Οδηγίες για την συμπλήρωση δήλωσης Ε3 φορολογικού έτους 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Α.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Β.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

 

ΔΗΛΩΣΗ Ε3 2023

Οδηγίες για τη Συμπλήρωση του εντύπου Ε3 Φορολογικού Έτους 2022


Ιστορικό Εκδόσεων
1η έκδοση - Αρχική - Απρίλιος 2023

Με την υπ' αριθμ. Α.1039/2023 (Β' 2010 ) απόφαση ορίστηκε για το φορολογικό έτος 2022 ο τύπος και το περιεχόμενο της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ» -Έντυπο Ε3 καθώς και της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης που τη συνοδεύει. Στη συνέχεια, με την αριθμ. Ε.2018/2023 εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου.

Για το φορολογικό έτος 2022, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προσυμπληρώνει κατηγορίες εσόδων και εξόδων με ποσά σε επιμέρους κωδικούς των Πινάκων Δ2 - Δ4, σε κωδικούς στη στήλη «Σύνολο» του Πίνακα Ζ και στην αντίστοιχη στήλη των επιλογών τυχόν εσωτερικού Υποπίνακα.

Επισημαίνεται ότι η ορθή και ακριβής συμπλήρωση του Εντύπου Ε3 συνιστά υποχρέωση και ευθύνη του φορολογούμενου. Η προσυμπλήρωση των κωδικών από την ΑΑΔΕ έχει ως σκοπό τη διευκόλυνση του και δεν είναι δεσμευτική για αυτόν. Ο φορολογούμενος έχει τη δυνατότητα να τροποποιεί το προσυμπληρωμένο πόσο και να καταχωρεί ποσό διαφορετικής αξίας με βάση τα δεδομένα που προκύπτουν από τα λογιστικά του αρχεία.

Στο πλαίσιο αυτό, διευκρινίζεται ότι τα ποσά των ενδιάμεσων στηλών των προσυμπληρωμένων κωδικών (στήλες: εμπορική δραστηριότητα, παραγωγική δραστηριότητα, αγροτική - βιολογική δραστηριότητα και παροχή υπηρεσιών) συμπληρώνονται από τον ίδιο τον φορολογούμενο, κατά τρόπο τέτοιο ώστε το άθροισμά τους στη στήλη «Σύνολο» να συμφωνεί με τα λογιστικά αρχεία της επιχείρησής του. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των ποσών που καταχώρησε ο ίδιος και εκείνων που έχουν διαβιβαστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, θα εμφανίζεται σχετικό ενημερωτικό μήνυμα.

Εφόσον δεν έχει προηγηθεί χαρακτηρισμός των σχετικών εξόδων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, όλα τα έξοδα προσυμπληρώνονται στον κωδικό 585 («Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα») της στήλης «Σύνολο», στην επιλογή 016 της αντίστοιχης στήλης του σχετικού Υποπίνακα. Έσοδα τα οποία διαβιβάζει ο λήπτης και όχι ο εκδότης και τα οποία δεν έχουν χαρακτηριστεί από τον εκδότη, προσυμπληρώνονται στη στήλη «Σύνολο» του κωδ.562 («Λοιπά συνήθη έσοδα) του Πίνακα Ζ1.

Για την πληρέστερη κατανόηση του εντύπου και την διευκόλυνση των φορολογούμενων και πριν περάσουμε στην απεικόνιση του εντύπου ανά σελίδα, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις για την συμπλήρωση αυτού:

✓ Η 1η σελίδα περιέχει στοιχεία πληροφοριακού χαρακτήρα για την επιχείρηση, τα οποία, εφόσον η πληροφορία είναι διαθέσιμη στην ΑΑΔΕ, θα έρχονται προσυμπληρωμένα στο έντυπο.
✓ Η καταχώρηση των οικονομικών δεδομένων της επιχείρησης πρέπει να ξεκινάει από τον πίνακα Ζ, έτσι ώστε να μεταφέρονται τα ποσά που δεν επιδέχονται τροποποιήσεις στον πίνακα Δ για την εξαγωγή των οικονομικών αποτελεσμάτων. Στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή του εντύπου Ε3, ο χρήστης δεν έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει ποσά στους κωδικούς οι οποίοι είναι χρωματισμένοι με κίτρινο χρώμα, γιατί τα ποσά στους συγκεκριμένους κωδικούς μεταφέρονται από τον πίνακα Ζ. Για τον λόγο αυτό και στο παρόν πόνημα, μετά την παρουσίαση της 1ης σελίδας (πίνακες Α, Β, Γ), θα συνεχίσουμε με τον πίνακα Ζ και θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι.

Με την είσοδο στην εφαρμογή, ο χρήστης ενημερώνεται για την προσυμπλήρωση των κωδικών βάσει των δεδομένων του myData και ειδοποιείται ότι πρέπει να προηγηθεί η συμπλήρωση του πίνακα Ζ' πριν τη συμπλήρωση του πίνακα Δ'.

Μήνυμα εφαρμογής
Εμφανίζονται προ-συμπληρωμένες οι κατηγορίες Εσόδων και Εξόδων, βάσει των δεδομένων που έχουν διαβιβαστεί και χαρακτηριστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα mhDATA.
Επισημαίνεται ότι πριν από την καταχώρηση ποσών στον πίνακα Δ΄ απαιτείται να έχουν πρώτα συμπληρωθεί οι κωδικοί του πίνακα Ζ΄.

 

Επισημαίνουμε ότι:
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της ΠΟΛ.1007/2015 Απόφασης της Γ.Γ.Δ.Ε. (Β 73/16-01-2015), απαλλάσσονται από το φορολογικό έτος (περίοδο) 2015 και εφεξής μόνο από την ενημέρωση λογιστικών αρχείων (βιβλία) οι πολύ μικρές οντότητες της παραγράφου 2.γ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014 οι οποίες:
1. Είναι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που πωλούν αγαθά ή προσφέρουν υπηρεσίες, αποκλειστικά από σταθερά σημεία μετά από άδεια των αρμόδιων υπηρεσιών, με εξαίρεση τις λαϊκές αγορές και τα παζάρια.
Στην απαλλαγή της παραγράφου αυτής εντάσσονται, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι στιλβωτές υποδημάτων καθώς και οι πωλητές κουλουριών, ψημένων καλαμποκιών, κάστανων, ξηρών καρπών, καρύδας ή άλλων αγαθών, που πωλούνται ή προσφέρονται.
2. Είναι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α. λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α') με εξαίρεση τους εκμεταλλευτές ΤΑΞΙ, τα πρατήρια υγρών καυσίμων και τους πωλητές πετρελαίου θέρμανσης.
3. Είναι ατομικές επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα) - πλανόδιοι λιανοπωλητές λαχείων.
4. Είναι οντότητες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς κατ' αποκοπή καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40 του ν. 2859/2000.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, όλες οι επιχειρήσεις (ατομικές/φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες), υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και απαλλάσσονται μόνο από την ενημέρωση αυτών. Επομένως, όσες από τις παραπάνω επιχειρήσεις ήταν απαλλασσόμενες από την τήρηση βιβλίων με βάση προγενέστερες διατάξεις, είχαν ήδη την υποχρέωση από το φορολογικό έτος 2015 να επικαιροποιήσουν την εικόνα τους υποβάλλοντας στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δ.Ο.Υ. τη σχετική δήλωση μεταβολής.

Κατά την είσοδο στην εφαρμογή και στο επάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:

Δεδομένα MyData           Πίνακες          Ανέβασμα αρχείο              Αποθήκευση

Δεδομένα MyData (εμφανίζονται προσυμπληρωμένες οι κατηγορίες Εσόδων και Εξόδων, βάσει των δεδομένων που έχουν διαβιβαστεί και χαρακτηριστεί στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA κατά το χρόνο παραγωγής της συγκεκριμένης αναφοράς).

Πίνακες (παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς στον επιλεγμένο πίνακα).

Ανέβασμα αρχείων (παρέχεται η δυνατότητα στον φορολογούμενο να υποβάλει σε αρχεία τα στοιχεία των κωδικών 039 (Ενεργές Ιστοσελίδες Επιχείρησης), 040 (Ενεργοί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης), 041 (Ενεργά Τερματικά POS), 042 (Ενεργές Ηλεκτρονικές Διευθ. Αλληλογραφίας Επιχ.) καθώς και τα στοιχεία του πίνακα Γ1 (Σύνολο ενοικίων που καταβλήθηκαν).

Αποθήκευση, όπου υπάρχουν οι εξής επιλογές:

Προσωρινή Αποθήκευσης Δήλωσης
Προσωρινή Αποθήκευση και Έλεγχος Δήλωσης
Διαγραφή Προσωρινής Δήλωσης
Υποβολή Δήλωσης
Επιστροφή

Παρέχεται η δυνατότητα μεταφέροντας τον κέρσορα στο ρολόι να επιλεγεί η αυτόματη προσωρινή αποθήκευση των εγγραφών που έχουν ήδη γίνει όταν ο χρόνος που απομένει είναι 30 δευτερόλεπτα.

Ο κωδικός 001 συμπληρώνεται αυτόματα από τα στοιχεία Μητρώου του φορολογουμένου την ημέρα υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση τροποποιητικής, συμπληρώνεται η Δ.Ο.Υ. που είναι συμπληρωμένη στην αρχική δήλωση.

Προ-συμπληρώνεται αυτόματα με βάση τα στοιχεία του Μητρώου.

Εμφανίζεται όταν η δήλωση έχει υποβληθεί οριστικά στο taxis και παίρνει τον αριθμό καταχώρησης του Ε1 ή του Ν.

Προ-συμπληρώνεται από το σύστημα, ανάλογα με τη μορφή της δήλωσης (αρχική/τροποποιητική).

Συμπληρώνονται αυτόματα από τα στοιχεία Μητρώου. Στα φυσικά πρόσωπα, η ημερομηνία πρώτης έναρξης αναφέρεται στη πρώτη χρονικά έναρξη εργασιών.

Προ-συμπληρώνεται με βάση τα στοιχεία Μητρώου του Υπόχρεου με ημερομηνία αναφοράς τη τελευταία μέρα του φορολογικού έτους που αφορά η δήλωση.

Αφορά μόνο Φυσικά Πρόσωπα και συμπληρώνεται με σκοπό την απαλλαγή από το Τέλος Επιτηδεύματος συνδυαστικά με τον κωδικό 027 του Ε1.
Ειδικότερα, συμπληρώνεται «Ναι» μόνο από τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και έχουν την εμπορική ιδιότητα όπως περιγράφεται στις ΠΟΛ.1120/2014 και ΠΟΛ.1047/2015 εγκυκλίους.
Συμπληρώνεται «Όχι» από τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις ανωτέρω εγκυκλίους δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα, ήτοι, ασκούν τα πρώην κατονομαζόμενα ως «ελευθέρια επαγγέλματα» του ν.2238/1994.

Αφορά μόνο Φυσικά Πρόσωπα και συμπληρώνεται από το χρήστη. 

Επιλέγονται από το χρήστη, μέσα από αναδυόμενο παράθυρο, οι εγκαταστάσεις που δεν νοούνται ως υποκαταστήματα για τις ανάγκες επιβολής του τέλους επιτηδεύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3986/2011, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4484/2017 και τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τις ΠΟΛ.1156/2017 και Ε.2229/2021 εγκυκλίους και όχι μόνο οι εγκαταστάσεις που υπάγονται στην περ. δ' της παρ.1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010.

Γίνεται διάκριση των ασκούντων αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, σε ειδικό καθεστώς ΦΠΑ και σε αφανείς αγρότες χωρίς Κ.Α.Δ. (μη υπαγόμενοι, ούτε στο κανονικό, ούτε στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.). Αφορά μόνο Φυσικά Πρόσωπα και επιλέγεται η ανάλογη ένδειξη από τον αναδυόμενο πίνακα για τις περιπτώσεις (1), (2) και (3).

Συμπληρώνεται από τον χρήστη. Γίνεται διάκριση των επιχειρήσεων - οντοτήτων ανάλογα με το μέγεθός τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (άρθρα 1 και 2 του ν.4308/2014).

Συμπληρώνεται από ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα οι οποίοι είναι μέλη σε αγροτικούς συνεταιρισμούς που πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 4673/2020.
Ο έλεγχος των προϋποθέσεων αυτών και η σχετική πιστοποίηση γίνεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Τονίζεται ότι ο κωδικός 009 καθώς και ο κωδικός 011 συμπληρώνεται για τις ανάγκες επιβολής/απαλλαγής του τέλους επιτηδεύματος στην ασκούμενη αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα (σχετ. Ε.2131/2019 εγκύκλιος).
Η υποχρέωση υποβολής Ε3 από τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα είναι ανεξάρτητη από το καθεστώς ΦΠΑ του φορολογούμενου ή τη συμμετοχή του ως μέλους σε συνεταιρισμό.
Το εισόδημα όσων ασκούν αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα μεταφέρεται από τον κωδ.352 του πίνακα ΣΤ' στους ανάλογους κωδικούς της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων Ε1 (ΠΟΛ.1116/2015 εγκύκλιος). 
Επίσης, για την εφαρμογή των διατάξεων της περίπτωσης α' της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4935/2022 (απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος στην περίπτωση συνεργασίας φυσικών προσώπων, κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, που είναι μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων) γίνεται χρήση του κωδικού 011 συνδυαστικά με τον κωδ. 942 του πίνακα ΣΤ.

Ο κωδικός 011 συμπληρώνεται επιπλέον και από τους σχολικούς συνεταιρισμούς του άρθρου 46 του ν. 1566/1985, για τους οποίους δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής τέλους επιτηδεύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.4577/2018 (ΠΟΛ.1235/2018).

Ο κωδικός 012 είναι προσυμπληρωμένος και αφορά σε φορολογούμενους που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 5Γ του ΚΦΕ για εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.
Η υπαγωγή στις συγκεκριμένες διατάξεις αποδεικνύεται με την εγκριτική Απόφαση που εκδίδεται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού και Εναλλακτικής Φορολόγησης Φορολογικών Κατοίκων Ημεδαπής. (σχετ. η Α.1087/2021 (Β' 1691) όπως τροποποιήθηκε με την Α.1089/2022 (Β 3594) Απόφαση και οι Ε.2224/2021 και Ε.2029/2022 εγκύκλιοι).

Ο νέος κωδικός 013 είναι προσυμπληρωμένος και αφορά σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 3α του άρθρου 31 του ν. 3986/2011 και εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος του ιδίου φορολογικού έτους.

Στο νέο κωδικό 014 συμπληρώνεται το ποσοστό περιθωρίου κέρδους των εγκαταστάσεων αλλοδαπών εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του α.ν. 89/1967 και του ν. 3427/2005, καθώς και των ημεδαπών επιχειρήσεων που υπάγονται στις ίδιες διατάξεις, όπως αυτό ορίζεται με βάση την απόφαση της Διεύθυνσης Κεφαλαίων Εξωτερικού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία έχει καθορισθεί το ετήσιο ποσοστό κέρδους επί των δαπανών (cost-plus).

Α.Φ.Μ. ο οποίος προ-συμπληρώνεται από τα στοιχεία Μητρώου του Υπόχρεου.

Φυσικά Πρόσωπα: Προ-συμπληρώνεται από τα στοιχεία Μητρώου του Υπόχρεου με ημερομηνία αναφοράς την 31/12 κάθε έτους.
Νομικά Πρόσωπα: Προ-συμπληρώνεται από τα στοιχεία Μητρώου του Υπόχρεου με ημερομηνία αναφοράς τη λήξη του φορολογικού έτους.

Κ.Α.Δ. που αντιστοιχεί στα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα: επιλέγεται από τον αναδυόμενο πίνακα. 

Σε αυτό τον κωδικό διενεργείται επιμερισμός των «Πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών» ανά Κ.Α.Δ. βάσει του εσωτερικού υποπίνακα. Από το φορολογικό έτος 2019 η ανάλυση του κωδικού 023 διενεργείται υποχρεωτικά βάσει των Κ.Α.Δ όπως έχουν δηλωθεί στο υποσύστημα Μητρώου του Taxis (μέχρι 4ο βαθμό).
Η επιλογή γίνεται μέσα από αναδυόμενο παράθυρο βάσει των κωδικών αριθμών δραστηριότητας, όπως αυτοί έχουν δηλωθεί στο υποσύστημα Μητρώου του Taxis. Για το φορολογικό έτος 2018 εμφανίζονται στην εξαψήφια ανάλυση με την ένδειξη αν πρόκειται για την κύρια ή την/τις δευτερεύουσα /δευτερεύουσες δραστηριότητα/δραστηριότητες, ενώ για τα φορολογικά έτη 2019 και επόμενα εμφανίζονται στην οκταψήφια ανάλυση.

Ο πίνακας αυτός περιλαμβάνει αποκλειστικά τα πληροφοριακά στοιχεία της επιχείρησης.
Δεν συνδέεται με τους άλλους πίνακες του εντύπου, ούτε και με τον προσδιορισμό του αποτελέσματος της επιχείρησης (κέρδος - ζημία) και συμπληρώνεται κατά περίπτωση, ανάλογα με τα δεδομένα και στοιχεία κάθε επιχείρησης.

Αριθμός απασχολούμενων ατόμων: Σχετική η Ε.2018/2023 εγκύκλιος.

Σχετική η Ε.2018/2023 εγκύκλιος.

Συμπληρώνονται από τον χρήστη όλες οι ιστοσελίδες της επιχείρησης που είναι ενεργές κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αυτών με αρχείο.

Συμπληρώνονται από τον χρήστη.
Στον κωδικό 042 και στον υποπίνακα «Ενεργές Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις Αλληλογραφίας Επιχείρησης» καταχωρείται τουλάχιστον μία από τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις αλληλογραφίας που είναι ενεργές κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης και οι οποίες αφορούν την επικοινωνία της επιχείρησης με την Α.Α.Δ.Ε.

Επισημαίνεται ότι τόσο στις ατομικές επιχειρήσεις όσο και στα νομικά πρόσωπα / νομικές οντότητες, η ηλεκτρονική διεύθυνση αναφέρεται αποκλειστικά διακριτά και απευθείας στην επιχείρηση και όχι σε τρίτα πρόσωπα (π.χ. λογιστές, δικηγόροι κ.α.) ή στα πρόσωπα που νομίμως την εκπροσωπούν (π.χ. νόμιμοι εκπρόσωποι, διαχειριστές κλπ) (Σχετ. ΠΟΛ.1072/2018). Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αυτών με αρχείο.

Γενικά : Σε όλους τους πίνακες που ενημερώνονται από τους χρήστες δίνονται οι εξής δυνατότητες:
✓ «Εισαγωγής Νέας Εγγραφής» όπου ο χρήστης καταχωρεί τα δεδομένα.
✓ «Ενημέρωσης» του πίνακα με τα δεδομένα που έχει καταχωρήσει.
✓ «Επεξεργασίας» των ήδη καταχωρημένων δεδομένων (επιλέγουμε το "μολύβι").
✓ «Διαγραφής» αυτών (επιλέγουμε τον " κόκκινο σταυρό") όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες.

Τα πεδία εμφανίζονται προσυμπληρωμένα με τα δεδομένα των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών.

Κύκλος εργασιών: Συμπληρώνεται από το χρήστη για το τρέχον φορολογικό έτος.
Σύνολο ενεργητικού: Συμπληρώνεται από το χρήστη υποχρεωτικά, εφόσον η οντότητα τηρεί διπλογραφικά βιβλία.
Μέσος όρος προσωπικού: Συμπληρώνεται από το χρήστη.

Τα πεδία του κύκλου εργασιών, του συνόλου του ενεργητικού και του μέσου όρου προσωπικού, κατά περίπτωση, με τα δεδομένα των δύο προηγούμενων φορολογικών ετών εμφανίζονται προσυμπληρωμένα. Για το τρέχον φορολογικό έτος απαιτείται σχετική συμπλήρωση για όσα συντρέχει λόγος.

Η καταχώρηση ποσών στον υποπίνακα «Κριτήρια Μεγέθους Οντοτήτων άρθρου 2 ν. 4308/2014» γίνεται με βάση τα κριτήρια του ν. 4308/2014 και τις οδηγίες που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1003/31-12-2014 εγκύκλιο.

Στον εν λόγω υποπίνακα προστίθεται νέα γραμμή «Μέσος Αριθμός Εργαζομένων Πλήρους Απασχόλησης», προκειμένου για την εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος της παρ. 3α του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, συνδυαστικά και με τον κωδικό 013. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2022, προσυμπληρώνονται τα πεδία της γραμμής που αντιστοιχούν στα φορολογικά έτη 2022 και 2021 με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Καταχωρούνται: η επωνυμία, ο ΑΦΜ, η χώρα εγκατάστασης της Ελεγχόμενης Αλλοδαπής Εταιρείας, καθώς και το ποσοστό βάσει κριτηρίου περ. α' παρ. 1 άρθρου 66 του ν. 4172/2013 στην Ελεγχόμενη Αλλοδαπή Εταιρεία, όταν η συμμετοχή της φορολογούμενης εταιρείας υπερβαίνει το 50%, τόσο στην περίπτωση άμεσης όσο και στην περίπτωση έμμεσης συμμετοχής. Στην περίπτωση έμμεσης συμμετοχής λαμβάνονται υπόψη οι ενδιάμεσες συνδεδεμένες εταιρείες του πίνακα 037 του εντύπου αυτού.
Η επιλογή γίνεται μέσα από αναδυόμενο παράθυρο.

Προ-συμπληρώνονται αυτόματα από τα στοιχεία του Συνοπτικού Πίνακα Ενδοομιλικών Συναλλαγών.
Ο χρήστης μπορεί να μεταβάλλει τα στοιχεία και να εισάγει νέα.

Προ-συμπληρώνονται αυτόματα οι ενεργοί επαγγελματικοί λογαριασμοί της επιχείρησης ημεδαπής (παρ. ιη' του άρθρ. 62 του ν. 4446/2016) και όλα τα τερματικά POS και ePOS, για τα οποία έχουν συναφθεί συμβάσεις με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών ημεδαπής, που διέθετε η επιχείρηση για το φορολογικό έτος 2022, με βάση τα στοιχεία της Ένωσης Τραπεζών και των λοιπών παρόχων πληρωμών.
Επιπλέον, καταχωρούνται υποχρεωτικά και οι επαγγελματικοί λογαριασμοί αλλοδαπής, καθώς και τα POS και ePOS για τα οποία έχουν συναφθεί συμβάσεις με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών αλλοδαπής.
Επίσης προ-συμπληρώνονται με τα στοιχεία της εφαρμογής που αφορά τη δήλωση επαγγελματικών λογαριασμών, καθώς επίσης και με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία του Ε3 φορολογικού έτους 2021.
Ο χρήστης μπορεί να μεταβάλλει τα στοιχεία και να εισάγει νέα.

Πώληση αγαθών μέσω Διαδικτύου/ Παροχή υπηρεσιών μέσω Διαδικτύου: Συμπληρώνεται από τον χρήστη.

Συμπληρώνεται από τον χρήστη.
Στον κωδικό 045 και στον υποπίνακα «Στοιχεία Συνεργαζόμενων Ηλεκτρονικών Πλατφορμών» καταχωρούνται οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες που χρησιμοποίησαν οι επιχειρήσεις το φορολογικό έτος που αφορά η δήλωση, προκειμένου να διενεργήσουν πωλήσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, να τους παρέχονται διαφημιστικές ή λοιπές υπηρεσίες βάσει σύμβασης, καθώς επίσης και αυτές που τυχόν χρησιμοποιήθηκαν δωρεάν, αποκλειστικά όμως για την εξυπηρέτηση άσκησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (Σχετ. ΠΟΛ.1072/2018).

Επιλέγεται ανάλογα από τον χρήστη. 

Σύνολο Ακαθαρίστων Εσόδων: Μεταφέρεται το ποσό από τον κωδικό 560 του πίνακα Z1.

Μεταφέρεται το ποσό από τον κωδικό 529 του πίνακα Δ15.

Στο κωδικό 052 αναγράφεται ο ΑΦΜ και η επωνυμία/ ονοματεπώνυμο των μελών, μετόχων ή εταίρων εταιρείας ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (ΕΕΣΔΟΠ) του άρθρου 71Η του ΚΦΕ, καθώς και η σχέση των προσώπων αυτών με την ΕΕΣΔΟΠ.

Συμπληρώνεται από τον χρήστη.
Καταχωρούνται τα στοιχεία των μετόχων ανωνύμων εταιρειών μη εισηγμένων στο Χ.Α. που συμμετείχαν στο κεφάλαιο της εταιρείας όπως αυτά προκύπτουν από την τελευταία γενική συνέλευση (τακτική ή έκτακτη) της εταιρείας (Σχετ. ΠΟΛ.1072/2018).

Ιδιότητες προσώπων Εντύπου:
Συμπληρώνονται από τον χρήστη (Σχετ. ΠΟΛ.1072/2018). Ο κωδικός 050 είναι υποχρεωτικό πεδίο.

Προ-συμπληρώνονται αυτόματα από τα στοιχεία του εντύπου Ε3 του προηγούμενου φορολογικού έτους.
Ο χρήστης μπορεί να μεταβάλει τα στοιχεία, να διαγράψει και να εισαγάγει νέα. Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αυτών με αρχείο. Όσον αφορά τα καταβληθέντα ενοίκια, στον υποπίνακα αυτό αναγράφεται, πέραν των μισθωμάτων που καταβάλλονται για μισθωμένες εγκαταστάσεις, και η τεκμαρτή δαπάνη ιδιόχρησης. Στον πίνακα αυτό αναγράφεται και ο Αριθμός Παροχής Ρεύματος των εγκαταστάσεων.

Το σύνολο των ενοικίων όπως προκύπτει από τον αναλυτικό πίνακα που ακολουθεί και δεν μπορεί να μεταβληθεί από τον χρήστη.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδάφιου της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 112 (Μέρος Β, παράγραφος 3) του ν. 4387/2016, ειδικά, για τους ασκούντες ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα περιλαμβάνονται εκ των άμεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, μόνο η βασική ενίσχυση καθώς και, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις. Οι αγροτικές αποζημιώσεις στο σύνολό τους δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι βεβαιώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις επιδοτήσεις που αφορούν στο έτος 2022 θα φέρουν ακριβή χαρακτηρισμό για τον ορθό φορολογικό χειρισμό τους.

Με την παρ.1 του άρθρου 33 του ν. 4772/2021 (Α'17), προστέθηκε δεύτερο εδάφιο στην παρ.4 του άρθρου 8 του ΚΦΕ, με το οποίο ορίζεται ότι κατ εξαίρεση για τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που εισπράττονται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1η.1.2021 και μετά (άρθρο 49 ν. 4772/2021) χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος της είσπραξής τους, εκτός από την περίπτωση που εισπράττονται αναδρομικά κατόπιν ένστασης ή δικαστικής απόφασης, όπου χρόνος κτήσης τους δύναται να θεωρείται και o χρόνος στον οποίο ανάγονται. Η ως άνω διάταξη ισχύει και για τα νομικά πρόσωπα ή τις νομικές οντότητες που εισπράττουν αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις.

Για την ειδική περίπτωση όπου βάσει της ανωτέρω διάταξης, ο φορολογούμενος επιθυμεί να φορολογηθούν στο τρέχον έτος οι αναδρομικές αγροτικές επιδοτήσεις που έχουν εισπραχθεί κατόπιν δικαστικής απόφασης ή ένστασης, γίνεται χρήση του κωδ. 082. Ο κωδικός αυτός προ-συμπληρώνεται με βάση την επιλογή του φορολογούμενου στον εσωτερικό υποπίνακα των αγροτικών επιδοτήσεων σχετικά με το χρόνο φορολόγησης των αναδρομικών που έχουν εισπραχθεί κατόπιν δικαστικής απόφασης ή ένστασης. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι η παραπάνω επιλογή θα αφορά τις επιδοτήσεις ανά είδος. Είναι σαφές ότι με την ως άνω εγγραφή στον 082, τα ποσά αυτά λαμβάνονται υπόψη στις φορολογικές υποχρεώσεις του τρέχοντος έτους. Σημειώνεται, ότι η ως άνω επιλογή είναι οριστική και δεν δύναται να ανακληθεί.

Επισημαίνεται ότι θα αναρτηθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις - ενισχύσεις που εισπράχθηκαν κατά το έτος 2022 και αφορούν είτε το ίδιο, είτε προγενέστερα φορολογικά έτη με βάση στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να διευκολυνθεί η συμπλήρωση του εντύπου.

Ειδικά οι αγροτικές ενισχύσεις (κωδικός 081) που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορονοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα και εισάγονται στο έντυπο Ε3 για το φορολογικό έτος 2022 είναι αφορολόγητες και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης (άρθρο 146 του ν.4764/2020). Τα ποσά των ενισχύσεων αυτών αναγράφονται στην νέα περίπτωση των κωδικών 657- 658 του Πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος («Εκτακτες αμοιβές, επιχορηγήσεις και οικονομικές ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στους ασκούντες αγροτική δραστηριότητα στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του COVID-19») και δύνανται να καλύπτουν τεκμήρια.

Στο νέο κωδικό 083 αναγράφονται οι αγροτικές ενισχύσεις που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ: α) σε επιχειρήσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων (άρθρο 61 του ν. 4919/2022 - Α' 71), β) για οικονομική ενδυνάμωση της κτηνοτροφικής παραγωγής στον νησιωτικό χώρο (άρθρο 113 του ν. 4926/2022 - A' 82) και γ) λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων (άρθρο 95 του ν. 4982/2022 - Α' 195), είναι αφορολόγητες και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης. Τα ποσά των ενισχύσεων του κωδικού 083 αναγράφονται στην νέα περίπτωση των κωδικών 657- 658 του Πίνακα 6 του εντύπου Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και δύνανται να καλύπτουν τεκμήρια.

Διευκρινίζεται ότι στον Πίνακα Γ2 συμπεριλαμβάνονται οι αγροτικές ενισχύσεις/επιδοτήσεις που χορηγούνται μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ (και οι αγροτικές αποζημιώσεις μέσω ΕΛΓΑ). Οι λοιπές περιπτώσεις ενισχύσεων που χορηγούνται από άλλους φορείς σε ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα αναγράφονται, εφόσον αυτό απαιτείται, στον Πίνακα ΣΤ του εντύπου Ε3.

Ο Πίνακας αυτός συμπληρώνεται από όλες τις επιχειρήσεις ανεξάρτητα από το είδος των τηρούμενων βιβλίων (απλογραφικών ή διπλογραφικών). Όπως προαναφέρθηκε, η συμπλήρωση του πίνακα Ζ προηγείται από αυτή του πίνακα Δ', καθόσον από τα έσοδα, έξοδα και λοιπά πληροφοριακά στοιχεία (Ζ1, Ζ2 και Ζ3, αντίστοιχα) προκύπτει ο προσδιορισμός των αποτελεσμάτων του πίνακα Δ.

Απλογραφικά βιβλία:
Σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 3 του ν. 4308/2014, όταν η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισμό, δύναται, αντί του λογιστικού συστήματος της παραγράφου 10, να χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστημα (βιβλία εσόδων - εξόδων) για την παρακολούθηση των στοιχείων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα οποία συμπεριλαμβάνουν:
α) Τα πάσης φύσεως έσοδα διακεκριμένα σε έσοδα από πώληση εμπορευμάτων, από πώληση προϊόντων, από παροχή υπηρεσιών και λοιπά έσοδα.
β) Τα πάσης φύσεως κέρδη.
γ) Τις πάσης φύσεως αγορές περιουσιακών στοιχείων, διακεκριμένα σε αγορές εμπορευμάτων, υλικών (πρώτων ή βοηθητικών υλών), παγίων και αγορές λοιπών περιουσιακών στοιχείων.
δ) Τα πάσης φύσεως έξοδα, διακεκριμένα σε αμοιβές προσωπικού συμπεριλαμβανομένων εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, αποσβέσεις, έξοδα από τη λήψη λοιπών υπηρεσιών και λοιπά έξοδα.
ε) Τις πάσης φύσεως ζημίες.
στ) Τους πάσης φύσεως φόρους και τέλη, ξεχωριστά κατά είδος.
Επομένως μία επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά βιβλία θα καταχωρήσει τα οικονομικά δεδομένα της χρήσης, ανάλογα με την περιγραφή που ορίζεται στο Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 και όπου συντρέχει περίπτωση, ώστε να μπορεί να καταρτιστεί η «Κατάσταση Αποτελεσμάτων για πολύ μικρές οντότητες» (υπόδειγμα Β.6.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 16 του ως άνω νόμου.

Διπλογραφικά βιβλία:
Σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 3 του ν. 4308/2014 όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισμό, χρησιμοποιεί ένα κατάλληλο διπλογραφικό σύστημα για την παρακολούθηση των στοιχείων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου και τηρεί:
α) Αρχείο στο οποίο καταχωρείται αναλυτικά κάθε συναλλαγή και γεγονός (ημερολόγιο).
β) Αρχείο με τις μεταβολές κάθε τηρούμενου λογαριασμού (αναλυτικό καθολικό).
γ) Σύστημα συγκέντρωσης του αθροίσματος των αυξήσεων και μειώσεων (χρεώσεων και πιστώσεων), καθώς και το υπόλοιπο κάθε τηρούμενου λογαριασμού (ισοζύγιο).

Επίσης σύμφωνα με την παράγραφο 8 του ως άνω άρθρου και νόμου το σχέδιο των λογαριασμών του Παραρτήματος Γ χρησιμοποιείται ως μέρος του λογιστικού συστήματος της οντότητας, σε ό,τι αφορά στην ονοματολογία, στο βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασμών, καθώς και στο περιεχόμενό τους, όπως αυτό καθορίζεται σε συνδυασμό με τους ορισμούς του Παραρτήματος Α' και τα υποδείγματα των χρηματοοικονομικών καταστάσεων του Παραρτήματος Β'. Η περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδίου λογαριασμών για την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών της οντότητας και την ευχερή εφαρμογή του παρόντος νόμου είναι ευθύνη της διοίκησης της οντότητας, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την ανάγκη κάλυψης των απαιτήσεων της παρ. 10 του άρθρου 5. Ιδιαίτερα, οι τίτλοι των λογαριασμών δύναται να προσαρμόζονται, σύμφωνα με τις καθιερωμένες ονοματολογίες ευρύτερων κλάδων δραστηριότητας, λαμβάνοντας υπόψη και την παρ. 12 του άρθρου 16.

Με την παράγραφο 9 του άρθρου 3 του ν. 4308/2014 εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασμών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του ιδίου άρθρου, κάθε οντότητα που υπόκειται σε αυτόν το νόμο έχει τη δυνατότητα να εφαρμόζει το σχέδιο λογαριασμών, όπως ισχύει κατά την 31η Δεκεμβρίου 2014. Συντάσσει όμως τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 και τα υποδείγματα του Παραρτήματος Β' του ως άνω νόμου.

Είναι υπολογιστικοί και όχι καταχωρητικοί κωδικοί και υπολογίζονται από την εφαρμογή ανάλογα με τους παρακάτω κανόνες:
✓ Κωδικός 160 (εμπορική δραστηριότητα)
✓ Άθροισμα των κωδικών: 161+162+163+164+165+166+167+168+170
✓ Κωδικός 260 (παραγωγική δραστηριότητα)
✓ Άθροισμα των κωδικών: 261+262+263+264+265+266+267+268+270
✓ Κωδικός 360 (αγροτική-βιολογική δραστηριότητα)
✓ Άθροισμα των κωδικών: 361+362+363+364+365+366+367+368+370
✓ Κωδικός 460 (παροχή υπηρεσιών)
✓ Άθροισμα των κωδικών: 461+462+463+464+465+466+467+468+470
✓ Κωδικός 560
✓ Άθροισμα των κωδικών: 160+260+360+460

Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών (εμπορική δραστηριότητα, παραγωγική δραστηριότητα, αγροτική- βιολογική δραστηριότητα, παροχή υπηρεσιών).

Με την είσοδο του χρήστη στο πεδίο κάθε ενός από τους παραπάνω κωδικούς ανοίγει ο αντίστοιχος "Δυναμικός Πίνακας" με υποπεριπτώσεις και συμπληρώνεται ανάλογα από τον χρήση. Μπορούν να συμπληρωθούν πάνω από ένα πεδία και το άθροισμά τους μεταφέρεται στους κωδικούς 161, 261, 361, 461, κατά περίπτωση.

Σημείωση: Οι πωλήσεις αναλύονται περαιτέρω σε πωλήσεις λιανικής και χονδρικής, καθώς και πωλήσεις εσωτερικού και εξωτερικού, σύμφωνα με τις πληροφοριακές ανάγκες της διοίκησης και τις απαιτήσεις της φορολογικής αρχής ή άλλων δημόσιων αρχών.
Ειδικότερα, στον κωδικό 002 του υποπίνακα Ζ1, αναγράφεται η αξία των χονδρικών πωλήσεων των εμπορευμάτων που εμπίπτουν στην παράγραφο 5 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) και προσδιορίζονται στην ΠΟΛ.1150/2017 εγκύκλιο, ανεξάρτητα εάν η πώλησή τους έχει επιβαρυνθεί ή όχι με Φ.Π.Α. Στον κωδικό 004 του ίδιου υποπίνακα Ζ1, αναγράφεται η αξία των λιανικών πωλήσεων των εμπορευμάτων που εμπίπτουν στην παράγραφο 5 του άρθρου 39α του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000) και προσδιορίζονται στην ΠΟΛ.1150/2017 εγκύκλιο και με τις σχετικές διατάξεις οι εν λόγω πωλήσεις θα πρέπει να έχουν επιβαρυνθεί με Φ.Π.Α. (Σχετ. ΠΟΛ.1072/2018).

Συμπληρώνονται από τον χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας.
Επισημαίνεται ότι οι αγροτικές επιδοτήσεις - επιχορηγήσεις που χορηγούνται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζουν να αναγράφονται στον Πίνακα Γ2 και να μεταφέρονται κατά περίπτωση στον κωδ. 362 του Πίνακα Ζ1. Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό Λοιπά συνήθη έσοδα (71) περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:
✓ 71. Λοιπά συνήθη έσοδα
71.1 Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων στοιχείων
71.2 Επιχορηγήσεις τόκων
71.3 Επιχορηγήσεις λοιπών εξόδων
71.4 Άλλα λειτουργικά έσοδα
71.5 Άλλα λειτουργικά έσοδα από συνδεδεμένες οντότητες

Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας. Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα (72) περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:
✓ 72 Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έσοδα
72.1 Πιστωτικοί τόκοι πωλήσεων
72.2 Πιστωτικοί τόκοι δανείων και απαιτήσεων
72.3 Πιστωτικοί τόκοι από συνδεδεμένες οντότητες
72.4 Πιστωτικοί τόκοι άλλων επενδύσεων

Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας.
Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014, στον λογαριασμό Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές (73) περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:
✓ 73 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές
73.1 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές από διακανονισμό
73.01.1 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού εμπορικών απαιτήσεων και υποχρ/σεων
73.01.2 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού δανείων
73.01.3 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές διακανονισμού λοιπών στοιχείων ισολογισμού
73.2 Πιστωτικές συναλλαγματικές διαφορές επιμέτρησης
73.02.1 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης εμπορικών απαιτήσεων και υποχρεώσεων
73.02.2 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης δανείων
73.02.3 Πιστωτικές συν/τικές διαφορές επιμέτρησης λοιπών στοιχείων ισολογισμού

Έσοδα συμμετοχών. Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας.
Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014, στον λογαριασμό Έσοδα συμμετοχών (74) περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:
✓ 74 Έσοδα συμμετοχών
74.1 Μερίσματα από συμμετοχές σε συγγενείς
74.2 Μερίσματα από συμμετοχές σε θυγατρικές
74.3 Μερίσματα από συμμετοχές σε κοινοπραξίες
74.4 Μερίσματα από λοιπούς συμμετοχικούς τίτλους

Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας.
Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων (75) περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:
✓ 75 Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
75.01 Κέρδη από διάθεση ενσώματων παγίων
75.02 Κέρδη από διάθεση άυλων πάγιων στοιχείων
75.03. Κέρδη από διάθεση χρηματοοικονομικών στοιχείων
75.04 Κέρδη από διάθεση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων σε συνδεδεμένες οντότητες

Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων. Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας. Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 76 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

✓ 76 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων και απομειώσεων
76.1 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για εκκρεμοδικίες
76.2 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για δοσμένες εγγυήσεις
76.3 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για αποκατάσταση περιβάλλοντος
76.4 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος
76.5 Κέρδη από αναστροφή άλλων προβλέψεων
76.6 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)
76.7 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης βιολογικών περιουσιακών στοιχείων 76.08. Κέρδη από αναστροφή απομείωσης άυλων παγίων
76.9 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης αποθεμάτων
76.10 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης χρηματοοικονομικών στοιχείων
76.10.1 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης πελατών
76.10.2 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης αξιογράφων εμπορικών απαιτήσεων
76.10.3 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης διακρατούμενων μέχρι τη λήξη επενδύσεων
76.10.4 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης συμμετοχών σε θυγατρικές
76.10.5 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης συμμετοχών σε συγγενείς
76.10.6 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης συμμετοχών σε κοινοπραξίες
76.11 Κέρδη από αναστροφή απομείωσης λοιπών περιουσιακών στοιχείων

Συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας.
Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 77 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

✓ 77 Κέρδη από επιμέτρηση στην εύλογη αξία
77.1 Κέρδη εύλογης αξίας ενσώματων πάγιων στοιχείων
77.2 Κέρδη εύλογης αξίας βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
77.03 Κέρδη εύλογης αξίας χρηματοοικονομικών στοιχείων

Οι κωδικοί παραμένουν ανενεργοί για τις ατομικές επιχειρήσεις, ενώ για τα ΝΠ συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας.
Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 78 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

✓ 78 Φόρος εισοδήματος έσοδο
78.1 Τρέχων φόρος περιόδου έσοδο
78.2 Αναβαλλόμενος φόρος περιόδου έσοδο
78.3 Κέρδη από αναστροφή προβλέψεων για διαφορές φορολογικού ελέγχου φόρου εισοδήματος

Συμπληρώνονται από τον χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας.
Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν.4308/2014 στον λογαριασμό 79 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

✓ 79 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη
79.1 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από μη συνδεδεμένες οντότητες
79.2 Ασυνήθη έσοδα και κέρδη από συνδεδεμένες οντότητες
79.3 Κέρδος από αγορά οντότητας σε τιμή ευκαιρίας

Αθροιστικοί κωδικοί. Υπολογίζονται από την εφαρμογή.

Είναι υπολογιστικοί και όχι καταχωρητικοί κωδικοί και υπολογίζονται από την εφαρμογή ανάλογα με τους παρακάτω κανόνες:

✓ Κωδικός 180 (εμπορική δραστηριότητα)
✓ Άθροισμα των κωδ. 181+182+183+184+185+186+187+188+189
✓ Κωδικός 280 (παραγωγική δραστηριότητα)
✓ Άθροισμα των κωδ. 281+282+283+284+285+286+287+288+289
✓ Κωδικός 380 (αγροτική - βιολογική δραστηριότητα)
✓ Άθροισμα των κωδ. 381+382+383+384+385+386+387+388+389
✓ Κωδικός 480 (παροχή υπηρεσιών)
✓ Άθροισμα των κωδ. 481+482+483+484+485+486+487+488+489
✓ Κωδικός 580
✓ Άθροισμα των κωδικών: 180+280+380+480

Καταχωρούνται οι πάσης φύσης παροχές στους εργαζόμενους (εμπορική δραστηριότητα, παραγωγική δραστηριότητα, αγροτική-βιολογική δραστηριότητα, παροχή υπηρεσιών).

Με την είσοδο του χρήστη στο πεδίο κάθε ενός από τους παραπάνω κωδικούς ανοίγει ο αντίστοιχος "Δυναμικός Πίνακας" με υποπεριπτώσεις και συμπληρώνεται ανάλογα από τον χρήση. Μπορούν να συμπληρωθούν πάνω από ένα πεδία και το άθροισμά τους μεταφέρεται στους κωδικούς 181, 281, 381, 481, κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 60 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

✓ 60 Παροχές σε εργαζόμενους
60.1 Μικτές αποδοχές
60.2 Εργοδοτικές εισφορές
60.3 Λοιπές παροχές
60.4 Προβλέψεις για παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία (καθαρό ποσό)
60.5 Παροχές σε εργαζόμενους σε συνδεδεμένες οντότητες

Συμπληρώνονται από τον χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας.
Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 61 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

✓ 61 Ζημιές επιμέτρησης περιουσιακών στοιχείων
61.1 Απομείωση ενσώματων παγίων (πλην βιολογικών)
61.2 Απομείωση βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
61.3 Απομείωση άυλων παγίων
61.4 Απομείωση αποθεμάτων
61.5 Απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων
61.6 Απομείωση λοιπών περιουσιακών στοιχείων
61.7 Ζημιές από επιμέτρηση στην εύλογη αξία

Συμπληρώνονται από τον χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας.
Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 62 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

✓ 62 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές
62.1 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές από διακανονισμό
62.2 Χρεωστικές συναλλαγματικές διαφορές επιμέτρησης

Συμπληρώνονται από τον χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας.
Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 63 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

✓ 63 Ζημιές από διάθεση- απόσυρση μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων
63.1 Ζημιές από διάθεση- απόσυρση ενσώματων παγίων
63.2 Ζημιές από διάθεση -απόσυρση άυλων παγίων στοιχείων
63.3 Ζημιές από διάθεση χρηματοοικονομικών στοιχείων
63.4 Ζημιές από διάθεση -απόσυρση περιουσιακών στοιχείων σε συνδεδεμένες οντότητες

Καταχωρούνται τα πάσης φύσεως διάφορα λειτουργικά έξοδα (εμπορική δραστηριότητα, παραγωγική δραστηριότητα, αγροτική-βιολογική δραστηριότητα, παροχή υπηρεσιών).

Με την είσοδο του χρήστη στο πεδίο κάθε ενός από τους παραπάνω κωδικούς ανοίγει ο αντίστοιχος "Δυναμικός Πίνακας" με υποπεριπτώσεις και συμπληρώνεται ανάλογα από τον χρήση. Μπορούν να συμπληρωθούν πάνω από ένα πεδία και το άθροισμά τους μεταφέρεται στους κωδικούς 185, 285, 385, 485 κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 64 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

✓ 64 Διάφορα λειτουργικά έξοδα
64.1 Αμοιβές για υπηρεσίες
64.2 Ενέργεια
64.3 Ύδρευση
64.4 Τηλεπικοινωνίες
64.5 Ενοίκια
64.6 Ασφάλιστρα
64.7 Μεταφορικά
64.8 Αναλώσιμα
64.9 Επισκευές και συντηρήσεις
64.10 Διαφήμιση και προβολή
64.11 Φόροι και τέλη (πλην φόρου εισοδήματος)
64.12 Λοιπά έξοδα
64.13 Διάφορα λειτουργικά έξοδα από συνδεδεμένες οντότητες

Στους κωδικούς 185, 285, 385, 485 και 585 «Διάφορα λειτουργικά έξοδα» του Πίνακα Ζ2, στην ανάπτυξη του σχετικού Υποπίνακα (Ζ2), στον κωδικό 017, «Ποσό 7% υπέρ ΕΛΚΕ» καταχωρείται το ποσό που καταβλήθηκε εντός του φορολογικού έτους 2022 από φορολογούμενους καθηγητές και λέκτορες πλήρους απασχόλησης σε Α.Ε.Ι. που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., κατ' εφαρμογή της διάταξης της περ. β της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α' 195) και το οποίο εκπίπτει κατά τα οριζόμενα στην περ. ε' της παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 68 παρ. 1 ν. 4758/2020 (Α'242).

Συμπληρώνονται από τον χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας.
Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 65 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

✓ 65 Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα
65.1 Τόκοι τραπεζικών δανείων
65.2 Τόκοι δανείων από συνδεδεμένες οντότητες
65.3 Τόκοι λοιπών δανείων
65.4 Τόκοι λοιπών υποχρεώσεων και προβλέψεων
65.5 Λοιπά χρηματοοικονομικά έξοδα

Συμπληρώνονται από τον χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας.
Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 66 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

✓ 66 Αποσβέσεις
66.1 Αποσβέσεις διαμορφώσεων γης
66.2 Αποσβέσεις κτιρίων - τεχνικών έργων
66.3 Αποσβέσεις μηχανολογικού εξοπλισμού
66.4 Αποσβέσεις μεταφορικών μέσων
66.5 Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισμού
66.6 Αποσβέσεις επενδύσεων σε ακίνητα
66.7 Αποσβέσεις πάγιων βιολογικών περιουσιακών στοιχείων
66.8 Αποσβέσεις άυλων παγίων

Συμπληρώνονται από τον χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας.
Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 67 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

✓ 67 Ασυνήθη έξοδα, ζημιές και πρόστιμα
67.1 Ζημιές φυσικών καταστροφών
67.2 Ζημιές άλλων καταστροφών
67.3 Άλλα ασυνήθη έξοδα και ζημιές
67.4 Πρόστιμα, προσαυξήσεις και ποινές
67.5 Ασυνήθη έξοδα και ζημιές από συνδεδεμένες οντότητες

Συμπληρώνονται από τον χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας.
Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 68 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

✓ 68 Προβλέψεις
68.1 Προβλέψεις για εκκρεμοδικίες
68.2 Προβλέψεις για δοσμένες εγγυήσεις
68.3 Προβλέψεις για αποκατάσταση περιβάλλοντος
68.4 Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου πλην φόρου εισοδήματος
68.5 Άλλες προβλέψεις
68.6 Προβλέψεις για συνδεδεμένες οντότητες

Οι κωδικοί παραμένουν ανενεργοί για τις ατομικές επιχειρήσεις, ενώ για τα ΝΠ συμπληρώνονται από το χρήστη ανά κατηγορία δραστηριότητας.
Σύμφωνα με το Παράρτημα Γ του ν. 4308/2014 στον λογαριασμό 69 περιλαμβάνονται οι παρακάτω λογαριασμοί:

✓ 69 Φόρος εισοδήματος
69.1 Τρέχον φόρος (έξοδο) περιόδου
69.2 Αναβαλλόμενος φόρος (έξοδο) περιόδου
69.3 Προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου φόρου εισοδήματος

Υπολογίζεται το άθροισμα αυτόματα από το σύστημα.

Συμπληρώνονται από τον χρήστη.

Συμπληρώνονται από τον χρήστη.
Αναφορικά με το εισπραττόμενο ποσό που αφορά «Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους» για επιδότηση επιχειρήσεων που ασκούν αγροτική δραστηριότητα, αυτό καταχωρείται στον νέο κωδ.396 του πίνακα Ζ3 του εντύπου και αναγράφεται στον κωδ. 370 του Πίνακα Ζ1 (Λοιπά. Κωδ.007 -Υποπίνακα Ζ1).

Συμπληρώνονται από τον χρήστη.

Ανοίγει "Δυναμικός Πίνακας" με υποπεριπτώσεις και συμπληρώνεται ανάλογα από τον χρήση. Μπορούν να συμπληρωθούν πάνω από ένα πεδία και το άθροισμά τους μεταφέρεται στους αντίστοιχους κωδικούς, κατά περίπτωση.

Ανοίγει "Δυναμικός Πίνακας" με υποπεριπτώσεις και συμπληρώνεται ανάλογα από τον χρήση. Μπορούν να συμπληρωθούν πάνω από ένα πεδία και το άθροισμά τους μεταφέρεται στους αντίστοιχους κωδικούς, κατά περίπτωση.

Ανοίγει "Δυναμικός Πίνακας" με υποπεριπτώσεις και συμπληρώνεται ανάλογα από τον χρήση. Μπορούν να συμπληρωθούν πάνω από ένα πεδία και το άθροισμά τους μεταφέρεται στους αντίστοιχους κωδικούς, κατά περίπτωση.

Ανοίγει "Δυναμικός Πίνακας" με υποπεριπτώσεις και συμπληρώνεται ανάλογα από τον χρήση. Μπορούν να συμπληρωθούν πάνω από ένα πεδία και το άθροισμά τους μεταφέρεται στους αντίστοιχους κωδικούς, κατά περίπτωση.

Στους κωδικούς 804, 824, 844, 864 και 884 καταχωρούνται οι εσωτερικές πράξεις που διενεργούνται μεταξύ της εταιρείας ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (ΕΕΣΔΟΠ) του άρθρου 71Η του ν. 4172/2013 και των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτή, ενώ στους κωδικούς 805, 825, 845, 865 και 885 καταχωρούνται οι πράξεις που διενεργεί η ΕΕΣΔΟΠ με τρίτους.

Στους κωδικούς 804, 824, 844, 864 και 884 καταχωρούνται οι εσωτερικές πράξεις που διενεργούνται μεταξύ της εταιρείας ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας (ΕΕΣΔΟΠ) του άρθρου 71Η του ν. 4172/2013 και των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτή, ενώ στους κωδικούς 805, 825, 845, 865 και 885 καταχωρούνται οι πράξεις που διενεργεί η ΕΕΣΔΟΠ με τρίτους.

Στους νέους κωδικούς 806, 826, 866 και 886 καταχωρείται το ποσό της χρηματοδότησης/επιχορήγησης που λαμβάνουν κοινωφελείς φορείς στο πλαίσιο των διατάξεων της περ. ια της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.4873/2021 (Α'248).

Ανοίγει "Δυναμικός Πίνακας" με υποπεριπτώσεις και συμπληρώνεται ανάλογα από τον χρήση. Μπορούν να συμπληρωθούν πάνω από ένα πεδία και το άθροισμά τους μεταφέρεται στους αντίστοιχους κωδικούς, κατά περίπτωση.

Υπολογίζεται το άθροισμα αυτόματα από το σύστημα.

Στο νέο κωδικό 999 του υποπίνακα Ζ3 προσυμπληρώνεται για πληροφοριακούς σκοπούς το συνολικό ποσό της εισπραχθείσας επιστρεπτέας προκαταβολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Οι κωδικοί 100, 200, 300,400 συμπληρώνονται αυτόματα από τους κωδικούς 161, 261, 361, 461 του πίνακα Ζ1 αντίστοιχα.

Ο κωδικός 500 είναι το άθροισμα των κωδικών 100+200+300+400 εφόσον υπάρχουν και συμπληρώνεται αυτόματα.

Συμπληρώνονται από τον χρήστη.

Μεταφέρεται το σύνολο του εσωτερικού πίνακα (εμπορική δραστηριότητα).

Συμπληρώνεται από τον χρήστη και ελέγχεται με το ποσό του κωδικού 195 του Ζ3 πίνακα.

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα (α+β-γ).

Συμπληρώνονται από τον χρήστη.

Μεταφέρεται το σύνολο του εσωτερικού πίνακα της στήλης (παραγωγική δραστηριότητα).

Συμπληρώνεται από τον χρήστη και ελέγχεται με το ποσό του κωδικού 295 του Ζ3 πίνακα. 

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και ισούται με 201+202-203-204-205 = 206.

Συμπληρώνονται από τον χρήστη.

Μεταφέρεται το σύνολο του εσωτερικού πίνακα της στήλης (αγροτική - βιολογική δραστηριότητα).

Συμπληρώνονται από το χρήστη και ελέγχεται με το ποσό του κωδικού 395 του Ζ3 πίνακα. 

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και ισούται με 301+302-303-304-305 = 306. 

Συμπληρώνονται από τον χρήστη (παραγωγική δραστηριότητα).

Συμπληρώνεται από τον χρήστη και ελέγχεται με το ποσό του κωδικού 295 του Ζ3 πίνακα. 

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και ισούται με 207-208-209-210. 

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και ισούται με 206+211+212. 

Συμπληρώνονται από τον χρήστη (αγροτική- βιολογική δραστηριότητα). 

Συμπληρώνεται από τον χρήστη και ελέγχεται με το ποσό του κωδικού 395 του Ζ3 πίνακα.

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και ισούται με 307-308-309-310.

Συμπληρώνονται από τον χρήστη (αγροτική- βιολογική δραστηριότητα).

Μεταφέρεται το σύνολο του εσωτερικού πίνακα της στήλης (αγροτική - βιολογική δραστηριότητα).

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και ισούται με 312+313-314-315. 

Συμπληρώνεται από τον χρήστη. 

Συμπληρώνεται από τον χρήστη και ελέγχεται με το ποσό του κωδικού 395 του Ζ3 πίνακα.

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και ισούται με 316+317-318.

Συμπληρώνονται από το χρήστη, σύμφωνα και με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στην Ε.2018/2023 εγκύκλιο.

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 107.

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 213. 

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και ισούται με 306+311+319. 

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 401. 

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 120+220+320+420.

Είναι το ποσό Δ1- Δ6.

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 162+164+165+166+167+168+170 (πίνακας Ζ1).

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 262+264+265+266+267+268+270 (πίνακας Ζ1).

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 362+364+365+366+367+368+370 (πίνακας Ζ1).

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 462+464+465+466+467+468+470.

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 122+222+322+422.

Συμπληρώνεται από τον χρήστη. 

Συμπληρώνεται από τον χρήστη.

Συμπληρώνεται από τον χρήστη. 

Συμπληρώνεται από τον χρήστη, σύμφωνα και με τις οδηγίες που έχουν δοθεί στην Ε.2018/2023 εγκύκλιο.

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 123+223+323+423. 

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 126 + 187. Σχετική η Ε.2018/2023 εγκύκλιος.

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 226 + 287. Σχετική η Ε.2018/2023 εγκύκλιος.

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 326 + 387. Σχετική η Ε.2018/2023 εγκύκλιος.

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 426 + 487. Σχετική η Ε.2018/2023 εγκύκλιος.

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 526 + 587. Σχετική η Ε.2018/2023 εγκύκλιος.

Συμπληρώνεται από τον χρήστη. 

Συμπληρώνεται από τον χρήστη.

Συμπληρώνεται από τον χρήστη.

Συμπληρώνεται από τον χρήστη.

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 125+225+325+425. 

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το αποτέλεσμα των κωδικών [126] = [121] + [122] - [123] - [125].

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το αποτέλεσμα των κωδικών [226] = [221] + [222] - [223] - [225].

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το αποτέλεσμα των κωδικών [326] = [321] + [322] - [323] - [325].

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το αποτέλεσμα των κωδικών [426] = [421] + [422] - [423] - [425].

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το αποτέλεσμα των κωδικών [526] = [521] + [522] - [523] - [525].

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 163 του πίνακα Ζ1. 

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 263 του πίνακα Ζ1. 

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 363 του πίνακα Ζ1. 

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 463 του πίνακα Ζ1. 

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 563 του πίνακα Ζ1.

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 186 του πίνακα Ζ2. 

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 286 του πίνακα Ζ2.

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 386 του πίνακα Ζ2.

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 486 του πίνακα Ζ2. 

Μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 586 του πίνακα Ζ2.

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 126+127-128.

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 226+227-228.

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 326+327-328.

 

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 426+427-428. 

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα των κωδικών 526+527-528.

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι
(κωδ 121/κωδ 100) *100.

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι
(κωδ 221 / κωδ 200) *100.

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι
(κωδ 321/ κωδ 300) *100.

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι
(Κωδ 421/ κωδ 400) *100.

Ήτοι:
Ποσοστό Μικτού Κέρδους επί Πωλήσεων : 
[Μικτό Κέρδος (Πωλήσεις-Κόστος Πωληθέντων) / Πωλήσεις] * 100

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι
{κωδ 121/ κωδ 120) *100.

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι
(κωδ 221/ κωδ 220) *100.

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι
(κωδ 321/ κωδ 320) *100.

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι
(κωδ 421/ κωδ 420) *100.

Ήτοι : 
Ποσοστό Μικτού Κέρδους επί Κόστους :
[Μικτό Κέρδος (Πωλήσεις-Κόστος Πωληθέντων) / Κόστος Πωληθέντων (ή Σύνολο δαπανών από παροχή υπηρεσιών) ] * 100

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι
(κωδ 129 / κωδ 100) *100.

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι
(κωδ 229 / κωδ 200) *100.

 

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι
(κωδ 329 / κωδ 300) *100.

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι
(κωδ 429 / κωδ 400) *100.

Ήτοι:
Ποσοστό Καθαρού Κέρδους επί Πωλήσεων :
[Αποτελέσματα προ φόρων / Καθαρές Πωλήσεις] * 100

Στη στήλη «Λογιστική Βάση» καταχωρείται η συνολική λογιστική αξία των αντίστοιχων λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας (π.χ. ενσώματα πάγια, προβλέψεις κ.ο.κ.), όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία (Δ.Λ.Π. ή Ε.Λ.Π) της επιχείρησης, στην οποία υφίστανται διαφορές από την αντίστοιχη αξία που προκύπτει με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013 και η οποία καταχωρείται στην στήλη «Φορολογική Βάση».

Καταχωρείται από τον χρήστη η συνολική λογιστική αξία των αντίστοιχων λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας, όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης.

Καταχωρείται από τον χρήστη η συνολική λογιστική αξία των αντίστοιχων λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας, όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης.

Καταχωρείται από τον χρήστη η συνολική λογιστική αξία των αντίστοιχων λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας, όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης.

Καταχωρείται από τον χρήστη η συνολική λογιστική αξία των αντίστοιχων λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας, όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης.

Καταχωρείται από τον χρήστη η συνολική λογιστική αξία των αντίστοιχων λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας, όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης.

Καταχωρείται από τον χρήστη η συνολική λογιστική αξία των αντίστοιχων λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας, όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία της επιχείρησης.

Καταχωρείται από τον χρήστη η συνολική λογιστική αξία των αντίστοιχων λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας, όπως προκύπτει με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013.

Καταχωρείται από τον χρήστη η συνολική λογιστική αξία των αντίστοιχων λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας, όπως προκύπτει με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013.

Καταχωρείται από τον χρήστη η συνολική λογιστική αξία των αντίστοιχων λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας, όπως προκύπτει με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013.

Καταχωρείται από τον χρήστη η συνολική λογιστική αξία των αντίστοιχων λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας, όπως προκύπτει με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013.

Καταχωρείται από τον χρήστη η συνολική λογιστική αξία των αντίστοιχων λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας, όπως προκύπτει με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013.

Καταχωρείται από τον χρήστη η συνολική λογιστική αξία των αντίστοιχων λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας, όπως προκύπτει με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013.

Καταχωρείται από τον χρήστη η συνολική λογιστική αξία των αντίστοιχων λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας, όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία.

Καταχωρείται από τον χρήστη η συνολική φορολογική αξία των αντίστοιχων λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας, όπως προκύπτει με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013.

Καταχωρείται από τον χρήστη η συνολική λογιστική αξία των αντίστοιχων λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας, όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία.

Καταχωρείται από τον χρήστη η συνολική φορολογική αξία των αντίστοιχων λογαριασμών της περιγραφόμενης κατηγορίας, όπως προκύπτει με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013.

Θετικές διαφορές: Υπολογίζεται η διαφορά της συγκεκριμένης γραμμής : λογιστική βάση - φορολογική βάση.
Αν η διαφορά των κωδικών 706 - 714 < 0, το ποσό θα εμφανίζεται στον κωδικό 722 και ο κωδικός 730 θα παραμένει κενός.
Αν η διαφορά των κωδικών 707 - 715 > 0, το ποσό θα εμφανίζεται στον κωδικό 723 και ο κωδικός 731 θα παραμένει κενός.

Θετικές διαφορές: Υπολογίζεται η διαφορά της συγκεκριμένης γραμμής : λογιστική βάση - φορολογική βάση.
Αν η διαφορά των κωδικών 706 - 714 < 0, το ποσό θα εμφανίζεται στον κωδικό 722 και ο κωδικός 730 θα παραμένει κενός.
Αν η διαφορά των κωδικών 707 - 715 > 0, το ποσό θα εμφανίζεται στον κωδικό 723 και ο κωδικός 731 θα παραμένει κενός.

Αρνητικές διαφορές: Υπολογίζεται η διαφορά της συγκεκριμένης γραμμής : φορολογική βάση - λογιστική βάση.
Αν η διαφορά των κωδικών 714 - 706 < 0, το ποσό θα εμφανίζεται στον κωδικό 730 και ο κωδικός 722 θα παραμένει κενός.
Αν η διαφορά των κωδικών 715 - 707 > 0, το ποσό θα εμφανίζεται στον κωδικό 731 και ο κωδικός 723 θα παραμένει κενός.

Αρνητικές διαφορές: Υπολογίζεται η διαφορά της συγκεκριμένης γραμμής : φορολογική βάση - λογιστική βάση.
Αν η διαφορά των κωδικών 714 - 706 < 0, το ποσό θα εμφανίζεται στον κωδικό 730 και ο κωδικός 722 θα παραμένει κενός.
Αν η διαφορά των κωδικών 715 - 707 > 0, το ποσό θα εμφανίζεται στον κωδικό 731 και ο κωδικός 723 θα παραμένει κενός.

Ο πίνακας αυτός συμπληρώνεται αποκλειστικά και μόνο από τις ατομικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αν τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία και η συμπλήρωσή του αποτελεί προϋπόθεση για τη μεταφορά των φορολογητέων καθαρών αποτελεσμάτων στη δήλωση φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (έντυπο Ε1).

Πίνακας ΣΤ’ : Κωδικοί 140, 240, 340, 440, 540 : Αποτελέσματα προ φόρου

Συμπληρώνονται από το χρήστη.

Είναι το άθροισμα 141+241+341+441.

Συμπληρώνονται από το χρήστη.

Είναι το άθροισμα 142+242+342+442.

Συμπληρώνονται από το χρήστη.

Είναι το άθροισμα 143+243+343+443.

Μεταφέρονται τα δεδομένα που καταχωρούνται, κατά περίπτωση, στην ανάπτυξη του σχετικού Υποπίνακα που έχει δημιουργηθεί, στον οποίον περιλαμβάνονται ποσά που καταβάλλονται βάσει της κείμενης νομοθεσίας και ορίζονται ως αφορολόγητα και πιο συγκεκριμένα:

 • τα ποσά της ενίσχυσης που χορηγείται με τη μορφή αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού του άρθρου 28 του ν,4797/2021 (Α΄66) προς επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού.

 • τα ποσά των επιχορηγήσεων / ενισχύσεων που καταβάλλονται σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες / φυσικές καταστροφές και ειδικότερα:

i. η ενίσχυση πρώτης αρωγής η οποία δύναται να χορηγείται στις επιχειρήσεις που πλήττονται από θεομηνίες (άρθρο 6 του ν. 4797/2021 - Α'66).

ii. η επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η οποία δύναται να παρέχεται στις επιχειρήσεις που πλήττονται από θεομηνίες (άρθρο 4 του ν. 4797/2021 - Α'66)

iii. η οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται στους πληγέντες που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν από την 27η Ιουλίου 2021 έως την δημοσίευση της ως άνω ΠΝΠ (13.8.2021) (άρθρα δέκατο, δωδέκατο και δέκατο πέμπτο της ΠΝΠ της 13.8.2021 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 - Α156)

iv. η πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής με τη μορφή έκτακτης εφάπαξ
ενίσχυσης που καταβάλλεται για ζημιές σε επαγγελματικές κτιριακές εγκαταστάσεις πληγέντων και η εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων έναντι επιχορήγησης που καταβάλλεται σε πληγείσες επιχειρήσεις που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του σεισμού που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Κρήτης (άρθρα εξηκοστό πέμπτο και εξηκοστό έβδομο ν. 4839/2021 - Α'181).

v. τα ποσά που χορηγούνται με τη μορφή επιχορήγησης προς επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες, οι οποίες επιτάθηκαν από φυσικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν εντός του έτους 2021 και έχουν έδρα ή υποκατάστημα σε περιοχές που επλήγησαν από τις εν λόγω φυσικές καταστροφές, βάσει του Προσωρινού Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (άρθρο 21 ν. 4859/2021 - Α22).

vi. τυχόν λοιπές αφορολόγητες ενισχύσεις - επιχορηγήσεις σε πληγέντα φυσικά πρόσωπα που περιέρχονται προσωρινά ή μόνιμα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας θεομηνιών / φυσικών καταστροφών κλπ.

• το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται για τη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας (άρθρο 121 ν. 4790/2021 - Α'48),

• το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου» που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 7141/1576/Α3/30.12.2020 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4758/2020 (Α'242),

• το ποσό το οποίο ωφελείται επιχείρηση από τη διαγραφή ή ρύθμιση μέρους ή του συνόλου των χρεών της κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 170 ν. 4738/2020 (Α'207), το οποίο δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα και στην περίπτωση που το φυσικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα τηρεί απλογραφικά βιβλία παρακολουθείται εξωλογιστικά (σχετ. Ε.2164/2020 εγκύκλιος),

• το ποσό της ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών, στο πλαίσιο της στήριξης για τις μη καλυπτόμενες δαπάνες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4772/2021 (Α'17),

• το ποσό της ενίσχυσης που δεν επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο από τις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 [άρθρο τρίτο της από 30.03.2020 Π.Ν.Π. η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α'86)],
• το ποσό ζημιάς που καταβάλλεται από ασφαλιστική εταιρεία ως επιχορήγηση σε ασφαλισμένες επιχειρήσεις (άρθρ. 5 ν. 4797/2021 - Α'66),

• το ποσό της ενίσχυσης στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «e- λιανικό - επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη / αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» (άρθρο 222 ν.4782/2021 - Α'36),

• το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται σε ιδιωτικές κλινικές και θεραπευτήρια, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά και εν συνόλω από το Δημόσιο για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας και προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο πεντηκοστό τρίτο ν. 4812/2021 - Α' 110),

• το ποσό των ενισχύσεων που καταβάλλονται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δράσεων «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων», «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας» και «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων» (άρθρο 32 ν. 4801/2021 - Α'83),

• το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δράσης «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών» (σχετ. άρθρο 76 ν. 4796/2021 - Α'63),

• το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ' εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων νια τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (άρθρο όγδοο του ν. 4787/2021 - Α'44),

• το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή οικονομικής κάλυψης θέσεων θεατή/εισιτηρίου, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (άρθρο 70 ν. 4745/2020 - Α'214),

• τα ποσά των κατ' αποκοπήν αποζημιώσεων που καταβάλλει ο e-ΕΦΚΑ στους πιστοποιημένους επαγγελματίες που συμπράττουν, στη διαδικασία απονομής συνταξιοδοτικών παροχών (άρθρο 255 ν. 4798/2021 - Α'68),

• τα ποσά της εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης στους ιδιοκτήτες ίππων, τους προπονητές και τους αναβάτες δρομώνων ίππων, λόγω της αναστολής των ιπποδρομιών και του ιπποδρομιακού στοιχηματισμού, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του κανονισμού de minimis 1407/2013 (άρθρο 23 ν. 4859/2021 - Α'228),

• τα ποσά της ενίσχυσης που καταβάλλονται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» (άρθρο 73 ν.4864/2021 - Α'237),

• το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Έκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού, καθώς και της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές» (άρθρο 9 ν. 4890/2022, Α 23). Στον ίδιο κωδικό συμπληρώνεται και το ποσό της ενίσχυσης που τυχόν καταβλήθηκε και για τις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων του Δήμου Ιστιαίας - Αιδηψού και του Δήμου Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021, επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 και επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021, οι οποίες προκηρύχθηκαν από την έναρξη ισχύος του ν. 4890/2022 (11.2.2022) και μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4982/2022 (15.10.2022), με το άρθρο 84 του οποίου τροποποιήθηκε το άρθρο 9 του ν. 4890/2022,

• τα ποσά της ενίσχυσης σε ελεύθερους επαγγελματίες λόγω αύξησης ενεργειακού κόστους (άρθρο 81 ν. 4916/2022 - Α'65),

• το ποσό της αποζημίωσης ειδικού σκοπού σε εκμεταλλευτές και οδηγούς ταξί για την κάλυψη του αυξημένου κόστους καυσίμων κίνησης των οχημάτων που χρησιμοποιούν, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (άρθρο 83 ν. 4916/2022 - Α'65),

• το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της δράσης «Εκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν» (άρθρο 68 ν. 4949/2022 - Α'126),

• το ποσό των αφορολόγητων εσόδων των ατομικών πλοιοκτητριών αλιευτικών επιχειρήσεων το οποίο προκύπτει από την εκμετάλλευση αλιευτικών πλοίων που φορολογούνται με το τέλος αλιευτικών πλοίων του άρθρου 57 του ν. 4646/2019. Σημειώνεται ότι, στους αλιείς - πλοιοκτήτες αλιευτικών πλοίων επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου με βάση το μήκος αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν.4646/2019. Για τα ανωτέρω πρόσωπα καθίσταται υποχρεωτική η υποβολή και συμπλήρωση του εντύπου Ε3. Έσοδα και δαπάνες καταχωρούνται επί του ΠΙΝΑΚΑ Ζ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ (Απλογραφικά- Διπλογραφικά Βιβλία), κατόπιν μέσω του ΠΙΝΑΚΑ Δ' προσδιορίζεται το αποτέλεσμα το οποίο μέσω του ΠΙΝΑΚΑ ΣΤ (κωδικός 344) αναμορφώνεται - μηδενίζεται και δε μεταφέρεται στο έντυπο Ε1 για να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις. Ο φορολογούμενος όμως έχει την υποχρέωση να μεταφέρει το κέρδος του στους κωδικούς 659-660 του ΠΙΝΑΚΑ 6 του εντύπου Ε1.

• το ποσό των αφορολόγητων εσόδων των ατομικών πλοιοκτητριών επιχειρήσεων που φορολογούνται με τον ν. 27/1975, καθώς και το ποσό των αφορολόγητων εσόδων των ατομικών πλοιοκτητριών επιχειρήσεων ρυμουλκών και αυτοκινούμενων βυθοκόρων που φορολογούνται με το τέλος του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 ή με τον ν. 27/1975. Οι ατομικές επιχειρήσεις του ν. 27/1975, με έσοδα από την εκμετάλλευση σκαφών αναψυχής ή επιβατηγών πλοίων ή εκπαιδευτικών ή εφοδιαστικών κ.λπ., συμπληρώνουν ανάλογα τους ίδιους πίνακες του Ε3 με τους αλιείς - πλοιοκτήτες αλιευτικών πλοίων (με την επισήμανση ότι για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος μέσω του ΠΙΝΑΚΑ ΣΤ', συμπληρώνεται ο κωδικός 444 αυτού), καθώς και τους ίδιους κωδικούς του ΠΙΝΑΚΑ 6 του εντύπου Ε1 (659-660) όπως οι αλιείς.
Τα ίδια ισχύουν και για τους πλοιοκτήτες ρυμουλκών και αυτοκινούμενων βυθοκόρων (ατομικές επιχειρήσεις) είτε φορολογούνται με την ειδική φορολογία του ν. 27/1975 είτε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 4646/2019.

• τα ποσά από «λοιπές περιπτώσεις αφορολόγητων εσόδων». Ενδεικτικά, αναφέρονται:

i. ποσά που χορηγούνται ως «Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους» με βάση τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 7 του ν. 4551/2018 - Α'116 και τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4832/2021,

ii. ποσά τυχόν λοιπών αφορολόγητων αποζημιώσεων /επιδοτήσεων/ ενισχύσεων που καταβάλλονται είτε λόγω α) αντιμετώπισης των επιπτώσεων της πανδημίας - COVID- 19, β) αύξησης του ενεργειακού κόστους και γ) για οποιοδήποτε άλλο λόγο, προκειμένου να μην προσμετρηθούν για τη διαμόρφωση του φορολογικού αποτελέσματος, εάν βέβαια έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της επιχείρησης ως έσοδα, όπως π.χ., η εφάπαξ οικονομική ενίσχυση σε δικηγόρους, μηχανικούς και οικονομολόγους από τον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων που έχει συσταθεί στον Ο.Α.Ε.Δ. (άρθρο 66 ν. 4756/2020 - Α'235), η αποζημίωση ειδικού σκοπού σε καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού (άρθρο 121 ν. 4764/2020 (Α'256), η αποζημίωση ιδιωτών ιατρών, των οποίων οι υπηρεσίες επιτάσσονται, κατ' εφαρμογή του άρθρου 19 του ν. 4790/2021 (Α' 48) για την κάλυψη των αναγκών νοσοκομείων ή θεραπευτηρίων του Εθνικού Συστήματος Υγείας λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 κ.λπ.). Διευκρινίζεται ότι δύναται επίσης να αναγράφονται και ποσά τυχόν αφορολογήτων αγροτικών επιδοτήσεων / ενισχύσεων οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, προκειμένου να μην προσμετρηθούν για τη διαμόρφωση του φορολογικού αποτελέσματος,

iii. το ποσό της επιδότησης που καταβάλλεται στον εργοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 196 του ν. 4855/2021 (Α' 215), στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρώτο Ένσημο».

Είναι το άθροισμα 144+244+344+444. 

Συμπληρώνονται από το χρήστη. Αφορούν φορολογικό κίνητρο ευρεσιτεχνίας (ΠΟΛ.1145/2018 εγκύκλιος).

Είναι το άθροισμα 145+245+345+445 

Συμπληρώνονται από το χρήστη.

Είναι το άθροισμα 146+246+346+446.

Συμπληρώνονται από το χρήστη.

Είναι το άθροισμα 147+247+347+447.

Συμπληρώνονται από το χρήστη. Αποτυπώνουν την υπεραξία από τη μεταβίβαση τόσο των Ι.Χ. αυτοκινήτων όσο και των δημόσιας χρήσης, η οποία, κατ' επιλογή του φορολογουμένου, φορολογείται αυτοτελώς με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης.

Είναι το άθροισμα 148+248+348+448.

Συμπληρώνονται από το χρήστη.

Είναι το άθροισμα 149+249+349+449.

Η περιγραφή «Μείον: Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (άρθρο 22Α, ν. 4172/2013)» έχει αντικατασταθεί με την περιγραφή «Μείον: Δαπάνες άρθρων 22Α, 22Β και 22Γ του ν. 4172/2013» (εξωλογιστικά) προκειμένου να καταχωρείται το σύνολο δαπανών των άρθρων αυτών και όχι μόνο αυτές
του άρθρου 22Α. Ειδικότερα, στους κωδικούς αυτούς, μεταφέρονται τα δεδομένα που καταχωρούνται, κατά περίπτωση, στην ανάπτυξη του σχετικού Υποπίνακα που έχει δημιουργηθεί, στον οποίο περιλαμβάνονται τα ποσά των προσαυξημένων εκπτώσεων για τις:
✓ Δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας (Άρθρο 22Α, ν. 4172/2013).
✓ Δαπάνες άρθρου 22Β ν. 4172/2013 για τη χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος (σχετ. Ε.2031/2021 εγκύκλιος).
✓ Δαπάνες άρθρου 22Γ ν. 4172/2013 για τη χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης διαφημιστικής δαπάνης κατά τα φορολογικά έτη 2020 , 2021 και 2022 (σχετ. Ε.2033/2021 εγκύκλιος).

Είναι το άθροισμα 150+250+350+450.

Αφορούν ατομικές επιχειρήσεις που θα πραγματοποιήσουν δαπάνες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71Ε ΚΦΕ (σχετ. Ε.2189/2020 εγκύκλιος και η υπ' αριθμ. 31548/10.11.2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων-Β' 5021).

Είναι το άθροισμα 151+251+351+451.

✓ Συμπληρώνονται από το χρήστη. Στους κωδικούς αυτούς καταχωρούνται οι συνολικές προσαυξημένες αποσβέσεις για κόστος ενεργειακής απόδοσης του άρθρου 24 του ΚΦΕ, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα άρθρα 14 και 78 του ν. 4646/2019 (Α'2021) και του άρθρου 8 του ν. 4710/2020 (Α'142) και σύμφωνα με τις οδηγίες που δόθηκαν για την εφαρμογή του με την Ε.2206/2020 εγκύκλιο.
Διευκρινίζεται ότι οι προσαυξημένες αποσβέσεις διενεργούνται εξωλογιστικά με την αναγραφή τους στους υπόψη κωδικούς. Ο υπολογισμός τους άρχεται από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου το πάγιο
στοιχείο του ενεργητικού χρησιμοποιείται ή τίθεται σε υπηρεσία ως στοιχείο επί του οποίου έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες χαρακτηρισμένες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως συναφείς με ενεργειακή απόδοση ή εξοικονόμηση νερού (σχετ. ΠΟΛ.1221/2018 ΚΥΑ - Β'5557).

Συμπληρώνονται από το χρήστη. Αφορούν ατομικές επιχειρήσεις που εμπίπτουν στην έκπτωση προσαυξημένων κατά 50% εργοδοτικών εισφορών με βάση την ΠΟΛ.1244/2018 (Β'6044) κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Συμπληρώνονται από το χρήστη. Στους νέους αυτούς κωδικούς, καταχωρούνται οι προσαυξημένες αποσβέσεις για δαπάνες προμήθειας τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης καθώς και η προσαυξημένη έκπτωση για δαπάνες για την παραγωγή, διαβίβαση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση ηλεκτρονικών τιμολογίων για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης που αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΚΦΕ, με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 71ΣΤ του ΚΦΕ όπως προστέθηκε με τις διατάξεις του ν. 4701/2020 (Α' 128) και με την Α.1258/2020 (Β 5243) Απόφαση Διοικητή της ΑΑΔΕ.

Υπολογίζονται αυτόματα από το σύστημα ως εξής:
152= 140+141-(142)+143-(144)-(145)-(146)-(147)-(148)-(149)-(150)-(151) 252= 240+241-(242)+243-(244)-(245)-(246)-(247)-(248)-(249)-(250)-(251) 352= 340+341-(342)+343-(344)-(345)-(346)-(347)-(348)-(349)-(350)-(351) 452= 440+441-(442)+443-(444)-(445)-(446)-(447)-(448)-(449)-(450)-(451) 552= 540+541-(542)+543-(544)-(545)-(546)-(547)-(548)-(549)-(550)-(551) 553=352

Συμπληρώνονται από το χρήστη. Στους κωδικούς 259 και 559 «Φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα της παρ.1 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013 (παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα») καταχωρείται το φορολογητέο καθαρό αποτέλεσμα (κέρδος - ζημιά) της παρ.1 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013. Διευκρινίζεται ότι στον κωδ. 552 εμφανίζεται το συνολικό αποτέλεσμα της επιχείρησης από όλους τους κλάδους ενώ στους κωδ.259-559 περιοριστικά μόνο το αποτέλεσμα που προκύπτει από τον κλάδο ηλεκτρικών οχημάτων κλπ. Το εισόδημα αυτό φορολογείται με την εφαρμογή μειωμένου φορολογικού συντελεστή κατά πέντε (5) ποσοστιαίες μονάδες ανά φορολογικό συντελεστή κάθε κλιμακίου της κλίμακας και αποκτάται από την δραστηριότητα της παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη από την παραγωγή αυτήν και έως τη συμπλήρωση πέντε (5) κερδοφόρων φορολογικών ετών. (σχετ. Εγκύκλιος Ε.2051/2021). Το εισόδημα αυτό μεταφέρεται στους κωδ. 437-438 και 439-440 του Πίνακα 4Γ1 του Ε1 προκειμένου για κέρδη και ζημιές αντίστοιχα.

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. Είναι η διαφορά κωδ. 461 - Ασφαλιστικές Εισφορές αυτοαπασχολούμενων (πίνακας Ζ2, υποπίνακας του κωδικού 485, περίπτωση (7)).

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και 554 = 553. 

Στους κωδ. 901, 921, 941, 961 «Καθαρό εισόδημα άρθρου 5Γ του ν. 4172/2013» θα εμφανίζεται το πενήντα τοις εκατό (50%) των ποσών από επιχειρηματική δραστηριότητα ή και από αγροτική - βιολογική δραστηριότητα όπως αυτό προκύπτει από τους κωδ. 152, 252, 352 και 452. Επίσης, θα εμφανίζεται στον κωδικό 961 το πενήντα τοις εκατό (50%) του ποσού του κωδ.453 στην περ. στ' παρ. 2 άρθρου 12 ΚΦΕ. Εν συνεχεία, τα ποσά που θα προκύπτουν από τους νέους κωδικούς της γραμμής αυτής θα μεταφέρονται ως εξής: στους κωδ. 401-402 του Εντύπου Ε1 στην περίπτωση εισοδήματος επιχειρηματικής δραστηριότητας, στους κωδ. 461-462 του Εντύπου Ε1 στην περίπτωση εισοδήματος αγροτικής - βιολογικής δραστηριότητας και στους κωδ. 307-308 στην περίπτωση καθαρού εισοδήματος περ. στ' παρ. 2 άρθρου 12 ΚΦΕ. Το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%) του ως άνω καθαρού εισοδήματος απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α και συμπληρώνεται από το φορολογούμενο στους κωδ. 657-658 του Εντύπου Ε1 σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις.

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το άθροισμα 555 = 552+553+554. 

Στο νέο κωδικό 942 δηλώνονται από τον φορολογούμενο τα «Φορολογητέα καθαρά αποτελέσματα από αγροτική - βιολογική δραστηριότητα που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 4935/2022» προκειμένου να χορηγηθεί απαλλαγή κατά ποσοστό 50% από την καταβολή του φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, στην περίπτωση συνεργασίας προσώπων που ασκούν ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4935/2022 (Α'103) Διευκρινίζεται ότι στο νέο αυτό κωδικό ο φορολογούμενος δεν πρέπει να συμπεριλάβει τα κέρδη από τη διαχείριση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έως 500 KW και την παραγωγή αλιευτικών προϊόντων, Δραστηριότητες για τις οποίες δεν παρέχεται απαλλαγή από το φόρο (σχετ. οι υπό στοιχεία 127754 ΕΞ 2022 και 185340 ΕΞ 2022 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων). Σημειώνεται ότι ως παραγωγή αλιευτικών προϊόντων, νοείται αυτή που αφορά, μεταξύ άλλων, επιχειρήσεις ιχθυοκαλλιεργειών, οστρεοκαλλιεργειών και λοιπών μαλακίων μέσω υδατοκαλλιεργειών (σχετ. η Ε.2023/2020 εγκύκλιος).

Συμπληρώνονται από τον χρήστη.

Συμπληρώνονται από τον χρήστη.

Συμπληρώνονται από τον χρήστη.

Συμπληρώνονται από τον χρήστη.

Συμπληρώνονται από τον χρήστη.

Συμπληρώνονται από τον χρήστη.

Συμπληρώνονται από τον χρήστη.

Συμπληρώνονται από τον χρήστη.

Υπολογίζεται το άθροισμα των κωδικών 651+652+653+654.

Υπολογίζεται το άθροισμα των κωδικών 656+657+658+659.

Υπολογίζεται το άθροισμα των κωδικών 661+662+663+664.

Σχετική η Ε.2018/2023 εγκύκλιος.

Σχετική η Ε.2018/2023 εγκύκλιος.
Συμπληρώνονται από το χρήστη, μέσα από αναδυόμενο παράθυρο όπου επιλέγοντας τη δραστηριότητα,
εμφανίζεται ο ακόλουθος εσωτερικός πίνακας:
Επιλέγουμε «Εισαγωγή νέας εγγραφής» και στη συνέχεια, ανοίγοντας το πεδίο δραστηριότητα εμφανίζεται ο αντίστοιχος πίνακας πολλαπλών επιλογών:
Αν επιλεγεί ο αριθμός 1 της λίστας (Εξωτερικοί λογιστές - φοροτεχνικοί), δεν παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης των άλλων πεδίων.
Επιλέγω «Ενημέρωση» για τη συνέχεια της διαδικασίας.
Αν επιλεγεί ο αριθμός 2 της λίστας (Μεσίτες ακινήτων), στο είδος συναλλαγής ανοίγουν οι παρακάτω επιλογές:
Και στη συνέχεια, συμπληρώνουμε τα υπόλοιπα πεδία.
Επιλέγουμε «Ενημέρωση» για τη συνέχεια της διαδικασίας.
Αν η επιλογή στο πεδίο «Δραστηριότητα» είναι από τη λίστα τιμών 3.1. έως 3.6. δεν παρέχεται η δυνατότητα συμπλήρωσης του πεδίου «είδος συναλλαγής».
Μεταφορά των καταχωρήσεων του πίνακα στο Έντυπο.

Ελεύθερο κείμενο. Συμπληρώνεται από τον χρήστη.

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021