ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4676/2020 Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις.

 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 67
19 Μαρτίου 2020
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4676
Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

1. Η υποπερίπτωση (αα) της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), αντικαθίσταται ως εξής:
«αα) δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε κάθειρξη ή σε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους για πρόκληση ναυαγίου με πρόθεση, τα αδικήματα του άρθρου 291 ΠΚ, πειρατεία, διακίνηση ναρκωτικών, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία, παραχάραξη, δόλια χρεοκοπία, για τα αδικήματα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 2 και στο άρθρο 4 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139), όπως ισχύει, καθώς και για παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων ενδομεταφορών κατά παράβαση του κεφαλαίου αυτού».

2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου τρίτου του ν. 2932/2001, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση συμβατικού πλοίου με ταχύπλοο ή υδροπτέρυγο πλοίο, καθώς και το αντίστροφο.».

1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου τέταρτου του ν. 2932/2001, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία ανοικτού τύπου δρομολογούνται για ένα (1) έτος και σε συγκεκριμένη δρομολογιακή γραμμή. Εφόσον πρόκειται να εξυπηρετηθεί γραμμή που δεν καλύπτεται από άλλα πλοία, ο πλοιοκτήτης δύναται να δηλώνει και έτερη γραμμή σε προορισμό της ίδιας ή όμορης περιφερειακής ενότητας.».

2. Η παράγραφος 5 του άρθρου τέταρτου του ν. 2932/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Εκπρόθεσμη δρομολόγηση επιτρέπεται, αν υποβληθεί σχετικό αίτημα, και εφόσον κριθεί, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Σ., ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου τρίτου, ικανοποιούνται συγκοινωνιακές ανάγκες που δεν καλύπτονται από τα ήδη δρομολογημένα πλοία με τακτική δρομολόγηση ή με συμβάσεις του άρθρου όγδοου και δεν προκαλούνται διακρίσεις σε βάρος άλλων πλοιοκτητών. Για τη διατύπωση της γνώμης προς το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Σ.Α.Σ. δεσμεύεται από τις αρχές που προβλέπονται στον Κανονισμό Αρχών και Λειτουργίας του Σ.Α.Σ.. Η ως άνω απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος. Η εκτέλεση των δρομολογίων της παραγράφου αυτής είναι υποχρεωτική για ένα (1) έτος από τη δρομολόγηση στη συγκεκριμένη γραμμή ή γραμμές. Μετά το πέρας του χρόνου αυτού και εφόσον ο πλοιοκτήτης έχει υποβάλει εμπρόθεσμη δήλωση δρομολόγησης, το πλοίο συνεχίζει τα δρομολόγια του, έως την έναρξη της επόμενης δρομολογιακής περιόδου, στη γραμμή ή γραμμές που είναι δρομολογημένο, ή στη γραμμή ή γραμμές της εμπρόθεσμης δήλωσης δρομολόγησης. Η συνέχιση των δρομολογίων γίνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από αίτηση του πλοιοκτήτη και γνώμη του Σ.Α.Σ. Για τις ανωτέρω δρομολογήσεις έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου έκτου.».

3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου τέταρτου του ν. 2932/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η αντικατάσταση του επιπλέον δρομολογούμενου πλοίου κατά τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παράγραφο 6 του άρθρου τρίτου.».

Προστίθεται παράγραφος 3 στο άρθρο τέταρτο α΄ του ν. 2932/2001, ως εξής:
«3. Η εκπρόθεσμη δρομολόγηση ταχύπλοου ή υδροπτέρυγου πλοίου, επιτρέπεται, αν υποβληθεί σχετικό αίτημα, και εφόσον κριθεί, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από γνώμη του Σ.Α.Σ., ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως 4 του άρθρου τρίτου, ικανοποιούνται συγκοινωνιακές ανάγκες που δεν καλύπτονται από τα ήδη δρομολογημένα πλοία με τακτική δρομολόγηση ή με συμβάσεις του άρθρου όγδοου και δεν προκαλούνται διακρίσεις σε βάρος άλλων πλοιοκτητών. Για τη διατύπωση της γνώμης προς το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Σ.Α.Σ. δεσμεύεται από τις αρχές που προβλέπονται στον Κανονισμό Αρχών και Λειτουργίας του Σ.Α.Σ.. Η ως άνω απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος. Η εκτέλεση των δρομολογίων της παραγράφου αυτής είναι υποχρεωτική για συνεχόμενο χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τη δρομολόγηση στη συγκεκριμένη γραμμή ή γραμμές. Για τις ανωτέρω δρομολογήσεις έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου έκτου, εξαιρουμένων των διατάξεων των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 3 και της παραγράφου 5.».

Η παράγραφος 1 του άρθρου πέμπτου του ν. 2932/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περίπτωση μεταβολής του προσώπου του πλοιοκτήτη κατά τη διάρκεια της δρομολογιακής περιόδου, ο νέος πλοιοκτήτης συνεχίζει την εκτέλεση των δρομολογίων με τους ίδιους όρους, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον υποβάλλει σχετική δήλωση και συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου. Σε περίπτωση μεταβολής του προσώπου του πλοιοκτήτη κατά το διάστημα από την υποβολή της δήλωσης δρομολόγησης του πλοίου και μέχρι την έναρξη των δρομολογίων του πλοίου, ο νέος πλοιοκτήτης δύναται να εκτελέσει τα δρομολόγια με τους ίδιους όρους, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον υποβάλλει σχετική δήλωση και συντρέχουν στο πρόσωπό του οι προϋποθέσεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου.».

Μετά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου έκτου του ν. 2932/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τη διατύπωση της γνώμης προς το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, το Σ.Α.Σ. δεσμεύεται από τις αρχές που προβλέπονται στον Κανονισμό Αρχών και Λειτουργίας του Σ.Α.Σ.». 

Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου έβδομου του ν. 2932/2001 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η έκτακτη δρομολόγηση δεν μπορεί να υπερβαίνει χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών με δυνατότητα παράτασης, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μόνο μία φορά και μέχρι τριάντα (30) επιπλέον ημέρες, εφόσον δεν έχουν εξαλειφθεί οι λόγοι που τη δικαιολογούν.». 

Στο άρθρο ένατο του ν. 2932/2001 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από γνώμη του Σ.Α.Σ., εκδίδεται ο Κανονισμός Αρχών και Λειτουργίας του Σ.Α.Σ., στον οποίο ορίζονται οι κανόνες και αρχές που διέπουν τη λειτουργία του Σ.Α.Σ. και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Τροποποιήσεις του εν λόγω Κανονισμού πραγματοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από γνώμη του Σ.Α.Σ.». 

Το άρθρο ενδέκατο του ν. 2932/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο ενδέκατο Διοικητικές κυρώσεις
1. Σε όποιον εκτελεί δρομολόγια ή εκδίδει εισιτήρια για δρομολόγια, για τα οποία δεν έχει εκδοθεί ανακοίνωση δήλωσης δρομολόγησης πλοίου ή απόφαση έγκρισης δρομολογίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, επιβάλλεται, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πρόστιμο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγουμένως λάβει χώρα έγγραφη σύσταση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ο παραβάτης δεν έχει συμμορφωθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών. Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται πρόστιμο διπλάσιου ύψους για κάθε επόμενη παράβαση.
2. Εφόσον, κατά τη διάρκεια της δρομολόγησης πλοίου, διαπιστώνεται με οποιονδήποτε τρόπο ότι δεν πληρούται τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις ή τους όρους των άρθρων δεύτερο έως και τέταρτο α΄ του παρόντος νόμου και διαταράσσεται για τον λόγο αυτόν η εξυπηρέτηση της γραμμής, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται, με απόφασή του, μετά από γνώμη του Σ.Α.Σ., να ανακαλέσει την ανακοίνωση δήλωσης δρομολόγησης πλοίου ή την απόφαση έγκρισης δρομολογίων.
3. Στις περιπτώσεις που, μετά την ανακοίνωση δήλωσης δρομολόγησης ή την απόφαση έγκρισης δρομολογίου, το πλοίο δεν εκκινήσει την εκτέλεση δρομολογίων ή αφού εκκινήσει, διακόψει τα δρομολόγιά του, χωρίς να συντρέχουν οι όροι της παραγράφου 3 του άρθρου έκτου, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από γνώμη του Σ.Α.Σ., ανακαλείται η ανακοίνωση της δρομολόγησης ή η απόφαση έγκρισης δρομολογίων, αντίστοιχα, και επιβάλλεται στον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή του πλοίου πρόστιμο πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ.
4. Στις παραπάνω περιπτώσεις, η αρμόδια λιμενική αρχή συντάσσει έκθεση βεβαίωσης που κοινοποιείται στον παραβάτη και ο ενδιαφερόμενος καλείται να εκθέσει τις απόψεις του εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίησή της.
5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου έκτου και των παραγράφων 1-3 του παρόντος άρθρου, στους παραβάτες των λοιπών διατάξεων του Μέρους Πρώτου και των κατ` εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων πράξεων, που δεν αφορούν στον ελεύθερο και υγιή ανταγωνισμό, επιβάλλονται από την αρμόδια λιμενική αρχή οι κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261)». 

1. Ο τίτλος του ΜΕΡΟΥΣ Α΄ του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«ΜΕΡΟΣ Α΄
ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΠΛΟΙΩΝ, ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ»

2. Το άρθρο 10 του ν. 4504/2017 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 10
Σχολή Επιθεωρητών – Ελεγκτών
1. Οι επιθεωρητές και ελεγκτές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, πλην αυτών της Αρχής Κράτους Λιμένα που ορίζονται, σύμφωνα με το π.δ. 16/2011 (Α΄ 36), πιστοποιούνται για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων και ελέγχων, εφόσον διαθέτουν τα προβλεπόμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ανά τομέα επιθεώρησης και ελέγχου και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
2. Για την εκπαίδευση και πιστοποίηση επιθεωρητών και ελεγκτών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ιδρύεται και εδρεύει στον Πειραιά η Σχολή εξειδικευμένης δια βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε θέματα επιθεώρησης και ελέγχου των υπό ελληνική σημαία πλοίων και βοηθητικών ναυπηγημάτων, ασφάλειας ναυσιπλοΐας, καθώς και της διαχείρισης ασφάλειας εταιρειών, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων, Α.Ο. Α.Ο.Α., με την ονομασία «Σχολή Επιθεωρητών – Ελεγκτών Πλοίων, Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων» (Σ.Ε.Δ.Α.Π.Λ.Ε.).
3. Η Σ.Ε.Δ.Α.Π.Λ.Ε. υπάγεται στον Αρχηγό Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και συνεπικουρείται, για διαδικαστικά θέματα και για θέματα τεχνικής φύσεως, από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής.
4. Στη Σ.Ε.Δ.Α.Π.Λ.Ε. λειτουργούν Τμήματα Εκπαίδευσης ανά είδος επιθεώρησης ελέγχου. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης των Τμημάτων αυτών περιλαμβάνει κύκλους σπουδών με αντικείμενο, ιδίως, τη γενική εκπαίδευση των επιθεωρητών και ελεγκτών σε θεωρητικό επίπεδο, την ειδική εκπαίδευσή τους σε θεωρητικό επίπεδο, η οποία διαφοροποιείται ανάλογα με το εξειδικευμένο θεματικό αντικείμενο ανά τομέα επιθεώρησης ελέγχου, καθώς και σε πρακτικό επίπεδο, η οποία συνίσταται στην παρακολούθηση ελαχίστου αριθμού επιθεωρήσεων, με την επιτήρηση επιθεωρητών ελεγκτών που διεξάγουν επιθεωρήσεις και ελέγχους του αντίστοιχου τομέα εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει, επίσης, υποχρεωτικά ενότητα σχετική με την αναπηρία και την προσβασιμότητα υποδομών και υπηρεσιών στα πρόσωπα με αναπηρία. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος εκπαίδευσης ανά είδος επιθεώρησης ελέγχου, το οποίο περιλαμβάνει υποχρεωτικά και γραπτές εξετάσεις, οι επιτυχώς συμμετέχοντες σε αυτό πιστοποιούνται για τη διενέργεια των επιθεωρήσεων και ελέγχων του παρόντος άρθρου.
5. Στη Σ.Ε.Δ.Α.Π.Λ.Ε. δύνανται να πιστοποιούνται και ιδιώτες μέλη των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων.
6. Τα ελάχιστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που διαθέτουν οι εκπαιδευτές επιθεωρητών ελεγκτών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθμίζονται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 13.
7. Για την πιστοποίηση επιθεωρητών ελεγκτών, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να συνάπτει προγραμματικές συμφωνίες συνεργασίας με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
8. Η ίδρυση και λειτουργία της Σ.Ε.Δ.Α.Π.Λ.Ε. δεν αντικαθιστά ούτε επηρεάζει τη λειτουργία της Σχολής Επιθεωρητών Ασφάλειας Πλοίων, που εξακολουθεί να λειτουργεί και να πιστοποιεί επιθεωρητές της Αρχής Κράτους Λιμένα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο π.δ. 159/2006 (Α΄ 168) και στην υπουργική απόφαση αριθμ. 1242/01/07 (Β΄ 389).
9. Πλην των επιθεωρητών της Αρχής Κράτους Λιμένα που ορίζονται σύμφωνα με το π.δ. 16/2011, οι Επιθεωρητές Ελεγκτές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ήδη διενεργούν επιθεωρήσεις ελέγχους, θεωρούνται πιστοποιημένοι και εξακολουθούν να διατηρούν την ιδιότητά τους αυτή, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω εκπαίδευση πιστοποίησή τους μέχρι τη συμπλήρωση τριών ετών από την έναρξη της λειτουργίας του προγράμματος εκπαίδευσης της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.».

1. Ο Κλάδος Ελέγχου Πλοίων (Κ.Ε.Π.) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ασκεί τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες για την επιθεώρηση και πιστοποίηση των υπό ελληνική σημαία πλοίων που προβλέπονται στις διατάξεις του πρώτου μέρους του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), καθώς και στις διατάξεις της ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανατίθενται στους εξουσιοδοτημένους από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής οργανισμούς (νηογνώμονες), όπως καθορίζονται κάθε φορά στην προβλεπόμενη από την παράγραφο 1 του άρθρου 39 του ν.δ. 187/1973, απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

2. Μέχρι την ημερομηνία θέσης σε ισχύ του προεδρικού διατάγματος που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), η κατανομή των αρμοδιοτήτων του Κ.Ε.Π. καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται τα ελάχιστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που διαθέτουν οι επιθεωρητές κράτους σημαίας του Κλάδου Ελέγχου Πλοίων, καθώς και η διαδικασία ελέγχου και επιθεωρήσεων πλοίων από επιθεωρητές και ελεγκτές του Κ.Ε.Π..

4. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Τοπικών Κλιμακίων Επιθεώρησης Πλοίων (Τ.Κ.Ε.Π.), τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα, η διαδικασία εκπαίδευσης και πιστοποίησης των επιθεωρητών τους ανά τομέα επιθεώρησης και ελέγχου που διενεργούν, η διαδικασία για τη διενέργεια επιθεωρήσεων και ελέγχων πλοίων, το είδος και το εύρος της ευθύνης των επιθεωρητών και ελεγκτών πλοίων, η χρήση της τεχνολογίας για την άμεση ενημέρωση – εκπαίδευση των μελών των Τ.Κ.Ε.Π. της περιφέρειας, καθώς και κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με τη λειτουργία, στελέχωση και τον έλεγχο του έργου των Τ.Κ.Ε.Π..

5. Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 52 του ν. 4597/2019 (Α΄ 35) καταργούνται.

6. Τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος από τον Κ.Ε.Π., τα Τ.Κ.Ε.Π. ή τους εξουσιοδοτημένους οργανισμούς (νηογνώμονες) εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης τους, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις έκδοσης ή θεώρησής τους αντίστοιχα.

7. Η Τεχνική Επιτροπή του άρθρου 35 του ν.δ. 187/1973 δύναται, πέραν των αναφερομένων στο π.δ. 201/2007 (Α΄ 227), να γνωμοδοτεί και επί θεμάτων τεχνικής φύσης περί της εφαρμογής της διεθνούς, ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας που αφορούν στην κατασκευή, τον εξοπλισμό, τα συστήματα και τις διατάξεις πλοίων και βοηθητικών ναυπηγημάτων υπό ελληνική σημαία στους τομείς ναυτικής ασφάλειας και πρόληψης ρύπανσης.

8. Ο έλεγχος για τη διαπίστωση, καθώς και την αποκατάσταση βλάβης ή ζημίας πλοίων υπό ελληνική σημαία αποτελεί υποχρέωση του φορέα πιστοποίησης αυτών. Σε πλοία που παρακολουθούνται από άποψη κυβερνητικής πιστοποίησης από εξουσιοδοτημένους οργανισμούς (νηογνώμονες), ο Κ.Ε.Π. ή τα Τ.Κ.Ε.Π. δύνανται να διενεργούν επιπρόσθετο έλεγχο κατόπιν αξιολόγησης του είδους και του εύρους της βλάβης ή της ζημίας, αντίστοιχα, εφόσον το κρίνουν αναγκαίο.

Η παράγραφος 3 του άρθρου 30 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80) αντικαθίσταται ως εξής:
«3α. Αεροπορικές ή ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτελεί οποιασδήποτε μορφής δημόσια μεταφορά ατόμων, υποχρεούνται να μην δέχονται για μεταφορά και να λαμβάνουν κάθε μέτρο που να αποκλείει τη μεταφορά από το εξωτερικό στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών που: α) δεν είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα εν ισχύ διαβατήρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα και θεώρηση εισόδου, όπου απαιτείται η λήψη τους πριν από την άφιξη των πολιτών τρίτων χωρών στη χώρα, εκτός αν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 35 του Κανονισμού 2009/810 «Κώδικας Θεωρήσεων» σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 5 στοιχείο β΄ του Κανονισμού 2016/399 «Κώδικας Συνόρων Schengen» ή β) κατέχουν διαβατήρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα με εμφανείς ενδείξεις πλαστογράφησης ή παραποίησης. Με απόφαση της κατά τόπο αρμόδιας Αεροπορικής Αρχής επιβάλλεται στις αεροπορικές εταιρείες, καθώς και σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μεταφέρει άτομα αεροπορικώς που παραβαίνουν την παραπάνω υποχρέωση, χρηματικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο. Στις ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτελεί δημόσια μεταφορά ατόμων με πλωτό μέσο, το ανωτέρω πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση της αστυνομικής Αρχής, η οποία είναι κατά τόπον αρμόδια για τη διενέργεια του ελέγχου των προσώπων που εισέρχονται στο ελληνικό έδαφος ή εξέρχονται από αυτό, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3. Σε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, τα ανωτέρω πρόστιμα μπορεί να προσαυξάνονται στο διπλάσιο και πάντως όχι πέραν του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου. Τα παραπάνω πρόστιμα επιβάλλονται σε φυσικά πρόσωπα που εκτελούν οποιασδήποτε μορφής δημόσια μεταφορά ή αποκλειστικά στο νομικό πρόσωπο των ανωτέρω αεροπορικών ή ναυτιλιακών εταιρειών ή μεταφορέων και στα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), τα οποία ευθύνονται αλληλεγγύως.
Το παραπάνω πρόστιμο δεν επιβάλλεται στα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που αποδεικνύουν ότι έχουν λάβει επαρκή προληπτικά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι επιβαίνοντες πολίτες τρίτων χωρών δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου. Ειδικότερα απαιτείται η λήψη των κατάλληλων μέτρων ενημέρωσης των επιβατών, πριν από την επιβίβασή τους, ως προς τα ταξιδιωτικά έγγραφα που απαιτούνται για τη νόμιμη είσοδό τους στην Ελλάδα, η καταχώρισή τους, κατά την επιβίβαση, με τα στοιχεία που φέρουν τα ταξιδιωτικά έγγραφα, στους καταλόγους επιβατών και η κοινοποίηση των καταλόγων στις αρμόδιες αερολιμενικές, λιμενικές και τελωνειακές αρχές.
Οι αποφάσεις επιβολής προστίμου, κατά τα παραπάνω εδάφια, υπόκεινται σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη αντίστοιχα, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή τους. Σε περίπτωση μερικής ακύρωσης επιβάλλεται πρόστιμο, όχι χαμηλότερο από το ήμισυ του ελάχιστου προβλεπόμενου. Τυχόν υποβληθείσες προσφυγές κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμου των Συντονιστών Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατά τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 30, όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 4587/2018 (Α΄ 218), θα εξετασθούν ως ενδικοφανείς προσφυγές από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.
3β. Η ισχύς της περίπτωσης (α) αρχίζει από την έναρξη ισχύος της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80), όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 3 του ν. 4587/2018.».

1. Η περίπτωση (κη) της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3922/2011 (Α΄ 35) τροποποιείται ως εξής:
«κη. παροχή πλήρους διατροφής ή γεύματος ή δείπνου ή πρόχειρου φαγητού, κατά περίπτωση, στο προσωπικό που συμμετέχει σε χαρακτηρισμένες με διαταγή του Αρχηγού του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής ως «επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας», καθώς και δαπάνες για κάλυψη αναγκών διατροφής και μεταγωγής ατόμων που τελούν σε νόμιμο περιορισμό».

2. Η παράγραφος 9 του άρθρου 11 του ν. 3922/2011, τροποποιείται ως εξής:
«9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται το ύψος των πιστώσεων, η κατανομή τους και οι σχετικές λεπτομέρειες για την κάλυψη αναγκών διατροφής προσωπικού σε επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας, καθώς και διατροφής και μεταγωγής ατόμων που τελούν σε νόμιμο περιορισμό.».

1. Το άρθρο 122 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Το Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. επιτρέπεται να εκπαιδεύει και να χρησιμοποιεί αστυνομικούς σκύλους για την ανίχνευση και ανεύρεση προϊόντων οσμής, όπως ναρκωτικά, εκρηκτικά, καπνικά, τραπεζογραμμάτια και άλλα προϊόντα, καθώς και για την αναζήτηση εξαφανισθέντων ατόμων, τη φύλαξη προσώπων και πραγμάτων, τη φύλαξη και συνοδεία κρατουμένων προς αποτροπή απόδρασης.

2. Με Κανονισμούς που εκδίδονται από τον Αρχηγό Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και κυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως απόρρητοι και δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται ανά κατηγορία αστυνομικού σκύλου, θέματα που αφορούν στους εκπαιδευτές και τους συνοδούς χειριστές και, ειδικότερα, τη διαδικασία επιλογής, τα προσόντα, την εκπαίδευση, αξιολόγηση, πιστοποίηση και απομάκρυνσή τους, καθώς και την προμήθεια, αντικατάσταση, αναπαραγωγή, διαμονή, υγειονομική περίθαλψη, μεταφορά των αστυνομικών σκύλων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Ειδικά για τους αστυνομικούς σκύλους για την ανίχνευση εκρηκτικών υλών, τα θέματα του προηγούμενου εδαφίου, ρυθμίζονται με τον Κανονισμό ο οποίος εκδίδεται σύμφωνα με την περίπτωση β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 126 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), για την οργάνωση και λειτουργία των Κλιμακίων Ειδικών Αποστολών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ..». 

Στο άρθρο 29 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Όποιος χωρίς άδεια καταλαμβάνεται να προβαίνει σε παράνομη απλή χρήση χώρων ζώνης λιμένα και υδάτινου στοιχείου θάλασσας, κατά παράβαση των διατάξεων περί απλής χρήσης του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), τιμωρείται από την οικεία Λιμενική Αρχή με διοικητικό πρόστιμο ύψους από τριακόσια (300) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, κατά τη διαδικασία του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), υπέρ του ειδικού λογαριασμού «ΓΑΛΑΖΙΟ ΤΑΜΕΙΟ» [αναλυτικός λογαριασμός εσόδων (ΑΛΕ) προϋπολογισμού 1560904001]. Ποσοστό 3% επί του επιβληθέντος προστίμου αποδίδεται κατά την είσπραξη στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Ε.ΛΟ.Α.Ν.) στον Κ.Α.Ε. 82526.
Η άσκηση προσφυγής, ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπο διοικητικού πρωτοδικείου, κατά της απόφασης επιβολής προστίμου δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζεται αλγόριθμος προσδιορισμού του διοικητικού προστίμου του πρώτου εδαφίου, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως έκταση παράνομης κατάληψης και υποτροπή, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.
Στους παραβάτες του πρώτου εδαφίου του παρόντος επιβάλλονται μόνο διοικητικές κυρώσεις.».

1. Τα εδάφια δεύτερο, τρίτο, τέταρτο και πέμπτο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 4150/2013 (Α΄102), όπως προστέθηκαν με το άρθρο 26 του ν. 4597/2019 (Α΄ 35), καταργούνται.

2. Οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.) επί του αιγιαλού -παραλίας ασκούνται αποκλειστικά στις περιπτώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 4150/2013 (Α΄ 35). Κάθε άλλη αρμοδιότητα αστυνόμευσης στον αιγιαλό και την παραλία ασκείται από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.).

Στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν. 2743/1999 (Α΄ 211), προστίθενται νέα εδάφια, ως ακολούθως:
«Η υποχρέωση αυτή ισχύει κατά τη χρονική περίοδο από 1ης Ιουνίου έως και 30 Σεπτεμβρίου, από ώρες 10.00 έως και 18.00, κατ’ ελάχιστον. Η ελάχιστη χρονική περίοδος και το ελάχιστο εύρος των ωρών του προηγούμενου εδαφίου μπορούν να επιμηκύνονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την περιφέρεια δικαιοδοσίας όλων των Λιμενικών Αρχών της χώρας. Επιπλέον, μπορούν να επιμηκύνονται για την περιφέρεια δικαιοδοσίας κάθε μίας Λιμενικής Αρχής, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης του κατά τόπο αρμόδιου συλλογικού οργάνου, του οποίου η σύνθεση και οι αρμοδιότητες καθορίζονται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου αυτής.».

Η παράγραφος 5 του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο μόνον του ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), τροποποιείται ως ακολούθως:
«5. Εάν η παράβαση αφορά σε πλοίο και ο παραβάτης δεν διαθέτει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), συντάσσεται βεβαίωση παράβασης από το αρμόδιο στέλεχος Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και αφαιρείται από τον παραβάτη το έγγραφο εθνικότητας ή το πιστοποιητικό κυριότητας και το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας του υπό την κυριότητα ή νομή του παραβάτη πλοίου. Εάν η παράβαση αφορά σε όχημα και ο παραβάτης δεν διαθέτει Α.Φ.Μ., αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες του υπό την κυριότητα ή νομή του παραβάτη οχήματος. Τα αφαιρούμενα έγγραφα των προηγούμενων εδαφίων αποδίδονται στον παραβάτη μετά την πληρωμή του προστίμου ή την έκδοση απαλλακτικής απόφασης ή την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής τράπεζας, εφόσον είναι ανέφικτη η καταβολή του προστίμου.».

Στο άρθρο 131 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311) προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως ακολούθως:
«4. Για την υποβοήθηση του επιχειρησιακού και εκπαιδευτικού έργου της Υ.Ε.Μ./Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., είναι δυνατή η τοποθέτηση, απόσπαση ή διάθεση ιπταμένου στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, ύστερα από αίτηση του Αρχηγείου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και σύμφωνη γνώμη του Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.. Η τοποθέτηση, απόσπαση ή διάθεση του προσωπικού αυτού γίνεται με μέριμνα του οικείου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και η δαπάνη μισθοδοσίας του και λοιπών επιδομάτων εξακολουθεί να βαρύνει τις πιστώσεις προϋπολογισμού του φορέα προέλευσής του. Το χρονικό διάστημα υπηρεσίας στην Υ.Ε.Μ./Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. λογίζεται ως χρόνος πραγματικής στρατιωτικής υπηρεσίας για τη βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή του προσωπικού, καθώς επίσης και ως χρόνος διοίκησης ή ειδικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Το ως άνω στρατιωτικό προσωπικό υπάγεται επιχειρησιακά στον Διοικητή της Υ.Ε.Μ./Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και συμμετέχει κανονικά στο εν γένει επιχειρησιακό πτητικό έργο της Υ.Ε.Μ./Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.. Για την αξιολόγησή του και την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας του φορέα προέλευσής του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εθνικής Άμυνας, καθορίζονται οι λεπτομέρειες που αφορούν στην υποβολή και εξέταση των αιτημάτων, στα ζητήματα εκπαίδευσης και ένταξης του στρατιωτικού προσωπικού στην Υ.Ε.Μ./Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., στη διοικητική υπαγωγή του, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

1. Ο τίτλος του άρθρου 3 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), ως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατάταξη – Εκπαίδευση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ειδικότητας Τεχνικού, Υγειονομικού, Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, Ιερέα, Οικονομικού και Νομικού».

2. Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 3079/2002, αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Οι Αξιωματικοί ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας με ειδικότητα Ψυχολόγου προέρχονται:
αα. Από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων. Στη σχολή αυτή εισάγονται, ειδικά για τον σκοπό αυτόν και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μαθητές, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα έξοδα εκπαίδευσης, στρατωνισμού και συντήρησης των μαθητών αυτών βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και κανονισμών που αφορούν στους μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, εφαρμόζονται και για τους ανωτέρω, οι οποίοι αποφοιτούν από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων με το βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ. και εντάσσονται στην αντίστοιχη επετηρίδα. ββ. Από ιδιώτες ψυχολόγους πτυχιούχους τμημάτων Ψυχολογίας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι και τριάντα οκτώ (38) ετών και να έχουν εκπληρώσει ή να εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται απευθείας στο Σώμα με το βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. ειδικότητας Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παρακολουθούν ταχύρρυθμη βασική εκπαίδευση, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, η διαδικασία επιλογής, τα θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή του διαγωνισμού, που προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με την κατάταξη και εκπαίδευσή τους.».

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 του ν. 3079/2002 προστίθενται περιπτώσεις (δ) και (ε) ως εξής:
«δ) Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. ειδικότητας Οικονομικού προέρχονται:
αα. Από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων. Στη σχολή αυτή εισάγονται, ειδικά για τον σκοπό αυτόν και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μαθητές, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα έξοδα εκπαίδευσης, στρατωνισμού και συντήρησης των μαθητών αυτών βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και κανονισμών που αφορούν στους μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, εφαρμόζονται και για τους ανωτέρω, οι οποίοι αποφοιτούν από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων με τον βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ. και εντάσσονται στην αντίστοιχη επετηρίδα. ββ. Από ιδιώτες πτυχιούχους τμημάτων οικονομικής επιστήμης Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε οικονομικά θέματα, στο πλαίσιο κάλυψης επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι και τριάντα πέντε (35) ετών και να έχουν εκπληρώσει ή να εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται απευθείας στο Σώμα με τον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. ειδικότητας Οικονομικού, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παρακολουθούν ταχύρρυθμη βασική εκπαίδευση, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, η διαδικασία επιλογής, τα θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή του διαγωνισμού, που προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την κατάταξη και εκπαίδευσή τους.
ε) Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. ειδικότητας Νομικού προέρχονται:
αα. Από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων. Στη σχολή αυτή εισάγονται, ειδικά για τον σκοπό αυτόν και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, μαθητές, ο αριθμός των οποίων καθορίζεται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα έξοδα εκπαίδευσης, στρατωνισμού και συντήρησης των μαθητών αυτών βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις νόμων, διαταγμάτων και κανονισμών που αφορούν στους μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων, εφαρμόζονται και για τους ανωτέρω, οι οποίοι αποφοιτούν από τη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων με τον βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ. και εντάσσονται στην αντίστοιχη επετηρίδα. ββ. Από ιδιώτες πτυχιούχους τμημάτων νομικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής, οι οποίοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε νομικά θέματα, στο πλαίσιο κάλυψης επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι και τριάντα πέντε (35) ετών και να έχουν εκπληρώσει ή να εκπληρώνουν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να βρίσκονται νόμιμα εκτός στρατεύματος. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται απευθείας στο Σώμα με τον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. ειδικότητας Νομικού, με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και παρακολουθούν ταχύρρυθμη βασική εκπαίδευση, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων, η διαδικασία επιλογής, τα θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή του διαγωνισμού, που προκηρύσσεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την κατάταξη και εκπαίδευσή τους.».

4. Από τη δημοσίευση του παρόντος, η περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του ν. 3153/2003 (Α΄ 153), όπως ισχύει, καταργείται. 

Στο άρθρο 3 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311) προστίθεται παράγραφος 4, ως ακολούθως:
«4.α. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού προέρχονται από ιδιώτες πτυχιούχους Πλοίαρχους ή Μηχανικούς Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) με θαλάσσια υπηρεσία τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Γ΄ τάξης του Εμπορικού Ναυτικού. Οι υποψήφιοι θα πρέπει, επιπλέον των ανωτέρω, να διαθέτουν τουλάχιστον καλή γνώση μίας (1) ξένης γλώσσας εκ των περιλαμβανομένων στην απόφαση της περίπτωσης (β) της παρούσας παραγράφου. Για τους άνδρες υποψηφίους απαιτείται η εκπλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων. Το όριο ηλικίας των υποψηφίων καθορίζεται στα τριάντα (30) έτη και θεωρείται ότι συμπληρώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους προκήρυξης του διαγωνισμού. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται απευθείας στο Σώμα με το βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ. ειδικότητας Κυβερνήτη ή Μηχανικού, με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και παρακολουθούν ταχύρρυθμη βασική εκπαίδευση, η διάρκεια της οποίας δεν υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες.
β. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται τα λοιπά προσόντα των υποψηφίων κατά ειδικότητα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα περί καθορισμού των μορίων, της άσκησης ενστάσεων ενώπιον του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), της υψομέτρησης και του απαιτούμενου ελάχιστου ορίου ύψους, των ιατρικών εξετάσεων προς διαπίστωση της υγειονομικής καταλληλότητας των υποψηφίων, η οποία κρίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 11/2014 (Α΄ 17), των αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αναφέρεται στην επιλογή και την κατάταξη αυτών. γ. Ο αριθμός των προκηρυσσομένων θέσεων ανά ειδικότητα, καθώς επίσης και ο τρόπος συμπλήρωσης του αριθμού των ως άνω καθορισθεισών θέσεων όταν αυτές δεν καλύπτονται λόγω μη προσέλευσης ή αποτυχίας των υποψηφίων, καθορίζονται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.».

Το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τα εκπαιδευτικά έτη 2020 2021 και 2021-2022, προέρχεται, κατά προτεραιότητα, από το διδακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, εφόσον η κατοχή τίτλου σπουδών τους, ελληνικού ή ισότιμου αναγνωρισμένου αλλοδαπού πανεπιστημίου, ανταποκρίνεται στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων που διδάσκονται στη Σχολή. Ο διορισμός του γίνεται με διαταγή του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, κατόπιν προτάσεως της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων. Το ανωτέρω προσωπικό αμείβεται με ωριαία αντιμισθία, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου Ι του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), όπως εκάστοτε ισχύει. Το εκπαιδευτικό προσωπικό συμπληρώνεται από Αξιωματικούς των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας που διορίζεται με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, κατόπιν πρότασης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

1. Η οργανική δύναμη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής ανέρχεται σε εννέα χιλιάδες πεντακόσιες (9.500) θέσεις.

2. Η κατανομή των οργανικών θέσεων του προσωπικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ανά κατηγορίες και ειδικότητες, ρυθμίζεται με το προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του ν. 4622/2019 (Α΄133).

3. Με Κανονισμό που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 126 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), από τον συνολικό αριθμό αύξησης της οργανικής δύναμης Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής κατά χίλιες πεντακόσιες (1.500) θέσεις, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, τουλάχιστον οι εννιακόσιες (900) θέσεις από αυτές κατανέμονται υποχρεωτικά στις Λιμενικές Αρχές των 8ης, 9ης και 6ης Περιφερειακών Διοικήσεων του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και στις Λιμενικές Αρχές της νήσου Σαμοθράκης, πέραν και πλέον της ισχύουσας κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου οργανικής τους σύνθεσης.

1. Ο τίτλος του άρθρου 24 του ν. 4597/2019 (Α΄ 35) και η παράγραφος 1 αυτού, αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 24
Μεταβατική ρύθμιση κάλυψης κενών οργανικών θέσεων Αξιωματικών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.
1. Κατ’ εξαίρεση και έως την ημερομηνία αποφοίτησης από την Παραγωγική Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.) της πρώτης εκπαιδευτικής σειράς που έχει εισαχθεί με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, κενές οργανικές θέσεις Αξιωματικών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται από την οικεία Παραγωγική Σχολή, δύνανται να καλύπτονται στο πλαίσιο αντιμετώπισης επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, με διαγωνισμό που προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων.».

2. Ο τίτλος του άρθρου 25 ν. 4597/2019 (Α΄ 35) και η παράγραφος 1 αυτού αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 25
Μεταβατική ρύθμιση κάλυψης κενών οργανικών θέσεων Λιμενοφυλάκων.
1. Κατ’ εξαίρεση και έως την ημερομηνία αποφοίτησης από την Παραγωγική Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων της πρώτης εκπαιδευτικής σειράς που έχει εισαχθεί με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, κενές οργανικές θέσεις Λιμενοφυλάκων που προέρχονται από την οικεία Παραγωγική Σχολή, δύνανται να καλύπτονται στο πλαίσιο αντιμετώπισης επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, με διαγωνισμό που προκηρύσσεται με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων.».

1. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α. Για τις τακτικές μεταθέσεις των στελεχών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω αναφερόμενα, κατά σειρά σπουδαιότητας, κριτήρια:
(αα) Αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία καθορίζονται από το πλέγμα των παραγόντων που, συνυπολογιζόμενοι, επηρεάζουν τις συνθήκες διαβίωσης του προσωπικού και συνοψίζονται στους εξής:
(i) απόσταση από τον τόπο προτίμησης,
(ii) πληθυσμός της περιοχής,
(iii) τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής,
(iv) μέσα μεταφοράς, σε συνάρτηση και με τις καιρικές συνθήκες.
(αβ) Κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή συνδεόμενα με την προτίμηση των στελεχών με βάση:
(i) την οικογενειακή τους κατάσταση ως ακολούθως:
(1) oι πολύτεκνοι, σύμφωνα με τον ν. 1910/1944 (Α΄ 229) και
(2) οι γονείς τριών (3) τέκνων ή οι γονείς ενός (1) τουλάχιστον τέκνου με ανίατο ή δυσίατο νόσημα ή αναπηρία με ποσοστό 67% ή οι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών ή χήροι, καθώς και οι πάσχοντες από ανίατα ή δυσίατα νοσήματα ή άτομα με αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω μετατίθενται, μόνο κατόπιν πρότερης σχετικής αναφοράς τους.
Δυσίατα νοσήματα θεωρούνται οι νοσηρές καταστάσεις και τα νοσήματα που απαιτούν μακροχρόνια νοσηλεία ή θεραπεία, προσβάλλουν ένα ή περισσότερα όργανα και χαρακτηρίζονται από εξάρσεις ή υφέσεις. Η πάθηση μέλους της οικογένειας από νόσημα αποδεικνύεται με γνωμάτευση η οποία εκδίδεται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), σύμφωνα με τον Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας, όπως κάθε φορά ισχύει, ή από τις Επιτροπές Πιστοποίησης Αναπηρίας οι οποίες εξακολουθούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους, μετά τη δημιουργία του Κ.Ε.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115), ή από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές. Η πάθηση του στελέχους Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. από νόσημα αποδεικνύεται με γνωμάτευση της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Πολεμικού Ναυτικού.
(ii) τους λόγους υγείας του ιδίου ή μέλους της οικογένειάς του. Για τους σκοπούς της παρούσας υποπερίπτωσης, ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται o/η σύζυγος ή ο συμβιών ή η συμβιούσα κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α΄ 181) και τα άγαμα παιδιά μέχρι ηλικίας 18 ετών ή μέχρι ηλικίας 25 ετών, εφόσον φοιτούν σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της φοίτησης βεβαιούμενης με πιστοποιητικό της οικείας Σχολής, καθώς και όσα άγαμα παιδιά, ανεξάρτητα από το όριο ηλικίας, έχουν αναπηρία με ποσοστό 67% και άνω. Επίσης, ως μέλη της οικογένειας θεωρούνται τα παιδιά που προέρχονται από άλλο γάμο και την επιμέλεια έχει ο/η σύζυγος, εφόσον πληρούν μία από τις ανωτέρω προϋποθέσεις.
(iii) τον τόπο προτίμησής τους, όπως αυτός καθορίζεται στο άρθρο 28 του παρόντος νόμου,
(iv) την ηλικία και τις σπουδές των τέκνων,
(v) τη διάθεση στέγης,
(vi) τον θάνατο συζύγου, συμβιούντος ή συμβιούσης ή τέκνου.
(αγ) Υπηρεσιακά κριτήρια, τα οποία συνδέονται με τις εκάστοτε υφιστάμενες υπηρεσιακές ανάγκες, καθώς και με την εμπειρία και την υπηρεσιακή απόδοση του στελέχους και συγκεκριμένα:
(i) ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας,
(ii) η υπηρεσιακή απόδοση, όπως αυτή αποτιμάται στις εκθέσεις και τα σημειώματα αξιολόγησης,
(iii) τα ειδικά προσόντα τα οποία απαιτούνται για την κάλυψη θέσεων, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις,
(iv) η υπηρεσία σε θέσεις ευθύνης,
(v) η υποχρέωση συμπλήρωσης των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής,
(vi) η διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων τα οποία επισύρουν την επιβολή καταστατικών πειθαρχικών ποινών,
(vii) η επιβολή αμετάκλητης ποινής φυλάκισης ή τριακονταήμερου τουλάχιστον περιορισμού κατά την τελευταία τριετία πριν τη μετακίνηση,
(viii) η υποτροπή εντός τριών (3) ετών από τη διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος για το οποίο επιβλήθηκε η συνήθης πειθαρχική ποινή της φυλάκισης ή τριακονταήμερου τουλάχιστον περιορισμού, στην τέλεση ενός πειθαρχικού παραπτώματος για το οποίο επιβάλλονται εκ νέου οι ίδιες πειθαρχικές ποινές,
(ix) οι ονομαστικές ηθικές αμοιβές.».

2. Η περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β. Έκτακτες μεταθέσεις μπορεί να διενεργούνται ύστερα από απόφαση του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από τα αντικειμενικά κριτήρια υπό την επιφύλαξη της κατωτέρω υποπερίπτωσης στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:
βα) Για αποδεδειγμένους και ειδικά αιτιολογημένους υπηρεσιακούς λόγους:
(i) για ενίσχυση Λιμενικών Αρχών με στελέχη Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού και Διαχείρισης Κρίσεων η οποία εγκρίνεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία καθορίζονται οι Λιμενικές Αρχές που χρήζουν ενίσχυσης ακόμη και πέραν των κενών θέσεων της προβλεπόμενης οργανικής σύνθεσης, καθώς και ο αριθμός των προς έκτακτη μετάθεση στελεχών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.. Ειδικότερα για τον σκοπό αυτό, οι έκτακτες μεταθέσεις των στελεχών μέχρι και τον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. διενεργούνται μέσω της προβλεπόμενης διαδικασίας του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων, με βάση τα κριτήρια τα οποία προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Μετατίθενται κατά προτεραιότητα με τη διαδικασία της παρούσας περίπτωσης, τα στελέχη Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία υπηρετούν σε Υπηρεσίες όπου υπάρχει υπέρβαση της προβλεπόμενης οργανικής σύνθεσης για την κατηγορία τους και τα οποία έχουν συμπληρώσει τον χρόνο παραμονής τους στις Υπηρεσίες αυτές, ανεξάρτητα αν έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης,
(ii) για μετάθεση από και προς τις θέσεις ευθύνης. (ββ) Μετά τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης, με την οποία διαπιστώνεται η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος το οποίο επισύρει την επιβολή καταστατικής πειθαρχικής ποινής ή μετά την άσκηση ποινικής δίωξης για αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος, καθώς και για τα αδικήματα της κλοπής, της ληστείας, της υπεξαίρεσης, της παράβασης καθήκοντος, της παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, της απάτης, της εκβίασης, της νόθευσης ή πλαστογραφίας εγγράφου, της υπεξαγωγής εγγράφου, της δωροδοκίας, της δωροληψίας, της ψευδούς κατάθεσης, της ψευδούς καταμήνυσης, της ψευδούς καταγγελίας, της συκοφαντικής δυσφήμησης, της απιστίας, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και των εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, της ελευθέρωσης φυλακισμένου από πρόθεση, της παράνομης οπλοφορίας ή οπλοχρησίας, της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών.
(βγ) Όταν ιδρύεται καταργείται ή μετατάσσεται σε ανώτερη ή κατώτερη τάξη Υπηρεσία του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ή μεταβάλλεται η έδρα της.
(βδ) Σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή συμβιούντος ή συμβιούσης κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 (Α΄ 181) ή τέκνου ή πάθησης αυτών ή του στελέχους από ανίατο ή δυσίατο νόσημα, ύστερα από Γνωμοδότηση της Ανώτατης Ναυτικού Υγειονομικής Επιτροπής ή από Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας.
(βε) Ύστερα από αίτηση αμοιβαίας μετάθεσης, με την προϋπόθεση ότι αιτιολογημένα δεν διαταράσσεται η ικανοποίηση υπηρεσιακών αναγκών. Η υποβολή αναφοράς από τα ενδιαφερόμενα στελέχη ότι επιθυμούν την αμοιβαία μετάθεση επιτρέπεται άπαξ.
(βστ) Για λόγους υποχρεωτικής συνυπηρέτησης, αν αυτή προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.
(βζ) Μετά τη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης με την οποία το στέλεχος Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. χαρακτηρίζεται ως «απαράδεκτο», οπότε μετατίθεται υποχρεωτικά σε άλλη Υπηρεσία, πλην της θέσης του προϊσταμένου, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 60 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311). Αν μετά τη μετάθεση το στέλεχος Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. χαρακτηρισθεί εκ νέου και οποτεδήποτε ως «απαράδεκτο», εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 34 και 42 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139). Για τους Ανώτατους Αξιωματικούς, εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 24 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311).
(βη) Μετά την κρίση στελέχους Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ως «παραμένοντος στον ίδιο βαθμό».
(βθ) Μετά την υποβολή αναφοράς στελέχους Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., λόγω εμπλοκής του σε ατύχημα το οποίο προκάλεσε θάνατο ή βαρείες σωματικές βλάβες, εξαιτίας των οποίων καθίσταται αντικειμενικά αδύνατη η περαιτέρω παραμονή του στον τόπο όπου υπηρετεί. Οι σχετικές αναφορές εξετάζονται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή. τους. (βι) Μετά την απομάκρυνση από τη Μ.Υ.Α./Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ή από τα Κ.Ε.Α./Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ή από την Υ.Ε.Μ./ Λ.Σ.ΕΛ. ΑΚΤ. ή από την Υ.Σ.Υ.Δ./Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους σχετικούς Κανονισμούς εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας.
(βια) Μετά την έγκαιρη υποβολή αναφοράς στελέχους Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. για τη συμπλήρωση των ειδικών τυπικών προσόντων προαγωγής τα οποία προβλέπονται για την κατηγορία και τον βαθμό του. Οι σχετικές αναφορές εξετάζονται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την υποβολή τους.
(βιβ) Για τους λόγους και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 93 και στην παράγραφο 10 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του ιδίου νόμου.».

3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017 αντικαθίσταται ωε ακολούθως:
«4. Για τις τακτικές μεταθέσεις των ανωτάτων Αξιωματικών λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά τα υπηρεσιακά κριτήρια της υποπερίπτωσης (αγ) (i) και (ii) της περίπτωσης α της παραγράφου 1.».

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 27 του ν. 4504/2017, καταργείται.».

5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 του ν. 4504/2017 προστίθεται περίπτωση η΄ ως ακολούθως:
«η) ίδρυσης Κεντρικής ή Περιφερειακής Υπηρεσίας Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.».

6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 29 του ν. 4504/2017 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Απόσπαση των στελεχών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. επιτρέπεται και για τους λόγους και με τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 93 και στην παράγραφο 10 του άρθρου 182 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του ιδίου νόμου.».

7. Το άρθρο 30 του ν. 4504/2017 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 30
Συγκρότηση Συμβουλίων Μεταθέσεων και Προσφυγών – Προσφυγές
1. Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται η συγκρότηση των Συμβουλίων Μεταθέσεων και Προσφυγών, τα οποία αποτελούνται από εν ενεργεία στελέχη Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και η λειτουργία τους.
2. Η απόφαση της τοποθέτησης, μετάθεσης ή απόσπασης κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης στους ενδιαφερόμενους αμελλητί. Αυτοί έχουν δικαίωμα άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την κοινοποίησή της ενώπιον του Συμβουλίου Προσφυγών.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 δεν τυγχάνουν εφαρμογής στους ανώτατους Αξιωματικούς.
4. Το αρμόδιο όργανο για την εξέταση της προσφυγής, υποχρεούται να αποφανθεί αιτιολογημένα εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της υποβολής της. Κατά τη διάρκεια της προθεσμίας και ενόσω εκκρεμεί η συζήτηση της προσφυγής, αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης.
5. Με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 ρυθμίζονται επίσης οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 26 έως 30 του παρόντος νόμου που αφορούν τα θέματα των τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και διαθέσεων του προσωπικού του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και ιδίως,:
(α) εξειδικεύονται τα κριτήρια τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και διαθέσεων του προσωπικού του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας και τις ειδικότερες ανάγκες της υπηρεσίας,
(β) καθορίζονται περιοριστικά άλλες περιπτώσεις εξαίρεσης από την εφαρμογή των αντικειμενικών κριτηρίων μετάθεσης, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 27 του παρόντος νόμου, πλην εκείνων της περίπτωσης β της παραγράφου 1 του άρθρου 27 και των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 27.
(γ) ορίζονται περιοριστικά οι θέσεις ευθύνης,
(δ) ρυθμίζονται τα θέματα προσφυγών για την αναστολή, ακύρωση ή τροποποίηση καθώς και διαδικασίες εκτέλεσης των διαταγών μεταθέσεων,
(ε) καθορίζεται ο μέγιστος χρόνος παραμονής στην ίδια περιοχή μετάθεσης, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα οκτώ (8) έτη. Ο χρόνος παραμονής που έχει διανυθεί στις Υπηρεσίες, όπου υπηρετούν τα στελέχη Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. κατά τον χρόνο έκδοσης του προεδρικού διατάγματος που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 5 του παρόντος άρθρου, προσμετράται για τον υπολογισμό του μεγίστου χρόνου παραμονής στην ίδια περιοχή μετάθεσης,
(στ) προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις παραμονής στην ίδια περιοχή μετάθεσης για χρονικό διάστημα πέραν των οκτώ (8) ετών,
(ζ) ρυθμίζονται τα θέματα συνυπηρέτησης που αφορούν τα στελέχη Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.,
(η) εξειδικεύονται θέματα διοικητικής μέριμνας για το προσωπικό Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ που μετατίθεται και διευκρινίζεται κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται με τη διενέργεια τοποθετήσεων, τακτικών και έκτακτων μεταθέσεων, αποσπάσεων και διαθέσεων.
6. Ο υπολογισμός και η εφαρμογή των κριτηρίων τοποθετήσεων, μεταθέσεων, αποσπάσεων και διαθέσεων που γίνεται με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 του παρόντος, ανατρέχει στον χρόνο κατάταξης κάθε στελέχους στις τάξεις του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ..
7. Μέχρι την έκδοση και θέση σε ισχύ του προεδρικού διατάγματος των παραγράφων 1 και 5 του παρόντος, εξακολουθεί να ισχύει το π.δ. 33/2009 (Α΄50), με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 26 και στο άρθρο 27 του παρόντος νόμου.».

8. Η παράγραφος 1 του άρθρου 36 του ν. 4504/2017 καταργείται. 

1. Το άρθρο 115 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 115
Αξιοποίηση Στελεχών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και Πολιτικού Προσωπικού σε θέσεις εξωτερικού
1. Τα στελέχη του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. που αποσπώνται σε Διεθνείς Οργανισμούς, στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών ή μετατίθενται σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, αναλαμβάνουν υποχρέωση παραμονής στην υπηρεσία για χρόνο ίσο με τη συνολική διάρκεια της απόσπασης ή μετάθεσης. Κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου πλην εκείνων της παραγράφου 6, ρυθμίζεται με προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις απόσπασης πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε Διεθνείς Οργανισμούς ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών.
2. Τον Ιανουάριο κάθε έτους εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για μετάθεση σε κενές θέσεις στις έδρες των ναυτιλιακών ακολούθων. Όσοι υπηρετούν σε Υπηρεσίες του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., όπου σύμφωνα με ειδικές διατάξεις προβλέπεται υποχρεωτικός χρόνος παραμονής σε αυτές, επιτρέπεται να υποβάλουν αίτηση για μετάθεση στις έδρες των ναυτιλιακών ακολούθων, μόνον μετά τη συμπλήρωση του χρόνου αυτού. Τον Φεβρουάριο κάθε έτους καταρτίζονται από τη Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. οι πίνακες των ενδιαφερόμενων στελεχών Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και τον Απρίλιο κάθε έτους εκδίδονται οι διαταγές μετάθεσης.
3. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. για τους οποίους εκδίδεται διαταγή μετάθεσης στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, υποχρεούνται πριν τη μετάθεσή τους, να φέρουν την πιστοποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου
10. Η ισχύς των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει δύο (2) έτη από τον χρόνο έναρξης λειτουργίας της Σχολής Επιθεωρητών/Ελεγκτών Διαχείρισης Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων του άρθρου 13, όπως ισχύει κάθε φορά.
4. Ο χρόνος παραμονής στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων είναι δύο (2) έτη και επιτρέπεται να παρατείνεται μέχρι και έξι (6) μήνες για σοβαρούς υπηρεσιακούς ή οικογενειακούς λόγους. Ειδικά για τη μετάθεση στην έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο προς παρακολούθηση των εργασιών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και υποβοήθηση του έργου του Μονίμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στον οργανισμό αυτό, ο χρόνος παραμονής είναι δύο (2) έτη, εκτός αν υπηρεσιακοί λόγοι επιβάλλουν τη χορήγηση παράτασης ενός (1) έτους κάθε φορά και μέχρι τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από τη λήξη της αρχικής θητείας. Ο χρόνος απόσπασης σε Διεθνείς Οργανισμούς ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι δύο (2) έτη, εκτός αν υπηρεσιακοί λόγοι επιβάλλουν τη χορήγηση παράτασης ενός
(1) έτους κάθε φορά και μέχρι τη συμπλήρωση δύο (2) ετών από τη λήξη της αρχικής θητείας.
5. Για την πλήρωση των θέσεων του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί του άρθρου 27, όπως ισχύει κάθε φορά, και, επιπλέον, τα ακόλουθα κριτήρια:
α) να είναι ανώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. με βαθμό τουλάχιστον Πλωτάρχη, προερχόμενοι από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών ή ειδικότητας Τεχνικού, Οικονομικού και Νομικού,
β) να έχουν άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας εφόσον πρόκειται να αποσπασθούν σε Διεθνείς Οργανισμούς ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πρόκειται να μετατεθούν στην έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο προς παρακολούθηση των εργασιών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) και υποβοήθηση του έργου του Μονίμου Αντιπροσώπου της Ελλάδας στον οργανισμό αυτό, ή τουλάχιστον πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας εφόσον πρόκειται να μετατεθούν σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, η οποία αποδεικνύεται με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή αντίστοιχο τίτλο, σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39),
γ) να έχουν αξιολογηθεί ως «εξαίρετοι» ή «λίαν καλοί», κατά την τελευταία πενταετία,
δ) να έχουν κριθεί ευμενώς από τα Συμβούλια Κρίσεων, κατά την τελευταία πενταετία,
ε) να μην έχουν κριθεί ως «παραμένοντες στον ίδιο βαθμό»,
στ) να μην τελούν σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου,
ζ) να μην τελούν σε κατάσταση μακράς αναρρωτικής άδειας,
η) να μην τους έχει επιβληθεί καταστατική πειθαρχική ποινή,
θ) να μην διώκονται ποινικά για αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος,
ι) να μην έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα σε ποινή φυλάκισης για τα αδικήματα της κλοπής, της παράβασης καθήκοντος, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της απιστίας, της νόθευσης ή πλαστογραφίας εγγράφου, της δωροδοκίας, της ψευδούς κατάθεσης, της ψευδούς καταμήνυσης, της ψευδούς καταγγελίας, της συκοφαντικής δυσφήμησης, της ελευθέρωσης φυλακισμένου από πρόθεση, της εκβίασης, της ληστείας, της παράνομης βεβαίωσης ή είσπραξης δικαιωμάτων του Δημοσίου, της υπεξαγωγής εγγράφου, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και των εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, των παραβάσεων της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, της παράνομης οπλοφορίας ή οπλοχρησίας,
ια) να μην έχουν υπηρετήσει σε έδρα ναυτιλιακού ακολούθου ή σε Διεθνείς Οργανισμούς ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών,
ιβ) για τη μετάθεση σε θέσεις στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων πλην εκείνης στην έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο, απαιτείται επιπλέον: (αα) να έχουν συμπληρώσει πραγματικά τα ειδικά τυπικά προσόντα προαγωγής τα οποία προβλέπονται μέχρι και τον βαθμό τον οποίον κατέχουν, εφόσον πρόκειται για Αξιωματικούς Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. προερχομένους από τη Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών και (ββ) να έχουν υπηρετήσει πραγματικά για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών σε Λιμενικές Αρχές, εφόσον πρόκειται για Αξιωματικούς Λ.Σ.
ΕΛ.ΑΚΤ. ειδικότητας Τεχνικού, Οικονομικού και Νομικού, ιγ) για την απόσπαση σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, καθώς και για τη μετάθεση στην έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο, απαιτείται επιπλέον να έχουν υπηρετήσει πραγματικά για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ετών σε Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αρμοδιότητες συναφείς με το αντικείμενο των Διεθνών Οργανισμών ή των Υπηρεσιών όπου πρόκειται να αποσπασθούν ή να μετατεθούν,
ιδ) πλέον των ανωτέρω, συνεκτιμώνται και τα ακόλουθα κριτήρια:
(αα) η γνώση της επίσημης γλώσσας ή τοπικής διαλέκτου και άλλων ξένων γλωσσών, η οποία να έχουν καταχωρηθεί στον ατομικό φάκελο των προς επιλογή στελεχών,
(ββ) η προηγούμενη εμπειρία ένεκα της υπηρεσίας του στελέχους σε ανάλογες θέσεις εσωτερικού.
Τα κριτήρια της παρούσας παραγράφου πρέπει να υφίστανται τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης όσο και κατά την ημερομηνία έκδοσης της διαταγής απόσπασης ή της μετάθεσης.
6. Τα στελέχη του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία έχουν μετατεθεί σε έδρες ναυτιλιακών ακολούθων ή έχουν αποσπασθεί σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, εντάσσονται τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη του χρόνου της μετάθεσης ή της απόσπασης, σε διαδικασία εκτάκτων μεταθέσεων, οι οποίες διενεργούνται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις οι οποίες προβλέπονται στα άρθρα 26 και 27, όπως ισχύουν κάθε φορά. Οι μεταθέσεις του προηγούμενου εδαφίου υλοποιούνται μετά τη λήξη του χρόνου της μετάθεσης ή της απόσπασης. Ειδικά τα στελέχη του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. τα οποία έχουν αποσπασθεί σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, ή έχουν μετατεθεί στην έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο, μετατίθενται κατά προτεραιότητα σύμφωνα με τη διαδικασία των προηγούμενων εδαφίων σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με αρμοδιότητες συναφείς με το αντικείμενο των Διεθνών Οργανισμών ή των Υπηρεσιών όπου έχουν αποσπασθεί ή μετατεθεί. Κάθε θέμα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου ρυθμίζεται με το προεδρικό διάταγμα το οποίο εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σύμφωνα με το άρθρο 30, όπως ισχύει κάθε φορά.».

2. Η ισχύς του επιπλέον κριτηρίου της προϋπηρεσίας που απαιτείται για απόσπαση σε Διεθνείς Οργανισμούς, ή στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ή σε Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων χωρών, καθώς και για τη μετάθεση στην έδρα ναυτιλιακού ακολούθου στο Λονδίνο, αρχίζει δύο (2) έτη από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

3. Η εφαρμογή της περίπτωσης (β) της παραγράφου 5 όσον αφορά στην γνώση της αγγλικής γλώσσας για τα στελέχη του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που μετατίθενται στις έδρες ναυτιλιακών ακολούθων, αρχίζει δύο (2) έτη από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου. Κατά το χρονικό αυτό διάστημα, η απαιτούμενη γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι «καλή», σύμφωνα με το άρθρο 28 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39).

4. Η ισχύς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αφορά σε όλα τα στελέχη Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετούν σε οιαδήποτε Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και κάθε άλλου Υπουργείου και κατισχύει κάθε άλλης ειδικής διάταξης.

Η περίπτωση (ζ) της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του π.δ. 33/2009 (Α΄ 50) καταργείται.

1. Στην περίπτωση (α) της παραγράφου 8 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Οι Πλοίαρχοι Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει τα ειδικά τυπικά προσόντα για προαγωγή στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. από υπαιτιότητά τους, εφόσον αυτό διαπιστωθεί για δεύτερη φορά από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων, εξαιρούνται της παραγράφου 13 του άρθρου 11, εντάσσονται στις αμέσως επόμενες τακτικές κρίσεις και κρίνονται μόνον ως «παραμένοντες στον ίδιο βαθμό», ή ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» ή ως «αποστρατευτέοι», εγγραφόμενοι στους αντίστοιχους πίνακες. Σε περίπτωση που οι Αξιωματικοί Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. του προηγούμενου εδαφίου κριθούν ως «παραμένοντες στον ίδιο βαθμό» και εφόσον ομοιόβαθμοί τους αλλά νεότεροί τους έχουν προαχθεί ή προάγονται στον επόμενο βαθμό, θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και με προεδρικό διάταγμα τίθενται εκτός οργανικών θέσεων, προαγόμενοι εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, μετά την πάροδο του οποίου αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα.».

2. Οι Πλοίαρχοι Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. των οποίων η κρίση έχει ανασταλεί λόγω μη συμπλήρωσης των ειδικών τυπικών προσόντων για προαγωγή στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 13 του άρθρου 11 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), κατά τον χρόνο που αυτές είχαν αντικατασταθεί με την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 33 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92), ή κατά τον χρόνο που αυτές είχαν εκ νέου αντικατασταθεί με την παράγραφο 3 του άρθρου 43 του ν. 4456/2017 (Α΄24) και μέχρι τη δημοσίευση του νόμου αυτού, κρίνονται εντός χρονικού διαστήματος τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ως «παραμένοντες στον ίδιο βαθμό», ή ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» ή ως «αποστρατευτέοι», εγγραφόμενοι στους αντίστοιχους πίνακες. Σε περίπτωση που οι Αξιωματικοί Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. του προηγούμενου εδαφίου κριθούν ως «παραμένοντες στον ίδιο βαθμό» και εφόσον ομοιόβαθμοί τους αλλά νεότεροί τους έχουν προαχθεί στον επόμενο βαθμό, θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» και με προεδρικό διάταγμα τίθενται εκτός οργανικών θέσεων, προαγόμενοι εν ενεργεία στον επόμενο βαθμό για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών, μετά την πάροδο του οποίου αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα με άλλο προεδρικό διάταγμα.

1. Η περίπτωση (ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) Για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, ο βαθμός του Υποπλοιάρχου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον είναι απόφοιτοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα, ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.ΑΤΕ.Ε.), ή Τεχνολογικού Επαγγελματικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), ή Α.Ε.Ν. Δεν εξομοιώνονται με τους ανωτέρω, οι Αξιωματικοί Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. απόφοιτοι της Σχολής Λιμενοφυλάκων, κάτοχοι απολυτηρίου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ή τίτλου σπουδών μεταδευτεροβάθμιας μη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και δεν εμπίπτουν στο πρώτο εδάφιο της παρούσας περίπτωσης, ο βαθμός του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ..».

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, απόφοιτοι Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού Τομέα, ή Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης Τεχνολογικού Τομέα, ή Κέντρου Ανώτερης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Κ.ΑΤΕ.Ε.), ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.), ή Α.Ε.Ν. προάγονται, εφόσον συμπληρώσουν τέσσερα (4) έτη στον βαθμό του Σημαιοφόρου, ή είκοσι εννέα (29) συνολικά έτη υπηρεσίας και εφόσον συμπληρώσουν πέντε (5) έτη στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου, ή τριάντα τέσσερα (34) συνολικά έτη υπηρεσίας.».

3. Στο άρθρο 8 του π.δ. 81/2012 προστίθεται παρ. 4, ως εξής:
«4. Οι Αξιωματικοί Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. που προέρχονται από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του παρόντος διατάγματος, προάγονται στον βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον συμπληρώσουν πέντε (5) έτη στον βαθμό του Σημαιοφόρου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ή τριάντα (30) συνολικά έτη υπηρεσίας.».

4. Η παράγραφος 10 του άρθρου 37 του π.δ. 81/2012 όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Σημαιοφόροι ή Ανθυποπλοίαρχοι ή Υποπλοίαρχοι Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και έχουν υποβάλει αίτηση αποστρατείας, εφόσον από το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων χαρακτηρίζονται ως «λίαν καλός» ή «καλός», θεωρούνται ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους», προάγονται, με προεδρικό διάταγμα, στον επόμενο βαθμό, τιθέμενοι εκτός οργανικών θέσεων, και αποστρατεύονται με τη συμπλήρωση ενός (1) μηνός από την προαγωγή τους.». 

Οι περιπτώσεις (στ), (ζ) και (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139), αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«στ) Πλοίαρχος: τρία (3) έτη υπηρεσίας στον βαθμό αυτόν ή είκοσι επτά (27) έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., από τα οποία ένα (1) έτος πραγματικής υπηρεσίας στον βαθμό του Πλοιάρχου.
ζ) Αρχιπλοίαρχος: Ένα (1) έτος υπηρεσίας στον βαθμό αυτόν ή είκοσι εννέα (29) έτη συνολικής υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., από τα οποία έξι (6) μήνες πραγματικής υπηρεσίας στον βαθμό του Αρχιπλοιάρχου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.
η) Υποναύαρχος: Ένα (1) έτος υπηρεσίας στον βαθμό αυτόν ή τρία (3) έτη συνολικής υπηρεσίας ως Ανώτατος Αξιωματικός ή τριάντα ένα (31) συνολικά έτη υπηρεσίας Αξιωματικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., από τα οποία έξι (6) μήνες πραγματικής υπηρεσίας στον βαθμό του Υποναυάρχου».

Στο άρθρο 130 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), προστίθεται νέα παραγράφος 3 ως ακολούθως:
«3. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 976/1979 (Α΄ 236), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι οποίες ρυθμίζουν την έκταση της ευθύνης των οδηγών για τα τροχαία ατυχήματα που προκαλούνται από μηχανοκίνητα οχήματα του Δημοσίου, εφαρμόζονται ανάλογα και για τα ατυχήματα που προκαλούνται από τα εναέρια μέσα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Τα όργανα και η διαδικασία εξέτασης αεροπορικού ατυχήματος, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.».

1. Η περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 139 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«α) Στους Αξιωματικούς με ειδικότητα Υγειονομικού (Ιατροί) η άσκηση ιατρικού επαγγέλματος ιδιωτικά μετά τις ώρες εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις με τις οποίες καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την άσκηση ιατρικού επαγγέλματος και του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (Α΄ 287), όπως κάθε φορά ισχύουν, στους Αξιωματικούς Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας (Οδοντίατροι) η άσκηση του επαγγέλματος του οδοντιάτρου ιδιωτικά μετά τις ώρες εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις με τις οποίες καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την άσκηση οδοντιατρικού επαγγέλματος και του π.δ. 39/2009 «Κώδικας οδοντιατρικής δεοντολογίας» (Α΄ 39), όπως κάθε φορά ισχύουν, και στους Αξιωματικούς Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. με ειδικότητα Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας (Ψυχολόγοι) η άσκηση του επαγγέλματος του ψυχολόγου ιδιωτικά μετά τις ώρες εργασίας, σύμφωνα με τον ν. 991/1979 «Για την άσκηση του επαγγέλματος του Ψυχολόγου στην Ελλάδα και για άλλες διατάξεις» (Α΄ 278) και της υπ’ αριθμ. Γ5β/Γ.Π. οικ. 42984/2019 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας «Κώδικας Δεοντολογίας Ψυχολόγων»(Β΄2344), όπως κάθε φορά ισχύουν.».

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 139 του ν. 3079/2002 προστίθεται περίπτωση (δ) ως ακολούθως:
«δ) Στους Αξιωματικούς οι οποίοι προέρχονται από Ανθυπασπιστές με ειδικότητα Υγειονομικού, στους Ανθυπασπιστές και Υπαξιωματικούς με ειδικότητα Υγειονομικού η άσκηση επαγγέλματος ιδιωτικά μετά τις ώρες εργασίας, εφόσον έχουν τις ειδικότητες του οδοντοτεχνίτη, του λογοθεραπευτή ,του φυσικοθεραπευτή, του βοηθού ακτινολόγου εργαστηρίου, του βοηθού μικροβιολογικού εργαστηρίου, του νοσηλευτή και του εργοθεραπευτή.
Το οδοντοτεχνικό επάγγελμα και η λειτουργία οδοντοτεχνικού εργαστηρίου ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1666/1986 (Α΄ 200) και του Δεοντολογικού Κανονισμού Οδοντοτεχνιτών, όπως κάθε φορά ισχύουν. Το επάγγελμα του λογοθεραπευτή ασκείται σύμφωνα με το π.δ. 49/2016 (Α΄ 80), όπως κάθε φορά ισχύει. Το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή ασκείται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 90/1995 (Α΄ 53) και του Κώδικα Δεοντολογίας Φυσικοθεραπευτών, όπως κάθε φορά ισχύουν.». 

Το άρθρο 21Α του ν. 2946/2001 (Α΄ 224) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 21Α
1. Εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των στελεχών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, δύναται να αποσπώνται με αίτησή τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, σε εκπαιδευτική μονάδα της πόλης όπου βρίσκεται η έδρα της στρατιωτικής μονάδας, Λιμενικής Αρχής ή σε εκπαιδευτική μονάδα που απέχει έως είκοσι (20) χιλιόμετρα από τη στρατιωτική μονάδα ή Λιμενική Αρχή που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους και για όσο χρόνο υπηρετεί ο/η σύζυγος στη μονάδα αυτή. Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος υπηρετεί σε νησί, η κατά το προηγούμενο εδάφιο απόσπαση δεν μπορεί να διενεργείται εκτός νησιού.
2. Για την εφαρμογή της παραγράφου 1 ως στρατιωτική μονάδα νοείται η στρατιωτική εγκατάσταση όπου υπηρετεί πραγματικά ο/η στρατιωτικός και το στέλεχος του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ..».

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 52 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥ.Σ.Ε.Α.), που λαμβάνεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, διαμορφώνεται η δομή σε προσωπικό και μέσα του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. (Δομή Δυνάμεων). Η πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διαμορφώνεται σε συνέχεια σχετικής απόφασης του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., στο οποίο εισάγεται για διατύπωση γνώμης συνολική πρόταση του Αρχηγού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., η οποία λαμβάνει υπόψη της τις μελέτες εισηγήσεις κάθε Κλάδου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.. Στην πρόταση του Αρχηγού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. συντίθενται οι ανάγκες των Κλάδων και καθορίζεται η σειρά προτεραιότητας του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού, των επιχειρησιακών μέσων και συστημάτων, του κτιριολογικού προγράμματος για τη στέγαση των Υπηρεσιών και των στελεχών που μετατίθενται ιδίως σε νησιωτικές περιοχές του Ανατολικού Αιγαίου και σε αυτήν επισυνάπτονται υποχρεωτικά οι αναφερόμενες στην παράγραφο 2 του άρθρου 12 του π.δ. 103/2014 (Α΄ 170) αποφάσεις του Συμβουλίου Επιτελικού Σχεδιασμού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ..».

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 55 του ν. 4504/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Στις εξαιρετικά επείγουσες άμεσης αποκατάστασης εντάσσονται κατεπείγουσες προμήθειες και υπηρεσίες που είναι απολύτως αναγκαίες για την αντιμετώπιση ειδικών συνθηκών και καταστάσεων, εξαιτίας των οποίων επέρχεται αδυναμία λειτουργίας του υπάρχοντος υλικοτεχνικού εξοπλισμού, των επιχειρησιακών μέσων και συστημάτων που χρησιμοποιεί το Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., καθιστώντας ανέφικτη την εκπλήρωση της αποστολής του. Εξαιρετικά επείγουσα άμεσης αποκατάστασης μπορεί, ενδεικτικά, να χαρακτηριστεί:
α) η βλάβη, η αστοχία, η επισκευή, η συντήρηση και η αντικατάσταση σε ειδικές περιπτώσεις του υπάρχοντος υλικοτεχνικού εξοπλισμού, των επιχειρησιακών μέσων και των συστημάτων που χρησιμοποιεί το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής,
β) η έλλειψη υλικοτεχνικού εξοπλισμού που δεν παρακολουθείται ή δεν είναι άμεσα προσβάσιμος ή διαθέσιμος από το Εφοδιαστικό Σύστημα του Αρχηγείου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., καθώς και η εκτέλεση εργασιών που δεν μπορούν να αναληφθούν από τις Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.,
γ) η μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση προσωπικού που μετατίθεται στις Λιμενικές Αρχές του Αιγαίου και ιδίως της 6ης,, 8ης και 9ης Περιφερειακής Διοίκησης Λιμενικού Σώματος για τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων και την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών προς τη χώρα και τα άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.
Μετά από εισήγηση της επισπεύδουσας Υπηρεσίας και την εξασφάλιση των απαιτούμενων πιστώσεων είτε από εθνικούς πόρους είτε από χρηματοδοτικά προγράμματα της Ε.Ε. είτε από δωρεές και εισφορές ιδιωτών, ο Αρχηγός Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. προωθεί στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για έγκριση, απόφαση με την οποία χαρακτηρίζεται η προμήθεια ως εξαιρετικά επείγουσα άμεσης αποκατάστασης.
Οι εξαιρετικά επείγουσες άμεσης αποκατάστασης προμήθειες υλοποιούνται, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.».

Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου Ε΄ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το ανωτέρω επίδομα ύψους εκατό (100) ευρώ χορηγείται και στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής που υπηρετούν στις Λιμενικές Αρχές Οθωνών, Σαγιάδας και Σκύρου.».

Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 40 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210) προστίθενται περιπτώσεις (η) και (θ) ως ακολούθως:
«η) στο Κέντρο Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής,
θ) σε επισκευαστικές Βάσεις επιχειρησιακών μέσων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής».

1. Η περίπτωση (δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 126 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«δ) Οργάνωσης και λειτουργίας της Κεντρικής Αποθήκης Οπλισμού και των Πυραρχείων του Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., της διάθεσης, απογραφής, αποθήκευσης, φύλαξης, συντήρησης και διαγραφής του οπλισμού και των συναφών με τον οπλισμό υλικών του Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ. και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.».

2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 126 του ν. 3079/2002 προστίθεται περίπτωση (ζ), ως ακολούθως:
«ζ) Εκπαίδευσης του Προσωπικού Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ. στους τομείς της αυτοάμυνας, της αυτοπροστασίας, των όπλων και της τακτικής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.».

Στο άρθρο 128 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), προστίθεται παράγραφος 13, ως ακολούθως:
«13. Η παράγραφος 8 του άρθρου 10 του ν. 2168/1993 (Α΄ 147) εφαρμόζεται αναλόγως και στα στελέχη του Λ.Σ ΕΛ.ΑΚΤ. που έχουν εφοδιαστεί με άδεια οπλοφορίας ιδιωτικού όπλου. Με τον Κανονισμό που εκδίδεται σύμφωνα με την περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 126 του παρόντος νόμου, ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα ως προς την εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.».

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 45 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«6) Οι Αξιωματικοί που προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. ή από τη Σχολή Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι φέρουν τον καταληκτικό βαθμό εξέλιξής τους και έχουν κριθεί ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» λόγω συμπλήρωσης τριάντα πέντε ετών πραγματικής υπηρεσίας ή λόγω κατάληψης από το όριο ηλικίας και χαρακτηρίζονται από το σύνολο των ουσιαστικών τους προσόντων ως “εξαίρετοι”, επιτρέπεται να παραμένουν στην ενεργό υπηρεσία για χρονικό διάστημα μέχρι και δύο (2) ετών, μετά από αίτησή τους, η οποία υποβάλλεται στο αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεων, δεκαπέντε (15) ημέρες τουλάχιστον πριν την προαγωγή τους εκτός οργανικών θέσεων στον επόμενο βαθμό.».

2. Στο άρθρο 45 του ν. 3079/2002, προστίθεται παράγραφος 7 ως ακολούθως:
«7. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στους Αξιωματικούς Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. οι οποίοι προέρχονται από τη Σχολή Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ. ή από τη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι δεν φέρουν τον καταληκτικό βαθμό εξέλιξής τους και καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας.». 

Τα τρία τελευταία εδάφια της παραγράφου 12 του άρθρου 38 του ν. 4504/2017 (Α΄184), αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«H ένορκη διοικητική εξέταση περατώνεται εντός τριών (3) μηνών από τη λήψη της διαταγής διενέργειάς της. Ο διενεργών αυτή αιτείται με έγγραφη πλήρως αιτιολογημένη αναφορά, πριν τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, την παράτασή της, η οποία μπορεί να εγκριθεί μόνο έως ένα (1) μήνα επιπλέον από εκείνον που τη διέταξε. Περαιτέρω παρατάσεις είναι δυνατόν να χορηγηθούν με απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. μετά από πλήρως αιτιολογημένη έγγραφη αναφορά του διενεργούντος την ένορκη διοικητική εξέταση.».

Στο άρθρο 11 του ν. 3922/2011 (Α΄ 35) προστίθεται παράγραφος 12, ως εξής:
«12. Στον Κρατικό Προϋπολογισμό εγγράφονται πιστώσεις που επιτρέπεται να παρέχονται ως μηνιαίο κατ’ αποκοπή χορήγημα για την αντιμετώπιση μικροδαπανών σχετικών με την αγορά ανταλλακτικών, μικροεξαρτημάτων και αναλώσιμων υλικών για μηχανογραφικό και ραδιοτηλεπικοινωνιακό -ηλεκτροναυτιλιακό εξοπλισμό. Το παραπάνω μηνιαίο χορήγημα σχετικά με την προμήθεια ανταλλακτικών, μικροεξαρτημάτων και αναλώσιμων υλικών για μηχανογραφικό και ραδιοτηλεπικοινωνιακό-ηλεκτροναυτιλιακό εξοπλισμό, διατίθεται στην αρμόδια Υπηρεσία του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στην οποία υπάγονται τα συνεργεία συντήρησης μηχανογραφικού και ραδιοτηλεπικοινωνιακού ηλεκτροναυτιλιακού εξοπλισμού, καταβάλλεται στον Προϊστάμενο αυτής και δικαιολογείται με τα εκάστοτε προβλεπόμενα νόμιμα παραστατικά άνευ αποδόσεως λογαριασμού. Το ύψος των πιστώσεων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.». 

Δαπάνες μετακινήσεων προς εκτέλεση υπηρεσίας προσωπικού Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., που υπηρετεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας (Υ.Ε.Υ.Σ.Α.), δαπάνες κατ΄ αποκοπή χορηγημάτων για τη λειτουργία της Υπηρεσίας, καθώς και δαπάνες συντηρήσεως και εφοδιασμού καυσίμων των επιχειρησιακών μέσων, που έχουν διατεθεί προς χρήση της Υ.Ε.Υ.Σ.Α. από το Αρχηγείο Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. καλύπτονται σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από τις 26.06.2019 μέχρι την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών σε βάρος των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του φορέα υπαγωγής της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας και όχι πέραν της 31ης.12.2020. 

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 269 του ν. 4555/2018 (Α΄ 133) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Το άρθρο 43Β του Κεφαλαίου Η΄ του Τμήματος Β΄ του Μέρους Πρώτου του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26) αναριθμείται σε άρθρο 43.».

2. Το άρθρο 43Α του Κεφαλαίου Η΄ του Τμήματος Β΄ του Μέρους Πρώτου του π.δ. 13/2018 καταργείται.

Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του π.δ. 13/2018 (Α΄26) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Το Συμβούλιο λειτουργεί με Κανονισμό που καταρτίζεται από αυτό και εγκρίνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Το Συμβούλιο συγκαλείται τουλάχιστον δύο φορές ετησίως από τον Αρχηγό Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ., ο οποίος, υπό την επιφύλαξη της περίπτωσης (στ) της παραγράφου2 , καθορίζει την ημερήσια διάταξη. Προκειμένου να ρυθμιστούν θέματα που αναφέρονται στις περ. (α), (γ) και (δ) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και εφόσον γι’ αυτό από την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, η σύγκληση του Συμβουλίου από τον Αρχηγό του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και η υποβολή προς τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της σχετικής γνωμοδότησής του, είναι υποχρεωτική.». 

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), τροποποιείται η περίπτωση (η) ως εξής:
«η. Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε ασφαλισμένους ασφαλιστικών εταιρειών, οι οποίες συνάπτουν συμβάσεις με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και σε αλλοδαπούς, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβατικές υποχρεώσεις της χώρας καθώς και τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών σε άλλους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) ή Τομείς Υγειονομικής Περίθαλψης για τους ασφαλισμένους τους. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού για τον εκάστοτε ΦΚΑ ή Τομέα Υγειονομικής Περίθαλψης, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ορίζεται η επιμέρους διαδικασία σχετικά με: (α) την παραλαβή, επεξεργασία και εξόφληση λογαριασμών φαρμάκων από ιδιωτικά φαρμακεία, η δαπάνη των οποίων παρακολουθείται σε διακριτό ΚΑΕ, στον οποίο γίνεται καταβολή της δαπάνης που προκαλείται από τον αντίστοιχο συμβαλλόμενο ΦΚΑ ή Τομέα Υγειονομικής Περίθαλψης, (β) τη χορήγηση φαρμάκων από τα φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η δαπάνη των οποίων παρακολουθείται διακριτά στους ΚΑΕ του Οργανισμού για τη φαρμακευτική περίθαλψη και ισοσκελίζεται με την καταβολή του αντίστοιχου ποσού από τον ΦΚΑ ή τον Τομέα Υγειονομικής Περίθαλψης και (γ) τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για λοιπές παροχές, τον τρόπο υποβολής και το ύψος του εσόδου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την παροχή αυτών των υπηρεσιών, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης.».

2. Το άρθρο 69 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 69
Παροχή Υπηρεσιών Υγείας από Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Στα στελέχη Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και τις οικογένειές τους μπορεί να παρέχονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπηρεσίες συνταγογράφησης και εκτέλεσης συνταγών. Με την απόφαση που προβλέπεται στην περίπτωση (η) της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών, θέματα σχετικά με δαπάνες για την παροχή τους, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.».

1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ. 591/1975 (Α΄ 191, διορθ. Α΄ 212), προστίθεται περίπτωση (στ), ως εξής:
«στ. των απογεγραμμένων ναυτικών, σε περίπτωση που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ανικανότητας άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος, από την Ανώτατη Ναυτική Υγειονομική Επιτροπή, στην οποία παραπέμπονται από την οικεία Λιμενική ή Προξενική Αρχή ή από τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά περίπτωση.».

2. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του π.δ. 591/ 1975 προστίθεται παράγραφος 3α, ως εξής:
«3α. οι απογεγραμμένοι ναυτικοί που κρίθηκαν υγειονομικώς ακατάλληλοι συμφώνως της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ. 591/1975 από την ΑΝΥΕ, δικαιούνται να υποβάλλουν εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών αίτηση αναθεώρησης των αποφάσεων της ΑΝΥΕ αιτούμενοι την επανεξέτασή τους από την Αναθεωρητική Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (ΑΥΕΝ).».

Στο άρθρο 47 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.δ. 187/1973 (Α΄ 261), προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται η διαδικασία:
α) διόρθωσης/συμπλήρωσης ή διαγραφής εγγραφών επί των ναυτολογίων και των αντίστοιχων αυτών επί των ναυτικών φυλλαδίων, που έχουν διενεργηθεί από τη λιμενική ή την προξενική αρχή ή τον πλοίαρχο,
β) διενέργειας εγγραφών επί των ναυτολογίων και των αντίστοιχων αυτών επί των ναυτικών φυλλαδίων που δεν έχουν διενεργηθεί από τη λιμενική ή την προξενική αρχή, γ) της επικύρωσης μεταβολών στα ναυτολόγια και στα ναυτικά φυλλάδια, που δεν έχουν διενεργηθεί από τη λιμενική ή την προξενική αρχή, και
δ) της διενέργειας μεταβολών που αφορούν στη θαλάσσια υπηρεσία ναυτικών σε πλοία με ξένη σημαία στα ναυτικά φυλλάδια αυτών.».

1. Στο άρθρο 4 του α.ν. 192/ 1936 (Α΄ 438) προστίθεται παράγραφος (στ), ως εξής:
«στ. Η μέριμνα για την εξασφάλιση της δωρεάν μετακίνησης με τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς των ανέργων ναυτικών που είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανεργίας του.».

2. Οι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους ανεργίας του Γραφείου Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) Πειραιά απαλλάσσονται της καταβολής κομίστρου στα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς. Για τη χορήγηση της δωρεάν αυτής μεταφοράς εφαρμόζονται η παράγραφος 4 του άρθρου 6 του ν. 3920/2011 (Α΄ 33), το άρθρο 10 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268), η παράγραφος 2 του άρθρου 30 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261) και το άρθρο 86 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59).

3. Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και των σε αυτήν αναφερόμενων διατάξεων για τη δωρεάν μετακίνηση ανέργων ναυτικών εγγεγραμμένων στους καταλόγους ανεργίας του Γ.Ε.Ν.Ε., καλύπτεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικείου φορέα, ο οποίος επιχορηγείται από το Κεφάλαιο Ανεργίας και Ασθενείας Ναυτικών (Κ.Α.Α.Ν.). Με τις αποφάσεις του πρώτου εδαφίου ή όμοιες, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ε.Ν.Ε., καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

4. Η ισχύς των κοινών υπουργικών αποφάσεων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος που επέχουν θέση συμβάσεων δυνάμει του άρθρου 86 του ν. 4530/2018, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του έτους υπογραφής τους, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας υπογραφής των συμβάσεων και έκδοσης των υπουργικών αποφάσεων αντιστοίχως.

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ε.Ν.Ε., δύναται να καταρτίζονται και να υλοποιούνται ειδικά προγράμματα για τη δωρεάν μετακίνηση των ανέργων εγγεγραμμένων στους καταλόγους ανεργίας του Γ.Ε.Ν.Ε.. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου καθορίζονται όλες οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την υλοποίηση των προγραμμάτων αυτών.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν. 2638/1998 (Α΄ 204) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α) Για την υποβοήθηση του διδακτικού έργου, καθώς και για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών συγγράφονται και παρέχονται εκπαιδευτικά βοηθήματα, όπως βιβλία και διδακτικές σημειώσεις, από τους διδάσκοντες και άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες.
β) Διά του παρόντος, ανατίθεται στο Ίδρυμα Ευγενίδου η αρμοδιότητα για την έκδοση των διδακτικών βιβλίων των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.). Η ευθύνη για τη συγγραφή και έκδοση των διδακτικών βιβλίων των Α.Ε.Ν. ανατίθεται στην Επιτροπή Εκδόσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου. Η εκχώρηση της αρμοδιότητας αυτής, ισχύει μέχρι την τυχόν ανάκληση ή τροποποίηση αυτής δια νόμου.
γ) Τα διδακτικά βιβλία των Α.Ε.Ν. και τα διδακτικά βιβλία εκδόσεως του Ιδρύματος Ευγενίδου τα οποία παραδίδονται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Α.Ε.Ν., σε εκτέλεση της ανωτέρω αρμοδιότητας, διατίθενται από το Ίδρυμα αυτό σε τιμή κόστους.
δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών, καθορίζονται οι όροι έκδοσης και διάθεσης των ανωτέρω εκπαιδευτικών βοηθημάτων, καθώς και αποζημίωσης των συγγραφέων τους.».

Η περίπτωση (γ) της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167),αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Δύο (2) αρχιτέκτονες Προϊσταμένους Διευθύνσεων ή Τμημάτων ή υπαλλήλους Α΄ βαθμού του Περιφερειακού Παρατηρητηρίου ή της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιώτικης Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιώτικης Πολιτικής ή άλλης δημόσιας υπηρεσίας που εδρεύει στον χώρο ευθύνης και αρμοδιότητας του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Αιγαίου (ΚΕΣΑΑ), με τους αναπληρωτές τους.». 

1. Το άρθρο 33 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 33
Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής
1. Συνιστάται Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής, που λειτουργεί στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και υπό την εποπτεία του Πρωθυπουργού.
Το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής γνωμοδοτεί κυρίως:
α) για τις βασικές αρχές χάραξης πολιτικών στους διάφορους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των νησιών και
β) για τη σχεδίαση και υλοποίηση των νησιωτικών πολιτικών.
2. Το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής αποτελείται από:
α) τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως Πρόεδρο και ως μέλη:
β) τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
γ) τον Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του,
δ) τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής,
ε) έναν (1) εκπρόσωπο του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ) με τον αναπληρωτή του, οριζόμενους από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΑΕΝ,
στ) ένα (1) μέλος που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του,
ζ) ένα (1) μέλος που ορίζεται με απόφαση του Πρωθυπουργού. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του,
η) έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ,
θ) έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΠΕ,
ι) έναν (1) εκπρόσωπο της Συνόδου των Πρυτάνεων των ΑΕΙ της χώρας με τον αναπληρωτή του, οριζόμενο από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των ΑΕΙ.
3. Καθήκοντα γραμματέα ανατίθενται σε μόνιμο υπάλληλο της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, οριζόμενο μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής.
4. Το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής υποστηρίζεται διοικητικά και τεχνικά από την αρμόδια Διεύθυνση Νησιωτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.
5. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής είναι τριετής. Η πρώτη θητεία των μελών λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2022.
6. Σε περίπτωση απώλειας της ιδιότητας των μελών, αυτά αντικαθίστανται. Το νέο μέλος ορίζεται για το υπόλοιπο της θητείας.
7. Το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής συνεδριάζει τουλάχιστον δύο (2) φορές κατ’ έτος σε τόπο, χρόνο και με ημερήσια διάταξη, που καθορίζονται με την πρόσκληση του Προέδρου του.
8. Με απόφαση του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής δύνανται να συστήνονται ειδικές επιτροπές κατά θεματική ενότητα.
9. Για τη συμμετοχή τους στο Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής τα μέλη δεν λαμβάνουν οποιαδήποτε αποζημίωση, οι δε δαπάνες μετακίνησης και διαμονής των μελών του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των φορέων προέλευσής τους.
10. Η λειτουργία του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζεται με εσωτερικό κανονισμό που εγκρίνεται από την ολομέλειά του.».

2. Το άρθρο 208 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) καταργείται.

1. Το άρθρο 3 του ν. 4551/2018 (Α΄ 116), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι:
α) Νοικοκυριά, των οποίων τα μέλη είναι Έλληνες πολίτες ή αλλοδαποί, που διαθέτουν άδεια διαμονής σε ισχύ, και κατοικούν μόνιμα σε νησί ή σε Δήμο που η έδρα του είναι σε νησί και εφαρμόζεται το μέτρο. Οι άστεγοι, προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι, απαιτείται να έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες του σχετικού νησιωτικού δήμου ή να κάνουν αποδεδειγμένα χρήση των υπηρεσιών των Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων που λειτουργούν στους δήμους αυτούς.
β) Ως μόνιμοι κάτοικοι, για την εφαρμογή του παρόντος νόμου, εφόσον έχουν αναλάβει εργασία σε νησί, στο οποίο εφαρμόζεται το μέτρο και για όσο διαρκεί η σύμβασή τους με δυνατότητα παράτασης για δέκα ήμερες μετά τη λήξη της, θεωρούνται επίσης:
αα) προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτικοί συνεργάτες – επισκέπτες καθηγητές των Α.Ε.Ν. σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 22 και την παράγραφο 4 του άρθρου 23 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), καθώς και στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) και το άρθρο 14 του ν. 2638/1998 (Α΄ 204),
ββ) ιατροί, υπόχρεοι της κατά το άρθρο 1 του ν.δ. 67/1968 (Α΄ 303) υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου, όπως η χρονική διάρκεια αυτής ορίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 (Α΄ 262) και στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228), γγ) ιατροί που υπηρετούν επί θητεία σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, με σύμβαση διάρκειας ενός (1) έτους, σύμφωνα με το άρθρο 23 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123),
δδ) ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου ή επί θητεία, που υπηρετούν σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου με παράταση της σύμβασής τους, μέχρι δώδεκα (12) μήνες, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (Α΄ 165),
εε) ιατροί που τοποθετούνται προς απόκτηση ειδικότητας σε νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 123/1975 (Α΄ 172),
στστ) επικουρικοί ιατροί που προσλαμβάνονται σε δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας με συμβάσεις ορισμένου χρόνου με διάρκεια από ένα (1) έως τρία (3) έτη, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 και την παράγραφο 2 του άρθρου 103 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38),
ζζ) το επικουρικό προσωπικό των δημόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, που προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 3329/2010 (Α΄ 81),
ηη) μέλη ΔΕΠ, όπως ορίζονται στο άρθρο 77 του ν. 4009/2011, Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος που έχει την έδρα του σε νησί,
θθ) το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και οι Στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή και παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε νησί.
Στις περιπτώσεις της περίπτωσης β΄, το Α.ΝΗ.ΚΟ. χορηγείται αποκλειστικά στο φυσικό πρόσωπο, το οποίο φέρει την απαιτούμενη ιδιότητα και όχι στα λοιπά μέλη της οικογένειας του. Επίσης, χορηγείται για ταξίδια ιδιωτικής φύσης, τα οποία δηλαδή δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).
2. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. είναι επίσης πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή οντότητες με κριτήριο το καθαρό ύψος του κύκλου εργασιών τους, όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου 2 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251) που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον έχουν την κύρια έδρα τους σε νησί που εφαρμόζεται το μέτρο.
3. Δικαιούχοι του Α.ΝΗ.ΚΟ. μεταφοράς υγρών καυσίμων είναι οι κάτοχοι άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, το οποίο λειτουργεί σε επιλέξιμο νησί, οι οποίοι κατά τον χρόνο που είναι ενταγμένοι στο πρόγραμμα του Μεταφορικού Ισοδύναμου, σύμφωνα με το άρθρο 5, οφείλουν να μειώσουν την τιμή λιανικής πώλησης για κάθε κατηγορία υγρού καυσίμου κίνησης κατά το ποσό που εισπράττουν ως Α.ΝΗ.ΚΟ.. Το ποσό αυτό υπολογίζεται με βάση τις παραμέτρους του άρθρου 4, οι οποίες εξειδικεύονται με την κοινή υπουργική απόφαση που εκδίδεται δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 11. Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ), προκειμένου να διαπιστώσει τη μείωση αυτή, λαμβάνει υπόψη τα στοιχεία της τιμής λιανικής πώλησης των επιλέξιμων καυσίμων που έχουν αναρτηθεί στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, σύμφωνα με το άρθρο 114 της υπ’ αριθμ. 91354/2017 (Β΄ 2983) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή ενημερώνει τη ΓΓΑΙΝΠ, εάν πρατηριούχος που έχει ενταχθεί στη δράση του Μεταφορικού Ισοδύναμου Καυσίμων έχει παραλείψει να γνωστοποιήσει την τιμή της λιανικής πώλησης του επιλέξιμου καυσίμου στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων. Στην περίπτωση αυτή η μείωση των τιμών αποδεικνύεται από την ανάρτησή τους στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, καθώς και με άλλα επίσημα στοιχεία που υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΑΙΝΠ.
4. Στην περίπτωση παράλειψης της ανωτέρω γνωστοποίησης της τιμής λιανικής πώλησης του επιλέξιμου καυσίμου στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων, πέραν των διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 114 της υπ’ αριθμ. 91354/2017 (Α΄ 2983) απόφασης, επιβάλλεται από τη ΓΓΑΙΝΠ, πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ. Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή ενημερώνει το ταχύτερο δυνατό τη ΓΓΑΙΝΠ, όταν, στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργεί, διαπιστώνει παράβαση της υποχρέωσης γνωστοποίησης της τιμής λιανικής πώλησης στο Παρατηρητήριο.
5. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύεται η μείωση των τιμών κατά εφαρμογή της παραγράφου 3, καθώς και ο τρόπος είσπραξης του προστίμου που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Η απόφαση του προηγουμένου εδαφίου έχει αναδρομική εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2019.».

2. Η περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 4551/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ορίζονται οι δικαιούχοι καθώς και οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής αυτών στη δυνατότητα υποβολής της παραπάνω αίτησης σε έγχαρτη μορφή.». 

Η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου του Μ.Ι. στα καύσιμα που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 10 του ν. 4551/2018 (Α΄ 116) παρατείνεται έως 30 Απριλίου 2020 με αναδρομική ισχύ από 1η Ιανουαρίου 2020 και με δυνατότητα περαιτέρω παράτασης έως και τεσσάρων μηνών, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Στο άρθρο 20 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Στις περιπτώσεις τοποθέτησης ναυδέτων όπως αυτή προβλέπεται στο ν. 4504/2017,η θαλάσσια ζώνη επεκτείνεται πέραν του ορίου των 500 μέτρων από τις ακτές της χερσαίας ζώνης και έως το ναύδετο και σε ακτίνα μέχρι 500 μέτρων γύρω από το κέντρο του ναυδέτου. Η επέκταση αυτή διενεργείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285).». 

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 24 του ν. 2971/ 2001 (Α΄ 285) αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Παραχωρήσεις απλής χρήσης των χώρων στην περιοχή αρμοδιότητας των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., εγκρίνονται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο. Για παραχωρήσεις που συνοδεύονται από οποιοδήποτε έργο μόνιμης ή προσωρινής φύσης και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., πριν από την υλοποίηση της παραχώρησης απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι εγκρίσεις των Διοικητικών Συμβουλίων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.
2. α) Επιτρέπεται ο αρμόδιος φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, με απόφαση της διοίκησής του, που εγκρίνεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων ή, εφόσον δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν., να παραχωρεί, με αντάλλαγμα και για ορισμένο χρονικό διάστημα, τη χρήση χώρων που βρίσκονται μέσα στη χερσαία ζώνη λιμένα.
Εφόσον η παραχώρηση αφορά έργο ή δραστηριότητα που απαιτεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ακολουθείται υποχρεωτικά η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για παραχώρηση χώρων της ζώνης λιμένα σε βιομηχανικές μονάδες, απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, μεταλλευτικές, λατομικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις βιομηχανικών ορυκτών απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ για αλιευτικές και υδατοκαλλιεργητικές επιχειρήσεις απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
β) Με μόνη απόφαση του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Γ.Ε.Ν., εγκρίνονται οι παραχωρήσεις απλής χρήσης των χώρων της χερσαίας ζώνης λιμένα χρονικής διάρκειας μικρότερης ή ίσης των τριών (3) ετών, που δεν συνοδεύονται από οποιοδήποτε έργο μόνιμης ή προσωρινής φύσης.
γ) αα) Κατά της έγκρισης της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο.
ββ) Κατά της απόφασης της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου επιτρέπεται ενδικοφανής προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον ενδιαφερόμενο.».

2. Στο άρθρο 24 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) προστίθενται παράγραφοι 10, 11 και 12 ως ακολούθως:
«10. Οι γνώμες της παραγράφου 2 πρέπει να διατυπωθούν εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δύο (2) μηνών, αλλιώς η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτές.
11. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύνανται να καθορίζονται οι προϋποθέσεις, τα τεχνικά θέματα, οι όροι και οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
12. Οι παράγραφοι 1 και 2 δεν εφαρμόζονται για τους τουριστικούς λιμένες του άρθρου 29 του ν. 2160/1993.».

3. Οι τροποποιήσεις του άρθρου 24 εφαρμόζονται για αιτήσεις που κατατίθενται στους φορείς διαχείρισης και εκμετάλλευσης λιμένα μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) τροποποιείται ως ακολούθως:
«8. «Λιμενικά έργα» είναι εκείνα που εκτελούνται ολικά ή μερικά στον αιγιαλό, την παραλία, την όχθη, την παρόχθια ζώνη, το υδάτινο στοιχείο, τον πυθμένα και το έδαφος του βυθού της θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και της κοίτης πλεύσιμου ποταμού ή στη ζώνη λιμένα, καθώς και εκείνα που επιφέρουν διαμόρφωση ή αλλοίωση των χώρων αυτών πλην της εκτέλεσης δειγματοληπτικών γεωτρήσεων σε θαλάσσιο και χερσαίο χώρο αρμοδιότητας Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής για τη συλλογή απαραίτητων επιστημονικών στοιχείων προς τεκμηρίωση μελετών λιμενικών έργων.».

2. Προστίθεται παράγραφος 19 στο άρθρο 14 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), ως ακολούθως:
«19. Η εκτέλεση δειγματοληπτικών γεωτρήσεων, σε θαλάσσιο και χερσαίο χώρο αρμοδιότητας του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για τη συλλογή απαραίτητων επιστημονικών στοιχείων προς τεκμηρίωση μελετών λιμενικών έργων, επιτρέπεται με απόφαση του Γενικού Διευθυντή Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων ή, εφόσον δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), του Γενικού Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.».

Η παράγραφος 1 του άρθρου 13Α του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1.α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων για τις περιοχές απόλυτης περιβαλλοντικής προστασίας επιτρέπεται, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος και σύμφωνα με τη διαδικασία της περίπτωσης β΄, να τοποθετούνται στη θάλασσα, χωρίς επέμβαση στον αιγιαλό, πλωτές εξέδρες επιφάνειας μέχρι εκατό πενήντα (150) τετραγωνικών μέτρων και για εποχιακή χρήση μέχρι έξι μηνών, για την εξασφάλιση πρόσβασης και την επιδίωξη σκοπών που προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις, καθώς και για πολιτιστικούς σκοπούς. Δεν επιτρέπεται η χρήση των εξεδρών για εγκατάσταση και λειτουργία εστιατορίων ή κέντρων αναψυχής.
β. Για την τοποθέτηση και χρήση πλωτής εξέδρας εντός θαλάσσιας ζώνης λιμένα (ΘΖΛ) εκδίδεται απόφαση του Γενικού Διευθυντή Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων ή, εφόσον δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ύστερα από γνώμη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Υπουργείου Τουρισμού και κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής. Στις περιπτώσεις όπου η πλωτή εξέδρα προβλέπεται να τοποθετείται εκτός ΘΖΛ απαιτείται, πλέον των ανωτέρω, απαιτείται η γνώμη του κατά τόπο αρμοδίου δημοτικού συμβουλίου και η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας. Οι γνώμες του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να διατυπωθούν εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών, αλλιώς η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς αυτές.
γ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται το ύψος του οικονομικού ανταλλάγματος για την τοποθέτηση και χρήση της πλωτής εξέδρας, ο τρόπος καθορισμού του, ο φορέας και η διαδικασία είσπραξης του, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
δ. Με απόφαση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου και ιδίως, αυτές που αφορούν σε όρους και σε τεχνικά ζητήματα ή προδιαγραφές που πρέπει να πληρούν οι τοποθετούμενες εξέδρες, καθώς και στη συντήρηση και την απομάκρυνσή τους και τις συνθήκες πρόσβασης σε αυτές από και προς την ξηρά.».

Η παράγραφος 15 του άρθρου εικοστού πρώτου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145) αντικαθίσταται ως εξής:
«15. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που εκδίδεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022, μπορούν να προσδιοριστούν τα όρια της ζώνης Λιμένα των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε.». 

1. Το άρθρο 96 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
α) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, η φράση
«εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους από την έναρξη ισχύος του παρόντος» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021».
β) Στην παράγραφο 3:
αα) Στο πρώτο εδάφιο η φράση «εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2022».
ββ) Στο τρίτο εδάφιο, η φράση «Εντός του χρονικού διαστήματος των δύο (2) ετών» αντικαθίσταται ως ακολούθως: «μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2022».
γ) Στις παραγράφους 4 και 5, όπου αναφέρεται αποκλειστική προθεσμία ως τέτοια νοείται η καταληκτική προθεσμία της παραγράφου 3.

2. Οι παρατάσεις των προθεσμιών της παραγράφου 1 ισχύουν αναδρομικά από 29 Νοεμβρίου 2019.

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 86 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), τροποποιείται ως ακολούθως:
«8. Οι φορείς διαχείρισης λιμένων που έχουν την υποχρέωση σύνταξης αναπτυξιακού προγράμματος και μελέτης διαχείρισης (Master Plan), οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τη σύνταξή τους έως τις 31.12.2021. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας και μέχρι τη σύνταξη αναπτυξιακού προγράμματος και μελέτης διαχείρισης (Master Plan), δεν είναι δυνατή η υλοποίηση έργων στις περιοχές αρμοδιότητάς τους. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί μέχρι δύο (2) έτη για τους Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε..».

2. Προστίθεται παράγραφος 11 στο άρθρο 86 του ν. 4504/2017, ως ακολούθως:
«11. Τίθεται καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήματος νομιμοποίησης των λιμενικών εγκαταστάσεων των παραγράφων 1 και 2 η 31η.12.2022. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας απαγορεύεται η χρήση και κάθε επέμβαση επ’ αυτών μέχρι την κατεδάφισή τους μετά την έκδοση σχετικής διαπιστωτικής πράξης του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η ανωτέρω προθεσμία δύναται να παραταθεί μέχρι δύο (2) έτη για τους Οργανισμούς Λιμένων Α.Ε..».

Το άρθρο 105 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), όπως τροποποιήθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 4597/2019 (Α΄ 35), καταργείται. 

Κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων που αφορούν στον καθορισμό χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιμένα ή καθορισμό χώρων που εξομοιώνονται με ζώνη λιμένα, καθορίζεται ζώνη λιμένα, στον λιμένα Δάφνης Αγίου Όρους, στη χερσόνησο Άθως, όπως αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα που επισυνάπτεται στην παρούσα διάταξη (Παράρτημα Ι) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

Χαρακτηρίζονται νομίμως υφιστάμενα κατά θέση, χρήση και δόμηση, το σύνολο των εγκαταστάσεων των κτιρίων της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Κύμης ως έχει, επί συνολικής οικοπεδικής έκτασης των εγκαταστάσεων Ε=9.263,90 τ.μ., όπως αυτή ορίζεται από τα στοιχεία (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-1), αποτελούμενη από τμήμα εντός των ορίων του οικισμού Τ.Κ. Παραλίας Κύμης, υπό τα στοιχεία (Τ1-9-10-11-12-13-1415-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-Τ1) επιφάνειας Ε=7.142,02 τ.μ., και τμήμα εκτός των ορίων του Τ.Κ. Παραλίας, αλλά εντός ζώνης 500 μ. από τα προ του 1923 όρια του οικισμού Παραλίας Κύμης της Δ.Ε. Κύμης του Δήμου Κύμης Αλιβερίου, υπό τα στοιχεία (Τ1-40-41-42-43-44-45-4647-48-49-1-2-3-4-5-6-7-8-Τ1) επιφάνειας Ε=2.121,88 τ.μ., όπως απεικονίζονται στο υπό κλίμακα 1:250 από τον Δεκέμβριο του 2012 τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο (Παράρτημα ΙΙ) και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού, με συνολική κάλυψη κτιριακών εγκαταστάσεων 966,50 τ.μ. και συνολική δόμηση 1.849,12 τ.μ..

1. Διορθώνεται ο υπ’ αριθμ. 33782/7-9-1935 τίτλος μεταβίβασης κυριότητας που μεταγράφηκε στο Υποθηκοφυλακείο Πειραιά στις 11.9.1935, τόμος 373, αριθμός 161, ως προς το εμβαδόν του οικοπέδου που μεταβιβάστηκε, το οποίο εμφαίνεται με τα στοιχεία αβγδεζα στο επ’ αυτού σκαρίφημα και βρίσκεται στον Πειραιά δίπλα στο τότε βασιλικό περίπτερο και πλέον περικλείεται από τις οδούς Κλεισόβης και Ζωοδόχου Πηγής και την Ακτή Μιαούλη, από 1.441,750 τ.μ. που αναγράφεται στον τίτλο σε 2.808,35 τ.μ., όπως προέκυψε από την τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου κατά τη διαδικασία μετάπτωσης, κατά την οποία έλαβε ΚΑΕΚ051167420013/0/0.

2. Η υποπερίπτωση 13 της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 3 του άρθρου 140 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Δρόμοι, πεζοδρόμια κ.λπ. Το τμήμα του δρόμου που διατρέχει τον λιμένα από τη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου στην Ακτή Θεμιστοκλέους διά μέσου της ακτής Ξαβερίου έως την Ακτή Μιαούλη (Εκθεσιακό Κέντρο Ο.Λ.Π. Κτίριο Παγόδα), μεταξύ των ορίων της χερσαίας ζώνης της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της περίφραξης του λιμένα. Η χρήση και εκμετάλλευση του δρόμου, πεζοδρομίων κ.λπ. γίνεται κατά τρόπο που δεν ενοχλεί τη χρήση και εκμετάλλευση από το Ελληνικό Δημόσιο, για τις ανάγκες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, των κτισμάτων πάνω από τα οποία διέρχεται μικρότερο τμήμα του δρόμου. Το Δημόσιο, ως κύριος, νομέας και κάτοχος των κτισμάτων, λαμβάνει κάθε ενδεικνυόμενο μέτρο για τη συντήρησή τους και ασκεί τη χρήση και εκμετάλλευση αυτών κατά τρόπο που δεν εμποδίζει τη χρήση και εκμετάλλευση του υπερκείμενου τμήματος του δρόμου.».

3. Νομιμοποίηση κτισμάτων (κτιρίου Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και χώρων κάτω από τη γέφυρα).
Χαρακτηρίζονται νομίμως υφιστάμενα κατά θέση, χρήση και δόμηση, το σύνολο των εγκαταστάσεων των κτιρίων της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., επί συνολικής οικοπεδικής έκτασης Ε=4.327,64 τμ όπως αυτή ορίζεται από τα στοιχεία (Α1, Α2, Α3, Α4, Α5, Α6, Α7, Α8, Γ2, Γ3, Β11, Β10, Β9, Β8, Β7, Β6, Β5, Β4, Β3, Β2, Β1, Γ1, Α11, Α1), που απεικονίζονται στο υπό κλίμακα 1:200 από τον Νοέμβριο του 2019 Τοπογραφικό Διάγραμμα, το οποίο σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με τον παρόντα νόμο ως Παράρτημα ΙΙΙ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού, με συνολική κάλυψη κτιριακών εγκαταστάσεων 1.573,95 τ.μ. και συνολική δόμηση 4.634,80 τ.μ., με τις επισυναπτόμενες κατόψεις για τις χρήσεις των ορόφων.

4. Όροι δόμησης για το ακίνητο που περικλείεται από τις οδούς Τέρμα Οικονόμου και Προποντίδος και αποτελείται α) από το τμήμα που περιγράφεται στην παράγραφο 1 του παρόντος, εμβαδού 2.808,35 τ.μ., β) το συνεχόμενο βορειοδυτικά με αυτό τμήμα του εδάφους επί των οποίων τα κτίσματα και ο υπερκείμενος δρόμος της παραγράφου 2, εμβαδού 993,08 τ.μ. και γ) το συνεχόμενο βορειοδυτικά τμήμα εμβαδού 528,27 τ.μ. είναι οι ακόλουθοι:
α. Κάλυψη: 40%
β. Συντελεστής δόμησης: 1,10 γ. Μέγιστο ύψος: 30 μ.
δ. Χρήσεις: Εκπαίδευση, κοιτώνες σπουδαστών (φιλοξενία), γραφεία, γυμναστήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, εστίαση.

5. Εγκρίνονται οι απαραίτητες εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης της σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., που δεν θίγουν τη στατική επάρκεια του κτιρίου, σύμφωνα με τα από Νοεμβρίου 2019 επισυναπτόμενα σχέδια και μελέτες, ως το Παράρτημα ΙΙΙ.

Η παράγραφος 1 του άρθρου δέκατου ένατου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145),τροποποιείται ως ακολούθως:
«1.α. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συνιστάται Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.).
β. Η Ε.Σ.Α.Λ. συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, και μετέχουν με τους αναπληρωτές τους: ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ως Πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ως μέλος, δύο (2) εκπρόσωποι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι αρμόδιοι Γενικοί Γραμματείς, ως εκπρόσωποι, των Υπουργείων Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υποδομών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουρισμού, ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ., καθώς και ένας (1) εκπρόσωπος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους του Υ.ΝΑ.Ν.Π.. Στις συνεδριάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. καλούνται υποχρεωτικά, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.), ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού (Π.Ε.Π.Ε.Ν.), ένας (1) εκπρόσωπος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), ένας (1) εκπρόσωπος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ν.Ε.Ε.), ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (Ε.Ε.Ν.Μ.Α.), ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουαζιερόπλοιων και Φορέων Ναυτιλίας (Ε.Κ.Φ.Ν.) καθώς και εκπρόσωπος του οικείου δήμου και/ή της οικείας περιφέρειας, εφόσον συζητούνται ζητήματα αρμοδιότητάς τους. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορούν, επίσης, να καλούνται, χωρίς δικαίωμα ψήφου, καθηγητές Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, με ειδίκευση σε θέματα εκτέλεσης λιμενικών έργων, καθώς επίσης και προϊστάμενοι Διευθύνσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή άλλων Υπουργείων, με αντικείμενο αρμοδιότητας συναφές προς τα εξεταζόμενα από την Ε.Σ.Α.Λ. θέματα.
γ. Ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, ο οποίος προεδρεύει της Ε.Σ.Α.Λ., καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, εισηγείται τα προς συζήτηση θέματα και επιμελείται της εκτέλεσης των αποφάσεων της Επιτροπής. Για τις αποφάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. που επηρεάζουν την εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
δ. Οι Γενικοί Γραμματείς των Υπουργείων της περίπτωσης β του παρόντος άρθρου που συμμετέχουν στην Ε.Σ.Α.Λ. καθορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουργού. Ως αναπληρωτές των Γενικών Γραμματέων ορίζονται οι κατά περίπτωση Γενικοί Διευθυντές των εν λόγω Γενικών Γραμματειών.». 

Στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92), προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως ακολούθως:
«Για τον υπολογισμό της ηλικίας του πλοίου λαμβάνεται υπόψη το έτος ναυπήγησής του.».

Η περίπτωση (β) της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92), αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υποβολή του ναυλοσυμφώνου, των ενημερωμένων καταστάσεων επιβαινόντων καθώς και πληροφοριών ιδιοχρησιμοποίησης των επαγγελματικών πλοίων αναψυχής και των τυχόν μεταβολών όλων των ανωτέρω στις αρμόδιες Αρχές μέσω καταχώρισης σε ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία διασυνδέεται με το Μητρώο του άρθρου 2, καθώς και κάθε σχετικό θέμα.».

Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Κατά το διάστημα που το επαγγελματικό πλοίο αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, δεν εκτελεί σύμβαση ναύλωσης, επιτρέπεται η ιδιοχρησιμοποίησή του από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, με αποκλειστικό σκοπό την αναψυχή, εφόσον αυτό καταχωριστεί στην ηλεκτρονική εφαρμογή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της ως άνω εφαρμογής, η ιδιοχρησιμοποίηση δηλώνεται στη Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται το πλοίο, από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή του και καταχωρίζεται στο Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων του Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.). Σε περιπτώσεις ιδιοχρησιμοποίησης του επαγγελματικού πλοίου αναψυχής από τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή, δεν χορηγείται απαλλαγή από το δασμό, τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης και τον Φ.Π.Α. των καυσίμων και λιπαντικών με τα οποία εφοδιάζονται τα πλοία αυτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη τελωνειακή νομοθεσία.».

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1.α. Τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής ανεξαρτήτως σημαίας πρέπει να είναι εφοδιασμένα με κατάσταση επιβαινόντων, η οποία τηρείται ενημερωμένη από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη, χωρίς να απαιτείται η θεώρησή της από τη Λιμενική Αρχή. Η κατάσταση επιβαινόντων καθώς και οι τυχόν μεταβολές αυτής υπογράφονται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη, ο οποίος βεβαιώνει την ημερομηνία και την ώρα της υπογραφής του. Η κατάσταση επιβαινόντων περιέχει τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του π.δ. 23/1999 (Α΄ 17), βρίσκεται πάντοτε στο πλοίο και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση των αρμόδιων Αρχών.
β. Σε περίπτωση που στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, εργάζονται υπήκοοι κράτους εκτός της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. τηρείται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περίπτωση α΄, κατάσταση πληρώματος και κατάσταση επιβατών, ξεχωριστά. Η κατάσταση πληρώματος της παρούσας περιέχει επιπλέον και την ημερομηνία αποβίβασης ή επιβίβασης των ως άνω εργαζομένων στο πλοίο, όταν αυτή σημειώνεται στην Ελλάδα. Η κατάσταση πληρώματος της παρούσας, προσκομίζεται, κάθε φορά, από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη στη Λιμενική Αρχή του πρώτου λιμένα κατάπλου του πλοίου στη χώρα από το εξωτερικό και του τελευταίου λιμένα απόπλου του για το εξωτερικό και θεωρείται. Η υποχρέωση θεώρησης υφίσταται και σε περίπτωση μεταβολής των ως άνω εργαζομένων. Στην περίπτωση αυτή η κατάσταση προσκομίζεται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη προς θεώρηση στη Λιμενική Αρχή στην περιοχή αρμοδιότητας της οποίας βρίσκεται το πλοίο.
γ. Τα πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με ενημερωμένη κατάσταση επιβαινόντων η οποία υπογράφεται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη, ο οποίος βεβαιώνει την ημερομηνία και την ώρα της υπογραφής του. Η κατάσταση επιβαινόντων περιέχει τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του π.δ. 23/1999, βρίσκεται πάντοτε στο πλοίο, θεωρείται από τη Λιμενική Αρχή κατά τη διαδικασία λήψης άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου και επιδεικνύεται σε κάθε ζήτηση των αρμόδιων Αρχών.».

2. H ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει ένα (1) μήνα από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με δυνατότητα παράτασης ενός (1) επιπλέον μηνός κατόπιν απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, καταργείται κάθε διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά τα ίδια ζητήματα.

Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9, οι Πλοίαρχοι ή Κυβερνήτες ιδιωτικών πλοίων αναψυχής υπό ελληνική σημαία ή σημαία άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης αδείας απόπλου και δήλωσης κατάπλου σε κάθε Λιμενική Αρχή προσέγγισης. Οι ως άνω εκπληρώνουν την υποχρέωση αυτή κάθε φορά, στη Λιμενική Αρχή του πρώτου λιμένα στον οποίο καταπλέουν στην Ελλάδα από το εξωτερικό και στη Λιμενική Αρχή του τελευταίου λιμένα απόπλου για το εξωτερικό. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων γ΄ και δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9, οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής υπό σημαία κράτους εκτός της Ε.Ε. και στα πλοία αναψυχής, ανεξαρτήτως σημαίας, που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας, τα οποία υποχρεούνται σε λήψη άδειας απόπλου και δήλωσης κατάπλου στη Λιμενική Αρχή κάθε λιμένα.».

Το άρθρο 13 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις, καθώς και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα τελωνειακή και φορολογική νομοθεσία, για την εκναύλωση επαγγελματικού πλοίου αναψυχής, κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) έως και είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ.
β. Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις, καθώς και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα τελωνειακή και φορολογική νομοθεσία, στο ιδιωτικό πλοίο αναψυχής, το οποίο εκναυλώνεται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δέκα χιλιάδων (10.000) έως και διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.
γ. Ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές κυρώσεις, καθώς και τυχόν κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα τελωνειακή και φορολογική νομοθεσία, για κάθε άλλη παράβαση των διατάξεων των άρθρων 1 έως 16, πλην των αναφερόμενων στις ανωτέρω περ. α` και β΄ και του άρθρου 12, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων (2.000) έως και είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ. Ειδικότερα, για τις παραβάσεις των διατάξεων των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 και της παραγράφου 2 του άρθρου 10, επιβάλλεται στον Πλοίαρχο ή Κυβερνήτη, πέραν των τυχόν ποινικών και πειθαρχικών κυρώσεων, πρόστιμο ύψους τριακοσίων (300,00) ευρώ. δ. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της ηλεκτρονικής και έντυπης αίτησης για εγγραφή πλοίου στο Μητρώο του άρθρου 2 του παρόντος ή για καταχώριση μεταβολής, συνυποβάλλεται ηλεκτρονικό παράβολο ποσού διπλάσιου του προβλεπομένου στο άρθρο 2 για την εγγραφή πλοίου ή για την καταχώριση μεταβολής, αντίστοιχα.
ε. Σε περίπτωση διαπίστωσης, κατόπιν ελέγχου από την Λιμενική Αρχή, μη υποβολής ηλεκτρονικής και έντυπης αίτησης εγγραφής ιδιωτικού πλοίου αναψυχής στο Μητρώο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τριπλάσιο του προβλεπομένου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 ηλεκτρονικού παραβόλου για την καταχώριση πλοίου. Στην περίπτωση αυτή, με την εκπρόθεσμη αίτηση καταχώρισης του πλοίου στο Μητρώο εφαρμόζεται η διάταξη της περίπτωσης δ΄.
στ. Το ύψος των προστίμων που επιβάλλονται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, εξαρτάται ιδίως από τις συνθήκες τέλεσης της παράβασης, το βαθμό επανάληψης αυτής, τη βαρύτητά της και τη βλάβη που προκλήθηκε στο κράτος ή στον τουρισμό ειδικότερα. Τα πρόστιμα αυτά αποτελούν έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και εμφανίζονται σε σχετικό Κωδικό Αριθμό Εσόδου.
ζ. Σε περίπτωση παράβασης καθ’ υποτροπή, τα όρια του προστίμου διπλασιάζονται. Ως υποτροπή νοείται η τέλεση νέας παράβασης των διατάξεων του παρόντος νόμου μέσα σε ένα (1) έτος από την τέλεση της προηγούμενης.
η. Ανεξάρτητα των κυρώσεων της περίπτωσης β΄, στο ιδιωτικό πλοίο αναψυχής, το οποίο εκναυλώνεται κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου, επιβάλλεται απαγόρευση απόπλου από τη Λιμενική Αρχή που βεβαιώνει την παράβαση. Η απαγόρευση απόπλου δύναται να αρθεί μόνο με την πληρωμή του προστίμου ή μόνο με την κατάθεση στη Λιμενική Αρχή εγγυητικής επιστολής που εκδίδεται από πιστωτικό ίδρυμα, που λειτουργεί νόμιμα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και έχει το δικαίωμα αυτό, ποσού διπλάσιου του προστίμου που προβλέπεται στην περίπτωση β΄. Οι ανωτέρω κυρώσεις ισχύουν και στην περίπτωση πλοίων αναψυχής που έχουν χαρακτηριστεί επαγγελματικά, σύμφωνα με το δίκαιο άλλης χώρας, αλλά δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόμου.
θ. Πριν από την επιβολή των ανωτέρω προστίμων, η Λιμενική Αρχή που διαπιστώνει την παράβαση και συντάσσει τη σχετική έκθεση βεβαίωσης, η οποία αποτελεί πλήρη απόδειξη της παράβασης, καλεί τον παραβάτη να εκθέσει τις απόψεις του εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από την επίδοση σε αυτόν της σχετικής κλήσης. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.
2. Στους παραβάτες των διατάξεων του άρθρου 12, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 157 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του ν.δ.187/1973 (Α΄ 261), ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορούν να τροποποιούνται τα όρια των προστίμων του παρόντος άρθρου.
4. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου που επιβάλλεται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εξαιρουμένων των περιπτώσεων β΄ και ε΄ της παραγράφου 1 και εξαιρουμένων των κυρώσεων που επιβάλλονται με την παράγραφο2 κατά παράβαση της παραγράφου1 του άρθρου 12, μειώνεται στο ήμισυ εάν ο υπόχρεος προβεί σε καταβολή του προστίμου εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής απόφασης επιβολής προστίμου και σε κάθε περίπτωση πριν την άσκηση αίτησης θεραπείας ή ιεραρχικής προσφυγής. Στις ανωτέρω περιπτώσεις υπάρχει η δυνατότητα προσφυγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων.».

Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92), αντικαθίσταται ως εξής:
«Το αποδεικτικό είσπραξης υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης στον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή του πλοίου περί του αριθμού των ελλειπουσών ημερών ναύλωσης. Η μη τήρηση της ανωτέρω προθεσμίας, επιφέρει την αυτοδίκαιη παύση ισχύος της αδείας. Για τον σκοπό αυτόν, εκδίδεται η πράξη του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης στ΄ της παρούσας, υπολογιζόμενων των ημερών ναύλωσης του πλοίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Στις περιπτώσεις που η ως άνω ειδοποίηση έχει αποσταλεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας, η ανωτέρω προθεσμία ορίζεται σε έξι μήνες (6) από την έναρξη ισχύος της. Τα ως άνω εφαρμόζονται και στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2, καθώς και στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 8 του παρόντος.». 

1. Αιτήσεις καταχώρισης στο Μητρώο του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) πλοίου αναψυχής εφοδιασμένου κατά την 15η.9.2019 με άδεια του ν. 2743/1999 (Α΄ 211) ή της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014 σε ισχύ που δεν υποβλήθηκαν έως τις 15.9.2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4256/2014, υποβάλλονται, κατ’ εξαίρεση, εντός εξάμηνης αποκλειστικής προθεσμίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

2. Πράξεις του Προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που εκδόθηκαν έως την έναρξη ισχύος του παρόντος κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1, της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 και του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014, ανακαλούνται με πράξη του ίδιου οργάνου μόνον υπό την προϋπόθεση της υποβολής των αιτήσεων της παραγράφου 1 εντός της οριζόμενης σε αυτήν προθεσμίας. Οι διατάξεις του προηγουμένου εδαφίου εφαρμόζονται και στην περίπτωση πλοίου αναψυχής για το οποίο εκδόθηκε η αναφερόμενη σε αυτό πράξη και στη συνέχεια καταχωρίστηκε ως επαγγελματικό πλοίο αναψυχής στο Μητρώο του άρθρου 2 του ν. 4256/2014, υπό την προϋπόθεση υποβολής αίτησης για την καταχώρισή του στο Μητρώο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4256/2014, εντός της οριζόμενης στην παράγραφο 1 προθεσμίας.
Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 4256/2014, οι αιτήσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος λογίζεται ότι υποβλήθηκαν στις 15.9.2019.

3. Οι πράξεις ανάκλησης της παραγράφου 2 κοινοποιούνται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στις αρμόδιες υπηρεσίες της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης.

4. Τυχόν ποσά Φ.Π.Α. και λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις που έχουν καταβληθεί για πράξεις που ανακαλούνται εξαιτίας της παρούσας ρύθμισης, επιστρέφονται κατόπιν υποβολής έγγραφου αιτήματος, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 42 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) καθώς και των διατάξεων περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί υπέρ του Δημοσίου για την εγγραφή πλοίου στο Μητρώο του άρθρου 2 του ν. 4256/2014, μετά την 15η.9.2019 έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος, για τα οποία εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, δεν επιστρέφονται. 

Το άρθρο τρίτο του ν. 4470/2017 (Α΄ 65), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Πλοία, τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου δεύτερου και έχουν ναυπηγηθεί πριν από τις 8.9.2017, απαιτείται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του προτύπου που αναφέρεται στον Κανονισμό Δ-2, κατά την πρώτη επιθεώρηση ανανέωσης του Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο, η οποία πραγματοποιείται μετά την 8η.9.2017 εάν:
(α) η επιθεώρηση αυτή ολοκληρωθεί στις 8.9.2019 ή μετά τις 8.9.2019 ή
(β) έχει ήδη λάβει χώρα επιθεώρηση ανανέωσης κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ της 8ης.9.2014 και της 8ης.9.2017.
2. Πλοία, τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου δεύτερου και έχουν ναυπηγηθεί πριν από τις 8.9.2017, απαιτείται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του προτύπου που αναφέρεται στον Κανονισμό Δ-2, κατά τη δεύτερη επιθεώρηση ανανέωσης του Διεθνούς Πιστοποιητικού Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο, η οποία πραγματοποιείται μετά τις 8.9.2017, όταν η πρώτη επιθεώρηση ανανέωσης μετά τις 8.9.2017 έχει διενεργηθεί πριν από τις 8.9.2019 και δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1.β.
3. Πλοία, τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου δεύτερου αλλά δεν υποχρεούνται να φέρουν Διεθνές Πιστοποιητικό Πρόληψης Ρύπανσης από Πετρέλαιο (IOPPC) και έχουν κατασκευαστεί πριν από την έναρξη εφαρμογής της Σύμβασης, εφαρμόζουν υποχρεωτικά το πρότυπο του Κανονισμού Δ-2 το αργότερο από τις 8.9.2024 και εξής.
4. Πλοία, τα οποία υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου δεύτερου και έχουν ναυπηγηθεί μετά τις 8.9.2017, απαιτείται να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του προτύπου που αναφέρεται στον Κανονισμό Δ-2, μετά την ημερομηνία αυτή.
5. Τα υπόχρεα πλοία των προηγούμενων παραγράφων, μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία απαιτείται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του προτύπου που αναφέρεται στον Κανονισμό Δ-2, συμμορφώνονται είτε με τις απαιτήσεις του προτύπου που αναφέρεται στον Κανονισμό Δ-1 είτε με τις απαιτήσεις του προτύπου που αναφέρεται στον Κανονισμό Δ-2.». 

Η περίπτωση (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του ν. 2638/1998 (Α΄ 204), τροποποιείται ως ακολούθως:
«α) Ένας εκ των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ως Πρόεδρος, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην ίδια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του.». 

Το άρθρο 9 του ν. 4575/2018 (Α΄ 192) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 9
Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 1 του π.δ. 33/2018 (Α΄ 66) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Από την 1η Οκτωβρίου 2018 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2021, ο επιτηρητής της παραγράφου 2 μπορεί να αντικαθίσταται από κάτοχο βεβαίωσης επιτυχούς φοίτησης της Σχολής Δυτών Καλύμνου και, αν δεν υπάρχει τέτοιος, από κάτοχο άδειας δύτη ή από μαθητευόμενο δύτη. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν και εφαρμόζονται αναλόγως και για τα σπογγαλιευτικά σκάφη.».

Προσωπικό που υπηρετεί στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με διάθεση από το Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., προς κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακών αναγκών, δύναται να αξιολογηθεί από την Επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 2860/2000 (Α΄ 251), για έτος 2020, όπως ισχύει, προκειμένου να αποσπαστεί ή μετακινηθεί στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ/Υ.ΝΑ.Ν.Π. ως προσωπικό κατηγορίας ΠΕ σύμφωνα με τον αριθμό των οργανικών της θέσεων. 

1. α) Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Οίκου Ναύτου (Ο.Ν.) διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Ως Πρόεδρος του Ο.Ν. ορίζεται πρόσωπο με γνώσεις και πείρα σε θέματα κοινωνικής ασφάλισης και γενικότερα διοίκησης. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ο.Ν. δεν απαιτείται να είναι πλήρους απασχόλησης. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται. β) Ο Ο.Ν. διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).
Το Δ.Σ. του Ο.Ν. συγκροτείται από:
α) τον Πρόεδρο,
β) τον Αντιπρόεδρο,
γ) δύο (2) εκπροσώπους της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, εκ των οποίων ο ένας είναι παράλληλα και μέλος του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ.,
δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (Π.Ν.Ο.),
ε) έναν (1) εκπρόσωπο των συνταξιούχων ναυτικών, στ) έναν (1) εκπρόσωπο του συλλόγου εργαζομένων του Ο.Ν. και
ζ) δύο (2) ειδικούς επί νομικών, οικονομικών ή κοινωνικών θεμάτων.
Το Δ.Σ. του Ο.Ν. διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τα μέλη του, εκτός του Προέδρου και Αντιπροέδρου, ορίζονται με τους ισάριθμους αναπληρωτές τους. Οι αναπληρωτές των τακτικών μελών έχουν την ιδιότητα των μελών που αναπληρώνουν.
Οι ειδικοί επί νομικών, οικονομικών ή κοινωνικών θεμάτων και οι αναπληρωτές τους ορίζονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη που προέρχονται από τις τάξεις των εφοπλιστών, της Π.Ν.Ο. και των συνταξιούχων ναυτικών προτείνονται από τις οικείες οργανώσεις τους εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία που θα ζητηθούν. Ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στον Ο.Ν. και ο αναπληρωτής του προτείνονται, εντός του ιδίου χρόνου των δεκαπέντε (15) ημερών, από συνέλευση όλων των εργαζομένων, η οποία συγκαλείται από τον σύλλογο των υπαλλήλων του Ο.Ν. που έχει το μεγαλύτερο αριθμό μελών. Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τουλάχιστον οι μισοί από το σύνολο των εργαζομένων στον Ο.Ν.. Η ψηφοφορία είναι μυστική και για την εκλογή απαιτείται σχετική πλειοψηφία.
Ο εκπρόσωπος των συνταξιούχων προέρχεται, για το πρώτο μισό της θητείας του Δ.Σ., είτε από οργάνωση συνταξιούχων ναυτικών αξιωματικών είτε από οργάνωση συνταξιούχων ναυτικών κατώτερων πληρωμάτων και ο αναπληρωτής του από τη διαφορετική από αυτόν οργάνωση. Για το δεύτερο μισό της θητείας αυτής η εκπροσώπηση των οργανώσεων γίνεται αντιστρόφως. Σε κάθε περίπτωση, ως οργάνωση νοείται η οργάνωση που είναι η πλέον αντιπροσωπευτική του κλάδου.
Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας των δεκαπέντε (15) ημερών μπορεί να προχωρήσει ελεύθερα στον διορισμό των οικείων μελών του Δ.Σ..
γ) Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία παρόντος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου και τουλάχιστον τεσσάρων μελών αυτού. Σε περίπτωση ισοψηφίας, αν πρόκειται περί φανερής ψηφοφορίας, υπερισχύει η γνώμη υπέρ της οποίας δόθηκε η ψήφος του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου που τον αναπληρώνει, ενώ αν πρόκειται περί μυστικής ψηφοφορίας, η οποία διεξάγεται κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου του, η πρόταση θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.
δ) Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής. Σε περίπτωση λήξης της θητείας του Δ.Σ. αυτή παρατείνεται μέχρι το διορισμό νέου. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις δεσμευτικές για το νέο Δ.Σ., αλλά περιορίζεται στη διευθέτηση και προώθηση συνήθων υποθέσεων τρέχουσας φύσης.
ε) Σε περίπτωση παραβάσεων της νομοθεσίας περί Ο.Ν. και γενικώς της κείμενης νομοθεσίας, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί να ανακαλέσει την απόφαση διορισμού του Δ.Σ. ή μέλους αυτού. στ) Εάν κάποιο μέλος απουσιάζει χωρίς σπουδαίο λόγο σε τρείς συνεχείς συνεδριάσεις, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί, με απόφασή του, να το αντικαθιστά μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Δ.Σ. και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται για το διορισμό του.
ζ) Καθήκοντα Γραμματέα του Δ.Σ. εκτελεί υπάλληλος του Ο.Ν., ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του με πράξη του Προέδρου του Δ.Σ..
η) Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. μπορεί να μετέχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, και άλλα πρόσωπα ή εκπρόσωποι φορέων, οι οποίοι καλούνται από το Δ.Σ. για συγκεκριμένο θέμα και αποχωρούν μετά το πέρας της συζήτησης του θέματος και σε κάθε περίπτωση πριν την ψηφοφορία των μελών του Δ.Σ. για τη λήψη απόφασης.
θ) Οι αρμοδιότητες του Προέδρου και του Αντιπροέδρου κατανέμονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Με την ίδια απόφαση μπορεί να οριστούν και νέες αρμοδιότητες, πέρα από αυτές που περιγράφονται στις κείμενες διατάξεις.
ι) Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζημιώσεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ., καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής είναι δυνατή η μετατροπή της σχέσης του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου του Ο.Ν. σε σχέση πλήρους απασχόλησης.

2. Σε περίπτωση κατάργησης επαρχιακού παραρτήματος του Ο.Ν. (Π.Ο.Ν.), οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτό τοποθετούνται σε νέα θέση είτε σε κλιμάκια της κεντρικής υπηρεσίας είτε σε άλλα Π.Ο.Ν., κατά την κρίση και τις ανάγκες της υπηρεσίας, με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Ν. και με σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.

3. Συνίσταται στον Ο.Ν. μια (1) θέση νομικού συμβούλου με έμμισθη εντολή και μηνιαία αμοιβή ο οποίος προσλαμβάνεται και παύεται με απόφαση του Δ.Σ. ως ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 43 του ν. 4194/2013 (Α΄208) «Κώδικας Δικηγόρων». Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται η κείμενη νομοθεσία, οι διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων και το π.δ. 152/2000 (Α΄130).».

1. Στο τέλος της περίπτωσης (α) της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 989/1979 (Α΄260), προστίθεται φράση ως εξής:
«των συμφερόντων της ελληνικής και ελληνόκτητης Εμπορικής Ναυτιλίας.».

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 989/1979 προστίθεται εδάφιο (κθ) ως εξής:
«κθ. Ενισχύει οικονομικά και υλικοτεχνικά θεσμικούς φορείς της ναυτικής παιδείας και της εκπαίδευσης, καθώς και φορείς ή φυσικά και νομικά πρόσωπα για εθνικούς και κοινωνικούς σκοπούς.».

3. Το άρθρο 5 του ν. 989/1979 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 5
Προαιρετικά μέλη του Ν.Ε.Ε.
1. Καθίσταται προαιρετικώς μέλος του Ν.Ε.Ε. παν φυσικόν ή νομικόν πρόσωπον πλοιoκτήτης ή συμπλοιοκτήτης, το οποίο έπαυσε προσκαίρως να έχει τοιαύτην ιδιότητα λόγω απωλείας ή πωλήσεως του πλοίου του.
2. Επίσης, καθίσταται προαιρετικά μέλος αλλοδαπή πλοιοκτήτρια εταιρεία πλοίου της (α) και (β) κατηγορίας του άρθρου 7 του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:
(α) η διαχείριση του πλοίου γίνεται από γραφείο ή υποκατάστημα αλλοδαπής ναυτιλιακής επιχείρησης εγκατεστημένης στην Ελλάδα, δυνάμει του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77) και
(β) η πλοιοκτήτρια εταιρεία είναι ελληνικών συμφερόντων. Η βεβαίωση της ελληνικότητας των συμφερόντων της αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρείας, κατά ως άνω, πιστοποιείται αποκλειστικά από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών και χορηγείται ατελώς. Μετά την αποδοχή τους τα προαιρετικά μέλη έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τα υποχρεωτικά μέλη του Ν.Ε.Ε..
3. Επίσης καθίσταται προαιρετικώς μέλος πας ’Ελλην εφοπλιστής κατά την περί της ιδιότητός του ταύτης κρίσιν της Διοικούσης Επιτροπής του Ν.Ε.Ε. εκμεταλλευόμενος πλοίον υπό Ελληνική σημαίαν.».

4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 987/1979 προστίθενται εδάφια ως εξής: «Τα προαιρετικά μέλη της παραγράφου 2 του άρθρου 5 παραμένουν μέλη του Ν.Ε.Ε. για όσο διάστημα διατηρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής τους που προβλέπονται από αυτή. Τα μέλη αυτά υποχρεούνται να ενημερώνουν το Ν.Ε.Ε. σε περίπτωση απώλειας μίας εκ των οριζομένων προϋποθέσεων. Η Δ.Ε. εάν πληροφορηθεί την απώλεια μιας εκ των οριζομένων προϋποθέσεων δικαιούται να προβεί μονομερώς στην διαγραφή του προαιρετικού μέλους.».

Το μίσθωμα των συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας υπ’ αριθμ.: 25/2009, 28/2009, 29/2009, 79/2009, 80/2009, 95/2009, 97/2009, 3328.1.7.8/01/2010, 2252.1.3.54/43960/2018 2252.1.3.67/44046/2018, 2252.1.3.70/44438/2018, 2252.1.3.72/44440/2018, 2252.1.3.78/44846/2018, 2252.1.3.66/44045/2018, 2252.1.3.69/44437/2018, 2252.1.3.71/44439/2018, 2252.1.3.73/44441/2018, 2252.1.3.79/44998/2018, 2252.1.3.83/48940/2018 και 2252.1.3.98/68217/2018, αναπροσαρμόζεται κατά ποσοστό 10% από 01/04/2020 ανά δρομολογιακή περίοδο και μέχρι τη λήξη ισχύος τους.

Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις:
1. Τα άρθρα 12, 14 και 106 του ν. 4504/2017 «Διά βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματα πολιτικού προσωπικού, συμπλήρωση διατάξεων για τα λιμενικά έργα και άλλες διατάξεις» (Α΄184) καταργούνται.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις αυτού ή ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα που αποτελούν αντικείμενό του. 

Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Οι συνταξιούχοι του Ε.Φ.Κ.Α. πρώην Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.) που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση από την 01.01.2017 και μέχρι το πέρας της τρέχουσας ακαδημαϊκής περιόδου, ήτοι στις 31.08.2020, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου από 01.09.2020.».

1. Μετά το άρθρο 1 του π.δ. 141/2014 (Α΄ 232), προστίθεται νέο άρθρο 1Α ως εξής:
«Άρθρο 1Α
Απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν.Δίπλωμα Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν.
1. Ανεξάρτητα από τη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 1 παράγραφος 1, ειδικώς οι απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ειδικότητας Πλοιάρχου Ε.Ν. ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής, αποκτούν δίπλωμα Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν., υπό τις εξής προϋποθέσεις: (α) θαλάσσια υπηρεσία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου Β΄ τάξης Ε.Ν. με ειδικότητα Πλοιάρχου ή Υποπλοιάρχου από την οποία η μισή τουλάχιστον σε πλοία ολικής χωρητικότητας (ο.χ.) άνω των 3000 ο.χ., και (β) επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους σπουδών του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε..
2. Οι αποκτώντες διπλώματα Πλοιάρχου Α΄ τάξης Ε.Ν. κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 1Α, έχουν τα δικαιώματα υπηρεσίας που προβλέπονται στο άρθρο 1 παράγραφος 2.».

2. Μετά το άρθρο 2 του π.δ. 141/2014 (Α΄ 232), προστίθεται νέο άρθρο 2Α ως εξής:
«Άρθρο 2Α
Απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν.Δίπλωμα Πλοιάρχου Β΄ τάξης Ε.Ν.
1. Ανεξάρτητα από τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2, ειδικώς οι απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ειδικότητας Πλοιάρχων Ε.Ν. ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής, αποκτούν δίπλωμα Πλοιάρχου Β΄ τάξης Ε.Ν., υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) θαλάσσια υπηρεσία 36 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Πλοιάρχου Γ΄ τάξης Ε.Ν. με ειδικότητα Αξιωματικού καταστρώματος, από την οποία 18 μήνες τουλάχιστον σε πλοία ολικής χωρητικότητας (ο.χ.) άνω των 2500 ο.χ.,
β) επιτυχής αποφοίτηση από το Ειδικό Τμήμα Εκπαίδευσης Πλοιάρχων Β΄ Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. διάρκειας δύο (2) εξαμήνων,
γ) μετά την επιτυχή αποφοίτηση από το ως άνω Ειδικό Τμήμα Εκπαίδευσης Πλοιάρχων Β΄ Δημόσιας Σχολής Ε.Ν., επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους σπουδών του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε. και
δ) επιτυχής αποφοίτηση από το Τμήμα Ειδικής Εκπαίδευσης Ιατρικής Μέριμνας.
2. Οι αποκτώντες διπλώματα Πλοιάρχου Β΄ τάξης Ε.Ν. κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 2Α, έχουν τα δικαιώματα υπηρεσίας που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2.».

3. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 141/2014 προστίθεται η φράση
«διάρκειας επτά (7) μηνών».

4. Μετά το άρθρο 11 του π.δ. 141/2014, προστίθεται νέο άρθρο 11Α ως εξής:
«Άρθρο 11Α
Απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ειδικότητας Μηχανικών Ε.Ν.Δίπλωμα Μηχανικού Α΄ τάξης Ε.Ν.
1. Ανεξάρτητα από τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 11, ειδικώς οι απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ειδικότητας Μηχανικών Ε.Ν. ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής, αποκτούν δίπλωμα Μηχανικού Α΄ τάξης Ε.Ν., υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) θαλάσσια υπηρεσία 24 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Β΄ τάξης Ε.Ν. με ειδικότητα πρώτου ή δεύτερου μηχανικού σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 750 Κ.W. και
β) επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους σπουδών του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε..
2. Οι αποκτώντες διπλώματα Μηχανικού Α΄ τάξης Ε.Ν. κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 11Α, έχουν τα δικαιώματα υπηρεσίας που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρο 11».

5. Μετά το άρθρο 12 του π.δ. 141/2014, προστίθεται νέο άρθρο 12Α ως εξής:
«Άρθρο 12Α
Απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ. Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ειδικότητας Μηχανικών Ε.Ν Δίπλωμα Μηχανικού Β΄ τάξης Ε.Ν.
1. Ανεξάρτητα από τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 12, ειδικώς οι απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων ειδικότητας Μηχανικών Ε.Ν. ή αντίστοιχης ισότιμης σχολής, αποκτούν δίπλωμα Μηχανικού Β΄ τάξης Ε.Ν., υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) θαλάσσια υπηρεσία 36 μηνών μετά την απόκτηση διπλώματος Μηχανικού Γ΄ τάξης Ε.Ν. με ειδικότητα Αξιωματικού μηχανής σε πλοία που κινούνται με μηχανές ισχύος πάνω από 750 Κ.W.,
β) επιτυχής αποφοίτηση από το Ειδικό Τμήμα Εκπαίδευσης Μηχανικών Β΄ Δημόσιας Σχολής Ε.Ν. διάρκειας δύο (2) εξαμήνων και
γ) μετά την επιτυχή αποφοίτηση από το ως άνω Ειδικό Τμήμα Εκπαίδευσης Μηχανικών Β΄ Δημόσιας Σχολής Ε.Ν., επιτυχής αποφοίτηση από τους οικείους κύκλους του Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. ή Ν.Ε.Κ.Ε..
2. Οι αποκτώντες διπλώματα Μηχανικού Β΄ τάξης Ε.Ν. κατά τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου 12Α, έχουν τα δικαιώματα υπηρεσίας που προβλέπονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2».

6. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του π.δ. 141/2014, προστίθεται η φράση «διάρκειας εννέα (9) μηνών».

7. Οι διατάξεις των παραγράφων 1-6 του παρόντος άρθρου τίθενται σε ισχύ από 01.09.2020.

8. Από 01.09.2020 στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) λειτουργούν νέα Ειδικά Τμήματα Εκπαίδευσης Πλοιάρχων Β΄ και Μηχανικών Β΄ Δημόσιας Σχολής Ε.Ν., κατά τα ειδικώς οριζόμενα στον Κανονισμό που εκδίδεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 137 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184).

9. Ειδικά για τους Πλοιάρχους και Μηχανικούς Β΄ Τάξης της παραγράφου 4 του άρθρου 37 του π.δ. 141/2014 και τους Πλοιάρχους και Μηχανικούς Γ΄ τάξης Ε.Ν. της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις εν λόγω διατάξεις.

10. Πλοίαρχοι ή Μηχανικοί Γ΄ τάξης Ε.Ν., που έχουν αποκτήσει δίπλωμα Πλοιάρχου ή Μηχανικού Β΄ τάξης, αντίστοιχα, δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 5 του άρθρου 37 του π.δ. 141/2014, δύνανται να αποκτήσουν διπλώματα Πλοιάρχων ή Μηχανικών Α΄ τάξης Ε.Ν., αντίστοιχα, εφόσον, αποφοιτήσουν επιτυχώς από το Ειδικό Τμήμα Εκπαίδευσης Πλοιάρχων Β΄ και Μηχανικών Β΄ Δημόσιας Σχολής Ε.Ν., αντίστοιχα, και πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 1 και 4, αντίστοιχα, του παρόντος άρθρου.

1. Η παράγραφος 7 του άρθρου 137 του ν. 4504/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού μπορούν να λειτουργούν ειδικά τμήματα Πλοιάρχων, Κυβερνητών, Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Ε.Ν.. Η διάρκεια φοίτησης, τα διδασκόμενα μαθήματα, η διδακτέα ύλη, οι ώρες διδασκαλίας θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων, τα θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας, ο τύπος του χορηγούμενου τίτλου σπουδών, διοικητικά θέματα, καθώς και κάθε άλλο σχετικό εκπαιδευτικό θέμα καθορίζονται με Κανονισμό Σπουδών, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής». 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 2638/1998 (Α΄ 204), καταργείται και η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου, αναριθμείται σε παράγραφο 3. 

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 136 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Ειδικά στο Κλιμάκιο Ειδικών Αποστολών του Κ.Λ. Πειραιά, και πέραν των Ομάδων που συστήνονται σύμφωνα με τον Κανονισμό που προβλέπεται στις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 126 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311), συστήνεται Ειδική Ομάδα Επιχειρήσεων Πειραιά (Ε.Ο.Ε.Π.). Η Ε.Ο.Ε.Π. υπάγεται διοικητικά στον Διοικητή του οικείου Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών και επιχειρησιακά στον Αρχηγό Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά τα προβλεπόμενα στον Οργανισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, όπως ισχύει κάθε φορά. Τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Ε.Ο.Ε.Π., καθώς και τα προσόντα και οι εξειδικευμένες γνώσεις που πρέπει να διαθέτει το προσωπικό που την αποτελεί, ρυθμίζονται σε ειδικό Παράρτημα του ως άνω Κανονισμού, που εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.».

2. Η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που προβλέπεται στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

1. Η Δημόσια Αρχή Λιμένων (Δ.Α.Λ.) που ιδρύθηκε και λειτουργεί με τις διατάξεις των άρθρων 127 επ. του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), όπως ισχύει, καθώς και τα Περιφερειακά Γραφεία αυτής, καταργούνται. Οι θέσεις προσωπικού που συστάθηκαν με την παράγραφο 8 του άρθρου 130 του ν. 4389/2016 διατηρούνται στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι προβλεπόμενες στο άρθρο 128 του ν. 4389/2016 αρμοδιότητες της Δ.Α.Λ. και των Περιφερειακών Γραφείων αυτής ασκούνται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και δύνανται να μεταβιβαστούν σε άλλα όργανα και υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 2.

2. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται κατόπιν πρότασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται θέματα που αφορούν στη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων της Δ.Α.Λ. και των Περιφερειακών Γραφείων, θέματα προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στην εφαρμογή της παραγράφου 1.

3. Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 2, χρέη Διοικητή της Δ.Α.Λ., καθώς και των Περιφερειακών Γραφείων Δ.Α.Λ. Πειραιά και Θεσσαλονίκης, ασκεί ο Γενικός Διευθυντής της Δ.Α.Λ.

4. Οι πάσης φύσεως αναληφθείσες οικονομικές υποχρεώσεις και δεσμεύσεις που απορρέουν από την έως σήμερα λειτουργία της Δ.Α.Λ. μεταφέρονται και αναλαμβάνονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.). Το ταμειακό υπόλοιπο και τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών της Δ.Α.Λ. μεταφέρονται, με εντολή του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε λογαριασμό του Δημοσίου μέσα σε έναν (1) μήνα από τη δημοσίευση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 3, αποτελούν έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού και εγγράφονται αντίστοιχες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υ.ΝΑ.Ν.Π.. Το ύψος της συνεισφοράς του Ελληνικού Δημοσίου στη Δ.Α.Λ. που απορρέει από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 4522/2018 (Α΄ 39) και της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 4404/2016 (Α΄ 126), αποτελεί έσοδο του Ελληνικού Δημοσίου και εγγράφονται αντίστοιχες πιστώσεις στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υ.ΝΑ.Ν.Π., στον ειδικό φορέα 1041-2020000000 «Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων». Για τον καθορισμό της εισφοράς στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Υ.ΝΑ.Ν.Π. εφαρμόζονται αντίστοιχα η παράγραφος 4 του άρθρου 11 του ν. 4522 /2018 (Α΄39) και η παράγραφος 3 του άρθρου 10 του ν. 4404/2016 (Α΄ 126). Οι πόροι της Δ.Α.Λ., εξαιρουμένων των ανωτέρω, αποτελούν έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου.

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος τίθενται σε ισχύ με την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παραγράφου 2. Οι λοιπές διατάξεις του παρόντος άρθρου τίθενται σε ισχύ από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος δύναται να αναβληθεί μέχρι και τρείς μήνες η σύγκληση της τακτικής συνόδου: α) του Ανωτάτου και του Ανωτέρου Συμβουλίου Κρίσεων, με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και β) του Κατωτέρου Συμβουλίου Κρίσεων με αιτιολογημένη γνώμη του Αρχηγού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.. Το Κατώτερο Συμβούλιο Κρίσεων αναλόγως συνέρχεται σε τακτική σύνοδο μετά από τη λήξη των εργασιών του Ανωτέρου Συμβουλίου Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.. Επίσης, σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος δύναται να παραταθεί μέχρι έναν (1) μήνα ο χρόνος περάτωσης των εργασιών οποιουδήποτε Συμβουλίου Κρίσεων με αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου του.».

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν άλλως ορίζεται σε επιμέρους διατάξεις αυτού.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
 


Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Τουρισμού
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 19 Μαρτίου 2020

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021