ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ.4772/2021 Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
Αρ. Φύλλου 17
05 Φεβρουαρίου 2021
ΝΟΜΟΣ ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. 4772
Διενέργεια Γενικών Απογραφών έτους 2021 από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, επείγουσες δημοσιονομικές και φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

1. α. Σκοπός των Απογραφών Κτιρίων και Πληθυσμού-Κατοικιών (εφεξής Απογραφές ΚΠΚ) είναι η συγκέντρωση στοιχείων αναφορικά με τον οικοδομικό πλούτο της χώρας, το μέγεθος, τη σύνθεση και τις συνθήκες στέγασης των νοικοκυριών, καθώς και τα δημογραφικά, οικονομικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά του πληθυσμού, με σκοπό την κατάρτιση στατιστικών στο πλαίσιο των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και προγραμματισμό.
β. Η Απογραφή Κτιρίων διενεργείται για την κάλυψη εθνικών αναγκών σε στατιστική πληροφόρηση, καθώς και για την κατάρτιση στατιστικού μητρώου κτιρίων.

2. Σκοπός της Απογραφής Γεωργίας - Κτηνοτροφίας (εφεξής Απογραφή Γ-Κ) είναι η συγκέντρωση στοιχείων αναφορικά με τη διάρθρωση των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και των ειδικών χαρακτηριστικών τους, καθώς και την απασχόληση του αγροτικού πληθυσμού σε αυτές, με στόχο την παρακολούθηση της εξέλιξης της γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας για την κατάρτιση στατιστικών στο πλαίσιο των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας και τον αναπτυξιακό σχεδιασμό και προγραμματισμό.

1. Αντικείμενο των Απογραφών ΚΠΚ είναι:
α) της Απογραφής Κτιρίων:
αα) η καταμέτρηση του αριθμού των κτιρίων στο σύνολο της Χώρας και κατά περιοχές,
αβ) η συλλογή στοιχείων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των κτιρίων,
β) της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών:
βα) η καταμέτρηση του αριθμού των κατοικιών κατά είδος (κανονικές ή μη κανονικές κατοικίες),
ββ) η συλλογή στοιχείων αναφορικά με τα κύρια χαρακτηριστικά των κατοικιών και τις ανέσεις τους,
βγ) η καταμέτρηση του αριθμού των νοικοκυριών και η καταγραφή του καθεστώτος κατοχής των κατοικιών από αυτά,
βδ) η καταμέτρηση του μόνιμου πληθυσμού της Χώρας,
βε) η καταμέτρηση του νόμιμου πληθυσμού της Χώρας,
βστ) η συλλογή στοιχείων σχετικά με τη σύνθεση των νοικοκυριών και των πυρηνικών οικογενειών, αναφορικά με τον αριθμό των μελών τους,
βζ) η συλλογή στοιχείων σχετικά με τα δημογραφικά, κοινωνικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά του μόνιμου πληθυσμού,
βη) η συλλογή στοιχείων σχετικά με τη μετανάστευση, εισερχόμενη και εξερχόμενη.

2. Οι μεταβλητές των Απογραφών ΚΠΚ προσαρτώνται στο παρόν ως Παράρτημα I.

Για το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Μέρους ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Μόνιμος πληθυσμός είναι το σύνολο των ατόμων, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και καθεστώτος διαμονής, που έχουν τη συνήθη διαμονή τους, όπως αυτή ορίζεται στην περ. δ' του άρθρου 2 του Κανονισμού 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2008 (L 218), σε κάθε περιοχή εντός της Ελληνικής Επικράτειας.

2. Νόμιμος πληθυσμός είναι ο αριθμός των δημοτών κάθε δήμου της Χώρας ανά δημοτική ενότητα, που έχουν ελληνική υπηκοότητα και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.

3. α) Αυτοτελής οικισμός, αποκλειστικά για τους σκοπούς διενέργειας των Απογραφών ΚΠΚ, είναι ένα σύνολο κτιρίων που γειτονεύουν και απέχουν μεταξύ τους μέχρι διακόσια (200) μέτρα, εάν δεν υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως, και μέχρι χίλια (1.000) μέτρα, εάν υπάρχει, και περιλαμβάνουν δέκα (10) τουλάχιστον κατοικίες νοικοκυριών ή μία (1) συλλογική κατοικία ή κατοικίες νοικοκυριών και συλλογικές κατοικίες, στις οποίες μπορούν να κατοικήσουν κανονικά πενήντα (50) τουλάχιστον άτομα, ανεξάρτητα εάν αυτά κατοικούν όλο το έτος ή ορισμένη εποχή.
β) Ως αυτοτελείς οικισμοί θεωρούνται και οι μικρονησίδες, ανεξάρτητα από το εάν πληρούν τις προϋποθέσεις της περ. α' .

4. Ειδική πιλοτική έρευνα είναι έρευνα που πραγματοποιείται πριν τη διενέργεια των Απογραφών ΚΠΚ, ώστε να δοκιμαστούν:
α) η μεθοδολογία των απογραφών,
β) τα ερωτηματολόγια ως προς τη δυνατότητα και τις δυσκολίες συμπλήρωσής τους,
γ) ο χρόνος συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, ηλεκτρονικών ή έντυπων, όπου απαιτηθεί, και ο χρόνος εισαγωγής στην ηλεκτρονική εφαρμογή των ερωτηματολογίων που συμπληρώθηκαν σε έντυπη μορφή,
δ) ο απαιτούμενος αριθμός των εξωϋπηρεσιακών οργάνων, όπως των Απογραφέων, ο τεχνικός εξοπλισμός, όπως υπολογιστές και κάθε άλλο τεχνικό μέσο και
ε) η ροή των ηλεκτρονικών εφαρμογών.

1. Οι Απογραφές ΚΠΚ διενεργούνται σε όλη τη Χώρα.

2. Στην Απογραφή Κτιρίων περιλαμβάνονται όλα τα κτίρια, με εξαίρεση τα κτίρια των ξένων διπλωματικών αποστολών, όπως Πρεσβειών και Προξενείων, καθώς και τις υποδομές των Ενόπλων Δυνάμεων που σχετίζονται άμεσα με την εκτέλεση της επιχειρησιακής τους αποστολής και άπτονται της εθνικής ασφάλειας της Χώρας.

3. Στην Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών περιλαμβάνονται οι κατοικίες κάθε είδους και οι λοιποί κατοικούμενοι χώροι, καθώς και το σύνολο του μόνιμου και του νόμιμου πληθυσμού της Χώρας και οι μεταναστευτικές ροές από και προς την Ελλάδα.

1. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) διενεργεί κατά το έτος 2021 τις Απογραφές ΚΠΚ.

2. Η οργάνωση των Απογραφών ΚΠΚ, η συλλογή των στοιχείων, η επεξεργασία τους και η διάδοση των αποτελεσμάτων πραγματοποιούνται την περίοδο από το έτος 2021 έως το έτος 2024.

3. Η απογραφή ΚΠΚ διενεργείται κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2021. Ο ακριβής χρόνος διενέργειας της Απογραφής ΚΠΚ, καθώς και η περίοδος συλλογής των σχετικών στοιχείων καθορίζονται με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4. Στο πλαίσιο της προετοιμασίας διενέργειας των Απογραφών ΚΠΚ έτους 2021, διενεργείται η διαδικασία του καθορισμού των αυτοτελών οικισμών όλων των δήμων της Χώρας.

5. Πριν από τη διενέργεια των Απογραφών ΚΠΚ δύναται να πραγματοποιηθεί ειδική πιλοτική έρευνα.

6. Μετά το πέρας της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών διενεργείται δειγματοληπτική έρευνα κάλυψης, με σκοπό την εκτίμηση του ποσοστού των μη απογραφέντων ατόμων (σφάλμα κάλυψης) και την αξιολόγηση της ποιότητας των βασικών δημογραφικών χαρακτηριστικών των απογραφέντων ατόμων.

1. Αντικείμενο της Απογραφής Γ -Κ είναι:
α) η καταμέτρηση του αριθμού και των τύπων των εκμεταλλεύσεων στον τομέα της γεωργίας ή της κτηνοτροφίας στο σύνολο της Χώρας και κατά περιοχές,
β) η συλλογή στοιχείων σχετικά με τα χαρακτηριστικά των εκμεταλλεύσεων,
γ) η καταμέτρηση του αριθμού των διαχειριστών των εκμεταλλεύσεων,
δ) η συλλογή στοιχείων σχετικά με τις μονάδες ζωϊκού κεφαλαίου.

2. Οι μεταβλητές της Απογραφής Γ-Κ προσαρτώνται στο παρόν ως Παράρτημα ΙΙ.

Για το πεδίο εφαρμογής του παρόντος Μέρους ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

1. Εκμετάλλευση ορίζεται μια ενιαία μονάδα τόσο από τεχνική όσο και από οικονομική άποψη, με μία και μόνη διαχείριση, η οποία αναλαμβάνει, ως κύρια ή δευτερεύουσα ασχολία, οικονομικές δραστηριότητες στον τομέα της γεωργίας ή της κτηνοτροφίας.

2. Κάτοχος της εκμετάλλευσης ορίζεται το πρόσωπο που έχει τη νομική και οικονομική ευθύνη της εκμετάλλευσης.

3. Διαχειριστής της εκμετάλλευσης ορίζεται το πρόσωπο στο οποίο ο κάτοχος μπορεί να έχει αναθέσει, πλήρως ή μερικώς, τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις καθημερινές, οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες της εκμετάλλευσης.

4. Μονάδα ζωικού κεφαλαίου ορίζεται μια κοινή μονάδα αναφοράς των διάφορων κατηγοριών ζώων, η οποία βασίζεται στις διατροφικές τους απαιτήσεις.

1. Η Απογραφή Γ-Κ διενεργείται σε όλες τις γεωργικές, κτηνοτροφικές ή μικτές γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της Χώρας, ανεξάρτητα από:
α) τη νομική μορφή της εκμετάλλευσης,
β) τον τόπο διαμονής του κατόχου της, ή τον τόπο όπου βρίσκονται οι εκτάσεις ή τα ζώα της εκμετάλλευσης (αστικές, ημιαστικές ή αγροτικές περιοχές).

2. Στατιστική μονάδα της Απογραφής Γ-Κ αποτελεί κάθε εκμετάλλευση της οποίας ο κάτοχος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, εκμεταλλεύεται τουλάχιστον α) πενήντα (50) στρέμματα χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση ή είκοσι (20) στρέμματα αρόσιμη γη ή πέντε (5) στρέμματα πατάτες ή πέντε (5) στρέμματα νωπά λαχανικά και φράουλες ή δύο (2) στρέμματα αρωματικά, φαρμακευτικά και αρτυματικά φυτά, άνθη και καλλωπιστικά φυτά, σπόρους για σπορά και φυτάρια, καθώς και φυτώρια ή τρία (3) στρέμματα οπωροφόρα ή ένα (1) στρέμμα αμπελώνες ή τρία (3) στρέμματα ελαιόδεντρα ή εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα (0,1 στρέμμα) θερμοκήπια ή εκατό (100) τετραγωνικά μέτρα καλλιεργούμενα μανιτάρια, ανεξάρτητα από τους τίτλους ιδιοκτησίας και τον τόπο που βρίσκεται ή β) ιδιόκτητα ζώα που αντιστοιχούν σε 1,7 μονάδες ζωικού κεφαλαίου.
Για τις εκμεταλλεύσεις που είναι μικρότερες των ανωτέρω ορίων διενεργείται δειγματοληπτική έρευνα.

1. Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) διενεργεί την Απογραφή Γ-Κ έτους 2021 με έτος αναφοράς το έτος 2020.

2. Η οργάνωση της Απογραφής Γ-Κ, η συλλογή των στοιχείων, η επεξεργασία τους και η διάδοση των αποτελεσμάτων πραγματοποιούνται κατά τα έτη 2021 και 2022. Η περίοδος συλλογής των στοιχείων διαρκεί τρεις (3) μήνες. Με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται ο ακριβής χρόνος συλλογής των στοιχείων.

3. Πριν από τη διενέργεια της Απογραφής Γ-Κ δύναται να πραγματοποιηθεί ειδική πιλοτική έρευνα.

4. Ως χρόνος αναφοράς των στοιχείων της Απογραφής Γ-Κ ορίζεται η δωδεκάμηνη περίοδος από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2020. Εξαιρούνται τα στοιχεία που αφορούν στο Ζωικό Κεφάλαιο, για τα οποία ως ημερομηνία αναφοράς ορίζεται η 1η Νοεμβρίου 2020.

1. Η Απογραφή Πληθυσμού-Κατοικιών διενεργείται σύμφωνα με τον ν. 3832/2010 (Α' 38), τον ν. 4624/2019 (Α' 137) και τη σχετική ενωσιακή και εθνική νομοθεσία, καθώς και τις ισχύουσες Συστάσεις των Ηνωμένων Εθνών, και ειδικότερα:
α. τον Κανονισμό (ΕΚ) 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τις Απογραφές Πληθυσμού και Κατοικιών και τους εφαρμοστικούς αυτού Κανονισμούς (L 218/14), ((αα) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 881/2017 της Επιτροπής, της 23ης Μαΐου 2017, για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 763/2008, όσον αφορά στις ρυθμίσεις και τη δομή των εκθέσεων ποιότητας, καθώς και τον τεχνικό μορφότυπο για τη διαβίβαση στοιχείων και για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΕ) 1151/2010, (αβ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 543/2017 της Επιτροπής, της 22ας Μαρτίου 2017, για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 763/2008 όσον αφορά στις τεχνικές προδιαγραφές των θεμάτων και των κατανομών τους, (αγ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 712/2017 της Επιτροπής, της 20ής Απριλίου 2017, για τη θέσπιση του προγράμματος στατιστικών στοιχείων και μεταδεδομένων για τις Απογραφές Πληθυσμού και Στέγασης που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 763/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (L 105/1), (αδ) Κανονισμός 1799/2018 της Επιτροπής της 21 ης Νοεμβρίου 2018 για την ανάληψη προσωρινής άμεσης στατιστικής δράσης σχετικά με τη διάδοση επιλεγμένων θεμάτων της απογραφής πληθυσμού-κατοικιών 2021 γεωκωδικοποιημένων σε κάνναβο 1 km2)(L 296/19),
β. τον Κανονισμό (ΕΕ) 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές (L 87/164), όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 759/2015 της 29ης Απριλίου 2015 (L 123/90),
γ. τις αρχές του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές,
δ. τις Συστάσεις της Διάσκεψης των Ευρωπαίων Στατιστικών για τις Απογραφές Πληθυσμού-Κατοικιών της σειράς 2020, που συνιστούν το αποτέλεσμα της συνεργασίας της UNECE (Ηνωμένα Έθνη - Οικονομική Επιτροπή για την Ευρώπη) και της Eurostat.

2. Για τις ανάγκες των Απογραφών ΚΠΚ, η Χώρα διαιρείται σε Εποπτείες. Με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καθορίζονται ο αριθμός των Εποπτειών, με κριτήρια όπως η διοικητική διαίρεση της Χώρας, το πλήθος των κτιρίων και των κατοικιών των Απογραφών έτους 2011, καθώς και η έκταση και οι ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής.

3. Η συλλογή των στοιχείων των Απογραφών ΚΠΚ γίνεται κυρίως μέσω διαδικτυακών εφαρμογών και, όπου απαιτηθεί, με ειδικά έντυπα ερωτηματολόγια ανά Απογραφή. Ειδικότερα, η συλλογή των στοιχείων της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών γίνεται με ηλεκτρονική αυτοαπογραφή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr-ΕΨΠ) και, εάν η αυτοαπογραφή δεν είναι δυνατή, η απογραφή γίνεται με προσωπική συνέντευξη, με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας. Η ψηφιοποίηση των στοιχείων των Απογραφών ΚΠΚ γίνεται μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών σε ειδικά διαμορφωμένη ασφαλή βάση της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

1. Η Απογραφή Γ -Κ διενεργείται με ενιαία πρότυπα και μεθόδους σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1091 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1337/2011 (L 200/1) και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1874 της Επιτροπής της 29ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με τα στοιχεία που πρέπει να παρέχονται για το 2020 με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1091 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις ενοποιημένες στατιστικές για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και την κατάργηση των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1166/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1337/2011, όσον αφορά τον κατάλογο των μεταβλητών και την περιγραφή τους (L 306/14).

2. Για τις ανάγκες της Απογραφής Γ-Κ, η Χώρα διαιρείται σε Εποπτείες. Οι εποπτείες είναι πενήντα δύο (52), μία (1) σε κάθε Περιφερειακή Υπηρεσία Στατιστικής (Π.Υ.Σ.) της ΕΛ.ΣΤΑΤ., μία (1) στην έδρα της Διεύθυνσης Στατιστικής Βορείου Ελλάδος και δύο (2) στην Περιφέρεια Αττικής.

3. Η συλλογή των στοιχείων γίνεται με ηλεκτρονική αυτοαπογραφή του κατόχου ή διαχειριστή της εκμετάλλευσης ή με προσωπική συνέντευξη, όταν δεν είναι δυνατή η αυτοαπογραφή, με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας.

1. Για τις ανάγκες των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ -Κ, πλέον των υπαλλήλων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. μπορεί να απασχολούνται ιδιώτες και υπάλληλοι της κεντρικής διοίκησης, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ελεγχόμενων από το Δημόσιο, Ο.Τ.Α., δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών.

2. Τα όργανα των Γενικών Απογραφών είναι οι Ανώτεροι Επόπτες, οι Επόπτες, οι Βοηθοί Επόπτες, οι Τομεάρχες μόνο για τις Απογραφές ΚΠΚ, οι Απογραφείς, οι Συνοδοί-Διερμηνείς και οι πάσης φύσεως ομάδες εργασίας.
α) Οι Ανώτεροι Επόπτες είναι ανώτεροι υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Έργο τους είναι ο συντονισμός και η εποπτεία του έργου των Εποπτών και Βοηθών Εποπτών στις Εποπτείες αρμοδιότητάς τους και η εισήγηση των απαραίτητων, κατά περίπτωση, μέτρων.
β) Οι Επόπτες είναι υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Έργο τους είναι η οργάνωση και διεκπεραίωση των προπαρασκευαστικών, απογραφικών και μεταπογραφικών εργασιών στην Εποπτεία τους.
γ) Οι Βοηθοί Επόπτες είναι υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι οποίοι συνδράμουν το έργο των Εποπτών και εποπτεύουν για μεν τις Απογραφές ΚΠΚ τους Τομεάρχες αρμοδιότητάς τους, για δε την Απογραφή Γ-Κ τους Απογραφείς αρμοδιότητάς τους.
δ) Οι Τομεάρχες, οι Τακτικοί, Ειδικοί και Εφεδρικοί Απογραφείς και οι Συνοδοί-Διερμηνείς, συμπεριλαμβανομένων των διερμηνέων της νοηματικής γλώσσας, είναι ιδιώτες και υπάλληλοι της κεντρικής διοίκησης, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ελεγχόμενων από το Δημόσιο, Ο.Τ.Α., δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ., της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και το προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας. Κατ' εξαίρεση, οι υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ειδικοί απογραφείς στα Ειδικά Απογραφικά Τμήματα και στην περιοχή του Αγίου Όρους. Οι Συνοδοί-Διερμηνείς συνδράμουν στο έργο των Τομεαρχών και των Απογραφέων όταν υπάρχει πρόβλημα γλωσσικής επικοινωνίας, προκειμένου να διευκολύνεται η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Οι υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ. μπορούν να καλύπτουν ανάγκες συλλογής στοιχείων, όταν και όπου αυτές προκύπτουν, στο πλαίσιο των υπηρεσιακών τους καθηκόντων.
Ειδικότερα, για τη διενέργεια των Απογραφών ΚΠΚ:
δα) έργο των Τομεαρχών είναι η διενέργεια της Απογραφής Κτιρίων σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθώς και η εποπτεία, η υποβοήθηση και η μέριμνα για την ολοκλήρωση του έργου των Απογραφέων αρμοδιότητάς τους,
δβ) έργο των Απογραφέων είναι η διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Ειδικότερα για τη διενέργεια της Απογραφής Γ-Κ έργο των Απογραφέων είναι η διενέργεια της Απογραφής σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
ε) Οι Ομάδες Έργου (ΟΕ) των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ-Κ απαρτίζονται από υπαλλήλους των συναρμόδιων Διευθύνσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Έργο τους είναι ο συντονισμός των εργασιών οργάνωσης, διενέργειας, επεξεργασίας των στοιχείων και διάδοσης των αποτελεσμάτων των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ-Κ, η παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των διαφόρων σταδίων τους, σύμφωνα με τα τεθέντα χρονοδιαγράμματα και η επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν.
στ) Λοιπές ομάδες εργασίας που απαρτίζονται από υπαλλήλους της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ή και υπαλλήλους άλλων δημοσίων υπηρεσιών (της Κεντρικής Διοίκησης, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ελεγχόμενων από το Δημόσιο, Ο.Τ.Α., δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών), με σκοπό την υποστήριξη των πάσης φύσεως εργασιών των Γενικών Απογραφών.

1. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ν. 2527/1997 (Α' 206), η επιλογή των οργάνων της περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 12 (Τομεάρχες, Απογραφείς και Συνοδοί - Διερμηνείς) του παρόντος, γίνεται κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΛ.ΣΤΑΤ., με βάση αντικειμενικά κριτήρια, όπως το επίπεδο εκπαίδευσης, η εμπειρία σε στατιστικές έρευνες, η εντοπιότητα, οι γενικές γνώσεις-δεξιότητες, και οι σχετικές λεπτομέρειες που άπτονται αυτών των κριτηρίων. Μετά από την ηλεκτρονική αποδοχή εκ μέρους των επιλεγέντων, ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. εκδίδει απόφαση ορισμού των εν λόγω οργάνων. Η απόφαση αναφέρει τα απαραίτητα για την ταυτοποίηση και την απογραφή τους στο Ενιαίο Μητρώο του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης στοιχεία, εφόσον απαιτείται. Περίληψη της απόφασης ορισμού αναρτάται στον δικτυακό τόπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

2. Υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. ελεγχόμενων από το Δημόσιο, Ο.Τ.Α., δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, μπορούν να απασχολούνται ως Τομεάρχες/Απογραφείς/Συνοδοί-Διερμηνείς χωρίς να απαιτείται πρότερη έγκριση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα τους.

1. Με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. συγκροτούνται τα συλλογικά όργανα των Απογραφών ΚΠΚ και Γ-Κ που προβλέπονται στην παρ. 2 και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία και τις αρμοδιότητές τους.

2. Συλλογικά όργανα είναι ειδικότερα:
α) Η Ανώτερη Εποπτεία, που απαρτίζεται από τους Ανώτερους Επόπτες,
β) οι Εποπτείες των Γενικών Απογραφών, που αποτελούνται από τον αρμόδιο Επόπτη και Βοηθούς Επόπτες,
γ) οι Ομάδες Έργου των Γενικών Απογραφών,
δ) οι Περιφερειακές Ομάδες Εργασίας (Π.Ο.Ε.) των Απογραφών ΚΠΚ, σύμφωνα με το άρθρο 15,
ε) οι Περιφερειακές και Δημοτικές Ομάδες Εργασίας της Απογραφής Γ-Κ, σύμφωνα με το άρθρο 16,
στ) Λοιπές ομάδες εργασίας, σύμφωνα με την περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 12.
Η επιλογή των μελών των οργάνων της παρούσας που δεν είναι υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ., πραγματοποιείται σε συνεργασία με τους φορείς προέλευσής τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Για τη διενέργεια των Απογραφών ΚΠΚ, με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. συγκροτείται:
α) Στην έδρα κάθε Περιφερειακής Υπηρεσίας Στατιστικής (Π.Υ.Σ.) Περιφερειακή Ομάδα Εργασίας (Π.Ο.Ε.), η οποία είναι αρμόδια για τον καθορισμό των αυτοτελών οικισμών κάθε δήμου. Στην Περιφέρεια Αττικής συγκροτούνται τέσσερις (4) Π.Ο.Ε.. Οι Π.Ο.Ε. απαρτίζονται από τον Προϊστάμενο της Π.Υ.Σ. ή άλλον υπάλληλο της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ως πρόεδρο, έναν (1) υπάλληλο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α' , με αρμοδιότητα σε θέματα Ο.Τ.Α., ως μέλος, έναν (1) μηχανικό της Περιφέρειας κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α' που υπηρετεί στην έδρα της Π.Υ.Σ., ως μέλος, καθώς και τον γραμματέα της Π.Ο.Ε., ο οποίος είναι υπάλληλος της ΕΛ.ΣΤΑΤ.. Οι Π.Ο.Ε. επιλαμβάνονται κάθε θέματος σχετικού με την παρακολούθηση της διαδικασίας αναγνώρισης, συγχώνευσης ή κατάργησης των αυτοτελών οικισμών κατά κοινότητα των δήμων αρμοδιότητάς τους.
β) Για την περιοχή του Αγίου Όρους Ομάδα Εργασίας, η οποία απαρτίζεται από τον Αρχιγραμματέα της Ιεράς Κοινότητας Αγίου Όρους, ως Πρόεδρο, και μέλη τον Γραμματέα της Διοίκησης Αγίου Όρους και τον Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος του Αγίου Όρους, ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Προϊστάμενος της Π.Υ.Σ. Χαλκιδικής. Γραμματέας της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας ορίζεται ο Γραμματέας της Ιεράς Κοινότητας, ο οποίος προτείνεται από την Ιερά Κοινότητα. Η Ομάδα Εργασίας της περιοχής του Αγίου Όρους έχει τις ίδιες αρμοδιότητες και το ίδιο έργο με τις Π.Ο.Ε. των λοιπών περιοχών της Χώρας.

Για τη διενέργεια της Απογραφής Γ-Κ, με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., συγκροτείται:
α) Στην έδρα κάθε Π.Υ.Σ Περιφερειακή Ομάδα Εργασίας, η οποία συμβάλλει στην οργάνωση και διενέργειά της εντός της περιοχής αρμοδιότητάς της. Οι Περιφερειακές Ομάδες απαρτίζονται από τον Προϊστάμενο της Π.Υ.Σ. ή άλλο υπάλληλο της ΕΛ.ΣΤΑΤ., έναν (1) υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α' της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και έναν (1) γεωπόνο της Περιφέρειας που υπηρετεί στην έδρα της Π.Υ.Σ..
β) Σε κάθε δημοτική ενότητα της Χώρας Δημοτική Ομάδα Εργασίας, η οποία συνδράμει στο έργο της Απογραφής Γ-Κ και συγκεκριμένα στην ενημέρωση του Στατιστικού Μητρώου Γεωργικών και Κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και απαρτίζεται από υπαλλήλους των δήμων, εκπροσώπους Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, γεωπόνους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας και άλλα άτομα που έχουν γνώση σχετικά με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις των αντίστοιχων δημοτικών ενοτήτων. 

1. Κατά παρέκκλιση των ανώτατων ορίων του εσωτερικού άρθρου 3 του Κεφαλαίου Α' της υποπαρ. 9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) και για τις ανάγκες των Απογραφών ΚΠΚ και των λοιπών υποχρεώσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ιδίως τη διεξαγωγή των λοιπών ερευνών, επιτρέπεται η μετακίνηση εκτός έδρας υπαλλήλων της ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατά το έτος 2021, ως εξής:
α) μέχρι διακόσιες σαράντα (240) ημέρες για έως εκατόν έντεκα (111) υπαλλήλους,
β) μέχρι εκατόν ογδόντα (180) ημέρες για έως διακόσιους εβδομήντα εννέα (279) υπαλλήλους,
γ) μέχρι εκατόν εξήντα (160) ημέρες για έως εκατόν πενήντα τρεις (153) υπαλλήλους και
δ) μέχρι ενενήντα (90) ημέρες για έως ενενήντα επτά (97) υπαλλήλους.

2. Κατά παρέκκλιση των ορίων της περ. α ' της παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 10 και της υποπερ. β' της περ. Β' της παρ. 2 του εσωτερικού άρθρου 11 της υποπαρ. 9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, για τους υπαλλήλους της ΕΛ.ΣΤΑΤ. που μετακινούνται εκτός έδρας το έτος 2021 για την κάλυψη αναγκών των Απογραφών ΚΠΚ, ή μετακινούνται εκτός έδρας κατά το χρονικό διάστημα διενέργειας της Απογραφής Γ-Κ για την κάλυψη αναγκών της, έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται όταν η απόσταση από την έδρα του μετακινουμένου είναι μεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόμετρα, εφόσον αυτός κινείται με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από ογδόντα (80) χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο. Για μετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική χώρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί, έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται όταν η απόσταση είναι μεγαλύτερη από δέκα (10) ναυτικά μίλια.

3. Κατά παρέκκλιση των ορίων της περ. α' της παρ. 1 του εσωτερικού άρθρου 10 και της υποπερ. β' της περ. Β' της παρ. 2 του εσωτερικού άρθρου 11 της υποπαρ. 9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015, για τους υπαλλήλους της ΕΛ.ΣΤΑΤ. που μετακινούνται εκτός έδρας σχετικά με την κάλυψη αναγκών των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ-Κ το έτος 2021 και για το χρονικό διάστημα διενέργειάς τους, για τη χορήγηση του ενός τετάρτου (1/4) της ημερήσιας αποζημίωσης για τις αυθημερόν εκτός έδρας μετακινήσεις (περ. Γ της παρ. 2 του άρθρου 11), το όριο για την εκτός έδρας μετακίνηση μειώνεται από πενήντα (50) χιλιόμετρα από την έδρα του μετακινούμενου σε σαράντα (40) χιλιόμετρα.

4. Κατ’ εξαίρεση της υποπερ. β' της περ. 2 της παρ. Α' του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α' 176), με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι υπάλληλοι της ΕΛ.ΣΤΑΤ. μπορούν να εργασθούν καθ’ υπέρβαση του κανονικού ωραρίου εργασίας τους, καθώς και Σάββατα, Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας ως ακολούθως:
α. Για τις Απογραφές ΚΠΚ:
(αα) κατά το έτος 2021 για τη διενέργεια των προαπογραφικών εργασιών, των Απογραφών και τη συλλογή των στοιχείων τους και
(αβ) κατά τα έτη 2022 και 2023 για την επεξεργασία των στοιχείων και την παραγωγή των αρχικών αποτελεσμάτων.
β. Για την Απογραφή Γ-Κ κατά τα έτη 2021 έως και 2022 για τη συμμετοχή στις εργασίες της εν λόγω Απογραφής.
Με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθορίζονται ο αριθμός των ως άνω απασχολούμενων υπαλλήλων, καθώς και το χρονικό διάστημα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους εντός των ορίων των πιστώσεων του Προϋπολογισμού της.

5. Το νομικό καθεστώς ατόμων εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., επιδοτούμενων ή μη, δεν μεταβάλλεται εξαιτίας της απασχόλησής τους ως Τομεαρχών, Απογραφέων ή Συνοδών-Διερμηνέων των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ ή Γ-Κ για λογαριασμό της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

1. Για την απασχόληση των οργάνων της περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 12 (Τομεάρχες, Απογραφείς και Συνοδοί Διερμηνείς) στις Γενικές Απογραφές ορίζεται ειδική αποζημίωση σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 24.

2. Οι Τομεάρχες, Απογραφείς και Συνοδοί-Διερμηνείς υπάγονται στον ν. 4308/2014 (Α' 251) ή στα άρθρα 36, 39 και 41 του ν. 4387/2016 (Α' 85), ανάλογα με το εκδιδόμενο φορολογικό παραστατικό. Τα όργανα που δεν εκδίδουν τιμολόγιο, αμείβονται με τίτλο κτήσης σύμφωνα με το άρθρο 55 του ν. 4509/2017 (Α' 201).

3. Τα όργανα του παρόντος που διακόπτουν μονομερώς τη συνεργασία τους με την ΕΛ.ΣΤΑΤ. δεν δικαιούνται κανενός είδους αποζημίωση. Αν η διακοπή οφείλεται σε λόγους για τους οποίους τα ως άνω όργανα δεν υπέχουν ευθύνη, μετά από την πιστοποίηση του αρμόδιου Επόπτη, αποζημιώνονται για το μέρος της εργασίας που έχουν ολοκληρώσει, σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

1. Για την απασχόληση των μελών των συλλογικών οργάνων που αφορά σε εργασία που παρέχεται πέραν του κανονικού ωραρίου δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και Σάββατα, Κυριακές, αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες ημέρες εργασίας, ορίζεται ειδική αποζημίωση σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 24.

2. Η ειδική αποζημίωση της παρ. 1 δεν καταβάλλεται σε υπαλλήλους της ΕΛ.ΣΤΑΤ., που συμμετέχουν σε συνεργεία υπερωριακής απασχόλησης για την οποία καταβάλλεται αποζημίωση σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 17.

3. Η δαπάνη του παρόντος βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Προϋπολογισμό της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

4. Η απασχόληση των υπαλλήλων σύμφωνα με την παρ. 1 δεν θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης εργασίας και δεν εμπίπτει στον περιορισμό του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α' 65).

1. Τα στοιχεία των Απογραφών ΚΠΚ καταχωρίζονται σε βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει όλες τις μεταβλητές των κτιρίων, των κατοικιών και των ατόμων που απογράφονται.

2. Τα στοιχεία της Απογραφής Γ -Κ καταχωρίζονται σε βάση δεδομένων, η οποία περιλαμβάνει όλες τις μεταβλητές που συγκεντρώνονται ανά εκμετάλλευση.

3. Κάθε βάση δεδομένων των παρ. 1 και 2 τηρείται σε αποκλειστικό εξυπηρετητή εντός του εσωτερικού δικτύου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο οποίος είναι ειδικά κρυπτογραφημένος, ώστε η πρόσβαση στη βάση ή στις πληροφορίες που περιέχει να πραγματοποιείται μόνο μέσω του λογισμικού διαχείρισης της βάσης και λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα από την εθνική και ενωσιακή νομοθεσία απαραίτητα και αναγκαία τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας της ασφάλειας έναντι των κινδύνων, προκειμένου να τηρούνται τα απόρρητα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3832/2010 (Α' 38), τα αρχεία και τα δεδομένα της ανωτέρω βάσης να είναι απροσπέλαστα από οποιαδήποτε άλλη βάση δεδομένων, σύστημα ή πρόσωπο και να προστατεύονται από κάθε μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία. Στις βάσεις δεδομένων έχουν πρόσβαση μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα, περιλαμβανομένων των διαχειριστών αυτών, που ορίζονται με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ..

4. Τα έντυπα ερωτηματολόγια και οι κάθε είδους έντυπες καταστάσεις που συμπληρώνονται κατά τη διενέργεια των Απογραφών ΚΠΚ καταστρέφονται ασφαλώς εντός δύο (2) ετών από τη διαβίβαση των οριστικών αποτελεσμάτων στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (European Statistical Office/Eurostat) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

1. Από τα στοιχεία της βάσης δεδομένων των Απογραφών ΚΠΚ, δημιουργούνται στατιστικά μητρώα κτιρίων και πληθυσμού, προκειμένου η ΕΛ.ΣΤΑΤ. να ανταποκρίνεται στις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις της, στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού μεθοδολογικού πλαισίου για ετήσια στατιστικά στοιχεία, απογραφικού τύπου, μικρότερου αριθμού μεταβλητών. Τα ανωτέρω μητρώα χρησιμοποιούνται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. και ως πλαίσιο δειγματοληψίας για τη διενέργεια στατιστικών ερευνών.

2. α. Τα στατιστικά μητρώα κτιρίων και πληθυσμού ενημερώνονται κυρίως από διοικητικές πηγές, όπως είναι η ΗΔΙΚΑ ΑΕ, η Α.Α.Δ.Ε., το Μητρώο Πολιτών, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, το Ελληνικό Κτηματολόγιο, καθώς και από έρευνες της ΕΛ.ΣΤΑΤ..
β. Οι φορείς που διαθέτουν στοιχεία κτιρίων, κατοικιών και ατόμων υποχρεούνται να παρέχουν στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. τα απαιτούμενα δεδομένα για την ενημέρωση των αντίστοιχων στατιστικών μητρώων, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 2 και της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3832/2010 (Α' 38).

3. Για την ενημέρωση των στατιστικών μητρώων κτιρίων και πληθυσμού μέσω διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων, οι διαδικτυακές υπηρεσίες των φορέων της παρ. 2 διατίθενται στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α' 134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α' 184).

4. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, σύμφωνα με τις διεθνώς ακολουθούμενες πρακτικές και τα προβλεπόμενα από την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την ασφαλή διαχείριση των στατιστικών μητρώων κτιρίων και πληθυσμού και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1. Από τα στοιχεία της βάσης δεδομένων της Απογραφής Γ-Κ δημιουργείται Στατιστικό Γεωργικό Μητρώο, προκειμένου η ΕΛ.ΣΤΑΤ. να ανταποκρίνεται στις εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς υποχρεώσεις της. Το Στατιστικό Γεωργικό Μητρώο είναι το βασικό πλαίσιο για τη διενέργεια στατιστικών ερευνών στον τομέα της γεωργίας και κτηνοτροφίας.

2. Στην ενδιάμεση περίοδο μεταξύ δύο Απογραφών Γ-Κ, το Μητρώο ενημερώνεται από τις δειγματοληπτικές γεωργικές και κτηνοτροφικές έρευνες που διενεργεί η ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθώς και από πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε διοικητικά αρχεία και μητρώα που τηρούνται από άλλους φορείς, όπως το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Για την ενημέρωση του Μητρώου μέσω διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων, οι διαδικτυακές υπηρεσίες δημοσίων φορέων διατίθενται στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α'134) και το άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α' 184).

3. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, σύμφωνα με τις διεθνώς ακολουθούμενες πρακτικές και τα προβλεπόμενα από την κείμενη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για την ασφαλή διαχείριση του Στατιστικού Γεωργικού Μητρώου και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

1. Τα υπουργεία, η Διοίκηση του Αγίου Όρους, οι αποκεντρωμένες διοικήσεις και οι Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού της Χώρας οφείλουν να συνδράμουν και να παρέχουν διευκολύνσεις στα όργανα των Απογραφών ΚΠΚ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Ειδικότερα, οι δήμοι της Χώρας πρέπει να διευκολύνουν το έργο των οργάνων των Απογραφών ΚΠΚ, μεριμνώντας για την παροχή των αναγκαίων κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

2. Τα Υπουργεία Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και οι εποπτευόμενοι φορείς του, καθώς και η Διοίκηση του Αγίου Όρους, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι Περιφέρειες και οι Δήμοι της χώρας, οφείλουν να συνδράμουν και να παρέχουν διευκολύνσεις στα όργανα της Απογραφής Γ-Κ, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

1. Για τις Απογραφές ΚΠΚ με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθορίζονται τα θέματα που αφορούν:
α) στη διενέργεια πιλοτικών ερευνών,
β) στη διαδικασία καθορισμού και έγκρισης των αυτοτελών οικισμών,
γ) στον τύπο, τη μορφή και τον τρόπο συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων και των λοιπών βοηθητικών εντύπων, καθώς και τις οδηγίες που απαιτούνται για τη συμπλήρωσή τους,
δ) στη διενέργεια έρευνας κάλυψης,
ε) στον τρόπο της επεξεργασίας των στοιχείων των ερωτηματολογίων, και
στ) σε κάθε άλλο θέμα σχετικό με την προπαρασκευή, οργάνωση, διενέργεια των παραπάνω Απογραφών ΚΠΚ, τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων τους και την τροποποίηση του Παραρτήματος Ι που περιλαμβάνει τις μεταβλητές των Απογραφών ΚΠΚ.

2. Με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την προπαρασκευή, την οργάνωση, τη διενέργεια και τη δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων της Απογραφής Γ-Κ. Με όμοια απόφαση μπορεί να τροποποιείται το Παράρτημα ΙΙ που περιλαμβάνει τις μεταβλητές της Απογραφής Γ-Κ.

3. Με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καθορίζονται η διαδικασία, τα κριτήρια επιλογής των οργάνων των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ-Κ της περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 12 (Τομεάρχες, Απογραφείς και Συνοδοί-Διερμηνείς), όπως το επίπεδο εκπαίδευσης, η εμπειρία σε στατιστικές έρευνες, η εντοπιότητα, οι γενικές γνώσεις-δεξιότητες, και οι σχετικές λεπτομέρειες που άπτονται αυτών των θεμάτων.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης που λαμβάνουν τα όργανα της περ. δ' της παρ. 2 του άρθρου 12 (Τομεάρχες, Απογραφείς και Συνοδοί - Διερμηνείς).

5. Κατά παρέκκλιση των ορίων των παρ. 2 και 3 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176), στα συλλογικά όργανα που απασχολούνται στις εργασίες προετοιμασίας, διενέργειας και επεξεργασίας των στοιχείων των Γενικών Απογραφών ΚΠΚ και Γ-Κ καταβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 19 ειδική αποζημίωση, το ύψος της οποίας κατά μήνα, συνεδρίαση, αυτοψία και επεξεργαζόμενη μονάδα, κατά περίπτωση, καθορίζεται με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Στην απόφαση του προηγούμενου εδαφίου προσδιορίζονται:
α) οι εργασίες που υλοποιούνται,
β) ο χρόνος υλοποίησης και ολοκλήρωσής τους,
γ) ο τρόπος αποζημίωσής τους, κατά μήνα, συνεδρίαση, αυτοψία και επεξεργαζόμενη μονάδα,
δ) ο μέγιστος αριθμός των υπαλλήλων που απασχολούνται ανά εργασία,
ε) το ύψος της ειδικής αποζημίωσης κατά μήνα, συνεδρίαση, αυτοψία και επεξεργαζόμενη μονάδα.

6. Με απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. καθορίζονται οι διαδικασίες δημιουργίας των μητρώων των άρθρων 21 και 22, οι μεταβλητές και ο τρόπος ενημέρωσής τους, καθώς και οι διοικητικές και άλλες πηγές που χρησιμοποιεί η ΕΛ.ΣΤΑΤ..

7. Με κοινή απόφαση του Προέδρου της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες των μητρώων των άρθρων 21 και 22 και κάθε άλλη αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια.

Τα Παραρτήματα I και II που προσαρτώνται στο Μέρος Α' του παρόντος σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 2 και του άρθρου 6 αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτού.

Στο δεύτερο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), προστίθεται παρ. 10 ως εξής:
«10. Ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων και του ποσοστού μείωσης της παρ. 8, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»

1. Στο τέλος της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α' 167) προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 42 διαμορφώνεται ως εξής:
«42. Δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του Κ.Φ.Ε., κατά περίπτωση, το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ' επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο μειωμένης καταβολής επί του μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) ή που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή για την απαλλαγή από την καταβολή μέρους του συνολικού μισθώματος, κατά τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%), σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.
Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για την περίπτωση μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, για τους μήνες του έτους 2021 κατά τους οποίους ίσχυσε το μέτρο πλήρους απαλλαγής του μηνιαίου μισθώματος.»

2. Στο τέλος της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α' 104) προστίθενται νέα εδάφια και στο τέλος της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020, μετά τις λέξεις «πιστωτικά ιδρύματα», προστίθεται η φράση «μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του ποσού της περ. α' στην περίπτωση δικαιούχου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας» και η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. α. Τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α' 167), εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) ή εφόσον εισέπραξαν, κατόπιν συμφωνίας, μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%), σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του εξήντα τοις εκατό (60%) των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από τις 31.7.2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις ή διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.
Στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, τα οποία από τον μήνα Νοέμβριο 2020 και εφεξής, εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά σαράντα τοις εκατό (40%), σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, αντί της έκπτωσης του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό, που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε. στο περιβάλλον TAXISnet, ποσό ίσο με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων των μηνών αυτών σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του ΕΦ 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών.
Στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 δεν εισπράττουν μίσθωμα, σύμφωνα με την παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, αντί της έκπτωσης του πρώτου εδαφίου καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό, που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε. στο περιβάλλον TAXISnet, ποσό ίσο με το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού μισθώματος του μήνα αυτού σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του ΕΦ 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών.
Στα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου της υποπαρ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α' 32), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 δεν εισπράττουν μίσθωμα, σύμφωνα με την παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό, που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε. στο περιβάλλον TAXISnet, ποσό ίσο με το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού μισθώματος του μήνα αυτού σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του ΕΦ 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών.
β. Το ποσό της περ. α' που καταβάλλεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων, δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 κατά περίπτωση, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του ποσού της περ. Α' στην περίπτωση δικαιούχου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δύναται να καθορίζονται οι ειδικότερες διαδικαστικές προϋποθέσεις, η διασταύρωση των στοιχείων, η διαδικασία καταβολής και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.
δ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνονται τα μέτρα της παρούσας και να προσδιορίζεται κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παράτασης.»

1.α) Από τις 25.1.2021 και μέχρι την 28η.2.2021, για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητα τους κατ' εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου. Ως πληγείσες επιχειρήσεις για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 40% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήματος του έτους 2019. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προσδιορίζονται οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας. Με όμοια απόφαση δύναται να μεταβάλλεται το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και να τροποποιείται το χρονικό διάστημα που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του κύκλου εργασιών. Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μετά την 1η.1.2020, προκειμένου να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας αρκεί να δραστηριοποιούνται με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνεται στην απόφαση του τρίτου εδαφίου της παρούσας, μη συνυπολογιζομένου του κύκλου εργασιών τους.
β) Τα οριζόμενα στην περ. α' ισχύουν για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4621/2014 (Α' 107), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α' 84), των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α' 218), καθώς και των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της περ. α' ή εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης του τέταρτου εδαφίου της περ. α'. Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο πραγματοποιείται μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ Α.Ε., η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη διευκόλυνση εφαρμογής της παρούσας και ιδίως τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να ισχύσει για αυτά η προβλεπόμενη στην περ. α' αναστολή των προθεσμιών. Για τον σκοπό εφαρμογής της παρούσας τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται να λαμβάνουν τα απαιτούμενα στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ορίζονται και άλλα αξιόγραφα, πλην των οριζομένων στην περ. β' , για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

2. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α' 149), αξιόγραφα οφειλόμενα από επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 2η.1.2021 έως τη δημοσίευση της απόφασης της περ. Α' της παρ. 1 με την οποία προσδιορίζονται οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας, η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

3. α) Παρατείνονται μέχρι και την 31η.5.2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), οι οποίες οφειλές λήγουν ή έληξαν από 1 η.1.2021 έως 31 η.1.2021, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31 η.1.2021 και την 28η.2.2021 για τους κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας δεν δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην απόφαση της παρ. 1, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν δυνάμει της υπό στοιχεία Α.1269/14.12.2020 (Β' 5503) κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την εφαρμογή της παρούσας, οι διαδικασίες αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φορολογουμένους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.
β) Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην απόφαση της παρ. 1, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α., απολαμβάνουν κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004, το ευεργέτημα της μη καταχώρισης των οφειλόμενων από αυτούς αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφλήσουν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους, αξιόγραφα τα οποία οφείλουν και για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 2η.1.2021 έως την 28η.2.2021. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτοί προσδιορίζονται με την με αρ. Α.1269/14.12.2020 απόφαση. Για την εφαρμογή της παρούσας οι κομιστές των αξιογράφων λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από τη Φορολογική Διοίκηση, σχετικά με τον μέσο μηνιαίο κύκλο συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.

4. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως και 3 δεν εμποδίζουν τον υπόχρεο να χορηγήσει εντολή πληρωμής του αξιογράφου προς τα πιστωτικά ιδρύματα της περ. β' της παρ.1 ή τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο, διαδικαστικό και τεχνικό ζήτημα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

5. Στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 297 του ν. 4738/2020 (Α' 207) προστίθενται εδάφια και οι παρ. 1,2 και 3 διαμορφώνονται ως εξής:
«1. Η προθεσμία της 30ής Σεπτεμβρίου 2020 για την εξόφληση των αξιογράφων της περ. α' της παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 161), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4722/2020 (Α' 177), παρατείνεται έως τις 30 Απριλίου 2021. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσας αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία του πρώτου εδαφίου.
2. Η προθεσμία της 31ης Οκτωβρίου 2020 για την εξόφληση των αξιογράφων της περ. β' της παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4722/2020, παρατείνεται έως τις 30 Απριλίου 2021. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσας αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία του πρώτου εδαφίου.
3. Η προθεσμία της 31ης Οκτωβρίου 2020 για την εξόφληση των αξιογράφων της περ. γ' της παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4722/2020, παρατείνεται έως τις 30 Απριλίου 2021. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσας αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία του πρώτου εδαφίου.»

6. Στην παρ. 3.α. του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4722/2020, όπως προστέθηκε με το άρθρο 297 του ν. 4738/2020, προστίθεται εδάφιο και η παρ. 3.α. διαμορφώνεται ως εξής:
«3.α. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α' 149), αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1 η Νοεμβρίου 2020, δεν καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 30 Απριλίου 2021. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας, η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται έως τις 30 Απριλίου 2021. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνονται εκ νέου οι προθεσμίες της παρούσας.»

7. Οι προθεσμίες των εβδομήντα πέντε (75) ημερών της περ. α' της παρ. 1, της παρ. 2 και της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 35 ν. 4753/2020 (Α' 227) παρατείνονται κατά επιπλέον σαράντα πέντε (45) ημέρες. Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της περ. Α' της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α' 149), αξιόγραφα πληρωτέα από επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. Α' της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020 (Α' 227), για τα οποία έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα έως την ημερομηνία δημοσίευσης της υπό στοιχεία Α.1259/2020 (Β' 5250) απόφασης, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα, ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 30 Απριλίου 2021.

1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να χορηγείται ενίσχυση, με τη μορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών» στο πλαίσιο της στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων.

2. Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία C(2020) 1863 της 19ης Μαρτίου 2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» και ειδικότερα το τμήμα 3.12 αυτής, και κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται η μορφή της ενίσχυσης, οι δικαιούχοι, το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων παγίων δαπανών, η επιλέξιμη περίοδος πραγματοποίησης των μη καλυπτόμενων παγίων δαπανών, οι προϋποθέσεις χορήγησής της, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο μηχανισμός διασφάλισης μη υπέρβασης της μέγιστης έντασης ενίσχυσης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

4. Η ενίσχυση με τη μορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών» είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

1. Χορηγείται οικονομική ενίσχυση, με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης στην εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» για την αποκατάσταση της άμεσα συναρτώμενης με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 ζημίας που υπέστη, ποσού εκατόν είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (120,000,000 €), σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

2. Η καταβολή της ενίσχυσης προς την εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» γίνεται με την αίρεση ότι η εταιρεία έχει προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αντλώντας κεφάλαια εξήντα εκατομμυρίων ευρώ (60,000,000 €) και έχει αρμοδίως πιστοποιηθεί η πλήρης και εξ ολοκλήρου καταβολή του συνολικού ποσού της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

3. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της παρ. 2 και την καταβολή της ενίσχυσης της παρ. 1, εκδίδονται και παραδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο χωρίς επιβάρυνση, ελεύθερα μεταβιβάσιμοι τίτλοι παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών εκδόσεως της εταιρείας «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.». Οι εν λόγω τίτλοι αντιπροσωπεύουν δικαίωμα απόκτησης αριθμού μετοχών που αντιστοιχεί σε ποσοστό έντεκα και μισό (11,5%) επί τοις εκατό του, μετά τη σύμφωνα με την παρ. 2 αύξηση, μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.». Η τιμή άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων ισούται με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της εταιρείας «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της παρ. 2. Ο κάτοχος των τίτλων δύναται να δηλώσει την πρόθεσή του για άσκηση των δικαιωμάτων κτήσης από τη λήξη του δευτέρου έτους που έπεται της ημερομηνίας εκταμίευσης της ενίσχυσης από την εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» και εφεξής, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων παρακάτω. Εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία της δήλωσης πρόθεσης άσκησης των δικαιωμάτων κτήσης, η εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» δύναται να ασκήσει με δήλωσή της το δικαίωμα προαίρεσης και να αποκτήσει τους τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών στην αγοραία αξία τους. Η αγοραία αξία ισούται με την τυχόν θετική διαφορά μεταξύ της μέσης σταθμισμένης με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της εταιρείας «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» κατά τις τελευταίες εξήντα (60) ημέρες διαπραγμάτευσης, που προηγούνται της ημερομηνίας δήλωσης πρόθεσης άσκησης των τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών και της τιμής άσκησης. Εάν η «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» δεν ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης των τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τότε ο κάτοχός τους ασκεί το δικαίωμα κτήσης μετοχών σύμφωνα με τους όρους των τίτλων. Σε περίπτωση που ο κάτοχος των τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών είναι το Ελληνικό Δημόσιο, πριν την άσκηση απαιτείται η προηγούμενη κοινοποίηση και έγκριση της πράξης άσκησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση πρόθεσης άσκησης καθώς και η άσκηση πρέπει να λάβουν χώρα μέχρι τη λήξη του πέμπτου έτους που έπεται της ημερομηνίας εκταμίευσης της οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1 στην εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.». Με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) μπορεί να ανατίθεται στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) η υλοποίηση της άσκησης των δικαιωμάτων κτήσης μετοχών και να καθορίζονται τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις.

4. Η δαπάνη της ενίσχυσης της παρ. 1 βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οικονομικού έτους 2021 και θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Ειδικού Φορέα 1023-7110000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες». Για τη χορήγηση της ενίσχυσης της παρ. 1, η οποία λαμβάνει χώρα εντός είκοσι (20) ημερών από την πιστοποίηση της αύξησης κεφαλαίου της παρ. 2, η εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» υποβάλλει προς το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τα Υπουργεία Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, αίτηση, συνοδευόμενη από οικονομοτεχνική έκθεση ως προς το ακριβές ύψος της ζημιάς που υπέστη, με βάση οικονομικά στοιχεία δεόντως πιστοποιημένα και ελεγμένα από ανεξάρτητη ελεγκτική-συμβουλευτική εταιρεία διεθνούς κύρους και με επαρκή εμπειρία σε ανάλογους ελέγχους, προκειμένου το ποσό της ενίσχυσης να μην υπερβαίνει τη ζημία που υπέστη η εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» ως άμεση συνέπεια του κορωνοϊού COVID-19. Η εν λόγω οικονομοτεχνική έκθεση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της αύξησης κεφαλαίου της παρ. 2. Η αίτηση συνοδεύεται από έγγραφη δήλωση παραίτησης προς το ελληνικό Δημόσιο από οποιαδήποτε τυχούσα απαίτηση της εταιρείας, αναφορικά με τη χρονική περίοδο της ενίσχυσης, που προσδιορίζεται στην εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξαιτίας ενεργειών οποιουδήποτε οργάνου του ελληνικού Δημοσίου που σχετίζονται με την επιβολή περιοριστικών μέτρων στον τομέα των αερομεταφορών για την ανάσχεση εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι, οι προθεσμίες, τα δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης.

5. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1 είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α' 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

6. Η οικονομική ενίσχυση της εταιρείας «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.», δυνάμει του παρόντος άρθρου, δεν σωρεύεται με άλλες ενισχύσεις υπέρ αυτής για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες και δεν οδηγεί σε υπερβάλλουσα ενίσχυση της ευθέως συναρτώμενης με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 ζημίας της.

7. Η εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» υποχρεούται να υποβάλει έως την 30ή.6.2021 στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών πλήρη έκθεση των εσόδων και εξόδων που συνδέονται με τη δραστηριότητα της μεταφοράς επιβατών για την περίοδο αναφοράς, δεόντως πιστοποιημένα από ανεξάρτητη ελεγκτική-συμβουλευτική εταιρεία, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που ζητείται από τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες για την εφαρμογή του παρόντος, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι δεν υφίσταται υπερβάλλουσα ενίσχυση της εταιρείας. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύψει ότι το ύψος της άμεσα συναρτώμενης με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 ζημίας της εταιρείας για την περίοδο αναφοράς υπολείπεται του ποσού της ενίσχυσης που καταβλήθηκε στην «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» δυνάμει του παρόντος και τυχόν άλλων ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί στην εταιρεία από άλλες πηγές κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6, το υπερβάλλον ποσό ανακτάται από το ελληνικό Δημόσιο με ισχύ από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης προς την εταιρεία, σύμφωνα με το οριζόμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτόκιο ανάκτησης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται η διαδικασία διακρίβωσης τυχόν υπερβάλλουσας κατά τα ανωτέρω ενίσχυσης της εταιρείας, η διαδικασία και το επιτόκιο ανάκτησής της από το Δημόσιο, η διαδικασία βεβαίωσής της σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης επιστροφής της, η αρμόδια για τις παραπάνω ενέργειες υπηρεσία και κάθε άλλο αναγκαίο για την εφαρμογή της παρούσας ζήτημα.

Το π.δ. 54/2018 (Α' 103) τροποποιείται ως εξής:

1. Το άρθρο 13 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 13 Εννοιολογικό πλαίσιο

1. Το εννοιολογικό πλαίσιο του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αναπτύσσεται στο Παράρτημα Α.1, παρέχει ένα σύνολο εννοιών, ποιοτικών χαρακτηριστικών, αρχών και ορισμών για την ανάπτυξη και υιοθέτηση λογιστικών προτύπων και πολιτικών και παρέχει καθοδήγηση για την κατάρτιση και παρουσίαση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης από τις οντότητες αναφοράς που εφαρμόζουν το Λογιστικό Πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης.

2. Το εννοιολογικό πλαίσιο αποσκοπεί στο να διασφαλίσει συνοχή μεταξύ των λογιστικών προτύπων και πολιτικών του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης. Επιπροσθέτως, το εννοιολογικό πλαίσιο λειτουργεί ως βάση για την παροχή καθοδήγησης για τον λογιστικό χειρισμό οικονομικών φαινομένων - συναλλαγών, άλλων γεγονότων, δραστηριοτήτων ή συνθηκών όπου διαφορετικές ερμηνείες είναι δυνατές, ή όπου δεν υφίσταται ακόμα συγκεκριμένη λογιστική πολιτική. Το εννοιολογικό πλαίσιο σκοπό έχει επίσης να βοηθήσει τους χρήστες να ερμηνεύσουν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση που παρέχεται από τις οντότητες αυτές.»

2. α) Τα παραρτήματα 1 έως 5 αναριθμούνται σε Β.1 έως Β.5.
β) Το παράρτημα 6 καταργείται.
γ) Η φράση «Παράρτημα 2» της παρ. 2 του άρθρου 9 αντικαθίσταται από τη φράση «Παράρτημα Β.2».
δ) Η φράση «Παράρτημα 3» της παρ. 3 του άρθρου 11 αντικαθίσταται από τη φράση «Παράρτημα Β.3».
ε) Στην παρ. 1 του άρθρου 12, η φράση «παραρτήματος 4» αντικαθίσταται από τη φράση «παραρτήματος Β.4» και στις παρ. 3 και 6 του ίδιου άρθρου η φράση «παράρτημα 4» αντικαθίσταται από τη φράση «παράρτημα Β.4».
στ) Στις περ. (γ) και (δ) της παρ. 1 του άρθρου 15, η φράση «Παραρτήματος 5» αντικαθίσταται από τη φράση «παραρτήματος Β.5».
ζ) Η παρ. 3 του άρθρου 9 καταργείται.
3. Μετά το άρθρο 15 και πριν από το παράρτημα Β.1, όπως αναριθμήθηκε με την παρ. 2, τίθενται παραρτήματα Α.1 και Α.2, ως εξής:

«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.1

Εννοιολογικό πλαίσιο του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης Χρηματοοικονομική πληροφόρηση

Σκοπός της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

1. Ο σκοπός της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (financial reporting) είναι η παροχή μέσω Χρηματοοικονομικών Αναφορών Γενικού Σκοπού (General Purpose Financial Reports) κάθε χρηματοοικονομικής πληροφορίας που γενικά κρίνεται χρήσιμη για λόγους διαφάνειας, τη λήψη αποφάσεων και τη λογοδοσία ως προς τη διαχείριση των δημοσίων οικονομικών.

2. Οι Χρηματοοικονομικές Αναφορές Γενικού Σκοπού (ΧΑΓΣ), ή και Χρηματοοικονομικές Αναφορές, αποτελούν μια δομημένη απεικόνιση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών που παρέχονται στους χρήστες. Ως ΧΑΓΣ, νοούνται οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Γενικού Σκοπού (ΧΚΓΣ) και οι αναφορές που προβλέπονται από το Λογιστικό Πλαίσιο Γενικής Κυβέρνησης (ΛΠΓΚ), λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση προϋπολογισμού/απολογισμού καταρτίζεται σε ταμειακή βάση και ότι η κατάσταση δημοσιονομικής αναφοράς στόχο έχει τη συμφωνία της χρηματοοικονομικής πληροφορίας με αυτή της δημοσιονομικής στατιστικής και επομένως καταρτίζεται σύμφωνα με τη μεθοδολογία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Λογαριασμών (ESA).

Για την αποτελεσματική υποστήριξη της λογοδοσίας και της λήψης αποφάσεων δύναται κατά περίπτωση να απαιτείται και η κατάρτιση επιπλέον χρηματοοικονομικών αναφορών ή/και η παροχή συμπληρωματικής χρηματοοικονομικής ή μη-χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Χρήστες των Χρηματοοικονομικών Αναφορών Γενικού Σκοπού

3. Οι κύριοι χρήστες των Χρηματοοικονομικών Αναφορών Γενικού Σκοπού είναι οι πάροχοι πόρων (resource providers), οι αποδέκτες υπηρεσιών των οντοτήτων του Δημοσίου Τομέα (service recipients) και τελικά οι πολίτες, ως οι φυσικοί δικαιούχοι των οντοτήτων αυτών. Ως κύριοι χρήστες των ΧΑΓΣ επίσης νοούνται και όσοι εκπροσωπούν τους ανωτέρω, ενεργούν εν ονόματι ή/και για λογαριασμό τους, όπως η νομοθετική και εκτελεστική εξουσία και τα όργανά τους, ανεξαρτήτως ιεραρχικού επιπέδου.

4. Οι ΧΑΓΣ αποτελούν τυποποιημένες αναφορές και καταστάσεις με σκοπό να καλύπτουν, πρωτίστως, τις ανάγκες πληροφόρησης των χρηστών εκείνων που δεν έχουν τη δυνατότητα ή το έννομο δικαίωμα να απαιτήσουν να τους γνωστοποιηθεί χρηματοοικονομική πληροφόρηση, προσαρμοσμένη στις εξειδικευμένες ανάγκες τους. Οι ΧΑΓΣ συνιστούν το ελάχιστο επίπεδο πληροφόρησης που απαιτείται να παρέχεται σε όλους τους χρήστες.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά, αρχές εφαρμογής, περιορισμοί πληροφόρησης

Γενικά

5. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και οι αρχές εφαρμογής αποτελούν τις ιδιότητες εκείνες που καθιστούν την πληροφόρηση που παρέχουν οι ΧΑΓΣ χρήσιμη για τους χρήστες τους και συνιστούν βάση αξιολόγησης ως προς την επίτευξη του σκοπού των ΧΑΓΣ. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ΛΠΓΚ απευθύνονται τόσο στους συντάκτες των Λογιστικών Προτύπων και Πολιτικών όσο και στους συντάκτες των ΧΑΓΣ, ενώ οι αρχές εφαρμογής του ΛΠΓΚ απευθύνονται κυρίως στους συντάκτες των ΧΑΓΣ. Αμφότερα σκοπό έχουν τη διασφάλιση παροχής ποιοτικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης στους χρήστες των ΧΑΓΣ, έχοντας υπόψη ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αυτή μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς πληροφόρησης. Ωστόσο, οι περιορισμοί πληροφόρησης δεν μπορεί να ακυρώνουν ούτε ποιοτικά χαρακτηριστικά ούτε αρχές εφαρμογής.

Ποιοτικά χαρακτηριστικά

6. Ισχύουν τα ακόλουθα ποιοτικά χαρακτηριστικά:

• Σχετικότητα (Relevance)- Η χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική πληροφορία είναι σχετική όταν είναι ικανή να διαφοροποιήσει την επίτευξη του σκοπού των ΧΑΓΣ. Αυτό συμβαίνει όταν η πληροφορία έχει επιβεβαιωτική ή/και προγνωστική αξία.

• Πιστή απεικόνιση/αξιοπιστία (Faithful representation/Reliability)- Για να είναι αξιόπιστη, η χρηματοοικονομική και μη χρηματοοικονομική πληροφορία πρέπει να απεικονίζει πιστά την ουσία των οικονομικών φαινομένων - συναλλαγών, άλλων γεγονότων, δραστηριοτήτων ή συνθηκών - τα οποία επιδιώκει να παρουσιάσει. Η πιστή απεικόνιση των ανωτέρω επιτυγχάνεται όταν η παρουσίασή τους είναι πλήρης 1, συνετή 2, ουδέτερη 3, επαληθεύσιμη 4 και χωρίς ουσιώδη σφάλματα. Η πληροφορία η οποία απεικονίζει πιστά τις οικονομικές συναλλαγές, ή άλλα φαινόμενα, απεικονίζει την ουσία πάνω από τον τύπο5 των υποκείμενων γεγονότων, δραστηριοτήτων ή περιστάσεων.

• Πληρότητα (Completeness)l- Η πληροφορία η οποία ικανοποιεί τα κριτήρια αναγνώρισης οφείλει να είναι πλήρης εντός των ορίων που θέτει η εκτίμηση της ουσιαστικότητας και του κόστους-οφέλους που επιφέρει.

• Σύνεση (Prudence)2- Σύνεση είναι η ενσωμάτωση ενός τέτοιου βαθμού προσοχής στην άσκηση των κρίσεων που είναι αναγκαίες, για την πραγματοποίηση των εκτιμήσεων που απαιτούνται υπό συνθήκες αβεβαιότητας, ώστε περιουσιακά στοιχεία ή έσοδα να μην υπερεκτιμώνται και υποχρεώσεις ή έξοδα να μην υποεκτιμώνται.

• Ουδετερότητα (Neutrality)3- Η πληροφορία είναι ουδέτερη, εάν δεν είναι μεροληπτική. Οι ΧΑΓΣ δεν είναι ουδέτερες εάν η πληροφόρηση που περιέχουν έχει επιλεγεί ή παρουσιαστεί με τρόπο σχεδιασμένο να επηρεάσει τη λήψη μιας απόφασης ή τη διαμόρφωση κρίσης, ώστε να επιφέρει ένα προκαθορισμένο αποτέλεσμα. Η εφαρμογή του ποιοτικού χαρακτηριστικού της σύνεσης υπό συνθήκες αβεβαιότητας δεν συνιστά μεροληψία και δεν επηρεάζει την ουδετερότητα.

• Επαληθευσιμότητα (Verifiability)4- Η επαληθευσιμότητα είναι η ποιότητα της πληροφορίας που εγγυάται στους χρήστες ότι οι ΧΑΓΣ βασίζονται σε στοιχεία που τις τεκμηριώνουν, με τρόπο ώστε να απεικονίζουν πιστά την ουσία των συναλλαγών, άλλων γεγονότων, δραστηριοτήτων ή συνθηκών που επιδιώκουν να παρουσιάσουν.

• Ουσία πάνω από τον τύπο (Substance over form)5- Η ουσία πάνω από τον τύπο απαιτεί ότι οι συναλλαγές, άλλα γεγονότα, δραστηριότητες ή συνθήκες λογιστικοποιούνται και παρουσιάζονται σύμφωνα με την ουσία τους και την οικονομική τους διάσταση, και όχι απλά με τον νομικό τους τύπο.

• Κατανοητότητα (Understandability)- Κατανοητή είναι η πληροφορία όταν αυτή παρουσιάζεται με έναν τρόπο που διευκολύνει εξειδικευμένους και μη εξειδικευμένους χρήστες να κατανοήσουν το νόημά της. Η κατανοητότητα ενισχύεται όταν η πληροφορία είναι ταξινομημένη, διατυπωμένη, και παρουσιασμένη με ευκρίνεια και περιεκτικότητα.

• Εγκαιρότητα (Timeliness)- Η πληροφορία είναι έγκαιρη όταν είναι διαθέσιμη στους χρήστες των ΧΑΓΣ πριν χάσει την ικανότητά της να είναι χρήσιμη για σκοπούς λογοδοσίας και λήψης αποφάσεων. Όταν η σχετική πληροφορία είναι διαθέσιμη το νωρίτερο δυνατό, μπορεί να αυξηθούν η χρησιμότητά της να συνεισφέρει στις αξιολογήσεις της λογοδοσίας και η ικανότητά της να επηρεάσει αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν.

• Συγκρισιμότητα (Comparability)- Η συγκρισιμότητα είναι η ποιότητα της πληροφορίας που διευκολύνει τους χρήστες να αναγνωρίσουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ δύο συνόλων φαινομένων σε διαφορετικές οντότητες αναφοράς ή σε μία οντότητα αναφοράς σε διαφορετικές χρονικές στιγμές.

Αρχές εφαρμογής

7. Ισχύουν οι ακόλουθες αρχές εφαρμογής:

• Συνέχιση της δραστηριότητας (Going concern)- Οι ΧΑΓΣ καταρτίζονται με βάση τη συνέχιση της δραστηριότητας, εκτός εάν υπάρχει πρόθεση ρευστοποίησης της οντότητας ή παύσης της δραστηριότητάς της, ή εάν δεν υπάρχει ρεαλιστική εναλλακτική επιλογή από τη ρευστοποίηση ή την παύση της δραστηριότητας. Τα δικαιώματα και οι δεσμεύσεις που απορρέουν από λειτουργίες δημόσιου χαρακτήρα και ανατίθενται σε οντότητες του δημοσίου τομέα μπορούν να παύσουν να υφίστανται, εν όλω ή εν μέρει, μόνο μέσω νόμου ή απόφασης της κυβέρνησης, ακόμη και όταν οντότητες του δημόσιου τομέα συγχωνεύονται, διασπώνται ή διαλύονται.

• Συνέπεια (Consistency)- Οι λογιστικές πολιτικές, η βάση κατάρτισης, καθώς και η παρουσίαση και ταξινόμηση των στοιχείων στις ΧΑΓΣ πρέπει να διατηρούνται αμετάβλητες από περίοδο σε περίοδο, εκτός εάν, μετά από μια σημαντική αλλαγή στη φύση των δραστηριοτήτων της οντότητας ή την αναθεώρηση των ΧΑΓΣ, μια άλλη λογιστική πολιτική, βάση κατάρτισης, παρουσίασης ή ταξινόμησης είναι καταλληλότερη. Στην περίπτωση αυτή, οι προκύπτουσες αλλαγές πρέπει να αιτιολογούνται και να γνωστοποιούνται. Η συνέπεια είναι ένα μέσο επίτευξης συγκρισιμότητας, χρησιμοποιώντας τις ίδιες λογιστικές αρχές ή πολιτικές ή/και βάση κατάρτισης, είτε από περίοδο σε περίοδο εντός μιας οντότητας αναφοράς είτε σε μία μόνο περίοδο μεταξύ περισσότερων της μιας οντοτήτων αναφοράς.

• Συμψηφισμός/Συγκέντρωση (Offsetting/Aggregation)-Τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα δεν συμψηφίζονται εκτός εάν αυτό απαιτείται ή επιτρέπεται από συγκεκριμένη λογιστική πολιτική. Είναι σημαντικό τα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, τα έσοδα και τα έξοδα να παρουσιάζονται ξεχωριστά. Κάθε ουσιαστική κατηγορία παρόμοιων στοιχείων παρουσιάζεται χωριστά στις ΧΑΓΣ. Στοιχεία διαφορετικής φύσης ή λειτουργίας παρουσιάζονται χωριστά, εκτός εάν είναι μη ουσιαστικά.

• Ευαισθησία ως προς την παρουσίαση (Presentational sensitivity)- Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δικαιολογείται κάποια ευαισθησία όσον αφορά το επίπεδο ανάλυσης στο οποίο παρουσιάζονται οι σχετικές πληροφορίες στις ΧΑΓΣ, όπως για παράδειγμα χωριστές παρουσιάσεις ή γνωστοποιήσεις σχετικά με εξατομικευμένα στοιχεία στρατιωτικής φύσης, εγγυήσεων ή νομικών υποθέσεων. Ωστόσο η ευαισθησία ως προς την παρουσίαση και τη γνωστοποίηση δεν επιτρέπεται να επιδρά στις απαιτήσεις αναγνώρισης και επιμέτρησης που σχετίζονται με τα εν λόγω στοιχεία.

• Περίοδος αναφοράς (Reporting period)- Οι ΧΑΓΣ καταρτίζονται και παρουσιάζονται τουλάχιστον ετησίως. Όταν η ημερομηνία αναφοράς μιας οντότητας αλλάξει ή οι ΧΑΓΣ παρουσιάζονται για περίοδο μεγαλύτερη ή μικρότερη από ένα έτος, η οντότητα αναφοράς γνωστοποιεί, εκτός από την περίοδο που οι ΧΑΓΣ καλύπτουν, τον λόγο για τον οποίο χρησιμοποιεί μεγαλύτερη ή μικρότερη περίοδο αναφοράς και τον επακόλουθο περιορισμό στη συγκρισιμότητα.

• Συμμόρφωση (Compliance)- Η οντότητα αναφοράς της οποίας οι ΧΑΓΣ, ή η επιπρόσθετη χρηματοοικονομική πληροφόρηση, είναι σύμφωνες με το ΛΠΓΚ κάνει μια ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση αυτής της συμμόρφωσης. Για τις ΧΚΓΣ, και όποιες άλλες ΧΑΓΣ ή επιπρόσθετη χρηματοοικονομική πληροφόρηση παρουσιάζονται μαζί με τις ΧΚΓΣ, η δήλωση αυτή περιλαμβάνεται στις σημειώσεις. Οι ΧΑΓΣ δεν πρέπει να περιγράφονται ως συμμορφούμενες με το ΛΠΓΚ, εκτός εάν είναι σύμφωνες με όλες τις απαιτήσεις του ΛΠΓΚ.

Περιορισμοί πληροφόρησης

8. Τα παρακάτω ενδέχεται να περιορίζουν την πληροφορία που περιλαμβάνεται στις χρηματοοικονομικές αναφορές γενικού σκοπού:

• Ουσιαστικότητα (Materiality)- Η πληροφορία είναι ουσιαστική αν η παράλειψή της ή η εσφαλμένη παρουσίασή της στις ΧΑΓΣ που έχουν καταρτιστεί για τη συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς θα μπορούσε να επηρεάσει τη λογοδοσία της οντότητας, ή τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τους χρήστες των ΧΑΓΣ. Η ουσιαστικότητα εξαρτάται τόσο από τη φύση όσο και από το ποσό του συγκεκριμένου στοιχείου.

• Κόστος/όφελος (Cost-benefit)- Η χρηματοοικονομική πληροφόρηση συνεπάγεται κόστη. Τα οφέλη της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης πρέπει να δικαιολογούν αυτά τα κόστη. Η αξιολόγηση ως προς το εάν τα οφέλη της παροχής πληροφόρησης δικαιολογούν τα σχετικά κόστη είναι συχνά θέμα κρίσης, επειδή πολλές φορές δεν είναι εφικτό να αναγνωρισθούν και/ή να ποσοτικοποιηθούν όλα τα κόστη και όλα τα οφέλη της πληροφορίας που περιλαμβάνεται στις ΧΑΓΣ.

• Ισορροπία μεταξύ επιμέρους ποιοτικών χαρακτηριστικών και αρχών εφαρμογής (Balance between the individual qualitative characteristics and application principles)- Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά συλλειτουργούν για να συνεισφέρουν στη συνολική χρησιμότητα της πληροφόρησης. Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να είναι απαραίτητη η εξισορρόπηση ή ο συμβιβασμός μεταξύ επιμέρους ποιοτικών χαρακτηριστικών και αρχών εφαρμογής, προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις Γενικού Σκοπού

Σκοπός των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Γενικού Σκοπού

9. Ο σκοπός των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Γενικού Σκοπού (General Purpose Financial Statements), ή και Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις, είναι η, για λόγους διαφάνειας, λογοδοσίας και λήψης αποφάσεων, αληθής και εύλογη απεικόνιση της χρηματοοικονομικής θέσης, της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών των οντοτήτων αναφοράς που εφαρμόζουν λογιστική δεδουλευμένης βάσης σύμφωνα με το ΛΠΓΚ. Οι ΧΚΓΣ πρέπει να παρέχουν μια δομημένη παρουσίαση της χρηματοοικονομικής θέσης, χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της οντότητας, ώστε η πληροφόρηση να είναι χρήσιμη για τη λήψη αποφάσεων και τη λογοδοσία της οντότητας, ως προς τη διαχείριση των πόρων που της έχουν εμπιστευθεί.

Οντότητα αναφοράς δημοσίου τομέα

10. Κάθε οντότητα που οφείλει να λογοδοτεί για την άντληση πόρων με σκοπό την παροχή αγαθών, υπηρεσιών ή προγραμμάτων δημοσίου συμφέροντος και για τη χρήση που κάνει των πόρων αυτών θεωρείται, για τους σκοπούς του ΛΠΓΚ, οντότητα του δημόσιου τομέα.

11. Κάθε οντότητα του δημόσιου τομέα ή ομάδα οντοτήτων που πληροί ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια:

• ικανότητα λήψης οικονομικών αποφάσεων και ανάληψη οικονομικών δραστηριοτήτων για τις οποίες είναι υπεύθυνη και λογοδοτεί σύμφωνα με τον νόμο ή είναι υπεύθυνη έναντι των αποδεκτών των υπηρεσιών ή των παρόχων πόρων,

• δικαίωμα να κατέχει και να διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αυτοτελώς,

• ικανότητα να αναλαμβάνει υποχρεώσεις ή άλλες δεσμεύσεις για λογαριασμό της,

θεωρείται ότι εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των οντοτήτων αναφοράς του δημόσιου τομέα και οφείλει να παρουσιάζει ΧΚΓΣ βάσει του ΛΠΓΚ, εκτός εάν με την έναρξη ισχύος του ΛΠΓΚ υποχρεούταν ήδη να παρουσιάζει ΧΚΓΣ βάσει εθνικών ή διεθνών γενικά αποδεκτών λογιστικών προτύπων του ιδιωτικού τομέα, ή εάν διάταξη του ΛΠΓΚ την εξαιρεί από την εφαρμογή του.

12. Τα κριτήρια και οι απαιτήσεις για την ενοποίηση χρηματοοικονομικών στοιχείων μιας οντότητας σε μια ομάδα οντοτήτων αναφοράς παρέχονται στο επίπεδο των λογιστικών πολιτικών.

Λογιστική δεδουλευμένης βάσης (accrual basis of accounting)

13. Σύμφωνα με τη λογιστική δεδουλευμένης βάσης, οι συναλλαγές και τα άλλα σχετικά φαινόμενα, δραστηριότητες, συνθήκες ή γεγονότα, αναγνωρίζονται στις ΧΚΓΣ όταν πραγματοποιούνται και όχι όταν διακανονίζονται ταμειακά. Συνεπώς οι συναλλαγές και τα άλλα σχετικά φαινόμενα πρέπει να αναγνωρίζονται, επιμετρώνται και παρουσιάζονται στις ΧΚΓΣ της περιόδου αναφοράς κατά τη διάρκεια της οποίας λαμβάνουν χώρα.

Αληθής και εύλογη απεικόνιση (true and fair view)

14. Η αληθής και εύλογη απεικόνιση επιβάλλει οι ΧΓΚΣ να είναι συνεπείς με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τις αρχές εφαρμογής και τις ειδικότερες απαιτήσεις του ΛΠΓΚ, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς της πληροφόρησης που τίθενται από αυτό. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου οι συντάκτες των ΧΚΓΣ κρίνουν ότι αυτό είναι απαραίτητο, δύνανται να παρεκκλίνουν από συγκεκριμένη απαίτηση λογιστικού προτύπου ή λογιστικής πολιτικής, προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της αληθούς και εύλογης απεικόνισης της χρηματοοικονομικής θέσης, της χρηματοοικονομικής επίδοσης και των ταμειακών ροών της οντότητας αναφοράς.

Επιμέρους ΧΚΓΣ

15. Οι οντότητες που εφαρμόζουν το ΛΠΓΚ πρέπει να καταρτίζουν και να παρουσιάζουν ΧΚΓΣ τουλάχιστον μια φορά ετησίως. Ένα πλήρες σύνολο χρηματοοικονομικών καταστάσεων γενικού σκοπού πρέπει να περιλαμβάνει:

• την κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, η οποία συνίσταται στην παρουσίαση των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων άλλων πόρων και άλλων δεσμεύσεων που οφείλουν να αναγνωρίζονται, τις συνεισφορές ιδιοκτητών και τις διανομές προς τους ιδιοκτήτες της οντότητας αναφοράς. Το προκύπτον εξισωτικό στοιχείο είναι η καθαρή περιουσία/θέση της οντότητας.
• την κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης, η οποία συνίσταται στην παρουσίαση των εσόδων και των εξόδων της οντότητας για την περίοδο αναφοράς. Το προκύπτον εξισωτικό στοιχείο παρέχει το πλεόνασμα ή έλλειμμα της περιόδου αναφοράς.
• την κατάσταση μεταβολών στην καθαρή περιουσία/θέση, η οποία συνίσταται στην παρουσίαση των αυξήσεων ή των μειώσεων στην καθαρή περιουσία/θέση της οντότητας κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς.
• την κατάσταση ταμειακών ροών, η οποία συνίσταται στην παρουσίαση των πηγών των ταμειακών εισροών και των στοιχείων στα οποία τα ταμειακά διαθέσιμα δαπανήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, και το ταμειακό υπόλοιπο κατά την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
• τις σημειώσεις, οι οποίες παρουσιάζουν πληροφόρηση, επιπρόσθετα αυτής που παρουσιάζεται στην κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης, την κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης, την κατάσταση μεταβολών στην καθαρή περιουσία/θέση και την κατάσταση ταμειακών ροών.

Στοιχεία των ΧΚΓΣ

16. Τα στοιχεία των ΧΚΓΣ είναι:

• Περιουσιακά στοιχεία
• Υποχρεώσεις
• Έξοδα
• Έσοδα
• Συνεισφορές ιδιοκτητών
• Διανομές στους ιδιοκτήτες

Περιουσιακά στοιχεία

17. Περιουσιακό στοιχείο είναι ένας πόρος ελεγχόμενος επί του παρόντος από την οντότητα ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων ή συναλλαγών. Ο πόρος αυτός είναι ένα συγκεκριμένο στοιχείο με δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ή δυνατότητα δημιουργίας οικονομικών οφελών. Δυνατότητα παροχής υπηρεσιών είναι η ικανότητα να παρέχει υπηρεσίες που συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών της οντότητας. Οικονομικά οφέλη είναι ταμειακές εισροές ή μείωση των ταμειακών εκροών.

Υποχρεώσεις

18. Υποχρέωση είναι μια παρούσα δέσμευση της οντότητας που προκύπτει από παρελθόντα γεγονότα ή συναλλαγές, ο διακανονισμός της οποίας αναμένεται να καταλήξει σε εκροή πόρων από την οντότητα. Η παρούσα δέσμευση μπορεί να είναι νομικά δεσμευτική, και κατά συνέπεια ο τρίτος προς τον οποίο υφίσταται η δέσμευση να μπορεί να προβεί σε νομικές (ή ισοδύναμες) ενέργειες, ή να μην είναι νομικά δεσμευτική. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η οντότητα έχει μικρή ή καμία ρεαλιστική πιθανότητα να την αποφύγει.

Έξοδα

19. Έξοδο είναι μια μείωση στην καθαρή χρηματοοικονομική θέση της οντότητας, εκτός από τη μείωση που προκύπτει από διανομές προς τους ιδιοκτήτες.

Έσοδα

20. Έσοδο είναι μια αύξηση στην καθαρή χρηματοοικονομική θέση, εκτός από την αύξηση που προκύπτει από τις συνεισφορές των ιδιοκτητών.

Συνεισφορές ιδιοκτητών

21. Οι συνεισφορές ιδιοκτητών είναι εισροές πόρων στην οντότητα, που συνεισφέρονται από εξωτερικά μέρη με την ιδιότητά τους ως ιδιοκτήτες, οι οποίες καθορίζουν ή επαυξάνουν τη θέση τους στην καθαρή περιουσία της οντότητας.

Διανομές στους ιδιοκτήτες

22. Οι διανομές στους ιδιοκτήτες είναι εκροές πόρων από την οντότητα, που διανέμονται σε εξωτερικά μέρη με την ιδιότητα τους ως ιδιοκτήτες, είτε ως απόδοση είτε ως μείωση της συνεισφοράς τους στην καθαρή περιουσία της οντότητας.

Αναγνώριση, επιμέτρηση και παύση αναγνώρισης των στοιχείων

Αναγνώριση και επιμέτρηση

23. Αναγνώριση είναι η διαδικασία ενσωμάτωσης και συμπερίληψης ενός συγκεκριμένου στοιχείου στην κατάλληλη χρηματοοικονομική κατάσταση. Επιμέτρηση είναι η διαδικασία προσδιορισμού της αξίας στην οποία αναγνωρίζονται τα ανωτέρω στοιχεία, τόσο κατά την αρχική αναγνώριση όσο και μεταγενέστερα.

Κριτήρια αναγνώρισης

24. Τα κριτήρια αναγνώρισης είναι:

• ένα συγκεκριμένο στοιχείο να ικανοποιεί τον ανάλογο ορισμό, και
• να μπορεί να επιμετρηθεί με έναν τρόπο που πληροί τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις αρχές εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς της πληροφόρησης.

25. Τα συγκεκριμένα στοιχεία που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης δεν μπορούν να αναγνωριστούν. Ωστόσο, η πληροφορία για συγκεκριμένα τέτοια στοιχεία μπορεί να γνωστοποιείται στις σημειώσεις. Η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη όταν η γνώση του συγκεκριμένου στοιχείου θεωρείται ότι είναι σχετική με την αξιολόγηση της χρηματοοικονομικής θέσης και επίδοσης της οντότητας και επομένως πληροί τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

26. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ένα συγκεκριμένο πρότυπο ή μια συγκεκριμένη λογιστική πολιτική μπορούν επίσης να ορίζουν ότι, για να επιτευχθεί η αληθής και εύλογη απεικόνιση, ένας πόρος ή μια δέσμευση (όπως οι αναβαλλόμενες εισροές ή εκροές) που, αν και δεν ικανοποιούν τα κριτήρια αναγνώρισης, μπορεί, παρόλα αυτά, να χρειάζεται να αναγνωριστούν στις ΧΚΓΣ. Αυτό ισχύει για ροές από συναλλαγές μη-ανταλλαγής που αφορούν σε συγκεκριμένη μελλοντική περίοδο.

27. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διαχωρίζονται οι ροές (εισροές και εκροές) από συναλλαγές μη-ανταλλαγής που αφορούν την τρέχουσα περίοδο αναφοράς από αυτές που αφορούν συγκεκριμένες μελλοντικές περιόδους αναφοράς. Μια αναβαλλόμενη εισροή (deferred inflow)είναι μια εισροή δυνατότητας παροχής υπηρεσίας ή οικονομικών οφελών από συναλλαγή μη-ανταλλαγής που λαμβάνει χώρα και αναγνωρίζεται στην τρέχουσα περίοδο αναφοράς, η οποία όμως δεν δικαιολογεί την αναγνώριση εσόδου στην τρέχουσα περίοδο, καθόσον αυτό θα καταστεί δεδουλευμένο σε μελλοντική ή μελλοντικές, αλλά συγκεκριμένες περιόδους αναφοράς, οπότε και η αναβαλλόμενη εισροή θα αναγνωριστεί ως έσοδο, αλλά ούτε ικανοποιεί τους όρους αναγνώρισης υποχρέωσης στην τρέχουσα περίοδο αναφοράς λόγω της φύσης της συναλλαγής. Μια αναβαλλόμενη εκροή (deferred outflow) είναι μια εκροή δυνατότητας παροχής υπηρεσίας ή οικονομικών οφελών που προέρχεται από συναλλαγή μη-ανταλλαγής που λαμβάνει χώρα και αναγνωρίζεται στην τρέχουσα περίοδο αναφοράς, η οποία όμως δεν δικαιολογεί την αναγνώριση εξόδου στην τρέχουσα περίοδο, καθόσον αυτό θα καταστεί δεδουλευμένο σε μελλοντική ή μελλοντικές, αλλά συγκεκριμένες περιόδους αναφοράς, οπότε η αναβαλλόμενη εκροή θα αναγνωριστεί ως έξοδο, αλλά ούτε ικανοποιεί τους όρους αναγνώρισης περιουσιακού στοιχείου στην τρέχουσα περίοδο αναφοράς λόγω της φύσης της συναλλαγής.

Παύση αναγνώρισης

28. Παύση αναγνώρισης είναι η διαδικασία της εκτίμησης ως προς το εάν έχουν επέλθει αλλαγές από την προηγούμενη ημερομηνία αναφοράς που θα δικαιολογούσαν την αφαίρεση από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις ενός συγκεκριμένου στοιχείου που είχε προηγουμένως αναγνωριστεί και την αφαίρεση του στοιχείου αυτού σε περίπτωση που έχουν λάβει χώρα τέτοιες αλλαγές. Κατά την αξιολόγηση της αβεβαιότητας σχετικά με την ύπαρξη ενός συγκεκριμένου στοιχείου, χρησιμοποιούνται τα ίδια κριτήρια τόσο για την παύση αναγνώρισης όσο και για την αρχική αναγνώριση.

Βάσεις επιμέτρησης

29. Η επιλογή της βάσης επιμέτρησης χρειάζεται να αντικατοπτρίζει τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των ΧΚΓΣ ειδικότερα, καθώς επίσης να συμμορφώνεται με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τις αρχές εφαρμογής και τους περιορισμούς της πληροφόρησης. Προκειμένου να επιτευχθούν οι σκοποί της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και των ΧΚΓΣ ειδικότερα, οι βάσεις επιμέτρησης για περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις πρέπει να παρέχονται στο επίπεδο των λογιστικών προτύπων και πολιτικών. Διακρίνονται δύο έννοιες επιμέτρησης: το ιστορικό κόστος και η τρέχουσα αξία.

Έννοιες επιμέτρησης για περιουσιακά στοιχεία

30. Το ιστορικό κόστος για ένα περιουσιακό στοιχείο είναι το αντάλλαγμα, που δόθηκε για την απόκτηση ή την ανάπτυξή του, το οποίο είναι τα ταμειακά διαθέσιμα ή τα ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων ή η αξία άλλου ανταλλάγματος που δόθηκε κατά την στιγμή της απόκτησης ή της ανάπτυξής του. Σύμφωνα με το μοντέλο του ιστορικού κόστους, κατά την ημερομηνία αναφοράς, το ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου μπορεί να μειωθεί αναγνωρίζοντας αποσβέσεις και απομειώσεις.

31. Οι επιμετρήσεις της τρέχουσας αξίας για περιουσιακά στοιχεία αντικατοπτρίζουν το οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί κατά την ημερομηνία αναφοράς.

Έννοιες επιμέτρησης για υποχρεώσεις

32. Το ιστορικό κόστος για μια υποχρέωση είναι το αντάλλαγμα που λήφθηκε για την ανάληψη υποχρέωσης, το οποίο είναι τα ταμειακά διαθέσιμα ή τα ισοδύναμα ταμειακών διαθεσίμων ή η αξία άλλου ανταλλάγματος που λήφθηκε κατά τη στιγμή της δημιουργίας της υποχρέωσης.

33. Οι επιμετρήσεις της τρέχουσας αξίας για υποχρεώσεις αντικατοπτρίζουν το οικονομικό περιβάλλον που επικρατεί κατά την ημερομηνία αναφοράς.

Χρήση εκτιμήσεων για σκοπούς επιμέτρησης

34. Η χρήση εκτιμήσεων για σκοπούς επιμέτρησης αποτελεί ουσιώδες μέρος της λογιστικής δεδουλευμένης βάσης. Στις περιπτώσεις που η αβεβαιότητα της εκτίμησης είναι τόσο μεγάλη ώστε να τίθεται υπό αμφισβήτηση η δυνατότητα της επιμέτρησης ενός στοιχείου να επιτύχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις αρχές εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς πληροφόρησης, το συγκεκριμένο αυτό στοιχείο δεν αναγνωρίζεται.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.2

Γλωσσάρι ορισμών (Glossary of terms) Ανακτήσιμο ποσό (Recoverable amount): Ανακτήσιμο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ:

α) της εύλογης αξίας μείον το κόστος πώλησης, και β) της αξίας χρήσης.

Αναμενόμενες ζημίες πιστώσεων (Expected credit losses): Ο σταθμικός μέσος όρος των ζημιών πιστώσεων σταθμισμένων με τους αντίστοιχους κινδύνους επερχόμενης αθέτησης.

Ανάπτυξη (Development): Η εφαρμογή ευρημάτων έρευνας ή άλλης γνώσης σε ένα σχέδιο ή πρόγραμμα για την παραγωγή νέων ή ουσιωδώς βελτιωμένων υλικών, μηχανημάτων, μηχανισμών, προϊόντων, διαδικασιών, συστημάτων, ή υπηρεσιών πριν την έναρξη της εμπορικής παραγωγής ή χρήσης τους.

Αντισταθμιζόμενο στοιχείο (Hedged item): Περιουσιακό στοιχείο, υποχρέωση, βέβαιη δέσμευση, σχεδόν βέβαιη προβλεπόμενη συναλλαγή, ή καθαρή επένδυση σε αλλοδαπή εκμετάλλευση που:

(α) εκθέτει την οντότητα σε κίνδυνο μεταβολών εύλογης αξίας ή μελλοντικών χρηματοροών και

(β) έχει καθορισθεί ως αντισταθμιζόμενο στοιχείο.

Αντισταθμίζον στοιχείο (Hedging instrument): Καθορισμένο παράγωγο ή, στην περίπτωση αντιστάθμισης κινδύνου μεταβολών ισοτιμίας ξένου νομίσματος και μόνο, καθορισμένο μη παράγωγο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή μη παράγωγη χρηματοοικονομική υποχρέωση, η εύλογη αξία ή οι χρηματοροές του οποίου αναμένεται να συμψηφίσουν μεταβολές στην εύλογη αξία ή στις χρηματοροές ενός καθορισμένου αντισταθμιζόμενου στοιχείου.

Αξία χρήσης περιουσιακού στοιχείου που δημιουργεί χρηματοροές (Value in use of a cash-generating asset): Είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών χρηματοροών που αναμένεται να αντληθούν από τη συνεχή χρήση ενός περιουσιακού στοιχείου δημιουργίας χρηματοροών και από τη διάθεσή του στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του.

Αξία χρήσης περιουσιακού στοιχείου που δεν δημιουργεί χρηματοροές (Value in use of a non cash-generating asset): Είναι η παρούσα αξία της εναπομένουσας δυνατότητας παροχής υπηρεσίας ενός περιουσιακού στοιχείου.

Αποθέματα (Inventories): Περιουσιακά στοιχεία:

(α) με τη μορφή υλικών ή εφοδίων προς ανάλωση στην παραγωγική διαδικασία,
(β) με τη μορφή υλικών ή εφοδίων προς ανάλωση ή διανομή κατά την παροχή υπηρεσιών,
(γ) που κατέχονται προς πώληση ή διανομή στο πλαίσιο των συνήθων λειτουργιών, ή
(δ) σε διαδικασία παραγωγής σε εξέλιξη για πώληση ή διανομή.

Απομείωση (Impairment): Είναι απώλεια μελλοντικών οικονομικών οφελών ή δυνατότητας παροχής υπηρεσίας ενός περιουσιακού στοιχείου, πέραν και πλέον της συστηματικής αναγνώρισης απώλειας μελλοντικών οικονομικών οφελών ή της δυνατότητας παροχής υπηρεσίας του περιουσιακού στοιχείου, μέσω της απόσβεσης.

Απόσβεση (Depreciation or amortization): Η συστηματική κατανομή του αποσβέσιμου ποσού ενός περιουσιακού στοιχείου στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του. Ο όρος ‘depreciation’ χρησιμοποιείται για ενσώματα και ο όρος ‘amortization’ για άυλα περιουσιακά στοιχεία.

Αποσβέσιμο κόστος κτήσης χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή χρηματοοικονομικής υποχρέωσης (amortized cost of a financial asset or a financial liability): Το ποσό στο οποίο χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο ή χρηματοοικονομική υποχρέωση επιμετράται κατά την αρχική αναγνώριση, μείον τις αποπληρωμές κεφαλαίου, πλέον ή μείον τη, βάσει της μεθόδου του αποτελεσματικού επιτοκίου, σωρευμένη απόσβεση οποιασδήποτε διαφοράς μεταξύ του αρχικού ποσού και του ποσού κατά την ωρίμανση, προσαρμοσμένου, όταν αφορά σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, για τυχόν συνυπολογιζόμενες απώλειες.

Αποσβέσιμο ποσό (Depreciable amount): Αποσβέσιμο ποσό είναι το κόστος ενός περιουσιακού στοιχείου ή άλλο ποσό που υποκαθιστά το κόστος μείον την υπολειμματική του αξία.

Άυλα πάγια (Intangible assets): Αναγνωρίσιμα, μη-νομισματικά περιουσιακά στοιχεία χωρίς φυσική υπόσταση.

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (Current liabilities): Οι υποχρεώσεις ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες όταν συντρέχει κάποιο από τα κατωτέρω κριτήρια:

(α) αναμένεται να διακανονισθούν εντός του κανονικού λειτουργικού κύκλου της οντότητας,
(β) κρατούνται πρωτίστως για εμπορικούς σκοπούς,
(γ) υπάρχει υποχρέωση να διακανονισθούν εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
(δ) η οντότητα δεν έχει άνευ όρων δικαίωμα να αναβάλλει τον διακανονισμό τους για δώδεκα (12) τουλάχιστον μήνες από την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Όροι που θα μπορούσαν κατά την επιλογή του αντισυμβαλλόμενου να έχουν ως αποτέλεσμα τον διακανονισμό των υποχρεώσεων με την έκδοση συμμετοχικών τίτλων, δεν επηρεάζουν την ταξινόμησή τους.

Γνωστοποίηση (Disclosure): Το σύνολο των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων των επεξηγηματικών πληροφοριών και αναλύσεων, καθώς και εκείνων περί συγκεκριμένων στοιχείων που, αν και ουσιαστικά δεν ικανοποιούν τα κριτήρια αναγνώρισης, οφείλουν να γνωστοποιούνται.

Δαπάνη (Expenditure): Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων ή ταμειακών ισοδύναμων ή η εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που αναλώνεται για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου ή την πραγματοποίηση εξόδου.

Δεσμευτικό γεγονός (Obligating event): Γεγονός ή συνθήκη που δημιουργεί νόμιμη ή τεκμαιρόμενη δέσμευση.

Ελεγχόμενη οντότητα (Controlled entity): Η οντότητα που ελέγχεται από άλλη οντότητα, άμεσα ή έμμεσα.

Ελέγχουσα (μητρική) οντότητα (Controlling entity): Η οντότητα που ελέγχει μία ή περισσότερες οντότητες.

Έλεγχος (Control): Μια οντότητα ελέγχει μιαν άλλη οντότητα όταν είναι εκτεθειμένη ή έχει δικαιώματα σε κυμαινόμενα οφέλη στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην άλλη οντότητα και έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη φύση ή το ποσό αυτών των οφελών μέσω της εξουσίας της επί της άλλης οντότητας.

Ενδεχόμενη υποχρέωση (Contingent liability): Είναι:

(α) μια δυνητική δέσμευση που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος, η ύπαρξη της οποίας θα επιβεβαιωθεί μόνο από το εάν συμβεί ή δεν συμβεί ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι υπό την έλεγχο της οντότητας, ή
(β) μια παρούσα δέσμευση που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος για την οποία:
(ι) δεν είναι πιθανό ότι θα απαιτηθεί εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη ή δυνατότητα παροχής υπηρεσιών, για τον διακανονισμό της δέσμευσης, ή
(ιι) το ποσό της δέσμευσης δεν μπορεί να επιμετρηθεί με επαρκή αξιοπιστία.

Ενδεχόμενο περιουσιακό στοιχείο (Contingent asset): Ένα πιθανό περιουσιακό στοιχείο που προκύπτει από γεγονότα του παρελθόντος, η ύπαρξη του οποίου θα επιβεβαιωθεί μόνο από το εάν συμβούν ή δεν συμβούν ένα ή περισσότερα αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, τα οποία δεν είναι πλήρως υπό τον έλεγχο της οντότητας.

Ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Consolidated financial statements): Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις μιας οικονομικής οντότητας.

Ενσώματα πάγια (Property, plant and equipment): Περιουσιακά στοιχεία που έχουν φυσική υπόσταση, τα οποία:

(α) κατέχονται για χρήση στην παραγωγή, την παροχή αγαθών και υπηρεσιών, για ενοικίαση σε άλλους ή για διοικητικούς σκοπούς, και
(β) αναμένεται να χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια περισσότερων της μιας περιόδων αναφοράς.

Επενδυτικά ακίνητα (Investment property): Είναι ακίνητα (γη ή κτίριο/μέρος κτιρίου ή και τα δύο), που κατέχονται για εκμίσθωση, ή για αποκόμιση οφέλους από αύξηση της αξίας τους, ή και για τα δύο, παρά για:

(α) χρήση στην παραγωγή ή παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, ή για διοικητικούς σκοπούς, ή
(β) πώληση στο πλαίσιο των συνήθων δραστηριοτήτων.

Επενδυτικές δραστηριότητες (Investing activities): Αφορούν την απόκτηση και διάθεση μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων και άλλων επενδύσεων που δεν περιλαμβάνονται στα ταμειακά ισοδύναμα.

Έρευνα (Research): H πρωτότυπη και σχεδιασμένη διερεύνηση που αναλαμβάνεται με την προσδοκία απόκτησης νέας επιστημονικής ή τεχνικής γνώσης και κατανόησης.

Εύλογη αξία (Fair value): Το ποσό για το οποίο ένα περιουσιακό στοιχείο θα μπορούσε να ανταλλαχθεί ή μια υποχρέωση να διακανονισθεί, μεταξύ μερών που διαθέτουν τη γνώση και την ανεξαρτησία της βούλησης κατά τη συναλλαγή.

Ημερομηνία αναφοράς (Reporting date): Η ημερομηνία της τελευταίας ημέρας της περιόδου στην οποία αναφέρονται οι χρηματοοικονομικές αναφορές.

Ημερομηνία έγκρισης των χρηματοοικονομικών αναφορών (Financial reports' approval date): Είναι η ημερομηνία, κατά την οποία οι χρηματοοικονομικές αναφορές εγκρίνονται προς έκδοση από το αρμόδιο όργανο της οντότητας αναφοράς.

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα (Owner-occupied property): Είναι ακίνητα που ελέγχονται (π.χ. κατά κυριότητα ή με χρηματοδοτική μίσθωση), για διοικητικούς σκοπούς ή για χρήση στην παραγωγή ή την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών.

Καθαρά περιουσιακά στοιχεία/Καθαρή θέση (Net assets/equity): Το υπολειμματικό συμφέρον επί των περιουσιακών στοιχείων μιας οντότητας, μετά την αφαίρεση όλων των υποχρεώσεών της.

Καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία (Net realizable value): H εκτιμώμενη τιμή πώλησης στο πλαίσιο των συνήθων λειτουργιών, μείον τα εκτιμώμενα κόστη ολοκλήρωσης και τα εκτιμώμενα αναγκαία κόστη για την πώληση, ανταλλαγή ή διανομή.

Κοινή διευθέτηση (Joint arrangement): Η διευθέτηση κατά την οποία δύο ή περισσότερα μέρη έχουν κοινό έλεγχο.

Κοινή δραστηριότητα (Joint operation): Η κοινή διευθέτηση βάσει της οποίας τα μέρη, που έχουν κοινό έλεγχο, έχουν δικαιώματα στα περιουσιακά στοιχεία, και δεσμεύσεις για τις υποχρεώσεις, που σχετίζονται με αυτή.

Κοινός έλεγχος (Joint control): Ο συμφωνημένος καταμερισμός του ελέγχου σε μια διευθέτηση, μέσω μιας δεσμευτικής συμφωνίας, που υφίσταται μόνο όταν οι αποφάσεις για τις σχετικές δραστηριότητες απαιτούν την ομόφωνη συναίνεση των μερών που μοιράζονται τον έλεγχο.

Κοινοπρακτών (Joint venturer): Συμμετέχων σε κοινοπραξία, ο οποίος έχει κοινό έλεγχο επ' αυτής.

Κοινοπραξία (Joint venture): Κοινή διευθέτηση βάσει της οποίας τα μέρη που έχουν κοινό έλεγχο έχουν δικαιώματα στα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της διευθέτησης.

Κόστος (Cost): Το ποσό των ταμειακών διαθεσίμων ή ταμειακών ισοδύναμων που πληρώνεται ή η εύλογη αξία άλλου ανταλλάγματος που δίνεται για την απόκτηση περιουσιακού στοιχείου κατά τον χρόνο της απόκτησής ή κατασκευής του.

Κόστη δανεισμού (Borrowing costs): Τόκοι και άλλα έξοδα που προκύπτουν για την οντότητα σε σχέση με τον δανεισμό κεφαλαίων.

Κόστη συναλλαγής (Transaction costs): Επαυξητικά κόστη που αποδίδονται ευθέως στην απόκτηση, έκδοση ή διάθεση ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης. Επαυξητικά κόστη είναι εκείνα που δεν θα είχαν προκύψει αν δεν είχε γίνει η απόκτηση, έκδοση ή διάθεση αυτού του χρηματοοικονομικού μέσου.

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (Current assets): Τα περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται ως κυκλοφορούντα όταν συντρέχει κάποιο από τα κατωτέρω κριτήρια:

(α) αναμένεται να ρευστοποιηθούν, ή κρατούνται για πώληση ή ανάλωση εντός του κανονικού λειτουργικού κύκλου της οντότητας,
(β) κρατούνται πρωτίστως για εμπορικούς σκοπούς,
(γ) αναμένεται να ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων,
(δ) αφορούν ταμειακά διαθέσιμα ή ταμειακά ισοδύναμα, εκτός και αν, για δώδεκα (12) τουλάχιστον μήνες από την ημερομηνία αναφοράς των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, υπάρχει περιορισμός ως προς την ανταλλαγή τους ή τη χρησιμοποίησή τους για τον διακανονισμό μιας υποχρέωσης.

Όλα τα άλλα περιουσιακά στοιχεία ταξινομούνται ως μη κυκλοφορούντα.

Λειτουργικές δραστηριότητες (Operating activities): Οι δραστηριότητες της οντότητας εκτός των επενδυτικών και των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων.

Λειτουργική μίσθωση (Operating lease): Μια μίσθωση που δεν είναι χρηματοδοτική.

Λειτουργικό νόμισμα (Functional currency): Το νόμισμα του πρωταρχικού οικονομικού περιβάλλοντος εντός του οποίου λειτουργεί η οντότητα.

Λογιστικές πολιτικές (Accounting policies): Οι συγκεκριμένες αρχές, βάσεις επιμέτρησης, παραδοχές, κανόνες και πρακτικές που εφαρμόζονται από την οντότητα αναφοράς για την κατάρτιση και παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Αναφορών Γενικού Σκοπού (ΧΑΓΣ).

Λογιστική αξία (Carrying amount): Το ποσό με το οποίο ένα στοιχείο εμφανίζεται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις συγκεκριμένης περιόδου αναφοράς.

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (Long-term liabilities): Οι υποχρεώσεις που βάσει του σχετικού ορισμού δεν εντάσσονται στις βραχυπρόθεσμες.

Μέθοδος αποτελεσματικού επιτοκίου (Effective interest rate method): Η μέθοδος υπολογισμού του αποσβέσιμου κόστους ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης και κατανομής, καθώς και αναγνώρισης του τόκου ως εσόδου ή εξόδου στη σχετική περίοδο. Το αποτελεσματικό επιτόκιο είναι το επιτόκιο που προεξοφλεί ακριβώς τις εκτιμώμενες μελλοντικές χρηματοροές κατά την αναμενόμενη διάρκεια ζωής ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή μιας χρηματοοικονομικής υποχρέωσης, στη μικτή λογιστική αξία του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου ή στο αποσβέσιμο κόστος της χρηματοοικονομικής υποχρέωσης.

Μέθοδος καθαρής θέσης (Equity method): Λογιστική μέθοδος βάσει της οποίας μια επένδυση αναγνωρίζεται αρχικά στο κόστος και προσαρμόζεται στη συνέχεια, σύμφωνα με τις μετά την απόκτηση μεταβολές στην αναλογία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων/καθαρής θέσης της οντότητας στην οποία έχει γίνει η επένδυση. Το πλεόνασμα/έλλειμμα του επενδυτή περιλαμβάνει την αναλογία του επί του πλεονάσματος ή του ελλείμματος της οντότητας στην οποία έχει γίνει η επένδυση και τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία/καθαρή θέση του επενδυτή περιλαμβάνουν την αναλογία του επί της μεταβολής των καθαρών περιουσιακών στοιχείων/καθαρής θέσης της οντότητας στην οποία έχει γίνει η επένδυση που δεν έχει αναγνωριστεί στο πλεόνασμα ή το έλλειμμα της οντότητας στην οποία έχει γίνει η επένδυση.

Μέθοδος ολικής ενοποίησης (Full consolidation method): Λογιστική μέθοδος βάσει της οποίας μια ελέγχουσα οντότητα, ενοποιεί στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της, τα κονδύλια των χρηματοοικονομικών καταστάσεων κάθε ελεγχόμενης από αυτή οντότητας, στοιχείο προς στοιχείο και γραμμή προς γραμμή, προσθέτοντας αυτά με τα ανάλογα δικά της κονδύλια, έτσι ώστε οι ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της να παρουσιάζονται ως χρηματοοικονομικές καταστάσεις της οικονομικής οντότητας.

Μέθοδος ποσοστού ολοκλήρωσης (Percentage of completion method): Μέθοδος σύμφωνα με την οποία τα έσοδα από συμβάσεις παροχής υπηρεσίας ή από κατασκευαστικά συμβόλαια αναγνωρίζονται με βάση το ποσοστό ολοκλήρωσης της σύμβασης στο τέλος της περιόδου αναφοράς.

Μελλοντικό οικονομικό όφελος ή δυνατότητα παροχής υπηρεσίας (Future economic benefit or service potential): Τα περιουσιακά στοιχεία αποτελούν για τις οντότητες μέσα για την επίτευξη των στόχων τους. Όταν τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους σκοπούς της οντότητας για την παραγωγή/παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, αλλά δεν δημιουργούν καθαρές ταμειακές εισροές, αναφέρονται ως στοιχεία που ενσωματώνουν δυνατότητα παροχής υπηρεσίας, ενώ όταν χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία καθαρών ταμειακών εισροών αναφέρονται ως στοιχεία που ενσωματώνουν μελλοντικά οικονομικά οφέλη. Για την κάλυψη όλων των σκοπών για τους οποίους προορίζονται τα περιουσιακά στοιχεία, χρησιμοποιείται ο όρος “μελλοντικά οικονομικά οφέλη ή δυνατότητα παροχής υπηρεσίας”.

Μη ελέγχουσες συμμετοχές (Non-controlling interest): Η αναλογία του πλεονάσματος ή του ελλείμματος και των καθαρών περιουσιακών στοιχείων/καθαρής θέσης μιας ελεγχόμενης οντότητας, που δεν μπορεί να αποδοθεί, άμεσα, ή έμμεσα, στην ελέγχουσα (μητρική) οντότητα.

Μικτή λογιστική αξία ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου (Gross carrying amount of a financial asset): Το αποσβέσιμο κόστος ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, πριν την προσαρμογή για τυχόν συνυπολογιζόμενες απώλειες.

Μίσθωση (Lease): Συμφωνία βάσει της οποίας ο εκμισθωτής μεταφέρει στον μισθωτή, σε αντάλλαγμα μιας πληρωμής ή σειράς πληρωμών, το δικαίωμα χρήσης ενός περιουσιακού στοιχείου για συμφωνημένη χρονική περίοδο.

Νόμισμα παρουσίασης (Presentation currency): Το νόμισμα στο οποίο παρουσιάζονται οι ΧΑΓΣ. Το νόμισμα παρουσίασης μπορεί να ταυτίζεται με το λειτουργικό νόμισμα ή να είναι διαφορετικό από αυτό.

Νομισματικά στοιχεία (Monetary items): Μονάδες νομίσματος που κατέχονται και περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις που θα εισπραχθούν ή πληρωθούν σε καθορισμένο ή προσδιορίσιμο αριθμό μονάδων νομίσματος.

Ξένο νόμισμα (Foreign currency): Ένα νόμισμα άλλο από το λειτουργικό νόμισμα της οντότητας.

Οικονομική ζωή (Economic life): Είναι είτε:

(α) η χρονική περίοδος κατά την οποία ένα περιουσιακό στοιχείο αναμένεται να αποφέρει οικονομικά οφέλη ή να προσφέρει δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σε έναν ή περισσότερους χρήστες, είτε
(β) ο αριθμός των μονάδων παραγωγής ή παρόμοιων μονάδων που αναμένεται να ληφθούν από το περιουσιακό στοιχείο από έναν ή περισσότερους χρήστες.

Οικονομική οντότητα (Economic entity): Η ελέγχουσα οντότητα και οι από αυτήν ελεγχόμενες οντότητες.

Ουσιώδης επιρροή - σχετική με επενδύσεις σε άλλες οντότητες (Significant influence - relating to interests in other entities): Η ικανότητα μιας οντότητας (επενδυτής) να επηρεάζει τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές αποφάσεις μιας άλλης οντότητας, χωρίς να εξασκεί έλεγχο ή από κοινού έλεγχο επ' αυτής.

Παράγωγο (Derivative): Είναι χρηματοοικονομικό μέσο ή άλλη σύμβαση που πληροί και τα τρία κατωτέρω χαρακτηριστικά:

(α) η αξία του μεταβάλλεται σε σχέση με τη μεταβολή μιας μεταβλητής (καλούμενης συνήθως το «υποκείμενο»), όπως συγκεκριμένου επιτοκίου, τιμής χρηματοοικονομικού μέσου, τιμής εμπορεύματος, συναλλαγματικής ισοτιμίας, δείκτη τιμών ή ισοτιμιών, πιστωτικής διαβάθμισης ή πιστωτικού δείκτη, ή άλλης μεταβλητής, με την προϋπόθεση ότι, στην περίπτωση μη χρηματοοικονομικής μεταβλητής, η μεταβλητή δεν σχετίζεται ειδικά με αντισυμβαλλόμενο μέρος της σύμβασης,
(β) δεν απαιτεί αρχική καθαρή επένδυση ή απαιτεί αρχική καθαρή επένδυση μικρότερη από αυτή που θα απαιτείτο για άλλους τύπους συμβάσεων που θα αναμενόταν να έχουν παρόμοια ανταπόκριση σε μεταβολές παραγόντων της αγοράς, και
(γ) διακανονίζεται σε μελλοντική ημερομηνία.

Περιουσιακά στοιχεία μακράς περιόδου κατασκευής ή παραγωγής (Qualifying asset): Είναι περιουσιακά στοιχεία που απαιτούν σημαντική χρονική περίοδο μέχρις ότου καταστούν έτοιμα για την προοριζόμενη χρήση ή πώλησή τους.

Πρόβλεψη (Provision): Μια υποχρέωση, σαφώς καθορισμένης φύσης, η οποία κατά την ημερομηνία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι περισσότερο πιθανό να έχει καταστεί δεδουλευμένη από το να μην έχει καταστεί δεδουλευμένη, αλλά είναι αβέβαιη ως προς το ύψος ή/και τον χρόνο της εκροής πόρων που θα απαιτηθεί για τον διακανονισμό της.

Προκαταβολή (Prepayment): Η απαίτηση που προκύπτει από τη χορήγηση ταμειακών διαθεσίμων ή/και άλλων περιουσιακών στοιχείων, έναντι των οποίων θα ληφθούν αγαθά ή υπηρεσίες.

Σταθερή μέθοδος απόσβεσης (Straight line method of depreciation): Η ισομερής κατανομή της αποσβέσιμης αξίας ενός στοιχείου στη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του.

Συγγενής οντότητα (Associate): Μια οντότητα, επί της οποίας ο επενδυτής έχει ουσιώδη επιρροή.

Συναλλαγές ανταλλαγής (Exchange transactions): Συναλλαγές κατά τις οποίες η οντότητα λαμβάνει περιουσιακά στοιχεία ή υπηρεσίες, ή εκπληρώνει υποχρεώσεις, δίνοντας σε άλλη οντότητα περίπου ισόποση αξία ως άμεσο αντάλλαγμα, υπό το μορφή ως επί το πλείστον ταμειακών διαθεσίμων, αγαθών, υπηρεσιών ή χρήσης περιουσιακών στοιχείων.

Συναλλαγές που δεν αφορούν ανταλλαγή (Nonexchange transactions): Συναλλαγές οι οποίες δεν συνιστούν συναλλαγές ανταλλαγής, κατά τις οποίες η οντότητα είτε λαμβάνει αξία από άλλη οντότητα χωρίς να δώσει περίπου ισόποση αξία ως άμεσο αντάλλαγμα, είτε δίνει αξία σε άλλη οντότητα χωρίς να λάβει περίπου ισόποση αξία ως άμεσο αντάλλαγμα.

Συναλλαγματική ισοτιμία (Exchange rate): Η σχέση ανταλλαγής δύο νομισμάτων.

Συνυπολογιζόμενη απώλεια (Loss allowance): Το ποσό για αναμενόμενες ζημίες πιστώσεων, από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που επιμετρώνται στο αποσβέσιμο κόστος ή στην εύλογη αξία μέσω της καθαρής περιουσίας/θέσης, καθώς και η πρόβλεψη για αναμενόμενες ζημίες πιστώσεων από δεσμεύσεις για παροχή δανείων και από συμβάσεις χρηματοοικονομικών εγγυήσεων.

Ταμειακά διαθέσιμα (Cash): Μετρητά εις χείρας και καταθέσεις όψεως.

Ταμειακά ισοδύναμα (Cash equivalents): Βραχυπρόθεσμες επενδύσεις υψηλού βαθμού ρευστότητας που είναι άμεσα μετατρέψιμες σε γνωστά ποσά ταμειακών διαθεσίμων και οι οποίες υπόκεινται σε ασήμαντο κίνδυνο μεταβολής της αξίας τους.

Τεκμαιρόμενη δέσμευση (Constructive obligation): Δέσμευση που προέρχεται από ενέργειες της οντότητας, όπου:
(α) μέσω καθιερωμένων πρακτικών του παρελθόντος, δημοσιευμένων πολιτικών ή μέσω επαρκώς εξειδικευμένης τρέχουσας δήλωσης, η οντότητα έχει δείξει σε άλλα μέρη ότι θα αναλάβει συγκεκριμένες ευθύνες και,
(β) ως αποτέλεσμα, η οντότητα έχει δημιουργήσει βάσιμη προσδοκία σε αυτά τα άλλα μέρη ότι θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτές τις ευθύνες.

Υπολειμματική αξία - ενσώματων ή άυλων παγίων (Residual value of property, plant and equipment or intangible assets): Το εκτιμώμενο ποσό που η οντότητα θα αποκτούσε επί του παρόντος από τη διάθεση ενός περιουσιακού στοιχείου μετά την αφαίρεση του εκτιμώμενου κόστους διάθεσης, εάν το περιουσιακό στοιχείο ήταν ήδη στην ηλικία και στις συνθήκες που αναμένονται κατά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του.

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Financing activities): Δραστηριότητες που καταλήγουν σε μεταβολή του μεγέθους και της σύνθεσης του εισφερθέντος κεφαλαίου και των δανείων της οντότητας.

Χρηματοδοτική μίσθωση (Finance lease): Μίσθωση που μεταβιβάζει ουσιωδώς όλους τους κινδύνους και ανταμοιβές που συνεπάγεται η ιδιοκτησία ενός περιουσιακού στοιχείου. Ο τίτλος ιδιοκτησίας είτε τελικά μεταβιβάζεται στον αντισυμβαλλόμενο είτε όχι.

Χρηματοοικονομικό μέσο (Financial instrument): Κάθε σύμβαση η οποία δημιουργεί χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο σε μια οντότητα και χρηματοοικονομική υποχρέωση ή συμμετοχικό τίτλο σε άλλη οντότητα.

Χρηματοοικονομικό περιουσιακό στοιχείο (Financial asset): Κάθε στοιχείο που είναι:
(α) ταμειακά διαθέσιμα,
(β) συμμετοχικός τίτλος άλλης οντότητας,
(γ) συμβατικό δικαίωμα:
(ι) για λήψη ταμειακών διαθεσίμων ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου από άλλη οντότητα ή
(ιι) για ανταλλαγή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με άλλη οντότητα υπό συνθήκες που είναι δυνητικά ευνοϊκές για την οντότητα, ή
(δ) σύμβαση που θα, ή μπορεί να, διακανονισθεί με ίδιους συμμετοχικούς τίτλους της οντότητας και είναι:
(ι) μη παράγωγο για το οποίο η οντότητα είναι υποχρεωμένη, ή μπορεί να υποχρεωθεί να λάβει μεταβλητό αριθμό συμμετοχικών τίτλων της, ή
(ιι) παράγωγο το οποίο θα διακανονισθεί ή μπορεί να διακανονισθεί με οποιοδήποτε τρόπο, εκτός από ανταλλαγή σταθερού ποσού ταμειακών διαθεσίμων ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, με σταθερό αριθμό συμμετοχικών τίτλων της.

Χρηματοοικονομική υποχρέωση (Financial liability): Κάθε υποχρέωση που αφορά:
(α) Συμβατική δέσμευση:
(ι) για παράδοση ταμειακών διαθεσίμων ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου σε άλλη οντότητα, ή
(ιι) για ανταλλαγή χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων ή χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων με άλλη οντότητα υπό συνθήκες που είναι δυνητικά δυσμενείς για την οντότητα, ή
(β) σύμβαση που θα, ή μπορεί να, διακανονισθεί με ίδιους συμμετοχικούς τίτλους της οντότητας και είναι:
(ι) μη παράγωγο για το οποίο η οντότητα είναι υποχρεωμένη ή μπορεί να υποχρεωθεί να παραδώσει μεταβλητό αριθμό συμμετοχικών τίτλων της, ή
(ιι) παράγωγο το οποίο θα διακανονισθεί ή μπορεί να διακανονισθεί με οποιοδήποτε τρόπο, εκτός από ανταλλαγή σταθερού ποσού ταμειακών διαθεσίμων ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου, για σταθερό αριθμό συμμετοχικών τίτλων της.

Χρηματοροές ή ταμειακές ροές (Cash flows): Εισροές και εκροές ταμειακών διαθεσίμων και ταμειακών ισοδύναμων.

Ωφέλιμη ζωή (Useful life): Ωφέλιμη ζωή ενός περιουσιακού στοιχείου είναι είτε:
(α) η χρονική περίοδος κατά την οποία το περιουσιακό στοιχείο αναμένεται να χρησιμοποιηθεί ή να είναι διαθέσιμο για χρήση από την οντότητα, ή
(β) ο αριθμός των μονάδων παραγωγής ή παρόμοιων μονάδων που η οντότητα αναμένει να λάβει από αυτό.»

Η προθεσμία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 15 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ' του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2021. 

1. Στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013 (Α' 167) (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:
«4. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του. Κατ’ εξαίρεση για τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος της είσπραξής τους, εκτός από την περίπτωση που εισπράττονται αναδρομικά κατόπιν ένστασης ή δικαστικής απόφασης, όπου χρόνος κτήσης τους δύναται να θεωρείται και ο χρόνος στον οποίο ανάγονται.
Ειδικά για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττονται το έτος 2014 και μετά και εφόσον αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο ή προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο ανάγονται, υπάγονται σε φόρο με βάση τις διατάξεις του έτους που ανάγονται.»

2. Στο τέλος της παρ. 50 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 προτίθεται τρίτο εδάφιο και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:
««50. Για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34.
Για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που αποκτώνται από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που εισπράττονται το φορολογικό έτος 2021, αλλά ανάγονται στο φορολογικό έτος 2020.»

Πριν από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 41 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α' 248), προστίθενται εδάφια και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:
«6. Οι αγρότες που εντάσσονται στο καθεστώς του παρόντος άρθρου μπορούν να επιλέξουν τη μετάταξή τους στο κανονικό καθεστώς με υποβολή δήλωσης μεταβολών στη φορολογική διοίκηση.
H προαιρετική μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ισχύει είτε από την έναρξη του φορολογικού έτους και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την πάροδο τριετίας είτε από την ημερομηνία υποβολής της ανωτέρω δήλωσης, αν η μετάταξη πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την πάροδο τριετίας, η οποία αρχίζει από την έναρξη του επόμενου από τη μετάταξη φορολογικού έτους.
Η υποχρεωτική μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς, λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων που αναφέρονται στην παρ. 1, ισχύει από την έναρξη του φορολογικού έτους με υποβολή δήλωσης μεταβολών. Η μη υποβολή της δήλωσης μεταβολών δεν επηρεάζει την υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς. Ειδικά, η υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς για τα φορολογικά έτη 2018, 2019 και 2020, λόγω είσπραξης, κατά το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος, ποσών επιδοτήσεων που υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000), αγροτών που δεν εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς, ισχύει από 1 ης.1.2021 και η σχετική δήλωση μεταβολών υποβάλλεται μέχρι 31.3.2021, ενώ πρόστιμα του ν. 4174/2013 (Α' 170), που τυχόν επιβλήθηκαν στους εν λόγω αγρότες για εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων μεταβολών και δηλώσεων του άρθρου 38, δεν οφείλονται και, εφόσον έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται. Δήλωση μεταβολών δεν υποβάλλεται και οι αγρότες του προηγούμενου εδαφίου παραμένουν στο ειδικό καθεστώς και μετά την 1 η.1.2021, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δύναται, για το φορολογικό έτος 2021, να παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων μεταβολών της παρούσας και να ορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των δύο προηγούμενων εδαφίων.
Μετάταξη από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από την έναρξη του φορολογικού έτους με υποβολή δήλωσης μεταβολών στη φορολογική διοίκηση, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 1 και δεν υφίστανται οι περιορισμοί των περ. α' έως και δ' της παρ. 5. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2021, παρατείνεται έως τις 31.3.2021 η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων μεταβολών της παρούσας που υποβάλλονται κατά νόμο μέχρι την 31 η .1.2021.»

Παρατείνεται έως την 26η Μαρτίου 2021 η είσπραξη από τις τελωνειακές αρχές του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) και των λοιπών επιβαρύνσεων, που αναλογούν σε έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα, τα οποία εξήλθαν από το καθεστώς αναστολής τον μήνα Δεκέμβριο του 2020. Τα ανωτέρω ποσά βεβαιώνονται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 και την παρ.5 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001 (A' 265). Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων επιβαρύνσεων για τις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου, εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 110 του ν. 2960/2001. 

Στο Κεφάλαιο Β' «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή (παράγραφος 1 του άρθρου 21)» του Κώδικα ΦΠΑ, που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α' 248), μετά την παρ. 1 β προστίθεται παρ. 1γ ως εξής:
«1 γ. Εισιτήρια (δικαίωμα εισόδου) για ζωολογικούς κήπους.»

Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (A' 167) προστίθεται παρ. 63 ως εξής:
«63. Εξαιρετικά οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 φορολογικών κατοίκων εξωτερικού που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2021 θεωρούνται εμπρόθεσμες.
Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον υποβληθούν μετά την 26η Φεβρουαρίου 2021, γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου.
Τυχόν πρόστιμα και τόκοι που έχουν επιβληθεί λόγω εκπρόθεσμης υποβολής για δηλώσεις που υποβλήθηκαν μετά την 28η Αυγούστου 2020 ακυρώνονται. Οι τόκοι ή τα πρόστιμα που τυχόν έχουν εισπραχθεί συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και στην περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή, επιστρέφονται.»

Οι περ. δ' και ε' της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4652/2020 (Α' 9) αντικαθίστανται ως εξής:
«δ. Η μετάταξη διενεργείται ανεξαρτήτως του ποσοστού κάλυψης των θέσεων στον φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος.
ε. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., μετά από γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Α.Α.Δ.Ε., χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης. Για τις μετατάξεις του πρώτου εδαφίου δεν απαιτείται έγκριση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α' 280).» 

1. Σε ακίνητα εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού, που περιγράφονται στις αποφάσεις 1151/1872 του Εφετείου Αθηνών, 116/1868 και 698/1876 του Εφετείου Ναυπλίου και 110/1878 του Αρείου Πάγου, η διαχείριση των οποίων, ως πρώην δασικών που εντάσσονται σε σχέδιο πόλης, έχει περιέλθει στο Υπουργείο Οικονομικών από τη Διεύθυνση Δασών δυνάμει του ν. 998/1979 (Α' 289) και για τα οποία το Δημόσιο προβάλλει δικαιώματα βάσει του πρώην δασικού τους χαρακτήρα, ο νομέας τους θεωρείται κύριος έναντι του Δημοσίου εφόσον:
α) νέμεται το ακίνητο, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, για χρονικό διάστημα σαράντα (40) ετών. Στον χρόνο νομής προσμετράται και ο χρόνος νομής των δικαιοπαρόχων που διανύθηκε με τις ίδιες προϋποθέσεις,
β) έχει αναγραφεί ως κύριος στους προσωρινούς κτηματολογικούς πίνακες ή στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές,
γ) δεν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί σε αυτόν ή τους δικαιοπαρόχους του Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής ή Πρωτόκολλο Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης για το ακίνητο αυτό λόγω του πρώην δασικού του χαρακτήρα και
δ) δεν προβάλλονται δικαιώματα του Δημοσίου εξ άλλης αιτίας.

2. Οι ρυθμίσεις της παρ. 1 δεν ισχύουν για εκτάσεις που στο σχέδιο πόλης αποτελούν κοινόχρηστους χώρους, πάρκα ή άλση.

1. Κατά την αληθή έννοια της παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4307/2014 (Α' 246), στις δαπάνες της λειτουργίας της επιχείρησης κατά την ειδική διαχείριση, περιλαμβάνονται και οι απαιτήσεις που δημιουργούνται μετά τη θέση της επιχείρησης σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης, για την καταβολή οφειλομένων μισθών, επιδομάτων αδείας και εορτών, αποζημίωσης μη ληφθείσας άδειας, καθώς και αποζημιώσεων συνεπεία καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας.

2. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, η άσκηση ενδίκων μέσων και βοηθημάτων που πλήττει την ικανοποίηση των πιστωτών κατά παράβαση της παρ. 1 δεν αναστέλλει την απόδοση των ποσών στους δικαιούχους, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4307/2014.

3. Οι διατάξεις του παρόντος καταλαμβάνουν και τις εκκρεμείς διαδικασίες ειδικής διαχείρισης, μέχρι και το αμετάκλητο του πίνακα κατάταξης καθισταμένων αυτοδικαίως άκυρων των μη αμετάκλητων πινάκων κατάταξης που αντιβαίνουν στις διατάξεις του παρόντος, υποχρεούμενου αμελλητί του ειδικού διαχειριστή σε σύνταξη αναμορφωμένου πίνακα.

1. Παραχωρείται, άνευ ανταλλάγματος, στο σωματείο με την επωνυμία «ΝΕΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908», η χρήση των ακινήτων με 1) ΚΑΕΚ 190443816003/0/0 (ΕΜΒΑΔΟΝ 28.342,00 τ.μ., ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Στίλπωνος Κυριακίδη 2 ΤΚ 54636, ΠΕΡΙΟΧΗ: Κέντρο Θεσσαλονίκης, ΘΕΣΗ: "Χορτατζήδες" Δήμου Θεσσαλονίκης) με τα συστατικά και τα παραρτήματά του, 2) ΚΑΕΚ 190477902015/0/0 (ΕΜΒΑΔΟΝ: 37.873,00 τ.μ., ΘΕΣΗ: Μίκρα Δήμου Καλαμαριάς, 3) ΚΑΕΚ 190477902014/0/0 (ΕΜΒΑΔΟΝ: 18.723,00 τ.μ ΠΕΡΙΟΧΗ: Μίκρα Δήμου Καλαμαριάς) για την κάλυψη των αθλητικών σκοπών του σωματείου, όπως αυτοί αποτυπώνονται στο καταστατικό του. Τυχόν βάρη ή μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, που έχουν επιβληθεί σε βάρος των ακινήτων, δεν αίρονται, αλλά αναστέλλονται, καθ' όσο διάστημα επιτελείται ο επιδιωκόμενος σκοπός. Κατά το διάστημα της αναστολής, αναστέλλεται, αντίστοιχα, και η διαδικασία είσπραξης των βεβαιωμένων οφειλών στη φορολογική διοίκηση για τις οποίες έχουν επιβληθεί τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

2. Για την αποδοχή της παραχώρησης των ακινήτων της παρ. 1 εκδίδονται κοινές αποφάσεις των αρμόδιων για τον αθλητισμό, τη φορολογική πολιτική και τη δημόσια περιουσία, τα Υποθηκοφυλακεία και το Κτηματολόγιο Υπουργών, στις οποίες προσδιορίζεται ο ακριβής σκοπός της παραχώρησης, περιγράφονται τα υπό παραχώρηση ακίνητα, το δικαίωμα και όλα τα απαιτούμενα εκ της ισχύουσας νομοθεσίας στοιχεία. Οι αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου αποτελούν τον τίτλο για την καταχώριση ενός εκάστου των ακινήτων αυτών στο αρμόδιο Κτηματολόγιο ή Υποθηκοφυλακείο.

3. Η παραχώρηση της χρήσης των ακινήτων του παρόντος ανακαλείται με κοινή απόφαση των αρμόδιων για τον αθλητισμό, τη φορολογική πολιτική και τη δημόσια περιουσία, τα Υποθηκοφυλακεία και το Κτηματολόγιο Υπουργών, η οποία αποτελεί τίτλο μεταγραφής και εγγραφής στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο και Κτηματολόγιο, εάν ο σκοπός για τον οποίο παραχωρήθηκαν δεν υλοποιηθεί εντός δεκαετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος.

1. Η υλοποίηση των έργων και προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Τ.Α.Α.) της Ευρωπαϊκής Ένωσης δύναται να χρηματοδοτηθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό μέσω του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), σε βάρος των πιστώσεων που εγγράφονται στο εθνικό σκέλος του ειδικού φορέα 1035 203 0000000 του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

2. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στο Π.Δ.Ε. κάθε έτους για τα έργα και προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Τ.Α.Α. και ειδικότερα για τα έργα και προγράμματα των παρ. 5 και 7, λογίζονται και δαπανώνται καθ' υπέρβαση του συνολικού ορίου πιστώσεων του εθνικού σκέλους αυτού.

3. Τα οικονομικά στοιχεία των έργων και προγραμμάτων, που θα χρηματοδοτηθούν από το Τ.Α.Α. μέσω του Π.Δ.Ε., δεν περιλαμβάνονται στις υπουργικές αποφάσεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν. 4270/2014 (Α' 143).

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζεται η ανάληψη της συνολικής ετήσιας υποχρέωσης των έργων και προγραμμάτων που θα χρηματοδοτηθούν από το Τ.Α.Α. έναντι του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και η προέγκριση για τη δέσμευση πιστώσεων σε βάρος του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων του επόμενου έτους. Η κοινή απόφαση του πρώτου εδαφίου περιλαμβάνει ανάλογα στοιχεία με εκείνα της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν. 4270/2014 , με το όριο προέγκρισης ανάληψης υποχρεώσεων σε βάρος του Π.Δ.Ε. του επομένου έτους να αποτελεί αντικείμενο της αποφασιστικής αρμοδιότητας των συμπραττόντων Υπουργών.

5. Η απόφαση για τη χρηματοδότηση έργων και προγραμμάτων από το Τ.Α.Α. αποτελεί αυτοδίκαια πρόταση του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης του άρθρου 271 του ν. 4738/2020 (Α' 207) Υπουργού για εγγραφή του έργου / προγράμματος στο εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε.. Η εγγραφή πραγματοποιείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε διακριτή συλλογική απόφαση (Σ.Α.) ανά Φορέα Χρηματοδότησης και βαραίνει το εθνικό σκέλος του Προϋπολογισμού Δη μ οσίων Επενδύσεων.

6. Η εγγραφή των πιστώσεων κάθε έργου και προγράμματος για το έτος ένταξης και για τα επόμενα έτη γίνεται με πρόταση του Φορέα Χρηματοδότησης κατόπιν σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου Υπουργού για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης.

7. Μέχρι την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι δυνατή η ένταξη έργων και προγραμμάτων, τα οποία προγραμματίζεται να χρηματοδοτηθούν από το Τ.Α.Α. στο εθνικό σκέλος του Π.Δ.Ε., με πρόταση του Φορέα Χρηματοδότησης, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του αρμόδιου για την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης Υπουργού, στην οποία δηλώνεται η πρόθεση ένταξης στο Ταμείο Ανάκαμψης.

8. Οι χρηματοδοτήσεις των συλλογικών αποφάσεων, έργων και προγραμμάτων των παρ. 5 και 7 πραγματοποιούνται μέσω Κεντρικού Λογαριασμού που ανοίγεται στην Τράπεζα της Ελλάδος με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, στην οποία ορίζονται η διαδικασία χρέωσης και πίστωσης του λογαριασμού και κάθε σχετικό θέμα. Οι χρηματοδοτήσεις εκτελούνται από την Τράπεζα της Ελλάδος με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

9. Οι πληρωμές των έργων και προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το Τ.Α.Α., πραγματοποιούνται μέσω λογαριασμών δημοσίων επενδύσεων που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για το Π.Δ.Ε. και ειδικότερα την υπ' αρ. 134453/23.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών (Β' 2857).

10. Το άρθρο 27Α του ν. 4314/2014 (Α' 265) και ιδίως οι παρ. 1 β, 1 γ, 2α και 3α εφαρμόζονται και για τα έργα και προγράμματα των παρ. 1, 5 και 7 του παρόντος.

11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων δύναται να ορίζονται ειδικότερες προϋποθέσεις για την ένταξη έργων και προγραμμάτων, σύμφωνα με την παρ. 5, το περιεχόμενο της πρότασης της παρ. 7, οι υποχρεώσεις μέχρι την ένταξη των εν λόγω έργων και προγραμμάτων στο Ταμείο Ανάκαμψης και κάθε άλλο σχετικό με την εν λόγω διαδικασία θέμα. Με όμοια απόφαση ρυθμίζεται η διαδικασία χρηματοδότησης των έργων και προγραμμάτων που εντάχθηκαν στο εθνικό Π.Δ.Ε., σύμφωνα με την παρ. 7 και δεν περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όταν αυτό εγκριθεί.

12. Τα έργα και προγράμματα του παρόντος άρθρου δεν περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης.

Στο άρθρο 14α του ν. 3429/2005 (Α' 314) προστίθεται παρ. 26 ως εξής:
«26. Μετά την ικανοποίηση των αναγγελθέντων πιστωτών, σύμφωνα με την παρ. 14, άλλως μετά την ολοκλήρωση της απόδοσης του πλειστηριάσματος κατά το όγδοο εδάφιο της παρ. 24 και την περ. β' , της παρ. 25 και εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός, ο Ειδικός Εκκαθαριστής συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της υπό ειδική εκκαθάριση εταιρείας, προκειμένου να εγκρίνει τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις πέρατος της ειδικής εκκαθάρισης, οι οποίες υποβάλλονται σε δημοσιότητα. Εάν δεν επιτυγχάνεται απαρτία ούτε στην πρώτη συνεδρίαση ούτε στην επαναληπτική της, προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση, τότε λογίζεται ότι οι ως άνω χρηματοοικονομικές καταστάσεις συντάχθηκαν και εγκρίθηκαν κατά τους νόμιμους τύπους με σχετική απόφαση του Ειδικού Εκκαθαριστή. Ο Ειδικός Εκκαθαριστής υποβάλλει παράλληλα με το αίτημα δημοσίευσης των εγκεκριμένων οικονομικών καταστάσεων και σχετικό αίτημα στο αρμόδιο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) για την άμεση διαγραφή της εταιρείας από τα μητρώα του, το οποίο Γ.Ε.ΜΗ. οφείλει να προβεί στις εν λόγω ενέργειες εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή του αιτήματος του Ειδικού Εκκαθαριστή. Κατόπιν τούτου, η διαδικασία της Ειδικής Εκκαθάρισης περατώνεται. Άπασες οι εκκρεμείς δίκες, οιασδήποτε φύσεως και οιουδήποτε βαθμού, που στρέφονται κατά της υπό ειδική εκκαθάριση εταιρείας, καταργούνται αυτοδικαίως με την περάτωση της ειδικής εκκαθάρισης κατά τα ανωτέρω, ενώ τυχόν εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις, που αφορούν απαιτήσεις της υπό ειδική εκκαθάριση εταιρείας έναντι τρίτων, εκχωρούνται στο Ελληνικό Δημόσιο, οι δε απαιτήσεις είναι ακατάσχετες. Τα αρχεία της υπό ειδική εκκαθάριση εταιρείας παραδίδονται στις κατά περίπτωση αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου, του οποίου αποτελούσε εποπτευόμενο φορέα. Μετά το πέρας της Ειδικής Εκκαθάρισης, ο πρώην Ειδικός Εκκαθαριστής ουδεμία άλλη υποχρέωση, αστικής, ποινικής, φορολογικής και εν γένει διοικητικής φύσης αναφορικά με την εταιρεία φέρει.»

Για όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα έχουν υπαχθεί, κατά τον χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης του ν. 4307/2014 (Α' 246) και έχουν κινητή ή ακίνητη περιουσία σε περιοχές που κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, εξαιτίας των φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν από την πορεία του μεσογειακού κυκλώνα «Ιανός», για τις οποίες ανεστάλη από τις 29 Σεπτεμβρίου 2020 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης δυνάμει του άρθρου 3 του ν. 4728/2020 (Α' 186), το ως άνω χρονικό διάστημα της αναστολής δεν συνυπολογίζεται στη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης, ως αυτή ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 69 του ν. 4307/2014. Η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται και σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που θα υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης του ν. 4307/2014 μετά τη δημοσίευση του παρόντος. 

Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 43 του ν. 4753/2020 (Α' 227) τροποποιείται ως εξής:
«Σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, καθώς και νομικές οντότητες, που έχουν κατοικία ή εγκατάσταση εντός των οριοθετημένων, δυνάμει των υπό στοιχεία Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./26169/Α325/2020 (Β' 5293) και Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./25594/Α325/2020 (Β' 5297) κοινών υπουργικών αποφάσεων, περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, που έχουν πληγεί από τον σεισμό και τις συνεπακόλουθες πλημμύρες της 30ής Οκτωβρίου 2020, αναστέλλεται, από τις 18.11.2020 και έως τις 30.11.2021, η διενέργεια κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας τους.»

Η περ. γ' της παρ. Δ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α' 74) αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Στο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας που αποσπάται ή διατίθεται ως προσωπικό ασφαλείας σε γραφεία μελών Κυβέρνησης, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, καθώς και στο αστυνομικό προσωπικό της Υπηρεσίας Προστασίας Προέδρου της Δημοκρατίας που ασκεί καθήκοντα ασφαλείας, καταβάλλονται οι αποζημιώσεις των προηγούμενων περιπτώσεων και υπερωριακή αποζημίωση σύμφωνα με την παρ. Γ2 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α' 176). Στην περίπτωση που το εν λόγω προσωπικό εκτελεί διοικητικά καθήκοντα στα ως άνω γραφεία, δικαιούται υπερωριακή αποζημίωση σύμφωνα με την παρ. Α2 του ίδιου άρθρου.» 

1. Η αναστολή εξέτασης των ενστάσεων από τις Επιτροπές του άρθρου 7 του ν. 2308/1995 (Α' 114), όπως ορίστηκε με το άρθρο 10 του ν. 4650/2019 (Α' 207) και παρατάθηκε διαδοχικά με το άρθρο τριακοστό δεύτερο της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α' 104), το άρθρο 57 του ν. 4710/2020 (Α' 142), και το άρθρο 302 του ν. 4738/2020 (Α' 207) παρατείνεται έως τις 31 Μαΐου 2021.

2. Η αναστολή της παρ. 1 δεν εφαρμόζεται σε ενστάσεις που αφορούν σε ακίνητα εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού που περιγράφονται στις αποφάσεις υπ’ αρ. 1151/1872 του Εφετείου Αθηνών, υπ’ αρ. 116/1868 και 698/1876 του Εφετείου Ναυπλίου και υπ’ αρ. 110/1878 του Αρείου Πάγου, η διαχείριση των οποίων, ως πρώην δασικών εντός σχεδίου πόλης, έχει περιέλθει στο Υπουργείο Οικονομικών από τη Διεύθυνση Δασών και για τα οποία το Δημόσιο προβάλλει δικαιώματα βάσει του πρώην δασικού τους χαρακτήρα και ρυθμίζονται από το άρθρο 39.

H παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4735/2020 (Α' 197) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Εφόσον η διαδικασία επιλογής δεν έχει ολοκληρωθεί κατά τη λήξη της θητείας του προσώπου της παρ. 1 του άρθρου 20 και μέχρι την ολοκλήρωση αυτής, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 21, παρατείνεται μεταβατικά η θητεία του υπηρετούντος προσώπου ή η θέση καλύπτεται μεταβατικά, λαμβάνοντας υπόψη στην περίπτωση αυτή τα σχετικά προσόντα διορισμού. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται αναλόγως και στην περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία επιλογής νέου προσώπου κατ’ εφαρμογή του παρόντος εκκινεί εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών.»

1. Με την επιφύλαξη των παρ. 2, 3 και 4, η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η ισχύς του άρθρου 31 αρχίζει από την 1η.1.2021.

3. Η παρ. 1 του άρθρου 33 ισχύει για τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που εισπράττονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1η.1.2021 και μετά.

4. Η ισχύς των άρθρων 28, 34 και 35 αρχίζει από την 25η Ιανουαρίου 2021.

5. Το άρθρο 36 ισχύει από τη δημοσίευση του παρόντος και εφαρμόζεται μέχρι τις 31.12.2021.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

• Κατά τη διενέργεια της Απογραφής Κτιρίων, καταγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Γεωγραφικά χαρακτηριστικά (Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτική Ενότητα, Κοινότητα, Οικισμός)
2. Απογραφικός τομέας
3. Αριθμός οικοδομικού τετραγώνου
4. Ταχυδρομική διεύθυνση (ή τοποθεσία ή ιδιοκτήτης)
5. Α/Α κτιρίου ή άλλου κατοικούμενου χώρου στο οικοδομικό τετράγωνο
6. Ένδειξη κτιρίου (κτίριο ή άλλος κατοικούμενος χώρος)
7. Όροφοι και λοιπά σχετικά στοιχεία του κτιρίου
8. Περίοδος κατασκευής του κτιρίου
9. Αν το κτίριο εφάπτεται με γειτονικό
10. Βασικό υλικό κατασκευής του σκελετού του κτιρίου
11. Είδος οροφής του κτιρίου
12. Χρήσεις ή προορισμός χρήσεων του κτιρίου
13. Αριθμός ανελκυστήρων
14. Αριθμός κατοικιών
15. Λειτουργία συλλογικού καταλύματος
16. Πρόσβαση ΑμεΑ στην είσοδο του κτιρίου ή/και του ανελκυστήρα (αν υπάρχει)

1. Κατά τη διενέργεια της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών, καταγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:
Α. Στοιχεία Απογραφής Κατοικίας
1. Γεωγραφικά χαρακτηριστικά (Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτική Ενότητα, Κοινότητα, Οικισμός, ταχυδρομική διεύθυνση ή τοποθεσία ή ιδιοκτήτης)
2. Απογραφικός τομέας
3. Απογραφικό τμήμα
4. Αριθμός οικοδομικού τετραγώνου
5. Α/Α κτιρίου στο οικοδομικό τετράγωνο
6. Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου του Νοικοκυριού
7. Απογραφέντα άτομα (μέλη και προσωρινώς φιλοξενούμενα)
8. Είδος κατοικίας
9. Κατάσταση κατοικίας
10. Τύπος κτιρίου και όροφος όπου βρίσκεται η κατοικία
11. Περίοδος κατασκευής
12. Αν η κατοικία διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση
13. Συνολική επιφάνεια της κατοικίας
14. Αριθμός κανονικών δωματίων
15. Ύδρευση
16. Λουτρό ή ντους
17. Τουαλέτα ή WC
18. Θέρμανση
19. Ψύξη
20. Θερμομόνωση
21. Κύρια χρησιμοποιούμενη πηγή ενέργειας για μαγείρεμα, θέρμανση, ζεστό νερό
22. Καθεστώς κατοχής της κατοικίας
23. Αριθμός αυτοκινήτων στη διάθεση του νοικοκυριού
24. Αριθμός θέσεων στάθμευσης στη διάθεση του νοικοκυριού
25. Στοιχεία επικοινωνίας νοικοκυριού

Β. Στοιχεία και σχέσεις μελών του νοικοκυριού
Ονοματεπώνυμο μελών του νοικοκυριού και σχέσεις συγγένειας μεταξύ των μελών του νοικοκυριού

Γ. Στοιχεία απογραφής ατόμου
1. Επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, όνομα μητρός
2. Φύλο
3. Ημερομηνία γέννησης
4. ΑΦΜ
5. ΑΜΚΑ
6. Σχέση με το νοικοκυριό
7. Οικογενειακή κατάσταση
8. Τόπος γέννησης (γεωγραφικός προσδιορισμός οικισμού ή χώρας εξωτερικού της μόνιμης κατοικίας της μητέρας του απογραφόμενου κατά τη γέννησή του)
9. Υπηκοότητα
10. Δημοτική Ενότητα στα δημοτολόγια της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο απογραφόμενος
11. Γεωγραφικός προσδιορισμός οικισμού προηγούμενης διαμονής στην Ελλάδα και ημερομηνία εγκατάστασης στον παρόντα οικισμό
12. Προηγούμενη διαμονή σε χώρα εξωτερικού, ημερομηνία εγκατάστασης στην Ελλάδα, χώρα προηγούμενης διαμονής και λόγος εγκατάστασης στην Ελλάδα
13. Επίπεδο εκπαίδευσης
14. Τίτλοι σπουδών
15. Κύρια ασχολία κατά το προηγούμενο της απογραφής διάστημα (ημερολογιακή εβδομάδα)
16. Περιγραφή οικονομικής δραστηριότητας της επιχείρησης ή της υπηρεσίας εργασίας
17. Περιγραφή επαγγέλματος
18. Θέση στην εργασία
19. Γεωγραφικός προσδιορισμός τόπου εργασίας (οικισμός ή χώρα εξωτερικού)
20. Αριθμός γεννηθέντων τέκνων

Δ. Στοιχεία απογραφής Συλλογικού Καταλύματος
1. Γεωγραφικά χαρακτηριστικά (Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτική Ενότητα, Κοινότητα, Οικισμός, ταχυδρομική διεύθυνση ή τοποθεσία ή επωνυμία του συλλογικού καταλύματος)
2. Απογραφικός τομέας
3. Απογραφικό τμήμα
4. Αριθμός οικοδομικού τετραγώνου
5. Α/Α κτιρίου μέσα στο οικοδομικό τετράγωνο
6. Αριθμός μονίμων κατοίκων του συλλογικού καταλύματος
7. Αριθμός απογραφέντων ατόμων στο συλλογικό κατάλυμα
8. Είδος συλλογικού καταλύματος
9. Τίτλος ή ονομασία του φυσικού ή νομικού προσώπου ή του ιδρύματος ή της επιχείρησης στην οποία ανήκει

Ε. Στοιχεία απογραφής ατόμου σε Συλλογικό Κατάλυμα
Για τα άτομα που απογράφονται σε συλλογικό κατάλυμα, συλλέγονται οι πληροφορίες που αναφέρονται στην ενότητα «Γ. Στοιχεία Απογραφής Ατόμου».

ΣΤ. Στοιχεία μεταναστευτικών εκροών
Πρώην μέλη του νοικοκυριού που μετανάστευσαν στο εξωτερικό από το έτος 2010 και μετά.

Ζ. Στοιχεία απογραφής πρώην μέλους του νοικοκυριού που μετανάστευσε στο εξωτερικό
1. Επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός, όνομα μητρός

2. Σχέση με το νοικοκυριό
3. Φύλο
4. Ημερομηνία γέννησης
5. Οικογενειακή κατάσταση όταν έφυγε για το εξωτερικό
6. Χώρα γέννησης (Χώρα διαμονής της μητέρας του απογραφόμενου κατά τη γέννησή του)
7. Υπηκοότητα
8. Επίπεδο εκπαίδευσης όταν έφυγε για το εξωτερικό
9. Τίτλοι σπουδών (όταν έφυγε για το εξωτερικό)
10. Έτος αναχώρησης από την Ελλάδα
11. Χώρα αρχικού προορισμού
12. Χώρα διαμονής κατά την απογραφή
13. Λόγος αναχώρησης στο εξωτερικό
14. Λόγος παραμονής στο εξωτερικό

Η. Κάθε άλλη πρόσθετη μεταβλητή που τυχόν αποφασισθεί να συλλεγεί εκτάκτως, μετά την έκδοση του νόμου στον οποίο προσαρτάται το παρόν παράρτημα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

Οι μεταβλητές της Απογραφής Γεωργίας - Κτηνοτροφίας έτους 2021 αφορούν:
(Α) τα στοιχεία αναγνώρισης του κατόχου ή του διαχειριστή της εκμετάλλευσης εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα και συγκεκριμένα:
1. Επώνυμο
2. Όνομα
3. Όνομα πατρός
4. Έτος γέννησης
5. ΑΦΜ
6. ΑΔΤ
7. Επωνυμία και ΑΦΜ της εκμετάλλευσης, αν δεν είναι ατομική
8. Διεύθυνση κατοικίας του κατόχου ή της έδρας της εκμετάλλευσης
9. E-mail
10. Αριθμός σταθερού τηλεφώνου
11. Αριθμός κινητού τηλεφώνου

και

(Β) τα χαρακτηριστικά των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και συγκεκριμένα:
1. Κατάσταση λειτουργίας της εκμετάλλευσης
2. Μορφή κατοχής της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης της εκμετάλλευσης
3. Νομική μορφή και διαχείριση της γεωργικής εκμετάλλευσης
4. Γεωργική κατάρτιση του διαχειριστή
5. Οικονομική ενίσχυση - στήριξη της εκμετάλλευσης
6. Γεωγραφική θέση της εκμετάλλευσης
7. Συνολική έκταση της εκμετάλλευσης
8. Κατανομή της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης (ΧΓΕ) ανά είδος καλλιέργειας (αροτραίες καλλιέργειες, οικογενειακοί λαχανόκηποι, μόνιμα λιβάδια και βοσκότοποι, πολυετείς μόνιμες καλλιέργειες κ.λπ.)
9. Κοινόχρηστη έκταση της εκμετάλλευσης
10. Αρδευόμενες εκτάσεις
11. Καλλιέργεια μανιταριών
12. Βιολογική καλλιέργεια και εκτροφή
13. Ζωικό κεφάλαιο της εκμετάλλευσης
14. Μέθοδοι σταβλισμού των ζώων, διαχείριση κοπριάς και χρήση λιπασμάτων στην εκμετάλλευση
15. Μέτρα στήριξης της αγροτικής ανάπτυξης
16. Άλλες κερδοσκοπικές δραστηριότητες της εκμετάλλευσης
17. Απασχόληση στην εκμετάλλευση των μελών του νοικοκυριού του κατόχου
18. Τυχόν απασχόληση των μελών του νοικοκυριού και σε άλλες, πέραν της γεωργίας, κερδοσκοπικές δραστηριότητες
19. Απασχόληση μόνιμων και εποχικών εργατών στην εκμετάλλευση
20. Απασχόληση λοιπών εργατών στην εκμετάλλευση
21. Μέτρα ασφαλείας στην εκμετάλλευση

 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.
 


Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ

Οι Υπουργοί

Οικονομικών
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ

Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ

Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ

Προστασίας του Πολίτη
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΔΑΛΙΑΣ

Εθνικής Άμυνας
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Υγείας
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ

Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΥΓΕΝΑΚΗΣ

Δικαιοσύνης
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

Εσωτερικών
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ

Μετανάστευσης και Ασύλου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

Υποδομών και Μεταφορών
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΒΑΝΟΣ

Τουρισμού
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Επικρατείας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ

Επικρατείας
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2021

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

 

 

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021