ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4652/2020 Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις.

 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 9
23 Ιανουαρίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4652
Ρυθμίσεις για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

1. Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης, οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους είτε είναι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου είτε είναι πολίτες τρίτης χώρας, οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα σύμφωνα με το άρθρο 2 του παρόντος, έχουν δικαίωμα να εισέρχονται και να εξέρχονται από την Ελλάδα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 4 και 5 του Κεφαλαίου II του π.δ. 106/2007, εφόσον κατέχουν ισχύον διαβατήριο.

2. Δεν απαιτείται θεώρηση εισόδου για κατόχους ισχύοντος εγγράφου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου. Για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που είναι είτε πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας και οι οποίοι εισέρχονται στη χώρα μετά την 1.1.2021, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 του ν. 4251/2014, με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διμερών ρυθμίσεων. 

Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης ισχύουν τα εξής:
1. α) Βεβαίωση εγγραφής ή έγγραφο πιστοποίησης μόνιμης διαμονής που έχει χορηγηθεί έως την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και στα μέλη της οικογένειάς τους, που είναι επίσης πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 16, αντίστοιχα, του π.δ. 106/2007, λήγει στις 31.12.2020.
β) Δελτίο Διαμονής ή Δελτίο Μόνιμης Διαμονής που έχει χορηγηθεί έως την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μέλη της οικογένειας πολίτη του Ηνωμένου Βασιλείου, τα οποία είναι πολίτες τρίτης χώρας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 και τα άρθρα 9 και 17 του π.δ. 106/2007, λήγει στις 31.12.2020.

2. α) Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που είναι επίσης πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και έχουν εισέλθει στην Ελλάδα έως την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν έχουν αιτηθεί τη χορήγηση βεβαίωσης εγγραφής κατά το άρθρο 8 του π.δ. 106/2007, υποβάλλουν αίτηση στις αστυνομικές αρχές της χώρας έως τις 31.12.2020. Η ισχύς της βεβαίωσης εκτείνεται έως τις 31.12.2020.
β) Τα μέλη της οικογένειας πολίτη του Ηνωμένου Βασιλείου που είναι πολίτες τρίτης χώρας και έχουν εισέλθει στην Ελλάδα έως την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν έχουν αιτηθεί τη χορήγηση Δελτίου Διαμονής, κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 3 και το άρθρο 9 του π.δ. 106/2007, υποβάλλουν αίτηση στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της αρμόδιας Αποκεντρωμένης Διοίκησης έως τις 31.12.2020. Η ισχύς του Δελτίου Διαμονής εκτείνεται έως τις 31.12.2020.

3. α) Για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που είναι είτε πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας και εισέρχονται στην Ελλάδα μετά την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έως τις 31.12.2020, εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 106/2007 και της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
β) Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 έως 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του π.δ. 106/2007.

4. α) Η περίοδος διαμονής των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου που ρυθμίζεται από τις διατάξεις του π.δ. 106/2007 και του παρόντος άρθρου, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της πενταετούς διαμονής για την υπαγωγή τους στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του ν. 4251/2014, χωρίς τη συνδρομή της προϋπόθεσης της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του άρθρου 89 του παραπάνω νόμου.
β) Ανεξαρτήτως ιθαγένειας, τα μέλη της οικογένειας πολίτη του Ηνωμένου Βασιλείου, ο οποίος λαμβάνει άδεια διαμονής δυνάμει των διατάξεων της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη χορήγηση άδειας διαμονής για οικογενειακή επανένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4251/2014.
γ) Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της περίπτωσης λγ' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4251/2014, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ως μέλος της οικογένειας νοείται το μέλος όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του π.δ. 106/2007.

5. Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που έχουν διαμείνει νομίμως στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου για συνεχές χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών, έχουν δικαίωμα μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα, στην περίπτωση κατά την οποία είτε δεν δύνανται είτε δεν επιθυμούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις της προηγούμενης παραγράφου. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής τους. Η άδεια διαμονής έχει χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών, παρέχει το σύνολο των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στο άρθρο 20 του π.δ. 106/2007 και ανανεώνεται αυτοδίκαια για πέντε (5) έτη κάθε φορά. Η χορήγηση της ανωτέρω άδειας διαμονής τελεί υπό την επιφύλαξη της εξέτασης λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ' του άρθρου 6 του ν. 4251/2014. Η αίτηση για τη χορήγηση της άδειας διαμονής της παρούσας παραγράφου υποβάλλεται εντός του χρονικού διαστήματος από 1.11.2020 έως 31.12.2020.

6. Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που έχουν διαμείνει νομίμως στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 106/2007 και τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου, για χρονικό διάστημα μικρότερο των πέντε (5) ετών, έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση τριετούς άδειας διαμονής κατά το χρονικό διάστημα από 1.11.2020 έως 31.12.2020. Η άδεια διαμονής ανανεώνεται για τρία (3) έτη κάθε φορά έως τη συμπλήρωση της πενταετούς περιόδου διαμονής για την υπαγωγή στις ρυθμίσεις των παραγράφων 4 ή 5 του παρόντος, υπό την επιφύλαξη της εξέτασης λόγων δημόσιας τάξης και ασφάλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση γ' του άρθρου 6 του ν. 4251/2014 και επιτρέπει την πρόσβαση σε εξαρτημένη εργασία, παροχή υπηρεσιών ή έργο ή οποιασδήποτε άλλης μορφής ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα.

7. α) Το δικαίωμα μόνιμης διαμονής της παραγράφου 5 δεν θίγεται από απουσία που δεν υπερβαίνει συνολικά τα τρία (3) έτη. Το δικαίωμα διαμονής της παραγράφου 6 δεν θίγεται από περίοδο απουσίας, όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 21 του ν. 4251/2014.
β) Κατά τα λοιπά, στις περιπτώσεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του παρόντος εφαρμόζονται συμπληρωματικά οι διατάξεις του ν. 4251/2014.

8. Για τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, που είναι είτε πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας και εισέρχονται στη χώρα μετά την 1.1.2021, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4251/2014, με την επιφύλαξη ευνοϊκότερων διμερών ρυθμίσεων.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Προστασίας του Πολίτη και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, ορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των εγγράφων του παρόντος άρθρου. Με όμοια απόφαση μπορεί να τροποποιούνται οι προθεσμίες που τίθενται από τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και να ανακαθορίζονται οι όροι εφαρμογής του, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο, λαμβανομένων υπόψη των ρυθμίσεων που θα ισχύσουν για τους Έλληνες πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

1. Στους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους, καθώς και στους επιζώντες αυτών, που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα μετά την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις των Κανονισμών (ΕΚ) 883/2004 και 987/2009 έως τις 31.12.2020. Ειδικότερα, εφαρμόζονται για όλους τους κλάδους οι θεμελιώδεις αρχές της ίσης μεταχείρισης, του συνυπολογισμού των περιόδων ασφάλισης μισθωτής ή μη μισθωτής δραστηριότητας ή κατοικίας, από τις οποίες απορρέουν παροχές, της εξομοίωσης παροχών, εισοδημάτων γεγονότων ή καταστάσεων, καθώς και της αρχής της εξαγωγής των παροχών. Οι ορισμοί που προβλέπονται στο άρθρο 1 του Κανονισμού 883/2004 και στο άρθρο 1 του Κανονισμού 987/2009 εξακολουθούν να ισχύουν κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου που προβλέπεται παραπάνω.

2. Σε ό,τι αφορά στον προσδιορισμό της εφαρμοστέας νομοθεσίας του Τίτλου II του Κανονισμού 883/2004, για την περίοδο μετά την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και έως τις 31.12.2020, τα Ευρωπαϊκά έντυπα Α1 (βεβαίωση σχετικά με τη νομοθεσία περί κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζεται στον/στην κάτοχο) που έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία αποχώρησης, ισχύουν έως τις 31.12.2020. Ομοίως, οι εξαιρέσεις που έχουν αναγνωρισθεί δυνάμει του άρθρου 16 του Κανονισμού 883/2004 πριν την ημερομηνία αποχώρησης εξακολουθούν να ισχύουν έως τις 31.12.2020.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας μπορούν να τροποποιούνται οι προθεσμίες που τίθενται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και να ανακαθορίζονται οι όροι εφαρμογής του, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο, λαμβανομένων υπόψη των ρυθμίσεων που θα ισχύσουν για τους Έλληνες πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

1. Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς συμφωνία αποχώρησης:
α) Στους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου, τους ανιθαγενείς και τους πρόσφυγες, τους πολίτες τρίτης χώρας που υπάγονται ή είχαν υπαχθεί στη νομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου, όπως επίσης στα μέλη της οικογένειάς τους, καθώς και στους επιζώντες αυτών, οι οποίοι κατά την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 883/2004 και 987/2009 και είναι εγγεγραμμένοι ή πρόκειται να εγγραφούν στα μητρώα του φορέα τόπου κατοικίας στην Ελλάδα, συνεπεία ευρωπαϊκών εντύπων δικαιωμάτων που έχουν εκδοθεί πριν την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κανονισμού 883/2004 και του Εφαρμοστικού Κανονισμού 987/2009 για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης έως τις 31.12.2020.
β) Οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη της οικογένειάς τους που υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής των Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 κατά την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και μετακινούνται προσωρινά και εισέρχονται νομίμως στην Ελλάδα μετά την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν πρόσβαση στις δημόσιες δομές υγείας νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με ιδία δαπάνη και κρατική τιμολόγηση έως τις 31.12.2020.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας, μπορούν να τροποποιούνται οι προθεσμίες που τίθενται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς και να ανακαθορίζονται οι όροι εφαρμογής του, εφόσον τούτο κριθεί αναγκαίο, λαμβανομένων υπόψη των ρυθμίσεων που θα ισχύσουν για τους Έλληνες πολίτες στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

1 . Έλληνας πολίτης που διαβιεί μόνιμα στο Ηνωμένο Βασίλειο και είναι κάτοχος βρετανικής άδειας οδήγησης, καθώς και Βρετανός πολίτης που δεν έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα και είναι κάτοχος βρετανικής άδειας οδήγησης, μπορούν να συνεχίσουν να οδηγούν με την άδεια αυτή στην Ελλάδα, σε περίπτωση κατά την οποία το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης του 1968 για την Οδική Κυκλοφορία, όπως κυρώθηκε με τον ν. 1604/1986.

2. Βρετανική άδεια οδήγησης που εκδίδεται από το Ηνωμένο Βασίλειο μέχρι τις 31.12.2020 και κατέχεται από πρόσωπο που έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του παρόντος, αναγνωρίζεται στην Ελλάδα για μεταβατικό χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και μέχρι τις 31.12.2020, σύμφωνα με το άρθρο 8 του π.δ. 51/2012.

3. Η δυνατότητα ανταλλαγής των ως άνω αδειών με ελληνικές άδειες οδήγησης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 6 «Ανταλλαγή άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από κράτος - μέλος της Ε.Ε.» της Υ.Α. 50984/7947/2013 (Β' 3056), διατηρείται για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.

4. Το Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) ή το Δελτίο Επιμόρφωσης Οδηγού, που εκδίδονται μέχρι τις 31.12.2020 από το Ηνωμένο Βασίλειο, εξακολουθούν να αναγνωρίζονται στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του παραπάνω χρονικού διαστήματος. Η δυνατότητα ενσωμάτωσης των παραπάνω εγγράφων σε άδειες οδήγησης που εκδίδονται από τη χώρα μας, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 5A «Ενσωμάτωση Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού σε Ελληνική Άδεια Οδήγησης» της Υ.Α. 29898/3378/2016 (Β' 1318) και στο άρθρο 6 «Ανταλλαγή άδειας οδήγησης που εκδόθηκε από κράτος - μέλος της Ε.Ε.» της Υ.Α. 50984/7947/2013 (Β' 3056), διατηρείται μέχρι τις 31.12.2020.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών μπορούν να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και να αναπροσαρμόζονται οι προθεσμίες που τίθενται από τις διατάξεις του.

1. Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία αποχώρησης, φυσικό πρόσωπο, πολίτης του Ηνωμένου Βασιλείου και νομικό πρόσωπο με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, μπορούν να ασκούν τις επιχειρηματικές τουριστικές δραστηριότητες των περιπτώσεων γ', δ' και ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α' 155), στην Ελλάδα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που καταλαμβάνονται από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31.12.2020.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών και Τουρισμού μπορούν να τροποποιούνται οι προθεσμίες και οι ειδικότερες προϋποθέσεις στις οποίες υπόκειται η συνέχιση άσκησης των επιχειρηματικών τουριστικών δραστηριοτήτων των φυσικών και νομικών προσώπων της προηγούμενης παραγράφου για το χρονικό διάστημα μέχρι τις 31.12.2020. 

1. Σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 50 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να έχει επιτευχθεί συμφωνία, τα ιδρύματα και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα των υποπεριπτώσεων α' και β' του σημ. 27 του άρθρου 4 του Κανονισμού 575/2013, καθώς και οι εταιρίες διαχείρισης της Οδηγίας 2009/65/EK και της Οδηγίας 2011/61/EE, με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία παρέχουν ελεύθερα σχετικές υπηρεσίες ή ασκούν δραστηριότητες στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, μέσω εγκατάστασης ή διασυνοριακά, πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, δύναται να συνεχίσουν την παροχή των υπηρεσιών και την άσκηση των δραστηριοτήτων αυτών, έως τις 31.12.2020, προς υφιστάμενους πελάτες που εδρεύουν ή φορολογούνται στην Ελλάδα.

2. Οι οντότητες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο μπορούν, ενδεικτικά: α) να ασκούν τις δραστηριότητες του άρθρου 11 του ν. 4261/2014 ή/και να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες του Τμήματος Α' του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018 και παρεπόμενες υπηρεσίες του Τμήματος Β' του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018, β) να προβαίνουν στη διενέργεια, καθώς και στον διακανονισμό και εκκαθάριση συναλλαγών βάσει συμβάσεων - πλαισίου ή και άλλων χρηματοοικονομικών συμβάσεων που έχουν συναφθεί πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, γ) να συμμετέχουν σε Τόπους Διαπραγμάτευσης, κατά την έννοια του άρθρου 4 στοιχείο 24 του ν. 4514/2018 με την ιδιότητα του Μέλους ή και του Βασικού Διαπραγματευτή, δ) να συμμετέχουν στις κοινοπραξίες και δημοπρασίες στην πρωτογενή αγορά, ε) να συμμετέχουν ως Μέλη, άμεσα ή και έμμεσα, στα Συστήματα του άρθρου 2 παράγραφος 1 του ν. 2789/2000, στ) να παρέχουν υπηρεσίες ή/και να ασκούν δραστηριότητες διαχείρισης κατά τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του ν. 4209/2013 και του ν. 4099/2012.

3. Στις οντότητες της παραγράφου 1 απαγορεύεται η παροχή νέων υπηρεσιών ή η άσκηση νέων δραστηριοτήτων σε νέους ή υφιστάμενους πελάτες, καθώς και η συμμετοχή τους σε Τόπους Διαπραγμάτευσης και Συστήματα άλλα από αυτά στα οποία συμμετείχαν πριν από την ημερομηνία αποχώρησης. Δεν νοούνται ως νέες υπηρεσίες ή νέες δραστηριότητες, η μετακύληση, ανανέωση και διαχείριση χρηματοοικονομικών θέσεων που έχουν λήξει και κρίνεται απαραίτητη η ανανέωσή τους, είτε μερικώς είτε ολικώς με τον ίδιο αντισυμβαλλόμενο.

4. Οι διατάξεις του ν. 4261/2014, του ν. 4514/2018, του Κανονισμού (ΕΕ) 600/2014, των κατ' εξουσιοδότηση της Οδηγίας 2014/65/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 600/2014 Κανονισμών, του ν. 4537/2018, του ν. 4021/2011, του ν. 4370/2016, του ν. 2533/1997, καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση των προαναφερθέντων νομοθετημάτων εκδοθεισών κανονιστικών αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για οντότητες με έδρα στα κράτη - μέλη, εφαρμόζονται αναλόγως και στις οντότητες της παραγράφου 1.

5. Ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο οι οποίες ασκούν δραστηριότητες πρωτασφάλισης στην Ελλάδα, με εγκατάσταση ή διασυνοριακά, πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, δύνανται να συνεχίσουν την άσκηση αυτών έως τις 31.12.2020, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της Ενότητας 1 του Κεφαλαίου Θ' (άρθρα 130-140) του ν. 4364/2016, ως ισχύει, προκειμένου και μόνο να διασφαλιστεί η συνέχεια των συμβάσεων που έχουν συναφθεί πριν από την ημερομηνία αποχώρησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του ν. 4364/2016, καθώς και των κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών κανονιστικών αποφάσεων της Τράπεζας της Ελλάδος, για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στα κράτη - μέλη. Οι επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου δεν δύναται να προβούν στη σύναψη νέων συμβάσεων παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών ή στη δημιουργία, ανανέωση, επέκταση ή επανάληψη ασφαλιστικής κάλυψης που προβλέπεται σε συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν από την ημερομηνία αποχώρησης.
Αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες ασκούν δραστηριότητες αντασφάλισης στην Ελλάδα πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, δύνανται να συνεχίσουν την άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων έως τις 31.12.2020, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις της Ενότητας 2 του Κεφαλαίου Θ' (άρθρα 141-143) του ν. 4364/2016, ως ισχύει. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις για τις αντασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα στα κράτη - μέλη.
Ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα υπό καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης ή ελεύθερης παροχής υπηρεσιών πριν από την ημερομηνία αποχώρησης, μετά από την ημερομηνία αυτή αποτελούν επιχειρήσεις με έδρα σε τρίτη χώρα, εφαρμοζομένων σε αυτές των σχετικών διατάξεων του ν. 4583/2018.

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται κατόπιν κοινής εισήγησης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μπορεί να παραταθεί ή να συντμηθεί η προθεσμία της παραγράφου 1, να διευρύνεται ή να περιορίζεται το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου και να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του.

7. Οι οντότητες της παραγράφου 1 και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις της παραγράφου 5 υποχρεούνται να ενημερώνουν με επαρκή τρόπο (μέσω ανακοινώσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή μέσω ηλεκτρονικής ή έντυπης προσωπικής αλληλογραφίας ή με άλλο πρόσφορο μέσο), την αρμόδια εποπτική αρχή, τους πελάτες τους ή ασφαλισμένους τους, αντιστοίχως, ως προς το καθεστώς που διαμορφώνεται για την παροχή υπηρεσιών και για τις ασφαλιστικές συμβάσεις μετά από την ημερομηνία αποχώρησης.

Για την αντιμετώπιση των αναγκών στις Υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), λόγω της επικείμενης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ορίζονται τα ακόλουθα:

1. Σχετικά με μετατάξεις από άλλους φορείς:
α. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, η μετάταξη στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων: πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, μόνιμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές, ειδικές αποκεντρωμένες και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ. Α.) α' και β' βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, όπως και αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση.
β. Ο ανώτατος αριθμός των προς πλήρωση θέσεων ανέρχεται σε: α) εκατόν πενήντα (150) υπαλλήλους κλάδου Τελωνειακών, εκ των οποίων εβδομήντα (70) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, τριάντα (30) υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ και πενήντα (50) υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ, β) τριάντα (30) υπαλλήλους κλάδου Πληροφορικής, γ) πέντε (5) υπαλλήλους κλάδου Χημικών και δ) πέντε (5) υπαλλήλους κλάδου Δημοσιονομικών.
γ. Η μετάταξη ενεργείται μετά από δημόσια πρόσκληση που απευθύνει ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε. και στην οποία προσδιορίζονται οι Υπηρεσίες, οι προς πλήρωση θέσεις ανά κατηγορία, τα γενικά και ειδικά προσόντα και η διαδικασία επιλογής των μετατασσομένων. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των θέσεων που προκηρύσσονται, η πρόσκληση του προηγούμενου εδαφίου δύναται να επαναληφθεί έως την πλήρωση του συνόλου των θέσεων της περίπτωσης β' της παρούσας παραγράφου.
δ. Για τη διενέργεια μετάταξης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στον φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) επί του συνόλου των οργανικών θέσεων του εν λόγω κλάδου, στο οποίο ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνονται υπάλληλοι, οι οποίοι απουσιάζουν με μακροχρόνια άδεια, όπως ιδίως άνευ αποδοχών, υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή είναι αποσπασμένοι σε άλλον φορέα. Επιπλέον των οριζομένων στο προηγούμενο εδάφιο πρέπει ο αιτών υπάλληλος να μην είναι ο μοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο.
ε. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., μετά από γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Α.Α.Δ.Ε., χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης. Για τις μετατάξεις του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται έγκριση της Τριμελούς Επιτροπής της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α' 280).
στ. Η μετάταξη πραγματοποιείται σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
ζ. Ο μετατασσόμενος υπάλληλος οφείλει να αναλάβει υπηρεσία στη νέα του θέση το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης μετάταξης.
η. Για όλους τους μεταταχθέντες υπαλλήλους, κατ' εφαρμογή του παρόντος, ορίζεται πενταετής υποχρέωση παραμονής στη νέα τους θέση.
θ. Η μετάταξη πραγματοποιείται διατηρουμένου του βαθμού, μισθολογικού κλιμακίου, ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού καθεστώτος του μεταταχθέντος και διατηρουμένης της τυχόν προσωπικής διαφοράς. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών λαμβάνονται υπόψη για τη μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων μόνο εφόσον είναι συναφείς με το αντικείμενο των θέσεων προς μετάταξη.

2. Σχετικά με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με προκήρυξη με σειρά προτεραιότητας:
α. Προσλαμβάνονται με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, στον κλάδο των Τελωνειακών εκατόν πενήντα (150) υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, ογδόντα (80) υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ και σαράντα (40) υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ. Η έκδοση της ως άνω προκήρυξης από το Α.Σ.Ε.Π. και η ανακοίνωση προσωρινών και οριστικών αποτελεσμάτων γίνονται κατά απόλυτη προτεραιότητα.
β. Ο διορισμός πραγματοποιείται σε κενή οργανική θέση μόνιμου υπαλλήλου.
γ. Για την πλήρωση των θέσεων της περίπτωσης α' της παρούσας παραγράφου προβλέπεται για τους μη μόνιμους κατοίκους μοριοδότηση αντίστοιχη με τους μόνιμους κατοίκους, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπηρετήσουν επί δέκα (10) έτη στις θέσεις που προκηρύσσονται, κατ' εξαίρεση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.
3. Σχετικά με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού από επιλαχόντες της Προκήρυξης υπ' αριθ. 1 Γ/2017 του Α.Σ.Ε.Π.:
Προσλαμβάνονται κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, όπως ισχύει, από τους πίνακες επιλαχόντων της Προκήρυξης υπ' αριθμ. 1 Γ/2017 του Α.Σ.Ε.Π. εκατόν πενήντα (150) υπάλληλοι κλάδου Τελωνειακών κατηγορίας ΠΕ. 

1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζονται λεπτομέρειες σχετικές με θέματα πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου ή νομικών προσώπων με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία ενδέχεται να προκύψουν λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και δεν ρυθμίζονται από σχετικούς κανόνες του ενωσιακού δικαίου.

2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται θέματα που ενδέχεται να προκύψουν λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και δεν ρυθμίζονται από σχετικούς κανόνες του ενωσιακού δικαίου και που αφορούν την πρόσβαση στην εργασία.

3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Εξωτερικών και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται θέματα που ενδέχεται να προκύψουν λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία και δεν ρυθμίζονται από σχετικούς κανόνες του ενωσιακού δικαίου και που αφορούν την αναγνώριση τίτλων από οποιαδήποτε βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων, παντός ενδιαφερομένου και ανεξαρτήτως ιθαγένειας αυτού. 

1. α) Σε περίπτωση θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Μέρους 2 (δικαιώματα πολιτών) της Συμφωνίας, ιδίως του άρθρου 18 αυτής αναφορικά με τη διαμονή των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για κάθε άλλο θέμα σχετικό με τα δικαιώματά τους.
β) Με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, δύνανται να ανακαθορίζονται οι αρμόδιες αρχές έκδοσης των εγγράφων διαμονής των πολιτών του Ηνωμένου Βασιλείου και των μελών των οικογενειών τους κατ' εφαρμογή των ρυθμίσεων της Συμφωνίας Αποχώρησης. Με την ίδια απόφαση μπορεί να καθορίζονται οι λεπτομέρειες, ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή της, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την εξέταση των εκκρεμών αιτημάτων.

2. α) Σε περίπτωση θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας Αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις του Μέρους 2 (δικαιώματα πολιτών) της Συμφωνίας αναφορικά με την πρόσβαση στην εργασία, την κοινωνική ασφάλιση και την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή κάλυψη, την αναγνώριση επαγγελματικών και ακαδημαϊκών προσόντων και τη χρήση αδειών οδήγησης που έχουν εκδοθεί από το Ηνωμένο Βασίλειο.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ρυθμίζονται ειδικότερα οι κατηγορίες αδειών διαμονής τις οποίες λαμβάνουν οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και τα μέλη των οικογενειών τους, είτε αυτά είναι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου είτε πολίτες τρίτης χώρας, από τις υπηρεσίες μίας στάσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων του τόπου διαμονής τους.

Στο άρθρο 5 του ν. 4251/2014 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η θεώρηση εισόδου εξετάζεται από την Προξενική Αρχή εντός της δικαιοδοσίας της οποίας διαμένει νομίμως ο πολίτης τρίτης χώρας, η οποία αποφασίζει και για τη χορήγησή της, αφού ληφθούν υπόψη λόγοι που αφορούν ιδίως στη δημόσια τάξη και ασφάλεια της χώρας και τη δημόσια υγεία. Προξενική Αρχή εξετάζει αίτηση που έχει υποβάλει νομίμως παρών πολίτης τρίτης χώρας, ο οποίος όμως δεν διαμένει εντός της δικαιοδοσίας της και λαμβάνει σχετική απόφαση, εφόσον ο αιτών έχει αιτιολογήσει επαρκώς την υποβολή της αίτησης στην εν λόγω Προξενική Αρχή. Η θεώρηση εισόδου διακρίνεται σε ομοιόμορφη θεώρηση (Visa C), σε θεώρηση Περιορισμένης Εδαφικής Ισχύος (Visa VTL), σε θεώρηση Διέλευσης από Αερολιμένα (ATV) και σε θεώρηση μακράς διάρκειας (εθνική θεώρηση - Visa D).»
2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 διαγράφονται οι λέξεις «από την ημερομηνία της πρώτης εισόδου» και στο τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου διαγράφονται οι λέξεις «Δημόσιας Τάξης και».
3. Στην παράγραφο 5 διαγράφονται οι λέξεις «Δημόσιας Τάξης και».
4. Μετά την παράγραφο 7 προστίθενται παράγραφοι 8, 9 και 10 ως εξής:
«8. Έλληνες πολίτες, πολίτες λοιπών χωρών ΕΕ/ΕΟΧ και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια δύνανται να υποβάλουν στις ελληνικές Προξενικές Αρχές «Έντυπο πρόσκλησης με ανάληψη ευθύνης/φιλοξενίας για τους σκοπούς χορήγησης θεώρησης εισόδου Σένγκεν σε πολίτες τρίτων χωρών για επιχειρηματικό/επαγγελματικό σκοπό (Business Invitation)», σύμφωνα με το άρθρο 14 του Κανονισμού 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 (L 243), με τίτλο «Θέσπιση Κοινοτικού Κώδικα Θεωρήσεων», προκειμένου να συνεκτιμηθεί ως δικαιολογητικό έγγραφο κατά τη διαδικασία χορήγησης θεώρησης Σένγκεν. Η πρόσκληση αφορά πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι επιθυμούν να εισέλθουν στη Χώρα, προκειμένου να συμμετάσχουν σε συναντήσεις, συνέδρια, σεμινάρια εκπαίδευσης και κατάρτισης, εκθέσεις, διασκέψεις ή εκδηλώσεις εμπορικού και βιομηχανικού χαρακτήρα και υποβάλλεται στην περίπτωση που οι πολίτες τρίτων χωρών δεν μπορούν να πιστοποιήσουν εξ ιδίων τις σχετικές προϋποθέσεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εξωτερικών, Προστασίας του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο του εντύπου πρόσκλησης, τα κριτήρια προσδιορισμού της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητας του προσκαλούντος φυσικού ή νομικού προσώπου, το ύψος της χρηματικής εγγύησης που απαιτείται, οι λεπτομέρειες καταβολής και η διαδικασία σε περίπτωση κατάπτωσής της, καθώς και κυρώσεις που αφορούν τον αποκλεισμό του αιτούντος ή του προσκαλούντος από τη διαδικασία χορήγησης προσκλήσεων.
9. Η ακρόαση που απαιτείται για την υποβολή της αίτησης για τα πρόσωπα που αφορά η παρούσα ρύθμιση καθορίζεται κατά προτεραιότητα, εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών, και εφόσον η αίτηση είναι παραδεκτή, η σχετική απόφαση λαμβάνεται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 23 του Κώδικα Θεωρήσεων [Καν. (ΕΕ) 810/2009].
10. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Κανονισμού 810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 (L 243), με τίτλο «Θέσπιση Κοινοτικού Κώδικα Θεωρήσεων».». 

Στο τέλος της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του ν. 4251/2014 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με τις ανωτέρω ποινές τιμωρείται και όποιος προσκαλεί πρόσωπα με «Επιχειρηματική Πρόσκληση» στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 5, με σκοπό την παραβίαση της μεταναστευτικής νομοθεσίας και των κείμενων ευρωπαϊκών διατάξεων του κεκτημένου Σένγκεν που αφορούν στην είσοδο και διαμονή πολιτών τρίτων χωρών.» 

Οι διατάξεις των άρθρων 123, 124, 125, 126, 127 και 128 του ν. 4604/2019 καταργούνται. 

1. Οι διατάξεις του δεύτερου και του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Α' 170) αντικαθίστανται με νέα εδάφια ως εξής:
«Σε περίπτωση που από τη χρήση ανακριβούς πιστοποιητικού δεν προκύπτει απώλεια φόρου, δεν επιβάλλεται πρόστιμο. Ανακριβές είναι το πιστοποιητικό, στο οποίο δεν απεικονίζεται ορθά η φορολογική ταυτότητα του ακινήτου ή του δικαιώματος επί ακινήτου. Ως φορολογική ταυτότητα του ακινήτου νοείται το σύνολο των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) και επιδρούν στον ορθό υπολογισμό του φόρου. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται τα ειδικότερα στοιχεία που συνιστούν τη φορολογική ταυτότητα των ακινήτων.»

2. Αναστέλλεται μέχρι τις 30.6.2020 η εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 47, 48 και 49 του ν. 4646/2019 (Α'201).

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2019 και της παραγράφου 2 από την 12η Δεκεμβρίου 2019. 

Οι διατάξεις του παρόντος νόμου ισχύουν από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
 


Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2020

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Τουρισμού
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2020

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021