Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις - Ηλεκτρονική εφαρμογή έκδοσης Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας (ΠΦΚ)

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

 

Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις

Ηλεκτρονική εφαρμογή έκδοσης Πιστοποιητικού Φορολογικής Κατοικίας (ΠΦΚ)
 


Πρώτη ανάρτηση: 04.05.2023

Χρήσιμες Ερωτήσεις - Απαντήσεις


 

Α Το ΠΦΚ είναι ένα δημόσιο έγγραφο που εκδίδεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και πιστοποιεί τη φορολογική κατοικία (φυσικού ή νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4172/2013, είτε για σκοπούς εφαρμογής των Συμβάσεων για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦΕ) είτε για λοιπούς σκοπούς.

Α Το ΠΦΚ εκδίδεται μετά από ηλεκτρονικό αίτημα του χρήστη, για να το χρησιμοποιήσει στην αλλοδαπή. Στην περίπτωση ύπαρξης συναλλαγών σε κράτος με το οποίο υφίσταται ΣΑΔΦΕ, το ΠΦΚ εκδίδεται ώστε ο φορολογούμενος να επωφεληθεί από τις διατάξεις της οικείας ΣΑΔΦΕ.

Α Μέσω της Εφαρμογής εκδίδονται τα εξής πιστοποιητικά:
α. ΠΦΚ για σκοπούς εφαρμογής ΣΑΔΦΕ, όταν πρόκειται να εισπραχθεί εισόδημα από κράτος με το οποίο η Ελλάδα έχει συνάψει ΣΑΔΦΕ,
β. ΠΦΚ για λοιπούς σκοπούς, όταν πρόκειται να εισπραχθεί εισόδημα από κράτος με το οποίο δεν υφίσταται ΣΑΔΦΕ ή όταν δεν πρόκειται να εισπραχθεί εισόδημα ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη ΣΑΔΦΕ.

Α Όχι, η έκδοση των ΠΦΚ γίνεται δωρεάν.

Α Τα ΠΦΚ εκδίδονται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα και δεν χρήζουν μετάφρασης.

Α Το ΠΦΚ που εκδίδεται από την Εφαρμογή, είναι δημόσιο έγγραφο της Ελληνικής Δημοκρατίας / ΑΑΔΕ και φέρει ψηφιακή σφραγίδα και κωδικό QR για την επιβεβαίωση της αυθεντικότητας και της γνησιότητάς του.

Α Χρειάζεται να γνωρίζει τη λατινική γραφή των στοιχείων του (ονοματεπώνυμο/επωνυμία, διεύθυνση), το κράτος και το έτος για τα οποία επιθυμεί την έκδοση του ΠΦΚ.

Α Όχι, η διαδικασία ελέγχου γίνεται αυτόματα από την Εφαρμογή. Οι Δ.Ο.Υ. δεν θα χορηγούν πλέον την εν λόγω Βεβαίωση.

Α Εκδίδεται ΠΦΚ για το τρέχον και για προηγούμενα έτη.

Α Ο μοναδικός περιορισμός που υπάρχει είναι μία υποβολή αιτήματος για έκδοση ΠΦΚ ανά λόγο έκδοσης, ανά κράτος και ανά έτος.

Α Εκδίδεται ένα ΠΦΚ ανά έτος. Δηλαδή, εάν υφίσταται ανάγκη για έκδοση ΠΦΚ για περισσότερα έτη, πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία.

Α Στο ΠΦΚ δεν αναγράφεται ο αντισυμβαλλόμενος. Το ίδιο ΠΦΚ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περισσότερους από έναν αντισυμβαλλόμενους προς το ίδιο κράτος και για το ίδιο έτος.

Α Δεν μπορεί να εκδοθεί ΠΦΚ για επόμενο έτος, καθώς δεν υφίσταται βεβαιότητα για την αναγκαιότητα μελλοντικής έκδοσης ΠΦΚ.

Α Όχι, τα ειδικά έντυπα που χρησιμοποιούνται από άλλα κράτη για την πιστοποίηση της φορολογικής κατοικίας δεν θα συμπληρώνονται. Ο φορολογούμενος θα υποβάλει στην αλλοδαπή αρχή το ψηφιακά εκδοθέν ΠΦΚ και θα έχει τη δυνατότητα να συνυποβάλει το ειδικό έντυπο του άλλου κράτους συμπληρωμένο μόνο από τον ίδιο.

Α Εκδίδεται ΠΦΚ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), για λοιπούς σκοπούς πλην της εφαρμογής των Συμβάσεων για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις στο ΠΦΚ δεν αναγράφεται αντισυμβαλλόμενο κράτος.

Α Στις περισσότερες χώρες, το ΠΦΚ, όπως εκδίδεται μέσα από την ψηφιακή Εφαρμογή της ΑΑΔΕ, γίνεται δεκτό και δεν απαιτείται επισημείωση της Χάγης (σφραγίδα Apostille) ή επικύρωσή του από το Υπουργείο Εξωτερικών. Σε περίπτωση που στη χώρα όπου θα χρησιμοποιηθεί το ΠΦΚ απαιτείται επισημείωση της Χάγης (σφραγίδα Apostille) ή επικύρωση του ΠΦΚ μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών, μπορείτε να λάβετε το πιστοποιητικό ψηφιακά μέσα από την Εφαρμογή και να ζητήσετε να αντικατασταθεί με έγχαρτο ΠΦΚ που θα φέρει φυσική υπογραφή, ώστε να λάβει ακολούθως την επισημείωση της Χάγης (σφραγίδα Apostille) ή την επικύρωση από τον κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα. Από την 5/5/2023, μπορείτε να ζητήσετε την αντικατάσταση αυτή με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
- προσκομίζοντας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ή αποστέλλοντας το ψηφιακό ΠΦΚ ταχυδρομικά στη Δ/νση Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων της ΑΑΔΕ (Καραγιώργη Σερβίας 8, 10562 Αθήνα),
- υποβάλλοντας σχετική αίτηση στη Διεύθυνση Διεθνών Φορολογικών Σχέσεων της ΑΑΔΕ, μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη «myAADE», όπου επισυνάπτετε το ψηφιακό ΠΦΚ.

Ευρετήριο τουριστικής νομοθεσίας

Δείτε αναλυτικά τον οδηγό τουριστικής νομοθεσίας ανά κλάδο

Κλίμακες φορολογίας εισοδήματος 2021

Δείτε αναλυτικά όλες τις κλίμακες φορολογίας εισοδήματος που ισχύουν για το φορολογικό έτος 2021