ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4690/2020 Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A' 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α'90) και άλλες διατάξεις.

 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 104
30 Μαϊου 2020
Ημερομηνία επανακυκλοφορίας λόγω λάθους: 01.06.2020
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4690
Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A' 84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α'90) και άλλες διατάξεις.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 13.4.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 84 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α') και έχει ως εξής:
 

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα», που δημοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 90 Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α' ) και έχει ως εξής:

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55) που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76), προστίθεται έβδομο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και σε μισθωτούς των επιχειρήσεων αυτών, δύναται να παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και να αναστέλλονται η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών στις Δ.Ο.Υ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας και αναστολής καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.
Στις ρυθμίσεις των προηγούμενων εδαφίων υπάγονται και φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.
Για τις ως άνω επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που προσδιορίζονται με τις αποφάσεις της παρ. 2 εκπίπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των δόσεων των βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών τους με ημερομηνία καταβολής από τις 30 Μαρτίου 2020 έως και τις 30 Απριλίου 2020, εφόσον αυτές καταβάλλονται εμπρόθεσμα.
Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της δόσης της ρύθμισης. Από το ευεργέτημα του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου.
Η έκπτωση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επεκτείνεται και σε εμπροθέσμως καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών και δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής με ημερομηνία καταβολής εντός του μηνός Μαΐου 2020 για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, για τα οποία η προθεσμία καταβολής των εν λόγω οφειλών τους παρατείνεται με τις αποφάσεις της παρ. 2 με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του προηγουμένου εδαφίου.
Η έκπτωση ποσοστού είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του τέταρτου εδαφίου ισχύει και για οφειλές της παρούσας που καταβλήθηκαν από τις 11 Μαρτίου 2020 έως και τις 29 Μαρτίου 2020 και διενεργείται μέσω συμψηφισμού ποσού ίσου με το ποσό της έκπτωσης με άλλες βεβαιωμένες οφειλές, ή δόσεις ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής μετά από την 1η Ιουνίου 2020.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, δύναται να καθορίζονται προγενέστερη ή μεταγενέστερη ημερομηνία της 1ης Ιουνίου 2020, ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.».

2. Η διάταξη του έβδομου εδαφίου της παρ. 1 δεν εφαρμόζεται για οφειλές που καταβλήθηκαν πριν από τις 11.3.2020.

1. Το δεύτερο άρθρο της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) αντικαθίσταται από τον χρόνο έναρξης ισχύος της ΠΝΠ ως εξής:

«Άρθρο δεύτερο
Μείωση μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων και μισθώσεων κύριας κατοικίας

1. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων.
Τέλος χαρτοσήμου και ΦΠΑ κατά περίπτωση υπολογίζονται εκ νέου και επιβάλλονται επί του μισθώματος που προκύπτει από την ανωτέρω μερική καταβολή. Η μερική μη καταβολή του μισθώματος του πρώτου εδαφίου δεν γεννά δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης εις βάρος του μισθωτή ούτε οποιαδήποτε άλλη αστική αξίωση.
Τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια ισχύουν και για την περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο από κοινού, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω της επέκτασης του χρόνου αποπληρωμής του ως άνω ποσοστού του 40% σε έως και δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων και σε έως έξι (6) μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών μέσω συμφωνιών αναδιάρθρωσης των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν συνάψει οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Τα καταβλητέα κατά την έναρξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης αυξημένα μισθώματα απομείωσης κεφαλαίου, αποπληρώνονται στο σύνολό τους κατά τις συμφωνηθείσες ημερομηνίες.
2. Η παρ. 1 ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε επιχείρηση της ίδιας παραγράφου, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται ο εργαζόμενος, ανεξαρτήτως εάν έχει συμβληθεί ο ίδιος ή ο/η σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης ως μισθωτής, να συνδεόταν με σχέση εργασίας με την επιχείρηση κατά τον χρόνο έναρξης εφαρμογής των ειδικών και έκτακτων μέτρων περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19.
3. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία έχει πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, δυνάμει των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 1, της παρ. 2 του άρθρου 2 και των παρ. 1 και 2 του άρθρου 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα λοιπά οριζόμενα στην παρ. 1.
Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για την περίπτωση μισθωτών στους οποίους έχει παραχωρηθεί έναντι μισθώματος η χρήση πράγματος, κινητού ή ακινήτου, ή και των δύο από κοινού, που προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση στο πλαίσιο χρηματοδοτικής μίσθωσης, και αφορά σε επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου, μέσω της επέκτασης του χρόνου αποπληρωμής του ως άνω ποσοστού του 40% σε έως και δώδεκα (12) μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων και σε έως έξι (6) μηνιαίες δόσεις για συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης κινητών μέσω συμφωνιών αναδιάρθρωσης των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που έχουν συνάψει οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Τα καταβλητέα κατά την έναρξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης αυξημένα μισθώματα απομείωσης κεφαλαίου, αποπληρώνονται στο σύνολό τους κατά τις συμφωνηθείσες ημερομηνίες.
Τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο ισχύουν και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 2.
4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται η διαδικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

 

2. Το άρθρο 3 του ν. 4684/2020 (Α΄86) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3
Μείωση μισθώματος για μισθώσεις εξαρτημένων μελών φοιτητών υπό όρους

1. Η απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 1 και 3 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), ισχύει και για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους, το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση της παρ. 1 ή της παρ. 3 του ως άνω άρθρου, και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων του ίδιου άρθρου.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται η διαδικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».
3. Η παρ. 4 του εξηκοστού τρίτου άρθρου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή σύμφωνα με την παρ. 2 ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, καθορίζονται η διαδικασία, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

Η παρ. 51 του άρθρου 72 του ν. 4174/2013 (Α΄170) αντικαθίσταται ως εξής:
«51. Οφειλές από πράξεις διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που εκδόθηκαν μέχρι την 31η.12.2019 με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση και αφορούν αποδοχές που εισπράχθηκαν αναδρομικά εντός του 2013 καθίστανται ληξιπρόθεσμες την 31η.07.2020.».

1. Παρατείνεται έως και την 25η.06.2020, η είσπραξη του φόρου κατανάλωσης (Φ.Κ.) και του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), που βεβαιώνονται από τις τελωνειακές αρχές σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 8 και την παρ. 9 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» για προϊόντα καφέ, τα οποία εξήλθαν από φορολογική αποθήκη κατά τον μήνα Απρίλιο 2020.
Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται για παραστατικά δήλωσης ειδικού φόρου κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.), τα οποία υποβάλλονται για τη βεβαίωση των ανωτέρω φορολογικών επιβαρύνσεων έως και την 25η.5.2020.

2. Παρατείνονται κατά δέκα (10) ημέρες, οι προθεσμίες είσπραξης του φόρου κατανάλωσης και του Φ.Π.Α. που αναλογούν σε προϊόντα καφέ των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 53Α του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα για τις περιπτώσεις που η γένεση της υποχρέωσης βεβαίωσης και είσπραξης πραγματοποιείται μέχρι και την 5η.6.2020.

3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 ισχύουν από την 25η.5.2020.

1. Στους εργαζομένους της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (Ε.Α.Β.) Α.Ε. χορηγείται μηνιαίο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται ανά κατηγορία ως εξής:
α. Εκατόν πενήντα (150) ευρώ για την κατηγορία Α΄.
β. Εβδομήντα (70) ευρώ για την κατηγορία Β΄.
γ. Τριάντα πέντε (35) ευρώ για την κατηγορία Γ΄.

2. Ορισμοί:
Α. Ως «τεχνικές ειδικότητες παραγωγής» ορίζονται οι ακόλουθες: βοηθοί ηλεκτρολόγοι, βοηθοί χειριστές ανυψωτικών βαρέων οχημάτων, δοκιμαστές κινητήρων αεροσκαφών (Α/Φ), δοκιμαστές παρελκομένων Α/Φ, ελασματουργοί Α/Φ, εφαρμοστές, ηλεκτρολόγοι Α/Φ, ηλεκτρολόγοι οχημάτων, ηλεκτρολόγοι συντήρησης, ηλεκτρολόγοι συντήρησης και κατασκευών, ηλεκτρολόγοι υποσταθμών, ηλεκτρονικοί, θερμαστές, κατασκευαστές καλουπιών και εργαστηριακών ιχναρίων, λιπαντές, μηχανικοί αεροκινητήρων, μηχανικοί Α/Φ, μηχανικοί κινητήρων Α/Φ, μηχανικοί οχημάτων, μηχανικοί παρελκομένων κινητήρων Α/Φ, μηχανικοί συντήρησης, μηχανολόγοι, μηχανοξυλουργοί, μηχανοξυλουργοί συντήρησης, μηχανουργοί, οικοδόμοι, πλύντες/καθαριστές Α/Φ, συγκολλητές, συναρμολογητές ηλεκτρονικών, συντηρητές συστημάτων πυρασφάλειας, τεχνικοί αεροσκαφών με σύνθετα υλικά, τεχνικοί δομής Α/Φ, τεχνικοί επιφανειακών διεργασιών, τεχνικοί ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, τεχνικοί ηλεκτρονικοί, τεχνικοί ηλεκτρονικοί συντήρησης, τεχνικοί ηλεκτρονικών/οργάνων Α/Φ, τεχνικοί καθαρισμού κινητήρων, τεχνικοί μεταλλικών δεξαμενών/ψυγείων, τεχνικοί πάγκου ηλεκτρονικών, τεχνικοί συντήρησης κλιματισμού/ψύξης/εξαερισμού, τεχνικοί υποστήριξης παραγωγής, τεχνίτες βαφής, υδραυλικοί κατασκευών, χειριστές ανυψωτικών βαρέων οχημάτων και γερανών, χειριστές αυτόκλειστου φούρνου εργοστασίου σύνθετων υλικών, χειριστές γερανογέφυρας, χειριστές εργαλειομηχανών CNC, χρώστες Α/Φ, χρώστες συντήρησης. Β. Ως «ειδικότητες επιθεωρητή παραγωγής» ορίζονται οι ακόλουθες ειδικότητες επιθεωρητών: NDT, Α/Φ, αποστολών/παραλαβών, διακρίβωσης (ηλεκτρολογικών), διακρίβωσης (μηχανολογικών), διεργασιών, ελασματουργών/μηχανουργείου, εργαλείων, ηλεκτρονικών, κατασκευών εργαλείων, κινητήρων Α/Φ, παρελκομένων κινητήρων Α/Φ, ποιοτικού ελέγχου εργοστασίου συνθέτων υλικών, ποιοτικής διασφάλισης, συναρμολόγησης αεροκατασκευών.

3. Στην κατηγορία Α΄ περιλαμβάνονται:
α. Εργαζόμενοι τεχνικών ειδικοτήτων παραγωγής, ειδικοτήτων επιθεωρητή παραγωγής ή ειδικότητας διπλωματούχου μηχανικού, χημικού ή πτυχιούχου μηχανικού ΤΕ, που υπάγονται οργανικά στη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής και παρέχουν εργασία άμεσου προσωπικού παραγωγής ή συντήρησης στους εργοστασιακούς χώρους των Κτιρίων Αεροσκαφών (31, 32, 33, 34), Κινητήρων (41, 42), Ηλεκτρονικών (51), Επιμεταλλώσεων, Αντιδιαβρωτικής Προστασίας και Βαφής (71, 72, 73), Συντήρησης Εγκαταστάσεων (91), Αεροκατασκευών (101) και Συνθέτων Υλικών (104) και των υποσταθμών ηλεκτρικής ενέργειας.
β. Οι χημικοί και χημικοί-βιοχημικοί, που υπάγονται οργανικά στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ποιότητας και παρέχουν εργασία τεχνικής υποστήριξης παραγωγής στους εργοστασιακούς χώρους του Κτιρίου Συντήρησης Αεροσκαφών (31).
γ. Οι τεχνικοί ασφαλείας του ν. 1568/1985 (Α’177) και τεχνικοί προστασίας περιβάλλοντος, που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας της Γενικής Διευθύνσεως Υποστήριξης και παρέχουν εργασία άμεσου προσωπικού παραγωγής στους οικείους εργοστασιακούς χώρους.

4. Στην κατηγορία Β΄ περιλαμβάνονται:
α. Οι ιατροί και νοσηλευτές του Ιατρείου της εταιρίας. β. Οι ελεγκτές παραγωγής που υπάγονται οργανικά στη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής και παρέχουν εργασία άμεσου προσωπικού παραγωγής ή συντήρησης στους εργοστασιακούς χώρους των Κτιρίων Αεροσκαφών (31, 32, 33, 34), Κινητήρων (41, 42), Ηλεκτρονικών (51), Επιμεταλλώσεων, Αντιδιαβρωτικής Προστασίας και Βαφής (71, 72, 73), Συντήρησης Εγκαταστάσεων (91), Αεροκατασκευών (101) και Συνθέτων Υλικών (104) και των υποσταθμών ηλεκτρικής ενέργειας.
γ. Οι εργαζόμενοι που υπάγονται οργανικά στην Υπηρεσία Αποστολών/Παραλαβών του Τομέα Αποθηκών της Διευθύνσεως Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Γενικής Διευθύνσεως Υποστήριξης και παρέχουν εργασία τεχνικής υποστήριξης στους εργοστασιακούς χώρους του Κτιρίου Εφοδιαστικής Αλυσίδας (81).
δ. Οι εργαζόμενοι τεχνικών ειδικοτήτων παραγωγής και ειδικότητας διπλωματούχου μηχανικού Τομέα Ασφάλειας Πτήσεων που παρέχουν εργασία στο Κτίριο Πύργου Ελέγχου (61).
ε. Οι αρχιπυροσβέστες, πυροσβέστες και συντηρητές συστημάτων πυρασφάλειας, της Υπηρεσίας Πυρασφάλειας του Τομέα Ασφάλειας.

5. Στην κατηγορία Γ΄ περιλαμβάνεται το προσωπικό που δεν υπάγεται στις ρυθμίσεις των παρ. 3 και 4, εφόσον:
α. εργάζεται στους εργοστασιακούς χώρους των Κτιρίων Αεροσκαφών (31, 32, 33, 34), Κινητήρων (41, 42), Ηλεκτρονικών (51), Επιμεταλλώσεων, Αντιδιαβρωτικής Προστασίας και Βαφής (71, 72 και 73), Εφοδιαστικής Αλυσίδας (81), Συντήρησης Εγκαταστάσεων (91), Αεροκατασκευών (101, 102) και Συνθέτων Υλικών (104),
β. ανήκει οργανικά στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Υγείας και Ασφάλειας της Γενικής Διευθύνσεως Υποστήριξης και παρέχει εργασία στους οικείους εργοστασιακούς χώρους.

6. Το ανωτέρω επίδομα καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι αυτού προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους και στις ειδικότητες που δικαιολογούν την καταβολή του. Επίσης καταβάλλεται και για όσο διάστημα οι υπάλληλοι τελούν σε θεσμοθετημένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές, ειδικές, εκπαιδευτικές μικρής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, διευκόλυνσης υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, μητρότητας και ανατροφής παιδιού) σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ημέρες κατ’ έτος, καθώς και σε αυτή που χορηγείται από δημόσια νοσοκομεία, κέντρα υγείας του Δημοσίου, πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικούς σχηματισμούς του τ. Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται με σχετικά παραστατικά στοιχεία (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).
Για τη συνδρομή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων εκδίδεται κάθε μήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου, η οποία συνοδεύει τη μισθοδοτική κατάσταση. Αν ο προϊστάμενος έχει βαθμό κατώτερο του Διευθυντή, τότε τη βεβαίωση συνυπογράφει και ο οικείος Διευθυντής, εκτός εάν η οικεία μονάδα συνιστά αυτοτελή Τομέα, στην οποία περίπτωση συνυπογράφει ο οικείος Γενικός Διευθυντής ή, ελλείψει αυτού, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

7. Σε περίπτωση απομακρύνσεως του εργαζομένου, για οποιονδήποτε λόγο, όπως, ενδεικτικά, μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, διάθεση από τα καθήκοντα, τις θέσεις και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του με ευθύνη του οικείου προϊσταμένου και του οικείου Διευθυντή, εκτός εάν η οικεία μονάδα συνιστά αυτοτελή Τομέα, στην οποία περίπτωση αντί του Διευθυντή ευθύνεται ο οικείος Γενικός Διευθυντής ή, ελλείψει αυτού, ο Διευθύνων Σύμβουλος.

8. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν μέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης, που προβλέπεται από την παρ. 10 του άρθρου 18 του ν. 4354/2015 (Α΄176), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Το άρθρο 40 του ν. 4640/2019 (Α΄ 190) τροποποιείται ως εξής:

1. Στο τέλος της παρ. 2 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εφαρμόζονται το πρώτο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4548/2018 (Α΄104), ενώ αυτά δεν δύναται να αντικατασταθούν από τη Γενική Συνέλευση μέχρι τη λήξη της διάρκειας της προσωρινής διοίκησης, όπως αυτή προσδιορίστηκε από την απόφαση του δικαστηρίου.».

2. Προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται ή εκλέγονται σύμφωνα με την παρ. 2, από την ημέρα του διορισμού τους, δεν υπέχουν αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις κατά τη διάρκεια της θητείας τους, ως είτε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε οποιασδήποτε επιτροπής αυτού, παρά μόνον για δόλο ή βαρεία αμέλεια.
Οι διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) εφαρμόζονται και στην περίπτωση ορισμού ή εκλογής προσωρινής διοίκησης σύμφωνα με την παρ. 2, με την προϋπόθεση ότι οι οφειλές της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013 γεννήθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων και δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδόθηκαν στο Δημόσιο από δόλο ή βαρεία αμέλειά τους. Σε περίπτωση που οι εν λόγω φορολογικές οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, η ευθύνη βαραίνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται ή εκλέγονται σύμφωνα με την παρ. 2, υπό την ειδικότερη προϋπόθεση ότι κάθε δόση της ρύθμισης γεννήθηκε και κατέστη ληξιπρόθεσμη, ή η ρύθμιση απωλέσθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων από δόλο ή βαρεία αμέλειά τους.
Οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32) εφαρμόζονται και στην περίπτωση ορισμού ή εκλογής προσωρινής διοίκησης σύμφωνα με την παρ. 2, με την προϋπόθεση ότι οι οφειλές της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 γεννήθηκαν και κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων και δεν καταβλήθηκαν ή δεν αποδόθηκαν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης από δόλο ή βαρεία αμέλειά τους.
Σε περίπτωση που οι εν λόγω ασφαλιστικές οφειλές έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση, η ευθύνη βαραίνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται ή εκλέγονται σύμφωνα με την παρ. 2, υπό την ειδικότερη προϋπόθεση ότι κάθε δόση της ρύθμισης γεννήθηκε και κατέστη ληξιπρόθεσμη, ή η ρύθμιση απωλέσθηκε κατά τη διάρκεια της θητείας των ανωτέρω προσώπων από δόλο ή βαρεία αμέλειά τους.
Σε κάθε περίπτωση μήνυσης, έγκλησης, καταγγελίας ή αναφοράς για πράξεις ή παραλείψεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που διορίζονται ή εκλέγονται σύμφωνα με την παρ. 2, κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, επιλαμβάνεται ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αυτοπροσώπως, ο οποίος, αν κρίνει ότι τα παραπάνω χρήζουν προκαταρκτικής εξέτασης, την εκτελεί αυτοπροσώπως ή την αναθέτει σε έναν εκ των Αντιεισαγγελέων του Αρείου Πάγου.».

Στον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2020 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στον ειδικό φορέα 1035 501 0000000, αυξάνονται οι πιστώσεις κατά διακόσια πενήντα εκατομμύρια ευρώ (250.000.000 €) στο εθνικό σκέλος και κατά ένα δισεκατομμύριο ευρώ (1.000.000.000 €) στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος.
Οι προστιθέμενες πιστώσεις εγγράφονται υπό τον Αναλυτικό Λογαριασμό Εξόδων 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του ως άνω φορέα και ειδικού φορέα. 

Στον ν. 4549/2018 (Α΄ 105) προστίθεται άρθρο 91Α ως εξής:

«Άρθρο 91Α
Εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Ο Υπουργός Οικονομικών παρέχει την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου προς όργανα και οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρηματοδότηση των κρατών μελών αυτής, στο πλαίσιο Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή διακρατικών συμφωνιών.
2. Οι εγγυήσεις της παρ. 1 παρέχονται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του παρόντος νόμου, με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 96 και 97 του ιδίου νόμου, οι οποίες τυγχάνουν εφαρμογής στην ως άνω διαδικασία παροχής εγγυήσεων.». 

1. Στο Παράρτημα III «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή (παρ. 1 του άρθρου 21)» του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 2859/2000 (Α΄ 248), όπως ισχύει, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:

α. Στο Κεφαλαίο Α. ΑΓΑΘΑ προστίθεται παρ. 51, ως εξής:
«51. Μη αλκοολούχα ποτά, χωρίς προσθήκη αλκοόλης σε οποιαδήποτε αναλογία (ΔΚ ΕΧ 2202). Αεριούχα νερά της Δ.Κ. 2201 (ΔΚ ΕΧ 2201). Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά των εν λόγω δασμολογικών κλάσεων ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό (13%).»

β. Η παρ. 1 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εισιτήρια κινηματογράφων. Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).»

γ. Μετά την παρ. 1 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ προστίθεται νέα παρ.1α ως εξής:
«1α. Η μεταφορά προσώπων και των αποσκευών τους.»

δ. Η παρ. 6 του Κεφαλαίου Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η εκμετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων, πλην των κέντρων διασκέδασης, με εξαίρεση τη διάθεση ποτών που περιέχουν οινόπνευμα σε οποιαδήποτε αναλογία.»

2. Οι διατάξεις του Παραρτήματος III «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή (παρ. 1 του άρθρου 21)», του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με τον ν. 2859/2000, όπως τροποποιούνται από την προηγούμενη παράγραφο, εφαρμόζονται από την 1η Ιουνίου 2020 έως και την 31η Οκτωβρίου 2020.

Μετά την παρ. 1 του όγδοου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄83), όπως ισχύει, προστίθεται παρ. 1.α. ως εξής:

«1.α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη λήψη μέτρων οικονομικής ενίσχυσης για τις κοινωνίες, αστικού ή κληρονομικού δικαίου, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και τις συμπλοιοκτησίες οι οποίες δεν απασχολούν εργαζομένους ή απασχολούν μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους και για τις οποίες εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1. Οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται αναδρομικά για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020.».

1. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται παρ. 42 ως εξής:
«42. Δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του Κ.Φ.Ε. το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο μειωμένης καταβολής επί του μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%).».

2. Τα πρόσωπα της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/ 2013, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 1, εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον 40%, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό 20% επί του 60% των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από 31.7.2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις/ διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.

1. Για τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα σε πρόσωπα, τα οποία στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοιού COVID-19 απαλλάσσονται από την καταβολή ποσοστού σαράντα τοις εκατό (40%) του συμφωνηθέντος μισθώματος, παρατείνονται οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων οφειλών και των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση και αναστέλλεται η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους ως εξής:
α) για όσους εκμισθώνουν ακίνητα σε μισθωτές που απαλλάσσονται από την καταβολή ποσοστού 40% του μισθώματος κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2020 και οι καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής των οφειλών τους και των δόσεων ρυθμίσεων ήταν εντός των μηνών αυτών, αυτές παρατείνονται μέχρι 31.8.2020 και αντίστοιχα αναστέλλεται και η είσπραξη των ληξιπροθέσμων οφειλών τους,
β) για όσους εκμισθώνουν ακίνητα σε μισθωτές που απαλλάσσονται από την καταβολή ποσοστού 40% του μισθώματος κατά τον μήνα Μάιο 2020 και οι καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής των οφειλών τους και των δόσεων ρυθμίσεων ήταν εντός του ιδίου μήνα, αυτές παρατείνονται μέχρι 30.9.2020 και αντίστοιχα αναστέλλεται και η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους,
γ) για όσους εκμισθώνουν ακίνητα σε μισθωτές που απαλλάσσονται από την καταβολή ποσοστού 40% του μισθώματος κατά τον μήνα Ιούνιο 2020 και οι καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής των οφειλών τους και των δόσεων ρυθμίσεων ήταν εντός του ιδίου μήνα, αυτές παρατείνονται μέχρι 30.10.2020 και αντίστοιχα αναστέλλεται και η είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους.

2. Για το διάστημα της αναστολής δεν υπολογίζονται οι τόκοι και οι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής.

3. Ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί των οφειλών των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 1 που τυχόν καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν από 11.3.2020 μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ή θα καταβληθούν εμπρόθεσμα, συμψηφίζεται με άλλες βεβαιωμένες οφειλές ή δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής στη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες έχουν καταληκτικές ημερομηνίες καταβολής από τις 31.7.2020 και μετά.
Ειδικά για τους εκμισθωτές της παρ. 2 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με τον ν. 4683/2020 (Α΄ 83), οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και για οφειλές με καταληκτική ημερομηνία εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020, οι οποίες καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα.
Ειδικά για τους εκμισθωτές του άρθρου 3 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου εφαρμόζονται και για οφειλές με καταληκτική ημερομηνία εντός του μηνός Απριλίου 2020, οι οποίες καταβλήθηκαν και εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα.
Σε περίπτωση οφειλών που τελούν σε καθεστώς ρύθμισης/ διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, εκπίπτει ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ποσού της δόσης της ρύθμισης.
Από το ευεργέτημα της παρούσας εξαιρούνται οι οφειλές από ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης/διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής, καθώς και οφειλές που προέρχονται από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων και χρέη υπέρ αλλοδαπού Δημοσίου.
Οι διατάξεις της παρ. 1 που προβλέπουν παράταση προθεσμιών καταβολής, καθώς και οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν εφαρμόζονται σε δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής βάσει δικαστικής απόφασης ή προσωρινής διαταγής.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων.

1. Στο δεύτερο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), όπως ισχύει, προστίθεται παρ. 5 ως εξής:
«5. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης για την οποία έχουν ληφθεί κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο 2020 ή λαμβάνονται και τον μήνα Ιούνιο 2020 ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος και για τον μήνα Ιούνιο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ.1.
Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, η οποία εξακολουθεί να πλήττεται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες κατά τους οποίους πλήττεται και το αργότερο έως και τον μήνα Αύγουστο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 1.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
Τα οριζόμενα στην παρούσα ισχύουν και για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας, στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης εργαζομένου σε επιχείρηση του πρώτου και δεύτερου εδαφίου, του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων των προϋποθέσεων της παρ. 2.

2. Στο άρθρο 3 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86) προστίθεται παρ. 3 ως εξής:
«3. Τα οριζόμενα στην παρ. 1 ισχύουν και για τον μήνα Ιούνιο 2020, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, ή το αργότερο έως και τον μήνα Αύγουστο 2020 εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε επιχείρηση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 5 του ως άνω άρθρου, όπως αυτές προσδιορίζονται ανά κλάδο και μήνα με την απόφαση του ίδιου άρθρου, και του οποίου έχει ανασταλεί προσωρινά η σύμβαση εργασίας λόγω των μέτρων αποφυγής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων της παρ. 2 του ίδιου άρθρου.»

3. Στο τέλος της παρ. 4 του εξηκοστού τρίτου άρθρου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, όπως ισχύει, προστίθεται παρ. 4.α ως εξής:
«4.α. Ναυτικοί των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης τελεί σε αναστολή σύμφωνα με την παρ. 2 ή σύζυγος ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος κύριας κατοικίας για όσο χρόνο η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή και το αργότερο έως και τον μήνα Αύγουστο 2020, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων. Με την απόφαση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 ρυθμίζονται και τα θέματα εφαρμογής της παρούσας.». 

1. Μετά την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθενται περ. γ΄ και δ΄ ως εξής:
«γ) οι κυβερνήτες, οι συγκυβερνήτες και οι μηχανικοί αεροσκαφών αεροπορικών εταιρειών με φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας για τη μηναία αποζημίωση που λαμβάνουν και η οποία φορολογείται με φορολογικό συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), και
δ) τα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 (Α΄ 51) για τη μηνιαία αποζημίωση που λαμβάνουν και η οποία φορολογείται με φορολογικό συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%).»

2. Η παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με την επιφύλαξη της παρ. 1, το εισόδημα από μισθωτή εργασία που αποκτούν οι αξιωματικοί και το κατώτερο πλήρωμα που υπηρετεί σε πλοία του εμπορικού ναυτικού, οι κυβερνήτες, οι συγκυβερνήτες και οι μηχανικοί αεροσκαφών αεροπορικών εταιρειών με φορολογική κατοικία ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, καθώς και τα μέλη των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 του ν. 4375/2016 υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με τους συντελεστές της παρ. 2 του άρθρου 15.».

3. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται παρ. 43, ως εξής:
«43. Οι διατάξεις της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 15 και της παρ. 2 του άρθρου 60 ισχύουν για τις αμοιβές που έχουν καταβληθεί από τη συγκρότηση των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών του άρθρου 5 του ν. 4375/2016, ήτοι από το 2016.»

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και πάντως όχι πέραν της 31ης.12.2020, επιτρέπεται να διατίθεται δωρεάν προς το Υπουργείο Υγείας, αιθυλική αλκοόλη, από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο την κατέχει νομίμως, προς τον σκοπό της χρήσης αυτής, ως έχει, από δημόσια νοσοκομεία, θεραπευτήρια, κλινικές και νοσηλευτικά ιδρύματα για ιατρικούς σκοπούς ή προς τον σκοπό της χρήσης αυτής από βιομηχανίες/βιοτεχνίες για την παρασκευή αντισηπτικών, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του ν. 2969/2001 (Α΄ 281), του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) και κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης.
Η αποδοχή της δωρεάς από τον Υπουργό Υγείας διενεργείται μετά από προέλεγχο της καταλληλότητας της διατεθείσας αλκοόλης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2. Μετά την κατά τα ανωτέρω αποδοχή του Υπουργού Υγείας, η δωριζόμενη ποσότητα της αιθυλικής αλκοόλης παραδίδεται και παραλαμβάνεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2, από τους οριζόμενους από το Υπουργείο Υγείας ως τελικούς αποδέκτες της.
Στην περίπτωση που φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατέχει νομίμως αιθυλική αλκοόλη, εκδηλώνει την πρόθεση δωρεάς της προς τον σκοπό της χρήσης της, ως έχει, από κατονομαζόμενα στη δήλωση δωρεάς του δημόσια νοσοκομεία, θεραπευτήρια, κλινικές και νοσηλευτικά ιδρύματα για ιατρικούς σκοπούς, η αποδοχή της ανωτέρω δωρεάς διενεργείται μετά από προέλεγχο της καταλληλότητας της προς διάθεση αιθυλικής αλκοόλης, με δήλωση αποδοχής του Υπουργού Υγείας προς τον δωρητή της και ταυτόχρονη αποδοχή της άμεσης διάθεσής της υπέρ των ως άνω κατονομαζομένων προσώπων στη δήλωση δωρεάς.
Ως «αιθυλική αλκοόλη» για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος, νοείται η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης (ουδέτερη), η συνθετική αιθυλική αλκοόλη, η αιθυλική αλκοόλη μη γεωργικής προέλευσης, όπως αυτές ορίζονται, κατά περίπτωση, στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281), καθώς και τα αραιωμένα, με νερό, διαλύματα των προαναφερομένων αλκοολών μέχρι αλκοολικού τίτλου κατάλληλου για τις προβλεπόμενες στο πρώτο εδάφιο χρήσεις.
Η κατά τα ανωτέρω αιθυλική αλκοόλη μπορεί να διατίθεται, δωρεάν προς το Υπουργείο Υγείας, και μετουσιωμένη, όπως ορίζεται στην παρ. 10 του άρθρου 3 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281), αποκλειστικά προς τον σκοπό της χρήσης της από βιομηχανίες/βιοτεχνίες για την παρασκευή αντισηπτικών. Η προς διάθεση μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη θα πρέπει να έχει μετουσιωθεί αποκλειστικά και μόνο είτε με τις μετουσιωτικές ύλες που χρησιμοποιούνται για τη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης που προορίζεται για την παρασκευή αρωμάτων και καλλυντικών, είτε με τη μετουσιωτική ύλη προπυλενογλυκόλη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Α.Υ.Ο. 3006682/1105/0029/2010 (Β΄ 528), όπως ισχύει.
Η δωρεάν διάθεση, όπως αυτή προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, απαλλάσσεται από τυχόν οφειλόμενες φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις. Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και λοιποί φόροι, εισφορές ή τέλη που τυχόν έχουν καταβληθεί από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν νομίμως τα ανωτέρω προϊόντα, δεν επιστρέφονται.
Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 17 του ν. 4675/2020 (Α΄ 54) και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, αιθυλική αλκοόλη, η οποία έχει περιέλθει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην κυριότητα του Δημοσίου και βρίσκεται υπό τη διαχείριση των τελωνειακών αρχών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), διατίθεται με πράξη του Διοικητή της ως άνω Αρχής δωρεάν, για χρονικό διάστημα όπως αυτό ορίζεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, με την επιφύλαξη της διασφάλισης των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελεύθερη από φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις, προς το Υπουργείο Υγείας, μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος από το τελευταίο, προς τον σκοπό της χρήσης αυτής, ως έχει, από δημόσια νοσοκομεία, θεραπευτήρια, κλινικές και νοσηλευτικά ιδρύματα για ιατρικούς σκοπούς ή προς τον σκοπό της χρήσης αυτής από βιομηχανίες/βιοτεχνίες για την παρασκευή αντισηπτικών. Το έκτο και έβδομο εδάφιο της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως.

2. Η κατά τα παραπάνω δωρεάν διάθεση αιθυλικής αλκοόλης πραγματοποιείται, εφόσον αυτή θεωρείται κατάλληλη για τη χρήση για την οποία προορίζεται.
Η καταλληλότητα, στην περίπτωση της χρήσης της αιθυλικής αλκοόλης από δημόσια νοσοκομεία, θεραπευτήρια, κλινικές και νοσηλευτικά ιδρύματα για ιατρικούς σκοπούς, ελέγχεται από οποιονδήποτε αρμόδιο φορέα εποπτείας του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος αναλαμβάνει να ορίσει και τις ελάχιστες νόμιμες προδιαγραφές χρήσης της από το Υπουργείο Υγείας. Κατά τον ίδιο τρόπο ελέγχεται η καταλληλότητα της αιθυλικής αλκοόλης είτε αυτή διατίθεται ήδη μετουσιωμένη είτε όχι, στην περίπτωση της χρήσης αυτής από βιομηχανίες/βιοτεχνίες για την παρασκευή αντισηπτικών.
Το Υπουργείο Υγείας δύναται όπως προβαίνει στην περαιτέρω δωρεάν διάθεση των παρασκευαζόμενων κατά τα ανωτέρω αντισηπτικών ειδών προς κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας.
Η κατά τα ανωτέρω διατεθείσα αιθυλική αλκοόλη, κατά παρέκκλιση του ν. 2960/2001 (Α΄ 265) και του ν. 2969/2001 (Α΄ 281), δύναται να μεταφερθεί υπό τον διοικητικό έλεγχο των αρμοδίων τελωνειακών και χημικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ και με την εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου, ως προς τις διατυπώσεις και διαδικασίες για τη διακίνηση και την παραλαβή της αιθυλικής αλκοόλης σε δημόσια νοσοκομεία, θεραπευτήρια, κλινικές και νοσηλευτικά ιδρύματα, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί, ως έχει, για ιατρικούς σκοπούς, καθώς και σε βιομηχανίες/βιοτεχνίες που παρασκευάζουν αντισηπτικά για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας, όπου και θα μετουσιώνεται πριν τη χρησιμοποίησή της, στην περίπτωση που δεν είναι ήδη μετουσιωμένη, κατόπιν χορήγησης της σχετικής έγκρισης μετουσίωσης από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία, εκτός εάν πρόκειται για την περίπτωση μεταφοράς αιθυλικής αλκοόλης από φορολογική αποθήκη εμπορίας χύμα αιθυλικής αλκοόλης προς τις προαναφερόμενες βιομηχανίες/βιοτεχνίες, κατά την οποία η μετουσίωση διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Στην περίπτωση της παρασκευής αντισηπτικών, η διαδικασία της μετουσίωσης στις εγκαταστάσεις της παρασκευάζουσας βιομηχανίας/βιοτεχνίας γίνεται παρουσία υπαλλήλων των κατά τόπους αρμοδίων τελωνειακών και χημικών υπηρεσιών της ΑΑΔΕ με τις μετουσιωτικές ύλες που προβλέπονται στο έβδομο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του παρόντος.
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ του προηγούμενου εδαφίου παρακολουθούν και ελέγχουν τη νόμιμη χρησιμοποίηση της αιθυλικής αλκοόλης, μετουσιωμένης ή μη, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

3. Οι εργασίες (φασόν) παρασκευής αντισηπτικών ειδών από τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις για λογαριασμό του Υπουργείου Υγείας απαλλάσσονται από Φ.Π.Α., με δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των δαπανών της επιχείρησης.

1. Μεταβιβάζεται χωρίς αντάλλαγμα κατά κυριότητα, νομή και κατοχή προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ» («Α.Ζ.Κ. ΑΕ»), που συστήθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3489/2006 (Α΄ 205), το ακίνητο ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου, μετά των επ’ αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων, κείμενο στη Δημοτική Κοινότητα Περαίας του Δήμου Θερμαϊκού της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, εμβαδού 760.807 τμ, με ΚΑΕΚ 190941901071/0/0, όπως αυτό εμφαίνεται στο Κτηματολογικό Φύλλο του Κτηματολογικού Γραφείου Καλαμαριάς. Σκοπός της μεταβίβασης είναι η ίδρυση και λειτουργία εντός του ως άνω ακινήτου Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των άρθρων 41 επ. του ν. 3982/2011 (Α΄ 143). Για τη μεταγραφή του δικαιώματος κυριότητας επί του ως άνω ακινήτου στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, απαιτείται σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ζ.Κ. ΑΕ. Το απόσπασμα της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που προβλέπεται στο προηγούμενο εδάφιο, στο οποίο θα πρέπει να περιγράφεται το μεταβιβαζόμενο ακίνητο και το δικαίωμα κυριότητας της «Α.Ζ.Κ. ΑΕ» επί του ακινήτου, συμπεριλαμβανομένης αναφοράς στη διάταξη του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με την οποία έγινε η μεταβίβαση, αποτελεί τον τίτλο για την καταχώριση του εγγραπτέου δικαιώματος στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, η εγγραφή του οποίου θα πρέπει να λάβει χώρα εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος. Για την καταχώριση του εγγραπτέου δικαιώματος αρκεί η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της «Α.Ζ.Κ. ΑΕ» και δεν απαιτούνται άλλα έγγραφα, συμπεριλαμβανομένου του πιστοποιητικού ενεργείας και της δήλωσης του πολιτικού μηχανικού, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) ή οποιοσδήποτε άλλης ισοδύναμης δήλωσης που υποκαθιστά τη δήλωση αυτήν.

2. Για την επίτευξη του σκοπού της παρούσας μεταβίβασης, η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ υποχρεούται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την καταχώριση του σχετικού εγγραπτέου δικαιώματος στο Κτηματολογικό Γραφείο Καλαμαριάς, να προβεί στη σύσταση δικαιώματος επιφάνειας για ενενήντα εννέα (99) έτη, υπέρ της εταιρείας, που πρόκειται να συσταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3982/2011, ως Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ), προκειμένου να λάβει χώρα η ανέγερση των αναγκαίων κτισμάτων, υποδομών και εγκαταστάσεων στο ακίνητο της Α.Ζ.Κ. ΑΕ που μεταβιβάζεται με το παρόν, σύμφωνα πάντοτε με τον σκοπό της παρούσας μεταβίβασης. Για τη σύσταση, μεταβίβαση, λήξη και απόσβεση του δικαιώματος επιφάνειας επί του συνόλου της έκτασης του ακινήτου, καθώς και για τη ρύθμιση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του κυρίου και του επιφανειούχου, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 18 έως 26 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152). Μετά την πάροδο της διάρκειας του δικαιώματος επιφάνειας, η χρήση και εκμετάλλευση του ακινήτου της παρ. 1 του παρόντος, μετά των επ’ αυτού κτιριακών εγκαταστάσεων και υποδομών, που θα έχουν ανεγερθεί επ’ αυτού, περιέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα προς οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατείχε δικαίωμα επιφάνειας, στη διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση της «Α.Ζ.Κ. ΑΕ», η οποία υποχρεούται να συνεχίσει τη λειτουργία του Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς στη Θεσσαλονίκη, απαγορευομένης της τροποποίησης του σκοπού της μεταβίβασης και του προορισμού του ακινήτου.

3. Η μεταβίβαση του ακινήτου της παρ. 1, η σύσταση δικαιώματος επιφάνειας και η εγγραφή των δικαιωμάτων αυτών στο κατά τόπο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο υπέρ της Α.Ζ.Κ. ΑΕ, της ΕΑΝΕΠ ΑΕ και τρίτων, λαμβάνουν χώρα ατελώς, και απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος ή άλλη επιβάρυνση. Ειδικά για τον Φ.Π.Α. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000), όπως ισχύουν.

4. Η μεταβίβαση της κυριότητας του ακινήτου της παρ. 1 προς την Α.Ζ.Κ. ΑΕ ανακαλείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών και το ακίνητο επανέρχεται στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, εάν εντός δύο ετών, από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης για την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πάρκου σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 3982/2011: α) διαπιστωθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ν. 3982/2011 η μη τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της απόφασης έγκρισης ή β) η ΕΑΝΕΠ δεν αποδείξει τη βιωσιμότητα του έργου με την προσέλκυση ιδιωτικών χορηγιών και κεφαλαίων για τη συγχρηματοδότησή του που θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον το 5% του προϋπολογισμού της Α΄ φάσης του έργου. Με όμοια απόφαση, η πλήρης κυριότητα, νομή και κατοχή του ακινήτου περιέρχεται στο Ελληνικό Δημόσιο και στην περίπτωση που το ακίνητο χρησιμοποιηθεί για σκοπό άλλον από τον προβλεπόμενο στο παρόν άρθρο. Σε περίπτωση ανάκλησης της μεταβίβασης, σύμφωνα με τα προηγούμενα εδάφια και μετά τη διενέργεια αυτοψίας από τα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Δημοσίου, το ακίνητο, τα επ’ αυτού έργα, κτίρια και εγκαταστάσεις παραδίδονται από τον επιφανειούχο ή τυχόν τρίτο που έλκει δικαιώματα από αυτόν, με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, σε καλή κατάσταση, για τη χρήση για την οποία προορίζονται και για αντίστοιχο σκοπό, λαμβανομένης, πάντως υπόψη της εύλογης φθοράς από τη συνήθη χρήση. Με την έκδοση της απόφασης ανάκλησης της παρούσας παραγράφου αποσβέννυται αυτοδίκαια το συσταθέν δικαίωμα επιφάνειας.

5. Σε περίπτωση ανάκλησης λόγω συνδρομής των περιπτώσεων της παρ. 4, δεν μπορούν να προβληθούν κατά του Ελληνικού Δημοσίου αξιώσεις της Α.Ζ.Κ. ΑΕ, του επιφανειούχου ή οποιοσδήποτε τρίτου για δαπάνες που κατέβαλαν ή για αποζημίωση για την εκτέλεση εργασιών ανέγερσης, συντήρησης, βελτίωσης, επισκευής, φύλαξης και ανάπλασης του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και των επ’ αυτού κτιρίων, έργων και εγκαταστάσεων, καθώς και κάθε άλλη σχετική αξίωση αποζημίωσης, σε περίπτωση άρσης ή αυτοδίκαιης ανάκλησης της μεταβίβασης του ακινήτου προς την Α.Ζ.Κ. ΑΕ εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου. Ο επιφανειούχος δεν δικαιούται να αξιώσει από το Ελληνικό Δημόσιο αποζημίωση για τη λήξη ή απόσβεση του δικαιώματος επιφάνειας, ούτε και την απόδοση τυχόν πλουτισμού για τα κτίσματα και τις κατασκευές που ανήγειρε στο ακίνητο, τα οποία θα περιέλθουν στην Α.Ζ.Κ. ΑΕ κατά τη λήξη του δικαιώματος επιφάνειας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση άρσης ή αυτοδίκαιης ανάκλησης της μεταβίβασης του ακινήτου προς την Α.Ζ.Κ. ΑΕ εκ μέρους του Ελληνικού Δημοσίου. Το Ελληνικό Δημόσιο απαλλάσσεται πλήρως από κάθε υποχρέωση για κατασκευή, επισκευή, συντήρηση, βελτίωση ή φύλαξη του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και των συστατικών και παραρτημάτων του, ακόμη και αν αυτή επιβάλλεται από λόγους ανωτέρας βίας. Το Ελληνικό Δημόσιο δεν έχει απολύτως καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του ακινήτου, την κυριότητα του οποίου μεταβιβάζει σύμφωνα με την παρ. 1.

6. Για την επίτευξη του σκοπού της μεταβίβασης της παρ. 1 κι εντός τριών (3) μηνών από τη μεταγραφή της σχετικής απόφασης μεταβίβασης στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο, συστήνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), εταιρεία ειδικού σκοπού Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ), η οποία έχει τη νομική μορφή ανώνυμης εταιρίας και έχει την πρωτοβουλία ανάπτυξης του Τεχνολογικού Πάρκου, σύμφωνα με την παρ. 2. Στο μετοχικό κεφάλαιο της ως άνω ΕΑΝΕΠ συμμετέχουν κατά πλειοψηφία φορείς του ιδιωτικού τομέα, ενώ κατά μειοψηφία η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας ΑΕ και άλλοι φορείς του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

7. Κατά παρέκκλιση της παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 3982/2011, η ανάπτυξη και λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου μπορεί να υλοποιείται σταδιακά σε περισσότερα τμήματα. Στην περίπτωση αυτή, η τμηματοποίηση, οι φάσεις, τα τμήματα και ο προϋπολογισμός των έργων υποδομής κάθε φάσης περιγράφονται αναλυτικά στο επιχειρηματικό σχέδιο της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 3982/2011. Αν η ανάπτυξη και λειτουργία του ΕΠ υλοποιείται τμηματοποιημένα, η υλοποίηση της πρώτης φάσης πραγματοποιείται εντός των προθεσμιών της παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 3982/2011. Η υλοποίηση κάθε επόμενης φάσης πραγματοποιείται εντός των προθεσμιών της παρ. 4 του άρθρου 53 του ν. 3982/2011, με ημερομηνία έναρξης της υλοποίησης την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης διαπίστωσης της ολοκλήρωσης των έργων Υποδομής της παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 3982/2011, για κάθε προηγούμενη φάση. Ο αναλυτικός χρονικός προγραμματισμός καθορίζεται στο εγκεκριμένο επιχειρηματικό σχέδιο της παρ. 5 του άρθρου 46 του ν. 3982/2011. Για την έγκριση, ανάπτυξη και λειτουργία του Επιχειρηματικού Πάρκου δεν εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 45 του ν. 3982/2011.

8. Η ανάπτυξη, διοίκηση και διαχείριση του Επιχειρηματικού Πάρκου γίνεται αποκλειστικά από την ΕΑΝΕΠ, κατά παρέκκλιση της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 3982/2011.

9. Όπου στον ν. 3982/2011 γίνεται αναφορά στο δικαίωμα κυριότητας της ΕΑΝΕΠ ή των μετόχων της, για το Επιχειρηματικό Πάρκο του παρόντος άρθρου, νοείται η σύσταση του δικαιώματος επιφάνειας υπέρ της ΕΑΝΕΠ. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Γ΄ Μέρους του ν. 3982/2011.

10. Στην έκταση του ακινήτου της παρ. 1 καταρτίζεται ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241). Η κίνηση της διαδικασίας για τη σύνταξη του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου γίνεται από την ως άνω ΕΑΝΕΠ, η οποία έχει και την αποκλειστική ευθύνη για τη σύνταξη των αναγκαίων υποστηρικτικών μελετών, καθώς επίσης των μελετών που είναι απαραίτητες για τη συνολική αδειοδότηση και κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων και απαιτούμενών υποδομών του Διεθνούς Τεχνολογικού Πάρκου 4ης γενιάς και αναλαμβάνει επίσης την ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών. Το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και των συναρμοδίων Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και καθορίζει τις ειδικότερες χρήσεις γης και τους όρους δόμησης, λαμβάνοντας υπόψη τις πολεοδομικές ρυθμίσεις που ορίζονται στον ν. 3982/2011 για τα επιχειρηματικά πάρκα. Από το οριζόμενο με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 3982/2011 ως ελάχιστο ποσοστό κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων δημιουργείται ικανού μεγέθους κοινόχρηστος χώρος με την έννοια της βιώσιμης λειτουργίας και ανάπτυξής του, για την εξυπηρέτηση αναγκών υπερτοπικής κλίμακας εντός των ορίων του Δήμου Θερμαϊκού. Για τη λειτουργία και την αξιοποίηση του κοινόχρηστου χώρου, δύνανται να υπογράφονται ειδικές προγραμματικές συμβάσεις με την ως άνω ΕΑΝΕΠ ή και τον Δήμο Θερμαϊκού ή και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Με το ανωτέρω προεδρικό διάταγμα καθορίζονται και οι οριογραμμές των υφιστάμενων υδατορεμάτων εντός του ακινήτου της παρ. 1 ύστερα από υποβολή φακέλου οριοθέτησης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 2 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94). Η πολεοδόμηση του επιχειρηματικού πάρκου γίνεται με το Πολεοδομικό Σχέδιο Εφαρμογής, το οποίο δύναται να εγκρίνεται με το προεδρικό διάταγμα που εγκρίνει το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο της παρούσας.

11. Τα κίνητρα της παρ. 1 του άρθρου 62 του ν. 3982/2011 επεκτείνονται και στις συμβάσεις μεταβίβασης δικαιώματος επιφάνειας, καθώς και στις συμβάσεις δωρεάς κινητών πραγμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για δωρεές που αφορούν στην υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου της δημιουργίας του τεχνολογικού πάρκου. Κάθε σύμβαση μεταβίβασης δικαιώματος επιφάνειας, αγοραπωλησίας και δωρεάς κινητών (χρημάτων) και ακινήτων προς την ΕΑΝΕΠ για τη διασφάλιση της ανάπτυξης του Επιχειρηματικού Πάρκου κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 46 του ως άνω νόμου, καθώς και έκτασης εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου από την ΕΑΝΕΠ ή από επιχείρηση που έχει εγκατασταθεί ή μετεγκατασταθεί εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου, απαλλάσσεται από τον φόρο μεταβίβασης και τον φόρο δωρεάς, αντιστοίχως. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων δύνανται να καθορίζονται οι λεπτομέρειες και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.

Η διάταξη του άρθρου 55 του ν. 4447/2016 (Α΄ 241) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η εφαρμογή της υποπαρ. 2 της παρ. 13 του άρθρου 85 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58) αναστέλλεται μέχρι τις 31.12.2022.». 

1. Μέχρι τις 31.10.2020, στα όμορα προς τον αιγιαλό και την παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό, ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια διαμερίσματα της υποπερ. γγ΄ της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155), τα οποία λειτουργούν νόμιμα, μπορεί να παραχωρείται με αντάλλαγμα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, χωρίς δημοπρασία, τηρουμένων των περιορισμών και προϋποθέσεων των παρ. 3, 4, 5 περ. α΄, 6, 7, 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285).

2. Εξαιρετικά για το έτος 2020 το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις των άρθρων 13 και 13Α του ν. 2971/2001 (Α΄ 285), όπως αυτό ρυθμίζεται στην παρ. 7 του άρθρου 15 του ιδίου νόμου, αποδίδεται κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) στον οικείο ΟΤΑ και κατά τριάντα τοις εκατό (30%) στο Δημόσιο.

3. Για το έτος 2020 το ύψος του καταβαλλόμενου ανταλλάγματος καθορίζεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) του υπολογισθέντος ανταλλάγματος, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 7 της υπ’ αρ. 47458ΕΞ2020/15.5.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄1864).

1. Το τελευταίο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι προγραμματικές συμβάσεις όπου ένας εκ των συμβαλλομένων είναι ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 225.».

2. Η περ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε. Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), η Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) μπορεί, στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, να συνάπτει συμβάσεις έργου με μηχανικούς της απαιτούμενης ειδικότητας, κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄ 206), μέσω μητρώου μηχανικών που η ίδια τηρεί. Ως προς το περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης, τις εξ αυτής ευθύνες, τους εκπροσώπους των μερών και τα αποφαινόμενα όργανα, εφαρμόζονται οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016.».

3. Η περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Στις προγραμματικές συμβάσεις ορίζονται απαραίτητα το αντικείμενο, ο σκοπός και η διάρκεια της σύμβασης, το περιεχόμενο των μελετών, των έργων, των προγραμμάτων, των προμηθειών ή των υπηρεσιών, ο προϋπολογισμός, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων, το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, το απαιτούμενο προσωπικό για την κάθε επιμέρους εργασία, οι πόροι από τους οποίους θα καλυφθούν οι αναλαμβανόμενες οικονομικές υποχρεώσεις, ο τρόπος κάλυψης των αναγκαίων για την εκπλήρωση της προγραμματικής σύμβασης λειτουργικών εξόδων, καθώς και η διαδικασία καταβολής τους. Ως «λειτουργικά έξοδα» λογίζονται, ιδίως, οι πάσης φύσεως αμοιβές προσωπικού και οι δαπάνες χρήσης ακινήτων, μηχανημάτων και μέσων. Για την εκπλήρωση του σκοπού της προγραμματικής σύμβασης, ο κάθε συμβαλλόμενος αναλαμβάνει συγκεκριμένο αντικείμενο με συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Στις προγραμματικές συμβάσεις ορίζονται απαραίτητα το όργανο παρακολούθησης της εφαρμογής της σύμβασης, οι αρμοδιότητές του, καθώς και οι ρήτρες σε βάρος του συμβαλλομένου που παραβαίνει τους όρους αυτής.».

4. Η παρ. 3 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι προγραμματικές συμβάσεις μπορεί να χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων μέσω προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή/και χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται αμιγώς από εθνικούς πόρους, τον Τακτικό Προϋπολογισμό ή άλλα εθνικά ή περιφερειακά προγράμματα ή τα ειδικά προγράμματα των άρθρων 69 και 71 του ν. 4509/2017 (Α΄201), καθώς και από τους προϋπολογισμούς των συμβαλλόμενων φορέων. Είναι επίσης δυνατή η χρηματοδότηση των συμβαλλομένων και από φορείς του δημόσιου τομέα που δεν μετέχουν στην προγραμματική σύμβαση.».

5. Η παρ. 4 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Για τον υπολογισμό της αμοιβής των συμβάσεων έργου της περ. ε΄ της παρ. 1, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της υπ’ αρ. 137675/ΕΥΘΥ1016/2018 υπουργικής απόφασης (Β΄ 5968). Ο συνολικός προϋπολογισμός των συμβάσεων της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 4412/2016 (Α΄147) μπορεί να προσαυξάνεται έως έξι τοις εκατό (6%) για την κάλυψη λοιπών λειτουργικών εξόδων εκτέλεσης της προγραμματικής σύμβασης. Για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων του παρόντος άρθρου και στο πλαίσιο των συμφωνούμενων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων, επιτρέπεται η απασχόληση προσωπικού του ενός συμβαλλόμενου στον άλλον, καθώς και η μεταξύ τους παραχώρηση χρήσης ακινήτων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μέσων.».

6. Η παρ. 6 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Εκτός των περιπτώσεων της παρ. 1, οι ΟΤΑ α΄ και β΄βαθμού, οι σύνδεσμοι δήμων, τα δίκτυα δήμων και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των ΟΤΑ μπορούν να συμβάλλονται με τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων και την παροχή υπηρεσιών προς τους πολίτες.»

7. Για την εφαρμογή της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010, καταρτίζεται ηλεκτρονικό μητρώο μηχανικών με μέριμνα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης ΑΕ (ΕΕΤΑΑ ΑΕ). Στο Μητρώο εγγράφονται μηχανικοί ανά ειδικότητα, οι οποίοι δηλώνουν κατά την εγγραφή τις περιφερειακές ενότητες στις οποίες επιθυμούν να απασχοληθούν. Το προσωπικό που απαιτείται για την εκτέλεση των προγραμματικών συμβάσεων του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγεται αποκλειστικά μέσω του μητρώου, από Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΤΑΑ, μεταξύ των μηχανικών της περιφερειακής ενότητας όπου έχει έδρα ο συμβαλλόμενος ΟΤΑ. Μηχανικός που συνάπτει σύμβαση μίσθωσης έργου κατά τα προηγούμενα και έως την ολοκλήρωση της συμβατικής διάρκειας, δεν μπορεί να συμμετέχει σε επόμενες διαδικασίες επιλογής, εκτός αν δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφιοι στην περιφερειακή ενότητα όπου εδρεύει ο συμβαλλόμενος ΟΤΑ.

8. Το άρθρο 25 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 25
Προγραμματικές συμβάσεις φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα
1. Για τη μελέτη και εκτέλεση λιμενικών έργων στη ζώνη λιμένα, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών στη ζώνη αυτή, οι φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τους Συνδέσμους Δήμων, τους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και με φορείς του δημοσίου τομέα. Στις συμβάσεις αυτές είναι δυνατή η συμμετοχή και επιστημονικών φορέων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται από το Δημόσιο, υπό την ιδιότητα των εκ τρίτου συμβαλλομένων. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 2 περ. α΄ έως γ΄, 3 και 4 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87).
2. Οι κατά την παρ. 1 προγραμματικές συμβάσεις εγκρίνονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.».

9. Στην παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 προστίθεται περίπτωση κγ), ως εξής:
«κγ) αποφασίζει για τη σύναψη των προγραμματικών συμβάσεων του δήμου.».

1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 (Α΄ 201) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η Επιτροπή Αξιολόγησης είναι επταμελής, συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από έναν (1) υπάλληλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), δύο (2) εκπροσώπους της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ), έναν (1) εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), έναν (1) εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και δύο (2) εμπειρογνώμονες στη διαχείριση και εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων, με ισάριθμους αναπληρωτές τους.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 69 του ν. 4509/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Για την παρακολούθηση, την εποπτεία και τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης του Προγράμματος συγκροτείται, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, τριμελής Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία αποτελείται από έναν (1) υπάλληλο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών, έναν (1) εκπρόσωπο της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ) και έναν (1) εμπειρογνώμονα στην εκτέλεση αναπτυξιακών προγραμμάτων, με ισάριθμους αναπληρωτές τους.». 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4625/2019 (Α΄ 139) αντικαθίσταται ως εξής: «Εφόσον δεν είναι δυνατή, για οποιονδήποτε λόγο, η παράταση της εκτέλεσης των συμβάσεων, η Οικονομική Επιτροπή δύναται να αναθέτει το σχετικό έργο με αιτιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και εξασφάλισης συνθηκών γνησίου ανταγωνισμού.».

2. α. Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 3421/2005 (Α΄302) προστίθεται περ. η΄ ως εξής:
«η. Όσοι πολιτογραφήθηκαν Έλληνες με τιμητική πολιτογράφηση, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας (ν. 3284/2004, Α΄217), εφόσον επιθυμούν.»
β. Η παρ. 5 του άρθρου 13 του ν. 3421/2005 (Α΄ 302) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η υπαγωγή των αναφερομένων στις διατάξεις των περ. γ΄, δ΄, ε΄και στ΄ της παρ. 1, γίνεται με την προσκόμιση πιστοποιητικού δήμου ή κοινότητας, από το οποίο προκύπτει η οικογενειακή τους κατάσταση. Όσον αφορά στην κρίση ανικανότητας για εργασία ισχύουν αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 8. Η υπαγωγή στην περ. η΄ της παρ. 1, γίνεται βάσει του προεδρικού διατάγματος, με το οποίο αποκτήθηκε η ελληνική ιθαγένεια.».

3. Επιτρέπεται η επιχορήγηση από τους μετόχους δήμους των δημοτικών επιχειρήσεων, των οποίων η δραστηριότητα ανεστάλη για λόγους αποτροπής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Η επιχορήγηση αφορά αποκλειστικά στην κάλυψη λειτουργικών δαπανών που ανακύπτουν κατά το διάστημα αναστολής λειτουργίας και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί.

4. Η παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 4414/2016 (Α΄149) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι κανονισμοί της παρ. 1 εγκρίνονται με αποφάσεις του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

5. α. Στο τέλος της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 163 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3584/2007 (Α’ 143), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Συνδέσμου Δήμων, με συνολικό πληθυσμό των μελών του πάνω από εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) κατοίκους, μπορεί να συστήνεται μία θέση Ειδικού Συνεργάτη.».
β. Η ισχύς της διάταξης της περ. α’ άρχεται από την έναρξη ισχύος του ν. 4674/2020 (Α΄53).

1. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε απαιτούμενες αίθουσες για την υλοποίηση της δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2020 2021, οι ΟΤΑ α΄ βαθμού μπορούν να αναθέτουν δημόσιες συμβάσεις προμήθειας προκατασκευασμένων αιθουσών προσχολικής εκπαίδευσης, συναφών υλικών, υπηρεσιών και έργων για την τοποθέτησή τους, καθώς και του απαιτούμενου εξοπλισμού για τη λειτουργία τους, κατά τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄147).

2. H ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων γίνεται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισμό πίστωση ή η υπάρχουσα δεν επαρκεί, με την ίδια απόφαση γίνεται δεσμευτική εισήγηση για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, η οποία εγκρίνεται υποχρεωτικά από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, στην πρώτη μετά την ανάθεση συνεδρίασή του.

3. Για την τοποθέτηση των αιθουσών εφαρμόζεται η περ. λη΄ της παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 (Α΄167), όπως προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 2 της υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/43266/1174/2020 απόφασης του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β΄1843).

4. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 εφαρμόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις εκτέλεσης εργασιών και προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών που απαιτούνται για την προσαρμογή των δημοτικών βρεφικών και παιδικών σταθμών στις απαιτούμενες προϋποθέσεις λειτουργίας.

Το εικοστό ένατο άρθρο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90) τροποποιείται και έχει ως εξής:

«Άρθρο εικοστό ένατο
Ρύθμιση ζητημάτων συμβάσεων προμηθειών ΟΤΑ α΄ βαθμού για την αποτροπή διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στα μέσα αστικής συγκοινωνίας

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, οι ΟΤΑ α΄ βαθμού και οι επιχειρήσεις τους μπορούν να αναθέτουν συμβάσεις προμήθειας οχημάτων, προμήθειας ανταλλακτικών και συναφών υπηρεσιών συντήρησης, ειδικώς για την εκτέλεση αστικού συγκοινωνιακού έργου, εκτελούμενου από τον οικείο δήμο ή την επιχείρηση του ή από οργανισμούς που εκτελούν το έργο εντός των διοικητικών τους ορίων, κατά τις διαδικασίες του άρθρου 118 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), εφόσον πρόκειται για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας έως των κατώτατων ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ ή κατά τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, εφόσον πρόκειται για συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας ίσης ή άνω των ορίων της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
2. Για τη σύναψη των συμβάσεων του παρόντος εφαρμόζεται αναλόγως η περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).». 

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά το προσωπικό που ανήκει οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ α΄ βαθμού δύναται να αιτηθεί απόσπαση για λόγους συνυπηρέτησης μόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων ΟΤΑ α΄βαθμού.».

2. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Από τις διατάξεις του παρόντος εξαιρούνται οι υπάλληλοι της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (Ε.Α.Β. Α.Ε.), οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι υπάλληλοι των Καταστημάτων Κράτησης και του Ιδρύματος Αγωγής Αρρένων Βόλου και οι υπάλληλοι όλων των κλάδων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ, των νοσηλευτικών ιδρυμάτων εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και των στρατιωτικών νοσοκομείων, οι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ, εκτός από τους διοικητικούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, οι οποίοι μετά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα μεταφέρθηκαν σε θέσεις Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού σε νοσοκομεία.».

3. Αποσπάσεις προσωπικού το οποίο εμπίπτει στις εξαιρέσεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4440/2016, λήγουν αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος και οι υπάλληλοι επανέρχονται στον φορέα όπου ανήκουν οργανικά χωρίς άλλη διατύπωση. Ομοίως, διαδικασίες απόσπασης ή μετάταξης του ως άνω προσωπικού παύουν από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

4. Στο τέλος της υποπερ. Ββ΄ της παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 (Κώδικας Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., Α΄26), προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Υποψήφιος που έχει ασκήσει καθήκοντα ευθύνης, οποιουδήποτε επιπέδου, πάνω από 120 μήνες, ήτοι πάνω από δέκα έτη συνολικά, για το χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους 120 μήνες μοριοδοτείται με 1,5 μόριο για κάθε μήνα πραγματικής άσκησης των ανωτέρω καθηκόντων.».

5. Στο τέλος της υποπερ. Ββ΄ της παρ. 3 του άρθρου 88 του ν. 3584/2007 (Α΄143), προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Υποψήφιος που έχει ασκήσει καθήκοντα ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου πάνω από 120 μήνες, ήτοι πάνω από δέκα έτη συνολικά, για το χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους 120 μήνες μοριοδοτείται με 1,5 μόριο για κάθε μήνα πραγματικής άσκησης των ανωτέρω καθηκόντων.».

6. α. Η παρ. 14 του άρθρου 159 του Κώδικα Κατάστασης Δημόσιων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄26) αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Η θητεία των μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του παρόντος άρθρου είναι διετής και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη συγκρότησή τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή η θητεία των τακτικών μη αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων αρχίζει από την ημερομηνία συγκρότησής τους και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του πρώτου άρτιου έτους που ακολουθεί αμέσως μετά ή κατά τον χρόνο συγκρότησής τους, εφόσον είναι άρτιο έτος.».
β. Οι ρυθμίσεις της περ. α’ αφορούν και στα υπηρεσιακά συμβούλια που έχουν ήδη συγκροτηθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 159 του ν. 3528/2007.

7. Για την εύρυθμη λειτουργία της ΕΕΤΑΑ ΑΕ, είναι δυνατή η απόσπαση έως δέκα (10) υπαλλήλων φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, κατόπιν πρόσκλησης της εταιρείας με την οποία προσδιορίζονται ο αριθμός των θέσεων και τα προσόντα των υποψηφίων. Η απόσπαση διενεργείται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α’ 224), έχει διάρκεια δύο (2) ετών με δυνατότητα ισόχρονης ανανέωσης και πραγματοποιείται με κοινή απόφαση των αρμοδίων για τον διορισμό οργάνων του φορέα προέλευσης και του φορέα υποδοχής, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και σύμφωνη γνώμη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Η μισθοδοσία του αποσπώμενου προσωπικού βαρύνει τον φορέα υποδοχής.

Στην παρ. 1 του δέκατου όγδοου άρθρου της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), προστίθενται μετά τη λέξη «Μαρτίου» οι λέξεις «Απριλίου και Μαΐου» και το δέκατο όγδοο άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο δέκατο όγδοο
Μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%)

1. Για τους αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) που αντικαταστάθηκε με το άρθρο 22 του ν. 4670/2020 (A΄ 43), εφόσον καταβάλλουν εμπρόθεσμα τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές περιόδου απασχόλησης μηνών Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου του έτους 2020, παρέχεται δυνατότητα καταβολής μειωμένων εισφορών κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) επί του ποσού που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία επιλογής ή κατάταξης τους. Στην περίπτωση αυτή ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης ορίζεται το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχει πράγματι καταβληθεί δια του συντελεστή 0,20.
2. Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με την παρ. 1, δεν εφαρμόζεται σε περίπτωση επιλογής υπαγωγής στο μέτρο παράτασης καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83).
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Yποθέσεων δύναται να καθορίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος επιλογής, καθώς και ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή του παρόντος.». 

1. H θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α’ 79) καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων, η οποία λήγει κατά τη διάρκεια ισχύος των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και έχει παραταθεί με το άρθρο 17 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 64), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4862/2020 (A’ 76), και το άρθρο δωδέκατο της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84), παρατείνεται έως τις 30.9.2020.

2. Οι Γενικές Συνελεύσεις των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων δύναται να προκηρύσσονται και να διεξάγονται, μετά από απόφαση των οικείων οργάνων τους, με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους. Για τη λήψη των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται το άρθρο 8 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) και το καταστατικό των πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων.
Αρμόδιο όργανο για τον συντονισμό των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της συνδικαλιστικής οργάνωσης, το οποίο αποφασίζει σχετικά. 

Η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019 (Α΄73) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3, όπου η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθμιση περιλαμβάνει δύο στάδια, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 11 του παρόντος, η ως άνω καταληκτική ημερομηνία αφορά στην υποβολή του αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο).
Ως υποβολή αιτήματος για τον προσδιορισμό της οφειλής θεωρείται και η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις οφειλετών που απαιτείται επιβεβαίωση των ασφαλιστικών τους στοιχείων ή οι οφειλές τους είναι υπό επεξεργασία και χωρίς να απαιτείται η τελική επιλογή του επανυπολογισμού ή μη των οφειλών.
Στις περιπτώσεις αυτές η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει και μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ και εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την υπαγωγή στην ρύθμιση μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποβληθεί μετά τις 30.9.2020». 

Η παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α’ 91) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Κατ’ εξαίρεση, για τους απασχολούμενους κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις:
α) του ομίλου Thomas Cook που πτώχευσαν, ή
β) που συνδέονται κατά τα οριζόμενα στην περ. ζ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (A΄ 167) με πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου Thomas Cook, ή
γ) πελάτης των οποίων ήταν οι πτωχευμένες επιχειρήσεις του ομίλου Thomas Cook, αρκούν για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας ογδόντα (80) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Τουρισμού προσδιορίζονται τα κριτήρια καθορισμού των επιχειρήσεων του ως άνω εδαφίου, οι προθεσμίες αναγγελίας των εργαζομένων που απασχολούσαν οι επιχειρήσεις αυτές στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, η έναρξη της επιδότησής τους, οι διαδικασίες ένταξής τους στις ρυθμίσεις του ως άνω εδαφίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.». 

1. Θεσπίζεται για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 15.10.2020 μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που καλείται «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», με σκοπό τη διατήρηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

2. α) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», δύνανται να προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50% είτε για μέρος είτε για το σύνολο των εργαζομένων τους, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες. Η μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας δεν επιφέρει μετατροπή της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό, για το χρονικό διάστημα που οι επιχειρήσεις-εργοδότες κάνουν χρήση του εν λόγω μέτρου.
β) Ο μηχανισμός εφαρμόζεται αποκλειστικά σε εργαζομένους που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες μπορούν να κάνουν χρήση της ρύθμισης της παρούσας για έναν ή περισσότερους μήνες εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος του μηχανισμού για το σύνολο ή μέρος του προσωπικού τους.

3. α) Στους εργαζομένους των επιχειρήσεων-εργοδοτών που εντάσσονται στον μηχανισμό, καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση βραχυχρόνιας εργασίας που ανέρχεται σε ποσοστό 60% επί των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται. Οι ασφαλιστικές εισφορές, που αντιστοιχούν στο ποσό της οικονομικής ενίσχυσης, δεν καλύπτονται από τον μηχανισμό. Σε περίπτωση που οι καθαρές αποδοχές, μετά την ανωτέρω προσαρμογή, υπολείπονται του καθαρού νομοθετημένου κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου, η διαφορά αναπληρώνεται από τον κρατικό προϋπολογισμό.
β) Στο πλαίσιο του μηχανισμού αυτού καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020, υπολογιζόμενα επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που ανέρχεται στο 60% των μειωμένων αποδοχών των εργαζομένων, κατά τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
γ) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που μειώνουν μονομερώς τον εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας εργαζομένων τους και εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», έχουν την υποχρέωση κάλυψης του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, υπολογιζομένων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού των εργαζομένων που εντάσσονται στον μηχανισμό και για το χρονικό διάστημα ένταξης καθενός σε αυτόν. Τα οριζόμενα στην περίπτωση αυτή ισχύουν και για το επίδομα αδείας, καθώς και για το δώρο Χριστουγέννων έτους 2020. Κατ’ εξαίρεση, για το χρονικό διάστημα από 15.6.2020 έως 31.7.2020, οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι δεν απασχολούνται, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κατά ποσοστό 60%.
δ) Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που κάνουν χρήση του μηχανισμού υποχρεούνται να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων που εντάσσονται σε αυτόν και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη. Υποχρεούνται δε, να διατηρήσουν τους ονομαστικούς μισθούς των εργαζομένων αυτών για όσο χρονικό διάστημα εντάσσεται ο καθένας από αυτούς στον μηχανισμό.

4. Δικαίωμα συμμετοχής στον μηχανισμό έχουν όλες οι επιχειρήσεις της Χώρας, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ), υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Επιχειρήσεις-εργοδότες που υποχρεούνται σε υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον του κύκλου εργασιών ΦΠΑ (κωδικός 312 περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ), σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξής τους στη ρύθμιση και το είδος των φορολογικών βιβλίων, ως εξής:

 

Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2

Κύκλος εργασιών σε σχέση με τον οποίο υπολογίζεται η μείωση κατά τουλάχιστον 20%

Ιούνιος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου 2020

Ιούλιος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 2020

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2020

 

i) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία:

 

Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2

Κύκλος εργασιών αναφοράς

Ιούνιος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο (2) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια έξι (6). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί δύο (2).

Ιούλιος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τριών (3) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια τέσσερα (4). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί τρία (3).

Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών Μαρτίου –Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των τεσσάρων (4) μηνών δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του Φεβρουαρίου 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα (4).

 

ii) Για τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία:

 

Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2

Κύκλος εργασιών αναφοράς

Ιούνιος 2020

Άθροισμα κύκλου εργασιών πρώτου και δεύτερου τριμήνου 2019, διαιρεμένο δια τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο δια έξι (6). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών του πρώτου τριμήνου του 2020 πολλαπλασιαζόμενος επί τα δύο τρίτα (2/3).

Ιούλιος 2020

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου του 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο τρίτα (2/3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά τέσσερα (4). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020.

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Άθροισμα του κύκλου εργασιών του πρώτου τριμήνου 2019, πολλαπλασιαζόμενο επί το ένα τρίτο (1/3) και του δεύτερου τριμήνου του 2019. Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών ενός εκ των δύο τριμήνων δεν είναι θετικός, λογίζεται το σύνολο του κύκλου εργασιών του 2019 διαιρεμένο διά τρία (3). Σε περίπτωση που ο κύκλος εργασιών του 2019 δεν είναι θετικός, λογίζεται ο κύκλος εργασιών πρώτου τριμήνου του 2020, πολλαπλασιαζόμενος επί τέσσερα τρίτα (4/3).

 

Ανεξαρτήτως μήνα ένταξης, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιχειρήσεις που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και τον Φεβρουάριο 2020, και οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση μηδενικού κύκλου εργασιών κατά το έτος 2019 και το πρώτο τρίμηνο του 2020.

β) Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, πρέπει να παρουσιάζουν μείωση κατά 20% τουλάχιστον των ακαθάριστων εσόδων (κωδικός 047 δήλωσης Ε3), σε σχέση με τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξης, ως εξής:

 

Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2

Ακαθάριστα έσοδα σε σχέση με τα οποία υπολογίζεται η μείωση κατά ποσοστό τουλάχιστον 20%

Ιούνιος 2020

Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου 2020

Ιούλιος 2020

Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου 2020

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Άθροισμα ακαθάριστων εσόδων Μαρτίου-Απριλίου-Μαΐου-Ιουνίου 2020

 

Ο κύκλος εργασιών αναφοράς, για τις επιχειρήσεις που δεν είναι υποκείμενες σε περιοδική δήλωση ΦΠΑ, ορίζεται ως ακολούθως:

 

Μήνας ένταξης στη ρύθμιση της παρ. 2

Ακαθάριστα έσοδα αναφοράς

Ιούνιος 2020

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια έξι (6). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Ιούλιος 2020

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια τέσσερα (4).

Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Σύνολο ακαθάριστων εσόδων 2019 διαιρεμένο δια τρία (3). Σε περίπτωση μη θετικών ακαθάριστων εσόδων το 2019, η επιχείρηση έχει δικαίωμα συμμετοχής.

 

5. α) Για επιχειρήσεις – εργοδότες που εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και έχουν Κύριο Κωδικό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), κατά τη δημοσίευση του παρόντος, έναν από τους κάτωθι:
51.10 «Αεροπορικές μεταφορές επιβατών»,
51.21 «Αεροπορικές μεταφορές εμπορευμάτων»,
52.23 «Δραστηριότητες συναφείς με τις αεροπορικές μεταφορές» και
33.16 «Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων»,
β) για επιχειρήσεις-εργοδότες που ασκούν δραστηριότητες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης (ΚΑΔ 70.22) αποκλειστικά προς εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των αεροπορικών μεταφορών, όπως προκύπτει από τον κύριο ΚΑΔ τους (51.10, 51.21 και 51.23), καθώς και
γ) για επιχειρήσεις – εργοδότες που λειτουργούν εντός των αερολιμένων της Επικράτειας και μόνο για τους εκεί εργαζόμενούς τους, υποχρεούνται να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον πραγματοποιηθέντα μειωμένο χρόνο εργασίας των εργαζομένων, κατά παρέκκλιση της περ. γ΄ της παρ. 3, υπολογιζόμενες επί των ονομαστικών τους αποδοχών. Οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στον υπολειπόμενο συμβατικό χρόνο εργασίας των εργαζομένων αυτών, υπολογιζόμενες επί των ονομαστικών τους αποδοχών, καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.
Κατ’ εξαίρεση, για τις εν λόγω επιχειρήσεις, το χρονικό διάστημα ισχύος του μηχανισμού εκτείνεται έως και τις 31.12.2020. Δικαίωμα συμμετοχής από 16.10.2020 έως 31.12.2020 έχουν επιχειρήσεις, εφόσον είχαν δικαίωμα συμμετοχής στον μηχανισμό οποιαδήποτε στιγμή κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

6. Η δαπάνη για την υλοποίηση του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό ή/και από ευρωπαϊκούς πόρους.

7. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις της οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

8. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύνανται να εξειδικεύονται τυχόν ειδικότερα ζητήματα και λεπτομέρειες αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την εφαρμογή του παρόντος.

9. Το άρθρο ένατο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83) καταργείται από 15.6.2020.

1. α) Οι εργοδότες-επιχειρήσεις που επαναπροσέλαβαν εργαζομένους, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα εποχικής λειτουργίας, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1346/1983 (Α΄ 46), σε συνδυασμό με τους όρους κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, έχουν δικαίωμα από 1.6.2020 έως 30.9.2020 να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής τους.
β) Οι εργαζόμενοι της περ. α΄, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76).

2. α) Οι εργοδότες-επιχειρήσεις που επαναπροσέλαβαν εργαζομένους-οδηγούς τουριστικών λεωφορείων, οι οποίοι απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 1836/1989 (Α΄ 79), σε συνδυασμό με τους όρους συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι σε ισχύ, έχουν δικαίωμα από 1.6.2020 έως 30.9.2020 να θέσουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησής τους.
β) Οι εργαζόμενοι της περ. α΄, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τίθενται σε αναστολή είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020.

3. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών των παρ. 1 και 2, που δεν θα επαναλειτουργήσουν, τίθενται σε αναστολή και οι εν λόγω εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

4. α) Οι εργοδότες-επιχειρήσεις των παρ. 1 και 2 υποχρεούνται να ανακαλέσουν οριστικά την αναστολή συμβάσεων εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων, με βάση το ποσοστό πληρότητας για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων της επιχείρησης, σταδιακά ως εξής:
i) με τη συμπλήρωση 20% της πληρότητας, οριστική ανάκληση της αναστολής τουλάχιστον του 1/3 των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων,
ii) με τη συμπλήρωση 50% της πληρότητας, οριστική ανάκληση αναστολής τουλάχιστον του 2/3 των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων,
iii) με τη συμπλήρωση 80% της πληρότητας, οριστική ανάκληση αναστολής όλων των συμβάσεων εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων.
β) Οι εργοδότες-επιχειρήσεις των παρ. 1 και 2 έχουν δικαίωμα να υπαγάγουν στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» τους εργαζόμενους, των οποίων η αναστολή των συμβάσεων εργασίας έχει ανακληθεί οριστικά.
γ) Οι εργοδότες-επιχειρήσεις των παρ. 1 και 2 έχουν δικαίωμα να εφαρμόζουν συνδυαστικά τις περ. α΄ και β΄ μέχρι τις 30.9.2020.

5. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού ορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ για κάθε μήνα αναστολής της σύμβασης εργασίας και επί του ποσού αυτού υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζομένου.

6. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που κάνουν χρήση των ρυθμίσεων των παρ. 1 και 2, υποχρεούνται να μην προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων εργασίας και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

1. Εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, που επιδοτούνται με βάση την περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 4, σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91), που απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση, για τους οποίους δεν υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά τις ισχύουσες διατάξεις και οι οποίοι έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας, διάρκειας τριών (3) μηνών και πέντε (5) ημερών, κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020, είναι δικαιούχοι μηνιαίας έκτακτης αποζημίωσης ποσού ίσου προς το τελευταίο μηνιαίο επίδομα ανεργίας που έλαβαν.

2. Η αποζημίωση καταβάλλεται μηνιαία για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο 2020, εφόσον οι ανωτέρω δικαιούχοι παραμείνουν εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για το αντίστοιχο διάστημα.

3. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων της παρ. 1, οι οποίοι έχουν προσληφθεί ή θα προσληφθούν έως τις 30.9.2020 με μερική απασχόληση, καλύπτονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το διάστημα από 1ης.6.2020 έως 30.9.2020.

4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε περαιτέρω αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

5. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του παρόντος καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό και υπάγονται στη ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 219/1973 (Α΄ 200).

6. Η έκτακτη αποζημίωση της παρ. 1 απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 (Α΄152), δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό, οικογενειακό εισόδημα.

Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις-εργοδότες, των οποίων η λειτουργία ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής, που είχαν εξαιρεθεί από τον ειδικό μηχανισμό στήριξης του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), ως διατελούντες σε νόμιμη άδεια, όπως άδεια ασθενείας, άδεια μητρότητας ή εξάμηνη ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, εφόσον η άδειά τους έληξε κατά τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής, καθίστανται δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για το χρονικό διάστημα από την 1η.5.2020 μέχρι την ημέρα λήξης της αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης.
Η αποζημίωση ειδικού σκοπού υπολογίζεται κατ’ αναλογία των ημερών κατά τις οποίες η σύμβαση εργασίας των ανωτέρω εργαζομένων τελεί σε αναστολή με βάση υπολογισμού το ποσό που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες και ανέρχεται στα πεντακόσια τριάντα τέσσερα (534) ευρώ. Η διαδικασία που ακολουθειται είναι η προβλεπόμενη στο υποκεφάλαιο Α1 της υπ’ αρ. 17788/346/2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 1779). 

1. Κατ’ εξαίρεση των κείμενων διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας, οι εργαζόμενοι γονείς του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) δύνανται, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2019-2020, με αίτησή τους και κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη, να εργασθούν με μείωση των ωρών του ημερήσιου συμβατικού τους ωραρίου, μέχρι και 25%, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους. Στην περίπτωση αυτήν απασχολούνται πέραν του ωραρίου τους σε άλλες εργάσιμες ημέρες σε χρόνο που συμφωνείται μεταξύ των μερών, κατά ώρες αντίστοιχες των ως άνω ωρών μείωσης του ωραρίου εργασίας τους, χωρίς επιπλέον αμοιβή υπερεργασίας και υπερωριακής απασχόλησης.

2. Η διευκόλυνση της παρ. 1 χορηγείται ανεξάρτητα ή συμπληρωματικά της άδειας ειδικού σκοπού της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄76).

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και κάθε περαιτέρω αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

Οι πολίτες τρίτων χωρών που απασχολούνται, κατ’ εφαρμογή του άρθρου τεσσαρακοστού δεύτερου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), στην αγροτική οικονομία ασφαλίζονται στον Οργανισμό Γεωργικών Ασφαλίσεων με εργόσημο, σύμφωνα με το άρθρο 27 του ν. 2639/1998 (Α΄205) και το άρθρο 20 του ν. 3863/2010 (Α΄115). 

1. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ανήκουν στους κλάδους τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού και πλήττονται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή να θέσουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 31ης.7.2020.

2. Επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο της εστίασης που πλήττονται σημαντικά, βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή να θέσουν σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημερών ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 30ής.6.2020.

3. Οι εργαζόμενοι των παρ. 1 και 2, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76) κατ’ αναλογία των ημερών παράτασης αναστολής των συμβάσεων εργασίας με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες και παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού.

4. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες των παρ. 1 και 2 για όσο χρόνο κάνουν χρήση των ανωτέρω μέτρων και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η.7.2020 και την 30ή.6.2020 αντίστοιχα, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελία συμβάσεων εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη.

5. Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, που κάνουν χρήση των ρυθμίσεων των παρ. 1 και 2, υποχρεούνται, μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα τριάντα (30) ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ρυθμίζονται οι ειδικότεροι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, καθώς και κάθε άλλη περαιτέρω αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Στο άρθρο δεύτερο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), όπως κυρώθηκε με τον ν. 4684/2020 (Α΄ 86) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:
«4.α) Οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις, με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας που παρατίθενται στον πίνακα της παρούσας, οι οποίες ανεστάλησαν σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1, κατόπιν της ηλεκτρονικής διαβίβασης και γνωστοποίησής τους στην ειδική σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα της περ. β΄ της παρ. 1, αναστέλλονται κατά επιπλέον εξήντα (60) ημέρες.

 

ΚΑΔ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

55.10

Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

55.20

Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

55.30

Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

55.90.19

Άλλες υπηρεσίες καταλύματος π.δ.κ.α.

79.11

Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

79.12

Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

79.90

Άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες

 

β) Για τους κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας, δεν δραστηριοποιούνται στους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) της περ. α΄, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με την περ. α΄, είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται με βάση είτε τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις ΦΠΑ, είτε με βάση τις αντίστοιχες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις ΦΠΑ, παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις ΦΠΑ με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές) έως τις 30.9.2020.
Ομοίως, παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ ή τα Ελεγκτικά Κέντρα, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών έως τις 30.9.2020.
Κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της προθεσμίας καταβολής και αναστολής είσπραξης, τα οφειλόμενα ποσά δεν επιβαρύνονται με τόκους ή προσαυξήσεις.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την εφαρμογή του παρόντος, οι διαδικασίες αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογούμενους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.».

Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Αναπήρων και Θυμάτων Πολέμου Ελλάδος (ΕΓΣΑΘΠΕ) και των διοικητικών συμβουλίων των σωματείων και ενώσεων αναπήρων και θυμάτων πολέμου, οι οποίες, βάσει των οικείων καταστατικών, έληξαν ή λήγουν ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, παρατείνονται για δύο μήνες (2) και πάντως όχι πέραν της 30ής.11.2020. Η παρούσα κατισχύει κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης, εφόσον η προβλεπόμενη θητεία λήγει πριν την 30ή.11.2020.

1. Σε περίπτωση που τα άτομα τα οποία υπέστησαν τραυματισμό κατά τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018 απεβίωσαν, χωρίς να υποβάλουν αίτηση για την εφάπαξ οικονομική ενίσχυση ποσού έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ, η οποία χορηγείται σύμφωνα με την υπ’ αρ. 64662/1976/7.12.2018 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 5529), η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται στον σύζυγο του αποβιώσαντος δικαιούχου ή στο πρόσωπο με το οποίο είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

2. Σε περίπτωση που κατά τον χρόνο θανάτου του δικαιούχου, δεν υφίσταται γάμος ή σύμφωνο συμβίωσης, η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 καταβάλλεται στους κληρονόμους του, σύμφωνα με τις διατάξεις περί κληρονομικής διαδοχής.

3. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 καταβάλλεται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), κατόπιν αίτησης, στην οποία καταχωρούνται υποχρεωτικά στοιχεία ενεργού τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα, δικαιούχος ή συνδικαιούχος του οποίου είναι ο αιτών.

4. Η αίτηση για τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1 συνοδεύεται από:
α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου του αποβιώσαντος τραυματία.
β) Βεβαίωση από τον ΟΠΕΚΑ ή υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, ότι ο αποβιώσας δεν είχε καταθέσει αίτηση για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης.
γ) Ληξιαρχική πράξη γάμου ή αντίγραφο του συμφώνου συμβίωσης, αν πρόκειται για σύζυγο ή για πρόσωπο με το οποίο ο αποβιώσας συνδεόταν με σύμφωνο συμβίωσης, αντίστοιχα.
δ) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών και πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, σε περίπτωση εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής.
ε) Πιστοποιητικό περί δημοσίευσης διαθήκης και αντίγραφο της δημοσιευμένης διαθήκης, σε περίπτωση κληρονομικού δικαιώματος εκ διαθήκης.
στ) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή σχετικής προσωρινής βεβαίωσης αρμόδιας αρχής, σε περίπτωση που ο αιτών είναι Έλληνας πολίτης ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και νόμιμου τίτλου διαμονής σε περίπτωση αλλοδαπού αιτούντος.
ζ) Βεβαίωση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του αιτούντος.
η) Βεβαίωση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του αιτούντος.

5. Σε περίπτωση αιτούντος που τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, η αίτηση υποβάλλεται από το πρόσωπο που έχει διορισθεί δικαστικός συμπαραστάτης με δικαστική απόφαση, αντίγραφο της οποίας προσκομίζεται.

6. Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται για λογαριασμό περισσότερων δικαιούχων, ο αιτών οφείλει να συνυποβάλει και εξουσιοδότηση από τους λοιπούς συνδικαιούχους, με την οποία εξουσιοδοτείται για υποβολή της αίτησης και είσπραξη της οικονομικής ενίσχυσης και για λογαριασμό τους.

Στο άρθρο 64 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), προστίθεται παρ. 8, ως εξής:
«8. Οι αποδοχές του απασχολούμενου ιατρικού προσωπικού της A.E.M.Y. Α.Ε., που διορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 4505/2017 (Α΄189), εξομοιώνονται με τις προβλεπόμενες, για τους αντίστοιχους βαθμούς, κατηγορίες και ειδικότητες, αποδοχές των Ιατρών και Οδοντιάτρων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4472/2017 (Α΄74). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Εσωτερικών ρυθμίζονται η αντιστοίχιση του ανωτέρω ιατρικού προσωπικού με αυτό του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.».

Το άρθρο 12 του ν. 4638/2019 (Α΄181) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
Οργανισμοί Λειτουργίας των Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Υγείας
Κατ’εξαίρεση, για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2020, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Τομέα Υγείας του Υπουργείου Υγείας, των οποίων η οργάνωση και λειτουργία εξακολουθεί να διέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37). Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα παραμένει σε ισχύ η παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019.». 

1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την 31η.12.2020.».

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3329/2005 αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα υπάρχοντα επτά Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας Δ.Υ.Πε.» μετονομάζονται την 31η.12.2020 ως ακολούθως:».

Το άρθρο 49 του ν. 4633/2019 (A΄161) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 49
Ενταλματοποίηση και καταβολή δεδουλευμένων εφημεριών
1. Καθίστανται νόμιμες και δύνανται να ενταλματοποιηθούν και να πληρωθούν οι εφημερίες που έχουν πραγματοποιηθεί από 16.10.2019 έως και την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, καθ’ υπέρβαση του ανώτατου ορίου των πρόσθετων εφημεριών της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164). Το ανωτέρω εδάφιο καταλαμβάνει και το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας.
2. Η αποζημίωση των προαναφερόμενων εφημεριών καταβάλλεται είτε από τα λειτουργικά έσοδα των νοσοκομείων και των Δ.Υ.Πε., είτε από τυχόν αδιάθετες πιστώσεις της ειδικής επιχορήγησης ετών 2019 και 2020 του Υπουργείου Υγείας για την αποζημίωση των εφημερίων ιατρών των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Π.ΕΔ.Υ., είτε από τον προϋπολογισμό της ΑΕΜΥ ΑΕ για το Γενικό Νοσοκομείο Θήρας.». 

Η παρ. 4 του άρθρου 248 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η Επιτροπή Αξιολόγησης επικουρείται στο έργο της από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες αξιολογητές, οι οποίοι επιλέγονται, είτε μεταξύ των καταχωρημένων σε ειδικό κατάλογο που τηρείται στον Ε.Ο.Φ., ως πιστοποιημένοι, σε σχέση με την επιστημονική εξειδίκευσή τους, είτε μεταξύ αυτών που ανήκουν σε πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς φορείς.
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και υπό την προϋπόθεση ότι δεν είναι δυνατή η επιλογή των αξιολογητών κατά τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια, η Επιτροπή, με αιτιολογημένη απόφασή της, δύναται να αναθέσει την εισήγηση για την αξιολόγηση σε εξωτερικό αξιολογητή της επιλογής της.
Στο πλαίσιο κάθε ενεργούμενης αξιολόγησης, οι εξωτερικοί αξιολογητές επιλέγονται με κριτήριο την επιστημονική ειδίκευσή τους και τις αποδεδειγμένες επιστημονικές ικανότητές τους στη θεραπευτική κατηγορία στην οποία ανήκει το υπό αξιολόγηση φάρμακο.
Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να αναθέσει την προεισήγηση για την αξιολόγηση του φαρμάκου και σε πανεπιστημιακούς ή ερευνητικούς φορείς.». 

Η παρ. 6 του άρθρου 254 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5), αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία της διαπραγμάτευσης και της λειτουργίας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης, ο τρόπος σύναψης των συμφωνιών με τους ΚΑΚ και ο Κανονισμός Λειτουργίας της, καθώς και ο τρόπος ορισμού των τιμών αναφοράς (ΤΑ), που αποτελούν ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Για τον καθορισμό της αποζημίωσης των μελών της Επιτροπής του άρθρου αυτού εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως εκάστοτε ισχύουν. Η αποζημίωση του προηγούμενου εδαφίου καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τις πιστώσεις του καταβαλλόμενου τέλους αξιολόγησης της παρ. 1 του άρθρου 250 του ν. 4512/2018 (Α΄5).».

Προστίθεται υποπερ. 7 στην περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4208/2013 (Α’ 252), ως εξής:
«7. Οι ιατροί που έχουν εγγραφεί στο Α΄ έτος Ιατρικών Σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006.».

Στην παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4058/2012 (Α’ 63) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Η συνεργασία με τους ανωτέρω πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α΄206), καθώς και της περ. α της παρ. 20 του ένατου άρθρου του ν. 4057/2012 (Α΄54), μετά από πλήρως αιτιολογημένη έκθεση του φορέα και απόφαση του Υπουργού Υγείας.».

1. Στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και στο βοηθητικό προσωπικό καθαρισμού που υπηρετεί σε νοσοκομεία (Ε.Σ.Υ., πανεπιστημιακά και στρατιωτικά νοσοκομεία, Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.), παρέχοντας τις υπηρεσίες του σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ή σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, όπου νοσηλεύονται ασθενείς νοσούντες από κορωνοϊό COVID-19 ή σε κλινικές νοσηλείας νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19, καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο για το έτος 2020 έκτακτη οικονομική ενίσχυση προερχόμενη από δωρεά του Κοινωφελούς Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για τις παρασχεθείσες εκ μέρους τους υπηρεσίες για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19. Η παροχή αυτή συνιστά επιπλέον παροχή σε σχέση με τον βασικό μισθό που λαμβάνει ο δικαιούχος και είναι ακατάσχετη και αφορολόγητη.

2. Η οικονομική ενίσχυση της παρ. 1 χορηγείται, εφόσον ο δικαιούχος μισθοδοτήθηκε για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός (1) μηνός από 25.2.2020 και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, ως υπηρετών σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας ή σε κλινική ασθενών νοσούντων από κορωνοϊό COVID-19.

3. Τα νοσοκομεία υπό την εποπτεία των Δ.Υ.Πε., τα στρατιωτικά νοσοκομεία και το Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., υπό την εποπτεία των οικείων Γενικών Επιτελείων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, συντάσσουν αναλυτικές καταστάσεις για τους δικαιούχους της οικονομικής ενίσχυσης των παρ. 1 και 2. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη σύνταξη των ανωτέρω καταστάσεων, οι δικαιούχοι καλούνται από τη διοίκηση των νοσοκομείων να δηλώσουν εγγράφως τη συναίνεσή τους στη λήψη της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης από το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, παρέχοντας τα στοιχεία των λογαριασμών τους αποκλειστικά και μόνο προς τον σκοπό της χρήσης τους άπαξ εκ μέρους του κοινωφελούς ιδρύματος, για την απευθείας μεταφορά του ποσού της ιδιωτικής δωρεάς από τους ανωτέρω φορείς προς τους δικαιούχους. Δικαιούχοι που δεν εξεδήλωσαν εγγράφως τη συναίνεσή τους για τη συμμετοχή στο ανωτέρω πρόγραμμα έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, δεν δικαιούνται να λάβουν τη συγκεκριμένη παροχή. Οι λίστες των δικαιούχων και οι δηλώσεις αποδοχής της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, οι οποίες περιλαμβάνουν τον αριθμό φορολογικού μητρώου του δικαιούχου, τον φορέα νοσοκομείο στο οποίο αυτός εργάζεται και τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού του (IBAN), διαβιβάζονται από το Υπουργείο Υγείας στο Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με ασφαλή τρόπο, αποκλειστικά και μόνο προς τον σκοπό της χρήσης τους, για την απευθείας μεταφορά του ποσού της δωρεάς προς τους δικαιούχους.

4. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος υποχρεούται στην ισομερή κατανομή της δωρεάς σε όλους τους δικαιούχους, ανακοινώνοντας στον Υπουργό Υγείας το ποσό της δωρεάς ανά άτομο και υλοποιώντας εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος την καταβολή του ανωτέρω ποσού στους πιστοποιημένους δικαιούχους. Απαγορεύεται κάθε απευθείας επικοινωνία των δικαιούχων με το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αναφορικά με την υλοποίηση της εν λόγω δωρεάς.

5. Το Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος δεσμεύεται για την τήρηση της εμπιστευτικότητας των στοιχείων των δικαιούχων και τη συμμόρφωση του με τις υποχρεώσεις του ως υπευθύνου επεξεργασίας, σύμφωνα με τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων και τις διατάξεις του ν. 4624/2019 (Α΄ 137) κατά την υλοποίηση της δωρεάς του. Περαιτέρω, δεσμεύεται ότι θα προβεί στη σύμφωνα με τα ανωτέρω χρήση των διαβιβαζόμενων στοιχείων των δικαιούχων, άπαξ, για τη μεταφορά των ποσών της δωρεάς, γνωστοποιώντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταφοράς στο Υπουργείο Υγείας ως προς το σύνολο των δικαιούχων και παρέχοντας καταστάσεις ως προς το ποσό της δωρεάς ανά δικαιούχο.

6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται κάθε λεπτομέρεια εφαρμογής των παρ. 1-3, ο τρόπος σύνταξης των βεβαιώσεων δικαιούχων, ο τρόπος προσδιορισμού και οι επιμέρους κατηγορίες δικαιούχων της δωρεάς από τα νοσοκομεία, οι οριζόμενες ως κλινικές νοσηλείας ΜΑΦ και ΜΕΘ για τον κορωνοϊό COVID-19, ο ασφαλής τρόπος μετάδοσης των δεδομένων των δικαιούχων και των στοιχείων λογαριασμών τους στο Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, καθώς και κάθε σχετική προς τα ανωτέρω λεπτομέρεια.

1. Η παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4633/2019 (Α΄161) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στα Τμήματα της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Ετοιμότητας Εκτάκτων Καταστάσεων Δημόσιας Υγείας μπορούν να προΐστανται: α) στο Τμήμα Προγραμματισμού, Σχεδιασμού και Επικοινωνίας για την αντιμετώπιση έκτακτων υγειονομικών αναγκών, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας, β) στο Τμήμα Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης, υπάλληλοι του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Πληροφορικής ή ΠΕ Μηχανικών, γ) στο Τμήμα Διαπολιτισμικής Φροντίδας, υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολόγων, ή ΠΕ Ψυχολόγων ή ΤΕ Επισκεπτών και Επισκεπτριών Υγείας ή ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας.
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης τοποθετείται ανώτερος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων και γενικά στη διαχείριση κρίσεων και στον συντονισμό νοσηλευτικών μονάδων, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ετών. Η τοποθέτηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μεταβατικά, μέχρι την επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, στην οποία ως ειδική προϋπόθεση περιλαμβάνεται η ανωτέρω αναφερόμενη εμπειρία.»

2. Η παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4633/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Συστήνεται θέση Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, η οποία είναι θέση επιπέδου Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης. Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Διεύθυνσης τοποθετείται ανώτερος υπάλληλος κλάδου ΠΕ Διοικητικού, ή ΠΕ Οικονομικού ή ΠΕ Κοινωνιολογίας ή ΠΕ Πληροφορικής του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στην αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων, στην υγειονομική διαχείριση μεταναστών για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών και γενικά στη διαχείριση κρίσεων. Η τοποθέτηση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της Διεύθυνσης γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας μεταβατικά, μέχρι την επιλογή προϊσταμένων σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, στην οποία ως ειδική προϋπόθεση περιλαμβάνεται η ανωτέρω αναφερόμενη εμπειρία.
Σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας, τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης αναπληρώνει στα καθήκοντά του ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος. Σε κρίσεις που αφορούν σε αύξηση των μεταναστευτικών ροών, επιδημίες, πανδημίες, καθώς και σε ασκήσεις συναφείς με τα ανωτέρω, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από πρόταση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης, είναι δυνατόν να μεταβιβάζονται αρμοδιότητες αυτού στον Αναπληρωτή Προϊστάμενο.».

Στην παρ. 8 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Οι δαπάνες υγειονομικής περίθαλψης που καταβάλλονται για παροχές ασθένειας σε είδος που χορηγήθηκαν σε ασφαλισμένους κρατών μελών της ΕΕ., χωρών ΕΟΧ και Ελβετίας ως προσωρινά ή μόνιμα διαμένοντες στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 και του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 987/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, οι οποίες εν συνεχεία αποδίδονται από τους οικείους ευρωπαϊκούς ασφαλιστικούς φορείς στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ως Οργανισμό Σύνδεσης για την αποζημίωση των εν λόγω δαπανών, παρακολουθούνται διακριτά, δεν συνυπολογίζονται στο ανώτατο όριο δαπάνης, όπως αυτό προβλέπεται στην περ. 3 της παρ. ΣΤ` του άρθρου 2 του Μέρους Β του ν. 4336/2015 (Α` 94) και δεν υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 100 παρ. 1 του ν. 4172/2013 και 11 του ν. 4052/2012 (Α` 41). Στις διατάξεις της παρούσας περιλαμβάνονται και όσες από τις ανωτέρω δαπάνες δεν υποβλήθηκαν διακριτά, αλλά μπορούν να πιστοποιηθούν ότι αφορούν στους δικαιούχους περίθαλψης. Τα ανωτέρω ισχύουν από 1.1.2017.».

Δαπάνες που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών έκτακτης προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), τηρουμένων οπωσδήποτε των προϋποθέσεων της παρ. 2 του άρθρου τρίτου της από 25.2.2020 ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), για το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό νοσοκομείων, από τις οικείες Δ.Υ.Πε. κατά τη χρονική περίοδο από 26.2.2020 έως και 30.4.2020 είναι νόμιμες ως προς τις παραληφθείσες ποσότητες παραδοτέων ΜΑΠ μέχρι και 30.4.2020, ανεξαρτήτως του εάν τηρήθηκε η υπαγωγή στον έλεγχο του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52).

1. Οι συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού που υπηρετεί στην κεντρική υπηρεσία και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Υγείας για τις ανάγκες φύλαξης και σίτισης δύναται να παραταθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της ολοκλήρωσης εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης για τις ανάγκες αυτές. Οι συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου διέπονται από το άρθρο 8 του ν. 4506/2017 (Α’ 191) και η παράταση δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.

2. Το χρονικό διάστημα των συμβάσεων της παρ. 1 δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134). 

1. Συστήνονται στα Νοσοκομεία της Χώρας: α) πεντακόσιες (500) οργανικές θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., β) τριακόσιες (300) θέσεις εξειδικευόμενων ιατρών στο γνωστικό αντικείμενο της εξειδίκευσης στην εντατική νοσηλεία και γ) χίλιες (1000) οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού. Οι ως άνω θέσεις συστήνονται για τη στελέχωση με εξειδικευμένο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των πρόσθετων κλινών νοσηλείας των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) των νοσοκομείων της χώρας, που δημιουργούνται στο πλαίσιο υλοποίησης δωρεών προς το Ε.Σ.Υ., πέραν των υφισταμένων μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος οργανικών θέσεων σε Μ.Ε.Θ. και δεν συνυπολογίζονται στα ποσοστά του άρθρου 9 του π.δ. 87/1986 (Α΄ 32). Η κατανομή των θέσεων αυτών ανά νοσοκομείο, κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και αριθμό, πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ.).

2. Ειδικευμένοι ιατροί του Ε.Σ.Υ. που μεταφέρθηκαν προσωρινά, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Διοίκησης των Νοσοκομείων τους ή αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας, σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας κατά τη χρονική περίοδο από 1.2.2020 έως και 30.6.2020 για την κάλυψη εξαιρετικά επειγουσών έκτακτων αναγκών για την καταπολέμηση του κορωνοϊού COVID-19, δικαιούνται όπως παραμείνουν στις θέσεις στις οποίες μεταφέρθηκαν προσωρινά, σε κενή οργανική θέση αντίστοιχης βαθμίδας με τον βαθμό που κατέχουν ως ιατροί του Ε.Σ.Υ., εφόσον αυτή υφίσταται κατά τον χρόνο της αίτησης τους, άλλως σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις ΜΕΘ, της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται η διαδικασία, η αποκλειστική προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης, η διαδικασία επιλογής σε περίπτωση περισσοτέρων αιτούντων για την ίδια κενή οργανική θέση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

3. Οι εξειδικευόμενοι ιατροί στο γνωστικό αντικείμενο της εξειδίκευσης στην εντατική νοσηλεία, σύμφωνα με την παρ. 1, οι οποίοι κατέχουν ήδη θέση στο Ε.Σ.Υ., δικαιούνται, μετά την ολοκλήρωση της εξειδίκευσής τους και εφόσον δεν έχουν καλυφθεί οι ανωτέρω συστηνόμενες οργανικές θέσεις ειδικευμένων στις Μ.Ε.Θ. της παρ. 1, να δηλώσουν την προτίμησή τους για την κατάληψη ισάριθμων κενών οργανικών θέσεων Μ.Ε.Θ.. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται η διαδικασία, η αποκλειστική προθεσμία υποβολής σχετικής αίτησης, η διαδικασία επιλογής σε περίπτωση περισσοτέρων αιτούντων για την ίδια κενή οργανική θέση, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Οι Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.ΟΜ.Υ.) Ειδικού Σκοπού, οι οποίες συστάθηκαν δυνάμει της παρ. 1 του τεσσαρακοστού τέταρτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχόμενου (Α΄ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), όπως επίσης, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του ΕΟΔΥ, συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) που αποτελούνται από ιατρούς, νοσηλευτές και άλλους επαγγελματίες υγείας, δύνανται να προβαίνουν και σε λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού προσώπων-πιθανών κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 για επιδημιολογικούς λόγους, πάντοτε με τη συναίνεση των προσώπων αυτών και σύμφωνα με τις οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, προκειμένου τα δείγματα αυτά να ελέγχονται για να διαπιστωθεί εάν τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα έχουν προσβληθεί από τον κορωνοϊό COVID-19. Το προσωπικό των Κ.Ο.Μ.Υ. και της Γ.Γ.Π.Π., αποκλειστικά και μόνο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του πρώτου εδαφίου, δύναται να καταχωρεί τα στοιχεία ταυτοποίησης των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων, στα οποία διενεργεί λήψη βιολογικού υλικού, στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών από τον κορωνοϊό COVID-19, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία διαλειτουργούν με ασφάλεια με το εν λόγω Μητρώο. 

1. Συστήνονται, πέραν των προβλεπόμενων οργανικών θέσεων, εκατόν εβδομήντα (170) θέσεις ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ., νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού στα ακόλουθα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ.: (α) Γενικό Νοσοκομείο Μυτιλήνης «Βοστάνειο», (β) Γενικό Νοσοκομείο Σάμου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» και (γ) Γενικό Νοσοκομείο Χίου «Σκυλίτσειο».

2. Οι θέσεις που συστήνονται σύμφωνα με την παρ. 1 δεν συνυπολογίζονται στα ποσοστά που προβλέπει το άρθρο 9 του π.δ. 87/1986 (Α΄ 32), στις περιπτώσεις που αυτές τα υπερβαίνουν. Η κατανομή των θέσεων ανά νοσοκομείο, κατηγορία, κλάδο, ειδικότητα και αριθμό, πραγματοποιείται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕ.Σ.Υ.ΠΕ.).

Στην περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α΄ 81), μετά τη λέξη «Κ.Ε.Θ.Ε.Α.» προστίθενται οι λέξεις «της Ε.Κ.Α.Π.Υ.,» και η παρ. 2α διαμορφώνεται ως εξής:
«2.α) Για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών των δημόσιων Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, των Δ.Υ.ΠΕ., του Ε.Κ.Α.Β., του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., του Ε.Κ.Ε.Α., του Ε.Ο.Φ., του Γ.Ν. Θεσσαλονίκης «Γ. Παπαγεωργίου», του Ο.Κ.Α.Ν.Α., του Κ.Ε.Θ.Ε.Α., της Ε.Κ.Α.Π.Υ., των στρατιωτικών νοσοκομείων, του Νοσηλευτικού Ιδρύματος Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) και της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. καταρτίζονται, σε κάθε Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.) της Χώρας, ηλεκτρονικοί κατάλογοι λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού, ανά κατηγορία και κλάδο, για όλους τους κλάδους προσωπικού, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων, στους οποίους εγγράφονται όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται».

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος, για την παροχή υπηρεσιών αποτελεσματικής νοσηλευτικής φροντίδας συστήνονται οι ακόλουθες ειδικότητες και εξειδικεύσεις της νοσηλευτικής επιστήμης: α) ειδικότητες ανακουφιστικής και υποστηρικτικής νοσηλευτικής φροντίδας, γεροντολογικής νοσηλευτικής, επείγουσας και εντατικής νοσηλευτικής, νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/ κοινοτικής νοσηλευτικής, νοσηλευτικής καρδιαγγειακών παθήσεων, νοσηλευτικής ψυχικής υγείας, ογκολογικής νοσηλευτικής, παθολογικής νοσηλευτικής, νοσηλευτικής παίδων, περιεγχειρητικής νοσηλευτικής και β) εξειδικεύσεις διαχείρισης εξωσωματικής κυκλοφορίας, νεφρολογικής νοσηλευτικής, νοσηλευτικής αναισθησιολογίας, νοσηλευτικής αποκατάστασης, νοσηλευτικής ελέγχου λοιμώξεων, νοσηλευτικής στον σακχαρώδη διαβήτη, νοσηλευτικής χειρουργείου, συντονιστή νοσηλευτή μεταμοσχεύσεων και δερματολογικής νοσηλευτικής. Ο συνολικός αναγκαίος χρόνος για τη λήψη νοσηλευτικής ειδικότητας ανέρχεται σε δεκαοκτώ (18) μήνες και ο συνολικός αναγκαίος χρόνος για τη λήψη νοσηλευτικής εξειδίκευσης ανέρχεται σε έξι (6) μήνες μετά από τη λήψη της νοσηλευτικής ειδικότητας.

2. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της ανακουφιστικής και υποστηρικτικής νοσηλευτικής φροντίδας κατανέμεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση στη φροντίδα ασθενών που νοσηλεύονται σε τμήματα νοσοκομείων και σε υπηρεσίες παροχής ανακουφιστικής φροντίδας εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών. Ως εκπαιδευτικές μονάδες των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτήν ορίζονται τμήματα νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας και μονάδες ανακουφιστικής φροντίδας.

3. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της γεροντολογικής νοσηλευτικής κατανέμεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση στη φροντίδα ασθενών που νοσηλεύονται σε τμήματα νοσοκομείων, μονάδες εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), τμήματα επειγόντων περιστατικών (ΤΕΠ) και σε δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (κατ’ οίκον φροντίδα υγείας και Κέντρα Υγείας). Ως εκπαιδευτικές μονάδες των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτήν ορίζονται τμήματα νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

4. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της επείγουσας εντατικής νοσηλευτικής κατανέμεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση στη φροντίδα ασθενών που νοσηλεύονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, μονάδες αυξημένης φροντίδας και σε τμήματα επειγόντων περιστατικών ενηλίκων. Ως εκπαιδευτικές μονάδες των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτήν ορίζονται μονάδες εντατικής θεραπείας, μονάδες αυξημένης φροντίδας και τμήματα επειγόντων περιστατικών των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

5. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής κατανέμεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση σε θέματα δημόσιας υγείας στις κατά τόπους διευθύνσεις δημόσιας υγείας των Δ.Υ.ΠΕ., σε μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, τμήματα νοσοκομείων και τακτικά εξωτερικά ιατρεία (ΤΕΙ), σε κέντρα ψυχικής υγείας, σε δομές παροχής κατ’ οίκον φροντίδας, στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), σε εργαστήρια δημόσιας υγείας και σε σχολικές μονάδες. Ως εκπαιδευτικές μονάδες των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτήν ορίζονται οι διευθύνσεις δημόσιας Υγείας του ν. 4675/2020 (Α΄ 54) των οικείων Δ.Υ.ΠΕ..

6. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της νοσηλευτικής καρδιαγγειακών παθήσεων κατανέμεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση στη φροντίδα ασθενών που νοσηλεύονται σε τμήματα νοσοκομείων, μονάδες εντατικής θεραπείας καρδιοχειρουργικές μονάδες και σε αιμοδυναμική εργαστήρια. Ως εκπαιδευτικές μονάδες των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτήν ορίζονται τμήματα και μονάδες εντατικής θεραπείας των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

7. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας κατανέμεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση στη φροντίδα ασθενών που νοσηλεύονται σε ψυχιατρικά τμήματα νοσοκομείων, κέντρα ψυχικής υγιεινής, κέντρα ημέρας, μονάδες απεξάρτησης, μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και σε κοινωνικούς συνεταιρισμούς περιορισμένης ευθύνης. Ως εκπαιδευτικές μονάδες των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτήν ορίζονται τμήματα νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

8. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της ογκολογικής νοσηλευτικής κατανέμεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση στη φροντίδα ασθενών που νοσηλεύονται σε τμήματα νοσοκομείων, ογκολογικά τμήματα, μονάδες εντατικής θεραπείας, τμήματα επειγόντων περιστατικών και σε μονάδες ανακουφιστικής φροντίδας. Ως εκπαιδευτικές μονάδες των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτήν ορίζονται τμήματα νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

9. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της παθολογικής νοσηλευτικής κατανέμεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση στη φροντίδα ασθενών που νοσηλεύονται σε τμήματα του παθολογικού τομέα νοσοκομείων, σε μονάδες εντατικής θεραπείας και τμήματα επειγόντων περιστατικών. Ως εκπαιδευτικές μονάδες των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτήν ορίζονται τμήματα νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

10. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της Νοσηλευτικής Παίδων κατανέμεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση στη φροντίδα ασθενών, που νοσηλεύονται σε παιδιατρικά τμήματα του παθολογικού και χειρουρνικού τομέα νοσοκομείων, μονάδες εντατικής νοσηλείας νεογνών (ΜΕΝΝ), μονάδες εντατικής θεραπείας παίδων και τμήματα επειγόντων περιστατικών παίδων. Ως εκπαιδευτικές μονάδες των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτήν ορίζονται τμήματα νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

11. Ο χρόνος για τη λήψη της ειδικότητας της περιεγχειρητικής νοσηλευτικής κατανέμεται σε θεωρητική και κλινική άσκηση στη φροντίδα ασθενών, που νοσηλεύονται σε τμήματα του χειρουργικού τομέα νοσοκομείων, στα χειρουργεία, στην αποστείρωση και σε αναισθησιολογικά τμήματα. Ως εκπαιδευτικές μονάδες των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα αυτήν ορίζονται τμήματα νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

12. Συστήνονται δυο χιλιάδες διακόσιες πενήντα (2.250) θέσεις ειδικευομένων νοσηλευτών. Οι ανωτέρω θέσεις ειδικευομένων νοσηλευτών καταλαμβάνονται από νοσηλευτές ΠΕ σε ποσοστό 30% και από νοσηλευτές ΤΕ σε ποσοστό 70%. Τα ανωτέρω ποσοστά μπορεί να μεταβάλλονται μόνο στην περίπτωση ύπαρξης κενών θέσεων σε κάποια κατηγορία. Οι θέσεις στο σύνολό τους αφορούν υποψηφίους που δεν εργάζονται στον δημόσιο τομέα. Νοσηλευτές εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα δύνανται να καταλαμβάνουν με απόσπαση θέση υπεράριθμου ειδικευόμενου σε ποσοστό μέχρι 25% των θέσεων ειδικευομένων νοσηλευτών κάθε εκπαιδευτικής μονάδας.

13. Οι υποψήφιοι για την απόκτηση νοσηλευτικής ειδικότητας ή εξειδίκευσης πρέπει να διαθέτουν ως ελάχιστα αναγκαία προσόντα πτυχίο τριτοβάθμιας νοσηλευτικής εκπαίδευσης ή ισοτίμου σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής επίσημα αναγνωρισμένου στην Ελλάδα και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος νοσηλευτή. Η διαδικασία επιλογής ειδικευομένων νοσηλευτών γίνεται με ευθύνη των Υ.ΠΕ.. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναταινα καθορίζονται τυχόν πρόσθετα κριτήρια επιλογής, γενικά και ειδικά, για κάθε ειδικότητα ή εξειδίκευση, η διαδικασία επιλογής των ειδικευόμενων νοσηλευτών από την οικεία Υ.ΠΕ., καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

14. Η τοποθέτηση των ειδικευομένων γίνεται με απόφαση του διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ.. Κάθε ειδικευόμενος συνάπτει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ισόχρονης διάρκειας με τον προβλεπόμενο κατά νόμο χρόνο ειδίκευσης, με το νομικό πρόσωπο, στο οποίο εντάσσεται οργανικά η εκπαιδευτική μονάδα του. Οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές λαμβάνουν, καθ’ όλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους, τον βασικό μισθό του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου της εκπαιδευτικής κατηγορίας του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), στην οποία ανήκουν, καθώς και τις λοιπές μισθολογικές παροχές του ιδίου νόμου που λαμβάνει το μόνιμο νοσηλευτικό προσωπικό. Οι αποσπασμένοι υπεράριθμοι ειδικευόμενοι νοσηλευτές λαμβάνουν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης.

15. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εξειδικεύονται το πρόγραμμα και η κατανομή της θεωρητικής και κλινικής εκπαίδευσης των ειδικευομένων, οι υποχρεώσεις των ειδικευομένων και των εκπαιδευτών τους, ο αριθμός των ειδικευομένων και η κατανομή των θέσεων ανά ειδικότητα, υγειονομική περιφέρεια και εκπαιδευτική μονάδα ειδικότητας για κάθε χρονική περίοδο ειδικότητας, οι προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις απόκτησης νοσηλευτικής ειδικότητας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

16. Για τη χρονική περίοδο λήψεως νοσηλευτικής ειδικότητας 2020-2021, ο συνολικός αριθμός των θέσεων των ειδικευομένων νοσηλευτών της παρ. 12, κατανέμεται σε χίλιες εξακόσιες πενήντα (1.650) θέσεις ειδικευόμενων επείγουσας και εντατικής νοσηλευτικής και εξακόσιες (600) θέσεις ειδικευόμενων νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/κοινοτικής νοσηλευτικής. Για την εν λόγω χρονική περίοδο, η κατανομή των θέσεων των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της επείγουσας και εντατικής νοσηλευτικής ορίζεται με την απόφαση της παρ. 18, ενώ των θέσεων των ειδικευόμενων νοσηλευτών στην ειδικότητα της νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/ κοινοτικής νοσηλευτικής σύμφωνα με τον πίνακα 1 του Παραρτήματος.

17. Για τη χρονική περίοδο λήψεως νοσηλευτικής ειδικότητας 2020-2021, η επιλογή των υποψηφίων διενεργείεται από τις οικείες Υ.ΠΕ. μέχρι την 30ή.9.2020, με άμεση ένταξη των ειδικευομένων στους φορείς υποδοχείς για την ειδικότητα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 16.

18. Εντός ενός (1) μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Υγείας, με την οποία εξειδικεύονται η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων ειδικευομένων νοσηλευτών για τη χρονική περίοδο 2020-2021, τα αναγκαία προσόντα, το πρόγραμμα και η κατανομή της θεωρητικής και κλινικής εκπαίδευσης των ειδικευομένων για την ίδια ως άνω περίοδο, η κατανομή των θέσεων ανά επιμέρους εκπαιδευτική μονάδα ειδικότητας και καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

 

Παράρτημα
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΘΕΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

 

ΥΠΕ.

ΘΕΣΕΙΣ

1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

120

2η ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

120

3η ΥΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

120

4η ΥΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

34

5η ΥΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

72

6η ΥΠΕ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

100

7η ΥΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ

34

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

600

1. Την επιστημονική ευθύνη διαμόρφωσης του εκπαιδευτικού προγράμματος των ειδικοτήτων της νοσηλευτικής, έχει Τριμελές Συμβούλιο Εκπαίδευσης που αποτελείται από ένα (1) μέλος ΔΕΠ με γνωστικό αντικείμενο αντίστοιχο της κάθε ειδικότητας, έναν (1) Συντονιστή Εκπαίδευσης και έναν (1) Αναπληρωτή Συντονιστή Εκπαίδευσης με τους αναπληρωτές τους, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας.

2. Με απόφαση του Διοικητή κάθε Υ.ΠΕ., μετά από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου της, ορίζονται «Συντονιστές Εκπαίδευσης» και «Αναπληρωτές Συντονιστές Εκπαίδευσης» των ειδικευομένων νοσηλευτών με τριετή θητεία, για την εποπτεία και τον συντονισμό της κλινικής και θεωρητικής εκπαίδευσής τους στην οικεία Δ.Υ.ΠΕ.. Ο «Συντονιστής Εκπαίδευσης» είναι νοσηλευτής ΠΕ, κάτοχος διδακτορικού διπλώματος, μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης ή ειδικότητας, που πληροί τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου και υπηρετεί σε ένα από τα νοσοκομεία ή τα κέντρα υγείας ή τη Δ.Υ.ΠΕ. Ο «Αναπληρωτής Συντονιστής Εκπαίδευσης» ορίζεται ανά εκπαιδευτική μονάδα, κατέχει τα ίδια προσόντα με τον Συντονιστή και επικουρεί το έργο αυτού στο επίπεδο που του αντιστοιχεί. Κάθε Συντονιστής Εκπαίδευσης ελέγχει την εφαρμογή της θεωρητικής και κλινικής εκπαίδευσης των ειδικευομένων, εγκρίνει το πρόγραμμα εναλλαγής των ειδικευομένων στους χώρους παροχής της ειδικότητας, κατανέμει τους ειδικευομένους με απόφασή του στους χώρους άσκησής τους, εκδίδει πιστοποιητικό περάτωσης της εκπαίδευσης και ορίζει τους εκπαιδευτές της ειδικότητας, μετά από γνώμη του προϊσταμένου της νοσηλευτικής υπηρεσίας του αντίστοιχου νοσοκομείου και/ή μετά τη γνώμη του προϊστάμενου της διεύθυνσης δημόσιας υγείας της αντίστοιχης Δ.Υ.ΠΕ. σε κάθε χώρο, όπου εκπαιδεύονται οι ειδικευόμενοι.

3. Για την παρακολούθηση της πορείας της κλινικής και θεωρητικής εκπαίδευσης των ειδικευόμενων νοσηλευτών καθιερώνεται το «Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Εκπαίδευσης» του ειδικευομένου, στο οποίο καταγράφονται το περιεχόμενο της εκπαίδευσής του, η απόδοση και η πρόοδός του, καθώς και η αντίστοιχη δραστηριότητα των εκπαιδευτών του.

4. Ο τίτλος της νοσηλευτικής ειδικότητας απονέμεται με απόφαση του διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ., μετά τη συμπλήρωση του χρόνου εκπαίδευσης του ειδικευομένου και την επιτυχή συμμετοχή του σε γραπτές και προφορικές εξετάσεις, που διεξάγονται μια φορά το εξάμηνο, στην έδρα της Υ.ΠΕ., όπου εκπαιδεύτηκε ο ειδικευόμενος.

5. Οι γραπτές εξετάσεις προηγούνται των προφορικών, έχουν πανελλαδικό χαρακτήρα και γίνονται με το σύστημα των ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε όλο το φάσμα του γνωστικού αντικειμένου της αντίστοιχης ειδικότητας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζεται Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικευομένων Νοσηλευτών με τριετή θητεία για τη δημιουργία δεξαμενής τράπεζας θεμάτων, συγκροτούνται τριμελείς επιτροπές διενέργειας εξετάσεων ανά ειδικότητα και ανά Υ.ΠΕ. και προσδιορίζονται η διαδικασία των εξετάσεων και ο τρόπος διαμόρφωσης της τελικής βαθμολογίας των εξεταζομένων με αναφορά στο γραπτό και προφορικό σκέλος της εξέτασής τους.

6. Όσοι υποψήφιοι δεν πέτυχαν στις εξετάσεις, έχουν το δικαίωμα να προσέλθουν σε επόμενες εξετάσεις. Σε περίπτωση μη επιτυχούς εξέτασης για τρίτη φορά, οι ειδικευόμενοι υποχρεούνται να επαναλάβουν την εκπαίδευση τους για έξι (6) μήνες, οπότε και επανατοποθετούνται ως άμισθοι υπεράριθμοι σε εκπαιδευτικές μονάδες, μετά από αίτησή τους που υποβάλλεται στην έδρα της Υ.ΠΕ., όπου εκπαιδεύτηκαν τον τελευταίο χρόνο της κύριας ειδικότητας. 

Στο άρθρο 32 του ν. 4461/2017 (Α΄38) προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Η προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. για τη στελέχωση των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) δύναται, μετά από σχετική αιτιολογημένη εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομοσοκομείου, να εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας και να διενεργείται μόνο για μία ή ορισμένες, από τις προβλεπόμενες ως αναγκαίες, ειδικότητες του πρώτου εδαφίου».

1. Η περ. ε΄ του άρθρου 114 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43) αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) αν ο ιατρός ή ο οδοντίατρος καταδικαστεί αμετάκλητα για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, πλαστογραφία, κιβδηλεία, παραχάραξη, για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών, για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παιδοκτονία, για εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, για εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, για αισχροκέρδεια, για δωροληψία, για αρπαγή, καθώς και για τα αδικήματα των άρθρων 221 παρ. 1 (έκδοση ψευδούς ιατρικής πιστοποίησης), 304 Α (σωματική βλάβη εμβρύου ή νεογνού), 304 παρ. 1 (διακοπή της κύησης) και 306 (έκθεση) Π.Κ..»

2. Το άρθρο 115 του ν. 4600/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 115
Αναστολή ισχύος της βεβαίωσης ή της άδειας άσκησης του ιατρικού και οδοντιατρικού επαγγέλματος
Η ισχύς της βεβαίωσης ή της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του ιατρού ή του οδοντιάτρου αναστέλλεται: α) αν επιβληθεί στον ιατρό ή στον οδοντίατρο, ανέκκλητα από τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, η πειθαρχική ποινή στέρησης του δικαιώματος της άσκησης του επαγγέλματος για ορισμένο χρονικό διάστημα και υπό την προϋπόθεση ότι η εκτέλεση της πειθαρχικής ποινής δεν έχει ανασταλεί,
β) για ορισμένο χρονικό διάστημα εφόσον ο ιατρός ή ο οδοντίατρος στερηθεί, σύμφωνα με το άρθρο 60 Π.Κ., θέσεως ή αξιώματος και για όσο χρόνο ισχύει η στέρηση αυτή,
γ) μετά την άσκηση ποινικής δίωξης κατά ιατρού ή οδοντιάτρου για τα αδικήματα της περ. ε΄ του άρθρου 114, εφόσον ληφθεί αιτιολογημένη απόφαση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου ή της Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας περί αναστολής της ισχύος της βεβαίωσης ή της άδειας άσκησης του επαγγέλματος, κατόπιν γνώμης του Πειθαρχικού Συμβουλίου του οικείου Ιατρικού ή Οδοντιατρικού Συλλόγου, εντός των ορίων αρμοδιότητας του οποίου τελέστηκε το αδίκημα, και κλήση για παροχή εξηγήσεων του ελεγχόμενου ιατρού, εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας ή προς διασφάλιση του λειτουργήματος της ιατρικής, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (Α΄ 287). Στην περίπτωση αυτή, η αναστολή διαρκεί για χρονικό διάστημα έως δώδεκα (12) μηνών, μετά την πάροδο του οποίου η υπόθεση εξετάζεται εκ νέου από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο ή την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, σύμφωνα με την ανωτέρω διαδικασία.
Ο αρμόδιος εισαγγελέας οφείλει να ανακοινώνει στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, αμελλητί, κάθε περίπτωση ασκήσεως ποινικής διώξεως για τα αδικήματα της περ. ε΄ του άρθρου 114. Τα ανωτέρω πειθαρχικά όργανα δικαιούνται να λάβουν αντίγραφο του κλητηρίου θεσπίσματος ή του κατηγορητηρίου, εφόσον έχει συνταχθεί, καθώς και αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης για πειθαρχικό έλεγχο. Ο Γραμματέας του δικαστηρίου ή του δικαστικού συμβουλίου υποχρεούται να ανακοινώνει αμέσως στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία τα παραπεμπτικά ή απαλλακτικά βουλεύματα σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, καθώς και τις εκδοθείσες σε κάθε βαθμό δικαιοδοσίας, καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις κατά του κατηγορούμενου ιατρού ή οδοντίατρου.

3. Η παρ. 2 του άρθρου 321 του ν. 4512/2018 (Α΄ 5) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου έχει δυνατότητα όταν: α) υπάρχει κίνδυνος διάπραξης από καταδικασμένο ιατρό νέων αδικημάτων, β) υπάρχει κίνδυνος και ανάγκη προστασίας για την δημόσια υγεία, γ) υπάρχει κίνδυνος για τους ασθενείς, να εισηγηθεί προς τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, με αιτιολογημένη απόφασή του και κατόπιν ακροάσεως του ενδιαφερομένου ιατρού, την προσωρινή αναστολή της άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος-λειτουργήματος του ιατρού. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος οφείλει να προβεί στην ανάκληση της βεβαίωσης παύσης ισχύος της αναστολής μετά από σχετική εισήγηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου.». 

1. Για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος, οι δαπάνες για αναγκαίες διαγνωστικές πράξεις και οι δαπάνες νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των στρατιωτικών και των πολιτικών υπαλλήλων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που υπηρετούν σε Αρχές εκτός ΕΕ και οι οποίοι έχουν προσβληθεί ή προσβάλλονται από τον κορωνοϊό COVID-19, καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τα ταμειακά διαθέσιμα των οικείων Στρατιωτικών Ακολούθων Αμυνας. Αν αυτά δεν επαρκούν, ζητείται η αποστολή εμβάσματος από το οικείο Γενικό Επιτελείο. Οι ρυθμίσεις της παρ. 1 καταλαμβάνουν και τα μέλη των οικογενειών των στρατιωτικών και των πολιτικών υπαλλήλων του ΥΠΕΘΑ που διαμένουν με αυτούς.

2. Για τον έλεγχο και την απόδοση των δαπανών της παρ. 1, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στα άρθρα 17 και 18 του π.δ. 432/1983 (Α΄ 162).

Παρατείνονται αυτοδικαίως για δώδεκα (12) μήνες από τη λήξη τους, οι συναφθείσες στο πλαίσιο της παρ. 2 του άρθρου 25 του ν. 4613/2019 (Α΄ 78), συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με ημερομηνία λήξης εντός του μηνός Ιουνίου 2020.

1. Η περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) αίτηση προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) για την ασφάλεια της αεροπλοΐας».

2. Η περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4635/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. Σε περίπτωση μεταβολών στις δομικές κατασκευές κεραιών περιβαλλοντικής κατηγορίας Β, οι οποίες υπάγονται σε πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4014/2011 (Α’ 209) και οι οποίες δεν εμπίπτουν στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 29 του παρόντος νόμου, εφόσον αυτές αφορούν: α) κατασκευές κεραιών, των οποίων οι κατασκευές στήριξης, όπως αυτοστήρικτοι ιστοί, δικτυώματα, πυλώνες ή αντίστοιχες δομικές κατασκευές, είτε εδράζονται επί εδάφους και το μέγιστο ύψος κατασκευής κεραίας, μετά τις τροποποιήσεις, παραμένει μικρότερο των δεκαπέντε (15) μέτρων, είτε εδράζονται επί κτιρίου και το μέγιστο ύψος κατασκευής κεραίας, μετά τις τροποποιήσεις, παραμένει μικρότερο των δέκα (10) μέτρων, β) κατασκευές κεραιών, που δεν περιλαμβάνουν κατασκευές στήριξης όπως αυτοστήρικτους ιστούς, δικτυώματα, πυλώνες ή αντίστοιχες δομικές κατασκευές, αλλά η στήριξη αυτών γίνεται σε υφιστάμενες δομικές κατασκευές με χρήση μεταλλικών στηριγμάτων, οι διαστάσεις των οποίων, μετά από την τροποποίηση, δεν ξεπερνά τα δύο (2) μέτρα. Η δήλωση στις αμέσως παραπάνω περιπτώσεις υποβάλλεται στο ΣΗΛΥΑ συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά: (α) επικαιροποιημένη μελέτη ραδιοεκπομπών, που αφορά στο σύνολο των κεραιοσυστημάτων της κατασκευής κεραίας, εφόσον απαιτείται, (β) επικαιροποίηση της δήλωσης υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) με όλες τις απαραίτητες εγκρίσεις, (γ) αίτηση προς την ΥΠΑ σχετικά με την ασφάλεια της αεροπλοΐας. Η δήλωση τίθεται σε ισχύ μετά την έκδοση θετικής γνωμοδότησης μέσω του ΣΗΛΥΑ, από: (αα) την ΕΕΑΕ και (ββ) την ΥΠΑ. Στην περίπτωση αυτή, μετά από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ενημερώνεται ο πολεοδομικός φάκελος στο e-Άδειες.».

3. Η παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 4635/2019 (Α’ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 34 εκκρεμείς διαδικασίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων από την ΕΕΤΤ ολοκληρώνονται, σύμφωνα με τη νομοθεσία που ίσχυε κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης με την οποία διαπιστώθηκε η παράβαση.».

1. Η χορήγηση αποσπασμάτων των ληξιαρχικών πράξεων του ν. 344/1976 (Α’ 143) μπορεί να γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης με βάση τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών. Τα αποσπάσματα αυτά μπορούν να χορηγούν με τον ίδιο τρόπο και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Για την αποδεικτική δύναμη των αποσπασμάτων ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 344/1976.

2. Η χορήγηση πιστοποιητικών δημοτολογίου μπορεί να γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης με βάση τα στοιχεία του Μητρώου Πολιτών. Τα πιστοποιητικά αυτά μπορούν να χορηγούν με τον ίδιο τρόπο και τα ΚΕΠ. Για την αποδεικτική δύναμη των πιστοποιητικών ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 17 του ν. 3274/2004 (Α΄ 195).

3. Τα αποσπάσματα των ληξιαρχικών πράξεων και τα πιστοποιητικά δημοτολογίου που χορηγούνται σύμφωνα με το παρόν φέρουν: α) τα στοιχεία που ορίζονται στην παρ. 3 του εικοστού τετάρτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), και β) τα στοιχεία του αρμόδιου για την έκδοσή του οργάνου, γίνονται δε υποχρεωτικά αποδεκτά σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου εικοστού τετάρτου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε και ισχύει.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται η διαδικασία χορήγησης των αποσπασμάτων και των πιστοποιητικών του παρόντος, τα πρότυπα των χορηγούμενων αποσπασμάτων και πιστοποιητικών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. 

H παρ. 3 του άρθρου 180 του ν. 4412/2016 (Α΄147) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Α) Στα έργα που εκτελούνται από άλλους φορείς, εκτός από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί με διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, να γίνονται οι αναγκαίες προσαρμογές ή διαφοροποιήσεις των σχετικών διαδικασιών του και των θεμάτων που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο για την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων φορέων και έργων. Με το διάταγμα αυτό μπορεί να ενοποιούνται ή να συντέμνονται και οι διαδικασίες που αναφέρονται στη διοικητική και δικαστική επίλυση των διαφορών ή να καταργούνται βαθμοί των διαδικασιών αυτών.
Β) Στα έργα που εκτελούνται από άλλους φορείς, εκτός από τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μπορεί με κοινή απόφαση που εκδίδεται από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών και τον κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργό, να γίνεται ο ειδικότερος προσδιορισμός των οργάνων και συμβουλίων που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν για τα έργα των φορέων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα που έχουν καθοριστεί με προγενέστερες διατάξεις διατηρούν τις αρμοδιότητές τους μέχρι την έκδοση νέας απόφασης».

1. Οι εμπορικές πτήσεις που πραγματοποιούνται κατά το δίμηνο Απριλίου και Μαΐου 2020, αποζημιώνονται με το ποσό των είκοσι (20) ευρώ ανά προσφερόμενη θέση, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.

2. Το ποσό καταβάλλεται από κονδύλια του Υπουργείου Οικονομικών μετά από αίτημα και σχετική βεβαίωση των αεροπορικών εταιρειών ότι οι προσφερόμενες θέσεις ανά αεροσκάφος και η συχνότητα πτήσεων είναι τα ελάχιστα δυνατά για την κάλυψη της ανάγκης μεταφοράς επιβατών/φορτίου.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

1. Κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων, για πτήσεις εκμετάλλευσης τακτικών αεροπορικών γραμμών, στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας βάσει των άρθρων 16, 17 και 18 του Κανονισμού 1008/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών γραμμών στην Κοινότητα, χωρίς τροποποίηση των υφισταμένων συμβάσεων, καταβάλλεται κατ’ εξαίρεση, κατά το δίμηνο Απριλίου και Μαΐου 2020, επιπλέον αντιστάθμισμα στις εν λόγω πτήσεις, που ανέρχεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ ανά προσφερόμενη θέση, πλέον αναλογούντος ΦΠΑ.

2. Το ποσό της παρ. 1 καταβάλλεται, επιπλέον του αναλογούντος ποσού όπως αυτό υπολογίζεται βάσει του Παραρτήματος υπ. αριθ. Πέντε (Παράρτημα V) των ισχυουσών συμβάσεων, σε βάρος των ειδικών λογαριασμών των Τελών Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας κατά παρέκκλιση λοιπών διαδικασιών, και με εισήγηση του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, παράλληλα με το ήδη προβλεπόμενο αντιστάθμισμα.

3. Ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων βεβαιώνεται με σχετική υπεύθυνη δήλωση (του ν. 1599/1986, Α΄ 75) του Αερομεταφορέα.

4. Για το ανωτέρω διάστημα, καλύπτονται κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στις οικείες συμβάσεις, η ελάχιστη συχνότητα πτήσεων και οι ελάχιστες προσφερόμενες θέσεις εβδομαδιαίως ανά γραμμή και ανά κατεύθυνση όπως έχουν προβλεφθεί για τη χαμηλή (χειμερινή) περίοδο, σε κάθε αντίστοιχη Σύμβαση.

5. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών δύναται να τροποποιούνται οι συχνότητες ή οι προορισμοί ή και να αναστέλλονται οι υφιστάμενες Συμβάσεις εκμετάλλευσης τακτικών αεροπορικών γραμμών, στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας κατόπιν εισήγησης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, με ειδική αιτιολόγηση που αποδεικνύει ότι παρέλκει, λόγω των συνθηκών, η αναγκαιότητα εκτέλεσης ή επιδότησης αυτών.

Η παρ. 4 του άρθρου 9 του π.δ. 38/2012 (Α΄ 75), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Σε περίπτωση ανυπέρβλητου κωλύματος δύναται να αναβληθεί μέχρι και τρείς (3) μήνες η σύγκληση του Συμβουλίου Κρίσεων Ανθυπασπιστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και του Συμβουλίου Κρίσεων Υπαξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενοφυλάκων, με αιτιολογημένη απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.. Στις περιπτώσεις που ο Αρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. κωλύεται ή δεν έχει επιλεγεί, αποφασίζει ο οικείος Υπουργός. Επίσης, δύναται να παραταθεί μέχρι έναν (1) μήνα ο χρόνος περάτωσης των εργασιών οποιουδήποτε Συμβουλίου Κρίσεων με αιτιολογημένη απόφαση του Προέδρου του.

Μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020 οι μεταθέσεις των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. πραγματοποιούνται σύμφωνα με το π.δ. 33/2009 (Α΄ 50), με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στο άρθρο 26 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184). 

1. Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3978/2011 (Α΄137) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι υπηρεσίες και τα όργανα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος, του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών που ασκούν τις αρμοδιότητες επί θεμάτων που αφορούν στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης των συμβάσεων προμηθειών, έργων και υπηρεσιών του παρόντος νόμου στον τομέα της ασφάλειας και ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την προσαρμογή του παρόντος νόμου στον τομέα της ασφάλειας. Η έκδοση του προεδρικού διατάγματος αυτού δεν συνιστά προϋπόθεση για την εφαρμογή του παρόντος νόμου.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 3978/2011, οι λέξεις «Υπουργού Εθνικής Άμυνας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αρμόδιου Υπουργού».

3. Στο άρθρο 30 του ν. 3978/2011 μετά την παρ. 9 προστίθεται νέα παρ. 10, ως εξής:
«10. Οι τεχνικές προδιαγραφές για προμήθειες, έργα και υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου εγκρίνονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.»

4. Στην παρ. 5 του άρθρου 31 του ν. 3978/2011, οι λέξεις «Υπουργού Εθνικής Άμυνας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αρμόδιου Υπουργού».

5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 14 του άρθρου 41 του ν. 3978/2011, οι λέξεις «Υπουργού Εθνικής Άμυνας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αρμόδιου Υπουργού».

6. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 3978/2011, οι λέξεις «Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αρμόδιου Υπουργείου».

7. Στο τέλος του άρθρου 81 του ν. 3978/2011 προστίθεται παρ. 4, ως εξής:
«4. Ειδικά για τις συμβάσεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής στον τομέα της ασφάλειας, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος της παρ. 2 του άρθρου 105, για τα ζητήματα που σχετίζονται με εγγυητικές επιστολές εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως ισχύει.»

8. Στο τέλος του άρθρου 87 του ν. 3978/2011 προστίθεται παρ. 3, ως εξής:
«3. Ειδικά για συμβάσεις του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, η απόφαση: α) για την έγκριση ή μη των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, β) για την κατακύρωση ή μη της σύμβασης στο όνομα του επιλεγέντος οικονομικού φορέα και γ) για την έγκριση ή μη της αντίστοιχης δαπάνης, λαμβάνεται για ποσό άνω των πενήντα (50) εκατομμυρίων ευρώ από το ΚΥΣΕΑ, μετά από γνώμη της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής και εισήγηση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για συμβάσεις μικρότερης οικονομικής αξίας, η απόφαση λαμβάνεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μετά από γνώμη της αρμόδιας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μπορεί, κατά την κρίση του ή εφόσον το ζητήσει η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, να εισάγει το θέμα στο ΚΥΣΕΑ για τη λήψη της τελικής απόφασης.»

9. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 3978/ 2011 (Α΄137) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά σε ό, τι αφορά στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, τα σχετικά με την εκτέλεση των συμβάσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, εξακολουθούν να διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως ισχύει.».

1. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων σε όσα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) η θητεία του υπηρετούντος Πρύτανη και υπηρετούντων Αντιπρυτάνεων λήγει στις 31.8.2020, πραγματοποιείται από τη Σύγκλητο δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας αυτών, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

2. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των μονομελών οργάνων των Α.Ε.Ι., η θητεία των οποίων λήγει στις 31.8.2020 και τα οποία δεν εμπίπτουν στην παρ. 1, πραγματοποιείται από το αρμόδιο ανά περίπτωση όργανο δύο (2) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας αυτών, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος και έως την 15η Ιουλίου 2020, οι Επιτροπές Ενστάσεων κατά την εξέταση των ενστάσεων της παρ. 9 του άρθρου 2 και του άρθρου 7 του ν. 2308/1995 (Α΄114) και των αιτήσεων διόρθωσης της παρ. 4α του άρθρου 6 του ν. 2308/1995, οι οποίες παραπέμπονται από το γραφείο κτηματογράφησης αυτεπαγγέλτως στην Επιτροπή προς κρίση και αφορούν μελέτες κτηματογράφησης, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η ανάρτηση των προσωρινών κτηματολογικών στοιχείων, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων: α) δύνανται να συνεδριάζουν κατά τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 429/13.03.2020 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 850) και β) οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και οι τεχνικοί σύμβουλοι, κατά την εξέταση των υποθέσεών τους, δεν παρίστανται ενώπιον της Επιτροπής και υποχρεούνται μέχρι την προηγούμενη ημέρα της ορισθείσας συνεδρίασης να προσκομίσουν στο γραφείο κτηματογράφησης τον φάκελο της υπόθεσής τους. Το γραφείο κτηματογράφησης διαβιβάζει αμελλητί στην αρμόδια Επιτροπή τον φάκελο της υπόθεσης.

2. Από το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 4685/2020 (Α΄ 92) διαγράφονται οι λέξεις «Βριλησσίων» και «Πειραιά».

3. Από το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 226Α του ν. 4555/2018 (Α΄ 133), διαγράφονται οι λέξεις «με έδρα εντός των ορίων της κάθε Περιφέρειας που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση».

1. Το χρονικό διάστημα της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών της Χώρας (13.3.2020 31.5.2020) δεν υπολογίζεται στις νόμιμες και δικαστικές προθεσμίες για τη διενέργεια διαδικαστικών και εξώδικων πράξεων, καθώς και άλλων ενεργειών ενώπιον των δικαστηρίων, συμβολαιογράφων ως υπαλλήλων του πλειστηριασμού, υποθηκοφυλακείων, κτηματολογικών γραφείων και άλλων τρίτων προσώπων. Μετά τη λήξη της παραπάνω αναστολής οι προθεσμίες αυτές τρέχουν για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η αντίστοιχη προβλεπόμενη από τον νόμο προθεσμία. Ειδικότερα οι προθεσμίες της παρ. 2 του άρθρου 215, των παρ. 1 και 2 του 237 και του άρθρου 238 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ), καθώς και οι προθεσμίες άσκησης ανακοπών, με εξαίρεση τις προθεσμίες του άρθρου 934 ΚΠολΔ, ένδικων μέσων και πρόσθετων λόγων δεν συμπληρώνονται, αν δεν παρέλθουν επιπλέον τριάντα (30) ημέρες από την προβλεπόμενη λήξη τους.

2. Σε περίπτωση που η συζήτηση υπόθεσης οποιουδήποτε βαθμού δικαιοδοσίας και με οποιαδήποτε διαδικασία ματαιώθηκε διαρκούσης της αναστολής, δηλαδή μέχρι και τις 31.5.2020, ορίζεται αυτεπαγγέλτως, με πράξη του προέδρου του τμήματος ή του δικαστή, ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο σε σύντομη κατά το δυνατόν δικάσιμο και κατά προτεραιότητα εντός του χρονικού διαστήματος από 1.7.2020 έως 15.7.2020 ή από 1.9.2020 έως 15.9.2020. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα μπορεί να γνωστοποιείται η νέα δικάσιμος με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα.

3. Στις εκκρεμείς υποθέσεις της παλαιάς τακτικής διαδικασίας του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, καθώς και στις εκκρεμείς δίκες ενώπιον του Εφετείου, που αφορούν εφέσεις κατά ερήμην αποφάσεων, που είχαν εκδοθεί κατά την ίδια διαδικασία, αν ο χρόνος πριν από τη δικάσιμο, που πρέπει το αργότερο να κατατεθούν οι προτάσεις και οι αντικρούσεις των διαδίκων, εμπίπτει στο χρονικό διάστημα της αναστολής, οι δε διάδικοι δεν έχουν καταθέσει ήδη προτάσεις και αντικρούσεις με τα σχετικά αποδεικτικά τους μέσα και διαδικαστικά έγγραφα, οι σχετικές δίκες, που έχουν προσδιορισθεί σε δικάσιμο μετά τις 31.5.2020, αναβάλλονται αυτεπαγγέλτως και με πράξη του προέδρου του τριμελούς συμβουλίου ή του αρμόδιου δικαστή, ορίζεται οίκοθεν ημέρα και ώρα συζήτησης στο ακροατήριο σε σύντομη κατά το δυνατόν δικάσιμο και κατά προτεραιότητα εντός του χρονικού διαστήματος από 1.7.2020 έως 15.7.2020 και από 1.9.2020 έως 15.9.2020. Η εγγραφή της υπόθεσης στο οικείο πινάκιο, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος γνωστοποιείται από τον γραμματέα στον δικηγορικό σύλλογο της έδρας του δικαστηρίου και στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα μπορεί να γνωστοποιείται η δικάσιμος που ορίστηκε με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα.

4. Με την επιφύλαξη των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ στον πρώτο και δεύτερο βαθμό, όπως και στον Άρειο Πάγο, κατά το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως 15.9.2020, ο πρόεδρος του δικαστηρίου ή ο αρμόδιος δικαστής κατανέμει χρονικά εντός της αυτής ημέρας τις εγγεγραμμένες στο πινάκιο ή έκθεμα υποθέσεις και ο καταμερισμός αυτός με πρωτοβουλία του γραμματέα γνωστοποιείται ακολούθως, και πάντως το αργότερο την προηγούμενη της δικασίμου εργάσιμη ημέρα, στους διαδίκους ή στους πληρεξούσιους δικηγόρους τους, με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στον οικείο δικηγορικό σύλλογο, στην Κεντρική Υπηρεσία του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και προσθέτως στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, εφόσον είναι γνωστή, ή με ανάρτηση στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr για όσα δικαστήρια και διαδικασίες έχουν ενταχθεί στο εν λόγω σύστημα. Στις υποθέσεις αυτές παρέχεται η δυνατότητα αναβολής ατελώς και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Η αναβολή μπορεί να δοθεί και χωρίς παράσταση των πληρεξούσιων δικηγόρων στο ακροατήριο κατά την εκφώνηση της υπόθεσης από το οικείο πινάκιο ή έκθεμα κατά την ημέρα της δικασίμου, εφόσον οι δικηγόροι αυτοί διατυπώσουν σχετικό αίτημα σε κοινή ανέκκλητη δήλωσή τους, κατά την παρ. 2 του άρθρου 242 ΚΠολΔ και κατ’ απόκλιση της παρ. 2 του άρθρου 115 ΚΠολΔ, η οποία υποβάλλεται στην οικεία γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας.

5. Στις ίδιες υποθέσεις, εφόσον όλοι οι διάδικοι δεν επιθυμούν να εξετάσουν κατά τη συζήτηση των υποθέσεων μάρτυρα, μπορούν να το δηλώσουν στη γραμματεία του δικαστηρίου μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέχρι τη δωδεκάτη ώρα της προηγούμενης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, προκειμένου η συζήτηση της υπόθεσής τους να τεθεί στην αρχή του πινακίου ή εκθέματος. Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τη συζήτηση των υποθέσεων της παρ. 3.

6. Οι διάδικοι μπορούν να προσκομίσουν ένορκες βεβαιώσεις που λαμβάνονται ενώπιον δικηγόρου της έδρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας ή της διαμονής του μάρτυρα κατά τη διαδικασία των άρθρων 422 έως 424 του ΚΠολΔ, όπως αυτή συμπληρώνεται με τα επόμενα εδάφια. Η ένορκη βεβαίωση δεν μπορεί να ληφθεί ενώπιον των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Αμέσως μετά τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης, ο δικηγόρος ενώπιον του οποίου αυτή δόθηκε την αποστέλλει ηλεκτρονικά στο δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκει και λαμβάνει ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Με την ηλεκτρονική απόδειξη η ένορκη βεβαίωση αποκτά βέβαιη χρονολογία και μοναδικό αριθμό. Ο δικηγόρος χορηγεί αντίγραφα της ένορκης βεβαίωσης μαζί με την ως άνω ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Όμοια αντίγραφα χορηγεί και ο οικείος δικηγορικός σύλλογος μέσω της διαδικτυακής πύλης portal.olomeleia.gr. Τα αρχεία των ένορκων βεβαιώσεων που λαμβάνονται ενώπιον δικηγόρου κατά την παρούσα παρ., τηρούνται στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, σύμφωνα με αποφάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων.

7. Αν οι προθεσμίες του άρθρου 228, της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 591, της παρ. 2 του άρθρου 686 και της παρ. 3 του άρθρου 748 ΚΠολΔ, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες προθεσμίες κλήτευσης των διαδίκων έληγαν ή λήγουν εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής και ο υπολειπόμενος χρόνος συμπλήρωσής τους, όπως οριοθετείται στην παρ. 1, δεν επαρκεί για την τήρηση των προθεσμιών αυτών, οι υποθέσεις αναβάλλονται υποχρεωτικά μετά από αίτημα οποιουδήποτε των διαδίκων, ατελώς και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ.

8. Προσωρινές διαταγές των άρθρων 691Α και 781 του ΚΠολΔ, καθώς και προσωρινές διαταγές ή διατάξεις αποφάσεων επί αιτήσεων αναστολής της εκτέλεσης ή της εκτελεστότητας σε υποθέσεις κάθε φύσης και διαδικασίας, οι οποίες χορηγήθηκαν μέχρι τη ματαιωθείσα λόγω της αναστολής των δικών συζήτηση της σχετικής αίτησης ή ορίστηκε ότι ισχύουν υπό τον όρο διεξαγωγής της συζήτησης αυτής, λογίζονται αυτοδικαίως παραταθείσες μέχρι τη νέα δικάσιμο που ορίζεται σύμφωνα με την παρ. 7.

9. Όταν το χρονικό διάστημα μετά τη λήξη της αναστολής δεν επαρκεί για να τηρηθούν, σε σχέση με την ορισθείσα δικάσιμο, οι προθεσμίες άσκησης των πρόσθετων λόγων ή της αντέφεσης, η συζήτηση αναβάλλεται υποχρεωτικώς με αίτημα των διαδίκων, ατελώς και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Στις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου η κατά τα άνω άσκηση των προσθέτων λόγων αναίρεσης στη νέα δικάσιμο είναι παραδεκτή. Στις άνω περιπτώσεις η μη άσκηση των πρόσθετων λόγων ή της αντέφεσης από τον διάδικο που ζήτησε την αναβολή, έχει ως συνέπεια την επιβολή ποινής τάξεως κατά το άρθρο 205 ΚΠολΔ.

10. Στις εκκρεμείς υποθέσεις ενώπιον του Αρείου Πάγου, όταν η κατά την παρ. 1 του άρθρου 570 ΚΠολΔ προθεσμία κατάθεσης των προτάσεων ή η κατά την παρ. 3 του άρθρου 570 ΚΠολΔ προθεσμία κατάθεσης των εγγράφων έληξε ή λήγει εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, όμως η συζήτηση της αναίρεσης έχει προσδιορισθεί σε χρόνο βραχύτερο της συμπλήρωσης των ως άνω προθεσμιών, δικαιούται ο έχων το αντίστοιχο βάρος διάδικος να υποβάλει αίτημα αναβολής της συζήτησης της αναίρεσης. Στις περιπτώσεις αυτές το δικαστήριο υποχρεούται να χορηγήσει αναβολή, ατελώς και χωρίς τις δεσμεύσεις του άρθρου 241 ΚΠολΔ. Αν ο διάδικος δεν προβεί στις ενέργειες για τις οποίες του χορηγήθηκε η αναβολή, του επιβάλλεται ποινή τάξης κατά το άρθρο 205 ΚΠολΔ.

11. Πλειστηριασμοί που αφορούν κινητή περιουσία του οφειλέτη (με εξαίρεση πράγματα υποκείμενα σε φθορά), ακίνητα, πλοία και αεροσκάφη, των οποίων η ημέρα πλειστηριασμού έχει ορισθεί κατά το χρονικό διάστημα από 1.6.2020 έως 31.7.2020 ματαιώνονται. Με πρωτοβουλία του επισπεύδοντος ορίζεται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας και με την αρχικά εκτιμηθείσα αξία και τιμή πρώτης προσφοράς (δεύτερο εδάφιο της παρ. 1, περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 954 και παρ. 2 του άρθρου 993 ΚΠολΔ), νέα ημέρα πλειστηριασμού μετά την 31η.7.2020, τηρουμένων των νόμιμων προθεσμιών και ιδίως της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 954 και της παρ. 2 του άρθρου 993, της παρ. 2 του άρθρου 1011Α ΚΠολΔ ή της ειδικής νομοθεσίας (ιδίως του ν.δ. 17.07/13.08.1923, Α΄ 224), εκτός αν πριν από την έναρξη της αναστολής των προθεσμιών, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος, είχαν παρέλθει άπρακτες οι προβλεπόμενες στο εδάφιο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 934 ΚΠολΔ προθεσμίες ή είχε συζητηθεί η ήδη ασκηθείσα ανακοπή, οπότε η νέα ημέρα πληστειριασμού ορίζεται τηρουμένης της προθεσμίας του άρθρου 973 ΚΠολΔ. Εντός της αυτής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, ο επισπεύδων υποχρεούται να προσδιορίσει νέα ημέρα πλειστηριασμού και για τους πλειστηριασμούς που ήδη ματαιώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής τηρουμένης της προθεσμίας του άρθρου 973 ΚΠολΔ. Αν ο επισπεύδων δεν προσδιορίσει νέα ημέρα πλειστηριασμού εντός της άνω προθεσμίας, τότε κάθε δανειστής, εφόσον έχει απαίτηση κατά του οφειλέτη, η οποία στηρίζεται σε εκτελεστό τίτλο, αφού επιδώσει σε εκείνον κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, επιταγή προς εκτέλεση, μπορεί να επισπεύσει τον πλειστηριασμό τηρουμένων των προθεσμιών των παραπάνω άρθρων. Τα χρονικά διαστήματα της επιβολής του μέτρου της προσωρινής αναστολής, καθώς και του προσδιορισμού του νέου, κατά τα ως άνω, πλειστηριασμού, δεν υπολογίζονται στις άνω προθεσμίες της περ. ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 954, της παρ. 2 του άρθρου 993, της παρ. 2 του άρθρου 1011Α και της παρ. 1 του άρθρου 1019 ΚΠολΔ. Προκειμένου για πλειστηριασμούς κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90), ισχύουν οι εκεί προβλεπόμενες διατάξεις, ο δε πλειστηριασμός ορίζεται επίσης σε νέα ημερομηνία μετά τις 31.07.2020. Πλειστηριασμοί που έχουν προσδιορισθεί να διεξαχθούν μετά την 1η.9.2020 ματαιώνονται, αν ο χρόνος μέχρι τη διεξαγωγή τους δεν επαρκεί για την τήρηση των προθεσμιών που αφορούν τον προσδιορισμό της συζήτησης της ανακοπής κατά την παρ. 2 του άρθρου 933 ΚΠολΔ και την έκδοση της απόφασης επί της ανακοπής κατά την παρ. 6 του αυτού άρθρου. Η νέα ημέρα διεξαγωγής των πλειστηριασμών αυτών ορίζεται τηρουμένης της προθεσμίας του άρθρου 973 ΚΠολΔ.

12. Στις περιπτώσεις ορισμού ημέρας πλειστηριασμού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 966 ΚΠολΔ, όταν οποιαδήποτε προθεσμία του άρθρου αυτού εμπίπτει, έστω και μερικώς, εντός του χρονικού διαστήματος της αναστολής, ο πλειστηριασμός ματαιώνεται και ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού, τηρουμένων των προθεσμιών που προβλέπονται στις οικείες διατάξεις.

13. Οι πλειστηριασμοί που επισπεύδονται σύμφωνα με το άρθρο 973, την παρ. 4 του άρθρου 1006 και την παρ. 4 του άρθρου 1011Α ΚΠολΔ, με ορισθείσα ημέρα διεξαγωγής έως τις 15.6.2020, ματαιώνονται και ορίζεται νέα ημέρα πλειστηριασμού τηρουμένων των προθεσμιών που προβλέπονται στη διάταξη αυτήν.

14. Η έναρξη ισχύος των άρθρων 6 και 7 του ν. 4640/2019 (Α΄ 190) μετατίθεται αναδρομικώς για την 1η.7.2020, ως προς τις υποθέσεις της περ. β΄ του άρθρου 44 του ν. 4640/2019.

15. Για το χρονικό διάστημα της αναστολής (13.3.2020 31.5.2020) δεν τρέχουν τόκοι επιδικίας.

16. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.6.2020 έως 15.9.2020.

17. Οι υποθέσεις αρμοδιότητας του Ειρηνοδικείου Αθηνών, που ματαιώθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 9.3.2020 έως 12.3.2020 λόγω της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στις 9.3.2020 στο ισόγειο του κτιρίου του Ειρηνοδικείου Αθηνών, επαναφέρονται προς συζήτηση αυτεπαγγέλτως σε νέα δικάσιμο, που ορίζεται με πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του άνω Δικαστηρίου. Η εγγραφή των υποθέσεων στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα, το οποίο μπορεί να τηρείται και ηλεκτρονικά, γίνεται με πρωτοβουλία του γραμματέα και ισχύει ως κλήτευση όλων των διαδίκων. Προς ενημέρωση των διαδίκων, και πάντως όχι επί ποινή ακυρότητας, η νέα δικάσιμος αναρτάται στην πύλη ψηφιακών υπηρεσιών δικαστηρίων solon.gov.gr και γνωστοποιείται από τον γραμματέα στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους. Με πρωτοβουλία επίσης του γραμματέα μπορεί να γνωστοποιείται η νέα δικάσιμος με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των διαδίκων. 

1. Οι νόμιμες προθεσμίες άσκησης όλων των προβλεπόμενων από τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (ν. 4620/2019, Α΄ 96) και τους ειδικούς ποινικούς νόμους ένδικων μέσων, οιονεί ενδίκων μέσων και ένδικων βοηθημάτων, που ανεστάλησαν σύμφωνα με τις κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Υγείας και Δικαιοσύνης υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17734/12.3.2020 (Β΄ 833), Δ1α/Γ.Π.οικ. 21159/27.3.2020 (Β΄1074), Δ1α/Γ.Π.οικ. 24403/11.4.2020 (Β΄ 1301), Δ1α/Γ.Π.οικ. 26804/25.4.2020 (Β΄ 1588) και την κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ 30340/15.5.2020 (Β΄ 1857), συνεχίζουν να τρέχουν από την 1η.6.2020 και για όσο χρονικό διάστημα υπολείπεται για να συμπληρωθεί η προβλεπόμενη στο νόμο διάρκειά τους, προσαυξανόμενη σε κάθε περίπτωση κατά δέκα (10) επιπλέον ημέρες.

2. Οι αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 471 και 497 ΚΠΔ, ακύρωσης της διαδικασίας κατά τα άρθρα 341 και 435 ΚΠΔ, ακύρωσης της απόφασης κατά τα άρθρα 430 και 431 ΚΠΔ, αναβολής ή διακοπής εκτέλεσης της ποινής κατά τα άρθρα 555 και 557 ΚΠΔ, καθώς και οι αιτήσεις που αφορούν στον καθορισμό συνολικής ποινής κατά το άρθρο 551 ΚΠΔ, στην απότιση της χρηματικής ποινής σε δόσεις εντός προθεσμίας κατά τα άρθρα 80 του Ποινικού Κώδικα (ν. 4619/2019, Α΄ 95) και 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ (π.δ. 283/1985, Α΄ 106) και στη μετατροπή της χρηματικής ποινής ή του προστίμου σε παροχή κοινωφελούς εργασίας κατά την παρ. 5 του άρθρου 82 του προϊσχύσαντος ΠΚ, δύνανται, μαζί με τα συνοδευτικά αυτών αποδεικτικά έγγραφα, να υποβάλλονται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για την ορισθείσα δικάσιμο ειδοποιείται ο αιτών ή ο πληρεξούσιος δικηγόρος του με κάθε πρόσφορο μέσο και επισυνάπτεται στη δικογραφία σχετική βεβαίωση ειδοποίησης του αρμόδιου γραμματέα. Κατά την εκδίκαση των αιτήσεων αυτών το δικαστήριο συνεδριάζει με μόνη την παρουσία του πληρεξούσιου δικηγόρου του αιτούντος, ο οποίος, στην περίπτωση που κρατείται, δεν μετάγεται. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ο αιτών δεν έχει διορίσει πληρεξούσιο δικηγόρο, δύναται να υποβάλει με κάθε πρόσφορο μέσο υπόμνημα ενώπιον του δικαστηρίου.

3. Αν κατά την ενημέρωση των διαδίκων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους για τη λήψη αντιγράφου εισαγγελικής πρότασης κατά την παρ. 3 του άρθρου 138, την παρ. 2 του άρθρου 308 και την παρ. 2 του άρθρου 309 του ΚΠΔ, ο ενδιαφερόμενος διάδικος ή πληρεξούσιος δικηγόρος γνωστοποιήσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην οποία κατά δήλωσή του επιθυμεί να λάβει αντίγραφο της εισαγγελικής πρότασης, ο αρμόδιος γραμματέας υποχρεούται να αποστείλει την εισαγγελική πρόταση με τον τρόπο αυτόν. Στην περίπτωση αυτή η ειδοποίηση αποδεικνύεται από το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, εκτύπωση του οποίου επισυνάπτεται στη δικογραφία. Η υποβολή υπομνημάτων κατά τα άρθρα 308 και 309 ΚΠΔ διενεργείται και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

4. Οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.6.2020 έως 15.9.2020.

Σε περίπτωση ματαίωσης της συζήτησης οποιασδήποτε υπόθεσης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου κατά τη διάρκεια της προσωρινής αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων (13.3.2020 – 31.5.2020), επαναπροσδιορίζεται η συζήτησή της οίκοθεν με πράξη του προέδρου του οικείου δικαστικού σχηματισμού σε προσεχή δικάσιμο, χωρίς νέα κλήτευση των διαδίκων, εφόσον αυτοί είχαν κληθεί νόμιμα στη ματαιωθείσα συζήτηση. Οι διάδικοι ενημερώνονται από την ανάρτηση των πινακίων στους αντίστοιχους δικαστικούς σχηματισμούς και την εμφάνιση των εκθεμάτων στην ηλεκτρονική σελίδα του Δικαστηρίου, οι οποίες, στην περίπτωση αυτή, γίνονται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη δικάσιμο.

Σε περίπτωση ματαίωσης της συζήτησης οποιασδήποτε υπόθεσης ενώπιον των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων κατά τη διάρκεια της προσωρινής αναστολής (13.3.2020 – 31.5.2020), επαναπροσδιορίζεται η συζήτησή της οίκοθεν με πράξη του Προέδρου του τριμελούς συμβουλίου διεύθυνσης ή του δικαστή που διευθύνει το δικαστήριο σε προσεχή δικάσιμο, χωρίς νέα κλήτευση των διαδίκων, εφόσον αυτοί είχαν κληθεί νόμιμα στη ματαιωθείσα συζήτηση. Οι διάδικοι ενημερώνονται από την ανάρτηση των πινακίων στα αντίστοιχα τμήματα και την εμφάνιση των εκθεμάτων στην ηλεκτρονική σελίδα του Δικαστηρίου, οι οποίες, στην περίπτωση αυτήν, γίνονται τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από τη δικάσιμο.

Στο τρίτο εδάφιο της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), η ημερομηνία «1.3.2021» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1η.3.2022» και στο τέλος της περ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), προστίθεται η φράση «,εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από τη δραστηριότητα αυτή υπερβαίνει το ποσό των 10.000 ευρώ. Η ως άνω απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του άρθρου 40 ισχύει από 1.6.2020». Το άρθρο 20 του ν. 4387/2016 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 20
Απασχόληση συνταξιούχων
1. α. Στους εξ ιδίου δικαιώματος συνταξιούχους του Ε.Φ.Κ.Α., οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., οι ακαθάριστες συντάξεις κύριες και επικουρικές καταβάλλονται μειωμένες κατά ποσοστό 30% για όσο χρονικό διάστημα απασχολούνται ή διατηρούν την ιδιότητα ή τη δραστηριότητα.
Ειδικότερα για συνταξιούχους, οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει ή αναλαμβάνουν από της δημοσιεύσεως του νόμου εργασία ή αποκτούν ιδιότητα ή δραστηριότητα σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α., αναστέλλεται πλήρως η καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 61o έτος της ηλικίας τους έως και τις 28.2.2021 και το 62ο έτος από την 1η.3.2022 και εφεξής.
Οι συνταξιούχοι, οι οποίοι είχαν αναλάβει πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου εργασία ή είχαν αποκτήσει ιδιότητα ή δραστηριότητα υποχρεωτικώς υπακτέα στην ασφάλιση η οποία συνεχίζεται και για τους οποίους προβλέπονταν εξαίρεση από το άρθρο 20 του ν. 4387/2016, καθώς και από τις προϊσχύουσες αυτού διατάξεις, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου από την 1η.3.2022.
Οι συνταξιούχοι του Ε.Φ.Κ.Α. πρώην Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.), που παρέχουν εκπαιδευτικό έργο στη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση από την 1.1.2017 και μέχρι το πέρας της τρέχουσας ακαδημαϊκής περιόδου, ήτοι στις 31.8.2020, υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου από 1.9.2020.
β. Στο ποσό της ακαθάριστης σύνταξης/συντάξεων δεν συμπεριλαμβάνονται το εξωιδρυματικό επίδομα των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α΄ 68) και το επίδομα ανικανότητας των διατάξεων του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210).
2. Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των εντασσομένων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων.
3. α. Για το χρονικό διάστημα απασχόλησης του συνταξιούχου καταβάλλονται για τον μισθωτό συνταξιούχο και τον αυτοτελώς απασχολούμενο ή ελεύθερο επαγγελματία ή υπαγόμενο στη ασφάλιση του ΟΓΑ, με την επιφύλαξη της περ. α΄ της παρ. 4 οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές των άρθρων 38 ή 39 ή 40 αντιστοίχως.
β. Οι συνταξιούχοι πρώην φορέων κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου που είχαν αναλάβει ή αναλαμβάνουν δραστηριότητα για την οποία υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ καταβάλουν την ασφαλιστική εισφορά του άρθρου 40, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από την δραστηριότητα αυτήν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Η ως άνω απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του άρθρου 40 ισχύει από 1.6.2020.
4. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω ρυθμίσεων, δεν μειώνεται το ποσόν της σύνταξης:
α. Των συνταξιούχων του ΟΓΑ εφόσον ασκούν απασχόληση υπακτέα στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ.
β. Των ψυχικά ασθενών του άρθρου 23 του ν. 4488/ 2017 (Α΄ 176).
γ. Των συνταξιούχων με βάση τον ν. 612/1977 (Α΄ 164) και τις διατάξεις που παραπέμπουν σε αυτόν.
δ. Των συνταξιούχων του τετάρτου εδαφίου της περ. α΄ της παρ. 1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210).
ε. Όσων λαμβάνουν το εξωιδρυματικό επίδομα ή το αντίστοιχο επίδομα του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210).
στ. Των πολύτεκνων, των οποίων το ένα τουλάχιστον των τέκνων είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές και έως τη συμπλήρωση του εικοστού τετάρτου (24ου) έτους της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία.
ζ. Των προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).
η. Των συνταξιούχων άλλων φορέων και του Δημοσίου, εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους από απασχόληση στον αγροτικό τομέα ως αγροτών, μελισσοκόμων, κτηνοτρόφων, πτηνοτρόφων και αλιέων δεν υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.
5. Ο συνταξιούχος που αναλαμβάνει μισθωτή εργασία ή αυταπασχολείται δύναται να αξιοποιήσει τον χρόνο της ασφάλισής του. Για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης του συνταξιούχου, δύναται κατόπιν αιτήσεώς του να χορηγείται για την κύρια σύνταξη ποσό, που προκύπτει με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές των άρθρων 8 και 28 και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης ως συνταξιούχου. Για την επικουρική σύνταξη χορηγείται ποσό που προκύπτει με βάση τον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης και μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 96.
6. Για τους απασχολούμενους συνταξιούχους κατά την 12η.5.2016, οι οποίοι συνέχισαν απασχολούμενοι χωρίς διακοπή και μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), όλος ο χρόνος εργασίας ή η αυτοαπασχόληση ή μέρος αυτού αξιοποιείται σύμφωνα με τα ανωτέρω, εφόσον από τις προϊσχύουσες διατάξεις προβλέπονταν αξιοποίηση του χρόνου απασχόλησης.
7. Οι συνταξιούχοι της παρ. 1 υποχρεούνται, πριν αναλάβουν εργασία ή αυτοαπασχοληθούν, να δηλώσουν τούτο στον φορέα κύριας ασφάλισης του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό σε βάρος του συνταξιούχου, ποσού ίσου με το ύψος δώδεκα (12) μηνιαίων συντάξεων.
Το ποσό της οφειλής δύναται να αποπληρωθεί με παρακράτηση έως του ποσού του ενός τετάρτου από την κύρια σύνταξη και για την επικουρική, σύμφωνα με το άρθρο 46 του παρόντος νόμου. Άλλως, εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) (ν.δ. 356/1974, Α΄ 90).
8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ορίζονται οι προϋποθέσεις, οι όροι, η διαδικασία διασταύρωσης και ελέγχου στοιχείων μεταξύ του ΣΕΠΕ και του e-Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.
9. Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται. 

Στην παρ. 1 του άρθρου 202 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/2006, Α΄ 114) προστίθεται περίπτωση Γ΄ ως εξής:
«Γ. Εξαιρετικά για το έτος 2020, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου είναι δυνατή η επιχορήγηση φορέων και σωματείων που εδρεύουν στον δήμο και αναπτύσσουν δράσεις τουριστικής ανάπτυξης και προβολής, εφόσον μετέχει σε αυτά ο οικείος ΟΤΑ με ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%). Το συνολικό ποσό της επιχορήγησης στους φορείς και τα σωματεία του προηγούμενου εδαφίου, δεν μπορεί να υπερβαίνει το δύο και μισό εκατοστό (2,5%) των τακτικών εσόδων του δήμου.».

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται κίνδυνος διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε., δύναται, κατά παρέκκλιση από κάθε σχετική διάταξη της κείμενης εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων, να προβαίνει στην ανάθεση συμβάσεων με προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατά το άρθρο 328 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όταν η εκτιμώμενη αξία κάθε σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, είναι κατώτερη των ορίων που καθορίζονται στο άρθρο 235 του ν. 4412/2016, με σκοπό τη διασφάλιση της αδιάλειπτης και απρόσκοπτης λειτουργίας των μέσων μαζικής μεταφοράς και της διάθεσης, χρήσης και ελέγχου των μέσων κομίστρου, την αποφυγή του συνωστισμού και της συμφόρησης στα συγκοινωνιακά μέσα, τη βέλτιστη αξιοποίηση υφιστάμενων ή νέων συγκοινωνιακών υποδομών και μέσων για την ασφαλέστερη μετακίνηση του επιβατικού κοινού, την ασφαλή επαύξηση του συγκοινωνιακού έργου και κάθε άλλον παρεμφερή σκοπό.

1. Η παρ. 5 του άρθρου 15 του ν. 4608/2019 (Α΄ 66) καταργείται.

2. Ο τίτλος του άρθρου 15 του ν. 4608/2019 τροποποιείται ως εξής: «Άρθρο 15 Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων». 

1. Η περ. β΄ της παρ. 1Α του άρθρου 16 του ν. 4177/2013 (Α΄ 173) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) σε περιοχές του Δήμου Πειραιά, της Περιφερειακής Ενότητας Νοτίου Τομέα Αθηνών, του ιστορικού κέντρου Θεσσαλονίκης, όπως ορίζεται στην υπουργική απόφαση 3046/51009/1994 (Β΄ 833), καθώς και στην περιοχή γύρω από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και στο Επιχειρηματικό Πάρκο ΓιαλούΆγιος Δημήτριος Πύργος στον Δήμο Σπάτων της Περιφέρειας Αττικής, όπως οριοθετείται στην απόφαση ΠΕΧΩ οικ. 1516/Φεντ. επεκτ./05/09.03.2005 (Δ΄ 319).».

2. Η υπ’ αρ. 126753/13.12.2019 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β΄ 4555), καταργείται από τότε που ίσχυσε.

Το Υπουργείο Τουρισμού εκπονεί πρόγραμμα για την ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού, με τίτλο «Τουρισμός για όλους» για το έτος 2020, το οποίο χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι, ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του προγράμματος, τα όργανα και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση, υλοποίηση ή άλλη συναφή ενέργεια για τη λειτουργία και την εκτέλεση του προγράμματος.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
 


Αθήνα, 30 Μαΐου 2020

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Τουρισμού
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Οι Υπουργοί Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Εσωτερικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Επικρατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 30 Μαΐου 2020

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021