ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.4770/2021 Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά-COVID εποχή.

 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 15
29 Ιανουαρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4770
Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, διατάξεις για συμμόρφωση με υποχρεώσεις διεθνούς ναυσιπλοΐας και την αναβάθμιση Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ειδικές ρυθμίσεις για την ψηφιοποίηση και εν γένει ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας στη μετά-COVID εποχή.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

1. Αντικείμενο του παρόντος είναι ο καθορισμός του πλαισίου για τον σχεδιασμό και την εξειδίκευση των κατευθύνσεων της εθνικής στρατηγικής για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική στον νησιωτικό χώρο, τον προσδιορισμό των βιώσιμων αναπτυξιακών πολιτικών και προγραμμάτων χρηματοδότησης που συνδέονται με τη θαλάσσια οικονομία και τη νησιωτικότητα, καθώς και τον συντονισμό κρίσιμων δημοσίων πολιτικών που συνδέονται με τον θαλάσσιο χώρο, υπό το πρίσμα της αειφορίας και της βιώσιμης ανάπτυξης σύμφωνα με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. (Ατζέντα 2030).

2. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία και τους φορείς σχεδιασμού και προγραμματισμού που είναι υπεύθυνοι για την κατάρτιση τομεακών, περιφερειακών και τοπικών προγραμμάτων, όπως δήμοι, περιφέρειες, επιμελητήρια, θεσμικοί φορείς κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκά ιδρύματα και ερευνητικά ινστιτούτα, φορείς εκπροσώπησης κοινωνικών και παραγωγικών τομέων:
α) Θεσμοθετεί και παρακολουθεί στρατηγικές, σχέδια, προγράμματα και δράσεις που σχετίζονται με τη θαλάσσια οικονομία και τον νησιωτικό χώρο, λαμβάνοντας τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για ζητήματα αλιείας και υδατοκαλλιεργειών.
β) Μεριμνά για την υιοθέτηση ολοκληρωμένου και συνεκτικού σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και της έντονης διαφοροποίησης του νησιωτικού οικονομικού και κοινωνικού χώρου, με ιδιαίτερη έμφαση στις ειδικές κατηγορίες του νησιωτικού χώρου, όπως τα μικρά νησιά ή νησιά που αντιμετωπίζουν συνδυαστικά χωρικές, οικονομικές, κοινωνικές-πληθυσμιακές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, καθώς και τις ευάλωτες ομάδες του νησιωτικού πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία ή/και χρόνιες παθήσεις, λαμβάνοντας τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για ζητήματα αλιείας και υδατοκαλλιεργειών.

Για την εφαρμογή του παρόντος Κεφαλαίου οι όροι που χρησιμοποιούνται έχουν την ακόλουθη έννοια:

α. Γαλάζια επαγγέλματα: Επαγγέλματα που σχετίζονται με τη βιώσιμη και αποδοτική εκμετάλλευση των θαλασσών και των παράκτιων περιοχών και αφορούν δραστηριότητες που παρέχουν άμεση και έμμεση υποστήριξη στη λειτουργία των τομέων της γαλάζιας οικονομίας, όπως ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός, η γαλάζια βιοτεχνολογία, τα ναυπηγεία και η ναυπηγοεπισκευή, οι θαλάσσιες μεταφορές και τα λιμάνια, η αλιεία και οι υδατοκαλλιέργειες, η γαλάζια ενέργεια, η εξόρυξη και αξιοποίηση θαλάσσιων ορυκτών πόρων.

β. Γαλάζια ανάπτυξη: Η μακροπρόθεσμη στρατηγική για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του θαλασσίου και ναυτιλιακού τομέα, η οποία περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες για την οικονομική αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πόρων που βρίσκονται στη θάλασσα και στον θαλάσσιο βυθό.

γ. Εθνική Στρατηγική: Το κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό χώρο, για τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό των βασικών δημόσιων πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο με στόχο την ανάπτυξη της Θαλάσσιας Οικονομίας και την αντιμετώπιση των ζητημάτων της νησιωτικής συνοχής, καθώς και την προώθηση των επενδύσεων και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης στους τομείς της Θαλάσσιας Οικονομίας και της Γαλάζιας Ανάπτυξης.

δ. Θαλάσσια Οικονομία: Το σύνολο των οικονομικών, επιχειρηματικών, παραγωγικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων, οι οποίες αναλαμβάνονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή δημόσιους φορείς και των οποίων ο σκοπός είναι η επιδίωξη συλλογικού, οικονομικού ή άλλου οφέλους μέσα από την αξιοποίηση, εκμετάλλευση και παραγωγή εισοδήματος ή η προαγωγή γνώσης από το θαλάσσιο οικονομικό, κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον με όρους αειφορίας και με βιώσιμη διαχείριση των πόρων.

ε. Νησιώτης Επιχειρηματίας: Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στις χωρικές ή διοικητικές ενότητες που ορίζονται στο άρθρο 3.

1. Η Εθνική Στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική στον Νησιωτικό Χώρο, όπως ορίζεται στο άρθρο 2, εφαρμόζεται:
α) στις αμιγώς νησιωτικές περιφέρειες της χώρας, δηλαδή Κρήτη, Ιόνιο (συμπεριλαμβανομένης της Λευκάδας), Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο,
β) στις περιφέρειες με νησιωτικά συμπλέγματα ή μεμονωμένα νησιά, δηλαδή Ανατολική Μακεδονία Θράκη, Θεσσαλία, Αττική, Στερεά Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Ελλάδα, καθώς και
γ) στην Εύβοια και στην Ελαφόνησο Λακωνίας.

2. Για την εφαρμογή των άρθρων 6 και 8, ως πεδίο εφαρμογής ορίζεται το σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας, με προτεραιότητα στις νησιωτικές και παράκτιες ηπειρωτικές περιοχές.

1. Η Εθνική Στρατηγική καταρτίζεται ως ενιαίο κείμενο πολιτικής με ειδικούς αναπτυξιακούς στόχους που σχετίζονται ιδίως με τους κάτωθι τομείς δημόσιας πολιτικής:
α) Λιμενική πολιτική, θαλάσσιοι λιμένες και ναυτιλιακές υποδομές,
β) θαλάσσιες ενδομεταφορές,
γ) νησιωτική ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα,
δ) θαλάσσια επιτήρηση και στρατηγική ασφάλειας στη θάλασσα,
ε) γαλάζια επαγγέλματα απασχόληση και επενδύσεις στη γαλάζια οικονομία (ενδεικτικά αναφέρονται: θαλάσσιος τουρισμός, υδατοκαλλιέργειες, θαλάσσια εξόρυξη υδρογονανθράκων, ναυπηγικές και ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες, θαλάσσιες ΑΠΕ, γαλάζια βιοτεχνολογία),
στ) ψηφιακή διακυβέρνηση,
ζ) υγεία πρόνοια εκπαίδευση.

2. Η Εθνική Στρατηγική περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα ακόλουθα:
α) Αποτίμηση των αναπτυξιακών κενών ανά κατηγορία νησιωτικών περιοχών ή θεματικού πεδίου, με έμφαση στην ανάλυση των ιδιαίτερων χωρικών, οικονομικών, κοινωνικών-πληθυσμιακών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, καθώς και κοινωνικών ανισοτήτων σε βάρος των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρία,
β) διατύπωση της κεντρικής επιδίωξης και του οράματος, υπό το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης και αειφορίας στη χρήση των υλικών και άυλων πόρων,
γ) διατύπωση των στρατηγικών και των ειδικών αναπτυξιακών στόχων,
δ) διατύπωση και ανάλυση πυλώνων προτεραιότητας, με επαρκή αιτιολόγηση του περιεχομένου και συσχέτιση με προτεραιότητες και κατευθύνσεις ευρωπαϊκών και άλλων εθνικών πολιτικών και στρατηγικών, καθώς και θέσπιση δεικτών εκροών και αποτελέσματος,
ε) περιγραφή του μηχανισμού παρακολούθησης και αξιολόγησης,
στ) ανάλυση πορισμάτων διαβούλευσης, με ειδική έμφαση στον τρόπο ενεργοποίησης των τοπικών νησιωτικών κοινωνιών και φορέων, λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για την αποτύπωση των κρίσιμων αναπτυξιακών ζητημάτων των μικρών νησιών,
ζ) σχέδια δράσης υλοποίησης ανά τομέα πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου ειδικού σχεδίου δράσης για την υλοποίηση πολιτικών και παρεμβάσεων για τα μικρά και τα απομακρυσμένα νησιά, στα οποία ενσωματώνονται η περιβαλλοντική, οίκο-συστημική προσέγγιση, η διάσταση της αναπηρίας και η άρση ανισοτήτων,
η) περιγραφή του ενιαίου συστήματος δεικτών για την παρακολούθηση υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής, με υιοθέτηση κοινών και ειδικών δεικτών, όπως αυτοί ορίζονται μέσα από κείμενα, κατευθυντήριες οδηγίες και μελέτες εθνικών, ευρωπαϊκών ή παγκόσμιων οργανισμών και φορέων εγνωσμένου κύρους.

3. Για τη σύνταξη της Εθνικής Στρατηγικής λαμβάνονται υπόψη ιδίως η Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική της Χώρας για εκάστη προγραμματική περίοδο, το εκάστοτε ισχύον Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του άρθρου 120 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ, οι ανάγκες που προκύπτουν από τα ήδη ενταγμένα στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων έργα, καθώς και το εκάστοτε ισχύον Σχέδιο Δράσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που συντάσσεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 52 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).

4. Η Εθνική Στρατηγική συντάσσεται σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, περιλαμβάνοντας τις απολύτως αναγκαίες προς την εκπλήρωση της αποστολής της δράσεις, οι οποίες δεν μπορούν να προσδιορισθούν ή να αναληφθούν σε χαμηλότερα επίπεδα διοίκησης ή και σχεδιασμού και πάντα σύμφωνα με τη μεθοδολογία που καθορίζεται από τη διεθνή επιστημονική ανάλυση και πρακτική. Κατά τη διαδικασία κατάρτισης της Εθνικής Στρατηγικής λαμβάνονται υπόψη ιδίως οι αρχές της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, συμπεριλαμβανομένων της αρχής της μη διάκρισης, όπως ενδεικτικά λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, της αρχής για την εταιρική σχέση και συμμετοχικότητα στον σχεδιασμό, την αλληλεπίδραση ξηράς θάλασσας υπό το πρίσμα της αειφορίας και αειφόρου διαχείρισης των παράκτιων ζωνών όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και οι συναφείς εθνικές και ενωσιακές προτεραιότητες που συμβάλλουν στη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, στη θεσμική ενδυνάμωση των φορέων της Εθνικής Στρατηγικής και στη διασφάλιση κανόνων βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, ιδίως των μικρών και απομακρυσμένων νησιών.

5. Η Εθνική Στρατηγική συντάσσεται κάθε πέντε (5) έτη, και αξιολογείται ετησίως ως προς την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στην υλοποίηση των επιμέρους στόχων και προγραμμάτων της κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5. Η Στρατηγική δύναται να αναθεωρείται κάθε δύο (2) έτη, ως προς τους στόχους και τις επιμέρους κατευθύνσεις πολιτικής, έπειτα από γνώμη του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής του άρθρου 33 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102) και λαμβάνοντας υπόψη τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης του άρθρου 5. Ειδικά για τους τομείς της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

6. Κατά την πρώτη εφαρμογή η Εθνική Στρατηγική καταρτίζεται εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και ως διάρκεια προγραμματισμού ορίζεται η περίοδος 2021-2027.

7. Η Εθνική Στρατηγική συντάσσεται με επαρκή επιστημονική τεκμηρίωση, έχει σαφή χωρική, οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική διάσταση και διασφαλίζει τον αλληλένδετο και συμπληρωματικό χαρακτήρα της με κρίσιμες Εθνικές Στρατηγικές που σχετίζονται με τη Θαλάσσια Στρατηγική και τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, και ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά την Εθνική Στρατηγική για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), την Εθνική Λιμενική Πολιτική, τη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών. Στην Εθνική Στρατηγική πρέπει να τεκμηριώνεται η συμπερίληψη και συνάφεια των προτεινόμενων στόχων και πολιτικών με τις ειδικές ευρωπαϊκές και εθνικές κατευθύνσεις για τα Ύδατα, την Αλιεία, τη Βιοποικιλότητα, καθώς και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε.

1. Μέχρι την 31η Μαρτίου εκάστου έτους, το Συμβούλιο Νησιωτικής Πολιτικής του άρθρου 33 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102) συντάσσει και υποβάλλει στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έκθεση αξιολόγησης και αποτίμησης αποτελεσμάτων και συνεπειών των πολιτικών που εφαρμόστηκαν στον νησιωτικό χώρο κατά το προηγούμενο έτος, έχοντας προηγουμένως λάβει τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για ζητήματα αλιείας και υδατοκαλλιεργειών.

2. Η έκθεση της παρ. 1 παρουσιάζεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων εντός του πρώτου εξαμήνου εκάστου έτους σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.

1. Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής, καταρτίζεται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ειδικό πρόγραμμα με τον τίτλο «Νέαρχος» με στόχο:
α) τη βιώσιμη ανάπτυξη των λιμένων και τη βελτίωση των βασικών υποδομών τους, καθώς και κρίσιμων υποδομών λιμενικών αρχών, Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού και άλλων εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
β) την ανάπτυξη ποιοτικών υπηρεσιών θαλασσίων ενδομεταφορών και τουρισμού,
γ) την ανάπτυξη ειδικών νησιωτικών περιοχών ή περιοχών που αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της νησιωτικότητας, με έμφαση σε υποδομές βιώσιμης διαχείρισης φυσικών πόρων, και
δ) τις ασφαλείς, ποιοτικές και επαρκείς μετακινήσεις και διαβίωση των κατοίκων των νησιωτικών περιοχών.

2. Με το πρόγραμμα «Νέαρχος» χρηματοδοτούνται παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα στους παρακάτω τομείς:
α) έργα λιμενικών υποδομών και εγκαταστάσεων, κτιριακών υποδομών και εξοπλισμών των λιμενικών αρχών, των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού και κάθε άλλης κτιριακής εγκατάστασης και υποδομής, αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων και των μελετών ωρίμανσης αυτών, καθώς και συμβάσεων υπηρεσιών τεχνικών συμβούλων,
β) έργα υποδομών και δικτύων διαχείρισης, μεταφοράς και διανομής ύδατος ιδίως για τα μικρά, απομακρυσμένα και άνυδρα νησιά,
γ) έργων διαχείρισης ενέργειας που σχετίζονται ιδίως με τις περ. α΄ και β΄, καθώς και
δ) συμβάσεις παροχής δημοσίων υπηρεσιών θαλασσίων ενδομεταφορών που συνδέονται με τη διασφάλιση θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης του νησιωτικού χώρου και συνάπτονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο όγδοο του ν. 2932/2001 (Α΄ 145).

3. α) Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων του προγράμματος «Νέαρχος» το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα κρατικά ή/και Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία, οι Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε., και το σύνολο των Φορέων Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Λιμένων (ΦΔΕΛ) δύνανται να συνομολογούν επενδυτικά δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση έργων δημόσιου χαρακτήρα (εφεξής πρόγραμμα «Νέαρχος») των περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 2. Η εξυπηρέτηση των δανείων του προγράμματος «Νέαρχος» σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η κάλυψη κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησής τους γίνονται μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για τη χρηματοδότηση του προγράμματος από το ΕΣΠΑ ή το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης εφαρμόζονται οι προβλέψεις του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) και του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) αντίστοιχα.
β) Για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών θαλασσίων ενδομεταφορών με σκοπό τη διασφάλιση θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης του νησιωτικού χώρου που καλύπτονται από τους σκοπούς του Προγράμματος, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να συνομολογεί απευθείας δάνειο με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η εξυπηρέτηση του δανείου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η κάλυψη κάθε είδους εξόδων και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησής του γίνονται μέσω λογαριασμού που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Για τη χρηματοδότηση του προγράμματος από το ΕΣΠΑ ή το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης εφαρμόζονται οι προβλέψεις του ν. 4314/2014 και του ν. 4635/2019 αντίστοιχα. Η χρηματοδότηση γίνεται σύμφωνα με το ενωσιακό πλαίσιο περί κρατικών ενισχύσεων, όπως εκάστοτε ισχύει.

4. Για τη συνομολόγηση των δανείων του παρόντος, δεν εφαρμόζονται η παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/ 2010 (Α΄ 87) και το π.δ. 169/2013 (Α΄ 272).

1. Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων της Εθνικής Στρατηγικής και για την προώθηση της νησιωτικής επιχειρηματικότητας, καταρτίζεται ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης και αναδιάρθρωσης του παραγωγικού αναπτυξιακού προτύπου νησιωτικών περιοχών (εφεξής «πρόγραμμα χρηματοδότησης νησιωτικής επιχειρηματικότητας»), μέσω του οποίου δημιουργούνται κατάλληλα χρηματοδοτικά μέσα και εργαλεία με πόρους του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή κάθε μορφής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων και επιχορηγήσεων, σε επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στις περιοχές που προβλέπονται στο άρθρο 3 και δραστηριοποιούνται σε τομείς της θαλάσσιας οικονομίας, ιδίως σε μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, για την ενίσχυση της βιωσιμότητας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητάς τους. Το πρόγραμμα χρηματοδότησης της νησιωτικής επιχειρηματικότητας περιλαμβάνει συνδυασμό κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων και μηχανισμών και αποσκοπεί στην ανάπτυξη της νησιωτικής οικονομίας, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των δυσχερειών της αγοράς, των σοβαρών προβλημάτων λόγω της γεωγραφικής απομόνωσης, καθώς και των ειδικών συνθηκών και χαρακτηριστικών του νησιώτη επιχειρηματία. Για τη χρηματοδότηση του προγράμματος από το ΕΣΠΑ ή το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης εφαρμόζονται οι προβλέψεις του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) και του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) αντίστοιχα.

2. Η διαχείριση και υλοποίηση του προγράμματος νησιωτικής επιχειρηματικότητας ασκείται από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του άρθρου δεύτερου του ν. 3912/2011 (Α΄ 17) και όσα ορίζονται στην απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 12 του παρόντος. Η χρηματοδότηση γίνεται σύμφωνα με το ενωσιακό πλαίσιο περί κρατικών ενισχύσεων, όπως εκάστοτε ισχύει.

3. Πηγές χρηματοδότησης του προγράμματος χρηματοδότησης νησιωτικής επιχειρηματικότητας δύναται να είναι το Π.Δ.Ε., ενωσιακά και διακρατικά προγράμματα, προγράμματα ΕΣΠΑ, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που τα διέπει, και άλλα παρεμφερή προγράμματα, προγράμματα διεθνών πολυμερών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων και προγραμμάτων που αφορούν στην επιδότηση επιτοκίων, την επιδότηση προμηθειών και άτοκα δάνεια. 

1. Συστήνεται Ταμείο Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Θαλάσσιας Γαλάζιας Οικονομίας», με σκοπό τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων για την ανάπτυξη και προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον τομέα της Θαλάσσιας Οικονομίας και της Γαλάζιας Ανάπτυξης, καθώς και στους τομείς ναυτιλιακής τεχνολογίας, ναυτιλιακού και ναυπηγικού εξοπλισμού, ανάπτυξης εφαρμογών και για τη χρήση τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στους ανωτέρω τομείς.

2. Το Ταμείο Θαλάσσιας Γαλάζιας Οικονομίας αποτελεί μέσο χρηματοοικονομικής τεχνικής κατά την έννοια των άρθρων 37 και 38 του Κανονισμού (Ε.Ε.) υπ΄ αρ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 και χρηματοδοτείται με εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη σύσταση Ταμείων με πόρους του Π.Δ.Ε. ή του ΕΣΠΑ κατά περίπτωση.

1. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συστήνεται Εθνικό Μητρώο Φορέων Θαλάσσιας Οικονομίας (εφεξής «Μητρώο»), στο οποίο δύνανται να εγγραφούν φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς που σχετίζονται με την Εθνική Στρατηγική. Η εγγραφή των ως άνω φορέων στο Μητρώο έχει ως σκοπό την προώθηση της Εθνικής Στρατηγικής, καθώς και τη χαρτογράφηση και τον συντονισμό των εγγεγραμμένων φορέων, ιδίως στα πεδία της Θαλάσσιας Οικονομίας, της Γαλάζιας Οικονομίας και της Νησιωτικότητας.

2. Το Μητρώο αποτελείται από τέσσερα (4) υποΜητρώα, στα οποία δύνανται να εγγραφούν φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής που σχετίζονται με έναν ή περισσότερους από τους τομείς με τους οποίους συνδέεται η Εθνική Στρατηγική ανάλογα με το αντικείμενο, τους σκοπούς, τη δομή και λειτουργία τους, και συγκεκριμένα:
α) Υπομητρώο «Ερευνητικών Φορέων», στο οποίο εγγράφονται ερευνητικοί και ακαδημαϊκοί φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί, καθώς και ακαδημαϊκά ιδρύματα, κέντρα αριστείας του άρθρου 19 του ν. 4653/2020 (Α΄ 12) και εργαστήρια του άρθρου 28 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114).
β) Υπομητρώο «Εκπροσώπων Επιχειρηματικότητας», στο οποίο εγγράφονται φορείς που εκπροσωπούν επιχειρήσεις, καθώς και κλαδικοί φορείς, επιμελητήρια, ενώσεις ή όμιλοι επιμελητηρίων.
γ) Υπομητρώο «Φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών», στο οποίο δύνανται να εγγραφούν κοινωφελή ιδρύματα, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) του ν. 4430/2016 (Α΄ 205), καθώς και σωματεία ή ενεργοί σύλλογοι ή μη κυβερνητικές οργανώσεις συναφών σκοπών του νησιωτικού χώρου.
δ) Υπομητρώο «Δημόσιων Φορέων», στο οποίο δύνανται να εγγραφούν φορείς της Γενικής Κυβέρνησης του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και νομικά πρόσωπα που εποπτεύονται από το Δημόσιο.

3. Το Μητρώο αναρτάται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184), με διαβαθμισμένη πρόσβαση στα εγγεγραμμένα μέλη του και λειτουργεί ως μηχανισμός σύζευξης και προώθησης της συνεργασίας και δικτύωσης των μελών των τεσσάρων (4) υπομητρώων.

1. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θεσπίζεται ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης, στο οποίο εντάσσονται δράσεις, μελέτες και ενέργειες για τη θεσμική ενδυνάμωση των φορέων της θαλάσσιας οικονομίας (εφεξής «Πρόγραμμα θεσμικής ενδυνάμωσης»). Το Πρόγραμμα θεσμικής ενδυνάμωσης αφορά ιδίως στη χρηματοδότηση ερευνών και μελετών για τη συστηματική παρακολούθηση της αγοράς και την ανάπτυξη επαρκώς τεκμηριωμένων προτάσεων στο πλαίσιο συμμετοχής σε διαβουλεύσεις και εισηγήσεις επί του περιεχομένου της Εθνικής Στρατηγικής ή της Ετήσιας Έκθεσης Αξιολόγησης του άρθρου 5.

2. Οι πόροι του προγράμματος προέρχονται από τον προϋπολογισμό του Π.Δ.Ε. του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

3. Επιλέξιμοι φορείς για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι οι φορείς που δικαιούνται να εγγραφούν στο Μητρώο του άρθρου 9.

4. Για την ένταξη των επιλέξιμων φορέων στο πρόγραμμα λαμβάνονται υπόψη ιδίως τα παρακάτω κριτήρια:
α) η αντιπροσωπευτικότητα του φορέα σε σχέση με την εδαφική και τομεακή κάλυψη του ωφελούμενου πληθυσμού,
β) η γνώση και η τεκμηρίωση από τον φορέα των βασικών προβλημάτων και αναγκών των περιοχών ή ομάδων που εκπροσωπεί,
γ) η επαρκής τεκμηρίωση των παρεμβάσεων που προτείνονται από τον φορέα,
δ) η συνάφεια αυτών με την Εθνική Στρατηγική.

1. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημιουργείται πληροφοριακό σύστημα ως μηχανισμός παρακολούθησης και τεκμηρίωσης δεδομένων, εφεξής «Πλατφόρμα ενιαίας παρακολούθησης και τεκμηρίωσης».

2. Στην Πλατφόρμα ενιαίας παρακολούθησης και τεκμηρίωσης τηρούνται κατ’ ελάχιστο δεδομένα, στατιστικά στοιχεία και μελέτες που συγκεντρώνονται στα πεδία της Εθνικής Στρατηγικής μέσω αναφορών από αρμόδιες υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Αρχηγείου του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

3. Το πληροφοριακό σύστημα δύναται να διασυνδέεται με βάσεις δεδομένων των φορέων του δημοσίου τομέα μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184).

1. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξειδικεύονται οι βασικές αρχές και κατευθύνσεις του σχεδιασμού της Εθνικής Στρατηγικής του άρθρου 4, το περιεχόμενο, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που σχετίζεται με τη διαδικασία, το χρονοδιάγραμμα, τις προδιαγραφές και τα κριτήρια αξιολόγησης ένταξης επιμέρους δράσεων στα σχέδια δράσης των ειδικών αναπτυξιακών στόχων της Εθνικής Στρατηγικής. Η έγκριση της Εθνικής Στρατηγικής γίνεται με έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία κατά την πρώτη εφαρμογή, όπως ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 4, εκδίδεται έξι (6) μήνες από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.

2. α) Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εσωτερικών και των κατά περίπτωση συναρμόδιων μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζεται ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης, εξειδικεύονται οι σκοποί των περ. α΄ έως γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 σε άξονες προτεραιότητας και καθορίζονται τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων φορέων, η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων ένταξης και αξιολόγησης αυτών, ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των έργων, οι όροι και τα δικαιολογητικά χορήγησης και ο τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των δανείων από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ο φορέας διαχείρισης του προγράμματος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η διεύρυνση των σκοπών της παρ. 1 του άρθρου 6, υπό την προϋπόθεση ότι οι νέοι άξονες είναι εντός των στόχων της αναπτυξιακής πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με προσκλήσεις του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αιτήματα ένταξης.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθορίζονται η διαδικασία χρηματοδότησης της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6, το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτημάτων και το ύψος των συνολικών πιστώσεων που μπορούν να διατεθούν για την επιτακτική ανάγκη που διαπιστώνεται με αυτήν. Η χρηματοδότηση γίνεται με απόφαση που εκδίδεται από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με μόνη την υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος από τη Διεύθυνση Θαλασσίων Συγκοινωνιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, χωρίς προηγούμενη έκδοση πρόσκλησης, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης ανάγκης που ανάγεται σε θέματα επαρκούς θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης του νησιωτικού χώρου.

3. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των κατά περίπτωση συναρμόδιων μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που εφαρμόζεται ανάλογα με την πηγή χρηματοδότησης, καταρτίζεται και εξειδικεύεται το πρόγραμμα χρηματοδότησης νησιωτικής επιχειρηματικότητας του άρθρου 7 και καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την υλοποίησή του και την ενεργοποίηση των χρηματοδοτικών μέσων.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων συστήνεται το Ταμείο Θαλάσσιας Γαλάζιας Οικονομίας του άρθρου 8 και καθορίζονται οι όροι, η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του και τη χρηματοδότηση των δράσεων αυτού κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265).

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής του άρθρου 33 του ν. 4150/2013 (Α΄ 102) και εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ρυθμίζονται η τήρηση και η λειτουργία του Μητρώου του άρθρου 9, καθώς και κάθε τεχνικό ή άλλο θέμα σχετικό με τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις εγγραφής, τα δικαιολογητικά και τη διαγραφή των μελών του.

6. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξειδικεύεται ο σκοπός του Προγράμματος Θεσμικής Ενδυνάμωσης του άρθρου 10 και καθορίζονται το είδος των έργων, προμηθειών και μελετών που εντάσσονται σε αυτό, τα κριτήρια αξιολόγησης, η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων χρηματοδότησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

7. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εξειδικεύονται το ελάχιστο περιεχόμενο, η λειτουργία και ο τρόπος συλλογής, επεξεργασίας και παρουσίασης των δεδομένων της Πλατφόρμας του άρθρου 11 για την ενιαία παρακολούθηση και τεκμηρίωση στους τομείς της Εθνικής Στρατηγικής.

Το άρθρο τέταρτο του ν. 2208/1994 (Α΄ 71) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο τέταρτο
Αποδοχή κωδίκων και τροποποιήσεων κωδίκων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού
Οι κώδικες επικίνδυνων φορτίων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και οι τροποποιήσεις τους, καθώς και οι κώδικες του Οργανισμού που έχουν σχέση με την ασφάλεια των πλοίων, τον έλεγχο των πλοιοκτητριών εταιρειών ή την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και οι τροποποιήσεις τους ενσωματώνονται στην ελληνική έννομη τάξη με απόφαση περί αποδοχής τους από τον Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, χωρίς να απαιτείται μετάφραση του αγγλικού κειμένου στην ελληνική ή με απλή αναφορά στη σχετική απόφαση του Οργανισμού.»

Το άρθρο 2 του ν. 4172/1961 (Α΄ 93) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 2
α) H καταβολή της απαιτούμενης δαπάνης σύμφωνα με το άρθρο 1 της Κυρούμενης Συμφωνίας για τη συμμετοχή της Ελλάδας στις δαπάνες της Υπηρεσίας Περιπολίας κατά των Πάγων του Βορείου Ατλαντικού, καλύπτεται με διάθεση ισόποσης πίστωσης στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από το αποθεματικό του Κρατικού Προϋπολογισμού του ειδικού φορέα Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών με τη γνωστοποίηση του ύψους της δαπάνης από την επισπεύδουσα Υπηρεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, καθώς και των διατάξεων περί παραγραφής.
β) Για την πληρωμή της εν λόγω δαπάνης εκδίδεται τακτικό χρηματικό ένταλμα σε ειδικό Α.Φ.Μ. και η εξόφλησή του διενεργείται σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει ο δικαιούχος. Εφόσον ο δικαιούχος ορίσει νόμιμο εκπρόσωπο ή πληρεξούσιο δικηγόρο, η εξόφληση του χρηματικού εντάλματος διενεργείται στον τραπεζικό λογαριασμό αυτού.
γ) Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από την 1η.1.2013.»

1. Από την ημερομηνία παρέλευσης της μεταβατικής περιόδου για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση (31.12.2020), πλοία, τα οποία ανήκουν σε ποσοστό που υπερβαίνει τα πενήντα εκατοστά (50%), σε υπηκόους Ηνωμένου Βασιλείου ή σε εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι εγγεγραμμένα κατά την ανωτέρω ημερομηνία σε ελληνικό νηολόγιο, δύνανται να παραμείνουν σε αυτό για χρονικό διάστημα δυο (2) ετών.

2. Μέχρι τη λήξη της διετίας, ο πλοιοκτήτης οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τη λιμενική Αρχή νηολόγησης περί της συνδρομής ή μη των όρων του άρθρου 5 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ν.δ. 187/1973, Α΄ 261).

3. Μετά τη λήξη της διετίας, πλοίο που παρέμεινε στο ελληνικό νηολόγιο δυνάμει της παρ. 1, εφόσον ο πλοιοκτήτης δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περί συνδρομής των όρων του άρθρου 5 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου διαγράφεται υπό τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 18 του ιδίου Κώδικα, άνευ αιτήσεως του πλοιοκτήτη και χωρίς την προσκόμιση βεβαιώσεων περί μη ύπαρξης οφειλών σε τελωνειακές, ασφαλιστικές, φορολογικές και λοιπές αρχές ή φορείς, κατόπιν παρέλευσης εννέα (9) μηνών από τη σχετική ενημέρωση των ανωτέρω αρχών ή φορέων, καθώς και τυχόν ενυπόθηκων δανειστών από την αρμόδια αρχή νηολόγησης, περί της επικείμενης διαγραφής του πλοίου. Τυχόν υφιστάμενες απαιτήσεις του Δημοσίου, λοιπών φορέων ή τρίτων ή οφειλές του πλοίου, του πλοιοκτήτη ή άλλου προσώπου που σχετίζεται με αυτό, όπως του εφοπλιστή, ναυλωτή και διαχειριστή, δεν θίγονται από την εφαρμογή της παρούσας.

4. Το χρονικό διάστημα της παρ. 1 δύναται να παραταθεί, μέχρι δυο (2) περαιτέρω έτη, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

1. Ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις πλοιοκτήτες εφοπλιστές που πλήττονται σημαντικά από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 βάσει των ΚΑΔ που ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, δύνανται να παρατείνουν ή να θέτουν αρχικώς σε αναστολή συμβάσεις ναυτολόγησης ναυτολογημένων ναυτικών, εξαιρουμένου του προσωπικού ασφαλείας φύλαξης, των πλοίων της παρ. 1 του άρθρου 126 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256) κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 και εφόσον τα πλοία αυτά δεν δραστηριοποιούνται.

2. Οι ναυτολογημένοι ναυτικοί της παρ. 1 είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, κατ’ αναλογία των ημερών αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησής τους με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ που αντιστοιχεί στις τριάντα (30) ημέρες για έκαστο μήνα. Για το σύνολο των ημερών αναστολής των συμβάσεων ναυτολόγησης παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη με βάση τις αποδοχές των ναυτικών που καθορίζονται σύμφωνα με τις τελευταίες ισχύουσες συλλογικές συμβάσεις ναυτικής εργασίας που έχουν εφαρμογή. Κατά τον χρόνο αναστολής της σύμβασης ναυτολόγησης ναυτικών, η υγειονομική περίθαλψη αυτών καλύπτεται από τον Οίκο Ναύτου.

3. Οι ναυτικοί των παρ. 1 και 2 υπάγονται στον μηχανισμό εφαρμογής των μέτρων στήριξης, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2242.10/21372/2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 1128).

4. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού των ναυτολογημένων ναυτικών των παρ. 1 και 2 και την ασφαλιστική τους ικανότητα καλύπτεται μέσω έκτακτης επιχορήγησης του Οίκου Ναύτου από τις πιστώσεις του ειδικού φορέα Α.Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σύμφωνα με την περ. ζ΄ της παρ. 2 του άρθρου εξηκοστού τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. γ΄ της παρ. 6 του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).

5. Το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού της παρ. 2 είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

6. Οι ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις πλοιοκτήτες εφοπλιστές, που εμπίπτουν στις παρ. 1 και 2, απαγορεύεται ρητά να προβούν σε καταγγελία των συμβάσεων ναυτολόγησης και, σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή θεωρείται άκυρη.

7. Στην περίπτωση που η σύμβαση ναυτολόγησης των ναυτικών έχει τεθεί ή τίθεται σε αναστολή, τα επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων 2021 καταβάλλονται μειωμένα αναλογικά από τον υπόχρεο πλοιοκτήτη εφοπλιστή, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό τους τον χρόνο διάρκειας της σύμβασης ναυτολόγησης έως την αναστολή της, ήτοι από 1.1.2021 μέχρι και 2.5.2021 και από 3.5.2021 μέχρι και 31.5.2021, αντιστοίχως. Τα ποσά εκ του επιδομάτων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων που αντιστοιχούν σε ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης ναυτολόγησης καταβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 4.

8. Η χρονική διάρκεια της παρεχόμενης από τον Οίκο Ναύτου ασφαλιστικής προστασίας, που αφορά σε ασφαλιστική ικανότητα και παροχές σε χρήμα σύμφωνα με το π.δ. 894/1981 (Α΄ 226) για όσους δικαιούχους έληξε μετά τις 31.12.2020 δύναται να παραταθεί μέχρι τις 30.4.2021, εφόσον υποβληθεί από τους δικαιούχους σχετική αίτηση.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να τροποποιούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τον μηχανισμό εφαρμογής των παρ. 1 και 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών δύναται να παραταθεί το χρονικό διάστημα καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τριάντα (30) ημέρες κάθε φορά και πάντως όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2021. Με την ίδια απόφαση δύνανται να καθορίζονται ειδικότερες διαδικασίες καταβολής των επιδομάτων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων 2021 της παρ. 7.

1. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 137 του ν. 4504/ 2017 (Α΄ 184) προστίθεται περ. δ΄ και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:
«6.α) Ο Διευθυντής των Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Πλοιάρχων, Μηχανικών και ΡΗ/ΡΕ ορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της οικείας Σχολής, εκ του υπηρετούντος με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου εκπαιδευτικού προσωπικού της Σχολής, για τριετή θητεία, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για μία μόνο φορά. Η πρόταση περιλαμβάνει εκπαιδευτικό ή εκπαιδευτικούς, ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ τάξεως Ε.Ν. για Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Π., ειδικότητας Μηχανικού Α΄ τάξεως Ε.Ν. ή κάτοχο διπλώματος Α.Ε.Ι., ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού, για Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Μ. και προκειμένου για Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./ΡΗ-ΡΕ, ειδικότητας Ραδιοτηλεγραφητή Α΄ τάξης Ε.Ν. κάτοχο διπλώματος Ραδιοηλεκτρονικού (REO) Β΄ τάξεως ή Πιστοποιητικού G.O., και ελλείψει Πλοιάρχου, Α΄ τάξης Ε.Ν. κάτοχο Πιστοποιητικού G.O.
Αν εντός δεκαπενθημέρου δεν υποβληθεί πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της οικείας Σχολής ή η υποβληθείσα πρόταση δεν περιλαμβάνει υποψηφιότητα κατά τα ανωτέρω, τα καθήκοντα Διευθυντή ανατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε μόνιμο ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου εκπαιδευτικό των ως άνω κατά περίπτωση ειδικοτήτων, της οικείας ή άλλης μονάδας δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Ο Βοηθός Διευθυντή είναι εκπαιδευτικός, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, εκ των υπηρετούντων στα Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Πλοιάρχων, Μηχανικών και ΡΗ/ΡΕ και ορίζεται, με απόφαση του Διοικητή, ύστερα από πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της οικείας Σχολής, για ένα (1) εκπαιδευτικό έτος. Ο Διοικητής μπορεί είτε να αναπέμψει τη σχετική πρόταση με ειδική αιτιολογία και να απέχει από την έκδοσή της μία και μόνο φορά είτε να την αποδεχτεί και να προχωρήσει στην έκδοση της απόφασης βάσει της πρότασης. Αν εντός δεκαπενθημέρου δεν υποβληθεί πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της οικείας Σχολής ή η υποβληθείσα πρόταση δεν περιλαμβάνει υποψηφιότητα κατά τα ανωτέρω, τα καθήκοντα Βοηθού Διευθυντή ανατίθενται, με απόφαση του Διοικητή, σε εκπαιδευτικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου της οικείας μονάδας δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
β) Αν στην οικεία εκπαιδευτική μονάδα Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./ ΡΗΡΕ δεν υπηρετούν εκπαιδευτικοί με τις προαναφερόμενες ειδικότητες, τα καθήκοντα Διευθυντή Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. / ΡΗΡΕ ανατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε μόνιμο ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου εκπαιδευτικό των ειδικοτήτων αυτών άλλης μονάδας δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.).
γ) Έως τη θέσπιση του πλαισίου για τη στελέχωση, διοίκηση, λειτουργία των Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Π.Μ. Μακεδονίας, τα καθήκοντα Διευθυντή δύναται να ανατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε μόνιμο ή με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου εκπαιδευτικό άλλης μονάδας ναυτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κάτοχο:
αα) Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.) Πλοιάρχου Α΄ Τάξεως Ε.Ν., για το Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Πλοιάρχων.
αβ) Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.) Μηχανικού Α΄ Τάξεως Ε.Ν. ή διπλώματος Α.Ε.Ι. ειδικότητας Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού, για το Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. Μηχανικών.
δ) Στην περίπτωση που τα καθήκοντα Διευθυντή Κ.Ε.Σ.Ε.Ν./Πλοιάρχων, Μηχανικών και ΡΗ/ΡΕ ανατίθενται σε μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, καταβάλλεται το αντίστοιχο επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ΄ αρ. 1000.0/51304/ 4.7.2019 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2899) και η σχετική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.).»

2. Το άρθρο 4 του ν.δ. 99/1973 (Α΄ 173) αντικαθίσταται και διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 4 Καλυπτόμενες δαπάνες
1. Επιφυλασσομένων των διατάξεων του άρθρου 8 του παρόντος, υπό του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης δύνανται να καλύπτονται οι δαπάνες:
α) Για την παροχή δωρεάν ναυτικής εκπαίδευσης ήτοι: φοίτησης, ένδυσης, τροφής, ενδιαίτησης και ασφάλισης, όπως και διδακτικών βιβλίων για τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (Δ.Σ.Ε.Ν.) προπαίδευσης, εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης των φοιτητών. Η ένδυση και τροφή δεν παρέχεται στους φοιτητές στις σχολές μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης.
β) i) Για την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα, την αρτιότερη οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία των Δημοσίων εν γένει Σχολών προπαίδευσης, εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης του εμπορικού ναυτικού, την ταχύρρυθμη επιμόρφωση των ναυτικών και πάσης φύσεως στελεχών των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και ναυτιλιακών δραστηριοτήτων εν γένει, τη σύνταξη μελετών που αφορούν στη ναυτική εκπαίδευση εν γένει, όπως και για την πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ή με ωρομίσθια αποζημίωση για τη μετεκπαίδευση και την ασφάλιση του πάσης φύσεως προσωπικού αυτών που δεν καλύπτεται με άλλο τρόπο.
ii) Για την καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης σε μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό Σχολής της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εφόσον στο προσωπικό αυτό ανατεθούν με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθήκοντα Διευθυντή Σπουδών ΚΕΣΕΝ ή Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ., τα οποία ασκούνται από εκπαιδευτικό προσωπικό με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ.
γ) Για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του όλου δικτύου της ναυτικής εκπαίδευσης στο εμπορικό ναυτικό, περιλαμβανομένων και παγίων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού προς συμπλήρωση και επέκταση των υφισταμένων ή ιδρυομένων νέων πάσης φύσεως δημοσίων σχολών του εμπορικού ναυτικού.
δ) Για την επιδότηση με τη μορφή ημερήσιας αποζημίωσης των φοιτούντων στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού προπαίδευσης, εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης, το ύψος και οι προϋποθέσεις της οποίας καθορίζονται κάθε φορά με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Υποδομών και Μεταφορών, μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου των Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού.
ε) [Καταργείται]
στ) Για την ανάπτυξη των δημοσίων σχέσεων και κοινωνικών εκδηλώσεων της Δημόσιας Ναυτικής Εκπαίδευσης, καθώς και τη βράβευση των σπουδαστών που αριστεύουν στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού.»

3. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 3 του β.δ. 631/1972 (Α΄ 180) προστίθεται εδάφιο και το άρθρο 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 3
Ειδικά προσόντα προσωπικού
1. Ο Διοικητής και Υποδιοικητής επιλέγονται κατά προτίμηση μεταξύ των στελεχών του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) που διαθέτουν αποδεδειγμένα επαρκή κατάρτιση και εμπειρία στο αντικείμενο της παρεχόμενης εκπαίδευσης.
2. Για τη θέση Διευθυντή Σπουδών των Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ. Ασπροπύργου, Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ. Μακεδονίας και Δ.Σ.Ε.Ν./ Σ.Π.Μ. Οινουσσών απαιτούνται:
α) Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.), ειδικότητας Πλοιάρχου Α΄ Τάξης Εμπορικού Ναυτικού σε ισχύ.
β) Τριετής τουλάχιστον πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, μετά την κτήση του αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας Πλοιάρχου Α΄ Τάξης Εμπορικού Ναυτικού, σε καθήκοντα Πλοιάρχου Α΄ Τάξης Ε.Ν.
γ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και αγγλικής ναυτικής ορολογίας.
Σε περίπτωση έλλειψης Διευθυντή Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ., δύναται να ανατίθενται τα καθήκοντα αυτά, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν γνώμης του Διοικητή, σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) εκπαιδευτικό εκ των υπηρετούντων στην οικεία εκπαιδευτική μονάδα, κάτοχο Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.) Πλοιάρχου Α΄ τάξεως Ε.Ν. Εάν στην οικεία εκπαιδευτική μονάδα δεν υπηρετούν εκπαιδευτικοί με το ανωτέρω Α.Ν.Ι., τα καθήκοντα Διευθυντή Δ.Σ.Ε.Ν./Σ.Π.Μ. ανατίθενται, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε μόνιμο ή Ι.Δ.Α.Χ. εκπαιδευτικό άλλης μονάδας δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που διαθέτει το απαιτούμενο Α.Ν.Ι.
Στην περίπτωση που τα καθήκοντα Διευθυντή Δ.Σ.Ε.Ν./ Σ.Π.Μ. ανατίθενται σε μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό, καταβάλλεται το αντίστοιχο επίδομα θέσης ευθύνης που προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 1 της υπ΄ αρ. 1000.0/51304/4.7.2019 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2899) και η σχετική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (Κ.Ν.Ε.).
3. Ως Καθηγητές-Εκπαιδευτές επιλέγονται πρόσωπα που διαθέτουν ειδικές γνώσεις στα μαθήματα που διδάσκονται στη Σχολή, όπως βεβαιώνεται με πιστοποιητικά αντίστοιχων σπουδών ή συναφούς προϋπηρεσίας.
4. Για τον γραφέα απαιτείται απολυτήριο Γυμνασίου, για δε τη δακτυλογράφο απολυτήριο Γυμνασίου και επαρκής γνώση γραφομηχανής.»

4. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την έναρξη του εκπαιδευτικού έτους 2020-2021, ήτοι από 1.9.2020.

Η περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2638/1998 (Α΄ 204) αντικαθίσταται και το άρθρο 8 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 8
Ανάδειξη και λειτουργία οργάνων
1. Ο Διοικητής και ο Υποδιοικητής είναι ανώτεροι ή ανώτατοι Αξιωματικοί του Λ.Σ. (Γ.Υ.) και ορίζονται με απόφαση του Υπουργού.
2. α) Ο Διευθυντής της Σχολής είναι τακτικό μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού της Σχολής και ορίζεται για τριετή θητεία, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από πρόταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής. Υποψηφιότητα μπορεί να θέτουν κατά προτεραιότητα:
i) Καθηγητές ή αναπληρωτές καθηγητές, ειδικότητας πλοιάρχου Ε.Ν. για τη Σχολή Πλοιάρχων και ειδικότητας μηχανικού Ε.Ν., ή μηχανικού διδακτικού αντικειμένου της Σχολής, για τη Σχολή Μηχανικών.
ii) Ελλείψει υποψηφιοτήτων του στοιχείου i), επίκουροι καθηγητές ειδικότητας πλοιάρχου Ε.Ν. για τη Σχολή Πλοιάρχων και ειδικότητας μηχανικού Ε.Ν., ή μηχανικού διδακτικού αντικειμένου της Σχολής, για τη Σχολή Μηχανικών.
iii) Ελλείψει υποψηφιοτήτων των στοιχείων i) και ii), καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και επίκουροι καθηγητές ειδικοτήτων διδακτικού αντικειμένου της Σχολής.
iv) Ελλείψει υποψηφιοτήτων των στοιχείων i), ii) και iii), καθηγητές εφαρμογών ή καθηγητές ειδικών μαθημάτων.
Η θητεία των οριζομένων Διευθυντών από το στοιχείο iv), είναι για ένα (1) έτος.
β) Αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες ή αν παρέλθει η προθεσμία που έχει θέσει ο Υπουργός στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο, ο ορισμός του Διευθυντή γίνεται με μόνη απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, δίχως αυτός να δεσμεύεται από την προτεραιότητα της περ. α΄.
γ) Μέλη Ε.Π. που έχουν οριστεί Διευθυντές Σχολής για δύο (2) συνεχόμενες θητείες δεν μπορούν να προτείνονται στη θέση αυτή για την αμέσως επόμενη θητεία, εκτός αν στη Σχολή υπηρετεί μόνο ένα (1) τακτικό μέλος Ε.Π.
3. α) Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής είναι τακτικό μέλος του Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή. Αν δεν υπηρετεί προσωπικό των τριών αυτών βαθμίδων, ως Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής μπορεί να ορίζεται μέλος του Ε.Π. άλλης βαθμίδας. Ο Αναπληρωτής Διευθυντής ορίζεται με απόφαση του Διοικητή ύστερα από εισήγηση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου της Σχολής, για ένα ακαδημαϊκό έτος. Τη σχετική εισήγηση μπορεί ο Διοικητής να αναπέμψει αιτιολογημένα μία φορά.
β) Αν στη Σχολή υπηρετεί ένα μόνο μέλος Ε.Π. βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο μπορεί να εισηγηθεί εκ νέου, υπέρ του διατελέσαντα ήδη Αναπληρωτή Διευθυντή και για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Σε περίπτωση, όμως, κατά την οποία, το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο διαπιστώνει αιτιολογημένα, ότι η άσκηση των καθηκόντων εκ μέρους του είχε ως αποτέλεσμα τη μη ομαλή και εύρυθμη λειτουργία της Σχολής, δύναται να εισηγηθεί υπέρ μέλους του Ε.Π. άλλης βαθμίδας. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο α΄.
γ) Αν δεν υποβληθεί εισήγηση στον Διοικητή πριν τη λήξη της θητείας του ασκούντος καθήκοντα Αναπληρωτή Διευθυντή, ο ορισμός του Αναπληρωτή Διευθυντή γίνεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατόπιν αιτιολογημένης εισηγήσεως του Συμβουλίου Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού της Α.Ε.Ν.
δ) Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ύστερα από γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, δύναται να αποσπάται για δύο (2) έτη μέλος Ε.Π. Σχολής Πλοιάρχων Α.Ε.Ν. ή Μηχανικών Α.Ε.Ν. σε άλλη Σχολή Πλοιάρχων Α.Ε.Ν. ή Μηχανικών Α.Ε.Ν., στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχει παντελής έλλειψη μόνιμου προσωπικού στη Σχολή προορισμού. Πριν τη διατύπωση γνώμης από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, η σχετική διαδικασία ανακοινώνεται στις Α.Ε.Ν., προκειμένου να υποβληθούν αιτήσεις προτίμησης, εφόσον υπάρχουν, εντός πέντε (5) ημερών από την περιέλευση της ανακοίνωσης στις Α.Ε.Ν. Αν δεν υποβληθεί αίτηση προτίμησης, είναι δυνατή η απόσπαση μόνιμου εκπαιδευτικού της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπαγομένου στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής και Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.) ή δίπλωμα, ειδικότητας Πλοιάρχου ή Μηχανικού ή Ραδιοτηλεγραφητή Α΄ ή Β΄ τάξης Ε.Ν. ή είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης, ειδικότητας Φυσικού ή Μαθηματικού ή Αγγλικής Φιλολογίας ή Νομικού ή Κοινωνιολόγου ή Ναυτιλιακού Οικονομολόγου ή Ναυπηγού Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού ή Αυτοματιστή Μηχανικού.
Στην περίπτωση αυτή, είναι δυνατή η ανάθεση καθηκόντων αναπληρωτή Διευθυντή στον αποσπασμένο εκπαιδευτικό, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της οικείας Α.Ε.Ν.
Η απόσπαση πραγματοποιείται κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, με κοινή απόφαση των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για χρονικό διάστημα έως δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται, μετά από πρόσκληση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία κοινοποιείται δια του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε όλες τις εκπαιδευτικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας του αποσπασμένου εκπαιδευτικού εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).
4. α) Οι εκπρόσωποι του Ε.Π. στο Συμβούλιο Α.Ε.Ν. υποδεικνύονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής.
β) Ο εκπρόσωπος του Δ.Π. στο Συμβούλιο Α.Ε.Ν. και ο αναπληρωτής του υποδεικνύονται από το σύνολο του διοικητικού προσωπικού της Α.Ε.Ν., όπως ειδικότερα ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός. Ο εκπρόσωπος του Ε.Τ.Π. στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο και ο αναπληρωτής του υποδεικνύονται από το σύνολο των μελών του Ε.Τ.Π. της Σχολής, όπως ειδικότερα ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός. Οι εκπρόσωποι των σπουδαστών στο Συμβούλιο Α.Ε.Ν. και στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο υποδεικνύονται μαζί με τους αναπληρωτές τους από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου σπουδαστικού συλλόγου.
γ) Οι εκπρόσωποι του Ε.Π., του Ε.Τ.Π. και του Δ.Π. και των σπουδαστών στα συλλογικά όργανα ορίζονται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες, ύστερα από σχετική πρόσκληση του Διοικητή στα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα των κατηγοριών αυτών.
δ) Στην περίπτωση που ο αριθμός εκπροσώπων σε συλλογικά όργανα καθορίζεται ως ποσοστιαία αναλογία αριθμητικής δύναμης, τα κλάσματα στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα, ενώ το 0,5 στρογγυλοποιείται στη μεγαλύτερη μονάδα.
ε) Στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων μπορεί να παρίστανται πρόσωπα, τα οποία έχουν κληθεί από τον προεδρεύοντα των οργάνων αυτών και για όσο χρόνο κρίνεται από αυτόν αναγκαίο.
στ) Τα συλλογικά όργανα συντίθενται και λειτουργούν νομίμως, έστω και αν δεν έχουν οριστεί τα μέλη που εκπροσωπούν κατηγορίες προσωπικού και τους σπουδαστές, εφόσον όμως έχει προηγηθεί εγκαίρως, κατά τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό, η πρόσκληση του Διοικητή για τον ορισμό τους.
ζ) Τα συλλογικά όργανα ευρίσκονται σε απαρτία όταν παρίσταται αριθμός μελών, με δικαίωμα ψήφου, μεγαλύτερος των απόντων.
η) Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος του οργάνου.»

Το άρθρο εξηκοστό πέμπτο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α΄ 86), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο εξηκοστό πέμπτο Παροχή εξ αποστάσεως ναυτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και επιμόρφωσης από τις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού
1. Η ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση δύναται να υλοποιείται από το σύνολο των Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, με εξ αποστάσεως διδασκαλία, με τη μορφή της ασύγχρονης ή/ και της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και τηλεκατάρτισης.
2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται οι ειδικοί όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για τη διασφάλιση του επιπέδου των σπουδών που υλοποιούνται εξ αποστάσεως. Με όμοια απόφαση προβλέπονται τροποποιήσεις στον Εσωτερικό Κανονισμό και στον Κανονισμό Σπουδών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και στους Κανονισμούς των λοιπών Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού που κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021.
3. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της λήξης του ακαδημαϊκού/εκπαιδευτικού έτους 2020-2021, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να αποδέχεται κάθε δωρεά κινητών πραγμάτων και υπηρεσιών από τρίτους, φυσικά και νομικά πρόσωπα, για τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας της εξ αποστάσεως διδασκαλίας και για τη γενικότερη εύρυθμη λειτουργία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του συνόλου των Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και των λοιπών φορέων και υπηρεσιών που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτό. Η αποδοχή των ανωτέρω δωρεών διενεργείται αμελλητί από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αρκεί δε και μόνη η δήλωσή του περί αποδοχής τους ως προς τα δωριζόμενα κινητά πράγματα και τις υπηρεσίες προς τον δωρητή τους. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής τα δωριζόμενα κινητά πράγματα και υπηρεσίες μπορούν να κατανέμονται και να διατίθενται, προς χρήση ή ανάλωση, σε κάθε Δημόσια Σχολή Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και στους λοιπούς φορείς και υπηρεσίες, που υπάγονται ή εποπτεύονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
4. Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, και πάντως όχι πέραν της λήξης του ακαδημαϊκού/εκπαιδευτικού έτους 2020-2021, για την επίτευξη και την εύρυθμη λειτουργία της εξ αποστάσεως διδασκαλίας, της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας του προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και των Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και της εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης των πολιτών, των σπουδαστών και των ναυτικών, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να συνάπτει συμβάσεις με απευθείας ανάθεση, κατά παρέκκλιση κάθε σχετικής εθνικής διάταξης περί δημοσίων συμβάσεων για:
α) την προμήθεια φορητών ή σταθερών υπολογιστών, σχετικών ηλεκτρονικών συσκευών και λογισμικών,
β) την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης, επικοινωνίας και ενημέρωσης με κάθε μέσο των πολιτών, του εκπαιδευτικού προσωπικού και των υπαλλήλων, καθώς και προμήθεια του αναγκαίου υλικού, και
γ) την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση και λειτουργία τους σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις.»

Προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παρ. 1 του άρθρου 12 του π.δ. 287/1991 (Α΄ 102) και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Τα πάσης φύσεως δικαιώματα που καθορίζονται με το παρόν καταβάλλονται προ του απόπλου του πλοίου ή μέσα σε τριάντα (30) ημέρες το αργότερο από τον κατάπλου του εφόσον το υπόχρεο πλοίο δεν έχει αποπλεύσει. Έως και την 31η.12.2021 παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης των τιμολογίων των οφειλόμενων πλοηγικών δικαιωμάτων εντός εξήντα (60) ημερών από τον κατάπλου εφόσον το υπόχρεο πλοίο δεν έχει αποπλεύσει.»

Στο άρθρο 14 του ν. 3142/1955 (Α΄ 43) επέρχονται οι εξής αλλαγές:
1. Η παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Πάντες οι μόνιμοι ή έκτακτοι Αρχιπλοηγοί, Πλοηγοί και το κατώτερο ναυτικό προσωπικό που διορίζονται ή υπηρετούν στους Πλοηγικούς Σταθμούς της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων, στους λιμένες όπου απαιτείται πλοήγηση, αλλά και σε ιδιωτικές λιμενικές εγκαταστάσεις, υποχρεούνται στην καταβολή υπέρ του ΝΑΤ και Λοιπών Λογαριασμών και Κεφαλαίων των ισχύοντων εκάστοτε για το ναυτικό προσωπικό πλοίων ακτοπλοΐας ασφαλιστικών εισφορών, επιφυλασσομένου του άρθρου 6 του α.ν. 1953/1939 (Α΄ 373).»
2. Η παρ. 3 καταργείται.

1. Από τις αρμόδιες αρχές του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατά τον απόπλου ή κατάπλου του πλοίου από ή σε συγκεκριμένo λιμένα και για ορισμένο χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τα δύο (2) έτη, από την ημερομηνία έκδοσης, με δυνατότητα ανανέωσης, χορηγείται Πιστοποιητικό Εξαίρεσης από την Πλοήγηση (Pilot Exemption Certificate) στον Πλοίαρχο Α΄ ή Β΄ τάξης πλοίων, υπό την προϋπόθεση συνδρομής προϋποθέσεων σαφούς εμπειρικής γνώσης των λιμένων απόπλου και κατάπλου και εν γένει των συνθηκών ασφαλούς ναυσιπλοΐας σε αυτούς, οι οποίες καθορίζονται στον Κανονισμό της παρ. 5.

2. Οι ως άνω προϋποθέσεις είναι προσωποπαγείς για τον Πλοίαρχο Α΄ ή Β΄ τάξης και ισχύουν για την υπό την πλοιαρχία τους πλοήγηση πλοίων ίδιου τύπου, χωρητικότητας και χαρακτηριστικών.

3. Με την έκδοση και χορήγηση των παραπάνω Πιστοποιητικών καταργείται η καταβολή πλοηγικών δικαιωμάτων για πλοία της παρ. 2.

4. Η έκδοση του Πιστοποιητικού Εξαίρεσης δεν αναιρεί το δικαίωμα του Πλοιάρχου ως προς την αίτηση παροχής υπηρεσιών πλοήγησης, κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική του ευχέρεια, ως μόνου αρμοδίου επί του πλοίου να εκτιμήσει τις συνθήκες ασφαλούς ναυσιπλοΐας του πλοίου του κατά την είσοδο/έξοδο και την διαδικασία παραβολής και διέλευσης και δεν καταργεί την εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος Γενικού Κανονισμού Λιμένων ως προς τη χρήση ρυμουλκών.

5. Με Κανονισμό που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κατόπιν εισήγησης του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές χορήγησης, οι λιμένες εφαρμογής, οι προϋποθέσεις διαπίστωσης της εμπειρικής γνώσης των λιμένων από τους αιτούντες το Πιστοποιητικό Εξαίρεσης, ο τύπος, τα δικαιολογητικά, οι όροι, η διαδικασία χορήγησης και η διαδικασία ανανέωσης αυτού, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

Η παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 3622/2007 (Α΄ 281) αντικαθίσταται και το άρθρο 10 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 10
Καθορισμός περιοχής λιμενικής εγκατάστασης και λιμένα
1. Με απόφαση του προϊσταμένου της κατά τόπον αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, μετά από πρόταση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης καθεμιάς υπόχρεης λιμενικής εγκατάστασης, καθορίζονται ή τροποποιούνται τα όρια αυτής, για τους σκοπούς του παρόντος, και απεικονίζονται σε συνημμένο στην απόφαση τοπογραφικό διάγραμμα.
2. Με απόφαση της αρμόδιας Αρχής Ασφαλείας κάθε υπόχρεου λιμένα, καθορίζονται ή τροποποιούνται τα όρια της περιοχής του, καθώς και των παρακείμενων περιοχών, που έχουν επίπτωση στην ασφάλειά του, τα οποία και απεικονίζονται σε συνημμένο στην απόφαση τοπογραφικό διάγραμμα.»

1. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να συσταθεί Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα με την ονομασία «Εθνική Ενιαία Πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας» (“National Integrated Port Community System”) για την ηλεκτρονική υποβολή δεδομένων από τους χρήστες και λοιπούς συναλλασσόμενους με τους λιμένες της χώρας, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184). Η ηλεκτρονική διασύνδεση και διαλειτουργικότητα του συστήματος με τα συστήματα/ εφαρμογές όλων των εμπλεκόμενων φορέων και ιδίως με τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών και την Ενιαία Ναυτιλιακή Θυρίδα, πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου.

2. Η Εθνική Ενιαία Πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας παραμένει καθ’ ολοκληρία υπό κρατική ιδιοκτησία, είναι μοναδική για όλους τους λιμένες της χώρας, τηρείται και λειτουργεί με ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και τελεί υπό τον αποκλειστική εποπτεία της. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να αναθέτει και σε ιδιώτες το σύνολο ή τμήμα της τεχνικής υλοποίησης του έργου της Εθνικής Ενιαίας Πλατφόρμας Λιμενικής Κοινότητας.

3. Στην Εθνική Ενιαία Πλατφόρμα Λιμενικής Κοινότητας καταχωρίζονται δεδομένα που αφορούν υπηρεσίες λιμένα και εφοδιαστικής αλυσίδας. Η καταχώριση των δεδομένων αυτών πραγματοποιείται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, έχει στόχο την καταγραφή προσφοράς και ζήτησης των υπηρεσιών αυτών κατά τρόπο ομοιογενή και με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και διενεργείται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικών διαδικασιών που θεσμοθετούνται ειδικά για τον σκοπό αυτό.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται ο τρόπος χρηματοδότησης της σύστασης και της λειτουργίας της Εθνικής Ενιαίας Πλατφόρμας Λιμενικής Κοινότητας, τα δεδομένα που καταχωρίζονται, ο χρόνος υποβολής τους, οι ευθύνες των υπόχρεων, καθώς και οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια που σχετίζεται με την ηλεκτρονική διασύνδεση και διαλειτουργικότητα των συστημάτων των εμπλεκόμενων φορέων και την εν γένει λειτουργία της Εθνικής Ενιαίας Πλατφόρμας Λιμενικής Κοινότητας.

Στο άρθρο 60 του ν. 4676/2020 (Α΄ 67) προστίθεται παρ. 2, η μόνη παράγραφος αριθμείται ως παρ. 1, ο τίτλος συμπληρώνεται και το άρθρο 60 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 60
Κατάργηση του άρθρου 105 του ν. 4504/2017 Ανανέωση συμβάσεων λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου
1. Το άρθρο 105 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), όπως τροποποιήθηκε δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 4597/2019 (Α΄ 35), καταργείται.
2. Για λόγους δημόσιας υγείας και ασφάλειας, οι φορείς διαχείρισης λιμένων, των οποίων οι συμβάσεις λιμενικών υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πλοίων και καταλοίπων φορτίου έχουν λήξει κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύνανται, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου τους, κατά παρέκκλιση κάθε εθνικής διάταξης, να προβούν σε ανανέωση έως τις 31.12.2021, υπό την προϋπόθεση έως τις 31.03.2021 να έχουν εκκινήσει οι προβλεπόμενες στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΕ) 2017/352 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2017 και στην εθνική νομοθεσία διαδικασίες για την παροχή της εν λόγω υπηρεσίας.» 

1. Η περ. ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του β.δ. 14/19 Ιανουαρίου 1939 (Α΄ 24) αντικαθίσταται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Οι Λιμενικές Επιτροπές των Λιμενικών Ταμείων που λειτουργούν σε επίπεδο νομού, εκείνων που έχουν έδρα την έδρα του νομού, καθώς και των λοιπών Λιμενικών Ταμείων συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και αποτελούνται από τα εξής μέλη:
α) τον Προϊστάμενο της οικείας Λιμενικής Αρχής, ως Αντιπρόεδρο,
β) τον Προϊστάμενο της οικείας Τελωνειακής Αρχής,
γ) έναν (1) κάτοικο της έδρας του νομού και δύο (2) κατοίκους του νομού, στον οποίο βρίσκεται η έδρα του Ταμείου, που ορίζονται ως μέλη από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μαζί με τους αναπληρωτές τους και είναι ιδιώτες ή υπάλληλοι του Δημοσίου ή υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή κάτοχοι ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής, με πιστοποιητικό αναγνώρισης από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή απόφοιτοι Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.),
δ) έναν (1) εκπρόσωπο της οικείας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) ή του οικείου δήμου αντίστοιχα, ο οποίος προτείνεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τον Συντονιστή της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης μεταξύ τεσσάρων (4) προσώπων που υποδεικνύονται από την ολομέλεια της οικείας Π.Ε.Δ. ή τον οικείο δήμο αντίστοιχα,
ε) έναν (1) αντιπρόσωπο του οικείου Εμπορικού Επιμελητηρίου, ο οποίος προτείνεται μαζί με τον αναπληρωτή του από τη Διοίκησή του. Αν η έδρα του Εμπορικού Επιμελητηρίου δεν συμπίπτει με την έδρα του Λιμενικού Ταμείου, αλλά βρίσκεται σε άλλη πόλη του ίδιου νομού, τα μέλη αυτά υποδεικνύονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Επιμελητηρίου του νομού. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται Εμπορικό Επιμελητήριο στον νομό, τότε τα μέλη αυτά ορίζονται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και επιλέγονται μεταξύ των εμπόρων της έδρας του Λιμενικού Ταμείου,
στ) έναν (1) εκπρόσωπο του οικείου Εργατικού Κέντρου με τον αναπληρωτή του που υποδεικνύεται από τη Διοίκησή του,
ζ) έναν (1) εκπρόσωπο του οικείου πρωτοβάθμιου Σωματείου Ναυτικών Πρακτόρων, με τον αναπληρωτή του που υποδεικνύεται από τη Διοίκησή του. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται πρωτοβάθμιο Σωματείο Ναυτικών Πρακτόρων, επιλέγεται ως εκπρόσωπος, πιστοποιημένος ναυτικός πράκτορας, που δραστηριοποιείται στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα και έχει αιτηθεί προς τούτο. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων της μίας αίτησης, διεξάγεται κλήρωση μεταξύ των αιτούντων ενώπιον της συγκροτηθείσας λιμενικής επιτροπής. Ο εκπρόσωπος του προηγούμενου εδαφίου δύναται να είναι μέλος μόνο μίας Λιμενικής Επιτροπής.»

2. Για τις Λιμενικές Επιτροπές που, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, δεν έχει οριστεί εκπρόσωπος της περ. (ζ) της παρ. 1 του άρθρου 2 του β.δ. 14/19 Ιανουαρίου 1939 (Α΄ 24), επιτρέπεται ο ορισμός αυτού εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος για την εναπομείνασα θητεία από την ημερομηνία συγκρότησής τους.

1. Τα πάσης φύσεως ανταποδοτικά δικαιώματα προσόρμισης, παραβολής/πλεύρισης, πρυμνοδέτησης και ελλιμενισμού των πλοίων/πλωτών ναυπηγημάτων, καθώς και των επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών, πλην κρουαζιερόπλοιων, μειώνονται κατά ποσοστό 20%, για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020, καθώς και Ιανουάριο 2021.

2. Σε περίπτωση που οι υπόχρεοι έχουν προκαταβάλει μηνιαία, εξαμηνιαία ή ετήσια δικαιώματα προσόρμισης, πρυμνοδέτησης και παραβολής/πλεύρισης, η μείωση εφαρμόζεται επιπλέον των εκάστοτε προβλεπόμενων εκπτώσεων και αναλογικά για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020 και Ιανουάριο 2021, τυχόν δε προκαταβληθέν ποσό που υπερβαίνει το ύψος των ανταποδοτικών δικαιωμάτων για τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο 2020 και Ιανουάριο 2021, όπως ορίζονται στην παρ. 1, συμψηφίζεται ή επιστρέφεται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην απόφαση της παρ. 4.

3. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται στους λιμένες, των οποίων η διαχείριση ασκείται από φορείς διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, οι οποίοι είναι είτε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου είτε ανώνυμες εταιρείες, η πλειοψηφία του Μετοχικού Κεφαλαίου των οποίων ανήκει, άμεσα ή έμμεσα, στο ελληνικό Δημόσιο, όπως οι Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε., τα Λιμενικά Ταμεία, τα Δημοτικά Λιμενικά Ταμεία και τα Δημοτικά Λιμενικά Γραφεία.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία καταβολής των ανταποδοτικών δικαιωμάτων της παρ. 1, ο τρόπος συμψηφισμού ή επιστροφής σε περίπτωση υπέρβασης προκαταβληθέντων ποσών, όπως προβλέπεται στην παρ. 2, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με την ως άνω απόφαση μπορεί να επαναπροσδιορίζονται το ποσό ή/και το ποσοστό, καθώς και οι δικαιούχοι της μείωσης των εν λόγω ανταποδοτικών δικαιωμάτων και να παρατείνεται το χρονικό διάστημα αυτής μέχρι δύο (2) επιπλέον μήνες. 

Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) προστίθεται περ. (θ) ως εξής:
«θ) Έργα εξυπηρέτησης νομίμως λειτουργουσών επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης ξύλινων σκαφών, ήτοι παραδοσιακών και άλλων, μήκους όχι μεγαλύτερου των σαράντα (40) μέτρων (καρνάγια-ταρσανάδες). Τα έργα αφορούν στην εκτέλεση εργασιών, καθώς και στην εναπόθεση σκαφών, πρώτων υλών, εφοδίων και εξοπλισμού απαραίτητου για τη λειτουργία τους.»

Στην παρ. 3 του άρθρου 16Α του ν. 2971/2001 (Α΄ 285) προστίθεται περ. η) και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Το Είδος Δραστηριότητας διαιρείται στις εξής κατηγορίες:
α) Απλή χρήση (ομπρέλες ξαπλώστρες, καντίνες, μη μηχανοκίνητα θαλάσσια μέσα αναψυχής κ.λπ.).
β) Απλή χρήση με μηχανοκίνητα μέσα αναψυχής.
γ) Απλή χρήση των παρ. 8, 9, 11 και 13 του άρθρου 13Α (πολιτιστικές εκδηλώσεις, γαμήλιες τελετές, εκδηλώσεις κοινωνικού χαρακτήρα, λήψεις με οπτικοακουστικά μέσα, ερευνητικοί σκοποί).
δ) Απλή χρήση των παρ. 2, 3 και 5 του άρθρου 13Α (φουσκωτά θαλάσσια μέσα αναψυχής, υδατοκαλλιέργειες).
ε) Έργα των περ. α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 (έργα κοινής ωφέλειας, ναυταθλητικά, ανάπλασης, εξυπηρέτησης ερευνητικών σκοπών).
στ) Έργα της περ. ε΄ του άρθρου 14 (υδατοκαλλιέργειες) και της παρ. 3 του άρθρου 14 (υποθαλάσσιοι αγωγοί, καλώδια, ναύδετα κ.λπ.).
ζ) Έργα του άρθρου 11 και των περ. στ΄, ζ΄ και η΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 (έργα και εγκαταστάσεις που εκτελέστηκαν ύστερα από σύμβαση με το Δημόσιο, τον Ε.Ο.Τ., τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού ή τους Ο.Τ.Α. ή με βάση αναπτυξιακούς νόμους, καθώς και έργα λιμενικά, συγκοινωνιακά, Α.Π.Ε. κ.λπ.).
η) Έργα της περ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 14 (ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις ξύλινων σκαφών, ήτοι παραδοσιακών και άλλων, μήκους όχι μεγαλύτερου των σαράντα (40) μέτρων (καρνάγια-ταρσανάδες)).»

Το έργο της Επέκτασης, Αναβάθμισης και Εκσυγχρονισμού του Εθνικού Συστήματος Vessel Traffic Monitoring and Information Systems (VTMIS), το έργο της εγκατάστασης του Συστήματος Επιτήρησης και Παρακολούθησης Θαλάσσιας Κυκλοφορίας Βορείου Αιγαίου, καθώς και το έργο της ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΕΣΟΘΕ), τα οποία εξυπηρετούν σκοπούς επιτήρησης, ασφάλειας και ελέγχου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. εξαιρούνται από τις διαδικασίες περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων, υποβολής προτύπων περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, καθώς και μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η παρ. 2 του άρθρου 46 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) αντικαθίσταται και το άρθρο 46 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 46
1. α. Στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.), κατά των οποίων ασκείται ποινική δίωξη για αδικήματα που τους αποδίδονται ότι τέλεσαν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα ταύτης, παρέχεται η δυνατότητα υπεράσπισης ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, από λειτουργούς Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με απόφαση του Προέδρου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, μετά από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου, εφόσον:
αα. μετά τη διενεργηθείσα διοικητική εξέταση δεν διαπιστώνεται από τον αρμόδιο, να αποφασίσει επ΄ αυτής, η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος σχετικού με την πράξη για την οποία διώκεται και
ββ. δεν θα εκπροσωπηθούν από δικηγόρο κατά την, ενώπιον του δικαστηρίου, διαδικασία.
β. Οι παραπάνω στερούνται της νομικής κάλυψης, στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής δίωξης εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας.
2. α. Στους αναφερόμενους στην παρ. 1 δύναται να χορηγείται το σύνολο και προκαταβολή επί του συνόλου των εξόδων στα οποία υποβάλλονται για υπεράσπισή τους σε όλα τα στάδια της προδικασίας και ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμίδων, εφόσον:
αα. έχει ασκηθεί σε βάρος τους ποινική δίωξη ή φέρουν την ιδιότητα του εναγομένου για πράξεις ή παραλείψεις τους κατά την εκτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων,
αβ. δεν έχει διαπιστωθεί από περατωθείσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος από τις πράξεις ή τις παραλείψεις για τις οποίες διώκονται ή ενάγονται.
β. Τα έξοδα καλύπτουν και την αμοιβή του συνηγόρου της επιλογής του στελέχους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για την παράσταση αυτού σε όλα τα στάδια της προδικασίας και ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμών.
γ. Η προκαταβολή επί των εξόδων γίνεται με την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα του στελέχους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., σύμφωνα με τα άρθρα 100, 101 και 102 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.
δ. Σε περίπτωση έκδοσης:
δα. αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του ως άνω στελέχους ή διαπίστωσης από περατωθείσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος από τις ενέργειες ή τις παραλείψεις για τις οποίες διώκεται ή ενάγεται το ως άνω στέλεχος, το συνολικό ποσό του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής επιστρέφεται στο Δημόσιο είτε εφάπαξ είτε με τμηματική παρακράτηση από τη μισθοδοσία του στελέχους, εφόσον αυτό μισθοδοτείται ακόμα από το Δημόσιο, κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
δβ. αμετάκλητης δικαστικής ή πειθαρχικής απόφασης υπέρ του στελέχους του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., καταβάλλονται και τα υπόλοιπα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε το εν λόγω στέλεχος, περιλαμβανόμενης της αμοιβής του συνηγόρου πέραν της προκαταβολής.
ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών καθορίζονται το ανώτατο ύψος του συνόλου των εξόδων που προβλέπονται στην περ. α΄ της παρ. 2, το ανώτατο ύψος της προκαταβολής επί των εξόδων, ο τρόπος υπολογισμού αυτών, τα δικαιολογητικά, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία χορήγησης καθώς και επιστροφής του ποσού της προκαταβολής σε περίπτωση έκδοσης αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης σε βάρος του ή διαπίστωσης από περατωθείσα Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) διάπραξης πειθαρχικού παραπτώματος από τις ενέργειες ή τις παραλείψεις για τις οποίες διώκεται ή ενάγεται το στέλεχος και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.
στ. Η περ. λδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3922/ 2011 (Α΄ 35) εξακολουθεί να ισχύει.

Στο άρθρο 71 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) προστίθεται παρ. 8 ως εξής:
«8. Με Κανονισμό που εκδίδεται από τον Αρχηγό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και κυρώνεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Λιμεναρχείου Αγίου Όρους, καθώς και οι όροι εργασίας και η διαμονή του προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί στην ανωτέρω Λιμενική Αρχή, κατά παρέκκλιση της πενθημέρου εβδομάδας εργασίας που ισχύει για το προσωπικό Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. που υπηρετεί σε Λιμενικές Αρχές και της ειδικής υποχρέωσης διαμονής που ισχύει για το προσωπικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. σύμφωνα με το άρθρο 49 του π.δ. 81/2012 (Α΄ 139).»

1. Το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ.) αποσπά ή μετακινεί στελέχη του στο Μόνιμο Σώμα της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (European Border and Coast Guard standing corps), κατ’ εφαρμογή των άρθρων 54 έως 59 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1896 (L 295), καθώς και σε λοιπές δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (European Border and Coast Guard Agency). Οι διαδικασίες που αφορούν στις αποσπάσεις και μετακινήσεις ολοκληρώνονται εντός των προθεσμιών που θέτουν ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/1896.

2. Στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που αποσπώνται στο εξωτερικό για μακροπρόθεσμες αποσπάσεις, δυνάμει του άρθρου 56 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1896, ως μέλη του Μόνιμου Σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (κατηγορία 2) καταβάλλεται αποζημίωση απευθείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής με το οριζόμενο από αυτόν ποσό. Η εν λόγω αποζημίωση εξομοιώνεται φορολογικά με το επίδομα αλλοδαπής και εμπίπτει στην περ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167). Τα εν λόγω στελέχη δεν δικαιούνται διαφορά επιδόματος υπηρεσίας αλλοδαπής, καθώς και καμία άλλη δαπάνη μετακίνησης που προβλέπεται στα εσωτερικά άρθρα 16, 20 και 21 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).

3. Τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που αποσπώνται σύμφωνα με την παρ. 2, πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 5 του άρθρου 115 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), εκτός των περ. (α), (β) και (ιγ) και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι προϋποθέσεις και περιορισμοί του άρθρου 27 του ιδίου νόμου.

4. Στα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που μετακινούνται στο εξωτερικό για βραχυπρόθεσμες αποστολές, δυνάμει του άρθρου 57 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1896 ή ως εφεδρείες ταχείας αντίδρασης, δυνάμει του άρθρου 58 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1896, ως μέλη του Μόνιμου Σώματος της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (κατηγορία 3 ή 4, αντίστοιχα) συμπεριλαμβανομένων των μελών πληρώματος επιχειρησιακών μέσων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.:
α) Δεν ισχύει το ανώτατο ετήσιο όριο ημερών εκτός έδρας του εσωτερικού άρθρου 3 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015.
β) Καταβάλλονται από τον φορέα στον οποίο ανήκουν, εφόσον δεν δύναται να καταβληθούν απευθείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής δυνάμει των εν ισχύ κανόνων: βα) ημερήσια αποζημίωση, ανεξαρτήτως του αριθμού ημερών, επί της οποίας γίνονται κρατήσεις υπέρ του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.), του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.), του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Ε.ΛΟ.Α.Ν.) και του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.), που προβλέπονται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 2685/1999 (Α΄ 35) και στην παρ. 4 του άρθρου 9 του β.δ. 160/1970 (Α΄ 44) και κατά περίπτωση.
ββ) Έξοδα κίνησης με πλοίο, τρένο και αεροπλάνο.
βγ) Έξοδα διανυκτέρευσης και λοιπά έξοδα μετακίνησης.
βδ) Χιλιομετρική αποζημίωση, όταν χρησιμοποιείται ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) ή υπηρεσιακό μεταφορικό μέσο για τη μετάβαση από και προς το εξωτερικό. Η αποζημίωση καταβάλλεται και κατά τη διάρκεια της αποστολής για μετακινήσεις που αφορούν αποκλειστικά και μόνο σε υπηρεσιακούς λόγους.
βε) Έξοδα μίσθωσης μεταφορικού μέσου.

5. Οι αποζημιώσεις και τα έξοδα της περ. β΄ της παρ. 4 αναγνωρίζονται βάσει των υποβληθέντων παραστατικών και των ορίων που καθορίζονται στους κανόνες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Όταν θεσπίζεται μοναδιαίο κόστος από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, η εκάστοτε αποζημίωση ή έξοδο, εφόσον δικαιολογείται, αναγνωρίζεται στο ύψος του μοναδιαίου κόστους, ανεξαρτήτως του ποσού που δαπανήθηκε από τον μετακινούμενο. Το ποσό που καταβάλλεται στον μετακινούμενο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό που επιστρέφεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής ως έκτακτο έσοδο στον τακτικό προϋπολογισμό.

6. Τα χρηματικά εντάλματα που εκδίδονται για την πληρωμή των αποζημιώσεων και των εξόδων της περ. β΄ της παρ. 4 εξοφλούνται ατελώς και απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωμα υπέρ Δημοσίου ή τρίτων πέραν των κρατήσεων της υποπερ. (βα΄).

1. Οι κενές οργανικές θέσεις από τις προβλεπόμενες στο άρθρο 22 του ν. 4676/2020 (Α΄ 67), οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται και μετά τη διενέργεια των διαγωνισμών κατάταξης Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων που προκηρύχθηκαν το έτος 2019 σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του ν. 4597/2019 (Α΄ 35), αντίστοιχα, δύνανται, στο πλαίσιο κάλυψης επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών, να καλύπτονται από τους πίνακες επιλαχόντων των εν λόγω διαγωνισμών. Οι επιλαχόντες του προηγούμενου εδαφίου κατατάσσονται στην οικεία παραγωγική Σχολή του Λιμενικού Σώματος Ελληνική Ακτοφυλακή εντός ενός (1) έτους από την κατάταξη των επιτυχόντων υποψηφίων του αντίστοιχου διαγωνισμού, ως νέα εκπαιδευτική σειρά, με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ο ακριβής αριθμός των επιλαχόντων που κατατάσσονται, ανά διαγωνισμό, κατηγορία και υποκατηγορία ή ειδικότητα υποψηφίων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

2. Εφόσον, πριν την κατάταξη ή το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων, οι καταταγέντες με τη διαδικασία της παρ. 1 παραιτηθούν ή διαπιστωθεί έλλειψη προσόντος ή δεν προσέλθουν αδικαιολόγητα για κατάταξη ή απομακρυνθούν ή απολυθούν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο, κατατάσσονται προς πλήρωση των κενών θέσεων που προκύπτουν οι επόμενοι κατά σειρά επιλαχόντες της αντίστοιχης κατηγορίας, υποκατηγορίας ή ειδικότητας με την ίδια διαδικασία και σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας τους. Η διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου ολοκληρώνεται το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία παραίτησης ή διαπίστωσης της έλλειψης ή μη παρουσίασης ή απομάκρυνσης ή απόλυσης ή αποχώρησης του εισαγομένου, τη θέση του οποίου καλούνται να καλύψουν. Εάν στην αντίστοιχη κατηγορία, υποκατηγορία ή ειδικότητα δεν υπάρχουν άλλοι επιλαχόντες, η κενή θέση καλύπτεται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από τους επιλαχόντες των άλλων κατηγοριών, υποκατηγοριών ή ειδικοτήτων με βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες.

3. Η παρ. 2 του άρθρου 116 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. α) Για την εκπαιδευτική περίοδο φοίτησης των Εκπαιδευτικών Σειρών 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023 Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, οι οποίοι κατατάσσονται με το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, η έδρα της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, όπως καθορίζεται στο άρθρο 3 του π.δ. 76/2018 (Α΄ 146) μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού που βρίσκεται στον Σκαραμαγκά Αττικής.
β) Για τις Εκπαιδευτικές Σειρές Δοκίμων Λιμενοφυλάκων που προκύπτουν σε εφαρμογή του άρθρου 25 του ν. 4597/2019 (Α΄ 35) ως έδρα νοείται ομοίως η έδρα της περ. α) και η εκπαίδευση πραγματοποιείται για λόγους χωροταξικούς στις εγκαταστάσεις της Ναυτικής Βάσης «ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ» στον Σκαραμαγκά Αττικής.
γ) Οι δαπάνες για τη φοίτηση των Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, όπως ιδίως οι δαπάνες σίτισης και τροφοδοσίας, πραγματοποιούνται με μέριμνα του Πολεμικού Ναυτικού για όσο χρονικό διάστημα η έδρα της σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων παραμένει στις εγκαταστάσεις της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού. Για τις εκπαιδευτικές περιόδους των περ. α΄ και β΄, η αντιμετώπιση των ανωτέρω δαπανών πραγματοποιείται με μεταφορά πιστώσεων από τον τακτικό προϋπολογισμό του Αρχηγείου Λιμενικού ΣώματοςΕλληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στον Τακτικό Προϋπολογισμό του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις για την καταβολή του επιδόματος τροφής (άρθρο 1 του ν. 2136/1952 (Α΄ 151) και 2/26576/0022/21.5.2007 κοινή υπουργική απόφαση) στους Δόκιμους Λιμενοφύλακες που φοιτούν στις εγκαταστάσεις της σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού.
3. Δόκιμοι Λιμενοφύλακες της εκπαιδευτικής σειράς Δοκίμων Λιμενοφυλάκων που προκύπτει σε εφαρμογή του άρθρου 25 του ν. 4597/2019 (Α΄ 35), δύνανται να σιτίζονται και να διαμένουν εκτός των εγκαταστάσεων της Σχολής.»

Η χρήση λιμενικών υπηρεσιών, η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και ύδατος προς τα πλωτά μέσα του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής που ελλιμενίζονται στους λιμένες της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, πραγματοποιούνται άνευ καταβολής αντιτίμου προς τους Φορείς Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης των Λιμένων, ήτοι Οργανισμούς Λιμένων, Δημοτικά και Κρατικά Λιμενικά Ταμεία. 

Κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α΄ 224), επιτρέπεται η μετάταξη στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής του πάσης φύσεως αποσπασμένου προσωπικού της Δημόσιας Αρχής Λιμένων με την ίδια εργασιακή σχέση, κατόπιν υποβολής αίτησης μετάταξης εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η μετάταξη διενεργείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανωτέρω αίτηση σε αντίστοιχη κενή οργανική θέση του κλάδου του υπαλλήλου, και αν δεν υπάρχει, σε συνιστώμενη προσωποπαγή, με κοινή απόφαση των αρμόδιων οργάνων των Υπουργείων Εσωτερικών, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του εκάστοτε, εκ του φορέα προέλευσης του υπαλλήλου, αρμόδιου Υπουργείου, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133). Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η μετάταξη συντελείται αυτοδικαίως με μόνη διαπιστωτική πράξη των αρμοδίων οργάνων των Υπουργείων Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εσωτερικών.

Tο άρθρο 42 του ν. 4029/2011 (Α΄ 245) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 42
Ειδικές ρυθμίσεις για ίδρυση παιδικών σταθμών και παιδικών εξοχών επ’ ωφελεία τέκνων εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., δικαίωμα στρατωνισμού άγαμου προσωπικού και λειτουργίας τράπεζας αίματος του προσωπικού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.»
Στο άρθρο 128 του ν. 3079/2002 (Α΄ 311) προστίθενται παρ. 8, 9 και 10 ως ακολούθως:
«8. Στον Πειραιά και στις περιοχές όπου έχουν την έδρα τους Λιμενικές Αρχές, δύναται να ιδρύονται παιδικοί σταθμοί, που εγκαθίστανται σε οικήματα και εγκαταστάσεις του Δημοσίου ή σε αντίστοιχους από το Δημόσιο μισθωμένους χώρους για τα τέκνα των στελεχών του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Επιπλέον, δύναται να ιδρύονται παιδικές εξοχές για τα τέκνα των εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελεχών του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. και τα τέκνα του πολιτικού προσωπικού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και θέρετρα για τους εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., σε οικήματα και εγκαταστάσεις του Δημοσίου ή σε αντίστοιχους από το Δημόσιο μισθωμένους χώρους. Η ίδρυση, η λειτουργία και η κατάργηση των ανωτέρω καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η δαπάνη αγοράς εξοπλισμού για την ορθή λειτουργία των ανωτέρω βαρύνει το Δημόσιο.
9. Το προσωπικό Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. δικαιούται στρατωνισμού στις εγκαταστάσεις των Υπηρεσιών του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., εφόσον υπάρχει η ευχέρεια ή σε άλλα κατάλληλα οικήματα του Δημοσίου, ή σε μισθωμένα από το Δημόσιο ιδιωτικά οικήματα.
10. Λειτουργούν τράπεζες αίματος στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη ή και σε άλλες πόλεις, εφόσον το απαιτούν οι υπηρεσιακές ανάγκες. Οι τράπεζες αίματος στεγάζονται σε στρατιωτικό ή πολιτικό νοσοκομείο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, η δε λειτουργία τους ελέγχεται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγειονομικού. Το αίμα είναι προϊόν εθελοντικής αιμοδοσίας του προσωπικού του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ. ή ιδιωτών και χορηγείται στο εν ενεργεία προσωπικό του Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ., στα μέλη της οικογένειάς τους (γονείς, σύζυγοι και τέκνα) και, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, στους συνταξιούχους του Σώματος και στα μέλη των οικογενειών τους, κατά τις παραπάνω διακρίσεις. Η διαδικασία χορήγησης του αίματος καθορίζεται με διαταγή του Αρχηγού Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ.»

Παρέχεται δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης στα στρατιωτικά και ναυτικά νοσοκομεία στο πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, είτε είναι εν ενεργεία είτε είναι συνταξιούχοι, τους συζύγους και τους συγγενείς τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εθνικής Άμυνας ορίζονται τα νοσοκομεία, οι δικαιούχοι, τα είδη περίθαλψης που παρέχονται σε αυτούς, και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

Κατά παρέκκλιση της προθεσμίας έγκρισης της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 496/1974 (Α΄ 204), δίνεται η δυνατότητα στο αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εντός του τρέχοντος οικονομικού έτους, να εγκρίνει τους απολογισμούς ισολογισμούς που έχουν ελεγχθεί από την οργανική μονάδα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για τα Λιμενικά Ταμεία Αντίκυρας για τα οικονομικά έτη 2016 και 2017, Ζακύνθου για τα οικονομικά έτη 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017, Πιερίας για τα οικονομικά έτη 2015, 2016 και 2017, Φθιώτιδας για το οικονομικό έτος 2011, Ικαρίας για τα οικονομικά έτη 2015, 2016, 2017 και 2018 και Σκύρου για το οικονομικό έτος 2018, καθώς και για το Γραφείο Ευρέσεως Ναυτικής Εργασίας (Γ.Ε.Ν.Ε.) για τα οικονομικά έτη 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 και 2017.

Στις Λιμενικές Αρχές σε κάθε Πλοηγικό Σταθμό, δια της Λιμενικής Αρχής στην οποία υπάγεται, στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και στις Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, ήτοι στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού, στη Δημόσια Σχολή Μετεκπαίδευσης Θαλαμηπόλων Εμπορικού Ναυτικού και στις Σχολές Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων, όπως προβλέπονται στον Οργανισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (π.δ. 13/2018, Α΄ 26), καθώς επίσης στα Πλοία Ανοικτής Θαλάσσης του Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., ιδρύονται Γραφεία Προμηθειών, τα οποία έχουν την αρμοδιότητα σχεδιασμού και διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, καθώς και την αρμοδιότητα υπογραφής των σχετικών συμβάσεων από τον αρμόδιο διοικητή ή προϊστάμενο της κάθε επιχειρησιακής μονάδας, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) και της υπ’ αρ. 75555/289 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης Οικονομικών (Β΄ 2336/2017), όπως εκάστοτε ισχύει.

Οι υπ’ αρ. 6083/15.4.2020 (Β΄ 1529), 6640/29.4.2020 (Β΄ 1635), 6895/6.5.2020 (Β΄ 1755), 7466/19.5.2020 (Β΄ 1942), 7748/25.5.2020 (Β΄ 2034) και 8626/10.6.2020 (Β΄2248) αποφάσεις του Υπουργού Τουρισμού ισχύουν από τις 23.3.2020 για τα τουριστικά καταλύματα τα οποία συνέχισαν να λειτουργούν από την παραπάνω ημερομηνία.

Το άρθρο 12 του ν. 4597/2019 (Α΄ 35) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
Ρυθμίσεις για την τοπική αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
1. Η άσκηση των αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 68 του π.δ. 13/2018 (Α΄ 26), επεκτείνεται σε όλα τα νησιά της Ελληνικής Επικράτειας.
2. Από το πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 εξαιρούνται:
α) Οι αρμοδιότητες του καθορισμού των ορίων και των όρων και περιορισμών δόμησης, της έγκρισης ή τροποποίησης ή αναθεώρησης σχεδίων πόλεων και πολεοδομικών μελετών οικισμών ή τμημάτων πόλεων χαρακτηρισμένων ως παραδοσιακών.
β) Οι αρμοδιότητες των παρ. 2, 3 και 7 του άρθρου 6 του ν. 4067/2012 (Α΄ 79).
γ) Οι αρμοδιότητες της υποπερ. δδ΄ της περ. ζ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 1/1986 (Α΄1).
Οι αρμοδιότητες των περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρούσας ασκούνται από τις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για τα νησιά των Περιφερειακών Ενοτήτων Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Για τα υπόλοιπα νησιά, οι αρμοδιότητες των περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρούσας ασκούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Τομέα Μακεδονίας Θράκης του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανάλογα με τη χωρική τους αρμοδιότητα.
3. Το άρθρο 1 του π.δ. 1/1986 (Α΄ 1) καταργείται.»

Το άρθρο 71 του ν. 4676/2020 (Α΄ 67) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 71
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ν. 4256/2014
Το τελευταίο εδάφιο της περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92), αντικαθίσταται ως εξής:
«Το αποδεικτικό είσπραξης υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση της έγγραφης ειδοποίησης στον πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή του πλοίου περί του αριθμού των ελλειπουσών ημερών ναύλωσης. Η μη τήρηση της ανωτέρω προθεσμίας, επιφέρει την αυτοδίκαιη παύση ισχύος της αδείας. Για τον σκοπό αυτόν, εκδίδεται η πράξη του δεύτερου εδαφίου της περ. στ΄, υπολογιζόμενων των ημερών ναύλωσης του πλοίου σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Στις περιπτώσεις που η ως άνω ειδοποίηση έχει αποσταλεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, η ανωτέρω προθεσμία ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της. Τα ως άνω εφαρμόζονται και στην περ. γ΄ της παρ. 2, καθώς και στην περ. δ΄ της παρ. 8.»

1. Για τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής που είναι ήδη καταχωρισμένα ή θα καταχωριστούν ή θα αιτηθούν την καταχώρισή τους στο e-Μητρώο Πλοίων έως και τις 31.12.2021, παρατείνεται για ένα (1) έτος η χρονική περίοδος της τριετίας εντός της οποίας πρέπει να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός ημερών ναύλωσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 4256/2014 (Α΄92).

2. Η παράταση της παρ. 1 ισχύει μόνο για την πρώτη τριετία από την ημερομηνία καταχώρισης στο e-Μητρώο Πλοίων.

Το άρθρο 7 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής εφόσον είναι ναυλωμένα, πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αντίγραφο ναυλοσυμφώνου και με ενημερωμένες καταστάσεις επιβαινόντων πριν από τον απόπλου τους από το λιμένα αφετηρίας. Τα παραπάνω έγγραφα προσυπογράφονται από τον Πλοίαρχο ή τον Κυβερνήτη, ο οποίος βεβαιώνει την ημερομηνία και την ώρα προσυπογραφής, βρίσκονται πάντοτε στο πλοίο και επιδεικνύονται σε κάθε ζήτηση από τις αρμόδιες Αρχές. Οι ενημερωμένες καταστάσεις επιβαινόντων περιέχουν τα στοιχεία της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 23/1999 (Α΄ 17), όπως εκάστοτε ισχύει. Στους παραβάτες του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 12 του π.δ. 23/1999.
β. Με ευθύνη του πλοιοκτήτη ή του εφοπλιστή, αντίγραφα των ως άνω ναυλοσυμφώνων και των ενημερωμένων καταστάσεων επιβαινόντων υποβάλλονται, πριν τον απόπλου από το λιμένα αφετηρίας στην αρμόδια Λιμενική Αρχή. Η ανωτέρω υποχρέωση αναφορικά με την κατάσταση επιβαινόντων υφίσταται και στην περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 9. Τα ναυλοσύμφωνα θεωρούνται από τη Λιμενική Αρχή και καταχωρίζονται στο Ειδικό Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων του Επαγγελματικού Πλοίου Αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α), ομοίως και οι τυχόν αλλαγές και τροποποιήσεις τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 3133.1/10229/2016/4.2.2016 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄ 364). Όλες οι υποχρεώσεις των ως άνω εδαφίων της παρούσας περίπτωσης δεν εφαρμόζονται για τα καταχωρισμένα στο Μητρώο του άρθρου 2 επαγγελματικά πλοία αναψυχής μετά την έναρξη ισχύος της κοινής υπουργικής απόφασης της περ. β΄ της παρ. 2.
γ. Αντίγραφα των ναυλοσύμφωνων υποβάλλονται από τον εκναυλωτή, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 3, στις υπηρεσίες της φορολογικής και τελωνειακής διοίκησης σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170). Πλοίαρχος ή Κυβερνήτης ο οποίος συντάσσει, προσυπογράφει ή αποδέχεται πλαστά, εικονικά ή ανακριβή ναυλοσύμφωνα ή καταστάσεις επιβαινόντων, καθώς και όποιος νοθεύει τέτοια έγγραφα, τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών (3) ετών.
δ. Ο Πλοίαρχος ή ο Κυβερνήτης πλοίου αναψυχής είναι υποχρεωμένος να μεριμνά, ώστε το σύνολο των επιβαινόντων να φέρει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και να επιδεικνύει σε κάθε ζήτηση στις αρμόδιες Αρχές ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο ικανό δημόσιο αποδεικτικό από το οποίο να πιστοποιείται η ταυτοπροσωπία καθενός από τους επιβάτες. Αν κατά τη διάρκεια της ναύλωσης επέλθει μερική μεταβολή στην κατάσταση επιβαινόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, ο πλοίαρχος ή ο κυβερνήτης υποχρεούται να προβεί σε σχετική σημείωση στην κατάσταση επιβαινόντων, την οποία προσυπογράφει, σύμφωνα με τα αναλυτικά οριζόμενα στην περ. α΄ της παρ. 1. Οριστική αποβίβαση επιβατών σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%) επί της αρχικής λίστας επιβαινόντων και οριστική αποβίβαση επιβατών που τυχόν επιβιβαστούν κατά τη διάρκεια της ναύλωσης σύμφωνα με όρους ναυλοσυμφώνου σε ποσοστό άνω του πενήντα τοις εκατό (50%), απαγορεύεται και ισοδυναμεί με τερματισμό της τρέχουσας ναύλωσης. Τα ποσοστά του προηγούμενου εδαφίου δύνανται να μεταβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
ε. Με ευθύνη του πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή, τηρείται αρχείο ναυλοσυμφώνων και καταστάσεων επιβαινόντων για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών από την ολοκλήρωση κάθε ταξιδιού. Το αρχείο του προηγούμενου εδαφίου είναι διαθέσιμο σε κάθε δημόσια αρχή. Μετά την έκδοση της υπουργικής απόφασης της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 7, αρκεί η ηλεκτρονική τήρηση του αρχείου αυτού.
στ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την έκδοση με ηλεκτρονικό τρόπο αδειών απόπλου και κατάπλου, την ηλεκτρονική έγκριση θέσης ελλιμενισμού και την ηλεκτρονική υποβολή τελών, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
2. α. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, καθορίζονται υπόδειγμα του ναυλοσυμφώνου στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, οι βασικοί όροι αυτού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Οι συμβαλλόμενοι δύνανται ελευθέρως να προσθέτουν οποιοδήποτε άλλο όρο ή συμφωνία, που δεν αντιβαίνει στην ισχύουσα νομοθεσία.
β. Στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημιουργείται ηλεκτρονική εφαρμογή (e-ναυλοσύμφωνο), για τη σύναψη ναυλοσυμφώνων με ηλεκτρονικό τρόπο, την ηλεκτρονική υποβολή των στοιχείων των ναυλοσυμφώνων ή της ιδιοχρησιμοποίησης των καταχωρισμένων στο e-Μητρώο επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, των καταστάσεων επιβαινόντων και των τυχόν μεταβολών τους, για την ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών του ανωτέρω Υπουργείου και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr-ΕΨΠ) του άρθρου 22 του ν. 4727/2020. Η ηλεκτρονική διασύνδεση και διαλειτουργικότητα της ηλεκτρονικής εφαρμογής με το ανωτέρω Μητρώο πραγματοποιείται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα θέματα οργάνωσης, τα στοιχεία διαλειτουργικότητας, οι υπόχρεοι προς καταχώριση, οι υπόχρεοι προς αποδοχή, οι αρμόδιες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, οι διαδικασίες καταχώρισης των στοιχείων του ναυλοσυμφώνου, της κατάστασης επιβαινόντων, των σχετικών ποσών και ποσοστών και του χρόνου ναύλωσης, οι κυρώσεις, καθώς και κάθε τεχνικό ή άλλο θέμα, αναγκαίο για τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής.»

1. Το Κέντρο Παρακολούθησης Αλιείας, που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 9 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ’ αρ. 1224/2009, εδρεύει στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των συσκευών δορυφορικού εντοπισμού που τοποθετούνται στα υπόχρεα αλιευτικά σκάφη, την πιστοποίηση και έγκριση τύπου κάθε συσκευής δορυφορικού εντοπισμού που προορίζεται να εγκατασταθεί ή έχει ήδη εγκατασταθεί σε αλιευτικά σκάφη υπό ελληνική σημαία, καθώς και την επιθεώρηση και τον περιοδικό έλεγχο των συσκευών δορυφορικού εντοπισμού που είναι εγκατεστημένες στα υπό ελληνική σημαία αλιευτικά σκάφη.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ρυθμίζεται η διαδικασία ελέγχου μέσω του Κέντρου Παρακολούθησης Αλιείας της τήρησης της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για τα αλιευτικά σκάφη που φέρουν συσκευή δορυφορικού εντοπισμού και λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσής τους με τις απαιτήσεις αυτές.

Στον ν. 4676/2020 (Α΄ 67) προστίθεται άρθρο 87Α ως εξής:
«Άρθρο 87Α
Προσθήκη Παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ των άρθρων 61, 62 και 63
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος το Παράρτημα Ι, το Παράρτημα ΙΙ και το Παράρτημα ΙΙΙ, τα οποία είναι τα τοπογραφικά διαγράμματα που συνοδεύουν τα άρθρα 61, 62 και 63 αντίστοιχα.»

Το άρθρο 112 και το άρθρο 113 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) συγχωνεύονται και το άρθρο 112 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 112 Αρμοδιότητες Ρ.Α.Λ.
1. Η Ρ.Α.Λ. έχει την αρμοδιότητα να λαμβάνει μέτρα, ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό, για:
α) την εποπτεία και συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία:
αα) επί των τελών και χρήσεων λιμενικών υποδομών και υπηρεσιών,
ββ) επί της υποχρέωσης παροχής δημόσιας υπηρεσίας, σε συνεργασία με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής,
β) τη διαμεσολάβηση και επίλυση διαφορών ενδιαφερομένων μερών μεταξύ χρηστών και φορέων διαχείρισης, τη διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών, και τη λήψη αποφάσεων επί αυτών σε εύλογο χρονικό διάστημα, σε κάθε θέμα αρμοδιότητάς της,
γ) την υποστήριξη προς τις αρμόδιες αρχές για την κατάρτιση προδιαγραφών δημοσίων συμβάσεων, όπως παραχωρήσεις χερσαίας ζώνης και συναφή ζητήματα και των σχετικών ανανεώσεων που προτείνονται από τον φορέα διαχείρισης, την παρακολούθηση της εφαρμογής των όρων των δημοσίων συμβάσεων, προς εξασφάλιση ιδίως της τήρησης του συμφωνημένου επιπέδου εξυπηρέτησης, με προσδιορισμό των επιπέδων απόδοσης, επενδύσεων, δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και της συμμόρφωσης με τους χρηματοοικονομικούς στόχους,
δ) τη συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εξασφάλιση της πιστής εφαρμογής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στον κλάδο, την αποτροπή κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης, εναρμονισμένων πρακτικών, εξοντωτικής τιμολόγησης και άλλων πρακτικών που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό. Στο πλαίσιο της εν λόγω συνεργασίας, η Ρ.Α.Λ. μπορεί να ζητεί τη γνώμη της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε θέματα ανταγωνισμού ή να παραπέμπει σε αυτήν υποθέσεις, οι οποίες ενδέχεται να εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του ν. 3959/2011 (Α΄ 93) και στην αρμοδιότητα της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγουν αρμοδιότητες της Επιτροπής Ανταγωνισμού που της απονέμονται από την κείμενη νομοθεσία.
2. Περαιτέρω, η Ρ.Α.Λ. είναι αρμόδια για:
α) την επεξεργασία και πρόταση στον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής των αναγκαίων νομοθετικών διατάξεων για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της,
β) τη σύνταξη και υποβολή προς κάθε συναρμόδιο Υπουργείο ή Ανεξάρτητη Αρχή εισηγήσεων για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της, ιδίως την υποβολή στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής εισηγήσεων ως προς την απλούστευση, τη διαφάνεια και την, κατά περίπτωση, εναρμόνιση των τελών κοινού ενδιαφέροντος όλων των ελληνικών λιμένων με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία,
γ) την έκδοση Κανονισμού Ακροάσεων προσώπων και επιχειρήσεων επί θεμάτων αρμοδιότητάς της,
δ) την ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς των άλλων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά στις αρμοδιότητές της,
ε) τη γνωμοδότηση κατόπιν σχετικού ερωτήματος του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί ειδικών θεμάτων λιμένων περιλαμβανομένων και μέτρων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό του εθνικού λιμενικού συστήματος,
στ) την εισήγηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αναφορικά με την άσκηση των συμβατικών δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου που απορρέουν από Συμβάσεις Παραχώρησης στο όνομα και για λογαριασμό του.
3. Κατά την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων της, η Ρ.Α.Λ. δεν έχει το δικαίωμα:
i) να ενεργεί αντίθετα με ή
ii) να τροποποιεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς και όρους Συμβάσεων Παραχώρησης ή νόμων που τις κυρώνουν.»

Οι παρ. 1 και 5 τροποποιούνται, η παρ. 6 καταργείται και το άρθρο 114 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 114
Διερεύνηση καταγγελιών
1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα να καταγγέλλει ενώπιον της Ρ.Α.Λ. παραβάσεις για κάθε θέμα αρμοδιότητάς της. Με απόφαση της Ρ.Α.Λ. καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο, καθώς και ο τρόπος υποβολής και καταχώρισης των καταγγελιών που αφορούν σε θέματα αρμοδιότητάς της. Η Ρ.Α.Λ. αξιολογεί αν τα στοιχεία και οι ισχυρισμοί που τίθενται υπόψη της από τον καταγγέλλοντα συνιστούν ενδείξεις παράβασης. Αν από την αξιολόγηση αυτή δεν προκύπτουν ενδείξεις παράβασης, η καταγγελία λογίζεται ως προφανώς αβάσιμη και τίθεται στο αρχείο. Οι καταγγελίες αξιολογούνται το συντομότερο δυνατό και πάντως εντός το αργότερο πέντε (5) μηνών από την υποβολή τους στη Ρ.Α.Λ. Οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι υπάλληλοι νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι εργαζόμενοι σε δημόσιες επιχειρήσεις ή επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και οι εντεταλμένοι προσωρινά σε άσκηση δημόσιας υπηρεσίας οφείλουν να ανακοινώσουν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, στη Ρ.Α.Λ., ό,τι περιέρχεται στη γνώση τους με οποιονδήποτε τρόπο και σχετίζεται με θέματα αρμοδιότητάς της.
2. Καταγγελίες περί ζητημάτων που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Ρ.Α.Λ. με βάση τις διατάξεις του παρόντος νόμου τίθενται στο αρχείο με πράξη του Προέδρου της, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας οργανικής μονάδας, μέσα σε προθεσμία πέντε μηνών από την υποβολή τους. Εάν η καταγγελία εμπίπτει στις αρμοδιότητες άλλης ανεξάρτητης ή διοικητικής ή δικαστικής αρχής η Ρ.Α.Λ. οφείλει να τη διαβιβάσει αρμοδίως μέσα στην παραπάνω προθεσμία.
3. Όταν είναι αναγκαίο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ρ.Α.Λ. που ορίζονται στον παρόντα νόμο, ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Λ. ή ο εξουσιοδοτημένος από αυτόν Αντιπρόεδρος, μπορεί να ζητά με έγγραφο κάθε διαβάθμισης πληροφορίες από επιχειρήσεις, ενώσεις επιχειρήσεων ή άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή δημόσιες ή άλλες αρχές. Στο έγγραφο αναφέρονται οι διατάξεις του νόμου, οι οποίες θεμελιώνουν το αίτημα, ο σκοπός της αίτησης, η προθεσμία που τάσσεται για την παροχή των πληροφοριών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των πέντε (5) εργασίμων ημερών. Εκείνοι, στους οποίους απευθύνεται το έγγραφο υποχρεούνται σε άμεση, πλήρη και ακριβή παροχή των πληροφοριών που ζητούνται. Δεν υπέχουν υποχρέωση παροχής πληροφοριών τα πρόσωπα που εξετάζονται σε ποινικές δίκες. Με τα οριζόμενα στην παρούσα παράγραφο, δεν θίγονται οι διατάξεις περί τραπεζικού απορρήτου για τα πιστωτικά ιδρύματα. Τα μέλη και στελέχη της Ρ.Α.Λ. υποχρεούνται σε τήρηση της εμπιστευτικότητας στοιχείων τα οποία χαρακτηρίστηκαν ως τέτοια και ετέθησαν υπόψη τους.
4. Με την επιφύλαξη ειδικών νόμων που καθιερώνουν υποχρέωση εχεμύθειας, όλες οι δημόσιες αρχές και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υπέχουν υποχρέωση να παρέχουν πληροφορίες και να συνδράμουν τη Ρ.Α.Λ. και τους εντεταλμένους υπαλλήλους της κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
5. Σε περίπτωση άρνησης, δυστροπίας ή καθυστέρησης παροχής των αιτούμενων κατά περίπτωση πληροφοριών ή σε περίπτωση παροχής πληροφοριών ανακριβών ή ελλιπών από επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων, διευθυντές και υπαλλήλους τους, όπως και ιδιώτες ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, η Ρ.Α.Λ. επιβάλλει, για κάθε παράβαση, πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, έως και δέκα πέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, εφόσον πρόκειται για ατομικές επιχειρήσεις και από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ εφόσον πρόκειται για λοιπά νομικά πρόσωπα.
Η απόφαση επιβολής πρέπει να είναι ειδικά αιτιολογημένη και να περιγράφει επαρκώς την πλημμέλεια στη συμπεριφορά του ελεγχόμενου προσώπου.»

Το άρθρο 113Α του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) καταργείται.

Στο άρθρο 132 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) τροποποιείται η περ. β) της παρ. 1, καταργούνται οι παρ. 3, 6 και 7 και το άρθρο 132 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 132
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
1. Σε περίπτωση αμφιβολίας ως προς τον φορέα της εξουσίας ή της αρμοδιότητας που σχετίζεται με διατάξεις του παρόντος νόμου και εφόσον τα σχετικά ζητήματα δεν ρυθμίζονται από άλλη ειδικότερη διάταξη, αυτή επιλύεται ως εξής:
α) Όταν η αμφιβολία αφορά στην ανάθεση της εξουσίας ή αρμοδιότητας στον φορέα εκμετάλλευσης με βάση τη Σύμβαση Παραχώρησης, πρέπει να θεωρηθεί ότι ο παραχωρησιούχος έχει από τη Σύμβαση τη σχετική εξουσία ή αρμοδιότητα.
β) Όταν η αμφιβολία αφορά στην κατανομή της εξουσίας ή της αρμοδιότητας μεταξύ των φορέων του παρόντος νόμου, αυτή επιλύεται ως εξής:
αα) Κάθε εξουσία ή αρμοδιότητα παρακολούθησης, εποπτείας και ελέγχου συμμόρφωσης του παραχωρησιούχου με τους όρους της Σύμβασης Παραχώρησης αναφορικά με οποιαδήποτε λιμενική ζώνη της ελληνικής επικράτειας, ασκείται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από σχετική εισήγηση της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων.
ββ) Πλην διαφορετικής ρύθμισης του παρόντος ή άλλου νομοθετήματος και υπό την επιφύλαξη αρμοδιότητας άλλων φορέων της Ελληνικής Δημοκρατίας, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μεριμνά για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας στη λιμενική ζώνη και για τη συμμόρφωση με υποχρεώσεις που δεν απορρέουν από τέτοια Σύμβαση Παραχώρησης.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν. 4150/2013, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 2 έως 5, 8 και 16 έως 19 του π.δ. 19/2016 «Κανονισμός Λειτουργίας και Οργάνωσης Υπηρεσιών της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων» (Α΄ 28).
3. [Καταργείται]
4. Οι αρμοδιότητες που απονέμονται με τις διατάξεις του παρόντος, δεν θίγουν ειδικότερες διατάξεις νόμων που κυρώνουν Συμβάσεις Παραχώρησης και ερμηνεύονται υπό το πρίσμα των διατάξεων αυτών. Η άσκηση όλων των αρμοδιοτήτων που απονέμονται στη Ρ.Α.Λ. με τις διατάξεις των άρθρων 112 και 114 του παρόντος νόμου τελεί υπό την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων Συμβάσεων Παραχώρησης ή των νόμων που έχουν κυρωθεί έως και τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
5. Για τις ανάγκες του παρόντος νόμου ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «Σύμβαση Παραχώρησης»: κάθε σύμβαση την οποία έχει ή πρόκειται να συνάψει το Ελληνικό Δημόσιο με άλλο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης, διαχείρισης ή/και εκμετάλλευσης όλης ή μέρους λιμενικής ζώνης ή για την παραχώρηση έργου ή υπηρεσίας σε λιμένα.
β) «Σύμβαση Παραχώρησης σε Φορέα της Ιδιωτικής Οικονομίας»: οποιαδήποτε Σύμβαση Παραχώρησης του σημείου α΄ ανωτέρω, εφόσον αντισυμβαλλόμενος σε αυτήν του Ελληνικού Δημοσίου είναι οντότητα μη ελεγχόμενη, κατά το μετοχικό ή εταιρικό της κεφάλαιο ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, από το Ελληνικό Δημόσιο, ανεξαρτήτως αν η σύμβαση αυτή κυρώνεται με τυπικό νόμο είτε όχι. Η επέλευση των κριτηρίων του προηγούμενου εδαφίου στο πρόσωπο του αντισυμβαλλομένου του Ελληνικού Δημοσίου μπορεί να είναι και επιγενόμενη της σύναψης της σχετικής σύμβασης, οπότε και η σύμβαση εμπίπτει στην εμβέλειά του από τον χρόνο αυτόν.
6. [Καταργείται]
7. [Καταργείται]
8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καταργούνται όλες οι διατάξεις που ρυθμίζουν κατά τρόπο διαφορετικό τα ίδια ζητήματα.» 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, οι εκκρεμείς υποθέσεις της Ρ.Α.Λ. που δεν σχετίζονται με τις αρμοδιότητες του άρθρου 112, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. 

Η παρ. 1 του άρθρου 45 του ν.δ. 187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (Α΄ 261), υποδιαιρείται σε περ. α΄ και β΄, στο τρίτο εδάφιο της περ. β΄ οι λέξεις «πεντακοσίων (500) ευρώ για έκαστο ναυτικό» αντικαθίστανται από τις λέξεις «χιλίων (1000) ευρώ ανά ημέρα» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. α) Με την επιφύλαξη της περιπτώσεως του άρθρου 44, για κάθε παράβαση των διατάξεων του Κεφαλαίου αυτού και των προεδρικών διαταγμάτων που εκδίδονται σε εκτέλεσή του και ανεξάρτητα εάν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική δίωξη, επιβάλλεται, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου του αρμοδίου Κλάδου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής ή του Προϊσταμένου της Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής, κατά λόγο αρμοδιότητάς τους, πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ έως πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ. Υπόχρεοι για την καταβολή του προστίμου είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο πλοιοκτήτης, ο διαχειριστής, ο εφοπλιστής, ο πράκτορας και ο πλοίαρχος του πλοίου. Ειδικότερα για τις παραβάσεις του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code), με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου του αρμόδιου Κλάδου του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής, επιβάλλεται το πρόστιμο του προηγούμενου εδαφίου στον πλοιοκτήτη ή στην «εταιρία», όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 1.1.2. του Μέρους Α΄ του Διεθνούς Κώδικα Ασφαλούς Διαχείρισης (ISM Code), όπως ισχύει.
β) Ειδικότερα, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της περ. θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 40 του παρόντος επιβάλλεται, ανεξαρτήτως αν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική δίωξη, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου του αρμοδίου Κλάδου του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ. ΑΚΤ.) ή του Προϊσταμένου της Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής, κατά λόγο αρμοδιότητάς τους, πρόστιμο δέκα χιλιάδων πεντακοσίων (10.500) ευρώ στον πλοιοκτήτη του πλοίου κατά την έννοια του Κανονισμού για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, όπως εγκρίθηκε με την 3522/2.8.2013 (Β΄ 1671) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει κάθε φορά. Υπόχρεοι για την καταβολή του προστίμου του προηγούμενου εδαφίου είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο πλοιοκτήτης, ο διαχειριστής, ο ναυλωτής γυμνού πλοίου, ο εφοπλιστής και ο πράκτορας του πλοίου. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων της νομοθεσίας περί ορίων του χρόνου εργασίας και ανάπαυσης ναυτικών, επιβάλλεται, ανεξαρτήτως αν συντρέχει ποινική ή πειθαρχική δίωξη, με αιτιολογημένη απόφαση του Προϊσταμένου του αρμόδιου Κλάδου του Αρχηγείου του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή του Προϊσταμένου της Λιμενικής ή Προξενικής Αρχής, κατά λόγο αρμοδιότητάς τους, πρόστιμο τριακοσίων (300) ευρώ έως χιλίων (1.000) ευρώ ανά ημέρα, όπως αρμόζει. Υπόχρεοι για την καταβολή του προστίμου του προηγούμενου εδαφίου είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον ο πλοιοκτήτης, ο διαχειριστής, ο ναυλωτής γυμνού πλοίου, ο εφοπλιστής και ο πράκτορας του πλοίου, εξαιρουμένου του πλοιάρχου, στην περίπτωση που δεν διαπιστώνεται ευθύνη αυτού και έχει μεριμνήσει εγκαίρως για την έγγραφη ενημέρωση του πλοιοκτήτη, κατά την έννοια του παραπάνω Κανονισμού σχετικά με την αναγκαιότητα λήψης μέτρων και παροχής πόρων εκ μέρους του πλοιοκτήτη για την τήρηση της οικείας νομοθεσίας. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, μπορεί να τροποποιούνται τα όρια των παραπάνω προστίμων, να καθορίζονται τα όρια προστίμων για έτερες κατηγορίες παραβάσεων ναυτεργατικής νομοθεσίας, καθώς και να ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των παραπάνω εδαφίων.»

Στο άρθρο τέταρτο του ν. 2209/1994 (Α΄ 72), τροποποιούνται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 καθώς επίσης και οι περ. α΄ και δ΄ και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο Τέταρτο
Η παρ. 4 του άρθρου 87 του ν. 792/1978 (Α΄ 110), όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 913/1978 (Α΄ 220), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ν.Α.Τ. μπορεί να καθορίζονται:
α) τα διατιμημένα έντυπα του Ν.Α.Τ., ή και τα αντίστοιχα ηλεκτρονικής μορφής, των οποίων τα έσοδα αποτελούν πόρο αυτού,
β) ο φορέας ή οι φορείς και η διαδικασία παραγωγής και διάθεσης,
γ) το αντίτιμο και ο τρόπος είσπραξής του με άμεση καταβολή ή με επικόλληση ειδικού ενσήμου, καθώς και ο τύπος του ενσήμου και ο τρόπος προμήθειας και διάθεσης αυτού, και
δ) κάθε άλλη λεπτομέρεια σχετικά με τα διατιμημένα έντυπα του Ν.Α.Τ. ή και τα αντίστοιχα ηλεκτρονικής μορφής.» 

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατ’ εξαίρεση, η ισχύς του άρθρου 14 αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου 2020 και του άρθρου 43 αρχίζει από τη 19η Μαρτίου 2020.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
 


Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ
Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ
Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ
Επικρατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ
Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ
Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ
Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ
Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ
Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ
Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ
Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ
Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Τουρισμού
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2021

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021