Οδηγός Συμπλήρωσης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων (έντυπο Ν) Φορολογικού Έτους 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΤΥΠΟ Ν 2023

Οδηγός Συμπλήρωσης Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων (έντυπο Ν) Φορολογικού Έτους 2022


Ιστορικό Εκδόσεων
1η ανάρτηση : 17/05/2023

Δυνάμει της Α. 1063/2023 Απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ Β' 3189/15-05-2023), ορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, καθορίστηκαν τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με αυτές και προσδιορίστηκε ο τρόπος υποβολής των ως άνω δηλώσεων με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας.

Σε συνέχεια των παραπάνω, με την Ε.2034/2023 εγκύκλιο δόθηκαν οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2022.

Για την πληρέστερη κατανόηση του εντύπου και την διευκόλυνση των φορολογούμενων και πριν περάσουμε στην απεικόνιση του εντύπου ανά σελίδα, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις για την συμπλήρωση αυτού:

Όλα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, όπως ορίζονται στο άρθρο 45 του ν. 4172/2013, έχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης φορολογίας ηλεκτρονικά για όλα τα εισοδήματα τους. (Σχετ. άρθρα: 2, 45 και 68 του ν. 4172/2013.)

Τα γραφεία αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων που εγκαθίστανται στην Ελλάδα βάσει των διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 27/1975, καθώς και οι ημεδαπές επιχειρήσεις που υπάγονται στις ίδιες διατάξεις, υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μόνο στην περίπτωση που αποκτούν φορολογητέο εισόδημα.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες οποιασδήποτε νομικής μορφής που φορολογούνται με της διατάξεις του ν. 27/1975 καθώς και του άρθρου 57 του ν. 4646/2019 υποβάλλουν τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος σε κάθε περίπτωση. Όταν δεν αποκτούν φορολογητέο εισόδημα συνυποβάλλεται με το έντυπο Ε3 η κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, καταχωρώντας υποχρεωτικά στον κωδικό 2018 τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν στα απαλλασσόμενα έσοδα, έτσι ώστε με την παράλληλη συμπλήρωση του κωδικού 559 του εντύπου Ν με τα ακαθάριστα έσοδα να οδηγούμαστε σε μηδενικό φορολογικό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση που αποκτούν και φορολογητέο εισόδημα, στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης καταχωρούν και τις δαπάνες που αντιστοιχούν στα έσοδα που φορολογούνται και δεν εκπίπτουν από αυτά σύμφωνα με της διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ΚΦΕ.

Η καταχώρηση των οικονομικών δεδομένων της επιχείρησης, εφ' όσον συντρέχει λόγος πρέπει να ξεκινάει από τους πίνακες έτσι ώστε να μεταφέρονται τα ποσά που δεν επιδέχονται τροποποιήσεις στους αντίστοιχους κωδικούς.

Οι κωδικοί στους οποίους μεταφέρονται ποσά για τα οποία απαιτείται η προηγούμενη συμπλήρωση των πινάκων είναι:

 • [579] συγκρίνεται με το ποσό του κωδικού [577] του πίνακα III. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ (ν. 3908/2011).
 • [574] συγκρίνεται με το ποσό του κωδικού [572] του πίνακα IV. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ (ν. 4399/2016).
 • [590] συγκρίνεται με το ποσό του κωδικού [592] του πίνακα V. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ (ν. 4887/2022).
 • [582] συγκρίνεται με το ποσό του κωδικού [584] του πίνακα VI. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ (ν. 4608/2019).
 • [586] συγκρίνεται με το ποσό του κωδικού [588] του πίνακα VII. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ (ν. 4864/2021).
 • Οι σχετικοί κωδικοί [590], [582] και [586] για το φορολογικό έτος 2022, λόγω μη πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων, θα παραμείνουν ανενεργοί.
 • [619] είναι προσυμπληρωμένος και μεταφέρεται το ποσό του φόρου που αναλογεί για το δηλωθέν εισόδημα στην Ελλάδα από τον πίνακα 8Α.
 • [090] «Φόρος που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε».
  Στον κωδικό 090 αναγράφεται το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε και υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση. Ο κωδικός είναι προσυμπληρωμένος μόνο για νομικά πρόσωπα με φορολογικό έτος 1/1 έως 31/12.
 • [052] προσυμπληρώνεται και μεταφέρονται τα ποσά των φόρων νομικών προσώπων που έχουν καταχωρηθεί της πίνακες 3Α1α και 3Α1δ.
 • [600] είναι προσυμπληρωμένος και μεταφέρεται το ποσό του φόρου που αναλογεί για το δηλωθέν εισόδημα στην Ελλάδα από τον πίνακα 8Β.
 • [015] έρχεται προσυμπληρωμένο από τους κωδικούς του εντύπου Ε3 και ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων μεταφέρεται το ποσό του κωδικού [047] του νέου εντύπου Ε3.
 • [116], [117] έρχονται προσυμπληρωμένοι από τους κωδικούς του εντύπου Ε3. Ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων μεταφέρεται το ποσό του κωδικού [529] του εντύπου Ε3.
 • Αν [529]>0 τότε [116] = [529].
 • Αν [529]<0 (αρνητικός αριθμός) τότε [117] =abs [529].
 • [118] Ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων μεταφέρεται το ποσό του κωδικού [732] του εντύπου Ε3.
 • [119] ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων μεταφέρεται το ποσό του κωδικού [733] του εντύπου Ε3.
 • [455] έρχεται προσυμπληρωμένο από τον κωδικό 2100 του εντύπου της φορολογικής αναμόρφωσης, που συνυποβάλλεται με το έντυπο Ε3.
 • [495] συγκρίνεται με το συνολικό ποσό του Πίνακα 4: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 48 Ν. 4172/2013.
 • [480] συγκρίνεται με το συνολικό ποσό του Πίνακα 7: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 48Α Ν. 4172/2013.
 • [752] έρχεται προσυμπληρωμένο από τον κωδικό [753] του πίνακα VIII. ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΟΓΩ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ - P.S.I. (ν. 4046/2012)
 • [504] μεταφέρεται αθροιστικά το ποσό των πεδίων 001 έως 011 του πίνακα 9Α «Δαπάνες άρθρου 22Β ν. 4172/2013 (Εξωλογιστικά)».
 • [509] μεταφέρεται αθροιστικά το ποσό των πεδίων 001 έως 002 του πίνακα 9Β «Δαπάνη για την εφαρμογή ηλεκτρ. Τιμολόγησης άρθρου 71ΣΤ (Εξωλογιστικά)».
 • [512] μεταφέρεται αθροιστικά το ποσό των πεδίων 001 έως 008 του πίνακα 9Γ «Προσαυξημένες αποσβέσεις άρθρου 24 ν. 4172/2013 (Εξωλογιστικά)» .
 • [513] μεταφέρεται αθροιστικά το ποσό των πεδίων 001 έως 010 του πίνακα 10Α «Αφορολόγητα έσοδα για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 47 του ν. 4172/2013».
 • [514] μεταφέρεται αθροιστικά το ποσό των πεδίων 001 έως 027 του πίνακα 10Β «Αφορολόγητα έσοδα για τα οποία δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 47 του ν. 4172/2013».

Νέοι κωδικοί του εντύπου που ισχύουν από το φορολογικό έτος 2022 και επόμενα.

 • [590] Απαλλαγή καταβολής φόρου ν. 4887/2022 (λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων).
 • [586] Απαλλαγή καταβολής φόρου ν. 4864/2021 (λόγω πραγματοποίησης επενδύσεων).
 • [516] Ποσό προσωρινών διαφορών που φορολογήθηκε λόγω διανομής σε προηγούμενα έτη.
 • [517] Διαφορά κερδών με βάση τις διατάξεις της παρ. 1Α του άρθρου 50 του ν. 4172/2013.
 • [518] Κέρδος που αποκτάται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 7 της ΣΑΔΦ Ελλάδος-Αλβανίας (περ. β παρ. 2 αρθ. 23 του ν. 2755/1999).
 • [519] Κέρδη από την εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας διεθνώς αναγνωρισμένης στο όνομα της επιχείρησης (αρθ. 71Α του ν. 4172/2013).
 • [372] Διανεμόμενα κέρδη τρέχοντος φορ/κού έτους από προσωρινές διαφορές ΔΛΠ/ΕΛΠ-ΦΒ για τα οποία έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος σε προηγούμενα έτη.
 • [373] Διανεμόμενα κέρδη τρέχοντος φορ/κού έτους από προσωρινές διαφορές ΔΛΠ/ΕΛΠ-ΦΒ για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος.
 • [392] Ποσό διανεμηθέντων κερδών φορ. έτους που έληξε από προσωρινές διαφορές ΔΛΠ/ΕΛΠ- ΦΒ για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος.
 • [393] Πλέον φόρος που αναλογεί.
 • [394] Ποσό διανεμηθέντων κερδών του φορολογικού έτους που έληξε από προσωρινές διαφορές ΔΛΠ/ΕΛΠ-ΦΒ για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος για εισόδημα του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013.
 • [395] Πλέον φόρος που αναλογεί.
 • Πίνακας V. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ν. 4887/2022).
  [591] Συνολική δικαιούμενη απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος βάσει της εκδοθείσας απόφασης.
  [592] Απαλλαγή καταβολής φόρου κατά το τρέχον φορολογικό έτος.
  [593] Υπόλοιπο ποσό φορολογικής απαλλαγής προς απόσβεση.
 • Πίνακας VII. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗ (ν.4864/2021).
  [587] Συνολική δικαιούμενη απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος βάσει της εκδοθείσας απόφασης ενδιάμεσης πιστοποίησης ή της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
  [588] Απαλλαγή καταβολής φόρου κατά το τρέχον φορολογικό έτος.
  [589] Υπόλοιπο απαλλαγής καταβολής φόρου.
 • Στον πίνακα 10 και στους υποπίνακες 10Α και 10Β προστέθηκαν κωδικοί ως κατωτέρω:
 • ​Υποπίνακας 10Α
  [010] Αποζημίωση ειδικού σκοπού στις υπηρεσίες ταξί, για την κάλυψη του αυξημένου κόστους καυσίμων κίνησης των οχημάτων που χρησιμοποιούν, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (άρθρο 83 ν. 4916/2022.
 • Υποπίνακας 10Β
  [023] Έκτακτη επιχορήγηση πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων κλπ. και των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές. (άρθρο 9 ν. 4890/2022).
  [024] Ενίσχυσης επιχειρήσεων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, (άρθρο 61 ν. 4919/2022).
  [025] Άμεση επιχορήγηση στην εταιρεία «Ellinair A.E.» για την αποκατάσταση της άμεσα συναρτώμενης με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 ζημίας που υπέστη (άρθρο 93 ν. 4941/2022).
  [026] Έκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν (άρθρο 68 ν. 4949/2022).
  [027] Ενίσχυση επιχειρήσεων γεωργικών εκμεταλλεύσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων (άρθρο 95 ν. 4982/2022).

Υποχρεωτικό πεδίο.
Ο κωδικός αριθμός 649 συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που δηλώνουν αν υπόκεινται σε έλεγχο υποχρεωτικό από νόμιμο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο (Σχετ. ν. 4336/2015 άρθρο 2Α1 & άρθρο 2 ν. 4308/2014) ή όχι.

Ο κωδικός αριθμός 657 συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 71Η του ν. 4172/2013.

Από το φορολογικό έτος 2020 και επόμενα για την υποστήριξη των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013, έχουν τροποποιηθεί οι κωδικοί από τους οποίους μεταφέρονται τα ποσά των κωδικών 001 και 003.

Στον κωδικό 001 μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 088 και τυχόν ποσό που υφίσταται στον κωδικό 100, προκειμένου να φορολογηθούν με τους προβλεπόμενους κατά περίπτωση συντελεστές των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 (22% ή 29% ή 10%) και ο σχετικός φόρος υπολογίζεται στον κωδικό 004.

Στον κωδικό 003 μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 888 , ώστε να είναι δυνατή η επαλήθευση με τον ΚΑ 039 «Ζημία παρελθουσών χρήσεων» στη δήλωση του επόμενου φορολογικού έτους.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που υπάρχει μεταφερόμενη ζημία στον κωδικό 888 και ταυτόχρονα είναι συμπληρωμένο ποσό στον κωδικό 100, τότε στον 001 μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 100 και στον κωδικό 003 το ποσό του κωδικού 888.

Στον κωδικό 087 μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 086 που είναι το ποσό κερδών που φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013 και αφορά στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου και ο σχετικός φόρος υπολογίζεται στον κωδικό 089.
Για να χρησιμοποιηθεί ο μειωμένος συντελεστής φορολόγησης θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο πεδίο στον κωδικό 686 ότι δηλαδή ο υπόχρεος υπάγεται στις ειδικές διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013.

Στον κωδικό 079 μεταφέρεται το ποσό των κερδών ή αποθεματικών που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται εκτός από αυτό που αντιστοιχεί στις διατάξεις του άρθρου 71Ζ (το άθροισμα δηλαδή των κωδικών 382, 383, 392, 393, 385 και 386 του εντύπου) που περιλαμβάνεται στον κωδικό 387, προκειμένου να υπαχθεί ξεχωριστά (αυτοτελώς) σε φορολόγηση κατά την εκκαθάριση του φόρου (μετά την αναγωγή του σε μικτό) και ο σχετικός φόρος υπολογίζεται στον κωδικό 080 (παραγρ. 1 άρθρο 47 ν. 4172/13, ΠΟΛ 1014/2018).

Στον κωδικό 091 μεταφέρεται το ποσό των κερδών που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται από τα κέρδη και αντιστοιχεί στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 71Ζ (το άθροισμα δηλαδή των κωδικών 388, 389, 394, 395, 390 και 391) που περιλαμβάνεται στον κωδικό 387, προκειμένου να υπαχθεί ξεχωριστά (αυτοτελώς) σε φορολόγηση κατά την εκκαθάριση του φόρου (μετά την αναγωγή του σε μικτό) και ο σχετικός φόρος υπολογίζεται στον κωδικό 092.

Οι κωδικοί 995 και 996 αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 27Α οι οποίες αφορούν στην αναβαλλόμενη φορολογία νομικών προσώπων των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 26 που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και ισχύουν φορολογικές απαιτήσεις που γεννώνται από το φορολογικό έτος 2016 και εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4340/2015.

Σε περίπτωση που τα παραπάνω νομικά πρόσωπα των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 26 εφαρμόσουν για το τρέχον φορολογικό έτος τις διατάξεις του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013, θα καταχωρήσουν στον κωδικό 995 το ποσό της φορολογικής απαίτησης του έτους αυτού το οποίο συμψηφίζεται με τον αναλογούντα φόρο (ΚΑ: 004 και 080).
Σε περίπτωση που το ποσό του ΚΑ: 995 είναι μεγαλύτερο του αθροίσματος των ΚΑ: 004+080, το υπόλοιπό του ή το συνολικό ποσό (ζημιογόνα αποτελέσματα) θα καταχωρηθεί στον κωδικό 996 καθόσον το ποσό της φορολογικής απαίτησης κατά το μέρος που δεν συμψηφίζεται είναι, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013, άμεσα εισπράξιμο από το Ελληνικό Δημόσιο.
Επισημαίνεται ότι αν το νομικό πρόσωπο έχει κάνει χρήση των φορολογικών κινήτρων του ν. 3908/2011, του ν. 4399/2016, του ν. 4887/2022, του ν. 4608/2019, του ν. 4864/2021, και του ν. 4030/2011 (παρ. Β2 άρθρου 43 και παρ.Β2 άρθρου 44) το ποσό της φορολογικής απαίτησης θα συμψηφίζεται με τον αναλογούντα φόρο (ΚΑ: 004+080) μειωμένο με το ποσό των κωδικών 579, 574, 590, 582, 586 και 575, αντίστοιχα. Σε αυτή την περίπτωση επηρεάζεται και ο υπολογισμός του κωδικού 700.

Οι κωδικοί 995 και 996 αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 27Α οι οποίες αφορούν στην αναβαλλόμενη φορολογία νομικών προσώπων των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 26 που εποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή τον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό και ισχύουν φορολογικές απαιτήσεις που γεννώνται από το φορολογικό έτος 2016 και εφεξής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4340/2015.
Σε περίπτωση που τα παραπάνω νομικά πρόσωπα των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 26 εφαρμόσουν για το τρέχον φορολογικό έτος τις διατάξεις του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013, θα καταχωρήσουν στον κωδικό 995 το ποσό της φορολογικής απαίτησης του έτους αυτού το οποίο συμψηφίζεται με τον αναλογούντα φόρο (ΚΑ: 004 και 080). Σε περίπτωση που το ποσό του ΚΑ: 995 είναι μεγαλύτερο του αθροίσματος των ΚΑ: 004+080, το υπόλοιπό του ή το συνολικό ποσό (ζημιογόνα αποτελέσματα) θα καταχωρηθεί στον κωδικό 996 καθόσον το ποσό της φορολογικής απαίτησης κατά το μέρος που δεν συμψηφίζεται είναι, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013, άμεσα εισπράξιμο από το Ελληνικό Δημόσιο. Επισημαίνεται ότι αν το νομικό πρόσωπο έχει κάνει χρήση των φορολογικών κινήτρων του ν. 3908/2011, του ν. 4399/2016, του ν. 4887/2022, του ν. 4608/2019, του ν. 4864/2021, και του ν. 4030/2011 (παρ. Β2 άρθρου 43 και παρ.Β2 άρθρου 44) το ποσό της φορολογικής απαίτησης θα συμψηφίζεται με τον αναλογούντα φόρο (ΚΑ: 004+080) μειωμένο με το ποσό των κωδικών 579, 574, 590, 582, 586 και 575, αντίστοιχα. Σε αυτή την περίπτωση επηρεάζεται και ο υπολογισμός του κωδικού 700.

Ο κωδικός 652 συμπληρώνεται από τους αγροτικούς συνεταιρισμούς και τις νομικές οντότητες που αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως Ομάδες και Οργανώσεις Παραγωγών, ώστε, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στα σχετικά Μητρώα, να εφαρμοστεί ο μειωμένος συντελεστής που ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.

Τον κωδικό 666 επιλέγουν τα πιστωτικά ιδρύματα της περίπτωσης 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, εφόσον έχουν ενταχθεί και για τα φορολογικά έτη που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 27Α και φορολογούνται με συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%) (Σχετ. ΠΟΛ.1141/2017, ΠΟΛ.1117/2018 και Ε.2051/2019).

Τον κωδικό 686 επιλέγουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκειμένου να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013.
Με την επιλογή του παραπάνω κωδικού παρέχεται η δυνατότητα τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες να χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς 388, 389, 394, 395, 390, 391, 086 και 848 και κατά συνέπεια τους κωδικούς 087, 089, 091, 092 και 093 που εμφανίζονται προσυμπληρωμένοι στο έντυπο. Σε διαφορετική περίπτωση οι παραπάνω κωδικοί θα παραμένουν ανενεργοί.

Σημείωση: Το άρθρο 71Ζ προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4710/2020 (ΦΕΚ Α' 142/23-07-2020) και εφαρμόζεται για δαπάνες που πραγματοποιούνται και εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 01.01.2020 και μετά, σύμφωνα με την παράγραφο 51 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 11 του ν. 4710/2020.

Οι κωδικοί 655 και 656 αφορούν την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων από νομικό πρόσωπο σε λήπτη φορολογούμενο (νομικό πρόσωπο) που δεν έχει διακρατήσει το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής επί είκοσι τέσσερις (24) μήνες, αλλά πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της παραγράφου 1 ή της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ΚΦΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση του πίνακα 4 του εντύπου Ν.
Ειδικότερα σε περίπτωση που ο λήπτης νομικό πρόσωπο των εισπραττόμενων μερισμάτων που δεν απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος με βάση τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 4172/2013, ζητήσει προσωρινά απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος με κατάθεση αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 48, θα πρέπει να αναγράψει στον ίδιο πίνακα τα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής (ΠΟΛ.1039/2015 εγκύκλιος) και ταυτόχρονα να συμπληρώσει τον κωδικό 656 με την ένδειξη ΝΑΙ.
Αντίθετα, σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει την περίοδο των 24 μηνών έχει επιλέξει να μην καταθέσει εγγυητική επιστολή και επομένως να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις, θα συμπληρώσει τον κωδικό 655 (και τον κωδικό 656 με την ένδειξη «ΟΧΙ») και στη συνέχεια θα πρέπει να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση, χωρίς κυρώσεις, για το ίδιο φορολογικό έτος μόλις συμπληρωθεί η προϋπόθεση διακράτησης του ποσοστού συμμετοχής (2 έτη) προκειμένου να φορολογηθεί με τη μέθοδο της απαλλαγής. Τυχόν επιπλέον χρεωστικά ποσά που προκύπτουν από την εκκαθάριση της τροποποιητικής δήλωσης βεβαιώνονται.

Οι κωδικοί 655 και 656 αφορούν την απαλλαγή ενδοομιλικών μερισμάτων από νομικό πρόσωπο σε λήπτη φορολογούμενο (νομικό πρόσωπο) που δεν έχει διακρατήσει το ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής επί είκοσι τέσσερις (24) μήνες, αλλά πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις της παραγράφου 1 ή της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ΚΦΕ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση του πίνακα 4 του εντύπου Ν.
Ειδικότερα σε περίπτωση που ο λήπτης νομικό πρόσωπο των εισπραττόμενων μερισμάτων που δεν απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος με βάση τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 4172/2013, ζητήσει προσωρινά απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος με κατάθεση αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 48, θα πρέπει να αναγράψει στον ίδιο πίνακα τα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής (ΠΟΛ.1039/2015 εγκύκλιος) και ταυτόχρονα να συμπληρώσει τον κωδικό 656 με την ένδειξη ΝΑΙ.
Αντίθετα, σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει την περίοδο των 24 μηνών έχει επιλέξει να μην καταθέσει εγγυητική επιστολή και επομένως να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις, θα συμπληρώσει τον κωδικό 655 (και τον κωδικό 656 με την ένδειξη «ΟΧΙ») και στη συνέχεια θα πρέπει να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση, χωρίς κυρώσεις, για το ίδιο φορολογικό έτος μόλις συμπληρωθεί η προϋπόθεση διακράτησης του ποσοστού συμμετοχής (2 έτη) προκειμένου να φορολογηθεί με τη μέθοδο της απαλλαγής. Τυχόν επιπλέον χρεωστικά ποσά που προκύπτουν από την εκκαθάριση της τροποποιητικής δήλωσης βεβαιώνονται.

Στον κωδικό 004 υπολογίζεται ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα κέρδη όπως προκύπτουν από τον κωδικό 001 ως ακολούθως:
α) με συντελεστή 22% (νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες ανεξαρτήτως κατηγορίας βιβλίων) καθώς επίσης και
β) με συντελεστή 10% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α' 201/12-12-2019) και εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2020 και μετά, σύμφωνα με την παράγραφο 20 του άρθρου 66 του ιδίου νόμου, για το ποσό των κερδών που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών Επισημαίνεται ότι για να χρησιμοποιηθεί ο μειωμένος συντελεστής φορολόγησης 10% θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο πεδίο (κωδικός 652) ότι ο υπόχρεος είναι εγγεγραμμένος στο Μητρώο του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 ή στο Μητρώο Οργανώσεων Παραγωγών και Ομάδων και
γ) με συντελεστή 17% για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προκειμένου να έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013. Η δυνατότητα χρησιμοποίησης του ανωτέρω συντελεστή προϋποθέτει την προηγούμενη επιλογή του κωδικού 686.
δ) Ειδικά τα πιστωτικά ιδρύματα της περίπτωσης 1 της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014, εφόσον έχουν ενταχθεί και για τα φορολογικά έτη που υπάγονται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 27Α, φορολογούνται με συντελεστή είκοσι εννέα τοις εκατό (29%). Για να χρησιμοποιηθεί ο συντελεστής φορολόγησης 29% θα πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί το αντίστοιχο πεδίο στον κωδικό 666 ότι ο υπόχρεος υπάγεται στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 27Α.

Ο κωδικός 080 προ-συμπληρώνεται αυτόματα και είναι ο φόρος του ποσού αποθεματικών ή κερδών που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται (κωδικός 079) και για το οποίο δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (παραγρ.1 άρθρο 47 ν. 4172/2013).
Ο φόρος που προκύπτει από τη φορολόγηση του ποσού αυτού, δεδομένου ότι αποτελεί φόρο επί κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, συμψηφίζεται με τους αναφερόμενους στην παρ.3 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 φόρους, εφαρμοζομένων όσων έχουν διευκρινισθεί από τη Διοίκηση αναφορικά με την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος, χωρίς όμως να βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 71 του ίδιου νόμου (ΠΟΛ.1014/2018 εγκύκλιος).

Στον κωδικό 089 υπολογίζεται ο φόρος που αναλογεί στα φορολογητέα κέρδη της παρ. 2 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013 και προκύπτει από το ποσό του κωδικού 087 του εντύπου.

Ο κωδικός 092 προ-συμπληρώνεται αυτόματα και είναι ο φόρος του αναλογούντος στο εισόδημα της παρ. 2 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013 ποσού αποθεματικών ή κερδών που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται (κωδικός 091 του εντύπου) και για το οποίο δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Ο φόρος που προκύπτει από τη φορολόγηση του ποσού αυτού, δεδομένου ότι αποτελεί φόρο επί κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα, συμψηφίζεται με τους αναφερόμενους στην παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 φόρους, εφαρμοζομένων όσων έχουν διευκρινισθεί από τη Διοίκηση αναφορικά με την εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος, χωρίς όμως να βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου με βάση τις διατάξεις του άρθρου 71 του ίδιου νόμου (ΠΟΛ.1014/2018 εγκύκλιος).

Στον κωδικό 761 μεταφέρεται αυτόματα το ποσό του κωδικού 756 του πίνακα 6.

Στον κωδικό 762 μεταφέρεται αυτόματα το ποσό του κωδικού 757 του πίνακα 6.

Οι κωδικοί 761 και 762 αφορούν τα πιστωτικά ιδρύματα, για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 93 του ν. 4605/2019 και απαραίτητα προηγουμένως συμπληρώνουν τον πίνακα 6.

Σημείωση: Για τους κωδικούς 761 και 762 θα αναφερθούμε αναλυτικά στο εδάφιο για τη συμπλήρωση του πίνακα 6.

Οι κωδικοί 579, 574, 590, 582, 586 και 575 συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει χρήση των εν λόγω κινήτρων προκειμένου να αφαιρεθεί το ποσό της απαλλαγής από την καταβολή φόρου κατά το τρέχον φορολογικό έτος λόγω πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 3908/2011 (φορολογική απαλλαγή ν. 3908/2011), του ν. 4399/2016 (φορολογική απαλλαγή ν. 4399/2016), του ν. 4887/2022 (φορολογική απαλλαγή) του ν. 4608/2019 (φορολογική απαλλαγή ν. 4608/2019), του 4864/2021 (φορολογική απαλλαγή ν. 4864/2021), καθώς και το διπλάσιο ποσό του μισθώματος που καταβάλλεται για τη χρήση ακινήτου στην περιοχή Γεράνι - Μεταξουργείο, με βάση τις διατάξεις της παρ.Β2 των άρθρων 43 και 44 του ν. 4030/2011 (φορολογικά κίνητρα αποκατάστασης κτιρίων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας), αντίστοιχα.

Ο κωδικός 579 συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει χρήση του εν λόγω κινήτρου προκειμένου να αφαιρεθεί το ποσό της απαλλαγής από την καταβολή φόρου κατά το τρέχον φορολογικό έτος λόγω πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων, στα πλαίσια των διατάξεων του ν. 3908/2011 (φορολογική απαλλαγή ν. 3908/2011).
Ειδικά για τον κωδικό 579 (Απαλλαγή καταβολής φόρου ν. 3980/2011) το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται μετά την αφαίρεση από τον αναλογούντα φόρο του φόρου που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους (μετά την αναγωγή του σε μικτό ποσό). Ο κωδικός 579 πρέπει να ισούται με τον κωδικό 577.

Ο κωδικός 574 (Απαλλαγή καταβολής φόρου ν. 4399/2016) συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει χρήση του υπόψη κινήτρου προκειμένου να αφαιρεθεί το ποσό της απαλλαγής από την καταβολή φόρου κατά το τρέχον φορολογικό έτος λόγω πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 4399/2016 (φορολογική απαλλαγή ν. 4399/2016), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τον ν. 4605/2019.

Με βάση τις διατάξεις της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 10 του ν. 4399/2016, στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του υπόψη νόμου παρέχεται το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόποσο αποθεματικό.
Ως κέρδη που προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία νοούνται τα φορολογητέα κέρδη, μετά την αφαίρεση των φορολογικών ζημιών παρελθουσών ετών, δηλαδή τα κέρδη που αναγράφονται στον κωδικό 048 , καθώς και αυτά που προκύπτουν με βάση τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε. και αναγράφονται στους κωδικούς 079 και 091. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για το ποσό της φορολογικής απαλλαγής που υπολογίζεται κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3908/2011 (κωδικός 579).

Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 20 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι η καταβολή της ενίσχυσης ή η χρήση της ωφέλειας από τον δικαιούχο μπορεί να πραγματοποιείται είτε εφάπαξ με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου είτε σταδιακά και εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω προϋποθέσεις.

Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με τη δημοσίευση της απόφασης πιστοποίησης της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του επενδυτικού σχεδίου ή της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου.
Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εντός δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της ωφέλειας με τους ακόλουθους περιορισμούς που ισχύουν σωρευτικά:
αα. η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να μην υπερβαίνει, κατ' έτος, το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, με εξαίρεση την περίπτωση της μη πλήρους αξιοποίησής του κατά τα προηγούμενα φορολογικά έτη λόγω έλλειψης επαρκών κερδών.
Στην περίπτωση αυτή, εναπομείναν ποσό ενίσχυσης από προηγούμενα φορολογικά έτη προστίθεται στο ανωτέρω υπολογιζόμενο μέγιστο ετήσιο ποσό δικαιούμενης ενίσχυσης,
ββ. η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να μην υπερβαίνει το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, μέχρι το φορολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης. Ο κωδικός 574 πρέπει να ισούται με τον κωδικό 572.

Σημείωση: Στην Ε. 2034/2023 εγκύκλιο υπάρχει αναλυτικό παράδειγμα επιχείρησης που υπήγαγε επενδυτικό της σχέδιο σε καθεστώς ενίσχυσης για το κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής και τον αντίστοιχο υπολογισμό του ποσού της φορολογικής απαλλαγής που οφείλει να καταχωρήσει στον κωδικό 574.

Ο κωδικός 590 (Απαλλαγή καταβολής φόρου ν. 4887/2022) συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει χρήση του υπόψη κινήτρου προκειμένου να αφαιρεθεί το ποσό της απαλλαγής από την καταβολή φόρου κατά το τρέχον φορολογικό έτος λόγω πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 4887/2022 (φορολογική απαλλαγή ν. 4887/2022).

Με βάση τις διατάξεις της περ. α' της παρ.1 του άρθρου 9 του ν. 4887/2022, στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του υπόψη νόμου παρέχεται το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής, η οποία συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση την οικεία φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους.
Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ο οποίος αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και συνιστά ισόποσο αποθεματικό, το οποίο τηρείται σε διακριτό λογαριασμό στις οικονομικές τους καταστάσεις.
Ως κέρδη που προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία νοούνται τα φορολογητέα κέρδη, μετά την αφαίρεση των φορολογικών ζημιών παρελθουσών ετών, δηλαδή τα κέρδη που αναγράφονται στον κωδικό 048, καθώς και αυτά που προκύπτουν με βάση τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε. και αναγράφονται στους κωδικούς 079 και 091.
Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι η καταβολή της ενίσχυσης ή η χρήση της ωφέλειας από τον δικαιούχο μπορεί να πραγματοποιείται ειτε εφάπαξ, με την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου, είτε σταδιακά και εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω προϋποθέσεις.

Το δικαίωμα έναρξης χρήσης της ωφέλειας του κινήτρου της φορολογικής απαλλαγής θεμελιώνεται με την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) ή του εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) του κόστους του επενδυτικού σχεδίου από το αρμόδιο όργανο ελέγχου με την έκδοση της απόφασης εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της έκθεσης ελέγχου της επένδυσης ή της ημερομηνίας υποβολής συμπληρωματικών στοιχείων.
Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής εντός δεκαπέντε (15) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης της ωφέλειας με τους ακόλουθους περιορισμούς που ισχύουν σωρευτικά:

αα. η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να μην υπερβαίνει, κατ' έτος, το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, με εξαίρεση την περίπτωση της μη πλήρους αξιοποίησής του κατά τα προηγούμενα φορολογικά έτη λόγω έλλειψης επαρκών κερδών.
Στην περίπτωση αυτή, εναπομείναν ποσό ενίσχυσης από προηγούμενα φορολογικά έτη προστίθεται στο ανωτέρω υπολογιζόμενο μέγιστο ετήσιο ποσό δικαιούμενης ενίσχυσης,

ββ. η ενίσχυση που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος να μην υπερβαίνει το 1/3 του συνολικού εγκεκριμένου ποσού της φορολογικής απαλλαγής, μέχρι το φορολογικό έτος της έκδοσης της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.

Ωστόσο, λόγω μη πιστοποίησης της πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων εντός του φορολογικού έτους 2022, ο ως άνω κωδικός μένει ανενεργός για το έτος αυτό.

Ο κωδικός 582 (Απαλλαγή καταβολής φόρου ν. 4608/2019) συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει χρήση του υπόψη κινήτρου προκειμένου να αφαιρεθεί το ποσό της απαλλαγής από την καταβολή φόρου κατά το τρέχον φορολογικό έτος λόγω πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 4608/2019 (φορολογική απαλλαγή ν. 4608/2019).

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4608/2019, οι επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές μπορεί με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε. να λάβουν φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μετά από την αφαίρεση του φόρου του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, ο οποίος αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται.
Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αποθεματικό. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ο οποίος αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) και συνιστά ισόποσο αποθεματικό, το οποίο τηρείται σε διακριτό λογαριασμό στις οικονομικές τους καταστάσεις.
Ως κέρδη που προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία νοούνται τα φορολογητέα κέρδη, μετά την αφαίρεση των φορολογικών ζημιών παρελθουσών ετών, δηλαδή τα κέρδη που αναγράφονται στον κωδικό 048, καθώς και αυτά που προκύπτουν με βάση τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε. και αναγράφονται στους κωδικούς 079 και 091.

Ο κωδικός 582 πρέπει να ισούται με τον κωδικό 584.
Ο ως άνω κωδικός μένει ανενεργός για το φορολογικό έτος 2022, λόγω μη πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων εντός του έτους αυτού.

Ο κωδικός 586 (Απαλλαγή καταβολής φόρου ν. 4864/2021) συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει χρήση του υπόψη κινήτρου προκειμένου να αφαιρεθεί το ποσό της απαλλαγής από την καταβολή φόρου κατά το τρέχον φορολογικό έτος λόγω πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων, στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 4864/2021 (φορολογική απαλλαγή ν. 4864/2021).

Με βάση την περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4864/2021, οι επενδύσεις που χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές μπορεί, με απόφαση της Δ.Ε.Σ.Ε., να λάβουν φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, μετά από την αφαίρεση του φόρου του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, ο οποίος αναλογεί στα κέρδη που διανέμονται ή αναλαμβάνονται. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής συνιστά ισόποσο αποθεματικό, το οποίο σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης φορολογείται σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4172/2013. Ο φορέας μπορεί να αξιοποιήσει το σύνολο της δικαιούμενης φορολογικής απαλλαγής μέσα σε δεκαπέντε (15) φορολογικά έτη και όχι σε διάστημα μικρότερο των τριών (3) φορολογικών ετών από το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος χρήσης του κινήτρου. Διευκρινίζεται ότι ως κέρδη που προκύπτουν με βάση τη φορολογική νομοθεσία νοούνται τα φορολογητέα κέρδη, μετά την αφαίρεση των φορολογικών ζημιών παρελθουσών ετών, δηλαδή τα κέρδη που αναγράφονται στον κωδικό 048, καθώς και αυτά που προκύπτουν με βάση τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε. και αναγράφονται στους κωδικούς 079 και 091.

Ωστόσο, λόγω μη πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων εντός του φορολογικού έτους 2022, ο ως άνω κωδικός μένει ανενεργός για το έτος αυτό.

Ο κωδικός 575 συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που έχουν κάνει χρήση του εν λόγω κινήτρου προκειμένου να αφαιρεθεί το διπλάσιο ποσό του μισθώματος που καταβάλλεται για τη χρήση ακινήτου στην περιοχή Γεράνι - Μεταξουργείο, με βάση τις διατάξεις της παρ. Β2 των άρθρων 43 και 44 του ν. 4030/2011(φορολογικά κίνητρα αποκατάστασης κτιρίων στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας).

Ο κωδικός 700 υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα και είναι το αλγεβρικό άθροισμα των παραπάνω κωδικών {(004)+(080)+(089)+(092)+(761)}-{(762)+(579)+(574)+(590)+(582)+(586)+(575)}.

Ο κωδικός 619 είναι προσυμπληρωμένος και σε αυτόν αναγράφεται ο φόρος αλλοδαπής που έχει καταβληθεί σε χώρα με την οποία υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με την Ελλάδα. Το εν λόγω ποσό φόρου μεταφέρεται από τον πίνακα 8Α και συγκεκριμένα από το πεδίο του συνολικού φόρου που αναλογεί στην Ελλάδα για εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, σε χώρες με τις οποίες υφίσταται ΣΑΔΦ.

Το ποσό του κωδικού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τα φορολογητέα κέρδη του νομικού προσώπου, δηλαδή το άθροισμα των ποσών των ΚΑ: 004+080+089+092 μειωμένο κατά το ποσό της φορολογικής απαίτησης του άρθρου 27Α ν. 4172/2013 (ΚΑ: 995). Το ποσό που τελικά μεταφέρεται στον κωδικό 619 αφαιρείται κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών φόρων της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013, σύμφωνα με την Ε. 2089/2021 εγκύκλιο.

Σημείωση: Στον πίνακα 8 θα αναφερθούμε αναλυτικά παρακάτω. 

Στον κωδικό 009 αναγράφεται το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε και δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση, τόσο για εισοδήματα του τρέχοντος φορολογικού έτους, όσο και για εισοδήματα προηγούμενων φορολογικών ετών (αποθεματικά) σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους. Επίσης, στον κωδικό αυτό αναγράφεται και το ποσό που καταβλήθηκε με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 (μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας και οχήματος Δ.Χ.) σε περίπτωση που η υπεραξία από την ως άνω μεταβίβαση διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί και υπαχθεί σε φορολογία με βάση τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4172/2013, καθώς και ο φόρος που καταβλήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ.1146/1972 από τη μεταβίβαση αυτοκινήτου ΙΧ από επιχείρηση που τηρεί απλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση που η προκύπτουσα υπεραξία φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις.

Στον κωδικό 090 αναγράφεται το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε και υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση (επιχειρηματικές συναλλαγές - τόκοι - μερίσματα). Επίσης, συμπεριλαμβάνεται και ο προκαταβλητέος φόρος μηχανικών και αρχιτεκτόνων της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013.
Ο κωδικός είναι προσυμπληρωμένος μόνο για νομικά πρόσωπα με φορολογικό έτος 1/1 έως 31/12.
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση εισφοράς όλου ή μέρους δημόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε κοινοπραξία ή εταιρεία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος, προκειμένου να εφαρμοστούν τα τέσσερα τελευταία εδάφια της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 64 του ν. 4172/2013 θα πρέπει ο αρχικός ανάδοχος, εφόσον το ποσό του παρακρατηθέντος φόρου (3%) έχει καταχωρηθεί στον κωδικό 090 (μέσω αποστολής του ηλεκτρονικού αρχείου βεβαιώσεων) να το διαγράψει από τον αντίστοιχο κωδικό έτσι ώστε αυτό να συμψηφισθεί, με σχετική βεβαίωση που θα χορηγήσει, από τον αναλογούντα φόρο της κατασκευάστριας εταιρείας ή κοινοπραξίας (σχετ. η ΠΟΛ.1045/2018 Απόφαση Α.Α.Δ.Ε.).

Στον κωδικό 008 προσυμπληρώνεται από το αρχείο του Taxis το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε από το νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα το προηγούμενο φορολογικό έτος.
Προσοχή: Εάν το ποσό έχει διαφοροποιηθεί για οποιοδήποτε λόγο τότε ο φορολογούμενος πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., για τη διόρθωση αυτού και στη συνέχεια να υποβάλει τη δήλωση μέσω TAXISnet.

Ο κωδικός 052 προσυμπληρώνεται με το ποσό του αναλογούντος φόρου εισοδήματος (ο οποίος υπολογίζεται με την εφαρμογή του εκάστοτε ισχύοντος συντελεστή φορολογίας εισοδήματος) κατά το μέρος που αφορά στα διανεμόμενα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που προβαίνει στη διανομή κερδών της ημεδαπής (Ε.1147/2018 εγκύκλιος ΑΑΔΕ), προκειμένου για τα μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία από ημεδαπή θυγατρική της, όταν δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4172/2013, δηλαδή τα ποσά των φόρων νομικών προσώπων που έχουν καταχωρηθεί στους πίνακες 3Α1α και 3Α1δ, στα οποία περιλαμβάνονται και τα μερίσματα που εισπράττουν μέλη των κοινοπραξιών λόγω συμμετοχής τους σε αυτές (ΠΟΛ.1121/2015).

Σε περίπτωση που το ποσό του φόρου που αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τα φορολογητέα κέρδη του νομικού προσώπου, δηλαδή από το άθροισμα των ποσών του φόρου των ΚΑ 004 και ΚΑ 089 μειωμένο με το ποσό της φορολογικής απαίτησης του άρθρου 27Α ν. 4172/2013 (ΚΑ: 995), η επιπλέον διαφορά δεν επιστρέφεται, καθόσον με βάση τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013 επιστρέφεται μόνο το επιπλέον ποσό που αντιστοιχεί στον φόρο που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν και για διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων. Στην περίπτωση αυτή το ποσό του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, κατά το μέρος που αφορά στα διανεμόμενα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που προβαίνει στη διανομή κερδών, υπολογίζεται με βάση τον ισχύοντα κατά τον χρόνο διανομής συντελεστή.

Στον κωδικό 111 αναγράφεται ο φόρος που έχει ήδη καταβληθεί με βάση τις προηγούμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος από τα πρώην νομικά πρόσωπα της παρ.1 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 και ο οποίος αντιστοιχεί στα τεκμαρτά κέρδη της οικοδομής της οποίας ολοκληρώθηκε η ανέγερση, ανεξάρτητα από το αν η οικοδομική άδεια εκδόθηκε πριν ή μετά την 1.1.2006.

Ειδικά, τα πρώην νομικά πρόσωπα της παρ.4 του άρθρου 2 του ν. 2238/1994 συμψηφίζουν φόρο που προέρχεται μόνο από πωλήσεις ημιτελών οικοδομών που πραγματοποιήθηκαν μέχρι 31.12.2013, η κατασκευή των οικοδομών αυτών ολοκληρώθηκε το φορολογικό έτος 2022 και των οποίων η οικοδομική άδεια εκδόθηκε μετά την 1.1.2006.

Ο κωδικός 751 συμπληρώνεται από τις τραπεζικές επιχειρήσεις και αναγράφεται το μέρος του πιστωτικού υπολοίπου προηγούμενων χρήσεων (φορολογικών ετών 2017, 2018, 2019 2020 και 2021) που συμψηφίζεται με τον φόρο εισοδήματος του φορολογικού έτους 2022, μειωμένο με το ποσό της φορολογικής απαίτησης του άρθρου 27Α ν. 4172/2013 (ΚΑ: 995), κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 4046/2012.

Ο κωδικός 600 είναι και αυτός προσυμπληρωμένος, όπως ο 619, και σε αυτόν αναγράφεται ο φόρος αλλοδαπής που έχει καταβληθεί σε χώρα με την οποία δεν υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με την Ελλάδα. Το εν λόγω ποσό φόρου μεταφέρεται από τον πίνακα 8Β και συγκεκριμένα από το πεδίο του συνολικού φόρου που αναλογεί στην Ελλάδα για εισόδημα που προκύπτει στην αλλοδαπή, σε χώρες με τις οποίες δεν υφίσταται ΣΑΔΦ.
Το ποσό του κωδικού δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τα φορολογητέα κέρδη του νομικού προσώπου, το άθροισμα δηλαδή των ποσών των ΚΑ 004 + 080 + 089 + 092 μειωμένο κατά το ποσό της φορολογικής απαίτησης του άρθρου 27Α ν. 4172/2013 (ΚΑ: 995) πλέον του ποσού του φόρου αλλοδαπής που έχει καταβληθεί σε χώρα με την οποία υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας με την Ελλάδα (ΚΑ 619).

Σημείωση: Για τους κωδικούς 619 και 600 θα αναφερθούμε αναλυτικά στο εδάφιο για τη συμπλήρωση του πίνακα 8.

Υπολογίζεται από το σύστημα αυτόματα και είναι το άθροισμα των ακόλουθων κωδικών:
[701]=[619]+[009]+[090]+[008]+[052]+[111]+[751]+[600]

Υπολογίζεται από το σύστημα αυτόματα. 

Υπολογίζεται από το σύστημα αυτόματα.

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα για τις αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες εντός του ίδιου φορολογικού έτους.
[014]=[051]

Υπολογίζεται αυτόματα από τον πίνακα 3Α4 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Όσον αφορά τον κωδικό 006 και με αφορμή τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4283/2014, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες τυγχάνουν μισθωτές ακίνητης περιουσίας των Ιερών Μονών του Αγίου Όρους, τα τέλη χαρτοσήμου θα αποδίδονται από τον μισθωτή για το φορολογικό έτος 2019 και επόμενα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος με τη συμπλήρωση του κωδικού 212.

Υπολογίζεται η εισφορά υπέρ ΟΓΑ που επιβάλλεται στο ποσό του κωδικού 006 (20% επί του ποσού του κωδικού 006).

Ο κωδικός 911 αφορά τους υπόχρεους καταβολής του τέλους επιτηδεύματος του ν. 3986/2011, υπολογίζεται από το σύστημα και είναι προεκτυπωμένος στη φόρμα της δήλωσης, καθόσον συμβεβαιώνεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Από το φορολογικό έτος 2022 και εφεξής, κατ' εφαρμογή της παρ. 3α του άρθρου 31 του ν. 3986/2011, όπως προστέθηκε με το άρθρο 180 του ν. 4972/2022, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που αυξάνουν κατά τουλάχιστον τρία δωδέκατα (3/12) τις θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης εντός ενός φορολογικού έτους (εν προκειμένω, του φορολογικού έτους 2022) σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Η εξαίρεση χορηγείται με την προϋπόθεση ότι τα ακαθάριστα έσοδά τους κατά το φορολογικό έτος που εφαρμόζεται η εξαίρεση δεν ξεπερνούν τα δύο (2) εκατομμύρια ευρώ.
Για την εξαίρεση από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος, εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην εκδοθείσα κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Α. 1040/2023 (Β'2122).

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα [702]=[011]+[014]+[006]+[007]+[911]

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα Αν [702]-[012]>=0 τότε [704]=[702]-[012]

Αν [704] > 0 τότε [703]=0 [704] και [703] δεν μπορούν να συνυπάρχουν

Υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα Αν [702]-[012]<0 τότε [703]=([702]-[012])

Αν [703] > 0 τότε [704]=0 [704] και [703] δεν μπορούν να συνυπάρχουν

Στον κωδικό 749 αναγράφεται το μέρος του πιστωτικού υπολοίπου της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 4046/2012 που προκύπτει στο φορολογικό έτος 2022 και μεταφέρεται για συμψηφισμό με τον φόρο εισοδήματος των πέντε (5) επόμενων φορολογικών ετών, προκειμένου να διαχωριστεί από το πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή (κωδικός 750).

Στον κωδικό 749 αναγράφεται το μέρος του πιστωτικού υπολοίπου της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του ν. 4046/2012 που προκύπτει στο φορολογικό έτος 2022 και μεταφέρεται για συμψηφισμό με τον φόρο εισοδήματος των πέντε (5) επόμενων φορολογικών ετών, προκειμένου να διαχωριστεί από το πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή (κωδικός 750).

Στον κωδικό 015 εμφανίζονται τα ακαθάριστα έσοδα χρήσης από επιχειρηματική δραστηριότητα της κάθε οντότητας. Εμφανίζεται προσυμπληρωμένο, βάσει των στοιχείων του Ε3. Ανεξάρτητα από την κατηγορία βιβλίων μεταφέρεται το ποσό του κωδικού 047 του εντύπου Ε3.

Οι κωδικοί 116, 117, 118 και 119 αφορούν όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους είτε με βάση τα Δ.Λ.Π. είτε με τα Ε.Λ.Π. Επισημαίνεται, ότι οι κωδικοί 118 και 119 αφορούν μόνο αυτούς που εμφανίζουν διαφορές φορολογικής και λογιστικής βάσης, καθόσον διαφορετικά θα συμπληρώνονται μόνο οι κωδικοί 116 και 117, αντίστοιχα. Στον κωδικό 116 μεταφέρεται το θετικό ποσό του κωδικού 529 του εντύπου Ε3. Αν στον κωδικό 529 προκύπτει αρνητικό ποσό αυτό μεταφέρεται στον κωδικό 117.

Οι κωδικοί 118 και 119 προσσυμπληρώνονται από τον πίνακα Ε του εντύπου Ε3 (Πίνακας προσωρινών διαφορών μεταξύ Φορολογικής - Λογιστικής βάσης) με τα ποσά των κωδικών 732 και 733 αντίστοιχα.

Οι κωδικοί 116, 117, 118 και 119 αφορούν όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους είτε με βάση τα Δ.Λ.Π. είτε με τα Ε.Λ.Π. Επισημαίνεται, ότι οι κωδικοί 118 και 119 αφορούν μόνο αυτούς που εμφανίζουν διαφορές φορολογικής και λογιστικής βάσης, καθόσον διαφορετικά θα συμπληρώνονται μόνο οι κωδικοί 116 και 117, αντίστοιχα. Στον κωδικό 116 μεταφέρεται το θετικό ποσό του κωδικού 529 του εντύπου Ε3. Αν στον κωδικό 529 προκύπτει αρνητικό ποσό αυτό μεταφέρεται στον κωδικό 117.

Οι κωδικοί 118 και 119 προσσυμπληρώνονται από τον πίνακα Ε του εντύπου Ε3 (Πίνακας προσωρινών διαφορών μεταξύ Φορολογικής - Λογιστικής βάσης) με τα ποσά των κωδικών 732 και 733 αντίστοιχα.

Οι κωδικοί 116, 117, 118 και 119 αφορούν όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους είτε με βάση τα Δ.Λ.Π. είτε με τα Ε.Λ.Π. Επισημαίνεται, ότι οι κωδικοί 118 και 119 αφορούν μόνο αυτούς που εμφανίζουν διαφορές φορολογικής και λογιστικής βάσης, καθόσον διαφορετικά θα συμπληρώνονται μόνο οι κωδικοί 116 και 117, αντίστοιχα. Στον κωδικό 116 μεταφέρεται το θετικό ποσό του κωδικού 529 του εντύπου Ε3. Αν στον κωδικό 529 προκύπτει αρνητικό ποσό αυτό μεταφέρεται στον κωδικό 117.

Οι κωδικοί 118 και 119 προσσυμπληρώνονται από τον πίνακα Ε του εντύπου Ε3 (Πίνακας προσωρινών διαφορών μεταξύ Φορολογικής - Λογιστικής βάσης) με τα ποσά των κωδικών 732 και 733 αντίστοιχα.

Οι κωδικοί 116, 117, 118 και 119 αφορούν όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους είτε με βάση τα Δ.Λ.Π. είτε με τα Ε.Λ.Π. Επισημαίνεται, ότι οι κωδικοί 118 και 119 αφορούν μόνο αυτούς που εμφανίζουν διαφορές φορολογικής και λογιστικής βάσης, καθόσον διαφορετικά θα συμπληρώνονται μόνο οι κωδικοί 116 και 117, αντίστοιχα. Στον κωδικό 116 μεταφέρεται το θετικό ποσό του κωδικού 529 του εντύπου Ε3. Αν στον κωδικό 529 προκύπτει αρνητικό ποσό αυτό μεταφέρεται στον κωδικό 117.

Οι κωδικοί 118 και 119 προσσυμπληρώνονται από τον πίνακα Ε του εντύπου Ε3 (Πίνακας προσωρινών διαφορών μεταξύ Φορολογικής - Λογιστικής βάσης) με τα ποσά των κωδικών 732 και 733 αντίστοιχα.

Οι κωδικοί 016 και 017 είναι το αλγεβρικό άθροισμα των παραπάνω κωδικών και αφορά όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους είτε με βάση τα Δ.Λ.Π. είτε με τα Ε.Λ.Π.

Οι κωδικοί 016 και 017 είναι το αλγεβρικό άθροισμα των παραπάνω κωδικών και αφορά όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους είτε με βάση τα Δ.Λ.Π. είτε με τα Ε.Λ.Π.

Στον κωδικό 455 μεταφέρεται το σύνολο των μη εκπιπτόμενων δαπανών από την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, καθόσον η ανάλυση, σε επιμέρους κωδικούς, των αντίστοιχων δαπανών καταχωρείται πλέον μόνο στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης από όπου μεταφέρεται το συνολικό ποσό αυτών στη δήλωση (ΚΑ: 2100).

Στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης (ΚΑ:2020) καταχωρούνται και τα ποσά που διανέμονται από τα κέρδη της τρέχουσας χρήσης σε μέλη Δ.Σ. καθώς και στο προσωπικό της επιχείρησης, τα οποία με βάση τις διατάξεις του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) αντιμετωπίζονται ως δαπάνες (παροχές σε εργαζομένους).

Στον κωδικό ΚΑ 2025 της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης αναγράφεται το ποσό της πολιτιστικής χορηγίας που υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κερδών που προκύπτουν από τα βιβλία της επιχείρησης, με βάση τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 12 του ν. 3525/2007, ενώ για τα ποσά που καταχωρούνται στους κωδικούς ΚΑ 2024 και 2026 ισχύουν τα αναφερόμενα στους κωδικούς 059 και 072 αντίστοιχα.

Στον κωδικό ΚΑ 2027 της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης αναγράφονται οι δαπάνες ενοικίων, εφόσον η εξόφλησή τους δεν έχει πραγματοποιηθεί με τη χρήση ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής ή μέσω παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, με βάση τις διατάξεις της περ. ιε' άρθρου 23.

Στον κωδικό ΚΑ 2028 της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης αναγράφονται χρηματικά ποσά ή άλλα ανταλλάγματα που τυχόν καταβλήθηκαν άμεσα ή έμμεσα για μη εξουσιοδοτημένη πώληση διαφημιστικού τηλεοπτικού χρόνου τα οποία δεν εκπίπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ιστ' του άρθρου 23 του ΚΦΕ (σχετ. η Ε. 2033/2021 εγκύκλιος).

Στον κωδικό ΚΑ 2029 της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης αναγράφονται οι δαπάνες για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης οι οποίες δεν εκπίπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' του άρθρου 22 του ΚΦΕ (σχετ. η Ε.2107/2021 εγκύκλιος).

Στον κωδικό ΚΑ 2030 της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης αναγράφονται οι δαπάνες που συνδέονται με τίτλους συμμετοχής που μεταβιβάζονται κατά την παρ. 1 του άρθρου 48Α του Κ.Φ.Ε. (σχετ. η αριθ. Ε. 2057/2021 ΑΑΔΕ).

Στον κωδικό ΚΑ 2031 της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης αναγράφεται η ζημία από την εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας διεθνώς αναγνωρισμένης στο όνομα της επιχείρησης (σχετ. άρθρο 1 παρ. 4 της αριθμ. 79628 ΕΞ2022/8.6.2022 απόφασης περί καθορισμού των όρων, προϋποθέσεων και διαδικασιών για την εφαρμογή του άρθρου 71Α του Κ.Φ.Ε., Β'2928).
Ωστόσο, δεδομένης της μη υπαγωγής, για το φορολογικό έτος 2022, εταιρειών στο άρθρο 71Α του Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις του άρθρου 89 του ν. 4864/2021, με την πιο πάνω απόφαση, ο εν λόγω κωδικός παραμένει ανενεργός, για το έτος αυτό.

Στον κωδικό ΚΑ 2032 της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης αναγράφεται η ζημία που προκύπτει σε τρίτες χώρες, εκτός ΕΕ/ΕΟΧ από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω μόνιμης εγκατάστασης. (σχετ. Ε. 2100/2021 και ΠΟΛ.1200/2016).

Ο κωδικός 443 «τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου» συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που δεν έχουν καταχωρήσει στα βιβλία τους το ποσό του εσόδου από ιδιοχρησιμοποίηση (τεκμαρτό εισόδημα), τα οποία ταυτόχρονα πρέπει να αναγράφουν στον κωδικό 462 το αντίστοιχο ποσό της μη καταχωρηθείσας στα βιβλία τους δαπάνης (τεκμαρτή δαπάνη), προκειμένου να προκύψει φορολογικά αδιάφορο αποτέλεσμα, με βάση τα αναφερόμενα στην Ε.2156/2019 εγκύκλιο.

Ο κωδικός 457 συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 26 για τα οποία προκύπτει χρεωστική διαφορά λόγω πιστωτικού κινδύνου κατά το πρώτο φορολογικό έτος από τη διαγραφή χρεών οφειλετών τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4172/2013.
Στον σχετικό κωδικό δηλώνονται το τρέχον φορολογικό έτος τα 19/20 ή περισσότερο της προκύπτουσας διαφοράς, προκειμένου να μπορέσει να εκπέσει το 1/20, ή το μέρος αυτού για το οποίο παρέχεται η δυνατότητα φορολογικής έκπτωσης κατά το τρέχον φορολογικό έτος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3Α του άρθρου 27 του ν. 4172/2013.

Για τα επόμενα φορολογικά έτη, στον κωδικό 473 αναγράφεται το ποσό των χρεωστικών διαφορών των προηγουμένων ετών (1/20 ή μέρος αυτού που δεν εξέπεσε σε προηγούμενα φορολογικά έτη λόγω του περιορισμού της έκπτωσης) για το οποίο παρέχεται η δυνατότητα φορολογικής έκπτωσης κατά το τρέχον φορολογικό έτος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3Α του άρθρου 27 του ν. 4172/2013.
Ειδικά τα νομικά πρόσωπα των παρ. 5, 6 και 7 του άρθρου 26, τα οποία έχουν ήδη μειώσει ή αυξήσει αντίστοιχα τα φορολογικά κέρδη χρήσης ή την φορολογική ζημία χρήσης (Κωδικοί 016 ή 017) με το 1/20 της προκύπτουσας απόσβεσης της χρεωστικής διαφοράς (του τρέχοντος έτους και των προηγούμενων ετών) που προέκυψε από τη διαγραφή χρεών οφειλετών τους, λόγω του περιορισμού της φορολογικής έκπτωσης της απόσβεσης της χρεωστικής διαφοράς κατ εφαρμογή της παρ. 3A του άρθρου 27, ο κωδικός 457 συμπληρώνεται μόνο με το ποσό της προκύπτουσας αποσβεσμένης χρεωστικής διαφοράς του τρέχοντος έτους που δεν εκπίπτει και μεταφέρεται προς έκπτωση σε επόμενα φορολογικά έτη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις ίδιες διατάξεις.
Για τα πιο πάνω νομικά πρόσωπα, ο κωδικός 473 συμπληρώνεται μόνο με το ποσό του συνόλου ή μέρους της αποσβεσμένης χρεωστικής διαφοράς των προηγουμένων ετών, που δεν εξέπεσε σε προηγούμενα φορολογικά έτη λόγω του περιορισμού της έκπτωσης, για το οποίο παρέχεται η δυνατότητα φορολογικής έκπτωσης κατά το τρέχον φορολογικό έτος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 3Α του άρθρου 27 του ν. 4172/2013.

Επίσης, από τα ίδια νομικά πρόσωπα συμπληρώνονται οι κωδικοί 811-815 (πίνακας ΙΧ) προκειμένου να δηλώσουν το συνολικό ποσό της χρεωστικής διαφοράς που προέκυψε τα προηγούμενα έτη, το ποσό χρεωστικής διαφοράς που προέκυψε το τρέχον έτος καθώς και τα αντίστοιχα ποσά που αποσβέστηκαν τα προηγούμενα έτη και το τρέχον έτος (1/20 των χρεωστικών διαφορών του έτους και των προηγούμενων ετών που προέκυψε από τη διαγραφή χρεών οφειλετών τους) προκειμένου να προκύψει το υπολειπόμενο ποσό αυτής προς απόσβεση για τα επόμενα έτη.
Τα νομικά πρόσωπα που έχουν εφαρμόσει τις διατάξεις της παρ. 3Α του άρθρου 27 του ν. 4172/2013 συμπληρώνουν τους κωδικούς 816-819 (πίνακας VIII) προκειμένου να δηλώσουν την ετήσια απόσβεση της χρεωστικής διαφοράς, το ποσό αυτής που εξέπεσε το τρέχον φορολογικό έτος, καθώς και το ποσό που δεν εξέπεσε και μεταφέρεται προς έκπτωση σε επόμενα φορολογικά έτη.

Περαιτέρω, σε περίπτωση που τα υπόψη νομικά πρόσωπα εφαρμόσουν για το τρέχον φορολογικό έτος τις διατάξεις του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013, θα καταχωρήσουν στον κωδικό 995 το ποσό της φορολογικής απαίτησης του έτους αυτού το οποίο συμψηφίζεται με τον αναλογούντα φόρο (ΚΑ: 004 και 080).
Σε περίπτωση που το ποσό του ΚΑ: 995 είναι μεγαλύτερο του αθροίσματος των ΚΑ: 004+080, το υπόλοιπό του ή το συνολικό ποσό (ζημιογόνα αποτελέσματα) θα καταχωρηθεί στον κωδικό 996, καθόσον το ποσό της φορολογικής απαίτησης κατά το μέρος που δεν συμψηφίζεται είναι, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013, άμεσα εισπράξιμο από το Ελληνικό Δημόσιο.
Επισημαίνεται ότι αν το νομικό πρόσωπο έχει κάνει χρήση των φορολογικών κινήτρων του ν.3908/2011, του ν.4399/2016, του ν. 4887/2022, του ν.4608/2019, του ν.4864/2021, και του ν.4030/2011 (παρ. Β2 άρθρου 43 και παρ.Β2 άρθρου 44) το ποσό της φορολογικής απαίτησης συμψηφίζεται με τον αναλογούντα φόρο των κωδικών 004 και 080 μειωμένο με το ποσό των κωδικών 579, 574, 590, 582, 586 και 575, αντίστοιχα.

Στον κωδικό 452 αναγράφεται το μη διανεμηθέν εισόδημα ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4172/2013, όπως αυτές ισχύουν.

Στον κωδικό 446 αναγράφεται η διαφορά κερδών λόγω ενδοομιλικών συναλλαγών όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4172/2013.

Ο κωδικός 444 συμπληρώνεται με το 1/5 της ωφέλειας που προέκυψε στα προηγούμενα φορολογικά έτη κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 21 του Κ.Φ.Ε. και το οποίο πρέπει να βαρύνει τα αποτελέσματα του τρέχοντος φορολογικού έτους.

Ανενεργός κωδικός

Οι κωδικοί 024 και 224 είναι το αλγεβρικό άθροισμα των κωδικών 016, 017, 455, 443, 457, 452 και 446 και αφορά όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους είτε με βάση τα Δ.Λ.Π. είτε με τα Ε.Λ.Π.

Οι κωδικοί 024 και 224 είναι το αλγεβρικό άθροισμα των κωδικών 016, 017, 455, 443, 457, 452 και 446 και αφορά όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που συντάσσουν τις οικονομικές καταστάσεις τους είτε με βάση τα Δ.Λ.Π. είτε με τα Ε.Λ.Π.

Στους κωδικούς 495, 480, 474, 458, 465, 466, 470, 463, 467, 459, 468, 471, 469, 559, 752, 475, 473, 462, 516, 476, 479, 477, 478, 488, 496, 497, 517, 498, 499, 518, 519, 503, 504, 508, 509, 511, 512, 513 και 514 αναγράφονται τα έσοδα που με βάση τις αναφερόμενες στους οικείους κωδικούς διατάξεις του ν. 4172/2013 απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος. Επισημαίνεται ότι οι ως άνω κωδικοί συμπληρώνονται χωρίς να ελέγχεται η επάρκεια κερδών με βάση το ποσό του κωδικού 016. Σε περίπτωση που μετά την αφαίρεση των ως άνω κωδικών από τον κωδικό 024 προκύψει ζημία, η ζημία αυτή αναγνωρίζεται φορολογικά. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που προσαυξάνονται οι ζημίες του κωδικού 224 λόγω της πρόσθεσης των πιο πάνω κωδικών.

Στον κωδικό 495 αναγράφεται το ποσό των εισπραττόμενων μερισμάτων που απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος με βάση τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 48 του ν. 4172/2013. Για την τεκμηρίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων το νομικό πρόσωπο θα συμπληρώνει υποχρεωτικά τον Πίνακα 4. Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) που τηρούν τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, προκειμένου για τον προσδιορισμό των φορολογητέων αποτελεσμάτων τους. Επίσης, σε περίπτωση που ο λήπτης νομικό πρόσωπο ζητήσει προσωρινά απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος με κατάθεση αντίστοιχης εγγυητικής επιστολής, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 48, θα πρέπει να αναγράψει στον ίδιο πίνακα τα στοιχεία της εγγυητικής επιστολής (ΠΟΛ.1039/2015 εγκύκλιος) και ταυτόχρονα να συμπληρώσει τον κωδικό 656 με την ένδειξη «ΝΑΙ».

Αντίθετα, σε περίπτωση που το νομικό πρόσωπο που δεν έχει συμπληρώσει την περίοδο των 24 μηνών έχει επιλέξει να μην καταθέσει εγγυητική επιστολή και επομένως να φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις, θα συμπληρώσει τον κωδικό 655 (και τον κωδικό 656 με την ένδειξη «ΟΧΙ») και στη συνέχεια θα πρέπει να υποβάλλει τροποποιητική δήλωση, χωρίς κυρώσεις, για το ίδιο φορολογικό έτος μόλις συμπληρωθεί η προϋπόθεση διακράτησης του ποσοστού συμμετοχής (2 έτη) προκειμένου να φορολογηθεί με τη μέθοδο της απαλλαγής. Τυχόν επιπλέον χρεωστικά ποσά που προκύπτουν από την εκκαθάριση της τροποποιητικής δήλωσης βεβαιώνονται.

Για τα ως άνω ποσά, σε περίπτωση διανομής τους από τους δικαιούχους, δεν οφείλεται φόρος νομικού προσώπου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013.

Στον κωδικό 480 αναγράφεται το ποσό που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής που απαλλάσσεται της φορολογίας εισοδήματος με βάση τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 48Α του ν. 4172/2013. Για την τεκμηρίωση της πλήρωσης των προϋποθέσεων το νομικό πρόσωπο συμπληρώνει υποχρεωτικά τον Πίνακα 7. Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων (απλογραφικά ή διπλογραφικά) που τηρούν τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, προκειμένου για τον προσδιορισμό των φορολογητέων αποτελεσμάτων τους (σχετ. η Ε. 2057/2021 εγκύκλιος).

Για τα ως άνω ποσά, σε περίπτωση διανομής τους από τους δικαιούχους, δεν οφείλεται φόρος νομικού προσώπου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013.

Στον κωδικό 474 αναγράφεται το ποσό των εσόδων λόγω συμμετοχής που έχει αποκτήσει νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα από αφορολόγητα έσοδα του ν.2238/1994, τα οποία φορολογήθηκαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, προκειμένου κατά την περαιτέρω διανομή τους να μην έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (φορολόγηση με τον ισχύοντα συντελεστή του άρθρου 58 του ν. 4172/2013) καθόσον με την επιβολή της αυτοτελούς φορολόγησης (15% ή 19%), εξαντλήθηκε κάθε φορολογική υποχρέωση και των μετόχων ή εταίρων που τα απέκτησαν.

Επιπλέον, στον κωδικό αυτό αναγράφονται και τα ποσά των πλεονασμάτων των αγροτικών συνεταιριστικών οργανώσεων του ν.4673/2020, διανεμηθέντων και μη, προκειμένου οι υπόψη συνεταιρισμοί να τύχουν απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος καθόσον τα ποσά αυτά δεν φορολογούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. ά της παρ. 10 του άρθρου 26 του ν.4673/2020 και όταν διανέμονται φορολογούνται στο όνομα μελών τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν.4673/2020.

Επίσης, στον κωδικό αυτό αναγράφονται τα μερίσματα από ΕΚΕΣ του ν.2367/1995 καθόσον για τα υπόψη ποσά η φορολόγηση έχει εξαντληθεί στο όνομα της Ε.Κ.Ε.Σ. με βάση τα οριζόμενα στις υπόψη διατάξεις (σχετ. η Π0Λ.1072/2016 εγκύκλιος).

Για τα ως άνω ποσά, σε περίπτωση διανομής τους από τους δικαιούχους, δεν οφείλεται φόρος νομικού προσώπου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013.

Στον κωδικό 458 αναγράφεται η υπερτίμηση που προκύπτει από τυχόν αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου η οποία δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος, όπως διευκρινίσθηκε στην Π0Λ.1059/2015 εγκύκλιο.

Για τα ως άνω ποσά, σε περίπτωση διανομής τους από τους δικαιούχους, δεν οφείλεται φόρος νομικού προσώπου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013.

Στον κωδικό 465 αναγράφεται η υπεραξία που προκύπτει από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή του ν.3156/2003, καθώς και εταιρικών ομολόγων που έχουν εκδοθεί από εταιρείες με έδρα σε χώρες της Ε.Ε και του ΕΟΧ/ΕΖΕΣ, όπως έχει διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1032/2015 εγκύκλιο.

Στον κωδικό 466 αναγράφεται η υπεραξία που προκύπτει από εκποίηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ (ημεδαπών, Ε.Ε., ΕΟΧ/ΕΖΕΣ), όπως έχει διευκρινισθεί με την ΠΟΛ.1032/2015 εγκύκλιό μας, καθώς και τα διανεμόμενα κέρδη από μερίδια ΟΣΕΚΑ (ημεδαπών, Ε.Ε., ΕΟΧ/ΕΖΕΣ) με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1042/2015 εγκύκλιο.

Για τα ως άνω ποσά, σε περίπτωση διανομής τους από τους δικαιούχους, δεν οφείλεται φόρος νομικού προσώπου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013, καθόσον κατισχύουν οι ειδικότερες διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 103 του ν.4099/2012, από τις οποίες προκύπτει ότι οι μεριδιούχοι ή μέτοχοι, κατά περίπτωση, των ΟΣΕΚΑ απαλλάσσονται από κάθε φόρο, δεδομένου ότι με την καταβολή του φόρου στο επίπεδο του ΟΣΕΚΑ (ειδικός φόρος επί του ενεργητικού του), εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των ΟΣΕΚΑ και των μεριδιούχων ή μετόχων του.

Στον ίδιο κωδικό αναγράφεται και το ποσό των μερισμάτων που εισπράττουν νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες από εταιρίες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν.2778/1999, για τα οποία επίσης δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση τυχόν διανομής τους κατά το τρέχον φορολογικό έτος (σχετ. το αριθ. ΔΕΑΦ Β 1097106 ΕΞ 2016/24.6.2016 έγγραφο).

Επισημαίνεται ότι η τυχόν ζημία από εκποίηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να καταχωρηθεί στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης ως μη εκπιπτόμενη δαπάνη.

Στον κωδικό αναγράφεται το ποσό της υπεραξίας από τη μεταβίβαση αυτοκινήτου ΙΧ του ν.δ.1146/1972 νομικού προσώπου με απλογραφικά βιβλία, σε περίπτωση που έχει επιλεγεί η αυτοτελής φορολόγηση με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης και το σχετικό ποσό έχει καταχωρηθεί στα βιβλία του.

Επίσης, στον ίδιο κωδικό καταχωρείται η υπεραξία που προκύπτει από μεταβίβαση της άδειας και του οχήματος κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 του ν. 2579/1998, η εφαρμογή των οποίων έχει παραταθεί με βάση τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν.5000/2022 έως και 31.12.2024, καθόσον με τη καταβολή του φόρου με τις διατάξεις αυτές δεν έχουν περαιτέρω εφαρμογή οι διατάξεις του ν. 4172/2013 στις πωλήτριες επιχειρήσεις.

Σε περίπτωση διανομής του ως άνω ποσού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (ΠΟΛ.1128/2015 εγκύκλιος).

Στον κωδικό 463 αναγράφεται το ποσό της υπεραξίας σε περίπτωση εισφοράς ενεργητικού ή συγχώνευσης με τις διατάξεις των άρθρων 52, 53 και 54 του ν. 4172/2013, αντίστοιχα, η οποία με βάση τις ίδιες διατάξεις δεν φορολογείται κατά τον χρόνο του μετασχηματισμού.

Στον κωδικό 467 αναγράφεται το ποσό των τόκων που προκύπτουν από ομόλογα που εκδόθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ), κατ' εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, οι οποίοι απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013.

Ο κωδικός 459 συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που αποκτούν κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013.

Στον κωδικό 468 αναγράφονται τα απαλλασσόμενα έσοδα των φορέων γενικής κυβέρνησης που είναι κεφαλαιουχικές εταιρείες και στις οποίες συμμετέχει το κράτος ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με ποσοστό 100%, προκειμένου τα υπόψη νομικά πρόσωπα να φορολογηθούν για το εισόδημά τους από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου κατ' εφαρμογή των διατάξεων της περ. α' του άρθρου 46 του ν. 4172/2013.
Ταυτόχρονα, όμως θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί και ο κωδικός 2017 της «Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης» με βάση τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν στα απαλλασσόμενα έσοδα, προκειμένου να υπαχθεί τελικά σε φορολόγηση, κατά την εκκαθάριση της δήλωσης, το οριζόμενο από το νόμο αντίστοιχο εισόδημα (κεφάλαιο και υπεραξία κεφαλαίου).
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις επιχορηγήσεις του Υπουργείου Οικονομικών που λαμβάνουν οι πιο πάνω εταιρείες, με αποκλειστικό σκοπό την ικανοποίηση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων τους προς τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4281/2014 (Α' 160) ή της παρ. 2α της υποαπαρ. Γ2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) και τις κατ' εξουσιοδότηση των άρθρων αυτών υπουργικές αποφάσεις (άρθρο 55 ν. 4916/2022).

Επίσης, στον υπόψη κωδικό αναγράφονται και τα ποσά των πιο πάνω επιχορηγήσεων τα οποία λαμβάνουν κεφαλαιουχικές εταιρείες που αποτελούν καταρχήν φορείς γενικής κυβέρνησης και κατά συνέπεια περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, στις οποίες, ωστόσο, το κράτος ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου συμμετέχει με ποσοστό μικρότερο του εκατό τοις εκατό (100%), προκειμένου οι σχετικές επιχορηγήσεις να απαλλαχθούν από το φόρο εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ. ά του άρθρου 46 ΚΦΕ, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 55 του ν. 4916/2022.
Περαιτέρω, για την ορθή εκκαθάριση της δήλωσης, οι εν λόγω κεφαλαιουχικές εταιρείες συμπληρώνουν τον ΚΑ 2017 της «Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης» με τυχόν δαπάνες που αφορούν τις σχετικές επιχορηγήσεις.

Τέλος, στον κωδικό αυτό αναγράφονται και οι τυχόν πρόσοδοι των πιο πάνω φορέων γενικής κυβέρνησης, που δεν αποτελούν πρόσωπα υπαγόμενα στην υποχρεωτική συμπλήρωση του Πίνακα 2 του εντύπου φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, από τη συμμετοχή τους στο Κοινό Κεφάλαιο της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997, καθώς και από τους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης, σύμφωνα με την περ. η' της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997, οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος δυνάμει της παρ. 9 του άρθρου 47 του ΚΦΕ η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4916/2022 (Α'65). Αντίστοιχα, θα συμπληρωθεί ο ίδιος πιο πάνω ΚΑ 2017 της «Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης», με βάση τυχόν αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν στα πιο πάνω ποσά, προκειμένου για την ορθή εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Για τα ως άνω ποσά, σε περίπτωση διανομής τους από τους δικαιούχους, δεν οφείλεται φόρος νομικού προσώπου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013.

Στον κωδικό 471 αναγράφονται τα έσοδα των αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών που αποτελούν εισροές κεφαλαιουχικού χαρακτήρα (π.χ. συνδρομές και εγγραφές των μελών, χορηγίες ή δωρεές προς τις εταιρείες, κ.λπ.) και τα οποία όπως έχει γίνει δεκτό με την ΠΟΛ.1059/2015 εγκύκλιο δεν εμπίπτουν στην έννοια των ακαθάριστων εσόδων και συνεπώς δεν φορολογούνται. Ταυτόχρονα, όμως θα πρέπει να συμπληρωθεί ο κωδικός 2021 της «Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης» με βάση τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν στα πιο πάνω ποσά, προκειμένου να είναι εφικτή η εκκαθάριση των υπόψη νομικών οντοτήτων στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Στον κωδικό 469 αναγράφονται τα έσοδα των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που απαλλάσσονται της φορολογίας κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4172/2013 (π.χ. Τράπεζα Ελλάδος) ή ειδικών διατάξεων νόμων (π.χ. απαλλασσόμενα έσοδα αεροπορικών εταιρειών κατ' εφαρμογή Σ.Α.Δ.Φ, απαλλασσόμενα έσοδα ανωνύμων εταιριών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν.2778/1999, Ασιατικής Τράπεζας Υποδομών και Επενδύσεων). Ταυτόχρονα, όμως θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί και ο κωδικός 2019 της «Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης» με βάση τις αντίστοιχες δαπάνες των υπόψη προσώπων και οντοτήτων προκειμένου να είναι εφικτή η εκκαθάριση των εισοδημάτων τους στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Για τα ως άνω ποσά, σε περίπτωση διανομής τους από τους δικαιούχους, δεν οφείλεται φόρος νομικού προσώπου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013.

Στον κωδικό 559 αναγράφονται τα έσοδα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων η φορολόγηση των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του ν.27/1975, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παρ.14 και 15 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, ή των υπαγόμενων νομικών προσώπων/οντοτήτων στις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 57 του ν. 4646/2019, περί προσδιορισμού και καταβολής τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων. Ταυτόχρονα, όμως, θα πρέπει υποχρεωτικά να συμπληρωθεί και ο κωδικός 2018 της «Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης» με βάση τις αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν στα απαλλασσόμενα έσοδα για λόγους εκκαθάρισης της δήλωσης.

Για τα ως άνω απαλλασσόμενα ποσά, σε περίπτωση διανομής τους από τους δικαιούχους, δεν οφείλεται φόρος νομικού προσώπου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013, καθόσον ο κατά τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.27/1975 επιβαλλόμενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση των μετόχων ή εταίρων όσον αφορά τα κέρδη που προκύπτουν από την εκμετάλλευση πλοίων.Σε περίπτωση που οι ως άνω επιχειρήσεις έχουν εισόδημα και από άλλους κλάδους δραστηριότητας, συμπληρώνουν τον κωδικό 559 μόνο με τα έσοδα του ναυτιλιακού κλάδου. Εάν διανείμουν κέρδη, γίνεται επιμερισμός του ποσού των κερδών με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1012/2017 εγκύκλιο.

Επίσης στον ίδιο κωδικό (559) καταχωρούνται και τα τυχόν έσοδα που αποκτούν νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες από τη συμμετοχή τους στις ναυτιλιακές εταιρείες του ν.27/1975, δεδομένου ότι από τις σχετικές διατάξεις προκύπτει η εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης των μετόχων/εταίρων των εν λόγω εταιρειών. Τα ίδια ισχύουν και για τους μετόχους ή εταίρους των ως άνω εταιρειών, για το εισόδημα που αποκτούν με τη μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων, είτε απευθείας είτε από εταιρείες χαρτοφυλακίου (holding companies), ανεξαρτήτως του αριθμού των εταιρειών χαρτοφυλακίου που παρεμβάλλονται μεταξύ της πλοιοκτήτριας εταιρείας και του τελικού μετόχου ή εταίρου (ΠΟΛ.1073/1992 εγκύκλιος και άρθρο 26 ν.27/1975).

Ο κωδικός 752 συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις (νομικά πρόσωπα των περ. α' και δ' του άρθρου 45, ήτοι κεφαλαιουχικές εταιρείες, συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών) για τις οποίες η χρεωστική διαφορά που προκύπτει σε βάρος τους από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, εκπίπτει ισόποσα σε τριάντα (30) ισόποσες ετήσιες δόσεις, αρχής γενομένης από τη χρήση μέσα στην οποία πραγματοποιείται η ανταλλαγή των τίτλων και ανεξάρτητα από τον χρόνο διακράτησης των ομολόγων. Επίσης, από τις ίδιες επιχειρήσεις συμπληρώνονται οι κωδικοί 746, 747, 753 και 748 (Πίνακας VIII), προκειμένου να δηλώσουν το συνολικό ποσό της χρεωστικής διαφοράς, το συνολικό ποσό της χρεωστικής διαφοράς που αποσβέσθηκε στις προηγούμενες χρήσεις, το ποσό απόσβεσης της χρεωστικής διαφοράς του τρέχοντος φορολογικού έτους και το υπολειπόμενο ποσό της χρεωστικής διαφοράς προς απόσβεση, αντίστοιχα.

Ο κωδικός 475 συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που αποκτούν ωφέλεια από τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου του χρέους τους, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 62 του ν.4389/2016.

Επισημαίνεται ότι το απαλλασσόμενο ποσό εμφανίζεται σε ειδικό αποθεματικό και σε περίπτωση διανομής του από τους δικαιούχους οφείλεται φόρος νομικού προσώπου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες τα οποία τηρούν απλογραφικά βιβλία, η ωφέλεια από τη διαγραφή χρέους παρακολουθείται εξωλογιστικά προκειμένου να φορολογηθεί ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα σε περίπτωση διανομή της στους δικαιούχους.

Για τον κωδικό 473 έχουμε αναφερθεί παραπάνω (ενότητα Κωδικοί 457 -473 -811 -812 -813 -814 -815 -816 -817 -818 -819 -995 -996).

Στον κωδικό 462 αναγράφεται το αχρησιμοποίητο ποσό των προβλέψεων το οποίο επιβαρύνει τα αποτελέσματα του τρέχοντος φορολογικού έτους το οποίο όμως έχει ήδη φορολογηθεί τα προηγούμενα έτη (λόγω αναμόρφωσης). Επίσης, στον κωδικό αυτό αναγράφονται ποσά δαπανών που έχουν βαρύνει το λογιστικό αποτέλεσμα προηγούμενων φορολογικών ετών τα οποία είχαν αναμορφωθεί και πρέπει να βαρύνουν το φορολογικό αποτέλεσμα του τρέχοντος φορολογικού έτους (π.χ καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές, φόροι, κλπ. με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1113/2015 εγκύκλιο) και τα οποία δεν έχουν αντιμετωπισθεί ως προσωρινές διαφορές.

Επιπλέον, στον κωδικό αυτό αναγράφονται τα ποσά των δαπανών που σχετίζονται με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (σχετ. η Ε.2209/2021 εγκύκλιος ΑΑΔΕ).

Στον κωδικό 516 αναγράφεται το ποσό των προσωρινών διαφορών το οποίο στο τρέχον φορολογικό έτος προστίθεται στη φορολογική βάση αλλά έχει ήδη φορολογηθεί λόγω διανομής, κατ' εφαρμογή του άρθρου 47 του ΚΦΕ, σε προηγούμενα φορολογικά έτη στα οποία η φορολογική βάση ήταν μειωμένη με τα ποσά αυτά (σχετ. η Ε. 2089/2022 εγκύκλιος ΑΑΔΕ).

Στο κωδικό αυτό αναγράφονται τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου με άλλους τίτλους κατ' εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013.

Επίσης στον ίδιο κωδικό καταχωρούνται τα κεφαλαιακά κέρδη που έχουν προκύψει στο πλαίσιο του προγράμματος ανταλλαγής τίτλων βάσει της αριθμ. 1332/2017 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, καθόσον, όπως διευκρινίσθηκε με την Π0Λ.1174/2017 εγκύκλιο, αποτελούν μέρος του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού δημόσιου χρέους.

Σε περίπτωση διανομής των ως άνω ποσών έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013.

Στον κωδικό 479 καταχωρείται το Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.) του ν.4551/2018 το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.4832/2021είναι αφορολόγητο.

Σε περίπτωση διανομής του ως άνω ποσού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013.

Στο κωδικό αυτό αναγράφεται η δαπάνη τόκων προηγούμενων ετών που μεταφέρεται για έκπτωση στο τρέχον φορολογικό έτος, με βάση τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 49 του ν. 4172/2013.

Στον κωδικό 478 καταχωρούνται τα ποσά που είχαν υπαχθεί σε φορολογία τα προηγούμενα φορολογικά έτη με βάση τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4172/2013 (ελεγχόμενες αλλοδαπές εταιρείες -ΕΑΕ) και τα οποία το τρέχον φορολογικό έτος καταβάλλονται στο νομικό πρόσωπο/ νομική οντότητα ως διανεμόμενα κέρδη (μερίσματα), προκειμένου να αφαιρεθούν από τα καθαρά αποτελέσματά του, καθόσον σε διαφορετική περίπτωση θα υπήρχε διπλή φορολόγηση του υπόψη εισοδήματος.

Στον κωδικό αυτό καταχωρούνται και τα ποσά που είχαν υπαχθεί σε φορολογία τα προηγούμενα φορολογικά έτη με βάση τις διατάξεις του άρθρου 66 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση εκποίησης συμμετοχών σε ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία με βάση τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 66 του ν. 4172/2013, κατά το ποσοστό συμμετοχής που μεταβιβάζεται.

Για τα ως άνω ποσά, σε περίπτωση διανομής τους από τους δικαιούχους, δεν οφείλεται φόρος νομικού προσώπου, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013.

Στον κωδικό 488 καταχωρείται η ωφέλεια που προκύπτει υπέρ νομικών προσώπων από τη διαγραφή ή ρύθμιση μέρους ή του συνόλου των χρεών τους ως αποτέλεσμα αναδιάρθρωσης οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, σύμφωνα με τα άρθρα 5 - 30 του ν. 4738/2020 (νέος Πτωχευτικός Κώδικας), προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης, σύμφωνα με τα άρθρα 31 -64 του ίδιου πιο πάνω νόμου, η οποία δεν αποτελεί εισόδημα με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 170 του ν. 4738/2020, Στον ίδιο κωδικό καταχωρείται και τυχόν ωφέλεια που προκύπτει υπέρ επιχείρησης από τη διαγραφή υποχρεώσεων στο πλαίσιο προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 99 και επόμενα του ν.3588/2007 (προϊσχύων Πτωχευτικός Κώδικας), για τις περιπτώσεις πτώχευσης που εφαρμόζεται το προϊσχύον δίκαιο και όχι ο νέος Πτωχευτικός κώδικας, η οποία δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα κατά τον χρόνο διαγραφής (σχετ. η Ε. 2164/2020 εγκύκλιος ΑΑΔΕ). Για τα πιο πάνω ποσά της ωφέλειας κατά το χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε. (σχετ. η Ε.2164/2020 εγκύκλιος ΑΑΔΕ και το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 170 του ν. 4738/2020).

Στον κωδικό 496 καταχωρείται το κέρδος από τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων κατ' εφαρμογή συμφωνίας εξυγίανσης ή της εκκαθάρισης του ν. 4738/2020 (σχετ. η παρ. 3 του άρθρου 170 του ν. 4738/2020).

Σε περίπτωση διανομής του ως άνω ποσού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013.

Στον κωδικό 497 καταχωρούνται τα κέρδη των τεχνικών εταιρειών από εκτέλεση τεχνικού έργου στην αλλοδαπή που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του ν.4171/1961 (σχετ. Ε. 2121/2021 εγκύκλιος ΑΑΔΕ).

Στον κωδικό 517 καταχωρούνται τα ποσά που αφορούν την προσαρμογή των φορολογητέων κερδών εταιρείας με βάση τις διατάξεις της παρ. 1Α του άρθρου 50 του ν. 4172/2013 (σχετ. Ε.2087/2022 εγκύκλιος ΑΑΔΕ).

Στον κωδικό 498 καταχωρείται κατά το πρώτο φορολογικό έτος το ποσό της ωφέλειας που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 21 του Κ.Φ.Ε.. Στον σχετικό κωδικό δηλώνονται το τρέχον φορολογικό έτος τα 4/5 του ποσού, προκειμένου να φορολογηθεί το 1/5. Για τα επόμενα φορολογικά έτη, το σχετικό ποσό αναγράφεται μόνο στον κωδικό 444 προκειμένου να φορολογείται κατ' έτος το 1/5 της ωφέλειας.

Στον κωδικό 499 αναγράφεται το ποσό των εσόδων λόγω συμμετοχής που αποκτά νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα από τη διανομή αποθεματικών που σχηματίσθηκαν βάσει των διατάξεων της παρ.6 του άρθρου 8 του ν.3299/2004 με τις οποίες ορίζεται ότι με την καταβολή του οφειλόμενου φόρου εξαντλείται κάθε φορολογική υποχρέωση από τον φόρο εισοδήματος των μετόχων και των εταίρων.

Σε περίπτωση διανομής του ως άνω ποσού δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013.

Στον κωδικό 518 αναγράφεται το κέρδος που αποκτάται μέσω μόνιμης εγκατάστασης ημεδαπού νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας στην Αλβανία, το οποίο σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 12 του άρθρου 23 της Σύμβασης για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου (ν. 2755/1999) εξαιρείται από το φόρο στην Ελλάδα. Σε περίπτωση διανομής του ως άνω ποσού δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013.

Στο κωδικό 519 αναγράφονται τα κέρδη από την εκμετάλλευση ευρεσιτεχνίας διεθνώς αναγνωρισμένης στο όνομα της επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71Α του Κ.Φ.Ε., όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4864/2021. Ειδικότερα, με τις νέες διατάξεις καθώς και όσα έχουν οριστεί στην αριθμ. 79628 ΕΞ 2022 (B' 2928) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η χρήση του κινήτρου της ευρεσιτεχνίας είναι ανεξάρτητη από το αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) από την επιχειρηματική δραστηριότητα της επιχείρησης και συνεπώς, εφόσον υφίστανται κέρδη από την εκμετάλλευση της ευρεσιτεχνίας και πληρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στο άρθρο 71Α του Κ.Φ.Ε., τα κέρδη αυτά απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, ανεξάρτητα από την επάρκεια κερδών από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Τα ανωτέρω ισχύουν για έσοδα που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μετά, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 89 του ν. 4864/2021 και όσα έχουν ειδικότερα οριστεί στο άρθρο 4 της αριθμ. 79628 ΕΞ /08.06.2022 Απόφασης, ήτοι για αιτήσεις ένταξης στο άρθρο 71Α που υποβλήθηκαν από την έναρξη ισχύος της σχετικής απόφασης, καθώς και για εκκρεμείς αιτήσεις εφόσον αφορούν έσοδα που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2022 και μετά.

Ωστόσο, δεδομένης της μη υπαγωγής, για το φορολογικό έτος 2022, εταιρειών στο άρθρο 71Α του Κ.Φ.Ε., όπως ισχύει, ο εν λόγω κωδικός παραμένει ανενεργός για το έτος αυτό.

Ο κωδικός 503 συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας προκειμένου, πέραν της έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους, να αφαιρούν (εξωλογιστικά) και ποσοστό των δαπανών αυτών, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013.

Στον κωδικό 504 καταχωρείται το άθροισμα του υποπίνακα 9Α «Δαπάνες άρθρου 22Β ν. 4172/2013» του Πίνακα 9 «Προσαυξημένη έκπτωση δαπανών (άρθρα 22Β, 71ΣΤ και 24 ν. 4172/2013)» (σχετ. η Ε.2031/2021 εγκύκλιός ΑΑΔΕ). 0 υποπίνακας 9Α συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς, μίσθωσης κ.λπ. κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου αυτού. Ειδικότερα:
α) Στον κωδικό 001 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς μηνιαίων ή ετήσιων καρτών διαδρομών ΜΜΜ, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. ά του άρθρου 22Β του ν. 4172/2013.
β) Στον κωδικό 002 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών και ποσοστό ίσο με εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) για το υπερβάλλον ποσό, με βάση τα οριζόμενα στην περ. β του άρθρου 22Β του ν. 4172/2013.
γ) Στον κωδικό 003 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες μίσθωσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου χαμηλών ρύπων, με μέγιστη ΛΤΠΦ έως τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών αυτών και ποσοστό ίσο με δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για το υπερβάλλον ποσό, με βάση τα οριζόμενα στην περ. β' του άρθρου 22Β του ν. 4172/2013.
δ) Στον κωδικό 004 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. γ του άρθρου 22Β του ν. 4172/2013.
ε) Στον κωδικό 005 του υποπίνακα συμπληρώνεται συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία είχαν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων σε νησιωτικούς δήμους τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με εβδομήντα τοις εκατό (70%) των δαπανών που πραγματοποίησαν το φορολογικό έτος 2022 για τη λειτουργία των πιο πάνω σημείων φόρτισης, με βάση τα οριζόμενα στην περ. γ' του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.
στ) Στον κωδικό 006 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων από ΑΠΕ, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με εβδομήντα τοις εκατό (70%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. γ του άρθρου 22Β του ν. 4172/2013.
ζ) Στον κωδικό 007 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία είχαν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης δημόσια προσβάσιμων σημείων φόρτισης οχημάτων από ΑΠΕ σε νησιωτικούς δήμους τα φορολογικά έτη 2020 και 2021, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με ενενήντα τοις εκατό (90%) των δαπανών που πραγματοποίησαν το φορολογικό έτος 2022 για τη λειτουργία των πιο πάνω σημείων φόρτισης, με βάση τα οριζόμενα στην περ. γ του άρθρου 22Β του Κ.Φ.Ε.
η) Στον κωδικό 008 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς, εγκατάστασης και λειτουργίας για τη χρήση σημείων φόρτισης από τους εργαζόμενους της επιχείρησης (μη δημόσια προσβάσιμα σημεία φόρτισης), το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. γ του άρθρου 22Β του ν. 4172/2013.
θ) Στον κωδικό 009 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος (κατηγορία Ν1 μέχρι 3,5 τόνοι μικτό βάρος) μηδενικών ρύπων, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. δ' του άρθρου 22Β του ν. 4172/2013.
ι) Στον κωδικό 010 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς ελαφρού επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος (κατηγορία Ν1 μέχρι 3,5 τόνοι μικτό βάρος) χαμηλών ρύπων, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. δ' του άρθρου 22Β του ν. 4172/2013.
ια) Στον κωδικό 011 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς οχημάτων τύπου L, μοτοποδηλάτων και μοτοσυκλετών, οχημάτων παντός εδάφους και άλλων μικρών οχημάτων με τρεις ή τέσσερις τροχούς, μηδενικών ρύπων ή χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. 002,/χλμ., το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών, με βάση τα οριζόμενα στην περ. δ' του άρθρου 22Β του ν. 4172/2013.

Στον κωδικό 508 συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες διαφήμισης, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 22Γ του ν. 4172/2013 και τα αναφερόμενα στην Ε.2033/2021 εγκύκλιος.

Στον κωδικό 509 καταχωρείται το άθροισμα του υποπίνακα 9Β «Δαπάνη για την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης -71 ΣΤ» του Πίνακα 9 «Προσαυξημένη έκπτωση δαπανών (άρθρα 22Β, 71ΣΤ και 24 ν. 4172/2013)». Ο υποπίνακας αυτός συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες για την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 71ΣΤ του ν. 4172/2013.
Ειδικότερα:
α) Στον κωδικό 001 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες για την αρχική προμήθεια τεχνικού εξοπλισμού και λογισμικού, που απαιτείται για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης (πλήρους απόσβεσης) από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με εκατό τοις εκατό (100%) της πλήρους απόσβεσης, στο έτος πραγματοποίησής τους, με βάση τα οριζόμενα στην περ. β' της παρ.2 του άρθρου 71ΣΤ του ν. 4172/2013.
β) Στον κωδικό 002 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες παραγωγής, διαβίβασης και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης ηλεκτρονικών τιμολογίων, το ποσό της προσαυξημένης έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με εκατό τοις εκατό (100%) των δαπανών αυτών, για το πρώτο έτος έκδοσης των παραστατικών πώλησης μέσω ηλεκτρονικής τιμολόγησης, με βάση τα οριζόμενα στην περ. γ της παρ.2 του άρθρου 71ΣΤ του ν. 4172/2013.

Ο κωδικός 511 συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που εφαρμόζουν τις διατάξεις του άρθρου 71Δ του ν. 4172/2013 προκειμένου να καταχωρήσουν (εξωλογιστικά) το ποσό των προσαυξημένων κατά 50% εργοδοτικών εισφορών. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής των σχετικών διατάξεων καθορίσθηκαν με την Π0Λ.1244/2018 κοινή Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Στον κωδικό 512 καταχωρείται το άθροισμα του υποπίνακα 9Γ «Προσαυξημένες αποσβέσεις άρθρο 24 ν. 4172/2013» του Πίνακα 9 «Προσαυξημένη έκπτωση δαπανών (άρθρα 22Β, 71ΣΤ και 24 ν. 4172/2013)» (σχετ. Ε. 2206/2020 εγκύκλιο. Ο υποπίνακας αυτός συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες τα οποία διενεργούν αποσβέσεις: εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών/χαμηλών ρύπων σε νησιωτικούς ή μη δήμους, του κόστους για την αναβάθμιση των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και του κόστους ενεργειακής απόδοσης ή εξοικονόμησης νερού, καθώς και του κόστους επενδύσεων που χαρακτηρίζονται ως συμβάλλουσες σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής καθώς και του κόστους της επένδυσης δημιουργίας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ειδικότερα:
α) Στον κωδικό 001 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις 40.000 ευρώ, το ποσό της προσαυξημένης απόσβεσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με πενήντα τοις εκατό (50%) των δαπανών αυτών και σε ποσοστό εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) για το υπερβάλλον ποσό, με βάση τα οριζόμενα στην παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013.
β) Στον κωδικό 002 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου χαμηλών ρύπων, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις 40.000 ευρώ το ποσό της προσαυξημένης απόσβεσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τριάντα τοις εκατό (30%) των δαπανών αυτών και σε ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) για το υπερβάλλον ποσό, με βάση τα οριζόμενα στην παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013.
γ) Στον κωδικό 003 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει το φορολογικό έτος 2022 δαπάνες απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών ρύπων που αποκτήθηκε το φορολογικό έτος 2020 και 2021 από επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους της ελληνικής επικράτειας, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις 40.000 ευρώ, το ποσό της προσαυξημένης απόσβεσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των δαπανών αυτών και ποσοστό τριανταπέντε τοις εκατό (35%) για το υπερβάλλον ποσό, με βάση τα οριζόμενα στην παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013.
δ) Στον κωδικό 004 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, τα οποία έχουν πραγματοποιήσει το φορολογικό έτος 2022 δαπάνες απόσβεσης εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου χαμηλών ρύπων που αποκτήθηκε το φορολογικό έτος 2020 και 2021 από επιχειρήσεις που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε νησιωτικούς δήμους της ελληνικής επικράτειας, με μέγιστη Λιανική Τιμή Προ Φόρων (ΛΤΠΦ) έως τις 40.000 ευρώ, το ποσό της προσαυξημένης απόσβεσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των δαπανών αυτών και ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) για το υπερβάλλον ποσό, με βάση τα οριζόμενα στην παραγράφου 4 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013.
ε) Στον κωδικό 005 του υποπίνακα καταχωρούνται οι προσαυξημένες αποσβέσεις με βάση τις διατάξεις της περ. α' της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν. 4172/2013. Τα ποσά των προσαυξημένων αποσβέσεων αφαιρούνται από τα καθαρά φορολογητέα αποτελέσματα των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων (εξωλογιστικά), με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους το οποίο αφορούν. Για τον υπολογισμό των προσαυξημένων αποσβέσεων ισχύουν τα αναφερόμενα στην Ε.2065/2020 εγκύκλιό μας με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2019. στ) Στον κωδικό 006 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, το ποσό της προσαυξημένης απόσβεσης από τα ακαθάριστα έσοδά τους (εξωλογιστικά), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με δέκα πέντε τοις εκατό (15%) των δαπανών αυτών και ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) όταν πρόκειται για χρηματοδοτική μίσθωση κατά την έννοια του ν. 4308/2014, με βάση τα οριζόμενα στην περ. ά της παραγράφου 3 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013 και τα αναφερόμενα στην Ε.2051/2021 εγκύκλιό μας.
ζ) Ο κωδικός 007 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4864/2021..
η) Ο κωδικός 008 του υποπίνακα συμπληρώνεται από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 4864/2021. Ωστόσο, λόγω μη υπαγωγής επιχειρήσεων στο κίνητρο της επιτάχυνσης φορολογικών αποσβέσεων παγίων εντός του φορολογικού έτους 2022, οι ως άνω κωδικοί 007 και 008 μένουν ανενεργοί για το έτος αυτό.

Στον κωδικό 513 καταχωρείται το άθροισμα του υποπίνακα 10Α «Αφορολόγητα έσοδα για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 47 του ν. 4172/2013» του Πίνακα 10 «Αφορολόγητα έσοδα από έκτακτα γεγονότα». Ο υποπινακας αυτός συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες τα οποία αποκτούν έσοδα τα οποία δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος βάσει ειδικότερων διατάξεων νόμων για τα οποία κατά το χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013
Ειδικότερα:
α) Στον κωδικό 001 του υποπίνακα συμπληρώνεται το ποσό της ενίσχυσης το οποίο δεν επιστρέφεται στο Ελληνικό Δημόσιο από τις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, καθώς και το ποσό της έκπτωσης δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού. Τα ως άνω ποσά είναι αφορολόγητα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου τρίτου της από 30.03.2020 Π.Ν.Π. η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 και τα αναφερόμενα στην Ε. 2046/2022 εγκύκλιο.
β) Στον κωδικό 004 του υποπίνακα συμπληρώνεται η ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών, στο πλαίσιο της στήριξης για τις μη καλυπτόμενες δαπάνες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν.4772/2021.
γ) Στον κωδικό 005 του υποπίνακα συμπληρώνεται η αφορολόγητη ενίσχυση στο πλαίσιο της δράσης «e- λιανικό - Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων» σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 222 του ν.4782/2021.
δ) Στον κωδικό 006 του υποπίνακα συμπληρώνεται το ποσό της αποζημίωσης χρήσης των ιδιωτικών κλινικών και θεραπευτηρίων, που δεσμεύθηκαν αναγκαστικά και εν συνόλω από το Δημόσιο για την κάλυψη της έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης δημόσιας υγείας και προστασίας του κοινωνικού συνόλου από την έξαρση του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 53 ν.4812/2021).
ε) Στον κωδικό 007 του υποπίνακα συμπληρώνεται το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή οικονομικής κάλυψης θέσεων θεατή/εισιτηρίου, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό (άρθρο 70 ν.4745/2020, όπως ισχύει).
στ) Στον κωδικό 008 του υποπίνακα συμπληρώνεται οι κατ' αποκοπήν αποζημιώσεις που καταβάλλει ο e-ΕΦΚΑ στους πιστοποιημένους επαγγελματίες (άρθρο 255 ν. 4798/2021).
ζ) Στον κωδικό 009 του υποπίνακα συμπληρώνονται τυχόν λοιπά αφορολόγητα ποσά για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013, όπως για παράδειγμα το ποσό της επιδότησης που καταβάλλεται στον εργοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 196 του ν. 4855/2021, στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρώτο Ένσημο».
η) Στον κωδικό 010 του υποπίνακα συμπληρώνεται η αποζημίωση ειδικού σκοπού στις υπηρεσίες ταξί, για την κάλυψη του αυξημένου κόστους καυσίμων κίνησης των οχημάτων που χρησιμοποιούν, στο πλαίσιο της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (άρθρο 83 ν. 4916/2022).

Στον κωδικό 514 καταχωρείται το άθροισμα του υποπίνακα 10Β «Αφορολόγητα έσοδα για τα οποία δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του αρ. 47 του ν. 4172/2013» του Πίνακα 10 «Αφορολόγητα έσοδα από έκτακτα γεγονότα». Ο υποπινακας αυτός συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες τα οποία αποκτούν έσοδα τα οποία δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος βάσει ειδικότερων διατάξεων νόμων για τα οποία κατά το χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013.
Ειδικότερα:
α) Στον κωδικό 003 του υποπίνακα συμπληρώνεται το ποσό της αποζημίωσης που καταβάλλεται για τη μίσθωση τουριστικών καταλυμάτων για την κάλυψη αναγκών δημόσιας υγείας (άρθρο 121 ν. 4790/2021).
β) Στον κωδικό 004 του υποπίνακα συμπληρώνεται το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δράσης «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια πρώτων υλών» (άρθρο 76 ν.4796/2021).
γ) Στον κωδικό 005 του υποπίνακα συμπληρώνεται το ποσό της επιχορήγησης για την αντιμετώπιση των ζημιών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων η οποία δύναται να παρέχεται στις επιχειρήσεις που πλήττονται από θεομηνίες (άρθρο 4 του ν. 4797/2021).
δ) Στον κωδικό 006 του υποπίνακα συμπληρώνεται το ποσό της ζημίας και καταβάλλεται από την ασφαλιστική εταιρεία στις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν ασφαλιστικό συμβόλαιο (άρθρο 5 του ν. 4797/2021).
ε) Στον κωδικό 007 του υποπίνακα συμπληρώνεται το ποσό της ενίσχυση πρώτης αρωγής η οποία δύναται να χορηγείται στις επιχειρήσεις που πλήττονται από θεομηνίες (άρθρο 6 και 24Α του ν. 4797/2021).
στ) Στον κωδικό 008 του υποπίνακα συμπληρώνεται το ποσό της ενίσχυσης, η οποία δύναται να χορηγείται ως μέτρο στήριξης με τη μορφή αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού, σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 28 του ν.4797/2021).
ζ) Στον κωδικό 009 του υποπίνακα συμπληρώνεται το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της χρηματοδοτούμενης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων που παρέμειναν κατ' εξαίρεση σε αναστολή λειτουργίας κατά την περίοδο των Χριστουγέννων 2020 λόγω τοπικής ισχύος μέτρων νια τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (άρθρο όγδοο του ν. 4787/2021).
η) Στον κωδικό 010 του υποπίνακα συμπληρώνεται το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου» που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 7141/1576/Α3/30.12.2020 (ΑΔΑ: Ω8ΡΘ46ΜΤΛΡ-ΦΥΣ) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ν.4758/2020, όπως ισχύει.
θ) Στον κωδικό 011 του υποπίνακα συμπληρώνεται το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται σε νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες στο πλαίσιο δράσεων αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 στον πρωτογενή τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 146 του ν.4764/2020.
ι) Στον κωδικό 013 του υποπίνακα συμπληρώνεται το ποσό της ωφέλειας που προκύπτει για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες από τη μη είσπραξη μισθωμάτων στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.4690/2020, όπως ισχύουν.
ια) Στον κωδικό 015 του υποπίνακα συμπληρώνεται το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης στην εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε.» για την αποκατάσταση άμεσα συναρτώμενης με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 ζημίας που υπέστη (παρ. 1 και 5 άρθρου 2 ν. 4810/2021). ιβ) Στον κωδικό 016 του υποπίνακα συμπληρώνεται το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης των άρθρων δέκατου και δωδέκατου της ΠΝΠ της 13.8.2021 η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4824/2021 που καταβάλλεται στα πληγέντα νομικά πρόσωπα ή τις πληγείσες νομικές οντότητες, επιχειρήσεις που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν από την 27η Ιουλίου 2021.και μέχρι τη δημοσίευση της πιο πάνω ΠΝΠ
ιγ) Στον κωδικό 017 του υποπίνακα συμπληρώνεται το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλεται στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ δράσεων «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων», «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης πληττόμενων από την πανδημία τουριστικών επιχειρήσεων φιλοξενίας» και «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων» (άρθρο 32 ν. 4801/2021).
ιδ) Στον κωδικό 018 του υποπίνακα συμπληρώνεται η εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση για κτιριακές εγκαταστάσεις και κατοικίες νομικών προσώπων έναντι στεγαστικής συνδρομής και η εφάπαξ έκτακτη οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση που καταβάλλεται στα πληγέντα νομικά πρόσωπα ή τις πληγείσες νομικές οντότητες, επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που περιέρχονται ή περιήλθαν, προσωρινά ή μόνιμα, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας του σεισμού που εκδηλώθηκε την 27η Σεπτεμβρίου 2021 σε περιοχές της Κρήτης (άρθρο εξηκοστό έβδομο ν.4839/2021).
ιε) Στον κωδικό 019 του υποπίνακα συμπληρώνεται το ποσό της επιχορήγησης που καταβάλλεται σε επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες, οι οποίες επιτάθηκαν από φυσικές καταστροφές που εκδηλώθηκαν εντός του έτους 2021 και έχουν έδρα ή υποκατάστημα σε περιοχές που επλήγησαν από τις εν λόγω φυσικές καταστροφές (άρθρο 21 ν. 4859/2021).
ιστ) Στον κωδικό 020 του υποπίνακα συμπληρώνεται το ποσό της επιχορήγησης που καταβάλλεται στους ιδιοκτήτες ίππων, τους προπονητές και τους αναβάτες δρομώνων ίππων, λόγω της αναστολής των ιπποδρομιών και του ιπποδρομιακού στοιχηματισμού, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του κανονισμού de minimis 1407/2013 (άρθρο 23 ν. 4859/2021).
ιζ) Στον κωδικό 021 του υποπίνακα συμπληρώνεται το ποσό της ενίσχυση που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Επιχορήγηση επιχειρήσεων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών» (άρθρο 73 ν. 4864/2021).
ιη) Στον κωδικό 022 του υποπίνακα συμπληρώνονται τυχόν λοιπά αφορολόγητα ποσά για τα οποία δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013, όπως η ενίσχυση του άρθρου 9 του ν.4890/2022 που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Εκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού».
ιθ) Στον κωδικό 023 του υποπίνακα συμπληρώνεται το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Εκτακτη επιχορήγηση των περισσότερο πληττόμενων από την πανδημία επιχειρήσεων ψυχαγωγίας, διοργάνωσης εκδηλώσεων και εκθέσεων, τροφοδοσίας εκδηλώσεων, παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου και σχολής χορού, καθώς και της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το ΕΣΠΑ δράσης «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία, σε περιοχές που υπέστησαν μεγάλες φυσικές καταστροφές. (άρθρο 9 ν. 4890/2022). Στον ίδιο κωδικό συμπληρώνεται και το ποσό της ενίσχυσης που τυχόν καταβλήθηκε και για τις συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων του Δήμου Ιστιαίας -Αιδηψού και του Δήμου Μαντουδίου -Λίμνης -Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2021, επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από τον σεισμό της 3ης Μαρτίου 2021 και επιχειρήσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης που επλήγησαν από τους σεισμούς της 24ης Ιουλίου και 27ης Σεπτεμβρίου 2021, οι οποίες προκηρύχθηκαν από την έναρξη ισχύος του ν. 4890/2022 και μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4982/2022, με το άρθρο 84 του οποίου διαμορφώθηκε τελικώς το άρθρο 9 του ν. 4890/2022.
κ) Στον κωδικό 024 του υποπίνακα συμπληρώνεται το ποσό της ενίσχυσης που χορηγείται σε επιχειρήσεις κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων (άρθρο 61 ν. 4919/2022).
κα) Στον κωδικό 025 του υποπίνακα συμπληρώνεται το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης στην εταιρεία «Ellinair A.E.» για την αποκατάσταση της άμεσα συναρτώμενης με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 ζημίας που υπέστη εντός του έτους 2020 (άρθρο 93 ν. 4941/2022).
κβ) Στον κωδικό 026 του υποπίνακα συμπληρώνεται το ποσό της ενίσχυσης που καταβάλλεται στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης από το Ε.Σ.Π.Α. δράσης «Εκτακτη επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν» (άρθρο 68 ν. 4949/2022).
κγ) Στον κωδικό 027 του υποπίνακα συμπληρώνεται το ποσό της ενίσχυσης που χορηγείται σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων, σύμφωνα με τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστους των λιπασμάτων (άρθρο 95 ν. 4982/2022).

Ανενεργός κωδικός.

Στον κωδικό αυτό υπολογίζονται αυτόματα τα φορολογητέα κέρδη που προκύπτουν από την φορολογική αναμόρφωση.

Στον κωδικό αυτό υπολογίζονται αυτόματα οι φορολογικές ζημιές που προκύπτουν από την φορολογική αναμόρφωση.

Στους κωδικούς 379, 372, 380, 373 και 381 καταχωρούνται τα διανεμόμενα κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους, όπως περιγράφονται στους αντίστοιχους κωδικούς. Ειδικότερα:

Στον κωδικό 379 αναγράφονται τα διανεμόμενα κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους που προκύπτουν από επιχειρηματική δραστηριότητα του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας, δηλαδή κέρδη που έχουν προκύψει από αντίστοιχα έσοδα που υπάγονται σε φορολόγηση με τις διατάξεις του ν. 4172/2013, με την προϋπόθεση ότι αυτά δεν υπερκαλύπτονται από μεταφερόμενες ζημίες παρελθουσών χρήσεων.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ύπαρξης φορολογικών ζημιών παρελθόντων ετών (κωδικός 039), οι οποίες μεταφερόμενες (συμψηφιζόμενες) με τα αποτελέσματα του τρέχοντος έτους δημιουργούν ζημιογόνο αποτέλεσμα (κωδικός 400) και ταυτόχρονα, μέσα στην ίδια χρήση, πραγματοποιείται διανομή κερδών θα πρέπει τα προς διανομή ποσά να φορολογηθούν, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013, ξεχωριστά (αυτοτελώς) και με βάση τα οριζόμενα στην ΠΟΛ 1014/2018 εγκύκλιο, η καταχώρηση ποσών σε αυτό τον κωδικό δεν επιτρέπεται. Το ποσό των διανεμόμενων κερδών σε αυτή την περίπτωση αναγράφεται στον κωδικό 380 έτσι ώστε το ποσό να γίνει μικτό και να φορολογηθεί σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις.

Στον κωδικό 372 αναγράφονται τα διανεμόμενα κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους που προέρχονται από προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας (ΔΛΠ/ΕΛΠ) και της φορολογικής βάσης του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας τα οποία στο τρέχον φορολογικό έτος έχουν μειώσει τη φορολογική βάση, ωστόσο είχαν περιληφθεί στη φορολογική βάση προηγουμένων ετών και είχε καταβληθεί φόρος εισοδήματος για τα υπόψη ποσά στα έτη αυτά. Επισημαίνεται ότι η αναγραφή των διανεμόμενων ποσών στον κωδικό 372 προϋποθέτει την εν τοις πράγμασι καταβολή φόρου εισοδήματος. Επομένως, σε περίπτωση κατά την οποία τα φορολογητέα κέρδη των προηγούμενων αυτών ετών υπερκαλύπτονταν από μεταφερόμενες ζημίες παρελθουσών χρήσεων , το αντίστοιχο ποσό αναγράφεται στον κωδικό 373 για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013. (σχετ. η Ε. 2089/2022 εγκύκλιος ΑΑΔΕ).

Στον κωδικό 380 αναγράφονται τα διανεμόμενα κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους που προκύπτουν από έσοδα για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, δηλαδή κέρδη που έχουν προκύψει από αντίστοιχα έσοδα που δεν υπάγονται σε φορολόγηση με βάση διατάξεις του ν. 4172/2013 (π.χ. τόκοι που προκύπτουν από ομόλογα που εκδίδονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 37 του ν. 4172/2013) ή ειδικότερες διατάξεις νόμων (π.χ. υπεραξία από μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3156/2003, υπεραξία από εκποίηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4099/2012, Αντιστάθμισμα Νησιωτικού Κόστους (Α.ΝΗ.ΚΟ.),καθώς επίσης και διανεμόμενα κέρδη νομικών προσώπων λόγω ύπαρξης φορολογικών ζημιών.
Επιπλέον στην περίπτωση κατά την οποία στο τρέχον φορολογικό έτος λαμβάνει χώρα διανομή των ποσών που έχουν καταχωρηθεί στους κωδικούς 076 και 072, το υπόψη ποσό θα προστεθεί στους κωδικούς 380, 382, 383 προκειμένου να υπολογισθεί ο φόρος της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013.

Στον κωδικό 373 αναγράφονται τα διανεμόμενα κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους που προκύπτουν από προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας (ΔΛΠ/ΕΛΠ) και της φορολογικής βάσης, για τις οποίες δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, δηλαδή προσωρινές διαφορές που έχουν μειώσει τη φορολογική βάση του τρέχοντος φορολογικού έτους και οι οποίες αναμένεται να αναστραφούν σε επόμενα φορολογικά έτη (σχετ. η Ε.2089/2022 εγκύκλιος ΑΑΔΕ).

Στον κωδικό 381 αναγράφονται τα διανεμόμενα κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, δηλαδή τα κέρδη που έχουν προκύψει από έσοδα πέραν αυτών που αφορούν στα έσοδα από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

Επισημαίνεται ότι και οι πέντε κωδικοί (379, 372, 380, 373, 381) δεν επηρεάζουν την εκκαθάριση φόρου, αλλά σε κάθε περίπτωση η συμπλήρωσή τους είναι υποχρεωτική από τους υπόχρεους εφόσον υφίστανται αντίστοιχα ποσά.

Στον κωδικό αυτό αναγράφεται το αλγεβρικό άθροισμα των κωδικών 379+380+381 

Στον κωδικό 382 καταχωρείται το ποσό των διανεμηθέντων κερδών του τρέχοντος φορολογικού έτους που αντιστοιχεί σε εισοδήματα εκτός του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013, για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, δηλαδή τα ποσά που έχουν αναγραφεί στους κωδικούς 380 και 381 και περαιτέρω, στον κωδικό 383 το ίδιο ποσό ανάγεται σε μικτό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου εισοδήματος.

Στον κωδικό 382 καταχωρείται το ποσό των διανεμηθέντων κερδών του τρέχοντος φορολογικού έτους που αντιστοιχεί σε εισοδήματα εκτός του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013, για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, δηλαδή τα ποσά που έχουν αναγραφεί στους κωδικούς 380 και 381 και περαιτέρω, στον κωδικό 383 το ίδιο ποσό ανάγεται σε μικτό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου εισοδήματος.

Στον κωδικό 392 καταχωρείται το ποσό των διανεμηθέντων κερδών του τρέχοντος φορολογικού έτους που προέρχεται από προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας (ΔΛΠ/ΕΛΠ) και της φορολογικής βάσης και αντιστοιχεί σε εισοδήματα εκτός του άρθρου 71Ζ του Κ.Φ.Ε., για το οποίο δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος. Περαιτέρω, στον κωδικό 393 το ίδιο ποσό ανάγεται σε μικτό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. (σχετ. η Ε.2089/2022 εγκύκλιος ΑΑΔΕ).

Στον κωδικό 388 καταχωρείται το ποσό των διανεμηθέντων κερδών του τρέχοντος φορολογικού έτους που αντιστοιχεί σε εισοδήματα που φορολογούνται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013 για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος και περαιτέρω στον κωδικό 389 το ίδιο ποσό ανάγεται σε μικτό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. (σχετ. η Ε 2051/2021 εγκύκλιός μας)

Στον κωδικό 388 καταχωρείται το ποσό των διανεμηθέντων κερδών του τρέχοντος φορολογικού έτους που αντιστοιχεί σε εισοδήματα που φορολογούνται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013 για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος και περαιτέρω στον κωδικό 389 το ίδιο ποσό ανάγεται σε μικτό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. (σχετ. η Ε 2051/2021 εγκύκλιός μας)

Στον κωδικό 394 καταχωρείται το ποσό των διανεμηθέντων κερδών του τρέχοντος φορολογικού έτους που προέρχεται από προσωρινές διαφορές μεταξύ της λογιστικής αξίας (ΔΛΠ/ΕΛΠ) και της φορολογικής βάσης και αντιστοιχεί σε εισοδήματα του άρθρου 71Ζ του Κ.Φ.Ε. για το οποίο δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος. Περαιτέρω στον κωδικό 395 το ίδιο ποσό ανάγεται σε μικτό με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου εισοδήματος (σχετ. η Ε.2089/2022 εγκύκλιος ΑΑΔΕ).

Στον κωδικό 384 καταχωρείται το ποσό των διανεμηθέντων κερδών του φορολογικού έτους που έληξε για τα οποία δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013, ήτοι:

 • τα εισπραττόμενα μερίσματα που απαλλάσσονται της φορολογίας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4172/2013 (κωδικός 495),
 • το εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής σε νομικό πρόσωπο (κωδικός 480),
 • τα έσοδα που φορολογήθηκαν κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 12 και 13 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 καθώς και μερίσματα από ΕΚΕΣ του ν.2367/1995 (κωδικός 474),
 • η υπεραξία από αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτου (κωδικός 458),
 • η υπεραξία από εκποίηση μεριδίων ΟΣΕΚΑ (κωδικός 466),
 • τα απαλλασσόμενα έσοδα Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΦΓΚ) (κωδικός 468),
 • τα έσοδα απαλλασσόμενων νομικών προσώπων, με βάση την αριθ.116/2019 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ, η οποία κοινοποιήθηκε με την Ε.2107/2019 εγκύκλιο (κωδικός 469).
 • τα έσοδα των ναυτιλιακών επιχειρήσεων η φορολόγηση των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του ν.27/1975, κατ' εφαρμογή των διατάξεων των παρ.14 και 15 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (κωδικός 559),
 • το διανεμηθέν εισόδημα ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας το οποίο έχει υπαχθεί σε φορολογία τα προηγούμενα φορολογικά έτη (κωδικός 478),
 • η ωφέλεια από τη διαγραφή ή τη ρύθμιση χρεών (κωδικός 488),
 • τα έσοδα από τη διανομή αποθεματικών που σχηματίσθηκαν βάσει των διατάξεων της παρ.6 του άρ. 8 του ν.3299/2004 (κωδικός 499),
 • το εισόδημα που αποκτάται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της ΣΑΔΦ Ελλάδας - Αλβανίας (περ. β' παρ. 2 αρ. 23 ν. 2755/1999) (κωδικός 518),
 • τα αφορολόγητα έσοδα από έκτακτα γεγονότα για τα οποία δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (κωδικός 514)

Τα ποσά που αναγράφονται στον κωδικό αυτό δεν προστίθενται στα κέρδη της επιχείρησης συναθροιζόμενα με τα λοιπά κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, καθόσον δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013.
Το άθροισμα των ποσών που καταχωρούνται στους κωδικούς 382, 388 και 384 πρέπει να ισούται με το ποσό που έχει καταχωρηθεί στον κωδικό 380 και 381. Επίσης, το άθροισμα των ποσών που καταχωρούνται στους κωδικούς 392 και 394 πρέπει να ισούται με το ποσό που έχει καταχωρηθεί στον κωδικό 373.

 

Στον κωδικό 385 καταχωρείται το ποσό των διανεμηθέντων ή κεφαλαιοποιηθέντων αποθεματικών που δεν έχουν υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ.12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, καθώς επίσης και το ποσό των διανεμηθέντων ή κεφαλαιοποιηθέντων αποθεματικών που σχηματίζονται με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013 ή άλλων ειδικότερων διατάξεων και απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και τα οποία φορολογούνται κατά το έτος διανομής τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47 του ίδιου νόμου. Στον κωδικό 386 αναγράφεται ο αναλογών φόρος των παραπάνω κερδών, προκειμένου το ίδιο ποσό να αναχθεί σε μικτό.

Στον κωδικό 385 καταχωρείται το ποσό των διανεμηθέντων ή κεφαλαιοποιηθέντων αποθεματικών που δεν έχουν υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ.12 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, καθώς επίσης και το ποσό των διανεμηθέντων ή κεφαλαιοποιηθέντων αποθεματικών που σχηματίζονται με βάση τις διατάξεις του ν. 4172/2013 ή άλλων ειδικότερων διατάξεων και απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και τα οποία φορολογούνται κατά το έτος διανομής τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47 του ίδιου νόμου. Στον κωδικό 386 αναγράφεται ο αναλογών φόρος των παραπάνω κερδών, προκειμένου το ίδιο ποσό να αναχθεί σε μικτό.

Στον κωδικό 390 καταχωρείται το ποσό των διανεμηθέντων ή κεφαλαιοποιηθέντων αποθεματικών που σχηματίζονται από φορολογητέα κέρδη που φορολογούνται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013 με βάση τις διατάξεις των άρθρων του ίδιου νόμου ή άλλων ειδικότερων διατάξεων και απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και τα οποία φορολογούνται κατά το έτος διανομής τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 47 του ίδιου νόμου. Στον κωδικό 391 αναγράφεται ο αναλογούν φόρος των παραπάνω κερδών, προκειμένου το ίδιο ποσό να αναχθεί σε μικτό.

Στον κωδικό 390 καταχωρείται το ποσό των διανεμηθέντων ή κεφαλαιοποιηθέντων αποθεματικών που σχηματίζονται από φορολογητέα κέρδη που φορολογούνται με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013 με βάση τις διατάξεις των άρθρων του ίδιου νόμου ή άλλων ειδικότερων διατάξεων και απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος και τα οποία φορολογούνται κατά το έτος διανομής τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 47 του ίδιου νόμου. Στον κωδικό 391 αναγράφεται ο αναλογούν φόρος των παραπάνω κερδών, προκειμένου το ίδιο ποσό να αναχθεί σε μικτό.

Στον κωδικό αυτό αθροίζονται τα ποσά των κωδικών 382 + 383 + 392 + 393 + 388 + 389 + 394 + 395 + 385 + 386 + 390 + 391.
Τα ως άνω ποσά διανεμηθέντων ή κεφαλαιοποιηθέντων κερδών θεωρούνται φορολογικά κέρδη του φορολογικού έτους εντός του οποίου γίνεται η διανομή ή κεφαλαιοποίηση και συναθροίζονται και φορολογούνται με τα λοιπά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) από επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα του τρέχοντος φορολογικού έτους είναι ζημιογόνα (κωδικός 400) είτε λόγω ύπαρξης φορολογικών ζημιών παρελθόντων χρήσεων είτε λόγω φορολογικής αναμόρφωσης και ταυτόχρονα πραγματοποιηθεί διανομή κερδών, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις ΠΟΛ.1014/2018 και Ε. 2089/2022 ΑΑΔΕ εγκυκλίους.

Ειδικότερα, το ποσό των κερδών που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται και αντιστοιχεί σε δραστηριότητες που δεν υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 71Ζ (το άθροισμα των κωδικών 382, 383, 392, 393, 385 και 386) που περιλαμβάνεται στον κωδικό 387 μεταφέρεται στον κωδικό 079 προκειμένου να υπαχθεί ξεχωριστά (αυτοτελώς) σε φορολόγηση κατά την εκκαθάριση του φόρου (μετά την αναγωγή του σε μικτό) και ο σχετικός φόρος υπολογίζεται στον κωδικό 080.

Σε περίπτωση που το διανεμηθέν ή κεφαλαιοποιηθέν ποσό προέρχεται από κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους (ΚΑ: 382 και 383) προστίθεται στις μεταφερόμενες ζημίες και ειδικότερα στον κωδικό 078, ενώ εάν αφορά προσωρινές διαφορές (κωδικοί 392 & 393), καθώς και κέρδη παρελθουσών χρήσεων (αποθεματικών) (κωδικοί 385 & 386) τα ποσά αυτά δεν μεταφέρονται στο κωδικό 078 καθόσον δεν προστίθενται στις φορολογικά αναγνωρίσιμες ζημίες, με βάση τα αναφερόμενα στις ίδιες εγκυκλίους (ΠΟΛ.1014/2018 και Ε. 2089/2022 ΑΑΔΕ εγκυκλίους).

Ομοίως, το ποσό των κερδών που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται από τα κέρδη του άρθρου 71Ζ (το άθροισμα των κωδικών 388, 389, 394, 395, 390 και 391) που περιλαμβάνεται στον κωδικό 387 μεταφέρεται στον κωδικό 091 προκειμένου να υπαχθεί ξεχωριστά (αυτοτελώς) σε φορολόγηση κατά την εκκαθάριση του φόρου (μετά την αναγωγή του σε μικτό) και ο σχετικός φόρος υπολογίζεται στον κωδικό 092. Σε περίπτωση που το διανεμηθέν ή κεφαλαιοποιηθέν ποσό προέρχεται από κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους (ΚΑ: 388, & 389) προστίθεται στις μεταφερόμενες ζημίες και ειδικότερα στον κωδικό 093, ενώ εάν αφορά προσωρινές διαφορές (κωδικοί 394 & 395), καθώς και κέρδη παρελθουσών χρήσεων (αποθεματικών) (κωδικοί 390 & 391), τα ποσά αυτά δεν μεταφέρονται στο κωδικό 093, καθόσον δεν προστίθενται στις φορολογικά αναγνωρίσιμες ζημίες, με βάση τα αναφερόμενα στις ίδιες ως άνω εγκυκλίους.

Σημείωση: Για να έχουν τη δυνατότητα τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες να χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς 388, 389, 394, 395, 390 και 391, πρέπει προηγουμένως να έχουν δηλώσει ότι υπάγονται στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 71Ζ του ν. 4172/2013 επιλέγοντας ΝΑΙ στον κωδικό 686.

Στον κωδικό αυτό αναγράφονται τα συνολικά κέρδη μετά την αναμόρφωσή τους από τον πίνακα αφορολόγητων εσόδων και της διανομής κερδών. Το άθροισμα δηλαδή των ποσών από τους κωδικούς (029)+(387).

Στην περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 και των όσων έχουν διευκρινισθεί με την ΠΟΛ 1014/2018 εγκύκλιο, το ποσό του κωδικού 387 δεν αθροίζεται στον συγκεκριμένο κωδικό (σχετικά τα αναφερόμενα στους κωδικούς 379, 380, 382, 383, 385, 386 και 387).

Αθροίζονται οι συνολικές ζημιές μετά την αναμόρφωσή τους από τον πίνακα αφορολόγητων εσόδων. 

Συμπληρώνεται εδώ το ποσό της ζημιάς παρελθουσών χρήσεων προς συμψηφισμό.

Για τις περιπτώσεις ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιρειών που κατά τη διάρκεια του τρέχοντος φορολογικού έτους εντάσσονται στο καθεστώς του α.ν. 89/1967 και έχουν ζημίες προηγούμενων φορολογικών ετών οι οποίες υπερβαίνουν τα φορολογητέα κέρδη του διαστήματος από την έναρξη του φορολογικού έτους μέχρι τον χρόνο ένταξης στις διατάξεις του α.ν. 89/1967, στον κωδικό 039 πρέπει συμπληρώνεται ποσό μέχρι του ύψους των φορολογητέων κερδών του διαστήματος αυτού, καθόσον για το χρονικό διάστημα από τον χρόνο ένταξης στις διατάξεις του α.ν. 89/1967 και μετά εφαρμόζονται οι ειδικότερες διατάξεις του α.ν.89/1967. Όσον αφορά τυχόν ζημία που προκύπτει το διάστημα από την έναρξη του φορολογικού έτους μέχρι τον χρόνο ένταξης στις ως άνω διατάξεις, η οποία δεν καλύπτεται από τα κέρδη του ίδιου διαστήματος, αυτή δεν αναγνωρίζεται φορολογικά (Σχετ. ΠΟΛ 1069/2018 εγκύκλιος).

Συμπληρώνεται εδώ το διανεμηθέν ή κεφαλαιοποιηθέν ποσό που προέρχεται από κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους (ΚΑ: 382 & 383) και φορολογήθηκε αυτοτελώς με την παρ.1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 για να προστεθεί στις μεταφερόμενες ζημίες, ενώ εάν αφορά προσωρινές διαφορές (κωδικοί 392 & 393), καθώς και κέρδη παρελθουσών χρήσεων (αποθεματικών) (κωδικοί 385 & 386) τα ποσά αυτά δεν μεταφέρονται στο κωδικό 078 καθόσον δεν προστίθενται στις φορολογικά αναγνωρίσιμες ζημίες

Συμπληρώνεται εδώ το διανεμηθέν ή κεφαλαιοποιηθέν ποσό που προέρχεται από κέρδη του τρέχοντος φορολογικού έτους (ΚΑ: 388 & 389) και φορολογήθηκε αυτοτελώς με την παρ.1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 για να προστεθεί στις μεταφερόμενες ζημίες, ενώ εάν αφορά προσωρινές διαφορές (κωδικοί 394 & 395), καθώς και κέρδη παρελθουσών χρήσεων (αποθεματικών) (κωδικοί 390 & 391), τα ποσά αυτά δεν μεταφέρονται στο κωδικό 093, καθόσον δεν προστίθενται στις φορολογικά αναγνωρίσιμες ζημίες.

Στον κωδικό αυτό μεταφέρεται το υπόλοιπο των κωδικών (038)-(039) αν είναι θετικό ποσό. Εάν προκύπτει ζημιά μεταφέρεται στον κωδικό 400.

Μεταφέρεται το άθροισμα των κωδικών (338)+(039)+(078).

Στους κωδικούς 046, 044, 045, 041 και 099 καταχωρούνται ποσά κινήτρων, είτε βάσει αναπτυξιακών νόμων, είτε βάσει ειδικών διατάξεων νόμων προκειμένου να υλοποιηθούν τα παρεχόμενα ευεργετήματα των σχετικών διατάξεων των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων.

Σε περίπτωση που προκύψει ζημία μετά την αφαίρεση των ως άνω κωδικών από τον κωδικό 040, η ζημία αυτή δεν αναγνωρίζεται φορολογικά. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που λόγω αφαίρεσης των ως άνω κωδικών προσαυξάνονται οι ζημίες του κωδικού 400.
Για τα ποσά που καταχωρούνται στους ανωτέρω κωδικούς έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και διευκρινίσεις στην ΠΟΛ.1059/2015 εγκύκλιο, ενώ ειδικά για την καταχώριση των ποσών των αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων στο έντυπο Ν, με το αριθ. ΔΕΑΦ Β 1110127 ΕΞ2016/18.07.2016 έγγραφο.

Στον κωδικό 041 καταχωρείται το ποσό που απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Α του Κ.Φ.Ε όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4864/2021 και με βάση τις οδηγίες και τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1145/2018 εγκύκλιο. Συγκεκριμένα, ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 71Α του Κ.Φ.Ε. με βάση την αριθμ. 52738/ΔΕΚΝΤ55116-5-2018 (Β' 1843) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και δικαιούνται εντός του φορολογικού έτους 2022 να κάνουν χρήση του κινήτρου της ευρεσιτεχνίας

Στους κωδικούς 046, 044, 045, 041 και 099 καταχωρούνται ποσά κινήτρων, είτε βάσει αναπτυξιακών νόμων, είτε βάσει ειδικών διατάξεων νόμων προκειμένου να υλοποιηθούν τα παρεχόμενα ευεργετήματα των σχετικών διατάξεων των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων.

Σε περίπτωση που προκύψει ζημία μετά την αφαίρεση των ως άνω κωδικών από τον κωδικό 040, η ζημία αυτή δεν αναγνωρίζεται φορολογικά. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που λόγω αφαίρεσης των ως άνω κωδικών προσαυξάνονται οι ζημίες του κωδικού 400.
Για τα ποσά που καταχωρούνται στους ανωτέρω κωδικούς έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και διευκρινίσεις στην ΠΟΛ.1059/2015 εγκύκλιο, ενώ ειδικά για την καταχώριση των ποσών των αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων στο έντυπο Ν, με το αριθ. ΔΕΑΦ Β 1110127 ΕΞ2016/18.07.2016 έγγραφο.

Στον κωδικό 041 καταχωρείται το ποσό που απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Α του Κ.Φ.Ε όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4864/2021 και με βάση τις οδηγίες και τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1145/2018 εγκύκλιο. Συγκεκριμένα, ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 71Α του Κ.Φ.Ε. με βάση την αριθμ. 52738/ΔΕΚΝΤ55116-5-2018 (Β' 1843) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και δικαιούνται εντός του φορολογικού έτους 2022 να κάνουν χρήση του κινήτρου της ευρεσιτεχνίας

Στους κωδικούς 046, 044, 045, 041 και 099 καταχωρούνται ποσά κινήτρων, είτε βάσει αναπτυξιακών νόμων, είτε βάσει ειδικών διατάξεων νόμων προκειμένου να υλοποιηθούν τα παρεχόμενα ευεργετήματα των σχετικών διατάξεων των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων.

Σε περίπτωση που προκύψει ζημία μετά την αφαίρεση των ως άνω κωδικών από τον κωδικό 040, η ζημία αυτή δεν αναγνωρίζεται φορολογικά. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που λόγω αφαίρεσης των ως άνω κωδικών προσαυξάνονται οι ζημίες του κωδικού 400.
Για τα ποσά που καταχωρούνται στους ανωτέρω κωδικούς έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και διευκρινίσεις στην ΠΟΛ.1059/2015 εγκύκλιο, ενώ ειδικά για την καταχώριση των ποσών των αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων στο έντυπο Ν, με το αριθ. ΔΕΑΦ Β 1110127 ΕΞ2016/18.07.2016 έγγραφο.

Στον κωδικό 041 καταχωρείται το ποσό που απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Α του Κ.Φ.Ε όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4864/2021 και με βάση τις οδηγίες και τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1145/2018 εγκύκλιο. Συγκεκριμένα, ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 71Α του Κ.Φ.Ε. με βάση την αριθμ. 52738/ΔΕΚΝΤ55116-5-2018 (Β' 1843) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και δικαιούνται εντός του φορολογικού έτους 2022 να κάνουν χρήση του κινήτρου της ευρεσιτεχνίας

Στους κωδικούς 046, 044, 045, 041 και 099 καταχωρούνται ποσά κινήτρων, είτε βάσει αναπτυξιακών νόμων, είτε βάσει ειδικών διατάξεων νόμων προκειμένου να υλοποιηθούν τα παρεχόμενα ευεργετήματα των σχετικών διατάξεων των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων.

Σε περίπτωση που προκύψει ζημία μετά την αφαίρεση των ως άνω κωδικών από τον κωδικό 040, η ζημία αυτή δεν αναγνωρίζεται φορολογικά. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που λόγω αφαίρεσης των ως άνω κωδικών προσαυξάνονται οι ζημίες του κωδικού 400.
Για τα ποσά που καταχωρούνται στους ανωτέρω κωδικούς έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και διευκρινίσεις στην ΠΟΛ.1059/2015 εγκύκλιο, ενώ ειδικά για την καταχώριση των ποσών των αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων στο έντυπο Ν, με το αριθ. ΔΕΑΦ Β 1110127 ΕΞ2016/18.07.2016 έγγραφο.

Στον κωδικό 041 καταχωρείται το ποσό που απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Α του Κ.Φ.Ε όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4864/2021 και με βάση τις οδηγίες και τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1145/2018 εγκύκλιο. Συγκεκριμένα, ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 71Α του Κ.Φ.Ε. με βάση την αριθμ. 52738/ΔΕΚΝΤ55116-5-2018 (Β' 1843) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και δικαιούνται εντός του φορολογικού έτους 2022 να κάνουν χρήση του κινήτρου της ευρεσιτεχνίας

Στους κωδικούς 046, 044, 045, 041 και 099 καταχωρούνται ποσά κινήτρων, είτε βάσει αναπτυξιακών νόμων, είτε βάσει ειδικών διατάξεων νόμων προκειμένου να υλοποιηθούν τα παρεχόμενα ευεργετήματα των σχετικών διατάξεων των νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων.

Σε περίπτωση που προκύψει ζημία μετά την αφαίρεση των ως άνω κωδικών από τον κωδικό 040, η ζημία αυτή δεν αναγνωρίζεται φορολογικά. Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση που λόγω αφαίρεσης των ως άνω κωδικών προσαυξάνονται οι ζημίες του κωδικού 400.
Για τα ποσά που καταχωρούνται στους ανωτέρω κωδικούς έχουν δοθεί αναλυτικές οδηγίες και διευκρινίσεις στην ΠΟΛ.1059/2015 εγκύκλιο, ενώ ειδικά για την καταχώριση των ποσών των αφορολόγητων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων στο έντυπο Ν, με το αριθ. ΔΕΑΦ Β 1110127 ΕΞ2016/18.07.2016 έγγραφο.

Στον κωδικό 041 καταχωρείται το ποσό που απαλλάσσεται από τον φόρο εισοδήματος κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 71Α του Κ.Φ.Ε όπως ίσχυαν πριν την τροποποίησή τους με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 89 του ν. 4864/2021 και με βάση τις οδηγίες και τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί με την ΠΟΛ.1145/2018 εγκύκλιο. Συγκεκριμένα, ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται από τις επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί στο άρθρο 71Α του Κ.Φ.Ε. με βάση την αριθμ. 52738/ΔΕΚΝΤ55116-5-2018 (Β' 1843) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και δικαιούνται εντός του φορολογικού έτους 2022 να κάνουν χρήση του κινήτρου της ευρεσιτεχνίας

Ο κωδικός 076 «Ποσό επένδυσης για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων άρθρου 71Ε ν. 4172/2013» συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που επενδύουν σε παραγωγές οπτικοακουστικών έργων. Οι προϋποθέσεις εφαρμογής των σχετικών διατάξεων καθορίσθηκαν με την Α.1007/2019, όπως ισχύει, κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και την υπ' αριθμ. 31548/10.11.2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 5021) περί καθορισμού των επιλέξιμων δαπανών, των κατηγοριών των οπτικοακουστικών έργων, της διαδικασίας και του χρόνου ελέγχου της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 71Ε του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α' 167), καθώς και των προϋποθέσεων, των όρων και της διαδικασίας και κάθε άλλης λεπτομέρειας για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. (σχετ. και η Ε 2189/2020 εγκύκλιος ΑΑΔΕ).

Οι υπόψη εταιρείες που μέσα στο φορολογικό έτος 2022 κατέθεσαν στον ειδικό τραπεζικό λογαριασμό ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος της παραγωγού εταιρείας, ποσό για την παραγωγή οπτικοακουστικού έργου, υποχρεούνται να συνυποβάλουν με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους, υπεύθυνη δήλωση με το συνολικό ποσό που κατέθεσαν. Σε περίπτωση μη έγκρισης του συνόλου ή μέρους των επενδυτικών δαπανών για την παραγωγή του οπτικοακουστικού έργου, κατόπιν ελέγχου από το ΕΚΟΜΕ, το υπόψη νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, οφείλει να υποβάλει τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος εντός μηνός από την επίδοση της σχετικής πιστοποίησης δαπανών του ΕΚΟΜΕ χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

Εάν εντός 36 μηνών από την κατάθεση της αίτησης υπαγωγής του οπτικοακουστικού έργου στις ευεργετικές διατάξεις του νόμου, αυτό δεν δύναται να ολοκληρωθεί λόγω αδυναμίας του παραγωγού και αδυναμίας να βρεθεί νέος παραγωγός, τότε τα καταβαλλόμενα ποσά που έχουν αφαιρεθεί από το φορολογητέο εισόδημα νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. 31548/10.11.2020 ΚΥΑ, προστίθενται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους στο οποίο έχει κοινοποιηθεί η δήλωση αδυναμίας ολοκλήρωσής του με βάση τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 31548/10.11.2020 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Επικρατείας και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (σχετ. η Ε.2189/2020 εγκύκλιος).

Ο κωδικός 071 συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες προκειμένου να αφαιρείται (εξωλογιστικά) από τα καθαρά τους κέρδη το ποσό των 1.500 ευρώ, για κάθε άτομο που απασχολούν μέσα στο φορολογικό έτος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Ο κωδικός 072 συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες τα οποία είναι υπόχρεα να εγγράφουν σε ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό το ποσό που οφείλουν να επενδύσουν για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων, με βάση τις διατάξεις της παρ.7 του άρθρου 8 του ν.3905/2010.

Επίσης, κατά το φορολογικό έτος πραγματοποίησης των δαπανών για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων, θα πρέπει να συμπληρωθεί ο κωδικός 2026 της «Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης», μέχρι του ποσού του αποθεματικού που έτυχε απαλλαγής, προκειμένου να μην διενεργείται διπλή έκπτωση των σχετικών ποσών που πραγματοποιούνται κατά το έτος διάθεσης του σχετικού αποθεματικού, για την επένδυση της κινηματογραφικής παραγωγής, με βάση τις ίδιες διατάξεις.

Στον κωδικό 053 καταχωρούνται τα κέρδη των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις και Συνεταιρισμοί Εργαζομένων) τα οποία διανέμονται στους εργαζομένους τους προκειμένου να αφαιρεθούν από τα κέρδη τους και να φορολογηθούν στο όνομα των εργαζομένων τους, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 72 του ν.4430/2016.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω ισχύουν, προκειμένου για το φορολογικό έτος 2022, για όσους φορείς είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του ν. 4430/2016. Στον ίδιο κωδικό καταχωρούνται και τα κέρδη των Ενεργειακών Κοινοτήτων του ν.4513/2018 που διανέμονται στους εργαζομένους τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 4430/2016, εφόσον αυτές λειτουργούν ως Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και έχουν ενταχθεί στο μητρώο του προηγούμενου εδαφίου.
Από τα ποσά που καταχωρούνται στους κωδικούς 076, 071, 072 και 053 μόνο το ποσό των κωδικών 076 και 072, συναθροιζόμενο με τα αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) από επιχειρηματική δραστηριότητα του ίδιου φορολογικού έτους, δημιουργεί αναγνωρίσιμη φορολογικά ζημία.

Χρησιμοποιείται στις εξής περιπτώσεις:
i) Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3220/2004 και συγκεκριμένα από τις εταιρείες που είναι πιστοποιημένες ως σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης και ενταγμένες στο αντίστοιχο μητρώο των εταιρειών του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), το οποίο αποστέλλεται στη ΓΔΗΛΕΔ, και λειτουργούν το σύστημα αυτό σε συλλογική και όχι σε ατομική βάση, καθόσον κατά ρητή διατύπωση της διάταξης της παρ. 11 του άρθρου 12 του ν. 4819/2021 στην παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3220/2004 η παραπομπή στην παρ. 19 του άρθρου 2 του ν. 2939/2001 αφορά τους φορείς ΣΣΕΔ (Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης) της παρ. 26 του άρθρου 3 του ν. 4819/2021. Οι εν λόγω εταιρείες, προκειμένου να εκκαθαριστεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3220/2004, με βάση τις οποίες τα κέρδη τους απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος εφόσον εμφανισθούν σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού, θα πρέπει, εφόσον: α) εμφανίζουν φορολογικά κέρδη (ΚΑ:016) ταυτόχρονα να καταχωρήσουν στον κωδικό 059 ισόποσο ποσό με αυτό του κωδικού 016, β) εμφανίζουν φορολογικές ζημίες (ΚΑ:017) να καταχωρήσουν στον κωδικό 2024 της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης ισόποσο ποσό με αυτό του κωδικού 017.
Με τον πιο πάνω χειρισμό επιτυγχάνεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3220/2004 μόνο για προερχόμενο από τη λειτουργία του ΑΣΕΔ εισοδήματος, δεδομένου ότι οι εταιρείες αυτές έχουν εισόδημα και από την κύρια δραστηριότητά τους.
ii) Για την καταχώρηση των κερδών των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που λειτουργούν με τη μορφή του Ευρωπαϊκού Ομίλου Οικονομικού Σκοπού, τα οποία φορολογούνται στο όνομα των μελών τους.

Στον κωδικό 048 μεταφέρονται τα φορολογητέα κέρδη του συνόλου των δραστηριοτήτων της επιχείρησης, όπως προκύπτουν από τον κωδικό 040 μετά την αφαίρεση των αφορολογήτων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων και τον συμψηφισμό πιθανών ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Στον κωδικό 448 υπολογίζονται οι μεταφερόμενες ζημίες του συνόλου των δραστηριοτήτων της επιχείρησης μετά από τη φορολογική αναμόρφωση όπως προκύπτει από τον κωδικό 040 ή τον κωδικό 400 μετά την αφαίρεση των αφορολογήτων αποθεματικών αναπτυξιακών νόμων και τον συμψηφισμό πιθανών ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Στον κωδικό 086 συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου με τα φορολογητέα κέρδη της χρήσης από τη δραστηριοποίηση στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα (Ε. 2051/09.03.2021 εγκύκλιος).

Στον κωδικό 848 συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου οι ζημίες της χρήσης από τη δραστηριοποίηση στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα (Ε. 2051/09.03.2021 εγκύκλιος).

Σημείωση: Για να έχουν τη δυνατότητα τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες να χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς 086 και 848, πρέπει προηγουμένως να έχουν δηλώσει ότι υπάγονται στις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 71 Ζ του ν. 4172/2013 επιλέγοντας ΝΑΙ στον κωδικό 686.

Ο κωδικός 088 «Φορολογητέα κέρδη» αντιστοιχεί στα κέρδη των λοιπών δραστηριοτήτων εκτός παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα από τις επιχειρήσεις που μεταξύ άλλων δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το ποσό του κωδικού μεταφέρεται στον κωδικό 001.

Ο κωδικός 888 «Μεταφερόμενες ζημίες» αντιστοιχεί στις συνολικά μεταφερόμενες ζημίες της επιχείρησης ανεξάρτητα αν μεταξύ άλλων δραστηριοποιείται στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η μοναδική περίπτωση που σε αυτό τον κωδικό μεταφέρονται ζημίες των υπόλοιπων δραστηριοτήτων της επιχείρησης εκτός του κλάδου της παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και στην περιφερειακή ενότητα Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, είναι η περίπτωση που η επιχείρηση έχει φορολογηθεί για τα κέρδη του κλάδου αυτού ενώ η υπόλοιπη δραστηριότητα είναι ζημιογόνος (είτε προκύπτουν ζημίες χρήσης, είτε προκύπτει ζημιογόνο αποτέλεσμα λόγω μεταφερόμενων ζημίων παρελθουσών χρήσεων. Το ποσό αυτού του κωδικού μεταφέρεται στον κωδικό 003.
Στη συνέχεια παραθέτουμε ενδεικτικά παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση του προσδιορισμού των φορολογικών αποτελεσμάτων και της εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή του άρθρου 71 Ζ του ν. 4172/2013.

Ο κωδικός 100 συμπληρώνεται από τις οικοδομικές επιχειρήσεις, προκειμένου να προσδιορισθούν τα κέρδη τους τεκμαρτά, με βάση τις οδηγίες που έχουν δοθεί στην ΠΟΛ.1060/2015, καθώς και στην ΠΟΛ. 1043/2017 εγκύκλιό μας αναφορικά με τη συμπλήρωση του εντύπου Ε3 του φορολογικού έτους 2016.

Στους κωδικούς 049, 050 και 051 υπολογίζεται η προκαταβολή του τρέχοντος φορολογικού έτους.
Για τον υπολογισμό της προκαταβολής του τρέχοντος έτους (κωδικός 049) λαμβάνεται υπόψη το ποσό του φόρου που αναγράφεται στους κωδικούς 004 και 089, χωρίς να συνυπολογίζονται τυχόν ποσά που μειώνουν τον αναλογούντα φόρο, όπως απαλλαγή καταβολής φόρου αναπτυξιακών νόμων (ν.3908/2011, ν.4399/2016 και ν. 4608/2019) και μισθώματα για χρήση ακινήτου ν.4030/2011. Σημειώνεται ότι, για τον φόρο επί των κερδών που υπολογίζεται στους κωδικούς 080 και 092, δεν υπολογίζεται προκαταβολή φόρου (ΠΟΛ.1014/2018 εγκύκλιος).

Στους κωδικούς 049, 050 και 051 υπολογίζεται η προκαταβολή του τρέχοντος φορολογικού έτους.
Για τον υπολογισμό της προκαταβολής του τρέχοντος έτους (κωδικός 049) λαμβάνεται υπόψη το ποσό του φόρου που αναγράφεται στους κωδικούς 004 και 089, χωρίς να συνυπολογίζονται τυχόν ποσά που μειώνουν τον αναλογούντα φόρο, όπως απαλλαγή καταβολής φόρου αναπτυξιακών νόμων (ν.3908/2011, ν.4399/2016 και ν. 4608/2019) και μισθώματα για χρήση ακινήτου ν.4030/2011. Σημειώνεται ότι, για τον φόρο επί των κερδών που υπολογίζεται στους κωδικούς 080 και 092, δεν υπολογίζεται προκαταβολή φόρου (ΠΟΛ.1014/2018 εγκύκλιος).

Στους κωδικούς 049, 050 και 051 υπολογίζεται η προκαταβολή του τρέχοντος φορολογικού έτους.
Για τον υπολογισμό της προκαταβολής του τρέχοντος έτους (κωδικός 049) λαμβάνεται υπόψη το ποσό του φόρου που αναγράφεται στους κωδικούς 004 και 089, χωρίς να συνυπολογίζονται τυχόν ποσά που μειώνουν τον αναλογούντα φόρο, όπως απαλλαγή καταβολής φόρου αναπτυξιακών νόμων (ν.3908/2011, ν.4399/2016 και ν. 4608/2019) και μισθώματα για χρήση ακινήτου ν.4030/2011. Σημειώνεται ότι, για τον φόρο επί των κερδών που υπολογίζεται στους κωδικούς 080 και 092, δεν υπολογίζεται προκαταβολή φόρου (ΠΟΛ.1014/2018 εγκύκλιος).

Οι κωδικοί 576, 577 και 578 (Πίνακας III) συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να δηλώσουν τη συνολική δικαιούμενη απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος βάσει της εκδοθείσας απόφασης του αναπτυξιακού νομού ν.3908/2011, το ποσό απαλλαγής από την καταβολή φόρου του τρέχοντος φορολογικού έτους και το υπολειπόμενο ποσό της απαλλαγής καταβολής φόρου, αντίστοιχα.

Οι κωδικοί 576, 577 και 578 (Πίνακας III) συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να δηλώσουν τη συνολική δικαιούμενη απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος βάσει της εκδοθείσας απόφασης του αναπτυξιακού νομού ν.3908/2011, το ποσό απαλλαγής από την καταβολή φόρου του τρέχοντος φορολογικού έτους και το υπολειπόμενο ποσό της απαλλαγής καταβολής φόρου, αντίστοιχα.

Οι κωδικοί 576, 577 και 578 (Πίνακας III) συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να δηλώσουν τη συνολική δικαιούμενη απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος βάσει της εκδοθείσας απόφασης του αναπτυξιακού νομού ν.3908/2011, το ποσό απαλλαγής από την καταβολή φόρου του τρέχοντος φορολογικού έτους και το υπολειπόμενο ποσό της απαλλαγής καταβολής φόρου, αντίστοιχα.

Οι κωδικοί 571, 572 και 573 (Πίνακας IV) συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να δηλώσουν τη συνολική δικαιούμενη απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος βάσει της εκδοθείσας απόφασης του αναπτυξιακού νομού ν.4399/2016, το ποσό απαλλαγής από την καταβολή φόρου του τρέχοντος φορολογικού έτους και το υπολειπόμενο ποσό της απαλλαγής καταβολής φόρου, αντίστοιχα.

Οι κωδικοί 571, 572 και 573 (Πίνακας IV) συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να δηλώσουν τη συνολική δικαιούμενη απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος βάσει της εκδοθείσας απόφασης του αναπτυξιακού νομού ν.4399/2016, το ποσό απαλλαγής από την καταβολή φόρου του τρέχοντος φορολογικού έτους και το υπολειπόμενο ποσό της απαλλαγής καταβολής φόρου, αντίστοιχα.

Οι κωδικοί 571, 572 και 573 (Πίνακας IV) συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να δηλώσουν τη συνολική δικαιούμενη απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος βάσει της εκδοθείσας απόφασης του αναπτυξιακού νομού ν.4399/2016, το ποσό απαλλαγής από την καταβολή φόρου του τρέχοντος φορολογικού έτους και το υπολειπόμενο ποσό της απαλλαγής καταβολής φόρου, αντίστοιχα.

Οι κωδικοί 591, 592 και 593, (Πίνακας V) συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να δηλώσουν τη συνολική δικαιούμενη απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος βάσει της εκδοθείσας απόφασης του αναπτυξιακού νομού ν.4887/2022, το ποσό απαλλαγής από την καταβολή φόρου του τρέχοντος φορολογικού έτους και το υπολειπόμενο ποσό της απαλλαγής καταβολής φόρου, αντίστοιχα.
Ωστόσο, λόγω μη πιστοοπίησης της πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων εντός του φορολογικού έτους 2022, οι ως άνω κωδικοί μένουν ανενεργοί για το έτος αυτό.

Οι κωδικοί 591, 592 και 593, (Πίνακας V) συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να δηλώσουν τη συνολική δικαιούμενη απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος βάσει της εκδοθείσας απόφασης του αναπτυξιακού νομού ν.4887/2022, το ποσό απαλλαγής από την καταβολή φόρου του τρέχοντος φορολογικού έτους και το υπολειπόμενο ποσό της απαλλαγής καταβολής φόρου, αντίστοιχα.
Ωστόσο, λόγω μη πιστοοπίησης της πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων εντός του φορολογικού έτους 2022, οι ως άνω κωδικοί μένουν ανενεργοί για το έτος αυτό.

Οι κωδικοί 591, 592 και 593, (Πίνακας V) συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να δηλώσουν τη συνολική δικαιούμενη απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος βάσει της εκδοθείσας απόφασης του αναπτυξιακού νομού ν.4887/2022, το ποσό απαλλαγής από την καταβολή φόρου του τρέχοντος φορολογικού έτους και το υπολειπόμενο ποσό της απαλλαγής καταβολής φόρου, αντίστοιχα.
Ωστόσο, λόγω μη πιστοοπίησης της πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων εντός του φορολογικού έτους 2022, οι ως άνω κωδικοί μένουν ανενεργοί για το έτος αυτό.

Οι κωδικοί 583, 584 και 585 (Πίνακας V) συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να δηλώσουν τη συνολική δικαιούμενη απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος βάσει της εκδοθείσας απόφασης του αναπτυξιακού νομού ν.4608/2019, το ποσό απαλλαγής από την καταβολή φόρου του τρέχοντος φορολογικού έτους και το υπολειπόμενο ποσό της απαλλαγής καταβολής φόρου, αντίστοιχα.
Για το φορολογικό έτος 2022, λόγω μη πιστοποίησης της πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων, οι ως άνω κωδικοί μένουν ανενεργοί.

Οι κωδικοί 583, 584 και 585 (Πίνακας V) συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να δηλώσουν τη συνολική δικαιούμενη απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος βάσει της εκδοθείσας απόφασης του αναπτυξιακού νομού ν.4608/2019, το ποσό απαλλαγής από την καταβολή φόρου του τρέχοντος φορολογικού έτους και το υπολειπόμενο ποσό της απαλλαγής καταβολής φόρου, αντίστοιχα.
Για το φορολογικό έτος 2022, λόγω μη πιστοποίησης της πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων, οι ως άνω κωδικοί μένουν ανενεργοί.

Οι κωδικοί 583, 584 και 585 (Πίνακας V) συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να δηλώσουν τη συνολική δικαιούμενη απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος βάσει της εκδοθείσας απόφασης του αναπτυξιακού νομού ν.4608/2019, το ποσό απαλλαγής από την καταβολή φόρου του τρέχοντος φορολογικού έτους και το υπολειπόμενο ποσό της απαλλαγής καταβολής φόρου, αντίστοιχα.
Για το φορολογικό έτος 2022, λόγω μη πιστοποίησης της πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων, οι ως άνω κωδικοί μένουν ανενεργοί.

Οι κωδικοί 587, 588 και 589 (Πίνακας VII) συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να δηλώσουν τη συνολική δικαιούμενη απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος βάσει της εκδοθείσας απόφασης του αναπτυξιακού νομού ν.4864/2021, το ποσό απαλλαγής από την καταβολή φόρου του τρέχοντος φορολογικού έτους και το υπολειπόμενο ποσό της απαλλαγής καταβολής φόρου, αντίστοιχα.

Ωστόσο, λόγω μη πιστοποίησης της πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων εντός του φορολογικού έτους 2022, οι ως άνω κωδικοί μένουν ανενεργοί για το έτος αυτό.

Οι κωδικοί 587, 588 και 589 (Πίνακας VII) συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να δηλώσουν τη συνολική δικαιούμενη απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος βάσει της εκδοθείσας απόφασης του αναπτυξιακού νομού ν.4864/2021, το ποσό απαλλαγής από την καταβολή φόρου του τρέχοντος φορολογικού έτους και το υπολειπόμενο ποσό της απαλλαγής καταβολής φόρου, αντίστοιχα.

Ωστόσο, λόγω μη πιστοποίησης της πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων εντός του φορολογικού έτους 2022, οι ως άνω κωδικοί μένουν ανενεργοί για το έτος αυτό.

Οι κωδικοί 587, 588 και 589 (Πίνακας VII) συμπληρώνονται από τις επιχειρήσεις, προκειμένου να δηλώσουν τη συνολική δικαιούμενη απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος βάσει της εκδοθείσας απόφασης του αναπτυξιακού νομού ν.4864/2021, το ποσό απαλλαγής από την καταβολή φόρου του τρέχοντος φορολογικού έτους και το υπολειπόμενο ποσό της απαλλαγής καταβολής φόρου, αντίστοιχα.
Ωστόσο, λόγω μη πιστοποίησης της πραγματοποίησης παραγωγικών επενδύσεων εντός του φορολογικού έτους 2022, οι ως άνω κωδικοί μένουν ανενεργοί για το έτος αυτό.

Συμπληρώνεται εδώ το συνολικό ποσό της διαφοράς μεταξύ της ονομαστικής αξίας των τίτλων που εκδόθηκαν σε ανταλλαγή και του κόστους απόκτησης των αρχικών τίτλων από τη συμμετοχή της επιχείρησης στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (p.s.i) του νόμου 4046/2012.

Συμπληρώνεται εδώ το ποσό που ήδη έχει αποσβεσθεί (εκπέσει) τις προηγούμενες χρήσεις από τη συμμετοχή της επιχείρησης στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (p.s.i) του νόμου 4046/2012, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 27 του Κ.Φ.Ε.

Συμπληρώνεται εδώ το ποσό (1/30) της χρεωστικής διαφοράς που θα αποσβεσθεί το τρέχον φορολογικό έτος από τη συμμετοχή της επιχείρησης στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (p.s.i) του νόμου 4046/2012.
Το ποσό του κωδικού αυτού μεταφέρεται στον κωδικό 752 του πίνακα Ι (φορολογική αναμόρφωση λογαριασμού αποτελέσματα χρήσης).

Συμπληρώνεται εδώ το υπολειπόμενο ποσό της χρεωστικής διαφοράς προς απόσβεση από τη συμμετοχή της επιχείρησης στο πρόγραμμα ανταλλαγής ομολόγων (p.s.i) του νόμου 4046/2012.

Τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 27 του ν. 4172/2013 συμπληρώνουν τους κωδικούς 811, 814, 815, 812 και 813 (πίνακας ΙΧ) προκειμένου να δηλώσουν το συνολικό ποσό της χρεωστικής διαφοράς που προέκυψε τα προηγούμενα έτη, το ποσό χρεωστικής διαφοράς που προέκυψε το τρέχον έτος καθώς και τα αντίστοιχα ποσά που αποσβέστηκαν τα προηγούμενα έτη και το τρέχον έτος (1/20 των χρεωστικών διαφορών του έτους και των προηγούμενων ετών που προέκυψε από τη διαγραφή χρεών οφειλετών τους) προκειμένου να προκύψει το υπολειπόμενο ποσό αυτής προς απόσβεση για τα επόμενα έτη.
Τα νομικά πρόσωπα που έχουν εφαρμόσει τις διατάξεις της παρ. 3Α του άρθρου 27 του ν. 4172/2013 συμπληρώνουν τους κωδικούς 816, 817, 818 και 819 (πίνακας Χ) προκειμένου να δηλώσουν την ετήσια απόσβεση της χρεωστικής διαφοράς, το ποσό αυτής που εξέπεσε το τρέχον φορολογικό έτος, καθώς και το ποσό που δεν εξέπεσε και μεταφέρεται προς έκπτωση σε επόμενα φορολογικά ετη.

Ο πίνακας 1 εμφανίζεται προσυμπληρωμένος με τα μέλη των νομικών προσώπων των περ. β' (προσωπικών εταιριών), ε' (κοινωνιών, αστικών εταιριών και συμμετοχικών) και στ' (κοινοπραξιών) του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 με απλογραφικά βιβλία, που συμμετέχουν σε αυτά κατά τη λήξη του φορολογικού έτους.

Η κατανομή των κερδών γίνεται με βάση τα κέρδη που προκύπτουν από τα βιβλία της εταιρίας (κωδικοί 016 και 100), αφαιρουμένου του φόρου εισοδήματος που αναλογεί (κωδικός 004), κατά το ποσοστό συμμετοχής των μελών στην υπόψη εταιρεία. Κατά συνέπεια, αφορολόγητα ποσά που εισπράττουν τα εν λόγω νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, τα οποία αφαιρούνται από τα φορολογητέα κέρδη τους με την καταχώρησή τους στους κωδικούς 495 έως 514 του εντύπου Ν δεν θα μειώνουν τα κέρδη που κατανέμονται στα μέλη. Επίσης, όπως προκύπτει από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 47 του ΚΦΕ, στην περίπτωση των προσώπων αυτών δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 47 του ΚΦΕ, για τα αφορολόγητα ποσά που εισπράττουν.

Επιπλέον, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα εν λόγω νομικά πρόσωπα εμφανίζουν στα βιβλία τους ζημία (λογιστική) από προηγούμενα έτη, αυτή θα πρέπει να αφαιρείται προκειμένου να γίνεται η κατανομή κερδών στους εταίρους/μέλη τους. Ως εκ τούτου και δεδομένου ότι η σχετική πληροφορία δεν απεικονίζεται στο έντυπο Ν, το σχετικό πεδίο του Πίνακα 1 όπου αναγράφονται τα κέρδη, παραμένει ανοιχτό για τροποποίηση από το εκάστοτε νομικό πρόσωπο (ΔΕΑΦΒ 1089508 ΕΞ2015/29.6.2015 έγγραφό μας).

Επίσης, ανοιχτό παραμένει στον ίδιο πίνακα και το πεδίο (στήλη) όπου αναγράφεται το καθαρό ποσό των κερδών των εταίρων/μελών προκειμένου να καταχωρηθούν τα πραγματικά διανεμόμενα σε αυτούς ποσά, καθόσον αν και τα ποσοστά συμμετοχής που εμφανίζονται στον ως άνω πίνακα είναι αυτά που έχουν καταχωρηθεί στο υποσύστημα Μητρώου (ως ποσοστά επί του κεφαλαίου), υπάρχει η περίπτωση από το νόμιμα δημοσιευμένο καταστατικό να προβλέπονται ρητά διαφορετικά ποσοστά συμμετοχής των εταίρων - μελών στα κέρδη της εταιρείας.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα και για τις δικηγορικές εταιρείες με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1146/2016 εγκύκλιό μας.

Ο πίνακας 2 συμπληρώνεται υποχρεωτικά από τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ.γ' του άρθρου 45 του ν. 4172/2013, καθώς και από τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που αποτελούν τέτοια πρόσωπα. Την ίδια υποχρέωση έχουν και τα υπό ίδρυση ιδρύματα, η έγκριση της σύστασης των οποίων εκκρεμεί, εφόσον αποκτούν εισόδημα (από εκμίσθωση ακινήτων, τόκους, κ.λπ.), ως εν τοις πράγμασι νομίμως λειτουργούντα πρόσωπα στο πλαίσιο άσκησης των δραστηριοτήτων τους.

Στον πίνακα 2Α αναγράφεται το συνολικό εισόδημα από ακίνητη περιουσία όπως μεταφέρεται από τον κωδικό 198 του πίνακα 3Α4, από το οποίο εκπίπτουν οι αντίστοιχες δαπάνες που αφορούν τα ακίνητα (75% ή 100%) κατά περίπτωση, με βάση τις διευκρινίσεις που έχουν δοθεί στην E. 2027/2022 εγκύκλιο μας, καθώς και η αντίστοιχη τεκμαρτή δαπάνη ιδιοχρησιμοποίησης στο σύνολό της. Το ποσό του κωδικού 198 στον πίνακα 3Α4 συγκρίνεται με το σύνολο των ποσών που έχουν καταχωρηθεί στο έντυπο Ε2.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα υπόψη νομικά πρόσωπα έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες για ακίνητα από τα οποία δεν αποκτούν εισόδημα (π.χ. κενά) και δεδομένου ότι όλα τα έσοδα που αποκτούν θεωρούνται, με βάση τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013, ως έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, οι δαπάνες αυτές εκπίπτουν από το μηδενικό εισόδημα από ακίνητη περιουσία με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ.8 του άρθρου 47. Ειδικά για το Άγιο Όρος και τις Ιερές Μονές αυτού, το ποσοστό της έκπτωσης για τις κάθε είδους δαπάνες, ανεξαρτήτως με το αν συνδέονται με την εκμετάλλευση συγκεκριμένου ακινήτου ή της εν γένει ακίνητης περιουσίας τους, ανέρχεται σε ποσοστό 100%, με βάση τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 8' του άρθρου 47 του Κ.Φ.Ε., όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 170 του ν. 4972/2022 . Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις δαπάνες που αφορούν ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι κατά τον προσδιορισμό του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, στην έννοια των δαπανών που εκπίπτουν περιλαμβάνονται μόνο αυτές για τις οποίες βαρύνεται ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών και όχι τυχόν δαπάνες που βαρύνουν τον μισθωτή ή τον παραχωρησιούχο, αντίστοιχα (π.χ. δαπάνη για ηλεκτρισμό ή για νερό, κ.λπ.) (ΔΕΑΦΒ 1107041 ΕΞ2015/6.8.2015 έγγραφό μας).

Στον πίνακα 2Β αναγράφονται τα λοιπά έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποτελούν αντικείμενο φόρου (πλην του εισοδήματος από ακίνητη περιουσία), όπως και οι συνολικές αντίστοιχες δαπάνες προκειμένου να προσδιοριστεί το καθαρό εισόδημα του σχετικού πίνακα.

Το εισόδημα αυτό συναθροιζόμενο με το αντίστοιχο εισόδημα του πίνακα 2Α θα διαμορφώσει το φορολογητέο εισόδημα και θα μεταφερθεί στους κωδικούς 029 ή 030 κατά περίπτωση.

Ειδικά, οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης που είναι είτε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, είτε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου δεν θα συμπληρώνουν το πεδίο που αφορά στο εισόδημα από επιχειρηματικές συναλλαγές, καθόσον τα υπόψη νομικά πρόσωπα φορολογούνται μόνο για εισόδημα από κεφάλαιο και υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου.

Επίσης, στον πίνακα 2Β αναγράφεται σε ειδικό πεδίο και η χρεωστική διαφορά (1/30) που έχει προκύψει σε βάρος των υπόψη νομικών προσώπων από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, κατ' εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους. Επίσης, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συμπληρώνονται οι κωδικοί 746, 747, 753 και 748 (Πίνακας νΙΙΙ).

Ακόμη, στον πίνακα 2Β και στο πεδίο «Λοιπά έσοδα μη φορολογούμενα» καταχωρούνται τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούν τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ. γ' του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο επιβολής φόρου εισοδήματος (σχετ. η ΠΟΛ.1044/2015 εγκύκλιος), καθώς και αφορολόγητα ποσά επιχορηγήσεων ή οικονομικών ενισχύσεων που λαμβάνουν λόγω έκτακτων γεγονότων (π.χ. εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, πυρκαγιές, σεισμοί κα). Στο ίδιο πεδίο αναγράφονται και τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου με άλλους τίτλους κατ' εφαρμογή του προγράμματος συμμετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ.5 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013.

Ακόμη, στο ίδιο πεδίο καταχωρούνται και οι πρόσοδοι που αποκτούν οι φορείς γενικής κυβέρνησης που αποτελούν πρόσωπα της περ. γ του άρθρου 45 του ΚΦΕ από τη συμμετοχή τους στο Κοινό Κεφάλαιο της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997, καθώς και από τους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης, σύμφωνα με την περ. η' της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997, οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος δυνάμει των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρου 47 του ΚΦΕ, όπως προστέθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4916/2022. Επισημαίνεται ότι οι τυχόν δαπάνες ή ζημίες σχετιζόμενες με τις πιο πάνω απαλλασσόμενες από το φόρο προσόδους (από τη συμμετοχή στο Κοινό Κεφάλαιο ή από τους λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης), δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα λοιπά έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα των πιο πάνω νομικών προσώπων.

Στον πίνακα 2Δ έχει ενσωματωθεί η κατάσταση Εσόδων-Εξόδων, προκειμένου να αναγράφονται τα συνολικά έσοδα και έξοδα των υπόψη νομικών προσώπων.

Στους πίνακες 3Α και 3Β αναγράφονται το εισόδημα από κεφάλαιο (Μερίσματα, Τόκοι, Δικαιώματα, Ακίνητη Περιουσία) και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου αντίστοιχα, με βάση την επιμέρους ανάλυση των αντίστοιχων υποπινάκων.
Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι για τα μερίσματα που εισπράττουν τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου (περ.γ' άρθρου 45 ν. 4172/2013) δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013, καθόσον σε καμία περίπτωση τα υπόψη νομικά πρόσωπα δεν εμπίπτουν στην έννοια της εταιρείας και ως εκ τούτου, τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται ως εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με βάση τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013, συμψηφιζομένου μόνο του παρακρατηθέντος φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 64 του ίδιου ως άνω νόμου. Επομένως, τα υπόψη νομικά πρόσωπα όταν θα συμπληρώνουν τους πίνακες 3 Α1α, 3 Α1β, 3 Α1γ, 3 Α1δ και 3 Α1ε, κατά περίπτωση, ως ακαθάριστο ποσό θα καταχωρούν το μικτό ποσό με την προσθήκη μόνο του παρακρατηθέντος φόρου, συμπληρώνοντας παράλληλα το αντίστοιχο πεδίο του παρακρατηθέντος φόρου (ΔΕΑΦΒ 1107041 ΕΞ2015/6.8.2015 έγγραφό μας).

Στον πίνακα αυτό συμπληρώνονται τα μερίσματα ημεδαπής πλην αυτών που αφορούν το άρθρο 48 του Κ.Φ.Ε. Μερίσματα λοιπόν που η εταιρεία (νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) έλαβε από τη συμμετοχή της σε άλλη εταιρεία που εδρεύει εντός της Ελληνικής επικράτειας και για τα οποία δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή τους από τον φόρο σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κ.Φ.Ε.

Στον πίνακα αυτό συμπληρώνονται τα μερίσματα αλλοδαπής θυγατρικής κράτους μέλους εντός της Ε.Ε. πλην αυτών που αφορούν το άρθρο 48 του Κ.Φ.Ε. Μερίσματα λοιπόν που η εταιρεία έλαβε από τη συμμετοχή της σε άλλη εταιρεία που εδρεύει στην αλλοδαπή και εντός της Ε.Ε. και για τα οποία δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή τους από τον φόρο σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κ.Φ.Ε. Για τα μερίσματα που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρεία από ημεδαπή ή αλλοδαπή θυγατρική της με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος της E.E. όταν δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 48, καθιερώνεται η μέθοδος της πίστωσης του φόρου ως τρόπος φορολογικής μεταχείρισης των εισπραττόμενων  μερισμάτων. Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 68 προβλέπεται ότι από το ποσό του φόρου εκπίπτει το ποσό του αναλογούντος φόρου εισοδήματος κατά το μέρος που αφορά στα διανεμόμενα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας που προβαίνει στη διανομή, καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του μερίσματος.

Στον πίνακα αυτό συμπληρώνονται τα μερίσματα αλλοδαπής θυγατρικής τρίτης χώρας. Μερίσματα λοιπόν που η εταιρεία έλαβε από την συμμετοχή της σε άλλη εταιρεία που εδρεύει εκτός της Ε.Ε. και για τα οποία δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 48 του Κ.Φ.Ε.

Επισημαίνεται ότι για τα μερίσματα ή κέρδη που εισπράττει ημεδαπή μητρική εταιρία από αλλοδαπή θυγατρική της, με έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός E.E.), από τον αναλογούντα φόρο του νομικού προσώπου εκπίπτει το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε ως φόρος επί του μερίσματος, το οποίο συμπληρώνεται στην αντίστοιχη στήλη.

Επιπλέον, στη στήλη «φόρος Ν.Π» αναγράφεται το ποσό του φόρου που καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, για τις περιπτώσεις που τα εισπραττόμενα μερίσματα αποκτώνται από αλλοδαπή θυγατρική εταιρεία με έδρα σε τρίτη χώρα με την οποία υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Σ.Α.Δ.Φ.), με βάση την οποία επιτρέπεται ο συμψηφισμός του ποσού του φόρου που καταβλήθηκε ως φόρος εισοδήματος (ΠΟΛ.1232/2015 εγκύκλιος).

Στον πίνακα αυτό συμπληρώνονται τα μερίσματα ημεδαπής από κέρδη παρελθουσών χρήσεων πλην αυτών που αφορούν το άρθρο 48 του Κ.Φ.Ε. Μερίσματα λοιπόν που η εταιρεία έλαβε από τη συμμετοχή της σε άλλη εταιρεία από κέρδη παρελθουσών χρήσεων και που εδρεύει εντός της Ελληνικής επικράτειας και για τα οποία δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή τους από φόρο σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κ.Φ.Ε.

Στον πίνακα αυτό συμπληρώνονται τα μερίσματα αλλοδαπής θυγατρικής κράτους μέλους εντός της Ε.Ε. που προέρχονται από διανομή κερδών παρελθουσών χρήσεων, πλην αυτών που αφορούν το άρθρο 48 του Κ.Φ.Ε. Μερίσματα λοιπόν που η εταιρεία έλαβε από τη συμμετοχή της σε άλλη εταιρεία που εδρεύει στην αλλοδαπή και εντός της Ε.Ε. και τα οποία προέρχονται από κέρδη παρελθουσών χρήσεων ενώ ταυτόχρονα για τα μερίσματα αυτά δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την απαλλαγή τους από φόρο σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κ.Φ.Ε.

Στον πίνακα αυτό συμπληρώνονται οι τόκοι (απαλλασσόμενοι ή μη) που εισέπραξε το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα και αφορούν τη συγκεκριμένη χρήση.

Στον πίνακα αυτό συμπληρώνεται το εισόδημα από δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κ.Φ.Ε. Αναλυτικά αναγράφεται η χώρα, ο Α.Φ.Μ. και το ακαθάριστο ποσό δικαιώματος που εισπράχθηκε, καθώς και ο παρακρατηθείς φόρος (σχετική ΠΟΛ. 1042/2015).

Στον κωδικό 200 εισάγεται το ακαθάριστο εισόδημα που προκύπτει από την εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση, εκτός του εισοδήματος από εκμίσθωση κατοικιών (σχετική ΠΟΛ 1069/2015).

Στον κωδικό 209 εισάγεται διακριτά το ακαθάριστο εισόδημα που προκύπτει από δωρεάν παραχώρηση, έτσι ώστε να συμβαδίζει η ανάλυσή του με αυτή του εντύπου Ε2 από το οποίο μεταφέρονται τα σχετικά ποσά στον αντίστοιχο πίνακα του εντύπου Ν.

Στον κωδικό 210 εισάγεται το ακαθάριστο εισόδημα που προκύπτει από ιδιοχρησιμοποίηση.

Στον κωδικό αυτό συμπληρώνεται το ακαθάριστο εισόδημα από την εκμίσθωση ακινήτου το οποίο κατ' επιλογή του μισθωτή, υπάγεται στο ΦΠΑ, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ΦΠΑ (2859/2000).

Στον κωδικό αυτό συμπληρώνεται το ακαθάριστο εισόδημα που προκύπτει από την εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση κατοικιών.

Στον κωδικό αυτό συμπληρώνεται το ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση και υπεκμίσθωση ακινήτων που αποκτά το Δημόσιο, οι Δήμοι και οι Ιερές μονές του Αγίου Όρους και το οποίο απαλλάσσεται από το τέλος χαρτοσήμου. Σχετική διάταξη περ. α και β παραγράφου 3 άρθρου 22 ν.4283/2014, με ισχύ από 1.1.2014:
Στα πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 28/ 1931 «Περί Κώδικος των νόμων περί Τελών Χαρτοσήμου» (Α' 239) προστίθενται οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους. Στις περιπτώσεις της εκμίσθωσης ακινήτων στις οποίες εκμισθωτές είναι οι Ιερές Μονές του Αγίου Όρους το τέλος χαρτοσήμου των μισθωμάτων αποδίδεται από τον μισθωτή.

Στον κωδικό αυτό αναγράφεται το σύνολο των κωδικών (199)+(215)+(211)+(210)+(209)+(200)

Στον κωδικό 212 αναγράφονται τα ενοίκια που καταβλήθηκαν σε Ιερές Μονές του Αγίου Όρους και το χαρτόσημο καταβάλλεται από το μισθωτή (άρθρο 22 παρ. 3 περίπτωση β' Ν.4283/2014).

Στον πίνακα αυτό συμπληρώνεται το εισόδημα που προκύπτει από την υπεραξία μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας.

Στον πίνακα αυτό αναγράφεται η υπεραξία ή η ζημιά που προκύπτει από τη μεταβίβαση τίτλων

Ο πίνακας 4 αφορά μόνο τα νομικά πρόσωπα που εισπράττουν ενδοομιλικά μερίσματα και συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 48 του ν. 4172/2013. Τα ποσά του πίνακα 4Α διαμορφώνουν το ποσό του κωδικού 495 (σχετική ΠΟΛ.1039/2015).

Στον κωδικό 980 αναγράφεται το ποσό κατά το οποίο μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο εταιρείας που προήλθε από μετασχηματισμό με βάση τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972 και το οποίο προέρχεται από το ποσό της κεφαλαιοποιηθείσας υπεραξίας με βάση τις ίδιες διατάξεις, προκειμένου κατά τον χρόνο διάλυσης της εταιρείας το σύνολο της υπεραξίας, που περιγράφεται σε σχετικό λογαριασμό τάξεως, να υπαχθεί σε φορολογία (αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση) (σχετ. Ε.2181/10.10.2019).

Τα πιστωτικά ιδρύματα, για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 93 του ν.4605/2019 συμπληρώνουν τον πίνακα 6.

Ειδικότερα:

Στον κωδικό 754 αναγράφεται το ποσό των πιστωτικών υπολοίπων του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 93 που απομένει για συμψηφισμό το τρέχον φορολογικό έτος, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από τη δήλωση του προηγούμενου φορολογικού έτους.

Στον κωδικό 756 αναγράφεται το μέρος του ποσού των πιστωτικών υπολοίπων του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 93 που συμψηφίζεται το τρέχον φορολογικό έτος, όταν προκύψει φόρος εισοδήματος. Στην περίπτωση αυτή το ποσό των πιστωτικών υπολοίπων που συμψηφίζεται, κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του αναλογούντος φόρου δηλαδή του ποσού που αναγράφεται στον κωδικό 004 του τρέχοντος φορολογικού έτους. Το ποσό του κωδικού αυτού μεταφέρεται στον κωδικό 761.

Στον κωδικό 759 αναγράφεται το ποσό των πιστωτικών υπολοίπων του δεύτερου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 93 που παραμένει για συμψηφισμό τα επόμενα φορολογικά έτη, όπως αυτό προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού που αναγράφεται στον κωδικό 756 από το αντίστοιχο ποσό του κωδικού 754.

Στον κωδικό 755 αναγράφεται το ποσό των πιστωτικών υπολοίπων του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 93 που απομένει για συμψηφισμό το τρέχον φορολογικό έτος, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από τη δήλωση του προηγούμενου φορολογικού έτους.

Στον κωδικό 757 αναγράφεται το μέρος του ποσού των πιστωτικών υπολοίπων του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 93 που συμψηφίζεται το τρέχον φορολογικό έτος, όταν προκύψει φόρος εισοδήματος. Στην περίπτωση αυτή το ποσό των πιστωτικών υπολοίπων που συμψηφίζεται, κατά ρητή διατύπωση των διατάξεων, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του αναλογούντος φόρου δηλαδή του ποσού που αναγράφεται στον κωδικό 004 του τρέχοντος φορολογικού έτους. Το ποσό του κωδικού αυτού μεταφέρεται στον κωδικό 762.

Στον κωδικό 758 μεταφέρεται από τον κωδικό 756 το ποσό των πιστωτικών υπολοίπων του δεύτερου εδαφίου που προστίθεται στο ποσό των υπολοίπων του πρώτου εδαφίου.

Στον κωδικό 760 αναγράφεται το ποσό των πιστωτικών υπολοίπων του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 93 που μεταφέρεται για συμψηφισμό τα επόμενα φορολογικά έτη, όπως αυτό προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού που αναγράφεται στον κωδικό 757 από το αντίστοιχο ποσό του κωδικού 755, αφού ταυτόχρονα προστεθεί στον ίδιο κωδικό (ΚΑ 755) το ποσό του κωδικού 758.

Ο πίνακας 7 αφορά μόνο τα νομικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και αποκτούν εισόδημα από την υπεραξία μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής σε άλλο νομικό πρόσωπο το οποίο υπό προϋποθέσεις απαλλάσσεται από τον φόρο.

Στον πίνακα 8 δηλώνονται τα εισοδήματα αλλοδαπής, ανά χώρα, ανάλογα με την ύπαρξη (8Α) ή μη (8Β) Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, ώστε να είναι εφικτή η κατά προτεραιότητα έκπτωση του φόρου που έχει καταβληθεί σε χώρα με την οποία υφίσταται ΣΑΔΦ (σχετ. η Ε. 2089/2021 εγκύκλιος).

Το νομικό πρόσωπο επιλέγει από αναδυόμενη λίστα τη χώρα στην οποία έχει αποκτήσει εισόδημα, συμπληρώνοντας το συνολικό εισόδημα που έχει αποκτηθεί εκεί και το φόρο που έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή για το εισόδημα αυτό.

Από το φορολογικό έτος 2021 και επόμενα παρέχεται η δυνατότητα επιλογής από αναδυόμενη λίστα του συντελεστή φορολόγησης στην Ελλάδα. Στη συνέχεια το ποσό του φόρου περιορίζεται στο ποσό που αναλογεί για το εισόδημα αυτό στην Ελλάδα με βάση τον υφιστάμενο συντελεστή φορολογίας, εφόσον ο καταβληθείς στην αλλοδαπή φόρος υπερβαίνει τον αναλογούντα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εκάστοτε ΣΑΔΦ και το άρθρο 9 του ν. 4172/2013.

Στη συνέχεια το συνολικό ποσό του φόρου που προκύπτει από κάθε υποπίνακα μεταφέρεται στους κωδικούς 619 και 600 αντίστοιχα.

Τέλος, αφού τελικά συμπληρωθούν τα ποσά των κωδικών 619 και 600, το ποσό που τελικά μεταφέρεται στον κωδικό 619 αφαιρείται κατά προτεραιότητα. έναντι των λοιπών φόρων της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/2013, σύμφωνα με την Ε. 2089/2021 εγκύκλιο.

Επισημαίνεται ότι το ποσό του φόρου που έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή δεν επιστρέφεται (σχετ. η ΠΟΛ. 1060/2015 εγκύκλιος).

Ο υποπίνακας 9Α «Δαπάνες άρθρου 22Β ν. 4172/2013» του Πίνακα 9 «Προσαυξημένη έκπτωση δαπανών (άρθρα 22Β, 71ΣΤ και 24 ν. 4172/2013)», συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες αγοράς, μίσθωσης κ.λπ. κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Το άθροισμα του υποπίνακα 9Α μεταφέρεται στον κωδικό 504.

Ο υποπίνακας 9Β «Δαπάνη για την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης - 71 ΣΤ» του Πίνακα 9 «Προσαυξημένη έκπτωση δαπανών (άρθρα 22Β, 71ΣΤ και 24 ν. 4172/2013)», συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες τα οποία έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες για την εφαρμογή ηλεκτρονικής τιμολόγησης, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 71ΣΤ του ν. 4172/2013.

Το άθροισμα του υποπίνακα 9Β μεταφέρεται στον κωδικό 509.

Ο υποπίνακας 9Γ «Προσαυξημένες αποσβέσεις άρθρο 24 ν. 4172/2013» του Πίνακα 9 «Προσαυξημένη έκπτωση δαπανών (άρθρα 22Β, 71ΣΤ και 24 ν. 4172/2013)» , συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες τα οποία διενεργούν αποσβέσεις:
α) εταιρικού επιβατικού αυτοκινήτου μηδενικών/χαμηλών ρύπων σε νησιωτικούς ή μη δήμους,
β) του κόστους για την αναβάθμιση των Κέντρων Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και του κόστους ενεργειακής απόδοσης ή εξοικονόμησης νερού, καθώς και του κόστους επενδύσεων που χαρακτηρίζονται ως συμβάλλουσες σημαντικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και
γ) του κόστους της επένδυσης δημιουργίας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Το άθροισμα του υποπίνακα 9Γ μεταφέρεται στον κωδικό 512

10Α. Αφορολόγητα έσοδα για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 1 του αρ.47 του ν. 4172/2013
Ο υποπινακας αυτός συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες τα οποία αποκτούν έσοδα τα οποία δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος βάσει ειδικότερων διατάξεων νόμων για τα οποία κατά το χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013.

Το άθροισμα του υποπίνακα 10Α μεταφέρεται στον κωδικό 513.

10Β. Αφορολόγητα έσοδα για τα οποία δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περ. 1 του αρ. 47 του ν. 4172/2013
Ο υποπινακας αυτός συμπληρώνεται από τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες τα οποία αποκτούν έσοδα τα οποία δεν υπόκεινται σε φορολογία εισοδήματος βάσει ειδικότερων διατάξεων νόμων για τα οποία κατά το χρόνο διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013.

Το άθροισμα του υποπίνακα 10Β μεταφέρεται στον κωδικό 514.

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021