιότητας με αρμοδιότητες:
(αα) Τον καθορισμό των προτύπων και της κοινής μεθοδολογίας σχεδιασμού, υλοποίησης, διαχείρισης και κοστολόγησης λογισμικού,
(ββ) Τη συνεργασία με τις αρμόδιες εσωτερικές μονάδες, με σκοπό την ενσωμάτωση των προτύπων στις περιπτώσεις εκτέλεσης έργων από Αναδόχους, (γγ) Τον καθορισμό των προτύπων υλοποίησης και μέτρησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών,
(δδ) Την εφαρμογή μέτρων συνεχούς βελτίωσης με σκοπό τη συνεχή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.,
(εε) Την υιοθέτηση και διαχείριση νέων διαδικασιών ποιότητας για τη μείωση λειτουργικού κόστους, αποτελεσματικότερης λειτουργίας και αύξησης της παραγωγικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ., (στστ) Τον έλεγχο και τη μέτρηση συμμόρφωσης διαδικασιών και λογισμικού, βάσει των προτύπων ποιότητας και μεθοδολογιών,
(ζζ) Τη συνεργασία με ευρωπαϊκούς φορείς και τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα, για την υιοθέτηση κοινών πρακτικών, προτύπων και στρατηγικών στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (ηη) Την καταγραφή των δυνατοτήτων της βέλτιστης αξιοποίησης του έτοιμου λογισμικού,
(θθ) Την εκτέλεση σε συνεργασία με τις άλλες Διευθύνσεις της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. ελέγχων αξιολόγησης των μέτρων ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων των Εγκεκριμένων Οικονομικών Φορέων (Authorised Economic Operator – ΑΕΟ).

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης είναι οι ακόλουθοι:
(α) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στις τομεακές εφαρμογές της Δημόσιας Διοίκησης, εκτός του Υπουργείου Οικονομικών,
(β) Η υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας, η συντήρηση και η επικαιροποίηση των πληροφοριακών συστημάτων, των μηχανογραφημένων εφαρμογών, που αφορούν στις οριζόντιες εφαρμογές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δεν υποστηρίζονται από τις άλλες Γενικές Διευθύνσεις.

2. Η Διεύθυνση Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) Τμήματα, ως κατωτέρω:
α) Τμήμα Α΄Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης,
β) Τμήμα Β΄Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης Πολιτών,
γ) Τμήμα Γ΄Εφαρμογών ΚΕΠ και Υπηρεσιών μιας Στάσης,
δ) Τμήμα Δ΄Τμήμα Ψηφιακών Υπογραφών.

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής:
(α) Τμήμα Α΄Λειτουργίας Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης με αρμοδιότητες:
(αα) Την ανάπτυξη, διαχείριση και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας οριζόντιων πληροφοριακών συστημάτων εξυπηρέτησης δημόσιας διοίκησης (Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού [HRMS], Απογραφή, αξιολόγηση, κινητικότητα κ.α.) σε συνεργασία με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών,
(ββ) Την ανάπτυξη, διαχείριση και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας των οριζόντιων συστημάτων εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων (π.χ. Σύστημα Διαχείρισης Υποθέσεων Πολιτών (CRMS), κ.α.),
(γγ) Την ενσωμάτωση της νομοθεσίας στις εφαρμογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες αρμοδιότητας του Τμήματος και την ενημέρωσή τους με νέες εκδόσεις και νέες λειτουργίες, με παράλληλη ενημέρωση του Τμήματος Δ΄ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται,
(δδ) Την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ’ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών,
(εε) Την παροχή ετήσιων στατιστικών στοιχείων που αφορούν διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων.

(β) Τμήμα Β΄Διαδικτυακής Εξυπηρέτησης Πολιτών με αρμοδιότητες:
(αα) Την ανάπτυξη, διαχείριση και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με υλοποίηση των πολιτικών για θέματα ανοικτής διακυβέρνησης και ανοικτών δεδομένων και σύμφωνα με τις κανονιστικές ρυθμίσεις που θα εκδοθούν,
(ββ) Την ανάπτυξη, διαχείριση και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων με στόχο τη διαρκή βελτίωση της εφαρμογής των προτύπων για την ανοικτή διακυβέρνηση και τα ανοικτά δεδομένα, από τους φορείς του Δημόσιου Τομέα,
(γγ) Την υποβολή και προώθηση της εφαρμογής τεχνικών προτάσεων για τη βελτιστοποίηση του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,
(δδ) Την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν τεχνικά θέματα της ανοικτής διακυβέρνησης, των ανοικτών δεδομένων και του Προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,
(εε) Την τηλεφωνική και εξ΄ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ΄ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, (στστ) Τη διαχείριση και ανάρτηση σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών των ανοιχτών δεδομένων των Υπουργείων.

(γ) Τμήμα Γ΄Εφαρμογών ΚΕΠ και Υπηρεσιών μιας Στάσης με αρμοδιότητες:
(αα) Την ανάπτυξη, διαχείριση και υποστήριξη παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων που υποστηρίζουν το έργο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών και των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (Κ.Ε.Π.-Ε.Κ.Ε.), καθώς και των πληροφοριακών υποσυστημάτων διαλειτουργικότητας των συστημάτων των Κ.Ε.Π. (ΕΡΜΗΣ-Κ.Ε.Π.-Ε.Κ.Ε.) με φορείς του Δημόσιου Τομέα, σε συνεργασία με την καθ’ ύλη οργανική μονάδα του Υπουργείου,
(ββ) Την τεχνική υποστήριξη της καθημερινής λειτουργίας των Κ.Ε.Π., την παροχή οδηγιών και τη μέριμνα για την αντιμετώπιση και επίλυση πάσης φύσεως ζητημάτων που προκύπτουν από τη λειτουργία τους και αφορούν τα τεχνικά και λειτουργικά θέματα του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ΄ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται και τις καθ’ ύλην αρμόδιες μονάδες του Υπουργείου,
(γγ) Την ενσωμάτωση της νομοθεσίας στις εφαρμογές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες αρμοδιότητας του Τμήματος και την ενημέρωσή τους με νέες εκδόσεις και νέες λειτουργίες, με παράλληλη ενημέρωση του Τμήματος Δ΄ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών, όπου απαιτείται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Υπουργείου,
(δδ) Την τηλεφωνική και εξ αποστάσεως τεχνική υποστήριξη δευτέρου επιπέδου εσωτερικών χρηστών των εφαρμογών, σε συνεργασία με το Τμήμα Δ΄ της Διεύθυνσης Λειτουργίας Οριζόντιων Συστημάτων, Εκτυπώσεων, Λειτουργικής Υποστήριξης και Υποστήριξης Χρηστών,
(εε) Την τεχνική διασύνδεση των Κ.Ε.Π. με καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων της δημόσιας διοίκησης,
(στστ) Τη βελτίωση της παροχής δημόσιων υπηρεσιών σε συνεργασία με τους συναρμόδιους, κατά περίπτωση, φορείς και με την Διεύθυνση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Υπουργείου,
(ζζ) Την παροχή οδηγιών προς τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε πολίτες και επιχειρήσεις, για την επίλυση προβλημάτων τεχνικής εξυπηρέτησης.

(δ) Τμήμα Δ΄Ψηφιακών Υπογραφών με αρμοδιότητες:
(αα) Την αποκλειστική παροχή ψηφιακών πιστοποιητικών προς το σύνολο των Δημόσιων Φορέων, είτε μέσω συμφωνιών και συνεργασιών για τις περιπτώσεις των Δημόσιων φορέων που ήδη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος παρέχουν ψηφιακά πιστοποιητικά στους υπαλλήλους των οργανικών τους μονάδων,
(ββ) Τη διαχείριση της Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού του Δημόσιου Τομέα και της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ),
(γγ) Την τεχνική υποστήριξη των χρηστών (πολιτών και δημοσίων υπαλλήλων), την παροχή οδηγιών και την μέριμνα για την αντιμετώπιση και επίλυση πάσης φύσεως ζητημάτων που προκύπτουν και αφορούν τεχνικά θέματα σχετικά με τις διαδικασίες έκδοσης ψηφιακών υπογραφών,
(δδ) Την προσαρμογή, ενσωμάτωση, προώθηση και εποπτεία της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού κανονισμού eIDAS στο Δημόσιο Τομέα, όπως εκάστοτε ισχύει, σε συνεργασία με το Τμήμα Υπηρεσιών Εμπιστοσύνης του Υπουργείου.

1. Ο επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) συνίσταται στην:
α. Υποστήριξη της καλής λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων,
β. Εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων σύναψης Δημόσιων Συμβάσεων,
γ. Επεξεργασία δεδομένων για την παροχή πληροφόρησης, εξαγωγή γνώσης καθώς και την τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις Αγαθών και Υπηρεσιών στην Ελλάδα,
δ. Παροχή συνεχούς, πλήρους και συστηματικής εκπαίδευσης/ενημέρωσης των Φορέων του Δημοσίου και των οικονομικών φορέων σχετικά με τη λειτουργία και χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ε. Περιοδική διαβίβαση στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στατιστικών στοιχείων σχετικά με τις συμβάσεις υπηρεσιών που συνάπτονται στη χώρα μας.

2. Η Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα,
α) Τμήμα Α΄ Υποστήριξης Λειτουργίας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ΚΗΜΔΗΣ,
β) Τμήμα Β΄ Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Χρηστών Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ΚΗΜΔΗΣ,
γ) Τμήμα Γ΄ Μητρώου Οικονομικών Φορέων, Επιτελικής Πληροφόρησης, Στατιστικών και Απολογιστικών Στοιχείων,
δ) Τμήμα Δ΄ Ανάπτυξης και Τεχνικής Εξέλιξης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης κατανέμονται μεταξύ των τμημάτων της ως εξής: (α) Τμήμα Α΄ Υποστήριξης Λειτουργίας Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ΚΗΜΔΗΣ με αρμοδιότητες:
(αα) Τη μέριμνα για την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων, την αναβάθμιση και τη συντήρησή τους,
(ββ) Την εποπτεία της καλής χρήσης και της ασφάλειας των συστημάτων,
(γγ) Τον έλεγχο των προϋποθέσεων εγγραφής και αυθεντικοποίησης των χρηστών και της εν γένει διαχείρισής τους,
(δδ) Την τήρηση του ηλεκτρονικού αρχείου Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ΚΗΜΔΗΣ,
(εε) Την παρακολούθηση, ενημέρωση, εμπλουτισμό, συντήρηση και διαχείριση της ηλεκτρονικής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στην οποία περιέχεται το ΚΗΜΔΗΣ, (στστ) Τη μέριμνα για την επικοινωνία και διαλειτουργικότητα των συστημάτων με άλλα πληροφοριακά συστήματα της Δημόσιας Διοίκησης, με αντίστοιχα συστήματα κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή/και τρίτων χωρών και τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
(ζζ) Την παροχή άμεσης εξειδικευμένης βοήθειας προς τους χρήστες των συστημάτων (Φορείς του Δημοσίου και Οικονομικοί Φορείς Προμηθευτές) και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τεχνικά και λειτουργικά θέματα. Την αξιολόγηση, κατηγοριοποίηση και επίλυση τεχνικών θεμάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία των συστημάτων (Help Desk),
(ηη) Τις εισηγήσεις για τη βελτίωση των διαδικασιών προγραμματισμού και εκτέλεσης των Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων μέσα από την ανάπτυξη εργαλείων μέτρησης του επιπέδου της ποιότητας, ιδίως μέτρηση αποτελεσματικότητας, αποδοτικότητας και απαιτούμενου χρόνου για την προμήθεια αγαθών και παροχή υπηρεσιών, με δείκτες, ερωτηματολόγια μέσα από το portal – διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

(β) Τμήμα Β΄ Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Χρηστών Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ΚΗΜΔΗΣ με αρμοδιότητες:
(αα) Την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας προς τους χρήστες των συστημάτων (Φορείς του Δημοσίου και Οικονομικοί Φορείς) για την κατάλληλη προετοιμασία στη χρήση του Συστήματος για προγραμματισμό αναγκών των φορέων, διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών, διαχείριση και εκτέλεση συμβάσεων. Τη διεύρυνση της εφαρμογής του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και του ΚΗΜΔΗΣ, δίνοντας έμφαση στη δραστηριοποίηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
(ββ) Την παροχή συνεχούς εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των χρηστών στα υποσυστήματα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων,
(γγ) Τη διευκόλυνση και τον συντονισμό ενεργειών για την ευρύτερη χρήση του συστήματος (roll out),
(δδ) Την υποβολή προτάσεων για την προώθηση του συστήματος, την ευρύτερη εφαρμογή του και την αρτιότερη υποστήριξη των χρηστών του,
(εε) Τον συντονισμό όλων των εμπλεκομένων στη λειτουργία των συστημάτων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και ΚΗΜΔΗΣ) και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους, (στστ) Την παρακολούθηση, αξιολόγηση, κατηγοριοποίηση και επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν κατά τη χρήση των υποσυστημάτων του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.,
(ζζ) Την υποβολή προτάσεων για βελτιστοποίηση της χρήσης και τυχόν αναγκαίων αναδιοργανώσεων καθώς και την υποβολή προτάσεων για τη συντόμευση διαδικασιών διεξαγωγής διαγωνισμών στο Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης,
(ηη) Τον προσδιορισμό και τη σύνταξη μελετών συνεπειών, πάνω στη συμπεριφορά των προμηθευτών που δημιουργεί η λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, προκειμένου να αξιολογηθεί και να αξιοποιηθεί από τις αρμόδιες Διευθύνσεις,
(θθ) Τη μελέτη, αξιολόγηση, εισήγηση μέτρων και παροχή οδηγιών σχετικά με τη χρήση του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και του ΚΗΜΔΗΣ.

(γ) Τμήμα Γ΄ Ανάπτυξης και Τεχνικής Εξέλιξης Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με αρμοδιότητες:
(αα) Την ανάπτυξη όλων των υποσυστημάτων του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. συμπεριλαμβανομένης της υποστήριξης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών καταλόγων, της ηλεκτρονικής παραγγελίας, της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των ηλεκτρονικών πληρωμών,
(ββ) Τον σχεδιασμό και την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση των ανωτέρω υποσυστημάτων, τη βελτιστοποίηση της χρήσης τους και τους τυχόν αναγκαίους ανασχεδιασμούς,
(γγ) Την ενημέρωση για την εξέλιξη και εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε ηλεκτρονικά Συστήματα Δημοσίων Συμβάσεων, τη μελέτη αυτών και την εισήγηση αλλαγών για βελτιστοποίηση της χρήσης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ..

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως αποστολή την ενιαία οικονομική διαχείριση και τον έλεγχο των οικονομικών υποθέσεων και λειτουργιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων από εκείνο φορέων και ειδικότερα τον σχεδιασμό, συντονισμό, διαχείριση και εποπτεία όλων των θεμάτων που άπτονται της οικονομικής λειτουργίας του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένης και της οικονομικής παρακολούθησης των εποπτευόμενων φορέων, σύμφωνα με τις αρχές της ποιότητας και αποδοτικότητας και τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης, την διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών του Υπουργείου, την καλή λειτουργία και ασφάλεια των κτιριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των τεχνικών υποδομών της, τον οργανωτικό σχεδιασμό και λειτουργικό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών της, την ορθολογική στελέχωση των οργανικών μονάδων της και την αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς τους, τη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου, την αναβάθμιση του τρόπου διαχείρισης των υπηρεσιών διεκπεραίωσης και των υποστηρικτικών εργασιών για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών, τη βέλτιστη αξιοποίηση των χώρων του Υπουργείου, ώστε οι υπηρεσίες του να λειτουργούν καλώς, απρόσκοπτα και με ασφάλεια.

2. Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α) Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού,
β) Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών,
γ) Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης,
δ) Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών.

1. Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού είναι η αποτελεσματική και με διαφάνεια προμήθεια κάθε είδους υλικών και άυλων αγαθών με σύγχρονες διαδικασίες και με κριτήρια κόστους οφέλους.

2. Η Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α) Τμήμα Προμηθειών,
β) Τμήμα Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών.

3. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Προμηθειών περιλαμβάνονται:
α) η μέριμνα για την έγκαιρη κάλυψη των αναγκών του Υπουργείου σε αγαθά και υπηρεσίες και η κατάρτιση και εκτέλεση του ετησίου προγράμματος παντός είδους προμηθειών υλικού, αγαθών και υπηρεσιών του Υπουργείου κατά τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και τους κανόνες του Δημοσίου Λογιστικού συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας που ακολουθείται σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει,
β) ο σχεδιασμός, η κατάρτιση και η υλοποίηση των διαγωνισμών του Υπουργείου, σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση ενδιαφερόμενες Διευθύνσεις,
γ) η παρακολούθηση του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών,
δ) η μέριμνα για τη διαχείριση και την δημοσιότητα όλων των διαδικασιών που αφορούν στη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων προμήθειας κάθε είδους υλικών αγαθών και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και των δαπανών, όπου αυτό προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,
ε) η μέριμνα για την τήρηση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις προμήθειες στον δημόσιο τομέα, στ) η τήρηση μητρώου συμβάσεων και προμηθευτών,
ζ) οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση εκτάκτων δαπανών των υπηρεσιών του Υπουργείου, ο ορισμός υπολόγων, ο έλεγχος απόδοσης προς τακτοποίηση των ενταλμάτων και η υποβολή των σχετικών δικαιολογητικών στο Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών, Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού και Π.Δ.Ε. της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου,
η) η διεκπεραίωση των πάσης φύσεως δαπανών που προβλέπονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για τη μετακίνηση των υπαλλήλων του Υπουργείου και των προσώπων με οποιαδήποτε ιδιότητα, με εντολή φορέα του Δημοσίου, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Δ.9 του ν. 4336/2015, όπως ισχύει, για υπηρεσιακούς λόγους στο εσωτερικό και στο εξωτερικό συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας που ακολουθείται σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του ν. 4070/2012, όπως ισχύει,
θ) ο ορισμός και έλεγχος των δημοσίων υπολόγων και διαχειριστών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου,
ι) η συγκέντρωση, ο έλεγχος και η επεξεργασία των δικαιολογητικών πάσης φύσεως πληρωμών δαπανών και η προώθησή τους στο Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών, Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου για ενταλματοποίηση,
ια) η εποπτεία των υπολόγων χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής,
ιβ) η διαχείριση των πάγιων προκαταβολών,
ιγ) Η καταχώριση των δαπανών του Υπουργείου στο πληροφοριακό του σύστημα,
ιδ) ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος.

4. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών περιλαμβάνονται:
α) η καταγραφή και παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων, η διαχείριση, διακίνηση και λογιστική παρακολούθηση του υλικού εν γένει του Υπουργείου και η λειτουργία των αποθηκών υλικού,
β) η παρακολούθηση και ο έλεγχος του μηχανογραφικού συστήματος αποθήκης του Υπουργείου και η εισήγηση αλλαγών, παρεμβάσεων και αποκατάστασης βλαβών,
γ) η τήρηση αποθηκών αναλωσίμων και μη υλικών, καθώς και η χορήγηση των ειδών των αποθηκών στις επιμέρους υπηρεσίες του Υπουργείου και η ενημέρωση των σχετικών διαχειριστικών βιβλίων και καρτελών,
δ) η πρόταση για την προμήθεια του απαραίτητου αναλώσιμου και μη υλικού του Υπουργείου και η διαχείριση αυτού,
ε) η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του Υπουργείου,
στ) ο έλεγχος και επεξεργασία των δικαιολογητικών πληρωμής των μισθωμάτων και των εν γένει παγίων δαπανών, τα οποία αφορούν κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου, καθώς και ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών και φορέων με έδρα την Ελλάδα που επιτελούν έργο που άπτεται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου, καθώς και των τηλεφωνικών συνδέσεων των φορέων που ανήκουν σε αυτό,
ζ) η καταχώριση των δαπανών του Υπουργείου στο πληροφοριακό του σύστημα,
η) ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος.

1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών είναι: α) Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση και η τροποποίηση του Τακτικού Προϋπολογισμού, και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ώστε να συμβαδίζουν με τις δημοσιονομικές δυνατότητες του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ), β) Η κατάρτιση των δημοσιονομικών αναλύσεων και αναφορών, γ) Η παρακολούθηση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου που άπτονται των κρατικών ενισχύσεων.

2. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα: α) Τμήμα Τακτικού Προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, β) Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευομένων Φορέων, γ) Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων, Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων.

3. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Τακτικού Προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων περιλαμβάνονται: α) ο προγραμματισμός κάθε δαπάνης του Υπουργείου, η συγκέντρωση των οικονομικών στοιχείων, η επεξεργασία και η κατάρτιση του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού και των μηνιαίων στόχων, καθώς και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσιακές μονάδες, η παρακολούθηση της εκτέλεσής τους βάσει εγκυκλίων και οδηγιών του Τμήματος και η διενέργεια διορθωτικών παρεμβάσεων επί αποκλίσεων από τους τριμηνιαίους στόχους εκτέλεσης και η τροποποίηση του προϋπολογισμού μέσω της εγγραφής εκτάκτων ή συμπληρωματικών πιστώσεων ή της μεταβολής πιστώσεων, β) η παρακολούθηση της κίνησης των πιστώσεων και η ανακατανομή αυτών ανά τρίμηνο και μήνα και η σύνταξη μηνιαίου ορίου δαπανών, καθώς και η έκδοση των αποφάσεων κατανομής ωρών πρόσθετων παροχών, γ) η παρακολούθηση των ορίων διαθέσεων πιστώσεων και μηνιαίων πληρωμών, δ) η παρακολούθηση και αντιμετώπιση θεμάτων ειδικών λογαριασμών, ε) η καταχώριση όλων των μεταβολών του προϋπολογισμού του Υπουργείου στο ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησής του, η παρακολούθηση και ο έλεγχος του συστήματος και η εισήγηση τυχόν αλλαγών, παρεμβάσεων και αποκατάστασης βλαβών του, στ) η κατάρτιση, σε συνεργασία με τις επιμέρους υπηρεσιακές μονάδες, των μεσοπρόθεσμων και ετήσιων προγραμμάτων κάθε τομέα δραστηριότητας και τον προσδιορισμό των ειδικότερων στόχων και επιδιώξεων σε θέματα προϋπολογισμού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, ζ) η μέριμνα για την έγκριση και αναθεώρηση των προγραμμάτων, η) ο συντονισμός της προετοιμασίας του ΜΠΔΣ και των επικαιροποιήσεων αυτού σε συνεργασία με τα αρμόδια Τμήματα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και την υποβολή τους, μετά από έγκριση από τον Υπουργό, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), θ) η τήρηση των ανώτατων ορίων και στόχων που ορίζονται στο ΜΠΔΣ, ι) η συνεργασία με το Τμήμα Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων για την κατάρτιση του προϋπολογισμού τους εντός των ορίων του ΜΠΔΣ και την ορθή εκτέλεσή τους, ια) η σύνταξη του Μνημονίου Συνεργασίας με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και η παρακολούθηση των τριμηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, ιβ) η διασφάλιση εξεύρεσης απαιτούμενων πόρων για την ωρίμανση και υλοποίηση των έργων, ιγ) η παρακολούθηση της κίνησης των πιστώσεων και η πρόταση για την ανακατανομή αυτών, ιδ) η καταβολή εισφορών σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, καθώς και μισθωμάτων για τη στέγαση ελληνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισμών και φορέων με έδρα την Ελλάδα που επιτελούν έργο που άπτεται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου, καθώς και η διαχείριση των σχετικών κονδυλίων και πάσης φύσεως επιστροφών, ιε) η παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του ΜΠΔΣ και η εισήγηση των αναγκαίων μέτρων για την ομαλή και έγκαιρη εφαρμογή του, ιστ) η σύνταξη απολογισμών και σχετικών εκθέσεων για την πορεία εκτέλεσης του τακτικού προϋπολογισμού του ΠΔΕ, ώστε να συμβαδίζουν με τις δημοσιονομικές δυνατότητες του ΜΠΔΣ, ιζ) η αξιολόγηση του εκτελούμενου προϋπολογισμού με σκοπό την αύξηση των εσόδων και τη μείωση των δαπανών και γενικά τη χρησιμοποίηση όλων των πόρων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, ιη) η καταχώριση των αποφάσεων αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Υπουργείου στο πληροφοριακό του σύστημα, ιθ) ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος.

4. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Παρακολούθησης Εποπτευόμενων Φορέων περιλαμβάνονται: α) η διασφάλιση ότι τα προσχέδια προϋπολογισμού των εποπτευόμενων φορέων τυγχάνουν έγκαιρης επεξεργασίας και βρίσκονται μέσα στο πλαίσιο των ανώτατων ορίων και των άλλων στόχων που καθορίζονται από το ΜΠΔΣ, καθώς και από εγκυκλίους και οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Οικονομικών και από το ΓΛΚ), β) η διασφάλιση ότι οι στόχοι που καθορίζονται στους προϋπολογισμούς των εποπτευόμενων φορέων συμβαδίζουν με τους στόχους δημοσιονομικής πολιτικής, γ) η διασφάλιση ότι οι προϋπολογισμοί και τα οικονομικά στοιχεία που υποβάλλονται από τους εποπτευόμενους φορείς είναι αξιόπιστα και ότι αντανακλούν την οικονομική πραγματικότητα των φορέων, δ) ο έλεγχος της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των υποβαλλόμενων από τους εποπτευόμενους φορείς απολογισμών διάθεσης της χρηματοδότησης και άλλων οικονομικών στοιχείων, ε) η παρακολούθηση της οικονομικής διαχείρισης των εποπτευόμενων φορέων και η ανάλυση και επεξεργασία των οικονομικών τους δεδομένων, στ) η εποπτεία της τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων από τους εποπτευόμενους φορείς και η παροχή οδηγιών για τη σωστή τήρησή του, ζ) η παρακολούθηση της τήρησης των μηνιαίων στόχων των εποπτευομένων φορέων του Υπουργείου και η υποβολή προτάσεων λήψης των απαραίτητων μέτρων σε περίπτωση αρνητικής απόκλισης από τους στόχους εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους, η) ο έλεγχος, η επεξεργασία και η συγκέντρωση των δικαιολογητικών των επιχορηγήσεων στους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου και η διαβίβασή τους στο Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών, Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου, θ) η έγκαιρη κοινοποίηση εγκυκλίων για την οικονομική διαχείριση των εποπτευόμενων φορέων, ι) ο έλεγχος της οικονομικής απόδοσης, περιλαμβανομένων ελλειμμάτων και οφειλών, των εποπτευόμενων φορέων σε τακτική (τριμηνιαία/μηνιαία) βάση, ια) η σύνταξη και η παρακολούθηση των προβλεπόμενων από το ν. 4270/2014 , Μνημονίων Συνεργασίας που δύνανται να συνάπτονται μεταξύ του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του, ιβ) η έγκριση του προϋπολογισμού και του απολογισμού των εποπτευόμενων από το Υπουργείο φορέων, ιγ) η σύνταξη, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσιονομικών Αναλύσεων, Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων, των οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου και η διαβίβασή τους στις αρμόδιες αρχές, ιδ) η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την έγκριση και καταβολή δόσεων στους εποπτευόμενους φορείς στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ που διαχειρίζονται, ιε) η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που αφορούν την λειτουργία του ΕΚΟΜΕ, σε συνδυασμό με τον ν. 4487/2017, ιστ. ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος.

5. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Δημοσιονομικών, Αναλύσεων, Αναφορών και Κρατικών Ενισχύσεων περιλαμβάνονται:
α) η τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εφαρμογή του νόμου περί δημοσιονομικής διαχείρισης και ευθύνης (ν. 4270/2014),
β) η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων του Προϋπολογισμού του Υπουργείου, η καταχώριση σε αυτό του συνόλου των καταγεγραμμένων υποχρεώσεων του Υπουργείου προς τρίτους και η παρακολούθηση της εξέλιξης των δημοσιονομικών στοιχείων που απορρέουν από αυτό, ώστε να συμβαδίζουν με τις δημοσιονομικές δυνατότητες του ΜΠΔΣ, καθώς και ο έλεγχος του αντίστοιχου μηχανογραφικού συστήματος για την υποβολή εισηγήσεων αναγκαίων αλλαγών ή παρεμβάσεων ή αποκατάστασης βλαβών,
γ) η τήρηση των ανώτατων ορίων των πιστώσεων του προϋπολογισμού,
δ) η σύνταξη, κατά τις κείμενες διατάξεις, οικονομικών καταστάσεων και αναφορών για την εκτέλεση του τακτικού προϋπολογισμού και τις εγγραφές στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Υπουργείου, καθώς και τη διαβίβασή τους προς ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας και των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών (ενδεικτικά Βουλή, Υπουργείο Οικονομικών, Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία),
ε) η συγκέντρωση των δημοσιονομικών στοιχείων από τα μητρώα δεσμεύσεων του τακτικού προϋπολογισμού, του ΠΔΕ και των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου,
στ) η προετοιμασία και η προώθηση σχεδίων, συμπεριλαμβανομένων και σχεδίων νόμων, που αφορούν σε διαχείριση ή παροχή κρατικών πόρων και ενδέχεται να εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης με την έννοια του άρθρου 107.1 της ΣΛΕΕ για γνωμοδότηση ή και έγκριση από την Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομικών (ΚεΜΚΕ),
ζ) η υποβολή προτάσεων διόρθωσης και βελτίωσης των σχεδίων που προετοιμάζονται από υπηρεσίες του Υπουργείου, πριν την προώθησή τους στην ΚεΜΚΕ,
η) η εποπτεία και η υποστήριξη των φορέων αρμοδιότητάς της σε ό,τι αφορά την τήρηση των κανόνων κρατικών ενισχύσεων, κατά την προετοιμασία και την υλοποίηση μέτρων που εμπεριέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης,
θ) η έγκριση όλων των σχεδίων κρατικών ενισχύσεων που δεν απαιτούν κοινοποίηση,
ι) η παροχή στην ΚεΜΚΕ κάθε είδους βοήθειας και υποστήριξης, σε περίπτωση κοινοποίησης ενός σχεδίου από την ΚεΜΚΕ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε περίπτωση αιτήματος της ΕΕ για παροχή πληροφοριών επί μέτρων κρατικής ενίσχυσης αρμοδιότητάς της,
ια) η μέριμνα για την καταχώριση των σχεδίων στο ηλεκτρονικό σύστημα SANI,
ιβ) η υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής της ετήσιας έκθεσης κρατικών ενισχύσεων μέσω του διαδραστικού συστήματος SARI,
ιγ) η μέριμνα για την ενημέρωση του μητρώου παρακολούθησης κρατικών ενισχύσεων της υποπαραγράφου Β.8 του ν. 4152/2013, ως προς τα μέτρα αρμοδιότητας τους,
ιδ) η εποπτεία για την εφαρμογή των αποφάσεων ανάκτησης παράνομων κρατικών ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί από το Υπουργείο ή τους εποπτευόμενους φορείς αρμοδιότητάς της, με βάση τις οδηγίες της ΚεΜΚΕ και η παροχή όλων των απαραίτητων στοιχείων στην ΚεΜΚΕ για την υποβολή τους στην ΕΕ.
Ειδικότερα:
αα) η υποστήριξη των φορέων χορήγησης παράνομων ενισχύσεων που χρήζουν ανάκτησης, κατά τον προσδιορισμό των ωφελούμενων επιχειρήσεων, των ποσών, και των τόκων ανά ωφελούμενο που πρέπει να ανακτηθούν,
ββ) η μέριμνα ώστε ο φορέας χορήγησης της ενίσχυσης να προβεί εξαρχής σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες μέχρι και την τελική ανάκτηση των παρανόμως χορηγηθεισών κρατικών ενισχύσεων (ενδεικτικά εγγραφή σε πίνακα απαιτήσεων για δικαιούχους που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς πτώχευσης),
γγ. ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος.

1. Επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης είναι:
α) Η αποτελεσματική άσκηση της λειτουργίας της οικονομικής διοίκησης του Υπουργείου με σύγχρονες διαδικασίες και με κριτήρια κόστους – οφέλους,
β) Η τεκμηρίωση και παρακολούθηση των εξελίξεων στον τομέα της οικονομικής διοίκησης στο ελληνικό, το ευρωπαϊκό και το διεθνές περιβάλλον,
γ) Η αξιοποίηση χρηματοδοτούμενων από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους προγραμμάτων.

2. Η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης συγκροτείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α) Τμήμα Εκκαθάρισης Δαπανών, Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ,
β) Τμήμα Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας,
γ) Τμήμα Εντολών Πληρωμών.

3. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Εκκαθάρισης Δαπανών , Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού και ΠΔΕ περιλαμβάνονται:
α) η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία και στο Μητρώο Δεσμεύσεων,
β) ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης,
γ) η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (π.δ. 80/2016),
δ) ο έλεγχος και εκκαθάριση δαπανών με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών,
ε) η έκδοση τίτλου για την πληρωμή των δαπανών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο,
στ) η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των εκκαθαριζόμενων δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του ΓΛΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014,
ζ) η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου,
η) η τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής, θ) η εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής,
ι) η παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα, ια) η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών,
ιβ) η τήρηση των λογιστικών βιβλίων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, ιγ) η καταχώρηση των στοιχείων των δικαιούχων δαπανών και τήρηση του μητρώου αυτών,
ιδ) η αποκατάσταση πάγιων προκαταβολών,
ιε) η έκδοση επιτροπικών ενταλμάτων για τη μεταβίβαση πιστώσεων στους δευτερεύοντες διατάκτες,
ιστ) η παρακολούθηση μηνιαίως σε ξεχωριστή κατάσταση των εγγραφών που γίνονται στα λογιστικά βιβλία του φορέα για κάθε δευτερεύοντα διατάκτη,
ιζ) η παρακολούθηση του βιβλίου υπολόγων και εισήγηση στον ΓΔΟΥ για την έκδοση εντολών προς τους οικείους εκκαθαριστές αποδοχών για την επίσχεση των αποδοχών δημόσιων υπολόγων που καθυστερούν την απόδοση λογαριασμού, καθώς και εισήγηση στον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τον καταλογισμό του υπερήμερου υπολόγου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,
ιη) η έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στη δημόσια ληψοδοσία, καθώς και έκδοση λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται,
ιθ) η ορθολογική αξιοποίηση των πόρων του Υπουργείου βάσει των γενικών αρχών και κανόνων για τη δημοσιονομική διαχείριση του ν. 4270/2014,
κ) η καταχώρηση των αποφάσεων ανάληψης υποχρεώσεων του Υπουργείου στο πληροφοριακό του σύστημα,
κα) ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος.

4. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας περιλαμβάνονται αρμοδιότητες για δαπάνες αποδοχών, συντάξεων, πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία καταβαλλόμενων απολαβών του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου, των φυσικών προσώπων με οποιουδήποτε τύπου μίσθωση έργου ή παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έμμισθη εντολή, καθώς και αποζημιώσεων φοιτητών και σπουδαστών για την πρακτική τους άσκηση σε υπηρεσίες του Υπουργείου, ως ακολούθως:
α) η κατάρτιση του σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρεώσεων, σχετικές με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη και καταχώρηση των αναλαμβανόμενων δεσμεύσεων στα οικεία λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (π.δ. 80/2016),
β) ο έλεγχος τήρησης των περί ανάληψης υποχρεώσεων διατάξεων και παροχή βεβαίωσης επί των σχεδίων των σχετικών πράξεων, για την ύπαρξη της απαιτούμενης πίστωσης και για τη μη υπέρβαση του οριζόμενου κάθε φορά από το αρμόδιο όργανο ποσοστού διάθεσης της πίστωσης,
γ) η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3δ του άρθρου 66 του ν. 4270/2014 όπως ισχύει και του περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες προεδρικού διατάγματος (π.δ. 80/2016),
δ) ο έλεγχος και εκκαθάριση των δαπανών αρμοδιότητας του Τμήματος με βάση τα πλήρη και νόμιμα δικαιολογητικά αυτών,
ε) η εκκαθάριση και καταβολή των τακτικών αποδοχών που αφορούν τους υπαλλήλους του Υπουργείου, η διεκπεραίωση των πάσης φύσεως πρόσθετων αμοιβών του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου του επιδόματος αλλοδαπής, και κάθε άλλης απολαβής των υπαλλήλων και την έκδοση και αποστολή αναλυτικών βεβαιώσεων στους δικαιούχους,
στ) η τήρηση μισθολογικών μητρώων του πάσης φύσεως προσωπικού του Υπουργείου και η μηνιαία δήλωση στη μηχανογραφική εφαρμογή της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών των σχετικών ενταλμάτων,
ζ) η έκδοση των ετήσιων Μητρώων τακτικών αποδοχών και πρόσθετων παροχών και η χορήγηση βεβαιώσεων βάσει των στοιχείων τους,
η) η ενημέρωση του φορολογικού αρχείου για την έκδοση των εκκαθαριστικών σημειωμάτων της εφορίας και η αντιπαραβολή των στοιχείων με τα Μητρώα τακτικών αποδοχών και πρόσθετων παροχών, θ) η τήρηση στοιχείων για τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης,
ι) η συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών,
ια) η έκδοση σχετικών εγκυκλίων που αφορούν το μισθολόγιο,
ιβ) η εκτέλεση αποφάσεων που αφορούν ενδεικτικά αργίες, διαθεσιμότητες,
ιγ) οι απαντήσεις επί προσφυγών δικαστικών αποφάσεων,
ιδ) η έκδοση Δελτίων Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (ΔΑΥΚ) και άλλων σχετικών βεβαιώσεων, σχετικών με τις αρμοδιότητες του Τμήματος, που αφορούν την συνταξιοδότηση,
ιε) η μηνιαία αποστολή οικονομικών στοιχείων μισθοδοσίας προς το Υπουργείο Οικονομικών, καταστάσεων ασφαλιστικών εισφορών στα αντίστοιχα ταμεία και καταστάσεων δανείων σε πιστωτικά ιδρύματα, καθώς και η κατά μήνα κατάρτιση και ηλεκτρονική υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) των ασφαλισμένων στο ΙΚΑ,
ιστ) η χορήγηση βεβαιώσεων σε εν ενεργεία και συνταξιούχους υπαλλήλους σχετικά με εξαγορές στρατού, προϋπηρεσίας κ.λπ.,
ιζ) η παρακολούθηση της σχετικής με τη μισθοδοσία νομοθεσίας, η επιμέλεια και ο έλεγχος της προσαρμογής της παραμετροποίησης του μηχανογραφικού συστήματος μισθοδοσίας στα εκάστοτε νέα δεδομένα (ενδεικτικά φορολογία, υπολογισμός περικοπών, κρατήσεων) και η εισήγηση για αναγκαίες μεταβολές,
ιη) η έκδοση τίτλου για την πληρωμή δαπανών, σε συνεργασία με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, μέσα στα καθοριζόμενα κατά μήνα όρια πληρωμών και εντός των προβλεπομένων προθεσμιών από το ενωσιακό και εθνικό κανονιστικό πλαίσιο,
ιθ) η σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών και υποβολή της μετά του σχετικού φακέλου στη Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου Εφαρμογής Δημοσιολογιστικών Διατάξεων με σχετική κοινοποίηση στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων του ΓΛΚ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 του ν. 4270/2014,
κ) η σύνταξη έκθεσης προς την αρμόδια Υπηρεσία προκειμένου να κινηθεί η προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου, κα) η εισήγηση αρμοδίως για καταλογισμό δημόσιου υπολόγου, καθώς και λαβόντα αχρεώστητης πληρωμής,
κβ) η παροχή απόψεων στα Δικαστήρια, εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων και κοινοποίηση στην αρμόδια Δ.Υ.Ε.Ε. των δικαστικών αποφάσεων αυτών από τις οποίες προκύπτει επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του φορέα για δαπάνες αρμοδιότητας του Τμήματος,
κγ) η μέριμνα για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών,
κδ) η τήρηση μητρώου πάσης φύσεως προσωπικού του οικείου Υπουργείου,
κε) η παροχή βεβαίωσης επί των πράξεων διορισμών, εντάξεων, μετατάξεων, αποσπάσεων και προαγωγών του προσωπικού κάθε κατηγορίας του Υπουργείου, για την ύπαρξη σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό του,
κστ) η παροχή στοιχείων, βεβαιώσεων και οδηγιών αναφορικά με αποδοχές, πρόσθετες αμοιβές, αποζημιώσεις, κρατήσεις κ.λπ., για το πάσης φύσεως προσωπικό του Υπουργείου,
κζ) η παροχή στοιχείων επί θεμάτων που αφορούν στο Τμήμα,
κη) η καταχώριση στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου των αποφάσεων αναλήψεων, των δαπανών και των πληρωμών του Υπουργείου,
κθ) ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος.

5. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Εντολών Πληρωμών περιλαμβάνονται:
α) η παραγωγή στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Δημοσιονομικής Πολιτικής (ΟΠΣΔΠ) ηλεκτρονικών εντολών μεταφοράς και πίστωσης λογαριασμού προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εξόφληση των εκδιδόμενων χρηματικών ενταλμάτων με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων και την απόδοση των διενεργούμενων κρατήσεων υπέρ τρίτων σε αυτούς,
β) η μέριμνα για τη διενέργεια συμψηφισμών και απόδοση στο Δημόσιο και στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των οφειλών των δικαιούχων που αναγράφονται στις σχετικές βεβαιώσεις φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών,
γ) η ενημέρωση των δικαιούχων και των φορέων για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων και την πληρωμή των δικαιούχων,
δ) η καταχώρηση στοιχείων και τήρηση των Μητρώων Κατασχέσεων και Εκχωρήσεων,
ε) η παρακολούθηση, επεξεργασία και αναφορά της συγκέντρωσης εσόδων,
στ) η καταχώριση αναλήψεων και πληρωμών στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου,
ζ) Η καταχώριση όλων των πληρωμών του Υπουργείου, πλην της μισθοδοσίας, στο πληροφοριακό του σύστημα,
η) ο χειρισμός κάθε άλλου συναφούς θέματος.

1. Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών έχει ως επιχειρησιακούς στόχους τον σχεδιασμό, συντονισμό, διαχείριση και εποπτεία όλων των θεμάτων που άπτονται:
α) της διοικητικής υποστήριξης των υπηρεσιών του Υπουργείου,
β) της καλής λειτουργίας και ασφάλειας των κτιριακών εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των τεχνικών υποδομών της,
γ) του οργανωτικού σχεδιασμού και λειτουργικού εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών της,
δ) της ορθολογικής στελέχωσης των οργανικών μονάδων της και της αξιολόγησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητάς τους,
ε) της διοίκησης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού του Υπουργείου,
στ) της αναβάθμισης του τρόπου διαχείρισης των υπηρεσιών διεκπεραίωσης και των υποστηρικτικών εργασιών για τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πολιτών,
ζ) της βέλτιστης αξιοποίησης του τεχνολογικού και τεχνικού εξοπλισμού, καθώς και των χώρων του Υπουργείου, ώστε οι Υπηρεσίες του να λειτουργούν καλώς, απρόσκοπτα και με ασφάλεια.

2. Η Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών αποτελείται από τα ακόλουθα Τμήματα:
α) Τμήμα Μονίμου Προσωπικού,
β) Τμήμα Προσωπικού ΙΔΑΧ και λοιπών κατηγοριών,
γ) Τμήμα Διοικητικών Διαδικασιών,
δ) Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης,
ε) Τμήμα Μέριμνας Μέσων και Χώρων,
στ) Τμήμα Προγραμματισμού Εργασίας.

3. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Μόνιμου Προσωπικού περιλαμβάνονται:
α) Η διαχείριση όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των μονίμων υπαλλήλων του Υπουργείου,
β) Τα θέματα άσκησης του πειθαρχικού ελέγχου των μονίμων υπαλλήλων,
γ) Η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για το μόνιμο προσωπικό του Υπουργείου,
δ) Η επεξεργασία των στοιχείων της τηρούμενης βάσης δεδομένων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του μονίμου προσωπικού του Υπουργείου, η αποτίμηση και ο προγραμματισμός των αναγκών του σε ανθρώπινο δυναμικό, η κατάταξη του μονίμου προσωπικού του σε κατηγορίες, κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες και η στελέχωση των υπηρεσιών του,
ε) Η σύνταξη σχεδίων εντολών Προκαταρκτικής Εξέτασης ή Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), που αφορούν μόνιμους υπαλλήλους,
στ) Η σύνταξη σχεδίων κλήσεων σε απολογία, πειθαρχικών αποφάσεων και πειθαρχικών παραπομπών μονομελούς δικαιοδοσίας, καθώς και η κοινοποίηση των σχετικών πράξεων στους διωκομένους μόνιμους υπαλλήλους,
ζ) Η επικοινωνία με Ανεξάρτητες και Δικαστικές αρχές ή Υπηρεσίες για θέματα που αφορούν σε πειθαρχικές ή ποινικές κυρώσεις μονίμων υπαλλήλων,
η) Η ανάρτηση πράξεων αρμοδιότητας Τμήματος στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,
θ) Η ενημέρωση και επικαιροποίηση των ψηφιακών υπηρεσιακών φακέλων των μονίμων υπαλλήλων και η μέριμνα για την αποστολή των σχετικών εγγράφων στους φυσικούς υπηρεσιακούς φακέλους, ι) Η ορθή τήρηση του φυσικού αρχείου των υπηρεσιακών φακέλων των υπαλλήλων του Υπουργείου,
ια) Η διευκόλυνση των ενδιαφερομένων υπαλλήλων του Υπουργείου προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στον φυσικό και ηλεκτρονικό φάκελό τους,
ιβ) Η απαγόρευση πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στο χώρο του Τμήματος και στους φυσικούς και ηλεκτρονικούς φακέλους των υπαλλήλων του Υπουργείου.

4. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Προσωπικού ΙΔΑΧ και Λοιπών Κατηγοριών περιλαμβάνονται:
α) Η διαχείριση όλων των θεμάτων υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ του Υπουργείου,
β) Τα θέματα άσκησης του πειθαρχικού ελέγχου των μονίμων υπαλλήλων,
γ) Η έκδοση σχετικών πιστοποιητικών και βεβαιώσεων για το προσωπικό του Υπουργείου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ,
δ) Η επεξεργασία των στοιχείων της τηρούμενης βάσης δεδομένων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού του Υπουργείου με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ, η αποτίμηση και ο προγραμματισμός των αναγκών του σε ανθρώπινο δυναμικό, η κατάταξη του προσωπικού με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ σε κατηγορίες, κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες και η στελέχωση των υπηρεσιών του,
ε) Η σύνταξη σχεδίων εντολών Προκαταρκτικής Εξέτασης ή Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης (ΕΔΕ), που αφορούν υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ,
στ) Η σύνταξη σχεδίων κλήσεων σε απολογία, πειθαρχικών αποφάσεων και πειθαρχικών παραπομπών μονομελούς δικαιοδοσίας, καθώς και η κοινοποίηση των σχετικών πράξεων στους διωκομένους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ,
ζ) Η επικοινωνία με Ανεξάρτητες και Δικαστικές αρχές ή Υπηρεσίες για θέματα που αφορούν σε πειθαρχικές ή ποινικές κυρώσεις υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ,
η) Ο χειρισμός των πάσης φύσεως διοικητικών θεμάτων που αφορούν στο, με κάθε είδους σχέση εργασίας, προσωπικό των Γραφείων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου, καθώς και των γραφείων των Γενικών Γραμματέων και του Ειδικού Γραμματέα,
θ) Η ανάρτηση πράξεων αρμοδιότητας Τμήματος στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»,
ι) Η ενημέρωση και επικαιροποίηση των ψηφιακών υπηρεσιακών φακέλων των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ και η μέριμνα για την αποστολή των σχετικών εγγράφων στους φυσικούς υπηρεσιακούς φακέλους,
ια) Η ορθή τήρηση του φυσικού αρχείου των υπηρεσιακών φακέλων των υπαλλήλων του Υπουργείου,
ιβ) Η διευκόλυνση των ενδιαφερομένων υπαλλήλων του Υπουργείου προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση στον φυσικό και ηλεκτρονικό φάκελό τους, ιγ) Η απαγόρευση πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων ατόμων στο χώρο του Τμήματος και στους φυσικούς και ηλεκτρονικούς φακέλους των υπαλλήλων του Υπουργείου,
ιδ) Η επεξεργασία των στοιχείων της τηρούμενης βάσης δεδομένων για την αριθμητική σύνθεση και τις αριθμητικές μεταβολές του προσωπικού των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, η αποτίμηση και ο προγραμματισμός των αναγκών του σε ανθρώπινο δυναμικό, η κατάταξη του προσωπικού αυτού σε κατηγορίες, κλάδους, βαθμούς ή ειδικότητες και η στελέχωση των υπηρεσιών του,
ιε) Η παρακολούθηση εφαρμογής και η επικαιροποίηση των κανονιστικών πράξεων για τις διαδικασίες εκκαθάρισης των αρχείων των υπηρεσιών των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου, ιστ) Τη διεκπεραίωση κάθε θέματος αρμοδιότητας του Υπουργού, που αφορά στους εποπτευόμενους φορείς, ιζ) Η συνεργασία για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανασχεδιασμό περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας του προσωπικού των εποπτευόμενων φορέων,
ιη) Τη μέριμνα για θέματα προσωπικού των εποπτευόμενων φορέων αρμοδιότητας Υπουργείου καθώς και κάθε θέμα που άπτεται στον προγραμματισμό προσλήψεών τους.

5. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Διοικητικών Διαδικασιών περιλαμβάνονται:
α) Η συγκρότηση των Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων, Επιτροπών, Ομάδων Εργασίας ή Έργου και ο ορισμός εκπροσώπων του Υπουργείου σε συλλογικά όργανα, συνέδρια ή συμβούλια άλλων Υπουργείων και φορέων, σε συνεργασία με τις λοιπές Υπηρεσίες του Υπουργείου, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών που αφορούν το προσωπικό φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου, όπως, μεταξύ άλλων, ΔΕΚΟ, νομικά πρόσωπα, Ανεξάρτητες Αρχές,
β) Οι εκλογές αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα υπηρεσιακά συμβούλια,
γ) Η μελέτη, εισήγηση και παρακολούθηση της εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών, η προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών βάσει σύγχρονων προτύπων ISO, η κατάργηση περιττών διατυπώσεων και η διευκόλυνση της επικοινωνίας των πολιτών με τις υπηρεσίες του Υπουργείου,
δ) Η μέριμνα για την ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και μεθόδων εργασίας για την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων του Υπουργείου, η εφαρμογή συστημάτων στοχοθεσίας και μεθόδων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του προσωπικού και των υπηρεσιών του, η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων και η διατύπωση συγκεκριμένων προτάσεων για τη βελτίωση της υπηρεσιακής λειτουργίας,
ε) Η εφαρμογή των αρχών της διοίκησης ολικής ποιότητας, ο χειρισμός θεμάτων οργάνωσης των υπηρεσιών του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό νομικών προσώπων, καθώς και η μελέτη και εισήγηση μέτρων ορθολογικού οργανωτικού ανασχεδιασμού και εκσυγχρονισμού της λειτουργίας τους σε συνεργασία με τις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες,
στ) Η παρακολούθηση των εξελίξεων σε θέματα ποιότητας υπηρεσιών στο περιβάλλον της δημόσιας διοίκησης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και η επεξεργασία αντίστοιχης πολιτικής,
ζ) Η εκπόνηση προτύπων απόδοσης και ο προσδιορισμός δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας, αποτελεσματικότητας και ποιότητας, η) Η σύνταξη, σε ετήσια βάση, και υποβολή στον Υπουργό, έκθεσης απολογισμού της δράσης της Διεύθυνσης για τη βελτίωση της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας,
θ) Η σύνταξη και διαβίβαση σε ετήσια βάση του καταλόγου υπόχρεων προς υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης του ν. 3213/2003, όπως ισχύει,
ι) Η μέριμνα για την κατάρτιση, αξιολόγηση και ανασχεδιασμό περιγραμμάτων καθηκόντων και προσόντων των θέσεων εργασίας του προσωπικού του Υπουργείου σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων του,
ια) Η μέριμνα για την εισαγωγική εκπαίδευση των υπαλλήλων του Υπουργείου,
ιβ) Η ανίχνευση και επισήμανση των εκπαιδευτικών επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού σε συνεργασία με τους Προϊσταμένους των οργανικών μονάδων, ο σχεδιασμός, η κατάρτιση και εφαρμογή πάσης φύσεως προγραμμάτων εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, επιμόρφωσης ή ειδίκευσης των υπαλλήλων σε αντικείμενα της υπηρεσίας τους, σε νέα γνωστικά αντικείμενα και σε σύγχρονες τεχνικές διοίκησης και τεχνολογίες, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και άλλων αρμόδιων κρατικών φορέων στο πλαίσιο των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων,
ιγ) Η επεξεργασία καταγγελιών πολιτών και αναφορών υπηρεσιών σε βάρος υπαλλήλων ή/και υπηρεσιών του Υπουργείου,
ιδ) Η υποστήριξη προς τα αρμόδια Πειθαρχικά Συμβούλια, ιε) Η μέριμνα για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και του δικαιώματος υπογραφής στα ιεραρχικώς υφιστάμενα διοικητικά όργανα,
ιστ) Η παρακολούθηση εφαρμογής και η επικαιροποίηση των κανονιστικών πράξεων για τις διαδικασίες εκκαθάρισης των αρχείων των υπηρεσιών του Υπουργείου,
ιζ) Ο ανασχεδιασμός και η τυποποίηση, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες, των πληροφοριακών εντύπων ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις διαδικασίες συναλλαγής των πολιτών με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), τα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και λοιπές Δημόσιες Υπηρεσίες,
ιη) Η παρακολούθηση και επικαιροποίηση των πληροφοριών που αφορούν στις διαδικασίες του Υπουργείου που περιλαμβάνονται στην Εθνική Διαδικτυακή Πύλη ΕΡΜΗΣ και στον ηλεκτρονικό Οδηγό του Πολίτη που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου,
κ) Η διαχείριση του συστήματος αναρτήσεων στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

6. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Γραμματειακής Υποστήριξης Υπουργείου περιλαμβάνεται:
α) Η τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου (φυσικού και ηλεκτρονικού) και του αρχείου εγγράφων του Υπουργείου,
β) Η παραλαβή και διακίνηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας (κοινής και εμπιστευτικής),
γ) Η επικύρωση αντιγράφων εγγράφων και φωτοαντιγράφων και η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής,
δ) Η εξυπηρέτηση και πληροφόρηση του πολίτη και η εισήγηση μέτρων για τη βελτίωσή τους,
ε) Η τήρηση ενιαίου αρχείου πληροφοριακού υλικού, σε έντυπη ή και ηλεκτρονική μορφή,
στ) Η οργάνωση, διαρκής παρακολούθηση και επικαιροποίηση των δομών που είναι απαραίτητες για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, με αντίστοιχη προετοιμασία του ανθρώπινου δυναμικού (κατάλογοι αποστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τυποποίηση εγγράφων),
ζ) Η ανάρτηση πράξεων αρμοδιότητας Τμήματος στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

7. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Μέριμνας Μέσων και Χώρων το οποίο για την επιτυχή επιτέλεση του έργου του λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
α) Η εξασφάλιση της προσβασιμότητας και η αντιμετώπιση, σε συνεργασία με τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, προβλημάτων και λοιπών θεμάτων διευκόλυνσης και εξυπηρέτησης ατόμων με ειδικές ανάγκες,
β) Η μέριμνα για την καθαριότητα και φύλαξη των υπηρεσιακών χώρων,
γ) Η μέριμνα εξασφάλισης και θέσης σε κυκλοφορία, η κατανομή και διάθεση μεταφορικών μέσων στις επιμέρους υπηρεσίες του Υπουργείου, η κίνηση, η φύλαξη, η συντήρηση και η επισκευή αυτών,
δ) Η διοικητική μέριμνα για τον εφοδιασμό των υπηρεσιών του Υπουργείου με τα μέσα διεξαγωγής του έργου τους, η διαφύλαξη και καλή χρήση αυτών,
ε) Οι διαδικασίες μίσθωσης χώρων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και η χωρΟ.Τ.Α.ξική κατανομή των προς στέγαση υπηρεσιών του Υπουργείου, καθώς και η παρακολούθηση των θεμάτων που σχετίζονται με τις εν λόγω διαδικασίες,
στ) Η διασφάλιση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας των τεχνικών υποδομών και του κτιριακού εξοπλισμού του Υπουργείου, καθώς και η λήψη μέτρων πυρασφάλειας,
ζ) Η παρακολούθηση λειτουργίας μέσων επικοινωνίας και μεταφοράς, δικτύων φωτισμού και ύδρευσης, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου,
η) Η εκτέλεση τεχνικών εργασιών που αφορούν στην κατασκευή, επισκευή και συντήρηση της ιδιόκτητης ή μισθωμένης κτιριακής υποδομής των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου,
θ) Ο προγραμματισμός και η εκτέλεση τακτικών ή έκτακτων τεχνικών εργασιών συντήρησης και βελτίωσης της κτιριακής υποδομής και των εγκαταστάσεων του Υπουργείου, με ίδια μέσα ή με ανάθεση σε εξωτερικά συνεργεία,
ι) Η μελέτη ή και η επίβλεψη τεχνικών εργασιών κατασκευής ή επισκευής κτιριακής υποδομής και εγκαταστάσεων του Υπουργείου, με ίδια μέσα ή με ανάθεση σε τρίτους.

8. Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Προγραμματισμού Εργασίας περιλαμβάνονται:
α) Η πάσης φύσεως εποπτεία και ο έλεγχος της ωριαίας παρουσίας των υπαλλήλων του Υπουργείου, όπως προβλέπεται με τη χρήση των τεχνικών και άλλων μέσων που διαθέτει για το σκοπό αυτό η Υπηρεσία,
β) Η μέριμνα για την ορθή καταχώρηση των αδειών των υπαλλήλων του Υπουργείου στο σχετικό αρχείο της Υπηρεσίας,
γ) Η έκδοση αποφάσεων που αφορούν πάσης φύσεως άδειες των υπαλλήλων του Υπουργείου, η ενημέρωση των υπηρεσιακών φακέλων και των συναρμόδιων Υπηρεσιών εντός και εκτός Υπουργείου,
δ) Η μέριμνα για την ορθή τήρηση των διοικητικών διαδικασιών για την πάσης φύσεως υπερωριακή απασχόληση των υπαλλήλων του Υπουργείου, ε) Η έκδοση αποφάσεων που αφορούν πάσης φύσεως μετακινήσεις στο εσωτερικό και στην αλλοδαπή των υπαλλήλων του Υπουργείου.

1. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται συναρμόδιο επεξεργασίας όλων των μη προσωπικών δεδομένων των Φορέων του Δημόσιου Τομέα και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) και καθορίζει τον σκοπό και τα μέσα επεξεργασίας τους ιδίως με αντικείμενο τον στρατηγικό σχεδιασμό και την επεξεργασία, χρήση και αποθήκευση όλων των δεδομένων των ως άνω φορέων μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, όπως ενδεικτικά η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, η διαβίβαση των δεδομένων μεταξύ των φορέων, η χρήση υπηρεσιών νέφους, την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα υπό τις προϋποθέσεις του π.δ. 28/2015 (Α΄ 34) και του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1807 της 14.11.2018 σχετικά με ένα πλαίσιο για την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε φορέας που επιθυμεί ο ίδιος να διασυνδέσει ή να διαλειτουργήσει αρχεία δεδομένων ή μητρώων με άλλο φορέα ή να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που περιγράφεται στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου οφείλει προηγουμένως να λάβει την έγκριση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης με σκοπό να διασφαλιστεί η εναρμόνιση με τον στρατηγικό σχεδιασμό . Οι ως άνω Φορείς μπορούν και οφείλουν και οι ίδιοι να προβαίνουν σε ενέργειες με σκοπό την ανοικτή διάθεση και περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων του δημόσιου τομέα.

2. Όταν πρόκειται για δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζεται υπεύθυνος επεξεργασίας, κατά την έννοια του άρθρου 26 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/ 679 (Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων) όλων των δεδομένων των Φορέων του Δημόσιου Τομέα και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α΄138) με αντικείμενο τον στρατηγικό σχεδιασμό, την επεξεργασία και τη διασύνδεση όλων των δεδομένων των ως άνω φορέων μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών, με σκοπό τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, τη διαβίβαση των δεδομένων μεταξύ των Φορέων είτε για την άσκηση της αρμοδιότητας των Φορέων είτε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είτε μετά από τη ρητή έγγραφη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, τη χρήση υπηρεσιών νέφους, την αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών ή πιστοποιητικών ή εγγράφων των πολιτών είτε για την άσκηση της αρμοδιότητας των Φορέων είτε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είτε μετά από τη ρητή έγγραφη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, την ανταλλαγή μεταξύ των ως άνω Φορέων δικαιολογητικών και δεδομένων των πολιτών είτε για την άσκηση της αρμοδιότητας των Φορέων είτε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία είτε μετά από τη ρητή έγγραφη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πολιτών, και μόνο ως προς τους ανωτέρω σκοπούς. Κάθε φορέας που επιθυμεί ο ίδιος να διασυνδέσει ή να διαλειτουργήσει αρχεία δεδομένων ή μητρώων με άλλο φορέα ή να κάνει χρήση υπηρεσιών νέφους ή να προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια που περιγράφεται στο προηγούμενο εδάφιο της παρούσας παραγράφου οφείλει προηγουμένως να λάβει την έγκριση του Γενικού Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης με σκοπό να διασφαλιστεί η εναρμόνιση με τον στρατηγικό σχεδιασμό.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορούν να ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες για την υλοποίηση των σκοπών των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου καθώς και τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και οι σχετικές διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται κατά την επεξεργασία των δεδομένων με σκοπό την ασφάλεια και την προστασία τους, μετά από την διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου, όπου αυτή απαιτείται, αλλά και τις σχετικές διαδικασίες για την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και διαχείριση των αιτημάτων αυτών. Οι Φορείς του Δημόσιου Τομέα και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) υποχρεούνται άμεσα και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση να προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίηση των σκοπών των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου αλλά και για την εφαρμογή της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται οι ομάδες εργασίας και τα αρμόδια συλλογικά όργανα για την υλοποίηση των ως άνω σκοπών, μετά από εισήγηση των εμπλεκόμενων κατά περίπτωση φορέων.

4. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται οι πολιτικές ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων και τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που οφείλουν να εφαρμόσουν οι ως άνω Φορείς του Δημοσίου Τομέα για την υλοποίηση των σκοπών των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, δίδονται κατευθυντήριες γραμμές για την σύνταξη των πολιτικών ασφαλείας, των τεχνικών και οργανωτικών μέτρων και των σχετικών διαδικασιών τόσο για την ασφάλεια των υπηρεσιών πληροφορικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αλλά και την προστασία τους από κυβερνοεπιθέσεις αλλά και κατευθυντήριες γραμμές για την ανοικτή διάθεση των δεδομένων που οφείλουν να εφαρμόσουν οι ως άνω Φορείς του Δημοσίου Τομέα.

5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στα φορολογικά και τελωνειακά δεδομένα, τα οποία διαχειρίζεται αποκλειστικά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94). Το προηγούμενο εδάφιο δεν εμποδίζει την χορήγηση των φορολογικών και τελωνειακών δεδομένων για σκοπούς διαλειτουργικότητας, υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 17 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄170), το άρθρο 11 του Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), καθώς και τις διατάξεις περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και επιβεβαίωση ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) πολιτών και για την ενιαία Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δημοσίου κατά την έννοια των άρθρων 6 και 31 του ν. 3979/2011 (Α΄138) διαδικτυακή πύλη πρόσβασης πολιτών στο Δημόσιο. Αποτελεί τον μοναδικό αρμόδιο φορέα για τη διατομεακή διαλειτουργικότητα και τη διαλειτουργικότητα των επιμέρους μητρώων των Φορέων του Δημόσιου Τομέα και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) και τον μοναδικό αρμόδιο φορέα για την ταυτοποίηση πολιτών μεταξύ των μητρώων των Φορέων αυτών αξιοποιώντας τα επιμέρους αναγνωριστικά, για τη λειτουργία του Κέντρου Διαλειτουργικότητας και την υλοποίηση όλων των σχετικών δράσεων σε συνεργασία με τους ως άνω Φορείς.

2. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης λειτουργεί το Κέντρο Δεδομένων (Data Center) συνολικά για τη Δημόσια Διοίκηση, με σκοπό την αποθήκευση δεδομένων και την φιλοξενία πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των Φορέων του Δημόσιου Τομέα και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138), σχεδιάζοντας και λειτουργώντας παραγωγικά τις τεχνολογικές υποδομές και πληροφοριακά συστήματα για τον σκοπό αυτό. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης δύναται να μισθώνει ή να προμηθεύεται υπολογιστικές υποδομές νέφους (Public Cloud) για να επιτελέσει το σκοπό της λειτουργίας της.

3.α. Οι κεντρικές υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (GCloud) που αναπτύσσει, λειτουργεί παραγωγικά και διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης αποτελούν την κεντρική Υπολογιστική Υποδομή του Δημοσίου, στην οποία υποχρεωτικά πρέπει να εγκατασταθούν έως τις 1.1.2022 όλες οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και τα κεντρικά πληροφοριακά συστήματα που διατηρούν όλα τα Υπουργεία, πλην των διαβαθμισμένων συστημάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Εξωτερικών, του Λιμενικού Σώματος, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ανεξάρτητες Αρχές, η Κ.Τ.Π. Α.Ε. και η Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και αφορούν σε συναλλαγές με πολίτες, επιχειρήσεις και τη Δημόσια διοίκηση. Οι υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) των ανωτέρω φορέων μεταφέρονται και περιέρχονται στην κυριότητα της ΓΓΠΣ ΔΔ για τον σκοπό αυτό. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης υποχρεούται να παρέχει υπηρεσίες συμφωνημένου επιπέδου (Service Level Agreement – SLA) στους ανωτέρω φορείς. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι κεντρικές ηλεκτρονικές εφαρμογές και πληροφοριακά συστήματα και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος.
β. Από τη δημοσίευση του παρόντος δεν επιτρέπεται η προμήθεια νέου εξοπλισμού κεντρικών εξυπηρετητών και νέων αδειών χρήσης πλατφόρμας λογισμικού από τους Φορείς του Δημόσιου Τομέα και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α' 138), εκτός των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Αμύνης και των εποπτευόμενων φορέων τους, του Λιμενικού Σώματος του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.
γ. Κατ’ εξαίρεση για λόγους επείγουσας αντιμετώπισης αναγκών και σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας υποδομής στο G-Cloud, δύναται να χορηγείται άδεια εξαίρεσης από την απαγόρευση της ανωτέρω παραγράφου κατόπιν απόφασης του Υπουργού Ψηφιακής διακυβέρνησης. Εάν οι ως άνω Φορείς του Δημόσιου Τομέα και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α’ 138) αιτηθούν την χορήγηση άδειας εξαίρεσης από την απαγόρευση της ανωτέρω παραγράφου, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης οφείλει να απαντήσει εντός 30 ημερών από την επομένη της κατάθεσης της αίτησης εξαίρεσης. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, τεκμαίρεται ότι έγινε δεκτή η αίτηση για την χορήγηση της άδειας εξαίρεσης.
δ. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής και η αντιμετώπιση έργων που βρίσκονται στη διαγωνιστική διαδικασία και εμπίπτουν στις προβλέψεις της παραγράφου 3β’ του παρόντος άρθρου. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των συναρμοδίων Υπουργών καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη μεταφορά της διαχείρισης, των συμβολαίων συντήρησης υφιστάμενων υπολογιστικών κέντρων σε φορείς του δημοσίου και των σχετικών πιστώσεων από τους προϋπολογισμούς των Φορέων του Δημόσιου Τομέα και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138).

4. Δημιουργείται, συντηρείται και λειτουργεί παραγωγικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Κεντρική Διαδικτυακή Πύλη του Ελληνικού Δημοσίου (e-gov Portal), κατά την έννοια των άρθρων 6 και 31 του ν. 3979/2011 (Α΄138), για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη δημόσια διοίκηση, στην οποία σταδιακά ενσωματώνονται το σύνολο των πληροφοριών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των Φορέων του Δημόσιου Τομέα και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138). Η ταυτοποίηση και επιβεβαίωση ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) πραγματοποιείται μέσω μοναδικής ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID), για την οποία δύναται να αξιοποιηθεί η χρήση των διαπιστευτηρίων του υποδομή του TaxisNet, βάσει των αναφερομένων όπως προβλέπεται στα άρθρα 31 και 32 του ν. 3979/2011 (Α΄138). Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζεται το χρονοδιάγραμμα, οι λεπτομέρειες συνολικής ή μερικής ενσωμάτωσης των αντίστοιχων πληροφοριών κάθε Φορέα, η υποχρέωση επικαιροποίησης των ψηφιακών πληροφοριών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και οι λεπτομέρειες που αφορούν τη μοναδική ηλεκτρονική ταυτοποίηση.

5. Δημιουργείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης κεντρική βάση μοναδικής καταχώρησης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των πολιτών και ιδίως της ταχυδρομικής διεύθυνσης διαμονής, διεύθυνσης επικοινωνίας, αριθμού κινητού τηλεφώνου και διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλων των πολιτών, αποκλειστικά μέσω της οποίας θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά τα αντίστοιχα δεδομένα των πληροφοριακών συστημάτων των Φορέων του Δημόσιου Τομέα και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138). Η καταχώρηση και ενημέρωση των ανωτέρω δεδομένων στην κεντρική βάση πραγματοποιείται μέσω πιστοποιημένης πρόσβασης σε ειδική εφαρμογή με κωδικούς μοναδικής ηλεκτρονικής ταυτοποίησης (eID), για την οποία δύναται να αξιοποιηθεί η χρήση των διαπιστευτηρίων η υποδομή του TaxisNet, ή μέσω των ΚΕΠ σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 31 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138). Το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της ΓΓΠΣΔΔ δύναται να αξιοποιήσει τα ανωτέρω στοιχεία για την ταυτοποίηση των πολιτών στα μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης. Κατόπιν γραπτής ή ηλεκτρονικής ρητής συναίνεσης του πολίτη, τα ανωτέρω δεδομένα δύνανται να είναι διαθέσιμα στα Τραπεζικά Ιδρύματα . Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η ημερομηνία έναρξης, η εξειδίκευση των στοιχείων επικοινωνίας των πολιτών αλλά και όλες οι λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος.

6. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού επικαιροποιεί και αντικαθιστά την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική. Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού εκδίδεται και δημοσιεύεται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και περιλαμβάνει τις βασικές αρχές, το πλαίσιο και τις κατευθύνσεις για το ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας καθορίζει τις ειδικότερες αρχές που διέπουν κάθε οριζόντια ή τομεακή πρωτοβουλία προς τον σκοπό αυτό και ενσωματώνει την καταγραφή όλων των σχετικών διαδικασιών και δράσεων με μετρήσιμους στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα ανά τρίμηνο. Είναι δεσμευτική για όλους τους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τους οποίους αφορά.
Εφόσον κρίνεται αναγκαίο, η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε πέντε χρόνια από την έκδοση της, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Όπου στις διατάξεις των άρθρων 1 έως 40 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) αναφέρεται ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησηςείτε ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης είτε ο Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης, είτε ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είτε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, εφεξής νοείται ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Στο άρθρο 34 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Με μέριμνα του εκάστοτε αρμόδιου Υπουργού, σε κάθε εποπτευόμενο φορέα που παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών, συνιστάται ενιαία διοικητική μονάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επιπέδου Τμήματος ή Διεύθυνσης. Στη διοικητική μονάδα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπάγονται όλες οι υφιστάμενες οργανικές μονάδες του φορέα με αρμοδιότητες σχετικές με τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, την απλούστευση των διαδικασιών και γενικότερα την υλοποίηση δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σύμφωνα με τις αρχές, το πλαίσιο και τις κατευθύνσεις της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Σε περίπτωση που οι ως άνω μονάδες υφίστανται στους φορείς ως Γενικές Διευθύνσεις, αυτές εξακολουθούν να λειτουργούν στο επίπεδο αυτό, ενσωματώνοντας τυχόν αρμοδιότητες των προηγούμενων εδαφίων που δεν έχουν.»

Ο τίτλος και το περιεχόμενο του άρθρου 35 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 35
Συντονιστική Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού
1. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης συγκροτείται Συντονιστική Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού (εφεξής «Επιτροπή»).
2. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης ως Πρόεδρο και ως μέλη: α) τον Συντονιστή Ψηφιακών Δράσεων που προβλέπεται στο άρθρο 36 του παρόντος, β) τους Προϊστάμενους των Γενικών Διευθύνσεων ή Διευθύνσεων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των Υπουργείων του άρθρου 34 του παρόντος, γ) τους επικεφαλής φορέων και οργανισμών του δημόσιου τομέα που έχουν σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της εθνικής πολιτικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό.
3. Η Επιτροπή, αποτελεί το κεντρικό όργανο συντονισμού για την υποστήριξη της υλοποίησης της εθνικής πολιτικής για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Η Επιτροπή αναλαμβάνει την εξασφάλιση της υιοθέτησης και εφαρμογής της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και την αποτελεσματική υλοποίηση των βασικών παρεμβάσεων για την υλοποίησή της στο σύνολο του δημόσιου τομέα.
Η Επιτροπή, προβαίνει στην περιοδική αποτίμηση και αξιολόγηση της εφαρμογής της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού και διατυπώνει προτάσεις πολιτικής και νομοθετικής πρωτοβουλίας προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την επικαιροποίησή της.
4. Η Επιτροπή, συγκαλείται σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μία (1) φορά ανά τρεις (3) μήνες μετά από μέριμνα του Προέδρου της.
5. Στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση.
6. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης θεσπίζεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα που είναι αναγκαίο για την επιτυχή εκπλήρωση του έργου της.»

Ο τίτλος και το περιεχόμενο του άρθρου 36 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138) αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 36
Υπεύθυνος Ψηφιακού Μετασχηματισμού Υπεύθυνος και Συντονιστής Ψηφιακών Δράσεων
1. Σε κάθε φορέα του Δημοσίου Τομέα που παρέχει υπηρεσίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ορίζεται ένα (1) στέλεχος ως Υπεύθυνος Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Στα Υπουργεία Υπεύθυνος Ψηφιακού Μετασχηματισμού είναι ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του άρθρου 34 του παρόντος. Στους λοιπούς φορείς, ως Υπεύθυνος Ψηφιακού Μετασχηματισμού ορίζεται, ο Προϊστάμενος της διοικητικής μονάδας Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του άρθρου 34 του παρόντος, ο οποίος έχει την ευθύνη για τα αντικείμενα της πληροφορικής, επικοινωνιών και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
2. Ο Υπεύθυνος Ψηφιακού Μετασχηματισμού μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων οργανωτικών μέτρων για την τήρηση των αρχών και των υποχρεώσεων που περιγράφονται στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού και για τον συντονισμό της υλοποίησης των σχετικών έργων, υπηρεσιών και δράσεων στον φορέα. Ταυτόχρονα, αποτελεί το σημείο επαφής του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ανάπτυξη και τον συντονισμό δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού.
3. Ο Υπεύθυνος Ψηφιακού Μετασχηματισμού ορίζει τον Υπεύθυνο Ψηφιακών Δράσεων του οικείου φορέα. Ο Υπεύθυνος Ψηφιακών Δράσεων παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων, υπηρεσιών και δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του φορέα και μεριμνά για την επιτυχή, έγκαιρη και απρόσκοπτη παράδοσή τους, σύμφωνα με τον σχετικό προγραμματισμό. Ο Υπεύθυνος Ψηφιακών Δράσεων έχει την ευθύνη για τη διαρκή επικαιροποίηση των πληροφοριών που αποτυπώνουν την εξέλιξη των έργων, υπηρεσιών και δράσεων ψηφιακού μετασχηματισμού του φορέα σε κεντρικό πληροφοριακό σύστημα που τηρείται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Επίσης, υποβάλει προτάσεις βελτίωσης και αποτυπώνει πιθανούς κινδύνους και εμπόδια σχετικά με την επιτυχή ολοκλήρωση των δράσεων, καθώς και στοιχεία σχετικά με την επίτευξη των στόχων και των βασικών δεικτών επίδοσης που έχουν τεθεί για κάθε δράση.
4. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζει τον Κεντρικό Συντονιστή Ψηφιακών Δράσεων. Ο Κεντρικός Συντονιστής Ψηφιακών Δράσεων, είναι υπάλληλος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και διοικεί το δίκτυο των Υπευθύνων Ψηφιακών Δράσεων της προηγού-
μενης παραγράφου, μεριμνώντας για τη συνεχή, ορθή και πλήρη ενημέρωση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος που αποτυπώνει την εξέλιξη των δράσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού.
5. Στους Υπεύθυνους Ψηφιακού Μετασχηματισμού, τους Υπεύθυνους Ψηφιακών Δράσεων και τον Συντονιστή Ψηφιακών Δράσεων δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση.»

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του δύναται να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις, προγραμματικές συμφωνίες και μνημόνια συνεργασίας με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και γενικότερα με τους φορείς του Δημοσίου Τομέα και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138), καθώς και με ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς.

1. Οι θέσεις προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορούν να καλύπτονται και με αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα κατόπιν δημοσίευσης σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η απόσπαση διαρκεί τρία (3) χρόνια και μπορεί να παραταθεί για μία (1) ακόμη τριετία.

2. Οι πράξεις αποσπάσεων διενεργούνται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας, που είναι αρμόδιος για τη διοίκηση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

3. Η δαπάνη μισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, βαρύνει τον φορέα προέλευσης.

4. Για την υπερωριακή απασχόληση ή απασχόληση κατά τις νυχτερινές ώρες ή ημέρες εξαιρέσιμες ή αργίες εφαρμόζονται οι ισχύουσες γενικές διατάξεις για τους δημοσίους υπαλλήλους. Οι απαιτούμενες πράξεις εκδίδονται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

5. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δύνανται να αναλάβουν θέσεις ευθύνης και οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτήν με απόσπαση. Σε περίπτωση που ο χρόνος απόσπασης υπολείπεται της διάρκειας πλήρους θητείας της οικείας θέσης ευθύνης, ο χρόνος απόσπασης παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ολοκλήρωση της κατά τα ανωτέρω θητείας.

6. Οι θέσεις προσωπικού της Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι το σύνολο των θέσεων των μεταφερόμενων υπηρεσιών σε αυτή από τα π.δ. 81/2019 και π.δ. 84/2019.

7. Οι θέσεις και το προσωπικό που τις κατέχει κατανέμονται εκ νέου με διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης στις νέες υπηρεσίες.

8. Στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πέραν των οριζόμενων στην παράγραφο 7 του παρόντος άρθρου θέσεων, συνιστώνται επιπλέον οι εξής θέσεις:(α) στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών δέκα (10) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής και δέκα (10) θέσεις ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, (β) στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης συνιστώνται δέκα (10) θέσεις ΠΕ Πληροφορικής και δέκα (10) θέσεις ΤΕ Πληροφορικής, (γ) στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών συνιστώνται οκτώ (8) θέσεις ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, τρείς (3) θέσεις ΤΕ Διοικητικού– Λογιστικού και δύο (2) θέσεις ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.

9. Στις μονάδες της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών προΐστανται υπάλληλοι ΠΕ ή ΤΕ όλων των κλάδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 84 του Υπαλληλικού Κώδικα.

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων υπάγονται στη διοικητική και τεχνική εποπτεία και τον έλεγχο της Εταιρείας λειτουργούντα, καθώς και υπό υλοποίηση έργα Πληροφορικής και Επικοινωνιών των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών.»

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου τρίτου του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το νέο κεφάλαιο αναλαμβάνεται α) από τον μοναδικό μέτοχο. Οι όροι και οι προϋποθέσεις καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.»

4. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «α) αναπτύσσει έναντι αμοιβής άλλως με επιχορήγηση Συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο Υπουργείο Υγείας, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και στους λοιπούς φορέας υγείας και πρόνοιας,».

5. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε. όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής: «α) έσοδα από αμοιβές υπηρεσιών ή από επιχορηγήσεις για υπηρεσίες που παρέχει στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στο Υπουργείο Υγείας, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και στους λοιπούς φορέας υγείας και πρόνοιας ή και σε άλλους φορείς του Δημοσίου, καθώς και σε οιασδήποτε νομικής μορφής αλλοδαπού Δημοσίου.».

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007 προστίθεται η περίπτωση η΄ ως εξής:
«η) έσοδα από επιχορήγηση για τη λειτουργία της από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.».

7. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η Εταιρεία για την εκπλήρωση των σκοπών της δύναται να συνάπτει Προγραμματικές Συμφωνίες με τους φορείς στους οποίους παρέχει υπηρεσίες.».

8. Στο εδάφιο στ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η Κοινή Υπουργική Απόφαση έχει αναδρομική ισχύ και ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του έτους, εντός του οποίου δημοσιεύεται. Οι συμβάσεις υπογράφονται εντός μηνός από τη δημοσίευση της ανωτέρω Κοινής Υπουργικής Απόφασης.».

9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι συμβάσεις αυτές και οι προγραμματικές συμφωνίες δεν υπόκεινται στον προσυμβατικό έλεγχο νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά την ισχύουσα νομοθεσία.».

10. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών.».

11. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε περίπτωση αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το νέο κεφάλαιο αναλαμβάνεται από τον μοναδικό μέτοχο».

12. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε,. όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«4.Επικυρωμένο αντίγραφο των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υποβάλλεται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.».

13. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 11 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη ως ακολούθως: τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας και έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων. Ο Διευθύνων Σύμβουλος δύναται να ασκεί παράλληλα και καθήκοντα Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή. Στην περίπτωση αυτή, στην κενή θέση ορίζεται ένας (1) ειδικός επιστήμονας.
2. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται και παύονται αζημίως για το Δημόσιο και την Εταιρεία με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Οι εκπρόσωποι των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας ορίζονται κατόπιν σχετικής εισηγήσεως των αρμοδίων Υπουργών.».

14. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 12 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής η Εταιρεία έχει δικαίωμα αποζημίωσης, ενώ παράλληλα υποβάλλεται εισήγηση προς τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την έκδοση απόφασης παύσης του υπευθύνου.».

15. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007 καταργείται.

16. Η παράγραφος 4 του άρθρου έκτου του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ρυθμίζονται τα κάθε είδους ειδικότερα θέματα, τα οποία αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων.».

17. Η παράγραφος 3 του άρθρου έβδομου του ν. 3607/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας καταρτίζεται και κυρώνεται ο Κανονισμός Προμηθειών της Εταιρείας, ο οποίος ρυθμίζει θέματα ανάθεσης έργων, μελετών και παροχής υπηρεσιών, καθώς και κάθε σχετικό ζήτημα για τη σύναψη, εκτέλεση και λύση συμβάσεων, με τους περιορισμούς που ορίζονται στο καταστατικό της εταιρίας.».

18. Στην παράγραφο 3 του άρθρου πρώτου του ν. 3607/2007 η φράση «από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» αντικαθίσταται από τη φράση «από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

19. Όπου στα άρθρα 8, 20, 21, 23, 24 και 25 του Καταστατικού της Η.ΔΙ.ΚΑ. Α.Ε., όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο πέμπτο του ν. 3607/2007, αναφέρεται ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Απασχόλησης, νοείται εφεξής ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

1. Όπου στο ν. 4339/2015, για θέματα που αφορούν στη λειτουργία του ΕΚΟΜΕ, αναφέρεται ο αρμόδιος για την εθνική επικοινωνιακή πολιτική Υπουργός, νοείται εφεξής ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 44 του ν. 4339/2015 η φράση «από τον Υπουργό, στον οποίο έχουν ανατεθεί οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας» αντικαθίσταται από τη φράση «από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 47 του ν. 4339/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Δ.Σ. του ΕΚΟΜΕ είναι πενταμελές και αποτελείται από: α) Τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο. β) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι έχουν την ιδιότητα είτε του μονίμου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και υποδεικνύονται από τον αρμόδιο Υπουργό. γ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από τον αρμόδιο Υπουργό και δ) Δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που υποδεικνύονται από τον αρμόδιο Υπουργό.»

1. Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (με διακριτικό τίτλο ΕΔΕΤ) που ιδρύθηκε με το π.δ. 29/1998 (Α΄34) περί σύστασης Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας Τεχνολογίας Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε από το π.δ. 308/2001 (Α΄ 209), το π.δ. 145/2003 (Α΄121), το ν. 2919/2001 (Α΄ 128), τον ν. 3438/2006 (Α΄ 33), τον ν. 4115/2013 (Α΄ 24) και την παράγραφο 4 του άρθρου 28 του ν. 4452/2017 (Α΄ 17) και όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε με την απόφαση της από 8.3.2018 Αυτόκλητης Έκτακτης Γενική Συνέλευση (Πρακτικό 39) και καταχωρήθηκε στο ΓΕΜΗ, την 23.4.2018, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 1372691, σύμφωνα με την από 24.4.2018 και με Αριθ. Πρωτ. 1154739 Ανακοίνωση Καταχώρησης του ΕΒΕΑ, εποπτεύεται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119), μετονομάζεται σε «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και τροποποιείται με το παρόν άρθρο. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. είναι τεχνολογικός φορέας και διέπεται από τις ειδικότερες διατάξεις για τους τεχνολογικούς και ερευνητικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) όπως ισχύει, αναλογικά εφαρμοζόμενες, όπως κάθε φορά ισχύουν. Ο αγγλικός τίτλος θα είναι «National Infrastructures for Research and Technology» και σε διακριτικό τίτλο GRNET. Η ΕΔΥΤΕ ΑΕ είναι το Εθνικό Δίκτυο για την Έρευνα και την Τεχνολογία (National Research and Education Νetwork NREN).

2. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. λειτουργεί χάριν του δημόσιου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και δεν έχει βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα. Σκοπός της εταιρείας, είναι η παροχή δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, σε φορείς της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων και σε φορείς του δημοσίου, ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η ευρύτερη προώθηση και διάδοση των εφαρμογών των δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών καθώς και η προώθηση και υλοποίηση των στόχων του Ψηφιακού Μετασχηματισμού στους ως άνω φορείς. Απώτερος στόχος είναι η παροχή προηγμένων δικτυακών και υπολογιστικών υπηρεσιών στους προαναφερόμενους φορείς, για την υποβοήθηση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής τους δραστηριότητας, για την ανάπτυξη της εφαρμοσμένης και τεχνολογικής έρευνας σε θέματα τηλεπικοινωνιακών δικτύων και υπολογιστικών υπηρεσιών. Επίσης, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. έχει τον κεντρικό ρόλο συντονιστή όλων των ψηφιακών υποδομών για την Παιδεία και την Έρευνα. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. αποτελεί σύμβουλο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε θέματα σχεδιασμού προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών. Αναπτύσσει συνέργειες με τους υπόλοιπους φορείς που παρέχουν ψηφιακές υπηρεσίες στους τομείς του δημοσίου, με ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τεχνογνωσίας πάνω σε προηγμένα πληροφοριακά συστήματα και αποτελεί τον εθνικό εκπρόσωπο της ερευνητικής και τεχνολογικής κοινότητας στις ερευνητικές υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. συνδράμει στον ψηφιακό μετασχηματισμό με εμπεριστατωμένες αναλύσεις, τεχνολογικές μελέτες, πρότυπες λύσεις και ειδική τεχνογνωσία. Για την επίτευξη των σκοπών της, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δύναται να υλοποιεί, να εκτελεί, να διαχειρίζεται ή να παρέχει, εν γένει υπηρεσίες για την υλοποίηση προγραμμάτων, δράσεων και έργων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, των λοιπών Υπουργείων, του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, τα οποία αφορούν στον τομέα της πληροφορικής, της ψηφιακής τεχνολογίας, της επικοινωνίας, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των νέων τεχνολογιών και γενικότερα στην προώθηση, διάχυση και μεταφορά τεχνογνωσίας επί των δικτυακών και υπολογιστικών τεχνολογιών και των εφαρμογών τους, στην έρευνα και στην ανάπτυξη, στην εκπαίδευση και στην προώθηση του Ψηφιακού Μετασχηματισμού. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δύναται επίσης να υποστηρίζει, επιστημονικά και συμβουλευτικά και άλλους φορείς όπως Υπουργεία, Αρχές, Οργανισμούς, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και άλλους φορείς σε θέματα που αφορούν τις δικτυακές και υπολογιστικές τεχνολογίες, την Ψηφιακή Σύγκλιση και σε άλλες εθνικές στρατηγικές παρόμοιου περιεχομένου. Για την προώθηση του σκοπού της η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μπορεί να ιδρύει ή/και να συμμετέχει στην ίδρυση νέων εταιρειών, στο κεφάλαιο νέων ή υφιστάμενων εταιρειών της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δύναται να αναθέτει την εκπόνηση μελετών, την εκτέλεση έργων και προμηθειών, την οργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων και επιδείξεων, καθώς και την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

3. Από τη δημοσίευση του παρόντος η άσκηση των πάσης φύσεως εμπραγμάτων, ενοχικών και λοιπών δικαιωμάτων, δικαστικών υποθέσεων και πάσης φύσεως υποχρεώσεων της ΕΔΕΤ Α.Ε., ασκούνται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., η οποία καθίσταται καθολικός διάδοχος αυτής. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. υποκαθιστά την ΕΔΕΤ Α.Ε. σε κάθε έργο που υλοποιεί η ΕΔΕΤ Α.Ε. κατά τη δημοσίευση του παρόντος.

4. Το μετοχικό κεφάλαιο αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο για την άσκηση των μετοχικών του δικαιωμάτων εκπροσωπείται από τον Υπουργό Οικονομικών. Οι μετοχές της εταιρείας είναι ονομαστικές και αμεταβίβαστες.

5. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο ορίζεται για τετραετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δ.Σ.. Με την έκδοση της απόφασης αυτής παύει η θητεία των σημερινών μελών του Δ.Σ. της ΕΔΕΤ Α.Ε.. Οκτώ (8) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ορίζονται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μεταξύ αυτών ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της εταιρείας. Ένα (1) μέλος είναι εκπρόσωπος του συλλόγου των εργαζομένων και συνεργατών της ΕΔΕΤ Α.Ε. του συλλόγου. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας εκλέγεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας μεταξύ των μελών του, μετά από πρόταση του Προέδρου και υπογράφει σύμβαση διαχείρισης με την εταιρεία, στην οποία καθορίζονται οι στόχοι που αναλαμβάνει να εκπληρώσει κατά τη διάρκεια της θητείας του. Η αμοιβή του Προέδρου, του Αναπληρωτή Προέδρου, του Διευθύνοντος Συμβούλου και των μελών του Δ.Σ. καθορίζονται με βάση τα οριζόμενα στον ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

6. Το Δ.Σ. θα συνεπικουρείται στο έργο του από εννεαμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή τετραετούς θητείας, τα μέλη της οποίας, καθώς και οι αναπληρωτές αυτών θα ορίζονται για την πρώτη θητεία τους με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με την ίδια απόφαση, ορίζεται και ο Πρόεδρος και Αναπληρωτής Πρόεδρος αυτής. Τα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής επιλέγονται μεταξύ προσωπικοτήτων αναγνωρισμένου κύρους από το χώρο της έρευνας και της τεχνολογίας. Στο καταστατικό της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. καθορίζονται οι αρμοδιότητες και ο τρόπος εκλογής των μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής μετά την πρώτη θητεία της, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εύρυθμη λειτουργία της. Η αμοιβή των μελών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής θα καθορίζεται με βάση τα οριζόμενα στον ν. 4354/2015 (Α΄176).

7. Τα έργα, προγράμματα και δράσεις της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διεθνείς φορείς ή/και από εθνικούς πόρους, ή εκτελούνται με αυτοχρηματοδότηση ή με χρηματοδότηση από ιδιώτες. H ΕΔΥΤΕ Α.Ε. δύναται να ορίζεται ως τελικός δικαιούχος των ως άνω έργων, προγραμμάτων και δράσεων ή να συμπράττει με δημόσιους φορείς για την από κοινού υλοποίηση έργων, προγραμμάτων και δράσεων. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μπορεί να επιχορηγείται για την εκπλήρωση των σκοπών της από τους φορείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και όλων των Υπουργείων, από άλλους φορείς του Δημοσίου, ευρύτερου Δημοσίου και Ιδιωτικού τομέα, καθώς και από προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα διεθνή προγράμματα, από τον Τακτικό προϋπολογισμό των λοιπών Υπουργείων, από χορηγίες και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Οι επιχορηγήσεις από φορείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θεωρούνται δημόσιες δαπάνες, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 2957/1954,  (Α΄186 ) και της παραγράφου 1 του άρθρου 18 παράγραφος 1 του ν. 2515/1997 (Α΄154) και βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων.

8. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών προνομίων του Δημοσίου. Οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. φορολογούνται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

9. Επιτρέπεται η απόσπαση στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. υπαλλήλων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών που μπορεί να παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρονικό διάστημα. Οι εργαζόμενοι και υπηρετούντες στην ΕΔΕΤ Α.Ε., κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, διατηρούν τις ετήσιες απολαβές τους τακτικές και έκτακτες όπως ίσχυαν κατά τον χρόνο θέσης σε ισχύ του παρόντος. Οι αποσπώμενοι στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. εξακολουθούν να λαμβάνουν το σύνολο των αποδοχών τους, από την υπηρεσία από την οποία προέρχονται, με τα πάσης φύσεως, γενικά ή ειδικά, επιδόματα της οργανικής τους θέσης με τις προϋποθέσεις καταβολής τους.
Παράλληλα, διατηρείται από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. με την ίδια νομική σχέση απασχόλησης το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου και σχέση εντολής, καθώς και οι συνεργάτες με συμβάσεις έργου, μίσθωσης έργου και παροχής υπηρεσιών φυσικών προσώπων, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εργάζονται και υπηρετούν στην ΕΔΕΤ Α.Ε., διατηρώντας όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες, κατά τον χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος, συμβάσεις και σχέσεις εργασίας. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μπορεί να συνεργάζεται με μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., καθώς και με Ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων και Φορέων, για την εκτέλεση συγκεκριμένων ερευνητικών και άλλων έργων της αρμοδιότητας της. Τα συνεργαζόμενα μέλη Δ.Ε.Π. αμείβονται για την παροχή του έργου αυτού για τις περιπτώσεις α΄ και γ΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) αποκλειστικά μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του οικείου Α.Ε.Ι., ενώ παράλληλα μπορούν να αμείβονται απευθείας από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. για την περίπτωση β΄ της παραγράφου 13 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83).

10. Όλα τα ειδικότερα θέματα, τα σχετικά με το Οργανόγραμμα, την εσωτερική διάρθρωση και τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών και διευθύνσεων της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., τον αριθμό, τα αναγκαία προσόντα και τους όρους επιλογής του προσωπικού, των στελεχών και των συνεργατών, την κατανομή τους σε οργανικές μονάδες και την εξέλιξή τους, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα προσωπικού, στελεχών, συνεργατών, εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας της, που δεν ρυθμίζεται από τις διατάξεις του παρόντος και τις λοιπές κείμενες διατάξεις, ρυθμίζονται με τον Οργανισμό αυτής, ο οποίος καταρτίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με τη θέση σε ισχύ του παρόντος, παύουν οι οποιεσδήποτε διευθυντικές αρμοδιότητες των διευθυντών των διευθύνσεων της ΕΔΕΤ Α.Ε. με βάση το ισχύον Οργανόγραμμα (Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Διεύθυνση Λειτουργίας Υποδομών, Διεύθυνση Διοικητικών Λειτουργιών και Οικονομικής Διαχείρισης, Διεύθυνση Πληροφοριακών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Εφαρμογών) και καταργούνται οι αντίστοιχες θέσεις του ισχύοντος Οργανογράμματος. Με τον νέο Οργανισμό της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., ρυθμίζονται περαιτέρω και διεξοδικά όλα τα θέματα που αφορούν στην επωνυμία, στην έδρα, στον σκοπό και τους στόχους της, στο μετοχικό κεφάλαιο, στην αύξηση και στη μείωση του, στην έκδοση των μετοχών και των προσωρινών τίτλων, στα δικαιώματα των μετόχων, στη σύγκληση, στη συγκρότηση, στη λειτουργία και στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, στις αρμοδιότητες του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, στους πόρους της εταιρείας και στην περιουσία της, στους ελεγκτές, στην εταιρική χρήση, στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, στη λύση και στην εκκαθάριση της εταιρείας και σε κάθε άλλο σχετικό θέμα που προβλέπεται από την κείμενη για τις ανώνυμες εταιρείες νομοθεσία. Οποιοδήποτε θέμα δεν ρυθμίζεται από τον Οργανισμό, καθορίζεται από το θεσμικό πλαίσιο των Ανωνύμων Εταιρειών και των φορέων της έρευνας και της τεχνολογίας του άρθρου 13α του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, αναλογικά εφαρμοζόμενο. Ο Οργανισμός της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. μπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Μετά την θέση σε ισχύ του παρόντος και μέχρι την ολοκλήρωση και κωδικοποίηση του Οργανισμού της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., διατηρείται σε ισχύ το ισχύον καταστατικό της ΕΔΕΤ Α.Ε. συμπληρωματικά με τις διατάξεις του παρόντος και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την ΕΔΕΤ Α.Ε.. Όπου οι διατάξεις του παρόντος έρχονται σε σύγκρουση ή διαφοροποιούνται από το καταστατικό της ΕΔΕΤ Α.Ε. ή από άλλες διατάξεις, υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος.

11. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος, του Οργανισμού της και συμπληρωματικά του νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών αναλογικά εφαρμοζόμενες, όπως κάθε φορά ισχύουν. Όλες οι διατάξεις, ειδικότερες ρυθμίσεις και εκπροσωπήσεις σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς που ισχύουν ειδικότερα για την ΕΔΕΤ Α.Ε. θα ισχύουν κάθε φορά και για την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., μεταξύ άλλων και όλες οι διατάξεις του ειδικότερου θεσμικού πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογία που αφορούν στην ΕΔΕΤ Α.Ε. αλλά και γενικότερα κάθε άλλη διάταξη που αφορά στους τεχνολογικούς και ερευνητικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, αναλογικά εφαρμοζόμενη. Σε περίπτωση σύγκρουσης ισχυουσών διατάξεων και του παρόντος υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος.

12. Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ή νομίμως εκδοθέντων καταστατικών και κανονισμών λειτουργίας προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπου της ΕΔΕΤ σε Διοικητικά Συμβούλια και κάθε είδους συλλογικά διοικητικά όργανα, από την έναρξη ισχύος του παρόντος νοείται η συμμετοχή εκπροσώπου της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., ο/η οποίος/α ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της.

13. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 19 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Α΄ του νόμου αυτού και το «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» με διακριτικό τίτλο ΕΔΥΤΕ Α.Ε.».

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 4, 7 περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 και 10 του π.δ. 226/1989 (Α΄ 107) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η διάταξη του άρθρου 23 του ν. 3190/2003 (Α΄ 249), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αφορά στο «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου», ως επιστημονική εγκατάσταση εθνικής χρήσης του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (εφεξής «EKT/EIE»).

2. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΚΤ» (εφεξής ΕΚΤ). Στις σχέσεις του με την αλλοδαπή το ΕΚΤ χρησιμοποιεί την επωνυμία «National Documentation Center» (EKT)».

3. Το EKT ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του Οργανισμού του, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του και των δημοσιονομικών κανόνων που διέπουν τους ερευνητικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258). Απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου.

4. Το ΕΚΤ, το οποίο εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης (εφεξής: Υπουργός), εδρεύει στην Αθήνα, ενώ με απόφαση του ΔΣ μπορούν να λειτουργήσουν υπηρεσίες και γραφεία του και σε άλλες πόλεις της ελληνικής Επικράτειας.

5. Το ΕΚΤ είναι Επιστημονική Υποδομή Εθνικής Χρήσης και Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος (ΑΠΟΦ 7304/Β2-576 ΦΕΚ Β΄ 3482/2017). Ως ηλεκτρονική και φυσική υποδομή εθνικής εμβέλειας, έχει ως θεσμικό ρόλο τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάχυση εντός και εκτός της Χώρας και την ψηφιακή διατήρηση της επιστημονικής, τεχνολογικής και πολιτιστικής πληροφορίας, περιεχομένου και δεδομένων, που παράγεται στην Ελλάδα. Με σύγχρονες τεχνολογικές υποδομές, υψηλή τεχνογνωσία και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, το ΕΚΤ: α) συλλέγει, τεκμηριώνει και διαθέτει έγκριτο ψηφιακό περιεχόμενο επιστήμης και πολιτισμού, β) μετράει και αποτυπώνει το ελληνικό οικοσύστημα Έρευνας, Τεχνολογίας, Ανάπτυξης, Καινοτομίας, γ) υποστηρίζει τις επιχειρήσεις να δικτυωθούν, να γίνουν εξωστρεφείς και να συνεργαστούν με την ερευνητική κοινότητα, δ) συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής για την Ανοικτή Επιστήμη και την Ανοικτή Πρόσβαση, ε) επιδιώκει τη μέγιστη διάχυση της γνώσης, για την Ελλάδα που αναπτύσσεται και αξιοποιεί το ανθρώπινο δυναμικό της. Διαθέτει σύγχρονη πληροφοριακή υποδομή και Κέντρο Δεδομένων (Datacenter), εξοπλισμό για ψηφιοποίηση διαφόρων τύπων αρχειακού υλικού, ψηφιακές βιβλιοθήκες με συνδρομητικό και ανοικτό περιεχόμενο, ηλεκτρονικό αναγνωστήριο ανοικτό στο κοινό, υποδομές μητρώων για την ελληνική ερευνητική και αναπτυξιακή δραστηριότητα (εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, φορείς του συστήματος, υποδομές, έργα). Είναι υπεύθυνο για την εξασφάλιση ροής επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών στο σύνολο της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας και κατά προτεραιότητα στα ερευνητικά ινστιτούτα του Ε.Ι.Ε.. Επίσης, συνεργάζεται στενά με όμορους φορείς και συμμετέχει σε ομάδες εργασίας εθνικών και διεθνών οργανισμών για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς του.

6. Οι πόροι του ΕΚΤ προέρχονται από: α. Τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. β. Κάθε είδους χρηματοδοτήσεις ή επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Τακτικό και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων). γ. Χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις, εισφορές και κάθε είδους ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις από όργανα και οργανισμούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ άλλων για τα έργα που αναλαμβάνει να υλοποιήσει, δ. Δωρεές, ενισχύσεις, κληρονομιές, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων, του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής. ε. Ίδια έσοδα από την παροχή των εξειδικευμένων υπηρεσιών του προς τρίτους, εκτέλεση έργων για λογαριασμό τρίτων. στ. Έσοδα από την αξιοποίηση στοιχείων της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του και από δάνεια κάθε μορφής, καθώς και από οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες πηγές.

7. Τα έργα, προγράμματα και δράσεις του ΕΚΤ χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από διεθνείς φορείς ή/και από εθνικούς πόρους, ή εκτελούνται με αυτοχρηματοδότηση ή με χρηματοδότηση από ιδιώτες. Το ΕΚΤ δύναται να ορίζεται ως τελικός δικαιούχος, συνδικαιούχος ή και ενδιάμεσος φορέας των ως άνω έργων, προγραμμάτων και δράσεων, να συμπράττει με δημόσιους φορείς για την από κοινού υλοποίηση έργων, προγραμμάτων και δράσεων, να επιχορηγείται για την εκπλήρωση των σκοπών του από τους φορείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και όλων των Υπουργείων, από άλλους φορείς του Δημοσίου, ευρύτερου Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς και από προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται ή χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από άλλα διεθνή προγράμματα, από τον τακτικό προϋπολογισμό όλων των Υπουργείων, από χορηγίες και από κάθε άλλη νόμιμη πηγή. Οι επιχορηγήσεις από φορείς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων θεωρούνται δημόσιες δαπάνες, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 2957/1954, (Α΄186) και της παραγράφου 1 του άρθρου 18 παρ. 1 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154) και βαρύνουν τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων. Συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις, συμφωνίες, μνημόνια συνεργασίας και προγραμματικές συμβάσεις με το ΕΙΕ, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, τα Υπουργεία, τους λοιπούς φορείς της Κεντρικής και Γενικής Κυβέρνησης, με φυσικά και νομικά ημεδαπά και αλλοδαπά πρόσωπα, για την απρόσκοπτη υλοποίηση του σκοπού του.

8. Το ΕΚΤ τηρεί όλα τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά τα οποία και θέτει στη διάθεση των αρμόδιων οργάνων, όποτε ζητηθούν. Οι επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι των χρηματοδοτηθέντων προγραμμάτων και έργων πραγματοποιούνται με σκοπό την παρακολούθηση των δράσεων και τη σύμφωνη με τον παρόντα νόμο και τις αποφάσεις των οργάνων του επένδυση των πόρων του. Η διαχειριστική χρήση του ΕΚΤ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Συντάσσει ετήσια έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τον απολογισμό πεπραγμένων του, τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και τις χρηματοροές του, και δημοσιεύεται στον επίσημο διαδικτυακό του τόπο. Τον Οκτώβριο κάθε έτους υποβάλλεται στον Υπουργό η ετήσια έκθεση, που αφορά το προηγούμενο έτος. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του ΕΚΤ είναι ετήσιος και ασκείται από δύο (2) ορκωτούς λογιστές, που ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ελέγχουν τη νομιμότητα της οικονομικής διαχείρισης βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση. Η αμοιβή των ορκωτών λογιστών επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΚΤ. Με απόφαση του Υπουργού μπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε έκτακτος έλεγχος.

9. Όργανα Διοίκησης του ΕΚΤ είναι το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) και ο Διευθυντής.

10. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΚΤ αποτελείται από επτά (7) μέλη, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος, ο αναπληρωτής του και ο Διευθυντής του ΕΚΤ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΤ, πλην του Διευθυντή, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο μια ή περισσότερες θέσεις συμβούλων και μέχρι την πλήρωση των θέσεων αυτών το Διοικητικό Συμβούλιο νόμιμα συνέρχεται και αποφασίζει έγκυρα, εφόσον ο αριθμός του δεν έχει μειωθεί κάτω των τριών (3) μελών. Σε περίπτωση που ο αριθμός των μελών μειωθεί κάτω των τριών (3), διορίζονται οι απαιτούμενοι προσωρινοί Σύμβουλοι με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

11. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στη διαχείριση της περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση του ΕΚΤ και γενικά τη δραστηριότητά του, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού του ΕΚΤ. Το Δ.Σ. του ΕΚΤ έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες: α. Χαράσσει την γενική πολιτική, στρατηγική και τους στόχους του ΕΚΤ. β. Εγκρίνει ύστερα από εισήγηση που υποβάλλεται από τον Διευθυντή του ΕΚΤ, το ερευνητικό, τεχνολογικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΕΚΤ και τον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό. γ. Εγκρίνει ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή τον απολογισμό και ισολογισμό του ΕΚΤ. δ. Εγκρίνει προγράμματα, έργα ή δραστηριότητες που ανάγονται στις αρμοδιότητες του ΕΚΤ και λαμβάνει αποφάσεις και μέτρα για την απρόσκοπτη, ταχεία και αποτελεσματική διεκπεραίωση αυτών. ε. Προσλαμβάνει και τοποθετεί προσωπικό στα τμήματα του ΕΚΤ. στ. Ασκεί πειθαρχική εξουσία στο προσωπικό του ΕΚΤ και στον Διευθυντή του. ζ. Επιλέγει και διορίζει τον Διευθυντή του ΕΚΤ. η. Αξιολογεί το προσωπικό και τον Διευθυντή του ΕΚΤ. θ. Ελέγχει τον Διευθυντή του ΕΚΤ κατά την εκπλήρωση των καθηκόντων του.
Το Δ.Σ. συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του σε τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον δώδεκα (12) φορές το χρόνο. H πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με την ημερήσια διάταξη τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί το Δ.Σ. όταν αυτό ζητήσουν για συγκεκριμένο θέμα ή θέματα δύο τουλάχιστον μέλη του ή ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος μπορεί να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αυτή, χωρίς ψήφο. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. καθορίζει και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, στα οποία περιλαμβάνει επίσης τα θέματα που προτείνονται από τα μέλη του Δ.Σ. και τον Διευθυντή του ΕΚΤ και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εποπτεύει τις εργασίες του ΕΚΤ, παρακολουθεί τη λειτουργία του, ενημερώνει το Δ.Σ. σχετικά, και είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο αυτού. Το Δ.Σ. συνεδριάζει νομίμως, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση τουλάχιστον πέντε (5) μέλη, εκτός και εάν ο αριθμός των μελών έχει μειωθεί κάτω των πέντε (5) οπότε συνεδριάζει νομίμως, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση τουλάχιστον τρία (3) μέλη, αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

12. Ο Διευθυντής του ΕΚΤ προΐσταται όλων των τμημάτων του και διορίζεται από το Δ.Σ. του ΕΚΤ για πενταετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης μετά από αξιολόγησή του από το Δ.Σ.. Η εξειδίκευση των διαδικασιών επιλογής του, της ανανέωσης της θητείας του και τα προσόντα του, περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΚΤ. Ο Διευθυντής ασκεί τα καθήκοντά του με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Τον Διευθυντή σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του αναπληρώνει στέλεχος του ΕΚΤ που ορίζεται από το Δ.Σ. του ΕΚΤ. Ο Διευθυντής του ΕΚΤ εισηγείται στο Δ.Σ. τα θέματα της αρμοδιότητάς του και εκπροσωπεί το ΕΚΤ σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, συνεργάτες και διεθνείς οργανισμούς.

13. Με τον Οργανισμό του ΕΚΤ που καταρτίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργανωτική δομή, την εσωτερική διάρθρωση των υπηρεσιών, τις αρμοδιότητές τους και το προσωπικό του ΕΚΤ, καθώς και θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού, τα παραπάνω θέματα ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. του ΕΚΤ.

14. Όλες οι διατάξεις του ειδικότερου θεσμικού πλαισίου για τους φορείς της έρευνας και της τεχνολογίας του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 όπως ισχύει, αναλογικά εφαρμοζόμενες, ισχύουν κάθε φορά και για το ΕΚΤ. Σε περίπτωση σύγκρουσης υπερισχύουν οι διατάξεις του παρόντος.

15. Το ΕΚΤ καθίσταται καθολικός διάδοχος του ΕΚΤ/ΕΙΕ σε κάθε δικαίωμα και υποχρέωση που είχε αυτό, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος.

16. Όλα τα περιουσιακά στοιχεία, ακίνητα ή κινητά, υλικά και άυλα, ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα του ΕΚΤ/ΕΙΕ, μεταφέρονται στο ΕΚΤ το οποίο θα έχει την αποκλειστική χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση αυτών. Μεταξύ του ΕΚΤ και του ΕΙΕ συνάπτονται συμφωνητικά συνεργασίας που αφορούν στη χρήση και διαχείριση από το ΕΚΤ των χώρων του κτιρίου του ΕΙΕ και τον αναλογικό επιμερισμό των λειτουργικών δαπανών, με γνώμονα την εύρυθμη και λειτουργική συνύπαρξη των δύο φορέων, καθώς και σε κάθε άλλο εκκρεμές θέμα που αφορά κοινώς αναληφθείσες δράσεις και τη μελλοντική συνεργασία τους επί οποιουδήποτε πεδίου των δραστηριοτήτων τους, προς εξυπηρέτηση των σκοπών δημοσίου συμφέροντος που υπηρετούν. Επίσης, με τη δημοσίευση του παρόντος μεταφέρεται από το ΕΙΕ στο ΕΚΤ το μέρος της τακτικής επιχορήγησης του έτους 2019, που αφορά στη μισθοδοσία του προσωπικού του ΕΚΤ. Το ΕΚΤ εξακολουθεί να υποστηρίζεται από τις οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες του ΕΙΕ, μέχρι τη σύσταση των αντίστοιχων διευθύνσεων στο ΕΚΤ και την ολοκλήρωση των διαδικασιών απόσχισης και εκκαθάρισης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του ΕΚΤ/ΕΙΕ και πάντως το αργότερο μέχρι τις 31.12.2019. Μέχρι τη σύναψη του συμφωνητικού συνεργασίας μεταξύ του ΕΙΕ και του ΕΚΤ οι χώροι που χρησιμοποιούνταν μέχρι τη δημοσίευση του π.δ. 81/2019 (Α΄119) από τα τμήματα του ΕΚΤ/ΕΙΕ συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται από το ΕΚΤ, το οποίο διατηρεί παράλληλα κοινή χρήση με το ΕΙΕ στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου του ΕΙΕ. Με τη δημοσίευση του παρόντος μεταφέρονται αυτοδίκαια στο ΕΚΤ, όλα τα έργα και προγράμματα καθώς και αρμοδιότητες και χρηματοδοτήσεις που διατηρούσε ως ΕΚΤ/ΕΙΕ.
Με τη δημοσίευση του παρόντος, εξακολουθεί να διατηρείται από το ΕΚΤ με την ίδια νομική σχέση απασχόλησης ο Διευθυντής, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου και σχέση εντολής ,καθώς και οι συνεργάτες με συμβάσεις έργου, μίσθωσης έργου και παροχής υπηρεσιών φυσικών προσώπων, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εργάζονται και υπηρετούν στο ΕΚΤ διατηρώντας όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες, κατά τον χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος, συμβάσεις, ετήσιες αποδοχές και σχέσεις εργασίας.
Μέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου, αρμόδιος και υπογράφων για κάθε θέμα λειτουργίας, νομικών δεσμεύσεων, χρηματοδότησης, εκτέλεσης συμβάσεων και δαπανών είναι ο Διευθυντής, ο οποίος δύναται να προβαίνει σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την εκπροσώπηση και την εύρυθμη λειτουργία του ΕΚΤ.
Σε περίπτωση διάλυσης του ΕΚΤ, η περιουσία του, κινητή και ακίνητη, καθώς και τα κάθε είδους δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο.

1. Συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛ.ΚΕ.Δ.» στο εξής. Στις διεθνείς συναλλαγές, η επωνυμία του ΕΛ.ΚΕ.Δ., αποδίδεται στα αγγλικά ως «HELLENIC SPACE CENTER».

2. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικός Διαστημικός Οργανισμός Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε.» η οποία συστάθηκε με το άρθρο 18 του ν. 4508/2017 (Α΄ 200), καταργείται χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση και διαγράφεται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του ν. 3419/2005 (Α΄297).

3. Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. υπεισέρχεται ως καθολικός διάδοχος στη θέση της ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε. και αυτοδικαίως στο σύνολο των πάσης φύσεως αρμοδιοτήτων, δικαιωμάτων, υποχρεώσεων και λοιπών εννόμων σχέσεων της ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε.. Οι κάθε είδους, τύπου, φύσεως και περιεχομένου δικαιοπραξίες που έχουν συναφθεί ή προκηρυχθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και ευρίσκονται σε ισχύ, στις οποίες το μοναδικό ή ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη είναι η ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε. συνεχίζονται από και στο όνομα του ΕΛ.ΚΕ.Δ., χωρίς το ΕΛ.ΚΕ.Δ. ή άλλο συμβαλλόμενο μέρος ή τρίτος να δικαιούται να ζητήσει για τον λόγο αυτόν τη λύση των ανωτέρω δικαιοπραξιών ή τη μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές. Επιπλέον, με τη δημοσίευση του παρόντος μεταφέρονται αυτοδίκαια στο ΕΛ.ΚΕ.Δ. όλα τα έργα και προγράμματα, καθώς και αρμοδιότητες και χρηματοδοτήσεις που διατηρούσε η ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε.. Οι εκκρεμείς δίκες της ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε. συνεχίζονται από και στο όνομα του ΕΛ.ΚΕ.Δ., χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδικότερη, δικαστική ή εξώδικη, ενέργεια για την συνέχισή τους.

4. Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. εδρεύει στην Αθήνα, με απόφαση δε του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να οριστεί ως έδρα άλλος δήμος της Χώρας.

5. Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. ανήκει στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του. Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικονομικών, δικαστικών, ουσιαστικού και δικονομικού δικαίου προνομίων και ατελειών του Δημοσίου.

6. Κάθε πράξη ή συμφωνία, που αφορά στη μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού και κάθε εμπράγματου δικαιώματος προς το ΕΛ.ΚΕ.Δ., καθώς και η μεταγραφή των πράξεων ή συμφωνιών αυτών στα οικεία υποθηκοφυλακεία ή κτηματολογικά γραφεία, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, εκτός του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου, των Φόρων Μεταβίβασης ακινήτων, δωρεών, κληρονομιών και του Φ.Π.Α., όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, από κάθε τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και ασφαλιστικών οργανισμών ή τρίτων. Ειδικά για τον φόρο εισοδήματος, το ΕΛ.ΚΕ.Δ. απαλλάσσεται αυτού, με εξαίρεση το εισόδημα που αποκτά από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, σύμφωνα με την περίπτωση α’ του άρθρου 46 του ν. 4172/2013 (Α΄167). Σε κάθε περίπτωση, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του ενωσιακού δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων, εξαιρουμένων των ζητημάτων που αφορούν στρατιωτικές εφαρμογές και των θεμάτων εθνικής ασφαλείας.

7. Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

8. Οι σκοποί του ΕΛ.ΚΕ.Δ. είναι οι ακόλουθοι:
α. η διαμόρφωση πρότασης για τη στρατηγική στον τομέα του διαστήματος και η εκπόνηση κυλιόμενου-δυναμικού σχεδίου δράσης της διαστημικής στρατηγικής σε συνεργασία με την πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα, τον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα που προσδιορίζει στόχους, τομείς συνεργασίας και διαδικασίες για την επίτευξη των στόχων,
β. η συνεργασία, ο συντονισμός, η υποστήριξη και η κινητοποίηση φορέων, υπηρεσιών και νομικών προσώπων του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα για την προώθηση, διάχυση και αξιοποίηση της διαστημικής στρατηγικής της Ελλάδας, καθώς και η συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και ομάδες που δραστηριοποιούνται σε διαστημικά θέματα και προγράμματα,
γ. η προώθηση και συμμετοχή ως συντονιστής δημόσιων φορέων σε έργα και προγράμματα, καθώς και η διαχείριση εθνικών προγραμμάτων και έργων σε τομείς του Διαστήματος, όπως η επιστημονική έρευνα, η τεχνολογία, οι τηλεπικοινωνίες, η ασφάλεια, η οικονομία, το περιβάλλον, η αγροτική ανάπτυξη, οι μεταφορές, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και το εμπόριο,
δ. η συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, πρωτοβουλίες, φόρουμ και δραστηριότητες για θέματα Διαστήματος, ο συντονισμός των εθνικών εκπροσώπων στον τομέα του Διαστήματος, η ανάπτυξη ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών, η ανταλλαγή και σύνθεση γνώσεων, καινοτομίας και δράσεων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η ανταποδοτική συμμετοχή της χώρας στους ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς Διαστήματος, σε ευρωπαϊκά ή διεθνή διαστημικά προγράμματα, καθώς και η συμμετοχή στη σχεδίαση προγραμμάτων για την εξυπηρέτηση εθνικών, επιστημονικών, επιχειρησιακών και αναπτυξιακών αναγκών στις οποίες το Διάστημα έχει πρωταρχικό ρόλο,
ε. η συμβολή στην ανάπτυξη και ενίσχυση της τεχνολογίας και των διαστημικών εφαρμογών, υπηρεσιών και επίγειων υποδομών προς όφελος της εγχώριας βιομηχανίας και έρευνας, καθώς και η υποστήριξη στο σχεδιασμό δορυφόρων, δορυφορικών συστημάτων, υλικών και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων τηλεπισκόπησης, μέσω και της αξιοποίησης της συμμετοχής της χώρας στους διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς και προγράμματα, καθώς και στις πάσης φύσεως επιστροφές που δικαιούται η χώρα,
στ. η συνεργασία με αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες για τη συνεχή επιμόρφωση των φοιτητών, των νέων ερευνητών και των δημόσιων λειτουργών σε θέματα Διαστήματος, καθώς και η σχεδίαση και η συμμετοχή στην υλοποίηση δράσεων για την κατανόηση των διαστημικών δραστηριοτήτων και εφαρμογών,
ζ. η προώθηση θεμάτων τυποποίησης και η μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών στον τομέα των διαστημικών εφαρμογών και υπηρεσιών,
η. η πειραματική ή εμπορική αξιοποίηση των δικαιωμάτων του Δημοσίου σε δορυφορικά και διαστημικά αντικείμενα, καθώς και η αξιοποίηση των συναφών υπηρεσιών, πόρων και περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, κατόπιν σχετικής εκχωρήσεως ή άδειας του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
θ. η παροχή συνδρομής προς το Δημόσιο αναφορικά με δορυφορικά και διαστημικά θέματα, καθώς και η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και η εκπόνηση μελετών προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφορικά με τη διαχείριση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του Δημοσίου στο Διάστημα, την καταχώριση και αξιολόγηση διαστημικών αντικειμένων, καθώς και την ανάπτυξη δορυφορικών συστημάτων.

9. Οι πόροι του ΕΛ.ΚΕ.Δ. προέρχονται από: α. κάθε είδους χρηματοδοτήσεις/επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (Tακτικό και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων), β. χρηματοδοτήσεις, επιδοτήσεις, εισφορές και κάθε είδους ενισχύσεις ή επιχορηγήσεις από όργανα και οργανισμούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλους ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς, μεταξύ άλλων για τα έργα που αναλαμβάνει να υλοποιήσει, γ. την εκμετάλλευση δικαιωμάτων του Δημοσίου επί των διαστημικών αντικειμένων, των δορυφόρων, των δορυφορικών τροχιών και των συναφών ραδιοσυχνοτήτων που έχουν παραχωρηθεί στο ΕΛ.ΚΕ.Δ. από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς και συμβάσεων ή προγραμμάτων που υλοποιούνται κατά την άσκηση πειραματικής ή εμπορικής δραστηριότητας, δ. την παροχή υπηρεσιών και τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων χρήσης επιστημονικών ερευνητικών έργων και μελετών, ε. δωρεές, ενισχύσεις, κληρονομίες, κληροδοσίες, επιχορηγήσεις, χορηγίες και κάθε είδους εισφορές φυσικών ή νομικών προσώπων, του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, της ημεδαπής ή αλλοδαπής, στ. ίδια έσοδα από την παροχή των εξειδικευμένων υπηρεσιών του προς τρίτους, εκτέλεση έργων για λογαριασμό τρίτων, ζ. έσοδα από την αξιοποίηση στοιχείων της κινητής ή ακίνητης περιουσίας του και από δάνεια κάθε μορφής, καθώς και από οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες πηγές. Σε περίπτωση διάλυσης του ΕΛ.ΚΕ.Δ., η περιουσία του, κινητή και ακίνητη, καθώς και τα κάθε είδους δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο.

10. Ως προς τα διαστημικά προγράμματα και τις διαστημικές εφαρμογές που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας διατηρεί διοικητική και επιχειρησιακή αυτονομία σε σχέση με το ΕΛ.ΚΕ.Δ., δύναται δε να συμμετέχει κατόπιν προσκλήσεως στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΚΕ.Δ. χωρίς δικαίωμα ψήφου, εφόσον συζητείται θέμα που άπτεται της εθνικής άμυνας και ασφάλειας.

11. Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. τηρεί όλα τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά τα οποία και θέτει στη διάθεση των αρμόδιων οργάνων, όποτε ζητηθούν. Οι επαληθεύσεις, επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι των χρηματοδοτηθέντων προγραμμάτων και έργων πραγματοποιούνται προκειμένου να παρακολουθούνται οι πραγματοποιούμενες δράσεις και να διασφαλίζεται ότι τα διατιθέμενα από το ΕΛ.ΚΕ.Δ. ποσά επενδύονται σύμφωνα με τους στόχους και τα προβλεπόμενα στον παρόντα νόμο και τις αποφάσεις των οργάνων του. Η διαχειριστική χρήση του ΕΛ.ΚΕ.Δ. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. συντάσσει ετήσια έκθεση, η οποία περιλαμβάνει τον οικονομικό απολογισμό και τον απολογισμό πεπραγμένων του ΕΛ.ΚΕ.Δ. και δημοσιεύεται στον επίσημο διαδικτυακό του τόπο. Ο οικονομικός απολογισμός περιλαμβάνει ισολογισμό, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και τις χρηματοροές του ΕΛ.ΚΕ.Δ.. Τον Οκτώβριο κάθε έτους υποβάλλεται στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης η ετήσια έκθεση που αφορά το προηγούμενο έτος. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του ΕΛ.ΚΕ.Δ. είναι ετήσιος και ασκείται από δύο (2) ορκωτούς λογιστές, που ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ελέγχουν τη νομιμότητα της οικονομικής διαχείρισης βάσει των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση. Η αμοιβή των ορκωτών λογιστών επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του ΕΛ.ΚΕ.Δ.. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης μπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε έκτακτος έλεγχος.

12. Όργανο Διοίκησης του ΕΛ.ΚΕ.Δ. είναι το Διοικητικό του Συμβούλιο, που ορίζεται για πενταετή θητεία με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και αποτελείται από επτά (7) μέλη, ήτοι: α) Πρόεδρο, β) Διευθύνοντα Σύμβουλο, γ) πέντε μέλη.

13. Ο Πρόεδρος συγκαλεί το Δ.Σ. σε τακτική ή έκτακτη συνεδρίαση, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη και διευθύνει τις εργασίες του. Τον Πρόεδρο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Πρόεδρος. Σε περίπτωση κατά την οποία κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο μια ή περισσότερες θέσεις συμβούλων, η πλήρωση αυτών για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους γίνεται κατά τον τρόπο που γίνεται ο ορισμός τους. Μέχρι την πλήρωση αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο νόμιμα συνέρχεται και αποφασίζει έγκυρα, εφόσον ο αριθμός του δεν έχει μειωθεί κάτω των τριών (3) μελών. Αν ο αριθμός των μελών μειωθεί κάτω των τριών (3) διορίζονται οι απαιτούμενοι προσωρινοί Σύμβουλοι από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μέχρι να ορισθούν οι οριστικοί. Η θητεία των Συμβούλων παρατείνεται μέχρι να ορισθούν οι νέοι Σύμβουλοι. Ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του προΐστανται των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνουν τις εργασίες του. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εποπτεύει τις εργασίες του ΕΛ.ΚΕ.Δ. παρακολουθεί τη λειτουργία του, ενημερώνει το Δ.Σ., σχετικά και είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο αυτού. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που ανάγεται στη διαχείριση της περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση του ΕΛ.ΚΕ.Δ. και γενικά τη δραστηριότητά της, λαμβάνει δε όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα και αποφάσεις για την πραγματοποίηση του σκοπού του ΕΛ.ΚΕ.Δ.. Το Δ.Σ. συγκαλείται ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου του σε τακτικές συνεδριάσεις τουλάχιστον δώδεκα (12) φορές το χρόνο. H πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με την ημερήσια διάταξη τουλάχιστον 48 ώρες πριν τη συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλεί το Δ.Σ. όταν αυτό ζητήσουν για συγκεκριμένο θέμα ή θέματα δύο (2) τουλάχιστον μέλη του ή ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος μπορεί να συμμετάσχει στη συνεδρίαση αυτή, χωρίς ψήφο. Ο Πρόεδρος του ΔΣ καθορίζει και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, στα οποία περιλαμβάνει επίσης τα θέματα που προτείνονται από τα μέλη του Δ.Σ. και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.. Το Δ.Σ. συνεδριάζει νομίμως, εφόσον μετέχουν στη συνεδρίαση τουλάχιστον τέσσερα (4) μέλη αποφασίζει δε κατά πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

14. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να διαθέτουν εγνωσμένο κύρος, επιστημονική επάρκεια και επαγγελματική εμπειρία, υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και εκτενή εμπειρία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης ή των τομέων στους οποίους δραστηριοποιείται το ΕΛ.ΚΕ.Δ.. Τα ειδικότερα προσόντα και τα κωλύματα ή ασυμβίβαστα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται στον Κανονισμό του ΕΛ.ΚΕ.Δ..

15. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση του ΕΛ.ΚΕ.Δ. και του σκοπού της. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για τα θέματα που σχετίζονται με τη διαχείριση του ΕΛ.ΚΕ.Δ., εκτός από τα θέματα εκείνα που, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να αναθέτει το χειρισμό ιδιαίτερων ζητημάτων σε εξειδικευμένους επιστήμονες στον τομέα του Διαστήματος, οι οποίοι δεν ανήκουν στο τακτικό προσωπικό του ΕΛ.ΚΕ.Δ. και οι οποίοι διαθέτουν ειδικές γνώσεις και πείρα στις υποθέσεις που τους ανατίθενται, η δε αμοιβή αυτών προσδιορίζεται με την ανωτέρω απόφαση

16. Το ΕΛ.ΚΕ.Δ. προσλαμβάνει προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου για απασχόληση ορισμένου ή αορίστου χρόνου, με σύμβαση έμμισθης εντολής ή με σύμβαση έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το ΕΛ.ΚΕ.Δ., μπορεί κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων να προσλαμβάνει έως δέκα (10) ειδικούς επιστήμονες εγνωσμένης αξίας για την εκπλήρωση των σκοπών της και για την κάλυψη των ιδιαίτερων αναγκών του Δημόσιου, κατά τον έλεγχο των διαστημικών δραστηριοτήτων και την εποπτεία των διαστημικών αντικειμένων, κατ’ αναλογική εφαρμογή της παραγράφου 6 του άρθρου 13 του ν. 3429/2005, εντός των ορίων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

17. Κατά την έναρξη λειτουργίας του ΕΛ.ΚΕ.Δ., με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης επιτρέπεται, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερομένων, να αποσπώνται στο ΕΛ.ΚΕ.Δ., κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, έως έξι (6) στελέχη του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μόνιμοι ή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζονται οι όροι και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την απόσπαση, εκτός από μισθολογικά θέματα για τα οποία εφαρμόζεται το άρθρο 23 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, οι άμεσες και επείγουσες ανάγκες στελέχωσης του ΕΛ.ΚΕ.Δ. μπορεί να καλυφθούν προσωρινώς και με μετακίνηση ή παράλληλη άσκηση καθηκόντων υφιστάμενου εξειδικευμένου προσωπικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς το ΕΛ.ΚΕ.Δ.. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι εργασίας που θα διέπουν την προσωρινή άσκηση καθηκόντων αυτού του προσωπικού μέχρι την ολοκλήρωση της συγκρότησης και στελέχωσης του ΕΛ.ΚΕ.Δ., ως και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.

18. Για την κάλυψη των αναγκών του ΕΛ.ΚΕ.Δ., επιτρέπεται η απόσπαση σε αυτήν προσωπικού από το Δημόσιο, από νομικά πρόσωπα του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, από ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, καθώς και από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και φορείς, που εποπτεύονται από το Δημόσιο σύμφωνα με τον ν. 4440/2016.

19. Παράλληλα, διατηρείται από το ΕΛ.ΚΕ.Δ. με την ίδια νομική σχέση απασχόλησης το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ορισμένου χρόνου και σχέση εντολής, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου εργάζονται και υπηρετούν στην καταργούμενη με το παρόν ΕΛ.Δ.Ο. Α.Ε., διατηρώντας όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις υφιστάμενες, κατά το χρόνο της δημοσίευσης του παρόντος, συμβάσεις, ετήσιες αποδοχές και σχέσεις εργασίας

20. Με εσωτερικό κανονισμό που καταρτίζεται από το ΕΛ.ΚΕ.Δ. μέσα σε ένα χρόνο από τη δημοσίευση του παρόντος και υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα, αναγκαία για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία του ΕΛ.ΚΕ.Δ., ιδίως η οργάνωση, η λειτουργία, διάρθρωση και οι αρμοδιότητες των υπηρεσιών της, ο αριθμός των θέσεων προσωπικού ανά κατηγορία και ειδικότητα και η κατανομή τους στις διοικητικές μονάδες της, ο αριθμός των ειδικών επιστημόνων, καθώς και ο αριθμός των θέσεων νομικού συμβούλου, δικηγόρων και ειδικών νομικών συνεργατών, οι οποίοι συνδέονται με το ΕΛ.ΚΕ.Δ. με σχέση έμμισθης εντολής, τα αναγκαία προσόντα, οι όροι πρόσληψης και εργασίας και η βαθμολογική εξέλιξη των ειδικών επιστημόνων, οι διαδικασίες αξιολόγησης των διευθυντικών στελεχών, καθώς και το πειθαρχικό δίκαιο του προσωπικού και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Επίσης, θέματα ασφάλειας και διαβάθμισης προσωπικού, προστασίας προσωπικών δεδομένων και απορρήτων πληροφοριών, καθώς και ελέγχου του ΕΛ.ΚΕ.Δ..
Ως την έκδοση του εσωτερικού κανονισμού, τα παραπάνω θέματα ρυθμίζονται με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.ΚΕ.Δ..

1. Με διαπιστωτική πράξη του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού προσδιορίζονται οι θέσεις και οι υπάλληλοι των μεταφερόμενων στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υπηρεσιών, σύμφωνα με το π.δ. 81/2019 (Α΄119) και το π.δ. 84/2019 (Α΄ 123).

2. Με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης προσδιορίζονται οι θέσεις και οι υπάλληλοι που μεταφέρονται από το πρώην Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης στο Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με το π.δ. 81/2019 και π.δ. 84/2019.

3. Κάθε ενέργεια ή απόφαση που αφορά στην άσκηση αρμοδιοτήτων για θέματα προσωπικού των υπαλλήλων που μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το π.δ. 81/2019 συνεχίζεται το αργότερο μέχρι τις 31.12.2019 από τις αρμόδιες υπηρεσίες Διοικητικού ή Ανθρώπινου Δυναμικού των Υπουργείων από τα οποία μεταφέρθηκαν προκειμένου να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες ενέργειες για την ομαλή μετάβαση της διοικητικής υποστήριξης του εν λόγω προσωπικού από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

4. Κάθε ενέργεια ή απόφαση που αφορά στην άσκηση αρμοδιοτήτων για θέματα προσωπικού των υπαλλήλων που μεταφέρθηκαν σύμφωνα με το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) από το καταργηθέν Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζεται το αργότερο μέχρι τις 31.12.2019 από την αρμόδια υπηρεσία Διοικητικού του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προκειμένου να ολοκληρωθούν οι αναγκαίες ενέργειες για την ομαλή μετάβαση της διοικητικής υποστήριξης του εν λόγω προσωπικού από τις αρμόδιες υπηρεσίες υποδοχής.

5. Οι υπάλληλοι που μεταφέρθηκαν από το καταργηθέν Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ή προς το νεοσυσταθέν Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα συνεχίσουν να συμμετέχουν νόμιμα στα συλλογικά όργανα, στα οποία έχουν οριστεί, μέχρι την αντικατάστασή τους.

6. Οι υπάλληλοι που μεταφέρθηκαν σύμφωνα με το π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διατηρούν όλα τα μισθολογικά, συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά δικαιώματα και τυχόν άλλες παροχές, που είχαν στα Υπουργεία από τα προήλθαν.

7. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης εξακολουθεί να ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ασκούσε η Γ.Γ.Π.Σ. του Υπουργείου Οικονομικών σύμφωνα με τα άρθρα 19 έως 28 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σε συνδυασμό με τα άρθρα 1 έως 43 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και τη Συμφωνία Επιπέδου Εξυπηρέτησης (Service Level Agreement SLA) που έχει υπογράψει με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Υπουργείο Οικονομικών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και εξακολουθεί να σχεδιάζει, αναπτύσσει και λειτουργεί παραγωγικά όλα τα Πληροφοριακά Συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης εξακολουθεί να παρακολουθεί, να υλοποιεί και να παραλαμβάνει συμβάσεις, έργα, προγράμματα τα οποία παρακολουθούσε και υλοποιούσε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της κατά τη δημοσίευση του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119). Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης εξακολουθεί να παρέχει μηχανογραφική υποστήριξη στο Υπουργείο Οικονομικών, η οποία στη συνέχεια θα εξειδικευτεί με την υπογραφή Συμφωνίας Επιπέδου Εξυπηρέτησης (Service Level Agreement – SLA) μεταξύ του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης μετά από εισήγηση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

8. Κάθε είδους υπηρεσίες πληροφορικής, που είχαν ανατεθεί με οποιαδήποτε άλλη γενική ή ειδική διάταξη στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα, παρέχονται εφεξής με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

9. Η χρήση και η διαχείριση του κτιρίου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, που βρίσκεται επί των οδών Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, Μοσχάτο Αττικής, και του κτιρίου της έδρας του Υπουργείου που βρίσκεται επί των οδών Αλεξάνδρου Πάντου και Φραγκούδη 11, Καλλιθέα Αττικής, μεταφέρεται αυτοδίκαια στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

10. Η ιδιοκτησία, διοίκηση και διαχείριση των άυλων και υλικών περιουσιακών στοιχείων, που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο του σκοπού και για την εξυπηρέτηση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων, αναλαμβάνονται εφεξής από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

11. Τα προβλεπόμενα έσοδα, όπως αναφέρονται στις αποφάσεις υπ’ αριθμ. Α. 1202/20.5.2019 (Β΄1830) και υπ’ αριθμ. 67343 ΕΞ/19.6.2019 (Β΄ 2443) του Υπουργείου Οικονομικών μεταφέρονται σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4270/2014 στον προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης για το οικονομικό έτος του 2020 και έπειτα.

12. Οι κεντρικές υποδομές και λοιπές υποδομές υποστήριξης κυβερνητικού νέφους της ΚΤΠ Α.Ε. εφεξής διοικούνται και διαχειρίζονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

13. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 154 του ν. 4601/2019 η φράση «των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης» αντικαθίσταται από τη φράση «των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

14. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 154 του ν. 4601/2019 η φράση «των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών» αντικαθίσταται από τη φράση «των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών».

15. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων νοείται εφεξής η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

16. Με τον Οργανισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος καταρτίζεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των αρμοδίων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, Υπουργών εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζονται οι κατηγορίες και οι κλάδοι, τα τυπικά προσόντα διορισμού σε θέσεις κάθε κλάδου, τα καθήκοντα των κλάδων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη στελέχωση των οργανικών μονάδων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Με τον ως άνω Οργανισμό δύνανται να εξειδικεύονται οι υφιστάμενες αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων του Υπουργείου ή να μεταφέρονται μεταξύ αυτών.

17. Οι θητείες των Προϊσταμένων κάθε επιπέδου των υπηρεσιών οι οποίες αναδιαρθρώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος μέρους λήγουν αυτοδικαίως τριάντα (30) μέρες μετά τη δημοσίευση του παρόντος. Για την επιλογή και τοποθέτηση των προϊσταμένων των νέων οργανικών μονάδων κάθε επιπέδου, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα και οι θέσεις Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης προκηρύσσονται εντός δύο (2) μηνών.

18. Για τη διασφάλιση της άμεσης λειτουργίας των υπηρεσιών της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται μεταβατικά, με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα, η τοποθέτηση σε θέσεις προϊσταμένων των οργανικών τους μονάδων, υπαλλήλων οι οποίοι υπηρετούν στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 84 του Υπαλληλικού Κώδικα όπως ισχύει. Για την τοποθέτηση των υπαλλήλων συνεκτιμώνται τα ουσιαστικά προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς τους, η γνώση του αντικειμένου του φορέα και οι εν γένει διοικητικές τους ικανότητες.

19. Οι διατάξεις των παραγράφων 20 και 21 ισχύουν και για τις υπηρεσίες που συνιστώνται δια του παρόντος Μέρους.

20. Κάθε αμφισβήτηση που τυχόν προκύψει κατά την μεταφορά αρμοδιοτήτων από τις παλαιές στις νέες οργανικές μονάδες που συστήνονται με το παρόν επιλύονται με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

21. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις του παρόντος.

Το άρθρο 19 του ν. 4283/2014 (Α΄ 189), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4574/2018 (A΄ 191), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 19
Για την πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, μπορεί να γίνει χρήση πόρων του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η σχετική δαπάνη μπορεί να βαρύνει τη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 047 με Κωδικό Έργου 2014ΣΕ04700000 του έτους 2019 και τίτλο «Πληρωμή αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, βάσει του άρθρου 9 του ν. 4574/2018 (A΄191)», έως το ποσό των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (24.300.000) ευρώ και την οικεία Συλλογική Απόφαση του έτους 2020 έως του ποσού των είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων τριακοσίων χιλιάδων (24.300.000) ευρώ.»

1. Η θητεία των υπηρετούντων εκπαιδευτικών σε Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο, η οποία είτε λήγει αυτοδίκαια στις 31.8.2019, είτε παρατάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 97 του ν. 4530/2018 (Α΄ 118) μέχρι τις 31.8.2019, παρατείνεται μέχρι τις 31.8.2020. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η θητεία των εκπαιδευτικών των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων δύναται να παραταθεί για ακόμη ένα (1) έτος και μέχρι τις 31.8.2021. Κατά τη διάρκεια της παράτασης οι υπηρετούντες σε Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλουν αίτηση μετάθεσης σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Για όσους μετατέθηκαν το 2019 δεν ισχύει η παράταση του πρώτου εδαφίου. Ομοίως, για όσους μετατεθούν το 2020 δεν ισχύει η ενδεχόμενη παράταση του δεύτερου εδαφίου.

2. Οι εκπαιδευτικοί που δεν επιθυμούν την παράταση της θητείας τους μέχρι τις 31.8.2020, δύνανται:
α) να επιστρέψουν στην περιοχή μετάθεσης από την οποία προήλθαν και να τοποθετηθούν στη σχολική μονάδα της τελευταίας οργανικής τους θέσης και εφόσον αυτή έχει καλυφθεί, να τεθούν στη διάθεση του οικείου Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ως υπεράριθμοι ή β) να τεθούν στη διάθεση του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου της βαθμίδας τους, στην περιοχή στην οποία ανήκει το Πρότυπο ή Πειραματικό σχολείο, και να δηλώσουν σχολικές μονάδες προτίμησής τους για οριστική τοποθέτηση, ώστε να συμμετάσχουν στη διαδικασία οριστικών τοποθετήσεων και βελτιώσεων, από κοινού με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς.

3. Η ισχύς των άρθρων 76, 77, 78 και 79, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 89 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70) αναστέλλεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 1 και της τυχόν παράτασης αυτής.

4. Κατ’ εξαίρεση, για το διδακτικό έτος 2019-2020 ανανεώνεται η απόσπαση των εκπαιδευτικών που είχαν αποσπαστεί και υπηρετήσει στα Πρότυπα ή Πειραματικά σχολεία για το διδακτικό έτος 2018-2019. Οι εκπαιδευτικοί που δεν επιθυμούν την ανανέωση της απόσπασής τους σύμφωνα με τα ανωτέρω, υποβάλλουν σχετική δήλωση μέχρι 20.8.2019 στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει το Πρότυπο ή Πειραματικό Σχολείο με την υποχρέωση κοινοποίησης της δήλωσης στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης της οργανικής τους θέσης.

Το άρθρο 3 του ν. 4485/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Ακαδημαϊκές ελευθερίες – Αναβάθμιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος
1. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) κατοχυρώνεται και προστατεύεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία, η οποία αποτελεί θεσμική εγγύηση της αδέσμευτης και απαραβίαστης επιστημονικής σκέψης, έρευνας και διδασκαλίας.
2. Η ακαδημαϊκή ελευθερία, καθώς και η ελεύθερη έκφραση και διακίνηση των ιδεών, προστατεύονται σε όλους τους χώρους των Α.Ε.Ι., έναντι οποιουδήποτε προσπαθεί να τις καταλύσει ή περιορίσει.
3. Εντός των χώρων των Α.Ε.Ι. οι Αρμόδιες Αρχές ασκούν όλες τις κατά νόμο αρμοδιότητές τους, συμπεριλαμβανομένης της επέμβασης λόγω τέλεσης αξιόποινων πράξεων.»

1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 35 του ν. 4610/2019 (Α΄70) καταργείται.

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του ν. 4610/2019 διαγράφονται οι λέξεις «την Σχολή Νομικών Επιστημών και».

3. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 36 του ν. 4610/2019 καταργείται.

4. Στο εδάφιο πρώτο της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4610/2019 διαγράφεται η λέξη «Νομικής».

5. Στην παράγραφο 5 του άρθρου 36 του ν. 4610/2019 διαγράφεται η λέξη «Νομικής».

Μεταβατικά, κατ’ εξαίρεση κάθε σχετικής γενικής ή ειδικής διάταξης, επιτρέπεται η συνέχιση παροχής υπηρεσιών του εκπαιδευτικού προσωπικού που έχει αποσπασθεί στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέχρι τις 31.8.2019, καθώς και η ανανέωση των αποσπάσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού αυτού, το οποίο επιθυμεί, κατόπιν σχετικής αίτησής του, την ανανέωση της απόσπασής του στη Γ.Γ.Ε.Τ., μέχρι τις 31.8.2020, άνευ έτερης διαδικασίας, χωρίς να απαιτείται νεότερη αποδέσμευση από τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή τα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ) ή σχετική γνώμη του Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ). Για την ανανέωση της απόσπασης εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Όμοια δυνατότητα παρέχεται και στους εκπαιδευτικούς που είχαν αποσπασθεί στη Γ.Γ.Ε.Τ. μέχρι 31.8.2019, αλλά αντί της αρχικής αιτήσεώς τους, επιθυμούν να αποσπασθούν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Η παράγραφος 12 του άρθρου 20 του ν. 4547/2018 (Α΄102) αντικαθίσταται ως εξής:
«12.α. Τα Κ.Π.Ε. εξακολουθούν να λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου και για το σχολικό έτος 2019-2020. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων η λειτουργία των Κ.Π.Ε. μπορεί να επεκτείνεται και σε επόμενο διδακτικό έτος.
β. Η απόφαση υπ’ αριθμ. 77877/Δ7/17.5.2019 (Β΄1752) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καταργείται.»

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν. 3879/2010 (Α΄163) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Από 1.9.2020 η πιστοποιημένη εκπαιδευτική επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από δημόσιους πόρους πρόγραμμα της μη τυπικής εκπαίδευσης.»

Καταργείται το άρθρο 83 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236) όπως ισχύει.

Στην παράγραφο 8 του άρθρου 4 του ν. 4473/2017, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 25 του ν. 4559/2018, η ημερομηνία «1.9.2018» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1.9.2019».

Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 89 του ν. 4547/2018 (Α΄ 102) όπως ισχύει, η ημερομηνία 1.9.2019 αντικαθίσταται από την ημερομηνία 1.9.2020. 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 4611/2019 (Α΄73) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η βασική οφειλή που υπάγεται στη ρύθμιση του παρόντος, όπως αυτή προκύπτει μετά τον υπολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2 έως 6, κεφαλαιοποιείται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, κατά την κείμενη νομοθεσία, επιβαρύνεται, από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής στη ρύθμιση, με τόκο που υπολογίζεται με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας πλέον τριών (3) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως υπολογιζόμενο.»

1. Το άρθρο 32 του ν. 4554/2018 (Α΄ 130), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 85 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους ισχύουν από 1η Μαρτίου 2020. Κατ’ εξαίρεση, τα άρθρα 19 και 24 έως 28 του ν. 4554/2018 εξακολουθούν να ισχύουν κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 85 του ν. 4611/2019.»

2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 45 του προεδρικού διατάγματος υπ΄αριθ. 70/2019 (Α΄ 110) «Οργανισμός του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.)», με τίτλο «Έναρξη Ισχύος» αντικαθίσταται από όταν ίσχυσε ως εξής: «Η ισχύς του παρόντος αρχίζει μετά την παρέλευση πέντε (5) μηνών από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.»

1. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 22 ν. 4213/2013 (Α΄261) τροποποιείται η περίπτωση α΄ ως ακολούθως:
«α. Τα φάρμακα στον ειδικό κατάλογο του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, τα οποία έχουν άδεια κυκλοφορίας για νοσοκομειακή μόνο χρήση, διατίθενται αποκλειστικά από φαρμακεία των νοσοκομείων και των ιδιωτικών κλινικών. Σε περίπτωση που δηλώνεται στον ΕΟΠΥΥ αδυναμία χορήγησης των φαρμάκων του προηγούμενου εδαφίου, αυτά διατίθενται και από τα φαρμακεία και φαρμακαποθήκες του ΕΟΠΥΥ, που προβλέπονται στο άρθρο 8 της αριθ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 4898/2018), σε ιδιωτικές κλινικές και σε δημόσια νοσοκομεία.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 9 του άρθρου 22 του ν. 4213/2013 (Α΄ 261) προστίθενται εδάφια στ΄, ζ΄ και η΄ ως ακολούθως:
«στ. Ο ΕΟΠΥΥ δύναται να διακινεί προς τα ιδιωτικά φαρμακεία ή σημεία διανομής Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ) (κανάλι διανομής ΕΟΠΥΥ) ή απευθείας στον ασφαλισμένο, φάρμακα υψηλού κόστους, όπως ορίζονται στο άρθρο 12 του ν. 3816/2010, τα οποία δεν έχουν άδεια κυκλοφορίας μόνο για νοσοκομειακή χρήση και καθορίζονται με υπουργική απόφαση μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ.
ζ. Η παραλαβή του φαρμάκου από τον ασφαλισμένο πραγματοποιείται με μηδενικό ποσοστό συμμετοχής – ατελώς κατά παρέκκλιση των διατάξεων τιμολόγησης.
η. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ, καθορίζονται η διαδικασία εκτέλεσης των συνταγών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των ανωτέρω.»

Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1 του άρθρου 266 του ν. 4512/2018 (Α΄5) τροποποιούνται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των γνωμοδοτούντων ιατρών, οι οποίοι επιλέγονται μετά από πρόταση των Διοικητών ΥΠΕ ή μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβούλιου ΕΟΠΥΥ, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού, για ιατρούς που έχουν οποιαδήποτε έννομη σχέση με τον ΕΟΠΥΥ. Για τους γνωμοδοτούντες ιατρούς ισχύουν τα ασυμβίβαστα που προβλέπονται για τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης.»

Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 268 του ν. 4512/2018 (Α΄ 45) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Σε περίπτωση που μετά την παρέλευση της αποκλειστικής προθεσμίας της παραγράφου 6 εδάφιο δ΄ του παρόντος άρθρου έχουν εισαχθεί στο Σ.Η.Π. γνωμοδοτήσεις που δεν συμφωνούν μεταξύ τους, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ, ζητά τη λήψη ιατρικής γνώμης εμπειρογνώμονα συναφούς ειδικότητας με την υπό πάθηση εκάστου ασφαλισμένου, που επιλέγεται από τηρούμενη λίστα, κατόπιν εισήγησης της Διεύθυνσης Διοικητικού Προσωπικού, που περιλαμβάνει ιατρούς ειδικοτήτων που υπηρετούν στην κεντρική υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ ή μετέχουν στο ΑΥΣ και επιλέγονται με τρόπο ανάλογο με τους γνωμοδοτούντες ιατρούς. Ο εμπειρογνώμονας υποβάλλει εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών τη γνωμάτευση του, η οποία έχει χαρακτήρα σύμφωνης γνώμης για το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.»

Η παράγραφος 6 του άρθρου 268 του ν. 4512/2018 (Α΄45) τροποποιείται ως ακολούθως:
«6. Τα αιτήματα που αφορούν σε φάρμακα που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο αποζημιούμενων φαρμάκων και χορηγούνται κατ’ εξαίρεση διαβιβάζονται άμεσα από τον διαχειριστή του Σ.Η.Π. ηλεκτρονικά προς την Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης για την έκφραση αιτιολογημένης γνώμης. Για την εξέταση των συγκεκριμένων αιτημάτων συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στην Επιτροπή εκπρόσωπος του ΕΟΠΥΥ που ορίζεται από το Δ.Σ. του Οργανισμού με τον αναπληρωτή του. Η γνώμη της Επιτροπής αποστέλλεται ηλεκτρονικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, τεκμαίρεται η αρνητική γνώμη της Επιτροπής. Στη συνέχεια το αίτημα, μαζί με τη γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης, αποστέλλεται αμέσως προς το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ, προκειμένου αυτό να λάβει την τελική του απόφαση. Για το αίτημα της παρούσας περίπτωσης η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ πρέπει να αποστέλλεται στον αιτούντα θεράποντα ιατρό μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.»

1. Για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της Δημόσιας Υγείας, οφειλές των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. που προέρχονται από την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών που έχουν πραγματοποιηθεί έως την 31η Ιουλίου του έτους 2019 και οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί λόγω: ελλιπών δικαιολογητικών ή τυπικών παρατυπιών ή σφαλμάτων που εμφιλοχώρησαν κατά τη διαδικασία των προμηθειών με υπαιτιότητα του νοσοκομείου ή υπέρβασης του ορίου εφοδιασμού του νοσοκομείου κατά το έτος υλοποίησης αυτών, ή προσφυγής των δικαιούχων στη δικαιοσύνη για την πληρωμή τους, καθίστανται νόμιμες και δύνανται να ενταλματοποιηθούν και να πληρωθούν κατ’ εξαίρεση, με μόνο παραστατικό το σχετικό τιμολόγιο, σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου και καθ’ υπέρβαση του ορίου των πιστώσεων εφοδιασμού του τρέχοντος έτους. Ως προς τις περιπτώσεις που αφορούν σε προσφυγές στη δικαιοσύνη, η πληρωμή γίνεται με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α΄75) από τον δικαιούχο, περί παραίτησής του από τα ένδικα μέσα και των πρόσθετων τυχόν αξιώσεων.

2. Σε περίπτωση οφειλών των προαναφερόμενων δικαιούχων προς το Ελληνικό Δημόσιο ή τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τα νοσοκομεία παρακρατούν τα ανάλογα ποσά και τα αποδίδουν κατά περίπτωση, προς συμψηφισμό, στους αντίστοιχους φορείς.

3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4432/2016 (Α΄ 212) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ισχύς της παρούσας παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31η Ιουλίου 2019».

4. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81) η ημερομηνία «1.7.2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1.7.2020».

Το άρθρο 36 του ν. 2778/1999 (Α΄ 295), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 του ν. 3730/2008 (Α΄ 262), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Διοικητικού Συμβουλίου, που εγκρίνεται από την αρμόδια Υγειονομική Περιφέρεια, τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. δύνανται να αναθέτουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, την τήρηση των λογιστικών τους βιβλίων για την εφαρμογή της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής Εκμεταλλεύσεως, καθώς και τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται από το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Δημόσιων Μονάδων Υγείας (π.δ. 146/2003, Α΄122) και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, εφόσον υπάρχει αδυναμία διεκπεραίωσης των εν λόγω λογιστικών εργασιών από το προσωπικό τους.
2. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε άλλο σχετικό με την ανάθεση των εργασιών της παραγράφου 1 θέμα.
3. Οι δαπάνες για λογιστικές εργασίες που έχουν γίνει από την 28.3.2017 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατ’ εφαρμογή της 62008/ΕΓΔΕΚΟ/1992/2008 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Β΄2657) είναι νόμιμες, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται στους δικαιούχους σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑΕ των εγκεκριμένων προϋπολογισμών έτους 2019 των νοσοκομείων, υπό την προϋπόθεση ότι οι δαπάνες αυτές είναι εγγεγραμμένες στους προϋπολογισμούς του έτους αναφοράς και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος εφαρμόζονται αναλογικά από όλους τους εποπτευόμενους από το Υπουργείο Υγείας φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.»

1. Το άρθρο 6 του ν. 4523/2018 (Α΄41) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Για τις οφειλές των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων ή των φαρμακευτικών εταιριών προς τον ΕΟΠΥΥ από ποσά επιστροφής (rebate) της παραγράφου 3 του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α 31) και του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α 41) (clawback) των ετών 2013 έως και 2018, όπως έχουν προκύψει μετά την ολοκλήρωση του προβλεπόμενου από τις ως άνω διατάξεις συμψηφισμού, δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης αποπληρωμής τους σε έως 120 δόσεις. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο αριθμός των αναλογουσών δόσεων, η διαδικασία είσπραξής τους, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής, έστω και μίας εκ των ως άνω δόσεων, καθώς και της οποιασδήποτε εκπρόθεσμης καταβολής τρέχουσας υποχρέωσης των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων προς τον ΕΟΠΥΥ, παύει αυτόματα η ισχύς της ως άνω ρύθμισης.» 

Το εδάφιο ι΄ της παραγράφου 7α του άρθρου 52 του ν. 4430/2016 (Α΄ 205) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Εφόσον με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας υφίστανται οφειλές των παρόχων προς τον ΕΟΠΥΥ, από rebate και clawback για τα έτη 2013-2018, αυτές δύνανται να εισπραχθούν με τη μορφή δόσεων, ο αριθμός των οποίων δύναται να καθοριστεί έως εκατόν είκοσι (120). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο αριθμός των δόσεων, καθώς και κάθε αναγκαία διαδικαστική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.»

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4599/2019 (Α΄40), αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου έκτου του ν. 4432/2016 (Α΄ 212) η ημερομηνία «31η Οκτωβρίου 2018» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31η Μαΐου 2019.»
Οι γενόμενες πληρωμές δαπανών από την 1η Φεβρουαρίου 2019 έως 31η Μαΐου 2019 είναι νόμιμες». 

Το πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του ν. 4603/2019, που προστέθηκε με το άρθρο 13 του ν. 4606/2019, τροποποιείται ως εξής:
«Για λόγους διασφάλισης δημοσίου συμφέροντος, δαπάνες των δικαιούχων ασφαλισμένων που υποβάλλονται μέχρι 30.9.2019 με ατομικά αιτήματα στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ, δύνανται να αποζημιώνονται και απευθείας στους δικαιούχους ασφαλισμένους, κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στο άρθρο 27 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105). Οι γενόμενες πληρωμές δαπανών από την 1η Ιουλίου 2019 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος είναι νόμιμες».

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 184 του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) αναριθμείται σε παράγραφο 3 και προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Όπου στον παρόντα κώδικα ή σε διατάξεις που αφορούν την εφαρμογή του παρόντα κώδικα γίνεται αναφορά σε εκκρεμείς δικαστικά υποθέσεις, ως τέτοιες νοούνται οι υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατόπιν άσκησης δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης ή εκείνες για τις οποίες εκκρεμεί η προθεσμία άσκησης δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης. Ως εκκρεμείς δικαστικά νοούνται επίσης, οι υποθέσεις οι οποίες έχουν συζητηθεί στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια ή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου ή έχει εκδοθεί μη αμετάκλητη απόφαση αλλά δεν έχει κοινοποιηθεί στους διαδίκους.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 4618/2019 (Α΄ 89) προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:
«Για το σκοπό της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου όπως και της παραγράφου 2 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001, όπως η τελευταία ισχύει μετά τους ν. 4469/2017 (A΄ 62) και ν. 4618/2019 (A΄ 89), ως «εκκρεμείς δικαστικά υποθέσεις» νοούνται οι υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν άσκησης δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης ή εκείνες για τις οποίες εκκρεμεί η προθεσμία άσκησης δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης. Ως εκκρεμείς δικαστικά νοούνται επίσης, οι υποθέσεις οι οποίες έχουν συζητηθεί στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια ή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου ή έχει εκδοθεί μη αμετάκλητη απόφαση αλλά δεν έχει κοινοποιηθεί στους διαδίκους.»

3. Στο άρθρο 26 του ν. 4618/2019 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 4618/2019, όπως προστέθηκαν με τον παρόντα νόμο, καθώς και της παραγράφου 2 του άρθρου 152 του ν. 2960/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφαρμόζονται και σε αιτήσεις ανάκλησης που έχουν υποβληθεί μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4618/2019 και αφορούν υποθέσεις που ήταν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ανάκλησης, δικαστικά εκκρεμείς κατά την έννοια των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του ν. 4618/2019, όπως προστέθηκαν με τον παρόντα νόμο.»

1. α. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, οι διατάκτες εκτελούν τον Κρατικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019 σύμφωνα με τη διοικητική ταξινόμηση που αποτυπώνεται στο Παράρτημα Β΄της με αριθμ. 2/65280/ΔΠΓΚ/5.9.2018 (Β΄4092) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κατά το μέρος που αφορά σε δαπάνες των Υπηρεσιών που μεταφέρονται ή υπάγονται σε άλλα όργανα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα π.δ. 81/2019 (Α΄119) και 84/2019 (Α΄ 123), καθώς και στη νομοθεσία περί οργάνωσης, λειτουργίας και διαφάνειας της Κυβέρνησης, των Κυβερνητικών Οργάνων και της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης.
β. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, για τον Κρατικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019, αρμόδιες ΓΔΟΥ για την άσκηση των αρμοδιοτήτων των άρθρων 24 και 69Γ του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), στις ανωτέρω περιπτώσεις σύστασης νέων Υπουργείων ή/και μεταφοράς Υπηρεσιών σε άλλα υφιστάμενα ή στον Πρωθυπουργό, εξακολουθούν να είναι οι ΓΔΟΥ που ασκούσαν τις ανωτέρω αρμοδιότητες μέχρι τη δημοσίευση του π.δ. 81/2019.

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν αναδρομικά από την ημέρα δημοσίευσης του π.δ. 81/2019.

1. Η πρώτη φράση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011 (Α΄180) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Ε.Π. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θεσπίζεται ο Κανονισμός Παιγνίων, ο οποίος διακρίνεται στα ακόλουθα κεφάλαια:».

2. Μέχρι τη θέσπιση του Κανονισμού Παιγνίων, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011, όπως αυτή τροποποιείται με την παράγραφο1 του παρόντος, και για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, εφαρμόζονται μεταβατικά οι ρυθμίσεις της με αριθ. 225/2/25.10.2016 απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. (Β΄ 3528), η οποία δια του παρόντος αποκτά ισχύ νόμου.

3. Εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του Κανονισμού Παιγνίων της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του ν. 4002/2011, όπως αυτή τροποποιείται με την παράγραφο 1 του παρόντος, η Ε.Ε.Ε.Π. επανεξετάζει τις πράξεις πιστοποίησης που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της απόφασης 225/2/25.10.2016 της Ε.Ε.Ε.Π. ή θα έχουν εκδοθεί μέχρι τη θέση του Κανονισμού Παιγνίων σε ισχύ. Αν οι πράξεις πιστοποίησης του προηγούμενου εδαφίου είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Κανονισμού Παιγνίων, η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει σχετική βεβαιωτική πράξη, διαφορετικά τις αντικαθιστά με τη νέα πράξη πιστοποίησης.

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού της Ε.Ε.Ε.Π. τα θέματα που διέπονται από αυτόν ρυθμίζονται με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων.»

H παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 736/1977 (Α΄ 316) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο στη σύνθεση του οποίου συμμετέχει υποχρεωτικά μέλος του ΝΣΚ με βαθμό τουλάχιστον Δικαστικού Πληρεξουσίου Α΄ Τάξεως ή ο νόμιμος αναπληρωτής του μετά από πρόταση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Τα τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τα ισάριθμα αναπληρωματικά τους, διορίζονται για τριετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακαλείται οποτεδήποτε ο διορισμός των τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.»

1. Στο άρθρο 5 του ν. 736/1977 (Α΄ 316) προστίθεται παράγραφος 4 ως ακολούθως:
«4. Για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου συστήνονται δύο (2) θέσεις μετακλητών διοικητικών υπαλλήλων και δύο (2) θέσεις ειδικών συμβούλων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η υπηρεσία του προσωπικού αυτού λήγει αυτοδικαίως με την κατά οποιοδήποτε τρόπο λήξη της θητείας του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, οπότε το προσωπικό αυτό αποχωρείχωρίς άλλη διαδικασία. Η πρόσληψη γίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αποδοχές των ανωτέρω προσώπων καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

2. Στο άρθρο 13 του ν. 736/1977 (Α΄ 316) προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και ύστερα από προκήρυξη του Ταμείου, οι οργανικές θέσεις δύνανται να καλυφθούν και με μετατάξεις, μεταφορές και αποσπάσεις μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων, με την ίδια σχέση εργασίας και με το ίδιο μισθολογικό καθεστώς, κατά τις διατάξεις του ν. 4354/2015. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση και η καταβολή των αποδοχών τους βαρύνει το Ταμείο.»

Ανακαλούνται αζημίως για το Ελληνικό Δημόσιο και αναδρομικά από την ημερομηνία δημοσίευσής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι παρακάτω αποφάσεις της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού:
α . ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/271521/22652/22070/700/21.5.2019 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή/Καλλιτεχνικής Διευθύντριας στο Εθνικό Θέατρο, καθορισμός ειδικών προσόντων και κριτήρια επιλογής» (ΦΕΚ 20/Α.Σ.Ε.Π./29.5.2019).
β . ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/266630/22311/21736/695/20.5.2019 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή/Καλλιτεχνικής Διευθύντριας στην Ανώνυμη Εταιρεία «Ελληνικό Φεστιβάλ», καθορισμός ειδικών προσόντων και κριτήρια επιλογής» (ΦΕΚ 21/Α.Σ.Ε.Π./29.5.2019).
γ . ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/296052/24383/23748/778/7.6.2019 «Διεθνής Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης Διευθυντή/Διευθύντριας στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), καθορισμός ειδικών προσόντων και κριτήρια επιλογής (ΦΕΚ 24/Α.Σ.Ε.Π./7.6.2019).
δ . ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΔ/ΤΔΥΕΦ/310032/25316/24664/820/10.6.2019 «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή / της Διευθύντριας στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης (ΚΩΘ), συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης, καθορισμός ειδικών προσόντων και κριτήρια επιλογής.». (ΦΕΚ 27/ Α.Σ.Ε.Π./10.6.2019).

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3566/2007 (Α΄ 117), τροποποιείται ως εξής:
«α) θέση Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα, ο οποίος είναι επικεφαλής της Υπηρεσιακής Ιεραρχίας του Υπουργείου. Στη θέση αυτή τοποθετείται, με κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών, μόνιμος υπάλληλος του Διπλωματικού Κλάδου, που φέρει το βαθμό του Πρέσβεως ή Πρέσβυ εκ προσωπικοτήτων, που έχει διατελέσει μόνιμος διπλωματικός υπάλληλος με βαθμό Πρέσβεως ή με βαθμό Πληρεξουσίου Υπουργού Α΄.»

1. Συστήνεται Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, εφεξής Συντονιστικό Όργανο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και αποτελείται από τα εξής μέλη:
α. τον Γενικό Γραμματέα ή τον αναπληρωτή του, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος του Συντονιστικού Οργάνου,
β. τον Διοικητή του Συντονιστικού Οργάνου, ο οποίος ορίζεται ως αναπληρωτής του Προέδρου,
γ. τους Αρχηγούς του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή εξουσιοδοτημένους εκπρόσωπους τους,
δ. τον Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ),
ε. τον Διοικητή του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ),
στ. τον Διοικητή του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (ΚΕΠΠ)
ζ. τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ),
η. τους δεκατρείς (13) Περιφερειακούς Συντονιστές Πολιτικής Προστασίας

2. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αναλόγως του βαθμού επικινδυνότητας της κατάστασης, δύναται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου, με εξουσιοδότηση για λήψη αποφάσεων, υπηρεσιακοί παράγοντες και επιτελικά στελέχη οργανισμών, φορέων ή εταιρειών κοινής ωφέλειας, μεταφορών, επικοινωνιών, συγκοινωνιακών και άλλων υποδομών, του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, εκπρόσωποι εθνικής εμβέλειας, εθελοντικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων, του Συστήματος Εθελοντισμού Πολιτικής Προστασίας συναφούς αντικειμένου με τους σκοπούς της πολιτικής προστασίας ή στελέχη άλλων φορέων.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το Συντονιστικό Όργανο μπορεί να συνεδριάζει με τη συμμετοχή των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος στην περίπτωση αυτή προεδρεύει.

1. Συστήνεται μία θέση Διοικητή του Συντονιστικού Οργάνου στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με βαθμό 2ο της κατηγορίας ειδικών θέσεων. Η θέση του προηγούμενου εδαφίου πληρούται με διορισμό ή ανάθεση καθηκόντων με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την απόφαση διορισμού ή ανάθεσης καθηκόντων του Γενικού Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας καθορίζονται και τα καθήκοντα του Διοικητή. Με όμοια απόφαση απολύεται ο Διοικητής οποτεδήποτε, χωρίς η απόλυση αυτή να δημιουργεί δικαίωμα αποζημίωσης του απολυομένου.

2. Ο Διοικητής απασχολείται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Στη σύμβαση τίθεται απαραιτήτως ο όρος ότι αυτή λύεται αυτοδικαίως και χωρίς αποζημίωση και ο προσληφθείς απολύεται με την αποχώρηση για οποιονδήποτε λόγο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

3. Ως Διοικητής επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, που διακρίνεται για την επιστημονική του κατάρτιση και την επιχειρησιακή και διοικητική του εμπειρία, όπως απαιτούν ο σκοπός και η δράση του Συντονιστικού Οργάνου. Για το διορισμό στη θέση του Διοικητή απαιτούνται τουλάχιστον τα εξής προσόντα:
α. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σπουδών σχολών της αλλοδαπής,
β. Επιχειρησιακή εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών, ανάλογη με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες του Συντονιστικού Οργάνου.
γ. Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών, σε θέσεις ευθύνης, ενδεικτικώς αναφερόμενων των θέσεων που σχετίζονται με τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, την κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, τη διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων, τη στοχοθεσία, το συντονισμό ομάδων και την παρακολούθηση επίτευξης στόχων.

4. Ως πρόσθετα προσόντα κατά την επιλογή του Διοικητή, θεωρούνται οι μεταπτυχιακοί τίτλοι διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους ή διδακτορικοί τίτλοι, ελληνικού Α.Ε.Ι. ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, σε γνωστικά αντικείμενα που συμβάλλουν στην εκπλήρωση των σκοπών του Συντονιστικού Οργάνου.

1. Σε κάθε περιφέρεια συστήνεται μία θέση περιφερειακού Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας, για την υποβοήθηση του Περιφερειάρχη σε θέματα πολιτικής προστασίας. Οι Περιφερειακοί Συντονιστές του προηγούμενου εδαφίου προσλαμβάνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία της περιφερειακής περιόδου εντός της οποίας προσλήφθηκαν.

2. Οι Περιφερειακοί Συντονιστές Πολιτικής Προστασίας έχουν αποφασιστικού χαρακτήρα αρμοδιότητες, οι οποίες μεταβιβάζονται από τον εκάστοτε Περιφερειάρχη και αναφέρονται αποκλειστικά σε αυτόν. Περαιτέρω, οι Περιφερειακές Συντονιστές:
α) συμμετέχουν στο Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας,
β) παρέχουν συμβουλές και διατυπώνουν εξειδικευμένες γνώμες, εγγράφως ή προφορικώς, στο αντικείμενο αρμοδιοτήτων της πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας προς τον Περιφερειάρχη, το Περιφερειακό Συμβούλιο και τις Επιτροπές της Περιφέρειας, ή τις υπηρεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη,
γ) παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τις διαδικασίες και τις επιχειρησιακές δράσεις, που αποσκοπούν στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών, των υποδομών και υπηρεσιών ζωτικής σημασίας, καθώς και στη μείωση του κινδύνου καταστροφών, που προκαλούν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης,
δ) εκπονούν μελέτες, συντάσσουν εκθέσεις, υποβάλλουν προτάσεις και εισηγήσεις, επεξεργάζονται και παρουσιάζουν στοιχεία απαραίτητα για την υλοποίηση πολιτικών πολιτικής προστασίας.

3. Για την πλήρωση των θέσεων της παραγράφου 1 απαιτούνται:
α. Πτυχίο Α.Ε.Ι. ή ισότιμος τίτλος σπουδών σχολών της αλλοδαπής.
β. Επιχειρησιακή εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών, ανάλογη με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας.
γ. Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών, σε θέσεις ευθύνης, ενδεικτικώς αναφερόμενων των θέσεων που σχετίζονται με τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού, την κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, τη διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων, τη στοχοθεσία, το συντονισμό ομάδων και την παρακολούθηση επίτευξης στόχων.

4. Η διαδικασία πλήρωσης των θέσεων των Περιφερειακών Συντονιστών της παραγράφου 1, εκκινεί με δημόσια γνωστοποίηση διά του τύπου, από τον Περιφερειάρχη. Οι Περιφερειακοί Συντονιστές επιλέγονται και διορίζονται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη καθορίζονται επίσης οι δραστηριότητες και τα ειδικότερα καθήκοντα με τα οποία θα απασχοληθεί ο Περιφερειακός Συντονιστής. Ο προσλαμβανόμενος υπογράφειειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την ημερομηνία της οποίας συνάπτεται η εργασιακή σχέση με την περιφέρεια και εκκινεί η υποχρέωση του προσλαμβανόμενου για παροχή υπηρεσιών.

5. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 διορίζονται και απολύονται με απόφαση του Περιφερειάρχη. Επιπλέον παύουν να ασκούν τα καθήκοντά τους και απολύονται, αυτοδικαίως, αμέσως μόλις ο Περιφερειάρχης που τους προσέλαβε, παύσει να ασκεί, για οποιονδήποτε λόγο, τα καθήκοντά του.

6. Κατά τα λοιπά, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 243 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

1. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται στο Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και του Αναπληρωτή του, λαμβάνουν τις ίδιες καθ’ ύψος αποδοχές με την οργανική θέση στην οποία υπηρετούσαν, συμπεριλαμβανομένου κάθε είδους επιδόματος, όπως του επιδόματος ευθύνης. Κατά την διάρκεια της απόσπασής τους δεν αντικαθίστανται στις οργανικές τους θέσεις αλλά αναπληρούνται.

2. Η θέση του Διοικητή του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας δεν προσμετράται στον αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων ειδικών θέσεων που προβλέπονται για τη στελέχωση των γραφείων του Γενικού Γραμματέα και του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

3. Οι θέσεις των Περιφερειακών Συντονιστών του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας δεν προσμετρώνται στον αριθμό των θέσεων των Ειδικών Συμβούλων ή Ειδικών Συνεργατών ή Επιστημονικών Συνεργατών, που προβλέπονται στο άρθρο 243 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

4. Οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες που αφορούν στη λειτουργία του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, του Διοικητή του και των Περιφερειακών Συντονιστών, οι εν γένει αρμοδιότητες του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας και τα λοιπά συναφή θέματα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 15 του ν. 3013/2002 «Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 102), αντικαθίσταται ως εξής: «5. Το σύνολο των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση.»

Στον Ποινικό Κώδικα που κυρώθηκε με το ν. 4619/2019 (Α΄ 95) γίνονται οι εξής διορθώσεις:
α) Στην περίπτωση α΄ του άρθρου 8 η φράση «προδοσία της χώρας» αντικαθίσταται από τη φράση «προσβολές της διεθνούς υπόστασης της χώρας».
β) Η περίπτωση δ΄ του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής: «δ. πράξη που στρέφεται εναντίον υπαλλήλου του ελληνικού κράτους ή Έλληνα υπαλλήλου οργάνου ή οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή απευθύνεται προς αυτούς, εφόσον τελείται κατά την άσκηση της υπηρεσίας τους ή σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων τους,».
γ) Στο άρθρο 20 η φράση «308 παρ. 2» αντικαθίσταται από τη φράση «308 παρ. 3».
δ) Ο τίτλος του τέταρτου κεφαλαίου του Γενικού Μέρους αντικαθίσταται ως εξής: «ΠΟΙΝΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».
ε) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 81 αντικαθίσταται ως εξής: «Η κοινωφελής εργασία πραγματοποιείται προς όφελος του κοινού σε δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή μη κερδοσκοπικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών.».
στ) Στον τίτλο του έκτου κεφαλαίου του Γενικού Μέρους διαγράφεται η φράση «ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ».
ζ) Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 127 διαγράφεται η φράση «ή η έκτιση της ποινής στην κατοικία σε συνδυασμό με τέτοια μέτρα».
η) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 132 η φράση «133 παρ. 1 στοιχείο α΄» αντικαθίσταται από τη φράση «133 περίπτωση α΄».
θ) Στο άρθρο 169 η φράση «άρθρου 13 παρ. α΄,» αντικαθίσταται από τη φράση «άρθρου 13 περίπτ. α’».
ι) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 289 η φράση «, 279 και 285» αντικαθίσταται από τη φράση «και 279 και της παραγράφου 4 του άρθρου 285».
ια) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 292Α η φράση «άρθρο 134Α» αντικαθίσταται από τη φράση «άρθρο 134».
ιβ) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 298 η φράση «, 291, 292» αντικαθίσταται από τη φράση «και 292 και της παραγράφου 3 του άρθρου 291».
ιγ) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 463 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Όπου σε ειδικούς νόμους απειλείται ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δεκαπέντε ετών, επιβάλλεται ποινή κάθειρξης τουλάχιστον δέκα ετών.»

Στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που κυρώθηκε με το ν. 4620/2019 (Α΄ 96) γίνονται οι εξής διορθώσεις:
α) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 35, πριν από τη λέξη «βουλευτές», προστίθενται οι λέξεις «υπουργοί, υφυπουργοί,».
β) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 48 η φράση «375 παρ. 3 και 390 παρ. 2 ΠΚ» αντικαθίσταται από τη φράση «375 παρ. 1 και 390 παρ. 1 εδ. α΄ ΠΚ».
γ) Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 49 η φράση «Σε περίπτωση απόπειρας η βεβαίωση για την» αντικαθίσταται από τη φράση «Σε περίπτωση απόπειρας ως αποκατάσταση νοείται η».
δ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 52 η φράση «με τις παρ. 1 και 2 του προηγούμενου άρθρου» αντικαθίσταται από τη φράση «με τις παρ. 2 και 3 του προηγούμενου άρθρου».
ε) Στην αρχή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 56, πριν την λέξη «και», προστίθεται η λέξη «Ακόμη».
στ) Η περίπτ. Β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 113 αντικαθίσταται ως εξής: «Β. Το τριμελές δικαστήριο ανηλίκων δικάζει τις αξιόποινες πράξεις που τελούνται από ανήλικους και αναφέρονται στο άρθρο 127 του Ποινικού Κώδικα.».
ζ) Στην παράγραφο 4 του άρθρου 129 η φράση «παρ. 2» αντικαθίσταται από τη φράση «παρ. 3».
η) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 204 διαγράφεται η λέξη «αυτεπάγγελτη».
θ) Στην παράγραφο 2 του άρθρου 218 η φράση «348 παρ. 2, 3 ΠΚ» αντικαθίσταται από τη φράση «348 παρ. 2 ΠΚ».
ι) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 227 ο αριθμός «351» αντικαθίσταται από τον αριθμό «351Α».
ια) Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 245 αντικαθίσταται ως εξής: «Εφόσον ο κατηγορούμενος κλητεύθηκε νόμιμα και δεν εμφανίστηκε, η προανάκριση περατώνεται και χωρίς την απολογία του. Παραγγελία για προανάκριση δίνεται μόνο στις περιπτώσεις του εδαφίου δ’ της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου καθώς και στις περιπτώσεις των άρθρων 322 παρ. 3 εδ. α΄ περίπτ. γ΄ και 323 εδ. γ΄ περίπτ. γ΄.».
ιβ) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 254 ο αριθμός «351» αντικαθίσταται από τον αριθμό «351Α».
ιγ) Στο άρθρο 318 ο αριθμός «309» αντικαθίσταται από τον αριθμό «310».
ιδ) Στο άρθρο 409 η λέξη «εντός» αντικαθίσταται από τη λέξη «ενός».
ιε) Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 452 η φράση «δώδεκα (12)» αντικαθίσταται από τη φράση «είκοσι τέσσερις (24)».

Κατ’ εξαίρεση, η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 35 και 36 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019) αναστέλλεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2019. Μέχρι τότε, επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 παρ. 1 του ν. 4022/2011 σε συνδυασμό με τα άρθρα 13 περίπτωση α΄ και 263Α του Ποινικού Κώδικα, όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Εισαγγελέα Εγκλημάτων Διαφθοράς, ως ίσχυαν πριν από την κατάργησή τους με το άρθρο 586 περιπτώσεις α΄ και γ΄ του ν. 4620/2019 «Κύρωση Κώδικα Ποινικής Δικονομίας».

1. Αναστέλλεται η ισχύς των διατάξεων του Ποινικού Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 4619/11.6.2019 (Α΄ 95), κατά το μέρος που προβλέπουν την παροχή κοινωφελούς εργασίας είτε ως κύρια ποινή είτε ως μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής ή χρηματικής ποινής.

2. Πλημμελήματα, που προβλέπονται σε διατάξεις του Ποινικού Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 4619/11.06.2019 (Α΄ 95), και απειλούνται με μοναδική ποινή την παροχή κοινωφελούς εργασίας, τιμωρούνται με χρηματική ποινή.

Στο τέλος του άρθρου 463 ΠΚ [ν.4619/2019 (Α΄95)] προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος εξαιρούνται τα αδικήματα και οι ποινές που προβλέπονται στον ν. 3028/2002. Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (Α΄ 153). Για τα αδικήματα του ν. 3028/2002 εξακολουθούν να ισχύουν οι προβλεπόμενες σε αυτόν ποινές.»

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.δ. 1017/1971 (Α΄ 209) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) τον Γενικό Γραμματέα Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως Πρόεδρο,».

1 .α) Η παράγραφος 7 του άρθρου 12 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του μέλους (τακτικού ή αναπληρωματικού) της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι ασυμβίβαστη με την οποιαδήποτε μορφής κατοχή θέσης ή ανάθεση καθηκόντων ή απόσπαση ή άλλως απασχόληση στο γραφείο του Πρωθυπουργού ή σε γραφείο της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού ή σε γραφείο μέλους της Κυβέρνησης ή σε πολιτικό γραφείο μέλους της Κυβέρνησης ή στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης ή σε γραφείο Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου, για μία πενταετία μετά τη λήξη της εν λόγω κατοχής θέσης ή της ανάθεσης ή της απόσπασης ή της απασχόλησης αντιστοίχως, συμπεριλαμβανομένων της απόσπασης υπαλλήλου ή της κατοχής θέσης μετακλητού υπαλλήλου, συμβούλου, συνεργάτη ή έμμισθου/άμισθου προϊσταμένου σε ένα από τα ως άνω γραφεία ή στη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Η ιδιότητα του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του μέλους (τακτικού ή αναπληρωματικού) της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι ασυμβίβαστη με την εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι β΄ βαθμού συγγένεια ή συζυγική σχέση με πρόσωπο που είναι μέλος της Κυβέρνησης. Τα ασυμβίβαστα της παρούσας παραγράφου ισχύουν κατά το χρόνο διορισμού και καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας. Η διαπίστωση ενός από τα ασυμβίβαστα της παρούσας παραγράφου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από τη θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου ή του μέλους, αντίστοιχα, για την οποία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου. Η παρούσα παράγραφος αρχίζει να ισχύει με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαμβάνει και τα ήδη υπηρετούντα πρόσωπα, εφόσον στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου δεν είχε παρέλθει κατά τον χρόνο διορισμού τους πενταετία από τη λήξη της εν λόγω κατοχής θέσης ή της ανάθεσης ή της απόσπασης ή της απασχόλησης, ή εφόσον, στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, το ασυμβίβαστο υφίσταται κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της. Τα ασυμβίβαστα της παρούσας παραγράφου δεν ισχύουν και δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που για το υπηρετούν πρόσωπο διατυπώθηκε θετική γνώμη με πλειοψηφία τουλάχιστον τεσσάρων πέμπτων (4/5) της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής κατά τη διαδικασία διορισμού του.»
β) Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3959/2011, προστίθεται νέο, τρίτο εδάφιο, ως εξής:
«Τα μέλη της δεν λαμβάνουν, ούτε ζητούν οδηγίες από την Κυβέρνηση ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.»
γ) Μετά την παράγραφο 10 του άρθρου 21 του ν. 3959/2011, προστίθεται νέα παράγραφος 11, αναριθμούμενων των επόμενων παραγράφων αναλόγως, ως εξής:
«11. Τα ασυμβίβαστα του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου ισχύουν και εφαρμόζονται αναφορικά και με την ιδιότητα του Γενικού Διευθυντή ή του προϊσταμένου Διεύθυνσης της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού. Τα εν λόγω ασυμβίβαστα ισχύουν κατά το χρόνο διορισμού και καθ’ όλη τη διάρκεια της σχετικής ανάθεσης καθηκόντων. Με σχετική απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο Γενικός Διευθυντής ή ο προϊστάμενος Διεύθυνσης απαλλάσσεται των καθηκόντων του όταν διαπιστώνεται η συνδρομή ασυμβίβαστου στο πρόσωπό του. Η παρούσα παράγραφος αρχίζει να ισχύει με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαμβάνει και τα ήδη υπηρετούντα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης, εφόσον στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου δεν είχε παρέλθει, κατά το χρόνο ανάθεσης των καθηκόντων τους στη Γενική Διεύθυνση, πενταετία από τη λήξη της κατοχής θέσης ή της ανάθεσης ή της απόσπασης ή της απασχόλησης σε γραφείο του ίδιου εδαφίου, ή εφόσον, στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 12 του παρόντος νόμου, το ασυμβίβαστο υφίσταται κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της.»

1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) αντικαθίσταται ως εξής:
2 .α) Σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής, μπορεί να ζητηθεί, με αγωγή ενώπιον του αρμόδιου καθ’ ύλην και κατά τόπον Πρωτοδικείου, η αναγνώριση του δικαιώματος που προσβάλλεται με την ανακριβή εγγραφή και η διόρθωση, ολικά ή μερικά, της πρώτης εγγραφής. Η αγωγή (αναγνωριστική ή διεκδικητική) ασκείται από όποιον έχει έννομο συμφέρον μέσα σε αποκλειστική προθεσμία που λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους, εντός του οποίου συμπληρώνονται οκτώ (8) έτη από την έναρξη της προθεσμίας, σύμφωνα με την περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου.

2. Για τις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση πριν την έναρξη ισχύος του ν. 3481/2006 (Α΄ 162), η αποκλειστική προθεσμία της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998, εάν δεν είχε λήξει η ίδια ή οι παρατάσεις της μέχρι τις 30.11.2018, λήγει στις 31.12.2020.

3. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 2664/1998 (Α΄ 275) και η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 4585/2018 (Α΄ 216) καταργούνται.

4. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του ν. 4519/2018 (Α΄ 25) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Για τα επόμενα έτη και εφόσον έχουν αναρτηθεί οι οριστικοί πίνακες κατάταξης του άρθρου 7, οι λειτουργικές δαπάνες των ΦΔΠΠ, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών μισθοδοσίας, καλύπτονται από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, διαφορετικά από το Πράσινο Ταμείο.
Μέχρι την ανάρτηση των οριστικών πινάκων κατάταξης του άρθρου 7, οι δαπάνες μισθοδοσίας καλύπτονται από το Πράσινο Ταμείο και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας».

Στην παράγραφο 5 του άρθρου 3 του ν. 4256/2014 (Α΄92) προστίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ. Σύμβαση ναύλωσης επαγγελματικού πλοίου αναψυχής στην οποία ως ναυλωτής συμβάλλεται τουριστικό γραφείο, στο πλαίσιο προγράμματος οργανωμένου ταξιδιού (πακέτου) κατά την έννοια του άρθρου 3 του π.δ. 7/2018 (Α΄ 12), επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση ότι η διάρκεια της σύμβασης:
αα) είναι μεγαλύτερη των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών ή ββ) είναι ίση ή μικρότερη των είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, εφόσον ο αριθμός των επιβατών του πλοίου αντιστοιχεί στον αριθμό των κλινών που διαθέτει το πλοίο, ανεξάρτητα αν το ταξίδι περιλαμβάνει διανυκτέρευση.
Στις ναυλώσεις του προηγούμενου εδαφίου τα τουριστικά γραφεία μπορεί να προσλαμβάνουν τον κυβερνήτη του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής. Στο ναυλοσύμφωνο πρέπει να αναφέρεται ότι το ταξίδι πραγματοποιείται στο πλαίσιο προγράμματος οργανωμένου ταξιδιού που διοργανώνει το τουριστικό γραφείο. Το τουριστικό γραφείο εκδίδει ατομικές διατακτικές ταξιδιού (voucher), με τις οποίες εφοδιάζει τους επιβάτες. Το ναυλοσύμφωνο και η κατάσταση επιβατών τηρούνται στο πλοίο και επιδεικνύονται σε κάθε έλεγχο της λιμενικής αρχής. Το τουριστικό γραφείο καθίσταται συνυπεύθυνο με τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή του πλοίου για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου και των όρων του ναυλοσυμφώνου.».

Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και στις περιπτώσεις όπου εγκρίνεται η χωροθέτηση ή η τροποποίηση χωροθέτησης τουριστικών λιμενικών υποδομών και του Υπουργού Τουρισμού, που εκδίδονται μετά από αίτηση της εταιρείας «Ελληνικό Α.Ε.» ή θυγατρικών της εταιρειών ή τρίτων στους οποίους έχει παραχωρηθεί η εκτέλεση και εκμετάλλευση των έργων και εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας που προβλέπεται στο άρθρο 16 του ν. 3986/2011 και οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται, ανά ζώνη ανάπτυξης ή τμήμα αυτής τα εξής:
αα. η ειδικότερη χωρική οργάνωση της ζώνης ανάπτυξης, με τον καθορισμό της διάταξης των κτιριακών ενοτήτων, οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης, τηρουμένων συνολικά των ορίων που ορίζονται για το σύνολο της ζώνης,
ββ. η διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων, με αναφορά σε σχέδιο γενικής διάταξης κλίμακας 1:2.000 ή άλλης κατάλληλης κλίμακας.».

Το άρθρο 56 του ν. 4465/2017 (Α΄ 47) αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα προγράμματα και οι δράσεις του Υπουργείου Τουρισμού για την κατάρτιση και μετεκπαίδευση εργαζομένων και πρόσκαιρα ανέργων εμπειροτεχνών στον τουριστικό τομέα με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στον τουριστικό κλάδο δύναται να χρηματοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού των ετών 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 και 2022.». 

Το άρθρο 3 του π.δ. 72/2018 (Α΄ 141) «Οργανισμός Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Διοίκηση
1. Ο Ε.Ο.Τ. διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ., και άλλα οκτώ (8) μέλη. Το Διοικητικό Συμβούλιο διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η θητεία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, μπορεί να ανανεώνεται και τα μέλη του είναι ελευθέρως ανακλητά.
2. Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και Γενικός Γραμματέας του Ε.Ο.Τ. διορίζονται πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους που διαθέτουν διοικητική πείρα.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Ε.Ο.Τ., εκτός από εκείνες που ρητά ανατίθενται από το νόμο στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και στον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ύστερα από εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. και του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. Ειδικότερα:
α. Αποφασίζει για τον ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό των εσόδων και εξόδων του Οργανισμού, τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, τον απολογισμό της ετήσιας διαχείρισης και τον ισολογισμό του, τον οποίο παραπέμπει προς έλεγχο σε ορκωτό ελεγκτή και τον δημοσιοποιεί.
β. Αποφασίζει για το επικοινωνιακό πρόγραμμα των πάσης φύσεως δράσεων και ενεργειών προς υλοποίηση της τουριστικής πολιτικής.
γ. Εγκρίνει τη δαπάνη προγραμμάτων τουριστικής προβολής, διαφήμισης, δημόσιων σχέσεων και τουριστικών εκδηλώσεων καθώς και προγραμμάτων συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης στην ημεδαπή και αλλοδαπή, από κοινού με οργανισμούς, επιμελητήρια και τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
δ. Εγκρίνει την αγορά ή παραχώρηση ή μίσθωση ακινήτων τρίτων, ανεξάρτητα από την αξία τους.
ε. Εγκρίνει την καταβολή των δαπανών, ανεξάρτητα από την αξία τους, σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Ε.Ο.Τ..
στ. Εγκρίνει την ανάληψη υποχρεώσεων εκ μέρους του Ε.Ο.Τ. για οποιαδήποτε αιτία, ανεξάρτητα από την αξία τους.
ζ. Εγκρίνει τη συνομολόγηση πάσης φύσεως συμβιβασμών, ανεξάρτητα από την αξία τους.
η. Εγκρίνει ειδικές χορηγίες υπέρ του προσωπικού για κατασκηνώσεις και επετειακές εκδηλώσεις.
θ. Εγκρίνει τις αποφάσεις-εντολές μετακίνησης εντός και εκτός Επικράτειας των υπαλλήλων του Ε.Ο.Τ..
ι. Διαχειρίζεται και διακινεί τους λογαριασμούς διαχείρισης διαθεσίμων και δημοσίων επενδύσεων που διατηρεί ο Ε.Ο.Τ. στην Τράπεζα της Ελλάδος.
ια. Αποφασίζει για την άσκηση ή μη ένδικων μέσων και βοηθημάτων ή την παραίτηση από αυτά.
ιβ. Δύναται να μεταβιβάζει αρμοδιότητες στον Πρόεδρο του Δ.Σ. και στον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. και να τις ανακαλεί ελεύθερα, με απόφασή του που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ιγ. Προβαίνει σε κάθε άλλη νόμιμη ενέργεια για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Ε.Ο.Τ. πλην αυτών που εκ του νόμου ανατίθενται σε άλλα όργανα.
4. Ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Ο.Τ. ή ο Πρόεδρος του Δ.Σ., με την επιφύλαξη αντίθετης απόφασης του Δ.Σ.,
μπορούν να μεταβιβάζουν περαιτέρω στους Γενικούς Διευθυντές, τους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων, τους Προϊσταμένους των Γραφείων Εξωτερικού και τους Προϊστάμενους των Τμημάτων που κατέχουν θέσεις ευθύνης του Ε.Ο.Τ. τις μεταβιβασθείσες σε αυτούς από το Διοικητικό Συμβούλιο αρμοδιότητες και οφείλουν να ενημερώσουν το Δ.Σ. στην αμέσως προσεχή συνεδρίαση.
5. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ο.Τ. ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Συγκαλεί το Δ.Σ., καθορίζει την ημερήσια διάταξη, διευθύνει τις συνεδριάσεις του και κατευθύνει τις εργασίες του.
β. Παρακολουθεί την εφαρμογή των αποφάσεων του Δ.Σ. Προς τούτο ενημερώνεται από τον Γενικό Γραμματέα του Ε.Ο.Τ. και τις αρμόδιες υπηρεσίες.
γ. Ασκεί τις αρμοδιότητες του Δ.Σ. που του μεταβιβάζονται από αυτό.
δ. Εισηγείται στο Δ.Σ. για τη διαδικασία υλοποίησης συμφωνιών για τα προγράμματα συμπαραγωγής και συνδιαφήμισης του Ε.Ο.Τ..
ε. Εκπροσωπεί τον Οργανισμό στο εσωτερικό ή το εξωτερικό σε διεθνείς οργανισμούς, πανεπιστημιακές κοινότητες, φορείς και ομάδες κοινού ειδικού ενδιαφέροντος, σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, ημερίδες, σεμινάρια, εργαστήρια κατάρτισης, εκδηλώσεις, δράσεις, φόρουμ, συναντήσεις με διεθνείς ή άλλους φορείς.
στ. Εισηγείται προς το Δ.Σ. τα θέματα της αρμοδιότητας του Δ.Σ. και κάθε άλλο ζήτημα κατά την κρίση του και εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ..
ζ. Υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Τουρισμού για συνεργασίες με φορείς του ιδιωτικού τομέα σε θέματα ενίσχυσης της εικόνας της χώρας σε παγκόσμια κλίμακα.
η. Υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Τουρισμού για τη σύνδεση όλων των τουριστικών μονάδων και επιχειρήσεων στο διαδίκτυο και την ενίσχυση της ενεργής ψηφιακής παρουσίας τους.
θ. Υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Τουρισμού για τη δημιουργία καινοτόμων προγραμμάτων προώθησης του ελληνικού τουρισμού.
ι. Εκπροσωπεί τον Ε.Ο.Τ. στη διαδικασία κατάρτισης και εκτέλεσης των τουριστικών προγραμμάτων των Περιφερειών.
ια. Εισηγείται στον Υπουργό Τουρισμού προτάσεις για την ανάπτυξη ψηφιακής στρατηγικής (μάρκετινγκ) στον Ε.Ο.Τ..
ιβ. Εγκρίνει τις σχετικές δαπάνες εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διαχειριστική πράξη από το πόσο των 50.001 μέχρι του ποσού των 100.000 ευρώ.
6. Αν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. απουσιάζει, κωλύεται, παραιτηθεί ή εκλείψει, αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο και αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται, παραιτηθεί ή εκλείψει από μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό.
7. Ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Ο.Τ. ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α. Προΐσταται του προσωπικού του Ε.Ο.Τ., διευθύνει το έργο των υπηρεσιών του, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία του και επιλαμβάνεται κάθε υπηρεσιακής μεταβολής του προσωπικού του Οργανισμού και υπογράφει κάθε σχετική απόφαση τηρουμένης της προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας.
β. Εισηγείται τον ετήσιο προϋπολογισμό του Οργανισμού τον οποίο υποβάλλει στο Δ.Σ. προς έγκριση.
γ. Διαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους του Ε.Ο.Τ. και υπογράφει τα εντάλματα πληρωμής των προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό δαπανών.
δ. Εισηγείται προς το Δ.Σ. τα θέματα της αρμοδιότητας του Δ.Σ. και κάθε άλλο ζήτημα κατά την κρίση του και εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ.
ε. Εκπροσωπεί τον Ε.Ο.Τ. δικαστικώς και εξωδίκως, ενώπιον αντισυμβαλλομένων, τρίτων, δικαστηρίων και κάθε αρχής.
στ. Συγκροτεί επιτροπές για θέματα αρμοδιότητας του Ε.Ο.Τ. και εγκρίνει τις σχετικές δαπάνες εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού.
ζ. Εγκρίνει τις σχετικές δαπάνες εντός του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διαχειριστική πράξη μέχρι του ποσού των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
η. Παρέχει τη δικαστική πληρεξουσιότητα και εντολή σε δικηγόρους του Ε.Ο.Τ. για την άσκηση των ένδικων μέσων και βοηθημάτων και για τη νόμιμη παράσταση του Οργανισμού ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και κάθε άλλης Αρχής σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Οργανισμού. Ειδικότερα, χορηγεί στους δικηγόρους του Ε.Ο.Τ. τη δικαστική πληρεξουσιότητα και εντολή.
θ. Ασκεί τις αρμοδιότητες που του μεταβιβάζει το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).
ι. Εκπροσωπεί τον Οργανισμό στο εσωτερικό ή το εξωτερικό σε διεθνείς οργανισμούς, πανεπιστημιακές κοινότητες, φορείς και ομάδες κοινού ειδικού ενδιαφέροντος, σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις, ημερίδες, σεμινάρια, εργαστήρια κατάρτισης, εκδηλώσεις, δράσεις, φόρουμ, συναντήσεις με διεθνείς ή άλλους φορείς.
Επίσης, δύναται κατ’ εξουσιοδότηση του Δ.Σ. να ορίζει ένα ή περισσότερα μέλη του Δ.Σ. να τον συνοδεύουν κατά την εκπροσώπηση του Ε.Ο.Τ. στο εσωτερικό ή το εξωτερικό ή και να εκπροσωπούν τα ίδια τον Οργανισμό.
ια. Μεριμνά για την εκτέλεση του εγκριθέντος τουριστικού προγράμματος προβολής.
ιβ. Εγκρίνει ή απορρίπτει τις προτάσεις για την υλοποίηση πάσης φύσεως δράσεων προβολής και προώθησης, ύστερα από εισήγηση των κατά περίπτωση αρμόδιων διευθύνσεων.
ιγ. Εισηγείται στον Υπουργό Τουρισμού μέτρα για την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού.
ιδ. Εισηγείται στον Υπουργό Τουρισμού προτάσεις για την ανάπτυξη ψηφιακής στρατηγικής (μάρκετινγκ) στον Ε.Ο.Τ..
ιε. Υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Τουρισμού για συνεργασίες με φορείς Ο.Τ.Α. σε θέματα τουριστικής προβολής και προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.
8. Ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Ο.Τ σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνεται από μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτόν.
9. Με αποφάσεις του Υπουργού Τουρισμού εγκρίνονται οι αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ. που αφορούν:
α. στην έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων.
β. στη σύναψη συμβάσεων και εν γένει ανάληψη οικονομικών δεσμεύσεων του Οργανισμού που υπερβαίνουν το ποσό των 500.000 ευρώ κατά περίπτωση.
10. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Τ. και ο Γενικός Γραμματέας του Ε.Ο.Τ. έχουν το βαθμό και τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου και κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να ασκούν ιδιωτική επιχείρηση ή άλλο ελεύθερο επάγγελμα. Η θητεία των υπηρετούντων στις θέσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Τ. λήγει με τη δημοσίευση του παρόντος.

Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄195) «Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» όπως ισχύει, μετά τις λέξεις «οι Πρόεδροι των Συμβουλίων Επιλογής Σχολικών Συμβούλων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71),» προστίθεται φράση ως εξής: «ο Πρόεδρος του Συμβούλιου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων (Σ.Ο.Ε) που προβλέπεται στο άρθρο 47 του ν. 4484/2017 (Α΄110),». 

1. Στο τέλος της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύει, προστίθενται οι λέξεις «ή / και να εντοπιστούν πηγές αποπληρωμής των απαιτήσεών τους.».

2. Μετά την παράγραφο ΙΑ του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄170), προστίθεται παράγραφος 1Β ως εξής:
«1Β. Από τον περιορισμό της παραγράφου 1, αναφορικά με τα στοιχεία τα οποία τα πρόσωπα της παραγράφου 1 οφείλουν να τηρούν ως απόρρητα, για τις περιπτώσεις που αυτά αποκαλύπτονται σε υπηρεσίες των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, αμιγείς ή μικτές επιχειρήσεις Ο.Τ.Α. και των συνδέσμων δήμων, δημόσιους οργανισμούς, καθώς και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, στα οποία το κράτος είναι μέτοχος ή τα οποία επιχορηγούνται τακτικώς από κρατικούς πόρους ή τη διοίκηση των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, εξαιρούνται τα ακόλουθα στοιχεία και πληροφορίες μητρώου φορολογουμένων:
α) για τα φυσικά πρόσωπα: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), όνομα, επώνυμο, όνομα και επώνυμο πατέρα, όνομα και επώνυμο μητέρας, ημερομηνία γέννησης, τόπος γέννησης, πλήρη στοιχεία διεύθυνσης κατοικίας και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και β) για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες: Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), επωνυμία, διακριτικός τίτλος, πλήρη στοιχεία διεύθυνσης της έδρας και πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (σταθερό και κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).».

3. Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄170), προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής:
«2Α. Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 χορηγούν σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ή σε εξουσιοδοτημένα πρόσωπα από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, προσωποποιημένα στοιχεία ανά Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), καθώς και συγκεντρωτικά στοιχεία, τα οποία τηρούνται στη Φορολογική Διοίκηση, με την υποχρέωση χρήσης αυτών αποκλειστικά για τον σκοπό για τον οποίο ζητούνται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ειδικότερα, με σκοπό τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών των Φορέων του Δημόσιου Τομέα αλλά και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138). Η διαλειτουργικότητα του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται μετά από τη ρητή και ειδική έγγραφη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων για τη διαβίβαση των δεδομένων μεταξύ των ως άνω Φορέων, τους οποίους αφορά η εκάστοτε διαλειτουργικότητα. Σε περίπτωση που η διαλειτουργικότητα του πρώτου εδαφίου διενεργείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία χωρίς ρητή έγγραφη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, για τη διαβίβαση των δεδομένων μεταξύ των ως άνω Φορέων απαιτείται αίτηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων υποχρεούται να απαντήσει εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της παραπάνω αίτησης και διαβιβάζει τα δεδομένα, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.».

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά με φορολογούμενο είναι δυνατόν να αποκαλύπτονται σε τρίτο, κατόπιν αιτήσεως, με τη ρητή, ειδική, έγγραφη ή ηλεκτρονική συγκατάθεση του φορολογουμένου, η οποία δύναται να ανακληθεί.».

Το πρώτο και δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3867/2010 (Α΄ 128), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής :
«2. Το Σ.Σ.Ε. είναι οκταμελές: Μέλη του Συμβουλίου αποτελούν ο Υπουργός Οικονομικών, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ή, σε περίπτωση μη ορισμού Αναπληρωτή, ο Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα δημοσιονομικής πολιτικής, ο Υφυπουργός Οικονομικών, αρμόδιος για θέματα χρηματοοικονομικής πολιτικής, ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο καθ’ ύλην αρμόδιος Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους. Πρόεδρος του Σ.Σ.Ε. ορίζεται ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών ή, εάν δεν έχει οριστεί, από τον Υφυπουργό Οικονομικών αρμόδιο για τη χρηματοοικονομική πολιτική. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.». 

Για την αντιμετώπιση εκτάκτων ή απρόβλεπτων κινδύνων που σχετίζονται με την προστασία της αγροτικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής, την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία της δημόσιας υγείας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) μπορεί κατά παρέκκλιση του άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), της διαδικασίας έγκρισης της ΠΥΣ 33/2006 (Α΄ 280) και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, να απασχολεί έκτακτο προσωπικό με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Για τους έκτακτους ή απρόβλεπτους κινδύνους του πρώτου εδαφίου, προκηρύσσονται άπαξ κατ’ έτος μέχρι πενήντα (50) θέσεις προσωπικού με σύμβαση η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) συνεχόμενους μήνες και δεν μπορεί να παραταθεί, να ανανεωθεί ή να μετατραπεί σε σύμβαση αορίστου χρόνου. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επιμερίζεται ο αριθμός των θέσεων κατά κατηγορίες, κλάδους ή ειδικότητες, γίνεται ο καταμερισμός του προσωπικού κατά Περιφέρεια ή οργανική μονάδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ορίζονται η διαδικασία πρόσληψης, η μοριοδότηση, οι χρονικές προθεσμίες, τα γενικά ή ειδικά προσόντα πρόσληψης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα καθήκοντα του προσωπικού. Με την ίδια απόφαση, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου. Η δαπάνη βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

1. Η αποκλειστική χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση του κτηρίου «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» του Ολυμπιακού συγκροτήματος: Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή, της περίπτωσης ι΄ του άρθρου 9 του ν. 3342/2005 (Α΄131), όπως εμφαίνεται στο επισυναπτόμενο στον προαναφερόμενο νόμο από 7 Μαρτίου 2005 και με αριθμό 10 τοπογραφικό διάγραμμα, ανατίθεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με σκοπό τη στέγαση των υπηρεσιών της και την κάλυψη των εν γένει αναγκών της ως άνω Γενικής Γραμματείας. Για την παράδοση εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως."

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 20 του ν. 3342/2005 (Α΄131) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Στο κτίριο «ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΙΠΠΑΣΙΑΣ» του Ολυμπιακού συγκροτήματος: Ολυμπιακό Κέντρο Γουδή, όπως εμφανίζεται στο από 7 Μαρτίου 2005 και με αριθμό 10 τοπογραφικό διάγραμμα, δύναται να στεγαστεί Δημόσια Υπηρεσία, κατ' εξαίρεση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.»

3. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν. 4429/2016 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το Ίδρυμα εποπτεύεται από τον αρμόδιο για θέματα 'Ερευνας και Τεχνολογίας, Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό ή Yφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων (εφεξής: Υπουργός). Όπου δε στον νόμο, αναφέρεται το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, νοείται το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.»

Η λειτουργία των Κέντρων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) του άρθρου 48Α του ν. 4485/2017, καθώς και των προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης των Κ.Ε.Ε. που έχουν εγκριθεί κατ’ εφαρμογή του ίδιου άρθρου, αναστέλλεται για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.
Για το ίδιο διάστημα ισχύει αναστολή καθηκόντων των οργάνων διοίκησης και των διδασκόντων των Κ.Ε.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η ως άνω αναστολή δύναται να παραταθεί και για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. 

1. Το άρθρο 9 του ν. 3649/2008 τροποποιείται ως ακολούθως:
Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του ν. 3649/2008 (Α΄39), η λέξη «δύο» αντικαθίσταται από τη λέξη «τρεις».

2. Το άρθρο 15 του ν. 3649/2008 τροποποιείται ως ακολούθως:
Στην περίπτωση α΄της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3649/2008 (Α΄39) μετά τη λέξη «αναπληρωτή» διαγράφεται η λέξη «τον» και στο τέλος του εδαφίου προστίθεται φράση ως εξής: «, με απόφαση του Διοικητή».

1. Στο άρθρο 8 του ν. 4549/2018 (Α΄105) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Στον Φορέα συνιστώνται τρεις (3) θέσεις ειδικών συμβούλων για την υποστήριξη του έργου του Προέδρου. Η πρόσληψη στις θέσεις του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με απόφαση του Προέδρου, ο οποίος και προσλαμβάνει τα πρόσωπα που είναι, κατά την κρίση του, κατάλληλα. Το προσλαμβανόμενο προσωπικό αποχωρεί αυτοδικαίως ταυτόχρονα με την, για οποιαδήποτε λόγο, αποχώρηση του Προέδρου που το προσέλαβε, χωρίς άλλη διαδικασία. Οι αποδοχές των ειδικών συμβούλων καθορίζονται από την παράγραφο 8 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α΄176) και η δαπάνη μισθοδοσίας βαρύνει τον Φορέα. Κατά τα λοιπά, ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 163 Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (Α΄143).».

2.α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 52 του ν. 3852/2010 (Α΄87) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ορκωμοσία γίνεται στο κατάστημα του δήμου ή σε άλλο δημόσιο κτίριο ή σε κατάλληλο δημόσιο χώρο εντός των διοικητικών ορίων του δήμου, σε δημόσια συνεδρίαση, της οποίας ο ακριβής χρόνος (ημερομηνία και ώρα) ορίζεται από τον νεοεκλεγέντα Δήμαρχο.»
β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 154 του ν. 3852/2010 (Α΄87) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ορκωμοσία γίνεται στο κατάστημα της περιφέρειας ή σε άλλο δημόσιο κτίριο ή σε κατάλληλο δημόσιο χώρο εντός των διοικητικών ορίων της έδρας της περιφέρειας, σε δημόσια συνεδρίαση, της οποίας ο ακριβής χρόνος (ημερομηνία και ώρα) ορίζεται από τον νεοεκλεγέντα περιφερειάρχη.».

3. Στην παράγραφο 5α του άρθρου 18 του ν. 1735/1987 (Α΄195), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4257/2014 (Α΄ 93), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι ανωτέρω υπάλληλοι, εφόσον εκλεγούν και δεν καταλάβουν θέση ευθύνης ή απωλέσουν τη θέση ευθύνης τους, δύνανται με αίτησή τους να επανέλθουν στην ενεργό υπηρεσία. Στην περίπτωση αυτή, αποσπώνται υποχρεωτικά για όλο το διάστημα της θητείας τους σε άλλη υπηρεσία, εντός των διοικητικών ορίων του δήμου όπου εξελέγησαν. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχη υπηρεσία ή θέση, αποσπώνται στην πλησιέστερη υπηρεσία προς τον δήμο όπου εξελέγησαν. Για την απόσπαση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο αίτηση με την υπηρεσία προτίμησης. Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) και λήγει αυτοδίκαια με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη της θητείας τους.».

4.α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 66 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Το μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του, δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του Προεδρείου ή της οικονομικής επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής, όπου εκλέχτηκε ως μέλος της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε. Ανεξάρτητος δημοτικός σύμβουλος μπορεί να ορισθεί ή να παραμείνει Αντιδήμαρχος. Είναι δυνατή, όμως, η επανένταξη του στην παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα δύο τρίτα (2/3) των μελών, προκειμένου για παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη και από όλα τα μέλη, προκειμένου για παρατάξεις με λιγότερα από τρία (3) μέλη.».
β. Η παράγραφος 11 του άρθρου 168 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Το μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου που ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε από την παράταξή του δεν μπορεί να ενταχθεί σε άλλη παράταξη και δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος του προεδρείου ή της οικονομικής επιτροπής, όπου εκλέχτηκε ως μέλος της παράταξης από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε. Ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος μπορεί να ορισθεί ή να παραμείνει θεματικός αντπεριφερειάρχης. Είναι δυνατή, όμως, η επανένταξή του στην παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, εφόσον τούτο γίνει δεκτό από τα δύο τρίτα (2/3) των μελών, προκειμένου για παρατάξεις που έχουν τουλάχιστον τρία (3) μέλη και από όλα τα μέλη, προκειμένου για παρατάξεις με λιγότερα από τρία (3) μέλη.».

5. Η παράγραφος 4 του άρθρου 140 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄114), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η κηδεία των Δημάρχων και των Προέδρων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και όσων κατείχαν τα αξιώματα αυτά, καθώς και των εν ενεργεία δημοτικών συμβούλων και συμβούλων κοινότητας, μπορεί να γίνεται με δαπάνη του οικείου Δήμου. Το ανώτατο όριο της δαπάνης αυτής καθορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στην αρχή κάθε έτους και εγγράφεται στον αντίστοιχο προϋπολογισμό.».

6. Η αληθής έννοια της διάταξης της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 50 του ν. 4555/2018, είναι ότι, δεν συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο της θέσεως Προέδρου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και αιρετού Περιφερειάρχη ή Περιφερειακού Συμβούλου, εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν εκλεγεί στη θέση του προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου και καταλαμβάνουν τη θέση αυτή λόγω της αιρετής τους ιδιότητας.

7. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), για την παράταση των αποσπάσεων, ισχύουν αναλόγως και για το προσωπικό που αποσπάται για την κάλυψη αναγκών του περιφερειάρχη και των αντιπεριφερειαρχών, κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 243 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).

8. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε έκτακτες περιπτώσεις, στους νησιωτικούς δήμους το συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει και μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.».

9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 101 του ν. 4483/2017 (Α΄ 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι Ο.Τ.Α. και τα νομικά τους πρόσωπα, εφόσον η χρηματοδότηση της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» δεν επαρκεί για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας και ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού τους, που απασχολείται σε αυτή με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τους ετήσιους κύκλους 2016-2017, 20172018, 2018-2019 και 2019-2020, καλύπτουν τις δαπάνες αυτές από κάθε είδους τακτικά ή έκτακτα ανειδίκευτα έσοδά τους.».

Η παράγραφος 1 του άρθρου ένατου του ν. 2932/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 77 του ν. 4504/2017, αντικαθίσταται ως έξης:
«1. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) λειτουργεί Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.). Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Πρόεδρος του Συμβουλίου, ορίζεται ένας εκ των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου, ενώ οι λοιποί Γενικοί Γραμματείς καταλαμβάνουν θέσεις μελών. Ως μέλη του Συμβουλίου ορίζονται επίσης, τρεις (3) εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, δύο (2) εκπρόσωποι του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (Σ.Ε.Ε.Ν.), ένας (1) εκπρόσωπος με την ιδιότητα του συγκοινωνιολόγου, που ορίζεται από το Τ.Ε.Ε. και από ένας (1) εκπρόσωπος που υποδεικνύεται από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε.), την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.), την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε.), το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.), το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (Ξ.Ε.Ε.), την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.ΑμεΑ), την Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (Π.Ν.Ο.), την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Τουρισμού, την Ένωση Πορθμείων Εσωτερικού (Ε.Π.Ε.), το Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (Η.Α.Τ.Τ.Α.), το Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (Π.Σ.Χ.Ε.Μ.) και την αντιπροσωπευτικότερη ένωση ναυτικών πρακτόρων στον τομέα της ακτοπλοΐας. Στο Σ.Α.Σ. συμμετέχει εκπρόσωπος της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, αν συζητούνται θέματα ενδιαφέροντος της περιοχής του Αγίου Όρους.».

1. Στο άρθρο 79 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8.α) Οι υποψήφιοι των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων που κρίνονται ικανοί στις υγειονομικές, αθλητικές και ψυχομετρικές δοκιμασίες το έτος υποβολής της υποψηφιότητάς τους και περιλαμβάνονται στους πίνακες επιτυχόντων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, κατατάσσονται στο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως Δόκιμοι Σημαιοφόροι Λ.Σ. και Δόκιμοι Λιμενοφύλακες, αντίστοιχα. Οι υποψήφιοι που προέρχονται από εν ενεργεία μόνιμα στελέχη Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλλονται μόνο σε υγειονομικές εξετάσεις. Αν εντός διμήνου από την αρχική, ανά κατηγορία εισακτέων, ημερομηνία κατάταξης στις Σχολές, υπάρχουν κενές θέσεις, λόγω μη προσέλευσης των εισακτέων που περιλαμβάνονται στον κυρωμένο πίνακα ή λόγω παραίτησης ή απομάκρυνσης ή αποχώρησής τους από τις Σχολές για οποιονδήποτε λόγο, αφού οι εν λόγω υποψήφιοι διαγραφούν με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εισάγονται σε αυτές για την πλήρωση των κενών θέσεων ισάριθμοι, ανά κατηγορία, υποψήφιοι κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, βάσει των αποτελεσμάτων που κυρώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εφόσον οι εισαγόμενοι με την προαναφερόμενη διαδικασία δεν προσέλθουν για κατάταξη ή παραιτηθούν ή απομακρυνθούν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο από τις παραπάνω Σχολές, εισάγονται προς πλήρωση των κενών θέσεων που προκύπτουν, νέοι επιλαχόντες με την ίδια διαδικασία, μέχρι την οριστική πλήρωση των θέσεων που προκηρύχθηκαν, εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία παραίτησης ή απομάκρυνσης ή αποχώρησης του εισαγομένου, τη θέση του οποίου καλείται να καλύψει, σε κάθε περίπτωση εντός του ίδιου έτους της αρχικής κατάταξης.
β) Οι σπουδαστές των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων που εισάγονται σε αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4186/2013, όπως εκάστοτε ισχύει, και διαγράφονται από αυτές για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μέχρι και την 15η Νοεμβρίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, εγγράφονται για το ίδιο ακαδημαϊκό έτος, στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τμήματος επόμενης προτίμησής τους στο μηχανογραφικό δελτίο του έτους εισαγωγής τους, στη Σχολή από την οποία διαγράφονται. Η εγγραφή γίνεται μόνον αν είχαν συγκεντρώσει βαθμολογία ίση ή μεγαλύτερη με αυτή του τελευταίου υποψηφίου που έχει εισαχθεί στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα, το ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Η εισαγωγή των σπουδαστών αυτών στη Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε έναν (1) μήνα από τη διαγραφή του. Η αίτηση συνοδεύεται από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και της σχετικής γνωμάτευσης της Ανώτατης του Ναυτικού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Ν.Υ.Ε.). Όσοι διαγράφονται για λόγους υγείας ή υγειονομικής ακαταλληλότητας μετά τις 15 Νοεμβρίου, εγγράφονται σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής τους, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις το επόμενο ακαδημαϊκό έτος από αυτό της διαγραφής τους. Η εισαγωγή των σπουδαστών αυτών στο πρώτο έτος σπουδών της Σχολής ή Τμήματος της επόμενης προτίμησης του μηχανογραφικού τους δελτίου, για την οποία έχουν συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον ίση με αυτήν του τελευταίου εισαχθέντα στη Σχολή ή Τμήμα το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό έτος, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων το επόμενο, από αυτό της διαγραφής τους, ακαδημαϊκό έτος, η οποία εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, που υποβάλλεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους, από αυτό της διαγραφής του και συνοδεύεται απαραίτητα από αντίγραφο της απόφασης διαγραφής και τη σχετική γνωμάτευση της Α.Ν.Υ.Ε..
γ) Οι σπουδαστές που διαγράφονται κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου, επιτρέπεται να εισαχθούν σε Σχολή ή Τμήμα επόμενης προτίμησής τους για όλες τις Σχολές ή Τμήματα, εκτός των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.), των Ανώτερων Στρατιωτικών Σχολών Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.), των Σχολών Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και των Σχολών της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας.
δ) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και για όσους καταταχθούν το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.»

2.α) Για την εκπαιδευτική περίοδο φοίτησης της Εκπαιδευτικής Σειράς 2019-2020 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι κατατάσσονται με το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, η έδρα της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, όπως καθορίζεται στο άρθρο 3 του π.δ. 76/2018 (Α΄146) μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκεται στο Σκαραμαγκά Αττικής.
β) Η χρονική διάρκεια δύναται να επεκταθεί και για τις Εκπαιδευτικές Σειρές 2020-2021 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, εφόσον εξακολουθούν να συντρέχουν οι λόγοι μεταφοράς της έδρας.

3. Δόκιμοι Λιμενοφύλακες της εκπαιδευτικής σειράς Δοκίμων Λιμενοφυλάκων που θα προκύψει σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4597/2019 (Α΄35), δύναται να σιτίζονται και να διαμένουν εκτός των εγκαταστάσεων της Σχολής.

1. Το άρθρο 9 του ν. 4554/2018 καταργείται αφότου ίσχυσε.

2.α) Τα άρθρα 48 και 58 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73) καταργούνται αφότου ίσχυσαν.
β) Δεν θίγονται οι διατάξεις του ν. 2112/1920 όπως ισχύει και του ν. 3198/1955 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 24 του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4359/2016 (A΄ 5).

Η περίπτωση 1.4 της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 81/2019 (Α΄ 119) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.4. Από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, όπως αυτή οργανώθηκε με το άρθρο 62 του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192), πλην του τμήματος Μητρώου Οικονομικών Φορέων, Επιτελικής Πληροφόρησης, Στατιστικών και Απολογιστικών Στοιχείων.»

Η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών που προβλέπεται στην περίπτωση α΄της παρ. 3 του άρθρου 94 του ν. 4495/2017 (Α΄167) αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Αυγούστου και 15 Σεπτεμβρίου 2019.

1. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κάθε μηνιαίας κύριας σύνταξης ή περισσότερων της μιας συντάξεων λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου που χορηγούνται από τον ΕΦΚΑ και εφόσον μέρος του χρόνου ασφάλισης διανύθηκε ή ανάγεται έως και 31.12.2016, ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο στο δωδεκαπλάσιο της εθνικής σύνταξης της παραγράφου 6 του άρθρου 7 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) που αντιστοιχεί σε είκοσι χρόνια ασφάλισης, όπως το ποσό αυτής ισχύει κάθε φορά. Το οριζόμενο στο προηγούμενο εδάφιο ανώτατο όριο καταλαμβάνει και τις κάθε είδους προσαυξήσεις της σύνταξης ή των συντάξεων, ενώ δεν καταλαμβάνει τα ποσά των χορηγούμενων από τον ΕΦΚΑ επιδομάτων αναπηρίας.

2. Το ανώτατο όριο της παραγράφου 1 εφαρμόζεται και στις συντάξεις που έχουν χορηγηθεί έως και τις 12.5.2016 ή ανατρέχουν στην ίδια ημερομηνία και οι οποίες επανυπολογίστηκαν με βάση τα άρθρα 14 και 33 του ν. 4387/2016 όπως ισχύουν. Η τυχόν προσωπική διαφορά που έχει προκύψει από την αναπροσαρμογή ανακαθορίζεται με βάση το νέο ανώτατο όριο.

3. Ποσά συντάξεων που έχουν ήδη απονεμηθεί μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 και υπερβαίνουν το ανώτατο όριο της παραγράφου 1, προσαρμόζονται στο οριζόμενο από τις παραγράφους 1 και 2 ποσό από την ημερομηνία έναρξης καταβολής τους. Τυχόν επιπλέον διαφορές συντάξεων αναζητούνται άτοκα ως καλοπίστως εισπραχθείσες και επιστρέφονται με παρακράτηση σε ποσοστό 20% της μηνιαίας καταβαλλόμενης σύνταξης και μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
 


Αθήνα, 9 Αυγούστου 2019

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
XΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ  ΜΕΝΔΩΝΗ

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Τουρισμού
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Επικρατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2019

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021